Page 1

«ÌÁÀÇÊÂÁÉÄÁÀÁÅÍξÏÁÎÍËÊ

ȋȀǮǺǮǾǸǮDZǮǾǮǻȀǶȍ ǹȁȅȆdzǷȄdzǻȉǰǸǾdzǺdzǻȅȁDZdz Ʌɩɦɜɛɬɛɇɩɬɥɩɝɬɥɛɺɝɥ ȾɦɩɜɣɨɬɥɣɤɇɅ ɤɝ


ȋȀǎǺǎǞǸǎǹǎǞǎǝȀǜČ?ÇšČ Č…

 É‹ÉŠÉ˘É É­ÉĽÉ›352 ÉˆÉŠÉŤÉ§É› ÉĄÉĄɆɛɧɪɛɆɉɈ ÉƒÉŹÉĽÉŤÉ› ȟɏȟɏȟɏȟɏȟɏ

Č˝ÉśÉĽÉŚÉšÉ˛É›É­É ÉŚÉˇ352 ÉˆÉŠÉŤÉ§É› ɤɼ

ÉŽÉ&#x;ÉŚÉŁÉ¨ÉŁÉ­É ÉŚÉˇ8(+ 6FKXNR

Ă?Ă‘

É…ÉŚÉ É¤ ɇɊɧɠɨɭÉŠÉ­

ČźÉ›É­É›ÉŤÉ É¤ÉĽÉŁ Duracell

É?ɧÉ&#x;ɥɞɚÉŚÉŠÉ­

ɅɍɛɏɼɛɸɧɛɌɡ É‚É ÉœÉŤÉ›

ÉˆÉŠÉĄÉŽÉŞÉŤÉŠÉ˛É¨É É¨É¨ÉśÉ¤

ÉˆÉ›ÉœÉŠÉŤɣɢɊɌɺɹɣɊɨɨɜɰÉŚÉ É¨É­

ÉŚÉŚ

ɲɏɭɤ

ɤÉ?ǯǟǚdzdzȀǟǰǎǞǟǰǽǟ


ȆdzǷȄdzǻȉǰǸǾdzǺdzǻȅȁDZdz

ÍÑ

ɒɛɤɨɣɥ

ÍÑ

ɒɛɳɥɛ

ɦɥȼɛɨɥɛɟɦɺɬɶɪɮɲɣɰ ɦɥɊɩɬɮɟɛɥɮɰɩɨɨɛɺ

ɍɛɫɠɦɥɛ

Ɉɛɜɩɫɥɮɰɩɨɨɶɤ

ɧɟɪɠɚɜɟɣɤɚ ɤɝ

ɩɨɞɫɬɚɜɧɚɹɝɥɭɛɨɤɚɹɞɟɫɟɪɬɧɚɹ

ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɥɹɬɟɮɥɨɧɨɜɨɣɩɨɫɭɞɵ

 ȿɩɬɥɛɞɦɛɟɣɦɷɨɛɺ

Ƚɠɳɛɦɥɛɟɠɫɠɝɺɨɨɛɺ

 Ɋɫɣɴɠɪɥɣ ɝɪ

ǿǮǺȉǺǻǶǵǸǶǺȄdzǻǮǺ
ȋȀǮǺǮǾǸǮDZǮǾǮǻȀǶȍǹȁȅ

ɏɩɭɩɫɛɧɥɛ

ÍÑɅɩɨɬɭɫɮɥɭɩɫȼɫɣɥ

ɏɩɭɩɛɦɷɜɩɧ 10*15 200

Ɉɛɬɭɩɦɷɨɛɺɣɞɫɛɘɫɮɟɣɭɣɞɫɛɝɬɦɩɝɛ ɈɛɬɭɩɦɷɨɛɺɣɞɫɛɇɩɨɩɪɩɦɣɬɭɌɮɧɥɛɫɹɥɢɛɥɡɣɝɩɭɨɶɠɊɛɢɦɶɧɣɨɣ

