Page 1

CLOUD COMPUTING 2

nd

Term

Sergi Valls ESO4A30


<--->Cloud computing<---> <--->Programació en núvol<--->

la computació en núvol En informàtica, programació en núvol és un model d'arquitectura de sistemes per a la informàtica basada en Internet. És el desenvolupament i ús de la tecnologia informàtica a Internet. El núvol és una metàfora de Internet basat en com l'Internet es descriu en els diagrames de la xarxa informàtica, el que significa que és una abstracció oculta de la complexa infraestructura d'Internet. És un estil de computació en el qual les capacitats relacionades es proporcionen "com a servei", permetent als usuaris per accedir a la tecnologia de serveis habilitats a través d'Internet ("en el núvol"), sense coneixement o control sobre les tecnologies darrere d'aquests servidors . La progrmació en núvol és un concepte general que utilitza el programari com a servei (SaaS), com ara la Web 2.0 i altres tendències de la tecnologia, tots els quals depenen de Internet per a satisfer les necessitats dels usuaris ". Per exemple, Google Apps ofereix aplicacions de negocis en línia que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari i les dades s'emmagatzemen en els servidors d'Internet.


page

Acromnyme/nglish word

Meaning/translation A wiki (i/ w ki/ wik-ee) is a website whose users can add, modify, or delete its content via a web browser using a simplified markup language or a rich-text editor. //

93

wiky

Un wiki (i / w ki / wik-ee) és un lloc web ɪ que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el seu contingut a través d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit

93

P2P

Peer to Peer // De igual a igual

94

web

Is a computer programming system created by Donald E. Knuth// És un sistema de programació creat per Donald E. Knuth

94

XML

eXtensible Ma rkup Language // llenguatge de marques extensible

94

RSS

Really simple syndication (audio)

94

http

Hypertext Transfer Protocol// Protocol de transferència d'hipertext

96

Copyright

Is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time. // És un concepte jurídic, aprovat per la majoria dels governs, i el creador d'un treball original dels drets exclusius a la mateixa, en general per un temps limitat.

96

Phonograph

Sound recording copyright symbol// Símbol dels drets de gravació del so

97

Software

Is a collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it //


la col.lecció de programes informàtics i dades relacionades que proporciona les instruccions per dir-li a un equip què fer i com fer-ho.

Freeware

Is computer software that is available for use at no cost or for an optional fee, but usually with one or more restricted usage rights. // És un programari d'ordinador que està disponible per al seu ús sense cost o per una tarifa opcional, però en general amb un o més drets d'ús restringit

97

Copyleft

Is a play on the word copyright to describe the practice of using copyright law to offer the right to distribute copies and modified versions of a work and requiring that the same rights be preserved in modified versions of the work // És un joc dels drets d'autor paraula per descriure la pràctica de les lleis de copyright per oferir el dret a distribuir còpies i versions modificades d'una obra i exigir que els mateixos drets que es conserven en les versions modificades dels treballs

97

FSF

Free Software Foundation // Fundació pel programari lliure

97

JPEG, JPG

Joint Photographic Experts Group // Grup d'experts en conjunts fotogràfics

98

tag

Is a non-hierarchical keyword or term assigned to a piece of information (such as an Internet bookmark, digital image, or computer file) // És una paraula clau no jeràrquic o el terme assignat a una peça d'informació (com ara un marcador d'internet, imatge digital, o un arxiu d'ordinador)

99

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure // Transferència de protocol d'hipertext segur

100

CD

Compac disc // Disc compacte

97


101

PDF

Portable Document Format // Format de Document Por

101

URL

Uniform resource locator

Hyperlink

Is a reference to data that the reader can directly follow, or that is followed automatically // És una referència a les dades que el lector pot seguir directament, o que és seguida de forma automàtica

102

Log 104

weblog blog

Is a personal journal published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears first// És un diari personal publicat a la World Wide Web que impliqui un registre discret ("posts") solen mostrar en ordre cronològic invers perquè el missatge més recent apareix primer.

105

HTML

Ypertext markyp language/ llenguatge internet.

105

URL

Universal resource locator // Localitzador uniforme de recursos

106

hardware

Computer hardware is the collection of physical elements that comprise a computer system. Maquinari de l'ordinador és el conjunt d'elements físics que componen un sistema informàtic.

106

ADSL

Linea de subripcio digital asimetrica

107

IRC

Internet Relay Chat // transmissió del chat d'Internet

107

Nick (nickname)

Nick is a term originally used to identify a person in a system for synchronous conferencing. Nick és un terme usat originalment per identificar una persona en un sistema per a la comunicació sincrònica.b

108

IP

Internet Protocol // Protocol d'Internet

108

BMP

Bitmap image file // Arxiu d'imatge de mapa de bits

110

Download

means to receive data to a local system from a remote system,


or to initiate such a data transfer. // Mitjans per rebre dades a un sistema local d'un sistema remot, o per iniciar una transferència de dades.

110

Upload

the sending of data from a local system to a remote system such as a server or another client with the intent that the remote system should store a copy of the data being transferred, or the initiation of such a process. // Per a l'enviament de dades des d'un sistema local a un sistema remot, com un servidor o un client a un altre amb la intenció que el sistema remot ha de guardar una còpia de les dades que es transfereixen, o l'inici d'un procés

110

FTP

File Transfer Protocol // Protocol de transferència de fitxers

112

streaming

It refers to a sequence of data elements made available over time. // es refereix a una seqüència d'elements d'informació disponibles a través del temps

112

MPEG

Moving Picture Experts Group // Grup d'experts en imatges en moviment

Dossier 2n trimestre  

asdfasadfasdfasdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you