Page 1

«Ìîùíûé ãîëîñ» ôàëüøèâèò

® 30 ìàÿ — 5 èþíÿ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ¹22(700) ¹22(700)

vitaemo@news2000.com.ua www.2000.net.ua

Îñâåùåíèå íàøèõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ äëÿ çàïàäíûõ ÑÌÈ äåëî âåñüìà íåïðîñòîå — ñ ó÷åòîì ñèòóàöèè â Óêðàèíå. Äàëåêî íå êàæäûé íåìåöêèé, òåì áîëåå êàíàäñêèé, ðåïîðòåð ñóìååò ðàçîáðàòüñÿ â õèòðîñïëåòåíèÿõ ìåñòíûõ ñîáûòèé — àôãàíñêèé è èðàêñêèé îïûò èíîñòðàííûì êîëëåãàì ïîêà íå ïîìîãàåò.

ÎÒÁÅÐÓÒ ËÈ ÂÀØÓ ÌÀØÈÍÓ? > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. Â7

ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ ÍÀ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÔÐÎÍÒÅ

Ñîëäàò ðåãóëÿðíîé àðìèè, ìåñòíîé ìèëèöèè, ïîëèöèè. Ñëåäóåò ïðèêàçàì ïðàâèòåëüñòâà è Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, îòêîìàíäèðîâàí íà âîñòîê äëÿ áîðüáû ñ òåððîðèçìîì, ïðîâîäèò àðåñòû âîîðóæåííûõ ïðîâîêàòîðîâ. Íèêàêîãî íàñèëüñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ìåñòíîìó íàñåëåíèþ.

ÑÐÅÄÍÅÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

ÏÀÒÐÈÎÒ-ÀÊÒÈÂÈÑÒ

Òðóäèòñÿ â òÿæåëîì ìàøèíîñòðîåíèè, äîáû÷å óãëÿ è ñîïóòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ. Òðóäîëþáèâ è ëîÿëåí, âëàäååò äâóìÿ ÿçûêàìè, ïðåäïî÷èòàåò ãîâîðèòü íà ðóññêîì. Õî÷åò ìèðà ñ Ðîññèåé, ÷àñòî áîèòñÿ âûñêàçûâàòüñÿ îòêðûòî è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ãîëîñóåò çà òî, ÷òîáû îñòàâàòüñÿ â ñîñòàâå íåçàâèñèìîé åäèíîé Óêðàèíû.

Íàèáîëåå òâîð÷åñêèé ïðåäñòàâèòåëü ñðåäíåãî êëàññà, ïðåäïðèíèìàòåëü. Ãîâîðèò íà äâóõ ÿçûêàõ, ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ìèðíîì äâèæåíèè çà åäèíóþ Óêðàèíó. Îòêðûò ê äèñêóññèÿì è îáìåíó ìíåíèÿìè, ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåí â îòíîøåíèè ñâîåãî ðåãèîíà è ñâîåé ñòðàíû.

Ïåòðó Ïîðîøåíêî áðîøåí âûçîâ Íà äíÿõ âëèÿòåëüíàÿ ôðàíöóçñêàÿ ãàçåòà «Ìîíä» ïèñàëà: «Æèòü ïîíîâîìó» — ïîä òàêèì ëîçóíãîì âåë ñâîþ ïðåäâûáîðíóþ êàìïàíèþ Ïåòð Ïîðîøåíêî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå åãî ñîáñòâåííàÿ æèçíü ïåðåøëà â äðóãîå èçìåðåíèå áëàãîäàðÿ ïîáåäå íà âûáîðàõ, íà êîòîðóþ íèêòî áû íå ïîñòàâèë âñåãî ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä». Íî ýòî íåïðàâäà. Áîëåå ÷åì ïàðó ìåñÿöåâ — 7 ôåâðàëÿ («2000», ¹6(688) — íàø àíàëèòèê Äìèòðèé Êîðîëåâ â ñòàòüå «...è ïðèìêíóâøèé ê íèì Ïîðîøåíêî» óâåðåííî ñäåëàë ñëåäóþùèé ïðîãíîç: «Ìàéäàí-2+, ðàçâåðíóâøèéñÿ 19 ÿíâàðÿ ïîñëå ôàêòè÷åñêîé îñòàíîâêè Ìàéäàíà-2, îñíîâàòåëüíî ïîäîðâàë äîâåðèå ëþäåé ê îïïîçèöèîííûì âîæäÿì, ò. í. òðèóìâèðàòó. À ðàäèêàëèçì ïðîòåñòàíòîâ ïðåâûñèë ïñåâäîðàäèêàëèçì «òðåõãîëîâûõ», êîòîðûì îñòàâàëîñü ëèøü ïëåñòèñü â «õâîñòå» òîëïû, äåìîíñòðèðóÿ ñâîþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü... Òàê ÷òî ìàéäàíó íóæåí àâòîðèòåòÄìèòðèé ÊÎÐÎËÅÂ

Èòàê, â îáñòàíîâêå âîîðóæåííîãî ãðàæäàíñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, íà ôîíå íåïðåêðàùàþùåéñÿ ãèáåëè èçáèðàòåëåé è ðåãóëÿðíûõ ïðîâîêàöèé ñîñòîÿëèñü «ñàìûå ñâîáîäíûå è äåìîêðàòè÷åñêèå âûáîðû» â èñòîðèè Óêðàèíû. Ýòî çâó÷àëî áû ïðîñòî ñìåøíî, åñëè áû «âîëåèçúÿâëåíèå» íå ñîïðîâîæäàëîñü òðàãåäèåé ñ íåïðåäñêàçóåìûìè ïîñëåäñòâèÿìè...

Îäåññà îòêàçàëà Ãóðâèöó >

Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. F6

Ïðîâîêàòîð-òóðèñò èç Ðîññèè. Íàãëîå ïîâåäåíèå, êñåíîôîáèÿ. Âëàäååò îðóæèåì, èçáåãàåò êîíñòðóêòèâíûõ áåñåä, ÷àñòî íàõîäèòñÿ â êîìïàíèè ìåñòíûõ ïðåñòóïíèêîâ, êîíòðîëèðóåìûõ ñîþçíèêàìè ÔÑÁ (ÊÃÁ).

íûé ëèäåð, êîòîðûé ñìîã áû âçÿòü «ðåâîëþöèîííûé ïðîöåññ» ïîä êîíòðîëü è äîâåñòè åãî äî îïðåäåëåííûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ. Âîò òóò-òî è ïðèõîäèò âðåìÿ ã-íà Ïîðîøåíêî. Îí, êàê íèêòî äðóãîé, îïûòíûé è èñêóøåííûé â èíòðèãàõ ïîëèòèê... Êðîìå êðóïíûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, â åãî ðàñïîðÿæåíèè ìîùíûé ïðîïàãàíäèñòñêèé àïïàðàò, êîòîðûé ñìîæåò óáåäèòü «ïîñòïîìàðàí÷åâûé» ýëåêòîðàò â òîì, ÷òî èìåííî «êðåïêèé áèçíåñìåí» Ïîðîøåíêî ïðèíåñåò óêðàèíöàì «ñëàäêóþ æèçíü â øîêîëàäå». Ðàäèêàëû ñâîå äåëî ñäåëàëè: äîâåëè ñèòóàöèþ äî òàêîé ñòåïåíè íàêàëà, ÷òî çàñòàâèëè ïåðåïóãàííîå íàñèëèåì îáùåñòâî ñîãëàñèòüñÿ íà óñëîâèÿ ìèðà, äèêòóåìûå õîçÿåâàìè Óêðàèíû. ...Öåëè «ðåâîëþöèè», òàêèì îáðàçîì, óæå ïðàêòè÷åñêè äîñòèãíóòû, è åå îðãàíèçàòîðàì îñòàëîñü ëèøü îñóùåñòâèòü ïåðåäà÷ó âëàñòè íîâîé «ïðàâÿùåé ýëèòå», åñòåñòâåííî, «äåìîêðàòè÷åñêè» — íà î÷åðåäíûõ èëè âíåî÷åðåäíûõ âûáîðàõ...

> Ñòð. A5

Îáùåñòâó æå, â ñâîåì áîëüøèíñòâå æåëàþùåìó ìèðà, ñïîêîéñòâèÿ è ñòàáèëüíîñòè, íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ, êàê ñîãëàñèòüñÿ íà ðåñïåêòàáåëüíîãî, «ïðèìèðèòåëüíîãî» ëèáåðàëüíîãî ïîëèòèêà, êîòîðûé ïîîáåùàåò äîâåñòè «äåëî ìàéäàíà» äî çàâåðøåíèÿ «ñóãóáî åâðîïåéñêèìè», äåìîêðàòè÷åñêèìè ìåòîäàìè. Îëèãàðõ Ïîðîøåíêî — âïîëíå ïîäõîäÿùàÿ ôèãóðà... Åãî îõîòíî ïîääåðæèò Çàïàä. Îí ìîæåò — ïî êðàéíåé ìåðå ñèòóàòèâíî — óñòðîèòü è Ìîñêâó... Ïåòðó Àëåêñååâè÷ó, êîíå÷íî æå, íå õâàòàåò ñâîåé ïàðòèè. Íî äëÿ îëèãàðõà ñîçäàòü ïàðòèþ èëè ïðîñòî-íàïðîñòî «ïåðåêóïèòü» åå — ðàç ïëþíóòü!..» Ïîòîìó ÿ áåç òåíè ñîìíåíèÿ íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþ âñåì ÷èòàòåëÿì «2000» îáðàùàòü âíèìàíèå íà ïðîãíîçû, êîòîðûå çâó÷àò â ìàòåðèàëàõ Äìèòðèÿ Êîðîëåâà, Ñåðãåÿ Ëîçóíüêî, Ñåðãåÿ Áóðëà÷åíêî, Àëåêñåÿ Ïîïîâà, Àëåêñàíäðà Ôèäåëÿ, Äìèòðèÿ Ãàëêèíà è äðóãèõ íàøèõ àíàëèòèêîâ. Ñ î÷åðåäíûìè ìàòåðèàëàìè íåêîòîðûõ èç íèõ ìû çíàêîìèì âàñ è â ýòîì íîìåðå. Q

Óêðàèíñêèé êðèçèñ è êðèçèñ Åâðîïû — îòðàæåíèå â èòîãàõ âûáîðîâ  ïîñëåäíèå äíè ïåðåä ãîëîñîâàíèåì ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî èçáðàíèå ôàâîðèòà ãîíêè ïðîèçîéäåò óæå â ïåðâîì òóðå; âòîðîé ñîñòîèòñÿ ðàçâå ÷òî â âèäå òóðà ã-íà Ïîðîøåíêî ïî âàøèíãòîíàì-áðþññåëÿì, ãäå, ñîáñòâåííî, åãî êàíäèäàòóðà è áûëà íàøåìó íàðîäó «íàçíà÷åíà». Ìû óâèäåëè ÿðêèé ïðèìåð «âûáîðîâ áåç âûáîðà», ïî çàðàíåå íàìå÷åííîìó ñöåíàðèþ, ñ ýêñïëóàòàöèåé èñêðåííåãî æåëàíèÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé,

óñòàâøèõ îò ïîòðÿñåíèé, æèòü â ìèðå è ñòàáèëüíîñòè. Óâû, íàðîä â çíà÷èòåëüíîé ìàññå ñâîåé ïðåâðàùåí â ñòàòèñòîâ, â îáúåêò ìàíèïóëÿöèé, â áåçâîëüíûé ýëåêòîðàò, ðåàëèçóþùèé ÷óæäûå åìó èíòåðåñû. Ïîýòîìó íåò îñîáîãî ñìûñëà îáñóæäàòü è àíàëèçèðîâàòü ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå òåìè èëè èíûìè ïðåòåíäåíòàìè íà âûñøèé ïîñò. Áîëüøåå çíà÷åíèå, íà ìîé âçãëÿä, èìåþò äàííûå ïî ÿâêå. > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. A7

3D-ïðèíòåð ñâîèìè ðóêàìè

Ýíåðãèåé èõ îáåñïå÷èò ñïåöèàëüíàÿ óñòàíîâêà íà ñîëíå÷íûõ áàòàðåÿõ, ïîêà åäèíñòâåííàÿ â îáëàñòíîì öåíòðå. Ñèñòåìà, â ñîñòàâ êîòîðîé, êðîìå îïîðû è ùèòà, âêëþ÷åíû ñîëíå÷íûé ôîòîìîäóëü, ñâåòîäèäíûå ñâåòèëüíèêè, àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè è êîíòðîëåð, ñïîñîáíà ðàáîòàòü äàæå çèìîé. Ñðîê ñëóæáû — íå ìåíåå 10 ëåò. Åñëè íîâèíêà äîêàæåò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, ïðîåêò áóäåò ïðîäîëæåí. ÕÀÐÜÊÎÂ. 3D-ïðèíòåð ñâîèìè ðóêàìè ñîáðàë õàðüêîâ÷àíèí Íèêîëàé Õðèñòåíêî. Òåõíîëîãèþ ìîëîäîé óìåëåö íàøåë íà îäíîì èç áðèòàíñêèõ ñàéòîâ, äåòàëè è ýëåêòðîíèêó çàêàçàë â êèòàéñêèõ èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ. Óñòðîéñòâî, ñïîñîáíîå íàïå÷àòàòü ëþáóþ îáúåìíóþ ôèãóðó âûñîòîé äî 20 ñì, îáîøëîñü âëàäåëüöó ïðèìåðíî â $500 (ôèðìåííàÿ ìîäåëü â íåñêîëüêî ðàç äîðîæå). Ìàòåðèàëîì äëÿ èçäåëèé ìàñòåðó ñëóæèò ïëàñòèêîâîå âîëîêíî, â ïåðñïåêòèâå îí ïëàíèðóåò èñïîëüçîâàòü â ýòîì êà÷åñòâå âîñê, ãåëü è äàæå øîêîëàä.

ÆÈÒÎÌÈÐ. «ß — ìàìà» — òàê íàçûâàåòñÿ íîâûé Öåíòð äëÿ æåíùèí, äåòåé è ìîëîäåæè. Îñíîâíàÿ çàäà÷à âîëîíòåðîâ, êîòîðûå çäåñü ðàáîòàþò, — ïîìî÷ü ïîñåòèòåëÿì ðàñêðûòü è ðåàëèçîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, íàéòè åäèíîìûøëåííèêîâ è äðóçåé.  ýòîì ìàëåíüêèì è âçðîñëûì ïîìîãóò ðàçíîîáðàçíûå òðåíèíãè, à òàêæå îïûòíûå ñïåöèàëèñòû, â òîì ÷èñëå ïåäèàòð, ïñèõîëîã, ëîãîïåä è ïñèõèàòð. Ãëàâíîå âíèìàíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ ñåìüÿì, ãäå åñòü äåòè ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè, — èì î÷åíü âàæíî îáùàòüñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè. ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ.Ñâåòîôîðû è èíôîðìàöèîííûå òàáëî íà óëèöàõ ãîðîäà áóäóò ðàáîòàòü îò äíåâíîãî ñâåòèëà.

ÌÅÑÒÍÛÉ ÑÅÏÀÐÀÒÈÑÒ Áåçðàáîòíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïîæèëûå ëþäè, íèêîãäà íå âûåçæàâøèå çà ðóáåæ. Ïîñòñîâåòñêàÿ íîñòàëüãèÿ, ñìåøèâàåò è ïóòàåò òðåáîâàíèÿ ñ ëîçóíãàìè, ïðîèñõîäèò èç ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ãðóïï. Ãîòîâ ïðîìåíÿòü ÷àñòü ëè÷íûõ ñâîáîä íà íåçàìåäëèòåëüíîå âîçíàãðàæäåíèå.

À óæ êàê èì ðàçëè÷èòü «ìàéäàí» çûâàòü ïîääåðæêó âñåì ïðåäñòàâèòåè «àâòîìàéäàí», «òèòóøåê» è «Ïðàâûé ëÿì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîñåêòîð»... ×òî òàêîå çíàìåíèòûå «çå- òîðûå îñâåùàþò ñîáûòèÿ â Óêðàèíå. ëåíûå ÷åëîâå÷êè» è «áàíäåðîâöû»? Óêðàèíñêèé êðèçèñíûé ìåäèà-öåíòð ×åì îòëè÷àåòñÿ «àíòèìàéäàí» îò àí- ñîçäàí óñèëèÿìè âåäóùèõ óêðàèíñêèõ òèìàòåðèè, à ïëîõîé «Áåðêóò» îò õî- ýêñïåðòîâ â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíûõ ðîøåé Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè? Òóò îòíîøåíèé, êîììóíèêàöèé è ñâÿçåé ñ îáâïîðó ñõâàòèòüñÿ çà ãîëîâó â ïîïûò- ùåñòâåííîñòüþ, êîòîðûå ñîãëàñèëèñü êàõ ïîíÿòü, â ÷åì îòëè÷èå «îïîë÷åí- áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿòü ñâîé îïûò è öà» îò «ãâàðäåéöà» èëè, ñêàæåì, «ñà- âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü Óêðàèìîîáîðîíû» îò «ñåïàðàòèñòîâ»... íå ïîëó÷èòü ìîùíûé ãîëîñ â ãëîáàëüíîì Ïîòîìó íà ïîìîùü áåäîëàãàì-ðåïîð- äèàëîãå âîêðóã ïîñëåäíèõ ñîáûòèé. òåðàì, ïîæåëàâøèì îñâåùàòü èçáèðàÖåíòð áóäåò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ ïóáòåëüíûé ïðîöåññ â Óêëè÷íîé ïëîùàäêè äëÿ âûðàèíå, è ïðèøëè ñïåñòóïëåíèé ïðåäñòàâèòåöèàëèñòû âåñüìà èíòåëåé óêðàèíñêîé âëàñòè, ðåñíîé êîíòîðû — ýêñïåðòîâ, ïðåäñòàâèòåU.S.-European Media ëåé ìåæäóíàðîäíûõ îðãàHub («Àìåðèêàíî-åâíèçàöèé è äèïëîìàòè÷åñðîïåéñêèé ìåäèà óçåë»). êîãî êîðïóñà ñ îïåðàòèâ×åì èíòåðåñåí ýòîò íûìè çàÿâëåíèÿìè è àíà22 ìàÿ Ãîñäåï «óçåë»? Äà, îòêðîâåííî ñèòóàöèè â ñòðàíå». ÑØÀ ïîçíàêîìèë ëèçîì ãîâîðÿ, âñåì! ÍåñìîòÂîò òàê, ñîáðàëèñü çàïàäíûõ ðÿ íà òî ÷òî íàçâàíèå êàê-òî íåñêîëüêî «âåäóáîëåå ñîîòâåòñòâóåò ùèõ óêðàèíñêèõ ýêñïåðæóðíàëèñòîâ íàèìåíîâàíèþ êàêîãîòîâ» — áûâøèé çàììèñ Óêðàèíîé íèáóäü ïðåäïðèÿòèÿ, çà íèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ýòîé âûâåñêîé ñêðûâàÂàëåðèé ×àëûé èç Öåíåòñÿ îòäåë Áþðî îáùåñòâåííûõ îòíîøå- òðà èì. Ðàçóìêîâà, ïðåçèäåíò PRP Íàíèé Ãîñóäàðñòâåííîãî äåïàðòàìåíòà ÑØÀ. òàëüÿ Ïîïîâè÷, ýêñ-äèðåêòîð ïî êîìÏî ñóòè ýòî — â ÷åì-òî, åñëè íå âî ìóíèêàöèÿì «Ìàéêðîñîôò Óêðàèíà» âñåì — ïðîïàãàíäèñòñêèé ðóïîð Ãîñ- ßðûíà Êëþ÷êîâñêàÿ, äèðåêòîð Newsäåïà, ñíàáæàþùèé àìåðèêàíñêèå ïî- Front PR Agency Âëàäèìèð Äåãòÿðåâ ñîëüñòâà òåêñòàìè çàÿâëåíèé ïî íàè- è äð., ïîäóìàëè è ðåøèëè: îðãàíèçóáîëåå êðèòè÷íûì è àêòóàëüíûì âî- åì-êà ìû «ïëîùàäêó äëÿ âûñòóïëåíèÿ ïðîñàì. Ñîòðóäíèêè ýòîé êîíòîðû — ïðåäñòàâèòåëåé óêðàèíñêîé âëàñòè, ýêñëþäè âîâñå íå ïóáëè÷íûå (ýòî âàì íå ïåðòîâ, ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, çàïîìíèâøàÿñÿ ñâîåé òîòàëüíîé íå- äèïëîìàòîâ». Çàäåéñòâîâàíû â ðàáîòå êîìïåòåíòíîñòüþ Äæåí Ïñàêè). Îíè è ñïåöèàëèñòû YES Âèêòîðà Ïèí÷óêà. îòâå÷àþò çà ñîâìåñòíóþ ðàáîòó àìå ïåðâûé æå äåíü ðàáîòû öåíòð ïðîðèêàíñêèõ è åâðîïåéñêèõ ÑÌÈ — âåë áðèôèíãè Ïàðóáèÿ, Âàêàð÷óêà, ÷èòàé: çà ïóáëèêàöèþ â Åâðîïå àìå- Äæåìèëåâà, Çèñåëüñà è — êàêàÿ ïðîðèêàíñêîé òî÷êè çðåíèÿ. çîðëèâîñòü! — Ïåòðà Ïîðîøåíêî. Çà22 ìàÿ â ïðåääâåðèè âûáîðîâ â Óê- ìåòüòå — àáñîëþòíî áåñïëàòíî! Óäèðàèíå óïîìÿíóòàÿ âûøå ñòðóêòóðà îð- âèòåëüíî, íî ññûëêó íà ñàéò öåíòðà ãàíèçîâàëà ìàññîâóþ ðàññûëêó èçâå- ìîæíî íàéòè äàæå íà ñàéòå ÌÈÄ Óêñòíûì åâðîïåéñêèì ðåïîðòåðàì ïèñü- ðàèíû — òîæå àáñîëþòíî áåñïëàòíî! ìà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: Èòàê, ýòîò öåíòð — êñòàòè, îáëà«Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû, äàòåëü ñàéòà äîñòàòî÷íî âûñîêîãî ïðî ïðèëîæåíèè âû íàéäåòå «Êàðìàí- ôåññèîíàëüíîãî êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ íûé ñïðàâî÷íèê ïî âíåî÷åðåäíûì ïðå- — íàöåëåí ñóãóáî íà çàïàäíóþ àóäèçèäåíòñêèì âûáîðàì â Óêðàèíå», ïîä- òîðèþ (èíôîãðàôèêà, ïðàâäà, âåñüìà ãîòîâëåííûé «Óêðàèíñêèì êðèçèñíûì ñðåäíåãî óðîâíÿ, íàïðèìåð, ïðåäñòàâìåäèà öåíòðîì». Ìû ïîëàãàåì, ÷òî â ëåíà òîëüêî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå) è ñâåòå ïðèáëèæåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ 25 ìàÿ ïîäãîòîâèë ñâîåîáðàçíûé «òåìíèê» âû ñî÷òåòå åãî ïîëåçíûì èñòî÷íèêîì. äëÿ çàïàäíûõ æóðíàëèñòîâ. Èñêðåííå Âàøè, U.S.-European Media Âïðî÷åì, ïðîñòèòå, êàêîé æå ýòî Hub U.S. Department of State». «òåìíèê»?! Ýòî óæå «ñâåòëÿ÷îê»! Ìàññîâîñòü ðàññûëêè çàèíòðèãîâàÏåðåéäåì ê ñàìîìó äîêóìåíòó: ñêàëà. Âåðîÿòíî, â ïðèëîæåíèè äåéñòâè- æåì ñðàçó, 26 ñòðàíèö òåêñòà ñ êàðòèíòåëüíî ñîäåðæèòñÿ êðàéíå âàæíàÿ èí- êàìè ïîðàæàþò âîîáðàæåíèå. È âîâñå ôîðìàöèÿ, ïîäóìàëè ìû, è ñòàðàòåëü- íå ïîñðåäñòâåííûì êà÷åñòâîì ïåðåâîíî îçíàêîìèëèñü ñ äåòèùåì «Óêðàèí- äà (ìàòåðèàë ïðåäñòàâëåí íà àíãëèéñêîì ñêîãî êðèçèñíîãî ìåäèà öåíòðà». ÿçûêå, ñ êîòîðîãî íàìè ñäåëàí îáðàòÍî ïåðâûì äåëîì ìû ïðîÿâèëè èí- íûé ïåðåâîä), à âîïèþùåé íåêîìïåòåðåñ è ê ñàìîé óêðàèíñêîé êîìïà- òåíòíîñòüþ â ñî÷åòàíèè ñ íèæàéøèì íèè: êàê âûÿñíèëîñü, íå çðÿ. Îêàçû- óðîâíåì àãèòïðîïîâñêîé ïðîïàãàíäû. È âàåòñÿ, ïðåçåíòàöèÿ îòêðûòèÿ «êðè- çà ÷òî òîëüêî, ñïðàøèâàåòñÿ, ëþäÿì çèñíîãî öåíòðà» ñîñòîÿëàñü â Êèåâå ïëàòÿò òâåðäûå àìåðèêàíñêèå äåíüãè?! ñîâñåì íåäàâíî — 5 ìàðòà 2014 ãîäà, Âîò, íàïðèìåð, êàêóþ «îáúåêòèâíóþ à ôóíêöèîíèðóåò îí ïðàêòè÷åñêè íà èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ â Óêðàèíå» ïðåäîìàéäàíå — â çäàíèè îòåëÿ «Óêðàèíà». ñòàâëÿåò «ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó ìîùíûé Çàÿâëåííàÿ öåëü ðàáîòû öåíòðà òàêî- ãîëîñ âåäóùèõ óêðàèíñêèõ ýêñïåðòîâ â îáâà (ÿçûêîì îðèãèíàëà ñ ñàéòà): ëàñòè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, êîì«Çàäà÷à Öåíòðà — ïðåäîñòàâëÿòü ìóíèêàöèé è ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ» ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó îáúåêòèâíóþ èí- (ïðèâåäåì ëèøü íåñêîëüêî öèòàò): ôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ â Óêðàèíå, âû«Ïîñëå ïåðâûõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ çîâàõ è óãðîçàõ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ- Ëåîíèä Êðàâ÷óê ñòàåò ïðåçèäåíòîì (êàííîñòè, â ÷àñòíîñòè, â âîåííîé, ïîëè- äèäàòóðà ñ âîñòîêà Óêðàèíû)». òè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ýíåðãåòè÷å«Âèêòîð ßíóêîâè÷ (êàíäèäàòóðà ñ âîñêîé è ãóìàíèòàðíîé ñôåðàõ.  ýòîò ñòîêà Óêðàèíû) èçáðàí ïðåçèäåíòîì Óêêðèçèñíûé ïåðèîä Öåíòð áóäåò ðàáî- ðàèíû. Âïåðâûå ñ ìîìåíòà îáðåòåíèÿ Óêòàòü â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå è îêà- ðàèíîé íåçàâèñèìîñòè â 1991 ãîäó»(?!)

Ðåêîìåíäóþ âñåì

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀØÈÕ ÓËÈÖ

Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ

«ÒÓÐÈÑÒ ÏÓÒÈÍÀ»

1

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÎËÄÀÒ Îí æå «çåëåíûé ÷åëîâå÷åê». Îáó÷åí è õîðîøî ýêèïèðîâàí.  ïîñëóæíîì ñïèñêå ãîðÿ÷èå òî÷êè (íàïðèìåð, ×å÷íÿ). Ïðèêàçû ïîëó÷àåò èç Ìîñêâû, ïðÿ÷åò ëèöî è âîåííûå çíàêè îòëè÷èÿ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ãîòîâ óáèâàòü.

UKRAINE CRISIS MIDIA CENTER

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÉ

«Îëåã Ëÿøêî ðîäèëñÿ 12 ìàðòà 1972 ã.» (íà ñàìîì äåëå — 3 äåêàáðÿ). «Áåðêóò» — áûâøèé ñïåöèàëüíûé îòðÿä øòóðìîâîé ïîëèöèè — äîêàçàíî, ÷òî îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â óáèéñòâàõ áîëåå ÷åì 100 ïðîòåñòóþùèõ âî âðåìÿ äåìîíñòðàöèé Åâðîìàéäàíà...» È ò. ä. è ò. ï. Áóêëåò/àãèòêà ñòàðòóåò àãèòïðîïîì ñ «Ïîñëåäíèõ äàííûõ ñîöîïðîñîâ â Óêðàèíå», íàäî ïîíèìàòü, òàêæå ïîäãîòîâëåííûõ «âåäóùèìè ýêñïåðòàìè».  ýòîì ðàçäåëå ïðèâåäåíû ìíåíèÿ «ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà» óêðàèíöåâ, â ÷àñòíîñòè: «Óêðàèíöû ïîääåðæèâàþò íûíåøíåå âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî». Ïî÷åìó? À ïîòîìó ÷òî íàëèöî «îñÿçàåìûå óñïåõè âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû çà 3 ìåñÿöà ðàáîòû»: «Ïåðåãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè». «Óëó÷øåíèå â ñôåðå âåäåíèÿ áèçíåñà». «Óëó÷øåíèå â îáëàñòè ïðàâ ñâîáîäû ÷åëîâåêà». «Óëó÷øåíèÿ â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû è îáðàçîâàíèÿ». «Äèâåðñèôèêàöèÿ ïîñòàâîê ýíåðãîíîñèòåëåé». «Âîåííàÿ ðåôîðìà». Ïåðåãîâîðû îá îêàçàíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè âïèñûâàòü â äîñòèæåíèÿ ãîñóäàðñòâà?! Äèâåðñèôèêàöèÿ ïîñòàâîê ýíåðãîíîñèòåëåé — íó ÷òî òóò ñêàæåøü? Ñôåðà ñîöèàëüíîé çàùèòû è îáðàçîâàíèÿ? Ó÷èòåëÿì, âåðîÿòíî, ýòîò ïóíêò ïîêàæåòñÿ îñîáî óáåäèòåëüíûì... À çàâåðøàåò ýòó ýíöèêëîïåäèþ äëÿ ÑÌÈ «Êðàòêèé âîêàáóëÿðèé». Ïðèâîäèì ëèøü íåêîòîðûå äåôèíèöèè: «ÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÛ — ïîçèòèâíûå, äåìîêðàòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûå, î÷åíü ïàòðèîòè÷íûå ëþäè, æåëàþùèå, ÷òîáû èõ ñòðàíà ïðåóñïåâàëà âî âñåõ ñôåðàõ». «ÑÅÏÀÐÀÒÈÑÒÛ èëè ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÛ» — ïðîðîññèéñêèå êîëëàáîðàöèîíèñòû, ïîëó÷àþùèå ïëàòó çà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé ïî ðàñêîëó Óêðàèíû». «ÇÅËÅÍÛÅ ×ÅËÎÂÅ×ÊÈ» — ðóññêèé ñïåöíàç, îäåòûé â êàìóôëÿæíóþ çåëåíóþ ôîðìó áåç çíàêîâ îòëè÷èÿ, çàõâàòèâøèé íåñêîëüêî àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé íà âîñòîêå Óêðàèíû...» «ÏÐÀÂÛÉ ÑÅÊÒÎл — ...÷àñòî ñ÷èòàþò íàèáîëåå ðàäèêàëüíîé îðãàíèçàöèåé â Óêðàèíå, íî... îðãàíèçàöèÿ íèêîãäà íå áûëà çàäåéñòâîâàíà â ñîâåðøåíèè êàêèõ-ëèáî ïðåñòóïëåíèé íà ýòíè÷åñêîé, ðåëèãèîçíîé ïî÷âå èëè ïî÷âå ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè». Îñîáîãî óìèëåíèÿ çàñëóæèâàåò «èíôîãðàôèêà», ïðèâåäåííàÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä óïîìÿíóòûì «ñëîâàðèêîì» ïîä íàçâàíèåì «Êòî åñòü êòî íà âîñòî÷íîì ôðîíòå» (ñì. âûøå). Îêàçûâàåòñÿ, «ãëàâíûå äåéñòâóþùèå ëèöà» äåëÿòñÿ íà 6, ñ ïîçâîëåíèÿ ñêàçàòü, ñîðòîâ: «óêðàèíñêèé âîåííîñëóæàùèé», «ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ãðàæäàíèí», «ïàòðèîò-àêòèâèñò», «ïóòèíñêèé òóðèñò», «ìåñòíûé ñåïàðàòèñò» è «ðîññèéñêèé ñîëäàò»... Âîò òàê íàñ ïîäåëèëè íà ñîðòà, êëàññèôèöèðîâàëè è çàíåñëè â êàòàëîãè — ñëîâíî áàáî÷åê. È åñëè êîìó-òî íå ïîíðàâèòñÿ öâåò âàøåé êîæè èëè ðàçðåç âàøèõ ãëàç, íåïðåìåííî ïîâòîðÿéòå ìàíòðó Ãîñäåïà: «Íàöèîíàëèñòû — ïîçèòèâíûå, äåìîêðàòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûå, î÷åíü ïàòðèîòè÷íûå ëþäè»... Íå ïîìîãëî? Îáðàùàéòåñü â «Óêðàèíñêèé êðèçèñíûé ìåäèà öåíòð» — òàì ðàáîòàþò «â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå»! Êîíñòàíòèí ÂÀÑÈËÜÊÅÂÈ×


30.V 2014

àêòóàëüíî

Ó÷ðåäèòåëü: ×Ï «Ãàçåòíûé êîìïëåêñ «Èíòåðíåò-ìåäèà» Åæåíåäåëüíèê. Èçäàåòñÿ ñ 1999 ãîäà. Àâòîð ïðîåêòà è ãëàâíûé ðåäàêòîð «2000» — Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ / kichigin — çäåñü è äàëåå ïîñëå çíàêà «/» óêàçàíî èìÿ ïåðñîíàëüíîãî ÿùèêà íà ïî÷òîâîì ñåðâåðå @news2000.com.ua, òî åñòü ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ kichigin@news2000.com.ua Òàìàðà ÃÓÌÅÍÞÊ / gumenuk — çàì. äèðåêòîðà — ãëàâíîãî ðåäàêòîðà. Ìèõàèë ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ / denisenko — îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü. Òàòüÿíà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ — êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð Âàëåíòèí ÂÎËÛÍÅÖ, Àëåêñàíäð ÏÎÊÓÒÍÈÉ — þðèñòû Âëàäèìèð ÌÀÐÛÍßÊ — áèëüäðåäàêòîð Êîíñòàíòèí ÐßÇÀÍΠ— ñòèëèñò Ëèäèÿ ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ / ldenisenko, Ñåìåí ÐÅÇÍÈÊ / semen_r — îáùåñòâî.

Ñåðãåé ÁÓÐËÀ×ÅÍÊÎ

Òðàäèöèîííî ïåðâûå èòîãè ðàáîòû íîâîé âëàñòè ïîäâîäÿò ïîñëå ñòà äíåé åå äåÿòåëüíîñòè. Íî Ïåòðó Ïîðîøåíêî, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, êàêèì êóðñîì îí íàìåðåí ñëåäîâàòü, õâàòèëî ìåíåå ñóòîê ïîñëå çàâåðøåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ. Êîíå÷íî, îôèöèàëüíî â äîëæíîñòü Ïîðîøåíêî åùå íå âñòóïèë, íî «êîëëåêòèâíûé» è êîàëèöèîííûé õàðàêòåð óñòàíîâèâøåãîñÿ ïîñëå ïîáåäû åâðîìàéäàíà ðåæèìà, îòñóòñòâèå â èñòåêøèé ïåðèîä âûðàæåííîãî ëèäåðà, òî, ÷òî êàðäèíàëüíàÿ ñìåíà ïðàâÿùåé êîìàíäû íîâûì ïðåçèäåíòîì ìàëîâåðîÿòíà (îí óæå çàÿâèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Àðñåíèÿ ßöåíþêà ïðîäîëæèò ðàáîòó), îäíîçíà÷íî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ôàêòè÷åñêèì «ïåðâûì ëèöîì» îí ñòàë ñðàçó ïî îáúÿâëåíèè ïåðâûõ èòîãîâ âûáîðîâ.

Îá àíàëîãèÿõ ñ 1871 ãîäîì È ïîòîìó íåëüçÿ áûëî íå îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî óæå íà ñëåäóþùèé äåíü àíòèòåððîðèñòè-

 ÍÎÌÅÐÅ

B

ÄÅÐÆÀÂÀ

Åñëè Óêð÷àñòîòíàäçîð ïðîèãðàåò ñóä, ñåìüÿ áûâøåãî ìèíèñòðà þñòèöèè ñìîæåò çàðàáîòàòü ìèëëèîíû äîëëàðîâ — íà ïðîäàæå çà ðóáåæ ñèñòåìû, ÿâëÿþùåéñÿ ýëåìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. «IMEI-êîä äà Çâàðè÷». (B8) Âñå áîëüøå óêðàèíöåâ äîâîëüíî ìðà÷íî îöåíèâàþò ñâîè òðóäîâûå ïåðñïåêòèâû. Ïî ñòàòèñòèêå, â öåëîì ðÿäå ðåãèîíîâ ÷èñëî ñîãëàñíûõ íà ëþáóþ íèçêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó âûðîñëî ïî÷òè âäâîå. «Òðóäîâûå àðìèè åùå ïðèãîäÿòñÿ?» (B5)

C

ÀÑÏÅÊÒÛ Ëàðèñà Êàäî÷íèêîâà: «Áûëè ïåðèîäû, êîãäà ÿ ãîäàìè íå ñíèìàëàñü. Òîãäà íà÷èíàëà áåçóìíî ðèñîâàòü. Íà õîëñòàõ è áóìàãå ÿ âûðàæàþ âñå, ÷òî íå ñîñòîÿëîñü â òåàòðå è êèíî». «Èâàí ãðîçîé

íàïîìíèë î ñåáå». (Ñ1) Èçó÷àòü êëàññè÷åñêóþ æèâîïèñü è ñêóëüïòóðó äëÿ âðà÷à áîëåå ÷åì ïîëåçíî. Âîçìîæíî, îí òàê è íå âûÿñíèò, ÷åìó óëûáàåòñÿ Äæîêîíäà, çàòî îïðåäåëèò, ÷òî ó äàìû ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì. «Êàðòèíà áîëåçíè». (Ñ3)

F

ÑÂÎÁÎÄÀ ÑËÎÂÀ

Íîâàÿ âëàñòü îêàçàëàñü â ëîâóøêå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíà îáÿçàíà äîáèâàòüñÿ ãðàæäàíñêîãî ìèðà, ñ äðóãîé — íå ìîæåò ïîéòè íà ñãîâîð ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ãðóïïèðîâêàìè þãî-âîñòîêà. Èíà÷å íåèçáåæíî ñòîëêíåòñÿ ñ îáâèíåíèÿìè â ïðåäàòåëüñòâå «èäåàëîâ ìàéäàíà». «Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà «íàèìåíüøåãî çëà». (F1)

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ×ÈÒÀÒÅËÅÉ Êàê âû ñ÷èòàåòå, ïðèâåäóò ëè ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû ê óëó÷øåíèþ ñèòóàöèè â ñòðàíå? Òåëåôîí

1. Äà. 2. Íåò. 3. Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü.

10% 90% —

Íà 29 ìàÿ â Ìîñêâå çàïëàíèðîâàíî ïîäïèñàíèå ïðåçèäåíòàìè Ðîññèè, Êàçàõñòàíà è Áåëàðóñè äîãîâîðà î ñîçäàíèè Åâðîïåéñêîãî Ýêîíîìè÷åñêîãî Ñîþçà. Êàê âû äóìàåòå, áóäåò ëè æèçíåñïîñîáíûì è ýôôåêòèâíûì ýòî îáúåäèíåíèå? Òåëåôîí

1. Äà. 2. Íåò. 3. Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü.

100% — —

 ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÎÆÈÄÀÅÒÑß

W

«Àýðîôëîòîì» ëåòàéòå, íî óñëóãàìè åãî íå ïîëüçóéòåñü ÂÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ Êàê, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ñêàæóòñÿ íà îòíîøåíèÿõ Óêðàèíû è ÅÑ âûáîðû â Åâðîïàðëàìåíò, ñîñòîÿâøèåñÿ 25 ìàÿ? 1. Îòíîøåíèÿ óëó÷øàòñÿ. 2. Îòíîøåíèÿ óõóäøàòñÿ. 3. Îòíîøåíèÿ íå èçìåíÿòñÿ. 4. Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü. Äðóãîé âîïðîñ ýòîãî íîìåðà ñì. íà ñòð. F6

Ñåðãåé ÁÓÐËÀ×ÅÍÊÎ / burlachenko, Äìèòðèé ÃÀËÊÈÍ / galkin_d, Ñåðãåé ËÎÇÓÍÜÊÎ / lozunko — ïîëèòè÷åñêàÿ àíàëèòèêà. Âàëåðèé ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ / valeriy_d, ßðîñëàâ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ / yaroslav_d, — ýêîíîìèêà. Âëàäèìèð ÊÎËÛ×Å / kvv — ïðàâî. Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ / ludenisenko— êóëüòóðà. Òàòüÿíà ÊÀÐÃÎÂÀ / kargova, Àíäðåé ÊÎÑÒÅÍÊÎ / kostenko — ñïîðò. Àëåêñàíäð ÄÀÍÈËΠ/ daa, Àíäðåé ÄÇÜÎÁÀÊ / svitanok, Ìàðòà ÇÈÌÈÍÀ / marta_z, Àíäðåé ÊÓÇÜÌÈÍ / kuzmin, Ñâÿòîñëàâ ÊÐÈÊÓÍΠ/s_krikunov, Ëåñÿ ÄÓÁÅÍÊÎ / lesya_d — ñîöèóì. Ñîáêîðû çà ðóáåæîì: Äìèòðèé ÊÀÐÀÁÀÍ / karaban — Ìîëäîâà, Àëåêñåé ÀÐÅÔÜÅ / aref — ×åõèÿ. Ìàðèÿ ÁÅÇ×ÀÑÒÍÀß /bezchastnaya, Àíäðåé ÊÐÈÊÓÍΠ/krikunov, Ìèõàèë ØÈØËßÍÍÈÊΠ/ shishlya, Àëåêñàíäð ÔÈÄÅËÜ / fidel — ðåãèîíû. Îëüãà ÊÈ×ÈÃÈÍÀ — çàâ. êàíàäñêèì èíôîðìáþðî.

Ëåòî íà÷íåòñÿ äîæäÿìè

Ìû âåäåì ïåðåïèñêó òîëüêî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû.

 áëèæàéøèå ñåìü äíåé íà òåððèòîðèè ñòðàíû îæèäàþòñÿ äîæäè è ãðîçû, ìåñòàìè ñî øêâàëàìè.  çàïàäíîé ÷àñòè áóäåò ïðîõëàäíåå, ÷åì â äðóãèõ ðåãèîíàõ.

Àâòîðàì ñòàòåé çàïðåùåíà èõ ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ, à èíîå èñïîëüçîâàíèå — áåç ññûëêè íà ïðàâîîáëàäàòåëÿ. Ïðèîáðåòåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ: (044) 284-9490. Íàøè êîîðäèíàòû: óë. Êèêâèäçå, 2/34, ã. Êèåâ, 01103, E-mail: vitaemo@news2000.com.ua, URL : www.2000.net.ua Ñåðãåé ÌÀÐÒÅÊËßÑ / marteklias, Ëþäìèëà ÑÀ×ÈÂÊÎ / sachivko — ëèòðåäàêòîðû. Âÿ÷åñëàâ ÁÅÐËÎÃ, Åêàòåðèíà ËÀÙÈÊÎÂÀ — ôîòîêîððåñïîíäåíòû. Âëàäèìèð ÆÄÀÍ-ÏÓØÊÈÍ, Þðèé ßÍÈÖÊÈÉ, Èðèíà ÑÀÊÓÒÀ, Òàòüÿíà ÎÂÑßÍÈÊ, Ëþäìèëà ÌÈØÈÍÀ, Åëèçàâåòà ÐÀÔÀËÞÊ, Âèêòîðèÿ ÌÀÐÛÍßÊ, Òàòüÿíà ÐÎÆÊÎÂÑÊÀß, Àëåêñàíäð ÃÅÒÌÀÍÅÖ, ßðîñëàâà ØÈÁÈÊÎ — êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà. Ñåðãåé ÕÀÐ×ÅÍÊÎ / kharchenko — ðóêîâîäèòåëü èíòåðíåò-ïðîåêòîâ. Àëåêñàíäð ÊÎÊØÀ / koksha — ðåäàêòîð ñàéòà. Þðèé ØÎÑÒÊÀ, Ñåðãåé ÁÓÃÀÉ×ÓÊ / admin — êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè. Îòäåë ðåêëàìû / reklama2000. Òåë.: 286-6170, 285-4962. Îêñàíà ÑÅÌÅÍÅÖ — îòäåë ðåàëèçàöèè / distribution. Òåë./ôàêñ: 286-6420. Þðèé ÁÀÁÀÅ / babaev_y — ñòàðøèé òåõíîëîã. Òåë. 284-6225. Àëåíà ÊÓÍÈÖÀ — ãëàâíûé áóõãàëòåð. Åëåíà ÃÐÅ×ÓÕÈÍÀ — ýêîíîìèñò.

Òåë./ôàêñ áóõãàëòåðèè: 285-7784, buhgaltery@news2000.com.ua Àäðåñ ðåäàêöèè: óë. Êèêâèäçå, 2/34, Êèåâ, 01103, E-mail: vitaemo@news2000.com.ua, URL: www.2000.net.ua Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 285-8008, 284-6457, 285-4962. Òåë./ôàêñ 284-6501, 286-6420. Ïîäïèñíûå èíäåêñû 22327, 37258, 09502. Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: ñåðèÿ Ê ¹9795, îò 25.04.2005 ã. Òèðàæ «2000» — 39600 ýêç. Ãàçåòà íàïå÷àòàíà ñ ðåäàêöèîííûõ ôîòîôîðì: ÒΠ«ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», 04073, ì.Êè¿â, âóë.Ìàðêî Âîâ÷îê,12/14. Çàêàç ¹35552. Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå çíàêîì R., ðóáðèêîé «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû» èëè îòìå÷åííûå äâóìÿ òîíêèìè ëèíèÿìè, ïóáëèêóþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ïóáëèêîâàòü ïèñüìà è ñòàòüè, ïîñòóïàþùèå â ðåäàêöèþ «2000», åñëè èíîå ïðåäâàðèòåëüíî íå îãîâîðåíî àâòîðîì. Ñòàòüè è ïèñüìà âíåøòàòíûõ àâòîðîâ ïóáëèêóþòñÿ íà áåçãîíîðàðíîé îñíîâå. © Äèçàéí, ñòèëèñòèêà, ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî ïàêåòà ãàçåòû «2000», 1999 ã.

ÏÎÃÎÄÀ 30 ÌÀß — 5 ÈÞÍß

A2 ÔÎÐÓÌ

Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ñîêðàùàòü ïðè ïóáëèêàöèè ñòàòüè è ïèñüìà, åñëè èíîå ïðåäâàðèòåëüíî íå îãîâîðåíî àâòîðîì.

30 ìàÿ ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, â Ïðèàçîâüå áåç ñóùåñòâåííûõ îñàäêîâ, â äðóãèõ ðåãèîíàõ êðàòêîâðåìåííûé äîæäü, ãðîçà. Âåòåð ïåðåìåííûé, 5—10 ì/ñ. Äíåì ïëþñ 23—29, â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ 16—22. 31 ìàÿ îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, êðàòêîâðåìåííûå äîæäè, ãðîçû. Âåòåð þãîâîñòî÷íûé, íà çàïàäå — ñåâåðíûé, 5—10 ì/ñ, ïîðûâèñòûé. Íî÷üþ 14—19, äíåì 20— 26 ãðàäóñîâ òåïëà, íà Ëåâîáåðåæüå äî 28; â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ íî÷üþ ïëþñ 8—13, äíåì 14—19. 1 èþíÿ îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, êðàòêîâðåìåííûå äîæäè, ãðîçû, íà çàïàäå ìåñòàìè ñèëüíûå. Âåòåð þãî-âîñòî÷íûé, íà çàïàäå — ñåâåðî-çàïàäíûé, 7—12 ì/ñ, ïîðûâèñòûé. Íî÷üþ 14—19, äíåì 19—24, íà þãî-âîñòîêå äî 28 ãðàäóñîâ òåïëà; â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ íî÷üþ 8—13, äíåì íå âûøå ïëþñ 18. 2 èþíÿ ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, ìåñòàìè êðàòêîâðåìåííûé äîæäü, ãðîçà. Âåòåð ïåðåìåííûé, 5—10 ì/ñ. Íî÷üþ 11—16, äíåì 21—26, íà þãî-âîñòîêå ìåñòàìè äî 29 ãðàäóñîâ òåïëà; â çàïàäíûõ îáëàñòÿõ íî÷üþ ïëþñ 5—10, äíåì 15—20. 3 èþíÿ ìåñòàìè êðàòêîâðåìåííûé äîæäü, ãðîçà. Íî÷üþ ïëþñ 11—17, äíåì 25—29; íà çàïàäå íî÷üþ 5—10, äíåì 20—25 ãðàäóñîâ òåïëà. 4 èþíÿ ìåñòàìè êðàòêîâðåìåííûå ãðîçîâûå äîæäè. Íî÷üþ ïëþñ 15—20, äíåì 26—31; íà çàïàäå è ñåâåðå íî÷üþ 9—14, äíåì 20—25 ãðàäóñîâ âûøå íóëÿ. 5 èþíÿ â çàïàäíûõ è ñåâåðíûõ îáëàñòÿõ êðàòêîâðåìåííûé äîæäü, ãðîçà, â äðóãèõ ðåãèîíàõ ñóõî. Íî÷üþ ïëþñ 12—18, äíåì 26—31.

Ïðîãíîç ïîäãîòîâëåí ÓêðÃÌÖ 28 ìàÿ

 äíè íåîáúÿâëåííîãî òðàóðà ÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ïðèíÿëà áåñïðåöåäåíòíî øèðîêèé è êðîâàâûé õàðàêòåð — îæåñòî÷åííûå áîè ðàçâåðíóëèñü â ìèëëèîííîì Äîíåöêå, ãäå èñïîëüçîâàëàñü áîåâàÿ àâèàöèÿ, âêëþ÷àÿ áîìáàðäèðîâùèêè. È âïåðâûå áîåâûìè ñíàðÿäàìè áûë ïðîâåäåí ìàñøòàáíûé îáñòðåë ñïàëüíûõ ðàéîíîâ Ñëàâÿíñêà. Ïîíÿòíî, ÷òî ïîñòàâëåíà çàäà÷à — çàâåðøèòü ÀÒÎ â Äîíáàññå äî èíàóãóðàöèè Ïåòðà Ïîðîøåíêî. È, ïîõîæå, îíà áóäåò âûïîëíåíà: óêðàèíñêèå ñèëîâèêè â ñðåäñòâàõ ñòåñíÿòüñÿ íå ñòàíóò, à åâðîïåéöû ñ àìåðèêàíöàìè èõ íèêàê íå îñóäÿò. Ñëîâîì, ïåðèîä ìåæäó âûáîðàìè è èíàóãóðàöèåé — óäîáíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ çàâåðøèòü âîîðóæåííîå ïðîòèâîñòîÿíèå â Äîíáàññå, íå ñòåñíÿÿñü â ñðåäñòâàõ. Âåäü âûáîðû ñîñòîÿëèñü, è ïðåçèäåíò èçâåñòåí. Ïðè ýòîì ïðîâåäåíèå îïåðàöèè äî âñòóïëåíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà â äîëæíîñòü þðèäè÷åñêè ñíèìàåò ñ íåãî âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà åå ðàçâèòèå è çà ìàñøòàá æåðòâ. Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû — â ñëó÷àå óñïåõà — ìîæíî íåíàâÿç÷èâî óáåäèòü îáùåñòâåííîñòü â òîì, ÷òî âñå ïðîèçîøëî ïî èíèöèàòèâå Ïîðîøåíêî, è òàê óêðåïèòü åãî ðåéòèíã ñðåäè ìàéäàííîé ÷àñòè óêðàèíöåâ. Òåì áîëåå — åäâà îí ñêàçàë, ÷òî ÀÒÎ äîëæíà äëèòüñÿ íå ìåñÿöû, à ÷àñû, êàê ñðàçó áîåâûå ñàìîëåòû ïîëåòåëè ê äîíåöêîìó àýðîïîðòó. È óæå íå âàæíî, ðàñïîðÿäèëñÿ ëè Ïîðîøåíêî îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííî (õîòÿ è íåôîðìàëüíî), èëè ñèëîâèêè ïðîñòî ïîñòàðàëèñü, ÷òîáû ñîõðàíèòü äîëæíîñòè ïîñëå ôîðìàëüíîé ñìåíû âëàñòè, óãàäàòü åãî æåëàíèÿ. Êàê áû òàì íè áûëî, îïðåäåëåííûé èìèäæ, ñâÿçàííûé ñ ïðîëèòîé êðîâüþ ñîáñòâåííûõ ãðàæäàí, íîâûé ïðåçèäåíò óæå ñåáå ñîçäàë. È, èçâèíèòå çà ðåçêîå âûðàæåíèå, îòìûòüñÿ îò íåãî Ïîðîøåíêî áóäåò íåâîçìîæíî. Íà Óêðàèíå ïðèíÿòî, ÷òî â ñëó÷àå ãèáåëè 20 ÷åëîâåê â îäèí äåíü îáúÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëüíûé òðàóð. Íî â ïîíåäåëüíèê, ñðàçó ïîñëå âûáîðîâ, â Äîíåöêå ïîãèáëî íå ìåíåå 50 ÷åëîâåê, à òðàóð íå îáúÿâèëè. Âïîëíå âåðîÿòíî, ìíîãî÷èñëåííûå æåðòâû áóäóò è â äàëüíåéøåì. À ïîòîì âñå-òàêè òðàóð îáúÿâÿò — ñðàçó ïî âñåì. È ïðîéäåò ïðàçäíèê èíàóãóðàöèè. Ïðàâäà, âîçìîæåí âàðèàíò: ñíà÷àëà èíàóãóðàöèÿ, à ïîòîì òðàóð, ïî óêàçó íîâîãî ïðåçèäåíòà. Íî ïåðâûé âàðèàíò âûãëÿäèò ëîãè÷íåå — òàê ÷åðòà ïîä êðîâàâîé ýïîïååé ìàéäàíà è áîðüáû çà öåëîñòíîñòü ñòðàíû ïðîâîäèòñÿ äî âñòóïëåíèÿ íîâîãî ãëàâû ãîñóäàðñòâà â äîëæíîñòü. Î÷åâèäíî, ÷òî â ãëàçàõ ðàäèêàëüíî íàñòðîåííûõ ñîãðàæäàí Ïîðîøåíêî õî÷åò âûãëÿäåòü ïîáåäèòåëåì «òåððîðèñòîâ» è «ñåïàðàòèñòîâ». ×åãî ñòîèò âûñêàçàííîå íàìåðåíèå ïðîâåñòè èíàóãóðàöèþ â Äîíåöêå! Âîîáùå-òî Êîíñòèòóöèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò èíàóãóðàöèþ òîëüêî â ïàðëàìåíòå, è â òàêîì çàìûñëå ëåãêî óâèäåòü æåëàíèå ðàñøèðèòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, êîòîðûå Ïîðîøåíêî — êñòàòè, åäèíñòâåííûé èç êàíäèäàòîâ — îáåùàë â ñâîåé ïðîãðàììå íå ðàñøèðÿòü. È èíòåðåñíî, êàê ýòî Ïåòð Àëåêñååâè÷ ñåáå ïðåäñòàâëÿåò? Íà åùå äûìÿùèõñÿ ðóèíàõ, ó åùå íå îñòûâøèõ ìîãèë æåðòâ ÀÒÎ? Ïîñëåäíåå â èñòîðèè ïîäîáíîå «ìåðîïðèÿòèå» áûëî ïðîâåäåíî, åñëè ÿ íè÷åãî íå ïðîïóñòèë, â 1871 ã., êîãäà âîçëå ñòîëèöû ïîâåðæåííîé âî ôðàíêî-ïðóññêîé âîéíå Ôðàíöèè â Âåðñàëå áûëà ïðîâîçãëàøåíà Ãåðìàíñêàÿ èìïåðèÿ, à ïðóññêèé êîðîëü Âèëüãåëüì I ñòàë åå êàéçåðîì. Íî âåäü ðå÷ü èäåò î íàøèõ ñîãðàæäàíàõ, ïîáåäîé íàä êîòîðûìè íîâûé ïðåçèäåíò, ïîëó÷àåòñÿ, ðåøèë îçíàìåíîâàòü ñâîå âñòóïëåíèå â äîëæíîñòü! À áûëè è øàíñ, è íàäåæäà, ÷òî âûáîðû ñòàíóò ïîâîðîòíûì ïóíêòîì íà ïóòè ê ìèðíîìó óðåãóëèðîâàíèþ. Âåäü åñëè âûâåñòè çà ñêîáêè êàê ïðåäâûáîðíóþ ðèòîðèêó êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû, òàê è ðåçêèå çàÿâëåíèÿ ëèäåðîâ ñàìîïðîâîçãëàøåííûõ ðåñïóáëèê, ïðèõîä íîâîé âëàñòè, ðóêîâîäèòåëÿ, ôîðìàëüíî íå ïðè÷àñòíîãî ê óæå ïðîëèòîé êðîâè, — ýòî âñåãäà âîçìîæíîñòü íà÷àòü ìèðíûé ïðîöåññ ñ «÷èñòîãî ëèöà». È ïîáåäèòåëþ âûáîðîâ öåëåñî-

îáðàçíåå ñäåëàòü æåñò äîáðîé âî- âî âíóòðåííåì êîíôëèêòå ñ÷èòàåòñÿ ëè: ïðèîñòàíîâèòü åñëè íå äå-þðå, ñâîåîáðàçíûì ðóáåæîì. òî õîòÿ áû äå-ôàêòî ÀÒÎ, ïðåäëî Ëèâèè êàê ðàç ïîñëå ýòîãî Çàæèòü ïåðåìèðèå. Ìîã ëè òàêîé øàã ïàä îáúÿâèë áåñïîëåòíóþ çîíó è íàêàê-òî óäàðèòü ïî ïîçèöèÿì íîâî- ÷àë ïîäàâëÿòü ëèâèéñêóþ àâèàöèþ, èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà? Óâåðåí, õîòÿ äî ñèõ ïîð íåïîíÿòíî, äåéñòâè÷òî íåò. òåëüíî ëè ïðèìåíÿë Êàääàôè áî òàêîé ñèòóàöèè ó Ïîðîøåíêî åâûå ñàìîëåòû â ãðàæäàíñêîì êîíáûë áû îòëè÷íûé øàíñ ñðàçó ïîñ- ôëèêòå. ëå èçáðàíèÿ ïîñòóïèòü êàê ïîäîáàÏîñòåïåííî ðàçãîâîðû î íåîáõîåò ïîäëèííîìó íàöèîíàëüíîìó ëè- äèìîñòè ïðåêðàòèòü ÀÒÎ âñå áîëüäåðó. È ïóñòü äëÿ ýòîãî ïðèøëîñü øå íàïîìèíàþò ïîñòîÿííûå ïðåäóáû â êàêîé-òî ìåðå ïîéòè ïðîòèâ ïðåæäåíèÿ, êîòîðûå Êèòàé àäðåñîòå÷åíèÿ, ïðîòèâ âîèíñòâåííûõ êëè- âàë «òàéâàíüñêèì ìàðèîíåòêàì â 50êóø, ÷åé «ãåðîèçì» íå ðàñïðîñòðà- å ãîäû». Èáî êàêèå-ëèáî ìåõàíèçìû, íÿåòñÿ äàëüøå ïàðëàìåíòñêîé òðè- êðîìå óâåùåâàíèÿ, íå îçâó÷èâàþòñÿ. áóíû è ëè÷íîé ñòðàíè÷êè â ñîöè- ×òî æå êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî Ïóàëüíîé ñåòè. Áîëåå òîãî, âåäü ñàìûå òèíà, òî íàäî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïåðâûå çàÿâëåíèÿ èçáðàííîãî ïðå- åãî âûñòóïëåíèÿ íà Ñàíêò-Ïåòåðçèäåíòà äàþò íàäåæäó íà òîðæåñò- áóðãñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå, â âî çäðàâîãî ñìûñëà, õîòÿ è ñîäåð- ÷àñòíîñòè èíòåðâüþ ðóêîâîäèòåëÿì æàò áîåâóþ ðèòîðèêó, êîòîðóþ ìîæ- ìèðîâûõ èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ. íî áûëî áû îáúÿñíèòü èíåðöèåé Òåìà ñèòóàöèè â Äîíáàññå ïðàêòèèçáèðàòåëüíîé ãîíêè. ÷åñêè îòñóòñòâîâàëà — â îòëè÷èå îò Êóäà áîëåå âàæíûì êàæåòñÿ çà- òåìû Êðûìà. Î ïîñëåäíåì êàê ðàç ÿâëåíèå Ïîðîøåíêî î òîì, ÷òî îí ðîññèéñêîãî ïðåçèäåíòà è ñïðàøèâàõîòåë áû âñòðåòèòüñÿ ñ ðîññèéñêèì ëè, íî ïîñêîëüêó îí äàâàë ïðîñòðàíðóêîâîäñòâîì â ïåðâîé ïîëîâèíå íûå îòâåòû íà âñå âîïðîñû, òî ëåãèþíÿ, ïîñêîëüêó óðåãóëèðîâàòü ñè- êî ìîã ñîñêîëüçíóòü è íà òåìó äîíòóàöèþ íà þãî-âîñòîêå Óêðàèíû áàññêóþ. Íî íå ñîñêîëüçíóë. Òóò «íåâîçìîæíî áåç ïðåäñòàâèòåëüñòâà óìåñòíî âñïîìíèòü, ÷òî 4 ìàðòà, ãîÌîñêâû». Ðàçóìíåéøèå ñëîâà! Íî âîðÿ î âîçìîæíîñòè ââîäà âîéñê â äàëåå ïîñëåäîâàëè ñîâñåì èíûå çà- Óêðàèíó, Ïóòèí, â ÷àñòíîñòè, ññûÿâëåíèÿ... ëàëñÿ íà îáðàùåíèå ßíóêîâè÷à, êîÏðåìüåð ßöåíþê ñîîáùèë, ÷òî îò- òîðîãî îí òîãäà íàçûâàë ëåãèòèìíûì êàçûâàåòñÿ îò äâóñòîðîííèõ ïåðåãî- ïðåçèäåíòîì. Òåïåðü íà ýòî îáðàùåâîðîâ ñ ÐÔ è áóäåò èõ âåñòè òîëüêî íèå Ðîññèÿ ññûëàòüñÿ íå ìîæåò. Ñåðïðè ó÷àñòèè ÅÑ è ÑØÀ. Êðîìå òî- ãåé Ëàâðîâ óæå îáúÿâèë, ÷òî åãî ñòðàãî, ïîòðåáîâàë îò Ðîññèè âåðíóòü íà óâàæàåò ðåçóëüòàòû óêðàèíñêèõ $1 ìëðä. çà ãàç, «ñâîðîâàííûé» â âûáîðîâ. Êðûìó, è ïðèãðîçèë, Î÷åâèäíî, ÷òî â ÷òî åñëè Ìîñêâà äî Êðåìëå ïðèäåðæèâàþòñÿ Ìàéäàí îêàçàëñÿ òàêîé ëèíèè: ñ÷èòàòü 29 ìàÿ íå ñîãëàñèòñÿ íà óêðàèíñêèå óñÏîðîøåíêî îäíîçíà÷íî ïðîâàëüíûì ëîâèÿ ïî öåíå íà áîëåå ëåãèòèìíîé âëàâ ïëàíå òîïëèâî, òî âñòðå÷è ñòüþ, ÷åì òà, êîòîðàÿ ïðèâëå÷åíèÿ äåëåãàöèé áóäóò ïðîâîçíèêëà â ôåâðàëå, îäõîäèòü òîëüêî â íàêî îñòàâëÿòü îïðåäåâ ïîëèòèêó Ñòîêãîëüìñêîì ñóäå. ëåííûå ñîìíåíèÿ â åãî íîâûõ ëèö Êîíå÷íî, òàêèå çàëåãèòèìíîñòè. Äëÿ ÿâëåíèÿ èñõîäÿò îò âûñêàçûâàíèÿ ñîìíåâûñîêîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà êàê íèé ñóùåñòâóåò óðîâåíü âûñîêîáû âðåìåííîé âëàñòè, à íå îò åùå ïîñòàâëåííûõ ïàðëàìåíòàðèåâ è íå âñòóïèâøåãî â äîëæíîñòü ïðåçè- ïðåäñòàâèòåëåé Îáùåñòâåííîé ïàëàäåíòà. Ïîñëåäíèé æå äëèòåëüíîå òû. âðåìÿ õðàíèë ìîë÷àíèå ïî ïîâîäó Çàòî ïàòðèàðõ Êèðèëë, íå äîæèäà«ñîáûòèé», â ÷åì íåñëîæíî óâèäåòü ÿñü îôèöèàëüíîãî îáúÿâëåíèÿ, óæå ñòðåìëåíèå îò íèõ íåñêîëüêî îòìå- ïîçäðàâèë Ïîðîøåíêî ñ ïîáåäîé, æåâàòüñÿ. Íî â ñèëó ñêàçàííîãî âû- ïîä÷åðêíóâ íåîáõîäèìîñòü óñòàíîøå ýòî íàïîìèíàåò íàèâíóþ èãðó â âèòü ìèð è ó÷åñòü èíòåðåñû âñåõ ðåäîáðîãî è çëîãî ñëåäîâàòåëÿ — â ãèîíîâ. êîòîðóþ, âïðî÷åì, âðÿäëè êòî ïîÎ òðîèöå, êîòîðàÿ âåðèò. È åñëè íåêàÿ ñìåíà ïëàíèðóåìî- åùå õîðîøî îòäåëàëàñü ãî êóðñà èìåëà ìåñòî óæå ïîñëå îãëàÒåïåðü, ñîáñòâåííî, î ïðåçèäåíòøåíèÿ èòîãîâ âûáîðîâ, òî ìîæíî òîëüêî ñòðîèòü âåðñèè, èç-çà ÷åãî ñêèõ âûáîðàõ, êîòîðûå çàâåðøèëèñü îíà ïðîèçîøëà. Âîçìîæíî, â ñèëó íå ïðîñòî ïðåäñêàçóåìîé ïîáåäîé æåñòêèõ «ðåêîìåíäàöèé» äðóçåé èç Ïåòðà Ïîðîøåíêî íà âñåé òåððèòîðèè, ãäå ãîëîñîâàíèå ñîñòîÿëîñü, íî Åâðîïû è Àìåðèêè. è ïåðâûì ïðèçíàíèåì Þëèåé ÒèìîÎ êðåìëåâñêèõ øåíêî ñîáñòâåííîãî ïîðàæåíèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ìàéäàí îðãàíèçîâûâàëñÿ ñîìíåíèÿõ äëÿ òîãî, ÷òîáû íà ïðåçèäåíòñêèõ Òàê èëè èíà÷å, øàíñ íà ïåðåâîä âûáîðàõ ïîáåäèë ñâÿçàííûé ñ íèì êðèçèñà â îòíîñèòåëüíî ìèðíîå ðóñ- êàíäèäàò. Íî ñòîèò ðàçîáðàòüñÿ, ïîëî, ê ñîæàëåíèþ, óïóùåí. Æåñòîêîå ÷åìó ýòèì êàíäèäàòîì ñòàë èìåííî êðîâîïðîëèòèå âáèëî íîâûé êëèí ìåæ- Ïîðîøåíêî. Èç òðîéêè ñòîÿâøèõ íà åâðîìàéäó þãî-âîñòîêîì è íîâîèçáðàííîé âëàñòüþ, ê êîòîðîé îòíîøåíèå òåïåðü äàíå ëèäåðîâ îïïîçèöèîííûõ ôðàêñîâåðøåííî îäíîçíà÷íîå — ïðàêòè- öèé íè îäèí íå óêðåïèë ñâîåé ðå÷åñêè íå îñòàâëÿþùåå íàäåæä íà êà- ïóòàöèè ïî èòîãàì ýòèõ ñîáûòèé. Ïîòîìó-òî â âûáîðàõ ó÷àñòâîâàë êîå-ëèáî âçàèìîïîíèìàíèå. ×åñòíî ãîâîðÿ, äàæå òðóäíî ïî- ëèøü îäèí èõ íèõ — Îëåã Òÿãíèíÿòü ëîãèêó òàêîãî àâàíòþðèçìà áîê. È òîò ïîëó÷èë ñîâåðøåííî (îñòàâëÿÿ â ñòîðîíå ìîðàëüíûå àñïåê- áåññëàâíûé 1% — â äåâÿòü ðàç òû) — âåäü èñõîä ïðîâîäèìîé «ïî- ìåíüøå, ÷åì íàáðàëà «Ñâîáîäà» íîâîìó» ÀÒÎ ìîæåò áûòü âñÿêèì, è íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 2012 ã. âåðîÿòíàÿ íåóäà÷à ìîæåò «ïîõîðî- Äóìàåòñÿ, åñëè áû ïðåçèäåíòñêèå íèòü» ïåðñïåêòèâû íîâîãî ïðåçèäåí- âûáîðû ïðîøëè íà âñåé òåððèòîòà åùå äî îôèöèàëüíîãî íà÷àëà åãî ðèè ñòðàíû, òî è ýòîãî ïðîöåíòà êàäåíöèè. Äà è â ñëó÷àå «óñïåõà», íå áûëî áû. Àðñåíèé ßöåíþê è Âèòàëèé Êëè÷êàê æèòü äàëüøå? Ñ ÷àñòüþ ñòðàíû, ýòó ñòðàíó — êî, êîíå÷íî, ïðèîáðåëè ïîñëå ïåðåïîñëå âñåãî ïðîèñøåäøåãî — ëþ- âîðîòà âëàñòíûå äîëæíîñòè. È íåìàòî íåíàâèäÿùåé — êàê è âñþ öåí- ëûå. Íî âåäü â ïðåçèäåíòñêèõ âûáîòðàëüíóþ âëàñòü, â ò. ÷. ïðåçèäåí- ðàõ îíè íå ó÷àñòâîâàëè, è íå îò õîòà? C ýêîíîìè÷åñêîé êàòàñòðîôîé, ðîøåé æèçíè. Ìàéäàí íå ïðåäîòâðàòèë ïàäåíèå êîòîðóþ îáîñòðåíèå îòíîøåíèé ñ Ðîññèåé ñäåëàåò âåñüìà âåðîÿòíîé? ðåéòèíãà ßöåíþêà, ïîýòîìó óñòóïèòü È ëàâðû «óñìèðèòåëÿ ñåïàðàòèñòîâ» ìåñòî êàíäèäàòà îò «Áàòüêèâùèíû» â ñëó÷àå îáâàëà ýêîíîìèêè íå ïî- Þëèè Òèìîøåíêî áûëî íå òîëüêî ïðîÿâëåíèåì âíóòðèïàðòèéíîé ýòèìîãóò. Îäêàêî, ê ñ÷àñòüþ Óêðàèíû, âåðî- êè (êîòîðóþ, îäíàêî, âñå èãíîðèðóÿòíîñòü òîãî, ÷òî âîîðóæåííûé êîí- þò, åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ âëàñòè), íî è ôëèêò íà Äîíáàññå áóäåò ïåðåâåäåí ïðîñòî áëàãîðàçóìèåì. ×òî æå êàñàåòñÿ Âèòàëèÿ Êëè÷êî, â ìåæäóíàðîäíîå èçìåðåíèå, ñ êàæäûì äíåì âñå ìåíüøå è ìåíüøå. Äà, òî ïðåçèäåíòñêàÿ ïåðñïåêòèâà îáîçÂëàäèìèð Ïóòèí è âåäóùèå ðîññèé- íà÷àëàñü ó íåãî íåïëîõàÿ, îäíàêî ñêèå ïîëèòèêè ïîñòîÿííî ãîâîðÿò î åùå â äíè ìàéäàíà îêàçàëîñü, ÷òî íåîáõîäèìîñòè ïðåêðàòèòü ÀÒÎ. Íî äèíàìèêà ðåéòèíãà ó íåãî õóæå, ÷åì ïîíÿòíî, ÷òî íè÷åãî èíîãî îíè ãî- ó Ïîðîøåíêî. È ñî ñìåíîé âëàñòè â âîðèòü íå ìîãóò. È ïîñëå ìèíóâøå- ñòðàíå ýòî ñòàëî åùå î÷åâèäíåé. Âåãî ïîíåäåëüíèêà â èõ ðå÷àõ íå ïî- ðîÿòíî, êàê âíóòðåííèå ñïîíñîðû, ÿâèëîñü íèêàêèõ íîâûõ àêöåíòîâ, òàê è çàðóáåæíûå áëàãîæåëàòåëè õîòÿ ïðèìåíåíèå áîåâûõ ñàìîëåòîâ íàñòîé÷èâî ñòàëè îáðàùàòü íà ýòî 2

âíèìàíèå. À Êëè÷êî íå îêàçàëñÿ «óïåðòûì». Èòàê, âñå òðè îïïîçèöèîííûõ ëèäåðà îêàçàëèñü íåóáåäèòåëüíûìè äàæå äëÿ ïðèâåðæåíöåâ ñìåíû âëàñòè. Ýòîìó íå íàäî óäèâëÿòüñÿ: ìîæíî äàæå ñêàçàòü, ÷òî òðîèöà åùå õîðîøî îòäåëàëàñü, èáî ðåâîëþöèè î÷åíü ÷àñòî âîîáùå õîðîíÿò ïîëèòè÷åñêóþ ðåïóòàöèþ ñâîèõ èçíà÷àëüíûõ ëèäåðîâ. Ïðîèñõîäèò ýòî ïîòîìó, ÷òî ðåâîëþöèè âûäâèãàþò èç ãëóáèí îáùåñòâà íîâûõ âîæàêîâ. Îäíàêî è àêòèâíåéøèå äåÿòåëè ìàéäàíà ïðîâàëèëèñü â ïðåçèäåíòñêîé ãîíêå — ðå÷ü èäåò è îá Îëüãå Áîãîìîëåö, è î Äìèòðèè ßðîøå. Îíè çàìåòíî óñòóïèëè äðóãîìó ïîëèòè÷åñêîìó äåáþòàíòó — Âàäèìó Ðàáèíîâè÷ó, êîòîðûé âîâñå íå çàñâåòèëñÿ íà ìàéäàíå. Êîíå÷íî, ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, êàê ïîäñêî÷èëè ðåéòèíãè Îëåãà Ëÿøêî è Àíàòîëèÿ Ãðèöåíêî, ÷üè âûñîêèå ìåñòà (òðåòüå è ÷åòâåðòîå ñîîòâåòñòâåííî) îòêðûëè íåïëîõóþ ïåðñïåêòèâó äëÿ èõ ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ. Íî âåäü íàçâàòü èõ íîâûìè ëèäåðàìè íèêàê íåëüçÿ. Õîòÿ îíè è áûëè çàìåòíû íà ìàéäàíå, íî âåäü ó îáîèõ ïîëèòèêîâ ìíîãîëåòíèé äåïóòàòñêèé ñòàæ. È â îòëè÷èå îò, ñêàæåì, Áîãîìîëåö áîëüøîé îïûò «èãðû â ïîëèòèêó». Ñëåäîâàòåëüíî, è èõ óñïåõ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ìàéäàí îêàçàëñÿ ïðîâàëüíûì â ïëàíå ïðèâëå÷åíèÿ â ïîëèòèêó íîâûõ ëèö.

