Page 1

óèkåíä ¹1—2(541) 13.I.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (17.I—23.I)

è âñÿ íåäåëÿ

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß!

> Î òîì, ÷òî òàêîå Ñâÿòêè è êàê èõ

îòìå÷àòü, ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 5


óèkåíä > Ñòð. 4—5

è âñÿ íåäåëÿ

ÑÌÀ×ÍÛÅ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 9

¹3(542) 20.I.2011

ÏÎ×ÅÌÓ ÐÀÑÒÓÒ ÒÀÐÈÔÛ

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (24.I—30.I)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

ÊÀÊ ÎÍÈ ÓÁÈÂÀÞÒ

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

> Ñòð. 5

¹4(543) 27.I.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (31.I—6.II)


óèkåíä ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

ÑËÈØÊÎÌ ÎÁÌÀÍ×ÈÂÛÅ ÈËËÞÇÈÈ

è âñÿ íåäåëÿ

> Î íîâîé ïðîãðàììå êèåâñêîãî öèðêà, ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 28—29

> Ñòð. 24 ¹5(544) 3.II.2011

Äîëîé êðîâàâóþ äèñêðèìèíàöèþ!

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (7.II—13.II)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

ÍÅ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ ÈÃÐÀÞÒ Ñ ÂÎËÊÀÌÈ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 4—5

¹6(545) 10.II.2011

Âñåìèðíûé ÷åìïèîíàò «Ôîðìóëû-1» íà âîäå ñîñòîèòñÿ â èþëå íà Êèåâñêîì âîäîõðàíèëèùå > Ñòð. 28 ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (14.II—20.II)


óèkåíä ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

è âñÿ íåäåëÿ

ÏÎ×ÅÌÓ ÈÌ ÌÀËÎ 8 ÌÀÐÒÀ > Êàê â Êèåâå ïðàçäíîâàëè Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, ñì. íà ñòð. 30

¹7(546) 17.II.2011

Î öåíàõ íà êèåâñêóþ íåäâèæèìîñòü ÷èòàéòå íà ñòð. 2—3 ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (21.II—27.II)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

ËÅÒ ÍÀ×ÀËÀ ÂÎÉÍÛ

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

> Ñòð. 5

ÁÎÈ ÍÀ ÆÈÒÎÌÈÐÑÊÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ. ÃÎÄ 2011-é > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 28

¹8(547) 24.II.2011

Êàê ïîäòâåðäèòü ëüãîòíûé ñòàæ

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (28.II—6.III)


Ñ ïðàçäíèêîì, ëþáèìûå íàøè!

óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

È ÁËÈÍ, ÊÀÊ ÑÒÎË, È ÃÓÑÜ ÇÀ ×ÅÐÂÎÍÅÖ

Âß×ÅÑËÀ ÁÅÐËÎÃ

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 28

¹9(548) 3.III.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (7.III—13.III)


óèkåíä > ñòð. 24 ¹10(549) 10.III.2011

Äèåòè÷åñêàÿ ãàçèðîâêà óáèâàåò ñåðäöå!

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (14.III—20.III)

è âñÿ íåäåëÿ

ÂÐÅÌß ÑÁÐÀÑÛÂÀÒÜ ÊÎÆÓ ÏÎÑËÅ ÌÀÑËÅÍÈÖÛ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÏÎÑÒ >

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 28


óèkåíä ¹11(550) 17.III.2011

Ñòð. 2—3

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

Ò ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (21.III—27.III) ×åðíîâåöêèé äî âîñòðåáîâàíèÿ >

è âñÿ íåäåëÿ

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå è ñìîòðèòå íà ñòð. 30

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ


óèkåíä UKRAINIAN FASHION WEEK

è âñÿ íåäåëÿ

ÍÅÄÅËß ÌÎÄÛ— ÑÀÁËÈ Ê ÁÎÞ!

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

> Ïîæàëóéñòà, ñìîòðèòå è ÷èòàéòå íà ñòð. 30

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 3 ¹12(551) 24.III.2011

Î ÇÎÍÅ ÂÐÀÍ×À, ÊÎÒÎÐÀß ÊÈÅÂÓ ÌÎÆÅÒ ÀÓÊÍÓÒÜÑß 6 ÁÀËËÀÌÈ

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (28.III—3.IV)


óèkåíä > Ñòð. 4—5

¹13(552) 31.III.2011

Êàê â Åâïàòîðèè ïðîäàëè Êîí÷ó-Çàñïó

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (4.IV—10.IV)

è âñÿ íåäåëÿ

 ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ ÔÈÍÀËÀ ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå «Õìåëüíîé» ñîïåðíèê...» íà ñòð. 28


óèkåíä ¹14(553) 7.IV.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (11.IV—17.IV)

