Page 1

FOREIGN AFFAIRS CHRONICLES

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ ÎÒ

¹1

ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Áåç èìïåðèé ïðîãðåññ íåâîçìîæåí

[21]

Áóäóùåå Åâðîïû: âïåðåä — ê ôåäåðàòèâíîìó ñîþçó

[31]

Ïåòð ÒÎËÎ×ÊÎ

Íèêîëàñ ÁÅÐÃÃÐÞÅÍ, Íàòàí ÃÀÐÄÅËÜÑ

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ËÀÙÈÊÎÂÀ. «2000»

FOREIGN AFFAIRS CHRONICLES

Îêòÿáðü — äåêàáðü 2013

¹1

Îêòÿáðü — äåêàáðü 2013

A Special Section of Foreign Affairs Magazine

Ëèäèÿ ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ

[105]

Òóðöèÿ â ìåíÿþùèõñÿ ðåàëèÿõ: óñòîèò ëè Îëèìï?

«ÄÎÐÎÃÓ Â ÅÑ ÎÑÈËÈÒ ÈÄÓÙÈÉ...» Âèòàëèé ÊËÈ×ÊÎ

Çååâ Ýëüêèí: «Ïàëåñòèíöû ó÷àò áóäóùåå ïîêîëåíèå òîìó, ÷òî Èçðàèëÿ êàê ãîñóäàðñòâà íå äîëæíî áûòü»

Îëüãà ×ÓÁÐÈÊÎÂÀ

[82]

[128]

Ðåçóëüòàòîì íûíåøíåé ïîëèòèêè âëàñòè ñòàíåò äåèíäóñòðèàëèçàöèÿ Óêðàèíû Ïåòð ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ

[154]

Êðàñíûé Óàéò: ïî÷åìó îòåö-îñíîâàòåëü ïîñëåâîåííîãî êàïèòàëèçìà øïèîíèë â ïîëüçó Ñîâåòîâ? Áåíí ÑÒÅÉË

[178]


Ýòî áóäåò ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì

Âñå ïðåçèäåíòû ÷èòàþò Foreign Affairs. Ïîýòîìó äëÿ ìåíÿ ñòàëà áîëüøèì ñîáûòèåì íîâîñòü î òîì, ÷òî íàèáîëåå èçâåñòíîå èçäàíèå î ìèðîâîé ïîëèòèêå òåïåðü áëèæå ê Óêðàèíå:íîâûé æóðíàë — Foreing Affairs Chronicles («Õðîíèêè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé») — âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñàìûå çíà÷èìûå àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû àâòîðîâ Foreign Affairs, à òàêæå ñòàòüè èçâåñòíûõ óêðàèíñêèõ ïîëèòèêîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé, àíàëèòèêîâ è ò.ä. ×òî è ïî÷åìó ïðîèñõîäèò â ìèðå? Êàêèå âûçîâû ñòîÿò ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì? ×òî îæèäàåò ãëîáàëüíóþ ýêîíîìèêó? Ïî êàêèì ïðàâèëàì èãðàþò íà «øàõìàòíîé äîñêå» Çåìëè? Êàêèå òåíäåíöèè äîìèíèðóþò â ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé? Ïî êàêèì ðåöåïòàì ãîòîâÿò íà äèïëîìàòè÷åñêîé êóõíå? Íà ýòè è ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü îòâåòû îò âñåìèðíî ïðèçíàííûõ ñïåöèàëèñòîâ-ìåæäóíàðîäíèêîâ íà ñòðàíèöàõ äàííîãî æóðíàëà. Íî ìíå êàæåòñÿ,åùå áîëåå âàæíû äàæå íå îòâåòû, à âîïðîñû. ß óâåðåí, ÷òî Foreign Affairs Chronicles â êðàò÷àéøèå ñðîêè ñòàíåò áîëüøå, ÷åì õîðîøèé è óìíûé æóðíàë: ýòî áóäåò ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì,ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñàìûìè íîâûìè èäåÿìè ïî íàèáîëåå âàæíûì ïðîáëåìàì è óñëûøàòü óæå ñåãîäíÿ âîïðîñû, êîòîðûå îñòàëüíîé ìèð íà÷íåò çàäàâàòü çàâòðà.


[2]

Óêðàèíà — íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ãëîáàëèçîâàííîãî ìèðà,â êîòîðîì âñ¸ âçàèìîñâÿçàíî è âçàèìîçàâèñèìî. Ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå íà ïëàíåòå,íåïîñðåäñòâåííî âëèÿþò ïðàêòè÷åñêè íà âñå ñôåðû íàøåé âíóòðåííåé æèçíè, à íåðåäêî ýòî âëèÿíèå ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì. Ïîýòîìó áåç ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò âíå Óêðàèíû, íåëüçÿ ðàçîáðàòüñÿ è â ïðîèñõîäÿùåì âíóòðè ñòðàíû.È íàîáîðîò — íàì íóæíî îñîçíàâàòü è ïðîãíîçèðîâàòü, êàê íàøè ëîêàëüíûå ïðîöåññû ìåíÿþò ëèöî âñåãî ìèðà. Ãëóáîêîå çíàíèå õèòðîñïëåòåíèé è ïîíèìàíèå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé ïðîèñõîäÿùåãî â ìèðîâîé ïîëèòèêå ïîìîãóò âàì ëó÷øå îïðåäåëèòü ðîëü è ìåñòî Óêðàèíû íà ìèðîâîé àðåíå. È íå òîëüêî îïðåäåëèòü — ñäåëàòü åå ñàìîñòîÿòåëüíûì è àêòèâíûì èãðîêîì, êîòîðûì, óâåðåí, îíà îáÿçàòåëüíî ñòàíåò. Êñòàòè, ó ìåíÿ åñòü íàäåæíûé ðåöåïò äëÿ íûíåøíèõ è áóäóùèõ ðóêîâîäèòåëåé Óêðàèíû: åñëè æåëàåòå áûòü óñëûøàíû â ìèðå, ïóáëèêóéòåñü â Foreign Affairs Chronicles. Ñ ïîæåëàíèåì áûòü èíôîðìèðîâàííûìè è îñâåäîìëåííûìè Ëåîíèä ÊÓ×ÌÀ, Ïðåçèäåíò Óêðàèíû (1994 — 2004 ãã.)


Øàíîâí³ ÷èòà÷³ Foreign Affairs Chronicles!

Ðàäèé íàãîä³ â³òàòè âàñ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó Foreign Affairs Chronicles! Ïåðåêîíàíèé,ùî òàêà ñï³âïðàöÿ ë³äåð³â ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó ÑØÀ òà Óêðà¿íè â³äêðèº íîâó ñòîð³íêó ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ íàøèõ äåðæàâ ³ íàðîä³â, ñòàíå âàæëèâèì åëåìåíòîì ôîðìóâàííÿ ñï³ëüíîãî áà÷åííÿ íàøèìè êðà¿íàìè õàðàêòåðó é ïðèðîäè ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ³ íàãàëüíèõ ïèòàíü ñüîãîäåííÿ. Ñó÷àñíèé ãëîáàë³çîâàíèé ñâ³ò ùîõâèëèíè ñòèêàºòüñÿ ç íîâèìè òðàíñíàö³îíàëüíèìè âèêëèêàìè òà òðàäèö³éíèìè çàãðîçàìè, êðèçîâèìè ÿâèùàìè ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³,â³éñüêîâèìè êîíôë³êòàìè òà ïðîòèñòîÿííÿìè. Öå ï³äâèùóº âàæëèâ³ñòü îïåðàòèâíî¿ îá³çíàíîñò³ ïðî ñòàí ñïðàâ íà ëîêàëüíîìó, ðåã³îíàëüíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ. Ñàìå çàâäÿêè ÿê³ñíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ìàòåð³àëó


[4]