ȼɠɡɠɝɶɤɞɣɪɪɩɪɩɭɛɧ ɫɦ ɤɝ

ÍÑɅɛɫɭɣɨɶɒȻɜɟɮɦɛɠɝ Ɍɠɫɣɺɥɨɣɞɒɠɫɨɶɤɥɝɛɟɫɛɭ

ǯǼǹdzdzȀǼǰǮǾǼǰǽǼ


ȆdzǷȄdzǻȉǰǸǾdzǺdzǻȅȁDZdz

ÍÑ

Ʌɩɧɪɦɠɥɭɪɩɬɭɠɦɷɨɩɞɩɜɠɦɷɺ ɚɫɩɬɦɛɝ ɪɚɡɦɟɪɯ

ÍÑɅɩɧɪɦɠɥɭɪɩɬɭɠɦɷɨɩɞɩɜɠɦɷɺ ɚɫɩɬɦɛɝ

ÍÑ

ɉɟɠɺɦɩ ɚɫɩɬɦɛɝ

ɪɚɡɦɟɪɯ

ɪɚɡɦɟɪɯÍÑ

ɉɟɠɺɦɩ 9ODGL

ɪɚɡɦɟɪɯÍÑ

ÍÑ

 Ɋɩɟɮɳɥɛ ɚɫɩɬɦɛɝ

ɪɚɡɦɟɪɯ

ÍÑ

Ɋɩɟɮɳɥɛ ɚɫɩɬɦɛɝ

ɪɚɡɦɟɪɯɉɟɠɺɦɩ ɚɫɩɬɦɛɝ

Ɋɦɠɟ 9ODGL

Ɋɩɦɩɭɠɨɱɛɧɛɰɫɩɝɶɠ ɨɛɝɠɬ

ɪɚɡɦɟɪɯɫɦ

ɪɚɡɦɟɪɯɫɦ

ɤɝ

ǿǮǺȉǺǻǶǵǸǶǺȄdzǻǮǺ
ȋȀǮǺǮǾǸǮDZǮǾǮǻȀǶȍǹȁȅȼɛɭɩɨɧɩɦɩɲɨɶɤ ɝ

Ʌɮɫɣɱɛɞɫɣɦɷ

ɐɦɠɜɟɩɧɛɳɨɣɤɅɫɠɧɠɨɲɮɞɬɥɣɤ ɝɌɛɦɛɭɇɣɧɩɢɛɓɛɳɦɶɥ

ɤɝ

ɝ Ɋɦɩɝɬɧɺɬɩɧ ɤɝɌɛɦɛɭɉɦɣɝɷɠ

Ⱦɩɦɮɜɱɶɬɧɺɬɨɶɧɯɛɫɳɠɧ

ɋɮɦɠɭɫɶɜɨɶɤɬɞɫɣɜɛɧɣ

ɤɝ

ɤɝ

ɤɝ

ǯǼǹdzdzȀǼǰǮǾǼǰǽǼ


ȆdzǷȄdzǻȉǰǸǾdzǺdzǻȅȁDZdz

ɇɩɫɥɩɝɷ ɤɝ

ȼɛɨɛɨ ɤɝ

Ɍɝɠɥɦɛ ɤɝ

ȼɛɥɦɛɡɛɨ

Ɋɩɧɣɟɩɫ

Ȼɪɠɦɷɬɣɨ

ɤɝ

ɤɝ

ɤɝ

Ʌɛɫɭɩɯɠɦɷ

Ɇɮɥ

Ʌɛɪɮɬɭɛɜɥ

ɤɝ

ɤɝ

ɤɝ

ǿǮǺȉǺǻǶǵǸǶǺȄdzǻǮǺ
ȋȀǮǺǮǾǸǮDZǮǾǮǻȀǶȍǹȁȅ Ɍɶɫɋɩɬɬɣɤɬɥɣɤ Ʌɧɢʌ ɤɝɏɛɫɳ ɬɝɣɨɩɞɩɝɺɡɣɤɇɛɬɦɩɬɦɣɝɩɲɨɩɠ ɚɧɪɩɦɷɬɥɣɤɬɶɫɢɛɝɩɟ