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

è âñÿ íåäåëÿ

ÍÀ «ÌÎËÎÊλ Ñ ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÇÀÁÐÀËÎÌ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 3


óèkåíä ÊÎËËÀÆ «2000»

è âñÿ íåäåëÿ

ÏÐÎÒÈ ÃÐÀÆÄÀÍ È ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ äåéñòâóþò ÷èíîâíèêè ÊÃÃÀ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 2

¹15(554) 14.IV.2011

41 òåëåêàíàë ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (18.IV—24.IV)


óèkåíä ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

è âñÿ íåäåëÿ

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ïàñõîé — òîðæåñòâîì âñåïîáåæäàþùåé æèçíè è ëþáâè! > Î òîì, êàê êèåâëÿíå ïðàçäíîâàëè Âåðáíîå âîñêðåñåíüå, ñì. íà ñòð. 28

¹16(555) 21.IV.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (25.IV—1.V)


óèkåíä > Ñòð. 6—7

è âñÿ íåäåëÿ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ÌÓÇÅÉ > Ïîëíûé ñïèñîê êèåâñêèõ ìóçååâ

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

ñì. íà ñòð. 28—29

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  ñâÿçè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû òèïîãðàôèè è îñíîâíûõ ðåàëèçàòîðîâ íàøåãî èçäàíèÿ ñëåäóþùèé íîìåð «2000» âûéäåò 12 ìàÿ

¹17(556) 28.IV.2011

Êàê ïåðåèãðàòü æýê íà ïðàâîâîì ïîëå

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (2—8.V)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

ÁÅÇ ÂÎÄÛ — 14 ÑÓÒÎÊ. ÁÅÇ ÏÈÙÈ — 40. ÁÅÇ ÑÍÀ — 7 > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå

ÔÎÒÎ ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÌÎÃÈËÜÍÈÊÀ

«Ïî êðàþ ïðîïàñòåé...» íà ñòð. 8—9

¹18—19(557) 12.V.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (16.V—22.V)


óèkåíä > Ñòð. 3

è âñÿ íåäåëÿ

ÄÅÍÜ ÊÈÅÂÀ ÍÀ ÏËßÆÅ

 ÔÓÒÁÎË ÏÎÈÃÐÀÒÜ È ÍÀ ÌÈÑÑ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 6

¹20(558) 19.V.2011

×åðíîâåöêîãî âûíåñëè èç ìóçåÿ

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (23.V—29.V)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

145 ËÅÒ ÊÈÅÂÑÊÎÉ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÅ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå «Íà÷àëî áîëüøîãî ïóòè» íà ñòð. 24

ÊÀÍÀÒÍÎÅ ÌÅÒÐÎ Â ÑÒÎËÈÖÅ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå «Ïðîïëûâàÿ íàä

«ïðîáêàìè»...» íà ñòð. 4—5

¹21(559) 26.V.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (30.V—5.VI)


óèkåíä > Ñòð. 27 ¹22(560) 2.VI.2011

ÊÀÊÎÉ ÏËÎÌÁÈÐ ËÓ×ØÅ?

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (6.VI—12.VI)

è âñÿ íåäåëÿ

«ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ». ÔÈÍÀË

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

> ×èòàéòå è ñìîòðèòå íà ñòð. 8


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

«ÆËÎÁ-ÀÐÒ»

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

> Ñì. ñòð. 29

¹23(561) 9.VI.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (13.VI—19.VI)


óèkåíä ¹24(562) 16.VI.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (20.VI—26.VI)

è âñÿ íåäåëÿ

×ÅÐÍÎÂÅÖÊÈÉ Â ÄÎËÃÎÂÎÉ ßÌÅ

ËÅÎÍÈÄ ÔÐÎÑÅÂÈ×

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 3


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

ÂÛÑÎÊÎÒÎ×ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÏÎÂÀ

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 5

¹25(563) 23.VI.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (27.VI—3.VII)


óèkåíä ¹26(564) 30.VI.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (4.VII—10.VII)

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

è âñÿ íåäåëÿ

Ñ ÌÅ×ÒÀÌÈ Î ÑÎËÍÖÅ > Ðåïîðòàæ î ôåñòèâàëå

«Êðà¿íà ìð³é-2011» ñì. íà ñòð. 28


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

 ÃÀÐÌÎÍÈÈ Ñ ÑÎÁÎÉ È C ÌÈÐÎÌ > Ðóáðèêà «Êèåâëÿíå» ïðåäñòàâëÿåò

áàëåðèíó Åêàòåðèíó Êóõàð. Ñòð. 8—9

¹27—28(565) 07.VII.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (11.VII—17.VII)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ ÝÒÎ ÁÓÄÓÙÅÅ ÊÈÅÂÀ? > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 2-3

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Âîò íàêîíåö è äîæäàëèñü ìû ñ âàìè ëåòíåãî îòïóñêà. Íà äâå íåäåëè ìû âûêëþ÷àåì ñâîè êîìïüþòåðû. Ðàáîòàåò òîëüêî îòäåë ïèñåì, ïîòîìó ÷òî îíè ïîñòóïàþò îò âàñ êàæäûé äåíü. Äî íîâûõ âñòðå÷ 4 àâãóñòà.

