Page 1

DISSENY D’UN  EXPOSITOR   DISSENY  BÀSIC  

Josep Al6mira   Alberto  Domínguez   Sergi  Calavera  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

INTRODUCCIÓ A  l’hora  d’escollir  un  expositor  apropiat  pel  teu  producte,  s’ha  de  tenir  en  compte  diversos  factors:  la   marca  i  el  producte,  el  des6natari  (la  persona  que  compra),  el  lloc  on  s’exposa,  el  disseny  de  l’expositor...   entre  d’altres.       •     Marca  i  producte:    Ens  trobem  davant  d’una  marca  de  sabates  que  realitza  una  bossa  ecològica  i   reciclable  per  tal  de  portar  les  sabates  que  comprem  a  una  bo6ga.  Seria  interessant  mantenir  la  idea   de  que  és  un  producte  ecològic  per  tal  de  dissenyar  l’expositor.       •     Des0natari:    En  el  nostre  cas,  és  un  producte  que  va  des6nat  al  públic  de  totes  les      edats,  encara   que  per  l’es6l  de  les  sabates  que  es  comercialitzen,  podríem  dir  que  van  més  adreçades  a  la  gent   jove.      

•   Lloc  d’exposició:     En  aquest  àmbit,  hem  de  tenir  en  co  mpte  que  l’expositor  estarà  situat  a  les  

bo6gues d’esport,   que   normalment   són   molt   espaioses   i   amb   moltes   seccions   diferents,   per   tant,   arribem   a   la   conclusió   que   s’haurà   de   dissenyar   un   expositor   gran   i   vistós   perquè   cridi   l’atenció   enmig  dels  altres  productes.       •     Disseny  de  l’expositor:    Com  ja  hem  dit  a  l’apartat  anterior,  l’expositor  haurà  de  ser  molt  vistós,   és  a  dir,  amb  colors  vius  i  formes  que  generin  atracció.  A  més  a  més  haurà  de  tenir  unes  dimensions   considerables  ja  que  l’espai  del  que  disposem  ens  ho  permet.  D’aquesta  forma  aconseguim  que  el   producte  no  passi  desapercebut  enmig  dels  altres  productes  d’esport.      


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

EXEMPLES I  IDEES   Per  tal  de  començar  amb  el  disseny  del  nostre  expositor,  veurem  primer  alguns  exemples  que  podem   trobar  a  grans  magatzems  espor6us:    


Disseny d’un  expositor

EXEMPLES I  IDEES  

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

EXEMPLES I  IDEES  

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

EXEMPLES I  IDEES   Si   observem   els   exemples   mostrats   anteriorment,   podem   veure   que   la   majoria   d’expositors   de   sabates   tenen  una  forma  ver6cal  i  poden  estar  fets  de  diversos  materials:  fusta  plàs6c  o  cartró.  En  el  nostre  cas,   tenim  una  pe6ta  limitació  ja  que  no  pot  ser  de  qualsevol  material.  Per  exemple,  és  molt  di]cil  treballar   amb  fusta.  Hem  d’escollir  un  material  que  pugui  ser  manipulat  manualment  i  que  no  sigui  molt  complex   de  tallar  i  donar-­‐li  forma.  Vist  això,  el  material  més  adequat  seria  qualsevol  6pus  de  cartró.       En  defini6va,  el  nostre  expositor  estaria  fet  de  cartró  i  6ndria  una  estructura  ver6cal.  En  les  imatges,  els   expositors  estan  dissenyats  per  a  mostrar  sabates,  en  el  nostre  cas  el  que  volem  és  mostrar  el  producte  i   la  seva  caixa.       D’acord   amb   el   nom   de   la   marca   (Californa   Green),   presentarem   un   expositor   que   6ngui   una   forta   relació   amb  el  medi  ambient  i  que  a  la  vegada  resul6  atrac6u  i  vistós.    