ɤɝ

ɤɝ

Ɍɩɬɣɬɥɣɇɩɦɩɲɨɶɠ ɀɝɫɩɪɫɩɟɮɥɭ

ɅɩɦɜɛɬɛɅɩɢɛɱɥɛɺ ɀɝɫɩɪɫɩɟɮɥɭ

ɢɨɤɝ

ɢɨɤɝɅɮɫɶɩɰɦɛɡɟɠɨɨɶɠ ɤɝɌɝɣɨɣɨɛ ɢɛɟɨɠɭɛɢɩɝɛɺɲɛɬɭɷ

 ɏɛɫɳɥɮɫɣɨɶɤ ɤɝȾɩɝɺɟɣɨɛɦɩɪɛɭɥɛ ɫɤɤɝ

ɫɤɤɝǯǼǹdzdzȀǼǰǮǾǼǰǽǼ


ȆdzǷȄdzǻȉǰǸǾdzǺdzǻȅȁDZdz

ɚɤɱɩɥɮɫɣɨɩɠ

ɞɟɫɹɬɤɚɌɠɦɷɟɷɧɛɭɷɠɧɛɫɣɨɩɝɛɨɨɩɠ ɜɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ ɝ

Ɋɠɦɷɧɠɨɣɬɝɣɨɩɞɩɝɺɡɷɣ ȿɣɨɛɬɭɣɺ ɤɝ

 Ƚɛɫɠɨɣɥɣɬɥɛɫɭɩɯɠɦɠɧ ȿɣɨɛɬɭɣɺ ɤɝɃɥɫɛɦɩɬɩɬɠɝɛɺɢɠɫɨɣɬɭɛɺ ɌɛɧɣɤɌɧɛɥ ɠɛɝ

Ɍɠɦɷɟɷ ɉɥɠɛɨ

Ʌɫɛɜɩɝɛɺɪɛɦɩɲɥɛ ɉɥɠɛɨɣɺ

ɫɫɤɝ

ɤɝ

 ɐɠɥɭɮɳɥɛ ɇɌɊ

 ɏɣɦɠɇɣɨɭɛɺ ɇɌɊ

ɤɝ

ǿǮǺȉǺǻǶǵǸǶǺȄdzǻǮǺ

ɤɝ
ȋȀǎǺǎǞǸǎǹǎǞǎǝȀǜČ?ÇšČ Č…É‡É›É¤ÉŠÉ¨É É˘ÉŒÉ›ÉŚÉ›É­É¨ÉśÉ¤ ȝȽ,& É?

ÉŒÉśÉŤ Č˝ÉŒÉ‚ ɞɊɌɌɛɨÉ&#x;ɏɼɣɤɼɊɏɭɍɊɧɏɼɊɤ

É…É ÉŻÉŁÉŤ ȽɊɌɊɳɼɊÉ?É ÉŞÉŠÉŚÉ 

ɤÉ?

ÉĽ

É‡ÉŠÉŤÉŠÉĄÉ É¨ÉŠÉ  ÉŒÉŠÉŚÉŠÉ&#x;Ɏɨɲɣɼ Aurum

ɇɊɌɊɼɊ ȽɊɌɊɳɼɊÉ?É ÉŞÉŠÉŚÉ 

ɇɛɏɌɊÉŻÉ ÉŤÉ§É ÉŤÉŹÉĽÉŠÉ  ȽɊɌɊɳɼɊÉ?É ÉŞÉŠÉŚÉ 

ÉĽ

É?

É?

ÉŒÉśÉŤÉĽÉŁÉ?ÉžÉŚÉ›É˘ÉŽÉŤÉ Č˝ÉŠÉŚÉŠÉłÉĽÉŠÉ?É ÉŞÉŠÉŚÉ 

ÉŒÉ§É É­É›É¨É› ȽɊɌɊɳɼɊÉ?É ÉŞÉŠÉŚÉ 

ɄɊɞɎɍɭ ȽɊɌɊɳɼɊÉ?É ÉŞÉŠÉŚÉ 

ÉœɚɍɍɨɪɏɢɌÉ&#x;ɧɏÉ&#x; É?