êîæåí ³ç íàñ ìàòèìå íàãîäó ðîçøèðèòè ñâ³é ñâ³òîãëÿä ³ âèçíà÷èòè ñâîþ ðîëü ó ï³äòðèìö³ ìèðó òà ñòàá³ëüíîñò³ ó ñâ³ò³. Ïðèºìíî â³äçíà÷èòè,ùî Foreign Affairs Chronicles ñòàíå íå ëèøå íîâèì ïðîåêòîì â ³íôîðìàö³éíî-ãóìàí³òàðíîìó âèì³ð³, à é ÿê³ñíèì äîïîâíåííÿì àêòèâíîãî ïîë³òè÷íîãî ä³àëîãó, óñï³øíî¿ ñï³âïðàö³ â áåçïåêîâ³é ñôåð³,ìèðîòâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³ òà â ïèòàííÿõ íåðîçïîâñþäæåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ, åíåðãåòè÷í³é òà íàóêîâî-òåõí³÷í³é âçàºìî䳿 ì³æ Óêðà¿íîþ òà ÑØÀ. Âîäíî÷àñ â³äêðèòòÿ äîñòóïó øèðîêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ïóáë³êàö³é àâòîðèòåòíîãî âèäàííÿ Foreign Affairs — öå ùå îäèí âàæëèâèé êðîê íà øëÿõó ³íòåãðàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà Ç̲ â ì³æíàðîäíèé ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð.Íà ìîþ äóìêó, ïîÿâà â Óêðà¿í³ íîâîãî äæåðåëà âèñîêîïðîôåñ³éíèõ ïóáë³êàö³é ç ì³æíàðîäíî¿ ïðîáëåìàòèêè ñïðèÿòèìå ïîñèëåííþ êîíêóðåíö³¿ äóìîê. À öå º çàïîðóêîþ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè, êëþ÷îâîþ ïåðåäóìîâîþ íîâèõ ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü ³ çðîñòàííÿ îá³çíàíîñò³ ñóñï³ëüñòâà ç àêòóàëüíèìè ïðîáëåìàìè ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó. Ñïîä³âàþñÿ, ùî ó ïóáë³êàö³ÿõ Foreign Affairs Chronicles çíàéäóòü â³äîáðàæåííÿ àêòóàëüí³ äëÿ Óêðà¿íè ïèòàííÿ ñâ³òîâîãî ðîçâèòêó,ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿,ðåã³îíàëüíî¿ ñï³âïðàö³ íà ïðîñòîð³ Ñõ³äíîãî ïàðòíåðñòâà,à òàêîæ âçàºìî䳿 íàøî¿ äåðæàâè ç ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ñòðàòåã³÷íèìè ïàðòíåðàìè. Ëåîí³ä ÊÎÆÀÐÀ, ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè


Äëÿ ìûñëèòåëåé è ïðàâèòåëåé Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ, ãëàâíûé ðåäàêòîð Foreign Affairs Chronicles

Âû äåðæèòå â ðóêàõ ïåðâûé íîìåð Foreign Affairs Chronicles («Õðîíèêè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé»). Åãî ÷èòàòåëþ îòêðûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü çíàêîìèòüñÿ ñ ìíåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé Óêðàèíû,âåäóùèõ ïîëèòèêîâ è ýêîíîìèñòîâ, ïðåäñòàâèòåëåé ñôåðû âíåøíåé òîðãîâëè è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, ýêñïåðòîâ â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè è âîåííîé äîêòðèíû íàøåé ñòðàíû ïî ñàìîìó øèðîêîìó ñïåêòðó òåì è âîïðîñîâ, âîëíóþùèõ ìèðîâîå ñîîáùåñòâî. Íà ñòðàíèöàõ Foreign Affairs Chronicles òàêæå íàéäóò îòðàæåíèå âçãëÿäû ïðåäñòàâèòåëåé èíîñòðàííûõ äèïëîìàòè÷åñêèõ ìèññèé,çàðóáåæíûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé, àêêðåäèòîâàííûõ â Óêðàèíå, è ò. ä.


[6]

Äóàéò Ýéçåíõàóýð

Äæåðàëüä Ôîðä

Äæåéìñ Êàðòåð

Äæîðäæ Áóø

ÑÅÐÃÅÉ ÊÈ×ÈÃÈÍ

Ìû ðàññ÷èòûâàåì íà øèðîêèé èíòåðåñ îáùåñòâåííîñòè ê Foreign Affairs Chronicles òàêæå è ïîòîìó, ÷òî íàøè «Õðîíèêè» îïèðàþòñÿ íà ìàòåðèàëû ëåãåíäàðíîãî æóðíàëà Foreign Affairs, êîòîðûé, òî÷íî îñâåùàÿ è àíàëèçèðóÿ òåíäåíöèè ãëîáàëüíîé ïîëèòèêè è èñòîðèè, òåì ñàìûì â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè âëèÿë è íà èõ ðàçâèòèå. Âåäü â Foreign Affairs ïîñòîÿííî ïóáëèêîâàëèñü è ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè âñåìèðíî èçâåñòíûõ ïîëèòèêîâ, ãëàâ ãîñóäàðñòâ, âûäàþùèõñÿ ìûñëèòåëåé, êîðèôååâ ýêîíîìèêè è äåÿòåëåé äðóãèõ ñôåð. Ýòîò àìåðèêàíñêèé æóðíàë,íèêîèì îáðàçîì íå çàìûêàÿñü íà ïðîáëåìàòèêå ÑØÀ,ãëóáîêî è ñåðüåçíî àíàëèçèðóåò íàèáîëåå âàæíûå ãëîáàëüíûå ïðîöåññû, ïîäíèìàåò òåìû, àêòóàëüíûå äëÿ Åâðîïû, Àçèè, Àôðèêè... È â ýòîì åãî íåñîìíåííàÿ öåííîñòü äëÿ æèòåëåé ëþáîãî ðåãèîíà çåìíîãî øàðà è îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí åãî ïîïóëÿðíîñòè. Òåïåðü ñ ìàòåðèàëàìè ýòîãî ëåãåíäàðíîãî èçäàíèÿ, êîòîðîå, ñîãëàñíî àâòîðèòåòíîìó ðåéòèíãó Erdos and Morgan Opinion Leaders,â 2012 ã.âîøëî â ïÿòåðêó ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ÑÌÈ ìèðà,ñìîæåòå ïîñòîÿííî çíàêîìèòüñÿ è âû,óâàæàåìûå ÷èòàòåëè.Æóðíàë Foreign Affairs Chronicles ïîëó÷èë ýêñêëþçèâíîå ïðàâî íà ïóáëèêàöèþ â Óêðàèíå ìàòåðèàëîâ Foreign Affairs.Ïåðåâîäû ñòà íàèáîëåå èíòåðåñíûõ èç íèõ ÷åòûðå ðàçà â ãîä ïîä îäíîé îáëîæêîé áóäóò äîñòóïíû âàì íà ñòðàíèöàõ íîâîãî æóðíàëà. Ïîýòîìó ÿ, îïèðàÿñü íà îôèöèàëüíóþ «áèîãðàôèþ» Foreign Affairs, õî÷ó ïîáëèæå ïîçíàêîìèòü âàñ ñ èíòåðåñíåéøåé èñòîðèåé ýòîãî æóðíàëà, ñ åãî ñåãîäíÿøíèì äíåì.

