Page 1

Energies alternatives Sergi Duch Guas 2n ESO B


Índex -CENTRALS HIDRÀULIQUES -CENTRALS SOLARS -CENTRALS EÒLIQUES -CENTRALS GEOTÈRMICA -CENTRALS MAREOMOTRIUS -BIOMASSA


Centrals hidràuliques Les centrals que funcionen amb energia renovable, les centrals hidràuliques són les més importants. El seu funcionament es basa en aprofitar l’energia de l’aigua dels rius. Per poder fer-ho s’eleva el nivell de l’aigua amb una presa, amb la qual cosa s’adquireix energia potencial. L’aigua baixa per una canonada forçada, i es converteix amb energia cinètica. Quan l’aigua a la turbina, mou els àleps i genera un moviment de rotació en l’eix. Quan aquest moviment es transmet a l’alternador, es genera enrgia elèctrica als seus borns.


Centrals Solars Hi ha dos tipus de precessos: -Procès tèrmic: 1. Centrals solar de col·lectors distribuïts: Aquestes centrals funcionen recollint l’energia tèrmica del Sol en uns miralls parabòlics pels quals passa un fluid, la temperatura del qual


s’eleva. La temperatura augmenta generant vapor, que, mitjançant dipòsits i intercanviadors de calor, fa girar el turboalternador. 2. Centrals solars de torre: En aquestes centrals, el sistema de captació es basa en grans miralls que reflecteixen la radiació solar en el receptor, una caldera situada a la torre central. El líquid escalfat es fa passar per un generador de vapor que serveix per moure la turbina. Aquest moviment es transmet a l’alternador per generar energia eléctrica. Els grans miralls segueixen la trajectòria del Sol. Procès fotovoltaic: Aquest tipus d’instal·lacions transformen diractament la llum solar en energia elèctrica mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques . Les cèl·lules estàn compostes de dues capes de silici : una molt fina on s’han introdït molts electros, i l’altra més gruixuda que es fabrica amb defecte d’electrons. El corrent continu generat s’emmagatzema en un acumulador elèctric.

CENTRALS EÒLIQUES L’energia eólica és l’energia produïda pel vent. Per generar electricitat és molt important que la velocitat i la continuïtat del vent siguin les adequades. La ubicació de les centrals eòliques s’ha de portar a terme en llocs on la velocitat tingui els valors entre els 4m/s i els 12m/s.


CENTRAL GEOTÈRMICA L’energia geotèrmica és present a l’interior del nostre planeta en forma de calor.


Una central geotérmica aconesegueix energía eléctrica també a partir de la producció de vapor. S’injecta aigua per un tub fins que es converteixi en vapor. Finalment s’extreu el vapor per un altre tub.

ENERGIA MAREOMOTRIU


Aprofitament de les marees: Les centrals mareomotrius són les centrals elèctriques que aprofiten el desnivell de les marees per produir energia mareomotriu. L’aprofitament de les ones: Un altre mètode per obtenir energia mareomotriu és per mitjà de les ones. Aprofitant la seva força podem fer girar turbines eòliques situades a la superfície. L’aprofitament de l’energia tèrmica de l’aigua: La radiació solar que incideix sobre els oceans fa que algunes zones (sobretot en zones tropicals), la temperatura de l’aigua augmenti. Avui en dia s’experimenta per tal de poder aprofitar l’energia de convertir en vapor un líquid.

BIOMASSA La biomassa és la materia orgánica no fòssil que té el seu origen en la fotosíntesi provocada per la radiació solar en les plantes.


Hi ha tres tipus de biomassa: -Biomassa vegetal -Biomassa animal -Residus sòlids urbans

Treball tecno  

Treball tecno