ÉĽ

ÉœɚɍɍɨɪɏɢɌÉ&#x;ɧɏÉ&#x; ÉĽǯǟǚdzdzȀǟǰǎǞǟǰǽǟ


ȆdzǷȄdzǻȉǰǸǾdzǺdzǻȅȁDZdzɇɛɥɛɫɩɨɨɶɠɣɢɟɠɦɣɺ Ʌɫɠɧɠɨɷ ɪɨɠɤɢɜɟɪɦɢɲɟɥɶɤɝ

Ɍɛɰɛɫɪɠɬɩɥ ɍɇɌɩɦɩɟɥɩ

ɤɝ

Ⱦɫɠɲɥɛ ɒɊɇɮɟɫɶɤ ɝɋɣɬ Ȼɦɠɥɬɣɬ

ɒɛɤɲɠɫɨɶɤɞɫɛɨɮɦɣɫɩɝɛɨɨɶɤ ɊɫɣɨɱɠɬɬɛȾɣɭɛ

Ʌɩɯɠɫɛɬɭɝɩɫɣɧɶɤ Ƀɨɟɣɛɨɛ

ɝ

ɝ

ɝ

ɇɮɥɛɪɳɠɨɣɲɨɛɺɝɶɬɳɠɞɩɬɩɫɭɛ ɒɊȿɧɣɭɫɠɨɥɩ ɤɝ

Ɏɥɬɮɬɬɭɩɦɩɝɶɤ ɋɮɨɛ

ɇɛɬɦɩ ɪɩɟɬɩɦɨɠɲɨɩɠ ɫɛɯɣɨɣɫɩɝɛɨɨɩɠ Ɍɦɛɝɣɺ

ɥ

ǿǮǺȉǺǻǶǵǸǶǺȄdzǻǮǺ

ɥ
ȋȀǮǺǮǾǸǮDZǮǾǮǻȀǶȍǹȁȅɅɣɦɷɥɛɝɭɩɧɛɭɨɩɧɬɩɮɬɠ Ƚɣɥɭɩɫɣɺ ɝ

ɌɞɮɴɠɨɨɩɠɧɩɦɩɥɩɬɬɛɰɛɫɩɧɍɎ ȼʀɦɣɥɣ ɝɂɠɦɠɨɶɤɞɩɫɩɳɠɥ ɥɩɨɬɠɫɝɣɫɩɝɛɨɨɶɤ ȿɩɦɣɨɛɡɠɦɛɨɣɤ ɝ

Ʌɮɥɮɫɮɢɛɥɩɨɬɠɫɝɣɫɩɝɛɨɨɛɺ ɬɛɰɛɫɨɛɺ Ƚɩɭɲɣɨɛ

Ȼɨɛɨɛɬɥɩɨɬɠɫɝɣɫɩɝɛɨɨɶɤ ɥɮɬɩɲɥɛɧɣɝɬɣɫɩɪɠ LORELLE

Ɍɛɫɟɣɨɛɨɛɭɮɫɛɦɷɨɛɺ ɬɟɩɜɛɝɦɠɨɣɠɧɧɛɬɦɛ Ȼɥɝɛɧɛɫɣɨ

ɝ

ɦɥ

ɝɇɛɬɦɣɨɶɲɠɫɨɶɠɬ ɥɩɬɭɩɲɥɩɤ ,EHULFDFKLFD ɝɓɪɫɩɭɶɝɧɛɬɦɠ Ɋɫɩɦɣɝ ʋɝɍɩɧɛɭɨɛɺɪɛɬɭɛ Ɍɧɛɲɨɛ Ɋɩɧɣɟɩɫɛ ɫɬɛɚɧɤɚ

ǯǼǹdzdzȀǼǰǮǾǼǰǽǼ


ȆdzǡȄdzǝȉÇ°Ç¸ÇžÇłÇşÇłÇťČ…Č ÇąÇł

 ȽɊÉ&#x;É› É§ÉŁÉ¨É ÉŤÉ›ÉŚÉˇÉ¨É›Éş ɞɛɢɣɍɊÉ?ɛɨɨɛɺ ÉŠÉŠÉŚÉ­É›É?ɡɼʀ É&#x;ÉĄÉ ÉŤÉ ÉŚÉ› ÉĽ

