Page 1


EL VALOR DE L’EXEMPLE Des de fa força anys, s’han fet intents de propiciar l’ús de cobertes verdes i façanes verdes a Barcelona, en general amb poc èxit. Per descomptat, hi ha dificultats estructurals en els edificis antics, però ni en les restauracions ni en edificis nous hem arribat a convertir l’enverdiment en pràctica habitual. En això, anem molt endarrerits en relació a altres països europeus. L’enverdiment té molts avantatges, ja que les cobertes verdes actúen com a reguladores de les pèrdues d’energia dels edificis, reduïnt les despeses de climatització; en terrasses i patis, l’enverdiment pot ser motiu de lleure i gaudi pels ciutadans; en termes generals, contribueix a l’augment de la biodiversitat urbana; i des del punt de vista de la satisfacció de la biofília humana completa el marc que ens donen les estructures artificials de ciment, formigó, acer, etc. Els autobusos urbans representen superfícies petites i les cobertes vegetals que s’hi puguin posar segurament incideixen menys del que necessitem en el metabolisme global del sistema urbà si comparem la seva capacitat per fixar carboni amb les emissions considerables de persones i màquines. Però cada àrea verda que hi poguem afegir compta en el balanç global, i la idea té el valor de l’exemple. A casa nostra, les cobertes urbanes són quasi desconegudes, i un autobús equipat de manera adient és una propaganda viva i mòbil de les possibilitats d’aquestes formes d’enverdiment. Per això la idea em sembla interessant i digna de consideració: les tècniques per a l’enverdiment urbà existeixen, cal donar-les a conèixer, mostrar que són viables. Si es fa amb èxit, es tracta d’un tipus d’activitat econòmica nova dins d’una línia de més integració entre sistemes urbans i naturals i, en una aplicació rutinària, pot contribuir a reduir l’insostenibilitat de les ciutats.

Jaume Terradas Serra Catedràtic emèrit d’ecologia de l’Universitat Autònoma de Bellaterra


Detall de la coberta vegatl dĂşn autobĂşs urbĂ .


Les àrees urbanes enjardinades resulten de vital importància per a la fotosíntesi, procés amb què les plantes fixen el CO2 i alliberen en O2, vital per a la purificació de l’aire que respirem. Els pulmons de les ciutats han de créixer al mateix ritme que la població, però no sempre es disposa de les àrees verdes necessàries. Davant d’aquest plantejament neix phyto kinetic, amb l’objectiu d’aportar solucions pràctiques i tangibles. Si trobar noves superfícies urbanes per enjardinar resulta un problema, doncs aprofitem les que ja existeixen... a les cobertes del transport públic urbà.


PHYTO KINETIC

ÉS UN SISTEMA PIONER QUE NOMÉS APORTA BENEFICIS Augmenta la superfície enjardinada de les ciutats. De mitjana, la coberta útil d’un bus urbà disposa d’uns 20 m2; només cal multiplicar aquesta xifra pel nombre d’autobusos enjardinats amb PHYTO KINETIC per saber en quant s’hi ha guanyat. Les cobertes vegetals de PHYTO KINETIC en el transport públic reciclen bona part del CO2 que el propi vehicle produeix. Quan el vehicle amb PHYTO KINETIC no circula, la seva coberta enjardinada “treballa” igualment, 365 dies l’any. Fa créixer el valor ecològic de la ciutat. Promou valors pedagògics i educatius de sostenibilitat.

Fomenta la sensibilitat mediambiental Obre la porta a col.laboracions i estudis conjunts amb universitats en recerca I+D. La possibilitat d’aconseguir múltiples combinacions d’estètica vegetal és molt elevada. Resulta un innegable atractiu visual i reclam turístic per a la ciutat i el país.


PREGUNTES AMB RESPOSTA Com funciona?

Com es rega?

La seva aplicació és senzilla. Consta d’una fina capa de material impermeabilitzant, a sobre de la qual hi reposa una escuma de cultiu hidropònic, especial per a cobertes ajardinades, on s’hi planten directament, i sense substracte, els plançons de les plantes que cobriran tota la coberta.Un discret aleró s’encarrega de tapar els marges perimetrals i fa més aerodinàmica la coberta. Aquest perfil està foradat per evacuar l’aigua pluvial. Finalment, una malla ultralleugera evita que els vents forts s’enduguin el jardí mòbil, o que en puguin fer caure plantes.

PHYTO KINETIC tria les plantes que millor s’adapten a viure en condicions extremes; la pluja i la humitat en són les encarregades.No obstant, actualment les cotxeres d’autobusos compten amb rentadors automàtics amb programes de rentat que permeten mullar les cobertes sense usar els raspalls ni el sabó. I ja estem treballant perquè es pugui aprofitar l’aigua sobrant dels aparells d’aire condicionat.

