Page 1

: ÐÛÍÎÊ vitaemo@news2000.com.ua www.2000.net.ua

íîâîñòè è òåíäåíöèè

R 23.III 2012

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ¹12(599)

23 — 29 ìàðòà

Ýòè øåäåâðû óæå ó íàñ > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. R2 Ð

Å

Ê

Ë

Організатор акції ТОВ «Епіцентр К». Термін проведення акції: 01.04.2012 – 30.04.2012 р. Акція діє по всій мережі гіпермаркетів «ЕпіЦентр К». *1000000 дарунків – це кількість дарунків, що пропонується до вручення покупцям за умовами акціії безпрограшної лотереї «Садовий бум». Умови акцій «Садовий бум» та «Садовий аукціон» дивіться на сайті www.epicentrk.com.ua **квитки на УЄФА ЄВРО 2012™ – це сертифікати на отримання квитків на один з футбольних матчів чемпіонату з футболу УЄФА ЄВРО 2012™. *«мільйони товарів за суперцінами» – це кількість та асортимент товарів, що реалізуються у мережі будівельно-господарських гіпермаркетів ТОВ «Епіцентр К» за цінами продавця.

33

À

Ì

À


R2 ÐÛÍÎÊ 23.III 2012

íîâîñòè è òåíäåíöèè

Ýòè øåäåâðû óæå ó íàñ Ëàíà ×ÀÉÊÀ Ýëèòíîå óáðàíñòâî æèëüÿ â èçûñêàííîé èòàëüÿíñêîé ìàíåðå — âàøà ìå÷òà? Òîãäà çíàêîìüòåñü ñ î÷àðîâàòåëüíûì ãîñòåì èç çàâîðàæèâàþùåé Èòàëèè — Ìàðêî Ãàòòè, äèðåêòîðîì êèåâñêîé ñòóäèè ìåæäóíàðîäíîé õóäîæåñòâåííîé ìàñòåðñêîé Palladio Interiors, êîòîðàÿ âûïîëíÿåò ðîñêîøíûå èíòåðüåðíûå ðàáîòû â êóëüòóðíûõ êâàðòàëàõ Ðèìà, Ïàðèæà, Ìîñêâû, Äóáàÿ, à â ïðîøëîì ãîäó îòêðûëà ñâîå îôèöèàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî è â óêðàèíñêîé ñòîëèöå. Îôèñ íàõîäèòñÿ íà óë. Ëþòåðàíñêîé — ðÿäîì ñ Àäìèíèñòðàöèåé Ïðåçèäåíòà, ÷òî ïîä÷åðêèâàåò âûñîêóþ ðåïóòàöèþ ìàñòåðîâ ïî èíòåðüåðó.  ñòðóêòóðó Palladio Interiors âõîäÿò îôèñû â Èòàëèè è Äóáàå, â Êèåâå, 3 ñàëîíà â Ìîñêâå, ñîáñòâåííàÿ ñèñòåìà ëîãèñòèêè, à òàêæå çàâîä â Åâðîïå ïî ïðîèçâîäñòâó âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ôàðôîðà. À ãëàâíûé îôèñ Palladio ðàñïîëîæåí â Ïàäóå, ãäå ÷åðïàëè âäîõíîâåíèå ìíîãèå èçâåñòíûå àðõèòåêòîðû, çäåñü ðîäèëñÿ âåëèêèé àðõèòåêòîð ïîçäíåãî Âîçðîæäåíèÿ Àíäðåà Ïàëëàäèî, ïðèçíàííûé îñíîâîïîëîæíèêîì ïàëëàäèàíñòâà è êëàññèöèçìà. Íàïîìíèì, ÷òî íàèáîëåå âîñõèòèòåëüíàÿ ÷àñòü íàñëåäèÿ Ïàëëàäèî — ìíîãî÷èñëåííûå ñïðîåêòèðîâàííûå èì âèëëû â îêðåñòíîñòÿõ Âåíåöèè è Âè÷åíöû. Îíè áûëè