Îá ýôôåêòèâíîì íè÷åãîíåäåëàíèè Ïîáåäà Ïîðîøåíêî åùå áîëüøå ïîä÷åðêèâàåò ýòîò ôàêò. Î÷åíü òðóäíî îïðåäåëèòü ðîëü Ïåòðà Àëåêñååâè÷à â ñìåíå âëàñòè. Áåçóñëîâíî, îí ïîääåðæèâàë ìàéäàí. Ìíîãîêðàòíî òàì âûñòóïàë, íî îïïîçèöèîííàÿ òðîéêà îòíþäü íå ïðåâðàùàëàñü â ìàññîâîì ñîçíàíèè â ÷åòâåðêó. À ñàìîå ÿðêîå, ÷åì çàïîìíèëñÿ áóäóùèé ïðåçèäåíò, — áåçóñïåøíàÿ ïîïûòêà îñòàíîâèòü øòóðì Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà «Ïðàâûì ñåêòîðîì» 2 äåêàáðÿ. Ïîðîøåíêî òîãäà ñîâñåì íåïîëèòêîððåêòíî ïðîãíàëè. Êîíå÷íî, îí ïîìîãàë ñìåíå âëàñòè è ìàòåðèàëüíî, è ìåäèéíûì ðåñóðñîì. Íî ýòà ïîìîùü íå ÿâëÿëàñü èñêëþ÷èòåëüíîé — íè îáúåêòèâíî, íè ïî åå ìåñòó â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè. Ôèíàíñèðîâàíèå ìàéäàíà äëÿ åãî ðÿäîâûõ ïðèâåðæåíöåâ áûëî äåëîì òåìíûì, ïîñêîëüêó ïðàâäà î ìàòåðèàëüíîì îáåñïå÷åíèè ðåâîëþöèè îëèãàðõàìè áûëà ñîâñåì íåïîëåçíîé äëÿ ðåâîëþöèîííîãî ýíòóçèàçìà. Íó à «5-é êàíàë» â íûíåøíèõ ñîáûòèÿõ èãðàë êóäà ìåíüøóþ ðîëü, ÷åì â 2004-ì, èáî óæå íå áûë åäèíñòâåííûì îïïîçèöèîííûì òåëåðåñóðñîì: àêêóðàò ê åâðîìàéäàíó ïîÿâèëèñü «Ãðîìàäñüêå», «Åñïðåñî» è äðóãèå ïðîåêòû, äà è èíòåðíåò ñòàë èãðàòü çàìåòíî áîëüøóþ ðîëü, ÷åì äåñÿòü ëåò íàçàä. Íàêîíåö, Ïåòð Ïîðîøåíêî íå ó÷àñòâîâàë íè â ïåðåãîâîðàõ îïïîçèöèîííîé òðîéêè ñ âëàñòüþ, íè â îñíîâíûõ åå âñòðå÷àõ ñ ãëàâíûìè çàðóáåæíûìè âèçèòåðàìè â Êèåâ. È íè ñ êàêîé çàìåòíîé ïîëèòè÷åñêîé èíèöèàòèâîé îí íå âûñòóïèë. À åãî ïîåçäêà â Êðûì, êîãäà êðèçèñ òàì òîëüêî íà÷àëñÿ, áûëà àáñîëþòíî ïðîâàëüíîé. Ê òîìó æå íà ïàðó íåäåëü ïåðåä ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèåé îí âîîáùå âûïàë èç èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ. Ïðè ýòîì (â îòëè÷èå îò ãëàâíûõ îïïîçèöèîíåðîâ) Ïåòð Àëåêñååâè÷ ïîçâîëÿë ñåáå ñîòðóäíè÷àòü ñ «ðåæèìîì ßíóêîâè÷à». Îí ñòàë ìèíèñòðîì ýêîíîìèêè êàê ðàç â ìîìåíò îáîñòðåíèÿ êîíôëèêòà ýòîãî ðåæèìà ñ îïïîçèöèåé, êîãäà Þëèÿ Òèìîøåíêî óæå ñèäåëà â òþðüìå. Òàêîé áýêãðàóíä òåîðåòè÷åñêè ïîçâîëÿë Ïîðîøåíêî ïîçèöèîíèðîâàòü ñåáÿ êàê êàíäèäàòà êîìïðîìèññà. Òàê â ÷åì æå ïðè÷èíà óñïåõà Ïîðîøåíêî? Âèäèìî, ïðåæäå âñåãî â ñî÷åòàíèè ïîääåðæêè ìàéäàíà, à øèðå — èäåè ñìåíû âëàñòè ñ ðàçî÷àðîâàíèåì çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè îáùåñòâà â ãëàâíûõ îïïîçèöèîííûõ ëèäåðàõ. Êîãî â ýòîì ñëó÷àå ïðåäïî÷åñòü? Ñêîðåå âñåãî, âèäíîãî ïîëèòèêà — è îïïîçèöèîííîãî, è òàêîãî, â êîòîðîì íå ðàçî÷àðîâàëèñü. Ïîðîøåíêî ïîäõîäèë íà ýòó ðîëü ïî âñåì ñòàòüÿì è â äàëüíåéøåì ÷åòêî èãðàë åå. Ò. å. îí è ñ íîâîé âëàñòüþ — è áåç äîëæíîñòåé ïðè íåé (÷òî, êîíå÷íî æå, âûãîäíî, ïîñêîëüêó íå âëå÷åò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè). Ñî÷åòàíèå îïïîçèöèîííîãî èìèäæà ñ ýôôåêòíûì íè÷åãîíåäåëàíèåì

îêàçàëîñü âåñüìà ýôôåêòèâíûì. Òàê îí çàñòðàõîâàë ñåáÿ îò îøèáîê, èáî íå îøèáàåòñÿ, êàê èçâåñòíî, òîëüêî òîò, êòî íè÷åãî íå äåëàåò. Êîãäà æå ðåéòèíã Ïåòðà Àëåêñååâè÷à ñòàë ëèäåðñêèì, âêëþ÷èëàñü ïîïóëÿðíàÿ ìèôîëîãåìà — äåñêàòü, èçáðàíèå ïðåçèäåíòà óñòàíîâèò ñòàáèëüíîñòü, à ïîýòîìó ãëàâó ãîñóäàðñòâà æåëàòåëüíî èçáðàòü â ïåðâîì òóðå. Ýòà ìèôîëîãåìà ó÷èòûâàëà ñâîéñòâà ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ. Áîëåå òîãî, îíî ñàìî çà÷àñòóþ åå áåç âñÿêîé ïîìîùè ðåïðîäóöèðîâàëî. Íàêîíåö, â ïîáåäíûé ïðîöåíò Ïîðîøåíêî, áåçóñëîâíî, âëîæèëè ñâîè ãîëîñà è ìíîãèå æèòåëè þãî-âîñòîêà, êîòîðûå òðàäèöèîííî ãîëîñîâàëè çà ßíóêîâè÷à. Èáî ìàéäàí ÿñíî ïîêàçàë: êàíäèäàòó, ïðåäñòàâëÿþùåìó èíòåðåñû ðåãèîíà, òåïåðü ïîáåäèòü íèêîãäà íå äàäóò. Íî õîòÿ Ïåòð Ïîðîøåíêî è ïîáåäèë áëàãîäàðÿ «íåäåëàíèþ», èçáðàëèòî åãî èìåííî â íàäåæäå íà òî, ÷òî îí õîðîøî áóäåò äåëàòü ñâîå äåëî, ò. å. ïðåçèäåíòñêóþ ðàáîòó. È óäåðæèâàíèå ðåéòèíãà òðåáóåò îò íåãî ñîâñåì èíîãî ïîâåäåíèÿ, ÷åì òðåáîâàëî åãî ñîçäàíèå. Âåäü åãî ïîáåäà — ýòî ðåçóëüòàò óñêîðåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè íà Óêðàèíå, èç-çà êîòîðîãî îáðóøèëèñü ðåéòèíãè ïðîøëûõ ëèäåðîâ. Ïîðîøåíêî ìîæåò îæèäàòü òàêàÿ æå ñóäüáà. Î÷åâèäíî, â ñèëó âûøåóêàçàííûõ ïðè÷èí ãîâîðèòü î íàëè÷èè ó íîâîãî ïðåçèäåíòà ñâîåãî áàçîâîãî ýëåêòîðàòà, êîòîðûé êðàéíå òðóäíî ðàçî÷àðîâàòü â êóìèðå, íåëüçÿ. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ïîáåäà â ïåðâîì òóðå â ñîâðåìåííîé óêðàèíñêîé èñòîðèè óæå áûëà. Ýòà èñòîðèÿ êàê ðàç íà÷èíàëàñü ñ èçáðàíèÿ Ëåîíèäà Êðàâ÷óêà 1 äåêàáðÿ 1991 ã. Íî Êðàâ÷óê ñòàë è ïåðâûì ïðåçèäåíòîì, ïîøåäøèì íà äîñðî÷íîå ïåðåèçáðàíèå, ïðè÷åì âñåãî ÷åðåç 2,5 ãîäà ïîñëå òîãî, êàê âîçãëàâèë ãîñóäàðñòâî. Õàðàêòåð ó Ïåòðà Àëåêñååâè÷à, ïðàâäà, ïîòâåðæå, ÷åì ó Ëåîíèäà Ìàêàðîâè÷à, íî è ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ñîâñåì ìÿãêîòåëûì íàçâàòü íèêàê íåëüçÿ. À â òàêèõ äåëàõ îòíþäü íå îäèí õàðàêòåð âñå ðåøàåò.

Î êîìáèíàöèÿõ ñ ÿâêîé Íàïîñëåäîê î ÿâêå èçáèðàòåëåé. Îçâó÷åííàÿ ÖÈÊ öèôðà — 60,29% (îò êîòîðûõ Ïîðîøåíêî ïîëó÷èë 54,71% ãîëîñîâ) — âûãëÿäèò, ìÿãêî âûðàæàÿñü, ëóêàâîé, ðàññ÷èòàííîé íà íå ñèëüíî âäàþùóþñÿ â äåòàëè ìåæäóíàðîäíóþ îáùåñòâåííîñòü. Âåäü ÷åòûðå ãîäà íàçàä ÿâêà ñîñòàâèëà 69,15%, è ýòî áûëî 25 493 529 èçáèðàòåëåé. Íûíå æå 60,29% îáåñïå÷èëè 17 827 293 ÷åëîâåê, ò.å. ÷èñëî èçáèðàòåëåé ñîêðàòèëîñü ñ 36,866 ìëí. äî 29,568 ìëí. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî íå òîëüêî âûâîäîì çà ñêîáêè Êðûìà (÷òî ìåòîäîëîãè÷åñêè íåâåðíî, åñëè óæ Óêðàèíà íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òî òàìîøíèå æèòåëè îñòàþòñÿ åå ãðàæäàíàìè), íî è òåõ îêðóãîâ è ó÷àñòêîâ â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ, ãäå âûáîðû íå áûëè ïðîâåäåíû. Òàê, íà Ëóãàíùèíå ÖÈÊ íàñ÷èòàë 218 105 èçáèðàòåëåé (÷åòûðå ãîäà íàçàä — 1 ìëí. 862 òûñ.), â Äîíåöêîé îáëàñòè — 688 663 (3 ìëí. 500 òûñ.).  îáùåì, î÷åâèäíî, ÷òî ïðè êîððåêòíîì ïîäñ÷åòå ÿâêà áûëà áû çíà÷èòåëüíî íèæå «ïðèíöèïèàëüíûõ» 50% äàæå áåç ó÷åòà Êðûìà. Äà è â ñïîêîéíûõ îáëàñòÿõ þãîâîñòîêà çàôèêñèðîâàíî ðåçêîå ñíèæåíèå ÿâêè ïî ñðàâíåíèþ ñ âûáîðàìè-2010 — îò 19% â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè äî 10% â Õåðñîíñêîé. Ïðè ýòîì â öåíòðàëüíûõ è çàïàäíûõ îáëàñòÿõ ÿâêà îñòàëàñü ïðèìåðíî íà òîì æå óðîâíå, ÷òî è ÷åòûðå ãîäà íàçàä.  îáùåì, íèêàêîé «ðåêîðäíîé ÿâêè», î êîòîðîé áîäðî ðàïîðòîâàëè ÷èíîâíèêè â äåíü äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, íåò, êàê è «âïå÷àòëÿþùåé» ïîääåðæêè íîâîèçáðàííîãî ïðåçèäåíòà. Ñ òàêèì «ñòàðòîâûì êàïèòàëîì», ê êîòîðîìó íóæíî äîáàâèòü ôàêòè÷åñêîå îòñóòñòâèå (ïîêà) ó Ïîðîøåíêî ñîáñòâåííîé êîìàíäû, îãðàíè÷åííîñòü ïîëíîìî÷èé (÷òî äåëàåò åãî äîñòàòî÷íî çàâèñèìûì îò ïàðëàìåíòà, îñîáåííî â ñëó÷àå îñëàáëåíèÿ ýëåêòîðàëüíûõ ïîçèöèé), äîáèòüñÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà áóäåò êðàéíå ñëîæíî. Òåì áîëåå ÷òî åãî ïðèõîäó ê ðóêîâîäñòâó ñòðàíû ïðåäøåñòâóåò «äåéñòâî», êîòîðîå âïîëíå ïîäïàäàåò ïîä êðûëàòîå îïðåäåëåíèå: ýòî áîëüøå ÷åì ïðåñòóïëåíèå — ýòî îøèáêà. Q


A3

Ìû — çà Åâðîïó, îíà — ïðîòèâ íàñ Ëîçóíã ïðîøåäøèõ âûáîðîâ â Åâðîïàðëàìåíò «Â ýòîò ðàç âñå áóäåò èíà÷å», ïîõîæå, îïðàâäàë ñåáÿ: â ñëåäóþùåì çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè ÅÏ áóäåò çàñåäàòü ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî äåïóòàòîâ, æåëàþùèõ ïîëîæèòü êîíåö ÅÑ.  ïåðâóþ î÷åðåäü, áåçóñëîâíî, ðå÷ü èäåò î ñîêðóøèòåëüíîé ïîáåäå óëüòðàïðàâîãî Íàöèîíàëüíîãî ôðîíòà (FN) ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ìàðèí Ëå Ïåí, íàáðàâøåãî 25%, è Ïàðòèè íåçàâèñèìîñòè Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà (UKIP) âî ãëàâå ñ Íàéäæåëîì Ôàðàäæåì, òàêæå ïîëó÷èâøåé ÷óòü áîëüøå 27%. Ýòè äâå ïîëèòñèëû, åùå íåäàâíî âîñïðèíèìàâøèåñÿ àóòñàéäåðàìè ïîëèòè÷åñêîãî èñòåáëèøìåíòà, ñóìåëè îïåðåäèòü îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ, â òîì ÷èñëå ïðàâÿùèõ êîíñåðâàòîðîâ â Âåëèêîáðèòàíèè è ñîöèàëèñòîâ âî Ôðàíöèè. ×òî ãîâîðèò î ñåðüåçíûõ ïåðåìåíàõ â íàñòðîåíèÿõ âåäóùèõ ãîñóäàðñòâ ÅÑ.  ïåðâóþ î÷åðåäü ïåðåìåíû êàñàþòñÿ îòíîøåíèÿ åâðîïåéöåâ ê Áðþññåëþ, êîòîðûé ïðîäîëæàåò ïðîâîäèòü êðàéíå íåïîïóëÿðíóþ ïîëèòèêó æåñòêèõ ìåð ýêîíîìèè â þæíîåâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, â ÷àñòíîñòè â Ãðåöèè, ãäå íà âûáîðàõ â ÅÏ ïîáåäèëà àíòèåâðîïåéñêàÿ Êîàëèöèÿ ðàäèêàëüíûõ ëåâûõ (ÑÈÐÈÇÀ) âî ãëàâå ñ Àëåêñèñîì Öèïðàñîì, ïðåòåíäóþùèì íà ïîñò ïðåçèäåíòà Åâðîêîìèññèè (ÅÊ). Äðóãèì ôàêòîðîì, äîáàâèâøèì ãîëîñîâ ïàðòèÿì, íàñòðîåííûì ïðîòèâ ÅÑ, ñòàëî íåäîâîëüñòâî íåêîòîðûõ ñòðàí-÷ëåíîâ, ïðåèìóùåñòâåííî âåäóùèõ ýêîíîìèê, ïîñòîÿííûì âìåøàòåëüñòâîì Áðþññåëÿ â äåëà îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ, â òîì ÷èñëå è â ïîëèòèêó ôàêòè÷åñêîãî ïðåäâîäèòåëÿ ñîþçà Ãåðìàíèè. Òàê, â íà÷àëå ÿíâàðÿ Áðþññåëü ïîñîâåòîâàë êàíöëåðó Àíãåëå Ìåðêåëü âûäàâàòü ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå âñåì, êòî èùåò ðàáîòó â Ãåðìàíèè, â îòâåò íà ÷òî ãëàâà ÔÐà íåìåäëåííî ñôîðìèðîâàëà êîìèññèþ, êîòîðîé ïîðó÷èëà âíèìàòåëüíî èçó÷èòü ïîëèòèêó âûäà÷è ïîñîáèé è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óæåñòî÷èòü åå. Íàêîíåö, ïðîãîëîñîâàâ çà àíòèåâðîïåéñêèå ïàðòèè, ãðàæäàíå ÅÑ âûêàçàëè íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê ïîëèòèêå èììèãðàöèè è îòêðûòèÿ Øåíãåíñêîé çîíû, â ÷àñòíîñòè äëÿ Ðóìûíèè è Áîëãàðèè. Îñîáåííî íåäîâîëüíû íàïëûâîì òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, áîëåå èçâåñòíûõ êàê «ïîëüñêèå ñàíòåõíèêè», îêàçàëèñü ãðàæäàíå Âåëèêîáðèòàíèè, ïðîäîëæàþùåé îñòàâàòüñÿ â òðóäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè, à òàêæå Äàíèè, ãäå îäåðæàëà ïîáåäó àíòèèììèãðàíòñêàÿ Íàðîäíàÿ ïàðòèÿ. Ó÷èòûâàÿ ñòîëü î÷åâèäíûå ïðè÷èíû ïîñòîÿííîãî ðîñòà óëüòðàïðàâûõ íàñòðîåíèé ñðåäè åâðîïåéöåâ, êîòîðûå äî âûáîðîâ â ÅÏ íàèáîëåå íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè øâåéöàðöû, ïîääåðæàâøèå â õîäå ôåâðàëüñêîãî ðåôåðåíäóìà èíèöèàòèâó Íàðîäíîé ïàðòèè Øâåéöàðèè î ââåäåíèè êâîò íà èììèãðàöèþ, áûëî

âèò ïîä óãðîçó ïðîãðàììû âåäóùèõ ïîëèòè÷åñêèõ èãðîêîâ ñòðàíû, âëàäåþùèõ ýòèìè êàíàëàìè. Ïðè÷èíà ÿñíà — çíàíèå ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ äåë â ÅÑ ðàçâåÿëî áû èëëþçèè ìíîãèõ óêðàèíöåâ, äî ñèõ ïîð âåðÿùèõ, ÷òî ÷ëåíñòâî äàäóò âñêîðå ïîñëå òîãî, êàê ó âëàñòè îêàæåòñÿ áîëåå ïðîåâðîïåéñêèé ïîëèòèê, ÷åì áûâøèé ïðåçèäåíò ßíóêîâè÷.  ðåàëüíîñòè æå ëèäåð Íàöèîíàëüíîãî ôðîíòà Ëå Ïåí, ïîääåðæêà êîòîðîé ðàñòåò òàê æå ñòðåìèòåëüíî, êàê è åå ïîëèòè÷åñêèå àìáèöèè, íå ñêðûâàåò, ÷òî Óêðàèíå íå ñëåäóåò ðàññ÷èòûâàòü íà ÷ëåíñòâî â ïðîâàëèâøåìñÿ, ïî åå ìíåíèþ, ïðîåêòå ÅÑ: «Êèåâó íåò ñìûñëà ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê Ñîþçó». Êðîìå òîãî, ôðàíöóçñêàÿ íàöèîÒðèóìôàòîðû âûáîðîâ â Åâðîïàðëàìåíò âî Ôðàíöèè è Âåëèêîáðèòàíèè Ìàðèí Ëå Ïåí (ñëåâà) è Íàéäæåë Ôàðàäæ (ñïðàâà) íå ñêðûâàþò, ÷òî Óêðàèíó â ÅÑ îíè íå âèäÿò íàëèñòêà ïîñëåäíåå âðåìÿ çàíÿòà àêáû ðàçóìíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áðþñ- åñëè ó÷èòûâàòü, ÷òî ðîñò åâðîñêåïòè- (ïðîãðàììà «Ñòîëèöÿ: ñïåöâèïóñê» òèâíûì íàëàæèâàíèåì ñâÿçåé ñ ïðåñåëüñêèå ÷èíîâíèêè íàêîíåö ïåðå- öèçìà — ýòî ôàêòè÷åñêîå îòâåðæåíèå òåëåêàíàëà Êèåâ). çèäåíòîì ÐÔ Ïóòèíûì, êîòîðûé, Íà óêðàèíñêîì Ò òåìó ðåàëüíî- êàê è îíà, íå ïðîòèâ ïîøàòíóòü ÅÑ. ñìîòðÿò êàê âíóòðåííþþ, òàê è âíåø- èçáèðàòåëÿìè ïîñòåïåííîãî ïðîöåññà íþþ ïîëèòèêó ÅÑ. Òàê, åùå â àïðåëå âî âðåìÿ âèçèñîçäàíèÿ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Åâðî- ãî ïîëîæåíèÿ äåë â ÅÑ, â îñîáåííîÏîêà ÷òî îíè ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü ïû, òî, ñêîðåå âñåãî, îí áóäåò ïûòàòü- ñòè åãî âíóòðèïîëèòè÷åñêèõ òðóäíî- òà â Ìîñêâó îíà íàçâàëà îòíîøåíèå êîììåíòàðèåâ êàñàòåëüíî, îòêðîâåí- ñÿ ïðèîñòàíîâèòü óñêîðåííóþ ïîëè- ñòåé, ïðåäïî÷èòàþò çàìàë÷èâàòü, ïî- Áðþññåëÿ ê Ðîññèè âî âðåìÿ óêðàíî ãîâîðÿ, íåïðèÿòíûõ äëÿ íèõ ðå- òè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ èíòåãðà- ñêîëüêó íè îäíîé èç âåäóùèõ ïîëèò- èíñêîãî êðèçèñà ðóñîôîáñêèì, à òàêñèë íåâûãîäíî ïðèçíàâàòü, ÷òî Óê- æå êðèòèêîâàëà ìèíèñòðà èíîñòðàíçóëüòàòîâ, îäíàêî íåêîòîðûå âñå æå öèþ ñòðàí—÷ëåíîâ ñîþçà. ðåøèëè âûñêàçàòüñÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Âåðõîôñòàäò, ðàèíà íå íóæíà ÅÑ êàê ïîëíîïðàâíûé íûõ äåë Ôðàíöèè Ëîðàíà Ôàáèóñà çà Ê ïðèìåðó, îäèí èç ïðåòåíäåíòîâ íà Øóëüö è äðóãèå òàê íàçûâàåìûå åâ- ÷ëåí è ó÷àñòíèê áåçâèçîâîé çîíû íå åãî âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè åâðîïîñò ïðåçèäåíòà ÅÊ îò ÀËÄÅ (Àëüÿíñ ðîôåäåðàëèñòû, ðàòóþùèå çà óñèëå- òîëüêî èç-çà ýêîíîìè÷åñêîãî íåáëàãî- ìàéäàíà. ëèáåðàëîâ è äåìîêðàòîâ çà Åâðîïó) íèå âëàñòè Áðþññåëÿ, äîëæíû íàêî- ïîëó÷èÿ, íî è â ñèëó ñëèøêîì îáøèðÁîëåå òîãî, åå âïîëíå óñòðàèâàåò Ãè Âåðõîôñòàäò äîâîëåí, ÷òî ÿâêà íà íåö ïðåêðàòèòü æèòü â ìèðå èëëþ- íîé òåððèòîðèè, êîòîðàÿ äàëà áû åé àííåêñèÿ Ðîññèåé Êðûìà, êîòîðûé âûáîðû â ÅÏ, êîòîðûì åâðîïåéöû çèé, ãäå âñå åùå âèòàåò óêðàèíñêàÿ äàæå áîëüøå âëèÿíèÿ, â åå ïàðòèè ñ÷èòàþò òðàäèöèîííî ïðèäàþò ìåíüøå çíà÷å- ïîëèòè÷åñêàÿ âåðõóøêà âìåñòå ñ åå ê ïðèìåðó, â ÅÏ, ÷åì «èñòîðè÷åñêîé ÷àñòüþ Íàøè ÑÌÈ ñòàðà- ìàòóøêè-Ðîññèè». Ãåðìàíèè. íèÿ, ÷åì íàöèîíàëüíûì, âûðîñëà íà èçáèðàòåëÿìè. Ýòî íå ñêðûâàåò íå 0,1% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ã. «Ëå Ïåí âèäèò Ôðàíþòñÿ èçáåãàòü òîëüêî Þíêåð, êîòî«Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 30 ëåò ñðåä- «Íåò ñìûñëà âñòóïàòü â ÅÑ» öèþ íà ìåæäóíàðîäíîé òåìû åâðîñêåïòèÂå÷åðîì 25 ìàÿ, ñðàçó ïîñëå çàêðû- ðûé êàòåãîðè÷åñêè íÿÿ ÿâêà ïî Åâðîïå ïîâûñèëàñü. ß àðåíå â ñîþçå ñ Áåðëèöèçìà — ýòî ñòà- íîì è Ìîñêâîé. Îíà ñ÷èòàþ, ÷òî âîñüìîå çàêîíîäàòåëüíîå òèÿ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Óêðà- ïðîòèâ êàêèõ-ëèáî ñîáðàíèå Åâðîïàðëàìåíòà áóäåò ëó÷- èíå, âåäóùèå òåëåêàíàëû îáúÿâèëè âîåííûõ äåéñòâèé íà íàçûâàåò Ïóòèíà ïàòâèò ïîä óãðîçó øå îòîáðàæàòü òî÷êó çðåíèÿ åâðî- î äå-ôàêòî ïîáåäå îëèãàðõà Ïåòðà òåððèòîðèè Åâðîïû è âìåñòå ñ íèì âíåøíåïîëèòè÷åñ- ðèîòîì Ïîðîøåíêî. Ïîñêîëüêó îí íå ñêðû- è ãîòîâ ñìèðèòüñÿ ñ ïåéöåâ», — ïîä÷åðêíóë îí. ñòðåìèòñÿ íåéòðàëèçîêèé êóðñ Êèåâà íà âàòü ÅÑ, â ÷àñòíîñòè, Äåéñòâèòåëüíî, êîëè÷åñòâî ãðàæ- âàåò, ÷òî íàìåðåí óòâåðäèòü ïðîåâ- àííåêñèåé Êðûìà, íî äàí, ïðèøåäøèõ â âîñêðåñíûé äåíü ðîïåéñêèé êóðñ Óêðàèíû, áîëüøèí- è åãî îñíîâíîé îï÷òîáû çàùèòèòü õðèññáëèæåíèå ñ ÅÑ íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ê ïðèìå- ñòâî ýêñïåðòîâ è ïîëèòèêîâ ïðèíÿ- ïîíåíò â áîðüáå çà òèàíñêîå íàñëåäèå åâðó â Âåëèêîáðèòàíèè, âûðîñëî ïðî- ëèñü ðàññóæäàòü î ÷ëåíñòâå â ÅÑ, êî- ïîñò ïðåçèäåíòà ÅÊ ðîïåéñêîé öèâèëèçàòîðîå, ñóäÿ ïî òîíó áåñåäû, íå÷òî ñîöèàëèñò Ìàðòèí Øóëüö, îòêðûòî öèè. Î òàêîì ñîþçíèêå Êðåìëü ìîã òèâ ïðîøëûõ âûáîðîâ íà 1,52%. Òîëüêî âîò, ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì, ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùååñÿ è ÷óòü ëè çàÿâèâøèé ïåðåä âûáîðàìè ÅÏ, ÷òî òîëüêî ìå÷òàòü» — ïèøåò àìåðèêàííå âèäèò Óêðàèíó â ÅÑ íà ïðîòÿæå- ñêàÿ Wall Street Journal. ãîëîñîâàëè îíè íå çà Âåðõîôñòàäòà, óæå íå îáåùàííîå. Òåì èíòåðåñíåå áûëî íàáëþäàòü íèè ñëåäóþùèõ 5 ëåò. ïîñêîëüêó áðèòàíñêèå ëèáåðàëüíûå Ôàðàäæ òàê æå, êàê è Ëå Ïåí, Íè òîãî íè äðóãîãî óêðàèíñêèå ñêëîíåí âîçëàãàòü âèíó çà õàîñ â Óêäåìîêðàòû, òàêæå âõîäÿùèå â ÀËÄÅ, çà ðàñòåðÿííîñòüþ àóäèòîðèè, êîãäà â áóäóùåì ñîñòàâå ÅÏ çàéìóò ëèøü ïîçâîíèâøèé òåëåçðèòåëü îòìåòèë, ÑÌÈ ïóáëèêå íå ïðåäñòàâëÿþò, êàê ðàèíå íà ÅÑ, ó êîòîðîãî, ïî åãî ñëîîäíî ìåñòî — è íå â ïîñëåäíþþ î÷å- ÷òî íàèáîëåå âåðîÿòíûé êàíäèäàò íà è íå îñîáî ðàññóæäàþò, ÷òî æå âêëþ- âàì, «íà ðóêàõ êðîâü». ðåäü èç-çà îòêðîâåííîãî ïðîèãðûøà ïîñò ïðåçèäåíòà ÅÊ Æàí-Êëîä Þí- ÷àåò â ñåáÿ åâðîñêåïòèöèçì, î êîòî«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýêñïàíñèîíèñòñêàÿ èõ ëèäåðà âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðà êåð îòáðîñèë ïîòåíöèàëüíîå ÷ëåíñòâî ðîì íàøà ïðåññà ãîâîðèò êðàéíå ðåä- ïîëèòèêà, êîòîðóþ ïðîâîäèò ÁðþñÂåëèêîáðèòàíèè Íèêà Êëåããà â ñå- Óêðàèíû â ÅÑ â áëèæàéøèå 10 ëåò êî è çà÷àñòóþ àáñòðàêòíî, ïî âñåé âè- ñåëü, ïðåäëàãàÿ Óêðàèíå â êîíå÷íîì ðèè äåáàòîâ ñ ïðåäñåäàòåëåì UKIP — è íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè, ïî- äèìîñòè, àáñîëþòíî íàìåðåííî.  èòîãå âñòóïèòü â ÅÑ, à ìîæåò, äàæå â õîæå, íå çíàëè, êòî òàêîé Þíêåð ïåðâóþ î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî ýòî ñòà- ÍÀÒÎ, íå ñëèøêîì ñïîñîáñòâóåò ñòàÍàéäæåëîì Ôàðàäæåì. Òî æå êàñàåòñÿ Ôðàíöèè, ãäå íà áèëüíîñòè â ðåãèîíå è ôàêòè÷åñêè âûáîðû ïðèøëè íà 2,87% áîëüøå ñïðîâîöèðîâàëà Ïóòèíà äåéñòâîâàòü», èçáèðàòåëåé, ïî âñåé âèäèìîñòè, ÷òî— îòìåòèë îí. Îäíàêî íåñìîòðÿ íà áû ïðîãîëîñîâàòü çà Ëå Ïåí. òî ÷òî Ôàðàäæ äåéñòâèòåëüíî ñèìïàÄðóãîé ïðåòåíäåíò íà ïîñò ïðåçèòèçèðóåò Ïóòèíó (â èíòåðâüþ áðèòàíäåíòà ÅÊ ñîöèàëèñò Ìàðòèí Øóëüö ñêîìó æóðíàëó GQ îí íàçâàë åãî áûë áîëåå ðåàëèñòè÷åí â îöåíêàõ ðåíàèáîëåå ïî÷èòàåìûì ìèðîâûì ëèçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ â ÅÏ, ïðåäñåäåðîì) è ðàñêðèòèêîâàë ïðèíöà äàòåëåì êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ, ïîä×àðëüçà çà åãî íåäàâíåå ñðàâíåíèå ÷åðêíóâ, ÷òî «ÅÑ íå÷åìó ðàäîâàòüñÿ, ãëàâû Êðåìëÿ ñ Ãèòëåðîì, ñëèøêîì êîãäà òàêàÿ ïàðòèÿ, êàê Íàöèîíàëüíûé òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ìîñêâîé åìó ôðîíò, ïðèäåðæèâàþùàÿñÿ ðàñèñòíå íóæíî, êàê è ñ Ìàðèí Ëå Ïåí. ñêèõ, êñåíîôîáñêèõ è àíòèñåìèòñêèõ Áîëåå òîãî, îí ñ÷èòàåò, ÷òî Íàöèîâçãëÿäîâ, íàáèðàåò 25% ãîëîñîâ». íàëüíûé ôðîíò ïðèäåðæèâàåòñÿ Íå ñòàë ìîë÷àòü è íûíåøíèé ïðåñëèøêîì ðàäèêàëüíûõ âçãëÿäîâ, è çèäåíò Ôðàíöèè Ôðàíñóà Îëëàíä, îòåùå îñåíüþ 2013 ã. îòêàçàëñÿ çàêëþìåòèâøèé, ÷òî Áðþññåëü íå ìîæåò ïðî÷èòü àëüÿíñ î ñîâìåñòíîì ñ FN ñîäîëæàòü îòäàëÿòüñÿ îò ëþäåé: «ÅÑ äîëòðóäíè÷åñòâå â ÅÏ, â îòëè÷èå îò æåí áûòü ïðîñòîé è ÿñíîé ñòðóêòóðîé, ïðåäñåäàòåëÿ ãîëëàíäñêîé Ïàðòèè óìåþùåé áûòü ýôôåêòèâíîé, íî ïðè ñâîáîäû (PVV) Ãåðòà Âèëäåðñà. ýòîì âîçäåðæèâàþùåéñÿ îò èçëèøíåÈ, ïîõîæå, îêàçàëñÿ ïðàâ: àíòèèìãî âìåøàòåëüñòâà. ß — åâðîïååö, è ìîÿ ìèãðàíòñêàÿ ïîëèòñèëà Ãîëëàíäèè ñ îáÿçàííîñòü ðåôîðìèðîâàòü Ôðàíöèþ òðåñêîì ïðîâàëèëàñü íà ïðîøåäøèõ Êàðèêàòóðà èç áåëüãèéñêîé Le Soir. Cëåâà: â Óêðàèíå — «Ìû ëþáèì Åâðîïó», è èçìåíèòü íàïðàâëåíèå ÅÑ». âûáîðàõ â ÅÏ. Ïî âñåé âèäèìîñòè, «Äà çäðàâñòâóåò Åâðîïà!», «Ìû õîòèì â íåé áûòü», «ßíóêîâè÷, ãåòü». Ñïðàâà: Êàê èìåííî Îëëàíä ïëàíèðóåò ïå- òåì âðåìåíåì â Åâðîïå — «Åâðîïà ïôôô», «Î ÷åì îíè ãîâîðÿò?», «Â íàøåì èçáèðàòåëÿì Âèëäåðñà íå ñëèøêîì ðåäåëàòü ÅÑ, îí íå óòî÷íÿåò. Îäíàêî âîçðàñòå ýòîãî íå ïîíÿòü». ïðèøëèñü ïî âêóñó íåêîòîðûå âûñêàVOXEUROP. EU

Ëåñÿ ÄÓÁÅÍÊÎ

Åâðîïîôèãèçì âìåñòî åâðîñêåïòèöèçìà Àëåêñåé ÀÐÅÔÜÅÂ, Ïðàãà

Íà ìèíóâøèõ âûáîðàõ â Åâðîïàðëàìåíò ÿâêà â ×åõèè ñîñòàâèëà âñåãî 18,2%, íî è ýòî, êàê îêàçàëîñü, íå ïðåäåë åâðîïîôèãèçìà — â Ñëîâàêèè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ïðèøëè âñåãî 13% ãðàæäàí. Íàëèöî àíòèðåêîðä â ìàñøòàáàõ ÅÑ. Âåñü ìèð îáñóæäàåò ïîáåäó íàöèîíàëèñòîâ è åâðîñêåïòèêîâ â Âåëèêîáðèòàíèè è Ôðàíöèè, íî ïî÷åìó-òî íèêòî íå çàäàåòñÿ âîïðîñîì î ëåãèòèìíîñòè ñàìèõ âûáîðîâ â ×åõèè èëè Ñëîâàêèè. Ïîñìîòðèòå åùå ðàç íà öèôðû. À âåäü ýòî ñòðàíûíîâè÷êè, ÿêîáû ïàññèîíàðíûå, ñâåæàÿ êðîâü äëÿ ÅÑ. Ñëîâàöêàÿ ãàçåòà «Ãîñïîäàðñêå íîâèíû» îáúÿñíÿåò ðåêîðäíî íèçêóþ ÿâêó êðèçèñîì ìåñòíîé ïîëèòè÷åñêîé ñöåíû. «Ãîëîñîâàòü ïðèøëè ÷ëåíû ïàðòèé, èõ ñåìüè è íåñêîëüêî ïåíñèîíåðîâ. Ëèäåðàì ñòàðûõ «âûãîðåâøèõ» ïàðòèé íå÷åãî ñêàçàòü ëþäÿì», ïèøåò èçäàíèå. Äðóãàÿ ñëîâàöêàÿ ãàçåòà Sme óòåøàåò ñåáÿ è ÷èòàòåëåé òåì, ÷òî â Åâðîïàðëàìåíò íå ïðîøåë íè îäèí êàíäèäàò îò äâóõ íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ïàðòèé: Ñëîâàöêîé íàðîäíîé ïàðòèè è Íàðîäíîé ïàðòèè «Íàøà Ñëîâàêèÿ». Íåêîòîðûå ÑÌÈ Çàïàäíîé Åâðîïû, íàïðèìåð àâñòðèéñêàÿ ãàçåòà Kurier, ñòàâèò Ñëîâàêèþ â ïðèìåð: ìîë, íå âåçäå ãîëîâó ïîäíèìàþò íàöèîíàëèñòû. À ïîáåäèëà â Ñëîâàêèè ïàðòèÿ Smer («Íàïðàâëåíèå») íûíåøíåãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîáåðòà

Ôèöî ñ ðåçóëüòàòîì 24%. Ñëàáîå óòåøåíèå, ó÷èòûâàÿ ÿâêó.  ×åõèè íàöèîíàëèñòàì òîæå íè÷åãî íå äîñòàëîñü. Ïîáåäèëî îáúåäèíåíèå ANO (16,3%), âõîäÿùåå â ïàðëàìåíòñêóþ êîàëèöèþ, îòíîñèòåëüíî íîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà (âîçíèêëà â 2011 ã.), ïûòàþùàÿñÿ ñî÷åòàòü â ñåáå ëèáåðàëèçì è ñîöèàëèçì è âîçãëàâëÿåìàÿ Àíäðååì Áàáèøåì (âòîðîå ìåñòî â ñïèñêå ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé ×åõèè). Âûñîêèé ðåçóëüòàò è ó ëèáåðàëüíîé ïàðòèè ÒÎÏ 09 (15,95%), âîçãëàâëÿåìîé íàñëåäíèêîì äåëà Ãàâåëà è êðèòèêîì Óêðàèíû âðåìåí ßíóêîâè÷à Êàðåëîì Øâàðöåíáåðãîì, áûâøèì ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë. Ñîöèàëäåìîêðàòû íà òðåòüåì ìåñòå (14,17%), çà íèìè ñ äîâîëüíî âûñîêèì ðåçóëüòàòîì ñëåäóþò êîììóíèñòû (10,98%). ×åøñêèå ïîëèòèêè è ïîëèòîëîãè íåçàâèñèìî îò ïîëèòè÷åñêèõ ïðèñòðàñòèé âîâñþ îáñóæäàþò íèçêóþ ÿâêó. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2009 ã. íà âûáîðàõ â Åâðîïàðëàìåíò ÿâêà â ×åõèè ñîñòàâèëà 28%. Ìíåíèÿ âûñêàçûâàþòñÿ ðàçíûå, íî íà÷íó ñî ñâîåãî ñîáñòâåííîãî. Äëÿ áîëüøèíñòâà ÷åõîâ Áðþññåëü òàê æå äàëåê, êàê è Ìàðñ. Ñòîðîííèêè ÅÑ — à ýòî ìîëîäåæü è ñðåäíèé êëàññ — òâåðäî óâåðåíû, ÷òî ÅÑ íèêóäà íå äåíåòñÿ è áóäåò ñåáå äàëüøå ñóùåñòâîâàòü áåç èõ ãîëîñîâ. Ò. å. âåðà â ñàìîäîñòàòî÷íîñòü Åâðîñîþçà òîëêàåò ê ýëåêòîðàëüíîìó ïîôèãèçìó. Ïî äàííûì ìàéñêîãî ñîöèññëåäîâàíèÿ öåíòðà îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ÷ëåíñòâîì ×åõèè â ÅÑ äîâîëüíî ëèøü 28% îïðîøåííûõ. Î ñâîåì íåéòðàëüíîì îòíîøåíèè çàÿâèëè 38% ðåñïîíäåíòîâ, íåäîâîëüíûõ — 31% (íà 3% áîëüøå, ÷åì â ìàå ìèíóâøåãî ãîäà). ×àùå âñåãî ÷åõè êðèòèêóþò ÅÑ çà îòêðîâåííî àáñóðäíûå äèðåêòèâû, óòå÷êó ìîçãîâ â ýêîíîìè÷åñêè áîëåå ðàçâèòûå ñòðàíû è ðîñò áþðîêðàòèè. Ñîáñòâåííî, âîò è âòîðàÿ ïðè÷èíà íèçêîé ÿâêè — äîâîëüíî ïðîõëàäíîå îòíîøåíèå ê ÅÑ â öåëîì.

Òðåòüÿ ïðè÷èíà — ÅÑ êàê ïðåäåëüíî Äåéñòâèòåëüíî, â Åâðîïàðëàìåíòå çàáþðîêðàòèçèðîâàííàÿ è íåóêëþæàÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ 96 åâðîäåïóòàòîâ îò ñòðóêòóðà — ñîâåðøåííî íå óìååò ïèà- Ãåðìàíèè. ×åõèÿ ïðåäñòàâëåíà 21 äåðèòü ñâîè äîñòîèíñòâà. Äóìàþ, äàæå ïóòàòîì, ñëîâàêè — 13.  ðåàëüíîñòè ÿðûå åâðîñêåïòèêè ïðèçíàþò, ÷òî äî- ðóëåâûì Åâðîñîþçà ÿâëÿåòñÿ Ãåðìàñòîèíñòâà âñå-òàêè åñòü, èíà÷å ÅÑ ïðî- íèÿ. Âñïîìíèòå, èìåííî Áåðëèí ñóñòî íå ñìîã áû ñóùåñòâîâàòü äîëãîå âðå- ìåë ðàçðåøèòü ãðå÷åñêèé ýêîíîìè÷åìÿ. Ñîçäàòü ñîáñòâåííóþ ïèàð-ñòðóê- ñêèé êðèçèñ, äåéñòâèòåëüíî ìàñøòàáòóðó íå ïîçâîëÿåò, êàê íè ïàðàäîê- íûé è óãðîæàþùèé. Íî ìíîãèå çàáûñàëüíî, áîÿçíü êðèòèêè çà òðàòó ñðåäñòâ ëè, ÷òî ñóòü Åâðîñîþçà — â ðàâíîïðàíà ñàìîðåêëàìó. Ìèëëèàðäíûå äîòà- âèè, åìó àïðèîðè íå íóæåí ðóëåâîé. öèè ÅÑ íà òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêÈ íåñìîòðÿ íà åâðîèíòåãðàöèþ è òóðó èëè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîåêòû âîñ- ãëîáàëèçàöèþ, êàæäàÿ ñòðàíà ÅÑ ñòàëïðèíèìàþòñÿ êàê ñàìî ñîáîé, à íåäî- êèâàåòñÿ ñ ñîáñòâåííûìè ïðîáëåìàìè. ñòàòêè (êîèõ, íàäî îòìåòèòü, êàê ìè-  ×åõèè ýòî áåçðàáîòíûå, êîëè÷åñòâî íèìóì íå ìåíüøå, ÷åì äîñòîèíñòâ) êîòîðûõ â ÿíâàðå äîñòèãëî ðåêîðäíûõ îñòðî êðèòèêóþòñÿ åæåäíåâíî â áîëü- 629 274 ÷åë. Ê êîíöó âåñíû îíî ñíèøèíñòâå ÑÌÈ. Ïîçèëîñü ïî÷òè íà 55 òûñ., ýòîìó åâðîñêåïòèöèçì íî ïðè÷èíîé òîìó òðà×åõèÿ íà ñëóõó ó âñåõ: íàäèöèîííûå ñåçîííûå ðàè Ñëîâàêèÿ ïðèìåð, â ×åõèè îí áîòû è ðàñöâåò òóðèñòèìîäåí è ó ëþìïåíîâ, ÷åñêîãî ñåçîíà. Ëèøü óäèâèëè è ó èíòåëëåêòóàëîâ. êàæäûé ïÿòûé æèòåëü íèçêîé ÿâêîé Áûâøèé ïðåçèäåíò ×åõèè óâåðåí, ÷òî íå ïî×åõèè Âàöëàâ Êëàóñ, òåðÿåò ðàáîòó. ×òî áóäåò èçâåñòíûé åâðîñêåïòèê, íà âûáîðû îñåíüþ — íèêòî íå çíàåò. Ïî äàííûì ïðèøåë, íî ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïðîãðàì- íà ìàé 2013 ã., 88% ÷åõîâ áûëè íåäîì ïàðòèé íå ÷èòàë, à ñàìè âûáîðû íà- âîëüíû óðîâíåì æèçíè.  îêòÿáðå òîçâàë «íåíóæíûìè è íåîòðàæàþùèìè ãî æå ãîäà òîëüêî 5% áûëè äîâîëüíû ðåàëüíîé êàðòèíû». «Âñå áîëüøå ëþ- ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå. Áîëüäåé ïîíèìàþò, ÷òî íåëüçÿ öåíòðàëè- øèíñòâî ñ÷èòàåò ñàìûìè âàæíûìè çîâàòü Åâðîïó è óïðàâëÿòü åþ èç åäè- ïðîáëåìàìè ãîñóäàðñòâà ýêîíîìè÷åñêóþ íîãî öåíòðà», — ñêàçàë Êëàóñ, êîì- ïðåñòóïíîñòü, îáùåñòâåííóþ áåçîïàñìåíòèðóÿ íèçêóþ ÿâêó. íîñòü è ñîöèàëüíóþ íåñòàáèëüíîñòü. Åñëè Êëàóñ èìåë â âèäó Áðþññåëü, Íà ýòîì ôîíå ÷åøñêèé ìèíèñòð òî íåìåöêèé àíàëèòèê Óëüðèêå Ãó- îáîðîíû Ìàðòèí Ñòðîïíèöêèé ïðèåðîò â èíòåðâüþ ÷åøñêîé ãàçåòå E15 çâàë 26 ìàÿ ×åõèþ è Åâðîïó â öåëîì ñêàçàëà, ÷òî ïðîâàë âûáîðîâ â Åâ- óâåëè÷èòü ðàñõîäû íà îáîðîíîñïîñîáðîïàðëàìåíò âûçâàí ýêîíîìè÷åñ- íîñòü è ïîÿñíÿòü ýòó íåîáõîäèìîñòü êèì äîìèíèðîâàíèåì Ãåðìàíèè â ëþäÿì âîïðåêè «ñîáñòâåííûì ýëåêòîÅâðîïå. «Íåáîëüøèå ãîñóäàðñòâà ðàëüíûì èíòåðåñàì». Ýòîò ïðèçûâ, ïî Âîñòî÷íîé Åâðîïû ÷óâñòâóþò ñåáÿ ñëîâàì ñàìîãî ìèíèñòðà, ñâÿçàí ñ Óêíåäîñòàòî÷íî ïðåäñòàâëåííûìè â ðàèíîé, ãäå ñîõðàíÿåòñÿ óãðîçà âîåíÅâðîïàðëàìåíòå, èõ æèòåëè óâåðå- íîãî âòîðæåíèÿ. «Ìèð íå äàåòñÿ áåñíû, ÷òî íè÷åãî èçìåíèòü íåëüçÿ. ïëàòíî», — ñêàçàë Ñòðîïíèöêèé. ÏîñÏðè ýòîì îíè êðåïêî ñâÿçàíû ñ ëå ýòîãî ÷åõè ñòàëè øóòèòü, ÷òî ïî÷åÃåðìàíèåé ýêîíîìè÷åñêè è êóëü- ìó-òî èìåííî â ìèðíîå âðåìÿ â ñòðàòóðíî è óâåðåíû: çà íèõ âñå ðåøèò íå ðîñëà èíôëÿöèÿ è îòìåíÿëèñü ìíîÁåðëèí», — ñêàçàëà îíà. ãèå ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ. 3

×èòàÿ êîììåíòàðèè íà óêðàèíñêèõ è ðîññèéñêèõ èíòåðíåò-ôîðóìàõ, ÿ ÷àñòî îòìå÷àë â íèõ íåêèé âîñòîðã îò òðèóìôà åâðîïåéñêèõ íàöèîíàëèñòîâ âðîäå Ìàðèí Ëå Ïåí è åå Íàöèîíàëüíîãî ôðîíòà èëè âåíãåðñêîé ïàðòèè «Éîááèê» (14,68% è âòîðîå ìåñòî), òðåáóþùåé îò Óêðàèíû àâòîíîìèè äëÿ âåíãðîâ. Åñëè ïîïûòàòüñÿ öåíçóðíî è êîíöåíòðèðîâàííî ïåðåäàòü ñóòü âîñòîðæåííûõ êîììåíòàðèåâ, òî îíè ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó: «êàêîå ðàçî÷àðîâàíèå äëÿ ãàñòàðáàéòåðîâ èç Çàïàäíîé Óêðàèíû, íèêîìó îíè â Åâðîïå íå íóæíû, Åâðîïà ïðàâååò, à ÅÑ âîò-âîò ðàñïàäåòñÿ». Ó ìåíÿ åñòü îïûò îáùåíèÿ ñ ÷åøñêèìè íàöèîíàëèñòàìè, ïîýòîìó âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü íåìíîãî ïîêðèòèêîâàòü âûøåóïîìÿíóòûé âîñòîðã. ×åøñêèé íàöèîíàëèñò ìîæåò äîëãî êàòèòü áî÷êó íà ñëîâàêîâ, êîòîðûå «ïîíàåõàëè è îòáèðàþò ðàáîòó», è òàê æå äîëãî îáúÿñíÿòü, ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ îò ÷åõîâ (â õóäøóþ ñòîðîíó, åñòåñòâåííî). Íî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ÷åøñêèé íàöèîíàëèñò âðÿä ëè ïîêàæåò íà êàðòå Êèåâ, è îí óâåðåí, ÷òî Ìîëäàâèÿ íàõîäèòñÿ ãäå-òî ðÿäîì ñ Ìîñêâîé. Êîãäà ÿ îáùàëñÿ ñ ÷åøñêèì íàöèîíàëèñòîì, òîò îáðóøèëñÿ âîâñå íå íà «óêðàèíöåâ â ñïîðòèâíûõ øòàíàõ, ïîíàåõàâøèõ è îòáèðàþùèõ ðàáîòó», à íà ðóññêèõ, êîòîðûå «ñêóïèëè Êàðëîâû Âàðû, ãîíÿþò íà ñâîèõ «ìåðñåäåñàõ», è âîîáùå îêêóïàíòû, è æèòüÿ îò íèõ íåò». Íàöèîíàëèñòè÷åñêèé ôëþãåð íåïðåäñêàçóåì, îáúåêòîì íåäîâîëüñòâà ìîæåò ñòàòü êòî óãîäíî, è ìîæíî äîëãî è áåçðåçóëüòàòíî äîêàçûâàòü, ÷òî áîãàòûå ðîññèÿíå — ýòî áëàãî äëÿ ×åõèè, êàê, êñòàòè, è óêðàèíñêèå çàðîáèò÷àíå, ïîñòðîèâøèå ïîë-×åõèè. Íå äóìàþ, ÷òî ÷åøñêèé íàöèîíàëèñò ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ôðàíöóçñêîãî, âåíãåðñêîãî èëè óêðàèíñêîãî. Ïîýòîìó îò âîñòîðãîâ ÿ Q áû âîçäåðæàëñÿ.

30.V 2014 çûâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè îñíîâàòåëÿ FN Æàí-Ìàðè Ëå Ïåíà, ê ñëîâó, îòìåòèâøåãî, ÷òî ñìåðòåëüíûé âèðóñ Ebola ìîã áû ðàçðåøèòü ïðîáëåìó ïåðåíàñåëåííîñòè ïëàíåòû è èììèãðàöèè âî Ôðàíöèè. «Ìåíÿ ðåçóëüòàò íå óäèâèë. ß ïðåäóïðåæäàë, ÷òî ñîþç ñ FN è Ïàðòèåé ñâîáîäû Àâñòðèè íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê ýëåêòîðàëüíîé êàòàñòðîôå», — îòìåòèë äåïóòàò îò PVV Ëóêàñ Õàðòîíã, ðàíåå îòêàçàâøèéñÿ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â âûáîðàõ â ÅÏ.

Âèíîâàò íå òîëüêî Ïóòèí Áåçóñëîâíî, ïîòåðÿ òàêîãî ìîùíîãî ñîþçíèêà, êàê Âèëäåðñ, íå ñêðûâàâøåãî ñâîåãî íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê âîñòî÷íîåâðîïåéñêèì ÷ëåíàì ÅÑ, íåâûãîäíà íè Ëå Ïåí, íè Ôàðàäæó, êîòîðûé òàêæå óâåðåí, ÷òî ñîþçó íå ñòîèëî ïðèíèìàòü ýêîíîìè÷åñêè îòñòàëûå ïîñòñîâåòñêèå ãîñóäàðñòâà. «Åñëè ïðåìüåð-ìèíèñòðó Êýìåðîíó äàòü âîëþ, îí âîçüìåò â ÅÑ äàæå Óêðàèíó ñ Òóðöèåé», — îäíàæäû ñúÿçâèë ëèäåð UKIP â ïîïûòêå ïîäêîëîòü ãëàâó Âåëèêîáðèòàíèè. Êîíå÷íî æå, Ôàðàäæ íåñêîëüêî ïðåóâåëè÷èë: íåñìîòðÿ íà òî ÷òî Êýìåðîí äåéñòâèòåëüíî ïðîåâðîïåéñêèé ïîëèòèê, åìó ñîþç íóæåí â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ çàùèòû èíòåðåñîâ êðóïíîãî áèçíåñà, à íå ÷òîáû ïðèñîåäèíèòü ê ñîþçó ñòðàíû ñ íåóñòîÿâøåéñÿ ýêîíîìèêîé, èñõîäÿ èç ÷èñòî ãåîïîëèòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé. Ýòî áûëî îñîáåííî çàìåòíî ïîñëå àííåêñèè Ðîññèåé Êðûìà, êîãäà Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî, ÿâëÿþùååñÿ ãàðàíòîì òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè Óêðàèíû, ïðåäïî÷ëî åé ðîññèéñêèé êàïèòàë. Äà è â öåëîì ïîëèòè÷åñêèé èñòåáëèøìåíò êàê Âåëèêîáðèòàíèè, òàê è îñòàëüíûõ âåäóùèõ ñòðàí ÅÑ íèêîãäà íå ïðîÿâëÿë îñîáîãî ýíòóçèàçìà â ñâÿçè ñ ïîòåíöèàëüíûì ÷ëåíñòâîì Óêðàèíû. Íå èñêëþ÷åíèå è êàíöëåð Ìåðêåëü, ðàñöåíèâàþùàÿ ñòðàíó ñêîðåå êàê áðåìÿ, ÷åì êàê ñåðüåçíîãî ïàðòíåðà. Åñëè áû óêðàèíöû íå ïîçâîëèëè ââåñòè ñåáÿ â çàáëóæäåíèå, òî äàâíî îñîçíàëè áû, ÷òî ÷ëåíñòâî Óêðàèíû â ñîþçå íå îñîáî âûãîäíî íè ÅÑ êàê íàäíàöèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, íè íàöèîíàëüíûì ãîñóäàðñòâàì, âõîäÿùèì â íåãî, íè èõ æèòåëÿì, ïîêàçàâøèì íà âûáîðàõ â ÅÏ â òîì ÷èñëå âåñüìà íåîäîáðèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïîòåíöèàëüíîìó ðàñøèðåíèþ Ñîþçà. Áàíêðîòó Óêðàèíå, óòðàòèâøåé ÷àñòü êëþ÷åâîé ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåîïîëèòèêè òåððèòîðèè è ôàêòè÷åñêè íàõîäÿùåéñÿ â ñîñòîÿíèè ãðàæäàíñêîé âîéíû, íóæíî îñîçíàòü, ÷òî ìå÷òà, ïîáóäèâøàÿ ìíîãèõ åùå â íîÿáðå âûéòè íà åâðîìàéäàí, íåñáûòî÷íàÿ, ïðè÷åì íå ñòîëüêî èç-çà Ïóòèíà, Êèñåëåâà èëè Æèðèíîâñêîãî, ñêîëüêî ïîòîìó, ÷òî ÅÑ ïðåäñòîèò ñïåðâà ðàçîáðàòüñÿ ñ ñîáñòâåííîé ïîëèòèêîé è óñòðîéñòâîì. «Ïðåæäå ÷åì ðàñøèðÿòü ÅÑ, íóæíî åãî ðåôîðìèðîâàòü, óñòðàíèâ âíóòðåííèå ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ñòðàíàìè-÷ëåíàìè. ×òî æå êàñàåòñÿ Óêðàèíû, òî òàì íàäî ñïåðâà ñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ. Î ÷ëåíñòâå, âîçìîæíî, ïîãîâîðèì ëåò ÷åðåç 20», — îòìåòèë ãëàâà ÅÏ Ìàðòèí Øóëüö â èíòåðâüþ íåìåöêîìó Spiegel. Q

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ 31 ìàÿ Äåíü ðàáîòíèêîâ èçäàòåëüñòâ, ïîëèãðàôèè è êíèãîðàñïðîñòðàíåíèÿ Óêðàèíû.

1 èþíÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåòåé (Äåíü çàùèòû äåòåé).

Íèêîëàÿ Ñàìîéëîâè÷à ÂÀØÓËÅÍÊÎ — àêàäåìèêà ÍÀÏÍÓ, ãëàâíîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè ÍÀÏÍÓ. Ñòåïàíà Íèêîëàåâè÷à ÔÈÖÈ×À — íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðàèíû, ñîëèñòà Íàöèîíàëüíîé îïåðû Óêðàèíû èì. Ò. Øåâ÷åíêî.

2 èþíÿ Ëèëèþ Àíàòîëüåâíó ËÓÄÀÍ — ìíîãîêðàòíóþ ÷åìïèîíêó Óêðàèíû ïî ñàííîìó ñïîðòó, ó÷àñòíèöó òðåõ Îëèìïèàä, çíàìåíîñöà ñáîðíîé Óêðàèíû íà çèìíèõ Èãðàõ-2010. Êîíñòàíòèíà Ìåðêóðüåâè÷à ÑÛÒÍÈÊÀ — àêàäåìèêà ÍÀÍÓ, ïî÷åòíîãî äèðåêòîðà Èíñòèòóòà áîòàíèêè èì. Õîëîäíîãî.


ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ

A4 ÔÎÐÓÌ 30.V 2014

c äíåì ðîæäåíèÿ

àêòóàëüíî ßðîñëàâ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

 ãîäû ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè çàíÿòíûì äëÿ äåëîâûõ èçäàíèé ñòàëî ñîñòàâëåíèå ðåéòèíãîâ âëèÿíèÿ îëèãàðõîâ. Ðåãóëÿðíî àíàëèçèðóÿ ïðîöåññû â çàêîíîäàòåëüíîé ñôåðå, ïðèâàòèçàöèîííûå êîíêóðñû, ñäåëêè ïî ñëèÿíèþ è ïîãëîùåíèþ, êðóïíûå êðåäèòíûå ñîãëàøåíèÿ è ïðèòîê èíâåñòèöèé, ìîæíî áûëî áåçîøèáî÷íî âû÷èñëèòü àêòèâíîñòü ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíîãî áèçíåñà, íàðîæäàþùèåñÿ àëüÿíñû è ýâîëþöèþ êîíôëèêòîâ. Ïðîöåññ íàêîïëåíèÿ êàïèòàëîâ ïðîèñõîäèë íå áåç ñïîðòèâíîãî àçàðòà. Ñ ïîäà÷è Ðèíàòà Àõìåòîâà ôîðìèðîâàíèå íîâîãî êëàññà õîçÿåâ æèçíè ïîëó÷èëî íàçâàíèå «÷åìïèîíàò ïî çàðàáàòûâàíèþ äåíåã». Âåäóùèå óêðàèíñêèå áèçíåñìåíû ñîðåâíîâàëèñü äðóã ñ äðóãîì â èçîáðåòàòåëüíîñòè îáõîäèòü çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ. Äëÿ ýòîãî ê èõ óñëóãàì âñåãäà íàõîäèëèñü ïðîâîðíûå þðèñòû è ñóäüè, ïàäêèå äî âçÿòîê ÷èíîâíèêè è ïðàâîîõðàíèòåëè. Äàæå îòúåì ïðåäïðèÿòèé ó òàê íàçûâàåìûõ «êðàñíûõ äèðåêòîðîâ» íîâûå óêðàèíöû ñòàðàëèñü ïðîâåñòè èçÿùíî è ñ þìîðîì. Ïîñëåäñòâèÿ ïðîöåññà ïåðâè÷íîãî íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà äëÿ áîëüøèíñòâà æèòåëåé ñòðàíû áûëè íå î÷åíü ïîíÿòíû. Íî äàæå ïðåäñòàâèòåëè èíòåëëèãåíöèè ñõîäèëèñü âî ìíåíèè, ÷òî çàêîíîäàòåëüíûé íèãèëèçì è îñâÿùåííàÿ ãîñóäàðñòâîì êîððóïöèÿ — âñå æå ëó÷øå áàíäèòñêîãî áåñïðåäåëà 90-õ. Ïðîùå âñåãî ýòî æèçíåííîå êðåäî èëëþñòðèðîâàëà ôðàçà èç «Ïèñåì ðèìñêîìó äðóãó» Èîñèôà Áðîäñêîãî — «íî âîðþãà ìíå ìèëåé, ÷åì êðîâîïèéöà». Ñåãîäíÿ ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ïðîöåññ ïðåâðàùåíèÿ áûâøèõ áàíäèòîâ è ìîøåííèêîâ 90-õ â äîáðîïîðÿäî÷íûõ ãðàæäàí íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ äåãðàäèðîâàë äî óçàêîíåííîãî òåððîðèçìà. Áîãàòåéøèå ëþäè ôîðìèðóþò ÷àñòíûå àðìèè è áîåâûå îòðÿäû. ×òîáû çàùèòèòü ñîáñòâåííîñòü, îõðàííûõ àãåíòñòâ óæå íåäîñòàòî÷íî. À ÷åìïèîíàò ïî çàðàáàòûâàíèþ äåíåã òåïåðü ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî ïîáåäèòåëåì âïîëíå ìîæåò îêàçàòüñÿ òîò, êòî ïîíåñåò ìåíüøèå ïîòåðè. Èçáðàíèå ïðåçèäåíòîì àãðàðíîøîêîëàäíîãî ìàãíàòà Ïåòðà Ïîðîøåíêî, ÷åé êàïèòàë óêðàèíñêàÿ âåðñèÿ àìåðèêàíñêîãî æóðíàëà Forbes îöåíèëà â $1,6 ìëðä., ïîñòàâèâ åãî íà 7-å ìåñòî ñðåäè áîãàòåéøèõ óêðàèíöåâ, â ïðèäà÷ó ê ðîçäàííûì ðàíåå ãóáåðíàòîðñêèì äîëæíîñòÿì ôèãóðàíòàì òîãî æå ñïèñêà — Èãîðþ Êîëîìîéñêîìó ($2,4 ìëðä., 3-å ìåñòî, Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë.), Ñåðãåþ Òàðóòå ($597 ìëí., 16-å ìåñòî, Äîíåöêàÿ îáë.), Èãîðþ Ïàëèöå ($82 ìëí., 93-å ìåñòî, Îäåññêàÿ îáë.) — ñòàëî åùå îäíèì ñâèäåòåëüñòâîì äåãðàäàöèè âåðòèêàëè âëàñòè äî ðåãèîíàëüíûõ è îòðàñëåâûõ ñåòåâûõ ñòðóêòóð. Ìàéäàí èãíîðèðîâàë èíòåðåñû êðóïíîãî áèçíåñà è ïðîìûøëåííèêîâ âîñòî÷íîé ÷àñòè Óêðàèíû, îðèåíòèðîâàííûõ íà ðîññèéñêèé ðûíîê ñáûòà ïðîäóêöèè. Íî ýòà ÷àñòü óêðàèíñêîãî áèçíåñ-ñîîáùåñòâà âîñïîëüçîâàëàñü îáèäàìè îòëó÷åííîãî îò âëàñòè ïðåçèäåíòà ßíóêîâè÷à è ñôîðìèðîâàííîé ïðè åãî ïðàâëåíèè «ôðîíäû» íîâûõ îëèãàðõîâ. Ïðîòèâîñòîÿò èì «ñòàðûå» ðåñïåêòàáåëüíûå áèçíåñìåíû ïåðâîé âîëíû íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà, ñâÿçûâàþùèå ñâîè èíòåðåñû ñ çàïàäíûì âåêòîðîì ðàçâèòèÿ. Âîéíà íà âîñòîêå Óêðàèíû âåäåòñÿ ïîä ôëàãîì íàöèîíàëüíîé ãîðäîñòè è äîñòîèíñòâà. Íî çà ïîëèòè÷åñêèìè ëîçóíãàìè áåçîøèáî÷íî óãàäûâàþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû. Ëèäåðû äîíåöêî-ëóãàíñêîãî ñåïàðàòèçìà óæå ïðèñòóïèëè ê íàöèîíàëèçàöèè ïðåäïðèÿòèé, ïîäïèòûâàþùèõ êîøåëüêè èõ ïîëèòè÷åñêèõ îïïîíåíòîâ. Âîîðóæåííûå ñòîðîííèêè «åäèíñòâà Óêðàèíû» òàêæå íå ñêðûâàþò, ÷òî âîåííàÿ îïåðàöèÿ íà âîñòîêå — âñåãî ëèøü ïðåëþäèÿ ê íîâîìó ïåðåäåëó ñîáñòâåííîñòè è èñêîðåíåíèþ âëèÿíèÿ áîëüøåé ÷àñòè íûíåøíèõ õîçÿåâ Äîíáàññà.

Áîéöû íåâèäèìîãî ôðîíòà Î êîíôëèêòå èíòåðåñîâ ìåæäó «ñòàðûìè» è «íîâûìè» åùå â íà÷àëå ôåâðàëÿ â èíòåðâüþ èçðàèëüñêîìó æóðíàëèñòó Øèìîíó Áðèìàíó ãîâîðèë äíåïðîïåòðîâñêèé áèçíåñìåí Ãåííàäèé Êîðáàí ($156 ìëí., 76-å ìåñòî â ñïèñêå Forbes-Óêðàèíà çà 2013 ã.). Èñõîä ïðîòèâîñòîÿíèÿ íà ìàéäàíå òîãäà åùå íå áûë ÿñåí. Íåêîãäà ðåéäåð ¹1 â Óêðàèíå, ñêîëîòèâøèé ñîñòîÿíèå ïóòåì þðèäè÷åñêèõ ìàõèíàöèé ñ ñîáñòâåííîñòüþ, ìèíóâøåé çèìîé Ãåííàäèé Êîðáàí âûíóæäåí áûë áåæàòü â Èçðàèëü, ñïàñàÿñü îò ïðåñëåäîâàíèé ÷èíîâíèêîâ, áëèçêèõ ê Âèêòîðó ßíóêîâè÷ó. Ëè÷íûé ñàìîëåò äëÿ ýòîãî åìó ïðåäîñòàâèë Èãîðü Êîëîìîéñêèé. Ïðèçíàâ, ÷òî åâðîïåéñêèé âåêòîð ðàçâèòèÿ Óêðàèíû ìîæåò èìåòü äëÿ Ðîññèè «ñàìûå íåãàòèâíûå âîåííûå, ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ», áèçíåñìåí è þðèñò, êîòî-

1 èþíÿ

3 èþíÿ

5 èþíÿ

Îëåãà Ãðèãîðüåâè÷à ËÓÊÀØÓÊÀ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

Âèòàëèÿ Äìèòðèåâè÷à ÁÀÐÂÈÍÅÍÊÎ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÐÛÆÅÍÊÎÂÀ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

30 ìàÿ

2 èþíÿ

Ñòàíèñëàâà Âàëåðèàíîâè÷à ÑÊÓÁÀØÅÂÑÊÎÃÎ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

Þðèÿ Áîðèñîâè÷à ÊÐÓÊÀ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

4 èþíÿ Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ËÀÁÀÇÞÊÀ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

Êðîâàâûå ìàëü÷èêè

îæèäàòü è Ðèíàòà Àõìåòîâà. Îí áóäåò îòðåçàí îò èñòî÷íèêîâ æåëåçíîé ðóäû Êðèâîãî Ðîãà. Ïî ñëóõàì, Èãîðü Êîëîìîéñêèé óæå ïðåäëîæèë ã-íó Àõìåòîâó êóïèòü ìåòàëëóðãè÷åñêèé áèçíåñ çà òðåòü åãî ïðåæíåé ñòîèìîñòè, äàâ ïîíÿòü, ÷òî âïîëíå ñïîñîáåí ïîäàâèòü ìÿòåæ íà Äîíáàññå. Íî åñëè âîñòî÷íûå ðåãèîíû áóäóò ïîòåðÿíû äëÿ Óêðàèíû, Àõìåòîâó íàâåðíÿêà ïðèïîìíÿò åãî îñîáûå îòíîøåíèÿ ñ Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì è ÿâèë Ïîðîøåíêî òåëåêàíàëó «Èí- êîíòàêòû ñ ëèäåðàìè ñåïàðàòèñòîâ. òåð» â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå. Åùå áîëüøå ñòîèò ïîáåñïîêîèòüÊðîìå òîãî, îí äîáàâèë, ÷òî ðàíåå, ñÿ î ñâîåì áóäóùåì áèçíåñìåíàì, áóäó÷è äåïóòàòîì Âåðõîâíîé Ðàäû, ïðèîáðåòàâøèì àêòèâû â ïîñëåäíèå ïåðåäàë ñâîè àêòèâû «â ïðîçðà÷íîå ãîäû ïðàâëåíèÿ ßíóêîâè÷à.  ïåðóïðàâëåíèå ïóáëè÷íîé êîìïàíèè», à âóþ î÷åðåäü — äåëîâûì ïàðòíåðàì ñåé÷àñ «õîòåë áû çàëîæèòü è äðóãîé Àëåêñàíäðà ßíóêîâè÷à. ïðèìåð, êîãäà èçáðàííûé ïðåçèäåíò Ñîáñòâåííîñòüþ ãëàâíîãî èç íèõ — ïóáëè÷íî ïðîäàåò áèçíåñ-àêòèâû, õàðüêîâñêîãî áèçíåñìåíà Ñåðãåÿ Êóðïðèíàäëåæàùèå åìó, äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åíêî — âëàñòü çàíÿëàñü â ìàðòå. ñêîíöåíòðèðîâàòü âñå ñâîå âíèìàíèå Ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà äåëî î íàíåíà ñëóæåíèè ãîñóäàðñòâó». ñåíèè ñòðóêòóðàìè Êóð÷åíêî óáûòÍî ñïîñîáíû ëè ïðåäïðèíèìàòå- êîâ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» íà ñóìëè, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ êàê ëè÷íîñòè ìó 1,6 ìëðä. ãðí. â óñëîâèÿõ ýêñòðåìàëüíîé êîíêóðåíÑëåäîâàòåëè óñïåëè ïîèíòåðåñîöèè, ìãíîâåííî ïåðåñòðîèòüñÿ è îçà- âàòüñÿ è ñóäüáîé êðóïíåéøåãî àêòèáîòèòüñÿ ïðîáëåìàìè òåõ, êòî íå ñî- âà ãðóïïû «ÂÅÒÝÊ» — Îäåññêîãî çäàåò èì äîáàâî÷íîé ñòîèìîñòè, ÿâ- íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà, ëÿåòñÿ ñîöèàëüíîé îáóçîé, à ãëàâíîå ïðèîáðåòåííîãî â ïðîøëîì ãîäó ó — ñîçíàòåëüíî è öåëåóñòðåìëåííî ðîññèéñêîãî «Ëóêîéëà». Íî çäåñü èõ òðàòèòü æèçíåííûå ñèëû íà îãðàíè- îæèäàëî ðàçî÷àðîâàíèå. Ïðåäïðèíè÷åíèå ñîáñòâåííîãî ìàòåëü, êîòîðîãî íàçûâàâëèÿíèÿ? Âðÿä ëè. ëè «êîøåëüêîì» ñåìüè Ïîñëå ïîòåðè Òàêîå ïîâåäåíèå ñ ßíóêîâè÷à, óñïåë ïåðåÊðûìà è íà÷àëà èõ ñòîðîíû áûëî áû äàòü ÍÏÇ ðîññèéñêîé íåðàçóìíûì è íåðàãîñêîìïàíèè «Ðîñâîîðóæåííîãî öèîíàëüíûì.  ëó÷íåôòü» çà äîëãè. Ïîýòîïðîòèâîñòîÿíèÿ øåì ñëó÷àå óñèëèÿ ìó ðåïðèâàòèçàöèÿ îäåñíà âîñòîêå îëèãàðõîâ-÷èíîâíèñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ îòêêîâ áóäóò íàïðàâëåíû ëàäûâàåòñÿ. «÷åìïèîíàò» ïî íà ðàñøèðåíèå ñîá àïðåëå óêðàèíñêèõ çàðàáàòûâàíèþ ñòâåííûõ êîðïîðàïðàâîîõðàíèòåëåé ïîäöèé, êîòîðûå è ðàíü- äåíåã ñðåäè óêðà- äåðæàëè êîëëåãè èç Ãåðøå áûëè çàêðûòûìè èíñêèõ îëèãàðõîâ ìàíèè. Îíè íà÷àëè ðàñêëóáàìè, à òåïåðü ñëåäîâàíèå îòíîñèòåëüïðåâðàòèëñÿ íà÷íóò îáðåòàòü ïðèíî îòìûâàíèÿ äåíåã è â ñîðåâíîâàíèå, óêëîíåíèÿ îò óïëàòû íàçíàêè êâàçèãîñóäàðñòâåííûõ òåððèòîðèëîãîâ ïðèíàäëåæàùèìè êòî ìåíüøå àëüíûõ îáðàçîâàíèé. áèçíåñìåíó êîìïàíèÿìè ïîòåðÿåò Òåì áîëåå ÷òî â Sparschwein Gas è íûíåøíèõ ðåàëèÿõ Sparschwein Gas Handels, óêðàèíñêèé áèçíåñ âðÿä ëè ñïîñîáåí êîòîðûå óïðàâëÿþò ñåòüþ ãàçîâûõ çàèíòåðåñîâàòü ãëîáàëüíûõ èíâåñòî- çàïðàâîê. Ïðàâäà, ôîðìàëüíî ôàìèðîâ. Èíòåíñèâíûé ïóòü ðàçâèòèÿ ýêî- ëèÿ Êóð÷åíêî â ýòîì äåëå íå ôèãóíîìèêè äëÿ Óêðàèíû çàêðûò êàê ìè- ðèðóåò. íèìóì íà íåñêîëüêî ëåò. À âîâëå÷åíèå áèçíåñ-ýëèò â ïðÿìîå âîîðóæåí- Ïèòàòåëüíûå ñòðàõè «Ïåðåäåë ñîáñòâåííîñòè áëèçêèõ ê íîå ïðîòèâîñòîÿíèå ïðåäïîëàãàåò íîâûé âèòîê ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè è ßíóêîâè÷ó îëèãàðõîâ áóäåò, íî â çàýêñòåíñèâíîå îáîãàùåíèå çà ñ÷åò êîííîì ðóñëå», — çàÿâèë åùå â ìàðòå ìèíèñòð ýêîíîìðàçâèòèÿ è òîðãîâïðîèãðàâøåãî. Äåâàëüâàöèÿ ãðèâíè õîòÿ è ñîçäà- ëè Ïàâåë Øåðåìåòà. À ðàç òàê, ìíîãèì áèçíåñìåíàì, ëà êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà ýêñïîðòåðàì, íåãàòèâíî îòðàçèëàñü íà ïûòàâøèìñÿ çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé êîìïàíèÿõ, èìåþùèõ êðóïíóþ äîë- «ñåìüè», äëÿ ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ãîâóþ íàãðóçêó, îñîáåííî âàëþòíûå áèçíåñ-àìáèöèé èëè âñëåäñòâèå äàâêðåäèòû, âçÿòûå ó èíîñòðàííûõ è ëåíèÿ êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ ïðèîòå÷åñòâåííûõ áàíêîâ. Èõ äîëã àâòî- äåòñÿ äîêàçûâàòü íîâûì âëàñòÿì, ÷òî îíè ñòàëè æåðòâîé øàíòàæà, à èõ ìàòè÷åñêè âûðîñ. Ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà è íà- ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü íå íàíåñëà ëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé äåëàåò íåâîç- óùåðá ãîñóäàðñòâó. Ïîìèìî Êóð÷åíêî, ñðåäè «ñåìåéìîæíûì ïîâûøåíèå ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòîâ — ïðåñëîâóòîå «óëó÷øå- íûõ» áèçíåñìåíîâ ÷àñòî íàçûâàþò íàðäåïà Þðèÿ Èâàíþùåíêî ($168 íèå æèçíè óæå ñåãîäíÿ». Âëàñòè çàÿâèëè î çàìîðàæèâàíèè ìëí., 67-å ìåñòî â ñïèñêå Forbes-Óêïðîåêòîâ ãîñïîääåðæêè ïðåäïðèÿòèé, ðàèíà), Èãîðÿ Ãóìåíþêà ($479 ìëí., îðèåíòèðîâàííûõ íà ýêñïîðò è çàìå- 23-å ìåñòî), Ðóñëàíà Öûïëàêîâà, îäåññêîãî áèçíåñìåíà Áîðèñà Êàóôùåíèå èìïîðòà. Óêðàèíñêîå áèçíåñ-ñîîáùåñòâî ìàíà. «Ýíåðãîèíâåñò Õîëäèíã» Èãîðÿ Ãóóæå ñòîëêíóëîñü ñ ðÿäîì ïðîáëåì, îò íåãî íå çàâèñÿùèõ, êîòîðûå ïîòðå- ìåíþêà, íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó áóþò äîïîëíèòåëüíûõ îðãàíèçàöè- ïðèîáðåë ó Ôîíäà ãîñèìóùåñòâà îííûõ çàòðàò, ñìåíû ðûíêîâ ïðî- 60,8% àêöèé ýíåðãîãåíåðèðóþùåé êîìïàíèè «Äîíáàññýíåðãî» çà 718,9 äàæ, ñíàáæåíèÿ ñûðüåì è ò. ä. Ïåðâûìè èõ îùóòèëè íà ñåáå âëà- ìëí. ãðí. Þðèé Èâàíþùåíêî â 2012 ã., ïîñäåëüöû êðûìñêîãî áèçíåñà, îêàçàâøèñü ìåæäó äâóõ îãíåé. Óêðàèí- ëå ñìåðòè íàðäåïà Àëåêñàíäðà Ñàâñêèå âëàñòè òðåáóþò îò íèõ ïåðåðå- ÷óêà, ñòàë ïîëíîïðàâíûì âëàäåëüãèñòðàöèè â Êèåâå, à ìåñòíûå — öåì ìàðèóïîëüñêîãî ÏÀÎ «Àçîâìàø» îñòàòüñÿ â Êðûìó è ðàáîòàòü ïî ðîñ- — îäíîãî èç êðóïíåéøèõ â ÑÍà ïðîèçâîäèòåëåé ìåòàëëóðãè÷åñêîãî îáîñèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Òàê, î ñêîðîé ðåãèñòðàöèè â Ðîñ- ðóäîâàíèÿ è æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäñèè êðóïíåéøåãî ïðåäïðèÿòèÿ Êðû- âèæíîãî ñîñòàâà. Êðîìå òîãî, îí çàìà — «Êðûìñêîãî òèòàíà» ñîîáùèë íèìàëñÿ ðåêîíñòðóêöèåé ìåæäóíàâèöå-ïðåìüåð Êðûìà Ðóñòàì Òåìèð- ðîäíîãî àýðîïîðòà «Êèåâ» (Æóëÿíû) è, ïî ñëóõàì, èìåë îòíîøåíèå ê âëàãàëèåâ. Ðàíåå êîìïàíèÿ Group DF (âëàäå- äåëüöàì êîìïàíèè «Ìàñòåð-Àâèà», ëåö êîìáèíàòà) Äìèòðèÿ Ôèðòàøà ïîëó÷èâøåé â 2011 ã. â àðåíäó íà (¹14 ïî âåðñèè Forbes-Óêðàèíà, 49 ëåò èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ $673 ìëí.), ïðîÿâèâ ëîÿëüíîñòü ê óê- àýðîïîðòà. Õîòÿ àäìèíèñòðàöèÿ âîçðàèíñêèì âëàñòÿì, óñïåëà ñìåíèòü äóøíîãî ïîðòà ýòî îïðîâåðãàëà. Âïðî÷åì, áîëåå îñíîâàòåëüíî «ñåïðîïèñêó ñ Êðûìà íà Êèåâ. Íî òåïåðü ïðåäñòîèò îáðàòíàÿ ïðîöåäóðà. ìåéíûì» àâèàöèîííûì íàïðàâëåíè ïðîòèâíîì ñëó÷àå Ñåðãåé Àêñåíîâ åì çàíèìàëñÿ Áîðèñ Êàóôìàí, êîòîîáåùàåò ïåðåäàòü ïðåäïðèÿòèå âî ðûé ðåêîíñòðóèðîâàë àýðîïîðòû Îäåññû è Ñèìôåðîïîëÿ. âðåìåííîå óïðàâëåíèå. Ñ ìëàäøèì ñûíîì ýêñ-ïðåçèäåíÎ÷åâèäíî, ÷òî êðûìñêèå âëàñòè àáñîëþòíî íå âîëíóåò, êàê «Êðûì- òà, Âèêòîðîì ßíóêîâè÷åì, ãîâîðÿò, ñêèé òèòàí» áóäåò ñíàáæàòüñÿ ñûðü- áûë äîâîëüíî áëèçîê âëàäåëåö ãðóïåì ñ òåððèòîðèè ìàòåðèêîâîé Óêðà- ïû êîìïàíèé «Ìåòàëë Þíèîí» è èíû è íå ïîñëåäóåò ëè çà ýòèì äå- «Þæêîìáàíêà» — Ðóñëàí Öûïëàêîâ. Ñ ïîìîùüþ âûñîêîãî ïîêðîâèìàðøåì ðàñòîðæåíèå äîãîâîðîâ àðåíäû ñ ãîñóäàðñòâåííûìè Èðøàíñêèì òåëüñòâà îí ïîëó÷èë äîñòóï ê ïðîãîðíî-îáîãàòèòåëüíûì è Âîëüíîãîð- ìûøëåííûì îòâàëàì «Âîñòî÷íîãî ñêèì ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèì êîì- ÃÎÊà» â ã. Æåëòûå Âîäû (Äíåïðîáèíàòàìè. Äî ñåíòÿáðÿ ýòè ïðåäïðè- ïåòðîâñêàÿ îáëàñòü), êðóïíåéøåìó ÷àñòíîìó ïðåäïðèÿòèþ íåôòåãàçîÿòèÿ àðåíäóåò «Êðûìñêèé òèòàí». Íî ïîñëå òîãî êàê ïðåäïðèÿòèå äîáû÷è — ÏÀÎ «Íàôòîãàçâèäîáóïîëó÷èò ðîññèéñêóþ ïðîïèñêó, äîãî- âàííÿ» è òåíäåðàì «Óêðòðàíñãàçà». È ýòî íåïîëíûé ñïèñîê «ñàòåëëèâîðû àðåíäû ñ íèì îäíîçíà÷íî ïðîäëåíû íå áóäóò. Áîëåå òîãî, óæå åñòü òîâ» ýêñ-ïðåçèäåíòà. Åñòü âåðîÿòèíôîðìàöèÿ, ÷òî ó Group DF ïî- íîñòü, ÷òî âëàäåëüöû áèçíåñà íà Äîíÿâèëñÿ êîíêóðåíò íà ïðèâàòèçàöèþ áàññå, íå ïðîÿâèâøèå ïðîóêðàèíêðóïíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ óäîáðåíèé ñêîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè, òàêæå è äâóîêèñè òèòàíà — ÏÀÎ «Ñóìû- îêàæóòñÿ â ñïèñêå «âðàãîâ íàðîäà».  öåëîì æå èìåííî ðåïðèâàòèçàõèìïðîì» â ëèöå ñòðóêòóð àãðàðíîãî ìàãíàòà Îëåãà Áàõìàòþêà ($609 ìëí., öèîííûå ñòðàõè äîíåöêî-ëóãàíñêîãî áèçíåñà âêóïå ñ íåãàòèâíûìè îæè15-å ìåñòî). Åñëè Group DF íå óäåðæèò êîíò- äàíèÿìè ïîñëåäñòâèé åâðîàññîöèðîëü íàä ïðåäïðèÿòèÿìè, êîòîðûì àöèè ïîäïèòûâàëè ñåïàðàòèçì íà ïðèíàäëåæàò ìåñòîðîæäåíèÿ òèòà- Äîíáàññå. Íî ïîñëå òîãî êàê äæèíí íàðîäíîâîãî ñûðüÿ, è ïðîèãðàåò êîíêóðñ ïî ïðèâàòèçàöèè «Ñóìûõèìïðîìà», íîãî íåäîâîëüñòâà áûë âûïóùåí èç ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü êîìïàíèè áóòûëêè, îêàçàëîñü, ÷òî çàãíàòü íàóìåíüøèòñÿ ïî ìåíüøåé ìåðå âäâîå. çàä åãî âîâñå íå ïðîñòî. À âåðîÿòíîñòü Èìïåðèÿ îäíîãî èç áîãàòåéøèõ áèç- òîãî, ÷òî ïðàâÿùàÿ ýëèòà Äîíåöêà è Ëóãàíñêà ïîñëå âñåõ ýòèõ ñîáûòèé íåñìåíîâ Óêðàèíû ìîæåò ðóõíóòü. Åñëè Óêðàèíà íå óäåðæèò Äîí- ñîõðàíèò âëèÿíèå â ðåãèîíå, ìèíèáàññ, àíàëîãè÷íûå ïðîáëåìû ìîãóò ìàëüíà. Ïðè ëþáûõ ðàñêëàäàõ. Q

È ñåäüìîé ñòàíåò ïåðâûì ðûé ñåé÷àñ çàíèìàåò äîëæíîñòü çàìãóáåðíàòîðà — ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà ãîñàäìèíèñòðàöèè Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, çàÿâèë: äëÿ «ìëàäîîëèãàðõîâ» ïîáåäà ìàéäàíà «ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ íå î÷åíü õîðîøî». «Âñåì ïîíÿòíî ïðîèñõîæäåíèå èõ êàïèòàëîâ — ýòî íå÷åñòíûå òåíäåðû, èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Òî, ÷òî êàñàåòñÿ íàñòîÿùèõ îëèãàðõîâ, íàñòîÿùèõ áèçíåñìåíîâ, ìîèõ äðóçåé, òàêèõ êàê Àõìåòîâ, Êîëîìîéñêèé, Ïèí÷óê, òî ó ýòèõ ëþäåé ñòàðûå äåíüãè», — óâåðÿë ã-í Êîðáàí ñâîåãî èíòåðâüþåðà, ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ îëèãàðõîâ 90-õ — «íîâûì» êàïèòàëèñòàì, ñêîëîòèâøèì ñîñòîÿíèÿ â ãîäû ïðàâëåíèÿ ßíóêîâè÷à. Êîðáàí äàë ïîíÿòü, ÷òî ïîñëå ïîáåäû ìàéäàíà «ìëàäîîëèãàðõè» áóäóò îáúÿâëåíû âíå çàêîíà. À ê íèì òðàäèöèîííî ïðè÷èñëÿþò ñòàðøåãî ñûíà ýêñ-ïðåçèäåíòà Àëåêñàíäðà ßíóêîâè÷à ($187 ìëí., 58-å ìåñòî) è åãî îêðóæåíèå: áûâøåãî âèöå-ïðåìüåðà Ñåðãåÿ Àðáóçîâà, ãëàâó Ìèíäîõîäîâ Àëåêñàíäðà Êëèìåíêî, ðóêîâîäèòåëåé ýíåðãåòè÷åñêîãî è àãðàðíîãî âåäîìñòâ — Ýäóàðäà Ñòàâèöêîãî è Íèêîëàÿ Ïðèñÿæíþêà, ãëàâó ÑÁÓ Àëåêñàíäðà ßêèìåíêî, ÌÂÄ — Âèòàëèÿ Çàõàð÷åíêî, «ñåìåéíîãî» áàíêèðà è íåôòåãàçîâîãî ìàãíàòà Ñåðãåÿ Êóð÷åíêî, ñûíîâåé ýêñ-ïðåìüåð-ìèíèñòðà è áûâøåãî ãåíïðîêóðîðà — Àëåêñåÿ Àçàðîâà è Àðòåìà Ïøîíêó. Ôèëîñîôñêèå îòêðîâåíèÿ Ãåííàäèÿ Êîðáàíà: «êàæäûé ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ ê îáîãàùåíèþ, íî åñòü äèàëåêòèêà è åå íàðóøàòü íåëüçÿ», «÷åëîâåê íå ðîæäàåòñÿ óìåþùèì ñðàçó ãîâîðèòü, òàê æå è çäåñü — òû íå ìîæåøü çà ãîä èç ìåëêîãî áèçíåñìåíà âûðàñòè â ìèëëèàðäåðà è îëèãàðõà», «ê òîìó, ÷òî ó íàñ åñòü, ìû ïðèøëè ïîñòåïåííî, ÷åðåç òðóäíîñòè, ÷åðåç èçìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ âëàñòåé è ïîëèòèêîâ», — âïîëíå îòðàæàþò îáðàç ìûøëåíèÿ «ñòàðîãî» áèçíåñà. Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íåäîâîëüñòâî «ïèîíåðîâ» óêðàèíñêîãî áèçíåñà ìîëîäîé ïîðîñëüþ, ïðîêëàäûâàâøåé ïóòü ê áîãàòñòâó è âëèÿíèþ ñ ïîìîùüþ ñûíîâåé ýêñ-ïðåçèäåíòà êîïèëîñü óæå ñ 2010 ã.

