Page 1

A D M ITE R E IU L IE 2010 (SESIU N EA I)

! "#$%& ' ( %)*%& +, ,- !"#$%&!'"!" . ' +/ %)*%& +, ,- ! " # $%& $& ' # ' ! ( %( ' )%*+ $ $'(") !" # $ % & , % ! "0$&# +( %)*%& +, ,- ' -%, ' $& ' $& . / *0' 0& *+ $1 +12+. %)*%& +, ,- &*$+'!, -!- )*&.!')*! ! " # $ % " &" ' '( )" *+ & ,% + &-.-% ' */ /, ( 1 +8

A D M ITE R E SE PTE M B R IE 2010 (SESIU N EA II) - în cazul nerealizãrii cifrei de ºcolarizare -

")34' 5 0&6$4 +, , ! " #$%& $& ' # ' ! ( %( ' )%*+ $ ! %2 & * !" # $ %& 0&6$&! 7#%& +, , ' -%, ' $& ' $& . / *0' 0& * + $ ' +/ 0&6$&! 7#%& +, , # + ! -%$3 4 $%5 $& ( %" 0$%6 / %$% 0&6$&! 7#%& +, , !"/-!"- )'%0")*! +'$-)" )- 1 "&0*!-0

,%

! "0$&#

, % ' -%, ' $& ' *+ $ ( / 7 4 " & 3 ! ' $ & 5 *' " & ( %/ * 8 ' # / *04 )%%1

C riterii de selecþie nivel L IC EN ÞÃ : a. M edia de la bacalaureat - cu pondere 1/2 în m edia finalã b. M edia anilor de liceu - cu pondere 1/2 în m edia finalã N otã: C andidaþii cu diplom ã de licenþã vor fi adm iºi dupã aceleaºi criterii ca ºi absolvenþii de liceu. C riterii de selecþie nivel M A STE R : a. M edia exam enului de licenþã !"#$# DE ADM ITERE ªI ªCO LARIZARE PENTRU ANUL ªCO LAR 2009 %&'(' SUNT URM ÃTO ARELE: )*) +, admitere licenþã/master = taxã procesare + taxã admitere !" # " $ % & '( ) % * " '% + , - . / 0 1 !" # " $ % % # " 2 % 3

Seminarul – potrivit unei vechi tradiþii a Bisericii Catolice – are un rol major în pregãtirea candidaþilor la preoþie contribuind alãturi de Facultate la formarea integralã a viitorilor preoþi. Prin structura sa alcãtuitã dintr-o componentã umanã (rector, pãrinte spiritual ºi preoþi formatori), una formativã (program de formare spiritualã, liturgicã ºi umanã) ºi una materialã (un întreg complex: cãmin, cantinã, capelã, parc de recreere ºi agrement, etc.), Seminarul oferã studentului în teologie cadrul ºi ambianþa unei deveniri armonioase ºi integrale. Prin urmare este necesar pentru candidaþii care se apropie de teologie cu gândul de a deveni preoþi sã pargurgã acest itinerar formativ în Seminar, exceptând anumite cazuri particulare în care Episcopul hotãrãºte altfel. Pentru a fi admiºi în Seminar candidaþii mai trebuie sã îndeplineascã pe lângã criteriile de admitere la facultate urmãtoarele condiþii: - sã participe la un colocviu cu Preafericirea Sa Lucian Mureºan, pentru a obþine binecuvântarea; - sã susþinã un test psihologic ºi unul de verificare a aptitudinilor muzicale, toate acestea în perioada prevãzutã pentru înscrieri.

!"#"$%& !'(! )* .&0! &+).! .) '%*!

+ 4- . / 0

! "! # $%&'!( '!#)#*+% ,

Actele necesare înscrierii – nivel LICENÞÃ !"#$"%&$'&%() *&#()%+,''-.

&""$ &'&( )$#*! !

/'0)12 + /" +* *'*&"!*#"licenþã !&( "#3'4&)"5%+ &#"!%1$&. foaia matricolã #$%&' ()*$+$,-#. /-' *,!)- %' 0 &1$- -,$#)* 1& /2'1$' certificat naºtere (%)3$& #"6&)'7&%+ )& 51%&$-. adeverinþã medicalã ")'8"$&%+ /" #&8'5"%() 2 "/'#&) 9#1)&$ !&( 0 &1$%'# 1& 4-0 $#$&

legitimaþia ,! 02 &"3 ")'8"$&%+ /" *&#()%&%"& )& #&$" &

A+#(% 0$'2& B5!#$'"$". B5 1$'6'5&)- /'5 #&$" !+ $"7()%" #&)'%&%"& /" !%(/"5%

0"5%$( #"' #&$" ($2 "&7+ & /1(& !0"#'&)'7&$".

Adeverinþã ,! +0#!4 9' ($"! 5! 0(*2,*"! 1$, 3-*2&- 3*&)2'#'$ 1$, 3-*)8$- 3& %-*& ) 4$"#4"5%"&7+9

Actele necesare înscrierii – nivel M ASTER !"!"! #$%

/!0#/1! 2##

! 8$, 0) '!