Ð

Å

ïðèñïîñîáëåíû äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îòâå÷àëè ïîòðåáíîñòÿì àðèñòîêðàòèè îáëàñòè Âåíåòî, âêëàäûâàâøåé êàïèòàëû â çåìåëüíûå óãîäüÿ.  êîìïàíèè Palladio Interiors, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò òðàäèöèè ãåíèàëüíîãî ìàñòåðà, äîìîâ íå ñòðîÿò, íî ñîçäàþò â íèõ òó ñàìóþ ïàëëàäèàíñêóþ àòìîñôåðó, íà÷èíàÿ ñ äèçàéíà è çàêàí÷èâàÿ ïîäáîðîì èòàëüÿíñêîé ìåáåëè è âñåãî òîãî, ÷òî äîëæíî èìåòüñÿ â äîìå ÷åëîâåêà ñ óòîí÷åííûì âêóñîì. Îò îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ äî èçûñêàííûõ ïðåäìåòîâ äåêîðà. Ëó÷øå âñåãî îá ýòîì ñêàæóò ýñêèçû óæå ñîçäàííûõ Palladio Interiors àïàðòàìåíòîâ, êóõîíü, ñïàëåí, ðåñòîðàíîâ, áàíêîâ è äàæå ÿõò. Ê âûïîëíåíèþ òàêèõ ïðîåêòîâ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè êîìïàíèÿ èìååò âîçìîæíîñòü ïðèâëåêàòü èçâåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, âêëþ÷àÿ ìèðîâûõ çâåçä â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è äèçàéíà. Ìåáåëü — òîëüêî âûñøåãî êëàññà, à âûñøèé êëàññ ìåáåëè âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ â Èòàëèè. Ïðèãëàøàåì öåíèòåëåé èòàëüÿíñêîé èñêðîìåòíîé êðàñîòû è ðîñêîøíîãî óáðàíñòâà ïîáûâàòü íà èíòåðíåò-âûñòàâêå ìàñòåðîâ Palladio — www.palladiointeriors.ru/portfolio. Ñâîè ïîæåëàíèÿ è ìå÷òû âûñêàçûâàéòå, ïîæàëóéñòà, ïî òåëåôîíàì: (044) 253-8634, (093) 928-7195 íåïîñðåäñòâåííî Ìàðêî Ãàòòè, îòëè÷íî ðàçãîâàðèâàþùåìó íà ðóññêîì. Àäðåñ ìàñòåðñêîé Palladio Interiors Ukraine: óë. Ëþòåðàíñêàÿ, 24, îô. 3. Palladio Interiors Ukraine — ýòî: — 18 ëåò íà åâðîïåéñêîì ðûíêå; — áîëåå 15 ëåò íà ðîññèéñêîì ðûíêå; — òûñÿ÷è îðèãèíàëüíûõ èíòåðüåð-ïðîåêòîâ, âûïîëíåííûõ â Åâðîïå, Ðîññèè è àðàáñêèõ ñòðàíàõ; — ìàññà âàðèàíòîâ ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé ñ ó÷åòîì âêóñîâ çàêàç÷èêîâ, 3D-èçîáðàæåíèÿ ïðîåêòîâ; — ìåáåëü, ñâåòèëüíèêè, òåêñòèëü, êîâðû, ïðåäìåòû äåêîðà; — èíòåðüåðû «ïîä êëþ÷» — îò ìðàìîðà è ïàðêåòà äî ïîñóäû è àêñåññóàðîâ; — äèçàéí è êîìïëåêòàöèÿ èíòåðüåðà íåæèëûõ ïîìåùåíèé — îôèñîâ, êàáèíåòîâ ðóêîâîäèòåëÿ, îòåëåé, ðåñòîðàíîâ; — ïîëíûé ñïåêòð ïðîäóêöèè äëÿ êîìïëåêòàöèè èíòåðüåðîâ ïðèõîæèõ, ãîñòèíûõ, êóõîíü, ñòîëîâûõ, êàáèíåòîâ, ñïàëåí, äåòñêèõ è âàííûõ êîìíàò; — âñå îò îòäåëêè äî äåêîðèðîâàíèÿ, îò êëàññèêè äî àð-äåêî, îò àâàíãàðäíîãî ìîäåðíà äî ìèíèìàëèçìà; — ðåàëèçàöèÿ ñàìûõ ñìåëûõ èäåé íà ôàáðè÷íûõ ïðîèçâîäñòâàõ Èòàëèè èç ëþáûõ öåííûõ ïîðîä äåðåâà è ðåäêèõ âèäîâ ìàòåðèàëîâ.  Ê

Ë

34

À

Ì

À


ÐÛÍÎÊ R3

íîâîñòè è òåíäåíöèè Ð

Å

Ê

Ë

35

À

Ì

23.III 2012 À


R4 ÐÛÍÎÊ 23.III 2012 Ð

Ð

Å

Ê

Ë

À

Ì

À

íîâîñòè è òåíäåíöèè Å

Ê

Ë

À

Ì

À

Фестиваль “Аніма” Завжди твій вибір!

Людська природа полярна. У стосунках ми завжди кидаємося від чорного до білого, забуваючи про те, що існують ще і інші відтінки... Ми живемо в полоні стереотипів, думаючи про те, «як повинно бути». А в цей час світ постійно змінюється та пропонує відтінки яскравих фарб на будь-який смак! Яку точку зору вибрати? Як визначити вектор руху? Куди заведе лабіринт нових знань? 7-8 квітня допитливі українки зможуть отримати відповіді на питання, що хвилюють усіх. А допоможуть їм в цьому кращі тренери та майстри. Арт-проекти, виставки, VIP-майстер-класи , тренінги від зірок та публічних осіб на будь-який смак: про любов і сім'ю, про кар'єру і успіх, про імідж і ораторське мистецтво, про красу і здоров'я. Загалом про все, що цікавить жінку.

Sophia-TOUR âàø ïåðñîíàëüíèé àãåíò ó òóðèñòè÷íîìó ñâ³ò³

м. Київ Український Дім (вул.Хрещатик,2) (044) 361-62-67 (067)-378-76-63

²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. Ìè çàäîâîëüíèìî âàø³ òóðèñòè÷í³ ïîòðåáè.