Îäíèì èç ïåðâûõ çàÿâèë î «íàåçäàõ» íà áèçíåñ ñî ñòîðîíû «ñåìüè» âëàäåëåö êîìïàíèè «Íèáóëîí» Ãåðîé Óêðàèíû Àëåêñåé Âàäàòóðñêèé. Äàâëåíèå îêàçûâàëîñü íà âèííî-âîäî÷íîãî ìàãíàòà èç Çàïîðîæüÿ, âëàäåëüöà «Õîðòèöû» Åâãåíèÿ ×åðíÿêà è äðóãèõ áèçíåñìåíîâ. Êàê ïðàâèëî, êðóïíûì óñïåøíûì êîìïàíèÿì ÷èíèëè ïðåïÿòñòâèÿ â èõ äåÿòåëüíîñòè íàëîãîâàÿ ñëóæáà è äðóãèå êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû. Èíîãäà â õîä ïóñêàëèñü áîëåå îòêðîâåííûå ìåòîäû óãðîç è øàíòàæà îò íåôîðìàëüíûõ ëèäåðîâ ïðåñòóïíîãî ìèðà — «ñìîòðÿùèõ», êîòîðûå áûëè ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó êðèìèíàëîì è âëàñòüþ â ðåãèîíàõ. Îáû÷íî â òàêèõ ñëó÷àÿõ áèçíåñìåíû íå õîòÿò ðèñêîâàòü ñîáñòâåííûì áëàãîïîëó÷èåì è çäîðîâüåì è èùóò çàñòóïíè÷åñòâà â ïðåçèäåíòñêîì îêðóæåíèè. Ñàìûì ïðîñòûì âàðèàíòîì êîìïðîìèññà ñòàëî äåëîâîå ïàðòíåðñòâî — àêöèè â îáìåí íà ïîêðîâèòåëüñòâî è ïðåôåðåíöèè. Ìàñøòàáû äåëîâîé «ïîìîùè» òàêîãî ðîäà òðóäíî îöåíèòü èç-çà íåïðîçðà÷íîé ñòðóêòóðû ñîáñòâåííîñòè ìíîãèõ êîìïàíèé. Íî ìîæíî ñìåëî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ïðàâëåíèÿ Âèêòîðà ßíóêîâè÷à ïàðòíåðàìè «ñåìüè» â Óêðàèíå ñòàë íå îäèí äåñÿòîê ñîñòîÿâøèõñÿ áèçíåñìåíîâ. Óæå ïîñëå ìàéäàíà, â ìàðòå Ãåííàäèé Êîðáàí åùå ðàç îáðàòèëñÿ ê îëèãàðõàì ïåðâîé âîëíû — Ðèíàòó Àõìåòîâó, Âàäèìó Íîâèíñêîìó, Èãîðþ Êîëîìîéñêîìó, Äìèòðèþ Ôèðòàøó, Áîðèñó Êîëåñíèêîâó, Âèêòîðó Ïèí÷óêó è Åôèìó Çâÿãèëüñêîìó, ïðèçâàâ êðóïíûé áèçíåñ «âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñïàñåíèå Óêðàèíû». Ò. å. ïîêà ìàéäàí ñâåðãàë ßíóêîâè÷à, êðóïíûé óêðàèíñêèé áèçíåñ âåë ñâîþ íåâèäèìóþ âîéíó. Êîå-êòî èçíà÷àëüíî áûë â ëàãåðå áóäóùèõ ïîáåäèòåëåé (êàê Ïåòð Ïîðîøåíêî èëè Èãîðü Êîëîìîéñêèé). Êòî-òî ïðèìêíóë ê íèì, êîãäà èñõîä áûë áîëåå-ìåíåå ÿñåí (êàê Ñåðãåé Òàðóòà). Àõìåòîâ ïûòàëñÿ âåñòè ñëîæíóþ äâîéíóþ èãðó, èñïîëüçóÿ ñâîå âëèÿíèå íà ñòîðîííèêîâ íåäàâíî ïðîâîçãëàøåííîé ÄÍÐ, ÷òîáû ïîäíÿòü

ñâîè àêöèè ó íîâîé âëàñòè, õîòÿ åãî èíòåðåñû áëèæå ê ïëîñêîñòè «åâðîìàéäàíà». Êàê áû òî íè áûëî, ìîæåì êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî áèçíåñìåíû, ïåðåæèâøèå ëèõèå 90-å, îêàçàëèñü óìíåå è ðàñ÷åòëèâåå, ÷åì èõ ìëàäøèå ïîñëåäîâàòåëè.  ðåçóëüòàòå æå èìååì äâóñìûñëåííóþ ñèòóàöèþ, êîãäà ìîäåðíèçàöèåé ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå îòäåëåíèåì âëàñòè îò áèçíåñà, èñêîðåíåíèåì êîððóïöèè, îïðåäåëåíèåì èíâåñòèöèîííûõ ïðèîðèòåòîâ ñòðàíû áóäóò çàíèìàòüñÿ ñòàðûå îëèãàðõè, ïîêàçàâøèå ìàêñèìàëüíóþ ñòåïåíü âûæèâàåìîñòè è ïðèñïîñîáëåí÷åñòâà ê ïîðîêàì ñòàðîé ñèñòåìû. Óêðàèíöåâ ïûòàþòñÿ óáåäèòü, ÷òî íîâûå óñëîâèÿ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ó îëèãàðõîâ ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Òîò æå Èãîðü Êîëîìîéñêèé, êîòîðîìó íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðèïèñûâàëè ôðàçó «â ýòîé ñòðàíå íàëîãè ïëàòÿò òîëüêî òðóñû», ñòàâ ãóáåðíàòîðîì, ïðèçâàë «ðóêîâîäèòåëåé è âëàäåëüöåâ ïðåäïðèÿòèé âñåõ ðàçìåðîâ è ôîðì ñîáñòâåííîñòè íå äîïóñòèòü ñíèæåíèÿ æèçíåííîãî óðîâíÿ òðóäÿùèõñÿ ïóòåì ââåäåíèÿ ïðåìèé, áîíóñîâ, íàäáàâîê çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ âîåííîãî âðåìåíè è äðóãèõ âèäîâ ñïåöèàëüíûõ äîïëàò», ïîâûñèâ çàðàáîòíóþ ïëàòó ìèíèìóì íà 20%. Ðàíåå íà ïðèíàäëåæàùèõ åìó ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðíîäîáûâàþùåãî ñåêòîðà çàðïëàòû òðàäèöèîííî áûëè ñàìûìè íèçêèìè â îòðàñëè. Íî ñåé÷àñ, ñòàâ ÷èíîâíèêîì, ìèëëèàðäåð óæå ðàòóåò çà «åæåìåñÿ÷íîå èíäåêñèðîâàíèå äîõîäîâ òðóäÿùèõñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû». Ïåòð Ïîðîøåíêî òàêæå îáåùàåò íå ïóòàòü ñîáñòâåííûå áèçíåñ-èíòåðåñû ñ ãîñóäàðñòâåííûìè. Ïåòð Àëåêñååâè÷, çàñëóæèâøèé â èíòåðíåò-ñåòè àááðåâèàòóðó ÏÀÏ, çàÿâèë, ÷òî ïîñëå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ïðîäàñò ñâîé áèçíåñ. «ß äàë ïîðó÷åíèå ñðî÷íî íàéòè èíâåñòèöèîííîãî áàíêèðà-êîíñóëüòàíòà, êîòîðûé óæå ñî ñëåäóþùåé íåäåëè íà÷íåò ïðîöåññ ïîèñêà ïîêóïàòåëÿ íà ìîè áèçíåñ-àêòèâû», — çà-

Меньше Черновцов, но богаче Украины ВВП Брунея — 55 300 долл. на душу населения. По этому показателю султанат 5й в мировом рейтинге ВВП. Украина же с 7374 долл. на душу населения находится на 105й позиции между Сальвадором и Микронезией.

Площадь — 5765 кв. км;

Форма правления —

Население — 415 700 (èþëü 2013); äâå òðåòè — ýòíè÷åñêèå ìàëàéöû

Экономика —

ýòî 2/3 ïëîùàäè ×åðíîâèöêîé îáë.

Религия

Ìóñóëüìàíå

67%

Áóääèñòû

Äðóãèå

10%

10%

13%

êîíñòèòóöèîííûé ñóëòàíàò; ñóëòàí è ïðåìüåð-ìèíèñòð — ã-í Õàññàíàë Áîëêèàõ ÂÂÏ: $55 300 íà äóøó íàñåëåíèÿ; Áåçðàáîòèöà — 2,6%; 3/4 ÂÂÏ ïðèõîäèòñÿ íà ýêñïîðò íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ

Áàíäàð Ñåðè Áåãàâàí

Áðóíåéñêèé çàëèâ

Õðèñòèàíå 20 êì

Þæíî-Êèòàéñêîå ìîðå Òóòîíã Êóàëà Áåëàéò

ÁÐÓÍÅÉ

ÁÐÓÍÅÉ ÌÀËÀÉÇÈß

ÌÀËÀÉÇÈß

© 2014 MCT Source: ESRI, DeLorme, IPC, NAVTEQ, NRCan, CIA World Factbook 4


Ïåòðó Ïîðîøåíêî óäàëîñü ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèé îáðàç. Îí óáåäèë çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü óêðàèíñêèõ èçáèðàòåëåé, ÷òî ñïîñîáåí âîññòàíîâèòü ñïîêîéñòâèå è ñòàáèëüíîñòü, íå ïîñòóïàÿñü íàöèîíàëüíûìè èíòåðåñàìè. À åãî ïîëèòòåõíîëîãè ñóìåëè ñîçäàòü â ìàññîâîì ñîçíàíèè óñòîé÷èâóþ ñâÿçü ìåæäó áûñòðûì âîññòàíîâëåíèåì ãðàæäàíñêîãî ìèðà è ïîáåäîé Ïîðîøåíêî. Áåçóñëîâíî, óñèëèÿ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàâøèõ íà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à, ïðîïàëè áû äàðîì, åñëè áû îí íå ñóìåë çàíÿòü âûãîäíóþ ïîëèòè÷åñêóþ ïîçèöèþ è ïîäòâåðäèòü ñâîå ñòðåìëåíèå ê ñîãëàñèþ âíóòðè ñòðàíû è ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ñîñåäÿìè.  îòëè÷èå îò Þëèè Òèìîøåíêî, êîòîðàÿ ñëèøêîì ïîçäíî îñîçíàëà, êàê ñèëüíî èçìåíèëèñü îáùåñòâåííûå íàñòðîåíèÿ, Ïîðîøåíêî ñðàçó æå îòêàçàëñÿ îò êîíôëèêòíîãî ñöåíàðèÿ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. Îí íå âûñòóïàë ñ ðåçêèìè çàÿâëåíèÿìè â àäðåñ Ðîññèè è íå ïûòàëñÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïàòðèîòèçì ïîñðåäñòâîì æåñòêèõ âûñêàçûâàíèé â àäðåñ Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Áîëåå òîãî, íà ïîñëåäíåì ýòàïå ïðåäâûáîðíîé ãîíêè áóäóùèé ïîáåäèòåëü ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ äàë ïîíÿòü, ÷òî â êà÷åñòâå ãëàâû ãîñóäàðñòâà îí ñìîæåò íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ ðîññèéñêîé âëàñòüþ. Ïåòð Àëåêñååâè÷ äàæå ïîîáåùàë, ÷òî äîáüåòñÿ ýòîãî â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ.

Ìèðîëþáèå, âîñïèòàííîå ìàéäàíîì Îáåùàÿ îñòàíîâèòü ïðîòèâîñòîÿíèå âíóòðè ñòðàíû è óðåãóëèðîâàòü ðàçíîãëàñèÿ ñ Ðîññèåé, Ïåòð Ïîðîøåíêî äàë ÷ðåçâû÷àéíî òî÷íûé îòâåò íà ñîöèàëüíûé çàïðîñ, ñôîðìèðîâàâøèéñÿ ïîñëå ìàéäàíà. Îñòðûé ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ, çàòÿíóâøèéñÿ íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ è ñïðîâîöèðîâàâøèé â êîíöå êîíöîâ âîîðóæåííûé êîíôëèêò íà âîñòîêå ñòðàíû, íàó÷èë îáùåñòâî öåíèòü ãðàæäàíñêèé ìèð. Äëÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè óêðàèíñêèõ ãðàæäàí îí ñòàë ãëàâíîé öåííîñòüþ: îíè ïðîãîëîñîâàëè çà Ïîðîøåíêî, ïîñêîëüêó íàäåþòñÿ, ÷òî îí ñóìååò åãî îáåñïå÷èòü. Èçáèðàòåëè âíîâü ïðîãîëîñîâàëè íå çà ïðåäñòàâèòåëÿ è çàùèòíèêà ñâîèõ ëè÷íûõ èíòåðåñîâ, à çà ïîëèòèêà, óáåäèâøåãî, ÷òî îí ëó÷øå äðóãèõ ñïðàâèòñÿ ñ âàæíåéøèìè ïðîáëåìàìè ãîñóäàðñòâà. Òîëüêî ïîíèìàíèå ýòèõ ïðîáëåì êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ âûáîðàìè 2004-ãî è 2010 ã. Òîãäà íà ïåðâîì ïëàíå áûëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ãåîïîëèòè÷åñêèì âûáîðîì, ïðåîäîëåíèåì êîððóïöèè, âîññòàíîâëåíèåì ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè è ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà æèçíè. Ïîíÿòíî, ÷òî îíè âûçûâàëè îñòðûå ðàçíîãëàñèÿ, ïîñêîëüêó þãî-âîñòî÷íûå, öåíòðàëüíûå è çàïàäíûå ðåãèîíû ñòðàíû â ñèëó ðàçëè÷íîãî èñòîðè÷åñêîãî îïûòà ïî-ðàçíîìó âèäÿò ñïîñîáû ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì. Ïðåäûäóùèå âûáîðû íåèçìåííî ðàñêàëûâàëè ñòðàíó, ïîñêîëüêó îñíîâíûå êàíäèäàòû, ïðåäñòàâëÿâøèå ãðóïïèðîâêè, ñâÿçàííûå ñ ðàçëè÷íûìè ðåãèîíàìè, ñîçäàâàëè îùóùåíèå îñòðîãî âçàèìíîãî êîíôëèêòà. Ðàäè ìîáèëèçàöèè ñâîèõ ñòîðîííèêîâ îíè ñîçíàòåëüíî øëè íà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, âûçâàííîãî ìåæðåãèîíàëüíûìè ïðîòèâîðå÷èÿìè (êîòîðûå çà÷àñòóþ èñêóññòâåííî óñèëèâàëèñü). Ìàéäàí, íàãëÿäíî ïîêàçàâøèé, ê êàêèì òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì ìîæåò ïðèâåñòè ïîëèòè÷åñêèé êîíôëèêò, ðåçêî ñíèçèë ñïðîñ íà àãðåññèâíóþ ðèòîðèêó ïî îòíîøåíèþ ê ãëàâíîìó îïïîíåíòó (÷òî áûëî ñîäåðæàíèåì èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé Þùåíêî è ßíóêîâè÷à â 2004 ã. è ßíóêîâè÷à è Òèìîøåíêî â 2010 ã.). Âñå âìåñòå êàíäèäàòû, ïûòàâøèåñÿ âåñòè àãðåññèâíóþ êàìïàíèþ, — Òèìîøåíêî (12,8%), Ëÿøêî (8,3%) Ãðèöåíêî (5,5%) — íàáðàëè â äâà ðàçà ìåíüøå, ÷åì ïîáåäèòåëü âûáîðîâ, ñòàðàòåëüíî èçáåãàâøèé æåñòêèõ âûñêàçûâàíèé, ñòû÷åê è êîíôëèêòîâ (26,6% ïðîòèâ 54,7%). ×òî êàñàåòñÿ Þëèè Âëàäèìèðîâíû, òî åå ïîïûòêà âûñòðîèòü èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ íà êîíôðîíòàöèè ñ ãëàâíûì ñîïåðíèêîì (â êîíöå êîíöîâ îíà îòêàçàëàñü îò ýòîãî ñöåíàðèÿ) îáîøëàñü ÷ðåçâû÷àéíî äîðîãî, ñíèçèâ åå ýëåêòîðàëüíûé ðåçóëüòàò ïðèìåðíî â 2—2,5 ðàçà. À ïðîôåññèîíàëüíûå ýêñòðåìèñòû â íîâîé îáùåñòâåííîé ñèòóàöèè îêàçàëèñü è âîâñå íå íóæíû. Îëåã Òÿãíèáîê, êîòîðûé äî íà÷àëà ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà îáëàäàë ÿñíûìè ïîëèòè÷åñêèìè ïåðñïåêòèâàìè, íàáðàë òîëüêî 1,2% (íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ-2012 «Ñâîáîäà» ïîëó÷èëà 10,4%). À Äìèòðèÿ ßðîøà (îäíî âðåìÿ îí ðàññìàòðèâàëñÿ ÷óòü ëè íå êàê «ãåðîé ìàéäàíà», êîòîðûé ñìîæåò

Ïåòðó Ïîðîøåíêî áðîøåí âûçîâ

ïðÿìî ñ óëèöû ïðèéòè â «áîëüøóþ ïîëèòèêó») ïîääåðæàëè 0,7% èçáèðàòåëåé (ò. å. — ñ ó÷åòîì ÿâêè — âñåãî 128 òûñÿ÷ ÷åëîâåê). Âñå âîïðîñû, êîòîðûå ìîãóò ðàñêîëîòü óêðàèíñêîå îáùåñòâî, âûïàëè èç îáëàñòè ïîëèòäèñêóññèè (÷òî, íóæíî ñêàçàòü, ñàìî ïî ñåáå äîâîëüíî îïàñíî). Ïîýòîìó âëàñòü ìîæåò â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ñëèøêîì áåñïîêîèòüñÿ î ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ñåãîäíÿ ãëàâíîå — âîññòàíîâèòü ãðàæäàíñêèé ìèð è îêîí÷àòåëüíî óñòðàíèòü îïàñíîñòü âîåííîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ Ðîññèåé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò ïîëîæåíèå íîâîãî ðóêîâîäñòâà. Íåëüçÿ èçáåæàòü ñíèæåíèÿ óðîâíÿ æèçíè â óñëîâèÿõ çàòÿæíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà. Íî ýêîíîìè÷åñêèå òðóäíîñòè íå ïðèâåäóò ê ñóùåñòâåííîìó ñíèæåíèþ îáùåñòâåííîé ïîääåðæêè âíîâü èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà, åñëè îí ñóìååò îáåñïå÷èòü ñòðàíå ãðàæäàíñêèé ìèð. Ñóäÿ ïî âñåìó, Ïîðîøåíêî îñîçíàåò, ÷òî èìåííî â ýòîì åãî ãëàâíàÿ çàäà÷à.

Áîðüáà çà ãîñóäàðñòâåííîå åäèíñòâî âî èìÿ íåñòàáèëüíîñòè Îäíàêî åùå äî îêîí÷àòåëüíîãî ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ ðåçêî îáîñòðèëîñü âîîðóæåííîå ïðîòèâîñòîÿíèå â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ. Êîìàíäîâàíèå ÀÒÎ ïðèíÿëî ðåøåíèå ïåðåéòè ê àêòèâíûì áîåâûì äåéñòâèÿì, ÷òî ïðèâåëî ê ìíîãî÷èñëåííûì æåðòâàì ñðåäè ïðîòèâíèêîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè. Ïîñëå ýòîãî î ïåðåãîâîðàõ ñ ðîññèéñêèì ïðåçèäåíòîì ïðèäåòñÿ íà íåêîòîðîå âðåìÿ çàáûòü (ïî êðàéíåé ìåðå íà òå òðè ìåñÿöà, çà êîòîðûå Ïîðîøåíêî îáåùàë óðåãóëèðîâàòü óêðàèíñêî-ðîññèéñêèå îòíîøåíèÿ). Øàíñ — åñëè íå íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ðîññèéñêîé âëàñòüþ, òî õîòÿ áû óìåíüøèòü âçàèìíóþ âðàæäåáíîñòü — ó âíîâü èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà äåéñòâèòåëüíî áûë. Ïóòèí, êàê ìîæíî ñóäèòü ïî åãî âûñòóïëåíèþ íà Ïåòåðáóðãñêîì ôîðóìå, îïàñàåòñÿ, ÷òî óãëóáëåíèå êîíôëèêòà íà âîñòîêå Óêðàèíû ïðèâåäåò ê íîâîìó âèòêó íàïðÿæåííîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ ÑØÀ è ÅÑ, à ñîîòâåòñòâåííî — è ê íîâûì ñàíêöèÿì. Ê òîìó æå îòêðûòàÿ âðàæäåáíîñòü ñî ñòîðîíû Âàøèíãòîíà è Áðþññåëÿ âåäåò ê ñíèæåíèþ êðåäèòíîãî ðåéòèíãà ðîññèéñêèõ êîðïîðàöèé è ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð, ê ñîêðàùåíèþ èíâåñòèöèé è áåãñòâó êàïèòàëîâ. Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà óæå îùóòèëà íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ ýòèõ ïðîöåññîâ, à ïîòîìó ðîññèéñêîìó ëèäåðó âàæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñòðåìëåíèå ê ìèðó. Áóêâàëüíî íàêàíóíå âûáîðîâ Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî áóäåò «óâàæàòü âîëþ óêðàèíñêîãî íàðîäà». È îí, ñêîðåå âñåãî, ãîòîâ áûë ê êîíñòðóêòèâíûì ïåðåãîâîðàì ñ âíîâü èçáðàííûì óêðàèíñêèì ïðåçèäåíòîì åñëè íå ïî êðûìñêîé ïðîáëåìå, òî ïî êðàéíåé ìåðå îòíîñèòåëüíî «çàìîðàæèâàíèÿ» êîíôëèêòà â Äîíáàññå. Ñîáûòèÿ íà âîñòîêå Óêðàèíû ÿñíî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ó ðîññèéñêîé âëàñòè â ýòîì ðåãèîíå íåò ñåðüåçíûõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Îíà, êîíå÷íî, áûëà áû íå ïðî÷ü çàêðåïèòü ðåãèîí â ñôåðå ñâîåãî âëèÿíèÿ, íàïðèìåð, áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ â Óêðàèíå ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà èëè îáðàçîâàíèþ íà þãî-âîñòîêå íåñêîëüêèõ àâòîíîìíûõ ðåñïóáëèê (êîòîðûå ôîðìàëüíî îñòàâàëèñü áû â ñîñòàâå Óêðàèíû) ñ øèðîêèìè ïîëíîìî÷èÿìè. Íî ðèñêîâàòü ðàäè äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòüþ Ìîñêâà íå ñòàíåò. Êðåìëü, áåçóñëîâíî, âîâëå÷åí â ïðîöåññ äåñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè â âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ (ãëàâíûì îáðàçîì ïðè ïîìîùè ïîäêîíòðîëüíûõ ðîññèéñêèõ ìåäèà), íî âñå-òàêè îñíîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âîîðóæåííîå ïðîòèâîñòîÿíèå â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ ëåæèò, ïî-âèäèìîìó, íà îêðóæåíèè ßíóêîâè÷à è ìåñòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ, â ò. ÷. ñâÿçàííûõ ñ íåëåãàëüíîé è ïîëóëåãàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ìîñêâà ìîãëà áû ñóùåñòâåííî ñïîñîáñòâîâàòü íîðìàëèçàöèè îáñòàíîâêè íà âîñòîêå Óêðàèíû, åñëè áû ïåðåêðûëà ãðàíèöó, îñòàíîâèâ ïîòîê ðîññèéñêèõ äîáðîâîëüöåâ èç êàçà÷üèõ ôîðìèðîâàíèé è íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, è ïðèçâàëà áû ðóêîâîäèòåëåé «íàðîäíûõ ðåñïóáëèê» îñâîáîäèòü çàõâà÷åííûå àäìè-

íèñòðàòèâíûå çäàíèÿ è ïðèñòóïèòü ïðåìüåð-ìèíèñòðà. Îäíàêî åñëè Ïåòð ê ïåðåãîâîðàì ñ öåíòðàëüíîé âëàñòüþ. Àëåêñååâè÷ ëèøèòñÿ îáðàçà ïîëèòèÎäíàêî íè Ïóòèí, íè äðóãèå ïðåä- ÷åñêîãî äåÿòåëÿ, ñïîñîáíîãî âîññòàíîñòàâèòåëè ðîññèéñêîé âëàñòè íå ìî- âèòü ñòàáèëüíîñòü íà þãî-âîñòîêå, òî ãóò â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ïîéòè íà ñòåïåíü îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ê íåòàêîé øàã, íåñìîòðÿ íà èñêðåííåå ìó ðåçêî ñíèçèòñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî æåëàíèå âîññòàíîâèòü îòíîøåíèÿ ñ èñ÷åçíåò øàíñ íà âîññòàíîâëåíèå Çàïàäîì. Âåäü â òàêîì ñëó÷àå ðîññèé- ñïîêîéñòâèÿ íà þãî-âîñòîêå áëàãîñêîå ðóêîâîäñòâî, âî-ïåðâûõ, ôàê- äàðÿ ìèðîòâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ãëàòè÷åñêè ïðèçíàëî áû ñîáñòâåííîå âû ãîñóäàðñòâà. ïîðàæåíèå â áîðüáå çà óêðàèíñêèé Èìåííî ýòîãî, ñóäÿ ïî âñåìó, è äîþãî-âîñòîê. áèâàþòñÿ îðãàíèçàòîðû êàìïàíèè, íàïÂî-âòîðûõ, íè÷åãî íå ïîëó÷èâ âçà- ðàâëåííîé ïðîòèâ âíîâü èçáðàííîãî ìåí, ëèøèëîñü áû ðû÷àãîâ âëèÿíèÿ ïðåçèäåíòà. íà óêðàèíñêóþ âëàñòü, êîòîðàÿ íå ñîáèðàåòñÿ îòêàçûâàòüñÿ îò æåñòêîé Ïðîòèâíèêè è ñîþçíèêè ïðîçàïàäíîé îðèåíòàöèè. íîâîãî ïðåçèäåíòà Â-òðåòüèõ, ôàêòè÷åñêè ñäàëî áû ×òîáû ïîíÿòü, êòî ìîæåò áûòü çàñâîèõ íûíåøíèõ ñîþçíèêîâ: îêðóæåíèå ßíóêîâè÷à (ïîñëåäíåå, âïîëíå âå- èíòåðåñîâàí â òîì, ÷òîáû ëèøèòü ðîÿòíî, ôèíàíñèðóåò êîíôëèêò â Ïîðîøåíêî îáðàçà ìèðîòâîðöà, íóæÄîíáàññå), à òàêæå ïðîðîññèéñêèõ íî ïðåæäå âñåãî ïîíÿòü, êòî ïîëó÷ààêòèâèñòîâ è ðîññèéñêèõ íàöèîíà- åò íàèáîëüøèå âûãîäû îò êîíôëèêëèñòîâ, êîòîðûå ïî èäåéíûì ñîîá- òà íà âîñòîêå. Î÷åâèäíî, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàæåíèÿì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â êîíýòî ïðåäñòàâèòåëè îêðóæåíèÿ ßíóôëèêòå. Íî ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå âñå æå â êîâè÷à, êîòîðûå ïûòàþòñÿ òàêèì òîì, ÷òî Ìîñêâà ñòàëà çàëîæíèöåé îáðàçîì âîñïðåïÿòñòâîâàòü ïåðåäåñîáñòâåííîé ïðîïàãàíäû. Ðîññèé- ëó ñîáñòâåííîñòè â Äîíåöêîé è Ëóñêàÿ âëàñòü íå ìîæåò, íå ïîäîðâàâ ãàíñêîé îáëàñòÿõ. Âåäü òàêîé ïåðåäîâåðèå ê ñåáå âíóòðè ñòðàíû, ïðèçâàòü äåë â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäåò èäòè çà òåõ, êîãî ðîññèéñêèå êàíàëû èìåíó- ñ÷åò ðîäíûõ è áëèçêèõ áûâøåãî ïðåþò «áîðöàìè ñ ôàøèçìîì», ê ïåðåãî- çèäåíòà. Îðãàíèçîâàòü êàìïàíèþ ïðîòèâ âîðàì ñ «êèåâñêîé õóíòîé», íå èìåÿ íà òî ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîâîäà. Åãî Ïîðîøåíêî ìîãëà è Òèìîøåíêî. ìîãëè áû äàòü, ê ïðèìåðó, ìèðîòâîð- Ïðàâäà, ïîäîáíîå ïðåäïîëîæåíèå ÷åñêèå èíèöèàòèâû íîâîãî ïðåçèäåí- ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîìíèòåëüíûì, òà, ñ êîòîðûìè îí ìîã áû âûñòóïèòü ïîñêîëüêó Òèìîøåíêî ñåé÷àñ íå â âî âðåìÿ ïîåçäêè â Äîíáàññ. Êàê èç- ñîñòîÿíèè èçâëå÷ü ñêîëüêî-íèáóäü âåñòíî, Ïîðîøåíêî ïëàíèðîâàë, ÷òî ñåðüåçíûå âûãîäû èç îñëàáëåíèÿ îíà ñòàíåò ïåðâîé â åãî ïðåçèäåíò- âíîâü èçáðàííîãî ïðåçèäåíòà: ïîñëå ñòîëü òÿæåëîãî ïîðàæåíèÿ åé íåîáñêîì ãðàôèêå. Íî âñïûõíóâøåå ñ íîâîé ñèëîé õîäèìî âðåìÿ, ÷òîáû ñîáðàòüñÿ ñ ñèñðàçó ïîñëå âûáîðîâ âîîðóæåííîå ëàìè è èçáàâèòüñÿ îò îáðàçà íåóäà÷ïðîòèâîñòîÿíèå çàñòàâèëî Êðåìëü íèöû. Ïîýòîìó äëÿ Þëèè Âëàäèìèðîâíû íåò íè ìàëåéøåãî ñìûñëà íàóæåñòî÷èòü ïîçèöèþ. Ïðè÷åì îñòàíîâèòü ÀÒÎ âíîâü èç- ÷èíàòü áîðüáó ñ íîâûì ãëàâîé ãîñóáðàííûé ïðåçèäåíò íå ìîæåò. È íå äàðñòâà ðàíüøå îñåíè. Íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé ïîäîçðåòîëüêî ïîòîìó, ÷òî äî îôèöèàëüíîãî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü íå îáëà- âàòü è Ñåðãåÿ Ëåâî÷êèíà â ïîïûòêå äàåò ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷è- âîçëîæèòü íà Ïîðîøåíêî îòâåòñòâåííîñòü çà àêòèâèçàÿìè (ýòî, ïðàâäà, íå öèþ áîåâûõ äåéñòâèé. ìåøàåò ÑÌÈ ñâÿçûÏðîòèâ Âðÿä ëè îí çàèíòåðåñîâàòü àêòèâèçàöèþ Ïîðîøåíêî ðàçâàí â òîì, ÷òîáû îñëàáîåâûõ äåéñòâèé ñ âûñêàçûâàíèÿìè Ïî- âåðíóòà êàìïàíèÿ, áèòü íîâîãî ïðåçèäåíðîøåíêî). Äåëî â òîì, íàöåëåííàÿ íà òî, òà (ïîáåäà êîòîðîãî áûëà âî ìíîãîì ïîäãîòîâ÷òî Ïåòð Àëåêñååâè÷ ÷òîáû ëèøèòü ëåíà åãî óñèëèÿìè). òàêæå ñòàë çàëîæíèêîì ñîáñòâåííîé ðè- íîâîãî ïðåçèäåíòà Êðîìå òîãî, â ðàñïîòîðèêè. Ïîäãîòàâëè- ñâîáîäû äåéñòâèé ðÿæåíèè Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à åñòü (ïî âàÿ ïî÷âó äëÿ ïåðåãîêðàéíåé ìåðå ïîêà) âîðîâ ñ Ðîññèåé, îí áûë âûíóæäåí ñäåëàòü íåñêîëüêî äîñòàòî÷íî íàäåæíûå ñðåäñòâà ïîæåñòêèõ çàÿâëåíèé, ÷òîáû ïðåäóï- ëèòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ, è åìó íå ðåäèòü âîçìîæíûå (òî÷íåå ãîâîðÿ — íóæíî ïðèáåãàòü ê ñëîæíûì è ðèñêîíåèçáåæíûå) îáâèíåíèÿ â ïðåäàòåëü- âàííûì êîìáèíàöèÿì. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ïðîòèâ èçñòâå íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Îí, êîíå÷íî æå, íå âûñòóïàë ïî- áðàííîãî ïðåçèäåíòà ñëîæèëàñü ñèäîáíî Þëèè Òèìîøåíêî ñ ïðèçûâà- òóàòèâíàÿ êîàëèöèÿ èç íåñêîëüêèõ ìè ê ÑØÀ è ÅÑ îêàçàòü Óêðàèíå ãðóïïèðîâîê, îïàñàþùèõñÿ óòðàòèòü âîåííóþ ïîìîùü â áîðüáå ñ ðîññèé- ñâîå íûíåøíåå ïîëîæåíèå â ýêîíîñêîé àãðåññèåé. Íî òî, ÷òî îí íàãî- ìè÷åñêîì è ïîëèòè÷åñêîì ïðîñòðàíâîðèë, âïîëíå ìîæíî èñòîëêîâàòü ñòâå ñòðàíû. Íî êòî áû íè âåë áîðüêàê îòêàç îò êàêèõ áû òî íè áûëî ïå- áó ñ âíîâü èçáðàííûì ïðåçèäåíòîì, ðåãîâîðîâ ñ «ñåïàðàòèñòàìè» è êàê îí ñìîæåò èçáåæàòü ïîðàæåíèÿ òîëüòðåáîâàíèå áûñòðî è áåñïîùàäíî êî â òîì ñëó÷àå, åñëè â êîðîòêèé óíè÷òîæèòü âîîðóæåííûõ ïðîòèâíè- ñðîê ñôîðìèðóåò ñîáñòâåííóþ êîêîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè. Âïîëíå âîç- ìàíäó. Íîâûé ãëàâû ãîñóäàðñòâà íå îïèìîæíî, ÷òî ðóêîâîäèòåëè ÀÒÎ ïûòàëèñü ðåøàòü èñêëþ÷èòåëüíî âîåí- ðàåòñÿ íà êàêóþ-ëèáî ïîëèòè÷åñêóþ íûå çàäà÷è è íå ñîáèðàëèñü ïðåäï- ãðóïïèðîâêó è íå ïðèíàäëåæèò íè ê ðèíèìàòü êàêèå-ëèáî øàãè, ñïîñîá- îäíîìó èç íàèáîëåå âëèÿòåëüíûõ îëèíûå ïîäîðâàòü ïîçèöèþ ïðåçèäåíòà. ãàðõè÷åñêèõ êëàíîâ.  2005 ã. ýòî Íî áîåâûå äåéñòâèÿ â ñî÷åòàíèè ñ ñòàëî ïðè÷èíîé ïîëèòè÷åñêîãî ïîðàìåäèéíîé êàìïàíèåé (ïî-âèäèìîìó, æåíèÿ Ïîðîøåíêî — îí âûíóæäåí îíà áûëà çàðàíåå ñïëàíèðîâàíà), áûë îñòàâèòü ïîñò ñåêðåòàðÿ íàïðàâëåííîé íà èçîáðàæåíèå Ïîðî- ÑÍÁÎ. Íî â íûíåøíåé ñèòóàöèè ýòî øåíêî ãëàâíûì èíèöèàòîðîì óñèëåíèÿ íåñîìíåííîå ïðåèìóùåñòâî, ïîñêîëüâîîðóæåííîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, ðàçðó- êó ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïðèâøàþò îáðàç ìèðîòâîðöà è îñëîæíÿþò ëå÷ü ê óïðàâëåíèþ ïðîôåññèîíàëîâ èç åãî îòíîøåíèÿ êàê ñ Çàïàäîì, òàê è ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ãðóïï. ñ Ðîññèåé. Ñèëüíîé ñòîðîíîé èçáðàííîãî Ïðè ýòîì àêòèâíîñòü óêðàèíñêèõ ñèë íîñèò, ìÿãêî ãîâîðÿ, ïðîòèâîðå÷è- ïðåçèäåíòà ÿâëÿåòñÿ åãî íåçàâèñèâûé õàðàêòåð. Àâèàöèîííûå óäàðû ïî ìîñòü îò îëèãàðõè÷åñêèõ ãðóïïèðîæèëûì êâàðòàëàì ñî÷åòàþòñÿ ñ íåæå- âîê, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò åìó ñâîëàíèåì èñïîëüçîâàòü àâèàöèþ äëÿ óíè÷- áîäó äåéñòâèé. Ñî âðåìåí Ëåîíèäà òîæåíèÿ àâòîêîëîííû ñ ïîäêðåïëåíè- Êðàâ÷óêà, èçáðàííîãî åùå â êîíöå åì äëÿ «ñåïàðàòèñòîâ». Îá ýòîì ãîâî- ñîâåòñêîé ýïîõè, ýòîãî íå áûëî íè ðÿò î÷åâèäöû. È ïîäîáíûõ ôàêòîâ ó îäíîãî óêðàèíñêîãî ïðåçèäåíòà. Ïåòðó Àëåêñååâè÷ó ÷ðåçâû÷àéíî ïîíåìàëî. Óêðàèíñêèå èçáèðàòåëè, ãîëîñóÿ çà ìîãëî òî, ÷òî íûíåøíÿÿ èçáèðàÏîðîøåíêî, ïûòàëèñü äîáèòüñÿ ñêî- òåëüíàÿ êàìïàíèÿ îêàçàëàñü êîðîòðåéøåãî âîññòàíîâëåíèÿ ãðàæäàí- êîé. Ýòî ïîçâîëèëî åìó âåñòè åå ñêîãî ìèðà. Ñåãîäíÿ ïðåçèäåíò (êàê èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ áû íè îòíîñèòüñÿ ê íåìó êàê ê ïî- ñðåäñòâ, íå ïðèáåãàÿ ê ÷üåé-ëèáî ëèòèêó) ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ëåãèòèì- ïîìîùè (ó Êó÷ìû, Þùåíêî è ßíóíûì ïðåäñòàâèòåëåì âëàñòè. Ïðè- êîâè÷à ïîäîáíîé âîçìîæíîñòè íå ÷åì äîïîëíèòåëüíóþ óáåäèòåëüíîñòü áûëî). Êðîìå òîãî, âåäóùèå óêðàèíñêèå åãî ýëåêòîðàëüíîé ïîáåäå ïðèäàåò òî, ÷òî ôîðìàëüíî îí âåë êàìïà- ÑÌÈ, êîòîðûå îáû÷íî äîâîëüíî íèþ, íå îáëàäàÿ àäìèíðåñóðñîì. À æåñòêî êîíòðîëèðóþòñÿ îëèãàðõèáëèæàéøèå ñîðàòíèêè åãî ãëàâíîãî ÷åñêèìè ãðóïïèðîâêàìè, ïîëó÷èëè ñîïåðíèêà çàíèìàëè ïîñòû ñïèêåðà â óñëîâèÿõ ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà ïàðëàìåíòà (è. î. ïðåçèäåíòà) è îòíîñèòåëüíóþ ñâîáîäó. 5

Êàê áû òî íè áûëî, Ïåòð Ïîðîøåíêî íè ñ êåì íå îáÿçàí ðàñïëà÷èâàòüñÿ çà ñâîþ ïîáåäó. Áîëåå òîãî, â íûíåøíåé ñèòóàöèè, êîãäà êðóïíûå ñîáñòâåííèêè þãî-âîñòîêà, ïîääåðæèâàâøèå íà ïåðâûõ ïîðàõ ïðîòåñòíîå äâèæåíèå, óòðàòèëè íàä íèì êîíòðîëü è òåïåðü ìîãóò ïîíåñòè òÿæåëûå ôèíàíñîâûå ïîòåðè èç-çà äåéñòâèé âîîðóæåííûõ ïðîòèâíèêîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè, íîâûé ïðåçèäåíò ñìîæåò äèêòîâàòü ñâîè óñëîâèÿ ðÿäó âëèÿòåëüíûõ îëèãàðõîâ. Î÷åâèäíî, ÷òî ïîäæîã ñòàäèîíà «Äðóæáà», íà ëüäó êîòîðîãî âûñòóïàåò õîêêåéíûé êëóá «Äîíáàññ», ïðèíàäëåæàùèé Áîðèñó Êîëåñíèêîâó, ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèåì äëÿ âñåõ êðóïíûõ ñîáñòâåííèêîâ Äîíåöêîé îáëàñòè. Îò íèõ òðåáóþò ëèáî ïðîäîëæàòü ïîääåðæêó «ñåïàðàòèñòîâ» (òåïåðü óæå íà èõ ñîáñòâåííûõ óñëîâèÿõ), ëèáî ñìèðèòüñÿ ñ áåçæàëîñòíûì óíè÷òîæåíèåì ñâîåãî èìóùåñòâà.  òàêèõ óñëîâèÿõ öåíòðàëüíàÿ âëàñòü ìîæåò ñòàòü äëÿ òîé ÷àñòè «äîíåöêîé» ãðóïïèðîâêè, ÷òî îñòàëàñü â ñòðàíå ïîñëå áåãñòâà ßíóêîâè÷à, åäèíñòâåííîé íàäåæäîé è îïîðîé. Äà è ñ äðóãèìè îëèãàðõè÷åñêèìè ãðóïïàìè â ïåðèîä ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà âëàñòè áóäåò íàìíîãî ïðîùå ãîâîðèòü: îíè îñòðî áóäóò íóæäàòüñÿ â ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû ãîñðóêîâîäñòâà. Ïîêà íåÿñíî, êàê ðàñïîðÿäèòñÿ Ïîðîøåíêî ñâîåé ñâîáîäîé â ïðèíÿòèè êàäðîâûõ ðåøåíèé. Áåçóñëîâíî, ó íåãî åñòü îïðåäåëåííûå îáÿçàòåëüñòâà êàê ïåðåä ïîëèòèêàìè, ïîìîãàâøèìè åìó âåñòè èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ, òàê è ïåðåä ñâîèìè ñîþçíèêàìè èç «ÓÄÀÐà». Òàê, â êîìàíäó íîâîãî ïðåçèäåíòà ìîæåò âîéòè Àíàòîëèé Ìàòâèåíêî, âîçãëàâëÿâøèé èçáèðàòåëüíûé øòàá Ïîðîøåíêî â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòè. Êñòàòè ãîâîðÿ, êîãäà Ïîðîøåíêî â 2005 ã. âîçãëàâëÿë ÑÍÁÎ, Ìàòâèåíêî áûë ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Êðûìà, ñàìîãî ñëîæíîãî ðåãèîíà äëÿ öåíòðàëüíîé âëàñòè òîãî âðåìåíè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìåæäó Ïîðîøåíêî è Ìàòâèåíêî ñóùåñòâîâàëè õîðîøèå ðàáî÷èå îòíîøåíèÿ. «ÓÄÀл â êîìàíäå íîâîãî ïðåçèäåíòà, ïî-âèäèìîìó, áóäóò ïðåäñòàâëÿòü Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî è Âèòàëèé Êîâàëü÷óê, ðóêîâîäèâøèé èçáèðàòåëüíûì øòàáîì Ïåòðà Àëåêñååâè÷à. Êðîìå òîãî, âàæíûé ïîñò â ãîñðóêîâîäñòâå, ñêîðåå âñåãî, ïðåäëîæàò Àíàòîëèþ Ãðèöåíêî, à ìîæåò, Ñåðãåþ Ëåâî÷êèíó è Þðèþ Áîéêî, êîòîðûå â òàêîì ñëó÷àå ñòàíóò ïðåäñòàâèòåëÿìè èíòåðåñîâ ðÿäà ãðóïïèðîâîê, ïðèìûêàâøèõ ðàíåå ê Ïàðòèè ðåãèîíîâ.  íûíåøíèõ óñëîâèÿõ êëþ÷åâîé ôèãóðîé â ñèñòåìå âëàñòè, íåñîìíåííî, áóäåò ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë. Áóäóùåå íîâîãî ïðåçèäåíòà âî ìíîãîì çàâèñèò îò òîãî, ñìîæåò ëè îí íàéòè íà ýòó äîëæíîñòü ïîëèòèêà, ñïîñîáíîãî çàñòàâèòü Çàïàä îêàçàòü Óêðàèíå ðåàëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ïîääåðæêó (à íå îãðàíè÷èòüñÿ ñèìâîëè÷åñêèìè øàãàìè), îñòàíîâèòü ïðîòèâîñòîÿíèå ñ Ðîññèåé, âûñòðîèòü ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ ñ âåäóùèìè ðåãèîíàëüíûìè äåðæàâàìè, ïðåæäå âñåãî ñ Òóðöèåé. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Óêðàèíû ñâîäèëàñü ãëàâíûì îáðàçîì ê ñèòóàòèâíîìó ðåàãèðîâàíèþ è ñåðèè ïðîòèâîðå÷èâûõ øàãîâ. Îòñóòñòâèå ÿñíîé ãåîïîëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèè ñòàëî îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ðàñïàäà ðåæèìà ßíóêîâè÷à. Íûíåøíÿÿ æå âëàñòü íàõîäèòñÿ â åùå áîëåå òÿæåëîì, ÷åì ïðåæíåå ãîñðóêîâîäñòâî â íîÿáðå 2013 ã., ïîëîæåíèè. Ê òîìó æå Àíäðåé Äåùèöà, âñòàâøèé ïîñëå ìàéäàíà âî ãëàâå ÌÈÄ, ñòðåìèòåëüíî ðàçâàëèë óïðàâëåíèå âíåøíåïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Íîâîé âëàñòè ïðèäåòñÿ íà÷èíàòü ñ âîññòàíîâëåíèÿ ñòðóêòóðû, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà áû âåñòè ýôôåêòèâíóþ ìåæäóíàðîäíóþ ïîëèòèêó. Íûíåøíèé ìèíèñòð ëèêâèäèðîâàë äåïàðòàìåíò ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, íåîáõîäèìûé äëÿ òîãî, ÷òîáû ïëàíèðîâàòü è îñóùåñòâëÿòü âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñòðàíàìè Êàâêàçà (Ãðóçèåé, Àðìåíèåé è Àçåðáàéäæàíîì), êîòîðûå âõîäÿò â åâðîïåéñêèå ñòðóêòóðû (ÏÀÑÅ, ÎÁÑÅ, Ñîâåò Åâðîïû) òåïåðü çàíèìàåòñÿ äåïàðòàìåíò, îòâå÷àþùèé çà Àçèþ è Àôðèêó. Îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé îêàçàëèñü â êîìïåòåíöèè îòäåëüíîé áþðîêðàòè÷åñêîé ñòðóêòóðû — «îñîáîãî äâóñòîðîííåãî äåïàðòàìåíòà», ÷òî íåãàòèâíî ñêàçàëîñü íà ãèáêîñòè óêðàèíñêîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè ÐÔ è îïåðàòèâíîñòè ðåàêöèè íà äåéñòâèÿ ðîññèéñêîãî ðóêîâîäñòâà. Ïîýòîìó èçáðàííîìó ïðåçèäåíòó ïîíàäîáèòñÿ íà ïîñòó ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë íå òîëüêî îïûòíûé äèïëîìàò, íî è õîðîøèé îðãàíèçàòîð, ñïîñîáíûé ðàçãðåñòè íûíåøíèå çàâàëû. Ñóäÿ ïî âñåìó, ïîêà ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïîòåíöèàëüíûõ êàíäèäàòîâ íà ýòó äîëæíîñòü. Ñðåäè ïðåòåíäåíòîâ íàçûâàþò èçâåñòíîãî ýêñïåðòà Âàëåðèÿ ×àëîãî, óæå âîçãëàâëÿâøåãî ÌÈÄ Êîíñòàíòèíà Ãðèùåíêî è äàæå Èðèíó Ãåðàùåíêî (ïåðñïåêòèâà ïîäîáíîãî íàçíà÷åíèÿ ÷ðåçâû÷àéíî ïóãàåò áîëüøèíñòâî ðàáîòíèêîâ ÌÈÄ è ñïåöèàëèñòîâ ïî âíåøíåé ïîëèòèêå). Îäíàêî ïðåäïî÷òèòåëüíåå, ÷òîáû ïîñò ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ïîëó÷èë Îëåã Øàìøóð, áûâøèé ïîñîë Óêðàèíû â ÑØÀ, çàíèìàâøèé íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò (ñ 2004-ãî ïî 2006-é) äîëæíîñòü çàììèíèñòðà. Îëåã Âëàäèñëàâîâè÷ — îïûòíûé ïåðåãîâîðùèê, âåëèêîëåïíî ÷óâñòâóåò ðàññòàíîâêó ñèë, ñêëàäûâàþùóþñÿ â

àêòóàëüíî

Äàæå íàèáîëåå óáåæäåííûå ñòîðîííèêè Ïåòðà Ïîðîøåíêî íå ïûòàþòñÿ îáúÿñíèòü åãî ïîáåäó â ïåðâîì òóðå âñåíàðîäíîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Î÷åâèäíî, ÷òî óêðàèíñêèå èçáèðàòåëè âíîâü âûáðàëè «íàèìåíüøåå çëî», à ïîòîìó ïîääåðæàëè ïîëèòèêà, êîòîðûé, ïî èõ ìíåíèþ, íå áóäåò ñòðåìèòüñÿ ê åäèíîëè÷íîé âëàñòè, ñäåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû îñòàíîâèòü âîîðóæåííûé êîíôëèêò, è ðàäè ýòîãî áóäåò âåñòè ïåðåãîâîðû ñ ðàçëè÷íûìè ïîëèòè÷åñêèìè ñèëàìè âíóòðè ñòðàíû è ñ âíåøíèìè èãðîêàìè.

ÓÍÈÀÍ

Äìèòðèé ÃÀËÊÈÍ

A5 30.V 2014

ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ìèðà. È ãëàâíîå, îí õîðîøî ïîíèìàåò, êàê ðàáîòàåò àìåðèêàíñêàÿ ñèñòåìà ïðèíÿòèÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé.  íûíåøíåé ñèòóàöèè ýòî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî. Áûâøèé çàìãëàâû ÌÈÄ Ðóñëàí Äåì÷åíêî òàêæå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïîòåíöèàëüíûé êàíäèäàò íà ìèíèñòåðñêèé ïîñò. Êàê óòâåðæäàþò, Ðóñëàí Ìèõàéëîâè÷ ÷ðåçâû÷àéíî îïûòíûé äèïëîìàò, ñïîñîáíûé âåñòè óñïåøíûå ïåðåãîâîðû â ðàçëè÷íûõ ôîðìàòàõ. Ýòî, áåçóñëîâíî, ìîæåò ïîìî÷ü ïðåçèäåíòó âûñòðîèòü ïðî÷íûå îòíîøåíèÿ ñ ÑØÀ è ÅÑ, íå îòêàçûâàÿñü îò âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Íî åñëè ïðåçèäåíòó íå óäàñòñÿ îñòàíîâèòü êîíôëèêò íà þãî-âîñòîêå, âñå âíåøíåïîëèòè÷åñêèå óñèëèÿ ïðîïàäóò äàðîì.

Âíåøíÿÿ ïîääåðæêà â îáìåí íà âíóòðåííåå ñïîêîéñòâèå Ïîääåðæêà íîâîãî ïðåçèäåíòà ñî ñòîðîíû Âàøèíãòîíà è Áðþññåëÿ çàâèñèò òàêæå è îò åãî ñïîñîáíîñòè â êîðîòêèé ñðîê âîññòàíîâèòü ñïîêîéñòâèå â ñòðàíå. Àìåðèêàíñêîé àäìèíèñòðàöèè óäàëîñü íàâÿçàòü ÅÑ êóðñ íà ìåæäóíàðîäíóþ èçîëÿöèþ Ðîññèè. ×òîáû ýòà òåíäåíöèÿ ñòàëà íåîáðàòèìîé, íóæíî ïîêàçàòü åâðîïåéñêîìó îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ, ÷òî èìåííî Ðîññèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåñòàáèëèçàöèþ â Óêðàèíå, îñîáåííî íà þãî-âîñòîêå. À ïîòîìó äëÿ àìåðèêàíñêîé ïðàâÿùåé âåðõóøêè âàæíî, ÷òîáû íîâûé ïðåçèäåíò êàê ìîæíî ñêîðåå îáúåäèíèë ñòðàíó. Ïîäîáíîå ïîæåëàíèå ñîäåðæèòñÿ â çàÿâëåíèè ïðåäñòàâèòåëåé ìåæäóíàðîäíûõ êîìèòåòîâ îáåèõ ïàëàò Êîíãðåññà ÑØÀ. Åæåäíåâíî ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îêîí÷àíèå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, ïðîöåññ ñîöèàëüíîé äåñòàáèëèçàöèè ïðîäîëæàåòñÿ. È âðÿä ëè ñòîèò ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî íàïðàâëåííàÿ ïðîòèâ Ïîðîøåíêî êàìïàíèÿ, îñíîâàííàÿ íà äàííîì ñèãíàëå, â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò íàáèðàòü îáîðîòû.  èòîãå þãî-âîñòîê ìîæåò óòðàòèòü íàäåæäó íà òî, ÷òî íîâàÿ âëàñòü ïðèñëóøàåòñÿ ê åãî òðåáîâàíèÿì. È ïðîòåñòíàÿ àêòèâíîñòü âíîâü ìîæåò âûéòè çà ïðåäåëû Äîíáàññà, à ïîçèöèè âîîðóæåííûõ ïðîòèâíèêîâ öåíòðàëüíîé âëàñòè òîëüêî óñèëèòüñÿ. Ïðåçèäåíò, åùå íå ïðèñòóïèâ ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, îêàæåòñÿ â ïîëîæåíèè íåóäà÷íèêà, íå ñóìåâøåãî âîïðåêè îáùåñòâåííûì îæèäàíèÿì îáåñïå÷èòü ìèð è ñòàáèëüíîñòü. È, ÷òî êðàéíå âàæíî, ðîññèéñêîå îáùåñòâåííîå ìíåíèå (çà êîòîðîå, ñîáñòâåííî, è âåäåò áîðüáó Ïóòèí) áóäåò íàñòðîåíî ïðîòèâ ïåðåãîâîðîâ ñ ïîëèòèêîì, íåñóùèì îòâåòñòâåííîñòü çà àâèàöèîííûå óäàðû è àðòèëëåðèéñêèå îáñòðåëû ãîðîäîâ è íåñïîñîáíûì îñòàíîâèòü áåñïðåäåë ýêñòðåìèñòîâ. Òåì áîëåå ÷òî ðîññèéñêèå ÑÌÈ, êîòîðûå íå ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò íûíåøíåé ïðîïàãàíäèñòñêîé ìîäåëè, íåïðåìåííî áóäóò ñîîáùàòü î ìíîãî÷èñëåííûõ æåðòâàõ. Î÷åâèäíî, ÷òî â òàêîé ñèòóàöèè îá óðåãóëèðîâàíèè îòíîøåíèé ñ Ðîññèåé íå ìîæåò áûòü è ðå÷è. Íî è äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ÑØÀ è ÅÑ àêòèâèçàöèÿ áîåâûõ äåéñòâèé ñòàíåò äîêàçàòåëüñòâîì íåêîìïåòåíòíîñòè íîâîé âëàñòè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ çäðàâîãî ñìûñëà, èçáðàííûé ïðåçèäåíò äîëæåí áûë áû îáðàòèòüñÿ ê æèòåëÿì âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ ñ ìèðîòâîð÷åñêèìè èíèöèàòèâàìè. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî Ïåòð Ïîðîøåíêî ñîáèðàëñÿ ýòî ñäåëàòü, íî, ñ òî÷êè çðåíèÿ âíåøíåãî íàáëþäàòåëÿ, îí (áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì óêðàèíñêèõ ÑÌÈ) âûãëÿäèò êàê ÷åëîâåê, ðàçæèãàþùèé ãðàæäàíñêóþ âîéíó. Ïðè ýòîì ñîöèîëîãè÷åñêèå äàííûå ÿñíî ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî èñêëþ÷èòåëüíî ïðè ïîìîùè âîåííîé ñèëû ïîäàâèòü ñåïàðàòèñòñêèå íàñòðîåíèÿ â Äîíáàññå íå óäàñòñÿ. Âåäü ñîãëàñíî îïðîñó, ïðîâåäåííîìó â àïðåëå ôîíäîì «Äåìîêðàòè÷åñêèå èíèöèàòèâû» èì. Èëüêà Êó÷åðèâà, èäåþ îòäåëåíèÿ ðåãèîíà îò Óêðàèíû è ïðèñîåäèíåíèÿ åãî ê Ðîññèè â Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé îáëàñòÿõ ïîääåðæèâàþò 27% æèòåëåé, à ñîçäàíèå íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà íà îñíîâå þãî-âîñòî÷íûõ îáëàñòåé — 18%. Çà ýòèìè ïðîöåíòàìè — ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé. Âíîâü èçáðàííûé ïðåçèäåíò îáÿçàí îòâåòèòü íà âûçîâû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ ñòðàíà. Äëÿ ýòîãî îí äîëæåí äåéñòâîâàòü ðåøèòåëüíî, íî íå íà ïîëå áîÿ. Îí äîëæåí îñòàíîâèòü áîåâûå äåéñòâèÿ, âûñòóïèòü ñ ìèðîòâîð÷åñêèìè èíèöèàòèâàìè, ðåàëèçîâàòü ïðîäóìàííûå, âûâåðåííûå è îäíîâðåìåííî æåñòêèå øàãè, íàïðàâëåííûå íà èçîëÿöèþ ðàäèêàëîâ. Îí äîëæåí îñóäèòü è ïðåñåêàòü âñå àêòû ýêñòðåìèçìà, îò êîòîðîãî Óêðàèíà óæå óñòàëà. È íà÷àòü ýòî íóæíî êàê ìîæíî ðàíüøå — ïîêà îáùåñòâî åùå íå óòðàòèëî íàäåæäó íà òî, ÷òî âëàñòü ñóìååò âîññòàíîâèòü ãðàæäàíñêèé ìèð. È õîòÿ íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé, Óêðàèíà âñëåä çà íåé áóäåò âûíóæäåíà ïðîñòèòüñÿ è ñ ïóñòü êðàéíå çûáêîé, íî âñå åùå ñîõðàíÿþùåéñÿ ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòüþ... À òàì è ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâà îêàæåòñÿ ó ïîñëåäQ íåé ÷åðòû.


ìíåíèå

A6 30.V 2014

Ñåðãåé ËÎÇÓÍÜÊÎ

Ïàðòèÿ ïîëó÷èëà ñòîëü ìîùíûé óäàð, äàæå ñåðèþ óäàðîâ — îêàçàâøèõñÿ äëÿ íåå ñîâåðøåííî íåîæèäàííûìè è ê êîòîðûì îíà áûëà àáñîëþòíî íå ãîòîâà. Áîëüøîé âîïðîñ — áóäåò ëè ñëåäñòâèåì ýòîãî óäàðà (óäàðîâ) òîëüêî íîêäàóí, ïîñëå êîòîðîãî åùå ìîæíî ïîäíÿòüñÿ è äàæå ïîáîðîòüñÿ çà ïîáåäó, èëè æå âñå çàêîí÷èòñÿ íîêàóòîì, íå îñòàâëÿþùèì íè åäèíîãî øàíñà íà ïðîäîëæåíèå ïîëèòè÷åñêîãî ïîåäèíêà. Êàêèõ-òî ïîëãîäà íàçàä Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ — ýòî ïàðòèÿ âëàñòè â ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ïîíÿòèÿ. Ïðåçèäåíò — ïî÷åòíûé ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè. Ïðåìüåð-ìèíèñòð — ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè. Ñâîè ÷ëåíû Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ. Êðóïíåéøàÿ ôðàêöèÿ â Âåðõîâíîé Ðàäå. Ñâîé ãëàâà ÂÐ è ïðàêòè÷åñêè ñâîå áîëüøèíñòâî â ïàðëàìåíòå. Ñâîè ãëàâû ãîñàäìèíèñòðàöèé. Ñâîè ôðàêöèè ïî÷òè âî âñåõ ìåñòíûõ ñîâåòàõ, à â ïîëîâèíå îáëàñòåé — ïî ñóòè ïîëíûé êîíòðîëü íàä ðåãèîíàëüíûìè ñîâåòàìè. Ñâîè ìýðû â ñîòíÿõ áîëüøèõ è ìàëûõ ãîðîäîâ. Ñâûøå ìèëëèîíà ÷ëåíîâ ïàðòèè. Îãðîìíûå ôèíàíñîâûå è ìåäèéíûå ðåñóðñû. Êàçàëîñü áû, ñâàëèòü òàêîãî êîëîññà êðàéíå òðóäíî, åñëè âîîáùå âîçìîæíî. Îäíàêî... Çà êîðîòêèé ñðîê «ðåãèîíàëû» ïîòåðÿëè ìíîãîå èç âûøåïåðå÷èñëåííîãî: âñþ öåíòðàëüíóþ âëàñòü (ïðåçèäåíò, ïðåìüåð, ïðàâèòåëüñòâî, ãëàâà ÂÐ), ïîëîâèíó ïàðëàìåíòñêîé ôðàêöèè. Ïðîäîëæàþò òåðÿòü â íàñòîÿùåì — ÷ëåíîâ ïàðòèè, ïðåäñòàâèòåëåé â ñîâåòàõ âñåõ óðîâíåé, áèçíåñ-ñïîíñîðîâ, îñòàòêè àäìèíðåñóðñà (òåïåðü óæå ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ). È íàâåðíÿêà íå èçáåãóò ïîòåðü â áëèæàéøåì áóäóùåì, èáî î ïåðåëîìå ïîíèæàòåëüíîãî òðåíäà, êàê âûðàçèëèñü áû áèðæåâûå èãðîêè, ïîêà ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ.

«Ðåãèîíàëüíàÿ» ìàõèíà Êàê æå òàê ïîëó÷èëîñü? Î÷åâèäíî, ýòîò âîïðîñ òåïåðü çàäàþò ñåáå

ÓÍÈÀÍ

Äëÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ ñòàëè óøàòîì õîëîäíîé âîäû. È ýòî åùå ìÿãêî ñêàçàíî. Øîê ïåðåæèâàþò âñå, êòî èìåë òî èëè èíîå îòíîøåíèå ê ÏÐ — ïðåäñòàâèòåëè ðóêîâîäÿùåãî çâåíà, ïàðòèéíûå áèçíåñ-ñïîíñîðû, ðÿäîâûå ïàðòèéöû.

Èç ôðàêöèè ÏÐ áåæàë äàæå áûâøèé ïðåäñòàâèòåëü ßíóêîâè÷à â ïàðëàìåíòå Þðèé Ìèðîøíè÷åíêî

Áûëà(?) òàêàÿ ïàðòèÿ ìíîãèå èç ÷èñëà òåõ, êòî ñîâñåì íåäàâíî ñ ïîëíûì íà òî îñíîâàíèåì ñ÷èòàë ñåáÿ ïðèíàäëåæàùèì ê êðóãó «õîçÿåâ ñòðàíû».  ïåðâóþ î÷åðåäü çàìåòèì, ÷òî âñÿ «ðåãèîíàëüíàÿ» ìàõèíà — ýòî íå òîëüêî ïîëíîìî÷èÿ, âëèÿíèå è âîçìîæíîñòè, íî åùå è îòâåòñòâåííîñòü çà âñå ïðîèñõîäÿùåå â ñòðàíå. Ò. å. «øàïêà Ìîíîìàõà», êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, òÿæåëà. È ÷åì áîëüøå â ðóêàõ âëàñòè — òåì «øàïêà» òÿæåëåå. Îá ýòîì íå ðàç øëà ðå÷ü íà ñòðàíèöàõ íàøåãî åæåíåäåëüíèêà, íà÷èíàÿ ñ îñåíè 2010-ãî — êîãäà Âèêòîð ßíóêîâè÷ ñî òîâàðèùè âçÿëè êóðñ íà ðåâèçèþ ïîëèòðåôîðìû è êîíöåíòðàöèþ âëàñòè â ñâîèõ ðóêàõ. Ê ïðèìåðó, â îêòÿáðå 2010-ãî ìû ïðåäóïðåæäàëè: «Âèêòîð ßíóêîâè÷ â ñâîþ î÷åðåäü äîëæåí îñîçíàâàòü, ÷òî åìó âîçâðàùàþòñÿ íå òîëüêî âûñîêèå ïîëíîìî÷èÿ, íî è íå ìåíåå âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü — çà âñå è âñÿ! Òåïåðü åìó áóäåò àäðåñîâàíà êðèòèêà è çà ýêîíîìè÷åñêèå íåóðÿäèöû, è çà íåâûïëà÷åííûå çàðïëàòû, è çà êîððóïöèþ, è çà óñëîâèÿ ñîòðóäíè-

÷åñòâà ñ ÌÂÔ, è çà ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, è çà ðîñò òàðèôîâ ÆÊÕ, è çà îñòàëüíûå ò. í. «íåïîïóëÿðíûå ðåôîðìû». Çà âñå!» («Áåëîñèíÿÿ» ðåâîëþöèÿ. ßíóêîâè÷ ïðèíèìàåò îãîíü íà ñåáÿ», ¹40(528), 8— 14.10.2010). Êðîìå òîãî: «îðàíæåâûé» ïåðåâîðîò 2004-ãî ñî âñåì åãî «äåìîêðàòèçìîì», «âåðõîâåíñòâîì ïðàâà» è ïðî÷èìè «ïðàâàìè è ñâîáîäàìè ãðàæäàí» — ïðÿìîå ñëåäñòâèå «öàðñêèõ» ïîëíîìî÷èé ïðåçèäåíòà, ïðîïèñàííûõ â Êîíñòèòóöèè 1996-ãî. «Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò âñå» — òàêîâà ôèëîñîôèÿ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, åñëè ãëàâà ãîñóäàðñòâà íàäåëåí òåìè ïîëíîìî÷èÿìè, ÷òî ïðîïèñàíû â ÎÇ-1996. Èìåííî âûñîêèå ïîëíîìî÷èÿ, êîòîðûå ïîëó÷àåò ïîáåäèòåëü ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè, è ïðåäîïðåäåëèëè õàðàêòåð êàìïàíèè-2004. Áûëî çà ÷òî áîðîòüñÿ! È ýòî «çà ÷òî» òåïåðü ñíîâà åñòü!» — îòìå÷àëè ìû (òàì æå). Ñ 2010-ãî âíîâü ïîÿâèëîñü «çà ÷òî» áîðîòüñÿ, ïðîòèâ ÷åãî áîðîòüñÿ, êðîìå òîãî, äëÿ îïïîçèöèè ñòàëà ÿñíà è ïîíÿòíà ìèøåíü — «ïðîòèâ êîãî».