Êàê âñå íà÷èíàëîñü

Áèëë Êëèíòîí

Ìàäëåí Îëáðàéò

Ðàçóìååòñÿ, Foreign Affairs â ðåêëàìå íå íóæäàåòñÿ. Ðàâíî êàê è îðãàíèçàöèÿ,èçäàþùàÿ æóðíàë,— Ñîâåò ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì (Council on Foreign Relations).Ýòà îáùåñòâåííàÿ ñòðóêòóðà îáúåäèíÿåò 200 êîðïîðàòèâíûõ è 4700 (!) èíäèâèäóàëüíûõ ÷ëåíîâ,ñðåäè êîòîðûõ ïÿòü ïðåçèäåíòîâ ÑØÀ (Ýéçåíõàóýð,Ôîðä, Êàðòåð,Áóø è Êëèíòîí),òðîå äåéñòâóþùèõ ÷ëåíîâ àìåðèêàíñêîãî âåðõîâíîãî ñóäà,Ìàäëåí Îëáðàéò,Äèê ×åéíè,×àê Õåéãåë,Êîíäîëèçà Ðàéñ,Ðîáåðò Çåëëèê,Ìàéêë Áëóìáåðã,Çáèãíåâ Áæåçèíñêèé, Äæîí Êåððè, Ðîáåðò Ãåéòñ, Äæîðäæ Êëóíè, Ìàéêë Äóãëàñ, Àíäæåëèíà Äæîëè è ìíîãèå äðóãèå çíàìåíèòîñòè. Îñíîâàòåëü æóðíàëà — óïîìÿíóòûé âûøå Ñîâåò ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì — íà çàðå ñóùåñòâîâàíèÿ ñîñòîÿë èç


FOREIGN AFFAIRS CHRONICLES

[7]

75 ÷ëåíîâ. èõ ÷èñëå áûëè âûäàþùèåñÿ ó÷åíûå è ýêñïåðòû-ïðîôåññèîíàëû (êîòîðûå, â ÷àñòíîñòè, âûñòóïàëè â ðîëè ñîâåòíèêîâ Âóäðî Âèëüñîíà è ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè Ïàðèæñêîé ìèðíîé êîíôåðåíöèè 1919 ã.), à òàêæå âèäíûå áèçíåñìåíû, áàíêèðû. È ýòè ëþäè ñ øèðîêèì êðóãîçîðîì ÿñíî ïîíèìàëè: ðåãóëÿðíûõ çàñåäàíèé ñîâåòà ñ ó÷àñòèåì ïóñòü äàæå ëó÷øèõ óìîâ ñîâðåìåííîñòè ÿâíî íåäîñòàòî÷íî — íóæíî ñòðåìèòüñÿ ê øèðîêîìó îõâàòó àóäèòîðèè. Òàê ïîÿâèëñÿ æóðíàë Foreign Affairs (âíà÷àëå åæåêâàðòàëüíûé),ðàññ÷èòàííûé íà ïóáëèêàöèþ ñåðüåçíûõ àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Ïåðâûé íîìåð âûøåë â Àìåðèêà çàâîåâàëà ñòàñâåò â ñåíòÿáðå 1922 ã. Ïîñò ðåäàêòîðà ïî ïðåäëîæåíèþ òóñ ñâåðõäåðæàâû, íî îòñîâåòà çàíÿë ïðîôåññîð Ãàðâàðäà ÷àÿííî íóæäàëàñü â òîì, Àð÷èáàëüä Êýðè Êóëèäæ, èçâåñò- ÷òîáû åå ãðàæäàíå ïîëóíûé êàê «îòåö àìåðèêàíñêîãî ðîññèåâåäåíèÿ». Èìåííî îí ïåðâûì â ÷àëè ìàêñèìàëüíî àäåêÀìåðèêå çàãîâîðèë î íåîáõîäè- âàòíóþ è ïîëíóþ èíôîðìîñòè âûäåëåíèÿ èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ Ðîññèè è Âîñòî÷íîé ìàöèþ î ïîëîæåíèè äåë Åâðîïå, â îòäåëüíóþ äèñöèïëèíó. íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå  1914-ì îí îáúÿâèë, ÷òî íå äî- è î äåÿòåëüíîñòè ïðàâèïóñòèò íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ èñòîðèè Åâðîïû â òåëüñòâà ñòðàíû óíèâåðñèòåòå Ãàðâàðäà ñïåöèàëèñòîâ, íå âëàäåþùèõ ñâîáîäíî ïî êðàéíåé ìåðå òðåìÿ ÿçûêàìè — ôðàíöóçñêèì, íåìåöêèì è ðóññêèì. Ñîâåòó íå áåç òðóäà óäàëîñü óãîâîðèòü 57-ëåòíåãî ïðîôåññîðà âçÿòüñÿ çà ðåäàêòèðîâàíèå íîâîãî æóðíàëà õîòÿ áû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó. Åìó ïîîáåùàëè íàéòè êâàëèôèöèðîâàííîãî ìîëîäîãî ïîìîùíèêà, êîòîðîìó ïðåäñòîÿëî ïîñòîÿííî òðóäèòüñÿ â íüþéîðêñêîì îôèñå èçäàíèÿ, âçÿâ íà ñåáÿ âñþ òåõíè÷åñêóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå èçäàíèÿ ê ïå÷àòè. Ýòèì ñïåöèàëèñòîì ñòàë îäèí èç ñàìûõ þíûõ ó÷àñòíèêîâ ñîçäàíèÿ Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì — Ãàìèëüòîí Ôèø Àðìñòðîíã,îêîí÷èâøèé Ïðèíñòîí â 1916-ì.Ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé îí ïðîâåë íà ðàçíûõ ôðîíòàõ,îñâåùàÿ õîä áîåâûõ äåéñòâèé. Ñëóæèë íà Áàëêàíàõ, áûë âîåííûì àòòàøå â Áåëãðàäå, ðàáîòàë â Ïàðèæå â ñîñòàâå àìåðèêàíñêîé äèïëîìàòè÷åñêîé ìèññèè è îáúåçäèë ïðàêòè÷åñêè âñþ Åâðîïó.  ðåäàêöèþ Foreign Affairs Àðìñòðîíã â èþíå 1922 ã. ïðèøåë


[8]

Äèê ×åéíè

×àê Õåéãåë

ÑÅÐÃÅÉ ÊÈ×ÈÃÈÍ

íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè, à ñ äâóìÿ ñåðüåçíûìè ìàòåðèàëàìè, ïîäãîòîâëåííûìè âåäóùèìè åâðîïåéñêèìè ïîëèòèêàìè. Ïðîôåññîð Êóëèäæ çàíèìàëñÿ áóäóùèì èçäàíèåì èç Áîñòîíà,íå ïðåêðàùàÿ ðàáîòû â Ãàðâàðäå, à Àðìñòðîíã ãîòîâèë æóðíàë ê ïå÷àòè. Îí-òî è âûáðàë íåîáû÷íóþ ãîëóáîâàòóþ áóìàãó (âûïóùåííóþ èòàëüÿíñêèì ïîëèãðàôèñòîì),êîòîðàÿ íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ñòàëà ôèðìåííîé «ôèøêîé» æóðíàëà.Ëåãåíäàðíûé ëîãîòèï — âñàäíèê íà ñêà÷óùåì êîíå — ðàçðàáîòàëà åãî ñåñòðà Ìàðãàðåò, à øðèôò — Õåëåí, âòîðàÿ ñåñòðà. Åùå îäíîé õàðàêòåðíîé, óçíàâàåìîé îñîáåííîñòüþ îáëèêà Foreign Affairs íà äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ ñòàë èñêëþ÷èòåëüíî óäîáíûé äëÿ ÷òåíèÿ øðèôò Caslon 12, èñïîëüçîâàííûé äëÿ ïóáëèêàöèè ïåðâîãî íîìåðà. Íà êàêîå-òî âðåìÿ îò íåãî îòêàçàëèñü, íî â 1993-ì ðåäàêöèÿ âíîâü âåðíóëàñü ê íåìó.

