Page 1

Numărul 4 Anul  școlar  2013-­2014

Ziar de  informare  al  elevilor  din  Colegiul  Național  ”Emanuil  Gojdu”

Conținut Pag. 1:   Editorial O  zi  de  zile  mari Pag.  2:   Ziua  Școlii, (continuare)   Ziua  Mondială a  Teatrului Pag.  3: Implicarea  gojdistă la  Consiliul  Re-­ gional  al  Elevilor

Pag. 4: Un  caz  umanitar... ,,Un  mărțișor   pentru  viață” Pag.  5:   Autorul  Lunii Pag.  6:   Proiectul Comenius, Gojdu  de  zeci  de   stele

Pag. 7: Gojdu  de  zeci  de stele (continuare)

(editorial) Primăvara începe   cu   fiecare   şi   poate   să   însemne  soarele,  aerul  proaspăt,  verdele   crud,  primii  ghiocei  sau  prima  senzaţie  de   energie  perfect  pozitivă... În   esenţă,   este   vorba   despre   o   revenire,   În ca   o   ieşire   din   bârlogul   iernii,   care   părea   oricum,  de  multe  ori,  înşelătoare. După   mărţişoarele   strălucitoare   de   1   Martie,  ,,finaliştii”  gojdişti  (clasele  termina-­ le  şi  semi-­terminale!)  s-­au  regăsit  în  faţa  

simulărilor, ca-­n  vremea  unor  examene  de   pregătire  pentru  ceea  ce  va  urma. Alte  concursuri  şi  olimpiadele  din  această   perioadă   ne-­au   adus   performanţe   după   performanţe,   celebrând   nu   începutul,   ci   continuarea   ,,exemplului   gojdist”   dintot-­ deauna... Printre  atâtea  probe  de  forţă,  s-­au  înscris   şi   activităţi   extraşcolare,   care   se   pre-­ conizează   a   fi   intensificate   în   luna   ur-­ mătoare,   când   aşteptăm   cu   nerăbdare   ,,Şcoala  altfel”.... Aşa   că,   tragem   adânc   aer   în   piept,   ne   pregătim,   cu   gânduri   măreţe,   de   vacanţa   de   primăvară   şi   ne   gândim   cum   ar   fi   dacă...am  lua  totul  de  la  capăt.    

O zi de zile mari Numele de  „gojdist”  imprimă    mereu  în  su-­ fletele  elevilor  școlii  noastre,  un  sentiment   de   mândrie   care   îi   îndeamnă   să   aspire   spre   mai   mult,   spre   excelență.   Acest   nume  aduce  totodată  și  responsabilități. Prin   urmare,   pentru   a   dovedi   că   sunt   demni  de  a  se  numi  „gojdiști”,  elevii  au  or-­ ganizat   de   ziua   patronului   spiritual   Emanuil  Gojdu,  diferite  activități  prin  care   au   arătat   încă   o   dată   că   sunt   talentați   și   bine  organizați.  Activitățile  au  început  joi,   20  februarie    de  la  ora  11,  când  un  grup  de   elevi  și  profesori  au  asistat  la  o  slujbă  de   elevi parastas   și   au   depus   coroane   la   statuia   pantronului  spiritual. Totodată,  în  sala  festivă  a  avut  loc  un  pro-­ gram  artistic  coordonat  de  doamnele  pro-­ fesoare  Nicoleta  Chiș  și    Delia    Vulpe    în  

care elevii  au  demonstrat  că  școla  noastră   nu   se   mândrește   doar   cu   rezultate   academice     deosebite,   ci   și   cu   elevi   ta-­   lentați   la   teatru,   muzică   și   dans.   Progra-­ mul  a  început    cu    piesa  de    teatru      “Cine      