 íà÷àëå ïðîøëîãî ãîäà ìû îòìå÷àëè, ÷òî âåñüìà âåðîÿòåí ðèìåéê 2004-ãî, íî â áîëåå æåñòêîì âàðèàíòå: «Îðàíæåâûé» ìÿòåæ êîíöà 2004-ãî ñòàë ïðÿìûì ñëåäñòâèåì ïðîâàëà ïîëèòðåôîðìû è ñîõðàíåíèÿ «öàðñêèõ» ïîëíîìî÷èé ïðåçèäåíòà ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè îáðàçöà 1996-ãî... Òàêèì îáðàçîì, ïðåçèäåíòñêàÿ êàìïàíèÿ2015 (îãðàíè÷èòñÿ ëè îíà âûáîðàìè èëè æå ïåðåðàñòåò â íàçíà÷åíèå ïðåçèäåíòà óëèöåé) ïî íàêàëó ñòðàñòåé è îñòðîòå ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìîæåò ïðåâçîéòè âñå, ñ ÷åì ìû èìåëè äåëî ïðåæäå» («Âî(é)íà-2015», ¹5(640), 1—7.02.2013). ×òî è ñëó÷èëîñü, õîòÿ è íà ãîä ðàíüøå. Ñ ðåâèçèåé ïîëèòðåôîðìû ó îïïîçèöèè ïîÿâèëèñü îñíîâàíèÿ äëÿ «áîðüáû ñ äèêòàòóðîé» è ëîçóíã «áîðüáû çà äåìîêðàòèþ» — «çà âîçâðàò Êîíñòèòóöèè 2004 ãîäà». È ãëàâíîå — îäíà ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ ìèøåíü, îí æå «òèðàí». Îòìåíèâ ïîëèòðåôîðìó, ßíóêîâè÷ ìàêñèìàëüíî óïðîñòèë ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé. Íî â òî æå âðåìÿ óïðîñòèë è ìåõàíèçì áîðüáû ïðîòèâ åãî âëà-

ñòè. Âïîëíå äîñòàòî÷íî áûëî ñâàëèòü îäíîãî ÷åëîâåêà — è îáðóøèâàëàñü âñÿ âëàñòíàÿ êîíñòðóêöèÿ. Ñîáñòâåííî, ìàéäàí è ñòàë âîçìîæåí èìåííî ïîòîìó, ÷òî âëàñòü áûëà ñêîíöåíòðèðîâàíà â îäíèõ ðóêàõ è ïðåäåëüíî ïåðñîíèôèöèðîâàíà. Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ìàéäàí çà ñâåðæåíèå ïàðëàìåíòñêî-ïðàâèòåëüñòâåííîé êîàëèöèè. Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ, âûñòðîåííàÿ êàê ïàðòèÿ ëèäåðñêîãî òèïà — «ïîä ßíóêîâè÷à», îêàçàëàñü â ïîëíîé çàâèñèìîñòè îò ïîëèòè÷åñêîé ñóäüáû îäíîãî ÷åëîâåêà. Ñòîèëî åìó ïîòåðïåòü ïîëèòè÷åñêîå ôèàñêî, è ïåðåä ïàðòèåé âñòàë âîïðîñ âûæèâàíèÿ. Êîíöåíòðàöèÿ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåíèå òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ íàä âñåì îñóùåñòâëÿëîñü ïîä ñîóñîì «íàäî ïðîâîäèòü ðåôîðìû».  ðåàëüíîñòè ðåôîðìû âûëèâàëèñü â íàñòóïëåíèå íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðàâà ãðàæäàí (ïåíñèîííàÿ, ìåäèöèíñêàÿ, íàëîãîâàÿ è ïðî÷.) ñ ïàðàëëåëüíûì ñîçäàíèåì óñëîâèé äëÿ îáîãàùåíèÿ óçêîé ãðóïïû ëèö. Ýòî ôîðìèðîâàëî íåãàòèâíûå íàñòðîå-

íèÿ ñðåäè ãðàæäàí — ïðîòèâíèêè «ðåãèîíàëîâ» óòâåðæäàëèñü â ñâîåì íåïðèÿòèè ÏÐ, áûâøèå ñòîðîííèêè — ðàçî÷àðîâûâàëèñü è â ëó÷øåì ñëó÷àå (îñîáåííî ýòî õàðàêòåðíî äëÿ Äîíáàññà) ïîääåðæèâàëè ïðåçèäåíòà è åãî ïàðòèþ ïî ïðèíöèïó ìåíüøåãî èç çîë. Ò. å. îäíîâðåìåííî ïðîõîäèëè äâà êîíôëèêòóþùèõ ìåæäó ñîáîé ïðîöåññà: êîíöåíòðàöèÿ ïîëíîìî÷èé ñîïðîâîæäàëàñü ïîòåðåé ñîöèàëüíîé áàçû, ñíèæåíèåì àâòîðèòåòà âëàñòè. Ýòî íåñîîòâåòñòâèå — ìåæäó óâåëè÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíûõ âîçìîæíîñòåé âëàñòè è ñíèæåíèåì óðîâíÿ ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ — îáúåêòèâíî ñîçäàâàëî ïðåäïîñûëêè äëÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà. È ìîæíî áûëî áû ïîíÿòü è ïðèíÿòü, åñëè áû óñèëåíèå âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé â ðóêàõ ïðàâÿùåé êîìàíäû èñïîëüçîâàëîñü íà ðåàëèçàöèþ òîãî, ÷òî áûëî îáåùàíî ßíóêîâè÷åì ñî òîâàðèùè â õîäå ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåäâûáîðíûõ êàìïàíèé. Îäíàêî âñå ïðîèñõîäèëî ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò: âëàñòü êîíöåíòðèðîâàëè, ÷òîáû íå çàâèñåòü îò òåõ, ÷üè ãîëîñà è ïðèâåëè ê âëàñòè ßíóêîâè÷à è ÏÐ. Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè Êîíñòèòóöèè 2004-ãî â ÂÐ äîëæíû áûëè ñîçäàâàòü êîàëèöèþ äåïóòàòñêèõ ôðàêöèé, êîòîðàÿ âûäâèãàëà ïðåìüåðà è ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî «ðåãèîíàëàì» íåîáõî-

Ãðóáåéøèé ïðîñ÷åò ÅÑ — ÑØÀ — Exxon Ïüåð Ì. ÑÏÐÈ

17 ìàÿ New York Times îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ Óèëüÿìà Áðîàäà «Çàõâàòèâ Êðûì, Ïóòèí ïðèîáðåë ìîðå òîïëèâíûõ ðåñóðñîâ». Àâòîð îáúÿñíÿë, êàê àííåêñèÿ Êðûìà Ðîññèåé ïðèâåëà ê ïåðåñìîòðó þðèäè÷åñêèõ ïðåòåíçèé íà ýêñêëþçèâíûé äîñòóï ïðèáðåæíûõ ãîñóäàðñòâ ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé. Ãëóáèííûå èçìåíåíèÿ çàòðîíóëè 200-ìèëüíóþ èñêëþ÷èòåëüíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ çîíó, îãîâîðåííóþ Êîíâåíöèåé ÎÎÍ ïî ìîðñêîìó ïðàâó 1982 ãîäà.  õàðàêòåðíîì ñòèëå Áðîàä âïëåòàåò ýòîò ôàêò â êàíâó àíòèïóòèíñêîé ïðîïàãàíäû, èñïîëüçóÿ êîìáèíàöèþ ãëàãîëîâ, ïðèëàãàòåëüíûõ è íàðå÷èé. Òåì íå ìåíåå â ìàòåðèàëå ïðåäñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ äàòü àëüòåðíàòèâíîå îáúÿñíåíèå ñîáûòèé, ïðèâåäøèõ ê àííåêñèè Êðûìà. Ïðàêòè÷åñêè âñå ôàêòû ïî÷åðïíóòû àâòîðîì èç èíòåðâüþ ñ ìîðñêèì ãåîëîãîì Óèëüÿìîì Ðàéàíîì èç ãåîäåçè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè Ëàìîí-Äîãåðòè Êîëóìáèéñêîãî óíèâåðñèòåòà, â òîì ÷èñëå è êàðòû äåìîíñòðèðóþùèå èñêëþ÷èòåëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû êàæäîãî èç ïðèáðåæíûõ ãîñóäàðñòâ. Ôàêòû, ïðèâåäåííûå Ðàéàíîì, íåîñïîðèìû. À âîò î ÷åì óìîë÷àë Áðîàä, òàê ýòî î òîì, ÷òî íè â ×åðíîì, íè â Àçîâñêîì ìîðÿõ íåò íè îäíîé ãåîãðàôè÷åñêîé òî÷êè, óäàëåííîé áîëåå ÷åì íà 370 êì îò ïîáåðåæüÿ 6 ïðèáðåæíûõ ãîñóäàðñòâ — Ðîññèè, Óêðàèíû, Ðóìûíèè, Áîëãàðèè, Òóðöèè è Ãðóçèè.  ýòîì ìîæíî óáåäèòüñÿ áëàãîäàðÿ êàðòå ¹1 ñ ìàñøòàáîì â 200 ìîðñêèõ ìèëü (370 êì). Ïåðåêðûòèå âñåõ «èñêëþ÷èòåëüíûõ» çîí ïîêðûâàåò 100% òåððèòîðèè îáîèõ ìîðåé, à 6 ó÷àñòêîâ ðàçäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ìîðñêîãî ïðàâà. Ñòîëü îáøèðíîå ïåðåêðûòèå îçíà÷àåò, ÷òî ïåðåñìîòð óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé ãðàíèöû ïðîâîöèðóåò ðåçêîå èçìåíåíèå òåððèòîðèé èñêëþ÷èòåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí, ïðèíàäëåæàùèõ Óêðàèíå è Ðîññèè. Ýòî îòðàæåíî íà êàðòàõ ¹2 è ¹3 (äî è ïîñëå ïåðåñìîòðà ãðàíèö). Ðàçäåë èñêëþ÷èòåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí â ×åðíîì ìîðå — ãðàíäèîçíîå ïðåäïðèÿòèå, ïîñêîëüêó ìíîãèå ìîðñêèå ãåîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî äíî ×åðíîãî, êàê è Ñåâåðíîãî ìîðÿ, ñîäåðæèò îãðîìíûå çàïàñû íåôòè è ãàçà, îñîáåííî â ãëóáîêîâîäíûõ ðàéîíàõ. Íà êàðòó ¹1 ìû íàíåñëè êðàñíûé êîíòóð ãëóáèí â 180 ì. Äàííûé êîíòóð îòìå÷àåò íà÷àëî ïåðåõîäíûõ çîí ñèíåãî öâåòà ìåæäó ìåëêîâîäíûìè ïðèáðåæíûìè øåëüôîâûìè âîäàìè è ãëóáîêîâîäíûìè ìîðñêèìè âîäàìè, î÷åð÷åííûìè êîíòóðîì ñèíåãî öâåòà ãëóáèíû â 2 êì. Òåïåðü ðàññìîòðèì èñêëþ÷èòåëüíûå çîíû. Íà êàðòå ¹2 ×åðíîå è Àçîâñêîå ìîðÿ ðàçäåëåíû íà 6 òàêèõ çîí. Îíè ïîêàçûâàþò, *Ïüåð Ì. Ñïðè — îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ ëåãåíäàðíîãî F-16, ñîàâòîð âîåííîé ðåôîðìû Ïåíòàãîíà, ñòàðòîâàâøåé â 60-å ãîäû. Ôðàíêëèí Ñïèííè — áûâøèé âîåííûé àíàëèòèê Ïåíòàãîíà.

2

1

Ôðàíêëèí ÑÏÈÍÍÈ *

3

Êîíòóð 600-ôóòîâîé ãëóáèíû (180 ì), ìàñøòàá — 200 ìîðñêèõ ìèëü (370 êì)

Ïðèìå÷àíèå. Êîíòóðíûå ëèíèè íà êàðòå ¹1 óêàçàíû â ìîðñêèõ ñàæåíÿõ, 1 ñàæåíü = 182 ñì. Çà èñêëþ÷åíèåì ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ, íà äîëþ ïðèáðåæíûõ âîä ñ ãëóáèíàìè äî 180 ì ïðèõîäÿòñÿ ëèøü íåáîëüøèå ó÷àñòêè âäîëü íàöèîíàëüíûõ áåðåãîâûõ ëèíèé. ÷òî àííåêñèÿ Êðûìà Ðîññèåé íå ïîâëåêëà íèêàêèõ èçìåíåíèé äëÿ Ðóìûíèè, Áîëãàðèè, Òóðöèè è Ãðóçèè. Ñóäÿ ïî êàðòàì Ðàéàíà, àííåêñèÿ ïðèíåñëà Ðîññèè 67 000 êâ. êì — áîëåå ÷åì â äâà ðàçà óâåëè÷èâ þðèäè÷åñêèå ïðàâà Ðîññèè â ×åðíîì è Àçîâñêîì ìîðÿõ — ñ 48 000 äî 115 000 êâ. êì. Óêðàèíà óòðàòèëà ñîîòâåòñòâóþùóþ ïëîùàäü. Áîëåå âàæíî òî, ÷òî íàëîæåíèå êîíòóðîâ 180-ìåòðîâîé ãëóáèíû ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó Óêðàèíû òåïåðü âîîáùå íåò äîñòóïà ê ãëóáîêîâîäüþ. Âîò ýòè ïåðåìåíû è ñòàëè ðåçóëüòàòîì àííåêñèè. Ðå÷ü èäåò î äàëåêî èäóùèõ ïîñëåäñòâèÿõ. Ïî ìíåíèþ äîêòîðà Ðàéàíà, ãëóáîêîâîäíûå ðåãèîíû, äîñòàâøèåñÿ Ðîññèè, ìîãóò îêàçàòüñÿ «ñàìûìè áîãàòûìè» çàïàñàìè íåôòè. Ïðè ýòîì íå ñòîèò óïóñêàòü èç âèäó, ÷òî ýòè ðåçåðâû åùå íå ïîëíîñòüþ ðàçâåäàíû. Íà 2012 ã. â ãëóáîêîâîäíûõ ðåãèîíàõ ×åðíîãî ìîðÿ ïðîáóðåíî ìåíåå 100 ðàçâåäî÷íûõ ñêâàæèí, è òîëüêî îäíà èç íèõ ïðèíåñëà óäà÷íûé ðåçóëüòàò. Ýòà ñêâàæèíà — «Äîìèíî-1», ïðîáóðåííàÿ â ðóìûíñêèõ âîäàõ íà ãëóáèíå 1 êì, ðàñïîëîæåíà íèæå êîíòóðà 180-ìåòðîâîé ãëóáèíû îêîëî ñåâåðî-âîñòî÷íîé îêîíå÷íîñòè èñêëþ÷èòåëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû Ðóìûíèè — âáëèçè îò òåõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå òåïåðü âîøëè â ñîñòàâ ðîññèéñêîé èñêëþ÷èòåëüíîé çîíû. Èòàê, íà ïåðâûé âçãëÿä, ìîæíî ëåãêî ïðèíÿòü íà âåðó õèòðîóìíî íàðèñîâàííóþ àâòîðîì êàðòèíó: àííåêñèÿ Êðûìà Ðîññèåé ñòàëà, ïî êðàéíåé ìåðå îò÷àñòè, àãðåññèâíûì çàõâàòîì ýíåðãîíîñèòåëåé ðîññèéñêèì ãðîññìåéñòåðîì, äåéñòâóþùèì â ñòèëå Ìàêêèàâåëëè — «Ïëîõèì Âëàäîì» Ïóòèíûì. Òàêîé âûâîä, åñòåñòâåííî, ñîãðåâàåò äóøó òåì ïðåä-

ñòàâèòåëÿì íåîëèáåðàëüíîãî èñòåáëèøìåíòà ñòðàíû, êòî òâåðäî íàñòðîåí ðàçâÿçàòü íîâóþ «õîëîäíóþ âîéíó» è óñòàíîâèòü êîíòðîëü íàä åùå áîëüøåé ÷àñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÑÑÐ ïóòåì ïðèâàòèçàöèè, ââåäåíèÿ ìåð áþäæåòíîé ýêîíîìèè, à òàêæå ñ ïîìîùüþ ñòàðîãî äîáðîãî âçÿòî÷íè÷åñòâà. Òåì íå ìåíåå, åñëè îòáðîñèòü ñëîâåñíóþ ìèøóðó, â ìàòåðèàëå Áðîàäà ïðåäñòàâëåíû ôàêòû, ïîçâîëÿþùèå íàðèñîâàòü ñîâåðøåííî èíóþ êàðòèíó ïðîèñõîäÿùåãî. Óïîìèíàíèÿ äîñòîéíû ññûëêè Áðîàäà íà äåÿòåëüíîñòü è èíâåñòèöèè Exxon â Óêðàèíå â 2012 ã. Ðàçâå ìîæíî èñêëþ÷àòü âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî èíñïèðèðîâàííûé ÑØÀ è ÅÑ ïóò÷ â Óêðàèíå áûë ïîääåðæàí ïîõîòüþ çàïàäíûõ íåôòåãàçîâûõ òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé ðàäè òîãî, ÷òîáû óñòàíîâèòü êîíòðîëü íàä åâðîïåéñêèìè çàïàñàìè ýíåðãîíîñèòåëåé? È åñëè ýòî òàê, äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå äîêòîðîì Ðàéàíîì, ìîãóò ñëóæèòü äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, êàê ýòîò ïóò÷ ðàçâàëèëñÿ ó íàñ íà ãëàçàõ. ×òîáû ïîëíîñòüþ îöåíèòü ïîòåíöèàëüíûå ìàñøòàáû ñîâìåñòíîãî ïðîñ÷åòà ÅÑ — ÑØÀ — Exxon, ðàññìîòðèì õðîíîëîãèþ íåäàâíèõ, íå ñëèøêîì òîíêèõ è ïðîäóìàííûõ øàãîâ íà åâðîïåéñêî-óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé øàõìàòíîé äîñêå. ÅÑ â ìàðòå 2012 ã. íà÷àë îòêðûòî ïîäòàëêèâàòü Óêðàèíó ê çàêëþ÷åíèþ äåéñòâèòåëüíî ñûðîãî è íåâûãîäíîãî òîðãîâîãî ñîãëàøåíèÿ.  àïðåëå Ïóòèí ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèå ñ èòàëüÿíñêîé ENI íà ðàçðàáîòêó çàëåæåé íåôòè è ãàçà â ×åðíîì ìîðå.  àâãóñòå Exxon âûêëàäûâàåò îãðîìíûå äåíüãè, ÷òîáû ïåðåáèòü ïðåäëîæåíèå ðîññèéñêîãî «Ëóêîéëà» ïî ðàçðàáîòêå ÷åðíîìîðñêèõ çàïàñîâ íåô6

Àííåêñèÿ Êðûìà ñòàëà òîë÷êîì ê ïåðåñìîòðó ãðàíèö èñêëþ÷èòåëüíûõ ïðèáðåæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí Ðîññèè (äî è ïîñëå)

òè è ãàçà Óêðàèíû. Ýòà ñäåëêà áûëà êðèòè÷åñêè âàæíûì êîìïîíåíòîì áîðüáû Exxon çà ðàçðóøåíèå ðîññèéñêîé ìîíîïîëèè íà ïîñòàâêè ãàçà â Åâðîïó. Íà ïðîòÿæåíèè 2013 ã. ßíóêîâè÷ (íåñîìíåííî, ïðîñòèìóëèðîâàííûé çíà÷èòåëüíûìè ïîñòóïëåíèÿìè íà åãî áàãàìñêèå áàíêîâñêèå ñ÷åòà) çàñòàâèë óêðàèíñêèé ïàðëàìåíò ïðèíÿòü âñå çàêîíû, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîîòâåòñòâèÿ äðàêîíîâñêèì òðåáîâàíèÿì ìåð æåñòêîé áþäæåòíîé ýêîíîìèè îò ÅÑ/ÌÂÔ. Êàê òîëüêî ïîÿâèëñÿ øàíñ íà óñïåõ, Ïóòèí â àâãóñòå 2013ãî áûñòðî ââåë ãàçîâîå/òîðãîâîå ýìáàðãî â îòíîøåíèè Óêðàèíû, çàïóñòèâøåå îòâåñíîå ïàäåíèå óêðàèíñêîé ýêîíîìèêè — è ßíóêîâè÷ ïðèíÿëñÿ îòêàçûâàòüñÿ îò ñîãëàøåíèÿ ñ ÅÑ. Èìåííî â òîò ìîìåíò ÅÑ — ÑØÀ — Exxon ñîâåðøèëè ñâîé ãëóïåéøèé øàã, îðãàíèçîâàâ ïóò÷ ïðîòèâ ßíóêîâè÷à, ñòàðòîâàâøèé â íîÿáðå 2013 ã. ñ ïðîòåñòîâ íà ìàéäàíå, ïåðåðîñøèõ â ñïðîâîöèðîâàííûå íåîôàøèñòàìè áóíòû, óâåí÷àâøèåñÿ ïåðåâîðîòîì 27 ôåâðàëÿ 2014 ã. Èíñïèðèðîâàííûé ÅÑ è ÑØÀ ïóò÷,

åñòåñòâåííî, ñíàáäèë Ïóòèíà èäåàëüíûì ãàìáèòîì — âîçìîæíîñòüþ ïðèíÿòü îáðàòíî â îáúÿòèÿ Ðîññèè áëàãîäàðíûõ êðûì÷àí, ÷òî ïðèâåëî ê âçëåòó âíóòðåííèõ ðåéòèíãîâ ïîääåðæêè Ïóòèíà äî óðîâíÿ, ñïîñîáíîãî îáåñïå÷èòü åãî âëàñòüþ íà ïîñëåäóþùåå äåñÿòèëåòèå. È, âåðîÿòíî, íåñëó÷àéíî ïðèãëàøåíèå íà ðîäèíó áëàãîäàðíûõ êðûì÷àí òàêæå ïîñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ çàïàñîâ Ïóòèíà â ×åðíîì ìîðå áîëåå ÷åì â 2 ðàçà ïðè îäíîâðåìåííîì êðóøåíèè øàíñîâ Exxon íà ðàçðóøåíèå ðîññèéñêîé ìîíîïîëèè íà ïîñòàâêè ãàçà â Åâðîïó. Ïóòèí, êîíå÷íî æå, íå Áèñìàðê. Íî äëÿ ïîáåäû íàä òóïûìè è àë÷íûìè îïïîíåíòàìè, äâèæèìûìè âûñîêîìåðèåì íåâåæåñòâà, åìó ïîíàäîáèëîñü íå òàê óæ è ìíîãî — çàãëÿíóòü âïåðåä íà îäèí øàã. À âîò áîëåå ãëóïûì ïîñòóïêîì, ÷åì ëåãêî÷èòàåìûå øàãè ÅÑ — ÑØÀ — Exxon, ñòàëî ðàáîëåïíîå âîñïåâàíèå ýòèõ øàãîâ àìåðèêàíñêèìè è åâðîïåéñêèìè ÑÌÈ. counterpunch.org


Áåç ëèöà Ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ ñòàëè íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü, áåñïðèíöèïíîñòü, ïîñòîÿííàÿ ñìåíà ïîëèòè÷åñêèõ ïîçèöèé Ïàðòèè ðåãèîíîâ è åå ïðåäñòàâèòåëåé. Íåðåäêî ýòî îáóñëàâëèâàëîñü âñå òîé æå îðèåíòàöèåé ÏÐ íà èíòåðåñû ßíóêîâè÷à (êàê ïðàâèëî — â óùåðá èíòåðåñàì èçáèðàòåëÿ). Ïðåçèäåíò çà âñòóïëåíèå â ÅÝÏ — «ðåãèîíàëû» òîæå äðóæíî çà âñòóïëåíèå â ÅÝÏ. Ïðåçèäåíò ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â ñòîðîíó ÅÑ — è Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ ïðîïàãàíäèðóåò çàïàäíûé âåêòîð ñ òàêèì æå ýíòóçèàçìîì, êàê ñîâñåì íåäàâíî ðåêëàìèðîâàëà âîñòî÷íûé. Ñåãîäíÿ çà ôåäåðàëèçàöèþ — çàâòðà êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ. È ò. ä. è ò. ï. Ýòà òåìà íå ðàç ïîäíèìàëàñü íà ñòðàíèöàõ «2000». Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ ïî ñóòè òàê è íå ñìîãëà ñîñòîÿòüñÿ êàê ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà, èìåþùàÿ ÷åòêóþ è ïîíÿòíóþ èäåîëîãèþ, ñîáñòâåííîå ëèöî. Âìåñòî íåãî íåèçìåííî áûëà ìàñêà — åå ìåíÿëè íà äðóãóþ â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ. À íåðåäêî «ðåãèîíàëû» óìóäðÿëèñü íîñèòü íåñêîëüêî ìàñîê îäíîâðåìåííî. Ñêàæåì, íà âîñòîêå ñòðàíû ïðåäñòàâèòåëè ÏÐ áîðîëèñü ñ ôàøèçìîì, ïðîñëàâëåíèåì êîëëàáîðàöèîíèñòîâ, ôàëüñèôèêàöèåé èñòîðèè. È â òî æå âðåìÿ èõ îäíîïàðòèéöû èç çàïàäíûõ îáëàñòåé ïðîñëàâëÿëè áàíäåðîâùèíó, ïðèçûâàëè ê ðåàáèëèòàöèè ÎÓÍ-ÓÏÀ è ò. ï. Ïîäîáíàÿ íåâíÿòíîñòü èäåîëîãè-

×åì Êðûì ïîõîæ íà Äàëüíèé Âîñòîê Êàê àíåêäîòû ñòàíîâÿòñÿ èñòîðèåé Ïîêà â Óêðàèíå ïðîâîäèëè êîíêóðñ ìèëëèàðäåðîâ, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîõîäèë ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì — êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, ñèëüíî ïîòåðÿë â ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ìîùíîñòÿõ èç-çà ñàíêöèé Çàïàäà. ×òî îòíþäü íå ñäåëàëî ýòî ìåðîïðèÿòèå áåçûíòåðåñíûì. Ãëàâíàÿ èíòðèãà ôîðóìà çàêëþ÷àëàñü â òîì, êàêèå ñèãíàëû ïîäàñò Êèòàé â îòâåò íà ïîäïèñàííûé â Ïåêèíå ýíåðãåòè÷åñêèé äîãîâîð. È ñèãíàë ïðîçâó÷àë — äà åùå êàêîé! Âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÊÍÐ Ëè Þàíü÷àî çàÿâèë áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: «Êàê ñêàçàëè íàøè áèçíåñìåíû, â Ðîññèè îáøèðíàÿ òåððèòîðèÿ, à â Êèòàå — ñàìûé òðóäîëþáèâûé â ìèðå íàðîä. Ìåæäó ïðî÷èì, ñàìûå òðóäîëþáèâûå — êðåñòüÿíå. Åñëè ìû ìîæåì ñî÷åòàòü ýòè ôàêòîðû, òîãäà ìû ïîëó÷èì ñóùåñòâåííûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ.  Ðîññèè áîëüøàÿ òåððèòîðèÿ, ìàëî íàðîäà, à â Êèòàå, íàîáîðîò, áîëüøîå íàñåëåíèå, ìàëî çåìåëü»*. Ëè Þàíü÷àî ïîÿñíèë, ÷òî îôèöèàëüíûé Ïåêèí áóäåò ïðåäëàãàòü Êðåìëþ «îáúåäèíèòü â åäèíîå öåëîå ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî Äàëüíåãî Âîñòîêà è ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ñåâåðî-âîñòîêà Êèòàÿ». Ñêåïòèêè òóò æå çàÿâèëè, ÷òî ðå÷ü èäåò î çàñåëåíèè ðîññèéñêîé Ñèáèðè êèòàéöàìè ñ ïîíÿòíûìè è áåçðàäîñòíûìè äëÿ ÐÔ ïåðñïåêòèâàìè. Íî êòî æå ïîâåðèò íàâåòàì çëûõ ÿçûêîâ? Âåäü âñåì èçâåñòíî, ÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå íåâîçìîæíî ïðîñòî òàê âçÿòü è áåçíàêàçàííî îòòÿïàòü ÷àñòü ÷óæîé òåððèòîðèè! Ìàðèíà ÌÀÐÊÎÂÀ *www.forumspb.com

ãèõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, à äëÿ ÏÐ â ñâåòå âûøåèçëîæåííîãî â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñòîëü íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ â ïàðòèè ïðîèñõîäÿò ñàìè ïî ñåáå, ïîä âîçäåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ.  ýòîì ïëàíå ìàéäàí è òî, ÷òî ïîñëåäîâàëî çà íèì, ñòàëî õîðîøèì î÷èùàþùèì ñðåäñòâîì, åñëè óãîäíî — äåòåêòîðîì ïîëèòè÷åñêîé è èäåîëîãè÷åñêîé ëæè, äàþùèì îòâåò íà âîïðîñ «êòî åñòü êòî â Ïàðòèè ðåãèîíîâ?» Íûíå ÏÐ ìàñøòàáíî èçáàâëÿåòñÿ îò ðàçíîé ïîëèòè÷åñêîé øâàëè (ïîëàãàþ, òàêîãî îïðåäåëåíèÿ çàñëóæèâàþò âñå, êòî äàâàë êëÿòâó çàùèùàòü èíòåðåñû èçáèðàòåëåé, à çàòåì ïðåäàë èõ) — ïðèñïîñîáëåíöåâ, ò. å. îò òåõ, êòî âñòóïàë â ïàðòèþ òîëüêî ðàäè ëè÷íûõ èíòåðåñîâ. Î÷èùàåòñÿ ïàðòèÿ è èäåîëîãè÷åñêè. Ìíîãèå ïàðòèéíûå ÿ÷åéêè â ðÿäå çàïàäíîóêðàèíñêèõ îáëàñòåé ïåðåñòàëè ñóùåñòâîâàòü. Íî, êàê ïî ìíå, ïå÷àëèòüñÿ ïðè÷èí íåò. Ëèêâèäèðîâàëèñü òå, ÷òî òîëüêî ïî íàçâàíèþ áûëè Ïàðòèåé ðåãèîíîâ, íî âçãëÿäû, ïðîïàãàíäèðóåìûå èìè, ñîâåðøåííî íå ñîîòâåòñòâîâàëè íè ïàðòèéíîé ïðîãðàììå, íè ïðåäâûáîðíûì ïëàòôîðìàì ÏÐ (ïðåæäå âñåãî ðå÷ü èäåò î ãóìàíèòàðíûõ âîïðîñàõ). È íà áóäóùåå — åñëè «ðåãèîíàëû» íàìåðåíû îñòàòüñÿ â ïîëèòèêå, âåðíóâ ñåáå äîâåðèå ñâîåãî áàçîâîãî ýëåêòîðàòà (à òîëüêî íà íåãî ÏÐ è ìîæåò ðåàëüíî îïåðåòüñÿ), — íå äîëæíà ïîâòîðèòüñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà íà Çàïàäíîé Óêðàèíå Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ ñ îäíèìè èäåÿìè, íà âîñòîêå — ñ äðóãèìè ëîçóíãàìè, çà÷àñòóþ ñ ïðîòèâîïîëîæíûìè. Íóæíî îòäàòü äîëæíîå ìíîãèì ïðåäñòàâèòåëÿì Ïàðòèè ðåãèîíîâ — êàê èç ÷èñëà äåïóòàòîâ Âåðõîâíîé Ðàäû, òàê è ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíûõ ñîâåòîâ, êîòîðûå ïûòàþòñÿ îñòàíîâèòü êðîâîïðîëèòèå â âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ, ïðèëàãàþò óñèëèÿ ïî ïðåêðàùåíèþ ïðîâîäèìîé Êèåâîì ò. í. àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè, ïîäíèìàþò âîïðîñû çàùèòû ÿçûêîâûõ ïðàâ, îòñòàèâàþò èäåè ïîâûøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ðåãèîíîâ, íàêîíåö, îçâó÷èâàþò òðåáîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî íàëàæèâàíèÿ óêðàèíñêîðîññèéñêèõ îòíîøåíèé. Êòî-òî, êîíå÷íî, ñêàæåò, ìîë, ãäå îíè áûëè ðàíüøå, êàê äîïóñòèëè òî, ÷òî ïðîèçîøëî, ïî÷åìó ìàëî ñäåëàëè, áóäó÷è ïðè âëàñòè, äëÿ ðåàëèçàöèè âûøåïåðå÷èñëåííûõ òðåáîâàíèé è ïðèçûâîâ? Òàêèå óïðåêè ñïðàâåäëèâû, è îíè íå ðàç çâó÷àëè íà ñòðàíèöàõ íàøåãî åæåíåäåëüíèêà. Îäíàêî íåëüçÿ íå çàìåòèòü è äðóãîå: â òåêóùåé ñèòóàöèè ïîëèòèêàì íåîáõîäèìî èìåòü ìóæåñòâî, ÷òîáû âûñòóïàòü ñ ëîçóíãàìè, çà êîòîðûå ìîæíî íå òîëüêî ïîëó÷èòü ÿðëûê «àãåíòà Êðåìëÿ», íî è óãîäèòü â òþðüìó «çà ñåïàðàòèçì».

ìíåíèå

äèìî áûëî çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé äðóãèõ ôðàêöèé, äîãîâàðèâàòüñÿ, ó÷èòûâàòü èõ ïîçèöèè (íàïðèìåð, êîììóíèñòîâ), èäòè íà êîìïðîìèññû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷òîáû èìåòü êîíòðîëü íàä ïàðëàìåíòîì, à çíà÷èò, è íàä ïðàâèòåëüñòâîì â òå÷åíèå âñåãî ïðåçèäåíòñêîãî ñðîêà Âèêòîðà ßíóêîâè÷à, — è ãëàâà ãîñóäàðñòâà, è «ðåãèîíàëû» äîëæíû áûëè ñîõðàíÿòü äîâåðèå èçáèðàòåëåé. À ýòî áûëî âîçìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå âûïîëíåíèÿ òåõ îáåùàíèé, ïîä êîòîðûå â 2010-ì áûëà ïîëó÷åíà âëàñòü. À âîò âîçâðàò ê Êîíñòèòóöèè 1996 ãîäà ïîçâîëÿë ïðåçèäåíòó ñàìîñòîÿòåëüíî íàçíà÷àòü ïðåìüåðà è ïðàâèòåëüñòâî. È äîâåðèå èçáèðàòåëåé (âûðàæàåìîå â ðåçóëüòàòàõ ãîëîñîâàíèÿ çà Ïàðòèþ ðåãèîíîâ íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ) îêàçûâàëîñü óæå íå ñòîëü âàæíûì. Ïëþñ áûëà ïðîâåäåíà íîðìà î âûáîðàõ ïîëîâèíû ñîñòàâà ÂÐ â ìàæîðèòàðíûõ îêðóãàõ, ÷òî ïîçâîëÿëî ìíîãèì ôóíêöèîíåðàì ÏÐ íå áîðîòüñÿ çà ãîëîñà èçáèðàòåëåé ïî îáùåíàöèîíàëüíîìó îêðóãó (ïðåäïîëàãàëî áû è âûïîëíåíèå îáåùàíèé), à îòêðûâàëî âîçìîæíîñòè äëÿ ïîäêóïà èçáèðàòåëåé â êîíêðåòíûõ îêðóãàõ. Âñå âìåñòå ýòî ñíèæàëî îáúåêòèâíóþ ïîòðåáíîñòü ïàðòèè âëàñòè âûïîëíÿòü ïðåäâûáîðíûå îáÿçàòåëüñòâà. «Ðåãèîíàëîâ» ïåðåõîä ê òàêîé ñèñòåìå âïîëíå óñòðàèâàë. Èì ïðåäñòàâëÿëîñü íàìíîãî ïðîùå ïîïàñòü âî âëàñòü áëàãîäàðÿ äîâåðèþ è áëàãîñêëîííîñòè íå èçáèðàòåëÿ, à ïðåçèäåíòà.

A7

÷åñêèõ ïîçèöèé (åñëè íå ñêàçàòü — ïîëíîå èõ îòñóòñòâèå) âêóïå ñ íåðåàëèçîâàííûìè îæèäàíèÿìè èçáèðàòåëåé (ðóññêèé ÿçûê, èíòåãðàöèÿ ñ Ðîññèåé, Áåëîðóññèåé è Êàçàõñòàíîì, ïîâûøåíèå ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòîâ) è ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ó ïàðòèè âëàñòè íå îñòàëîñü èäåîëîãè÷åñêèõ ñòîðîííèêîâ. È ýòî ìû óâèäåëè íà åâðîìàéäàíå — çàùèùàòü âëàñòü íèêòî íå âûøåë. ×òî è ïîíÿòíî: «ðåãèîíàëû» òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà «ñëèâàëè» èíòåðåñû ñâîèõ èçáèðàòåëåé, â ÷àñòíîñòè è êóðñîì íà «áåçàëüòåðíàòèâíóþ åâðîèíòåãðàöèþ». Èäåîëîãè÷åñêè çàðÿæåííûì åâðîìàéäàíîâöàì âëàñòü ìîãëà ïðîòèâîïîñòàâèòü òîëüêî ñèëîâèêîâ è íàåìíèêîâ èç ÷èñëà ñïîðòñìåíîâ, à íåðåäêî è êðèìèíàëà. Ê ñëîâó, îá ýòîì — ÷òî âëàñòè íå íà êîãî áóäåò îïåðåòüñÿ â ñëó÷àå ìàññîâûõ âûñòóïëåíèé — íà ñòðàíèöàõ «2000» â òå÷åíèå 2010—2013 ãã. íå ðàç ãîâîðèëîñü â êîíòåêñòå íåâûïîëíåíèÿ ßíóêîâè÷åì è Ïàðòèåé ðåãèîíîâ ñâîèõ ïðåäâûáîðíûõ îáåùàíèé. Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî èìåííî òàêàÿ íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ïîïûòêè óãîäèòü è âàøèì, è íàøèì (êàê âàðèàíò — íè âàøèì, íè íàøèì) è ïðèâåëè êî âñåìó òîìó, ÷òî ïðîèçîøëî ñ ßíóêîâè÷åì è Ïàðòèåé ðåãèîíîâ â ïîñëåäíèå ìåñÿöû. Îíè íå ñòàëè ñâîèìè íè äëÿ Çàïàäà, íè äëÿ Ðîññèè. Îíè íå ñíèñêàëè ñèìïàòèé çàïàäíîóêðàèíñêèõ èçáèðàòåëåé, òîãäà êàê äîâåðèå áàçîâîãî ýëåêòîðàòà óòðàòèëè. È äëÿ ÷óæèõ îñòàëèñü ÷óæèìè, è äëÿ ñâîèõ ÷óæèìè ñòàëè. Êðîìå òîãî, íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ïîïûòêè ëàâèðîâàòü íà âíåøíåé àðåíå êðàéíå íåãàòèâíî ñêàçàëèñü íà ýêîíîìèêå Óêðàèíû è íà ñîöèàëüíîé ñôåðå. Îãðîìíûé ïîòåíöèàë ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññèåé è äðóãèìè ñòðàíàìè — ó÷àñòíèöàìè ÅÝÏ òàê è íå áûë ðàñêðûò. Åñëè âçÿòü òîëüêî êðàòíîå ñíèæåíèå öåí íà ðîññèéñêèé ãàç (÷òî ìîãëî èìåòü ìåñòî åùå â 2010-ì, ïðîâîäè òà âëàñòü êóðñ, ñ êîòîðûì øëà íà âûáîðû), ðàñøèðåíèå ðûíêîâ ñáûòà óêðàèíñêèõ òîâàðîâ, ðàçâèòèå êîîïåðàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñ Ðîññèåé — âñå ýòî äàëî áû äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ äëÿ íàøåãî áþäæåòà (à ýòî çàðïëàòû, ïåíñèè, ïîñîáèÿ), è îòíîøåíèå ê âëàñòè íàñåëåíèÿ áûëî áû êàðäèíàëüíî èíûì. Îäíîâðåìåííî ó êðèòèêîâ èç ëàãåðÿ îïïîçèöèè àðãóìåíòàöèÿ áûëà áû íà ïîðÿäîê ñëàáåå. Âîñòî÷íàÿ èíòåãðàöèÿ äàâàëà îùóòèìûå ðåçóëüòàòû ñðàçó — è ýòî ïðèçíàâàëè âñå. È ïðîòèâíèêàì âëàñòè ñëîæíî áûëî áû óáåæäàòü óêðàèíöåâ, ÷òî, ìîë, ïðîâîäèìûé êóðñ íåâåðåí, ïðèçûâàòü ê áóíòó â óñëîâèÿõ ðîñòà èõ áëàãîñîñòîÿíèÿ. Óìåñòíî âñïîìíèòü, ê ïðèìåðó, ÷òî â àïðåëå—ìàå ïîääåðæêà Õàðüêîâñêèõ ñîãëàøåíèé ïðåâûøàëà 60% — ïîòîìó ÷òî èõ ïîäïèñàíèå âîñïðèíèìàëîñü ãðàæäàíàìè êàê ëè÷íîå áëàãî: ñêèäêà öåíû íà ðîññèéñêèé ãàç, áëàãîäàðÿ êîòîðîé, ñîãëàñíî óâåðåíèÿì âëàñòåé, íå ïðîèçîéäåò ïîâûøåíèÿ êîììóíàëüíûõ

òàðèôîâ (äðóãîå äåëî, ÷òî ñïóñòÿ íå- èëè íåïîñðåäñòâåííîãî â íåå (âëàñòü) ñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîä äàâëåíèåì ÌÂÔ âõîæäåíèÿ. ×òî, â îáùåì, è íå óäèâöåíû íà ãàç äëÿ íàñåëåíèÿ âûðîñëè ëÿåò: èíòåðåñû òåõ, êîãî ïðèíÿòî íà 50%, ÷òî èçìåíèëî è îòíîøåíèå èìåíîâàòü îëèãàðõàìè, èíûìè è áûòü ê Õàðüêîâñêèì ñîãëàøåíèÿì). Ýòî ê íå ìîãóò. òîìó, ÷òî â 2010-ì èäåþ âñòóïëåíèÿ Óäèâëÿåò èíîå. ×òîáû óêàçàííûå â Òàìîæåííûé ñîþç ìîãëè ïîääåð- ìåõàíèçìû ðàáîòàëè, íóæíà ïîääåðææàòü ñâûøå 60% èçáèðàòåëåé. êà ëþäåé, èáî íå áóäåò ãîëîñîâ èçÍåïîñëåäîâàòåëüíîñòü è áåñïðèí- áèðàòåëåé — íå áóäåò íè ïîëèòè÷åöèïíîñòü ïðèâåëè ê âñåÿäíîñòè è íå- ñêîé «êðûøè» äëÿ áèçíåñà, íè âîçðàçáîð÷èâîñòè â ïîëèòè÷åñêèõ ñâÿçÿõ. ìîæíîñòè îêàçàòüñÿ âî âëàñòè (èëè  ðÿäû ÏÐ, âî âëàñòíóþ êàäðîâóþ âëèÿòü íà îíóþ). Ò. å. íóæíî áûëî îáîéìó ïðèâëåêàëè êîãî ïîïàëî. «Ãå- ðåàëèçîâûâàòü õîòÿ áû ÷òî-òî èç òåõ ðîè ìàéäàíà», «ëþá³ äðóç³» è ïðî÷èå ëîçóíãîâ, ñ êîòîðûìè ÏÐ õîäèëà íà êóìîâüÿ Þùåíêî, âñå, êîìó ìû îáÿ- âûáîðû è áëàãîäàðÿ êîòîðûì ïîëóçàíû «îðàíæåâûì» øàáàøåì è ïÿòè- ÷àëà ãîëîñà èçáèðàòåëåé. ëåòèåì «ïîìàðàí÷åâîãî» áåñïðåäåëà, Íî è ýòî íå âñå. Ñâîè èäåè íóæíî ñî âñåìè åãî ðîäèìûìè ïÿòíàìè — ïûòàòüñÿ ðàñïðîñòðàíÿòü êàê ìîæíî ÍÀÒÎ, àãðåññèâíîé ðóñîôîáèåé, âî- øèðå, èáî ýòî — ýëåêòîðàëüíûé ïðèèíñòâóþùèì íàöèîíàëèçìîì, íà- ðîñò. Ïðîùå ãîâîðÿ: åñëè ïàðòèÿ îò ñèëüñòâåííîé óêðàèíèçàöèåé, ôàëü- âûáîðîâ ê âûáîðàì ñîáèðàåò ãîëîñà ñèôèêàöèåé èñòîðèè, áàíäåðàìè è íà çàùèòå ïðàâ ðóññêîãî ÿçûêà, òî ýòó øóõåâè÷àìè, — âìåñòî òîãî ÷òîá íå- èäåþ íàäî ïèàðèòü âñåìè äîñòóïíûñòè ïîëèòè÷åñêóþ (à òî è óãîëîâíóþ) ìè ñðåäñòâàìè — óâåëè÷èâàòü êîëèîòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè äåÿíèÿ, êàê ÷åñòâî åå ñòîðîííèêîâ, à ñëåäîâàíè â ÷åì íå áûâàëî ïðèñòðàèâàþòñÿ òåëüíî — è ñâîåé ïîëèòè÷åñêîé ñèê íîâîé âëàñòè. Ïîðîé ñîçäàåòñÿ âïå- ëû. È ó «ðåãèîíàëîâ» áûëè âñå âîç÷àòëåíèå, ÷òî îäíèì èç ëîçóíãîâ äåé- ìîæíîñòè äëÿ ýòîãî, ó÷èòûâàÿ èìåâñòâóþùåé âëàñòè ÿâøèéñÿ ôèíàíñîâûé è Îò òîãî, óäàñòñÿ ìåäèéíûé ðåñóðñû. Îäëÿåòñÿ êëè÷ ñòàðüåâùèêà — «Ñòàðüå áåíàêî äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ëè âûñòðîèòü ðåì!». Èáî ê ñîòðóäîòíîøåíèÿ ìåæäó ïðåäâûáîðíûõ ëîçóíãîâ íè÷åñòâó ïðèâëåêàåòíå áûëî ñäåëàíî ðîâïîëèòè÷åñêîé ñÿ îòêðîâåííûé ïîíûì ñ÷åòîì íè÷åãî. è áèçíåñîâîé ëèòè÷åñêèé õëàì, îñÍàîáîðîò! Ìåäèéòàâøèéñÿ îò îáàíêðîñîñòàâëÿþùèìè íûé ðåñóðñ «ðåãèîíàòèâøåãîñÿ ðåæèìà ëîâ» ôàêòè÷åñêè ðàáîÏàðòèè ðåãèîíîâ, òàë íà ñóæåíèå èõ ýëåêÞùåíêî», — ïèñàëè çàâèñèò ìû â àâãóñòå 2010-ãî òîðàëüíîé áàçû, äèô(«Ñòàðüå áåðåì!», ôàìàöèþ ñîáñòâåííîé åå áóäóùåå «2000», ¹32(520), ïðåäâûáîðíîé ïëàò13—19.08.2010). ôîðìû. ÑÌÈ, ïðèíàäÍå ðàç íà ñòðàíèöàõ «2000» çâó÷à- ëåæàùèå ÏÐ, îäíî âðåìÿ àêòèâíî ëî ïðåäóïðåæäåíèå, ÷òî òàêàÿ êàäðî- ó÷àñòâîâàëè â èíôîðìàöèîííûõ âîéâàÿ ïîëèòèêà íè÷åì õîðîøèì äëÿ íàõ ñ Ðîññèåé (íàïðèìåð, ïî ãàçîâûì «ðåãèîíàëîâ» íå çàêîí÷èòñÿ, â ò. ÷. ðàçíîãëàñèÿì), ïðîïàãàíäèðîâàëè íå èñêëþ÷àëè ìû è «ïðÿìîãî ïðåäà- «áåçàëüòåðíàòèâíóþ åâðîèíòåãðàöèþ» òåëüñòâà»: «Îñîáåííî â òðóäíûå äëÿ — ëîçóíãè áóäóùåãî ìàéäàíà ïðîòèâ âëàñòè ìîìåíòû. Êàê ñî ñòîðîíû ßíóêîâè÷à è «ðåãèîíàëîâ», ïðîòàë«âíóòðåííèõ ýìèãðàíòîâ» âî âëàñòè, êèâàëè (ïóñòü è â ìÿãêîé ôîðìå) óêòàê è îáûêíîâåííûõ êîíúþíêòóð- ðàèíèçàöèþ, ïðåäîñòàâëÿëè ñâîè ùèêîâ, ãîòîâûõ ñëóæèòü ëþáîìó ýôèðû è ãàçåòíûå ïëîùàäè äëÿ íà(ñèëüíîìó â äàííûé ìîìåíò). Íà- öèîíàëèñòè÷åñêîé ïðîïàãàíäû. ïðèìåð, íåëüçÿ èñêëþ÷àòü ïîâòîðåÒ. å. «ðåãèîíàëüíûå» ìåäèà çàíèíèÿ ñèòóàöèé, íàáëþäàåìûõ â 2000— ìàëèñü íå ðàñïðîñòðàíåíèåì ñðåäè 2004 ãã. (â ïåðèîä «îðàíæåâîãî» øà- ýëåêòîðàòà ïîëèòè÷åñêèõ êîíêóðåíáàøà íàèáîëåå íàãëÿäíî): êîãäà òå, òîâ áëèçêèõ ñâîåìó èçáèðàòåëþ èäåé, êòî äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ â êàäðî- — à ïûòàëèñü ñâîèì èçáèðàòåëÿì âîé îáîéìå âëàñòè è âðîäå áû ðàç- ïðèâèòü èäåè îïïîíåíòîâ! Êàê íè äåëÿë åå ïîäõîäû è óñòàíîâêè, âäðóã àáñóðäíî ýòî çâó÷èò. ñòàíîâèëèñü «áîðöàìè ñ àíòèíàðîäíûì ðåæèìîì». Ò. å. â ïëàíå âåäå- Ìàéäàí êàê íèÿ äåë ñ «ïåðåâåðòûøàìè» ó Âèêî÷èùàþùåå ñðåäñòâî òîðà ßíóêîâè÷à åñòü ñâîé ñîáñòâåíÎäíàêî íåñìîòðÿ íà äîïóùåííûå íûé áîãàòûé îïûò» («Êàäðû ðåøàîøèáêè è ïîëó÷åííûå «ðåãèîíàëàìè» þò... ÷òî?», «2000», 14.04.2010). Êàê íè ñòðàííî, íî îïûò 2004-ãî â ïîñëåäíèå ìåñÿöû òÿæåëûå óäàðû, íè Âèêòîðà ßíóêîâè÷à, íè Ïàðòèþ íå áóäåì ñïåøèòü õîðîíèòü Ïàðòèþ ðåãèîíîâ â öåëîì íè÷åìó íå íàó÷èë: ðåãèîíîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, áûëî íàñòóïèëè íà òå æå ãðàáëè. È êàê áû íåñïðàâåäëèâî ïðè÷åñûâàòü âñåõ òîëüêî ðàçûãðàëèñü ñòðàñòè íà åâðî- ÷ëåíîâ ÏÐ ïîä îäíó ãðåáåíêó. Ñ äðóìàéäàíå, èç ëàãåðÿ ïàðòèè âëàñòè ïî- ãîé — þãî-âîñòîê íóæäàåòñÿ â ïîëèòè÷åñêèõ ñèëàõ, êîòîðûå áû ìîãëè áåæàëè êðûñû. Íåëüçÿ íå ñêàçàòü è î òàêîé îñî- ïðåäñòàâëÿòü åãî ïîçèöèè è èíòåðåáåííîñòè ÏÐ, êàê ïîëèòè÷åñêîå îá- ñû â ïîëèòèêå. À â äàííûé ìîìåíò — ñëóæèâàíèå èíòåðåñîâ êðóïíîãî áèç- îñîáåííî.  íûíåøíåé îáñòàíîâêå, ñòàâøåé íåñà. Ïàðòèÿ ñëóæèëà «êðûøåé» äëÿ áèçíåñà, ñðåäñòâîì âëèÿíèÿ íà âëàñòü ñâîåãî ðîäà ñòðåññ-òåñòîì äëÿ ìíî-

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. A1 Ðåâîëþöèÿ — åñëè ýòî â ñàìîì äåëå ðåâîëþöèÿ — âûçûâàåò ðîñò ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè, îñîáûé ïîäúåì, âîîäóøåâëåíèå ìàññ. Îäíàêî 25 ìàÿ, íàïðîòèâ, áûëà îòìå÷åíà ñàìàÿ íèçêàÿ â íîâåéøåé èñòîðèè Óêðàèíû ÿâêà íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ. Íà ìîìåíò çàêðûòèÿ ó÷àñòêîâ â 20.00 ÖÈÊ çàôèêñèðîâàë ðåçóëüòàò 60,3%. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 1999 ã. ÿâêà ïðåâûñèëà 70%, â «òðåòüåì òóðå» 2004 ã. ñîñòàâèëà 77% è äàæå â 2010 ã. — 66,4%. Ïîëó÷àåòñÿ, «ïóáëèêà» îêàçàëàñü ãîðàçäî áîëåå ïàññèâíîé, ÷åì, ñêàæåì, ïîñëå ìàéäàíà-2004. Êðîìå òîãî, áîëåå 15% íàñåëåíèÿ (ñ ó÷åòîì Äîíáàññà è Êðûìà) âîîáùå íå ãîëîñîâàëè.  îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ ïðè÷èíà íå â áåçðàçëè÷èè è ïîëèòè÷åñêîé àïàòèè, à â ïàññèâíîì ïðîòåñòå ëþäåé ïðîòèâ òîãî, ÷òî âûáîðàì ïðåäøåñòâîâàëî. Âïðî÷åì, è âî Ëüâîâñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ ìàéäàí ïîääåðæàëà ïîäàâëÿþùèì áîëüøèíñòâîì, íà ó÷àñòêè ïðèøëè 78% èçáèðàòåëåé, òîãäà êàê â 1999 ã., êîãäà ãàëè÷àí (â òîì ÷èñëå ìàññèðîâàííàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ Ñèìîíåíêî áûëà ðàçâåðíóòà ïî âñåé ñòðàíå) ìàññîâî «ìîáèëèçîâàëè» íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîììóíèñòó Ñèìîíåíêî, ÿâêà âî âñåì Çàïàäíîì ðåãèîíå ñîñòàâèëà 84,5%. Íà þãî-âîñòîêå ïîêàçàòåëü ÿâêè — îò 46% â Îäåññêîé îáëàñòè è 48% â Õàðüêîâñêîé äî 55,5% â Äíåïðîïåòðîâñêîé (â Äîíåöêîé, íà òåõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå âñå-òàêè îòêðûëèñü, — âîîáùå 15%). Òîãäà êàê â 1999 ã. âîñòîê äàë ÿâêó 74%, à þã (ñ Êðûìîì) 65%. Âðÿä ëè êîððåêòíî ãîâîðèòü, êàê ýòî äåëàåò, íàïðèìåð, Îëåã Öàðåâ, ÷òî Ïîðîøåíêî èçáðàí ëèøü ïîëîâèíîé Óêðàèíû. Âñå-òàêè çàôèêñèðîâàííàÿ íà þãî-âîñòîêå (çà èñêëþ÷åíèåì Äîíáàññà, êîòîðûé â âûáîðàõ ïðàêòè÷åñêè íå ó÷àñòâîâàë) ÿâêà îêîëî 50% — ýòî äîñòàòî÷íî ìíîãî, è Ïîðîøåíêî ñ îñòàëüíûìè «êàíäèäàòàìè Ìàéäàíà» ïîëó÷èë òàì íåìàëî ãîëîñîâ. Âñå ãîâîðèò î òîì, ÷òî þãî-âîñòîê — êðîìå Äîíáàññà, íî âêëþ÷àÿ Îäåññó è Õàðüêîâ, — êîëåáëåòñÿ, è ïîìèìî ëþäåé, êàòåãîðè÷åñêè íå ïðèåìëþùèõ íîâûé ïîëèòè÷åñêèé ïîðÿäîê â ñòðàíå, åñòü ìíîãî òåõ, êòî íàäååòñÿ íà ïðèõîä ê âëàñòè ïðîçàïàäíîãî ïîëèòèêà, ñïîñîáíîãî íàâåñòè ïîðÿäîê, óñòàíîâèòü ìèð è ïîäíÿòü ýêîíîìèêó áëàãîäàðÿ àìåðèêàíñêîé è åâðîïåéñêîé ïîìîùè. Ïîäîáíûé îáðàç óäàëîñü ñîçäàòü Ïåòðó Ïîðîøåíêî. È ýòî ñòàëî ãëàâíûì ôàêòîðîì åãî ýëåêòîðàëüíîãî óñïåõà. (Îäíàêî ïîëèòòåõíîëîãàì, î÷åâèäíî, ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü íàä òåì, ÷òîáû ïðèãëóøèòü áîëåå ðåëüåôíûé îáëèê Ïåòðà Àëåêñååâè÷à, — ïðèõîæàíèíà ÓÏÖ, ÌÏ, ÷åëîâåêà, èìåþùåãî êðóïíûé áèçíåñ â Ðîññèè è íå èñêëþ÷àþùåãî ïåðñïåêòèâû ïîîáùàòüñÿ ñ Ïóòèíûì íà òàòàìè è ïð.)

Óêðàèíñêèé êðèçèñ è êðèçèñ Åâðîïû — îòðàæåíèå â èòîãàõ âûáîðîâ Âîïðåêè ëèäåðñòâó Ïîðîøåíêî íà ìîæåò ðàçãîðåòüñÿ ñ íîâîé ñèëîé. âûáîðàõ Îäåññà, êàê ìîæíî ñóäèòü ïî Õîòÿ è â ýòèõ ðåãèîíàõ åñòü íåìàëî äàííûì ýêçèò-ïîëîâ, íå ïîääåðæàëà ñòîðîííèêîâ êèåâñêîé âëàñòè, åäâà ìýðà — êðåàòóðó Ïîðîøåíêî—Êëè÷- ëè íå áîëüøèíñòâî ëþäåé, íå îñîáî êî Ý. Ãóðâèöà, èçâåñòíîãî ñâîèìè âåðÿ â «èäåàëû Ìàéäàíà», ïðîãîëîêðàéíå ïðàâûìè âçãëÿäàìè. Òàêîå ñîâàëè 25 ìàÿ çà ìåíüøåå çëî, âåðãîëîñîâàíèå òîæå ìîæíî ðàññìàòðè- íåå — çà çëî ìåíåå àãðåññèâíîå è âîâàòü êàê ïðîÿâëåíèå îäåññèòàìè íå- èíñòâåííîå. È îíè ìîãóò áûñòðî ðàäîâîëüñòâà ïîðÿäêàìè, íàâÿçûâàåìû- çî÷àðîâàòüñÿ, ðàâíî êàê è æèòåëè ìè èç Êèåâà. äðóãèõ îáëàñòåé. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñðåäè îáëàñòåé Ñòîðîííèêîâ óëüòðàïðàâûõ âçãëÿäîâ ñ íèçêîé ÿâêîé îêàçàëîñü è Çàêàðïàòüå â Óêðàèíå íå áîëåå 10% — ñþäà âõî— 51%. Ðåãèîí ñ èçðÿäíûì áðîæåíè- äèò ýëåêòîðàò Ëÿøêî, Òÿãíèáîêà, ßðîåì ìåñòíîãî âåíãåðñêîãî è ðóñèíñêîãî øà è ÷àñòè÷íî Òèìîøåíêî. Ëèäåð íàñåëåíèÿ ïî-ïðåæíåìó ðåçêî êîíò- «Ïðàâîãî ñåêòîðà», íà ïëå÷àõ áîéöîâ ðàñòèðóåò ñ ñîñåäíåé Ãàëè÷èíîé è, êàê êîòîðîãî è âúåõàëè â ñâîè êîìôîðòïîêàçûâàþò âûáîðû, ïîòåíöèàëüíî íûå êàáèíåòû ïðåäñòàâèòåëè ñåãîäñïîñîáåí ñîñòàâèòü êîìïàíèþ áóíòó- íÿøíåé âëàñòè, ïîëó÷èë âñåãî îêîëî þùåìó þãî-âîñòîêó. 1% ãîëîñîâ. Íî ó íåãî åñòü Íåäåìîêðàòè÷íîñòü ðåàëüíàÿ âîîðóæåííàÿ ñèÓêðàèíà ïðîøåäøèõ âûáîðîâ ëà, ïîçâîëÿþùàÿ ïðè íè÷ñêàòûâàåòñÿ çàêëþ÷àåòñÿ åùå è â òîæíîé ýëåêòîðàëüíîé ê ïîëíîé òîì, ÷òî ê íèì íå äîïóïîääåðæêå ñóùåñòâåííî ùåí îäèí èç «ñàìûõ íà- ýêîíîìè÷åñêîé âëèÿòü íà õîä ïîëèòè÷åñðîäíûõ» êàíäèäàòîâ ïî êèõ ïðîöåññîâ. Âî âñÿêîì çàâèñèìîñòè ôàìèëèè Ïðîòûâñèõ. ñëó÷àå òàêîå ìíåíèå âåñüîò Çàïàäà, Ëþäÿì ñíîâà íàâÿçàëè ìà ðàñïðîñòðàíåíî. ïðåñëîâóòûé âûáîð Ïðè òàêîì ðàñêëàäå íîâ îñîáåííîñòè ìåíüøåãî èç çîë. Äóìàâîèçáðàííûé ãëàâà ãîñóîò Åâðîïû åòñÿ, ãðàôà «Íå ïîääåðäàðñòâà îêàçûâàåòñÿ â æèâàþ íè îäíîãî êàíñëîæíîì ïîëîæåíèè. Îí äèäàòà» ïîëó÷èëà áû ïðèëè÷íûé ïðî- íå ìîæåò íå ó÷èòûâàòü — íåâçèðàÿ öåíò, íî åå ïîïðîñòó íå áûëî. íà åãî çàÿâëåíèÿ î òîì, ÷òî, äåñêàòü, Çàòî 1,37% áþëëåòåíåé ïðèçíàíû íàðîä íà âûáîðàõ îäíîçíà÷íî ïðîãîèñïîð÷åííûìè — íàäî ïîëàãàòü, ìíî- ëîñîâàë çà óíèòàðíîå óñòðîéñòâî Óêãèå èç íèõ èñïîð÷åíû íåëèöåïðèÿò- ðàèíû, åâðîïåéñêèé âûáîð è ïð., — íûìè (â ò.÷. è íåöåíçóðíûìè) âûñêà- ÿâíóþ îïïîçèöèîííîñòü þãî-âîñòîçûâàíèÿìè â àäðåñ äåéñòâóþùåãî ïî- êà Êèåâó. Îò Ïîðîøåíêî æäóò êîíëèòèêóìà.  èíòåðíåòå óæå âûëîæå- êðåòíûõ è ðåàëüíûõ øàãîâ ê ìèðó. íû ôîòîãðàôèè áþëëåòåíåé ñ äîïèÍî ïðè ýòîì íà íåãî äàâÿò ðàäèñàííûìè ê îôèöèàëüíîìó ñïèñêó êàëüíûå ñòîðîííèêè èç Êèåâà è Çàôàìèëèÿìè Ïóòèíà, Äàðòà Âåéäåðà ïàäíîé Óêðàèíû, à òàêæå ðàäèêàëûè ïðî÷èìè «øóòêàìè» «íåñîçíàòåëü- ïðîòèâíèêè. Îòñþäà: âûñêàçûâàíèÿ íûõ» èçáèðàòåëåé. î ïðîäîëæåíèè ÀÒÎ. À òàêæå íàìåÏî ðåçóëüòàòàì âûáîðîâ (ïîä÷åðê- ðåíèå íàçíà÷èòü ñîâåòíèêîì Ìèõàíó, äàííûå ïî ÿâêå â ýòîì âîïðîñå èëà Ñààêàøâèëè, êàê ãîâîðÿò íåêîäàæå âàæíåå, ÷åì çàðàíåå íàìå÷åí- òîðûå, ïûòàâøåãîñÿ ñèëîé ïîäàâèòü íûå öèôðû ãîëîñîâàíèÿ) ðàññòàíîâ- ñåïàðàòèñòñêèå íàñòðîåíèÿ â Ãðóçèè. êà ñèë íà Óêðàèíå âûðèñîâûâàåòñÿ Îäíàêî çäðàâûé ñìûñë ïîäñêàçûâàñëåäóþùàÿ. åò, ÷òî, ó÷èòûâàÿ ïðåäåëüíî îòðèöàÏîñòìàéäàííûé ïîëèòè÷åñêèé ðå- òåëüíîå îòíîøåíèå ê Ñààêàøâèëè æèì ïîääåðæèâàåò (â òîé èëè èíîé êàê â Ðîññèè, òàê è â ñàìîé Ãðóçèè, ñòåïåíè) ÷óòü áîëåå ïîëîâèíû íàñåëå- òàêîå ðåøåíèå áûëî áû âîñïðèíÿòî íèÿ ñòðàíû. Ïîíÿòíîå äåëî, íà çàïà- êàê âåñüìà íåëîâêèé äåìàðø. È îïûò äå è â öåíòðå ïîääåðæêà çíà÷èòåëü- Ïîðîøåíêî êàê ìèíèñòðà èíîñòðàííî âûøå, çàòî íà þãî-âîñòîêå îíà çà- íûõ äåë ìîæåò ïîìî÷ü Ïåòðó Àëåêìåòíî ìåíüøå 50%. ñååâè÷ó ïîíÿòü íåöåëåñîîáðàçíîñòü Ñòðàíà ðàñêîëîòà. È ïóñòü ïðî- òàêîãî øàãà. òåñòû â Îäåññå, Õàðüêîâå è ÄíåïðîÅñëè âñå æå Ñààêàøâèëè ïîÿâèòñÿ íà ïåòðîâñêå çàäàâëåíû, íåäîâîëüñòâî, Áàíêîâîé, ýòî íåçàìåäëèòåëüíî âûçîâåò ïðîÿâèâøååñÿ íà âûáîðàõ, ïðè îáîñò- ó âñåõ ñåðüåçíûõ íàáëþäàòåëåé è àíàðåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñè- ëèòèêîâ âîïðîñû îòíîñèòåëüíî ñîîòâåòòóàöèè è âåðîÿòíîì ïîëíîì ïðîâà- ñòâèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëèçìà Ïîðîëå íîâîèçáðàííîé êîìàíäû âïîëíå øåíêî ñòîëü âûñîêîìó ïîñòó. È íàäåæ7

Èçáèðàòåëü è ñïîíñîð — èëè ñïîíñîð è èçáèðàòåëü? Áåçóñëîâíî, íàäî ïî-íîâîìó îïðåäåëèòü ðîëü è ìåñòî êðóïíîãî êàïèòàëà â Ïàðòèè ðåãèîíîâ. Áûëî áû

äû ëþäåé íà Ïîðîøåíêî-ìèðîòâîðöà ìîãóò îêàçàòüñÿ íàïðàñíûìè. Íîâîìó ïðåçèäåíòó, âïðî÷åì, íå î÷åíü-òî è ïîçàâèäóåøü.  ïåðâîì êâàðòàëå íûíåøíåãî ãîäà ÂÂÏ ñòðàíû óæå ñíèçèëñÿ íà 1,1% (ïîñëå íóëÿ â 2013-ì). Ïðîìïðîèçâîäñòâî óïàëî ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ìèíóâøåãî ãîäà íà 6%. ÅÁÐÐ äàåò ïðîãíîç íà ýòîò ãîä — ñîêðàùåíèå ÂÂÏ íà 7%. Ýêñïåðòû ãîâîðÿò î âîçìîæíîì ýêîíîìè÷åñêîì ñïàäå íà 5—10%, íî ýòî ÷åðåñ÷óð îïòèìèñòè÷íûå îöåíêè. Âåäü â ðåãèîíå, âíîñÿùåì ïåðâîñòåïåííûé âêëàä â ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî Óêðàèíû è åå ýêñïîðò (ñòàëî áûòü, è â ïðèòîê âàëþòû!), ðàçâîðà÷èâàþòñÿ ïîëíîìàñøòàáíûå áîåâûå äåéñòâèÿ, è åñëè îíè ïðîäîëæàòñÿ, êîëëàïñ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè âåñüìà âåðîÿòåí. Ëèõîðàäèò è ôèíàíñîâóþ ñôåðó. Çà ïåðâûé êâàðòàë âêëàä÷èêè èçúÿëè èç áàíêîâ 43,6 ìëðä. ãðí. è 4,4 ìëðä. äîëë. (èç 15 êðóïíåéøèõ áàíêîâ — ñîîòâåòñòâåííî 30 ìëðä. ãðí. è 2,7 ìëðä. äîëë.). Óêðàèíà ñêàòûâàåòñÿ ê ïîëíîé ýêîíîìè÷åñêîé çàâèñèìîñòè îò Çàïàäà, â îñîáåííîñòè îò Åâðîïû — çàâèñèìîñòè îò ôèíàíñîâîé ïîìîùè è çàéìîâ, îò ðûíêîâ ñáûòà ïðîäóêöèè (â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ îòíîøåíèé ñ Ðîññèåé è óòðàòû åå ðûíêà) è ò. ä. Ñëåäîâàòåëüíî, áîëåå-ìåíåå íîðìàëüíîå ñóùåñòâîâàíèå íàøåé ñòðàíû âîçìîæíî òîëüêî ïðè áëàãîïîëó÷èè â Åâðîïå. Åñëè â Åâðîïå âñå â ïîðÿäêå, òî îíà êàê-íèáóäü Óêðàèíå äà ïîìîæåò — î÷åâèäíî, íà ýòî è íàäåþòñÿ íàøà ïîëèòè÷åñêàÿ ýëèòà è ïîääåðæèâàþùàÿ êóðñ íà åâðîèíòåãðàöèþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ. Íî åñëè Åâðîïà ñàìà ñòîëêíåòñÿ ñ çàòðóäíåíèÿìè, åñëè ïî íåé ñíîâà óäàðèò ìîùíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, êîòîðûé îáîñòðèò è óñóãóáèò âñå åå ïðîáëåìû, ÷òî òîãäà? Íàä ýòèì âîïðîñîì ñòîèò çàäóìàòüñÿ. Ïîêà æå ýêîíîìè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé, äóõîâíî-êóëüòóðíûé, ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ â Åâðîïå, êîòîðûé óïîðíî ñòàðàþòñÿ íå çàìå÷àòü íàøè ïðèâåðæåíöû «åâðîïåéñêîãî ïóòè», íàãëÿäíî ïðîÿâèë ñåáÿ â èòîãàõ âûáîðîâ â Åâðîïàðëàìåíò, ñëó÷àéíî èëè íåò ñîâïàâøèõ ñ âûáîðàìè íà Óêðàèíå. Áåñïðåöåäåíòíîãî óñïåõà íà íèõ äîáèëèñü íàöèîíàëèñòû, êðàéíå ïðàâûå è ò. í. åâðîñêåïòèêè. Âî Ôðàíöèè óâåðåííî ïîáåæäàåò Íàðîäíûé ôðîíò Ìàðèí Ëå Ïåí.  Áðèòàíèè ïîäîøëà ê êîíöó ñòîëåòíÿÿ ýïîõà äâóõïàðòèéíîñòè êîíñåðâàòîðîâ è ëåéáîðèñòîâ — â èõ òåñíóþ êîìïà-

30.V 2014

íàèâíî (äà è, î÷åâèäíî, áåññìûñëåííî) ñòàâèòü âîïðîñ îá îòêàçå ñîòðóäíè÷àòü ñ áèçíåñîì.  îáùåì-òî, ëþáàÿ ïàðòèÿ íóæäàåòñÿ â ñïîíñîðàõ. È åñëè îíà äåéñòâèòåëüíî âûñòóïàåò âûðàçèòåëüíèöåé è çàùèòíèöåé èíòåðåñîâ ñâîèõ èçáèðàòåëåé, òî ïîñëåäíèé òîëüêî âûèãðûâàåò îò òîãî, ÷òî çà ïîëèòè÷åñêîé ñèëîé ñòîÿò ìîùíûå ôèíàíñîâûå è ïðîìûøëåííûå êðóãè. Ñëåäîâàòåëüíî, âîïðîñ â èíîì — â ðàññòàíîâêå ïðèîðèòåòîâ: íà ïåðâîì ìåñòå ïðè âñåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äîëæíû áûòü èíòåðåñû èçáèðàòåëåé, à òîëüêî çàòåì — ñïîíñîðîâ.  ïàðòèè íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü æåñòêîå ïðàâèëî: áèçíåñ-ñïîíñîðû íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ìîãóò âëèÿòü íà åå ïîëèòè÷åñêóþ ïîçèöèþ; ÷üè áû òî íè áûëî áèçíåñ-èíòåðåñû íå ìîãóò ïðåâàëèðîâàòü íàä ïðîãðàììíûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè; â óãîäó áèçíåñ-èíòåðåñàì íåäîïóñòèìî ñäàâàòü ïîçèöèè â ïðèíöèïèàëüíûõ âîïðîñàõ. Óäàñòñÿ ëè âûñòðîèòü îòíîøåíèÿ ìåæäó ïîëèòè÷åñêîé è áèçíåñîâîé ñîñòàâëÿþùèìè ÏÐ èìåííî òàêèì îáðàçîì — âîïðîñ îòêðûòûé. Íî îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü áóäóùåå Ïàðòèè ðåãèîíîâ, ñïîñîáíîñòü âåðíóòü íûíå âî ìíîãîì óòðà÷åííîå äîâåðèå èçáèðàòåëåé. «Ðåãèîíàëû» ïî-ïðåæíåìó îáëàäàþò ðàçâåòâëåííîé ïàðòèéíîé ñòðóêòóðîé, èìåþò øèðîêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñîâåòàõ âñåõ óðîâíåé, âêëþ÷àÿ è äî ñèõ ïîð íàèáîëåå êðóïíóþ ôðàêöèþ â Âåðõîâíîé Ðàäå, íàêîíåö, çíà÷èòåëüíûé ôèíàíñîâûé è ìåäèéíûé (õîòÿ, êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, èñêëþ÷èòåëüíî ìàëîýôôåêòèâíûé) ðåñóðñ. Ïîòåíöèàë åñòü. È íåìàëûé. Îñòàëîñü ðàñêðûòü åãî â íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ñ ó÷åòîì áîëüøîãî ïîëèòè÷åñêîãî îïûòà — êàê íåãàòèâíîãî, òàê è ïîëîæèòåëüíîãî, êîòîðûé, êîíå÷íî æå, äîëæåí áûòü ïðîàíàëèçèðîâàí, äîëæíû áûòü ñäåëàíû âûâîäû — ñ òåì ÷òîáû ïðèìåíèòü åãî â íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ïðèìåíèòü íà ïîëüçó ñâîèõ èçáèðàòåëåé, ÷üè èíòåðåñû îíè íàìåðåíû ïðåäñòàâëÿòü. È íå ïðîñòî ïðåäñòàâëÿòü, íî áîðîòüñÿ çà ýòè èíòåðåñû — âñåõ, êòî õî÷åò ñâîáîäíî ãîâîðèòü, ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ, îáó÷àòü ñâîèõ äåòåé íà ðóññêîì ÿçûêå, êòî íå ñîáèðàåòñÿ îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîåé èñòîðèè, îò ñâîèõ ãåðîåâ, íàêîíåö, êòî — íåñìîòðÿ íè íà êàêèå êîëëèçèè â óêðàèíñêî-ðîññèéñêèõ îòíîøåíèÿõ — ñîõðàíÿåò ïðèâåðæåííîñòü èäåå áðàòñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Óêðàèíîé è Ðîññèåé, óêðàèíñêèì è ðóññêèì íàðîäàìè. Q

íèþ âòîðãëàñü ïàðòèÿ, âûñòóïàþùàÿ âîîáùå çà âûõîä ñòðàíû èç ÅÑ!  «áóíäåñå» ðàñòåò âëèÿíèå «Àëüòåðíàòèâû äëÿ Ãåðìàíèè». Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â Åâðîïå íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ïðèõîäèò âñå ìåíüøå ãîëîñóþùèõ. Ò. î. àêòèâíîå ìåíüøèíñòâî ðåøàåò ñóäüáó â ò. ÷. è áîëüøèíñòâà, íàðîä æå âñå áîëüøå ïðåâðàùàåòñÿ â ñòàäî, áèîìàññó. Íåóæåëè Óêðàèíó æäåò íå÷òî ïîäîáíîå? Ìåæäó òåì Åâðîïà, ìîæíî ñêàçàòü, â òóïèêå: ñòàðûå ëèáåðàëüíûå è ïðàâûå ïàðòèè ïîêàçàëè íåñîñòîÿòåëüíîñòü è òåðÿþò ïîääåðæêó íàðîäà, à ëåâûå, äàâíî ïåðåñòàâøèå ïî ñóòè áûòü ëåâûìè, óñâîèâøèå ëèáåðàëüíûå èäåè, íåñïîñîáíû ïðåäëîæèòü èçáèðàòåëþ âíÿòíóþ àëüòåðíàòèâó ñåãîäíÿøíåìó êóðñó. Îòñþäà ðîñò ïîääåðæêè òåõ, êòî àïåëëèðóåò ê òðàäèöèîííûì, íàöèîíàëüíûì öåííîñòÿì. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî óêðàèíñêèé êðèçèñ òàêæå ñåðüåçíî ïîâëèÿåò íà ïîëîæåíèå äåë â Åâðîïå, óãëóáèò êðèçèñ òàì — ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü îêàæåò îáðàòíîå âîçäåéñòâèå íà íàñ.  Åâðîïå âåäü íàðàñòàåò íåäîâîëüñòâî òîé ïîçèöèåé, êîòîðóþ ðóêîâîäñòâî çàïàäíûõ äåðæàâ çàíÿëî ïî îòíîøåíèþ ê óêðàèíñêèì ïðîöåññàì. Âïîëíå âîçìîæíî, ýòî îòðàçèëîñü íà ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ â Åâðîïàðëàìåíò. Èçâåñòíî, ÷òî íåêîòîðûå êðàéíå ïðàâûå — òà æå Ìàðèí Ëå Ïåí — âûðàæàþò ñèìïàòèè Ïóòèíó è âûñòóïàþò ïðîòèâ ïîääåðæêè Çàïàäîì íîâîé êèåâñêîé âëàñòè. Äîëæíî áûòü, ðàñòåò òàì è ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî Åâðîïà âòÿíóòà â óêðàèíñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè è ýòî âåäåò ê îñëàáëåíèþ åå ñàìîé ðàäè óñèëåíèÿ ÑØÀ è ðåàëèçàöèè èõ àìáèöèé. È Åâðîïà íàäååòñÿ, ÷òî ïðè ïðåäñòîÿùåé «ïåðåîðèåíòàöèè» îíà áóäåò áîëåå ñêëîííà çàíèìàòüñÿ ðåøåíèåì ñîáñòâåííûõ ïðîáëåì è ãîðàçäî ìåíåå — ïîìîùüþ ïàðòíåðàì â äåëå èõ èíòåãðàöèè â ÅÑ. Äìèòðèé ÊÎÐÎËÅÂ

ØÓÒÊÀ ÓÌÅÑÒÍÀ — Ðàáèíîâè÷, âè ñëûøàëè? Ïîðîøåíêî, ñòàâ ïðåçèäåíòîì, ïîîáåùàë ïðîäàòü ñâîé ëàêîìûé áèçíåñ «Ðîøåí»? — Îé, Äîäèê, ÿ âàñ óìîëÿþ! Êîãäà ïàïà ïîäàðèë ìíå ñêðèïî÷êó Ñòðàäèâàðè, ÿ òîæå ïðîäàë ñâîè äåòñêèå ãóñëè ìëàäøåé ñåñòðå.