Êàäðû ðåøàþò âñå

Ðîáåðò Çåëëèê

Ìàéêë Áëóìáåðã

Çáèãíåâ Áæåçèíñêèé

Ìàòåðèàëû äëÿ ïóáëèêàöèè èçíà÷àëüíî îòáèðàëèñü ñîâåðøåííî íåçàâèñèìî:íèêàêèõ ñòîðîííèõ äîáðîæåëàòåëåé,íèêàêèõ «ñîâåòîâ» çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö — ïîëíàÿ íåïðåäâçÿòîñòü. Äèðåêòîðà ñîâåòà (âñåãäà èìåâøèå ñîáñòâåííîå ìíåíèå ïî âñåì âîïðîñàì) äàëåêî íå âñåãäà áûëè â âîñòîðãå îò òåìàòèêè ïóáëèêóåìûõ ñòàòåé, íî íè îäèí íå ïîçâîëèë ñåáå ïîïûòêè âìåøàòüñÿ â ðåäàêöèîííûé ïðîöåññ. Ñâîåîáðàçíûé ñòèëü ðàáîòû äâóõ ðåäàêòîðîâ íîâîãî èçäàíèÿ â òå äíè íå ïîõîäèë íà òî, ÷òî òîãäà ñ÷èòàëîñü îáûäåííûì â ðåäàêöèÿõ àìåðèêàíñêèõ æóðíàëîâ. Òàê, Àðìñòðîíã è Êóëèäæ îáùàëèñü íå ïî òåëåôîíó,à åæåäíåâíî îòïðàâëÿÿ äðóã äðóãó îáû÷íûå ïèñüìà. È ýòî íå òîðìîçèëî ïðîöåññ: âåäü òîãäà ïèñüìî, îòïðàâëåííîå äî 17.00, ïðèáûâàëî ê àäðåñàòó äî 9 ÷àñîâ óòðà ñëåäóþùåãî äíÿ! È Êóëèäæ, è Àðìñòðîíã ïðèíàäëåæàò ê êîãîðòå âåëè÷àéøèõ ðåäàêòîðîâ ìèðà. Ñîâåðøåííî ðàçíûå ïî õàðàêòåðó, îáà îíè îáëàäàëè òàêèìè êà÷åñòâàìè,êàê íåîáû÷àéíî øèðîêèé êðóã èíòåðåñîâ, ñòðàñòü ê òî÷íîñòè è êîíêðåòèêå, îòêðûòîñòü è ãèáêîñòü óìà, óâàæèòåëüíîå, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ñòèëþ àâòîðîâ. Êàê íè âàæíà äîñòèãíóòàÿ óæå íà ñòàðòå óçíàâàåìîñòü âíåøíåãî îáëèêà èçäàíèÿ, ãëàâíîé åãî îñîáåííîñòüþ, ðàçóìååòñÿ, ñòàëî åãî ñîäåðæàíèå. Âñòóïèòåëüíóþ ñòàòüþ ïåðâîãî íîìåðà ïîäãîòîâèë áûâøèé ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Ýëèó Ðóò. Îí óáåäèòåëüíî äîêàçûâàë, ÷òî Àìåðèêà, çàâîåâàâøàÿ ñòàòóñ ñâåðõäåðæàâû, îò-


FOREIGN AFFAIRS CHRONICLES

÷àÿííî íóæäàåòñÿ â òîì, ÷òîáû åå ãðàæäàíå ïîëó÷àëè ìàêñèìàëüíî àäåêâàòíóþ è ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ïîëîæåíèè äåë íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå è î äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû. Òîãäà ýòà èäåÿ, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ âîñïðèíèìàåòñÿ êàê áàíàëüíàÿ ñåíòåíöèÿ, âûãëÿäåëà ÷ðåçâû÷àéíî ñìåëîé.  òå âðåìåíà âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ñ÷èòàëàñü ïðåðîãàòèâîé Áåëîãî äîìà,îáùåñòâåííîå ìíåíèå ïðàêòè÷åñêè íå ïðèíèìàëîñü âî âíèìàíèå: ïðåçèäåíòû ïðîñòî ñòàâèëè êîíãðåññ è îáùåñòâî ïåðåä ôàêòîì â âèäå óæå ïðèíÿòûõ (÷àñòî äàëåêî íå îäíîçíà÷íûõ) ðåøåíèé. Àâòîðàìè äðóãèõ ñòàòåé áûëè âåäóùèå ïîëèòèêè Åâðîïû è íàáèðàâøèé ïîïóëÿðíîñòü íüþ-éîðêñêèé þðèñò Äæîí Ôîñòåð Äàëëåñ (îí îïèñàë ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ðåïàðàöèÿìè).  ýòîì æå íîìåðå âûøëà ïåðâàÿ èç ñòàòåé Êóëèäæà,ïîñâÿùåííàÿ ñîâåòñêîìó âîïðîñó. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âñå ñâîè ìàòåðèàëû îí ïîäïèñûâàë ðàçíûìè ïñåâäîíèìàìè — âî èçáåæàíèå âîçìîæíûõ îáâèíåíèé â òîì, ÷òî æóðíàë ñîçäàí äëÿ ïóáëèêàöèè ðàáîò ñâîèõ ðåäàêòîðîâ. Íî ïîäîáíûõ ïîäîçðåíèé íèêòî íèêîãäà íå âûñêàçûâàë:óæ ñëèøêîì óáåäèòåëüíî è ïðîôåññèîíàëüíî áûëî ñîäåðæàíèå êàæäîé ñòàòüè.

[9]

Ðîáåðò Ãåéòñ

Äæîí Êåððè

Ïåðâûé íîìåð — îò Ëåíèíà äî Ãîðáà÷åâà Îòêàçàâøèñü îò òðàäèöèîííîãî ñòèëÿ äèñòðèáóöèè æóðíàëà, äâà ëåãåíäàðíûõ ðåäàêòîðà íà÷àëè ñ òîãî, ÷òî ðàññûëàëè ïåðâûå íîìåðà èíäèâèäóàëüíî âëèÿòåëüíûì ëþäÿì,ïðîáóæäàÿ ó íèõ èíòåðåñ ê ïóáëèêàöèè â ýòîì èçäàíèè ñâîåãî ìíåíèÿ.Îíè æå — ïî ìåòîäó «èç óñò â óñòà» — ðåêëàìèðîâàëè æóðíàë â êðóãó ñâîåãî îáùåíèÿ, ðàñøèðÿÿ ÷èòàòåëüñêóþ àóäèòîðèþ. Òàê, Êóëèäæ ÷åðåç ñâîåãî çíàêîìöà â Ìîñêâå îòïðàâèë îäèí ýêçåìïëÿð íîìåðà Êàðëó Ðàäåêó — «ìîçãîâîìó öåíòðó» Ëåíèíà. Òîò âñêîðå âåðíóë íîìåð ñ èçâèíåíèåì — äåñêàòü, îí äàâàë åãî ïî÷èòàòü Ëåíèíó, à òîò îñòàâèë íà ïîëÿõ ñâîè ïîìåòêè! Ñåãîäíÿ ýòîò ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ â ïðîñòåíüêîì äåðåâÿííîì ôóòëÿðå â êîìíàòå äëÿ ïðèåìà ãîñòåé â îôèñå ñîâåòà — ñòðàíèöû äåéñòâèòåëüíî èñïåùðåíû íàäïèñÿìè îò ðóêè, îò÷àñòè ïî÷åðêîì Ðàäåêà è Ëåíèíà. Óäèâèòåëüíî, íî ëèäåð ìèðîâîé ðåâîëþöèè îñòàâèë ïîìåòêè íà ïîëÿõ íå ìàòåðèàëà Êóëèäæà î ñîâåòñêîé ïîëèòèêå,à ñòàòüè Äàëëåñà ñ îöåíêîé ýêîíîìè÷åñêèõ ñëîæíîñòåé Åâðîïû. Ñ ýòèì ýêçåìïëÿðîì ñâÿçàíà êóðüåçíàÿ ñèòóàöèÿ. Òàê, Óèëü-

Äæîðäæ Êëóíè

Ìàéêë Äóãëàñ

Àíäæåëèíà Äæîëè


[10]