Pagina 2 Casandra?”,   o   piesă   sugestivă   onul  bihorean”,  care  a  fost  adresat   luat   parte   la   sesiunea   de   comu-­ nicări,  cu  privire  la  domeniul  curic-­ care  prezintă  încarcarea  unei  ado-­ în  special  elevilor  clasei  a  IX-­a. lescente   de   a   înțelege   adevărata   Vineri,  21  februarie  a  fost  o  zi  des-­ ular   sau   extracuricular,   coordonat   sa  identitate.  Pe  scenă  au  urcat  în   tinată  în  special  profesorilor  ,  foști-­ de   doamnele   prof.   Maria   Niță   și   continuare    colegi  care  prin  dans  și   lor   absolvenți   sau   fostelor   cadre   Livia  Mircea. reprezentații   muzicale   au   impre-­ didactice   ale   acestui   colegiu.     În   Cadrele   didactice   şi   foştii   absol-­ amifiteatru,   s-­a   organizat   o   activi-­ venţi   au   avut   ocazia   să   depene   sionat  sala. De   asemenea,   în   curtea   școlii   a   tate   intitulată   „   In   memoriam   amintiri  la  o  masă  festivă,  organi-­ avut  loc  un  meci  de  fotbal  organi-­ Emanuil  Gojdu”,  la  care  au  luat  cu zată   de   conducerea   scolii,   în-­ zat   de   Consiliul   elevilor,   unde   vântul  doamna  director,  prof.  Liana   cepând  cu  ora  15. elevii  interesați  și-­au  demonstrant     Bako,   doamna   director   adjunct,   Aceste  două  zile  pline  de  activități   abilitățile   sportive,   sub   suprave-­ prof.   Dora   Anderson,   prof.   Tifor   au  reaminit  atât  elevilor,    cât  și  pro-­ herea    domnei    profesoare    Liana   Dorel,  prof.  Ilie  Crăciun,  prof.  Radu   fesorilor  ce  înseamnă  „spiritul  go-­ Papagianis.    O  altă  activitate  care   Birta,  prof.  Nicoleta  Chiş.  De  la  ora   jdist”  și  ne-­a  demonstrat,  din  nou,   a  atras  atenția  elevilor,  a  fost  con-­ 13,  profesorii  au  urmărit  spectaco-­ că   lucrurile   frumoase   se   pot   real-­ cursul  organizat  de  catedra  de  is-­ lul   artistic,   pregătit   de   aceleaşi   iza   reunind   trecutul   cu   prezentul   torie,  cu  tema  „Emanuil  Goju-­  Per-­ doamne   profesoare   Nicoleta   Chiş     într-­o  proiecţie  spre  viitor sonalitate  de  referință    în    Panthe-­ şi    Delia    Vulpe,    iar    mai    apoi    au

Ziua Mondiala a Teatrului Întunericul se  împrăștie  brusc  prin-­ tre   puținele   zgomote   ce   cad   grav   într-­o   lume   ireală.   Clipele   întune-­ cate   devin   o   evadare,   un   vis,   transpunerea   din   lumea   reală   în   universuri   imaginare,   autentice   și   vii   care   vorbesc   despre   o   lume   neatinsă,   adevărată,   credibilă.   Timpul   real   se   amestecă   cu   cel   fictiv  odată  ce  cortina  se  ridică  și  o   lume   ficțională   este   infățișată   în   fața  noastră. Evadarea   în   teatru   nu   e   doar   un   scop   de   a   uita   de   lucrurile   simple   din   viața   cotidiană.   Omul   trăiește   prin   măști   și   întâmplări   figurative   de  unde  învață  cum  să-­și  ascundă   suferințele  și  tragediile  interioare. Chiar  dacă  fiecare  dintre  noi  joacă   în   mod   natural   un   rol   în   această   lume,  teatrul  creează  o  oglindă  so-­ cială,  un  mimesis,  o  reflectare  care   caricaturează   din   spatele   unor   măști  întreaga  societate  și  ne  per-­ mite  să  înțelegem  mai  bine  imper fecțiunile  sale.  Teatrul  este  o  exte-­ riorizare  a  sentimentelor  și  își  are   probabil   rădăcinele   în   inter-­ pretările  dramatice  ale  teatrului  din   Grecia  antică.