ÉŠÉŁÉ?ÉŠÉŹÉ?É É­ÉŚÉŠÉ  É‰ÉœÉŠÉŚÉŠÉ¨Éˇ ÉĽÉŠÉŁÉ?ÉŠÉĽÉŚÉ›ÉŹÉŁÉ˛É¨É ČżÉ¨ÉŁÉŞÉŤÉŠ ÉĽ

ȽɊÉ&#x;ɛɏɌɛÉ&#x;ɼɛɺ ɞɛɢɣɍɊÉ?ɛɨɨɛɺ ɅɛɍÉ

ÉŠÉŁÉ?ÉŠÉœÉ ÉŚÉŠÉ  ɨɠɯɣɌɡɭɍɊÉ?ɛɨɊɠ ɒɠɍɨɣɞɊÉ?ÉŹÉĽÉŠÉ 

ÉĽ ɚɊÉ&#x;ɼɜɍɢɧɍɢɏɪɨ

ÉĽ

 ÉŒÉŠÉĽ ČźÉ ÉŤÉ ÉžÉŠÉ?ÉŠ ÉĽ ÉœÉ˘É§É¨É?ɪɚɞɧɨɚɛɼɨɹɧɾɣ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉŤÉ˘É¤É¨ÉœÉľÉŁɏɨɌɚɏɧɾɣÉŠÉŁÉ?ÉŠ Staropramen ÉĽÉŚ

ȽɊÉ&#x;É› ɞɛɢɣɍɊÉ?ɛɨɨɛɺ &RFD&ROD

ȽɊÉ&#x;É› É§ÉŁÉ¨É ÉŤÉ›ÉŚÉˇÉ¨É›Éş ȟɊɍɥɊɧɣ

ÉĽ

ÉĽ

ɒɋɀɂɇɀɋɈɉɀɎɊɉÉ?É‹É€ČźÉ†É€ÉˆÉƒÉ€ȝɆɅɉȞɉɆɚČ˝É‹É€ČżÉƒÉ?ȽȝɓɀɇɎɂȿɉɋɉȽɗə

ǿǎǺȉǺǝǜǾǸǜǺȄdzǝǎǺ
ȋȀǎǺǎǞǸǎǹǎǞǎǝȀǜČ?ÇšČ Č…

ɉɪɊɌɛɏɼɣÉ?É›É­É ÉŚÉˇ Booster *ROGGURSÉ?ÉŽÉ›ÉŚÉ É­É¨É›ÉşɜɎɧɛɞɛ Premium

ÉĽ

 ÉŒÉŤÉ É&#x;ÉŹÉ­É?ÉŠÉ&#x;ÉŚÉş ɧɜɭɡɺÉŞÉŠÉŹÉŽÉ&#x;Éś Zlata ÉŚÉĽÉŠÉŠÉ&#x;ɞɎɢɨɣɼɣ1DQQ\V ɲɏɭɤɤÉ?

 ČźÉ ÉŚÉŁÉ˘É¨É› 2ɨʀɼɏ ÉĽÉ’ÉŁÉŹÉ­ÉşÉ´É É  ÉŹÉŤÉ É&#x;ÉŹÉ­É?ÉŠ Bingo É?ÉŠÉŤÉŠÉĽÉŚÉ›É&#x;ÉĽÉŁÉ ÉĄÉ É&#x;ɨɠÉ?ɨɜɠ Bella

ÉŠÉŤÉŠÉĽÉŚÉ›É&#x;ÉĽÉŁÉžÉŁÉžÉŁÉ É¨ÉŁÉ˛É ÉŹÉĽÉŁÉ  ɇɸɞɞɣ

ɲɏɭɤ

ɲɏɭɤÉ‚ÉŽÉœÉ¨É›ÉşɪɛɏɭɛÉŹÉ É§É É¤É¨É›Éş

É?