A8 30.V 2014

êîâà». Íî ýòî, ñàìè ïîíèìàåòå, ãðÿçíûå èíòðèãè. Íó ò. å. íå ñî ñòîðîíû êîìàíäû Òèìîøåíêî, à ñî ñòàêàíà íàøåãî ïîëëèòðîëîãà. Ðàñïðîñòðàíÿëàñü òàêæå «Ïàìÿòêà èçáèðàòåëþ»: «Ãðàæäàíå, èìåéòå â âèäó, ÷òî ïðè îêîí÷àòåëüíîì ïîäñ÷åòå ãîëîñîâ â áþëëåòåíÿõ, èç âàøåé çàïèñè «Äà ÷òîá âû âñå ñäîõëè, ñâîëî÷è!» ó÷èòûâàåòñÿ òîëüêî ïåðâîå ñëîâî»... Ïðîñòèòå, óâàæàåìûå, ñòóïèë. Òàêèå ïàìÿòêè íàø ïîëëèòðîëîã ðàñïðîñòðàíÿë. ß, êîíå÷íî, ýòó èäåîëîãè÷åñêóþ äèâåðñèþ ïðîòèâ òîðæåñòâà äåìîêðàòèè êàòåãîðè÷åñêè ïðåñåê åùå óòðîì 25 ìàÿ, ïàìÿòêè îòîáðàë è óíè÷òîæèë, äàæå íå çíàþ, êàê îäíà çàâàëÿëàñü. Îäíàêî âåðíåìñÿ ê àâòîðèòåòàì. Íó ò. å. íå óãîëîâíûì, à ïî ÷àñòè öèíèçìà... áð-ð-ð... öåííîñòåé. Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Ïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÎÁÑÅ Ñ ïåñíåé â îëèâüå... ïåðåáðàë, ÷òî ëè?.. àãà, Ñïåíñåð Îëèâåð (âîò!) åùå äî îêîí÷àíèÿ âûáîðîâ âûñêàçàë ìûñëü: «ß àáñîëþòíî óâåðåí, ÷òî ýòè âûáîðû áóäóò ïðèçíàíû ëåãèòèìíûìè êàê âîëåèçúÿâëåíèå áîëüøèíñòâà ëþäåé». À íåïîñðåäñòâåííî âå÷åðîì 25 ìàÿ ýòîò ñàìûé Îëèâüå... ò. å. äàæå Îëèâåð, òîð÷àâøèé â äåíü ãîëîñîâàíèÿ â Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè, òàê ðàñ÷óâñòâîâàëñÿ, ÷òî îáúÿâèë: «çà 20 ëåò ðàáîòû íà âûáîðàõ íèêîãäà íå âèäåë òàêîãî âûñîêîãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè âûáîðîâ»! Íå, íó òîâàðèù ÿâíî ñ ïåñíåé â îëèâüå íûðÿë. Íå â ñåìåéíîé ëè âàðåíè÷íîé Òèìîøåíêî åãî ïîïîò÷åâàëè?.. Öûö, ãàä! Ïðîñòèòå, óâàæàåìûå, íåäîãëÿäåë, ïðîïóñòèë ïðîâîêàöèþ íàøåãî ïîëëèòðîëîãà. À ÷òî äî êîíñòàòàöèè ã-íà Îëè... Îëèâåðà, òî ìû ñ ìóæèêàìè óìîçàêëþ÷èëè, ÷òî äàæå â Åâðîïå, íà÷èíàÿ ñ 1994 ãîäà (ò. å. â òå÷åíèå òåõ ñàìûõ 20 ëåò), íè îäíè âûáîðû íå îðãàíèçîâûâàëèñü ëó÷øå. Âîò ýòî Óêðàèíà ïîêàçàëà àâòîêðàòàì, ãäå ðàêîì âîðóþò... òüôó òû!.. ãäå ðàêè çèìóþò. Íàäî ïîëàãàòü, òåïåðü ÎÁÑÅ âîçüìåò íà âîîðóæåíèå îïûò óêðàèíñêîé ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè-2014 è îáúÿâèò åãî äåìîêðàòè÷åñêèì ñòàíäàðòîì, êîòîðîìó è äîëæíû áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü âñå îñòàëüíûå ñòðàíû Åâðîïû. È íå òîëüêî Åâðîïû, íî è Àìåðèêè. Ïîñîë ÑØÀ òîæå âåñüìà âïå÷àòëèëñÿ óêðàèíñêèìè âûáîðàìè. Äà, ëè÷íî âñå òùàòåëüíî èçó÷àë, íî «íå çàìåòèë íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ íàðóøåíèé èëè ïðîáëåì». Ïîíÿòíî, ÷òî íå çàìåòèë. Íå â òîì ñìûñëå, ÷òî, êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, «ïîâûëàçèëî», à â ïëàíå — ïðîáëåì è íå áûëî íèêàêèõ. Ýòî æ íå ïðîáëåìà, åñëè ìíîãèå êàíäèäàòû ïî ñóòè íå èìåëè âîçìîæíîñòè âåñòè êàìïàíèþ, âåðíî? Âîò. Îäíàêî áîëüøå âñåõ íàì ñ ìóæèêàìè ïðèãëÿíóëñÿ êîììåíòàðèé íåìåöêîãî ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ã-íà Øàéòàí... Øòàíû... Øòàéíìàéåðà (áåç ñòî ãðàìì íå âûãîâîðèøü!): «ß ðàä, ÷òî âûáîðû ñîñòîÿëèñü. Åùå 4 íåäåëè íàçàä ìû ñîìíåâàëèñü. ß ðàä, ÷òî äåíü âûáîðîâ îáîøåëñÿ áåç áîëüøîãî êðîâîïðîëèòèÿ». Èìåííî! Ðàç áîëüøîãî êðîâîïðîëèòèÿ â äåíü âûáîðîâ íå áûëî — ÷òî åùå íóæíî? À åñëè ìàëîå êðîâîïðîëèòèå, èëè íå â äåíü âûáîðîâ, à â õîäå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè — ñêàæåì, êîãäà Îëåãà Öàðåâà èçáèâàëè âîçëå ñòóäèè ICTV èëè ãîíÿëèñü ñ áèòàìè è «êîêòåéëÿìè Ìîëîòîâà» çà ìàøèíîé Ïåòðà Ñèìîíåíêî, — ýòî äåìîêðàòèè íå ïîìåõà. Èòàê, óâàæàåìûå, âñå âêóðèëè? Åùå ðàç àêöåíòèðóþ: ó íàñ ïðîøëè ñàìûå äåìîêðàòè÷íûå âûáîðû çà âñþ èñòîðèþ íåçàâèñèìîé Óêðàèíû! À âåäü ìû òîëüêî â íà÷àëå íàøåé áîëüøîé äîðîãè... íó ò. å. áîëüøîé äîðîãè äåìîêðàòèè. Ìîæåòå ñàìè ïðåäñòàâèòü, êàêèìè áóäóò ñëåäóþùèå âûáîðû — íàâåðíÿêà åùå áîëåå äåìîêðàòè÷åñêèå, ÷åì íûíåøíèå. Æåíà ñ äåñÿòîé ïîïûòêè òàêè äîçâàíèâàåòñÿ ìóæó: — Òû ãäå? — Ñ ïðîñòèòóòêîé â ãîñòèíè÷íîì íîìåðå. — Ñëàâà òåáå ãîñïîäè, à òî ÿ ðåøèëà, ÷òî òû îïÿòü íà êàêîì-íèáóäü ìàéäàíå... Êàê ãîâîðèòñÿ, àíåêäîò — çåðêàëî æèçíè... Äà, ñòàáèëüíîñòü, ïðàâîïîðÿäîê, áåçîïàñíîñòü — âîò ÷òî îòëè÷àåò ìàéäàíèçèðîâàííóþ Óêðàèíó. Âåñü ìèð çàâèäóåò. Äàæå, óâåðåí, ìî-

ÁÅÇ ÁÓÒÛËÊÈ

ÍÅ ÐÀÇÁÅÐÅØÜÑß...

Ó êîãî «êðûøà ïîåõàëà»? Êòî «ñáðåíäèë»? Áðåíäè ÿ îòðîäÿñü íå ïèâàë ââèäó ãëóáîêîé ïðèâåðæåííîñòè ê òðàäèöèÿì ïðåäêîâ — óïîòðåáëåíèþ ïøåíè÷íîãî ñîêà. Ñ êðûøåé òîæå íèêàêèõ ïðîáëåì ïî ïðè÷èíå åå ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ: æåíà èç äîìà âûãíàëà (ïîñòðàäàë çà ñâîè äåìîêðàòè÷åñêèå óáåæäåíèÿ), êîòîðûé äåíü íî÷óþ ïîä îòêðûòûì íåáîì. À íàñ÷åò äåìîêðàòè÷íåéøåé äåìîêðàòè÷íîñòè ñîñòîÿâøèõñÿ, áåç áóòûëêè ãîâîðÿ, âûáîðîâ — ýòî íå ÿ ïðèäóìàë. Íó ò. å. ñëîâî «ïðèäóìàë» çäåñü âîîáùå íåóìåñòíî. ×òî çíà÷èò «ïðèäóìàë»? Ýòî æ íå àíåêäîò âàì — óêðàèíñêèå ïðåçèäåíòñêèå, áåç çàêóñêè âûðàæàÿñü, âûáîðû(!) — ÷òîáû ÷òîòî ïðèäóìûâàòü. «Íå ÿ ñêàçàë», — òàê áóäåò ïîëëèòðêîððåêòíåå. Íåâèäàííàÿ (â çíà÷åíèè «íå âñòðå÷àâøàÿñÿ äîñåëå») äåìîêðàòè÷íîñòü ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè çàñâèäåòåëüñòâîâàíà èçâåñòíûìè äåìàãîãàìè... áð-ð-ð... äåìîêðàòàìè êàê èç ÷èñëà äîìîðîùåííûõ, òàê è çàåçæåííûõ... âèíîâàò, çàåçæèõ àâòîðèòåòîâ ïî äàííîé ÷àñòè. Ïðè÷åì ïîñëåäíèå çàåõàëè íå îòêóäà-òî òàì, à èç Åâðîï è Àìåðèê. Ñïèêåð-ïðåçèäåíò Òóð÷èíîâ â ñïåöèàëüíîì çàÿâëåíèè îáúÿâèë, ÷òî âûáîðû îïîøëèëè êðèâî è ïðèçðà÷íî... âèíîâàò, âûáîðû íå îïîøëèëè, à ïðîøëè, ïðè÷åì, öèòèðóþ, «îòêðûòî è ïðîçðà÷íî». Âîò êàê âñå áûëî. Íó, ñàìè, íåáîñü, âèäåëè. Èç-çà ýòèõ îòêðûòîñòåé ñ ïðîçðà÷íîñòÿìè êàíäèäàòû è ñíèìàëèñü îäèí çà äðóãèì. Þëÿ çàìåòèëà: «Ýòè âûáîðû áûëè òàêèìè, êîòîðûõ âîçìîæíî ìû íå âèäåëè çà 23 ãîäà íåçàâèñèìîñòè»... Êðûòü íå÷åì! Ðàçâå òîëüêî ìàòîì... Ïàðäîíüòå, óâàæàåìûå, íàñ÷åò ìàòà — ýòî íàø ïîëëèòðîëîã ïðîâîêàöèîííî îòêîììåíòèðîâàë. À ÿ ñ Þëåé â êîðíå ñîãëàñåí: çà âñå 23 ãîäà íåçàâèñèìîñòè òàêèõ âûáîðîâ åùå íå áûëî! Ñòðåëüáà! Ïîäæîãè! Ìîðäîáîè! «Òåïëûå» âñòðå÷è «íåïðàâèëüíûì» êàíäèäàòàì, îðãàíèçóåìûå äåìîêðàòàìè ñ áèòàìè âîçëå òåëåñòóäèé, íà ìèòèíãàõ, â àýðïîðòàõ. Ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå èãíîðèðîâàíèå âûáîðîâ â àâòîðèòàðíî-äèêòàòîðñêèõ þãî-âîñòî÷íûõ îáëàñòÿõ! Ýòî ëè íå òîðæåñòâî äåìîêðàòèè?! Ýòî áûëî èìåííî îíî! Âîò è ñòàðóøêà Îéáëÿéò... íåðàçáîð÷èâî-òî êàê... Îëáðàéò (èìåííî!), ãëàâà ìåæäóíàðîäíîé ìèññèè ýêñïåðòîâ, ÷èñòî êîíêðåòíî óäîñòîâåðèëà: «Èíîñòðàííûå íàáëþäàòåëè ïîðàæåíû óðîâíåì ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì â Óêðàèíå». Êàê âû ïîíèìàåòå, ýòè èíûå ñòðàííûå... èçâèíèòå, èíîñòðàííûå ýêñïåðòû ïðèáàëäåëè îò óêðàèíñêîé ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè íå ïîòîìó, ÷òî ïðîèñõîäèâøåå ìîæíî áûëî íàçâàòü âûáîðàìè òîëüêî ñ ïüÿíûõ ãëàç, äà è òî ïîïðîáóé ñòîëüêî âûïèòü (íå ñëóøàéòå íàøåãî ïîëëèòðîëîãà!), à â õîðîøåì ñìûñëå ïîðàæåíû. Âîò è â õîäå âñòðå÷è ñ ïðåìüåðîì ßöåíþêîì ã-æà... êàê, áèøü, åå, ÷òîáû îïÿòü íè÷åãî íå íàïóòàòü?.. êîðî÷å, ýêñãëàâà àìåðèêàíñêîãî ãîñäåïà âûñîêî îöåíèëà «óñèëèÿ ïðàâèòåëüñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ ñâîáîäíûõ è ïðîçðà÷íûõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ». Ýòî äà. Êàíäèäàòîâ ñîâåðøåííî ñâîáîäíî ìîæíî áûëî èçáèâàòü. Àáñîëþòíî ïðîçðà÷íî, ïîä òåëåêàìåðû, ñæèãàòü èì äîìà, ñðûâàòü âñòðå÷è ñ èçáèðàòåëÿìè. Î÷åâèäíî, ýòî è èìåëà â âèäó... íó ò. å. ýêñ-ãëàâà ãîñäåïà... êîãäà âåëà ðå÷ü î «ñâîáîäíûõ è ïðîçðà÷íûõ», ãðóáî ãîâîðÿ, âûáîðàõ.  Êèåâå íàêàíóíå ãîëîñîâàíèÿ âàë ñîîáùåíèé î ìèíèðîâàíèè: Âåðõîâíûé Ñóä, ÃÏÓ, Ìèíþñò... Äà êîãî ñåé÷àñ ýòèì íàïóãàåøü? ß äàæå íå óâåðåí, ïðîâîäèëè ëè «ñèëîâèêè» ýâàêóàöèþ èç ïîìåùåíèé. Ìèíà è ìèíà... Ãîëîñîâàëè êòî ãäå õîòåë, ñêàæåì, âî Ëüâîâå ìàññîâî âîëåèçúÿâëÿëèñü «ïåðåñåëåíöû èç Êðûìà è Äîíáàññà». Ðàññêàçûâàþò, ó íèõ äàæå äîêóìåíòû íèêòî îñîáî íå ïðîâåðÿë. Ïåðåñåëåíåö? Äåðæè áþëëåòåíü! Òàêîé ïðîñòîð äëÿ «êàðóñåëåé»!.. Ïðîñòèòå, íàñ÷åò «êàðóñåëåé» — ýòî íàø ïîëëèòðîëîã ââåðíóë, ïðîâîêàòîð ÷åðòîâ... Îá îãðîìàäíûõ î÷åðåäÿõ íà ó÷àñòêàõ ïî âñåé ñòðàíå è ãîâîðèòü íå÷åãî — ýòî ëè íå ñâèäåòåëüñòâî âûñîêîãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà?! À òî âîò ã-í Àâàêîâ â ïðåäâûáîðíóþ íî÷ü ñîîáùèë: èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà «Âûáîðû» âçëîìàíà! «Ïðåñòóïíàÿ õàëàòíîñòü îòäåëüíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ÖÈÊ ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî â ÌÂÄ è ÑÁÓ îá ýòîì äîëîæèëè î÷åíü ïîçäíî. Ïðîãðàììèñòàì ÖÈÊ íàëàäèòü ðàáîòó îáîðóäîâàíèÿ äî ñèõ ïîð íå óäàåòñÿ», — ãîâîðèëîñü â ñîîáùåíèè. È ïðèïèñêà: íå èçâîëüòå âîëíîâàòüñÿ, ãðàæäàíå, îáñ÷èòàåì âðó÷íóþ... ñåêóíäó, óòî÷íþ... àãà, «ïîñ÷èòàåì âðó÷íóþ». Íî óòðîì ïîÿâèëîñü îïðîâåðæåíèå, äåñêàòü, èíôîðìàöèÿ ôåéêîâàÿ è áûëà ðàñïðîñòðàíåíà «íåèçâåñòíûìè íà ïåðñîíàëüíîì ñàéòå Àðñåíà Àâàêîâà îò åãî èìåíè». ×òî çà íåèçâåñòíûé ïðîêðàëñÿ íà ïåðñîíàëüíûé ñàéò Àâàêîâà — äî ñèõ ïîð çàãàäêà. Íàø ïîëëèòðîëîã, ïðàâäà, âûäâèíóë ïðåäïîëîæåíèå, ìîë, Þëèíû êàäðû ïûòàëèñü îðãàíèçîâàòü ðó÷íîé ïîäñ÷åò ïîä ñîóñîì «ñèñòåìà «Âûáîðû» âçëîìàíà», äàáû ïðîâåñòè Òèìîøåíêî âî âòîðîé òóð. Íî íå ñî âñåìè â ÖÈÊ ñìîãëè äîáàçàðèòüñÿ. Ïðèøëîñü îòìåíÿòü ïëàí è îáúÿâëÿòü î «ïðîíèêíîâåíèè íåèçâåñòíîãî íà ñàéò Àâà-

ñêàëè. Èìåííî îò çàâèñòè îíè êëåâåùóò ñâîåé ïðîïàãàíäîé íà íàøè, áåç áóòûëêè ãîâîðÿ, óñïåõè. Èìåííî Ìîñêâà è íå îöåíèëà óíèæåíèÿ... ò. å. äîñòèæåíèÿ ìîëîäîé óêðàèíñêîé äåìîêðàòèè â õîäå âûáîðîâ.  ÷àñòíîñòè, îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ ÐÔ Àëåêñàíäð Ëóêàøåâè÷ çàñîìíåâàëñÿ: «Ñ âûïîëíåíèåì äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðèíöèïà — îáåñïå÷åíèå ïîäëèííîãî âñåíàðîäíîãî õàðàêòåðà âûáîðíîãî ïðîöåññà — â Óêðàèíå, êîíå÷íî, áîëüøèå ïðîáëåìû». Áîëåå òîãî: «Ïðè æèâîì ëåãèòèìíîì ïðåçèäåíòå, êàê áû ê íåìó íè îòíîñèëñÿ êòî, ïðîâîäèòü ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû, íå ïðîéäÿ ñóùåñòâóþùèå âíóòðèãîñóäàðñòâåííûå ïðîöåäóðû — âîçíèêàåò âîïðîñ î ëåãèòèìíîñòè ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì...» — äîáàâèë ïðåäñòàâèòåëü ðîññèéñêîãî ÌÈÄ. Âîò îíà, êðåìëåâñêàÿ ïðîïàãàíäà â äåéñòâèè. Èøü ÷åãî óäóìàëè — ïðîöåäóðû èì ïîäàé! Ìàéäàí, áèòà è «êîêòåéëü Ìîëîòîâà» — âîò íàøà ïðîöåäóðà!.. Âïðî÷åì, ÷òî ÿ ýòèì ñòîðîííèêàì àâòîêðàòèè îáúÿñíÿþ?.. À Óêðàèíà òåïåðü â ïîëíîì øîêîëàäå. Èç âñåõ ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ïðåçèäåíòñêîé ãîíêå âîææåé íàðîäà... âèíîâàò, âîæäåé íàðîäà ïîâåçëî Ïåòðó Ïîðîøåíêî. Ïåðåãíàë âñåõ, äàæå Þëþ! À âåäü âñåì âåäîìî, êàê óìååò ãíàòü Þëÿ, íî è òà ïðèøëà ê ôèíèøó òîëüêî âòîðàÿ, ñ áîëüøèì îòñòàâàíèåì. Ïåòð Àëåêñååâè÷ òàêèì îáðàçîì ñòàë îòñòîéíåéøèì èç ñàìûõ îòñòîéíûõ... áð-ð-ð... äîñòîéíåéøèì èç ñàìûõ äîñòîéíûõ. Íó, êàêàÿ ñòðàíà — òàêèå ó íàñ è ñàìûå äîñòîéíûå. À âåäü êàêèå ñèëüíûå êàðèêàòó... ò. å. êàíäèäàòóðû âûäâèãàëèñü! Ê ïðèìåðó, ðàêîì äàë Ëÿøêî... ÷òî?.. êîìó?.. àãà, ðàäèêàë Ëÿøêî (âîò îíî ÷òî!) ñ âèëàìè î÷åíü äåìîêðàòè÷íî ñìîòðåëñÿ. Îáåùàë â ñëó÷àå èçáðàíèÿ ïåðåéòè ñî ñâîåé Ðàêîìäàëüíåé... äà ÷òî çà ÷åðò!.. Ðàäèêàëüíîé ïàðòèåé (êîíå÷íî!) â êîíòðíàñòóïëåíèå íà Êðûì. Ïî íåêîòîðûì äàííûì, ðîññèÿíå òàê ïåðåïîëîøèëèñü, ÷òî äàæå íåñêîëüêî äîïîëíèòåëüíûõ äèâèçèé (èíûå óòâåðæäàþò — êîðïóñîâ) ïåðåáðîñèëè äëÿ îòðàæåíèÿ ýòîãî íàñòóïëåíèÿ. Óâû, ýòîò êàñòðàò... áð-ð-ð... êàíäèäàò íå áûë ïî äîñòîèíñòâó îöåíåí èçáèðàòåëÿìè. Àíäðåé Äàíèëêî ïîîáåùàë ïîäàòü â ñóä íà Îëåãà Ëÿøêî çà èñïîëüçîâàíèå îáðàçà Âåðêè Ñåðäþ÷êè. Íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ, ýòî íàø ïîëëèòðîëîã ðàñïðîñòðàíÿåò êëåâåòíè÷åñêèå ñëóõè, â êîòîðûå ÿ è ñàì íå âåðþ, è âàì íå ñîâåòóþ. À âîò òî, ÷òî Ðàáèíîâè÷ íå òîëüêî ãåðîé àíåêäîòà, íî è êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû — ÷èñòåéøàÿ ïðàâäà! Ê ñîæàëåíèþ, è îí íå ïðîøåë. Ñàìî ñîáîé, ïåðåæèâàëè ñ ìóæèêàìè çà Àëêîãîëèÿ Ñòàêàíîâè÷à... ïðîñòèòå, íà Âàñüêó çàñìîòðåëñÿ... Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ãðèöåíêî. Ýòîò íåñòîÿùèé... ò. å. íàñòîÿùèé ïîëêîâíèê òîæå îáåùàë âåðíóòü Êðûì. Ëåãêàÿ íåáðèòîñòü óñèëèâàëà âïå÷àòëåíèå îò åãî ÷åñòíîñòè è íåïîäêóïíîñòè, íèâåëèðóÿ óãîëîâíûå äåëà îòíîñèòåëüíî ðàçâîðîâûâàíèÿ èìóùåñòâà Ìèíîáîðîíû â áûòíîñòü Ãðèöåíêî ìèíèñòðîì. Íå òîëüêî íàø îáùåïèò, íî è âñå îñòàëüíûå ãðàæäàíå âûðàæàëè ïîëîâíèêó... áóêîâêà íå ïðîïå÷àòàëàñü... ïîëÊîâíèêó ðåøèòåëüíóþ ïîääåðæêó. Êòî ñêàçàë? Òàê ñàì Ãðèöåíêî è ñêàçàë. Ïî åãî ñëîâàì, îí ïîëó÷èë áîëüøîå êîëè÷åñòâî çâîíêîâ è ÑÌÑ-ñîîáùåíèé, â êîòîðûõ ëþäè âûðàæàëè åìó ñâîþ ïîääåðæêó. «Çâîíÿò: «Ýòî âû Ãðèöåíêî, ïðàâäà, òî÷íî âû?» Ïèøóò ÑÌÑ — «Ñ Áîãîì!», «Çà âàñ», «Çíàåì, ÷òî íå ïîäâåäåòå», «Âû æå íå ÷å÷åíöû», è ïðèêàçû, è ïîääåðæêà, è òðåâîãà ïðèõîäÿò â ÑÌÑ», — ïîâåäàë Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷ æóðíàëèñòàì... Íàø ïîëëèòðîëîã ïûòàëñÿ îïîøëèòü ýòîò ãðàæäàíñêèé

ïîðûâ, ìîë, ïðåññ-ñëóæáà êàíäèäàòà ïðèêàëûâàëàñü — ýñýìýñêè ïîñûëàëà. Íî ýòî, ñàìè ïîíèìàåòå, äåøåâàÿ ïðîâîêàöèÿ ïðîòèâ ïðîöåññîâ äåìîêðàòèçàöèè. À óæ êàê ìû âîçðàäîâàëèñü, êîãäà ïî ðîññèéñêèì òåëåêàíàëàì ïðîøëà èíôà, ÷òî íà âûáîðàõ ëèäèðóåò ã-í ßùåð... ò. å. äàæå ßðîø ñ ïîêàçàòåëåì â 37%! Óæ è ïàðó-òðîéêó ñòðåññîâ ïðèíÿëè... âèíîâàò, òîñòîâ ïîäíÿëè çà ïîáåäó äåìîêðàòèè. Îäíàêî ýòî áûë ôåéê. Óâû. Çàòî îáíàäåæèâàåò çàÿâëåííîå íàìåðåíèå ßðîøà îáúåäèíèòüñÿ ñ Òÿãíèáîêîì. Íó ò. å. íå â òîì ñìûñëå îáíàäåæèâàåò, ÷òî âñåõ èäèîòîâ ëó÷øå ñîäåðæàòü â îäíîì ìåñòå (íå ñëóøàéòå íàøåãî ïîëëèòðîëîãà!), à â ïëàíå îáúåäèíåíèÿ çäóðåëûõ... áð-ð-ð... çäîðîâûõ ñèë.  îáùåì, êàê ãîâîðèòñÿ, äóðàê äóðàêà... ïðîñòèòå, ðûáàê ðûáàêà, à â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî ñêàçàòü è äåìîêðàò äåìîêðàòà — âèäèò èçäàëåêà. Óãó, ýòèõ äåìîêðàòîâ ëó÷øå âèäåòü èçäàëåêà... Öûö, ãàä! Ïðîñòèòå, óâàæàåìûå, îïÿòü ïîëëèòðîëîã ñâîè ïÿòü êîïååê âñòàâèë, åìó áû òîëüêî ïàòðèîòîâ îïîðî÷èòü. Äîâîëüíûé ñâîèì ðåçóëüòàòîì Ïåòð Àëåêñååâè÷ áëàãîäàðèë íàðîä è ïîäñ÷èòûâàë çíàêè. Äà ïðè ÷åì òóò «äåíåæíûå»? Îí ÷òî, ïî-âàøåìó, èçáèðàëñÿ, ÷òîáû êðàñòü? ×åñòíîñòü-òî Ïîðîøåíêî îáùåèçâåñòíà. Îí ïîòîìó è ïðè áîëüøèõ êàïèòàëàõ, ÷òî ÷åñòíûé. Çíàêè ñ íåáåñ!  ÷àñòíîñòè, ëèâåíü õëåñòàë è ãðîçà áàáàõíóëà. Ïî ñëîâàì Ïåòðà Àëåêñååâè÷à, «ãðîçà ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì çíàêîì â íà÷àëå íîâûõ ñâåðøåíèé». Ñòàëî áûòü, ãðîçîâûå âðåìåíà íàñòóïàþò. Íó äà íàì íå ïðèâûêàòü. Êëè÷êî ïåðâûì ïîçäðàâèë òîâàðèùà. Åãî, êñòàòè, òîæå âûáðàëè — ìóðëîì ñòîëèöû... óêñóñ ìíå â ñòîïêó!.. ìýðîì (êîíå÷íî æå) ñòîëèöû. Íàêàíóíå âûáîðîâ ìýðà Êèåâà ïî òðåáîâàíèþ ïèàðùèêîâ áðàòüåâ Êëè÷êî èç óêðàèíñêîãî êèíîïðîêàòà áûë èçúÿò ôèëüì «Òóïîé è åùå òóïåå»: ó èçáèðàòåëåé ýòà êàðòèíà âûçûâàëà íåíóæíûå àññîöèàöèè. Âîò æå òóïîé!  ñìûñëå — ïîëëèòðîëîã íàø. Ãäå òîëüêî íàáðàëñÿ òàêèõ àíòèäåìîêðàòè÷åñêèõ àíåêäîòîâ? Íè÷åãî, ìû åìó åùå îáúÿñíèì, êàêèå àññîöèàöèè íóæíûå, à êàêèå íåò. Ïîçäðàâèë Êëè÷êî Ïîðîøåíêî, à îò ñåáÿ ïîîáåùàë ñäåëàòü Êèåâ ëó÷øèì ãîðîäîì Êèåâà! Òàê è ñêàçàë íà áðèôèíãå. ×òî ñèå çíà÷èò — ÿ íå çíàþ, íî, óâåðåí, áóäåò èíòåðåñíî è, ãëàâíîå, äåìîêðàòè÷íî. Ìîæåò, åùå îäèí Êèåâ â Êèåâå ïîñòðîÿò — ñïåöèàëüíî äëÿ èñòèííûõ äåìîêðàòîâ. Êëè÷êî ñïðàøèâàåò ó Ïîðîøåíêî: — Ïåòÿ, âîò èíòåðåñíî — â ìîðå æèâóò ðûáà-ïèëà, ðûáà-ìîëîò... — È ÷òî? — Íó, â ñìûñëå ÷òî îíè òàì ñòðîÿò-òî, ïîä âîäîé?.. Âîò æå áàëáåñ! Íó ò. å. ïîëëèòðîëîã íàø. Îïÿòü âëåç íå ïî äåëó ñî ñâîèì àíåêäîòîì. Íó ñòðîÿò ýòè ðûáû ÷åãî-òî òàì ïîä âîäîé, è ÷òî ñ òîãî? Ìîæåò, Âèòàëèé ïîòîìó è èíòåðåñîâàëñÿ, ÷òî â Êèåâå õî÷åò ïîñòðîèòü ÷òî-íèáóäü ýäàêîå. ×òî æ òóò ñìåøíîãî? Íàîáîðîò, ïîõâàëèòü íàäî çà èíèöèàòèâíîñòü, à íàì áû òîëüêî âñå îïîøëèòü. Òàê âîò, óâàæàåìûå, ïîáåäà Ïîðîøåíêî — ýòî, êàê âûðàçèëñÿ Þëèí... íåò, îí óæå íå Þëèí... Þðèé Ëóöåíêî, «ïîáåäà âñåé ñòðàíû». Äà. Ïðè÷åì ïîáåäà íå íàä çäðàâûì ñìûñëîì (íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà î÷åðåäíûå èíñèíóàöèè íàøåãî ïîëëèòðîëîãà!), à íàä ÷åì-òî î÷åíü íåõîðîøèì. Ó Ïîðîøåíêî óæå ñòðîÿò ïëàíû îòíîñèòåëüíî è... íà... õó... èíà... ãó... íå íó ÿ íå ìîãó ñ ýòèìè ñòåíîãðàôèñòàìè õðåíîâûìè, âå÷íî âñþ ïîëëèòðèíôîðìàöèþ èñïàñêóäÿò, ÷óòü íîâîãî, áåç áóòûëêè ãîâîðÿ, ïðåçèäåíòà íå ïîñëàë... èíàóãóðàöèè (âîò!). Ñîâåòíèêîâ ïîäáèðàþò. Íó ò. å. íå íà ïîìîéêå, à ñàìûõ ëó÷øèõ. Ê ïðèìåðó, Ïåòð

ÐÈÑÓÍÎÊ ÈÃÎÐß ÊÎÍÄÅÍÊÎ

Íó ÷òî, óâàæàåìûå, ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü âàñ ñ ñàìûìè äåìîêðàòè÷åñêèìè âûáîðàìè çà âñþ èñòîðèþ Óêðàèíû!..

Âîææè íàðîäà

8

Àëåêñååâè÷ çàèíòðèãîâàë: «Ñðåäè ìîèõ ñîâåòíèêîâ áóäóò ãðàæäàíå Ãðóçèè». Î÷åíü äàæå âåðîÿòíî, ÷òî ðå÷ü î Ìàëàõîëüíîì... íå ïîéìó... àãà, Ìèõàèëå (êîíå÷íî!) Ñààêàøâèëè. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ã-í Ïîðîøåíêî ñòàâèò ñâîåé öåëüþ íàëàæèâàíèå äèàëîãà ñ Ðîññèåé, è äàæå íàìåòèë ñåáå âñòðå÷ó ñ Ïóòèíûì óæå â èþíå — ëó÷øåãî ñîâåòíèêà è íå ñûñêàòü. Íå ñîáèðàåòñÿ Ïîðîøåíêî ìåíÿòü Ñåíþ Ïåòðîâè÷à íà ïîñòó ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà. Èáî, êàê ãîâîðèòñÿ, Ñåíþ íà Áåíþ... òüôó òû... øèëî íà ìûëî... íåò, íå òî... êîíåé íà ïåðåïðàâå íå ìåíÿþò. Î÷åâèäíî, è êðîëèêîâ òîæå. Çà ïîñëåäíþþ ïîøëîñòü ÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñó, ýòî ïîëëèòðîëîã âñòàâèë. Ïîðîøåíêî æå ñêàçàë, ÷òî ñ÷èòàåò äåÿòåëüíîñòü ßöåíþêà ÷óäà÷íîé... ïàðäîíüòå, áóêîâêà ëèøíÿÿ ïðîñêî÷èëà... óäà÷íîé (èìåííî!), «áûëè ïðîâåäåíû äîñòàòî÷íî ðåøèòåëüíûå øàãè ïî îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíîé ïîìîùè, áûë ïîëó÷åí êðåäèò Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà», è ïîòîìó, äîáàâèë îí, «íèêàêèõ ïëàíîâ îòíîñèòåëüíî ñìåíû ðóêîâîäñòâà ïðàâèòåëüñòâà ÿ íå èìåþ». Òàê âîò íàñ÷åò ïîìåíÿòü... íó ò. å. íå øèëî íà ìûëî èëè òàì êîíÿ íà êðîëèêà... à â ïëàíå ßöåíþêà íà êîãî-íèáóäü äðóãîãî. Ìû æ âðîäå êàê ïî Êîíñòèòóöèè 2004-ãî æèâåì, ïàðëàìåíò òåïåðü ïðåìüåðîâ ìåíÿåò, à íå ïðåçèäåíò. Ê ÷åìó Ïåòð Àëåêñååâè÷ âîîáùå ñòàë ðàçãëàãîëüñòâîâàòü íà ýòó òåìó? Âèäèìî, çàðàïîðòîâàëñÿ, óâëåêñÿ ââèäó ïðèëèâà äåìîêðàòè÷åñêèõ ÷óâñòâ è æåëàíèÿ óñòàêàíèòü â ñòðàíå âåðõîâåíñòâî âñÿêîãî ðàçíîãî ïðàâà, âêëþ÷àÿ êîíñòèòóöèîííîå. Êàê âèäèì, íå çðÿ íàðîä íà ìàéäàíå óøè ìîðîçèë. Îëèãàðõèÿ ðåøèòåëüíî ïîáåæäåíà è êàòåãîðè÷åñêè âûäâîðåíà èç âëàñòè. Ñ ÷åì âñåõ, âáðîñèâøèõ áþëëåòåíü çà Ïåòðà Ïîðîøåíêî, è ïîçäðàâëÿþ! À ýòî íà áóäóùåå âñåì, êòî ñäåëàë ñâîé ïðèäóìàííûé... ò. å. ÿ õîòåë ñêàçàòü ïðîäóìàííûé (èìåííî!) âûáîð: ê ïîëèòèêàì, êàê è ê æåíå, ïðåòåíçèé áûòü íå ìîæåò — ñàì âûáèðàë! Ïîêà Ïîðîøåíêî àíîíñèðîâàë, ÷òî ïðèëîæèò âñå óñèëèÿ äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ äèàëîãà ñ Ðîññèåé, ÑÍÁÎ íà ñëåäóþùèé ïîñëå âûáîðîâ äåíü ñïîäîáèë ðåøåíèå î íà÷àëå ïðîöåäóðû âûõîäà Óêðàèíû èç ÑÍà è ââåäåíèè âèçîâîãî ðåæèìà äëÿ ãðàæäàí Ðîññèè. Ïî ñëîâàì ã-íà Ïàðóáèÿ, ÌÈÄó áûëî ïîðó÷åíî ââåñòè âèçîâûé ðåæèì ñ ÐÔ «â êðàò÷àéøèå ñðîêè». Ìû ñ ìóæèêàìè òîæå óäèâèëèñü: ïî÷åìó ðàíüøå íå ââîäèëè? Ïî÷åìó äîæèäàëèñü îêîí÷àíèÿ âûáîðîâ? È ê ÷åìó òàêàÿ ñïåøêà òåïåðü, ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ? Ïî÷åìó áû íå äàòü âîçìîæíîñòü íîâîèçáðàííîìó ïðåçèäåíòó, âåäàþùåìó, ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè, âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ïðîáëåìàòèêîé, ñàìîìó îïðåäåëèòüñÿ â ýòèõ âîïðîñàõ? Íàø ïîëëèòðîëîã ïðîâîêàöèîííî ïðåäïîëîæèë, ÷òî ýòî Þëèíû êàäðû, ïîêà åùå îñòàþùèåñÿ íà ñâîèõ ìåñòàõ, ïîäêëàäûâàþò «ñâèíåé» Ïåòðó Àëåêñååâè÷ó. Äåñêàòü, Òèìîøåíêî ïûòàåòñÿ ñïðîâîöèðîâàòü îáîñòðåíèå ñ Ìîñêâîé, çàêðûâ Ïîðîøåíêî âñå âîçìîæíîñòè äëÿ íàëàæèâàíèÿ äèàëîãà. Òåïåðü Ïåòðó Àëåêñååâè÷ó ñëîæíî áóäåò îòìåíèòü âûøåóêàçàííûå ðåøåíèÿ, èáî ìîæíî íàðâàòüñÿ íà îáâèíåíèÿ â ïðåäàòåëüñòâå. À Þëÿ, â ñëó÷àå ÷åãî, åùå è ïàëüöåì òêíåò: âîò âèäèòå, ÿ æå ïðåäóïðåæäàëà, ÷òî îí «Êðåìëåâñêàÿ øîêîëàäêà»!.. Íî ÿ, óâàæàåìûå, ñàì â ýòè èíñèíóàöèè íå âåðþ è âàì íå ñîâåòóþ. À ÷òî äî Þëèè Âëàäèìèðîâíû, òî áóäåì æäàòü îáåùàííîé ðåâîëþöèè. Äà, ïðîëåòåëà ìèìî ïðåçèäåíòñêîãî êðåñëà, êàê ãàç ïî òðóáàì âûñîêîãî äàâëåíèÿ. È ÷åãî òîëüêî ýòèì èçáèðàòåëÿì íóæíî? Óæ îíà èì è òî, è ýòî. Äàæå ïðè÷åñêó íàêàíóíå ãîëîñîâàíèÿ ñìåíèëà: êîñó íà ñíîï. Çíàþùèå ëþäè çàìåòèëè, ÷òî íîâûé

Þëèí ïðè÷åñîí ïðîõîäèò ó ïàðèêìàõåðîâ ïîä íàçâàíèåì «áåðåòòà»... «áðåäåòòà»... îé, ýòî òî÷íî íå òî... «áàáåòòà» (âî!). Èìåííî «áàáåòòà» — ïîòîìó ÷òî òàê óêëàäûâàëà âîëîñû Áðèæèò Áàðäî â ôèëüìå «Áàáåòòà èäåò íà âîéíó»... Íå ïîìîãëî. È Ïîðîøåíêî ïåðåõèòðèë: íà äåáàòû íå ÿâèëñÿ. Þëÿ åãî è òàê è ýäàê çàâëåêàëà, ïðèäè, ìîë, ïîñîðåâíîâàòüñÿ íà òåìó äåìàãîãèè... áð-ð-ð... äåìîêðàòèè. Íå âåçåò åé. ×åòûðå ãîäà òîìó ßíóêîâè÷ ñ äåáàòàìè êèíóë, òåïåðü Ïîðîøåíêî. «Íè ðàçó ìîé îïïîíåíò íå ïðèøåë íà äåáàòû. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó îí íå ïðèøåë íà äåáàòû? Ýòî — ñòðàõ, ñòðàõ îòâåòèòü íà î÷åíü âàæíûå äëÿ îáùåñòâà âîïðîñû», — ñîêðóøàëàñü Þëÿ. Êîíå÷íî, òðàõ... êëàâèàòóðêà ÷åðòîâà... ñòðàõ! Ê Þëå òîëüêî çàÿâèñü íà äèñêóññèþ — òàê îòäåáàòèðóåò, âîâåê íå îòìîåøüñÿ. Óæ Ïåòð Àëåêñååâè÷òî åå õîðîøî çíàåò, åùå ñî âðåìåí êîððóïöèîííîãî ñêàíäàëà 2005-ãî... Ïóòèí òîæå ïîäêà÷àë, íå ïîääåðæàë. «ß óáåæäåíà, — çàÿâèëà Òèìîøåíêî íà áðèôèíãå ïî îêîí÷àíèè ãîëîñîâàíèÿ, — ÷òî íàøà êîìàíäà, è ÿ ëè÷íî, ìû ñäåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîìî÷ü âñåì âåòâÿì âëàñòè â Óêðàèíå ñòðîèòü åâðîïåéñêóþ ñèëüíóþ Óêðàèíó, ÷òîáû íàêîíåö ïðîâåñòè ðåôåðåíäóì îòíîñèòåëüíî ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ è çàùèòèòü Óêðàèíó èìåííî ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíñòâîì Óêðàèíû â ÅÑ è â êîëëåêòèâíûõ ñèñòåìàõ áåçîïàñíîñòè è îáîðîíû ãëîáàëüíîãî ìèðà». Òàê åìó! Ïóòèíó ò. å. Âûáîðû ñîðâàòü íå ïîìîã? Âîéñêà â âîñòî÷íûå îáëàñòè íå ââåë? Þëèíà ìñòÿ áóäåò ñìåøíà... áð-ð-ð... ñòðàøíà! À åùå è Ñåíÿ Ïåòðîâè÷ ïîäêèíåò. Îáíàãëåâøàÿ Ìîñêâà ïî-ïðåæíåìó òðåáóåò äåíåã çà ãàç! Ïîöåëóÿìè è îáåùàíèÿìè áðàòü íå õîòÿò! «Êîãäà âû êîìóòî äàåòå äåíüãè âçàéìû, âû ÷òî õîòèòå îò íåãî ïîëó÷èòü: ïîöåëóè, îáåùàíèÿ, åùå ÷òî-òî? ß ñ÷èòàþ, ÷òî ëþáîé êðåäèòîð äîëæåí ïîëó÷èòü äîëã, ïîýòîìó îò Óêðàèíû, îò ñîîòâåòñòâóþùåé êîìïàíèè ìû íàäååìñÿ ïîëó÷èòü òîò äîëã, êîòîðûé íàáåæàë çà ýòî âðåìÿ», — çàÿâèë ðîññèéñêèé ïðåìüåð Ä. Ìåäâåäåâ. Íî íå íà òåõ íàïàë! Ïîêà Ìîñêâà íå ñîãëàñèòñÿ íà óñòàíîâëåííóþ öåíó íà ðîññèéñêèé ãàç... ÷òî?.. êåì óñòàíîâëåííóþ?.. Êàê ýòî êåì? ßñíî êåì: ßöåíþêîì! Ñåíÿ Ïåòðîâè÷ âñå ïîäñ÷èòàë, âñå ïðèêèíóë — ÷òî, êîìó, ñêîëüêî... Òàê âîò. Ïîêà Ìîñêâà íå ñîãëàñèòñÿ íà óñòàíîâëåííóþ ßöåíþêîì öåíó íà ðîññèéñêèé ãàç, äî òåõ ïîð, ïî ñëîâàì óêðàèíñêîãî ïðåìüåðà, «íåò ñìûñëà ãîâîðèòü» íè î ïðåäîïëàòå, íè î ïîãàøåíèè äîëãîâ. È ïóñòü íå äóìàþò â Ìîñêâå, ÷òî ßöåíþê ñÿäåò ñ íèìè çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ! Íå òàêîé îí äóðàê. Þëÿ âîí óæå â 2009-ì ñåëà. Ïîòîì ñèäåëà. «Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ äâóñòîðîííèå ïåðåãîâîðû ñ Ðîññèåé, áåç ïðèâëå÷åíèÿ ÑØÀ è ÅÑ âèäÿòñÿ íåâîçìîæíûìè. Ñ íèìè òîëüêî ñÿäåøü çà ñòîë íà äâîèõ, òàê îáÿçàòåëüíî îáìàíóò è ñêàæóò, ÷òî òàê è áûëî», — ÷èñòî êîíêðåòíî ïîÿñíèë Àðñåíèé ßöåíþê. Èç ÷åãî ïðÿìî ñëåäóåò, ÷òî ñâîè è ìèíèñòðîâ ñâîåãî ïðàâèòåëüñòâà èíòåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíîñòè âêóïå ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè êà÷åñòâàìè ã-í ßöåíþê îöåíèâàåò, ïðÿìî ñêàæåì, íå âûñîêî. Ðàç óæ ïóáëè÷íî ïðèçíàåòñÿ â ñâîèõ îïàñåíèÿõ, ÷òî — â ñëó÷àå ñàìîñòîÿòåëüíîãî âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ — óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ îáëàïîøàò, êàê ëîõîâ ïîñëåäíèõ... È â çàêëþ÷åíèå, óâàæàåìûå, ïîñòâûáîðíûé àíåêäîò. Ó íîâîãî óêðàèíñêîãî ïðåçèäåíòà ñïðàøèâàþò: — È äîëãî íàì åùå òåðïåòü ýòîò áåñïðåäåë? — Íó, ïîëãîäà, ìîæåò, ãîäèê... — À äàëüøå ÷òî áóäåò? — Äàëüøå ïðèâûêíåòå! Çà òî è âûïüåì — ÷òîáû ýòîò àíåêäîò àíåêäîòîì è îñòàëñÿ... Ñ ðàñòóùèì óâàæåíèåì ê âàì Êðèòèêàí ÏÎËÈÒÈÊÀÍÎÂ


ÄÅÐÆÀÂÀ vitaemo@news2000.com.ua www.2000.net.ua

Ó çàøìîðãó áóðøòèíîâîãî ñïðóòà

30.V 2014

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ¹22(700)

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

PICSDESKTOP.NET

30 ìàÿ — 5 èþíÿ

B

70—80% ñåáåñòîèìîñòè ñâèíèíû çàâèñèò îò öåí íà êîðìà

ñ÷èòûâàþòñÿ â åâðî. Êóðñ ãðèâíè ïî îòíîøåíèþ ê âàëþòå ÅÑ óïàë, ñëåäîâàòåëüíî, öåíà íà êîðì è äîáàâêè âîçðîñëà íà 40—50%. Ïî íàøèì ïðîãíîçàì, åñëè ñèòóàöèÿ íå ñòàáèëèçèðóåòñÿ, âî âòîðîì ïîëóãîäèè ìÿñî ïîäîðîæàåò â 1,5—2 ðàçà». «Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîèçâîäèòåëè ìÿñà ïîíåñóò çíà÷èòåëüíûå óáûòêè, — ïðîäîëæàåò Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà. — Íî ñ äðóãîé, ñëîæèâøèåñÿ óñëîâèÿ ïîçâîëÿò ðàçâèâàòüñÿ âíóòðåííåìó ðûíêó êîðìîâ è êîðìîâûõ Ïî äàííûì êîìïàíèè «Àãðîâåò Àò- äîáàâîê. Ñåé÷àñ ó îòå÷åñòâåííûõ ïðîëàíòèê», ìÿñî — íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü èçâîäèòåëåé êîëîññàëüíàÿ âîçìîæðàöèîíà êàæäîãî âòîðîãî óêðàèíöà. íîñòü äèâåðñèôèöèðîâàòü ðûíîê, (Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ïîòðåáëåíèÿ — ñòàòü ëèäåðîì è çàâîåâàòü äîâåðèå 54 êã íà ÷åëîâåêà â ïîòðåáèòåëÿ. À ôåðìåÓêðàèíñêîå ãîä.) Íî èç-çà îáâàëà ðû ñìîãóò óäåðæàòü ïîêóðñà íàöèîíàëüíîé æèâîòíîâîäñòâî — äîðîæàíèå ñâîåé ïðîâàëþòû öåíû íà âñå äóêöèè, çàêóïàÿ êîðìà ýòî îãðîìíàÿ ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ó óêðàèíñêèõ êîìïàôàáðèêà ïî óâåëè÷èëèñü. È åñëè íèé». ñåé÷àñ ñòîèìîñòü ñâèÝêñïåðò ïîëàãàåò, ÷òî ïåðåðàáîòêå íèíû íà ðûíêå è â íàøè êîðìà è êîðìîäîðîãèõ êîðìîâ ìàãàçèíàõ ñîñòàâëÿåò âûå äîáàâêè íè â ÷åì íå â íàâîç, à íå â 45—65 ãðí./êã, òî ÷åóñòóïàþò åâðîïåéñêèì ðåç ïîëãîäà ìîæåò ìîëîêî èëè ìÿñî àíàëîãàì.  ïîäòâåðæáûòü çíà÷èòåëüíî âûäåíèå ñâîåé ïîçèöèè øå. äèðåêòîð ïðèâîäèò ðå«Äåëî â òîì, ÷òî 70—80% ñåáåñòî- çóëüòàòû èññëåäîâàíèé íåçàâèñèìîé èìîñòè ñâèíèíû çàâèñèò îò öåí íà ãîëëàíäñêî-óêðàèíñêîé ëàáîðàòîðèè êîðìà è êîðìîâûå äîáàâêè, — êîì- BLGG, êîòîðàÿ â íà÷àëå ýòîãî ãîäà ìåíòèðóåò äèðåêòîð ïî ñòðàòåãè÷åñêî- ñðàâíèâàëà îòå÷åñòâåííûå è äàòñêèå ìó ïëàíèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ áèçíå- êîðìà. «Ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé óêðàñà «Àãðîâåò Àòëàíòèê» Èðèíà èíñêàÿ ïðîäóêöèÿ îêàçàëàñü ëó÷øå Ïàëàìàð. — À îòå÷åñòâåííûå ôåðìå- èíîñòðàííîé», — ñîîáùèëà Èðèíà ðû çàêóïàþò ïðîäóêöèþ â îñíîâíîì Ïàëàìàð. â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, çíà÷èò, ðàñ> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. B2—3

Îòå÷åñòâåííîå ìÿñî áóäåò äîðîæàòü íå òîëüêî ïî ïðè÷èíå äåâàëüâàöèè ãðèâíè è äåôèöèòà êîðìîâ. Âåäü ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà íà áîëüøèíñòâå óêðàèíñêèõ ôåðì òàê æå äàëåêè îò åâðîïåéñêèõ ñòàíäàðòîâ, êàê è óðîâåíü æèçíè â íàøåé ñòðàíå è, ê ïðèìåðó, â Ãåðìàíèè.

À îñü òàê ó Êëåñ³âñüêîìó ðîäîâèù³ ñâîãî ÷àñó âèäîáóâàëè ñîíÿ÷íèé êàì³íü ïðàö³âíèêè ÄÏ «Áóðøòèí Óêðà¿íè»

Ñâ³òëàíà ÒÓÁIÍÀ

Áóðøòèíîâà ëèõîìàíêà îñü óæå 18 ðîê³â òðóñèòü гâíåíùèíó, ÿêà ìຠíàéáàãàòø³ â Óêðà¿í³ ïîêëàäè ñîíÿ÷íîãî êàìåíþ. Âò³ì, çà öåé ÷àñ ïðîáëåìà ùîäî éîãî íåçàêîííîãî âèäîáóòêó íå ëèøå íå âèð³øèëàñÿ, à ùîðàç ñòà-

âàëà ãëèáøîþ, ïóñòèâøè ÿê åêîëîã³÷íå òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå, òàê ³ êðèì³íàëüíå êîð³ííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ çà ìàéæå äâà äåñÿòèë³òòÿ ìàºìî òèñÿ÷³ ãåêòàð³â ñïëþíäðîâàíèõ çåìåëü ³ ë³ñ³â, òîííè âèäîáóòîãî ³ êîíòðàáàíäîþ âèâåçåíîãî çà ìåæ³ äåðæàâè áóðøòèíó, ì³ëüéîíè (³ öå çà íàéñêðîìí³øèìè ï³äðàõóíêàìè) äîëàð³â, ùî ïðîïëèâëè ïîâç áþäæåò êðà¿íè ³, ùî ãîëîâíå, — á³äíèõ ïîë³ñüêèõ ðàéîí³â. Âò³ì, 9 òðàâíÿ ñèòóàö³ÿ çäåòîíóâàëà òàê, ùî ïðî íå¿ ïî÷àëè íå ïðîñòî ãîâîðèòè, à âîëàòè ïðî äîïî-

ìîãó. Ïåðåäîâñ³ì — æèòåë³ ï³âí³÷íèõ ðàéîí³â êðàþ. Âîíè õî÷ ³ ñàì³, âèäîáóâàþ÷è íåëåãàëüíî ñîíÿ÷íèé êàì³íü, ïîçà çàêîíîì, òà ïåðåáóâàþòü ùå é ó çîâí³øíüîìó çàøìîðãó êðèì³íàëüíîãî ñïðóòà. Óñÿ çëî÷èííà ñóòü ïðîáëåìè ñïëèâëà íà ïîâåðõíþ — â óðî÷èù³ Ãàëüáèí Ñàðíåíñüêîãî ðàéîíó ó ì³ñöåâèõ «êîïà÷³â» çà¿æäæ³ áàíäèòè, ÿê ñâ³ä÷àòü î÷åâèäö³, ñòð³ëÿëè íà óðàæåííÿ, ïðàãíó÷è âïëèâó íà áóðøòèíîâèé «á³çíåñ». Ò³ ó â³äïîâ³äü îãîëîñèëè â³éíó. > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. B6

Õîëîäíûé öèíèçì â ãîðÿ÷åì âîïðîñå NOVOSTIPMR.COM

Èãîðü ÊÎÑÒÈÍ

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Ôàáðèêà îòõîäíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ëåîíèä ÃÓÑÀÊ

Ðåçêîå ïîâûøåíèå òàðèôîâ íà ãàç, îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå äëÿ íàñåëåíèÿ ê îñåíè ïðèâåäåò ê êîëëàïñó ïëàòåæåé çà óñëóãè ÆÊÕ. Ñëåäóÿ óêàçêå ÌÂÔ, Êàáìèí Àðñåíèÿ ßöåíþêà ïðîäîëæàåò ïîäâåðãàòü ãðàæäàí ñòðàíû øîêîâîé òåðàïèè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå àïðåëÿ èì âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ¹ 81 îò 25.03.14 «Îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ïðèðîäíûé ãàç è òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è îáåñïå÷åíèè óñèëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïðè îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã», êîòîðûì Íàöèîíàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ ýëåêòðîýíåðãåòèêè (ÍÊÐÝ) ïîâûñèëà ðîçíè÷íûå òàðèôû íà ãàç äëÿ îñíîâíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ ñðàçó íà 63%. > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. B4

ØÓÒÊÀ ÓÌÅÑÒÍÀ  óïðàâëåíèå ÃÀÈ çàãëÿíóë ìóæè÷îê, ñïðàøèâàåò â îêîøêî: — À ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü ïðàâà íà óïðàâëåíèå òàíêîì èëè áðîíåòðàíñïîðòåðîì? — Ãîñïîäè, äà êàòàéòåñü òàê, êòî æ âàñ îñòàíîâèò?

Êàòåðèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ 15 ìàÿ Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà âåëèêîëåïíûé äîêóìåíò ïîä ñêðîìíûì íàçâàíèåì «Ïðîåêò Çàêîíó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî çàõèñòó ïðàâ ³íâåñòîð³â», êîòîðûì ôåíîìåíàëüíî ðàçäâèíóëà ãîðèçîíòû äëÿ çëîóïîòðåáëåíèé. Çàêîíîïðîåêò ¹4586, ðàçðàáîòàííûé â íåäðàõ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ (çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî 247 äåïóòàòîâ) óñòàíîâèë ñðåäè ïðî÷åãî äâà ïðåñòðàííåéøèõ ïîëîæåíèÿ. Ïðåæäå âñåãî, â Êîäåêñ çàêîíîâ î òðóäå ââåäåí íîâûé ïóíêò â ñò. 41 («Äîäàòêîâ³ ï³äñòàâè ðîç³ðâàííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó ç ³í³ö³àòèâè âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó ç îêðåìèìè êàòåãîð³ÿìè ïðàö³âíèê³â çà ïåâíèõ óìîâ»), êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü ïîâîäîì äëÿ óâîëüíåíèÿ... «ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á»! Ïîä ýòîé ëàêîíè÷íîé ôîðìóëèðîâêîé, êîíå÷íî, ìîæíî ïîíèìàòü ÷òî óãîäíî. Îíà òàê æå íåîïðåäåëåííà, êàê è êðóã òåõ äîëæíîñòíûõ ëèö, êîòîðûõ òåïåðü ïîçâîëåíî óâîëüíÿòü ôàêòè÷åñêè áåç âñÿêîãî ïîâîäà — äðóãóþ ïðè÷èíó ìîæíî íå óêàçûâàòü. Íî ñàìîå çàìå÷àòåëüíîå, ÷òî äëÿ òàêèõ óâîëåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Ðàäà óñòàíîâèëà ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âûõîäíîãî ïîñîáèÿ — íå ìåíåå ÷åì ñðåäíÿÿ çàðïëàòà çà 6 ìåñÿöåâ. Íåâåðîÿòíî ñëîæíî ïðåäñòàâèòü, êàê ýòî çàùèòèò èíâåñòîðîâ (õîòÿ èìåííî òàêàÿ öåëü âûíåñåíà â íàçâàíèå çàêîíîïðîåêòà). Çàòî ëåãêî âîîáðàçèòü, êàê âåñü ýòîò ìåõàíèçì ñòàíåò ïîâîäîì óñòðàèâàòü «êàðóñåëè» íà äîëæíîñòíûõ êðåñëàõ — è ýòî, êîíå÷íî, èìåííî òî, ÷òî òàê íóæíî íàøåìó äèñòðîôè÷íîìó áþäæåòó â óñëîâèÿõ ãèïåðêðèçèñà! Q

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. B7

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî êîíòðîëþ çà öåíàìè Àëåêñàíäð Êèñåëåâ ßðîñëàâ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

Î ðàáîòå íàä ïðîâåðêàìè

Íåäàâíÿÿ ïóáëèêàöèÿ â «2000»* î òîì, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè õî÷åò ðàçðåøèòü êîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì óñòàíàâëèâàòü òàðèôû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîñêîíòðîëÿ, ñòàëà ïîâîäîì äëÿ îòêðîâåííîãî ðàçãîâîðà ñ ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî êîíòðîëþ çà öåíàìè Àëåêñàíäðîì ÊÈÑÅËÅÂÛÌ.  èíòåðâüþ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ ïîäòâåðäèë: «Íàðóøåíèÿ â ïîäãîòîâêå êîììóíàëüíûõ òàðèôîâ íà ìåñòàõ íîñÿò ìàññîâûé õàðàêòåð». — Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, êàê â öåëîì â ãîñóäàðñòâå ðàáîòàåò ñèñòåìà êîíòðîëÿ çà ôîðìèðîâàíèåì êîììóíàëüíûõ òàðèôîâ è êàêóþ ðîëü â íåé èãðàåò Ãîñöåíèíñïåêöèÿ? — Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êîììóíàëüíûõ òàðèôîâ ïðîïèñàí ïîñòàíîâëåíèåì Êàáìèíà ¹869 îò 01.06.2011, è åãî îáÿçàíû ñîáëþäàòü âñå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå òàðèôû ðàññ÷èòûâàþò, è âñå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå èõ óñòàíàâëèâàþò. Ãîñóäàðñòâî îïðåäåëèëî ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà îòîïëåíèå, ãîðÿ÷åå è õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå, âûâîç ìóñîðà è ñîäåðæàíèå æèëûõ äîìîâ è ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè — ýòè íàïðàâëåíèÿ ïîä íàøèì êîíòðîëåì. Îòäåëüíûì îðãàíîì âëàñòè ôîðìèðóåòñÿ òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ è ðîçíè÷íûå öåíû íà ãàç äëÿ íàñåëåíèÿ. Ãëàâíûé ïðèíöèï, êîòîðûì ðóêîâîäñòâîâàëñÿ Êàáìèí, — îáåñïå÷åíèå åäèíîãî ïîäõîäà ê ôîðìèðî* Äìèòðèé ßðîñëàâñêèé, «Öåíó íå ñëîæàò», «2000» ¹20, 16.05.2014 ã.

ÔÎÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÀÂÒÎÐÎÌ

Çàùèòè èíâåñòîðà — äàé äåíåã äîëæíîñòíîìó ëèöó!

ÐÀÄÀ ÐÀÇÐÅØÈËÀ ÎÒÁÈÐÀÒÜ ÀÂÒÎ Ó ÓÊÐÀÈÍÖÅÂ

âàíèþ òàðèôîâ, áåç êàêèõ-òî «ìåñòíûõ îñîáåííîñòåé».  àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà Ãîñöåíèíñïåêöèÿ ïîëó÷èëà ïîëíîìî÷èÿ ïî âûäà÷å çàêëþ÷åíèé îá ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè ïëàíîâûõ çàòðàò ïðè ôîðìèðîâàíèè òàðèôîâ íà êîìóñëóãè, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà ¹ 602 âñòóïèëî â ñèëó 21 àâãóñòà 2013 ã. («Äåÿê³ ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè»).

Íàøà çàäà÷à — ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü âñåõ ðàñ÷åòîâ è ïîêàçàòåëåé, ñòàíäàðòû, íîðìàòèâû ðàñõîäîâ è ïîòåðü, òåõíîëîãè÷åñêèå ðåãëàìåíòû. Áåç çàêëþ÷åíèÿ èíñïåêöèè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå èìåþò ïðàâà óñòàíàâëèâàòü òàðèôû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ïî ñóòè ýòî ïðåäâàðèòåëüíûé êîíòðîëü çà ðàñöåíêàìè. Îäíàêî íà ýòîì íàøè ïîëíîìî÷èÿ íå çàêàí÷èâàþòñÿ — óæå ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ ìû âïðàâå ïðîâåðÿòü, âûïîëíåíû ëè íàøè òðåáîâàíèÿ. Åñëè âûÿâëÿåì íàðóøåíèÿ — 9

âûäàåì ïðåäïèñàíèÿ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè èõ óñòðàíåíèÿ è îáÿçàòåëüíîì ïðîâåäåíèè ïåðåðàñ÷åòîâ ãðàæäàíàì, òî åñòü èì äîëæíû êîìïåíñèðîâàòü íåçàêîííî ïîíåñåííûå çàòðàòû. À ñàìè ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû çàïëàòèòü øòðàôû, èõ äîëæíîñòíûå ëèöà ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. — Åñëè Ãîñöåíèíñïåêöèÿ áóäåò èñêëþ÷åíà èç ïðîöåññà êîíòðîëÿ çà òàðèôàìè íà ñòàäèè èõ ôîðìèðîâàíèÿ, êòî ñòàíåò çàùèùàòü íàñåëåíèå îò èõ çàâûøåíèÿ?

—  Êàáìèíå ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ ¹602, è â ýòîì ñëó÷àå èíñïåêöèÿ ïîòåðÿåò ïðàâî íà ïðåäâàðèòåëüíóþ ïðîâåðêó ðàñ÷åòîâ, à îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñìîãóò óñòàíàâëèâàòü òàðèôû áåç íàøåãî çàêëþ÷åíèÿ. Õîòÿ ïðîâîäèòü ïðîâåðêè ìû âñå ðàâíî áóäåì — ñîãëàñíî çàêîíó «Î öåíàõ è öåíîîáðàçîâàíèè», ïîòîìó ÷òî òàðèôû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè îòíåñåíû ê ïåðå÷íþ ðåãóëèðóåìûõ ãîñóäàðñòâîì. > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. B5


Îò 20.05.2014 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíû Óêðàèíû îòíîñèòåëüíî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîííî-ìîáèëèçàöèîííûõ âîïðîñîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìîáèëèçàöèè» (ðåãèñòð. ¹4785 îò 28.04.2014 ã.) Ïðåæäå âñåãî óñòàíîâëåíî, ÷òî íà âðåìÿ îñîáîãî ïåðèîäà äåéñòâèå ëþáûõ íîðìàòèâíîïðàâîâûõ àêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè, îãðàíè÷åíèÿ êîìïëåêòîâàíèÿ èëè ôèíàíñèðîâàíèÿ ÂÑÓ, äðóãèõ âîåííûõ ôîðìèðîâàíèé èëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, îñòàíàâëèâàåòñÿ. Äîêóìåíò ïðåäîñòàâëÿåò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî âîåííîñëóæàùèì, êîòîðûå áûëè ïðèçâàíû âî âðåìÿ ìîáèëèçàöèè, íà îñòàâëåíèå íà âîèíñêîé ñëóæáå. Ãðàæäàíå Óêðàèíû, ïðèçâàííûå âî âðåìÿ ìîáèëèçàöèè, îñâîáîæäàþòñÿ îò øòðàôíûõ ñàíêöèé ïî ôèíàíñîâûì îáÿçàòåëüñòâàì. Âîåííîîáÿçàííûì ñòóäåíòàì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðàâî íà ïðîäîëæåíèå ó÷åáû ïîñëå äåìîáèëèçàöèè. Åùå îäíà íîðìà çàêîíà îáåñïå÷èâàåò âî âðåìÿ ìîáèëèçàöèè ïðàâî íà èçúÿòèå äëÿ ïîòðåáíîñòåé ãîñóäàðñòâà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ó þðèäè÷åñêèõ ëèö.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐΠ¹139 îò 21.05. 2014 ã. «Î âûïóñêå îáëèãàöèé âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàéìà äëÿ âîçìåùåíèÿ ñóìì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü» Ïðàâèòåëüñòâî ïîñòàíîâèëî îñóùåñòâèòü âûïóñê ÎÂÃÇ ñðîêîì îáðàùåíèÿ ïÿòü ëåò äëÿ âîçìåùåíèÿ ÍÄÑ ïëàòåëüùèêàì, ñóììû íàëîãà êîòîðûõ çàäåêëàðèðîâàíû äî 1 ÿíâàðÿ 2014 ã. è íå âîçìåùåíû íà äàòó âñòóïëåíèÿ â ñèëó Çàêîíà «Î Ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå Óêðàèíû íà 2014 ãîä» (è ïîäòâåðæäåíû ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê).  ñâÿçè ñ ýòèì Ìèíèñòåðñòâó äîõîäîâ è ñáîðîâ, à òàêæå Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ äàí ðÿä ïîðó÷åíèé.  ÷àñòíîñòè, åæåãîäíî âî âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà ïðåäóñìàòðèâàòü ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÐΠ¹501-ð îò 21.05.2014 ã. «Íåêîòîðûå âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè». Äîêóìåíò ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Çàêîíà «Î ïðèíöèïàõ âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè», íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå èíòåãðàöèè Óêðàèíû â åâðîïåéñêîå ïîëèòè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå, ïðàâîâîå ïðîñòðàíñòâî. Ñ ýòîé öåëüþ â ìèíèñòåðñòâàõ Óêðàèíû äîïîëíèòåëüíî ââîäèòñÿ äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ïî âîïðîñàì åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè.

¹500-ð îò 21.05.2014 ã. «Î âûäåëåíèè ñðåäñòâ Ñëóæáå áåçîïàñíîñòè» Ñëóæáå áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû áóäåò âûäåëåíî 95 380,5 òûñ. ãðí.äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåîòëîæíûõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ ïîðó÷àåòñÿ îñóùåñòâèòü ýòè ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà ãîñáþäæåòà.

¹479-ð îò 21.05.2014 ã. «Î âûäåëåíèè ñðåäñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îäíîðàçîâîé ïîìîùè ÷ëåíàì ñåìåé ëèö, ñìåðòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ó÷àñòèåì â ìàññîâûõ àêöèÿõ îáùåñòâåííîãî ïðîòåñòà, ñîñòîÿâøèõñÿ â ïåðèîä ñ 21 íîÿáðÿ 2013 ã. ïî 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà» Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûïëàò ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí Ìèíèñòåðñòâó ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âûäåëèòü 11 692,8 òûñ. ãðí. Ñóììà ïîñîáèÿ ðàâíÿåòñÿ 100-êðàòíîìó ðàçìåðó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðàáîòîñïîñîáíûõ ëèö. Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ äîëæíî îñóùåñòâèòü ýòè ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà ãîñáþäæåòà.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÈÍ Â Ãåðìàíèè áüþò òðåâîãó — ìèëëèîíû îáû÷íûõ êóðèíûõ ÿèö â ïðîøëîì ãîäó áûëè ïðîäàíû â ìåñòíûõ ìàãàçèíàõ êàê áèîÿéöà.  íàøåé ñòðàíå ïîäîáíûõ íåïðèÿòíîñòåé íå áûâàåò ââèäó îòñóòñòâèÿ äàííîãî ïðîäóêòà êàê òàêîâîãî. È â áëèæàéøåì áóäóùåì ïðîáëåì òîæå íå ïðåäâèäèòñÿ.  êîíöå ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà, ñïóñòÿ áîëåå äâóõ ëåò ñ íà÷àëà ñëåäñòâèÿ, ïðîêóðàòóðà ãîðîäà Îëüäåíáóðãà (Íèæíÿÿ Ñàêñîíèÿ) âîçáóäèëà óãîëîâíûå äåëà ïðîòèâ ïî÷òè 150 ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, ïîäîçðåâàÿ èõ â ñèñòåìàòè÷åñêîì îáìàíå îòíîñèòåëüíî óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ êóð-íåñóøåê. Ìîë, ôåðìåðû äåðæàò â òåñíûõ ïîìåùåíèÿõ çíà÷èòåëüíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ïòèö, ÷åì ïðåäïèñàíî èíñòðóêöèÿìè, à çàòåì âûäàþò âûðàáàòûâàåìóþ èìè ïðîäóêöèþ çà «áèî», ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. — Ìû ïîäîçðåâàåì, ÷òî èìååò ìåñòî ñèñòåìàòè÷åñêîå ìîøåííè÷åñòâî, îáìàí ïîòðåáèòåëåé. Åñëè ýòî áóäåò äîêàçàíî, òî âèíîâíûå ïîíåñóò íàêàçàíèå, — çàÿâèë Íåìåöêîìó èíôîðìàöèîííîìó àãåíòñòâó ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Íèæíåé Ñàêñîíèè Êðèñòèàí Ìåéåð. Ê ïðîäóêöèè ñ ïðèñòàâêîé «áèî» ëè÷íî ÿ îòíîøóñü ñ ñîìíåíèåì, ïîñëå òîãî êàê îäíàæäû ëåòîì çàáûë ïîñòàâèòü óòðîì â õîëîäèëüíèê áèîìîëîêî, à ê âå÷åðó îíî îêàçàëîñü íè÷óòü íå õóæå. «Ýòî æå ñêîëüêî òàì õèìèè è êîíñåðâàíòîâ», — ïîäóìàë ÿ èñïóãàííî. Îäíàêî íà Çàïàäå áèîèëè ýêîïðîäóêòû — ñîâñåì äðóãîå äåëî. Îíè, íàîáîðîò, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíû ê òåì, ÷òî äàðèëà íàì ìàòóøêà-ïðèðîäà åùå êàêèõ-íèáóäü ñòî ëåò íàçàä. Òàê ÷òî ÿéöåíîñíûìè ñîáûòèÿìè â Íèæíåé Ñàêñîíèè ÿ çàèíòåðåñîâàëñÿ è îòïðàâèëñÿ ê ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà äèðåêòîðîâ àññîöèàöèè «Ñîþç ïòèöåâîäîâ Óêðàèíû» Àëåêñàíäðó Áàêóìåíêî.

Äîðîãîå áèî — Òàêîé ïðîäóêöèè, ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ ïîêà íåò, — ãîâîðèò Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷. — Ïðîèçâîäñòâî áèîÿèö ïîäðàçóìåâàåò íåñêîëüêî âàæíûõ óñëîâèé. Âî-ïåðâûõ, äîëæíî áûòü âûãóëüíîå ñîäåðæàíèå, à íà êàæäóþ êóðèöó-íåñóøêó âûäåëåíà îïðåäåëåííàÿ ïëîùàäü.  Ãåðìàíèè, íàñêîëüêî ÿ çíàþ, — íå ìåíåå 4 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Êóðû êàêóþ-òî ÷àñòü ñóòîê

Èðèíà Ïàëàìàð: «Óêðàèíñêèå êîðìà è êîðìîâûå äîáàâêè íè â ÷åì íå óñòóïàþò åâðîïåéñêèì àíàëîãàì»

âëàäåëüöàì, äîñòàòî÷íî âñåãî òðè ìåñÿöà. Îáÿçàòåëüíî íóæíî, êðîìå îïòèìèçèðîâàíèÿ çàòðàò íà êîðìà, ïðîðàáîòàòü òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, íàëàäèòü âåòåðèíàðèþ è, ñàìîå ãëàâíîå, àâòîìàòèçèðîâàòü ó÷åò. Âñå ýòî ïîìîæåò â ðàçû óìåíüøèòü çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà è ìÿñà. — Ìíîãèå îòìå÷àþò íàìåòèâøèéñÿ äåôèöèò íà âíóòðåííåì ðûíêå êîðìîâ. Ïî÷åìó îí âîçíèê è ÷åãî îæèäàòü â ýòîé ñâÿçè àãðàðèÿì? — Öåíû íà çåðíîâûå â Óêðàèíå íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ öåíàìè â ÅÑ è íà ìèðîâîì ðûíêå. Íàïîìíþ, â ÅÑ îíè âñå âðåìÿ áûëè âûøå íà 600—800 ãðí./ò. Ýòî 20%-íàÿ ðàçíèöà â èìïîðòíîé ïîøëèíå ÅÑ.  ôåâðàëå 2014 ã. ÅÑ îòìåíèë äî 1 èþíÿ ââîçíûå ïîøëèíû íà èìïîðò çåðíà äëÿ âñåõ ñòðàí, öåíû ñðàâíÿëèñü. Êðîìå òîãî, äåâàëüâàöèÿ ãðèâíè òàêæå ñûãðàëà ñâîþ ðîëü. Åñëè ðàíüøå òîííà çåðíà îöåíèâàëàñü â 100 åâðî, òî ñ îñëàáëåíèåì íàöèîíàëüíîé âàëþòû çà 100 åâðî ìîæíî áûëî êóïèòü 1,5 ò. Óêðåïëåíèå ãðèâíè òåïåðü ïðèâåäåò ê åùå áîëåå âûñîêîé öåíå íà çåðíî íà âíóòðåííåì ðûíêå. Òàêèì îáðàçîì, âíóòðåííèé çàïàñ êîðìîâ íà÷àë ñîêðàùàòüñÿ, à óðîâåíü öåí íà âíóòðåííåì ðûíêå è â ÅÑ ïðàêòè÷åñêè ñðàâíÿëñÿ. Ñåãîäíÿ íà ðûíêå ïðàêòè÷åñêè íåò ñîè (è ýòî óæå â ìàå!), à äî íîâîãî óðîæàÿ åùå æäàòü ïÿòü ìåñÿöåâ. Åñëè â 2013 ã. ïðîäóêòû ïåðåðàáîòêè ñîè ñòîèëè 4—4,5 òûñ. ãðí., òî ñåé÷àñ — 6,5 òûñ. ãðí. Äî êîíöà ìàÿ, âïîëíå âîçìîæíî, öåíà äîñòèãíåò 8 òûñ. ãðí., à ëåòîì âîîáùå 10 òûñ. ãðí. Ñëåäóþùèì âîïðîñîì ñòàíåò èìïîðò ýòîãî ñûðüÿ, íî çàâîçèòü ñîåâûé øðîò èç ÑØÀ èëè Áðàçèëèè ïî íîâîìó êóðñó î÷åíü äîðîãî.