Ziua Mondială   a   Teatrului   a   fost   creată  de  Institutul  Internaţional  de   Teatru,  în  cadrul  Congresului  Mon-­ dial  din  1961,  la  Viena  şi  a  fost  săr-­ bătorită  prima  oară  în  1962,  la  27   martie,   ziua   în   care   se   deschidea   stagiunea   Teatrului   Naţiunilor,   la   Paris.   De   atunci,   în   fiecare   an,   la   aceeaşi  dată,  comunitatea  teatrală   internaţională,  artişti  şi  public  deo-­ potrivă,  celebrează  Ziua  Mondială   a  Teatrului,  ca  un  moment  de  afir-­ mare  a  forţei  de  comunicare  a  artei   scenice,   ca   mod   de   expresie   a   umanităţii,  dincolo  de  toate  frontie-­

rele geografice  sau  culturale,  ling-­ vistice,   religioase   sau   politice.   O   personalitate   din   lumea   teatrului   sau  din  alt  domeniu  al  culturii  este   invitată   să-­şi   exprime   gândurile   legate  de  acest  eveniment,  într-­un   mesaj   internaţional,   care   se   di-­ fuzează  în  lumea  întreagă,  în  zeci   de  limbi.   Dar,  odată  ce  întunericul  ne  încon-­ joară   din   nou,   universul   teatrului   rămâne   scufundat   în   propria   pro-­ funzime,  în  timp  ce  noi  ne  ridicăm   la  suprafața  existenței  superficiale   cotidiene.


Pagina 3

Implicarea gojdista la Consiliul Regional al Elevilor Pe lângă  olimpiade  și  concursuri  la   care   excelează,   elevii   colegiului   nostru   au   fost   reprezentați   și   la   Adunarea   Generală   a   Consiliului   Regional   al   Elevilor,   atât   prin   prezența  Consiliului  Elevilor  la  De-­ schiderea  oficială  a  conferinței,  cât   și   prin   prezența   la   sesiunile   de   și lucru.    La  inițiativa  elevilor  activi  în   Consiliul   Județean   al   Elevilor   Bihor,  Municipiul  Oradea  a  găzduit   întâlnirea   regională   a   reprezen-­ tanților   Consililiul   Regional   al   Elevilor   din   Regiunea   Nord   Vest.   Reprezentanții   elevilor   bihoreni   aleși   în   Consiliul   Județean   al   Elevilor   Bihor   și-­au   asumat   in-­ ițierea  și  coordonarea  unor  acțiuni   voluntare   care   să   le   permită   reprezentarea  elevilor  în  raport  cu   școala  și  autoritățile  din  domeniu.   ”Dorința   noastră,   a   elevilor   din   Biroul   Executiv   al   Consiliului   Județean  al  Elevilor  Bihor  este  de   a   organiza   evenimente   care   ne   dezvoltă  spiritul  civic,    responsabil-­ itatea  lucrului  bine  făcut,  capacita-­ tea  de  a  contribui  la  buna  imagine   a  comunității  de  unde  provenim  și   a   județului   nostru   în   regiune   și   la   nivel   național,   fapt   ce   ne-­a   deter-­ minat   să   inițiem   organizarea   Adunării   Generale   a   Consiliului   Regional   al   Elevilor   Nord-­Vest,   eveniment   de   amploare,   des fășurat  în  Municipiul  Oradea.  Pro-­ movăm   ca   valoare   dezvoltarea   unor   frumoase   relații   personale   bazate   pe   cinste   și   prietenie,   re-­ spectul   față   de   părinți,   respectul   față   de   pedagogii   noștri   și,   toto-­ dată,  susținem  calitatea  de  parten eri   a   elevilor   în   procesul   edu-­ cațional.”   (din   mesajul  Alexandrei   Ruhama   Daragiu   –președinte   al   Consiliului      Județean      al    Elevilor   Bihor).  În  acest  context,  se  înscrie  