ÑÅÐÃÅÉ ÊÈ×ÈÃÈÍ

ÿì Õàéëåíä, çàíèìàâøèé ïîñò ðåäàêòîðà Foreign Affairs ñ 1984-ãî ïî 1992 ã., â 1989-ì ïðîäåìîíñòðèðîâàë ýòîò óíèêàëüíûé íîìåð Ìèõàèëó Ãîðáà÷åâó. Òîò, óñëûøàâ èìÿ Ðàäåêà, ìãíîâåííî îòðåàãèðîâàë, çàÿâèâ: «Îí áûë ïðåäàòåëåì». Ðîññèÿ è ÑÑÑÐ — îòäåëüíàÿ òåìà àâòîðèòåòíîãî èçäàíèÿ: çà ïåðâûå 45 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ïî ñêðóïóëåçíûì ïîäñ÷åòàì Àðìñòðîíãà, Foreign Affairs îïóáëèêîâàë íå ìåíåå 248 ìàòåðèàëîâ ïî ðóññêîìó âîïðîñó (ãîðàçäî áîëüøå ëþáîãî äðóãîãî íåñïåöèàëèçèðîâàííîãî çàïàäíîãî èçäàíèÿ).  ñàìîì ïåðâîì íîìåðå äâà ðåäàêòîðà ÷åòêî èçëîæèëè ñâîå êðåäî ñëîâàìè,âîøåäøèìè â èñòîðèþ:ðåäêîëëåãèÿ îáÿçàëàñü èçáåãàòü «åäèíîäóøèÿ ìíåíèé» è çàÿâèëà î òîì, ÷òî íå áóäåò ñëóæèòü ðóïîðîì äëÿ äåÿòåëüíîñòè ñîâåòà.Ðåçêèå ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó àâòîðàìè ïóáëèêàöèé âñåöåëî ïðèâåòñòâîâàëèñü. Ðåäàêòîðû óâåðÿëè: «Æóðíàë ìîæåò ïðèíåñòè áîëüøå ïîëüçû â äåëå èíôîðìèðîâàíèÿ àìåðèêàíñêîé îáùåñòâåííîñòè, îáåñïå÷èâàÿ ðåæèì áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ äëÿ ïóáëèêàöèé,ïðåäñòàâëÿþùèõ ïîëÿðíûå èäåè,íåæåëè ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ê êàêîìó-ëèáî îïðåäåëåííîìó ìíåíèþ».

Çàëîã óñïåõà — ïóáëèêàöèÿ ïîëÿðíûõ ìíåíèé è íåçàâèñèìîñòü ðåäàêöèè Ìîæíî ñïîðèòü,íàñêîëüêî ñòðîãî æóðíàë ñîáëþäàë ýòîò îáåò, íî ïåðâûå ðåäàêòîðû èçäàíèÿ ïîñòàâèëè ñåáå ýòó öåëü. Íàïðèìåð, ïðåáûâàÿ â ñìÿòåíèè ïî ïîâîäó êðàõà Ëèãè Íàöèé, îíè áåç êîëåáàíèé îïóáëèêîâàëè ñòàòüè äâóõ âåäóùèõ ïðîòèâíèêîâ Ëèãè è èçâåñòíûõ èçîëÿöèîíèñòîâ — ñåíàòîðîâ Ëîäæà è Áîðû — â 1923-ì è 1924 ã.ñîîòâåòñòâåííî.Íåñêîëüêî ñòàðøèõ ÷ëåíîâ ñîâåòà íà åãî çàñåäàíèè ðåçêî âîçðàæàëè ïðîòèâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëîâà çàïèñíûì èçîëÿöèîíèñòàì, íî ñåíàòîð îò Àéîâû Ñìèò Áðóêõàðò ïàðèðîâàë:«Ïî÷åìó ìû äîëæíû áîÿòüñÿ âîçìîæíîñòè âûñëóøàòü àëüòåðíàòèâíóþ òî÷êó çðåíèÿ?» Ïðîôåññîð Êóëèäæ â ÷àñòíîì ïîðÿäêå ïðèâåòñòâîâàë ôàêò ïðèçíàíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè,óòâåðæäàÿ, ÷òî ÑÑÑÐ — ðåàëüíîñòü, î êîòîðîé âðÿä ëè ìîæíî áóäåò çàáûòü â îáîçðèìîì áóäóùåì.Íî ïðèðîäíàÿ ñäåðæàííîñòü íå ïîçâîëÿëà åìó ïðÿìî âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå. Foreign Affairs ñ ïåðâûõ äíåé ðàñïàõíóë äâåðè äëÿ «ïåðñîí íîí ãðàòà» â ÑÌÈ òîãî âðåìåíè — ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ è æåíùèí. Ïåðâàÿ ñòàòüÿ çà ïîäïèñüþ äàìû — àâ-


[11]

FOREIGN AFFAIRS CHRONICLES

Àð÷èáàëüä Êýðè Êóëèäæ

Ïåðâûé íîìåð

òîðèòåòíîãî èñòîðèêà è ÷ëåíà áðèòàíñêîé êîìïàðòèè Äîðîòè Òîìïñîí — âûøëà â êîíöå 30-õ. Æóðíàë ïðîöâåòàë:ê 1927 ã.åãî òèðàæ ñ 1500 ýêçåìïëÿðîâ âîçðîñ äî âïîëíå ñîëèäíîãî äëÿ èçäàíèÿ ïîäîáíîãî òèïà ïîêàçàòåëÿ — 11 òûñ.  1928-ì — ïîñëå íåîæèäàííîãî ðàííåãî óõîäà èç æèçíè Êóëèäæà — ó ðóëÿ âñòàë Àðìñòðîíã,ñóìåâøèé íå äîïóñòèòü íè åäèíîé ñåðüåçíîé îøèáêè. Îñåíüþ òîãî æå ãîäà îí ââåë ïðàêòèêó ïóáëèêàöèè ïàðíûõ ñòàòåé,îòðàæàþùèõ ïîëÿðíûå âçãëÿäû ïàðòèé, íàõîäÿùèõñÿ â îïïîçèöèè äðóã ê äðóãó. Êñòàòè, ïåðâûì àâòîðîì òàêèõ ïóáëèêàöèé îò äåìîêðàòîâ ñòàë çàíèìàâøèé òîãäà ïîñò ãóáåðíàòîðà Íüþ-Éîðêà Ôðàíêëèí Ðóçâåëüò.

Foreign Affairs â áîðüáå ñ íàöèñòñêîé óãðîçîé Ê 1933 ã.,êîãäà ìèð ïåðåæèâàë äàëåêî íå ëó÷øèé ïåðèîä â ñâîåé èñòîðèè (Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ, âîñõîæäåíèå Ãèòëåðà â Ãåðìàíèè),èäåàëèçì èçäàòåëåé Foråign Affairs (â êàæäîì íîìåðå íå ìåíåå 30 ñòàòåé ïîñâÿùàëîñü ðàáîòå Ëèãè Íàöèé è 32 ìàòåðèàëà — ïðîáëåìàì ðàçîðóæåíèÿ) ñìåíèëñÿ ðàñòóùèì áåñïîêîéñòâîì â


[12]