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

EL NOSTRE  EXPOSITOR   Tenint   en   compte   que   l’expositor   que   dissenyarem   serveix   per   a   mostrar   a   l’usuari   un   producte   nou,   volem  invitar  al  consumidor  a  tocar  i  veure  el  producte,  així  com  també  oferir-­‐li  la  possibilitat  de  provar-­‐lo.   Un  aspecte  que  considerem  important,  és  també  oferir  tota  la  informació  del  producte  així  com  mostrar   els   materials   amb   els   quals   ha   estat   dissenyat.   Això   ho   aconseguim   mitjançant   una   sèrie   de   vinyetes   impreses  en  el  mateix  expositor.       A   par6r   de   les   conclusions   extretes   anteriorment   en   l’anàlisi   dels   altres   expositors,   ens   disposarem   a   dissenyar  el  nostre.  En  primer  lloc  fixarem  una  sèrie  de  caracterís6ques  que  volem  que  compleixi  i  després   realitzarem  unes  quantes  propostes  i  escollirem  la  més  adequada.      

Material:  El  material  escollit  per  a  la  realització  del  expositor  es  el  cartró  ja  que  és  barat  i  fàcil  de  tallar.      

Forma:   Com  ja  hem  dit  anteriorment,  volem  seguir  mantenint  una  relació  amb  la  natura  ja  que  diu  molt   de   la   nostra   marca.   És   per   això   que   la   forma   podria   ser   la   d’un   arbre   o   qualsevol   altre   element   que   puguem  trobar  en  el  medi  natural.      

Colors:  Cal  que  l’expositor  6ngui  uns  colors  vistosos  però  que  a  la  vegada  no  perdi  la  relació  amb  el  medi   ambient.         Par6nt  de  les  bases  anteriors,  passarem  a  fer  una  sèrie  de  propostes  del  nostre  expositor:    


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

EL NOSTRE  EXPOSITOR   PROPOSTA  1:     És  un  expositor  format  per  tubs  de  cartró   resistent.         A  la  imatge  general  podem  veure  com  s’ha   fusionat  la  funcionalitat  de  l’expositor  amb  el   disseny  de  la  natura,  ja  que  recorda  a  un  arbre.     La  funcionalitat  dels  tubs  horitzontals,  a  part   d’imitar  les  branques,  serveixen  perquè   l’expositor  6ngui  cos  i  es  puguin  penjar  les   bosses  amb  les  sabates  perquè  els  clients,  un   cop  hagin  decidit  quines  volen,  les  puguin  agafar   ells  mateixos.     Finalment  a  la  part  inferior  de  l’scketch  es   descriu  el  suport  de  les  sabates  model.  Aquest  té   una  base  amb  un  forat  que  encaixa  amb  l’extrem   del  tub  que  és  ver6cal,  d’aquesta  manera  es   poden  agafar  les  bosses  que  pengen  del  tub.  

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

EL NOSTRE  EXPOSITOR   PROPOSTA  2:     És  un  expositor  format  per  un  cilindre  central,   amb  prismes  que  l’entravessen.  Tot  format  de   cartró.       El  conjunt  és  més  sòlid  que  la  proposta  anterior.   La  forma  que  combina  una  estructura  cilíndrica   amb  estructures  prismà6ques  ens  inspira  un   tronc  amb  branques,  just  el  que  volem  pel   nostre  expositor.       Els  prismes  se  suporten  entravessant  el  cilindre   per  dos  forats  que  marquen  la  direcció  en  que  va   cada  prisma.  Cap  està  a  la  mateixa  alçada,  de   manera  que  és  possible  el  muntatge  del  conjunt.       Cada  prisma  serveix  per  a  mostrar  els  models  de   sabates  disponibles  a  la  bo6ga.  Gràcies  a  la   distribució  dels  prismes  tots  queden  separats   dels  altres  facilitant  la  visió  del  model  de  sabata.      

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

EL NOSTRE  EXPOSITOR   PROPOSTA  2:     Finalment  veiem  al  final  de  la  imatge  un  apunt   en  que  es  diu  que  es  podria  incloure  uns  tubs   sota  de  cada  prisma  per  poder  subjectar  les   bosses  que  els  clients  vulguin  emportar-­‐se,  amb   el  disseny  que  més  els  hi  agradi.  