Êðàù³ êóðîðòè ²ñïàí³¿, ²òà볿, Ãðåö³¿, ×îðíîãîð³¿, Õîðâàò³¿, ²çðà¿ëþ, Òóí³ñó, Òóðå÷÷èíè, ÎÀÅ òà ³í. Åêçîòèêà: Òåíåð³ôå, Ìàëüä³âè, Áàë³, Àâñòðàë³ÿ, Êóáà, Äîì³í³êàíà, Ìåêñèêà, Ñåéøåëè òà ³í. Åêñêóðñ³éí³ òóðè â ªâðîïó (àâòîáóñ, àâ³à).

м. Донецьк Музично – драматичний театр (вул. Артема, 74 “а”) (067)-76-35-501

Ïîïåðåäíº áðîíþâàííÿ ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó! Êóïóéòå ë³òî íàâåñí³ ç ìàêñèìàëüíèìè çíèæêàìè!

Организаторы: Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɉɫɢɯɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ

Àêö³ÿ!!! Ïîñëóãà äëÿ ä³ëîâèõ ê볺íò³â: âè¿çä àãåíòà ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ

Генеральний Радіо-партнер.

Âóë. Ñòàðîêè¿âñüêà, 9, òåë. (044) 361-5269, (067) 301-8959, (050) 628-9889, (093) 632-2424 www.sophia-tour.com, info@sophia-tour.com 36


ÐÛÍÎÊ R5

íîâîñòè è òåíäåíöèè Ð

Å

Ê

Ë

À

23.III 2012

Ì

À

² çíîâó ïðî Cîëüâåíö³é: ïèòàííÿ ³ â³äïîâ³ä³ ÑÎËÜÂÅÍÖ²É — êîìïëåêñíèé íàòóðàëüíèé ë³êàðñüêèé ïðåïàðàò, ïîêàçàíèé äëÿ ë³êóâàííÿ: îñòåîõîíäðîçó òà éîãî óñêëàäíåíü (íåâðàë㳿, ðàäèêóë³òó, ëþìáàãî òà ³í.), àðòðèò³â (ïîë³àðòðèò³â, ðåâìàòî¿äíîãî, ïîñòòðàâìàòè÷íîãî òà ³í.), àðòðîç³â (äåôîðìóþ÷èõ, êîêñàðòðîçè òîùî) òà ³íøèõ çàõâîðþâàíü ñóãëîá³â ³ õðåáòà. Ïðåïàðàò ðîçðîáëåíèé íà îñíîâ³ ñ³ìåéíèõ ñåêðåò³â àâòîðà — ë³êàðÿ-ãîìåîïàòà, äîñâ³ä òðüîõ ïîêîë³íü ë³êàð³â âò³ëåíî â öüîìó ïðåïàðàò³. «×èì ÑÎËÜÂÅÍÖ²É â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ ïðåïàðàò³â? ×èì â³í ë³ïøå?» Ïåðåâàãè ïðåïàðàòó ÑÎËÜÂÅÍÖ²É: ë³êóº íàñë³äêè ³ ãîëîâíå — ïðè÷èíó çàõâîðþâàííÿ; ñïðèÿº â³äíîâëåííþ õðÿùîâî¿ òêàíèíè (õîíäðîïðîòåêòîðíèé åôåêò); ðåãóëþº îáì³í ðå÷îâèí â óðàæåíèõ ä³ëÿíêàõ; ìຠáîëåçàñïîê³éëèâó òà ïðîòèçàïàëüíó ä³þ; àáñîëþòíî áåçïå÷íèé. ÑÎËÜÂÅÍÖ²É ðåãóëþº ôòîðèñòîêàëüö³ºâèé îáì³í, ì³ñòèòü ì³êðîäîçè êàëüö³þ, ùî äîçâîëÿº ìàêñèìàëüíî çàñâî¿òè éîãî îðãàí³çìîì; ïîïåðåäæຠðîçâèòîê îñòåîïîðîçó ê³ñòîê ³ êàð³ºñó çóá³â, óêð³ïëþº çâ'ÿçêè ñóãëîá³â ³ ñò³íêè ñóäèí. Òàêîæ â³í ðåãóëþº ðåãåíåðàòèâí³ (â³äíîâëþþ÷³) ïðîöåñè â ê³ñòêîâ³é òêàíèí³ ï³ñëÿ ïåðåëîì³â. Óñóâຠá³ëü ó ïëå÷îâèõ, ë³êòüî-

?