Óêðàèíà â òîï-14 Ìèðîâîå ïðîèçâîäñòâî ñâèíèíû â 2014 ã. îæèäàåòñÿ â îáúåìå 108,9 ìëí. ò. Îñíîâíàÿ òåíäåíöèÿ ãëîáàëüíîãî ðûíêà ìÿñà — ðîñò ñïðîñà íà ñâèíèíó è ñíèæåíèå öåí íà êîðìà. Ïðîãíîçíûå ïîêàçàòåëè îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà ìÿñà â íà÷àëå ãîäà áûëè ñäåðæàííî îïòèìèñòè÷åñêèìè. Ïîëàãàåì, ÷òî ðàíåå ñäåëàííûå ðàñ÷åòû, ñêîðåå âñåãî, ïîäâåðãíóòñÿ êîððåêòè-

ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÁÀÁÅÍÊÎ

ÇÀÊÎÍ ÓÊÐÀÈÍÛ

Ôàáðèêà îòõîäíîãî ïðîèçâîäñòâà

Âïðî÷åì, íåêîòîðûå ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî ïåðåîðèåíòàöèÿ íà êîðìà è äîáàâêè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà âàíà. À íûíåøíèé äâóêðàòíûé ðîñò æèâîòíîâîäîâ íå ñïàñåò. Íåîáõîäèìî öåí íà ôóðàæ îáóñëîâëåí èñêëþ÷èðàäèêàëüíî ïåðåñìîòðåòü ïîäõîäû ê òåëüíî âíåøíèìè ôàêòîðàìè. Îñíîâêîðìëåíèþ æèâîòíûõ. «Ñåãîäíÿ íàøà íûå — äåâàëüâàöèÿ ãðèâíè è äåôèöèò îòðàñëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îãðîìíóþ êîðìîâ â ÅÑ, êîòîðûé ïðèâåë ê âðåôàáðèêó ïî ïåðåðàáîòêå î÷åíü äîðîãî- ìåííîé îòìåíå 20%-íîé ââîçíîé ïîøãî ðåñóðñà (êîðìîâ) â íàâîç, à íå â ìî- ëèíû íà èìïîðòíîå çåðíî â ñòðàíû ëîêî èëè ìÿñî», — ñ÷èòàåò ãåíåðàëü- Åâðîñîþçà. Òàê, åñëè öåíà íà çåðíî â íûé äèðåêòîð «Öåíòðà ïîâûøåíèÿ ýô- êîíöå 2013 ã. íàõîäèëàñü íà óðîâíå ôåêòèâíîñòè â æèâîòíîâîäñòâå» Íèêî- 1,1—1,4 òûñ. ãðí./ò, òî óæå â àïðåëå áûëàé Áàáåíêî. ëî 2,2—2,8 òûñ. ãðí./ò. Ñïåöèàëèñò ñîîáùàåò, òî âñå ïðåìèêÑâèíîâîäñòâî è ìîëî÷íîå æèâîòíîñû, àìèíîêèñëîòû, âèòàìèíû è äðóãèå âîäñòâî ðåàãèðóþò íà ëþáûå ìàêðîôóíêöèîíàëüíûå äîáàâêè, êîòîðûå èñ- ýêîíîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ íå ñðàçó, à ïîëüçóþò íàøè æèâîòíîâîäû, ïðîèç- ñ íåêîòîðûì îïîçäàíèåì. Ïîýòîìó öåâîäÿò åâðîïåéñêèå, êèòàéñêèå è àìå- íà íà ñâèíèíó íà÷àëà ðàñòè ñ àïðåëÿ, ðèêàíñêèå êîìïàíèè. Ýòî îçíà÷àåò, è ëîãè÷íî, ÷òî îíà äîëæíà áûëà óäåð÷òî îòå÷åñòâåííûé àãðàðèé â ëþáîì æàòüñÿ íà óðîâíå õîòÿ áû 25 ãðí./êã æèñëó÷àå ïîêóïàåò èìïîðòíûé òîâàð. âîãî âåñà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â Ðîññèè öå«Âíå çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîãî íà íà ñâèíèíó — îêîëî 33 ãðí./êã æèïîñòàâùèêà, — ïîÿñíÿåò Íèêîëàé Íè- âîãî âåñà, òîãäà êàê åùå â ìàðòå áûëî êîëàåâè÷, — óêðàèíñêîé ëè êîìïàíèè 18 ãðí./êã. èëè ïðåäñòàâèòåëüñòâà åâðîïåéñêîé Ïðèïëîä 2014 ã. áóäåò ðåàëèçîâàí ôèðìû, â îòå÷åñòâåííîé óïàêîâêå èëè ìèíèìóì ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå ðîæäåèìïîðòíîé — âñÿ ýòà ïðîäóêöèÿ çàãðà- íèÿ, òî åñòü ëåòîì è îñåíüþ, è åãî ñåíè÷íàÿ. Êóðñîâûå êîëåáàíèÿ ïîñëåä- áåñòîèìîñòü áóäåò ìèíèìóì â äâà ðàíèõ ìåñÿöåâ ïðèâåëè ê ðîñòó öåí íà çà âûøå — íå ìåíåå 20—25 ãðí./êã æèâñå äîáàâêè è âåòåðèíàðíûå ïðåïàðà- âîãî âåñà. òû äëÿ æèâîòíîâîäñòâà. ×àñòî âñòðå÷à— Êàêîâû ïóòè ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèþòñÿ è ñëó÷àè ñïåêóëÿòèâíîãî ïîâû- ìîñòè óêðàèíñêîé ñâèíèíû? Ãîâîðÿò îá øåíèÿ öåí. îïòèìèçàöèè ñèñòåìû êîðìëåíèÿ æèâîòÍàø ðûíîê íå î÷åíü ðàçáîð÷èâ â âû- íûõ. Ñêîëüêî âðåìåíè çàéìåò ïåðåõîä íà áîðå ïîñòàâùèêîâ è êîðìîâûõ ïðî- òàêèå ñèñòåìû äëÿ ôåðìåðà? Êàê áûñòãðàìì. Ïðèñóòñòâóåò è íåêà÷åñòâåí- ðî ýòî äàñò ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò? íûé òîâàð, è îòêðîâåííûé ôàëüñèôè— Ñåãîäíÿ îòå÷åñòâåííîå æèâîòíîêàò. Ýòî êàñàåòñÿ âñåé ëèíåéêè ñûðüÿ, âîäñòâî âîøëî â ðèñêîâàííóþ ôàçó, îò ïðåìèêñîâ äî øðîêîãäà ïðîèçâîäèòåëè æèòîâ è æìûõîâ ïîäñîëâóò ïî ñòàðûì áèçíåñÏðîèçâîäñòâî íå÷íèêà è ñîè. Ïîëóïëàíàì ñ çàíèæåííûìè ìÿñà ñíèçèòñÿ ÷èëîñü, ÷òî çàðàáàòûöåíàìè íà êîðìà è, ñîèç-çà âàþò âñå, êðîìå áîëüîòâåòñòâåííî, íåâûñîêîé øèíñòâà æèâîòíîâîñåáåñòîèìîñòüþ ïðîäóêâîîðóæåííîãî äîâ, êîòîðûå íå òîëüöèè. À ýòî âåäåò ê íè÷êîíôëèêòà êî íå âèäÿò ïðèáûëè, òîæíîé ýôôåêòèâíîñòè â Äîíáàññå íî è íåñóò îãðîìíûå ïðîèçâîäñòâà, íåîïðàâóáûòêè èç-çà íåäîáðîäàííûì çàòðàòàì è âûñîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîé ñåáåñòîèìîñòè êîêîâ». íå÷íîãî ïðîäóêòà. Ïîýòîìó ãëàâíîå, — Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, êàê ðàçâè- ÷òî ñåé÷àñ íóæíî ñäåëàòü, — èçìåíèòü âàëàñü ñèòóàöèÿ íà îòå÷åñòâåííîì ðûí- êîðìîâóþ ñòðàòåãèþ. êå ñâèíèíû ñ íà÷àëà ãîäà? Êàêèå ôàêÊîíå÷íî, íîðìàëüíîìó ðàçâèòèþ òîðû ïîâëèÿëè íà ðîñò ñòîèìîñòè ñâè- ðûíêà î÷åíü ìåøàåò ëîááèðîâàíèå íåíèíû? êîòîðûõ òåõíîëîãèé è ïðîäóêòîâ, ïî— Ñ 2013-ãî ïî àïðåëü ýòîãî ãîäà ñêîëüêó çà òåìè èëè èíûìè ðåøåíèÿïðèáûëüíîñòü ïðîìûøëåííûõ ñâèíî- ìè âñåãäà ñòîèò áèçíåñ è ïîñòàâùèêè. êîìïëåêñîâ íàõîäèëàñü íà óðîâíå 400— Íóæíî êðèòè÷åñêè ïåðåñìîòðåòü ïîä600 ãðí. ñ êàæäîé âûðàùåííîé ãîëî- õîäû ê êîðìëåíèþ, òîãäà è ïîÿâÿòñÿ âû.  àïðåëå, çà äâå íåäåëè äî Ïàñõè, øàíñû, ÷òî ìû ñìîæåì ðåãóëèðîâàòü ñåïðîèçîøåë ñêà÷îê çàêóïî÷íûõ öåí. áåñòîèìîñòü ìÿñà íà óðîâíå äðóãèõ Òàê, ñòîèìîñòü ñâèíèíû â æèâîì âå- ñòðàí. Ýòî äàñò óêðàèíñêîìó æèâîòíîñå äîñòèãëà 25 ãðí./êã (â ôåâðàëå — 16— âîäñòâó âîçìîæíîñòü íå òîëüêî âûæèòü, 18 ãðí./êã. — Àâò.), è ïðèáûëü ïðåâû- íî è ñòàòü ïðèáûëüíûì áèçíåñîì. ñèëà 1 òûñ. ãðí. ñ ãîëîâû.  ñòðàíå èìååòñÿ âñÿ íåîáõîäèìàÿ Âïðî÷åì, ïîñëå ïðàçäíèêà öåíû òàê áàçà, ÷òîáû ïîëó÷àòü â ñåáåñòîèìîñòè æå áûñòðî ñíèçèëèñü ïðàêòè÷åñêè äî êîðìà 2013 ã. 7,5 ãðí. ñ ÍÄÑ â êèëîïðåæíåãî óðîâíÿ — 20 ãðí./êã. Âìåñòå ãðàììå æèâîãî âåñà ñâèíèíû, à â ýòîì ñ òåì íà÷èíàÿ ñ ôåâðàëÿ äîðîæàëè è ãîäó — íå áîëåå 10 ãðí. Ñåãîäíÿ æå ìû êîðìà. Íî òàê êàê âûðàùèâàíèå ñâè- âèäèì, êîãäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ — îò õîëíåé — èíâåñòèöèÿ ìèíèìóì íà øåñòü äèíãîâ äî ìåëêèõ ôåðì — çàòðàòû íà ìåñÿöåâ îò îïîðîñà, ðîñò ñòîèìîñòè êîðìà âûðîñëè äî 15 è äàæå 20 ãðí./êã. êîðìîâ îùóùàåòñÿ íå ñðàçó. ÀêòóàëüÏî ìîåìó îïûòó, ÷àùå âñåãî ðàçíûå öåíû íà êîðìà â àïðåëå äàþò âñå âèòèþ ìåøàåò íåæåëàíèå âëàäåëüöåâ îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîãíîçà ñåáåñòîèìîñ- âèäåòü ïðîáëåìû ïðåäïðèÿòèÿ. Íåòè ñâèíèíû â æèâîì âåñå íå ìåíåå îáõîäèìî íàïðàâèòü âñå óñèëèÿ íà 20 ãðí./êã, à íà ôåðìàõ, ãäå íàðóøàþò ðåçóëüòàò, è îí íå çàñòàâèò ñåáÿ äîëòåõíîëîãèè, 25 ãðí./êã è âûøå. ãî æäàòü. Îáúåêòèâíî ðàñõîäû íà çåðíî, âûÄëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäïðèÿòèå èç óáûðàùåííîå â 2013 ã., óæå ïîíåñåíû, ïîë- òî÷íîãî ñíà÷àëà ñòàëî ñàìîîêóïàåìûì, íàÿ ñåáåñòîèìîñòü ôóðàæà ñôîðìèðî- à ïîòîì è ïðèíîñèëî ïðèáûëü ñâîèì

Íèêîëàé Áàáåíêî: «×òîáû æèâîòíîâîä÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå ñòàëî ñàìîîêóïàåìûì è ïðèíîñèëî ïðèáûëü, äîñòàòî÷íî âñåãî òðè ìåñÿöà»

ðîâêå èç-çà íûíåøíåãî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà â Äîíáàññå — ðåãèîíå, ÿâëÿþùåìñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ñâèíèíû â Óêðàèíå. È, êàê âû ïîíèìàåòå, íå â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé. Íàøà ñòðàíà â ïðîøëîì ãîäó çàíèìàëà 13-å ìåñòî â ìèðå ïî ïðîèçâîäñòâó ñâèíèíû — 790 òûñ. ò.  2014-ì îæèäàåòñÿ åãî óâåëè÷åíèå íà 3,8% — äî 820 òûñ. ò. Óêðàèíà çàíèìàåò 11-å ìåñòî â ìèðå ïî ïîòðåáëåíèþ ñâèíèíû.  ïðîøëîì ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 1,006 ìëí. ò. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ýòîì íàøè ñîãðàæäàíå ñúåäÿò ñâèíîãî ìÿñà íåìíîãèì áîëüøå — íà 0,4% (1,010 ìëí. ò). Íà âíóòðåííåì ðûíêå çàêóïî÷íàÿ öåíà íà ñâèíåé â æèâîì âåñå êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 16—20 ãðí./êã, à ñòîèìîñòü êîðìîâ, íàïðèìåð êóêóðóçû, ðàâíà 1,4—1,5 ãðí./êã. Ïî îáúåìàì èìïîðòà ñâèíèíû â ïðîøëîì ãîäó ìû çàíÿëè 10-å ìåñòî — 220 òûñ. ò.  2014-ì îæèäàåòñÿ íåêîòîðîå ñíèæåíèå ââîçà — íà 4,5% (äî 210 òûñ. ò). Ýêñïîðò óêðàèíñêîãî ìÿñà â 2013 ã. ñîñòàâèë î÷åíü ñêðîìíûå 4 òûñ. ò. (11-å ìåñòî â ìèðå). Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2012 ã. ìû îòïðàâèëè çà ðóáåæ 29 òûñ. ò ñâèíèíû. Íåñìîòðÿ íà îæèäàåìîå ïÿòèêðàòíîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ýêñïîðòà ìÿñà â ýòîì ãîäó (äî 20 òûñ. ò), íàøå ìåñòî â ñòðóêòóðå ìèðîâûõ ïîñòàâîê îñòàíåòñÿ ïðåæíèì — êîíêóðåíòû òîæå íå äðåìëþò.

¹ ï/ï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ðåãèîí Êèòàé ÅÑ ÑØÀ Áðàçèëèÿ Ðîññèÿ Âüåòíàì Êàíàäà Ôèëèïïèíû ßïîíèÿ Ìåêñèêà Þæíàÿ Êîðåÿ Òàéâàíü Óêðàèíà ×èëè Îñòàëüíûå Âñåãî

Ïðîèçâîäñòâî 53 800 22 450 10 508 3 370 2 190 2 220 1 835 1 350 1 305 1 270 1 210 850 790 575 3 791 107 514

ÿéöàìè, à äðóãóþ îáû÷íûìè. Âîîá- äèò â äåñÿòêó êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ùå, åñëè îöåíèâàòü ñèòóàöèþ â ñòðà- ïðîèçâîäèòåëåé êóðèíîãî ÿéöà, åæåíå, ó íàñ ñåé÷àñ î÷åíü ìàëî ÷åãî-òî ãîäíûé ðîñò — 1,5—2%.  ïðîøëîì ãîäó áûëî ïðîèçâåäåíî 19 ìëðä. øòóê, äåéñòâèòåëüíî áèîëîãè÷åñêîãî.  Óêðàèíå íåò ñîîòâåòñòâóþùåãî èç êîòîðûõ 65% — ïðîìûøëåííîå çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðîå ðåãëàìåí- ïòèöåâîäñòâî, 35% — ÷àñòíûé ñåêòîð. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ÷àñòíûé ñåêòèðîâàëî áû ïî íàïðàâëåíèÿì, âèäàì ïðîäóêöèè, ÷òî òàêîå áèîëîãè÷åñêèé òîð, êîòîðîãî â äðóãèõ ñòðàíàõ ïðàêïðîäóêò. Ó íàñ íåò êóëüòóðû ïîòðåá- òè÷åñêè íåò, ó íàñ ðàçâèò î÷åíü ñèëüíî. Äîìàøíèå ïîäâîðüÿ äàþò ïî÷òè ëåíèÿ, òàêîé êàê â Åâðîïå. 80% ìîëîêà, 65% ñâèß èìåþ â âèäó ñàÓêðàèíåö íèíû, 18% ìÿñà ïòèöû. ìó ïîêóïêó òàêèõ òîÝòî òå ñàìûå áàáóøâàðîâ. Íà Çàïàäå åñòü åæåãîäíî êè, êîòîðûå âûðàùèâàìíîæåñòâî ìàãàçèíîâ ñúåäàåò þò ïðîäóêöèþ äëÿ ñåè äàæå ñóïåðìàðêåòîâ 310 êóðèíûõ ÿèö. áÿ, æèâóò íàòóðàëüíûì áèîëîãè÷åñêèõ ïðîõîçÿéñòâîì èëè èìåþò äóêòîâ. Ó íàñ æå òîëüÏðè íîðìå 280 íåáîëüøîå òîâàðíîå êî-òîëüêî íà÷àëè ïîïðîèçâîäñòâî, ïðîäàþò ÿâëÿòüñÿ ïîäîáíûå: íåáîëüøèå ýêî-ìàãàçèí÷èêè è îòäå- ïòèöó è ÿéöà, êàê ïðàâèëî, íà êîëëû â íåêîòîðûõ ñóïåðìàðêåòàõ. Íî õîçíûõ ðûíêàõ â íåáîëüøèõ ãîðîäàõ.  îðãàíèçîâàííîé òîðãîâëå, â ýòî ñêîðåå èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèëà. ñóïåðìàðêåòàõ, äàííîé ïðîäóêöèè — ×òî æå ìåøàåò? — Ïîâòîðþ, òàêèå ïðîäóêòû â ðà- íåò. — Êàê íà ðûíêå êóðèíîãî ÿéöà îáçû äîðîæå îáû÷íûõ, è íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, êàêàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ áó- ñòîÿò äåëà ñ ýêñïîðòîì è èìïîðòîì? — Èìïîðòà ïðàêòè÷åñêè íåò — äåò èõ ïîêóïàòü.  íàøèõ ðåàëèÿõ ýòî äîâîëüíî ðèñêîâàííûé áèçíåñ. Íî ÿ ââîçèòñÿ òîëüêî ïëåìåííîå ÿéöî äëÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íèøà áèîëîãè÷åñêèõ ïðî- äàëüíåéøåãî âûðàùèâàíèÿ êóð-íåñóäóêòîâ ïåðñïåêòèâíà äëÿ íåáîëüøèõ øåê. À ýêñïîðò — ïîðÿäêà 650 ìëí. øòóê åæåãîäíî â áîëåå ÷åì 50 ñòðàí ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. ìèðà. Î÷åíü ìíîãî ÿèö ïîñòàâëÿåòÁåç ïåòóõà è îòäûõà ñÿ â Èðàê, Èðàí, ñòðàíû Àôðèêè. — ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòå÷åñ— Òîâàð âåäü õðóïêèé, ñêîðîïîðòÿòâåííûé ðûíîê ñòîëîâîãî ÿéöà? ùèéñÿ... — Ýòî î÷åíü ñåðüåçíàÿ òåõíîëî— Ñòîëîâîå ÿéöî ìîæåò ìåñÿö ãè÷íàÿ îòðàñëü. Ñåãîäíÿ Óêðàèíà âõî- õðàíèòüñÿ áåç ïðîáëåì. À åñëè åùå 10

Âïðî÷åì, ðàçíèöà ìåæäó ïðîäóêöèåé óêðàèíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé è èõ êîíêóðåíòîâ èç Åâðîñîþçà, íà ðûíêè êîòîðîãî òàê ñòðåìÿòñÿ íàøè àãðàðèè, íå òîëüêî â ñåáåñòîèìîñòè. Òàê, ïîêà íàøè ñâèíîâîäû ïûòàþòñÿ âûæèòü â óñëîâèÿõ äåâàëüâàöèè ãðèâíè, ïðèìåíÿÿ â áîëüøèíñòâå îòñòàëûå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, åâðîïåéñêèå êîëëåãè óæå ðåøàþò âîïðîñû ñîâñåì èíîãî ïîðÿäêà. Íàïðèìåð, â Ãåðìàíèè óæåñòî÷àþò ïðàâèëà ïðîèçâîäñòâà ò. í. áèîìÿñà, ïðåäïèñûâàÿ èñïîëüçîâàòü â êîðìëåíèè æèâîòíûõ 100% áèîêîðìîâ.  ýêîëîãè÷åñêîì æèâîòíîâîäñòâå äîëÿ áèîêîðìîâ â ðàöèîíå ñâèíåé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïòèöû ñîñòàâëÿåò óæå 95%. Ñ 2015 ã. íåìåöêèå áèîôåðìåðû, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ÅÑ, äîëæíû ïåðåéòè íà ïîëíîå èñïîëüçîâàíèå áèîêîðìîâ. Åñëè ïðè êîðìëåíèè êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ñòîïðîöåíòíîå èñïîëüçîâàíèå êîðìîâûõ ïðîäóêòîâ, ïðîèçâåäåííûõ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì ñïîñîáîì, íå ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé, òî â ïòèöåâîäñòâå èëè ñâèíîâîäñòâå îíî ñâÿçàíî ñ îïðåäåëåííûìè ñëîæíîñòÿìè è çíà÷èòåëüíûìè çàòðàòàìè. «Êîðìëåíèå æèâîòíûõ âñåãäà äîëæíî ïîêðûâàòü èõ ïîòðåáíîñòü â àìèíîêèñëîòàõ. Ïðè ñòîïðîöåíòíîì èñïîëüçîâàíèè áèîêîðìîâ äëÿ êîðìëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïòèöû è ñâèíåé î÷åíü ñëîæíî îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíûé áàëàíñ àìèíîêèñëîò», — ðàçúÿñíÿåò ðóêîâîäèòåëü êîîðäèíàöèîííîãî îòäåëà ïî âîïðîñàì ýêîëîãè÷åñêîãî çåìëåäåëèÿ è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Óíèâåðñèòåòà Õîýíõàéì Ñàáèíå Çèêåëè. Äî ñèõ ïîð äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèâîòíûõ àìèíîêèñëîòàìè èñïîëüçîâàëèñü êàðòîôåëüíûé áåëîê è êóêóðóçíàÿ ãëþòåíîâàÿ ìóêà, ïðîèçâåäåííûå îáû÷íûì ñïîñîáîì, ÷òî íå òðåáóåò áîëüøèõ çàòðàò. Íî ñ 2015 ã. áèîôåðìåðû íå ìîãóò èñïîëüçîâàòü ýòè êîðìà. Õîðîøàÿ çàìåíà ãëþòåíó — ñîåâûé ïðîòåèí: ïî àìèíîêèñëîòíîìó ñîñòàâó îí èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ êîðìëåíèÿ ñâèíåé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïòèöû. Ñîåâûå áîáû ïåðåä äîáàâëåíèåì èõ ê êîðìàì äîëæíû ïðîéòè òåðìîîáðàáîòêó — òîñòèðîâàíèå — â

Ïîòðåáëåíèå 54 250 20 268 8 616 2 771 3 090 2 205 837 1 533 2 553 1 945 1 598 892 1 006 430 5 248 107 242

Èìïîðò 750 182 389 1 900 10 235 185 1 248 785 400 45 220 40 1 584 6 810

Ýêñïîðò 250 200 2 292 600 0 25 1 245 2 0 110 12 3 4 185 130 7 058

1 CWE — Carcass-Weight Equivalent — ìàññà ìÿñà è ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ, ïåðåñ÷èòàííûõ â ýêâèâàëåíò ìàññû òóøè/êàðêàñà.

ßéöåíîñíûå âðåìåíà íàõîäÿòñÿ â ïîìåùåíèè, çàòåì èõ âûïóñêàþò íà ïîëå, ãäå îíè ïàñóòñÿ, ùèïëþò òðàâêó. Âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìî ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå ñ îïðåäåëåííûìè ïàðàìåòðàìè. È — ýòî î÷åíü âàæíî — áèîòåõíîëîãèÿ ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî êîðì äëÿ ïòèöû äîëæåí áûòü èñêëþ÷èòåëüíî íàòóðàëüíûì. Îäíèì ñëîâîì, òàì öåëàÿ ñèñòåìà. Åñòü çàêîí, êîòîðûé âñå ýòî ðåãëàìåíòèðóåò — íîðìó ïîñàäêè, êîëè÷åñòâî âûãóëîâ, ñèñòåìó êîðìëåíèÿ è ò. ä. Òî åñòü âñå ïàðàìåòðû, êîòîðûå íóæíî ñîáëþäàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü áèîïðîäóêò. Ïîýòîìó è öåíà íà íåãî ñîîòâåòñòâóþùàÿ: çàòðàòû ãîðàçäî âûøå. «Áèî» ìîæåò ñòîèòü â 2—2,5 ðàçà äîðîæå, ÷åì îáû÷íàÿ ïðîäóêöèÿ. — Òî åñòü ïî ñóòè áèîÿéöà — ýòî òî, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ íà ÷àñòíûõ ïîäâîðüÿõ è ïðîäàåòñÿ ïîòîì áàáóøêàìè íà ðûíêàõ? Êóðû ó íèõ áåãàþò íà ïðîñòîðå, ïèòàþòñÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì êîðìîì... — Íåò-íåò, ÿ áû òàê íå óòâåðæäàë. Áåãàþò — ýòî îäíî. Íî ìû æå íå çíàåì, ÷åì èõ êîðìÿò. Êóêóðóçà — îòêóäà îíà? Ìîäèôèöèðîâàíà èëè íåò? È òàê äàëåå.  ýòîé îáëàñòè äîëæåí áûòü æåñòêèé êîíòðîëü. — Íàñêîëüêî áèîÿéöà ïîëåçíåå îáû÷íûõ? — Ñëîæíî ñêàçàòü ÷òî-òî îïðåäåëåííîå. Êàê ýòî óñòàíîâèòü? Íå ñîçäàâàòü æå ôîêóñ-ãðóïïû, è îäíó âñå âðåìÿ êîðìèòü èñêëþ÷èòåëüíî áèî-

Åâðîïà õî÷åò áèîìÿñà

Áàëàíñ ìèðîâîãî ðûíêà ñâèíèíû â 2013 ã., òûñ. ò., CWE1

PTF-KIN.RU

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÛÅ È ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÀÊÒÛ

Ïîäõîä âèíîâàò

ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÈÐÈÍÛ ÏÀËÀÌÀÐ

30.V 2014

ôåðìà

B2

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. Â1

â õîëîäèëüíèêå... À íàñ÷åò ïåðåâîçêè — âñå äåëàåòñÿ àêêóðàòíî, âåçóò â ñïåöèàëüíûõ ôóðàõ èëè â êîíòåéíåðàõ. — Ñêîëüêî êîìïàíèé â íàøåé ñòðàíå çàíèìàþòñÿ ïðîèçâîäñòâîì ñòîëîâîãî êóðèíîãî ÿéöà? — Âñåãî èõ îêîëî 18. Ó ñàìîé êðóïíîé (àãðîõîëäèíãà «Àâàíãàðä»), èìåþùåé 18 ïòèöåôàáðèê ïî âñåé ñòðàíå, — 50% ðûíêà. Âòîðîå è òðåòüå ìåñòà äåëÿò «Èíòåð-Àãðîñèñòåìû» è Ovostar Union, ó íèõ ïðèáëèçèòåëüíî ïî 10% ðûíêà. Äàëåå èäóò êîìïàíèè, ó êîòîðûõ ïî 3%, 2% è ò. ä. Ñèòóàöèÿ î÷åíü ñõîæà ñ òîé, ÷òî íà ðûíêå ìÿñà ïòèöû. Òàì ó êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ «Ìèðîíîâñêîãî õëåáîïðîäóêòà» (ÒÌ «Íàøà Ðÿáà») — 50%. Ó áëèæàéøåãî êîíêóðåíòà «Àãðîìàðñà» (ÒÌ «Ãàâðèëîâñêèå êóð÷àòà») — 14%, çàòåì ñ 7% ïòèöåêîìáèíàò «Äíåïðîâñêèé» è äðóãèå êîìïàíèè ñ äîëåé îò 6% è íèæå. — Èíòåðåñû ïðîèçâîäèòåëåé ìÿñà ïòèöû è ÿéöà ïåðåñåêàþòñÿ? — Ïðàêòè÷åñêè íåò. Ó «Ìèðîíîâñêîãî õëåáîïðîäóêòà» ðàçâå ÷òî åñòü íåáîëüøàÿ ôàáðèêà ïî ïðîèçâîäñòâó ÿèö. À òàê áèçíåñ êîðåííûì îáðàçîì îòëè÷àåòñÿ. — Íåñóøêè — ñîâåðøåííî äðóãèå ïîðîäû, íåæåëè êóðû, âûðàùèâàåìûå íà óáîé. — Êîíå÷íî. È íàäî ãîâîðèòü äàæå íå î ïîðîäàõ, à î êðîññàõ — ãèáðèäàõ ïîðîä è ëèíèé äîìàøíåé ïòèöû, îáëàäàþùèõ âûñîêîé ïðîäóêòèâíîñòüþ. Èõ ïîëó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ñòðîãî ïðîïèñàííûõ ñëîæíûõ ïðàâèë ïîä íàäçîðîì çîîòåõíèêîâ. Ýòî äîâîëüíî äîðîãîñòîÿùèå âåùè. — Êàêèå ïîðîäû, òî÷íåå êðîññû, èñïîëüçóþòñÿ â îòå÷åñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå ÿèö? — «Õàéñåêñ», «Ëîìàí Áðàóí», «Õàé-Ëàéí»... Ýòî è àìåðèêàíñêèå, è íåìåöêèå, è ãîëëàíäñêèå êðîññû. — Îòå÷åñòâåííûõ íåò? — Åñòü è íàøè, íî îíè íå òàêèå ýôôåêòèâíûå. — Ñêîëüêî ÿèö â äåíü íåñóò êóðû, è â êàêèõ óñëîâèÿõ èì ïðèõîäèòñÿ òðóäèòüñÿ? — Çà ãîä îíè äàþò â ñðåäíåì 330 ÿèö. Òî åñòü íåñóòñÿ ïî÷òè êàæäûé äåíü.  ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ íåò ðàçíèöû, êàêîå âðåìÿ ãîäà, âåäü â ñïåöèàëüíûõ êëåòêàõ ïîääåðæèâàåòñÿ îïðåäåëåííûé ìèêðîêëèìàò. Ñàìûé «ðàáîòîñïîñîáíûé» ïåðèîä íà÷èíàåòñÿ â îñíîâíîì ñ 570-ãî ïî 610-é äåíü. Âñå ïðîöåññû ïîëíîñòüþ êîìïüþòåðèçèðîâàíû — âîçäóõîîáìåí, ïîäà÷à êîðìà, ñáîð ÿéöà. Êîðìèòñÿ


ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÄÅÐÆÀÂÀ B3 ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ

ôåðìà

Âàäèì ÏÐßÄÊÎ

ñïåöèàëüíûõ àãðåãàòàõ. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå êîðì õîðîøî óñâàèâàåòñÿ æèâîòíûìè. «Ñåãîäíÿ îñíîâíîé îáúåì òîñòèðîâàííîé ñîè ïîñòóïàåò èç-çà ãðàíèöû, ïîñêîëüêó â Ãåðìàíèè åå âûðàùèâàíèå âîçìîæíî íå âî âñåõ ðàéîíàõ: äëÿ ñîðòîâ ñîè, êîòîðûìè ìû ðàñïîëàãàåì, ñëèøêîì õîëîäíî, — ðàññêàçûâàåò Ñàáèíå Çèêåëè. — Òàêæå ìíîãèå ôåðìåðû òðåáóþò: ðàç îíè çàíèìàþòñÿ áèîëîãè÷åñêèì ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, íè îäèí ïðîäóêò ïî âîçìîæíîñòè íå äîëæåí áûòü èìïîðòèðîâàí». Ýêñïåðòû èùóò ïóòè ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì. Ðåçóëüòàòû òðåõëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïîêàçûâàþò, ÷òî óñïåøíîå âûðàùèâàíèå ñîè âîçìîæíî íå òîëüêî â þæíûõ îáëàñòÿõ Ãåðìàíèè, íî è â êëèìàòè÷åñêè áëàãîïðèÿòíûõ ðàéîíàõ öåíòðàëüíîé è âîñòî÷íîé ÷àñòåé ñòðàíû. Óæå ðàçðàáîòàíû ïðîåêòû, ïîääåðæèâàåìûå ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì è ïðàâèòåëüñòâàìè çåìåëü Áàäåí-Âþðòåìáåðã è Áàâàðèÿ, — îíè ïîçâîëÿþò ðåàëèçîâàòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå. «Öåëü ýòèõ ïðîåêòîâ — ñïîñîáñòâîâàòü ðàñøèðåíèþ àðåàëà âûðàùèâàíèÿ ñîè â êëèìàòè÷åñêè ïîäõîäÿùèõ ðàéîíàõ, à òàêæå ïîäãîòîâêà ñîåâûõ áîáîâ ê èñïîëüçîâàíèþ â êà÷åñòâå êîðìà äëÿ êóð è ñâèíåé», — ãîâîðèò Þðãåí Ðåêíàãåëü, äèðåêòîð Íåìåöêîé àññîöèàöèè ñîäåéñòâèÿ âûðàùèâàíèþ ñîè. Íî ñåé÷àñ âûðàùåííîé ñîè åùå ñëèøêîì ìàëî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîâñåìåñòíîå ñíàáæåíèå ìåñòíîé ïðîäóêöèåé. Õîòÿ åæåãîäíî ïîñåâíûå ïëîùàäè ïîä ýòó êóëüòóðó óâåëè÷èâàþòñÿ. Ïîêðûòü ïîòðåáíîñòè æèâîòíîâîäñòâà â êîðìîâûõ áåëêàõ ïîçâîëÿ-

þò, ïîìèìî ñîè, äðóãèå êóëüòóðû, íàïðèìåð áîáû, ãîðîõ, ëþïèí èëè ëþöåðíà. «Áèîôåðìåðû çà÷àñòóþ áîëüøå äîâåðÿþò ìåñòíûì êóëüòóðàì, ñ âûðàùèâàíèåì êîòîðûõ óæå çíàêîìû. Èñïîëüçîâàíèå èõ â êà÷åñòâå êîðìîâ íå òðåáóåò áîëüøèõ çàòðàò, ò. ê. èõ ìîæíî âûðàùèâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Âïðî÷åì, áèîôåðìåð âñå ðàâíî âûíóæäåí íåñòè áîëüøèå ðàñõîäû, ÷òîáû îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíûé àìèíîêèñëîòíûé ñîñòàâ. Äîáàâëåíèå â ðàöèîí êîðìîâûõ áîáîâ òðåáóåò îñîáîãî êîíòðîëÿ», — ïîÿñíÿåò ïðîôåññîð Ìèõàýëü Ãðàñõîðí èç Óíèâåðñèòåòà Õîýíõàéì. È èñïîëüçîâàíèå òîñòèðîâàííûõ ñîåâûõ äîáàâîê óïðîùàåò òàêîé êîíòðîëü, ïîñêîëüêó àìèíîêèñëîòíûé ñîñòàâ ñîåâîãî áåëêà, â îòëè÷èå îò ìåñòíûõ êóëüòóð, íàèáîëåå áëàãîïðèÿòåí. Îòìåòèì, ÷òî â íàøåé ñòðàíå êàêîé-ëèáî çàìåòíîé ñòàòèñòèêè ïðîèçâîäñòâà áèîìÿñà íåò. Äàæå íåñìîòðÿ íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðîäóêöèè íà ðûíêàõ è â ìàãàçèíàõ, ïîìå÷åííîé ïðèñòàâêàìè «áèî», «ýêî», «îðãàíèê», «íàòóðàëüíîå» è ò. ï.  ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòî íå áîëåå ÷åì ðåêëàìíûé òðþê, âåäü îòå÷åñòâåííîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïîêà íå ðåãëàìåíòèðóåò îáîðîò ïîäîáíîé ïðîäóêöèè. Èãîðü ÊÎÑÒÈÍ

ÑÏÐÀÂÊÀ «2000»

Âß×ÅÑËÀ ÁÅÐËÎÃ

Ãðóïïà êîìïàíèé «Àãðîâåò Àòëàíòèê»: 03038, Êèåâ, óë. Ëèíåéíàÿ, 17, òåë. (044) 3914121, ôàêñ (044) 391-4120, www.avatlantik.com.ua ÎÎÎ «Öåíòð ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè â æèâîòíîâîäñòâå»: 07300, Êèåâñêàÿ îáë., Âûøãîðîä, óë. Âàòóòèíà, 57, òåë.: (044) 383-7781, 383-7782, www.petcentre.in.ua, info@petcentre.in.ua

Àëåêñàíäð Áàêóìåíêî: «Ìû âõîäèì â äåñÿòêó êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé êóðèíîãî ÿéöà»

ïòèöà ñáàëàíñèðîâàííûìè êîðìàìè, ñîçäàííûìè íà îñíîâå ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé ìèðîâîé ãåíåòèêè. Ýòî î÷åíü ñåðüåçíûé è ïðàâèëüíûé áèçíåñ. — Êóðû õîòü áåãàþò íåìíîãî? — Íåò, ýòî íå ïðåäóñìîòðåíî. — Äëÿ òîãî, ÷òîáû íîðìàëüíî íåñòèñü, íåñóøêàì âåäü íàäî ñ ïåòóõàìè îáùàòüñÿ. — Ýòî íåïðàâèëüíîå ïðåäñòàâëåíèå. Ïåòóõè íóæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïîòîìñòâî. Âîò â ïëåìåííûõ õîçÿéñòâàõ îíè åñòü, îäèí ðàññ÷èòàí íà 8—10 êóð.

Êóðèíàÿ òàáëèöà Ìåíäåëååâà — Ïî÷åìó ñòîèìîñòü ÿéöà ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ — ê Ïàñõå âîîáùå âçëåòàåò äî íåáåñ. Ýòî âñå ïðèõîòè ïðîèçâîäèòåëÿ? Êàêîâà ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè? — Î ñåáåñòîèìîñòè äîâîëüíî òðóäíî ãîâîðèòü. Ñìîòðÿ êàêîå ïðåäïðèÿòèå, êàêàÿ ó íåãî âåðòèêàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ, ñàìè ïðîèçâîäÿò çåðíî èëè ïîêóïàþò íà ðûíêå... Ýòî äîâîëüíî òîíêèé ïðîöåññ. ßéöî — òîâàð ñåçîííûé, ïîýòîìó ëåòîì îíî â äâà ðàçà äåøåâëå, ÷åì çèìîé. Âåäü íà÷èíàÿ ñ ìàÿ, ïîÿâëÿåòñÿ ïðîäóêöèÿ îò ÷àñòíûõ ïîäâîðèé — çèìîé äîìàøíèå êóðû ïðàêòè÷åñêè íå íåñóòñÿ. Äà, åñòü îïðåäåëåííûå ïèêîâûå íàãðóçêè: ïåðåä Íîâûì ãîäîì, Ïàñõîé. Ðûíîê åñòü ðûíîê. Íî ñåé÷àñ âñå áîëåå-ìåíåå ñáàëàíñèðîâàíî. — ßéöà áûâàþò áåëûå è êîðè÷íåâûå. Îò ÷åãî ýòî çàâèñèò? — Îò êðîññà. Ýòî êîììåð÷åñêèé õîä — êîìó-òî òàêîé öâåò íðàâèòñÿ, êîìó-òî äðóãîé. Îáû÷íî õîðîøåå ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò ÿéöà êàê ñ áåëîé, òàê è ñ êîðè÷íåâîé ñêîðëóïîé.

Ñîîòíîøåíèå áàëàíñèðóåò íà óðîâíå 50 íà 50. Íî, íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, öâåò ÿéöà íèêàê íå ñâÿçàí ñ åãî ïèùåâûìè êà÷åñòâàìè. — ×òî ñêàæåòå íàñ÷åò óïàêîâêè?  îäíîì è òîì æå ñóïåðìàðêåòå ìîæíî íàéòè ÿéöà â ëîòêå èëè 30 øòóê, çàâåðíóòûå â ïîëèýòèëåíîâóþ ïëåíêó. À åñòü ïëåòåíûå ëóêîøêè, òàì äþæèíà íà ñåíî àêêóðàòíî óëîæåíà. Íî âêóñ, êà÷åñòâî âñå ðàâíî ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâûå.  îòëè÷èå îò ñòîèìîñòè. — Êà÷åñòâî ðàçíîå. Åñòü ÿéöî îòáîðíîé êàòåãîðèè, ñàìîå äîðîãîå. Çàòåì — ïåðâîé êàòåãîðèè, âòîðîé. Îòëè÷àþòñÿ ìàññà ÿéöà, ðàçìåð — ýòî çàâèñèò îò âîçðàñòà ïòèöû. Åñòü åùå îáîãàùåííîå ÿéöî — ìèêðîýëåìåíòàìè, âèòàìèíàìè, ñåëåíîì. (Êóðèöó â ýòîì ñëó÷àå êîðìÿò äîïîëíèòåëüíî.) Ðàñôàñîâêà îïÿòü æå ñòîèò äåíåã. Åñòåñòâåííî, âñå âëèÿåò íà öåíó. Âîò ÿ ïîêóïàþ â ñóïåðìàðêåòå äâåíàäöàòü ÿèö, ìíå íå íàäî òðèäöàòü. À ó êîãî-òî æåíà ìíîãî ïå÷åò, äëÿ ýòîãî êàêèå-òî îñîáî ýëèòíûå ÿéöà íå íóæíû. Ïîýòîìó åñòü âñå âèäû ïðîäóêöèè. — Ñåé÷àñ â ïðîäàæå, è â ñóïåðìàðêåòàõ, è íà ðûíêàõ, ïîÿâèëîñü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïåðåïåëèíûõ ÿèö. Òàêîå îùóùåíèå, ÷òî èõ ïðîèçâîäñòâî òîæå ïîñòàâèëè íà ïîòîê. — Âû âåðíî ïîäìåòèëè. Ýòî óæå ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî — ïåðåïåëà è ÿéöî ïåðåïåëêè. Ïðè÷åì ýòèì áèçíåñîì çàíèìàþòñÿ äðóãèå êîìïàíèè, íå òå, ÷òî êóðèíûì. Ïåðåïåëèíûå ÿéöà åùå ïîëåçíåå, îíè áîãàòû âèòàìèíàìè è àìèíîêèñëîòàìè, ñïîñîáñòâóþò âûâåäåíèþ ðàäèîíóêëèäîâ. ßïîíöû ïîñëå Õèðîñèìû è Íàãàñàêè åæåäíåâíî äàâàëè ïî òðè ÿéöà êàæäîìó øêîëüíèêó. ßéöî — ïðîäóêò óíèêàëüíûé, ñ âûñîêîé ïèùåâîé öåííîñòüþ, çäåñü ïðàêòè÷åñêè âñÿ òàáëèöà Ìåíäåëååâà. Ê òîìó æå — ýòî ñàìûé äåøåâûé áåëîê æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íó ÷òî âû õîòèòå — ÿäðî íîâîé æèçíè. — Íàñêîëüêî ñáàëàíñèðîâàíî ïèòàþòñÿ óêðàèíöû, ñêîëüêî ÿèö ìû ñúåäàåì åæåãîäíî? — Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ìû âõîäèì â ïÿòåðêó êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ïîòðåáèòåëåé. 310 ÿèö íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîä. Ïðè ôèçèîëîãè÷åñêîé íîðìå — 280. Îäíèì ñëîâîì, ñúåäàåì äàæå áîëüøå, ÷åì íóæíî. Q

ÑÏÐÀÂÊÀ «2000» Àññîöèàöèÿ «Ñîþç ïòèöåâîäîâ Óêðàèíû»: 04050, Êèåâ, óë. Ïèìîíåíêî, 13, êîðï. 6à, îô. ¹23. Òåë. (044) 494-4930 www.poultryukraine.com, office@poultryukraine.com

Êòî ïðîïèøåò ïèëþëè ïîðîñåíêó? Àíäðåé ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ

Âèòàëèé ÊÐÛËÎÂ

Âß×ÅÑËÀ ÁÅÐËÎÃ

Îòå÷åñòâåííûé ðûíîê íå î÷åíü ðàçáîð÷èâ â âûáîðå ïîñòàâùèêîâ êîðìîâ

30.V 2014

Ãäå âçÿòü âûñîêîêëàññíîãî âåòåðèíàðà? Ðàñòóùàÿ æèâîòíîâîä÷åñêàÿ îòðàñëü ñòîëêíóëàñü ñ îùóòèìûì êàäðîâûì äåôèöèòîì. Ãîñóäàðñòâåííûå âóçû èç-çà ñëàáîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû íå ìîãóò îáó÷àòü ñòóäåíòîâ íà ñîâðåìåííîì òåõíîëîãè÷åñêîì óðîâíå. Ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñïîñîáñòâóåò ïðàêòèêà íà ëó÷øèõ õîçÿéñòâàõ ñòðàíû, êîòîðûå ïðè âñåì æåëàíèè íå â ñîñòîÿíèè îõâàòèòü àáñîëþòíî âñåõ ñòóäåíòîâ. À òåì âðåìåíåì çà êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè ðàáîòîäàòåëè óæå âûñòðàèâàþòñÿ â î÷åðåäü. «Îôèöèàëüíî â Óêðàèíå âñå 100% âûïóñêíèêîâ ìàãèñòðàòóðû èìåþò ïåðâîå ðàáî÷åå ìåñòî. À ïî ôàêòó áîëüøèíñòâî ïðîñòî ïðåäñòàâëÿþò âóçó íóæíóþ ñïðàâêó, íî ðàáîòàþò â äðóãèõ êîìïàíèÿõ, è äàæå — îòðàñëÿõ, — ñåòóåò Èðèíà Ïàëàìàð, äèðåêòîð ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ áèçíåñà ãðóïïû êîìïàíèé «Àãðîâåò Àòëàíòèê». — Ïðàêòèêà îäíîãî èç êðóïíåéøèõ óêðàèíñêèõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïîêàçûâàåò: ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðåäëîæåíèÿìè òîëüêî 5—10% ñòóäåíòîâ èçúÿâëÿþò æåëàíèå çàïîëíèòü àíêåòó äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå!»  äåôèöèòíîñòè ïðîôåññèè ÿ óáåäèëñÿ íà îñíîâå ëè÷íûõ íàáëþäåíèé åùå áîëåå äåñÿòè ëåò íàçàä.  ñåëå íà ×åðíèãîâùèíå, ãäå æèâåò ðîäíÿ, ìîÿ òåòÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàëà ðîäû ó êîðîâû. Ìåñòíûé âåòåðèíàð â ñâîè 82 ãîäà, ó÷èòûâàÿ åãî ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ìîã îêàçàòü ðîäñòâåííèöå ëèøü òåîðåòè÷åñêóþ ïîìîùü è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó. Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó âïåðâûå â íàøåé ñòðàíå áûë îáúÿâëåí âñåóêðàèíñêèé êîíêóðñ «Âåòåðèíàð ãîäà». Ïðåòåíäåíòû íà ïîáåäó ñîðåâíîâàëèñü ëèøü â òðåõ íîìèíàöèÿõ, îäíà èç êîòîðûõ ê ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó èìååò îïîñðåäîâàííîå îòíîøåíèå — «Ïðàêòèê-ïðîôåññèîíàë âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû ìåëêèõ æèâîòíûõ» — ëå÷èòü äîìàøíèõ êîòèêîâ è ñîáà÷åê ó íàñ âñåãäà óìåëè.

Àíäðåé Ãàâðèëåíêî (1989 ã. ð.) — êîíñóëüòàíò îòäåëà ñâèíîâîäñòâà, âðà÷ âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû ÎÎÎ Veteco (Êèåâ). Îêîí÷èë ôàêóëüòåò âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû Áåëîöåðêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà. Êîìïàíèÿ Veteco íà÷àëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â 2011 ã. êàê òîðãîâûé äîì êîìïàíèè ÎÎÎ ÍÏÏ «Áèî-ÒåñòËàáîðàòîðèÿ», ðàáîòàâøåé íà âåòåðèíàðíîì ðûíêå íàøåé ñòðàíû áîëåå 20 ëåò. Àíäðåé ñâîáîäíî îðèåíòèðóåòñÿ â ìèðå âåòïðåïàðàòîâ, âàêöèí, èíñòðóìåíòàðèÿ äëÿ ñâèíîâîäñòâà, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îñåìåíåíèÿ è äåçèíôåêöèè. Çíàåò òîëê â êîìïëåêñíûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîãðàììàõ äëÿ æèâîòíûõ. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò-âåòåðèíàð-2013». Íå òàê äàâíî, êðîìå âåòåðèíàðèè, ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ïîÿâèëîñü åùå îäíî õîááè. Íà÷àë èãðàòü íà àêóñòè÷åñêîé ãèòàðå. «Ïîêà ëèøü âûó÷èë àêêîðäû íà ëþáèòåëüñêîì óðîâíå», — ñêðîìíè÷àåò âåòåðèíàð.

Íàòàëüÿ ÌÎÐÎÇ

Âàäèì Ïðÿäêî (1983 ã. ð.) — òðóäèòñÿ â ×Ï «Äåìåòðà-2010» â Êàìåíöå-Ïîäîëüñêîì. Îêîí÷èë ôàêóëüòåò âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû Ïîäîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíî-òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ëå÷åíèè êîðîâ, ëîøàäåé è ñâèíåé. Êîíñóëüòèðóåò âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ è êîëëåã ïî âîïðîñàì âåòåðèíàðèè, òåõíîëîãèè è êîðìëåíèÿ. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ëó÷øèé âðà÷-âåòåðèíàð ïðîäóêòèâíûõ æèâîòíûõ-2013». Ëþáèò âñå íîâîå, íà ðàáîòå ïîñòîÿííî ýêñïåðèìåíòèðóåò. Ìå÷òàåò îðãàíèçîâàòü áîëüøîå ñîîáùåñòâî âåòåðèíàðîâ è âëàäåëüöåâ æèâîòíûõ äëÿ îáìåíà îïûòîì è âçàèìîïîìîùè. Ñîçäàë ïðàêòè÷åñêèé êàíàë íà YouTube, ãäå äåëèòñÿ ðåçóëüòàòàìè âåòåðèíàðíîé ïðàêòèêè. Íàðÿäó ñ

Âèêòîð ÄÅÌ×ÈØÈÍ âèäåîðîëèêàìè, ïîñâÿùåííûìè íþàíñàì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè («Ðàñ÷èñòêà êîïûò íîæîì, êëåùàìè è ðàøïèëåì», «Êàê èñïîëüçîâàòü øàáëîí äëÿ êîïûò», «Ïàñòåðèçàöèÿ ìîëîêà äëÿ âûïîéêè òåëÿò», «Ìîöèîí — åñòåñòâåííàÿ ïðîôèëàêòèêà êåòîçà» è ò.ä.), åñòü ìåñòî è äëÿ øóòêè. Ðåïîðòàæ ñ ôåðìû ×Ï «Äåìåòðà-2010» íàçûâàåòñÿ «Òóðáàçà äëÿ êîðîâ «Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ». «Êîðîâû äåéñòâèòåëüíî òàì æèâóò êðóãëîãîäè÷íî è, êàê â íàñòîÿùåì ñàíàòîðèè, ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû, 11

ãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà. Íà÷àë òðóäîâîé ïóòü â ïëåìåííîì ïòèöåñîâõîçå «Ñòàðîñèíÿâñêèé» â êà÷åñòâå ãëàââðà÷à âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû (1991—1994 ãã). Ñëåäóþùèå ÷åòûðå ãîäà ðàáîòàë íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà öåõà èíêóáàöèè. Çà ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò ïðîøåë ïðîôåññèîíàëüíûé ïóòü íà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ ïî ïòèöåâîäñòâó îò ãëàââðà÷à âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû è íà÷àëüíèêà öåõà èíêóáàöèè äî äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ è çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïòèöåâîä÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ.

— ðàññêàçûâàåò Âàäèì. — Ìû âûïóñòèëè ýòîò ðîëèê, êîãäà â ñòðàíå íà÷àëèñü âîåííûå äåéñòâèÿ. Ñåãîäíÿ óêðàèíöû çàïóãàíû, íå óâåðåíû â áóäóùåì. È ñâîèì âèäåî ìû õîòåëè ñêàçàòü ëþäÿì: «Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ!» Âèêòîð Äåì÷èøèí (1966 ã. ð.) — âåòåðèíàð, êîíñóëüòàíò ïî ïòèöåâîäñòâó ãðóïïû êîìïàíèé «Àãðîâåò Àòëàíòèê» (Êèåâ). Ðîäèëñÿ è âûðîñ â Ñòàðîé Ñèíÿâå Õìåëüíèöêîé îáë.  1986 ã. ïîñòóïèë íà âåòåðèíàðíûé ôàêóëüòåò Êàìåíåö-Ïîäîëüñêî-

Íàòàëüÿ Ìîðîç (1977 ã. ð.) ðîäîì ñ Ëóãàíùèíû, ãäå â 1994 ã. îêîí÷èëà ñ çîëîòîé ìåäàëüþ ñðåäíþþ øêîëó ¹8 ãîðîäà Ñâàòîâî. Äàëåå ó÷èëàñü íà ôàêóëüòåòå âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû â Õàðüêîâñêîì çîîâåòåðèíàðíîì èíñòèòóòå. Óæå íà ïîñëåäíèõ êóðñàõ âóçà íà÷àëà çàíèìàòüñÿ õèðóðãè÷åñêîé ïðàêòèêîé. Íàäî ëè ãîâîðèòü, ÷òî è èíñòèòóò Íàòàëüÿ îêîí÷èëà ñ îòëè÷èåì. Íî îñíîâíûå ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè âåòåðèíàðíîãî äåëà ñôîðìèðîâàëèñü ó íåå âî âðåìÿ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè â ãîðîäàõ Òîêìàê è Çàïîðîæüå (1999—2008 ãã.). Ïîñëå ýòîãî Íàòàëüþ æäàë Êèåâ, ãäå îíà ïðîæèâàåò äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè, çàíèìàÿñü êîíòðîëåì êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, èõ ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêîé. Ïðè ýòîì ðàáî÷èé äåíü ñïåöèàëèñòà äëèòñÿ ñ 6.00 äî 18.00. Ìóæ ãåðîèíè òîæå âåòâðà÷. Îíè âîñïèòûâàþò äâóõ äî÷åðåé — Êñåíèþ è Ëþáàâó. È âîçìîæíî, â ñòîëèöå Óêðàèíû ïîÿâèòñÿ íîâàÿ âåòåðèíàðíàÿ äèíàñòèÿ. Ðàçóìååòñÿ, «2000» íå ìîãëè ïðîéòè ìèìî æåíùèíû ñ òàêèìè òàëàíòàìè. Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà — ïîñòîÿííûé êîíñóëüòàíò ïðèëîæåíèÿ «Çåìëÿ 2000». Íàñêîëüêî äåéñòâåííû åå ñîâåòû äëÿ æèòåëåé ñåëà, ìû ìîæåì ñóäèòü ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïèñüìàì ÷èòàòåëåé, â êîòîðûõ îíè âûðàæàëè áëàãîäàðíîñòü è çàäàâàëè Q ñïåöèàëèñòó âîïðîñû.


ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ

B4 ÄÅÐÆÀÂÀ 30.V 2014

31 ìàÿ

c äíåì ðîæäåíèÿ

ðåñóðñû

Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÃÎØÎÂÑÊÎÃÎ — äèðåêòîðà Óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãåîëîãî-ðàçâåäûâàòåëüíîãî èíñòèòóòà.

30 ìàÿ Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÌÎÐÎÇÀ — çàâêàôåäðîé áàíêîâñêîãî äåëà Êèåâñêîãî íàöèîíàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Èãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à ÂÈÍÎÊÓÐÀ — ãîðîäñêîãî ãîëîâó Øàðãîðîäà.

Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à ÈÂÀÍÈÖÓ — ïðîðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå, çàâêàôåäðîé ìèêðîáèîëîãèè, âèðóñîëîãèè è áèîòåõíîëîãèé Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. È. Ìå÷íèêîâà.

3 èþíÿ Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à ÁÅËÎÓÑÀ — ïðåäñåäàòåëÿ Ñòàíè÷íî-Ëóãàíñêîãî ðàéñîâåòà.

1 èþíÿ

Îëåãà Åâãåíüåâè÷à ÊÓ×Ó — ïðåäñåäàòåëÿ Ïèðÿòèíñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè.

Äåíü ðàáîòíèêîâ ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè íà Óêðàèíå.

Õîëîäíûé öèíèçì â ãîðÿ÷åì âîïðîñå

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. Â1  ïðèíÿòûõ èçìåíåíèÿõ (ïîñòàíîâëåíèå ÊÌ îò 17.04.14 ¹ 106) ßöåíþê è Êî ïîøëè ïî òîìó æå ïóòè äàëüøå. Ïåðåä ëèöîì, ïîõîæå, ïðåäâèäèìîãî èìè áëèçêîãî ðàññòàâàíèÿ ñ âëàñòüþ «âðåìåíùèêè» ñëîâíî ñïåøàò îò÷èòàòüñÿ ïåðåä çàðóáåæíûìè ñïîíñîðàìè: ìîë, íàðîä ìíîãîñòðàäàëüíîé ñòðàíû óæå îáîäðàí äî íèòêè. Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ÊÌ, ñóùåñòâóþùèå òàðèôû áóäóò ïîâûøåíû ñ 1 ìàÿ 2015 ã. åùå íà 40%, ñ 1 ìàÿ 2016-ãî — åùå íà 20% è, íàêîíåö, ñ 1 ìàÿ 2017 ã. — íà î÷åðåäíûå 20%.  èòîãå öåíû íà ãàç âçëåòÿò äî çàîáëà÷íûõ âûñîò (òàáë. 1).

Òàáëèöà 1. Ðîçíè÷íûå òàðèôû íà ãàç äëÿ íàñåëåíèÿ â 2010—2017 ãã., ãðí. çà 1 òûñ. êóá. ì Êàòåãîðèè Êàòåãîðèè Ðàçìåð ïîòðåáèòåëåéÐàçìåð òàðèôà ïîòðåáèòåëåé*, òàðèôà *, òûñ. êóá. ì òûñ. êóá. ì â ñ â ãîä, ñ ãîä, ñ 01.08.10 01.08.10 01.05.14 ñ 01.05.14 ñ 01.05.15 ñ 01.05.16 íå áîëåå 2,5: ñî ñ÷åò÷èêàìè

725,4

íå áîëåå 2,5: ñî ñ÷åò÷èêàìè áåç ñ÷åò÷èêîâ

1089 1197

1524,6 1675,8

1829,5 2011,0

ñ 01.05.17 2195,4 2413,2

Âñêà÷ü — ê êîëëàïñó ïëàòåæåé

Òàáëèöà 2. Òàðèôû íà öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå â îáëàñòíûõ öåíòðàõ â 2014—2017 ãã., ãðí. íà 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè íà 01.01.14

ñ 01.07.14

ñ 01.05.15

ñ 01.05.16

ñ 01.05.17

Êèåâ (åä.)

Ãîðîä (âèä òàðèôà*)

3,10

4,34

6,08

7,30

8,76

Ïîëòàâà (åä.)

3,04

4,26

5,96

7,15

8,58

×åðíèãîâ (åä.) 3,26 Âèííèöà (ä/ñ.) 1,48/4,83 Æèòîìèð (ä/ñ.) 1,06/5,28 Èâàíî-Ôðàíêîâñê (ä/ñ.) 1,70/ 161,95** Ëóãàíñê (ä/ñ.) 1,43/4,71 Ëóöê (ä/ñ.) 2,36/4,40 Ëüâîâ (ä/ñ.) 1,301/179,7** Íèêîëàåâ (ä/ñ.) 1,30/4,33

4,56 2,07/6,76 1,48/7,39 2,38/4,68 2,00/6,59 3,30/6,16 1,82/6,06 1,82/6,06

6,38 2,90/9,46 2,07/10,35 3,33/6,55 2,80/9,23 4,62/8,62 2,55/8,48 2,55/8,48

7,66 2,90/9,46 2,48/12,42 4,00/7,86 3,36/11,08 5,54/10,34 3,06/10,18 3,06/10,18

9,19 2,90/9,46 2,98/14,90 4,80//9,43 4,03/13,30 6,65/12,41 3,67/12,22 3,67/12,22

Îäåññà (ä/ñ.) Ñóìû (ä/ñ.) Òåðíîïîëü (ä/ñ.)

1,67/ 3,37 0,89/5,31 1,30/4,89

2,34/ 4,72 1,25/ 7,43 1,82/ 6,85

3,28/ 6,61 1,75/ 10,40 2,55/ 9,59

3,94/ 7,93 2,10/ 12,48 3,06/ 11,51

4,73/ 9,52 2,52/ 14,98 3,67/ 13,81

Õàðüêîâ (ä/ñ.)

1,13/6,42

1,58/ 9,55

2,21/ 13,93

2,65/ 16,72

3,18/ 20,06

Õìåëüíèöêèé (ä/ñ.) ×åðêàññû (ä/ñ.) ×åðíîâöû (ä/ñ.) Äíåïðîïåòðîâñê (ñ.)

1,29/3,90 1,25/4,196 1,21/4,05 6,73

1,81/ 5,46 1,75/ 5,87 1,69/ 5,67 9,42

2,53/ 7,64 2,45/ 8,22 2,37/ 7,94 13,19

3,04/ 9,17 2,94/ 9,86 2,84/ 9,53 15,83

3,65/ 11,00 3,53/ 11,83 3,,41/ 11,44 19,00

Äîíåöê (ñ.)

3,48

4,87

6,82

8,18

9,82

6,516

9,12

12,77

15,32

18,38

7,51 6,77 7,09

10,51 9,48 9,93

14,71 13,27 13,90

17,65 15,92 16,68

21,18 19,10 20,02

áåç ñ÷åò÷èêîâ

798,0

îò 2,5 äî 6: ñî ñ÷åò÷èêàìè

îò 2,5 äî 6: 1098,0 ñî ñ÷åò÷èêàìè

1788

2503,2

3003,8

3604,6

áåç ñ÷åò÷èêîâ

1207,8 áåç ñ÷åò÷èêîâ

1965

2751,0

3301,0

3961,0

îò 6 äî 12: ñî ñ÷åò÷èêàìè

áîëåå 6: 2248,2 ñî ñ÷åò÷èêàìè

3645

5103,0

6123,0

7347,6

áåç ñ÷åò÷èêîâ

2473,2 áåç ñ÷åò÷èêîâ

4011

5615,4

6738,5

8086,2

áîëåå 12: ñî ñ÷åò÷èêàìè

Íåò** 2685,6 ñî ñ÷åò÷èêàìè

3645

5103,0

6123,0

7347,6

Çàïîðîæüå (ñ.)

áåç ñ÷åò÷èêîâ

2954,1 áåç ñ÷åò÷èêîâ

4011

5615,4

6738,5

8086,2

Êèðîâîãðàä (ñ.) Ðîâíî (ñ.) Õåðñîí (ñ.)

* Êàòåãîðèè îïðåäåëÿþòñÿ êàê ãðóïïû àáîíåíòîâ, äèôôåðåíöèðóåìûå â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ. ** Îòäåëüíàÿ êàòåãîðèÿ àáîíåíòîâ, ïîòðåáëÿþùèõ áîëåå 12 òûñ. êóá. ì ãàçà â ãîä, ñ 01.05.14 óïðàçäíåíà è îáúåäèíåíà ñ ïîòðåáëÿþùèìè áîëåå 6 òûñ. êóá. ì â ãîä.

Î÷åâèäíûå àíàëîãèè  ïðåàìáóëå âûøåóïîìÿíóòûõ ïîñòàíîâëåíèé ãîâîðèòñÿ: «óñòàíîâèòü â òå÷åíèå 2015—2017 ãîäîâ ðîçíè÷íûå öåíû íà ïðèðîäíûé ãàç, èñïîëüçóåìûé äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ, äèôôåðåíöèðîâàííûå â çàâèñèìîñòè îò ãîäîâîãî îáúåìà è âèäîâ ïîòðåáëåíèÿ, íà ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàíÍà÷àëñÿ ñàáîòàæ íîì óðîâíå, êîòîðûå îáåñïå÷àò ïîëíîå âîçìåùåíèå åäèíîé ñðåäíåâçâåøåííîé çàêóïî÷íîé öåîïëàòû óñëóã íû íà ïðèðîäíûé ãàç êàê òîâàð...» ÆÊÕ: â ÿíâàðå— Òàêàÿ ôîðìóëèðîâêà öåëåé è çàäà÷ ïðåäìàðòå èõ ïðèíèìàåìûõ ìåð (îáúÿñíÿþùàÿ, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ïðè÷èíó ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ) îïëàòèëè òîëüêî ïîðàæàåò îòêðîâåííûì öèíèçìîì. Âåäü ÍÀÊ 91,4% íàñåëåíèÿ «Íàôòîãàç Óêðàèíû», íà êîòîðóþ òåìè æå ïðîòèâ 99% àêòàìè âîçëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñà ïðèðîäíîãî ãàçà äëÿ íóæä â 2013-ì íàñåëåíèÿ, çàêóïàëà — è ïðîäîëæàåò çàêóïàòü — óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå äëÿ òàêèõ ïîñòàâîê ó ÏÀÎ «Óêðãàçäîáû÷à» ïî öåíå 350 ãðí. çà 1 òûñ. êóá. ì. Ïðè ýòîì îêàçûâàåòñÿ, îäíàêî, ÷òî òàðèôû â ðàçìåðå 725,4—2954,1 ãðí. çà 1 òûñ. êóá. ì íå îáåñïå÷èâàëè ïîëíîãî âîçìåùåíèÿ óêàçàííîé çàêóïî÷íîé öåíû (? — Àâò.). Èìåííî ïîýòîìó ðåøåíî ïîâûñèòü èõ äî 1089—4011 ãðí. Îãðîìíàÿ ðàçíèöà ìåæäó öåíîé çàêóïêè è ïðîäàæè ïðåæäå øëà, êàê óòâåðæäàþò, íà íóæäû «ñåìüè ßíóêîâè÷à».  ÷üèõ êàðìàíàõ áóäóò òåïåðü îñåäàòü åùå áîëåå óâåëè÷èâøèåñÿ ñðåäñòâà? Íå îòñòàåò îò Êàáìèíà è äðóãîé «âðåìåíùèê» — è. î. ïðåçèäåíòà. Óêàçîì ¹ 448/2014 Àëåêñàíäð Òóð÷èíîâ 1 ìàÿ ââåë â äåéñòâèå ðåøåíèå ÑÍÁÎ îò 28.04.14 «Î ñîñòîÿíèè îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â ñâÿçè ñ ñèòóàöèåé îòíîñèòåëüíî ïîñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà â Óêðàèíó», êîòîðûì ïðàâèòåëüñòâó äî 20 èþíÿ ïîðó÷åíî ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î ââåäåíèè ïðåäîïëàòû çà ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà íàñåëåíèåì. È ýòî ïðè òîì, ÷òî ãðàæäàíå èñïðàâíî ðàññ÷èòûâàþòñÿ çà ïîòðåáëåííîå ãîëóáîå òîïëèâî.  ñâÿçè ñ îïèñàííûìè ñîáûòèÿìè íàïðàøèâàþòñÿ îïðåäåëåííûå àíàëîãèè. Ñ ïðèõîäîì íîâîé âëàñòè ðåçêî îáîñòðèëèñü ðîññèéñêî-óêðàèíñêèå îòíîøåíèÿ â ãàçîâîé ñôåðå. Ýòà òåìà, áåç ñîìíåíèÿ, çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî ïîäðîáíîãî ðàññìîòðåíèÿ, íî â äàííîì êîíòåêñòå êðàòêî îñòàíîâèìñÿ ëèøü íà îñíîâíûõ ìîìåíòàõ. Ñ ìàðòà òåêóùåãî ãîäà îò ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðàèíû» â ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïëàòåæà.  ðåçóëüòàòå îáùèé äîëã ñòðàíû çà ïîòðåáëåííûé ðîññèéñêèé ãàç äîñòèã ê íà÷àëó ìàÿ àñòðîíîìè÷åñêîé ñóììû $3,508 ìëðä. Îòìåòèì, ÷òî â I êâ. «Ãàçïðîì» ïîñòàâëÿë ãàç ïî öåíå $268,5 çà 1 òûñ. êóá. ì, ñî II êâ. ïîâûñèë åå äî $485. À ñ 1 èþíÿ ðîññèÿíå áóäóò ïîñòàâëÿòü òîëüêî ïðåäîïëà÷åííûå îáúåìû. Ïðè ýòîì ßöåíþê ïîñòîÿííî çàÿâëÿåò, ÷òî åñëè «Ãàçïðîì» áóäåò ïîñòàâëÿòü ãàç ïî öåíå íå âûøå $268 çà 1 òûñ. êóá. ì, òî Óêðàèíà íåçàìåäëèòåëüíî ïîãàñèò äîëã. È õàðàêòåðèçóåò ïîâûøåíèå öåíû íå èíà÷å êàê ýêîíîìè÷åñêóþ àãðåññèþ Ðîññèè ïðîòèâ Óêðàèíû. Íî ïîçâîëüòå... âåäü öåíà $485 íå âçÿòà «Ãàçïðîìîì» ñ ïîòîëêà. Îíà ðàññ÷èòàíà ïî ôîðìóëå êîíòðàêòà îò 19 ÿíâàðÿ 2009 ã. íà ïîñòàâêè ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîäïèñàííîãî â ïðèñóòñòâèè ïðåìüåð-ìèíèñòðà Þëèè Òèìîøåíêî çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðàèíû» Èãîðåì Äèäåíêî. À ïîñëåäíåãî èìåííî ßöåíþê 7 ìàÿ íàçíà÷èë íà äîëæíîñòü çàììèíèñòðà ýíåðãåòèêè è óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, äîâåðèâ åìó êóðèðîâàòü íåôòåãàçîâóþ îòðàñëü.  òîì ÷èñëå — èñïîëíåíèå ñêðåïëåííîãî ïîäïèñüþ Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à óïîìÿíóòîãî âûøå êîíòðàêòà ïÿòèëåòíåé äàâíîñòè, ëåãèòèìíîñòü êîòîðîãî ïðåìüåð-ìèíèñòð äå-þðå ïðèçíàåò ýòèì íàçíà÷åíèåì, òîãäà êàê äå-ôàêòî îí îòðèöàåò ýòîò äîêóìåíò. Êðîìå òîãî, ñîãëàñíî ïóíêòàì 5.1.5 è 5.8 òîãî æå äîãîâîðà íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ (íåñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà ïîñòàâëåííîãî ãàçà) âëå÷åò çà ñîáîé àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåõîä ê ïîñòàâêàì â ðåæèìå ïðåäîïëàòû. Âîò è åâðîêîìèññàð ïî ýíåðãåòèêå Ãþíòåð Ýòòèíãåð íå ìîæåò ïîíÿòü ëîãèêó äåéñòâèé óêðàèíñêèõ âëàñòåé. «Óêðàèíà ïðîñèò öåíó â $268,5 çà òûñ. êóá. ì, à Ðîññèÿ òðåáóåò $485. Ìû õîòèì äîãîâîðèòüñÿ î ðûíî÷íîé öåíå äëÿ Óêðàèíû, ÷òîáû îíà áûëà â ëó÷øåì ïîëîæåíèè, ÷åì ïðè âûïîëíåíèè òðåáîâàíèé ãîñïîäèíà Ïóòèíà, íà êîòîðûõ îí íàñòàèâàåò ñ 1 àïðåëÿ. Íåêèé ñðåäíèé ïîêàçàòåëü, êàê êàæåòñÿ, áûë áû ñïðàâåäëèâûì ðåçóëüòàòîì ïåðåãîâîðîâ», — ñ÷èòàåò îí. À òåïåðü äàâàéòå ïðåäñòàâèì ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ âíóòðè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Äîïóñòèì, îáùèíà íåáîëüøîãî ïîñåëêà (äàæå íå íà âîñòîêå, à íà çàïàäå ñòðàíû) çàÿâèò: «1. Ìû íå ñòàíåì âíîñèòü ïðåäîïëàòó çà íåïîñòàâëåííûé ãàç. 2. Ìû áóäåì ïëàòèòü çà ãàç ïî ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîìó òàðèôó 725,4 ãðí. çà 1 òûñ. êóá. ì, à íå ïî óñòàíîâëåííîìó ïî óêàçêå ÌÂÔ è ñîäåðæàùåìó êîððóïöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ òàðèôó 1788 ãðí.». Êàê ïîñòóïèò â ýòîì ñëó÷àå âëàñòü? Âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, æèòåëåé ïîñåëêà íåìåäëåííî îñòàâÿò áåç ãàçîñíàáæåíèÿ. Ñëó÷àè ïðèìåíåíèÿ ïîäîáíûõ ìåð ê ãðàæäàíàì, êîòîðûå íå â ñîñòîÿíèè ïëàòèòü ïîäñêî÷èâøóþ äî íåáåñ öåíó, â ñòðàíå óæå íå åäèíè÷íû. Òàêàÿ ïðàêòèêà ìàëî-ïîìàëó ïðèîáðåòàåò ìàññîâûé õàðàêòåð. È åñëè Ðîññèþ, óñòàíîâèâøóþ öåíó ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó êîíòðàêòó, ïðåäñòàâëÿþò êàê ýêîíîìè÷åñêîãî àãðåññîðà, òî êòî æå òîãäà ßöåíþê è Êî, êîòîðûå â óñëîâèÿõ çàìîðàæèâàíèÿ ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû è îòìåíû ïîâûøåíèÿ ïåíñèé (ñîîòâåòñòâåííî â èþëå è îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà) ââîäÿò ýêîíîìè÷åñêè íåîáîñíîâàííûå íåïîäúåìíûå òàðèôû, ñòàâÿ ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ãðàíü âûæèâàíèÿ?

Íèêîãî íå îñòàâÿò áåç âíèìàíèÿ: øêóðó äåðóò ñî âñåõ «Ïîçàáîòèâøèñü» îá èíäèâèäóàëüíîì ñåêòîðå, íûíåøíåå ïðàâèòåëüñòâî íå îñòàâèëî áåç âíèìàíèÿ è îáèòàòåëåé ìíîãîýòàæåê. Ñ 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà âñå òåì æå ïîñòàíîâëåíèåì ÍÊÐÝ ¹ 81 ðåêîìåíäîâàíî (÷èòàé: ïîðó÷åíî) íå ìåíåå ÷åì íà 40% óâåëè÷èòü ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü öåíû íà ïðèðîäíûé ãàç, ðåàëèçóåìûé ñóáúåêòàì õîçÿéñòâîâàíèÿ, êîòîðûå âûðàáàòûâàþò òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ. Çàòåì ýòî íà÷èíàíèå ïîëó÷èò ïðîäîëæåíèå («áëàãîäàðÿ» òàêæå óïîìÿíóòîìó ïîñòàíîâëåíèþ ÊÌ ¹ 106): â ïîñëåäóþùèå òðè ãîäà êàæäîå 1 ìàÿ îçíàìåíóåòñÿ ïîäúåìîì öåí — â 2015-ì äîáàâÿò åùå 40%, à â 2016-ì è 2017-ì ïî 20%. ßñíî, ÷òî ñîîòâåòñòâåííî ïîäíèìóòñÿ òàðèôû íà öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå. Âî ÷òî ýòî âûëüåòñÿ äëÿ æèòåëåé îáëàñòíûõ öåíòðîâ, âèäíî ïî äàííûì, ïðåäñòàâëåííûì â òàáë. 2, 3.

*  ñêîáêàõ óêàçàí âèä òàðèôà: åä. — åäèíûé; ä/ñ. — äâóñòàâî÷íûé; ñ. — ñåçîííûé. ** Ñòîèìîñòü ýíåðãîíîñèòåëåé çà 1 Ãêàë (áåç ïåðåñ÷åòà íà 1 êâ. ì).

Òàáëèöà 3. Òàðèôû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå â îáëàñòíûõ öåíòðàõ â 2014— 2017 ãã., ãðí. çà 1 êóá. ì âîäû (ïðè íàëè÷èè ñ÷åò÷èêà) / íà 1 ÷åë. â ìåñÿö (áåç ñ÷åò÷èêà) Ãîðîä

íà 01.01.14

ñ 01.07.14

ñ 01.05.15

ñ 01.05.16

ñ 01.05.17

Âèííèöà

16,04/50,53

22,46/70,74

31,44/99,04

37,73/118,85

45,28/142,62

Äíåïðîïåòðîâñê

13,20/42,20

18,48/59,08

25,87/82,71

31,04/99,25

37,25/119,10

Äîíåöê

17,58/53,83

24,61/75,36

34,45/105,50

41,34/126,60

49,61/151,92

Æèòîìèð

17,39/47,99

24,35/67,19

34,09/94,07

40,91/112,88

49,09/135,46

Çàïîðîæüå

10,23/39,9

14,32/55,86

20,05/78,20

24,06/93,84

28,87/112,61

Èâàíî-Ôðàíêîâñê

12,87/42,47

18,02/59,46

25,23/83,24

30,28/99,89

36,34/119,87 44,86/156,95

Êèåâ

15,89/55,61

22,25/77,85

31,15/108,99

37,38/130,79

Ëóãàíñê

18,00/57,49

25,20/80,49

35,28/112,69

42,34/135,23

50,81/162,28

Ëóöê

16,67/60,85

23,34/85,19

32,68/119,27

39,22/143,12

47,06/171,74

Ëüâîâ

20,16/53,98

28,22/75,57

39,51/105,80

47,41/126,96

56,89/152,35

Íèêîëàåâ

9,05/45,16

12,67/63,22

17,74/88,51

21,29/106,21

25,55/127,45

Îäåññà

20,19/-

28,27/-

39,58/-

47,50/-

57,00/-

Ïîëòàâà

13,12/41,86

18,37/58,60

25,72/82,04

30,86/98,45

37,03/118,14 33,46/107,04

Ðîâíî

11,85/37,92

16,59/53,09

23,23/74,33

27,88/89,20

Ñóìû

11,92/42,91

16,69/60,07

23,37/84,10

28,04/100,92

33,65/121,10

Òåðíîïîëü

15,71/48,21

21,99/67,49

30,79/94,49

36,95/113,39

44,34/136,07

Õàðüêîâ

13,78/41,34

19,29/57,88

27,01/81,03

32,41/97,24

38,89/116,69

Õåðñîí

18,86/60,23

26,40/84,32

36,96/118,05

44,35/141,66

53,22/169,99

Õìåëüíèöêèé

10,35/31,72

14,49/44,41

20,29/62,17

24,35/74,60

29,22/89,52

×åðêàññû

14,05/44,26

19,67/61,96

27,54/86,74

33,05/104,09

39,66/124,91

×åðíèãîâ

11,87/41,53

16,62/58,14

23,27/81,40

27,92/97,68

33,50/117,22

Òàáëèöà 5. Ðàñ÷åò åæåìåñÿ÷íûõ çàòðàò, ãðí., íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ â Êèåâå ñ 01.07.14 Âèä ÆÊÕ

Êâàðòïëàòà

Êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü, êâ. ì (ñîñòàâ ñåìüè, ÷åë.)