ÑÅÐÃÅÉ ÊÈ×ÈÃÈÍ

ñâÿçè ñ íàðîæäàþùåéñÿ ìèðîâîé óãðîçîé,èñõîäÿùåé îò íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè. Îäíèì èç ïåðâûõ ê ýòîé òðàíñôîðìàöèè ïðèëîæèë ðóêó Àðìñòðîíã, êîòîðûé ïðèñòàëüíî îòñëåæèâàë ïåðèïåòèè åâðîïåéñêîé ïîëèòèêè.  àïðåëå 1933 ã. îí ñóìåë ïîáûâàòü â Ãåðìàíèè è ïîáåñåäîâàòü ñî ìíîãèìè ëþäüìè,à òàêæå âçÿòü ïðîñòðàííîå èíòåðâüþ ó ñàìîãî Àäîëüôà Ãèòëåðà (òî÷íåå, çàïèñàòü ìîíîëîã ôþðåðà). Ïî âîçâðàùåíèè â ÑØÀ ýòè èíòåðâüþ áûëè èçäàíû îòäåëüíûì ñáîðíèêîì. Êðîìå òîãî, Àðìñòðîíã îïóáëèêîâàë îò÷åò î ñâîèõ òðåâîæíûõ îùóùåíèÿõ, óáåäèòåëüíî äîêàçàâ: â ñëó÷àå ïåðåâîîðóæåíèÿ Ãåðìàíèÿ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü íåâåðîÿòíóþ îïàñíîñòü äëÿ ìèðà â Åâðîïå è ÑØÀ. Èìåííî â ýòî âðåìÿ Àðìñòðîíã âîçîáíîâëÿåò äðóæáó ñ àìåðèêàíñêîé ëåãåíäîé — Àëëåíîì Äàëëåñîì,ñòàâøèì îäíèì èç íàèáîëåå àêòèâíûõ ëèäåðîâ â ðàáîòå ñîâåòà â 30-å ãîäû, à òàêæå â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä — äî åãî ïðèõîäà íà ïîñò äèðåêòîðà ÖÐÓ.Ñ 1927-ãî ïî 1947 ã. Äàëëåñ îïóáëèêîâàë â Foreign Affairs 11 ìàòåðèàëîâ,à â êîíöå 30-õ â ñîàâòîðñòâå ñ Àðìñòðîíãîì âûïóñòèë èçâåñòíóþ êíèãó «Ìîæåò ëè Àìåðèêà ñîõðàíÿòü íåéòðàëèòåò?»  ñåíòÿáðå 1939 ã. æóðíàë ïî÷òè îòêàçàëñÿ îò ïðàêòèêè ïóáëèêàöèè ñòàòåé èçîëÿöèîíèñòîâ,ïîñòîÿííî ïðåäîñòåðåãàÿ ñâîþ àóäèòîðèþ î âåðîÿòíûõ òÿæêèõ ïîñëåäñòâèÿõ ïðèõîäà ê âëàñòè â Ãåðìàíèè Ãèòëåðà. Òîãäà æå ñîâåò ðàäèêàëüíî ðàñøèðÿåò ñâîå ïðèñóòñòâèå íà ðûíêå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èçäàåò «Ïîëèòè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ìèðà», ñîäåðæàùèé ïîëíóþ èíôîðìàöèþ îáî âñåõ ïðàâèòåëüñòâàõ è êëþ÷åâûõ ôèãóðàõ ñòðàí ïëàíåòû. Ìíîãèå ãîäû óïîìÿíóòîå èçäàíèå îñòàâàëîñü íàñòîëüíûì ñïðàâî÷íèêîì äëÿ æóðíàëèñòîâ, ýêîíîìèñòîâ è ïîëèòèêîâ. Ïðèìåðíî òîãäà æå Ñîâåò ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì íà÷èíàåò ïóáëèêîâàòü îáçîð ãëàâíûõ ñîáûòèé óøåäøåãî ãîäà.Âòîðàÿ ìèðîâàÿ ïðåðâàëà ýòó ïðàêòèêó, íî ïîñëå âîéíû îáçîðû ïîä íàçâàíèåì «Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèè ÑØÀ è ìèðà» íà÷àëè âûõîäèòü ðåãóëÿðíî,ñðàçó ïî çàâåðøåíèè î÷åðåäíîãî ãîäà. ïåðèîä ñ 1978-ãî ïî 1993 ã. íà ñìåíó îáçîðàì ïðèøåë ñïåöèàëüíûé âûïóñê Foreign Affairs «Àìåðèêà è ìèð». Åùå â êîíöå 30-õ äèðåêòîðà ñîâåòà ïðèøëè ê ìíåíèþ î íåîáõîäèìîñòè îòêðûòü â ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêàõ Àìåðèêè íåáîëüøèå îðãàíèçàöèè (ñâîåîáðàçíûå «êîïèè» Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì) — ñàìîóïðàâëÿåìûå ãðàæäàíñêèå êîìèòåòû, ïðèçâàííûå ôîðìèðîâàòü ó ãðàæäàí ïðåäñòàâëåíèå î òîì,÷òî ïðîèñ-


FOREIGN AFFAIRS CHRONICLES

Ãàìèëüòîí Ôèø Àðìñòðîíã (êðàéíèé ñëåâà) ïåðåä äîêëàäîì â Áåëîì äîìå

õîäèò â ìèðå. Ïåðâîíà÷àëüíî áûëî ñîçäàíî 13 òàêèõ àâòîíîìíûõ ñòðóêòóð, ñåãîäíÿ èõ 37. Äåëåãàòû êîìèòåòîâ åæåãîäíî ñúåçæàþòñÿ íà êîíôåðåíöèþ â íüþ-éîðêñêóþ øòàá-êâàðòèðó ñîâåòà.

Ðàáî÷èìè ãðóïïàìè — ïî ìèðîâûì ïðîáëåìàì  êîíöå 1939 ã. ñîâåò è ðåäàêöèÿ çàÿâèëè î ñòàðòå çíàìåíèòîãî «Ïðîåêòà âîéíû è ìèðà», äåéñòâîâàâøåãî äî 1945 ã. Àâòîðîì èäåè áûë Àðìñòðîíã. Áóêâàëüíî ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå íà÷àëà âîéíû îí ïðèáûë â Âàøèíãòîí, ïðåäëîæèâ ïðàâèòåëüñòâó èñïîëüçîâàòü îðãàíèçàöèîííûå íàâûêè ñîâåòà è óìåíèå íàõîäèòü íàäåæíûõ ëþäåé, ãîòîâûõ òðóäèòüñÿ íà áëàãî ñòðàíû. Ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà Ðîêôåëëåðà áûëè ñôîðìèðîâàíû ÷åòûðå èññëåäîâàòåëüñêèå ãðóïïû,êîòîðûå ïîëó÷èëè çàäàíèå îöåíèòü âîçìîæíûé èñõîä âîéíû äëÿ ìèðà è äëÿ ÑØÀ.  äåêàáðå 1939 ã. ãîñäåï ÑØÀ, â òå âðåìåíà íå îáëàäàâøèé íè äîñòàòî÷íûìè ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è èññëåäîâàíèé,íè ñîîòâåòñòâóþùèìè ñðåäñòâàìè,óõâàòèëñÿ çà ýòî ïðåäëîæåíèå è íàëàäèë ïîñòîÿííûé êîíòàêò ñ ãðóïïàìè èññëåäîâàòåëåé.Ðàáîòà çàêèïåëà.Ñïåöèàëèñòû çà êîðîòêîå âðåìÿ ïîäãîòîâèëè îêîëî 700 äîêëàäîâ-ïðîãíîçîâ. Èíûìè ñëîâàìè, ÷åðåç äâà ãîäà ÑØÀ âñòóïèëè â âîéíó âî âñåîðóæèè, à íåñêîëüêî ñåêðåòàðåé óïîìÿíóòûõ ðàáî÷èõ ãðóïï ïåðåøëè íà ðàáîòó â ïðàâèòåëüñòâî.