âèõ, ïðîìåíåçàï'ÿñòêîâèõ, òàçîñòåãíîâèõ, êîë³ííèõ, ãîì³ëêîâîñòîïíèõ ñóãëîáàõ, á³ëü ó ñóãëîáàõ ïàëüö³â ðóê, â³ä÷óòòÿ îí³ì³ííÿ ê³íö³âîê. Äî éîãî ñêëàäó âõîäÿòü ïîòåíö³éîâàí³ íàòóðàëüí³ êîìïîíåíòè. Êîæåí ç ñêëàäîâèõ ÑÎËÜÂÅÍÖ²Þ âçàºìîäîïîâíþº ³ ïîñèëþº ä³þ îäèí îäíîãî, ðåãóëþº îáì³íí³ ïðîöåñè, óñóâàþ÷è ò³ëüêè ïàòîëîã³÷í³ çì³íè, íå ïîðóøóþ÷è ïðèðîäíîãî ïåðåá³ãó ô³ç³îëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â. Ó íàø ÷àñ ³ñíóº áàãàòî çàñîá³â, ïî÷èíàþ÷è â³ä ïðèéîìó ê³ëîãðàì³â çíåáîëþâàëüíèõ ñèíòåòè÷íèõ ïðåïàðàò³â, ë³êóâàííÿ ìàçÿìè, çàñòîñîâóâàííÿ ô³ç³îòåðàﳿ, ìàíóàëüíî¿ òåðàﳿ ³ çàê³í÷óþ÷è îïåðàö³ºþ. Äåÿê³ çàõîäè ïðèíîñÿòü ò³ëüêè òèì÷àñîâå ïîëåãøåííÿ, à â çâ'ÿçêó ç âèíèêíåííÿì ðÿäó ïîá³÷íèõ åôåêò³â ³ñíóº áàãàòî äèñêóñ³é ùîäî öèõ çàñîá³â ³ ¿õ âïëèâó íà îðãàí³çì. «×è ìîæíà ïîºäíóâàòè ë³êóâàííÿ ÑÎËÜÂÅÍÖ²ªÌ ç ³íøèìè ïðåïàðàòàìè?» Òàê, ÑÎËÜÂÅÍÖ²É ìîæíà ïîºäíóâàòè ç áóäü-ÿêèìè ïðåïàðàòàìè. Çàâäÿêè ñâîºìó óí³êàëüíîìó ñêëàäó â³í ïîòåíö³þº (ïîñèëþº) ä³þ ³íøèõ ïðåïàðàò³â. ̳æ ïðèéîìàìè ³íøèõ ë³ê³â ³ ÑÎËÜÂÅÍÖ²Þ íåîáõ³äíî çðîáèòè ïåðåðâó 20—30 õâèëèí. «Áåçïå÷íèõ ë³ê³â íå áóâàº, à ïðî ÑÎËÜÂÅÍÖ²É ïèøóòü, ùî àáñîëþòíî áåçïå÷íèé, ÷è ïðàâäà öå? ×è º ïðîòèïîêàçàííÿ àáî îáìåæåííÿ?» ÑÎËÜÂÅÍÖ²É ä³éñíî áåçïå÷íèé ë³êàðñüêèé ïðåïàðàò. Çã³äíî ç ³íñòðóêö³ºþ,

?

?

çàòâåðäæåíîþ ÌÎÇ Óêðà¿íè, ïðåïàðàò íå ìຠïðîòèïîêàçàíü òà ïîá³÷íî¿ ä³¿. Éîãî ìîæíà ïðèéìàòè íàâ³òü âàã³òíèì æ³íêàì ³ òèì , ùî ãîäóþòü ãðóääþ, ëþäÿì, ùî õâîð³þòü íà öóêðîâèé ä³àáåò, âèðàçêîþ òà ³íøèìè õâîðîáàìè øëóíêà. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ ÑÎËÜÂÅÍÖ²É ïðèçíà÷àþòü ï³äë³òêàì ³ ä³òÿì â³ä 6 ðîê³â — äëÿ ïðîô³ëàêòèêè îñòåîõîíäðîçó ³ â êîìïëåêñíîìó ë³êóâàíí³ çàõâîðþâàíü ñóãëîá³â ³ õðåáòà (ñêîë³îç, ê³ôîç, ëîðäîç); äëÿ ïðîô³ëàêòèêè îñòåîïîðîçó ³ ïîðóøåíü îáì³íó êàëüö³þ ó ä³òåé â ïåð³îä ³íòåíñèâíîãî ðîñòó. ÑÎËÜÂÅÍÖ²É çàðåºñòðîâàíî ó ÌÎÇ Óêðà¿íè ÿê ë³êàðñüêèé ïðåïàðàò ³ ðåêîìåíäîâàíî äëÿ øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ. «Äóæå ö³êàâèòü ÿê äîâãî òðåáà ë³êóâàòèñÿ öèì ïðåïàðàòîì ÑÎËÜÂÅÍÖ²É? Ñê³ëüêè â³í êîøòóº ³ ÿê ìîæíà êóïèòè?» Ïðèéìàòè ÑÎËÜÂÅÍÖ²É íåîáõ³äíî ïî 8—10 êðàïåëü íàòùåñåðöå (çà 30 õâ äî ïðèéîìó ¿æ³) 1 ðàç íà äåíü, ïðèéìàòè 4 äí³, ïîò³ì 3 äí³ ïåðåðâà, ÿêùî ë³êàð íå ïðèçíà÷èâ ïî-³íøîìó. Êóðñ ë³êóâàííÿ òðèâàëèé: íå ìåíøå 4—6 ì³ñÿö³â. ϳñëÿ äîñÿãíåííÿ áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè áóäå äîñòàòíüî ïðèéìàòè 1 ôëàêîí ÑÎËÜÂÅÍÖ²Þ íà ð³ê. Îð³ºíòîâíà ö³íà ïðåïàðàòó ÑÎËÜÂÅÍÖ²É — 55—60 ãðí. (ö³íó ðåãóëþº àïòå÷íà ìåðåæà). Îäíîãî ôëàêîíà (25 ìë) ïðåïàðàòó ÑÎËÜÂÅÍÖ²É âèñòà÷ຠíà 2—2,5 ì³ñÿöÿ ë³êóâàííÿ. ³äïóñêàºòüñÿ ïðåïàðàò â àïòåêàõ áåç ðåöåïòà.