¹29—30(566) 14.VII.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (18.VII—24.VII)


óèkåíä ¹31(567) 4.VIII.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (8.VIII—14.VIII)

è âñÿ íåäåëÿ

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

ÄÒÏ êàê õîááè

> Î ñîçäàòåëå è ðóêîâîäèòåëå

ïðîãðàììû «ÌÎÒÎõåëï» Äìèòðèè ÁÓÐÅÍÈÍÅ, ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå â ðóáðèêå «Êèåâëÿíå» íà ñòð. 6—7


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ !

>>

ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÍÎÂÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ ÀÊÖÈÈ, ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÈ

ÒÓÔËÈ — ÊÀÊ Ó ÊËÀÓÄÈÈ ØÈÔÔÅÐ, ÍÎÓÒÁÓÊ— ÊÀÊ Ó ÄÆÎÐÄÆÀ ÊËÓÍÈ Ñòð. 24—25

¹32(568) 11.VIII.2011

41 òåëåêàíàë ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (15.VIII—21.VIII)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

!

>>

ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÍÎÂÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ ÊÈÍÎÀÔÈØÀ Ñòð. 29

ÊÎÍÀÍÂÀÐÂÀÐ È ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÈÍÊÈ ÝÊÐÀÍÀ

¹33(569) 18.VIII.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (22.VIII—28.VIII)


óèkåíä ¹34(570) 25.VIII.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (29.VIII—4.IX)

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

è âñÿ íåäåëÿ

ÏÎÏΠÒÅÐßÅÒ ÊÎÍÒÐÎËÜ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå

«Ñòðîéêà íà êðîâè» íà ñòð. 6


óèkåíä ¹35(571) 1.IX.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (5.IX—11.IX)

è âñÿ íåäåëÿ

×èòàÿ ãàçåòó, ïðèãîòîâüòå òåëåôîí!

Âïåðâûå â Óêðàèíå: âû ìîæåòå «ïåðåïðûãíóòü» íà ðàñøèðåííóþ ýëåêòðîííóþ âåðñèþ íàøåé ãàçåòû ïðÿìî ñ áóìàæíîé ñòðàíèöû! > Ñåêðåò óçíàåòå íà ñòð. 3

ÁÐÈÒÍÈ ÑÏÈÐÑ Â ÏÐÅÌÜÅÐÅ ÍÎÂÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÀÔÈØÀ ÌÅÑßÖÀ» > Ñì ñòð. 28


> http://2000.net.ua/2000/otpusk/

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÎÒÏÓÑÊ ÓÄÀËÑß!»

> Óñëîâèÿ êîíêóðñà èùèòå íà ñòð. 6

Ñìîòðèòå, ïîæàëóéñòà, ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïî QR êîäó

óèkåíä ¹36(572) 8.IX.2011

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (12.IX—18.IX)

41 òåëåêàíàë

è âñÿ íåäåëÿ

>


óèkåíä >

è âñÿ íåäåëÿ

ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

Ñìîòðèòå, ïîæàëóéñòà, ôîòîðåïîðòàæ ñ êîíêóðñà «Ìèññ Óêðàèíà 2011» ïî QR-êîäó

¹37(573) 15.IX.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (19.IX—25.IX)


> Ïî æàëó éñòà, ÷èòà éòå í à ñòð. 17

ÈÌÏÈ ØÀÊÈ ÉÑÊÎ ÐÀ Ì

è âñÿ íåäåëÿ

ÍÀ ÎË

óèkåíä ¹38(574) 22.IX.2011

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (26.IX—2.X)

41 òåëåêàíàë


óèkåíä ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

è âñÿ íåäåëÿ Èíôîãðàôèêó «×òî ïîäàðèòü íà Äåíü ó÷èòåëÿ» ñì. ïî QR-êîäó

ØÊÎËÀ: ÊÀÊ ÎÁÅÇÎÏÀÑÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ

È ×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈÒÜ Ó×ÈÒÅËßÌ? > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 2—3, 25

¹39(575) 29.IX.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (3.X—9.X)


óèkåíä > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 28 ¹40(576) 6.X.2011

ÑÒÁ èñêóøàåò äåòåé áåðåìåííîñòüþ?!

