Page 1


Наличието на капацитет за разработване на иновации е от решаващо значение за успешното развитие на отделни отрасли или група отрасли. Но ниското ниво на разходите за научни изследвания и иновации, както и липсата на заинтересованост от страна на научните среди да решават проблеми на индустрията са основните причини за сравнително слабите резултати в областта на иновациите в България.


Според последния Доклад за глобалната конкурентоспособност 2012-2013 г. България се нарежда на 62-ро място (от 144 държави), като минава напред с 12 позиции в сравнение с класацията от 2011 г. Общият индекс на конкурентоспособност на страната се е повишил от 4.16 на 4.27.


По фактор „Технологична готовност България заема 52-ра позиция

Този фактор включва и индикатори, по които България заема предни позиции – интернет трафик – 25-та позиция, достъп до широколентов Интернет – 39-та позиция.


Според последното изследване на Европейския иновационен съюз (2013 г.) България продължава да бъде между страните скромни (плахи) иноватори и заема последното място в класацията на страните членки.


Относително силните страни на България се откриват при някои от индикаторите в сферата на човешките ресурси, интелектуалната собственост и икономическите ефекти, а найслабите резултати са при финансирането и оказването на подкрепа, мрежите и предприемачеството, интелектуалната собственост и иновационните (творческите) резултати,


Научноизследователска система •

Научно-изследователската дейност става все поинтердисциплинарна, посложна, но на практика води до все повече иновации. Това кара страните да се реформират - стимулират в поголяма степен публикациите и възнагражденията за тях. а правителствата и обществото все повече разчитат на университетите и институтите като източник на икономически растеж.


Правителствата и обществото все повече разчитат на университетите и институтите като източник на икономически растеж.

Екип от ТУ-София спечели конкурса за студентски електромобил


Ако големите и развити икономики като САЩ и Германия могат да си позволят активно предлагане на научни изследвания и иновации, то за по-слабо развитите страни печелившата стратегия е свързана с възлагането на специфични научно-изследователски проекти или усвояване на резултатите от научни изследвания и иновации чрез технологичен трансфер, копиране или адаптиране на технологии.


Представяне на българските фирми в областта на иновациите спрямо средното за ЕС


Лисабонската стратегия •

През 2000 г. ЕС прие Лисабонската стратегия, в която се постави историческата цел в близките 20 години ЕС да се превърне в най-конкурентната и динамична, основана на знанието икономика в света, която е способна да поддържа динамичен икономически растеж с повече и по-добри работни места. Изпълнението на тази задача е свързано с изграждането на европейското изследователско пространство.


Основните характеристики на новия старт на стратегията обхващат следните области •

Създаване на общество, базирано на знанието

Развитие и разширяване на вътрешния пазар на ЕС за свободно движение на стоки, лица, услуги и капитали.

Създаване на благоприятна среда, подкрепяща бизнеса

Развитие на пазара на труда

Осигуряване на устойчива околна среда


Иновационна стратегия на Европейския съюз •

Основни направления за действие в иновационната стратегия на ЕС са: • създаване на положителна нагласа към иновациите в ЕС; • създаване на условия за възникване в Европа на пазари на обещаващи нови продукти; • създаване на по-добра система за управление и координация на европейските и националните инициативи в сферата на иновациите.


Какво българия трябва да вземе от опита на Германия

Опитът на Германия в изграждането на ефективна система за развитие и подпомагане на иновационната дейност е многостранен,систематизиран, богат и е постигнат в резултат на продължителна целенасочена дейност за икономическо развитие и просперитет.


През 1983 г. в Германия започва изграждането на иновационни, технологични и инкубаторни центрове.


Досега центровете в Германия са допринесли за създаването и трайното успешно функциониране на над 17 000 фирми с повече от 160 000, предимно висококвалифицирани работни места. Технологичните и иновационните центрове действат със закъснение като „машина за работни места“.


Основни цели на иновационните центрове •

Създаване на нови предприятия

Трансфер на технологии

Подпомагане на икономиката

Подпомагане на малките и средните иновативни фирми


Последните години показаха, че иновационните центрове се развиват все повече в браншово ориентирани клъстери и центрове по компетентност, за да могат да отговарят още по-добре на бъдещите предизвикателства. Те са пример за сътрудничество между обществения и частния сектор „public – private – partnership“.


БЪЛГАРИЯ 2020

ВИЗИЯ: Към 2020 г. България e страна с ресурсоефективна, екологосъобразна индустрия и конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна професионална реализация на високо развит човешки капитал, при балансирано развитие на регионите.


В рамките на тази визия на Европейското изследователско пространство ударението се поставя на връзките и сътрудничеството със съседните държави и върху сериозния ангажимент към глобалните предизвикателства заедно с европейските партньори, като се развиват многостранни инициативи. Географското положение на България позволява да се осъществяват съвместни дейности и инициативи, да се разработват двустранни и многостранни програми в областта на науката и иновациите с балканските страни, в рамките на Черноморското сътрудничество и други. В случая България може да се превърне в мост за тези страни към Европейското изследователско пространство.

Какво България може да научи от иновационния опит на развитите страни  

Gold Vision 69 inovacii zad1 sergey m