?

37

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî ö³ ë³êè âè ìîæåòå îòðèìàòè, çàòåëåôîíóâàâøè:

0-800-500-614 (äçâ³íêè ç³ ñòàö³îíàðíèõ òåëåôîí³â áåçêîøòîâí³!) Ðåºñòð. ïîñâ³ä. ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹ UA/7882/01/01 â³ä 07.03.08 ð. Ïåðåä çàñòîñóâàííÿì îçíàéîìòåñÿ ç ³íñòðóêö³ºþ òà ïðîêîíñóëüòóéòåñÿ ç ë³êàðåì.


R6 ÐÛÍÎÊ 23.III 2012

íîâîñòè è òåíäåíöèè Ð

Å

Ê

Ë

À

Ì

À

ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ óñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ ïîñëóã ñò. ìåòðî «Óí³âåðñèòåò», âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 70á, êâ. 13 òåë. 288-3128, (050) 383-4025, (067) 734-9643

ÇÀ ÄÎÑÒÓÏÍÈÌÈ Ö²ÍÀÌÈ Ñâ³äîöòâî ¹8452 âèäàíå ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè 01.03.2011 ðîêó

Îáû÷íûå òåëåâèçîðû óõîäÿò â ïðîøëîå, à èõ ìåñòî çàíèìàþò «èíòåëëåêòóàëüíûå» ñîáðàòüÿ. Ìû ïîïðîáîâàëè ðàçîáðàòüñÿ, ÷åì íîâîå ïîêîëåíèå «ãîëóáûõ ýêðàíîâ» îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäøåñòâåííèêîâ è êàêîå ìåñòî Smart TV çàéìóò â íîâîé ñèñòåìå äîìàøíèõ ðàçâëå÷åíèé. Ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü áåç òåëåâèçîðà ñëîæíî. Ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. Òåëåïðèåìíèê äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûë ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì ýëåêòðîííûì óñòðîéñòâîì íà Çåìëå.  ðàçâèòûõ ñòðàíàõ îí åñòü ó 99% ñåìåé. Ïðè÷åì ÷àùå âñåãî ñðàçó â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, à â êàæäîì òðåòüåì ñëó÷àå — òðåõ è áîëåå. Ñîâðåìåííûé òåëåâèçîð ÿçûê íå ïîâåðíåòñÿ íàçâàòü «ÿùèêîì», êàê ïðèâûêëè ìíîãèå èç íàñ. Íûí÷å ýòî êðàñèâûå ýëåãàíòíûå ïàíåëè. Äà ê òîìó æå óìíûå. Âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü íà òåëåâèçîð ðàçëè÷íûå ïðèëîæåíèÿ è ïîäêëþ÷àòüñÿ ê èíòåðíåòó — ãëàâíûå îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè Smart TV (à èìåííî òàê íàçûâàåòñÿ íîâîå ïîêîëåíèå òåëåâèçîðîâ). Ýòî êàðäèíàëüíî ìåíÿåò íàøå ïðåäñòàâëåíèå î ÒÂ, ïîçâîëÿÿ òåïåðü íå çàâèñåòü îò ïðèõîòåé òåëåêàíàëîâ, à ñìîòðåòü òî, ÷òî íàì èíòåðåñíî, êîãäà ìû ýòîãî çàõîòèì. Îáëàäàòåëþ «óìíîãî» Ò íåò ñìûñëà òåñíèòüñÿ â óçêèõ ðàìêàõ íåáîëü-

øîãî íàáîðà òåëåêàíàëîâ.  åãî ðàñïîðÿæåíèè âñå ìóçûêàëüíûå è âèäåîàðõèâû âñåìèðíîé ïàóòèíû, íà÷èíàÿ ñ YouTube è çàêàí÷èâàÿ îãðîìíûìè êîëëåêöèÿìè â ñîöñåòÿõ. Ïàðàëëåëüíî ñ ïðîñìîòðîì ìîæíî çàïóñòèòü íåñêîëüêî ïðèëîæåíèé, êîòîðûå ñäåëàþò âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå åùå èíòåðåñíåå. Ïî÷åìó áû, íàïðèìåð, íå ïóñòèòü æèâîé ñòðîêîé ñîîáùåíèÿ Òâèòòåðà? Íà Çàïàäå ìîëîäåæü îáîæàåò êîììåíòèðîâàòü ÷åðåç Òâèòòåð òåëåøîó è ñåðèàëû â ðåàëüíîì âðåìåíè. À ìîæíî òóò æå, íå âñòàâàÿ ñ ëþáèìîãî äèâàíà è íå îòðûâàÿñü îò òàêîãî óäîáíîãî áîëüøîãî ýêðàíà, ÷èòàòü ïî÷òó, ëèñòàòü ñîöèàëüíûå ñåòè, ñìîòðåòü ôîòîàëüáîìû, îáùàòüñÿ â ÷àòàõ è ïî âèäåîòåëåôîíó... Êîíöåïöèþ Smart TV â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ðàçâèâàþò âñå âåäóùèå ïðîèçâîäèòåëè òåëåâèçîðîâ. Íî ïàëüìà ïåðâåíñòâà çäåñü, áåç ñîìíåíèÿ, ïðèíàäëåæèò Samsung. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé âòîðîé «óìíûé» òåëåâèçîð, ïðîäàííûé â ÑÍÃ, — Samsung. Íåäàâíî êîìïàíèÿ ïðåäñòàâèëà èíòåëëåêòóàëüíûå òåëåâèçîðû, ñïîñîáíûå óçíàâàòü ñâîåãî âëàäåëüöà, Å