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (10.X—16.X)

è âñÿ íåäåëÿ Èíôîðãðàôèêó «×òî, ãäå, ïî÷åì?» ñì. ïî QR-êîäó

ÊÓÏÀËÜÍÈÊÈ ÏÎ ÎÑÅÍÈ ÏÎÊÓÏÀÞÒ

> Ïîæàëóéñòà,

÷èòàéòå íà ñòð. 24—25


óèkåíä ¹41(577) 13.X.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (17.X—23.X)

è âñÿ íåäåëÿ

Èíôîãðàôèêó «×òî, ãäå, ïî÷åì?» ñì. ïî QR-êîäó

ÊÀÊ ÏÐÅÂÐÀÒÈÒÜ ÑÒÀÐÛÅ ÄÆÈÍÑÛ Â ÍÎÂÛÅ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 24—25


óèkåíä ¹42(578) 20.X.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (24.X—30.X)

ÄÀÐÜß ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ

è âñÿ íåäåëÿ

ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß ÌÅ×ÒÀÞÒ ÑÒÀÒÜ 2000-ìè ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀÌÈ 1000-é ÷èòàòåëü «2000» íà Ôåéñáóêå Ðîìàí Ðóäåíêî > ïîëó÷èë ñìàðòôîí Samsung Galaxy Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 9


óèkåíä Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (31.X—6.XI)

è âñÿ íåäåëÿ

óéñòà, ë à æ î > Ï ÷èòàéòå 24—25 íà ñòð.

Ê

È Ê Ð À Ä ÏÎ ÁÓÊÀÌ Ò Ó Î Í

¹43(579) 27.X.2011

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

41 òåëåêàíàë


óèkåíä ÐÅÖÅÏÒ ÊÅÉÊÎ ÌÀÒÑÓÈ

è âñÿ íåäåëÿ

ÑÅÐÃÅÉ ÊÀÊÓÐÈÍ

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 28

¹44(580) 3.XI.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (7.XI—13.XI)


óèkåíä ÂÈÒÀËÈÉ ÑÈ×ÅÍÜ

è âñÿ íåäåëÿ

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÊÈÅÂÀ ÁÅÇ ÊÈÅÂËßÍ

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 2—3, 8

¹45(581) 10.XI.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (14.XI—20.XI)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ: ãîòîâèìñÿ çàðàíåå > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 8

¹46(582) 17.XI.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (21.XI—27.XI)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

>

«ÂÂ »—2 5

Ïîæàëóéñòà, ñì. ôîòîðåïîðòàæ Âèòàëèÿ ÑÈ×Íß ñ þáèëåéíîãî êîíöåðòà ïî QR-êîäó

¹47(583) 24.XI.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (28.XI—4.XII)


óèkåíä è âñÿ íåäåëÿ

ÀÏÏÅÍÄÈÖÈÒ ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒßÌ È ÂÇÐÎÑËÛÌ ÓÍÈÀÍ

> Î ãàñòðîëÿõ Þðèÿ Êóêëà÷åâà ïîäðîáíåå íà ñòð. 28

¹48(584) 1.XII.2011

41 òåëåêàíàë

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Êèåâ:

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (5.XII—11.XII)


óèkåíä ÐÅÁÅÍÎÊ ÈÇ ÄÓÕÎÂÊÈ

è âñÿ íåäåëÿ

 Ñòð. 6

¹49(585) 8.XII.2011

Êèåâ:

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

TV

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (12.XII—18.XII)


óèkåíä Êèåâ:

ÇÀ 120 000 000 Ñòð. 2

¹50(586) 15.XII.2011

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (19.XII—25.XII)

ÍÀÌ ÑÄÅËÀÞÒ ÑÒÐÀØÍÎ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

TV

ÓÍÈÀÍ

è âñÿ íåäåëÿ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÅÑÍÓÞ ÊÐÀÑÀÂÈÖÓ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. 5


óèkåíä Êèåâ:

Ñòð. 27

¹51(587) 22.XII.2011

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (26.XII—1.I)

ÃÐÅÌÓ×Àß ÑÌÅÑÜ ÀÔÐÎÄÈÇÈÀÊΠÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

TV

ÓÍÈÀÍ

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

è âñÿ íåäåëÿ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌ

ÅËÊÈ ñòð. 3 ÏÎÄÀÐÊÈ ñòð. 6 ÓÊÐÀØÅÍÈß ñòð. 24—25


óèkåíä ÀÊÖÈÈ ÏÎÄ ÅËÊÓ 

Ñòð. 2—3,

4—5, 30

è âñÿ íåäåëÿ

¹52(588) 29.XII.2011

Êèåâ:

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ

TV

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (2.I—8.I)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  ñâÿçè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû òèïîãðàôèè è îñíîâíûõ ðåàëèçàòîðîâ íàøåãî èçäàíèÿ ñëåäóþùèé íîìåð âûéäåò 12 ÿíâàðÿ

Обложки еженедельника Уикенд  

Обложки еженедельника Уикенд за 2011 год

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you