) , $#

4 #+ $, /#) , #($

"#

8 #$2# /! ($:

6, 6(

!"#$"%&$'&%() *&#()%+,''-.

,

! "# $%&$'#$'$ ! () # * ) + , $-$)

3) ) '##

4$5 /$3#0$

9 '#/05 / !"$! -.

6,

6+ &(#, $"0$ 6,

&(! ,

/) 1($0$/ 7

5+ ) (

6,

() + #, !

05! 0$

4.0.05! '$

4$

6, 2$($& #) , $: 6( 4$0$'+ #, . /. - "# 0'.#!/ . & '5 &'#! 8 5 !2#$ "# 51$'. 5 &$'/&$ 0#8. 8$", # . ! 8 #$2##; '$4 #, 2$#

=>"5%$( #&5/'/&,'' #&$" #15#($"&7+ )& ? *&#()%+,'@

adeverinþã

#+ & (# .

,

< $ 4$ !(0. &! '0$: /0) 4 #) ( 0$5(5= #$#

. /0#01"*/$$ 0'0" 5 6 %0 (2$3 7'#&2$,.! 0%$! !'2 0)+ :&$%";<()"%'5 '/"5%'%&%". #10'" /(0+

! "#$%& %'&()%*+!%,# 0% %')&,&/)-+,#1

(-.,&)&+(/#

Taxa de ºcolarizare % locuri cu taxã Licenþã/Master- 5--- . / 0 6"3 !"!"! #$%

+",!*%) -&'.%*&*(/

,

51$'. ) , '. /& ) , / "0##, 2#1#

& '5 85 . '# !($ () + ## 6, 4$

!&! '$, 2$

"#

!.!/+0!/'!)! 1% '$ $%#/0$, 2$#

"#

! "#

! '$ 0'. #+ ! /0. -#; > ! &.0') , 4$ 4#, 5(5

#, 0$'& '$0$! -.

)

, $ + !' @$!-.

4$/() "$"0$

4 #/ $', .+ ?, 0

/$ '$0$($

) , 5!"0$'##

A $5 (5=#! , $ !B) 0. /. 4$8$, #+ "# /. 1#+ '#-$($ 8#$2## "# /. 6, 1') , 0.+

'$4 #, 2. 8# +'#&4)

$ @ #(#3'! 0

8#!2!; > ! $% &(# . 0!#, $($

$!&2$!1'+.% 3$+&+'4)4+ 356/'7 4 $&. "#+

) =$0!'$ !/) &'!

(! + !'#($ 6, 0'$3.'# "#

/#2'&47

)

) + !, $

4 #,

, 5# 6, "#, $: /.

) '!B: $, 0) - #!/+ "#

* ! . C . &'$5 ) &. ! $/0$ !/& $ 0$:

licenþã !&( "#3'4&)"5%+! foaia matricolã 1$, 4-%'#2-2&! certificat de competenþã lingvisticã;

/'0)12 + /"

8%14)'%'!% "! 9!#)#*+! :&!1#- D !05 (#

.:

; !$%&'%0!/'4) <)%=

C . /0. (! 4#/&5 -#2#$;

. /0#01"*/$$ 0'0" 5 6 %0 (2$3 7'#&2$,.! 0%$! !'2 0)+ :&$%";<()"%'5 '/"5%'%&%"9

ADMITEREA

Studenþi blãjeni

2010 în vizitã la Roma alãturi de PS Vasile Bizãu-Colegiul “Pio Romeno”

în parcul Facultãþii ºi al Seminarului

ftgcblaj@yahoo.com

Http://www.reweb.ro/ftgcb/


Specializarea Teologie greco-catolicã pastoralã (la Blaj) are, în principal, misiunea de pregãtire ºi formare a persoanelor care sã-ºi asume responsabilitãþi în materie de comunicare a valorilor credinþei creºtine ºi, în mod particular , ale confesiunii catolice de rit bizantin-român, în societatea româneascã ºi europeanã. Sub aspect normativ, misiunea specializãrii Teologie pastoralã este determinatã în raport cu orientãrile stabilite de Conciliul Vatican al-II-lea, cu celelalte documente ale Bisericii Catolice cu privire la învaþãmântul teologic ºi cu legislaþia Statului Român. Sub aspect structural, misiunea specializãrii Teologie pastoralã îºi asumã aprofundarea sistematicã a adevãrurilor credinþei catolice, a tradiþiei Bisericii Greco-Catolice, dar ºi problematica deosebit de complexã a dialogului dintre Bisericã ºi societate, dintre teologie ºi ºtiinþele umane. Obiective: Formarea candidaþilor la preoþie. Formarea teologicã ºi spiritualã a laicilor(credinciosi ºi credincioase) care vor sã-ºi lãrgeascã orizontul credinþei, sã-ºi aprofundeze motivaþiile propriei vieþi ºi chiar sã participe la acþiunea pastoralã, socialã ºi culturalã a Bisericii. Formarea teologicã a cãlugãrilor ºi cãlugãriþelor deja implicaþi în activitatea pastoralã ºi social-educativã a Bisericii. Pregãtirea corespunzãtoare a viitorilor preoþi, a laicilor ºi a cãlugãrilor, care vor îndeplini misiuni didactice, de predare a religiei greco-catolice în ºcoli la un nivel corespunzãtor competenþelor didactice reglementate de legislaþia în vigoare. Oferirea cunoºtinþelor teologice ºi metodologice necesare cercetãrii ºtiinþifice de profil. Oferirea unor competenþe în sfera relaþiilor inter-culturale, inter-religioase ºi ecumenice. Posibilitatea aprofundãrii sau refundamentãrii propriilor motivaþii existenþiale.