Òàðèô

1-êîìíàòíàÿ, 32 (1)

2-êîìíàòíàÿ, 48 (3)

3-êîìíàòíàÿ, 66 (5)

2,80 ãðí.

Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå

10,89 ãðí. íà 1 ÷åë.

10,89

32,67

54,45

Âîäîîòâîä

8,36 ãðí. íà 1 ÷åë.

8,36

25,08

41,80

Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå

77,85 ãðí. íà 1 ÷åë.

77,85

233,55

389,25

Öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå

4,34 ãðí. íà 1 êâ. ì

138,88

208,32

286,44

1,2731 ãðí. çà 1 êóá. ì ïðè íîðìå 9,8 êóá. ì íà 1 ÷åë.

12,48

37,44

62,40

Ãàç (ïëèòà)

Ýëåêòðîýíåðãèÿ

0,2802 ãðí. — äî 150 êÂò·÷; 0,3648 ãðí. — áîëüøå 150 êÂò·÷

75 êÂò·÷ — 21,02 150 êÂò·÷ — 42,04

200 êÂò·÷ — 60,28

Âñåãî, ãðí.

359,08

714,50

1079,42

Óâåëè÷åíèå çàòðàò*, ãðí.

88,21

173,86

261,43

* Ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè òàáë. 4.

Êàê âèäèì, òîëüêî èç-çà ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà òåïëîýíåðãèþ çàòðàòû ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî êèåâëÿíèíà íà óñëóãè ÆÊÕ âîçðàñòóò íà 60—90 ãðí. â ìåñÿö. Ïðè ýòîì ÿñíî, ÷òî ïîñëå âûáîðîâ ïîäíèìåòñÿ è êâàðòïëàòà (íà ïîâûøåíèå êîòîðîé, êñòàòè, óæå íå ðàç ïðîçðà÷íî íàìåêàë ãëàâà Êèåâñêîé ãîðãîñàäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð Áîíäàðåíêî), ïîäîðîæàþò è ýëåêòðîýíåðãèÿ, è õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå. Äà è ñ ïîâûøåíèåì «òîëüêî íà 40%» òàðèôîâ íà öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå ïîêà íå âñå ÿñíî. Õîòÿ ñîãëàñíî ìåìîðàíäóìó ñ ÌÂÔ óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà òåïëîñíàáæåíèå — ïðåðîãàòèâà Íàöêîìèññèè ïî ãîñðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå êîììóíàëüíûõ óñëóã, Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ïîäãîòîâèëî ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáìèíà, êîòîðûì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîé äåöåíòðàëèçàöèè ïåðåäàòü äàííûå ôóíêöèè ìåñòíûì îðãàíàì âëàñòè. Òîãäà î ââåäåíèè åäèíûõ óíèôèöèðîâàííûõ òàðèôîâ ïðèäåòñÿ çàáûòü, è «ñâèñòîïëÿñêà», íàáëþäàåìàÿ â òàáë. 2 è 3, ïðîäîëæèòñÿ. Ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíûõ âëàñòåé — «ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó» åùå è ñîâëàäåëüöû òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, è óæ îíè-òî íå óïóñòÿò âîçìîæíîñòè «óðâàòü êóø», ïîâûñèâ òàðèôû áîëåå ÷åì íà 40%.

Îñíîâíîé óäàð ïðèäåòñÿ íà îñåíü Ïåðâûé óäàð ßöåíþê è Êî íàíåñëè, êàê ìû âèäåëè, ïî æèòåëÿì èíäèâèäóàëüíîãî ñåêòîðà — ïîâûñèâ ðîçíè÷íûå òàðèôû íà ãàç íà 63%. Âðåìÿ äëÿ ýòîãî ïîâûøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâî âûáðàëî (îáäóìàííî èëè íåò) óäà÷íîå. Âåäü â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä ãàç â èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìàõ èñïîëüçóþò òîëüêî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è îáúåì åãî ïîòðåáëåíèÿ ñðàâíèòåëüíî íåâåëèê. À âîò ñ íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà îí óâåëè÷èâàåòñÿ â íåñêîëüêî (ïîä÷àñ â äåñÿòêè) ðàç. Ìû ïðîâåëè ðàñ÷åò çàòðàò (òàáë. 6—7) â êîíêðåòíûõ äîìàõ òðåõ êàòåãîðèé ïëîùàäè (ñîîòâåòñòâåííî êàòåãîðèÿì ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà), íàõîäÿùèõñÿ â ãîðîäñêîé ÷åðòå Êèåâà â ðàéîíå ïë. Øåâ÷åíêî. Ýòè êàòåãîðèè îõâàòûâàþò ïðèìåðíî 97% èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî ôîíäà ñòðàíû, à îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ ãàçà õàðàêòåðíû ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ. Òàáëèöà 6. Åæåìåñÿ÷íûå çàòðàòû, ãðí., íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ â èíäèâèäóàëüíûõ äîìàõ â îòîïèòåëüíûé (îêòÿáðü—ìàðò) ïåðèîä íà 01.01.14 Õàðàêòåðèñòèêè äîìà; ñîñòàâ ñåìüè Âèä óñëóã ÆÊÕ

Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå

Òàðèô

50 êâ. ì (350 êóá. ì); 4 ÷åë.

120 êâ. ì (900 êóá. ì); 5 ÷åë.

240 êâ. ì (1600 êóá. ì); 5 ÷åë.

60,44

75,55

75,55

253,89

988,20

3597,12

15,11 ãðí. íà 1 ÷åë.

Ñì. â òàáë. 1 Ðàçìåð òàðèôà Ãàç äëÿ îòîïëåíèÿ ñ 01.08.10 äëÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïåðâûõ òðåõ êàòåïèùè ãîðèé ïîòðåáèòåëåé ñî ñ÷åò÷èêàìè

Ýëåêòðîýíåðãèÿ

0,2802 ãðí. — äî 150 êÂò·÷; 0,3648 ãðí. — áîëåå 150 êÂò·÷

150 êÂò·÷ — 42,04

Âñåãî, ãðí.

356,37

250 êÂò·÷ — 78,88 400 êÂò·÷ — 133,24

1142,63

3805,91

Òàáëèöà 7. Åæåìåñÿ÷íûå çàòðàòû, ãðí., íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ â èíäèâèäóàëüíûõ äîìàõ â îòîïèòåëüíûé (îêòÿáðü—ìàðò) ïåðèîä ñ 01.05.14 Õàðàêòåðèñòèêè äîìà; ñîñòàâ ñåìüè Âèä óñëóã ÆÊÕ

Õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå

Òàðèô

50 êâ. ì (350 êóá. ì); 4 ÷åë.

120 êâ. ì (900 êóá. ì); 5 ÷åë.

240 êâ. ì (1600 êóá. ì); 5 ÷åë.

15,11 ãðí. íà 1 ÷åë.

60,44

75,55

75,55

381,15

1609,20

5832,00

Ñì. â òàáë. 1 ðàçìåð Ãàç äëÿ îòîïëåíèÿ òàðèôà ñ 01.05.14 è ïðèãîòîâëåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ñî ïèùè ñ÷åò÷èêàìè (3 êàòåãîðèè) Ýëåêòðîýíåðãèÿ

Ïðèìå÷àíèå.  ×åðíîâöàõ íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè; ïî Êèðîâîãðàäó íåò äàííûõ.

0,2802 — äî 150 êÂò·÷; 0,3648 — áî- 150 êÂò·÷ — 42,04 250 êÂò·÷ — 78,88 400 êÂò·÷ — 133,24 ëåå 150 êÂò·÷

Âñåãî, ãðí

483,63

1763,63

6040,79

Óâåëè÷åíèå çàòðàò*, ãðí.

127,26

621,00

2234,88

* Ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè òàáë. 6.

Æèòåëè ñòîëèöû è íåêîòîðûõ äðóãèõ ãîðîäîâ óæå â àâãóñòå ñìîãóò ïî ñâîèì ïëàòåæêàì çà óñëóãè ÆÊÕ ãîðÿ÷î îöåíèòü çàáîòëèâîñòü «âûáðàííîãî» êèåâñêèì ìàéäàíîì ïðàâèòåëüñòâà. Äëÿ îñòàëüíûõ âðåìÿ ïðîèçíîñèòü òåïëûå ñëîâà â òîò æå àäðåñ íàñòàíåò ñ íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2014— 2015 ãã. (òàáë. 4, 5). Òàáëèöà 4. Åæåìåñÿ÷íûå çàòðàòû, ãðí., íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ â Êèåâå íà 01.01.14 Âèä ÆÊÕ

Êâàðòïëàòà

Òàðèô

Êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü, êâ. ì (ñîñòàâ ñåìüè, ÷åë.) 1-êîìíàòíàÿ, 32 (1)

2-êîìíàòíàÿ, 48 (3)

3-êîìíàòíàÿ, 66 (5)

2,80 ãðí. íà 1 êâ. ì

89,60

134,40

184,80

Õîëîäíîå âîäîñíàá10,89 ãðí. íà 1 ÷åë. æåíèå

10,89

32,67

54,45

Âîäîîòâîä

8,36 ãðí. íà 1 ÷åë.

8,36

25,08

41,80

Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå

55,61 ãðí. íà 1 ÷åë.

55,61

166,83

278,05

Öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå

3,10 ãðí. íà 1 êâ. ì

99,20

148,80

204,60

Ãàç (ïëèòà)

0,736 ãðí. çà 1 êóá. ì ïðè íîðìå 9,8 êóá. ì íà 1 ÷åë.

7,21

21,64

36,05

Ýëåêòðîýíåðãèÿ

0,2802 ãðí. — äî 150 êÂò·÷; 0,3648 ãðí. 75 êÂò·÷ — 21,02 150 êÂò·÷ — 42,04 200 êÂò·÷ — 60,28 — áîëåå 150 êÂò·÷

Âñåãî, ãðí.

270,87 12

540,64

817,99

Áðîñàåò â äðîæü Îò ïðåäñòîÿùèõ â íåäàëåêîì áóäóùåì ðàñõîäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â òàáë. 7, óæå ñåé÷àñ â äðîæü áðîñàåò, à âîëîñû äûáîì âñòàþò. È ýòî ó êèåâëÿí ñ èõ ñðàâíèòåëüíî áîëåå âûñîêèìè çàðïëàòàìè è ïåíñèÿìè. À ÷òî óæ ãîâîðèòü î æèòåëÿõ íåáîëüøèõ ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ! Ïðåäñòàâèì ñåáå äëÿ ïðèìåðà ñåìüþ, ãäå ðàáîòàåò òîëüêî åå ãëàâà, ïîëó÷àÿ çàðïëàòó 1500 ãðí., ñóïðóãà ðàáîòû íå èìååò; êðîìå òîãî, åñòü åùå äâîå ïåíñèîíåðîâ ñ ìèíèìàëüíûìè ïåíñèÿìè è äâîå ìàëåíüêèõ äåòåé. Óæå â îêòÿáðå òàêîå ñåìåéñòâî áóäåò âûíóæäåíî îòäàâàòü çà óñëóãè ÆÊÕ 1763 ãðí., ò. å. áîëåå ïîëîâèíû îáùåãî äîõîäà, ñîñòàâëÿþùåãî 3500 ãðí.  ýòèõ óñëîâèÿõ íåèçáåæåí ìàññîâûé ïåðåâîä èíäèâèäóàëüíîãî ñåêòîðà íà àëüòåðíàòèâíûå ãàçó èñòî÷íèêè îòîïëåíèÿ — óãîëü, äðîâà è ò. ï. Âîò è ñáóäåòñÿ íàêîíåö-òî çàâåòíàÿ ìå÷òà ïåðâîãî «ïðåçèäåíòà îò ìàéäàíà» — Âèêòîðà Þùåíêî — îá îòîïëåíèè æèëîãî ôîíäà ñîëîìîé. À æèòåëè ìíîãîýòàæåê, ðåàãèðóÿ íà ãàëîïèðóþùèé ðîñò òàðèôîâ, ìàññîâî ïðåêðàòÿò ïëàòèòü çà óñëóãè ÆÊÕ. Ïðèçíàêè òåíäåíöèè ê ýòîìó óæå ïðîñìàòðèâàþòñÿ: â ÿíâàðå-ìàðòå òåêóùåãî ãîäà, ïî äàííûì Ãîññòàòà, ýòè óñëóãè îïëàòèëè òîëüêî 91,4% íàñåëåíèÿ ïðîòèâ 99% â 2013-ì. Èòàê, ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ïðîãíîçèðîâàòü: ïîëèòèêà Êàáìèíà ßöåíþêà ïî ñòðåìèòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ òàðèôîâ ïðè çàìîðîæåííûõ ìèíèìàëüíîé çàðïëàòå è ïåíñèÿõ ïðèâåäåò ê êîëëàïñó ïëàòåæåé çà óñëóãè ÆÊÕ. È òåïåðü ãðàæäàíàì ñòðàíû îñòàåòñÿ òîëüêî íàäåÿòüñÿ, ÷òî èçáðàííûé ïðåçèäåíò ïîäêîððåêòèðóåò ðâóùèåñÿ â çàîáëà÷íóþ âûñü òàðèôû â ñòîðîíó ñíèæåíèÿ è ïðåäîòâðàòèò ïîäîáíûé ïå÷àëüíûé èñõîä. Ëåîíèä ÃÓÑÀÊ


Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè îòáèðàåò ó ìåñòíûõ áþäæåòîâ ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò.  ìàå âåäîìñòâî îïóáëèêîâàëî äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáìèíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ è äðóãèõ ðàáîò âðåìåííîãî õàðàêòåðà». Îñíîâíîé íîâàöèåé äîêóìåíòà ÿâëÿåòñÿ âîçâðàò ïîäêîíòðîëüíîìó Ìèíñîöïîëèòèêè Ôîíäó îáùåîáÿçàòåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ íà ñëó÷àé áåçðàáîòèöû (äàëåå ôîíä) ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò, ê êîòîðûì ïðèâëåêàþò ãðàæäàí, ëèøèâøèõñÿ ðàáîòû è ñòîÿùèõ íà ó÷åòå â öåíòðàõ çàíÿòîñòè. Îíè òàêæå ïîäîò÷åòíû ìèíèñòåðñòâó. Ôîíä èìåë ýòè ïîëíîìî÷èÿ äî 1 ÿíâàðÿ 2013 ã., ïîêà íå âñòóïèëà â ñèëó íîâàÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ». Ïîñëå ýòîãî îáùåñòâåííûå ðàáîòû íà ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ ôèíàíñèðîâàëè ìåñòíûå áþäæåòû è Ôîíä ñòðàõîâàíèÿ íà ñëó÷àé áåçðàáîòèöû. Òåïåðü æå â Ìèíñîöïîëèòèêè, âîçãëàâëÿåìîì Ëþäìèëîé Äåíèñîâîé, ñ÷èòàþò, ÷òî çà ïðîøåäøèé ãîä ìåñòíûå âëàñòè òàê è íå ñìîãëè íàëàäèòü ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ öåíòðàìè çàíÿòîñòè, â ðåãèîíàõ âûäåëÿëè ñëèøêîì ìàëî äåíåã íà îáùåñòâåííûå ðàáîòû, è õîòÿò «îòêðóòèòü» ñèòóàöèþ íàçàä. Îáúÿñíåíèå ýòîìó ìîæíî íàéòè â àíàëèçå ðåãóëÿòîðíîãî âëèÿíèÿ óïîìÿíóòîãî ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáìèíà, â êîòîðîì óêàçàíî, ÷òî â 2012 ã., äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî çàêîíà «Î çàíÿòîñòè», ê îáùåñòâåííûì ðàáîòàì ïðèâëåêàëèñü 223,3 òûñ. áåçðàáîòíûõ, à â 2013-ì — òîëüêî 85,7 òûñ. Î÷åâèäíî, ÷òî äàëåêî íå âñå ìåñòíûå áþäæåòû êîððåêòèðîâàëèñü ñ ó÷åòîì èçìåíèâøåãîñÿ çàêîíà. Êðîìå òîãî, åùå ïðîøëûì ëåòîì âëàñòè ñòîëêíóëèñü ñ ñîêðàùåíèåì íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé. Ïîýòîìó ãîñêàçíà÷åéñòâî çà÷àñòóþ áëîêèðîâàëî ñ÷åòà ìåñòíûõ âëàñòåé, îòïóñêàÿ äåíüãè ïðåèìóùåñòâåííî íà çàùèùåííûå ñòàòüè áþäæåòà — çàðïëàòû ãîññëóæàùèì è ïåíñèè. Òàêèì îáðàçîì, åñëè âåðèòü ïðåäñòàâëåííûì öèôðàì, âñåãî çà ãîä êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ, ïîëó÷èâøèõ äîïîëíèòåëüíûé äîõîä îò ýòèõ ìåðîïðèÿòèé, ñîêðàòèëîñü áîëåå ÷åì â 2,5 ðàçà. À ðàç òàê, ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè óáîðêè è áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè, óõîäà çà èíâàëèäà-

Âîïðîñ â äðóãîì. Ðàñ÷åòíàÿ ÷èñëåííîñòü èíñïåêòîðîâ äëÿ òàêîé ðàáîòû — 1900 ÷åëîâåê, ðåàëüíî ñåé÷àñ ýòèì çàíèìàþòñÿ 5. Êîãäà îáñóæäàëñÿ ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ¹602, ìû ñîãëàøàëèñü íà íåãî ñ óñëîâèåì, ÷òî ïîëó÷èì øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü, Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáåùàëî ïîääåðæàòü íàñ íà óðîâíå Êàáìèíà. Îäíàêî âñå äîãîâîðåííîñòè íàðóøåíû, â ðåçóëüòàòå ó íàñ â ýòîì íàïðàâëåíèè àáñîëþòíî íå÷åëîâå÷åñêèå íàãðóçêè. Ïðè÷åì ýòî ãëàâíàÿ íàøà ïðîáëåìà íå òîëüêî ïî âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ îá ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè òàðèôîâ — êðîìå ýòîãî, ìû âåäåì êîíòðîëü çà ôîðìèðîâàíèåì è ïðèìåíåíèåì öåí íà áîëüøîé ïåðå÷åíü ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé ëåêàðñòâ. Êàêàÿ ñèòóàöèÿ íà ðûíêå ëåêàðñòâ, âàì, ïîëàãàþ, èçâåñòíî. Èñõîäÿ èç îáùåãî îáúåìà ïîëíîìî÷èé øòàò äîëæåí áûòü 4 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, à ðåàëüíî — 150. Ðåøåíèå î øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ïðèíèìàëîñü ñ ãîëîñà íà çàñåäàíèè Êàáìèíà ïî÷òè 2 ãîäà íàçàä, íî ñ òåõ ïîð îáúåì ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ óâåëè÷èëñÿ â 10 ðàç, à øòàò îñòàëñÿ ïðåæíèé. Ìíå ñ 2012-ãî äî 2014 ã. íå ìîãëè íàçíà÷èòü çàìåñòè-

òåëÿ, à ìåñÿö íàçàä ïîøåë íà ïîâûøåíèå ìîé ïåðâûé çàìåñòèòåëü, òåïåðü ó íàñ 2 âàêàíñèè íà ðóêîâîäÿùåì óðîâíå. Ïðè÷åì äåëî íå â îòñóòñòâèè êàíäèäàòóð, à â òîì, ÷òî Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïî íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì èãíîðèðóåò ïðîáëåìû èíñïåêöèè. Çàòî ïðèìåðíî ðàç â ïîëãîäà îçâó÷èâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èíñïåêöèþ èëè ëèêâèäèðîâàòü, èëè åùå áîëüøå îñëàáèòü — ïðè ýòîì íåäîâîëüñòâî íàñåëåíèÿ öåíàìè è òàðèôàìè òîëüêî íàðàñòàåò.  ïðîøëîì ãîäó ñîöãðóïïà «Ðåéòèíã» ïðîâîäèëà èññëåäîâàíèå «Ïðîáëåìû, êîòîðûå áåñïîêîÿò ãðàæäàí». È íåîáõîäèìîñòü êîíòðîëÿ çà öåíàìè ëþäè ïîñòàâèëè íà 1-å ìåñòî. Óâåðåí, ÷òî ïîñëåäíèå ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ àêöåíòû èçìåíèëè ëèøü âðåìåííî, âåäü ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû âñåãäà áóäóò âîëíîâàòü ëþäåé áîëüøå, ÷åì ïîëèòèêà. — Èìåþò ëè ìåñòî ôàêòû ïðåäíàìåðåííîãî èëè íåïðåäíàìåðåííîãî çàâûøåíèÿ òàðèôîâ? Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî? — Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, íà ìîé âçãëÿä, â òîì, ÷òî íà ìåñòàõ ìàëî âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.  êðóïíûõ ãîðîäàõ áîëåå-ìåíåå ïîíÿòíàÿ êàäðîâàÿ ñèòóàöèÿ, à âîò â ïîñåëêîâûõ è ãîðîäñêèõ ñîâåòàõ, ñåëüñîâåòàõ — ñîâåðøåííî èíàÿ.

Äà, íåðåäêî ïûòàþòñÿ ìàíèïóëèðîâàòü ñîçíàòåëüíî, ïîëüçóÿñü ìîíîïîëüíûì ïîëîæåíèåì è òåì, ÷òî «ëèøíèõ» 5 êîïååê ïîòðåáèòåëè «íå ÷óâñòâóþò», à â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àþòñÿ ìèëëèîíû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû — êàê òðàêòîâàòü, íàïðèìåð, ïîïûòêè ìíîãîîòðàñëåâûõ ïðåäïðèÿòèé ïåðåêëàäûâàòü ðàñõîäû ïî îäíîìó âèäó óñëóã, ãäå åñòü ïðèáûëü, íà òîò, êîòîðûé ïðîïèñàí êàê óáûòî÷íûé, ïîïûòêè ó÷åñòü â òàðèôàõ òå ðàáîòû, êîòîðûå äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ çà ñ÷åò ìåñòíûõ áþäæåòîâ? — ×àñòî ëè ìåñòíàÿ âëàñòü, èìåÿ âëèÿíèå íà êîììóíàëüùèêîâ, çàñòàâëÿëà èõ óìåíüøàòü òàðèôû íà óñëóãè? Çà ñ÷åò ÷åãî ýòî âîçìîæíî? — Ìû íå âåäåì òàêîé ñòàòèñòèêè, íàøà ðàáîòà — àíàëèçèðîâàòü è ïðîâåðÿòü äîêóìåíòû. Íî ÿ áû õîòåë íàïîìíèòü, ÷òî îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíû óñòàíàâëèâàòü òàðèôû íà ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîì óðîâíå — òî åñòü òàðèô äîëæåí ïîêðûâàòü çàòðàòû ïðåäïðèÿòèÿ íà îêàçàíèå óñëóãè. È åñëè âëàñòè ïðèíèìàþò ñîçíàòåëüíîå ðåøåíèå î åãî çàíèæåíèè, íàïðèìåð ïî ïîëèòè÷åñêèì ïðè÷èíàì, òî äîëæíû êîìïåíñèðîâàòü ïðåäïðèÿòèÿì óáûòêè. À äåìàãîãèÿ ïðèâîäèò òîëüêî ê òî-

ìó, ÷òî êàíàëèçàöèÿ ïî óëèöàì òå÷åò ãîäàìè. — Êàêèå ìåõàíèçìû áóäåò èìåòü Ãîñöåíèíñïåêöèÿ â íîâûõ óñëîâèÿõ, åñëè ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ÊÌÓ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîðÿäê³â, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâàìè ÊÌÓ â³ä 26 ëèïíÿ 2006 ðîêó ¹1010 òà â³ä 1 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹869» áóäåò ïðèíÿò? — Çà íàìè îñòàíåòñÿ ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê. Ýòî íå òàêîé ýôôåêòèâíûé ìåõàíèçì, êàê ïðåäâàðèòåëüíûé êîíòðîëü, è, äóìàþ, ñèëüíî ïîñòðàäàþò ãðàæäàíå. — Âàøè ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øåíèþ ñèñòåìû êîíòðîëÿ çà ôîðìèðîâàíèåì òàðèôîâ â ÆÊÕ. — Ìîÿ ïîçèöèÿ òàêîâà: ïîëó÷åíèå ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ Ãîñöåíèíñïåêöèè ïåðåä óòâåðæäåíèåì òàðèôîâ íà ìåñòàõ äîëæíî áûòü îáÿçàòåëüíûì. ß óæå ïðèâîäèë ñòàòèñòèêó — íàðóøåíèÿ âûÿâëÿþòñÿ â 81% ñëó÷àåâ. Îäíàêî äëÿ ýòîé ðàáîòû íóæíà àäåêâàòíàÿ øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü. ß áûë è îñòàþñü ñòîðîííèêîì æåñòêîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå êîíòðîëÿ, êîòîðàÿ íå ìîæåò è íå äîëæíà áûòü çàìåíåíà «ëèáåðàëèçìîì». Âñå ðàçâèòûå ýêîíîìèêè — ýòî ñèñòåìû ñ âûñîêèì óðîâíåì ãîñêîíòðîëÿ, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò òàêóþ ïðîñòóþ Q âåùü, êàê ïîðÿäîê.

Òðóäîâûå àðìèè åùå ïðèãîäÿòñÿ ìè è äðóãèõ îïëà÷èâàåìûõ èç áþäæåòà è íå òðåáóþùèõ êâàëèôèêàöèè ðàáîò íàäî âåðíóòü Ìèíñîöïîëèòèêè. Ëîãè÷íî? Îäíàêî èíôîðìàöèÿ î ñíèæåíèè â ðàçû çàíÿòûõ íà âðåìåííûõ ðàáîòàõ òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ äðàìàòè÷íîé. Íà ñàéòå Ãîññëóæáû çàíÿòîñòè, êîòîðàÿ èìååò ñòàòóñ èñïîëíèòåëüíîé äèðåêöèè Ôîíäà ñòðàõîâàíèÿ îò áåçðàáîòèöû, â ðàçäåëå «ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ» (ñáîðíèê «Ðûíîê òðóäà Óêðàèíû-2013», «àêòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè») óêàçàíî, ÷òî â 2013 ã. â îáùåñòâåííûõ è äðóãèõ ðàáîòàõ âðåìåííîãî õàðàêòåðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 230,6 òûñ. ÷åë. À ýòî äàæå áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Õîòÿ ê îáùåñòâåííûì ðàáîòàì äåéñòâèòåëüíî ïðèâëåêàëîñü âñåãî 87 òûñ. ÷åë. Êîìó âåðèòü?  ñàìîé ñëóæáå çàíÿòîñòè ðàñõîæäåíèå â öèôðàõ ïîÿñíÿþò èñêëþ÷èòåëüíî îñîáåííîñòÿìè òåðìèíîëî-

ãèè.  íîâîé ðåäàêöèè çàêîíà î çà- Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ íÿòîñòè âïåðâûå áûëè ðàçãðàíè÷åíû è äðóãèõ ðàáîò âðåìåííîãî õàðàêòåðà îáùåñòâåííûå è âðåìåííûå ðàáîòû. ïðèáåãëè ê áàíàëüíîé ìàíèïóëÿöèè Îáùåñòâåííûìè íàðåêëè ðàáîòû â ñòàòèñòèêîé. èíòåðåñàõ òåððèòîðèàëüíûõ îáùèí, Ñäåëàíî ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû, èñêîòîðûå îðãàíèçóþòêëþ÷èâ îðãàíû ìåñò íåêîòîðûõ ñÿ ìåñòíûìè ãîñàäíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èç ìèíèñòðàöèÿìè, èñ÷èñëà òåõ, êòî ôèíàíðåãèîíàõ ïîëêîìàìè ìåñòíûõ ñèðóåò è îðãàíèçóåò îáêîëè÷åñòâî ñîâåòîâ ñ ó÷àñòèåì ùåñòâåííûå ðàáîòû, ñîãëàñíûõ íà ðåãèîíàëüíûõ öåíòÌèíñîöïîëèòèêè ñìîãðîâ çàíÿòîñòè (ñòðóê- ëþáóþ íèçêîîïëà- ëî åäèíîëè÷íî îïðåäåòóð Ãîññëóæáû çàíÿêàêèå ðàáîòû ê ÷èâàåìóþ ðàáîòó ëÿòü, òîñòè è Ìèíñîöïîíèì îòíîñÿòñÿ è ïîäëåóâåëè÷èëîñü ëèòèêè) è ôèíàíñèæàò êîìïåíñàöèè èç ðóþòñÿ çà ñ÷åò ìåñòïî÷òè â äâà ðàçà áþäæåòà. íûõ áþäæåòîâ, ðàáîÄëÿ ìíîãèõ ðàáîòîòîäàòåëåé è äðóãèõ íå äàòåëåé, êîòîðûå çàíèçàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì èñ- ìàþòñÿ âðåìåííûì òðóäîóñòðîéñòâîì òî÷íèêîâ.  äàííîì ñëó÷àå íà ïàðè- áåçðàáîòíûõ, äîòàöèè èç êàçíû ÿâòåòíûõ íà÷àëàõ. ëÿþòñÿ äàëåêî íå ïîñëåäíèì ñòèìóÊ ðàáîòàì âðåìåííîãî õàðàêòåðà ëîì èõ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììàõ ñîäåéìåñòíûå áþäæåòû îòíîøåíèÿ íå èìå- ñòâèÿ çàíÿòîñòè. À åñëè âëàäåëüöàì þò. À çíà÷èò, àâòîðû ïðîåêòà ïîñòà- ïðåäïðèÿòèé è ôèðì ïðåäëàãàþòñÿ íîâëåíèÿ Êàáìèíà îá èçìåíåíèÿõ â íåïðîçðà÷íûå ñõåìû, òî ëó÷øå, ÷òî-

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèë ßðîñëàâ ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ

áû î íèõ çíàëî êàê ìîæíî ìåíüøå ïîñòîðîííèõ. Íå ïîòîìó ëè Ìèíñîöïîëèòèêè ðåøèëî èçáàâèòüñÿ îò ÷èíîâíèêîâ èç ìåñòíûõ ñîâåòîâ? Âïðî÷åì, æåëàíèå ñêîíöåíòðèðîâàòü â îäíèõ ðóêàõ îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ ðàáîò ìîæíî ïîÿñíèòü è óõóäøèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé. Îôèöèàëüíî îðãàíû ñòàòèñòèêè íå ôèêñèðóþò ðîñòà áåçðàáîòèöû. Ïî ïîñëåäíèì äàííûì Ãîññòàòà, â àïðåëå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàðòîì ñíèçèëîñü íà 3,6% è ñîñòàâèëî 474,7 òûñ. ëèö.  öåëîì ïî ñòðàíå â öåíòðàõ çàíÿòîñòè çàðåãèñòðèðîâàëîñü 1,8% íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà. À ïî ìåòîäèêå Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà â 2013 ã. óðîâåíü áåçðàáîòèöû â Óêðàèíå ñîñòàâèë 7,2%, â òî âðåìÿ êàê ãîäîì ðàíåå — 7,5%. Òåì íå ìåíåå ñèòóàöèÿ â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ, ãäå ïðîæèâàåò ïî÷òè 15% íàñåëåíèÿ ñòðàíû, îáùåèçâåñòíà. Ïîñëå àêòèâèçàöèè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè òàì âðåìåííî ïðåêðàòèëè äåÿòåëüíîñòü ìíîãèå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. À èõ ðàáîòíèêè áûëè îòïðàâëåíû â íåîïëà÷èâàåìûå îòïóñêà. Ïîýòîìó óðîâåíü ñêðûòîé áåçðàáîòèöû, ïîä êîòîðîé ïîíèìàþò ðåàëüíîå îòñóòñòâèå ðàáîòû è çàðàáîòêà ïðè ôîðìàëüíî ñîõðàíèâøèõñÿ îòíîøåíèÿõ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, ñåé÷àñ ãîðàçäî âûøå îôèöèàëüíîãî.  ýòîì êîíòåêñòå ñîâñåì ïî-äðóãîìó ÷èòàþòñÿ è îò÷åòû Ìèíñîöïîëèòèêè î ðåçêî óâåëè÷èâøåìñÿ â òåêóùåì ãîäó êîëè÷åñòâå òðóäîóñòðîåííûõ ãðàæäàí. Íàïðèìåð, åñëè âåðèòü ñòàòèñòèêå, â ïåðâîì êâàðòàëå öåíòðû çàíÿòîñòè ïî ñòðàíå òðóäîóñòðîèëè ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà áîëüøå áåçðàáîòíûõ, ÷åì çà ýòîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. À â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ — Õàðüêîâñêîé, Âîëûíñêîé, Çàêàðïàòñêîé, Ëüâîâñêîé, Òåðíîïîëüñêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ ïîêàçàòåëè óâåëè÷èëèñü ÷óòü ëè íå â äâà ðàçà. Âîçìîæíî, ýòî ãîâîðèò î ñèëüíûõ êà÷åñòâàõ ã-æè Äåíèñîâîé êàê ðóêîâîäèòåëÿ Ìèíñîöïîëèòèêè. Íî ýòî òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò è î òîì, ÷òî âñå áîëüøå æèòåëåé ñòðàíû äîâîëüíî ìðà÷íî îöåíèâàþò ñâîè òðóäîâûå ïåðñïåêòèâû, ñîãëàñíû íà ëþáóþ ðàáîòó è ãîòîâû ïîëó÷àòü ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó, ÷òîáû ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè. Ïðè÷åì íà Çàïàäíîé Óêðàèíå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íå ëó÷øå, à âîçìîæíî, è õóæå, ÷åì íà Q âîñòîêå.

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Áîëüøå ïîëíîìî÷èé — õîðîøèõ è ðàçíûõ Ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâî) ñîáèðàþòñÿ ëèêâèäèðîâàòü, ñîçäàâ íà åå ìåñòå íîâóþ — ñ óðåçàííûìè ïîëíîìî÷èÿìè. Îá ýòîì çàÿâèëà ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà Ìèõàèëà Áðîäñêîãî, ïðèçâàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé íå äîïóñòèòü òàêîé ðåîðãàíèçàöèè. Ïî èðîíèè ñóäüáû, â ìàå Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, îäíîé èç ôóíêöèé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîãëàñîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ èíòåðåñû áèçíåñà, ïîëó÷èëî íà ðóêè ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ î ëèêâèäàöèè è ñîçäàíèè íîâîãî îðãàíà — Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî âîïðîñàì ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîäãîòîâëåííûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Íî ñîãëàñîâûâàòü åãî íå ñòàëî, à âìåñòî ýòîãî ðàçâåðíóëî êàìïàíèþ â ñîáñòâåííóþ çàùèòó. Êàê âèäèì, èç íàçâàíèÿ Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñ÷åçëî óïîìèíàíèå î ðåãóëÿòîðíîé ïîëèòèêå — äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïðîâåðêîé ãîñóäàðñòâåííûõ àêòîâ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüñòâó. Êðîìå òîãî, åñëè íûíåøíåå Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ïîäâåäîìñòâåííî íåïîñðåäñòâåííî ïðåìüåð-ìèíèñòðó, òî ñëóæáà, êîòîðóþ õîòÿò ñîçäàòü íà åå ìåñòå, áóäåò ïî÷èíåíà ìèíèñòðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ïàâëó Øåðåìåòå. Ãëàâà Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ìèõàèë Áðîäñêèé, ÷üÿ äåïóòàòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü è ãîññëóæáà íå ðàç áûëè îòìå÷åíû ìíîãî÷èñëåííûìè èíòðèãàìè è ýïàòàæíûìè çàÿâëåíèÿìè

ïðîòèâ ïîëèòè÷åñêèõ îïïîíåíòîâ, îáëàñòÿõ Óêðàèíû â 2000—2010 ãã. äî óæå âûøåë íà òðîïó âîéíó ñ èíèöè- ëèêâèäàöèè â 2010-ì Ãîñêîìèòåòà àòîðàìè ðåîðãàíèçàöèè, ïîíèìàÿ, ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. ÷òî ñòàíåò ïåðâîé æåðòâîé ïåðòóðáàÏðîòèâ ðåîðãàíèçàöèè Ãîñïðåäïðèöèé â ñèñòåìå âëàñòè. Òåì áîëåå ÷òî íèìàòåëüñòâà âûñêàçàëñÿ è ðóêîâîäèã-í Áðîäñêèé — äîëãîæèòåëü íà ãîñ- òåëü ñåêðåòàðèàòà Ñîâåòà ïðåäïðèíèñëóæáå. Îí çàíèìàåò äîëæíîñòü ãëà- ìàòåëåé ïðè Êàáìèíå Àíäðåé Çàáëîââû Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñ 2010 ã. ñêèé, íàçâàâ ýòî ðåøåíèå «íåâåðíûì Äåëî ïîêà ÷òî îãðàíè÷èëîñü ïèñü- è íåñâîåâðåìåííûì». Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ìàìè â ïîääåðæêó ñóùåñòâóþùåãî ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïîëíîìî÷èé îðãàñòàòóñà è ïîëíîìî÷èé Ãîñïðåäïðè- íîâ âëàñòè óãðîæàåò áèçíåñó äîïîëíèíèìàòåëüñòâà. Èõ ïîäïèñàëè áîëåå òåëüíûìè ñëîæíîñòÿìè. Âîïðîñ, êîìó äþæèíû ðåãèîíàëüïåðåäàòü ðåãóëÿòîðíûå Ïàâåë Øåðåìåòà ôóíêöèè Ãîñïðåäïðèíèíûõ ñîâåòîâ è àññîöèàöèé ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åùå îêîí÷àõî÷åò ñòàòü ìàòåëåé, à òàêæå ôèòåëüíî íå ðåøåí, êàê è ìîíîïîëüíûì ëèàëîâ Ôåäåðàöèè êàíäèäàòóðà áóäóùåãî ðóçàùèòíèêîì ðàáîòîäàòåëåé Óêðàêîâîäèòåëÿ ñëóæáû. èíû. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüóêðàèíñêîãî  ÷àñòíîñòè, ïðåäêî âåðñèé, êîìó íóæíà áèçíåñà ñòàâèòåëè êîìèòåòà ëèêâèäàöèÿ Ãîñïðåäïî äåðåãóëÿöèè ýêîïðèíèìàòåëüñòâà. Âñå íîìèêè ïðè Ëóãàíñêîé ðåãèîíàëü- îíè ëåæàò â ïëîñêîñòè ëè÷íîñòíîíîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå áþðîêðàòè÷åñêîé. çàÿâèëè, ÷òî öåëüþ ðåîðãàíèçàöèè Ñàìàÿ ïðîñòàÿ — ìèíèñòðó ÏàâÃîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êñòàòè, òðå- ëó Øåðåìåòå íå íðàâèòñÿ, ÷òî åìó òüåé ïî ñ÷åòó ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ïðèõîäèòñÿ ñîãëàñîâûâàòü äîêóìåíñëóæáû â 1991 ã., ÿâëÿåòñÿ íå óëó÷- òû, ðàçðàáîòàííûå Ìèíýêîíîìèêè, øåíèå åå ðàáîòû, à ïåðåïîä÷èíåíèå ñ íåçàâèñèìîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæèç-çà êîíôëèêòà ïîëíîìî÷èé â ñèñ- áîé, êîòîðóþ ê òîìó æå âîçãëàâëÿåò òåìå öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñâëàñòè. ïîëèòèê ñî ñêàíäàëüíîé ðåïóòàöèåé, «Ó ðóêîâîäñòâà ñòðàíû ïåðâîî÷å- «çàïÿòíàâøèé» ñåáÿ ñîòðóäíè÷åñòðåäíàÿ çàäà÷à íå óëó÷øèòü ýêîíî- âîì ñ ïðåæíåé âëàñòüþ. ìèêó è ðàçâèâàòü áèçíåñ, à ñëîìàòü Áóäó÷è äåïóòàòîì ÂÐ è îñíîâàòåëåì âñå, êàê ýòî ïðîèçîøëî ñ Ìèíèñòåð- ïàðòèè «ßáëóêî», Ìèõàèë Áðîäñêèé ñòâîì äîõîäîâ è ñáîðîâ è Ãîññëóæ- áîðîëñÿ ñ Ëåîíèäîì Êó÷ìîé, Âèêòîáîé çàíÿòîñòè», — îòìåòèëè ïðåäñòà- ðîì Þùåíêî, Þëèåé Òèìîøåíêî, ïîâèòåëè Ëóãàíñêîé ÐÒÏÏ. Âìåñòî ëè- êà íå ïîëó÷èë ìåñòî ðóêîâîäèòåëÿ Ãîñêâèäàöèè ñëóæáû îíè ïðåäëàãàþò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èç ðóê Íèêîëàÿ âîññîçäàòü ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâè- Àçàðîâà, äàáû åãî ýíåðãèÿ áûëà íàïðàâòåëüñòâà, êîòîðûå äåéñòâîâàëè âî âñåõ ëåíà â êîíñòðóêòèâíîå ðóñëî.

Ïåðåïîä÷èíèâ ñåáå Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ðàñøèðèò ñîáñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ è ñòàíåò ãëàâíûì çàùèòíèêîì îòå÷åñòâåííîãî ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ñåé÷àñ ýòè ëàâðû â îñíîâíîì ñòÿæàåò Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâî. Ñ íà÷àëà 2014 ã. íà åå ðàññìîòðåíèå ïðèøëî 450 ðåãóëÿòîðíûõ àêòîâ, òðåòüÿ ÷àñòü êîòîðûõ áûëè ïðèçíàíû ìîãóùèìè èìåòü íåãàòèâíîå ñîöèàëüíîå âëèÿíèå íà ýêîíîìèêó è ñïðîâîöèðîâàòü ñîöèàëüíûé âçðûâ. Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ýòîãî âåäîìñòâà, ñðåäè íàèáîëåå ðåçîíàíñíûõ — çàêîíîïðîåêò «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Óêðàèíû î áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ». Ýòîò äîêóìåíò îòêàçàëèñü ñîãëàñîâàòü, ïîñêîëüêó îí ïðåäïîëàãàë âûäà÷ó âåòåðèíàðíûõ ðàçðåøåíèé íå òîëüêî ãîñîðãàíàìè, íî è ÷àñòíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Ïîýòîìó â Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâå ñî÷ëè, ÷òî ýòî ïðèâåäåò ê ðîñòó öåí íà ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè è îñëàáëåíèþ ãîñêîíòðîëÿ çà áåçîïàñíîñòüþ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. Ïðèñóòñòâóåò çäåñü è ïîòåíöèàëüíàÿ êîððóïöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ. Êàáìèíó áûëî îòêàçàíî â ðåàëèçàöèè ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïî îòìåíå ðåôåðåíòíîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ íà èíñóëèí, ïîñêîëüêó ýòî ïðåäïîëàãàëî áû ðîñò öåí íà ëåêàðñòâà ïðèìåðíî íà 20%, ÷òî âûçâàëî áû ïðîòåñòû áîëüíûõ äèàáåòîì è ò.ä. À ýòî â îáùåì-òî äîêàçûâàåò, ÷òî ðåøåíèÿ êàê ïðîøëîãî ïðàâèòåëüñòâà, òàê è íûíåøíåãî çà÷àñòóþ ñòà13

ðàþòñÿ ñîçäàòü íîâûå ïðîòèâîïðàâíûå è êîððóïöèîííûå ìåõàíèçìû, óâåëè÷èâàþò áóìàæíóþ âîëîêèòó è ãðåøàò äóáëèðîâàíèåì ïîëíîìî÷èé ðàçëè÷íûõ ñëóæá è âåäîìñòâ. Åùå îäíà âåðñèÿ ñâÿçàíà ñ ïîïûòêîé ãëàâû êîìèòåòà ÂÐ ïî âîïðîñàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðåãóëÿòîðíîé è àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè Àëåêñàíäðû Êóæåëü ñîçäàòü â ñòðàíå îòäåëüíûé îðãàí ïî ëèöåíçèðîâàíèþ. Êàê óæå ïèñàëè «2000», íåäàâíî ã-æà Êóæåëü è åùå íåñêîëüêî äåïóòàòîâ îò ðàçíûõ ïîëèòñèë ïîäàëè â ïàðëàìåíò çàêîíîïðîåêò «Î ëèöåíçèðîâàíèè îïðåäåëåííûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè», ïðèíÿòèåì êîòîðîãî ÂÐ ñîñðåäîòî÷èò ðàçðåøèòåëüíóþ ñèñòåìó äëÿ áèçíåñà â ðóêàõ íåçàâèñèìîãî ãîñîðãàíà. Îäíàêî ïðè íûíåøíåì ïîëîæåíèè âåùåé ýòî íåâîçìîæíî, ïîñêîëüêó ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ îïðåäåëÿåò èìåííî âåäîìñòâî Áðîäñêîãî. Ñðåäè ïîòåíöèàëüíûõ ïðååìíèêîâ íûíåøíåãî ãëàâû Ãîñïðåäïðèíèìàòåëüñòâà — ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Íîâûé Êèåâ» Çîðÿí Øêèðÿê. Íà íûíåøíèõ âûáîðàõ îí âûäâèãàë ñâîþ êàíäèäàòóðó íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, íî ñíÿë åå. Íå èñêëþ÷åíî, êðåñëî ã-íà Áðîäñêîãî íå ïðîòèâ çàíÿòü è Àëåêñàíäðà Êóæåëü.  ýòîì ñëó÷àå ðåîðãàíèçîâàííîå âåäîìñòâî äîëæíî îñòàâèòü çà ñîáîé ïîëíîìî÷èÿ ëèöåíçèîííîãî ðåãóëÿòîðà. Íî Ìèõàèë Áðîäñêèé, ñóäÿ ïî âñåìó, íå ñîáèðàåòñÿ îòäàâàòü äîëæQ íîñòü áåç áîÿ.

ðåñóðñû

Î ðàáîòå íàä ïðîâåðêàìè

ÓÍÈÀÍ

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. Â1 Íî ïðîâåäåíèå èìåííî ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè îñòàåòñÿ ñàìûì ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì êîíòðîëÿ, ïîòîìó ÷òî ïîçâîëÿåò âûÿâèòü âñå îøèáêè, íåäî÷åòû è ïîïûòêè âîðîâñòâà, êîòîðûå, äàâàéòå ãîâîðèòü îòêðûòî, âñòðå÷àþòñÿ íåðåäêî. Ïóòåì ïðåäâàðèòåëüíîãî êîíòðîëÿ êàê ðàç è ìîæíî èçáåæàòü îáñ÷åòà ïîòðåáèòåëåé. È åñëè, äîïóñòèì, äëÿ íàñ ñ âàìè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ãðèâåí â ìåñÿö ïîãîäû íå äåëàþò, òî äëÿ ïåíñèîíåðîâ ýòî âîïðîñ âûæèâàíèÿ. È êàêîé òîëê áàáóøêå, ÷òî êàêîé-òî Êèñåëåâ ïîòîì îøòðàôîâàë êàêîãîòî íà÷àëüíèêà æýêà? Ñêîðåå âñåãî — íèêàêîãî. — Íàñêîëüêî ãðàìîòíî è áåçîøèáî÷íî óñòàíàâëèâàþò íîâûå òàðèôû ìåñòíûå êîììóíàëüùèêè? —  ïðîøëîì ãîäó â õîäå ïðîâåðîê íàðóøåíèÿ áûëè îáíàðóæåíû â 81% ñëó÷àåâ, òàê ÷òî ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî îíè íîñÿò ìàññîâûé õàðàêòåð.  äîêóìåíòàõ âñòðå÷àþòñÿ äàæå àðèôìåòè÷åñêèå îøèáêè. ß íå ñêëîíåí ïîäîçðåâàòü âñåõ â ïðåñòóïíûõ íàìåðåíèÿõ, íî âíåøíèé êîíòðîëü íóæåí îáÿçàòåëüíî. Îòðàáîòêà ðàñ÷åòíûõ äîêóìåíòîâ ïîçâîëèëà îòêîððåêòèðîâàòü ïëàíîâûå çàòðàòû òàê, ÷òîáû èçáåæàòü îáñ÷åòà ïîòðåáèòåëåé íà ìèëëèîíû ãðèâåí. — Ìíîãî ëè âðåìåíè óõîäèò íà ïðîâåðêó òàðèôîâ? Ñ ÷åì ñâÿçàíû ñàìûå áîëüøèå ñëîæíîñòè? — Íîðìàòèâ — 10 ðàáî÷èõ äíåé, â ýòîò ñðîê ìû îáÿçàíû äàòü îòâåò èëè ïîçèòèâíûé, èëè íåãàòèâíûé.

B5 30.V 2014

ÒÎÏËÈÂÍÎÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ Ãîñóäàðñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ â àïðåëå âûðàáîòàëè 1268,3 òûñ. ò òîâàðíîé óãîëüíîé ïðîäóêöèè. Ýòî íà 2,2% ìåíüøå ïëàíîâîãî çàäàíèÿ.  öåëîì çà ÿíâàðü—àïðåëü îáúåì äîáûòîãî óãëÿ ñîñòàâèë 5675,4 òûñ. ò (99,4% ïëàíà). Îáùàÿ åãî ñòîèìîñòü — 3137,9 ìëí. ãðí. (çà àïðåëü — 806,8 ìëí. ãðí.).  àïðåëå òîííà óãëÿ, âûðàáîòàííîãî ãîñïðåäïðèÿòèÿìè, ðåàëèçîâûâàëàñü ïî ñðåäíåé öåíå 636,1 ãðí. Çà ãîä îíà ïîäîðîæàëà íà 126,1 ãðí. À â ñðåäíåì çà ÿíâàðü—àïðåëü öåíà òîííû óãîëüíîé ïðîäóêöèè ñîñòàâèëà 552,9 ãðí.

ÃÎÐÍÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ Îòå÷åñòâåííûå ãîðíîðóäíûå ïðåäïðèÿòèÿ â ÿíâàðå—àïðåëå äîáûëè 27 772 òûñ. ò æåëåçíîé ðóäû, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóåò ïîêàçàòåëÿì àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà. Ïîäãîòîâëåííîãî æåëåçîðóäíîãî ñûðüÿ çà ýòîò ïåðèîä ïðîèçâåäåíî 21 891 òûñ. ò (íà 1% ìåíüøå), â òîì ÷èñëå àãëîìåðàòà — 13 804 òûñ. ò (—5%).  òî æå âðåìÿ âûïóñê îêàòûøåé âûðîñ íà 7% — äî 8087 òûñ. ò. Ïðîèçâîäñòâî ñòàëè ñîñòàâèëî 10 082 òûñ. ò (—8,8%), â òîì ÷èñëå â àïðåëå — 2565 òûñ. ò). Âûïóñê îáùåãî ïðîêàòà òàêæå ñíèçèëñÿ íà 8,8%, äî 8944 òûñ. ò (â àïðåëå — 2256 òûñ. ò), à ÷óãóíà — íà 2,6%, äî 9420 òûñ. ò (2372 òûñ. ò). Ïðîèçâîäñòâî ìåòèçîâ çà ÷åòûðå ìåñÿöà óïàëî íà 7% — äî 68 òûñ. ò (çà àïðåëü — 20,2 òûñ. ò).

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ñ 1 èþíÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì îáùåé ìàññîé ñâûøå 24 ò èëè ñ íàãðóçêîé íà îñü áîëåå 7 ò äâèæåíèå ïî áîëüøèíñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà âñåé òåððèòîðèè Óêðàèíû ñ 10.00 äî 22.00 áóäåò çàïðåùåíî. Îãðàíè÷åíèå ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà â ëåòíèé ïåðèîä ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó íàãðåâàíèþ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ. Äâèæåíèå òÿæåëîâîçíîãî òðàíñïîðòà â òàêèõ óñëîâèÿõ ïðèâîäèò ê ðàçðóøåíèÿì äîðîæíîãî ïîëîòíà. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, èç-çà ýòîãî óáûòêè îòå÷åñòâåííîãî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà åæåãîäíî äîñòèãàþò 2 ìëðä. ãðí.

ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ Àãðàðíûé ôîíä çàêëþ÷èë êîíòðàêòû íà ïîñòàâêó çåðíà áóäóùåãî óðîæàÿ ïî ïðîãðàììå ôîðâàðäíûõ çàêóïîê â îáúåìå 915,3 òûñ. ò. Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì ïåðå÷èñëåíî 884,1 ìëí. ãðí. ïî ïåðâîìó òðàíøó àâàíñèðîâàíèÿ — 99% îò çàêîíòðàêòîâàííîãî îáúåìà. Îäíîâðåìåííî, ïî äîïîëíèòåëüíîìó 20-ïðîöåíòíîìó òðàíøó àãðàðèÿì íàïðàâëåíî 287,7 ìëí. ãðí. (95% îò îáúåìà, ïîäëåæàùåãî àâàíñèðîâàíèþ). Òàêèì îáðàçîì, â ïðîèçâîäñòâî çåðíîâûõ êóëüòóð 2014 ã. Àãðàðíûé ôîíä íàïðàâèë 1,17 ìëðä. ãðí. ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè — ýòî íà 25% áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Ñîãëàøåíèÿ íà ïîñòàâêó çåðíà â ãîñóäàðñòâåííûé ðåçåðâ çàêëþ÷åíû ñ 451 ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåì. Çà ÿíâàðü—àïðåëü â Óêðàèíå ïðîèçâåäåíî 3051 òûñ. ò ìîëîêà — íà 1,7% (50,9 òûñ. ò) áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä 2013-ãî.  ÷àñòíîñòè íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ âûïóñê ýòîé ïðîäóêöèè óâåëè÷èëñÿ íà 41 òûñ. ò, äîñòèãíóâ 835,9 òûñ. ò. À áîëüøóþ ÷àñòü ìîëîêà — 2215,4 òûñ. ò — ïðîèçâåëè ÷àñòíûå õîçÿéñòâà. Çäåñü ïðèðîñò ñîñòàâèë 9,9 òûñ. ò.

ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂßÇÈ Ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû è Âñåìèðíûé áàíê ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè íàøåé ñòðàíå êðåäèòíûõ ñðåäñòâ íà ñóììó ñâûøå $1,48 ìëðä. Ðå÷ü èäåò î òðåõ êðåäèòíûõ ïðîåêòàõ. Ïåðâàÿ ññóäà ñîñòàâëÿåò $750 ìëí. — îíà áóäåò íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå è ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ ðåôîðì. Çàåì $382 ìëí. âûäåëÿåòñÿ íà ïðîåêò ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Åãî ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü â äåñÿòè ãîðîäàõ.  ðàìêàõ òðåòüåãî ïðîåêòà Óêðàèíà ïîëó÷èò $350 ìëí. — íà ðàçâèòèå ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû.

ÓÑËÓÃÈ Çà ÿíâàðü—àïðåëü ïîòðåáèòåëÿì â íàøåé ñòðàíå ðåàëèçîâàíî óñëóã íà 96,6 ìëðä. ãðí., ÷òî â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ íà 4,8% âûøå óðîâíÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà. 36,5% îáùåãî îáúåìà ñîñòàâèëè óñëóãè òðàíñïîðòà, ñêëàäñêîãî õîçÿéñòâà, ïî÷òû è êóðüåðñêîé ñëóæáû, îòìå÷àåò Ãîññòàò. Ïî÷òè ÷åòâåðòü (23,1%) ïðèøëîñü íà óñëóãè èíôîðìàöèè è òåëåêîììóíèêàöèé, 11,6% — óñëóãè ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé, íàó÷íîé è òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 10% — ðàçëè÷íûå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì.


B6 ÄÅÐÆÀÂÀ 30.V 2014

ýêñïåðòèçà

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ c äíåì ðîæäåíèÿ

30 ìàÿ

31 ìàÿ

2 èþíÿ

3 èþíÿ

Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÇÈÍ×ÅÍÊÎ — ïðåäñåäàòåëÿ Êàòåðèíîïîëüñêîãî ðàéñóäà.

Èãîðÿ Èâàíîâè÷à ÇÀÌÅÃÓ — ïðåäñåäàòåëÿ Ëþáàðñêîãî ðàéñóäà.

Ëåñþ Àíàòîëüåâíó ÂÅÒÅÐ — è. î. ïðåäñåäàòåëÿ Õðèñòèíîâñêîãî ðàéñóäà.

1 èþíÿ

Àëåêñàíäðà Èëüè÷à ÂÎÉÒÅÕÀ — ïðåäñåäàòåëÿ Êóëèêîâñêîãî ðàéñóäà.

Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à ÖÀÐÅÂÀ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÑÒÐÓÊÎÂÀ — ïðåäñåäàòåëÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéñóäà Ïîëòàâû.

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. B1

Âðàíö³ íà Äåíü Ïåðåìîãè ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð ñêîëèõíóëà çâ³ñòêà ïðî ñòð³ëÿíèíó íåïîäàë³ê ñåëà Îëåêñ³¿âêà Ñàðíåíñüêîãî ðàéîíó. ϳçí³øå ÑÇà ÓÌÂÑ â гâíåíñüê³é îáë. ïîâ³äîìèòü, ùî, ÿê ñâ³ä÷àòü î÷åâèäö³ ïîä³é, áëèçüêî 50 îçáðîºíèõ òà àãðåñèâíî íàëàøòîâàíèõ ÷îëîâ³ê³â ïðèáóëè íà 16 àâòîìîá³ëÿõ ó Êëåñ³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî íà Ñàðíåíùèí³, àáè ðîçä³ëèòè ñôåðè âïëèâó íà âèäîáóòîê áóðøòèíó, â³äêðèëè âîãîíü ïî àâòîìîá³ëþ îäíîãî ç ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â. Ó â³äïîâ³äü ê³ëüêà òèñÿ÷ ñåëÿí ðóøèëè íà «ãîñòåé», ï³äïàëèëè ÷îòèðè àâòîìîá³ë³, íà ÿêèõ ïðè¿õàëè îçáðîºí³ ÷îëîâ³êè, òà äåñÿòü ìàøèí ðîçòðîùèëè.  îäíîìó ç àâòîìîá³ë³â ñåëÿíè çíàéøëè àã³òàö³éí³ ëèñò³âêè îäí³º¿ ç óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ îðãàí³çàö³é, â ³íøîìó — â³çèòêè ç ñèìâîëîì áîêñåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, äî ÿêî¿ íàëåæàòü çëîâìèñíèêè. Ïðàö³âíèêè îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ë³ö³¿, ÑÐÑÌ «Ãðèôîí» òà ì³ñöåâîãî ðàéâ³ää³ëó âðåãóëþâàëè êîíôë³êò ³ çàòðèìàëè 16 îñ³á (ç Æèòîìèðñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé), ïðè÷åòíèõ äî ñòð³ëÿíèíè, âèëó÷èëè 20 îäèíèöü âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ òà íàáî¿â äî íå¿. Íà ì³ñö³ ïî䳿 òàêîæ âèÿâëåíî â³çèòêè îäíîãî ç íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè (î÷åâèäö³ çàçíà÷àþòü, ùî áà÷èëè éîãî â óðî÷èù³ Ãàëüá³í â ïåð³îä êîíôë³êò³â). Ó ðåçóëüòàò³ ñóòè÷êè ïîñòðàæäàëè á³ëüøå äåñÿòè ì³ñöåâèõ æèòåë³â, à òðîº ïîòðàïèëè ó ë³êàðíþ ç íàñêð³çíèì âîãíåïàëüíèì ïîðàíåííÿì, çàêðèòèìè ÷åðåïíî-ìîçêîâèìè òà ³íøèìè òðàâìàìè. Âò³ì, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, êðèâàâèé áóðøòèíîâèé êîíôë³êò öèì íå âè÷åðïàâñÿ. Ïîáîþþ÷èñü ðîçïðàâè, ì³ñöåâ³ ñåëÿíè âñòàíîâèëè ö³ëîäîáîâå ÷åðãóâàííÿ íà òðàñ³ Êè¿â — Êîâåëü, çâ³äêè ðîçõîäÿòüñÿ øëÿõè íà ñåëî Ôåäîð³âêà òà ñåëèùå Êëåñ³â, ÿêå ùå íàçèâàþòü áóðøòèíîâèì êëîíäàéêîì. Ó â³âòîðîê ç ïðèâîäó êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ç³áðàëàñÿ ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ Ñàðíåíñüêî¿ ðàéðàäè, â ñåðåäó — òåðì³íîâà ñåñ³ÿ îáëàñíîãî ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó.

«Ðàí³øå ëþäè ïðîñòî õîò³ëè ëåãàë³çàö³¿, à òåïåð ùå é çà ñâîº æèòòÿ áîÿòüñÿ»

Ó íåïðîõàíèõ ãîñòåé íà Ñàðíåíùèí³ âèëó÷åíî ö³ëèé àðñåíàë çáðî¿

Ó çàøìîðãó áóðøòèíîâîãî ñïðóòà ì³íàë äîñòóïèòèñÿ äî öüîãî íå âñ³ ìîæóòü, — ñêàçàâ Ñåðã³é Êèðêåâè÷. — Äíÿìè ó íàøîìó ðàéîí³ òåæ ëóíàëè ïîñòð³ëè — íà òåðèòî𳿠Òðèïóòíÿíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Íà ùàñòÿ, ïîêè ùî ëèøå â ïîâ³òðÿ. Íåçàêîííèé âèäîáóòîê áóðøòèíó ðîçïî÷àâñÿ íåïîäàë³ê ñåëèùà Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ðàéîíó (ïðåäñòàâíèê òàê çâàíèõ ñòàðàòåë³â ç òðèáóíè ñåñ³éíî¿ çàëè íàâ³òü äàòó íàçâàâ — òðàâåíü1996 ð.), çàêîííèé æå, ïðàâî íà ÿêå ìຠäåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Áóðøòèí Óêðà¿íè», — òðüîìà ðîêàìè ðàí³øå. Ç ÷àñîì íåëåãàëüíå ñòàðàòåëüñòâî ïîøèðèëîñÿ íà ñóñ³äí³ Äóáðîâèöüêèé òà Âîëîäèìèðåöüêèé ðàéîíè, à òîð³ê — íà Ðîêèòí³âñüêèé. Áóðøòèíîâà ëèõîìàíêà ïî÷àëà îõîïëþâàòè é Áåðåçí³âùèíó òà Çàð³÷íåíùèíó. Òàì, ÿê ðîçïîâ³ëè ãîëîâè ðàéðàä ³òàë³é Íè÷èïîðóê ³ Ìèêîëà ßêóøèê, ïîì³÷åíî ôàêòè ³ âèäîáóòêó, ³ àêòèâíèõ ïîøóêîâèõ ðîá³ò. Çðîñòàþòü ãåîãðàô³ÿ òà îáñÿãè íåçàêîííîãî ïðîìèñëó, à òàêîæ íåáåçïåêà äëÿ ëþäåé. Îñòàííº ïîñèëþº ñêëàäíà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â äåðæàâ³, íà ôîí³ ÿêî¿ ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî îõî÷èõ óâ³ðâàòè é ñîá³ ÷àñòèíó áóðøòèíîâîãî áàãàòñòâà. Ïðè öüîìó òóò äàâíî óòâîðèëàñÿ ñïðàâæíÿ áóðøòèíîâà ìàô³ÿ: ð³çíîãî ðîäó «êðèøóâàòåë³», ïåðåêóïíèêè, ÷³òê³ êîðèäîðè çáóòó çà êîðäîí òîùî. Õòî áàãàòøèé ³, òàê áè ìîâèòè, ïðóäê³øèé, ìຠâëàñí³ ìîòîïîìïè, ç äîïîìîãîþ ÿêèõ áóðøòèí âèìèâàºòüñÿ ç íàäð çåìë³, ³íø³ øóêàþòü éîãî øëÿõîì çâè÷àéíîãî êîïàííÿ. Íàéá³äí³ø³ æ ïðîñòî ï³äáèðàþòü ðåøòêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà ò³é ÷è ³íø³é ä³ëÿíö³ ïîïðàöþâàëè ñòàðàòåë³, êîòð³ êóïèëè öå ïðàâî, çàïëàòèâøè çà äîçâ³ë êîïàòè ³ ìèòè òèì, õòî êîíòðîëþº ³ êðèøóº öåé á³çíåñ. Çâ³ñíî, äîõîäè ïðîñòèõ êîïà÷³â ó ïîð³âíÿíí³ ç òèìè, õòî êîíòðîëþº âñå öå, íåñï³âì³ðí³. Àëå òåðïåöü ó

ëþäåé óâ³ðâàâñÿ. Ïëàòèòè äàíèíó, à íàñ íàïàëè? — íå ñòðèìóþ÷è åìîòèì á³ëüøå ïóñêàòè íà ñâîþ çåìëþ ö³é, çâåðíóâñÿ â³ä ³ìåí³ ïîë³ñüêèõ êîíåïðîõàíèõ ãîñòåé âîíè á³ëüøå íå ïà÷³â áóðøòèíó Îëåêñàíäð Âàñèëüáàæàþòü. Áëîêïîñòè ïîë³ñüê³ ñòà- ºâ äî ïðåäñòàâíèê³â ïðîêóðàòóðè òà ðàòåë³ íèí³ âèñòàâèëè íå ëèøå íà ÓÌÂÑ â гâíåíñüê³é îáë. Ò³ çâ³òóÑàðíåíùèí³, à é ó ñóñ³äíüîìó Ðî- âàëè ïðî áîðîòüáó ì³ë³ö³¿ ç íåçàêîííèì âèäîáóòêîì áóðøòèíó, ñòð³ëÿêèòí³âñüêîìó ðàéîí³. — Ðàí³øå ëþäè õîò³ëè ëèøå òîãî, íèíó íà Ñàðíåíùèí³ òà, çîêðåìà, àáè íà ä³ëÿíêàõ, ÿê³ íå ìàþòü ïðî- çàçíà÷èëè, ùî íà óñþ âèëó÷åíó ìèñëîâî¿ ö³ííîñò³, ¿ì äîçâîëèëè âè- çáðîþ â çàòðèìàíèõ áóëè äîçâîëè, äîáóâàòè áóðøòèí ëåãàëüíî. Íèí³ æ ùîïðàâäà, âèäàí³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ. — ßêùî ìîæíà ìàòè ùå é áîÿòüñÿ çà ñâîº «ÓÇI» (³çðà¿ëüñüêèé ï³ñòîæèòòÿ, — íàãîëîñèâ Çíà÷íà ÷àñòèíà ëåò-àâòîìàò. — Àâò.), òî ³ ãîëîâà Ñàðíåíñüêî¿ ãðîøåé ³äå ÿ õî÷ó!.. — ïðîäîâæèâ ðàéðàäè Ìèêîëà íà ïëàòó ð³çíèì ïðåäñòàâíèê ñòàðàòåë³â. Äðàãàí÷óê. — Ñüî— ß áóâ íà òèõ ïîä³ÿõ, ïî ãîäí³ çðàíêó ó Ôå«íàãëÿäà÷àì» íàøèõ ëþäÿõ ïðîëóíàëè äîð³âö³ ç³áðàëèñÿ òà «êðèøàì» ïîñòð³ëè íà óðàæåííÿ, ïîñîòí³ ëþäåé ³ îçâóð³çàëè äâîõ ïàöàí³â... ÷èëè ñâî¿ âèìîãè äî Iíøå «÷îìó?» ñòîñóºòüñÿ íåçàêîíâëàäè. ßêùî âîíè íå áóäóòü âèêîíàí³, îá³öÿþòü ïåðåêðèòè ðóõ íà òðàñ³ íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³ñüêèõ áóðøòèíîêîïà÷³â. Ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ç ïîÊè¿â — Êîâåëü. Âîíè õî÷óòü ïðàöþâàòè ëåãàëüíî, ÷àòêó ðîêó âèëó÷èëè ó íèõ ëèøå 2 ê³ïëàòèòè ïîäàòêè ³ íå áîÿòèñÿ çà ñâîº ëîãðàìè ñîíÿ÷íîãî êàìåíþ, òîä³ ÿê æèòòÿ. ³äïîâ³äí³ çâåðíåííÿ ðàéîí- â³í âèäîáóâàºòüñÿ òîííàìè. — Ùîäíÿ, — ðîçïîâ³â ó êîíô³äåííà ðàäà íåîäíîðàçîâî íàäñèëàëà äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ïðîòå ìàðíî. Áóëà ö³éí³é ðîçìîâ³ Âîëîäèìèð ³ç Ñàðí, íàä³ÿ, ùî ï³ñëÿ ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é êîòðèé òåæ ãîäóº çàâäÿêè öüîìó ðîäèùîñü çì³íèòüñÿ, àëå âîíà òåæ íå âèï- íó, àëå ³ç çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí ïîáîÿâðàâäàëàñÿ. ×îìó? Áî íàäòî áàãàòî ñÿ íàçèâàòè ïð³çâèùå — âäàºòüñÿ çíàéëþäåé çàö³êàâëåí³ ó íåçàêîííîìó âè- òè â ñåðåäíüîìó ê³ëîãðàì áóðøòèíó. Öå äîáóòêó áóðøòèíó ³ ìàþòü ç òîãî çèñê. ÿêùî ïîùàñòèòü. Áóâàþòü äí³, ùî é í³÷îãî íå çíàõîäèìî. Ö³íà çà ê³ëîãðàì «Íàøèì áóðøòèíîì — â³ä 100 äî òèñÿ÷³ äîëàð³â. Âñå çàëåæèòü â³ä ôðàêö³éíîñò³. Íàéäîðîæ÷å — ìîæíà ïîãàñèòè ÿêùî ö³ëèé ê³ëîãðàìîâèé øìàòîê áóðçîâí³øí³é áîðã Óêðà¿íè» øòèíó. Àëå òàêèé òðàïëÿºòüñÿ äóæå Ïðîìîâèñòèõ «÷îìó?» íà êøòàëò ð³äêî. Çíà÷íà ÷àñòèíà ãðîøåé ³äå íà òèõ, ÿê³ îçâó÷èâ ãîëîâà Ñàðíåíñüêî¿ ïëàòó ð³çíèì «íàãëÿäà÷àì» òà «êðèðàéîíî¿ ðàäè, íàäòî áàãàòî. I â³ä äå- øàì». Ïðîäàºòüñÿ æ öåé áóðøòèí çà ïóòàò³â, ³ â³ä ñòàðàòåë³â, êîòð³ âèñòó- êîðäîí çà ö³íîþ, ó ðàçè âèùîþ. ïèëè íà ñåñ³¿. Àðèôìåòèêà â ðåçóëüòàò³ âèìàëüî— ×îìó ïðàêòè÷íî âñ³õ çàòðèìà- âóºòüñÿ ïðîñòà: ÿêùî âçÿòè äî óâàãè, íèõ â óðî÷èù³ Ãàëüá³í 9 òðàâíÿ â³ä- ùî ñòàðàòåë³â ó êðàþ òèñÿ÷³ ³ ùîäíÿ ïóñòèëè? À äå, â ÿê³é êðà¿í³ ìîæíà âîíè âèäîáóâàþòü ó ñåðåäíüîìó ïî ê³îäåðæàòè äîçâ³ë íà íîñ³ííÿ ãðàíàò ³ ëîãðàìó ñîíÿ÷íîãî êàì³ííÿ, ë³ê ï³äå «ÓÇI», ÿê³ áóëè ó áàíäèò³â, êîòð³ íà íà òîííè. ßêùî æ ïîìíîæèòè îäåð-

æàíó öèôðó íà 365 äí³â (àáî õî÷ íà ïîëîâèíó öüîãî), à ïîòîìó íà 18 ðîê³â, òî îáñÿãè âòðàò áàãàòñòâà íàøî¿ çåìë³ ïðîñòî âðàæàþòü. Ïðè òîìó, ùî íå ìàºìî çà ùî äîðîãè ïîëàòàòè ÷è øêîëè çáóäóâàòè! Òà òóò, îáðàçíî êàæó÷è, ìîæíà áóëî á âñå öå ëåäâå íå ç áóðøòèíó ðîáèòè. Òèì ÷àñîì ñë³äè ð³âíåíñüêîãî ñîíÿ÷íîãî êàìåíþ íèí³ ìîæíà â³äíàéòè íå ëèøå ó áëèæíüîìó çàðóá³ææ³, à íàâ³òü ó Êèòà¿. Êàæóòü, òàì ïëàòÿòü çíà÷íî âèùó ö³íó, àí³æ ó Ëèòâ³ òà Ïîëüù³. Êóäè æ ïðè öüîìó äèâëÿòüñÿ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ìèòíèêè? Ïèòàííÿ çíîâó æ òàêè ðèòîðè÷íå... — Ëèøå íàøèì áóðøòèíîì ìîæíà áóëî á óâåñü çîâí³øí³é áîðã Óêðà¿íè ïîãàñèòè! Çà ð³ê! — ï³äêðåñëèâ îáñÿãè ïðîáëåìè ³ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàðàòåëü Îëåêñàíäð Âàñèëüºâ.

Ñåñ³ÿ îáëàñíî¿ ðàäè — ï³ä ñò³íàìè ïàðëàìåíòó? Âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ ³ æèòåë³ ïîë³ñüêèõ ðàéîí³â, ³ äåïóòàòè îáëàñíî¿ ðàäè âáà÷àþòü ó òîìó, àáè äîçâîëèòè âèäîáóâàòè áóðøòèí ô³çè÷íèì îñîáàì òà ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâàì ëåãàëüíî — ç ïåðøî÷åðãîâèì íà öå ïðàâîì ì³ñöåâèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. ³äòàê âîíè ìàòèìóòü îô³ö³éí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ïîïîâíþâàòèìóòü ïîäàòêàìè ñ³ëüñüê³ áþäæåòè, áóäóòü çîáîâ’ÿçàí³ ðåêóëüòèâóâàòè ïîøêîäæåí³ çåìë³. Òà ãîëîâíå — öå äàñòü çìîãó çðîáèòè êðîê äî âèêîð³íåííÿ êðèì³íàëó ç óñ³ìà éîãî çàãðîçàìè. ×îìó ïîë³ùóêè éäóòü íà íåçàêîííèé ïðîìèñåë, ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê гâíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ äåïóòàò Iâàí Òêà÷óê. Çà éîãî ñëîâàìè, íà Âîëîäèìèðå÷÷èí³ íà îäíå â³ëüíå ðîáî÷å ì³ñöå ïðåòåíäóþòü 250 ÷îëîâ³ê. Àíàëîã³÷íà, à òî é ã³ðøà ñèòóàö³ÿ ³ â ðåøò³ ïîë³ñüêèõ ðàéîí³â.

Ïðîõàííÿ âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî çàêîíîäàâñòâà òà äîçâîëèòè æèòåëÿì Ïîë³ññÿ ëåãàëüíî äîáóâàòè ñîíÿ÷íèé êàì³íü ³ îáëàñíà ðàäà, ³ â³äïîâ³äí³ ðàéîíí³ íàäñèëàëè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè íåîäíîðàçîâî, âïåðøå — ùå â 2003 ð. Äàâíî ³ñíóº é â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò, ðîçðîáëåíèé åêñ-íàðäåïîì áàãàòüîõ ñêëèêàíü Ìèêîëîþ Øåðøóíîì. ³í òàê ³ íàçèâàºòüñÿ «Ïðî áóðøòèí». Ñâîãî ÷àñó òîé íàâ³òü áóâ óõâàëåíèé, àëå ïîò³ì çàâåòîâàíèé ïðåçèäåíòîì. Ó ãðóäí³ 2010 ð. ÂÐ çðîáèëà ÷åðãîâó ñïðîáó éîãî ïðèéíÿòè, îäíàê (ïîïðè òå, ùî ïðîô³ëüíèé êîì³òåò äîîïðàöþâàâ äîêóìåíò ³ âðàõóâàâ çàóâàæåííÿ ãëàâè äåðæàâè) âîíà âèÿâèëàñÿ ìàðíîþ. Òîæ â³ç, ÿê òî êàæóòü, íå ëèøå íå çðóøèâ, à çíà÷íî ïîòÿæ÷àâ — íåçàêîííèé ñòàðàòåëüñüêèé ïðîìèñåë òåïåð îáïëóòàíèé ìàô³îçíî-áóðøòèíîâèì ñïðóòîì. Ñõâàëèâøè ÷åðãîâèé îô³ö³éíèé ëèñò, äåïóòàòè îáëðàäè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ â³äâåñòè Âåðõîâí³é Ðàä³ äëÿ ðåàãóâàííÿ 2 ì³ñÿö³. ßêùî æ óïðîäîâæ öüîãî ïåð³îäó âèäîáóòîê áóðøòèíó íå áóäå ââåäåíî â ïðàâîâå ðóñëî, îáëàñíà ðàäà ïðîâåäå çàñ³äàííÿ ï³ä ñò³íàìè ïàðëàìåíòó. ϳêåòóâàòè éîãî îá³öÿþòü ³ ïîë³ñüê³ ñòàðàòåë³. Âîäíî÷àñ ÷³òê³ âèìîãè ùîäî óòâåðäæåííÿ ïðàâîïîðÿäêó â ö³é öàðèí³ ïîñòàâèëè äåïóòàòè äî óïðàâë³ííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáë. òà ïðîêóðàòóðè, çîáîâ’ÿçàâøè íà êîæí³é ñåñ³¿ çâ³òóâàòè ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó. Òàêîæ îáëàñí³ îáðàíö³ âèð³øèëè ñòâîðèòè âëàñíó ðîáî÷ó ãðóïïó, ÿêà âèâ÷àòèìå áîëþ÷å ïèòàííÿ.