[13]


[14]

ÑÅÐÃÅÉ ÊÈ×ÈÃÈÍ

Ïðàêòèêà îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ãðóïï îáðåëà îñîáóþ ïîïóëÿðíîñòü â íåïðîñòîå ïîñëåâîåííîå âðåìÿ, êîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî ÎÎÍ íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ìèð íà ïëàíåòå è ñèòóàöèÿ îñòàåòñÿ êðàéíå íåñòàáèëüíîé.  íàèáîëåå êðèçèñíûå ïåðèîäû ïðè ñîâåòå îäíîâðåìåííî òðóäèëîñü ïî 27 ãðóïï àíàëèòèêîâ (ìíîãèå çàíèìàëèñü ïðîáëåìàìè Åâðîïû), à âîçãëàâëÿëè èõ òàêèå ëåãåíäàðíûå ëè÷íîñòè, êàê, íàïðèìåð, Äóàéò Ýéçåíõàóýð.  èþëå 1947 ã. ÑØÀ íàêîíåö ñôîðìóëèðîâàëè îñíîâû ñâîåé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà — â íàâñåãäà âîøåäøåé â èñòîðèþ ñòàòüå «Õ» (ãäå áûëà äåòàëüíî îïèñàíà «äîêòðèíà ñäåðæèâàíèÿ» — ïðèíöèïû ïîëèòèêè ÑØÀ â îòíîøåíèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â ïåðèîä «õîëîäíîé âîéíû»),ïîäãîòîâëåííîé ïîñëîì ÑØÀ â ÑÑÑÐ Äæîðäæåì Êåííàíîì.Èþëüñêèé íîìåð Foreign Affairs 1947 ã. ñòàë öåííåéøèì ýêñïîíàòîì ìíîæåñòâà ÷àñòíûõ êîëëåêöèé, à ñòàòüÿ «Õ» äî ñèõ ïîð ëèäèðóåò ïî êîëè÷åñòâó ïåðåïå÷àòîê ñðåäè ìàòåðèàëîâ Foreign Affairs.  ÿíâàðå 1954 ã. èìåííî íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Äàëëåñ âïåðâûå ïðåäñòàâèë ïîëíîå îïèñàíèå äîêòðèíû «Ìàññèðîâàííîãî âîçìåçäèÿ» — îñíîâû îáîðîííîé ïîëèòèêè ñòðàíû.×óòü ïîçæå åãî âûñòóïëåíèå, ïðåîáðàçîâàííîå â ñòàòüþ, áûëî îïóáëèêîâàíî â Foreign Affairs. Äîêëàä «ßäåðíîå îðóæèå è âíåøíÿÿ ïîëèòèêà» Ãåíðè Êèññèíäæåðà, â 1957 ã. ìîìåíòàëüíî ñòàâøèé áåñòñåëëåðîì, òîæå ðîæäåí â ðåäàêöèè Foreign Affairs. Ïîñëå ýòîãî Êèññèíäæåð ñòàë îäíèì èç ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ ñîâåòà, à çà ïåðèîä äî 1969 ã. îïóáëèêîâàë â æóðíàëå íå ìåíåå äþæèíû ñòàòåé. Íå ìåíüøåé ïëîäîâèòîñòüþ îòëè÷àëñÿ è áëåñòÿùèé âûïóñêíèê Ãàðâàðäà Çáèãíåâ Áæåçèíñêèé, îïóáëèêîâàâøèé â 50—60-å ãîäû âîñåìü ñòàòåé â Foreign Affairs. Àêòèâíûì àâòîðîì æóðíàëà â 50-å áûë è Äæîí Ôèöäæåðàëüä Êåííåäè.

Âñå âíèìàíèå — ïðîáëåìå Êèòàÿ Â 60-å ãîäû èìåííî ðåäàêöèÿ Foreign Affairs ïåðâîé óäåëèëà âíèìàíèå èãíîðèðóåìîé âñåìè ïðîáëåìå Êèòàÿ: îòíîøåíèÿ ÑØÀ ñ Ïîäíåáåñíîé ãîäàìè ïðåáûâàëè â çàìîðîæåííîì ñîñòîÿíèè, è íèêòî âñåðüåç íå ìîã ñïðîãíîçèðîâàòü âåðîÿòíîñòü õîòü êàêîéíèáóäü îòòåïåëè.Ñòàðòîâàâøèé êèòàéñêèé ïðîåêò ñîâåòà áûë îñíîâàí íà òîì ìíåíèè, ÷òî äàâíèé ïðîãíîç îòíîøåíèé ñ Êèòàåì íå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê äîãìó.Ãëàâíûì èòîãîì ðàáîòû èññëåäîâàòåëåé â ðàìêàõ ïðîåêòà îêàçàëîñü ðàçðóøåíèå ìèôà î ïî-


FOREIGN AFFAIRS CHRONICLES

âàëüíî-âðàæäåáíîì îòíîøåíèè àìåðèêàíöåâ ê «êîììóíèñòè÷åñêîìó Êèòàþ». Êàê âûÿñíèëîñü, áîëüøèíñòâî àìåðèêàíñêèõ ãðàæäàí âîîáùå íå ïîäîçðåâàëè,÷òî â Êèòàå ïðàâÿò êîììóíèñòû, äà è îñîáî âðàæäåáíûõ ÷óâñòâ ïî îòíîøåíèþ ê ãðàæäàíàì ýòîé ñòðàíû îíè íå èñïûòûâàëè. Ïðîåêò ñóùåñòâîâàë äî 1967 ã., è â ïîñëåäíåì îò÷åòå îòìå÷àëîñü, ÷òî ÑØÀ æèçíåííî âàæíî ïåðåâåñòè îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì â íîðìàëüíîå ðàáî÷åå ðóñëî. Ìíîãèå àíàëèòèêè óâåðåíû: èìåííî ýòîò äîêëàä ñòàë òîë÷êîì ê ñåðüåçíîé äèñêóññèè è ïåðåñìîòðó îòíîøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÑØÀ ê Êèòàþ â ïîëüçó áîëåå ðåàëèñòè÷íîé ïîëèòèêè.

Äîñòóïíî î íåäîñòóïíîì Åñëè â 70—80-å ãîäû æóðíàë óäåëÿåò îñíîâíîå âíèìàíèå ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì è ïðîáëåìàì, òî ñ ñåðåäèíû 80-õ ðåäêîëëåãèÿ âîçâðàùàåòñÿ ê ïîëèòè÷åñêèì è ñòðàòåãè÷åñêèì àñïåêòàì ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. Ñåãîäíÿ â æóðíàëüíûõ ïóáëèêàöèÿõ ïîäíèìàåòñÿ øèðî÷àéøèé ñïåêòð ïðîáëåì, èìåþùèõ ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå äëÿ âñåãî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Ïðè ýòîì èçäàíèå ïðèäåðæèâàåòñÿ ñâîåãî äàâíåãî ïðèíöèïà: ïóáëèêóåò ïîëÿðíûå òî÷êè çðåíèÿ,âåäåò ïîèñê îáúåäèíÿþùèõ îáùåñòâî òåì è ïðîåêòîâ. Î ðîñòå åãî ïîïóëÿðíîñòè ãîâîðèò òèðàæ â 110 òûñ.ýêçåìïëÿðîâ,ñóùåñòâåííî ïðåâîñõîäÿùèé òèðàæè äðóãèõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ èçäàíèé. Ñåãîäíÿ â ìèðå âûõîäÿò òðè (ïîìèìî àíãëîÿçû÷íîé) îôèöèàëüíûå ðåãèîíàëüíûå âåðñèè æóðíàëà: Foreign Affairs Latinoamerica (íà èñïàíñêîì), Foreign Affairs in Japan (íà ÿïîíñêîì) è Foreign Affairs: The Hellenic Edition (íà ãðå÷åñêîì). Ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå Foreign Affairs Chronicles äèïëîìàòîâ,ó÷åíûõ,ýêñïåðòîâ,âñåõ,êòî ïî ðîäó ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿçàí ñ âîïðîñàìè âíåøíåé ïîëèòèêè è èñòîðèè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. Íàì áóäóò èíòåðåñíû ñòàòüè,î÷åðêè,êîììåíòàðèè è äðóãèå ìàòåðèàëû êàê óêðàèíñêèõ, òàê è çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ñ íåòåðïåíèåì æäåì âàøèõ ìàòåðèàëîâ! Æäåì è ïèñåì ÷èòàòåëåé.Âàøå ìíåíèå î íîâîì ïðîåêòå î÷åíü âàæíî äëÿ íàñ.