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

EL NOSTRE  EXPOSITOR   PROPOSTA  3:     És  un  expositor  format  per  un  conjunt  de  blocs   de  cartró  apilonats  desuniformament  i   subjectats  per  un  eix  ver6cal  que  dóna   ver6calitat  al  conjunt.     És  un  disseny  que  busca  agressivitat,  impacte   visual  i  generar  tensió  a  l’observador.     El  projecte  d’expositor  simula  un  arbre  amb  les   seves  respec6ves  branques  distribuïdes   aleatòriament  i  sense  cap  patró  d’equilibri   (seguint  el  referent  de  la  natura).  Sobre  els  blocs   es  troben  exposades  les  sabates  i,  mitjançant   eixos  horitzontals  i  espais  buits  dins  els  blocs  es   pretén  mostrar  al  receptor  la  bossa  de  sabates.  

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

EL NOSTRE  EXPOSITOR   PROPOSTA  ESCOLLIDA:     Com  que  el  criteri  a  seguir  per  a  realitzar  el  disseny  era  molt  clar  i  pautat,  hem  realitzat  tres  propostes   d’expositors  diferents  par6nt  de  la  mateixa  idea.     Després   d’analitzar   profundament   què   aporta   cada   proposta   i   quina   s’ajusta   més   al   que   volem   transmetre,  ens  hem  decantat  per  la  PROPOSTA  2.     Així  doncs,  segons  la  nostra  opinió  i  par6nt  de  les  bases  marcades,  hem  escollit  aquesta  proposta  ja  que   és   més   voluminosa   i   la   seva   estructura   i   geometria   genera   tensió.   D’aquesta   manera   provoca   molta   atenció  als  observadors  i  el  missatge  visual  immediat  és  impactant.  La  distribució  dels  diferents  prismes   no  segueix  un  criteri  d’estabilitat  i  aquest  desequilibri  és  el  que  ens  ha  cridat  l’atenció.       Evidentment  això  és  només  una  proposta  i  pot  estar  sotmès  a  qualsevol  modificació  i  millora,  però  la  idea   d’un   expositor   voluminós,   caracterís6c,   impactant   i   amb   un   criteri   clar   i   marcat   ens   ha   agradat   molt   i   tenim  la  intenció  d’iniciar  el  projecte  d’expositor  seguint  les  bases  d’aquesta  proposta.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

DISSENY DE  L’EXPOSITOR   DESENVOLUPAMENT  I  MILLORA  DEL  DISSENY  ESCOLLIT     Després  d’escollir  la  proposta  defini6va  que  serviria  com  a  base  i  pauta  per  a  realitzar  el  nostre  projecte   d’expositor,   vam   estudiar   i   proposar   millores   que   s’adaptessin   al   que   realment   estàvem   buscant.   Així   doncs,  par6nt  de  les  caracterís6ques  de  la  proposta  escollida,  vam  començar  a  plantejar  pe6ts  detalls  que   ajudessin  a  millorar  el  disseny.     La   proposta   inicial   era   un   projecte   trencador   i   impactant   a   la   vista,   però   tenia   massa   ver6calitat   i   això   suposava  un  impediment  a  l’hora  de  voler  representar  una  forma  orgànica  com  la  d’un  tronc  d’arbre  amb   les   seves   respec6ves   branques.   Per   aquest   mo6u,   vam   dissenyar   una   silueta   més   natural,   amb   un   creixement  del  tronc  més  irregular.     El  resultat  del  nou  disseny  modificat  va  agradar  molt  i  vam  decidir  6rar-­‐lo  endavant.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

DISSENY DE  L’EXPOSITOR   PROPOSTA  DEFINITIVA    

+ PART  ARBRE  1  

PART ARBRE  2  

(x2)

TRONC 1  

(x2)

+ TRONC  2  

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

DISSENY DE  L’EXPOSITOR   PROPOSTA  DEFINITIVA     Expositor  format  per  un  arbre  central  com  a  element  visual  principal  envoltat  per  quatre  troncs.     Disseny   visualment   impactant   que   segueix   les   formes   orgàniques   de   la   natura.   Pretén   cridar     l’atenció,   atraure  als  observadors,  potenciar  la  protecció  del  medi  ambient  i  presentar  el    producte  d’una  manera   caracterís6ca.        


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

DISSENY DE  L’EXPOSITOR   ARBRE     A  les  branques  de  l’arbre  van  penjades  les  bosses  (packaging)  per  les  nanses.  Per  a  realitzar  la  maqueta  a   escala  i  poder  treballar  millor,  s’ha  u6litzat  cartró,  tot  i  que  l’expositor  real  és  de  fusta.    