Pesa molt? PHYTO KINETIC està fet de materials ultralleugers, que suposen un augment de 9 kg/m2 en condicions climàtiques normals; i de 70 kg/m2 en el seu cas més desfavorable (com un dia de pluja continuada), valor que està cobert pels límits de tolerància calculats i aprovats per normativa europea.

Les plantes em crearan al.lèrgia? PHYTO KINETIC està concebut amb plantes gramínies hipoal.lergèniques i seddums,d’una incidència en al.lèrgies gairebé nul.la.

S’adapta a qualsevol clima? PHYTO KINETIC troba les espècies que millor s’adapten a cada situació climàtica.

S’ha de cuidar i mantenir? Molt poc, gairebé mai. Malgrat que tot jardí necessita que se’l cuidi, tret de les revisions periòdiques recomanables, les cobertes de PHYTO KINETIC estan pensades per a ser un benefici i no una nosa.

En quins vehicles es pot acoplar? PHYTO KINETIC s’adapta a la superfície de qualsevol vehicle de transport urbà, exterior, ja sigui un bus, tramvia o carrilet.


INFORME PRELIMINAR PER A L’HOMOLOGACIÓ DE COBERTES VEGETALS EN AUTOBUSOS I AUTOCARS Xavier Castellano Gifreu Enginyer Tècnic Mecànic Creat: 01/03/2012 - 1 - Modificat: 01/03/2012

1. Antecedents El projecte Phyto Kinetic es proposa la instal·lació de cobertes vegetals sobre vehicles de transport urbans, preferentment autobusos. El propòsit és ampliar la superfície ajardinada en àrees urbanes, incrementar l’absorció de CO2 i dotar el tranport públic d’un atractiu ecològic i turístic. La instal·lació en coberta d’una superfície vegetal comporta una sèrie de modificacions en el disseny i l’estructura del vehicle. Aquests canvis poden afectar els valors de disseny donats pels fabricant i amb els quals va ser homologat i aprovat. Aquest fet fa necessària la revisió dels valors que s’hagin vist afectats i la seva aprovació a través dels organismes competents. El present informe tracta aquests aspectes i pretén recollir els paràmetres més importants que es veuran afectats. Així mateix es faran recomanacions

per al procés d’homologació i validació del vehicle per tal que pugui incorporar una coberta vegetal complint tot el reglament legal vigent i tota normativa de seguretat. El present informe es realitza a títol orientatiu i no és vinculant. Una qualsevol aprovació / homologació d’un vehicle modificat amb coberta vegetal correspon als organismes autoritzats a aquest fi per les administracions competents.

2. Instal·lació d’una coberta

Els canvis més destacats s’enumeren a continuació:

Increment de la massa del vehicle. En condicions de máxima captació d’aigua/ neu s’estima un augment de 68Kg/m2

• Com a consequència del punt anterior, una reducció en la capacitat de transport de passatgers drets (1 passatger menys per m2) • Desplaçament (alçat) del centre de gravetat del vehicle.

vegetal. Impacte sobre el vehicle

3. Normativa aplicable

A més del canvi en l’aspecte visual exterior del vehicle, la instal·lació d’una coberta vegetal en tindrá consequències en les característiques general del vehicle i en els paràmetres de disseny donats pel fabricant.

La normativa general sobre les característiques dels vehicles de transport de passatgers (autobusos i autocars) i que afecta a la instal·lació de cobertes vegetals s’enumera a continuació:


- Reglament N°66 (de les Normatives Europees E/ECE/324 i E/ECE/TRANS/505) (SCOPE: This Regulation applies to singledeck rigid or articulated vehicles designed and constructed for the carriage of more than 22 passengers, whether seated or standing, in addition to the driver and crew)

Els preparatius de càlcul i altres consideracions s’esmenten en el mateix apèndix (en cas que el servei tècnic ho consideri necessari, podrà exigir la realització de determinades probes en el vehicle per verificar els supòsits teórics del mètode de càlcul).

- Directiva 2001/85/ce del Parlamento Europeo y del Consejo (de 20 de noviembre de 2001 relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor, y por la que se modifican las Directivas 70/156/CEE y 97/27/CE)

Conseqüencies de l’augment de la massa del vehicle.

5.

Tal com es defineix en l’article 7.4 (Cálcul de la distribució de la massa) de la Directiva 97/27/CE, per a la homologació d’un vehicle el servei tècnic haurà de realitzar un càlcul de la seva massa tècnicament admissible (M).