ëåãêî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ íèì è ñîáèðàòü âìåñòå ñåìüè êàê â îäíîì äîìå, òàê è íà ðàññòîÿíèè. Òàê, íîâûå Smart TV ïîçâîëÿþò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ òåëåâèçîðîì ïðè ïîìîùè òåõíîëîãèé ãîëîñîâîãî óïðàâëåíèÿ, óïðàâëåíèÿ æåñòàìè è ðàñïîçíàâàíèÿ ëèö. Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîé HD-êàìåðå è äâîéíûì íàïðàâëåííûì ìèêðîôîíàì ïîëüçîâàòåëþ äîñòàòî÷íî ïðîñòî ñêàçàòü «Ïðèâåò, Ò» äëÿ àêòèâèçàöèè ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ãîëîñîì, ïðîèçíåñòè «Áðàóçåð», ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòóï â èíòåðíåò, à ïðîñìàòðèâàòü ñòðàíèöû èëè ðåãóëèðîâàòü ãðîìêîñòü ìîæíî äâèæåíèåì ðóêè. Òàêæå Samsung ïîçàáîòèëñÿ î òîì, ÷òîáû ó âëàäåëüöåâ Smart TV áûëà âîçìîæíîñòü ïðîèçâîäèòü àïãðåéä íå òîëüêî ïðîãðàììíîé, íî è àïïàðàòíîé ÷àñòè ÒÂ.  ñïåöèàëüíûé ðàçúåì â òûëüíîé ÷àñòè òåëåâèçîðà ìîæíî áóäåò âñòàâëÿòü êîìïëåêòû Samsung Evolution Kit, êîòîðûå îáåñïå÷àò ïîääåðæêó íîâåéøèõ òåõíîëîãèé. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî áóäåò ìîäåðíèçèðîâàòü ñâîé òåëåâèçîð è íå òðàòèòüñÿ íà ïîêóïêó íîâîãî. Ê

À íóæíîå ïðèëîæåíèå ìîæíî ñêà÷àòü èç îíëàéíîâîãî ìàãàçèíà Samsung Apps. Òàì óæå ñåé÷àñ åñòü áîëåå 300 ïðèëîæåíèé, ïðè ýòîì ñâûøå 40 — ïðåäîñòàâëåíû ëîêàëüíûìè ðàçðàáîò÷èêàìè. Òîëüêî â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà ïîòðåáèòåëè â ñòðàíàõ ÑÍà ïîëüçîâàëèñü ïðèëîæåíèÿìè Samsung Apps 3,5 ìëí ðàç.  2012 ã. Samsung Electronics âûâîäèò ïðèëîæåíèÿ íà íîâûé óðîâåíü, ñîâåðøåíñòâóÿ ñïîñîáû ïîèñêà è äîñòóïà ê ïðèëîæåíèÿì ñ ïîìîùüþ èíòåðôåéñà Smart Hub, êîòîðûé òåïåðü äîñòóïåí â HD-ôîðìàòå. À çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ äâóõúÿäåðíîãî ïðîöåññîðà ðàáîòà ñ ïðèëîæåíèÿìè ñòàëà áûñòðîé è ìàêñèìàëüíî óäîáíîé. È õîòÿ ïîêà ôóíêöèÿìè «èíòåëëåêòóàëüíûõ» òåëåâèçîðîâ ïîëüçóþòñÿ äàëåêî íå âñå, ïåðñïåêòèâíîñòü èäåè íå âûçûâàåò ñîìíåíèé. Ñïåöèàëèñòû óâåðåíû, ÷òî ïóáëèêà, ïîêà åùå îñòîðîæíè÷àþùàÿ, îöåíèò âñå ïðåëåñòè Smart TV, è ê 2015 ã. ïî âñåìó ìèðó åæåãîäíî áóäåò ïðîäàâàòüñÿ 350 ìèëëèîíîâ «óìíûõ» òåëåâèçîðîâ. Ïîæèâåì — óâèäèì. Àëåêñàíäð ÁÀÐÁÀ Ë

˳ö. ÌÊÒÓ ñåð³ÿ À ¹428581 â³ä 13.11.2008 ð.

Ð

Òåëåâèçîðû ñòðåìèòåëüíî óìíåþò

38

À

Ì

À


ÐÛÍÎÊ R7

íîâîñòè è òåíäåíöèè PENOBOARD — â êàæäûé äîì!