cel de-­al   patrulea   eveniment   or-­ ganizat   de   Biroul   Executiv   CJE   Bihor   în   mandatul   2013   –   2014,   Adunarea   Generală   a   Consiliului   Regional   al   Elevilor   Nord-­Vest   desfășurată  în  perioada  28  febru-­ arie  -­  2  martie  2014.  Evenimentele   de  la  ]nceputul  anului  școlar  -­    Acți-­ unea   de   sprijinire   a   copiilor   din-­ tr-­un  Centru  de  Plasament  din  Mu-­ nicipiului  Oradea,  Târgul  de  volun-­ tariat    -­  ”Voluntariat...  vreau  să  mă   implic”  derulat  la  Colegiul  Național   ”Emanuil   Gojdu”,   Gala   Multicul turalității   organizată   în   eleganta   sală   ”Enescu-­Bartok”   a   Filarmon-­ icii   de   Stat   din   Oradea,     -­   au   pregătit   echipa   BEX   CJE   Bihor   (Eduard  Dozsa  –  primvicepreșed-­ inte,   Andrada   Iurașcu   –   vice-­ președinte,   Nina   Dudaș   -­   vice președinte,  Horia  Onița  –  secretar,   Directori   de   departament:  Alexan-­ dra   Nedea,   Ronaldo   Szekely,   Mădălina   Miheș,   Lorena   Oros   și   Alexandra   Ruhama   Daragiu   –   președinte)    pentru  derularea  unor   evenimente   cu   un   grad   înalt   de   efort  organizatoric    pentru  a  putea   reuși   realizarea   evenimentului   re-­ gional. Au  fost  prezenți  la  deschiderea  ofi-­ cială   a   evenimentului   regional   deleegațiile    Consiliilor    Județene  

ale Elevilor  din  6  județe  împreună   cu   profesorii   coordonatori,   dar   și   reprezentanții   Consiliilor   Școlare   din   Bihor:   Colegiului   Național   ”Emanuil   Gojdu”   reprezentat   de   președinte   –   Sergiu   Bulzan;;   vice-­președinte-­   Farcaș   Andrada,   Secretar-­Onița  Horia,  împreună  cu   Secretar-­Onița alți   membrii   ai   Consiliului,   cât   și   alte   licee-­     Liceul   Teologic   Greco   Catolic  ”Iuliu  Maniu”,  Liceul  Teoret-­ ic   ”Iosif   Vulcan”,     Liceul   Teoretic   ”Onisifor   Ghibu”,   Liceu   de   Arte   Liceul  Teoretic  ”Lucian  Blaga”,  Co legiul   Tehnic   ”Mihai   Viteazul”     și     Colegiul   Național   ”Mihai   Emines-­ cu”   Prezența  și  mesajele  Prof.  Daniel   Negrean  -­  inspector  școlar  general   și  a  Prof.  Ioan  Cadar  -­  coordonator   al  CJE  Bihor,    în  cadrul  evenimen-­ tului   de   deschidere   a   Adunării   Generale  a  Consiliului  Regional  al   Elevilor   Nord-­Vest     au   confirmat   aprecierea   față   de   structurile   aprecierea elevilor   și   susținerea   pe   care   o   acordă   sistemul   educațional   unor   forme  de  asociere  ale  acestora. Colegiul   nostru   s-­a   implicat   în   re-­ alizarea    Adunării  Generale  iar  ex-­ periența   dobândită   pe   parcursul   conferinței  vor  fundamenta  creion-­ area  unui  nou  plan  de  activități  pe   termen  mediu.  


Pagina 4

Un caz umanitar... ,,Un martisor pentru viata” La data  de  4  martie  2014  a  avut  loc  la  Sala  de   Concerte   ,,Enescu-­Bartok”   a   Filarmonicii   Oradea   un   concert   caritabil   pentru  Ana-­Ma-­ ria,  o  tânără  de  25  de  ani,  diagnosticată  cu  o   tumoare   pe   creier,   care   i-­a   răpit   bucuria   ve-­ nirii  feerice  a  primăverii. În   acest   sens,   Colegiul   Național   ,,Emanuil   Gojdu”  s-­a  implicat  în  organizarea  evenimen-­ tului  caritabil,  iar  d-­na  prof.  Vulpe  Delia  a  real-­ izat  un  moment  artistic  pentru  a-­i  încânta  pe   invitații  și  spectatorii    veniți  să  asiste  la  pro-­ gramul   de   întrajutorare,   pregătit   pentru   Ana-­Maria. Tânăra  ne-­a  mărturisit  optimistă:  ,,Am  nevoie   de   un   împrumut   pentru   viață!   Dobânda   pe   care  o  voi  plăti  va  fi  măsurată  în  răsărituri  și-­n   zâmbete,   iar   răsplata   dumneavoastră   vor   fi   anii  pe  care  mi-­i  dăruiți  cu  atâta  generozitate.   Îmi   iubesc   viața,   vreau   sa   trăiesc   și   să   lupt   pentru  șansa  mea”   Printre  cei  care  au  susținut  momentele  artis-­ Printre tice,  amintim:  Cvartetul  Varadinum,  un  

