Page 1

TREBALL FET PER: Laura Mart铆 Moscard贸, Susana Susana Ibars Nicolau, Ariadna Ariadna Pla Pla Franch I Raquel Soler Soler


1. INTRODUCCIÓ__________________________________________________1 2. QUE ÉS L’ENERGIA EÒLICA I QUINES QUINES SÓN LES SEUES CONSEQÜÈNCIES__ CONSEQÜÈNCIES__3 __3 3. ELS AEROGENERADORS I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES_______ CARACTERÍSTIQUES________3 _______ _3 4.BIBLIOGRAFIA 4. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA_____________________________________ WEBGRAFIA _____________________________________5 _____________________________________ 5


INTRODUCCIÓ: Energies renovables procedeixen de recursos inesgotables, són menys i mostren una elevada disperció, que permet utilizar-les en llocs diversos. El seu us va começar a partir de la crisi del petroli i exigeix reduïr la dependència energètica i augmentar el autoabastament. No obstant, la seua suplantació ha estat lenta degut a el seu major preu, motivat per un insuficient desenvolupament tecnològic. En l’actualitat, aquest problema esta quasi superat en les centrals eòliques, minihidràuliques i solars tèrmiques. Aquest fet, unit a la necessitat de reduïr la contaminació energètica ha donat lloc pla per a fomentar- les. La producció d’energia a partir de fonts renovables ofereix en Espanya condicions favorables, per la diversitat del seu medi natural. El seu destí principal és produïr energia elèctrica, tèrmica o mecànica. a)Les minicentrals hidrauliques són centrals de poca potència (menys de 10 Mw), que utilizen el salt de Rius o de Canals de reg per a produïr electricitat. Predominen a Catalunya, Galicia, Aragó i Castella i Lleó. b)L’energia de biomassa s’obté de residus biòlogics agricoles, ramaders i forestals i dels subproductes de les industries agroalimentaries i de la fusta. Aquest residus, al cremar-se, proporcionen energia tèrmica o elèctrica i, al fermentar, biogas. A Espanya predomina la producció tèrmica encara que s’está fomentant la cocombustió o combustión conjunta de la biomassa amb el carbó amb les centrals existents. c)L’energia solar usa el calor i la llum del sol. Les centrals solars tèrmiques utilitzen plaques per a calentar l’aigua i les calefaccions domèstiques, sobretot en Andalusia, Catalunya, les Canaries i Balears. Les centrals termoelèctriques utilitzen espills per produïr vapor, com la central de Santllucar la major (Sevilla), que serà la més potent d’Europa. Les centrals fotovolcaiques utilitzen panells de silenci per convertir directament la llum soar en electricitat en grans centrals (Toledo, Madrid i Alacant) en xicotetes insatalacions rurals (Andalusia i Navarra), formant, en ocacions, hortes solars. d) L’energia geotèrmica usa el vapor o l’aigua calenta subterranea. A Espanya és molt escassa i te sols un us tèrmic per a la calefacción d’hivernacles (Murcia), vivendes (Orense), i balnearis. e) L’energia mareomotriu utilitza la força de l’aigua del mar. A Espanya s’estan construïnt centrals experimentas per aprofitar la força de les ones devant les costes de Santonya (Cantabria) i en el port de Mutriku (Guipuzkoa). f) L’energia eòlica: Acontinuació, anem a desenvolupar.

1


Que són les energies renovables? •

Les energies renovables procedieixen de fonts inesgotables. Energies procedents de fonts com el sol, l’aire, l’aigua, biomassa…

Energies renovables davant de les energies fòsils. •

Davant als efectes contaminants de combustibles fòsils com el petroli o el carbó, les energies renovasbles tenen menys emicions de carboni, reciclen i són més respetuoses amb el medi ambient.

Els combustibles fòsils creen emicions de gasos efecte d’hivernacle que contribueixen a l’escalfament global, les energies renovables no emitexen gasos i són basics per frenar l’escalfament global i el cambi climàtic

Energies renovables

2


1.1. QUE ÉS L’ENERGIA EÒLICA I QUINES SÓN LES SEUES CONSEQÜÈNCIES. L’ energía eòlica és una forma de l’energía solar convertida. És un típus d’energia renovable, la seua font és el vent. Aquesta es generada pels corrents d’aire. Com a consequència de la radiació, es generen temperatures diferents en les distintes zones de la Terra, també quan les superfícies diferents absorbeixen o reflecteixen a un ritme diferent. Al produir-se un calentament desigual del aire, s’origen les diferències de presió, generant els vents. L’aire té massa, i quant està en moviment, conte l’energia cinètica. Una part d’eixa energia es pot convertir en altres formes d’energia. Un sistema d’energia eòlica converteix l’energia cinètica del vent en energia mecànica o elèctrica que s’aprofita per l’ús pràctic.

1.2. ELS AEROGENERADORS I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES. Un aerogenerador és un generador elèctric mogut per una turbina (eòlica) accionada pel vent. S’inspiren en els molins de vent que s’utilitzaven per a la mòlta del cereal i l’obtenció de farina. Un conjunt d’ aerogeneradors formen una central eòlica. L’ energia eòlica s’utilitza als molins per a produir electricitat que es denomina gernerador de turbina de vent. Els aerogeneradors per parcs eòlics terrestres venen en diverses grandàries, de 50 metres fins uns 90 metres, amb torres de la mateixa grandària. Els molins de vent són els antecedents directes dels actuals aerogeneradors. Un molí és una màquina que té aspes unides a un eix comú que pega voltes quan bufa el vent. Aquest eix giratori està unit a diferents tipus de maquinaria segons la seua utilització, com per exemple maquinaria per a moldre el gra, bombejar aigua o produïr electricitat. Per obtindre electricitat, el moviment de les aspes acciona un generador elèctric que rep el nom d’alternador o dinamo, aquest converteix l’energia mecánica de la rotació enenergia eléctrica. 3


L’eixida d’una turbina eòlica depén de la mida de la turbina i la velocitat del vent a través del rotolo. Les turbines eòliques que es fabriquen ara tenen potències variables de 250 vats a 5 megavats. La capacitat de generació elèctrica es medix en Vats. Els Vats són unitats molt petites, com: kilovàts, megavats i gigavats; què són els més utilitzats per a descriure la capacitat de les unitats generadores com les turbines eòliques i altres plantes d’energía. La producció d’electricitat i el consum són medits en kilovats/hora. Els aerogeneradors poden ser d’eix horitzontal o d’eix vertical. -Aerogeneradors d’eix horitzontal: La principal característica és que l’eix de rotació es troba paral·lel al sol. Aquest eix està situat en la part superior d’una torre i necessiten un mecanisme d’orientació per a poder fer front als canvis bruscs de la direcció del vent. Són els més utilitzats degut a que el seu rendiment és major que el que produèixen els aerogeneradors d’eix vertical.

4


BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA -Viquipèdia. -www.energia eòlica.com -Llibre de geògrafia, batxillerat 2, editorial Anaya.

5

eolica_2c  

TREBALL FET PER: Laura Martí Moscardó, SuLauraMartíMoscardó,SuLauraMartíMoscardó,SuLauraMartíMoscardó,Susana Ibars Nicolau,sanaIbarsNicolau,...