Ð

Íîâûå ìàòåðèàëû äëÿ óòåïëåíèÿ äîìîâ îò êîìïàíèè Penoboard óæå óñïåëè çàíÿòü ñîáñòâåííóþ íèøó â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà. Ñïåöèàëèñòû ïðîäîëæàþò ñîâåðøåíñòâîâàòü ýêñòðóäèðîâàííûé ïåíîïîëèñòèðîë äëÿ áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè â èñïîëüçîâàíèè. Ëèäåð óêðàèíñêîãî ðûíêà òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ TM PENOBOARD ïðåäñòàâëÿåò îáíîâëåííûé àññîðòèìåíò ïëèò èç ýêñòðóäèðîâàííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà. Ðÿä âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè äîïîëíåí òèïîðàçìåðàìè òîëùèíîé 5 è 10 ìì. Êðîìå òîãî, ïîÿâÿòñÿ ïëèòû äëèíîé äî 2,5 ì ïðè òîëùèíå îò 20 äî 100 ìì.  äàííûõ âèäàõ ïðîäóêöèè ïðèìåíåíà íîâàÿ òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè ìàòåðèàëà, ïîâûøàþùàÿ åãî àäãåçèîííûå ñâîéñòâà è îáåñïå÷èâàþùàÿ áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè òâåðäîñòè íà ñæàòèå. Ïëèòà òîëùèíîé 5 è 10 ìì ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëà è îáåñïå÷èâàåò áîëüøåå ðàçíîîáðàçèå âûáîðà ïðè ïðîåêòèðîâàíèè òåïëîèçîëÿöèè çäàíèé è äðóãèõ êîíñòðóêöèé, ïîñêîëüêó ïîìîãàåò áîëåå òî÷íî âûáðàòü òîëùèíó òåïëîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, ðàñïîëîæåíèÿ è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà.  ñâîþ î÷åðåäü óâåëè÷åíèå ìàêñèìàëüíîé äëèíû ïëèòû ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü ìàòåðèàë ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòåíîâûõ ïàíåëåé, îáåñïå÷èâàåò óäîáñòâî è ñêîðîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî òåïëîèçîëÿöèè ïîëîâ è êðîâåëü. Áëàãîäàðÿ ñâîèì ôèçèêî-õèìè÷åñêèì ñâîéñòâàì ýêñòðóäèðîâàííûé ïîëèñòèðîë çàíèìàåò îäíî èç ëèäèðóþùèõ ìåñò â ïåðå÷íå òåïëîèçîëèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ. Âîçìîæíûé ñïåêòð åãî ïðèìåíåíèÿ äîâîëüíî øè-

ðîê. Ñðåäè íåîñïîðèìûõ ïðåèìóùåñòâ äàííîãî ìàòåðèàëà ñòîèò îòìåòèòü íèçêóþ òåïëîïðîâîäíîñòü, õèìè÷åñêóþ è ôèçè÷åñêóþ èíåðòíîñòü, à òàêæå íåïîäâåðæåííîñòü ãíèåíèþ è âîçäåéñòâèþ äðóãèõ àãðåññèâíûõ ñðåä îðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Êðîìå òîãî, ýêñòðóäèðîâàííûé ïîëèñòèðîë èìååò äîñòàòî÷íóþ ïðî÷íîñòü è ïðîñò â èñïîëüçîâàíèè. Ïðè êàïèëëÿðíîñòè, ñòðåìÿùåéñÿ ê íóëþ, à òàêæå ïðè î÷åíü íèçêîé âëàãîïðîíèöàåìîñòè ýêñòðóäèðîâàííûå ïåíîïîëèñòèðîëû îáëàäàþò îòëè÷íîé ïðî÷íîñòüþ ïðè ñæàòèè. Òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ó ýòîãî ìàòåðèàëà ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü òåïëîèçîëÿöèè: 0,03 Âò/ì Ê. Ïëèòû ÒÌ PENOBOARD ëåãêî ïîääàþòñÿ îáðàáîòêå. Äëÿ ïîäãîíêè

íåò íåîáõîäèìîñòè â äîïîëíèòåëüíîì îáîðóäîâàíèè: ïëèòû ðåæóòñÿ ðó÷íûì íîæîì, ñêëåèòü èõ ìîæíî ïðè ïîìîùè íå ñîäåðæàùèõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ìàñòèê, ãèïñîâûõ ðàñòâîðîâ, ÏÂÀ-ýìóëüñèé è êëååâ. Èñïîëüçîâàíèå ïëèò â ñòðîèòåëüñòâå ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû çäàíèÿ áåç êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â 2—3 ðàçà. Òàêèå ïëèòû çàùèùàþò ïîâåðõíîñòü çäàíèé îò ïîâðåæäåíèé, ñîõðàíÿþò ïîñòîÿíñòâî ðàçìåðîâ, íå ïîäâåðæåíû ãíèåíèþ è íå ÿâëÿþòñÿ ñðåäîé äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïëåñíåâûõ ãðèáêîâ è áàêòåðèé. Ñî÷åòàíèå êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê îáåñïå÷èâàåò âûñîêèå òåïëîèçîëÿöèîííûå ñâîéñòâà ïëèò ÒÌ PENOBOARD ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè. Ìàêñèì ÂÅÊËÈ×

39

Å

Ê

Ë

À

Ì

23.III 2012 À


Ð

Å

R8 23.III 2012

Ê

Ë

À

Ì

À

«Ìè ñòâîðþºìî ÷åñíå âèíî áåçäîãàííî¿ ÿêîñò³, ÿêå ï³äêîðèëî âèìîãëèâèõ áðèòàíö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ôðàíöóç³â»

˳öåíç³ÿ: ñåð³ÿ Àà ¹ 611098 â³ä 22.04.2011; ÷åð³ÿ À ¹565213 â³ä 12.09.2011; À ¹ 106966 â³ä 20. 08. 2007 ð.

