Page 1

: ÐÛÍÎÊ vitaemo@news2000.com.ua www.2000.net.ua

Ð

Å

Ê

íîâîñòè è òåíäåíöèè

R õõ.õõ 2012

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ¹ 39(623)

28 ñåíòÿáðÿ — 4 îêòÿáðÿ Ë

33

À

Ì

À


R2 ÐÛÍÎÊ 28.IX 2012 Ð

íîâîñòè è òåíäåíöèè Å

Ê

Ë

34

À

Ì

À


ÐÛÍÎÊ R3

Ð

Å

Ê

íîâîñòè è òåíäåíöèè Ë

35

À

Ì

28.IX 2012 À


R4 ÐÛÍÎÊ 28.IX 2012 Ð

íîâîñòè è òåíäåíöèè Å

Ê

Ë

36

À

Ì

À


ÐÛÍÎÊ R5

Ð

Å

Ê

íîâîñòè è òåíäåíöèè Ë

37

À

Ì

28.IX 2012 À


R6 ÐÛÍÎÊ õõ.õõ 2012 Ð

íîâîñòè è òåíäåíöèè Å

Ê

Ë

À

Ì

Ñàëîí êðàñè V-SStudio 3D ëàì³íóâàííÿ âîëîññÿ ç åôåêòîì ãëèáîêîãî â³äíîâëåííÿ Óñ³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã: ñòèëüí³ ñòðèæêè, óêëàäêè, âå÷³ðí³ çà÷³ñêè; á³îçàâèâêè, ôàðáóâàííÿ; á³îçàâèâêè; ôàðáóâàííÿ, ëàì³íóâàííÿ âîëîññÿ; êîñìåòèêà "Matrix", "BES". Ìàí³êþð, ïåäèêþð, íàðîùóâàííÿ ãåëåì. ³çàæ. Êîñìåòîëîã³÷í³ ïîñëóãè. Âèäàëåííÿ ïàï³ëîì. Ïðîôåñ³éíå ë³êóâàííÿ àêíå. Óëüòðàçâóêîâå î÷èùåííÿ îáëè÷÷ÿ, ìàñàæ. Äîñòóïí³ ö³íè.

547-882-556 Ìè ÷åêàºìî íà âàñ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Áàëüçàêà, 12 233-223-993 (áåçêîøòîâíèé) ç 9.00 äî 21.00 áåç âèõ³äíèõ

38

À


ÐÛÍÎÊ R7

Ð

Å

Ê

íîâîñòè è òåíäåíöèè Ë

39

À

Ì

28.IX 2012 À


R8 ÐÛÍÎÊ 28.IX 2012

Å

Ê

Ë

À

Ì

À

Îáðàíå Äìèòðî Áåðäÿíñüêèé, ì³æíàðîäíèé ÷àñîâèé åêñïåðò, ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ Êð³ñòàë Ãðóï Þêðåéí, 15 ðîê³â, Êð³ñòàë Ãðóï Þêðåéí

Ð

íîâîñòè è òåíäåíöèè

«Ðûíîê: íîâîñòè è òåíäåíöèè», ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: ñåðèÿ ÊÂ ¹6211 îò 10.06.2002 ã., (áëîê «R») ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ïîëíîì êîìïëåêòå ãàçåòû «2000» — áëîêè: À («Ôîðóì»), Â («Äåðæàâà»), Ñ («Àñïåêòû»), F («Ñâîáîäà ñëîâà»), à òàêæå ïðèëîæåíèå «ÓÈÊÅÍÄ» — äëÿ Êèåâà è Êèåâñêîé îáëàñòè. © Äèçàéí, ñòèëèñòèêà, ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî ïàêåòà ãàçåòû «2000», 1999.

Ó÷ðåäèòåëü: ×Ï «Ãàçåòíûé êîìïëåêñ «Èíòåðíåò-ìåäèà». Åæåíåäåëüíèê. Èçäàåòñÿ ñ 1999 ãîäà. Àâòîð ïðîåêòà «2000» — Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ kichigin@news2000.com.ua — äèðåêòîð — ãëàâíûé ðåäàêòîð. Òàìàðà ÃÓÌÅÍÞÊ secretary@news2000.com.ua — çàì. äèðåêòîðà — ãëàâíîãî ðåäàêòîðà. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 284-9490, 284-6457, 285-4962. Òåë./ôàêñ 284-6501, 286-6420. Îòäåë ðåêëàìû — òåë. 286-6170, 285-4962. 40

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: ñåðèÿ ÊÂ ¹ 9795, îò 25.04.2005 ã. Àäðåñ ðåäàêöèè: óë. Êèêâèäçå, 2/34, Êèåâ, 01103. E-mail: vitaemo@news2000.com.ua URL: www.2000.net.ua Òèðàæ: «2000» — 41 800 ýêç. «Óèêåíä» — 50 000 ýêç. «Çåìëÿ 2000» — 162 000 ýêç. «Ãîðîä» — 102 000 ýêç.

Ãàçåòà íàïå÷àòàíà ñ ðåäàêöèîííûõ ôîòîôîðì èçäàòåëüñòâîì «Ïðåñà Óêðà¿íè». Àäðåñ: ïðîñï. Ïîáåäû, 50, ã. Êèåâ, 03047. Ñâèäåòåëüñòâî ñóáüåêòà èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ÄÊ ¹310 îò 11.01.2001. Çàêàç ¹0511923. Ïóáëèêàöèè, îáîçíà÷åííûå çíàêîì R., ðóáðèêîé «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Àâòîðàì ñòàòåé çàïðåùåíà èõ ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ, à èíîå èñïîëüçîâàíèå — áåç ññûëêè íà ïðàâîîáëàäàòåëÿ. Ïðèîáðåòåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ: (044) 284-9490

Reklama  
Reklama  

Advertising