ansamblu ce  reprezintă  o  bornă  a  muzicii  cla-­ sice  orădene,  alcătuit  din:Costin  Eva  –  vioară  I,   Olah   Boglarka   –   vioară   II,   Thurzo   San-­ dor-­Jozsef  –  violă  și  Marcu  Agneta  –    violoncel,   Bede   Robert   și   Bede   Laszlo   –   tenori   la   Con-­ servatorul   din   Cluj   Napoca,   acompaniați   de   Jambor   Elisabeta   la   pian,   Onița   Horia,   elev   al   Colegiului   nostru,   Lianu   Popa   Ionica–   voce,   Lianu  Ilinca,  elevă  a  lşcolii  noastre  și  Lopes  Ri-­ cardo–  dans,  și,  nu  în  ultimul  rând,  Lianu  Oana,   reputata   cântăreață   și   ambasadoare   a   culturii   românești   peste   hotare,   prin   interpretarea   la   nai. Ne   bucurăm   că   am   fost   partenerii   acestui   eveniment  în  scop  la  caritabil  și  că  am  reușit  să   aducem  un  zâmbet  Anei-­Maria,  într-­un  moment   critic  al  vieţii  sale,  la  început  de  primăvară.


Pagina 5

Autorul lunii

Fiind o   carte   atât   de   intimă,   ce   o   face   atât   de  

mutare imanentă  și  ubicuă.  Starea  activă,  im-­

de evidențe.  Personajele,  întotdeauna  altele,  și  

iubită de  atât  de  mulți  cititori?  Răspunsul  stă  în   felul  în  care  fiecare  poveste  a  personajelor  cu  

Martie reprezintă  un  liant,  o  punte  de  legătură   nume  imposibil  de  deosebit  este  o  invitație  la  a   între  apusul  rece  și  noul  regenerat,  ca  o  per-­ căuta  magia  în  propria  viață,  la  a  privi  dincolo   pulsivă,   dar   pasională,   pe   care   o   găsim   la   totuși  definite  de  aceeași  pasiune  nefirească  de   a  trăi,  sunt  singure,  blocate  într-­o  buclă  tempo-­ primăvară,  se  regăsește,  în  același  timp,  și  în   a   temperamentul  latin.Vă  propunem  să  sesizați   rală  care  are  întotdeauna  ca  sfârșit  un  dezastru   o   altă   punte,   între   fantezie   și   realitate,   între   tratat   cu   un   amuzament   inocent.   Singurătatea   sacru   și   profan,   cu   orizonturi   care   se   în-­

nu mai  e  o  povară,  e  un  mod  de  viață,  o  invitație  

trepătrund, la  un  autor  latin,  un  caracter  expo-­

la a  te  refugia  în  pasiuni  oarbe  și  totuși  nevino-­

nențial al  secolului  al  XX-­lea,  Gabriel  García   vate.     Márquez  (n.6  martie  1927)

Garcia Marquez...

sau dispariția frontierei dintre magic și real A trăi  pentru  a-­ți  povesti  viața.  Mai  mult  decât   un  simplu  titlu  al  unei  biografii,  este  un  motto   al  întregii  sale  existențe.  De  ce  a  trăi  pentru  a   scrie   și   nu   a   scrie   pentru   a   trăi?   Pentru   că   viața  nu  este  niciodată  un  scop,  ci  o  poveste   ce  se  revarsă  din  Aracataca  natală  în  Macon-­