- Directiva 97/27/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo (de 22 de julio de 1997 relativa a las masas y dimensiones de determinadas categorías de vehículos de motor y de sus remolques y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE)

En el cas d’autobusos i autocars, aquesta massa M es composa de les següents càrregues:

• Massa Q, corresponent a la càrrega dels passatgers asseguts. Model de càlcul i assaig d’estabilitat 1

4. Test d’estabilitat Malgrat que els autobusos urbans tenen un centre de gravetat baix i una estabilitat elevada, la col·locació d’una massa en coberta en farà ascendir el centre de gravetat i es veurà modificada la seva estabilitat. Aquesta modificació no podrà superar el límit que la Directiva 2001/85/CE defineix en el punt 7.4. (Assaig d’estabilitat) del seu Annex I de la forma següent:

Segons recull la mateixa directiva, la comprovació del compliment de l’assaig d’estabilitates podrá realitzar mitjançant els següents procediments:

4.1. Test en vehicle complert El mateix article 7.4. recull entre els punts 7.4.2. i 7.5.5. les condicions en què s’haurà d’acondicionar el vehicle per a la realització de l’assaig.

• Número SP, corresponent al nombre de passatgers drets (masses Q repartides de manera uniforme sobre la superfície disponible per a passatgers S1) • Massa B, corresponent a l’equipatge i distribuïda uniformement en el compartiment d’equipatge. • Massa BX, corresponent una càrrega repartida uniformement sobre el sostre equipat per a portar equipatge.

7.4. Ensayo de estabilidad

4.2. Comprovació mitjançant càlcul

7.4.1. La estabilidad del vehículo será tal que no se sobrepase el punto de vuelco si la superficie en la que se encuentra el vehículo es sometida a un movimiento basculante alternativo hacia ambos lados con un ángulo de 28° de la horizontal.”

Tal com recull l’esmentada normativa en el punt 1. de l’Apèndix “Verificación

La suma d’aquestes càrregues no podrà ser superior a l’admissible establerta pel servei tècnic segons les característiques tècniques del vehicle facilitades pel fabricant.

del límite de basculamiento estático mediante cálculo”, “Podrá verificarse si el vehículo de que se trata reúne los requisitos enunciados en el punto 7.4 del anexo I mediante un método de cálculo homologado por el servicio técnico responsable de la realización de las pruebas.”

La instal·lació d’una coberta vegetal tindrà una influència en aquests paràmetres. A efectes pràctics, la massa de la coberta vegetal es pot considerar com una càrrega uniformement distribuïda com la que representa BX en els vehicles habilitats per a transportar equipatge en coberta.


En estar uniformement distribuïda, es pot assumir que la massa de la coberta vegetal no modifica el valor de la massa màxima tècnicament admissible del vehicle. En canvi, sí que es podran veure afectats els valors SP (nombre de passetgers drets) o B (càrrega d’equipatge). S’estima que el pes de la coberta vegetal en condicions de màxima absorció d’aigua / neu no excedirà els 68Kg/ m2. Considerant que, tal com defineix el punt 7.4.3.3.1 de la Directiva 97/27/CE en la següent taula, el pes mitjà del passatger es troba en 68Kg per a les Classes I i A, i 71Kg per a les Classes II, II i B, es pot assumir que: Aquesta modificació haurà de ser tinguda en compte per l’entitat homologadora i degudament reflectida en el nombre màxim de passatgers / càrrega admissible del vehicle.

addicional per tal de demostrar que el vehicle segueix complint els requeriments del present Reglament

• Refusar l’extensió de l’aprovació i sol·licitar l’execució d’un nou procés d’aprovació. Les decisions del Departament Administratiu es basaran en el criteri dels tres casos més desfavorables:

• Criteri estructural: si la superestructura del vehicle ha canviat o no. • Criteri energètic: si la modificació ha fet variar l’energia de referència* del tipus de vehicle. *2.18. “Reference energy” (ER) means the potential energy of the vehicle type to be approved, measured in relation to the horizontal lower level of the ditch, at the starting, unstable position of the rollover process.

• Criteri de l’espai residual: si l’espai residual del nou tipus de vehicle es troba o no dins l’espai residual permès. Per al cas de la modificació del vehicle per la instal·lació d’una coberta vegetal, és

Notificació de la modificació del vehicle

6.