[15]


[17] Äëÿ ìûñëèòåëåé è ïðàâèòåëåé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ Áåç èìïåðèé ïðîãðåññ íåâîçìîæåí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Ïåòð ÒÎËÎ×ÊÎ Áóäóùåå Åâðîïû: âïåðåä — ê ôåäåðàòèâíîìó ñîþçó . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Íèêîëàñ ÁÅÐÃÃÐÞÅÍ, Íàòàí ÃÀÐÄÅËÜÑ Ïîñîë Áðèòàíèè Ñàéìîí Ñìèò: «Ìû íå õîòåëè áû, ÷òîáû Óêðàèíà óòðàòèëà ñâîè âîçìîæíîñòè» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Èãîðü ÑËÈÑÀÐÅÍÊÎ Ïóòü Óêðàèíû â Åâðîïó ëåæèò ÷åðåç Âåíåöèþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Cåðãåé ÊÈÂÀËΠÑîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ãåîïîëèòè÷åñêîãî âûáîðà Óêðàèíû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Äìèòðèé ÃÀËÊÈÍ «Äîðîãó â ÅÑ îñèëèò èäóùèé...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Âèòàëèé ÊËÈ×ÊÎ Ïîëèòè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå åùå áóäåò ìåíÿòüñÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Íèêîëàé ÇËÎÁÈÍ Îïàñíàÿ èãðà Äýâèäà Êýìåðîíà: âûõîä èç ÅÑ êàê áåçðàññóäíîå êîêåòñòâî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Ìàòòèàñ ÌÀÒÒÅÉÑ Çååâ Ýëüêèí: «Ïàëåñòèíöû ó÷àò áóäóùåå ïîêîëåíèå òîìó, ÷òî Èçðàèëÿ êàê ãîñóäàðñòâà íå äîëæíî áûòü» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Ëèäèÿ ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ Èíòåãðàöèÿ è âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî — îñíîâà ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Åðëàí ÈÄÐÈÑΠÒóðöèÿ â ìåíÿþùèõñÿ ðåàëèÿõ: óñòîèò ëè Îëèìï? . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Îëüãà ×ÓÁÐÈÊÎÂÀ Èðàí çàèíòåðåñîâàí â óñèëåíèè ñâîåãî âëèÿíèÿ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Áàõðàì ÀÌÈÐÀÕÌÀÄÈÀÍ Ñòðàíà â îáúÿòèÿõ òðàíñíàöèîíàëüíîãî êàïèòàëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Àëåêñåé ÊÓÇÍÅÖΠÐåçóëüòàòîì íûíåøíåé ïîëèòèêè âëàñòè ñòàíåò äåèíäóñòðèàëèçàöèÿ Óêðàèíû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Ïåòð ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ Àãðàðíûé ëîêîìîòèâ óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 ßðîñëàâ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ Êðàñíûé Óàéò: ïî÷åìó îòåö-îñíîâàòåëü ïîñëåâîåííîãî êàïèòàëèçìà øïèîíèë â ïîëüçó Ñîâåòîâ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Áåíí ÑÒÅÉË Öåðêîâü íåäåëèìàÿ: êðåñòîâûé ïîõîä Áåíåäèêòà ïî îáúåäèíåíèþ õðèñòèàí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Âèêòîð ÃÀÝÒÀÍ Õàðèçìà Ãèòëåðà: çàâåñòè ìèëëèîíû ëþäåé â ïðîïàñòü . . . . . . . . . . . . . .208 Êîíñòàíòèí ÂÀÑÈËÜÊÅÂÈ× Êàê îñ÷àñòëèâèòü âñå ÷åëîâå÷åñòâî: ðåöåïò Ïàðàãà Õàííû . . . . . . . . . . . . .216 Èãîðü ÑËÈÑÀÐÅÍÊÎ


Áåç èìïåðèé ïðîãðåññ íåâîçìîæåí . . . . . . . . . Ïåòð ÒÎËÎ×ÊÎ

21

Ïîñîë Áðèòàíèè Ñàéìîí Ñìèò: «Ìû íå õîòåëè áû, ÷òîáû Óêðàèíà óòðàòèëà ñâîè âîçìîæíîñòè». . . .

42

Èãîðü ÑËÈÑÀÐÅÍÊÎ

Áóäóùåå Åâðîïû: âïåðåä — ê ôåäåðàòèâíîìó ñîþçó . . . . . . . . . . . . . .

31

Íèêîëàñ ÁÅÐÃÃÐÞÅÍ, Íàòàí ÃÀÐÄÅËÜÑ

Îïàñíàÿ èãðà Äýâèäà Êýìåðîíà: âûõîä èç ÅÑ êàê áåçðàññóäíîå êîêåòñòâî . . . . . . . . . . . Ìàòòèàñ ÌÀÒÒÅÉÑ

Êðàñíûé Óàéò: ïî÷åìó îòåö-îñíîâàòåëü ïîñëåâîåííîãî êàïèòàëèçìà øïèîíèë â ïîëüçó Ñîâåòîâ? . . . Áåíí ÑÒÅÉË

Öåðêîâü íåäåëèìàÿ: êðåñòîâûé ïîõîä Áåíåäèêòà ïî îáúåäèíåíèþ õðèñòèàí . . . . . . . . . . Âèêòîð ÃÀÝÒÀÍ

Ïóòü Óêðàèíû â Åâðîïó ëåæèò ÷åðåç Âåíåöèþ. .

52

Ñîöèàëüíîïñèõîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ãåîïîëèòè÷åñêîãî âûáîðà Óêðàèíû . . . . .

70

«Äîðîãó â ÅÑ îñèëèò èäóùèé...» . . . . . . . . . .

82

Cåðãåé ÊÈÂÀËÎÂ

Äìèòðèé ÃÀËÊÈÍ

93

Âèòàëèé ÊËÈ×ÊÎ

178

Ïîëèòè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå åùå áóäåò ìåíÿòüñÿ. . .

194

Çååâ Ýëüêèí: «Ïàëåñòèíöû ó÷àò áóäóùåå ïîêîëåíèå òîìó, ÷òî Èçðàèëÿ êàê ãîñóäàðñòâà íå äîëæíî áûòü» . . . .

Íèêîëàé ÇËÎÁÈÍ

Ëèäèÿ ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ

90

105


[19]

Èíòåãðàöèÿ è âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî — îñíîâà ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ . . . . . . . . . .

120

Åðëàí ÈÄÐÈÑÎÂ

Òóðöèÿ â ìåíÿþùèõñÿ ðåàëèÿõ: óñòîèò ëè Îëèìï? . . . . . . . . . Îëüãà ×ÓÁÐÈÊÎÂÀ

128

Èðàí çàèíòåðåñîâàí â óñèëåíèè ñâîåãî âëèÿíèÿ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå . . . . . . . Áàõðàì ÀÌÈÐÀÕÌÀÄÈÀÍ

Ñòðàíà â îáúÿòèÿõ òðàíñíàöèîíàëüíîãî êàïèòàëà . . . . . . . . . . Àëåêñåé ÊÓÇÍÅÖÎÂ

140 146

Ðåçóëüòàòîì íûíåøíåé ïîëèòèêè âëàñòè ñòàíåò äåèíäóñòðèàëèçàöèÿ Óêðàèíû . . . . . . . . . . Ïåòð ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ

154

Àãðàðíûé ëîêîìîòèâ óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè . . . . . . . . . ßðîñëàâ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

167

Õàðèçìà Ãèòëåðà: çàâåñòè ìèëëèîíû ëþäåé â ïðîïàñòü. . . . . . . . . Êîíñòàíòèí ÂÀÑÈËÜÊÅÂÈ×

Êàê îñ÷àñòëèâèòü âñå ÷åëîâå÷åñòâî: ðåöåïò Ïàðàãà Õàííû . . . . . . Èãîðü ÑËÈÑÀÐÅÍÊÎ

208 216

Foreign Affairs Chronicles  

Foreign Affairs Chronicles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you