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

DISSENY DE  L’EXPOSITOR   TRONCS     Els  troncs  exposen  les  sabates,  que  van  situades  a  la  secció  superior  en  forma  de  pendent.  Per  a  realitzar   la  maqueta,  s’ha  dissenyat  troncs  fets  de  cartulina  que  simulen  els  troncs  reals.         TRONC  1

 

TRONC  2


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

DISSENY DE  L’EXPOSITOR   MESURES     Amb  aquestes  mides  s’  intenta  seguir,  al  igual  que  en  la  natura,  unes  proporcions  ordenades  i  estables.   Aconseguim   també   amb   unes   mesures   ni   molt   grans,   ni   molt   pe6tes.   Així   és   com   qualsevol   6pus   de   persona  pot  utliltzar-­‐lo  correctament,  des  de  joves,  ns  a  gent  gran.     Tot  això  comporta  una  fàcil  interacció  entre  la  persona  i  l’expositor,  cosa  que  fa  que  el  comprador  es  sen6   còmode  a  l’hora  de  comprar.              


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

DISSENY DE  L’EXPOSITOR   INTERACCIÓ        

 

La interacció  amb  tots  els  components   de  l’aparador  és  confortable.     Gràcies  a  unes  mesures  pensades   per  facilitar  l’ús  d’aquests,  qualsevol   pot  u6litzar  de  manera  correcte   i  sobretot  còmoda,  dels  diferents   components  de  l’aparador.     Gaudeix  triant  la  bossa  amb   el  disseny  que  més  t’agradi,   només  has  d’agafar-­‐la  d’una   de  les  branques  de  l’arbre.   Escull  el  model  de  sabata   que  prefereixis,  estan  disposades   en  els  troncs  col·∙locats  a  la  base   del  mateix  arbre.   Si  vols  provar-­‐te  alguna  pots   seure  tranquil·∙lament  en  el  tronc   i  veure  si  aquell  numero   és  el  que  necessites.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

REALITZACIÓ DE  LA  MAQUETA   MATERIAL     CARTRÓ  ONDULAT   ESPESSOR:  5mm   S’UTTILITZA  PER  A  LA   REALITZACIÓ  DE  L’ARBRE  

LA MAQUETA  ES   REALITZARÀ  A  ESCALA    

1:5

PINTURA ORGÀNICA   ACONSEGUIM  PINTAR  EL   MATERIAL  AMB  LA  BARREJA   DE  COLA  BLANCA,  CAFÉ  I  AIGUA   BOBINA  DE  CARTRÓ   AMB  AQUEST  TIPUS  DE  CATRÓ   PODEM  CREAR  FIGURES  CIRCULARS   MÉS  FÀCILMENT.S’UTILITZA  EN  LA   NOSTRA  MAQUETA  

TRONCS DE  FUSTA   EN  L’EXPOSITOR,  ELS  TRONCS   QUE  PODEM  VEURE  SÓN   REALS.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

REALITZACIÓ DE  LA  MAQUETA   A  TALLER    

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

REALITZACIÓ DE  LA  MAQUETA   A  TALLER    

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

IMATGES DE  LA  MAQUETA  

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

IMATGES DE  LA  MAQUETA  

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

IMATGES DE  LA  MAQUETA  

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  


Disseny d’un  expositor

Disseny  Bàsic

Josep  A.,  Alberto  D.  i  Sergi  C.  

CONCLUSIONS Un   cop   dissenyat   el   “packaging”,   havíem   de   pensar   en   el   disseny   d’un   expositor   que   s’adaptés   a   les   caracterís6ques  del  nostre  producte.     Vàrem   apostar   per   a   dissenyar   un   expositor   de   caràcter   orgànic,   respectuós   amb   el   medi   ambient   però   que  a  l’hora  cridés  l’atenció  del  públic.  Un  cop  acabat  el  treball,  podem  veure  que  compleix  amb  totes  les   nostres  expecta6ves:      -­‐  Forma  vistosa  que  atrau  el  públic.  

-­‐  S’u6litza  pintura  orgànica.    -­‐  Productes  reciclables.    -­‐  Joc  de  colors  que  recorden  la  natura.    -­‐  Interacció  entre  l’expositor  i  el  consumidor.  

Expositor Design  

University Project

Advertisement