Tal com estableix el Punt 6è del Reglament N°66 (Modification and Extension of Approval of a Vehicle Type), tota modificació del tipus de vehicle aprovat ha de ser comunicada al departament administratiu que hagi adjudicat l’aprovació. Llavors, aquest departament tindrà la potestat de decidir si:

El vehicle modificat segueix complint els requeriments del present Reglament

• Si cal sol·licitar al servei tècnic un test

probable que es vegi modificat el criteri energètic, quedant els dos restants amb el mateix valor que tenien previ a la modificació. Finalment, la comunicació de l’extensió o no de l’aprovació s’haurà de realitzar tal com indica el punt 6.4 del present Reglament en aquests termes: “6.4. Confirmation or refusal of approval, specifying the alterations, shall be notified by the procedure specified in paragraph 4.3.* above to the Parties to the Agreement which apply this Regulation.” “*4.3. Notice of approval or of refusal or extension of approval of a vehicle type pursuant to this Regulation shall be communicated to the Parties to the Agreement which apply this

Regulation, by means of a communication form (see Annex 1) and of drawings and diagrams supplied by the applicant for approval, in a format agreed between the manufacturer and the technical service. Paper documentation shall be foldable to A4 (210 mm x 297 mm) format.” En el cas que no es concedeixi l’extensió de l’aprovació, s’haurà de procedir a la homologació de la modificació a través d’un servei tècnic qualificat.

7. Procediment per a l’homologació L’homologació d’un model de vehicle amb coberta vegetal haurà de ser realitzada per un servei tècnic autoritzat per les administracions competents. En darrer terme i independentment dels punts enumerats en aquest informe preliminar, la facultat homologadora i els assajos / càlculs a realitzar per a l’aprovació del vehicle amb coberta vegetal correspondrà al servei tècnic autoritzat i, en darrer terme, a les autoritats competents. La Directiva 2001/85/CE determina el procés administratiu a seguir per a l’homologació del vehicle. La presenteDirectiva es una de las directivas particulars del procediment d’homologació CE establert per la Directiva 70/156/CEE Com a referència, a continuació s’enumeren els punts on consultar aquest procés: anexo i

Ámbito de aplicación, definiciones, solicitud de homologación CE de un vehículo o, como unidad técnica independiente, de una carrocería, modificación de un tipo de vehículo, carrocería, conformidad de la producción y requisitos. anexo ii

Documentación para la homologación CE


1 Fichas de características apéndice

1 Ficha de características para un tipo de vehículo subapéndice

Subapéndice 2 Fichas de características para un tipo de carrocería Subapéndice 3 Fichas de características para un tipo de vehículo equipado con una carrocería ya homologada como unidad técnica independiente Apéndice 2 Certificado de homologación CE Subapéndice 1 Certificado de homologación CE para un tipo de vehículo Subapéndice 2 Certificado de homologación CE para un tipo de carrocería Subapéndice 3 Certificado de homologación CE para un tipo de vehículo equipado con una carrocería ya homologada como unidad técnica independiente

8. Consideracions generals

ció de la carrosseria o l’energia total tal com són definides en l’Annex iv de la Directiva 2001/85/CE. En tot cas, quedarà a disposició de l’organisme homologador la decisió de repetir l’assaig de resisténcia (en una de les formes que disposa l’esmentat Annex) si considerés que el canvi en la morfologia de la coberta pot tenir un impacte en els paràmetres esmentats.

• Fixació de la coberta vegetal

• Resistència de la coberta original

Com a norma general, la instal·lació d’una coberta vegetal no ha de suposar cap risc per als passatgers, peatons ni altres vehicles circulants. S’ha de garantir que cap part de la coberta vegetal (capes, terra, plantes) ni de l’estructura que la conté es pugui desprendre, causar danys o pertubar la conducció per part del conductor, sota cap condició atmosfèrica ni cap tipus de conducció (frenada sobtada, acceleracions).

S’haurà de comprovar que la coberta original del vehicle suporti sense registrar danys ni deformacions el pes de la coberta vegetal. En cas necessari, es reforçarà l’estructura amb travessers de banda a banda.

Anexo IX Homologación CE de una unidad técnica independiente y homologación CE de un vehículo equipado con una carrocería ya aprobada como unidad técnica independiente”

• Resistència de la superestructura del vehicle S’entén que la coberta vegetal i la seva estructura suport no modifiquen el comportament a resistència de la superestructura del vehicle, l’espai de supervivència, la sec-

• Manteniment i Revisions A aquest fi, s’hauran de fer una sèrie de revisions periódiques que garanteixin tant el bon estat de l’estructura suport com la subjecció dels elements vegetals de la coberta. Aquesta revisió serà feta amb la periodicitat que estableixi l’organisme autoritzat i segons el protocol establert pel mateix.

Xavier Castellano Gifreu Enginyer Tècnic Mecànic Girona, 1 de Març del 2012


Col·laboren

AQUAPRO

®

GRUPO IRACO I WATERPROOFING SYSTEMS

AQUAPRO

®

GRUPO IRACO I WATERPROOFING SYSTEMS


CONTACTE

Tel. +34 650 907 935 email: phytokinetic@marcgranen.com site: www.phytokinetic.marcgranen.com blog: marcgranen.com/blog

Memòria Phytokinetic Català  

Memòria Phytokinetic Català

Advertisement