Çàïðîøóºìî ÷èòà÷³â òèæíåâèêà «2000» äî âèííîãî êëóáó ÒÌ «Êîëîí³ñò». Äëÿ ÷ëåí³â êëóáó 䳺 ïðîãðàìà ëîÿëüíîñò³. Äâåð³ äåãóñòàö³éíî¿ çàëè çàâæäè â³äêðèò³ äëÿ ãîñòåé. ×åêàºìî íà Âàñ!

Òåëåôîíóéòå, çàâ³òàéòå òà ïåðåêîíàéòåñü ñàì³, ùî ÒÌ «Êîëîí³ñò» ñòâîðþº ÷åñíå âèíî äëÿ âñ³õ, ÿê äëÿ ñåáå! Öåíòðàëüíèé îô³ñ ó Êèºâ³: ÁÖ «Ïàðóñ», âóë. Ìå÷í³êîâà, 2, òåë. (+38 044) 499-4022 Àäðåñà âèðîáíèöòâà: Îäåñüêà îáë., Áîëãðàäñüêèé ð-í, ñ. Êðèíè÷íå, âóë. Áîëãðàäñüêà, 4, òåë. (+38 048) 464-0643, ñàéò: http://www.kolonist.com.ua, e-mail: office@kolonist.com.ua

ÍÀÄ̲ÐÍÅ ÑÏÎÆÈÂÀÍÍß ÀËÊÎÃÎËÞ ØʲÄËÈÂÅ ÄËß ÂÀØÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß

«Ðûíîê: íîâîñòè è òåíäåíöèè», ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: ñåðèÿ ÊÂ ¹6211 îò 10.06.2002 ã., (áëîê «R») ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ïîëíîì êîìïëåêòå ãàçåòû «2000» — áëîêè: À («Ôîðóì»), Â («Äåðæàâà»), Ñ («Àñïåêòû»), F («Ñâîáîäà ñëîâà»), à òàêæå ïðèëîæåíèå «ÓÈÊÅÍÄ» — äëÿ Êèåâà è Êèåâñêîé îáëàñòè. © Äèçàéí, ñòèëèñòèêà, ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî ïàêåòà ãàçåòû «2000», 1999.

Ó÷ðåäèòåëü: ×Ï «Ãàçåòíûé êîìïëåêñ «Èíòåðíåò-ìåäèà». Åæåíåäåëüíèê. Èçäàåòñÿ ñ 1999 ãîäà. Àâòîð ïðîåêòà «2000» — Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ kichigin@news2000.com.ua — äèðåêòîð — ãëàâíûé ðåäàêòîð. Òàìàðà ÃÓÌÅÍÞÊ secretary@news2000.com.ua — çàì. äèðåêòîðà — ãëàâíîãî ðåäàêòîðà. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 284-9490, 284-6457, 285-4962. Òåë./ôàêñ 284-6501, 286-6420. Îòäåë ðåêëàìû — òåë. 286-6170, 285-4962. 40

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: ñåðèÿ ÊÂ ¹ 9795, îò 25.04.2005 ã. Àäðåñ ðåäàêöèè: óë. Êèêâèäçå, 2/34, Êèåâ, 01103. E-mail: vitaemo@news2000.com.ua URL: www.2000.net.ua Òèðàæ: «2000» — 41 800 ýêç. «Óèêåíä» — 50 000 ýêç. «Çåìëÿ 2000» — 171 200 ýêç. «2000 Ãîðîä» — 115 800 ýêç.

Ãàçåòà íàïå÷àòàíà ñ ðåäàêöèîííûõ ôîòîôîðì èçäàòåëüñòâîì «Ïðåñà Óêðà¿íè». Àäðåñ: ïðîñï. Ïîáåäû, 50, ã. Êèåâ, 03047. Ñâèäåòåëüñòâî ñóáüåêòà èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ÄÊ ¹310 îò 11.01.2001. Çàêàç ¹0511911. Ïóáëèêàöèè, îáîçíà÷åííûå çíàêîì R., ðóáðèêîé «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Àâòîðàì ñòàòåé çàïðåùåíà èõ ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ, à èíîå èñïîëüçîâàíèå — áåç ññûëêè íà ïðàâîîáëàäàòåëÿ. Ïðèîáðåòåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ: (044) 284-9490

Рынок: новости тенденции  

Еженедельник «2000», учитывая потребности рекламного рынка, выпустил уникальный дополнительный блок, направленный на непосредственного заказ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you