Surori, anul II-nivel licenþã

Moment de recreere

Biblioteca

Cine suntem? În cep în d cu an u l 1 7 5 4 , o d atã cu d esch id erea p rim elo r ª co li în lim b a ro m ân ã, s-a d ezv o ltat la B laj în v aþãm ân tu l teo lo g ic. A ici, la u m b ra C ated ralei, s-au p reg ãtit g en eraþii în treg i d e p reo þi ºi cãrtu rari care au d u s p este to t faim a acesto r ºco li, sp iritu alitatea B isericii R o m an e U n ite cu R o m a G reco -C ato licã, cu ltu ra ºi asp iraþiile n eam u lu i ro m ân esc. S am u il M icu , G h eo rg h e ª in cai, P etru M aio r, S im io n B ãrn u þiu , G eo rg e B aritiu , T im o tei C ip ariu , Io an M icu M o ld o v an , A u g u stin B u n ea ºi alþi cãrtu rari b lãjen i au îm b in at arm o n io s ! "# ! $# cu !" # $%$& , d ãru in d B laju lu i u n lo c u n ic în c u ltu ra ºi sp iritu alitatea ro m ân eascã.

F a c u lta te a d e T e o lo g ie G r e c o -C a to lic ã , D e p a r ta m e n tu l B la j d in U n iv e r sita te a „ B a b e º-B o ly a i” C lu j-N a p o c a , m o ºten ito are a acestei trad iþii secu lare, co n tin u ã astãzi p ro m o v area b o g ãþiilo r teo lo g ice, sp iritu ale, cu ltu rale ºi n aþio n ale în co n fo rm itate cu ex isten þele p rezen tu lu i. S p ecia lizã ri o ferite: 1 . n iv el licen þã :

!"#"$%! & '!(") !"#$%&' (!)"#*!$' *#+ , #+-.

F o rm a ºi d u rata stu d iilo r: în v ãþãm ân t d e zi, 4 an i 2 . n iv el m a ster:

+,#$#-%, .!)"#*!$' /0 &#1 20%"'3%$, ,&$,4%!$,

F o rm a ºi d u rata stu d iilo r: în v ãþãm ân t d e zi, 2 an i L in ia d e stu d iu : ro m ân ã

Prin aceastã specializare, Departamentul Blaj al Facultãþii de Teologie Greco-Catolicã în colaborare cu Facultatea Internaþionalã de Teologie din Lugano (Elveþia) îºi propune sã continue ºi sã aprofundeze în mod sistematic cursurile specializãrii !"#"$%! $&!'"( !"#$% & '!("#)!$& de la nivel licenþã. Misiunea acestei specializãri este pregãtirea masterandului atât sub aspectul conþinutului ºtiinþific teologic, cât ºi al metodologiei de lucru, în vederea desfãºurãrii unei pastoraþii luminate, adaptatã coordonatelor sociale, culturale, economice ºi politice ale prezentului, printr-un program de cursuri ºi seminarii ce articuleazã în mod armonios datele ºtiinþifice ºi metodologia cercetãrii teologice cu valorile evanghelice ºi exigenþele pastorale ale comunitãþilor ecleziastice. Obiective: 1. Obiectivul fundamental al masteratului este acela de a forma studentul în vederea dobândirii unor competenþe sporite în domeniul pastoraþiei în societatea româneascã ºi europeanã contemporane. 2. pregãtirea masterandului sub aspectul conþinutului teologic; 3. sprijinirea studentului în deprinderea unor competenþe specifice în cercetarea ºtiinþificã, 4. posibilitatea continuãrii studiilor într-o ºcoalã doctoralã. Beneficiarii: Specializarea se adreseazã persoanelor care au dobândit o licenþã ºi care vor fi sau care sunt deja implicate în pastoraþia Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolicã: - Absolvenþilor de teologie/ candidaþilor la preoþie; - Preoþilor, care doresc sã îºi perfecþioneze pregãtirea teologicã pastoralã; - Profesorilor de religie ºi cateheþilor; - Laicilor ºi persoanelor consacrate angajate în activitatea socialã ºi caritabilã a Bisericii. Reculegeri spirituale

Masteranzi anul I

Grup de studenþi din anul I

Facultatea de Teologie Greco-Catolica Blaj  

Facultatea de Teologie Greco-Catolica Blaj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you