ǯǟǚdzdzȀǟǰǎǞǟǰǽǟ


ǰdzǿǼǰȉdzȀǼǰǮǾȉǽǼǻǶǵǸǼǷȄdzǻdz Ɍɧɠɬɷ ɑɛɫɬɥɛɺɉɝɩɴɣɬɫɣɬɩɧ ȿɛɫɮɬ

Ʌɩɭɦɠɭɶȿɩɧɛɳɨɣɠɉɥɩɫɩɲɩɥ ɤɝ

 ɇɛɥɛɫɩɨɨɶɠɣɢɟɠɦɣɺ ɪɨɠɤɢɩɟɪɶɹ ɤɝ

ɤɝ

 ɓɩɥɩɦɛɟɝɠɬɩɝɩɤ Ɍɥɛɢɩɲɨɛɺɯɛɨɭɛɢɣɺ ȻȽɅ

 ɒɣɪɬɶɂɩɦɩɭɣɬɭɶɠ Ʉɚɪɮɬɨɜɟɥɶɧɵɟɛɟɤɨɧɫɚɥɨɤɨɩɱɟɧɚɹɤɭɪɢɰɚ ɤɝ

ɤɝ

 Ɋɠɲɠɨɷɠ ɂɩɩɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɐɛɫɷɥɩɝȼɣɬɥɝɣɭ ɤɝ

 ɇɛɬɦɩɳɩɥɩɦɛɟɨɩɠ ɤɝ

 Ʌɩɨɯɠɭɶɘɥɦɠɫ Roshen

Ɋɩɟɮɳɠɲɥɣ Ɇɨɥɨɱɧɵɟɬɨɩɥɟɧɧɵɟɲɨɤɨɥɚɞɧɵɟ ɤɝ

ɨɫɬɆɚɪɲɚɥɚɀɭɤɨɜɚ ɩɪɨɫ

ɩɟɤɬ

ɥ

ɟɬɈ ɤ

ɬɹɛɪ ɹ

ɉɨɥɬɚɜɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ

Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ

ɤɝǰȞȓȚȭȞȎȏȜȠȩȟ00ȒȜ00 ɭɥɆ ɨ

ɫɤɨɜ ɫɤɚɹ

Ʉɢɟɜ

ǽȜșȠȎȐȟȘȎȭȜȏșȎȟȠȪȑǸȞȓȚȓțȥȡȑ ȝȞȜȟȝȓȘȠșȓȠǼȘȠȭȏȞȭ

ǺȎȞȦȞȡȠȜȠȤȓțȠȞȎȑȜȞȜȒȎȎȏȏ ǺȎȞȦȞȡȠȜȠȚȖȘȞȜȞȎȗȜțȎǺȜșȜȒȓȔțȩȗȎȏȏȏ

ZZZSURVWRUPDUNHWFRP ǰțȓȦțȖȗȐȖȒȠȜȐȎȞȎȞȎȕȚȓȧȓțțȜȑȜȐȘȎȠȎșȜȑȓȚȜȔȓȠȜȠșȖȥȎȠȪȟȭȜȠȠȜȐȎȞȎȘȜȠȜȞȩȗțȎȣȜȒȖȠȟȭȐȝȞȜȒȎȔȓ ǰȟȓȠȜȐȎȞȩȘȜȠȜȞȩȓȝȜȒșȓȔȎȠȟȓȞȠȖȢȖȘȎȤȖȖȟȓȞȠȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȩȓȄȓțȩțȎȠȜȐȎȞȡȘȎȕȎțȩȐȑȞȖȐțȎȣȟȡȥȓȠȜȚǻDzǿ ǼǼǼǻȜȐȎȃȜșȒȖțȑȜȟȠȎȐșȭȓȠȕȎȟȜȏȜȗȝȞȎȐȜȚȓțȭȠȪȤȓțȩȐȝȓȞȖȜȒȒȓȗȟȠȐȖȭȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭȖțȓțȓȟȓȠȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖȕȎ ȝȓȥȎȠțȩȓȜȦȖȏȘȖǽȞȓȒșȜȔȓțȖȓȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȒȜȘȜțȤȎȎȘȤȖȖȖșȖȒȜȝȜșțȜȗȝȞȜȒȎȔȖȠȜȐȎȞȎȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțțȜȑȜȐȘȎȠȎșȜȑȓ

ȏȓȟȝșȎȠțȎȭ ȒȜȟȠȎȐȘȎ

Каталог Лучшая цена гипермаркета Простор  
Каталог Лучшая цена гипермаркета Простор  

Каталог Лучшая цена гипермаркета Простор