Figură marcantă   a   literaturii   universale,  

do-­ul magic,   atemporal   și   întotdeauna   altul.   Marquez,   prin   tranziția   de   la   jurnalism   la   ficți-­ Gabriel   Garcia   Marquez,   scriitor   columbian   une,   descrie   un   proces   prin   care   trebuie   să   Gabriel laureat   al   Premiului   Nobel,   imaginează   o   trecem   fiecare-­   realitatea   nu   trebuie   nici   înțe-­ lume  în  care  irealul  e  atât  de  natural  camuflat   leasă,  nici  acceptată,  ea  trebuie  depășită.  A  trăi   în  rutina  unor  destine,  condamnate  unei  ne-­

nu înseamnă  doar  a  povesti,  ci  a  căuta,  în  orice  

norociri inevitabile,   încât   cititorul,   pagină   fel,  magicul  care  se  ascunde  în  rutină.  În  ciuda   după  pagină,  simte  că-­și  citește  propria  viață.   tuturor  sacrificiilor  făcute  pentru  scris,  sacrificii   Cea   mai   populară   scriere   a   sa,   Un   veac   de   ce  includ  părăsirea  țării  natale,  Marquez  nu  se   singurătate,   surprinde   o   cronică   a   familiei   blochează  în  restrictivitatea  regimului  politic  co-­ Buendia,  marcată  de  incest,  moarte  și  o  tentă   lumbian  și  nici  în  austeritatea  propriei  existențe,   de   fantastic   ce   se   strecoară   imperceptibil   în   ci   le   vede   ca   pe   o   invitație   la   o   singurătate   mersul  cotidian  al  comunității  rurale  ficționale   metaforică   ce   ajunge   să   ia   forma   unor   cărți   inspirate  din  satul  său  natal.  Având  ca  punct   aclamate   la   nivel   mondial(Despre   dragoste   și   de    plecare    casa    propriilor    bunici,    romanul  

alți demoni,  Dragostea  în  vremea  holerei).


Pagina 6

Proiectul Comenius Colegiul National  ,,Emanuil  Gojdu”   a   continuat   proiectul   Comenius   LifeLearning   Programme,   intitulat   "Bike  Friendly  Youngsters",  împre-­ ună   cu   cei   40   de   elevi   veniţi   din   Italia,Polonia,Finlanda,Germania   si  Turcia. Scopul  declarat  al  acestui  program   a  fost  susţinerea  mersului  sănătos   pe  bicicletă,  iar  din  acest  punct  de   vedere,  una  din  iniţiativele  coordo-­ natorului  de      proiect,      prof.      Anca  

Mile, a   fost   deplasarea,   în   cadrul   oraşului,  pe  un  traseu  ce  a  cuprins   pornirea  de  la  liceu  către  Bulevar-­ dul   Dacia   şi   înapoi   pe   Magheru   până   la   şcoala   noastră.   Printre   biciclişti  s-­au  numărat  şi  inspecto-­ rul   general,   prof.   Daniel   Negrean   şi  prof.  Viorel  Mititean,    membru  al   echipei   proiectului   şi   fost   director   al  colegiului.   Invitaţilor  străini  le-­au  fost  dedicate   numeroase   alte   activităţi,   printre   care  s-­a  numărat  şi  prezentarea  

oraşului şi  a  istoriei  acestuia,  mer-­ itul   descrierii   revenindu-­i   elevului   Oniţa  Horia  din  clasa  a  X-­a  B. Dincolo  de  desfăşurarea  reuşită  a   parteneriatului   în   sine,   s-­a   putut   constata   problema   lipsei   pistelor   pentru  biciclişti,  fapt  transmis  dom-­ nului   primar   Ilie   Bolojan,   care   are   în   vedere   proiecte   ale   municipali-­ tatii   în   desfăşurare,   cu   privire   la   aceste  facilităţi,  punând  accent  pe   pistele  din  jurul  Crişului  Repede.

Gojdu de zeci de stele


Pagina 7

Gojdu de zeci de stele (continuare)

Echipa de redacție Editori: Onița Horia Rencsik  Evelin Sas  Ciprian Buciuman  Mădălina Costa  Naomi Marian  Horia Gheorghiu  Andrei

Tehnoredactor: Bulzan Sergiu

Prof. Coordonator: Chiș  Nicoleta

Gojdiștii - Numarul 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you