Ïîòð³áíà «íîðìàëüíà ö³íà» ×è æ âäàñòüñÿ íàâ³òü çà óìîâè ëåãàë³çàö³¿ âèäîáóòêó áóðøòèíó äàòè ðàäó ïðîáëåì³, ïîêàæå ÷àñ. Ñóìí³âè ùîäî öüîãî âèñëîâèâ íàðîäíèé äåïóòàò Þð³é Âîçíþê, êîòðèé âçÿâ ó÷àñòü ó ãàðÿ÷³é ñåñ³¿. Çà éîãî ñëîâàìè, êîíôë³êòè ì³ñöåâèõ æèòåë³â ç³ ñòðóêòóðàìè, ÿê³ êîíòðîëþþòü íåçàêîííèé âèäîáóòîê, ìîæóòü ïåðåéòè ó ì³æóñîáí³ â³éíè ì³æ ñòàðàòåëÿìè. Íà äóìêó äåïóòàòà, íàéêðàùå, àáè âèäîáóòêîì áóðøòèíó çàéìàëàñÿ âèíÿòêîâî äåðæàâà, ïðîòå çà óìîâè äîòðèìàííÿ çàêîí³â ³ âèêîð³íåííÿ áóäü-ÿêî¿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ö³é ñôåð³. Âîäíî÷àñ Þð³é Âîçíþê íàãîëîñèâ, ùî ÿê ïàðëàìåíòàð ãîòîâèé â³äñòîþâàòè òîé âàð³àíò âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, íà ÿêîìó íàïîëÿãàþòü æèòåë³ Ïîë³ññÿ òà îáëàñíà ðàäà. Ñòàðàòåëü Âîëîäèìèð íà çàïèòàííÿ, ÷è ãîòîâèé â³í òà ³íø³ ÷îëîâ³êè ïðîäàâàòè âèêîïàíèé áóðøòèí äåðæàâ³, â³äïîâ³â: — Òàê, àëå ÿêùî çà íîðìàëüíó ö³íó. ßê áà÷èìî, ñóìí³â ïðîãëÿäàºòüñÿ ó öèõ ñëîâàõ âæå òåïåð. Êîïà÷³, éìîâ³ðíî, îäåðæàòü ïðàâî ëåãàëüíî äîáóâàòè ñîíÿ÷íèé êàì³íü, àëå ÷è ìàòèìå äåðæàâà ðåñóðñè êóïóâàòè âåëè÷åçí³ îáñÿãè áóðøòèíó òà îðãàí³çóâàòè ìåðåæó ïðèéìàëüíèõ ïóíêò³â? Òàêèì ÷èíîì, ïðîáëåìà ïîâåðòàºòüñÿ ó ïëîùèíó äîòðèìàííÿ çàêîí³â, âèêîð³íåííÿ çëî÷èííèõ ³ êîðóïö³éíèõ ñõåì — ³ òåïåð, êîëè ñîíÿ÷íèé êàì³íü äîçâîëåíî äîáóâàòè ëèøå äåðæàâ³ òà çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â, ³ çà éìîâ³ðíî¿ çì³íè ñèòóàö³¿, êîëè âæå â³äêðèòî öå ðîáèòè çìîæóòü òèñÿ÷³ ïîë³ñüêèõ ÷îëîâ³ê³â. ßêùî ïðàâîîõîðîííà ñèñòåìà íåñïðîìîæíà ïðîòèä³ÿòè íåëåãàëüíîìó ñòàðàòåëüñòâó, çáóòó áóðøòèíó òà âèïàäêàì íà êøòàëò òîãî, ùî ñòàâñÿ 9 òðàâíÿ íà Ñàðíåíùèí³, òî ÷è çìîæå âîíà çàáåçïå÷èòè ïðîçîð³ñòü öüîãî á³çíåñó ï³ñëÿ âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà? Òà ÿêùî áóäå äîçâ³ë äîáóâàòè áóðøòèí íà íåïåðåñïåêòèâíèõ äëÿ ïðîìèñëîâî¿ ðîçðîáêè ä³ëÿíêàõ, õî÷à á ÷àñòèíà êàìåíþ òà ãðîøåé ó âèãëÿä³ ïîäàòê³â çàëèøàòèìåòüñÿ äåðæàâ³. Íèí³ æ çàëèøàþòüñÿ ò³ëüêè ñïëþíäðîâàí³ òà ïîãðàáîâàí³ çåìë³. Ñâ³òëàíà ÒÓÁIÍÀ

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÑÇÃ ÓÌÂÑ Â ÐIÂÍÅÍÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Íà ñåñ³þ áóëè çàïðîøåí³ êåð³âíèêè óñ³õ ï³âí³÷íèõ ðàéîí³â îáëàñò³, ïðåäñòàâíèêè ïðàâîîõîðîííèõ ñòðóêòóð òà ñòàðàòåë³, êîòð³, àáè ïðîãîäóâàòè ñâî¿ ðîäèíè ó òîòàëüíîìó ïîë³ñüêîìó áåçðîá³òò³, íåëåãàëüíî äîáóâàþòü ñîíÿ÷íèé êàì³íü, íà ÿêîìó, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ìîâ íà ôóíäàìåíò³, ñòîÿòü ÷è íå âñ³ ï³âí³÷í³ ðàéîíè êðàþ. Êàðòèíà ó ðåçóëüòàò³ ê³ëüêàãîäèííîãî îáãîâîðåííÿ âèìàëþâàëàñÿ á³ëüø í³æ ïðîìîâèñòà. Ãîëîâà Âîëîäèìèðåöüêî¿ ðàéðàäè Âàñèëü Êîâåíüêî ç ïðèêð³ñòþ êîíñòàòóâàâ, ùî ëèøå ó ö³é ì³ñöåâîñò³ ÷åðåç âèäîáóòîê áóðøòèíó íà ì³ñÿ÷íèé ëàíäøàôò ïåðåòâîðèëîñÿ 600 ãà çåìåëü, ³ íåçàêîííèé ïðîìèñåë óæå ï³äêîïóºòüñÿ íàâ³òü ï³ä ðàðèòåòíó âóçüêîêîë³éíó çàë³çíèöþ «Àíòîí³âêà — Çàð³÷íå», ÿêà ìຠâåëè÷åçíå ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ äëÿ æèòåë³â òàìòåøí³õ ñ³ë ³ ïîòóæíèé ïîòåíö³àë òóðèñòè÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³, à â³äòàê ³ ðîçâèòêó ðàéîíó. Òèì ÷àñîì ó Äóáðîâèöüêîìó ðàéîí³, ÿê êîíñòàòóâàâ êåð³âíèê ïðåäñòàâíèöüêîãî îðãàíó êðàþ Ñåðã³é Êèðêåâè÷, ñïëþíäðîâàíî ïîíàä òèñÿ÷ó ãåêòàð³â óã³äü, ³ öÿ öèôðà ùîäíÿ çðîñòàº, îñê³ëüêè íåçàêîííèì âèäîáóòêîì ñîíÿ÷íîãî êàìåíþ òóò çàéìàþòüñÿ ïîíàä òèñÿ÷à îñ³á. Ïðè öüîìó ïîë³ùóêè çìóøåí³ çà «êðèøóâàííÿ» îäí³º¿ ìîòîïîìïè, ÿêà º ïîøèðåíèì çàñîáîì âèäîáóòêó, ñïëà÷óâàòè ùîäíÿ 500— 800 äîëàð³â. — Äëÿ áàãàòüîõ ì³ñöåâèõ öå ºäèíèé çàñ³á çàðîá³òêó, ïðîòå ÷åðåç êðè-

ÑÇÃ ÓÌÂÑ Â ÐIÂÍÅÍÑÜÊIÉ ÎÁËÀÑÒI

Ñòð³ëÿíèíà íà Ñàðíåíùèí³

Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó ÏÐÈÊÈÏÅËÎÂÓ — ïðåäñåäàòåëÿ Ãëîáèíñêîãî ðàéñóäà.

Ðîçãðîìëåí³ àâòîìîá³ë³ â óðî÷èù³ Ãàëüá³í

Êîíô³ñêîâàí³ çíàðÿääÿ ïðàö³ ³ ïåðåñóâàííÿ ìîòîðèçîâàíèõ ñòàðàòåë³â 14


Ïàðó äíåé íàçàä, à èìåííî 20.05.2014 ã., Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû âî âòîðîì ÷òåíèè ïðîãîëîñîâàëà çà çàêîíîïðîåêò ¹ 4785 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíû Óêðàèíû îòíîñèòåëüíî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîííî-ìîáèëèçàöèîííûõ âîïðîñîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìîáèëèçàöèè». Çàìå÷ó, ÷òî àâòîðû çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé ôàêòè÷åñêè ñòàë îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîôèëüíûå çàêîíû, — ëþäè âåñüìà «ðàçíîøåðñòíûå» ïî ñâîèì ïîëèòè÷åñêèì óáåæäåíèÿì. À. Êóçüìóê — íàðäåï îò ÏÐ, áûâøèé ìèíèñòð îáîðîíû, Þ. Ñàìîéëåíêî òîæå «ðåãèîíàë», áûâøèé ñîòðóäíèê ñïåöñëóæá ñ 30-ëåòíèì ñòàæåì, Þ. Ñèðîòþê — «ñâîáîäîâåö», È. Ñòîéêî — ïðåäñòàâèòåëü «Áàòüêèâùèíû» è ïðèìêíóâøèé ê íèì áûâøèé «ëèòâèíîâåö» Ñ. Ãðèíåâåöêèé, êñòàòè, çàìïðåäñåäàòåëÿ ìåæïàðëàìåíòñêèõ ñâÿçåé ñ ÐÔ, íàãðàæäåííûé îðäåíîì Äðóæáû ÐÔ. Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, çàêîíîïðîåêò, óæå ïðèíÿòûé âî âòîðîì ÷òåíèè, ñîäåðæèò îäíî êëþ÷åâîå ïîëîæåíèå, ïîçâîëÿþùåå ãîññòðóêòóðàì áåñïëàòíî îòáèðàòü, íîìèíàëüíî íà óñëîâèÿõ âîçâðàòà, äëÿ íóæä àðìèè è äðóãèõ âîåíèçèðîâàííûõ ïîäðàçäåëåíèé òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íå òîëüêî ó ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, íî è ó ÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ. Ïîìíèòñÿ, âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ îñóæäàëè äåéñòâèÿ «ñåïàðàòèñòîâ», îòíèìàâøèõ àâòî ó äîíåò÷àí è ëóãàí÷àí «äëÿ íóæä îïîë÷åíèÿ», à òåïåðü òàêîé, èçâèíèòå çà ñòîëü ðàäèêàëüíîå ñóæäåíèå, äóðíîé ïðèìåð óçàêîíèâàåòñÿ. Òàê ÷åì æå âëàñòü â ýòîì ñëó÷àå áóäåò ëó÷øå ñåïàðàòèñòîâ â ãëàçàõ ïðîñòûõ ëþäåé, åñëè íà÷íóò îòáèðàòü êðîâíûå, çà÷àñòóþ çàðàáîòàííûå òÿæêèì òðóäîì àâòî, ÷òîáû áåñïëàòíî ïîëüçîâàòüñÿ â íåïîíÿòíûõ óñëîâèÿõ è, âîçìîæíî, âåðíóòü õëàì íà êîëåñàõ? Êîíå÷íî, ýòî âñå îáîñíîâûâàåòñÿ áëàãîé öåëüþ, èíòåðåñàìè çàùèòû áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà. Íî âñïîìíèòå äîáðîâîëüíî ïåðå÷èñëåííûå ïðîñòûìè ãðàæäàíàìè ìèëëèîííûå ñðåäñòâà íà ïîòðåáíîñòè àðìèè è ãîëîäíûõ ìîáèëèçîâàííûõ âîåííûõ íà ãðàíèöå... ß ñîìíåâàþñü, ÷òî è àâòîìîáèëè áóäóò çàäåéñòâîâàíû ïî íàçíà÷åíèþ.

×òî èçìåíèëîñü? «Áåç êóïþð», êàê ãîâîðèòñÿ Çàêîíîïðîåêò ¹ 4785 âíîñèò èçìåíåíèÿ â çàêîíû Óêðàèíû «Î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ìîáèëèçàöèè», «Î âîåííîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå», «Î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè âîåííîñëóæàùèõ è ëèö íà÷àëüíèöêîãî è ðÿäîâîãî ñîñòàâà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë», «Î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå», «Î ñîöèàëüíîé è ïðàâîâîé çàùèòå âîåííîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé» è â Êîäåêñ çàêîíîâ î òðóäå. ×òî êàñàåòñÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ïî ïîâîäó ñîöèàëüíîé çàùèòû âîåííîñëóæàùèõ, îïëàòû èõ òðóäà (ñëóæáû), ãàðàíòèé íà ðàáî÷åå ìåñòî ïîñëå ìîáèëèçàöèè — áåç ñîìíåíèé, ïðàâèëüíî. À âîò ÷òî êàñàåòñÿ ò. í. «âîåííîòðàíñïîðòíîé îáÿçàííîñòè», òóò ïðîáëåìàòè÷íî. ×òîáû ïîêàçàòü, êàêèå èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ â öèòèðîâàííûå çàêîíû, ïðèâåäåì ñâîäíóþ òàáëèöó.

Àäâîêàò Àëåêñàíäð ÏÎÊÓÒÍÈÉ

«2000» îò 06.07.2012 ã. áûëà ✉ Âñòàòüÿ Ëåîíèäà Ãóñàêà «Ïîâåðêà: ïðîâåðêà íà ïîäêîâàííîñòü». Åñëè âîçìîæíî, õîòåëîñü áû óñëûøàòü åùå ðàç ìíåíèå âàøèõ þðèñòîâ ïî ýòîìó âîïðîñó. Êîãäà êîñíóëîñü ïîâåðêè âîäîìåðíûõ ñ÷åò÷èêîâ, ÿ îáðàòèëñÿ â Áåðäÿíñêèé ãîðâîäîêàíàë ñ ïðåòåíçèåé. Ïîòîì äàë çàìåòêó â ìåñòíóþ ãàçåòó, à îíà íàïå÷àòàëà òàêîå ðàçúÿñíåíèå. Ïðîêîììåíòèðóéòå, ïîæàëóéñòà, äàííóþ ñòàòüþ. Íèêîëàé Ëóêè÷ ÑÅÌÅÍÎÂ, Áåðäÿíñê Çàïîðîæñêîé îáë. Äåéñòâèòåëüíî, äàííàÿ ñòàòüÿ èìåëà ìåñòî áûòü, íî åå àâòîð, ïîäêîâûâàÿ ÷èòàòåëåé öèòàòîé èç çàêîíîäàòåëüñòâà, íåìíîãî íå ðàçîáðàëñÿ ñ ñèòóàöèåé è íåäîïîäêîâàëñÿ ñàì. Ïîýòîìó ïðîøó ÷èòàòåëåé âîñïðèíèìàòü ýòó ïóáëèêàöèþ êàê ÷àñòíîå ìíåíèå æóðíàëèñòà, êîòîðîå áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ìîåãî — þðèñòà.

Çà÷åì âîîáùå ïðîâåðÿòü? Âî-ïåðâûõ, ïåðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿòü èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû âïîëíå ëîãè÷íî. À âî-âòîðûõ, ýòà îáÿçàëîâêà óñòàíîâëåíà çàêîíîì. Ñîãëàñíî ÷. 1, 2 ñò.11 çàêîíà «Î ìåòðîëîãèè è ìåòðîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè»: «Çàñîáè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ, ÿêùî âîíè â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ùîäî òî÷íîñò³, âñòàíîâëåíèì äëÿ öèõ çàñîá³â, ó ïåâíèõ óìîâàõ ¿õ åêñïëóàòàö³¿. Çàñîáè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, íà ÿê³ ïîøèðþºòüñÿ äåðæàâíèé ìåòðîëîã³÷íèé íàãëÿä, äîçâîëÿºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè, âèïóñêàòè ç âèðîáíèöòâà, ðåìîíòó òà ó ïðîäàæ ³ âèäàâàòè íàïðîêàò ëèøå çà óìîâè, ÿêùî âîíè ïðîéøëè ïîâ³ðêó àáî äåðæàâíó ìåòðîëîã³÷íó àòåñòàö³þ».

Ðàäà ðàçðåøèëà îòáèðàòü àâòî ó ïðîñòûõ óêðàèíöåâ ×òî èç ýòîãî ñëåäóåò? «Áåñïëàòíî ïðèâëå÷ü» ìîãóò ïðàêòè÷åñêè ëþáîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî — îò «÷åðíîãî áóìåðà» èëè äæèïà ýëèò-êëàññà äî ñòàðåíüêîé «Òàâðèè» èëè äàæå òðàêòîðà. Êàê âèäèòå, çàêîí óñòàíîâèë, ÷òî àññîðòèìåíò, òèï è ìàðêó íåîáõîäèìûõ àâòî áóäóò îïðåäåëÿòü ìåñòíûå âîåíêîìàòû ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ê òîìó æå çàêîí íå óòî÷íÿåò ïðè-

îðèòåòíîñòü ìàðîê òèïîâ àâòî, ïîýòîìó äëÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè âûáîð íå îãðàíè÷åí. È òàê êàê ó íàñ, âåðîÿòíî, «ïîøëè ïî íàçíà÷åíèþ» äåíüãè, ñîáðàííûå óêðàèíöàìè ïðè ïîìîùè ÑÌÑ «íà ïîòðåáè àð쳿», òàê áóäåò è ñ íàøèìè ìàøèíàìè. (Çàòî ñêîëüêî ðàäîñòè ó âîåíêîìîâ è ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèé! Òåïåðü îíè ñìîãóò ïåðåñåòü íà «Êàåíû» è «Áåíòëè»!)

Ïîä÷åðêíó, ÷òî ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó áåçîïëàòíî ïðèâëåêàòü, à ôàêòè÷åñêè èçûìàòü àâòî áóäóò íå òîëüêî äëÿ íóæä àðìèè, íî è äëÿ èíûõ âîåíèçèðîâàííûõ ôîðìèðîâàíèé! Íî ïîçâîëüòå, èíûõ ëåãàëüíûõ âîåííûõ ôîðìèðîâàíèé â Óêðàèíå òûñÿ÷è! Ñðåäè íèõ è ÷àñòíûå îõðàííûå àãåíòñòâà è ôèðìû. Ïîýòîìó èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî óêàçàíî âî âíîâü ïðèíÿòîì çàêîíîïðîåêòå, òåïåðü è îõðàííûå ôèðìû èìå-

Çàêîí Óêðàèíû «Î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ìîáèëèçàöèè» Äî èçìåíåíèé

Ïîñëå èçìåíåíèé

Ñòàòòÿ 4. Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ìîá³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà ìîá³ë³çàö³¿ 8. Ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ìîá³ë³çàö³¿ (êð³ì ö³ëüîâî¿) ÷è ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³ àáî â îêðåìèõ ¿¿ ì³ñöåâîñòÿõ íàñòຠîñîáëèâèé ïåð³îä ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, ñèë öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é.

8. Ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ ìîá³ë³çàö³¿ (êð³ì ö³ëüîâî¿) ÷è ââåäåííÿ âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³ àáî â îêðåìèõ ¿¿ ì³ñöåâîñòÿõ íàñòຠîñîáëèâèé ïåð³îä ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, ñèë öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é. Íà ÷àñ îñîáëèâîãî ïåð³îäó ä³ÿ áóäü-ÿêèõ, ïðèéíÿòèõ äî íàñòàííÿ öüîãî ïåð³îäó, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ñêîðî÷åííÿ ÷èñåëüíîñò³, îáìåæåííÿ êîìïëåêòóâàííÿ àáî ô³íàíñóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü ÷è ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, çóïèíÿºòüñÿ.

Ñòàòòÿ 6. ³éñüêîâî-òðàíñïîðòíèé îáîâ’ÿçîê 2. Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî îáîâ’ÿçêó âèçíà÷à- 2. Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî îáîâ’ÿçêó âèçíà÷àºòüºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. ñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ äåðæàâîþ âàðòîñò³ ìàéíà ÷è çáèòê³â, ÿêèõ Ïîðÿäîê â³äøêîäóâàííÿ äåðæàâîþ âàðòîñò³ ìàéíà ÷è çáèòê³â, ÿêèõ çàçàçíàþòü öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íø³ äåð- çíàþòü öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íø³ äåðæàâí³ æàâí³ îðãàíè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, îðãàíè, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³ óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ãðîìàäÿíè âíàñë³äîê ïðèìóñîâîãî îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ãðîìàäÿíè âíàñë³äîê âèëó÷åííÿ ÷è ïðèìóñîâîâèëó÷åííÿ ÷è â³ä÷óæåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â îñîáëèâèé ïåð³- ãî â³ä÷óæåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â îñîáëèâèé ïåð³îä, âèçíà÷àºòüîä, âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîì ñÿ çàêîíîì. 3. Âèêîíàííÿ â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî îáîâ’ÿçêó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, ÿêùî íå ââåäåíèé ïðàâîâèé ðåæèì âîºííîãî ÷è íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó, çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì áåçîïëàòíîãî çàëó÷åííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, à òàêîæ ãðîìàäÿí — âëàñíèê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü íà óìîâàõ ¿õ ïîâåðíåííÿ âëàñíèêàì ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ äåìîá³ë³çàö³¿. Îáñÿãè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çà òèïàìè òà ìàðêàìè, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ çàëó÷èòè ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ âñòàíîâëþþòüñÿ ì³ñöåâèìè äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè çà ïîäàííÿì â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â. Çàëó÷åííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ â³éñüêîâèìè êîì³ñàð³àòàìè íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ îôîðìëþþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ðîçïîðÿäæåííÿìè. Ïðèéîì-ïåðåäà÷à òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çàëó÷åíèõ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, òà ¿õ ïîâåðíåííÿ ï³ä ÷àñ äåìîá³ë³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, â ÿêèõ çàçíà÷àþòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî âëàñíèê³â, òåõí³÷íèé ñòàí, çàëèøêîâó (áàëàíñîâó) âàðò³ñòü òà ³íø³ íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³, ùî äîçâîëÿþòü ³äåíòèô³êóâàòè òðàíñïîðòí³ çàñîáè. Ïîâåðíåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â âëàñíèêó çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 90 êàëåíäàðíèõ ä³á ç ìîìåíòó îãîëîøåííÿ äåìîá³ë³çàö³¿. Ïîðÿäîê êîìïåíñàö³¿ øêîäè, ÿêà çàâäàíà òðàíñïîðòíèì çàñîáàì âíàñë³äîê ¿õ çàëó÷åííÿ ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, âèçíà÷àºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ñòàòòÿ 21. Îáîâ’ÿçêè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ùîäî ìîá³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà ìîá³ë³çàö³¿ 1. ϳäïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿ çîáîâ’ÿçàí³: 1. ϳäïðèºìñòâà, óñòàíîâè ³ îðãàí³çàö³¿ çîáîâ’ÿçàí³: Ó ðàç³ ðåºñòðàö³¿, ïåðåðåºñòðàö³¿, ïåðåîáëàäíàííÿ òà çíÿòòÿ ç îáë³êó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðèçíà÷åí³ äëÿ äîóêîìïëåêòóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü â îñîáëèâèé ïåð³îä, ïîäàâàòè äî îðãàí³â òà ï³äðîçä³ë³â, ùî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîðîæí³é ðóõ» çä³éñíþþòü äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ òà îáë³ê òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, äîêóìåíòè ç â³äì³òêîþ ðàéîííîãî (ì³ñüêîãî) â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó ïðî ïîñòàíîâêó ¿õ íà â³éñüêîâèé îáë³ê (çíÿòòÿ ç â³éñüêîâîãî îáë³êó). Ñòàòòÿ 22. Îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí ùîäî ìîá³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà ìîá³ë³çàö³¿ 5. Ïðèçîâ ãðîìàäÿí íà â³éñüêîâó ñëóæáó (êð³ì òèõ, ùî ïðîõîäÿòü 5. Ïðèçîâ ãðîìàäÿí íà â³éñüêîâó ñëóæáó (êð³ì òèõ, ùî ïðîõîäÿòü ñëóæáó ó â³éñüêîâîìó ðåçåðâ³) ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ àáî çàëó÷åííÿ ¿õ ñëóæáó ó â³éñüêîâîìó ðåçåðâ³) ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ àáî çàëó÷åííÿ ¿õ äî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â çà ïîñàäàìè, ïåðåäáà÷åíèìè øòàòàìè äî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â çà ïîñàäàìè, ïåðåäáà÷åíèìè øòàòàìè âîâîºííîãî ÷àñó, çä³éñíþþòü ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÷å- ºííîãî ÷àñó, çä³éñíþþòü ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÷åðåç ðåç â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè (â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ Ñëóæáè áåçïåêè â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè (â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ Ñëóæáè áåçïåêè ÓêðàÓêðà¿íè — Öåíòðàëüíå óïðàâë³ííÿ àáî ðåã³îíàëüí³ îðãàíè Ñëóæáè ¿íè — Öåíòðàëüíå óïðàâë³ííÿ àáî ðåã³îíàëüí³ îðãàíè Ñëóæáè áåçáåçïåêè Óêðà¿íè, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ Îïåðàòèâíî-ðÿòóâàëüíî¿ ïåêè Óêðà¿íè, â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ Îïåðàòèâíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó — â³äïîâ³äí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ öåíò- ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó — â³äïîâ³äí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ ðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó). Ðåðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó). Ðåçåðçåðâ³ñò³â íà â³éñüêîâó ñëóæáó ï³ä ÷àñ îãîëîøåííÿ ìîá³ë³çàö³¿ ïðè- â³ñò³â íà â³éñüêîâó ñëóæáó ï³ä ÷àñ îãîëîøåííÿ ìîá³ë³çàö³¿ ïðèçèâàçèâàþòü êîìàíäèðè â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, â ÿêèõ âîíè ïðîõîäÿòü þòü êîìàíäèðè â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, â ÿêèõ âîíè ïðîõîäÿòü ñëóæáó ó ñëóæáó ó â³éñüêîâîìó ðåçåðâ³. â³éñüêîâîìó ðåçåðâ³. ³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàí³ òà ðåçåðâ³ñòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà çáîðàõ, ó ðàç³ îãîëîøåííÿ ìîá³ë³çàö³¿ ïðîäîâæóþòü ïåðåáóâàòè íà çáîðàõ. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàçíà÷åí³ îñîáè ïðèçèâàþòüñÿ íà â³éñüêîâó ñëóæáó êîìàíäèðàìè â³äïîâ³äíèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Îñîáëèâîñò³ ïðîõîäæåííÿ ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ, ðåçåðâ³ñò³â ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, íà îñîáëèâèé ïåð³îä âèçíà÷àºòüñÿ ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïîâåðêà ñ÷åò÷èêîâ ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ âî èñïîëíåíèå èìåííî ýòîé íîðìû çàêîíà. Îíà ïðîèçâîäèòñÿ ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ îòñóòñòâèÿ îòêëîíåíèé è ïðàâèëüíîñòè ó÷åòà èñïîëüçîâàííîé âîäû ïîñëå îïðåäåëåííîãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè ñ÷åò÷èêîâ. Ïðîôèëüíûì ïîäçàêîííûì íîðìàòèâíûì àêòîì, êîòîðûé ðåãóëèðóåò âîïðîñû âîäîîòâîäà, îòîïëåíèÿ è ò. ï., ñ 2005 ã. ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèå Êàáìèíà îò 21.07.2005 ã. ¹630 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî öåíòðàëèçîâàííîìó îòîïëåíèþ, ïîñòàâêå õîëîäíîé è ãàðÿ÷åé âîäû è âîäîîòâîäó è òèïîâîãî äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã ïî öåíòðàëèçîâàííîìó îòîïëåíèþ, ïîñòàâêå õîëîäíîé è ãàðÿ÷åé âîäû è âîäîîòâîäó» (äàëåå — Ïðàâèëà). Ýòè æå Ïðàâèëà óðåãóëèðîâàëè óñëîâíî è ïðàêòè÷åñêè «äåçèíôîðìàòèâíî» âîïðîñû ïîâåðêè ñ÷åò÷èêîâ. Âîò ÷òî ïî ïîâîäó ïåðèîäè÷åñêîé ïîâåðêè ãîâîðèò ï. 9 Ïðàâèë: «Ïåð³îäè÷íà ïîâ³ðêà, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò (ó òîìó ÷èñë³ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ) êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó ïðîâîäÿòüñÿ çà ðàõóíîê âèêîíàâöÿ». Ïîýòîìó, ñ îäíîé ñòîðîíû, æóðíàëèñò àáñîëþòíî ïðàâ, ÷òî äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû âîçëàãàþò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïåðèîäè÷åñêîé ïîâåðêîé ñ÷åò÷èêîâ âîäû, èìåííî íà ïîñòàâùèêà óñëóãè. Ó íàñ ïîñòàâëÿþò õîëîäíóþ è ãîðÿ÷óþ âîäó âîäîêàíàëû. Òàêèì îáðàçîì, ïåðèîäè÷åñêóþ ïîâåðêó ñ÷åò÷èêîâ äîëæíû îñóùåñòâëÿòü (ïî çàêîíó) èìåííî ïîñòàâùèêè ýòîé âîäû, à íå ïîòðåáèòåëè. Âïðî÷åì, òóò åñòü îäíî «íî».

Çà ÷åé ñ÷åò ðåàëüíî ïðîâîäèòñÿ ïîâåðêà ñ÷åò÷èêîâ Íåñìîòðÿ íà ïîëîæåíèÿ öèòèðîâàííîãî ï. 9 Ïðàâèë, âîäîêàíàëû ïåðèîäè÷åñêóþ ïîâåðêó íå îñóùåñòâ-

þò ïðàâî «ðàññåêàòü» íà íàøèõ àâòî áåñïëàòíî. Åñòåñòâåííî, çàêîí ãóìàíåí — àâòî âåðíóò, ìîæåò áûòü âåðíóò, ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå äåìîáèëèçàöèè, à óáûòêè âîçìåñòÿò, òîæå ìîæåò áûòü... Åñëè Êàáìèí ïðèäóìàåò, êàê ýòî ñäåëàòü... Õîòÿ â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñ Êàáìèíà âñåãäà âçÿòêè ãëàäêè, þðèñòû çíàþò ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ â çàêîíàõ, êîòîðûå «ñúåçæàþò» íà Êàáìèí èëè íà «ïîðÿäîê, ÷òî êîãäà-òî óñòàíîâèò Êàáìèí». Íî òàêèå âîïðîñû â 95% ñëó÷àåâ Êàáìèí ïðîñòî íå ðåøàåò. Ïîýòîìó ïåðñïåêòèâû âåñüìà ðàäóæíû, îñîáåííî åñëè ó÷èòûâàòü, ÷òî Âåðõîâíàÿ Ðàäà åùå â ñåðåäèíå ìàðòà ïîääåðæàëà óêàç è. î. Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû î ïðîâåäåíèè ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè. Ò. å. ôîðìàëüíûå îñíîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîé «âðåìåííîé ýêñïðîïðèàöèè» ÷àñòíîãî àâòî óæå ñóùåñòâóþò! Íå ìîæåò íå «ðàäîâàòü» è íîâîââåäåííîå ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî òåïåðü ðåãèñòðàöèÿ è ñíÿòèå ñ ðåãèñòðàöèè àâòî áóäóò ñâÿçàíû åùå ñ îäíîé áþðîêðàòè÷åñêîé èíñòàíöèåé — âîåíêîìàòîì. Ò.å. õî÷åøü çàðåãèñòðèðîâàòü ìàøèíó — ïîëó÷è îòìåòêó âîåíêîìàòà î âçÿòèè àâòî íà âîåííûé ó÷åò (íåïîíÿòíî, ïðàâäà, êàê âîåíêîìàò ýòó îòìåòêó áóäåò äåëàòü â ïëàñòèêîâîì òåõïàñïîðòå). Õî÷åøü ñíÿòü ñ ó÷åòà — îïÿòü íà ïîêëîí â âîåíêîìàò. Ó÷èòûâàÿ óðîâåíü êîððóïöèè è áþðîêðàòèè â íàøåé ñòðàíå, ñîçäàí åùå îäèí ìåõàíèçì «ñøèáàíèÿ äåíåã», à ðàáîòà â âîåíêîìàòå ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå ïðèáûëüíîé (è óæå íå òîëüêî çà ñ÷åò «îòìàçûâàíèÿ» ïðèçûâíèêîâ). Áåçóñëîâíî, â ïðèíÿòîì çàêîíîïðîåêòå åñòü è ïðàâèëüíûå âåùè, íî â äàííîé ñòàòüå ÿ îáðàòèë âíèìàíèå èìåííî íà ïðîáëåìíûå ïóíêòû. Íà ìîé âçãëÿä, îíè ÿâëÿþòñÿ «çàêîíîäàòåëüíûì ïåðåãèáîì», êîòîðûé ñîçäàåò åùå áîëåå øèðîêîå ïîëå äëÿ ðàçâèòèÿ êîððóïöèè íà ìåñòàõ è íàðóøåíèÿ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí (íà àâòîìîáèëü â äàííîì ñëó÷àå). Íåóæåëè ó Âîîðóæåííûõ ñèë ìàëî òåõíèêè? Ò. å. ïðîôèëüíóþ âîåííóþ òåõíèêó, íå ðåìîíòèðóÿ, ñäàþò íà ìåòàëëîëîì, à òðàíñïîðòíóþ ïðîáëåìó âîéñê áóäóò ðåøàòü çà ñ÷åò àâòî ãðàæäàí? Íå êàæåòñÿ ëè âàì ýòî êàê ìèíèìóì ñòðàííûì? Äà è ÷òî âîåííûå áóäóò âîçèòü íà ãðàæäàíñêèõ ëåãêîâóøêàõ?.. Êðîìå òîãî, ïî ñòàòèñòèêå ñåé÷àñ áîëåå 50% àâòîìîáèëåé ãðàæäàíàìè êóïëåíî â êðåäèò. Åñëè àâòî âäðóã è îòíèìóò, òî ÷åëîâåê îñòàíåòñÿ áåç ìàøèíû, íî ñ äîëãàìè, òàê êàê «ïðèâëå÷åíèå» òðàíñïîðòà äëÿ íóæä àðìèè è âîîðóæåííûõ ïîäðàçäåëåíèé íå îñâîáîæäàåò ñîáñòâåííèêà àâòî îò îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä áàíêîì. È â çàâåðøåíèå õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî â ïîñëåäíèå äíè äàííàÿ òåìà âåñüìà æèâî îáñóæäàëàñü êàê íà ñòðàíèöàõ èçäàíèé, òàê è íà ÒÂ, è â èíòåðíåòå. Äåñêàòü, ÷àñòíîìó àâòîòðàíñïîðòó íè÷åãî íå ãðîçèò, åñëè è áóäóò «ïðèâëåêàòü» àâòî, òî òîëüêî òå, ÷òî ïðèíàäëåæàò þðèäè÷åñêèì ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì. Íî ïðîñòèòå, â íîâîïðèíÿòîì çàêîíîïðîåêòå ñî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, ò. å. ñ 20.05.2014 ã., è ïî ñåãîäíÿ íè÷åãî íå èçìåíèëîñü! (Ñì. òàáëèöó âûøå.) Ò. î., àâòî ÷àñòíûõ âëàäåëüöåâ, ãðàæäàí, â «ðàññòðåëüíîì ñïèñêå» îñòàëèñü! Ïîýòîìó òî, ÷òî ïðèíÿòûé çàêîíîïðîåêò íå êîñíåòñÿ ÷àñòíîãî òðàíñïîðòà, ýòî âñåãî ëèøü ñëîâà, êîòîðûå íå ïîäêðåïëÿþòñÿ îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòüþ. Íàäî æå óñïîêîèòü ãðàæäàí, âîçìóùåííûõ òàêèì íåïðèÿòíûì èçâåñòèåì.

Êòî çàïëàòèò çà ïîâåðêó ñ÷åò÷èêà âîäû? ëÿþò, à âîçëàãàþò ýòó îáÿçàííîñòü íà ïîòðåáèòåëåé. Ôàêòè÷åñêè ýòîò ïóíêò íå èñïîëíÿåòñÿ â ñâÿçè ñ èíûì ïîñòàíîâëåíèåì Êàáìèíà, êîòîðîå åãî íèâåëèðóåò. Ñîãëàñíî àáç. 1 ï. 24 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ äîìîâ, ñîîðóæåíèé è ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ÊÌ îò 01.06.2011 ¹ 869 «Îá îáåñïå÷åíèè åäèíñòâåííîãî ïîäõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ òàðèôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè», «...âèòðàòè ç ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè òà òåïëîâî¿ åíåð㳿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæó, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæó ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ì³æ âèêîíàâöåì òà ñóáï³äðÿäíèêîì, ÿêèé âèêîíóº çàçíà÷åí³ ïîñëóãè, ç ðîçðàõóíêó íà îäèí êâàðòèðíèé çàñ³á îáë³êó âîäè òà òåïëîâî¿ åíåð㳿 ³ íàðàõîâóþòüñÿ ùîì³ñÿöÿ ñïîæèâà÷åâ³ ó ñêëàä³ ïîñëóãè çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè òà òåïëîâî¿ åíåð㳿 ...» Êàáìèí òàê çàïóòàëñÿ â ñîáñòâåííîé êàçóèñòèêå, ÷òî âîçíèêëà öåëàÿ ïðîáëåìà ñ îïëàòîé ïîâåðêè ñ÷åò÷èêîâ. È ïî ýòîìó ïîâîäó áûëî î÷åíü ìíîãî ñïîðîâ, è â ýòî ïðîòèâîðå÷èå â ñâîå âðåìÿ âìåøàëîñü ñóäû. Òàê, Îêðóæíîé àäìèíèñòðàòèâíûé ñóä Êèåâà ïî èñêó íåðàâíîäóøíîãî ïîòðåáèòåëÿ ê Êàáìèíó ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå îò 09.11.2011 ã. ïî äåëó ¹ 2à-12409/11/2670, êîòîðûì ïðèçíàë íåçàêîííûì ïåðåêëàäûâàíèå ðàñõîäîâ ïî ïîâåðêå ñ÷åò÷èêîâ ñ èñïîëíèòåëåé (âîäîêàíàëîâ) íà ïîòðåáèòåëåé.

Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå áûëî ïîääåðæàíî ïîñòàíîâëåíèåì Êèåâñêîãî àïåëëÿöèîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäà îò 10.04.2012 ã., íî îáà ýòè ñóäåáíûõ àêòà óïðàçäíèë Âûñøèé àäìèíèñòðàòèâíûé ñóä. Òî åñòü Âûñøèé àäìèíèñòðàòèâíûé ñóä îêîí÷àòåëüíî ïîñòàâèë òî÷êó íà ðàçíîãëàñèè ïîñòàíîâëåíèé Êàáìèíà, è íå â ïîëüçó ïîòðåáèòåëåé. Âîò êàê îí ýòî îáîñíîâàë: «Çà ïðèïèñàìè ÷. 3 ñò. 28 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ìåòðîëîã³þ òà ìåòðîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü» ïîðÿäîê ïîäàííÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ùî íå º ñóá’ºêòàìè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, — âëàñíèêàìè çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè (ðåçóëüòàòè âèì³ðþâàíü ÿêèìè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèò³ äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá åëåêòðè÷íó ³ òåïëîâó åíåðã³þ, ãàç ³ âîäó) íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó öèõ çàñîá³â òà îïëàòè çà ðîáîòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîâ³ðêîþ, âñòàíîâëþºòüñÿ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ïåð³îäè÷íà ïîâ³ðêà, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò (ó òîìó ÷èñë³ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ) çàçíà÷åíèõ çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ç åëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- ³ âîäîïîñòà÷àííÿ. Îòæå, ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó âîäè òà òåïëîâî¿ åíåð㳿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæó, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæó ï³ñëÿ ïîâ³ðêè çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê âèêîíàâöÿ çàçíà÷åíèõ ïîñëóã, à âèòðàòè, ïîíåñåí³ âèêîíàâöåì, âêëþ÷àþòüñÿ ó òàðèô íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é òà ñïëà÷óþòüñÿ ñïîæèâà÷åì ùîì³ñÿ÷íî. Íå ìîæíà çàëèøèòè ïîçà óâàãîþ 15

³ òå, ùî äàíà ïîñòàíîâà ïðîéøëà ïðàâîâó åêñïåðòèçó íà â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà, êð³ì ³íøîãî, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ìåòðîëîã³þ òà ìåòðîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü». Òàêèì ÷èíîì, ïðèéìàþ÷è îñêàðæóâàíó ïîñòàíîâó, â³äïîâ³äà÷ ðåàë³çîâóâàâ íàäàí³ éîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî àêòà». Ïðîùå ãîâîðÿ, ñóä ðàçðåøèë Êàáìèíó âêëþ÷àòü ñòîèìîñòü ïîâåðêè ñ÷åò÷èêîâ â òàðèôû çà âîäó. Îäíàêî ÷òîáû âêëþ÷èòü â òàðèôû çà âîäó ñòîèìîñòü ïîâåðêè, ñíÿòèÿóñòàíîâêè-äîñòàâêè ñ÷åò÷èêîâ, íåîáõîäèìî, ÷òîáû àáñîëþòíî âñå ïîòðåáèòåëè èìåëè âîäîìåðû, çàñòàâèòü æå âñåõ óñòàíîâèòü ñ÷åò÷èêè âîäû — íåçàêîííî. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âîäîêàíàëû èìåþò âïîëíå çàêîííîå îñíîâàíèå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåëîæèòü çàòðàòû íà ïåðèîäè÷åñêóþ ïîâåðêó ñ÷åò÷èêîâ âîäû íà ïîòðåáèòåëåé. Íà äåëå ïîâåðêà ñ÷åò÷èêîâ ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïîòðåáèòåëü ñàì ñíèìàåò ñ÷åò÷èêè èëè âûçûâàåò ñïåöèàëèñòà, ÷òîáû èõ ñíÿòü. Ñ÷åò÷èêè äîñòàâëÿþòñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííóþ îðãàíèçàöèþ èëè â âîäîêàíàë äëÿ ïîâåðêè. Îòíîñèòåëüíî ñðîêîâ ïîâåðêè â Ïîðÿäêå óêàçàíî: «Ïåð³îäè÷íà ïîâ³ðêà çàñîá³â îáë³êó âîäè ³ òåïëîâî¿ åíåð㳿 ïðîâîäèòüñÿ ó ñòðîê, ùî íå ïåðåâèùóº îäíîãî ì³ñÿöÿ». Çà âðåìÿ îòñóòñòâèÿ ñ÷åò÷èêîâ, ñîãëàñíî ï.15 Ïðàâèë, ãîðÿ÷àÿ è õîëîäíàÿ âîäà îïëà÷èâàåòñÿ ïî ñðåäíèì ïîêàçàòåëÿì ñðåäñòâ ó÷åòà çà ïðåäûäóùèå òðè ìåñÿöà. Ïîýòîìó, ê ñîæàëåíèþ, ñ÷åò÷èêè ïðèäåòñÿ âñå-òàêè ïîâåðÿòü âàì è çà âàø ñ÷åò.

ïðàâî

Äóðíîé ïðèìåð çàðàçèòåëåí?

B7 30.V 2014

ÑÈËÎÂÛÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

Ïîïðîøàéêè ïîíåâîëå ÌÂÄ Îïåðàòèâíèêè ÓÁÎÏ Çàêàðïàòñêîé îáë. ïðåñåêëè äåÿòåëüíîñòü ïðåñòóïíîé ãðóïïû, çàñòàâëÿâøåé äåòåé îò 4 äî 13 ëåò ïðîñèòü ìèëîñòûíþ íà ðûíêàõ Òÿ÷åâñêîãî ð-íà. Çà äåíü îíè ìîãëè çàðàáîòàòü äî 5 òûñ. ãðí. Îäíà èç ìàòåðåé ïîïûòàëàñü ïðîäàòü ÷åòûðåõëåòíåãî ðåáåíêà çà $2 òûñ., ðàçðåêëàìèðîâàâ åãî êàê «îïûòíîãî íèùåãî, ñïîñîáíîãî âûçûâàòü æàëîñòü», íî áûëà çàäåðæàíà âî âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ äåíåã. Ðàéñóä ïðèãîâîðèë äâóõ ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ê ëèøåíèþ ñâîáîäû íà 1,5 è 4 ãîäà, à òðåòüþ ñîîáùíèöó — ê 5 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòñðî÷êîé îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ íà 3 ãîäà. Êðîìå òîãî, ïðåñòóïíèêîâ ëèøèëè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ.

ÑÁÓ Ñîòðóäíèêè ÑÁÓ çàäåðæàëè ãëàâíîãî èíñïåêòîðà îäíîãî èç ïîñòîâ Ëüâîâñêîé òàìîæíè â ìîìåíò ïåðåäà÷è âçÿòêè. Èíñïåêòîð ïîëó÷èë îò ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 2 òûñ. åâðî çà ââîç íà òåððèòîðèþ ñòðàíû áðåíäîâîé îäåæäû áåç óïëàòû îáÿçàòåëüíûõ òàìîæåííûõ ïëàòåæåé. Âçÿòî÷íèêó ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû ñðîêîì äî 10 ëåò.

ÃÏÓ Õîçñóä Êèåâà îñòàâèë áåç èçìåíåíèé ðåøåíèå àïåëëÿöèîííîãî ñóäà î íà÷èñëåíèè 4 ìëí. ãðí. øòðàôíûõ ñàíêöèé êîììåð÷åñêîé ñòðóêòóðå, íàðóøèâøåé óñëîâèÿ äîãîâîðà ñ Ìèíñîöïîëèòèêè. Ïðåäïðèÿòèå äîëæíî áûëî ïîñòàâèòü ìåäèöèíñêîå, õèðóðãè÷åñêîå è îðòîïåäè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, à òàêæå ðåàáèëèòàöèîííûé êîìïëåêñ LokomatPro. Îäíàêî ñðîêè óñòàíîâêè è ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ êîìïëåêñà áûëè íàðóøåíû. ÃÏÓ îòêðûëà óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî ïðîòèâ äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñêîðïîðàöèè ïî ôàêòó ðàñòðàòû $10,5 ìëí. Îíè âçÿëè êðåäèò ïîä ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè ó îäíîãî èç áàíêîâ Êèòàÿ. Íà ýòè ñðåäñòâà ñëåäîâàëî ïðèîáðåñòè óêðàèíñêîå çåðíî è ïîñòàâèòü çàòåì êèòàéñêîìó èìïîðòåðó. Îäíàêî ñ àâãóñòà 2013 ã. ïî ìàðò 2014-ãî òîâàð íà ñóììó $170 ìëí. áûë ðåàëèçîâàí òðåì êèòàéñêèì ÷àñòíûì ïðåäïðèÿòèÿì. Îäíî èç íèõ ïðèñâîèëî çåðíî íà $10,5 ìëí. Òàêæå â ïðîêóðàòóðå ñ÷èòàþò, ÷òî óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü äîëæíû ïîíåñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà Ìèíàãðîïîëèòèêè, íå ïðîêîíòðîëèðîâàâøèå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòíûõ ñðåäñòâ. Îäåññêèé àïåëëÿöèîííûé õîçñóä ïðèíÿë ðåøåíèå âçûñêàòü â ïîëüçó ãîñïðåäïðèÿòèÿ 70 ìëí. ãðí. Ïðîêóðàòóðà îáëàñòè ïîòðåáîâàëà ðàçîðâàòü äîãîâîð ïîäðÿäà è âçûñêàòü ñ îäíîãî èç ÏÀÎ àâàíñ, óïëà÷åííûé ÃÏ «Àäìèíèñòðàöèÿ ìîðñêèõ ïîðòîâ Óêðàèíû».  ðåçóëüòàòå òåíäåðà ÀÌÏÓ çàêëþ÷èëà äîãîâîð íà ñòðîèòåëüñòâî ïåðåãðóçî÷íîãî êîìïëåêñà îòêðûòîãî õðàíåíèÿ. Íà ýòè ðàáîòû â 2010 ã. ïåðå÷èñëåí àâàíñ, íî îíè íå âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå.

ÌÈÍÎÁÎÐÎÍÛ Ðîññèÿ îáåùàåò ïåðåäàòü Óêðàèíå îñòàâøóþñÿ â Êðûìó âîåííóþ òåõíèêó â ýòîì ãîäó. Ýòî ïëàíèðîâàëîñü ñäåëàòü ê èþíþ, íî â ñåðåäèíå àïðåëÿ ïðîöåññ áûë ïðèîñòàíîâëåí, ÷òîáû íå äàòü èñïîëüçîâàòü ýòó òåõíèêó â ÀÒÎ íà Äîíáàññå. Äî ýòîãî èç Êðûìà âûâåëè 429 åäèíèö âîîðóæåíèÿ è òåõíèêè, â òîì ÷èñëå 13 êîðàáëåé, êàòåðîâ è ñóäîâ, áîëåå 60 åäèíèö áðîíåòåõíèêè è 25 åäèíèö àâèàòåõíèêè. Ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîöåññ øåë íåäîñòàòî÷íî áûñòðî ïî âèíå óêðàèíñêèõ êîëëåã, ñðûâàâøèõ ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

ÌÈÍÄÎÕÎÄΠÌèíèñòåðñòâî äîõîäîâ è ñáîðîâ ïûòàåòñÿ ìàêñèìàëüíî óñèëèòü êîíòðîëü íà ðûíêå ñïèðòà, çà ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ýòîãî ïðîäóêòà â ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè è äëÿ âûïóñêà áèîýòàíîëà. Ïåðâàÿ ñòàäèÿ îïåðàöèè «Àêöèç-2014», çàâåðøèâøàÿñÿ 15 ìàÿ, çàôèêñèðîâàëà ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó. Ïîêàçàòåëè ïî àêöèçíîìó íàëîãó â àïðåëå áûëè íà óðîâíå 107,3% (2 ìëðä. ãðí.), â áþäæåò ïðåäïðèÿòèÿ ëèêåðî-âîäî÷íîé îòðàñëè ïåðå÷èñëèëè íà 207,8 ìëí. ãðí. áîëüøå, ÷åì â ìàðòå.  êîíöå ìàÿ ñîòðóäíèêè Ìèíäîõîäîâ â ×åðêàññêîé îáë. îñòàíîâèëè ãðóçîâèê, ïåðåâîçèâøèé â Îäåññó 20 ò îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà áåçàëêîãîëüíîãî ïèâà. Ñîãëàñíî íàêëàäíîé ñòîèìîñòü ãðóçà ñîñòàâëÿëà âñåãî 24 ãðí., õîòÿ öèñòåðíà áûëà íàïîëíåíà æèäêîñòüþ ñ ñîäåðæàíèåì ñïèðòà 76%.  ïðîöåññå îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé â òîé æå îáëàñòè îáíàðóæåíû íåëåãàëüíûå ñêëàäû, íà êîòîðûõ èçúÿòî 506 òûñ. áóòûëîê ôàëüñèôèöèðîâàííûõ âîäî÷íûõ ïðîäóêòîâ ñ àêöèçíûìè ìàðêàìè íåóñòàíîâëåííîãî îáðàçöà íà 13 ìëí. ãðí. Ïðåññ-áþðî «2000»


B8 ÄÅÐÆÀÂÀ

â êàäðå

c äíåì ðîæäåíèÿ

1 èþíÿ Äåíü ðàáîòíèêîâ âîäíîãî õîçÿéñòâà Óêðàèíû.

Åëåíó Íèêîëàåâíó ÇÀÂÃÎÐÎÄÍÞÞ — çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî âðà÷à Çàïîðîæñêîãî îáëàñòíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà ðåïðîäóêöèè ÷åëîâåêà, âðà÷à âûñøåé êàòåãîðèè.

31 ìàÿ Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à ÊÐÎÒÞÊÀ — ïåðâîãî çàìïðåäñåäàòåëÿ ÍÁÓ.

Âàëåðèÿ Àëüáåðòîâè÷à ÏÜßÒÀÊÀ — çàìïðåäñåäàòåëÿ Ëüâîâñêîãî îáëñîâåòà.

5 èþíÿ Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à ÖÈÁÅÍÊÎ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

Âß×ÅÑËÀ ÁÅÐËÎÃ

30.V 2014

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ

«Óòêà â äûìó»: îðèãèíàëüíî, íî íåïðèâû÷íî

Ê ÏÎÑËÓ — ÍÀ ÎÁÅÄ Ëèäèÿ ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ

Êàê ïðèçíàëñÿ ×ðåçâû÷àéíûé è Ïîëíîìî÷íûé Ïîñîë Ìàëàéçèè â Óêðàèíå ã-í ×óà Òåîíã Áàí, îí óæå äàâíî ñîáèðàëñÿ ïîñåòèòü ðåñòîðàí «DK», êîòîðûé îòêðûëñÿ â îòåëå Ramada Encore, ÷òî íà Ñòîëè÷íîì øîññå, 103. Ñîáñòâåííî, èäåÿ ïîîáåäàòü ã-íó ïîñëó â ýòîì çàâåäåíèè ïðèíàäëåæàëà ìåíåäæìåíòó «DK»: ñîòðóäíèêè ðåñòîðàíà çâàëè íà îñîáóþ òðàïåçó — ñ áëþäàìè ìîëåêóëÿðíîé êóõíè. — ß íèêîãäà ïðåæäå íå ïðîáîâàë òàêóþ àâàíãàðäíóþ êóõíþ, — ãîâî-

Åìêîñòè äëÿ áëþäà èç òîìàòîâ â âèäå ïåíû ïîâàð íàïîëíÿë ïðÿìî çà ñòîëîì

À âîò òàê çäåñü ïîäàåòñÿ òóíåö

Ìàëàéçèÿ óïîðíî âåðèò â Óêðàèíó ðèë ×óà Òåîíã Áàí íåñêîëüêèì ãîñòÿì, â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâèòåëÿì «2000», êîãî îí ïðèãëàñèë ðàçäåëèòü ñ íèì îáåä. — Ìíå èìïîíèðóåò, ÷òî âñå áëþäà ãîòîâÿòñÿ èç óêðàèíñêèõ íàòóðàëüíûõ ñâåæèõ ïðîäóêòîâ, ñëåäîâàòåëüíî, ñîõðàíÿþò ïîëåçíûå êà÷åñòâà. Âïðî÷åì, çà ñòîëîì íå òîëüêî îáñóæäàëè âêóñ è êðàñêè ñåçîííûõ îâîùåé, îôîðìëåíèå áëþä è ïðî÷èå êóëèíàðíûå ïðåëåñòè, íî è, êîíå÷íî æå, ãîâîðèëè î æèçíè â íàøèõ ñòðàíàõ. ß íàïîìíèëà ã-íó ïîñëó èíòåðâüþ ñ íèì, êîòîðîå âûøëî â «2000». Òàì ðå÷ü øëà î òîì, ÷òî â «ðåéòèíãå

ñ÷àñòüÿ», åæåãîäíî ñîñòàâëÿåìîé àññîöèàöèåé íåçàâèñèìûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ àãåíòñòâ Gallup International, Ìàëàéçèÿ â 2013-ì âîøëà â äåñÿòêó ñòðàí, êîòîðûå áîëåå âñåãî äîâîëüíû æèçíüþ, à Óêðàèíà â ýòîì ðååñòðå áûëà ëèøü íà 37-ì ìåñòå. — Áîþñü, ñåé÷àñ ðàçðûâ ìåæäó íàìè åùå óâåëè÷èëñÿ, — ïðèçíàëàñü ñîáåñåäíèêó. — Òåì áîëåå ïîñëå ñîáûòèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè â Êèåâå â ÿíâàðå è ôåâðàëå... È åñëè ðàíüøå Ìàëàéçèÿ ñ÷èòàëà Óêðàèíó êëþ÷îì ê ðûíêàì Âîñòî÷íîé Åâðîïû è ÑÍÃ, òî êàê ñåé÷àñ? — È ñåé÷àñ òîæå, — ïîäòâåðäèë ã-í ïîñîë. — Óêðàèíà ïî-ïðåæíåìó

îñòàåòñÿ äëÿ Ìàëàéçèè âàæíûì òîðãîâûì ïàðòíåðîì, ó âàñ åñòü ìîðñêèå ïîðòû. — Ó íàñ óæå íåò ßëòèíñêîãî ïîðòà. — Íî åñòü äðóãèå! — îïòèìèñòè÷íî çàìåòèë ñîáåñåäíèê. — ß íàäåþñü, ÷òî øòîðìîâàÿ ïîãîäà, âûðàæàÿñü ôèãóðàëüíî, â Óêðàèíå çàêîí÷èòñÿ. È áóäóò ñîëíå÷íûå äíè. Îôèöèàíòû ïîäàëè óòêó, êîòîðàÿ ãîòîâèëàñü â ôàðôîðîâîé åìêîñòè ïîä êðûøêîé, êàê íà êîñòðå, ò. å. áëþäî äîâîäèëîñü äî ãîòîâíîñòè ñ ïîìîùüþ äûìà, — è ýòî ñìåëî, îðèãèíàëüíî, íî íåïðèâû÷íî. Ìåíåäæåðû, ïðåäñòàâëÿÿ î÷åðåä-

Ñåðãåé ÍÈÊÈÒÈÍ

Óêð÷àñòîòíàäçîð îáâèíÿåò Ñâåòëàíó Çâàðè÷ â ïðèñâîåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ðàçðàáîòîê. Äî ýòîãî ìîãëî áû è íå äîéòè, çíàé íà ãîñïðåäïðèÿòèè, ñ êåì èìåþò äåëî è êàêîé èíòåðåñíûé øëåéô òÿíåòñÿ çà ñóïðóãîé áûâøåãî ãðàæäàíèíà ÑØÀ, áûâøåãî ñîðàòíèêà áûâøåãî ïðåçèäåíòà Þùåíêî, áûâøåãî ìèíèñòðà þñòèöèè Ðîìàíà Çâàðè÷à. Î òîì, ÷òî Óêðàèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé öåíòð ðàäèî÷àñòîò íàìåðåí ïîäàòü â ñóä íà ïðèíàäëåæàùóþ Ñâåòëàíå Çâàðè÷ êîìïàíèþ «Óêðàèíñêèå íàöèîíàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû» çà íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ, ñî ññûëêîé íà íà÷àëüíèêà öåíòðà Ïàâëà Ñëîáîäÿíþêà ñîîáùèëè åùå â íà÷àëå àïðåëÿ îòå÷åñòâåííûå äåëîâûå èçäàíèÿ «Êàïèòàë» è «Äåëî». Ïî ñëîâàì Ñëîáîäÿíþêà, Ñâåòëàíà Çâàðè÷ â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïîëó÷èëà ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè àâòîðñêèõ ïðàâ íà ñèñòåìó îòñëåæèâàíèÿ IMEI-êîäîâ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è òåðìèíàëîâ. (IMEI, International Mobile Equipment Identity, «ìåæäóíàðîäíûé èäåíòèôèêàòîð ìîáèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ» — ýòî ÷èñëî, óíèêàëüíîå äëÿ êàæäîãî àïïàðàòà ñîòîâîé ñâÿçè. Ïðèìåíÿåòñÿ â òåëåôîíàõ ñåòåé GSM, WCDMA è IDEN, à òàêæå â íåêîòîðûõ ñïóòíèêîâûõ òåëåôîíàõ. — Àâò.). — Îäíàêî ýòà ñèñòåìà ïðèíàäëåæèò ãîñóäàðñòâó. IÒ-êîìïàíèÿ Çâàðè÷ áûëà òîëüêî èñïîëíèòåëåì íàøåãî çàêàçà, íî íå åãî ñîáñòâåííèêîì, — ïîä÷åðêíóë íà÷àëüíèê Óêð÷àñòîòíàäçîðà.

Íåèçâåñòíàÿ ïîäïèñü Èñòîðèÿ ñ ñèñòåìîé IMEI — íå ïåðâûé ñêàíäàë, â êîòîðîì áûëà çàìåøàíà ñóïðóãà Ðîìàíà Çâàðè÷à. Ëåòîì 2012 ã. ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèðìà «Óêðàèíñêèå íàöèîíàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû» (ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ») Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà Çâàðè÷ ðåøèëà âçûñêàòü ñî ñâîåãî êîìïàíüîíà, ñîó÷ðåäèòåëÿ êîìïàíèè, äåíüãè, ïîëó÷åííûå çà àðåíäó ïîìåùåíèé, êîòîðûå çàíèìàëî ïðåäïðèÿòèå. Ïîâîäîì äëÿ èñêà ïîñëóæèë òîò ôàêò, ÷òî äîãîâîð àðåíäû, ðàâíî êàê è àêòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïåðåäà÷ó èìóùåñòâà â àðåíäó, ïîäïèñûâàëà, îêàçûâàåòñÿ, íå îíà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ», à íåêîå íåèçâåñòíîå ëèöî. Ïðè÷åì áåç âåäîìà è ñîãëàñèÿ îíîé (â äîêàçàòåëüñòâî áûëî ïðåäúÿâëåíî ñîîòâåòñòâóþùåå ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå).  ñâîåì èñêå Ñâåòëàíà Çâàðè÷ óòâåðæäàëà, ÷òî «èñòåö ôàêòè÷åñêè íå ïîëó÷èë è íå èñïîëüçîâàë ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì àðåíäû».  îòâåò êîìïàíüîí îáâèíèë ãåíäèðåêòîðà â ìîøåííè÷åñòâå: ÷òî îíà, èìåÿ óìûñåë îáìàíóòü åãî è âïîñëåäñòâèè áåçîñíîâàòåëüíî âçûñêàòü äåíüãè çà ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííóþ óñëóãó, çàðàíåå îðãàíèçîâàëà ïîäïèñàíèå äîãîâîðà àðåíäû ñ åå ñòîðîíû íå åþ, à íåèçâåñòíûì ëèöîì. Ïðè ýòîì êîìïàíüîí ïðåäñòàâèë ìíîãî÷èñëåííûå äîêàçàòåëüñòâà ôàêòè÷åñêîãî ðàçìå-

IMEI-êîä äà Çâàðè÷  èñêå ñîäåðæàëèñü òðåáîâàíèÿ ùåíèÿ ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» â àðåíäîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ, à òàêæå äî- îòìåíèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî Ñâåòëàíà Âèê- öèþ èçìåíåíèé â ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñî âñòóïëåíèåì òîðîâíà íå ìîãëà îá ýòîì íå çíàòü. Áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, êîìïàíüîíà â ýòî îáùåñòâî, è îáÿâ õîäå êîòîðîãî ñëåäîâàòåëü ÑÓ çàòü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàòîðà ÓÌÂÄ Óêðàèíû â Äíåïðîïåòðîâ- âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ ñêîé îáëàñòè îôèöèàëüíî ñîîáùèë â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð Äíåïðîïåòðîâñêîìó àïåëëÿöèîííîìó þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö — ñóäó: â õîäå äîñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ ïî ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íî ãëàâíîå — óãîëîâíîìó äåëó ¹ 70121065 èì óñòà- ïðèçíàòü çà íåé, Çâàðè÷ Ñ. Â., ïðàíîâëåíî, ÷òî óïîìÿíóòûé âûøå èñê âî ñîáñòâåííîñòè íà 100% óñòàâíîê êîìïàíüîíó Çâàðè÷ Ñ. Â. ÿâëÿåòñÿ ãî êàïèòàëà ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ». Çâàðè÷ ññûëàëàñü íà çàêëþ÷åíèå ñ åå ñòîðîíû ïîêóøåíèåì íà õèùåíèå äåíåã, âûïëà÷åííûõ ðàíåå ÎÎÎ ýêñïåðòà Öåíòðà ñóäåáíûõ è ñïåöè«ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» çà óñëóãè àðåíäû. àëüíûõ ýêñïåðòèç Óêðàèíñêîãî íàó÷Óñëóãè ýòè ðåàëüíî áûëè îêàçàíû â íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ñïåöèàëüíîé òåõíèêè è ñóäåáíûõ ýêñïîëíîì îáúåìå. Íî îáëàñòíîé õîçÿéñòâåííûé ñóä, ïåðòèç ÑÁ Óêðàèíû ¹ 347/348/1, íåñìîòðÿ íà ïðèâåäåííûå äîêàçà- ñîãëàñíî êîòîðîìó ïîäïèñè îò èìåòåëüñòâà, âûíåñ ðåøåíèå â ïîëüçó íè Çâàðè÷ Ñ. Â. íà óñòàâå ÎÎÎ «ÍÏÔ èñòöà. Îáæàëîâàòü åãî â Âûñøåì õî- «ÓÍÈÑ» è ïðîòîêîëå ñîáðàíèÿ ó÷àñòçÿéñòâåííîì ñóäå êîìïàíüîíó òàê è íèêîâ ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» íå óäàëîñü: àïåëëÿöèîííûé ñóä Äíåï- ¹27-04/2009 îò 27.04.2009 ã. âûïîëðîïåòðîâñêîé îáëàñòè ïîïðîñòó íå íåíû íå Çâàðè÷ Ñ. Â., à äðóãèì ëèöîì ñ ïîäðàæàíèåì åå îòïðàâèë òóäà äåëî ñ ïîäïèñè. (Âèäèìî, æàëîáîé. Íè÷åì çàÓíèêàëüíàÿ ñ íåèçâåñòíîé êîí÷èëîñü è óãîëîâãîñóäàðñòâåííàÿ èñòîðèÿ ïîäïèñüþ íåèçâåñòíîíîå äåëî, âîçáóæäåíñèñòåìà ãî ëèöà — ýòî êàêàÿ-òî íîå ïî ôàêòó ìîøåíôèðìåííàÿ ôèøêà.) íè÷åñòâà: àïåëëÿöèðåãèñòðàöèè Ñàì êîìïàíüîí ê îííûé ñóä îòìåíèë IMEI-êîäîâ ó÷àñòèþ â äåëå ïðèâëåïîñòàíîâëåíèå î åãî ìîæåò óïëûòü ÷åí íå áûë, ñóäåáíûå âîçáóæäåíèè (ïî ñòàðåøåíèÿ ñîñòîÿëèñü â ðîìó ÓÏÊ ýòî áûëî â ÷àñòíûå ðóêè åãî îòñóòñòâèå. Ïîñòàâîçìîæíî), ðåøèâ, íîâëåíèåì Äíåïðîïåò÷òî ìåæäó Çâàðè÷ Ñ. Â. è åå êîìïàíüîíîì âîçíèêëè íå ðîâñêîãî àïåëëÿöèîííîãî õîçÿéñòâåíóãîëîâíûå, à ãðàæäàíñêèå îòíîøåíèÿ. íîãî ñóäà îò 28.03.2013 ã. ïî äåëó Êñòàòè, ñîó÷ðåäèòåëþ ÎÎÎ «ÍÏÔ ¹7/904/22/2013 èñê áûë óäîâëåòâî«ÓÍÈÑ» íàïîñëåäîê áûë íàíåñåí è ðåí è çà Çâàðè÷ Ñ. Â. ïðèçíàíî ïðàìîðàëüíûé óùåðá. (Ñ ÷üåé ïîäà÷è — âî ñîáñòâåííîñòè íà 100% óñòàâíîìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ.)  äíåï- ãî êàïèòàëà ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ». Ñóäÿ ïî äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ, ðîïåòðîâñêîé ãàçåòå «Ëèöà», â ¹ 49 îò 20 èþíÿ 2012 ã. (ýëåêòðîííàÿ âåð- àïåëëÿöèîííûé õîçÿéñòâåííûé ñóä ñèÿ — www.litsa.com.ua/show/a/4650) ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ñîáðàíèå ó÷àñòáûë îïóáëèêîâàí ïîïàõèâàþùèé àí- íèêîâ ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ», íà êîòèñåìèòñêèì äóøêîì ìàòåðèàë «Î òîðîì êîìïàíüîí ñòàë ñîó÷ðåäèòåëåì, ëèöåäåå Ì. Õàéêèíå è äåÿíèÿõ â äåéñòâèòåëüíîñòè íå ïðîâîäèëîñü, È. Áîíäàðÿ. Èëè íàîáîðîò». Î êîì- à ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ áûë ïîïðîñòó ïàíüîíå Ñâåòëàíû Çâàðè÷ ñ ñàðêàç- ïîääåëàí. Ïðàâäà, â ýòîì ñëó÷àå ïîìîì ñîîáùàëîñü, ÷òî îí — «ñàìûé ëó÷àåòñÿ, ÷òî â ñîñòàâå ñîó÷ðåäèòå÷åñòíûé äíåïðîïåòðîâñêèé åâðåé», à ëåé «ÓÍÈÑÀ» äîëæíî áûòü âîññòàíàðîäó ïðåäëàãàëîñü óçíàòü, «â êàêèõ íîâëåíî ÎÎÎ «ÝÍÈÎ Ïëþñ», êîòîïóñòûíÿõ íîâîÿâëåííûìè ìîèñåÿìè ðîå áûëî èñêëþ÷åíî êàê ðàç â õîäå çàðûòû äåíüãè óêðàèíñêèõ ïðåäïðè- ýòîãî ñàìîãî çëîïîëó÷íîãî ñîáðàíèÿ. Íî àïåëëÿöèîííûé õîçÿéñòâåíÿòèé è íåâîçâðàùåííûå âêëàäû óêíûé ñóä íå îáðàòèë âíèìàíèÿ íà òàðàèíñêèõ âêëàä÷èêîâ». êèå «ìåëî÷è». Ê ñ÷àñòüþ, îíè çàèíÄàéòå âñå òåðåñîâàëè Âûñøèé õîçÿéñòâåííûé Èíòåðåñíî, ÷òî íàêàíóíå èñòîðèè ñóä Óêðàèíû, êîòîðûé îòìåíèë ðåñ àðåíäîé, â àïðåëå 2012 ã., ÷åëîâåê, øåíèå àïåëëÿöèîííîãî ñóäà, è ñåéêîòîðûé èìåë ñîìíèòåëüíîå óäîâîëü- ÷àñ äåëî íàõîäèòñÿ íà íîâîì ðàññìîòñòâèå áûòü êîìïàíüîíîì Ñâåòëàíû ðåíèè â ñóäå ïåðâîé èíñòàíöèè. Çâàðè÷, ñëó÷àéíî óçíàë, ÷òî åùå â äåÂïðî÷åì, ïîêà íåçàêîííîå ðåøåêàáðå 2011-ãî îíà îáðàòèëàñü â õî- íèå áûëî â ñèëå, Ñâåòëàíà Âèêòîðîâçÿéñòâåííûé ñóä Äíåïðîïåòðîâñêîé íà óñïåëà îôîðìèòü ôèðìó íà ñåáÿ îáëàñòè ñ èñêîì ê ñîáñòâåííîé ôèð- è ïåðåðåãèñòðèðîâàòü åå â Êèåâå. Áåç ìå — «Î ïðèçíàíèè íîâîé ðåäàêöèè âñÿêîãî ñîãëàñèÿ ñîó÷ðåäèòåëÿ, ðàçóÓñòàâà (ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ») îò ìååòñÿ. Êñòàòè, çà ïîñëåäíèå äâà ãî06.05.2009 ã. íåäåéñòâèòåëüíîé, îò- äà, âî âðåìÿ êîòîðûõ ãîñïîæà Çâàìåíå ðåãèñòðàöèîííûõ çàïèñåé â ðè÷ åäèíîâëàñòíî ðóêîâîäèëà ôèðÅäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå è ìîé, «ÓÍÈÑ» ïîëó÷èë äîõîä áîëåå îáÿçàòåëüñòâå ïðîâåñòè ðåãèñòðàöè- 13 ìëí. ãðí. Èç íèõ êîìïàíüîíó íå îííûå äåéñòâèÿ». äîñòàëîñü íè êîïåéêè.

www.facebook.com/2000.ua

Êàê ìîãëî ïîëó÷èòüñÿ, ÷òî íà ïðîòîêîëå î ïðèíÿòèè êîìïàíüîíà â ÷èñëî ñîó÷ðåäèòåëåé ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» îêàçàëàñü ïîääåëüíàÿ ïîäïèñü? Îòâåò íà âîïðîñ êðîåòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà, âûíåñåííîì ñëåäîâàòåëåì ñëåäñòâåííîãî îòäåëà Æîâòíåâîãî ðàéîííîãî îòäåëà ìèëèöèè Äíåïðîïåòðîâñêà. Îíî êàñàåòñÿ è äðóãèõ äåÿíèé æåíû áûâøåãî ìèíèñòðà þñòèöèè, êîòîðûå â óãîëîâíîì ïðîöåññå èìåíóþòñÿ «ýïèçîäàìè». Âîò ÷òî ñêàçàíî â ïîñòàíîâëåíèè: «Âûøåïðèâåäåííûå îáúåêòèâíûå îáñòîÿòåëüñòâà â èõ ñîâîêóïíîñòè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî âñå âûøåóêàçàííûå ñîãëàøåíèÿ è äîêóìåíòû áûëè ïîäïèñàíû õîòÿ è íå ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» Çâàðè÷ Ñ. Â., íî ñ âåäîìà è ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñèþ ýòîãî ëèöà. Ïðè ýòîì ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñõîäñòâî ýòèõ äåéñòâèé ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ðå÷ü èäåò î ñèñòåìíîé ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè Çâàðè÷ Ñâåòëàíû Âèêòîðîâíû íà ïîñòó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ», íàïðàâëåííîé íà èñêóññòâåííîå ñîçäàíèå îñíîâàíèé äëÿ ðàñòîðæåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ è ïîäïèñàííûõ îò èìåíè ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» íå óïîëíîìî÷åííûìè íà ýòî íåèçâåñòíûìè ëèöàìè. Öåëüþ ýòèõ äåéñòâèé áûëî áåçîñíîâàòåëüíîå ïîëó÷åíèå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû äëÿ ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ».  ÷àñòíîñòè: îòñóäèòü â äàëüíåéøåì äåíüãè, îáîñíîâàííî óïëà÷åííûå â ïîëüçó ÎÎÎ ÂÒÏÊ «Âèêà Èíòåðíåøíë» çà ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííûå äëÿ ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» ðàáîòû; ñóììû àðåíäíîé ïëàòû, ïðàâèëüíî óïëà÷åííîé çà ôàêòè÷åñêîå ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì, àðåíäîâàííûì ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» ó ÔÎÏ Õàéêèíà Ì. Ë. è ÔËÏ Æîðíèöüêîãî Þ. Í.; íåâîçâðàòà ÏÀÎ «Áàíê Êðåäèò Äíåïð» êðåäèòà. Ïîýòîìó, äàâàÿ ïðàâîâóþ îöåíêó ôàêòàì ïîääåëêè äîêóìåíòîâ è èõ èñïîëüçîâàíèþ, íà êîòîðûå ññûëàåòñÿ çàÿâèòåëü, ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ëèöà, ñîâåðøèâøèå ýòó ïîääåëêó, äåéñòâîâàëè ñ âåäîìà èëè ïî ïðîñüáå Çâàðè÷ Ñ. Â.». Âîò òàê ïðîñòî. Çàðàíåå ïîäïèñûâàåì áóìàãè íå ñâîåé ïîäïèñüþ, ïîëó÷àåì òîâàðû è óñëóãè, ïëàòèì çà íèõ, à ïîòîì îáðàùàåìñÿ â ñóä è, ññûëàÿñü íà ïîäëîæíîñòü ïîäïèñàííûõ áóìàã, ïîëó÷àåì íàçàä ÷åñòíî çàðàáîòàííûå äðóãèìè ëþäüìè äåíüãè.  ñëó÷àå ñ ó÷àñòèåì ñîó÷ðåäèòåëÿ ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» äîêàçàòåëüñòâà ýòîãî ìåòîäà ñîâåðøåííî î÷åâèäíû. Ïîòîìó ÷òî ôàêò çàêëþ÷åíèÿ êîìïàíüîíîì è Ñâåòëàíîé Çâàðè÷ ñäåëêè î âñòóïëåíèè â «ÓÍÈÑ» ïîäòâåðæäàåòñÿ îáúåêòèâíûìè äîêàçàòåëüñòâàìè. Íàïðèìåð, äâóìÿ íîòàðèàëüíî çàâåðåííûìè çàÿâëåíèÿìè Çâà-

vk.com/public49130493 16

íîå áëþäî, òî è äåëî ðàññêàçûâàëè îá óêðàèíñêèõ ôåðìåðàõ, ó êîãî îíè çàêóïàþò ïðîäóêòû äëÿ «DK», à ã-í ïîñîë ïîñëå êàæäîé «ïðåçåíòàöèè» èíãðåäèåíòîâ ãîâîðèë ìíå: — Âîò âèäèòå! Âàøè ôåðìåðû çàèíòåðåñîâàíû ðàáîòàòü, çíà÷èò, è ñòðàíà ñêîðî ïîäíèìåòñÿ. À åñëè åùå è ãîñóäàðñòâî íåìíîãî ïîìîæåò àãðàðèÿì, òî íåïðåìåííî íà÷íåòñÿ ïîäúåì ýêîíîìèêè.  ýòî âðåìÿ ïîäàëè «ýñïóìû» — áëþäà â âèäå ïåíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âèçèòíîé êàðòî÷êîé «ìîëåêóëÿðíûõ» ðåñòîðàíîâ, è ñïîðèòü î ïîëèòèêå êàê-òî ïåðåõîòåëîñü. Q ðè÷ Ñ. Â. îò 23.11.2011 ã. è îò 19.01.2012 ã., êîòîðûå îíà ïåðåäàëà ñâîåìó êîìïàíüîíó ÷åðåç ÷àñòíîãî íîòàðèóñà êèåâñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà.  çàÿâëåíèÿõ ã-æà Çâàðè÷ ñîîáùàåò, ÷òî ðåøåíèå îá èñïîëüçîâàíèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè äîëè â ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» áóäåò ïðèíèìàòüñÿ åþ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îáî âñåõ óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ ýòà äîëÿ ïðåäëàãàåòñÿ äëÿ ïðîäàæè òðåòüèì ëèöàì. È ÷òî â ñëó÷àå ïðîäàæè äîëè òðåòüåìó ëèöó áåç óâåäîìëåíèÿ åå î ñóùåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ïðîäàæè îíà «íàìåðåíà ïðèáåãíóòü ê ñóäåáíîé çàùèòå íàðóøåííîãî ïðàâà ïóòåì ïðèçíàíèÿ ñäåëêè ïðîäàæè íåäåéñòâèòåëüíîé». Íî êàê ìîæíî òîðãîâàòüñÿ ñ êîìïàíüîíîì ïî ïîâîäó åãî äîëè â ôèðìå, åñëè íèêàêîé äîëè â íåé, ïî ìíåíèþ Ñâåòëàíû Âèêòîðîâíû, íåò? Êñòàòè, åñëè âåðèòü ïîñòàíîâëåíèþ ñëåäîâàòåëÿ ÑÁÓ Âîëîøêî À. Ñ. îò 10 àïðåëÿ 2013 ã., Ñâåòëàíà Çâàðè÷ ïîêàçàëà, ÷òî «...Óñòàâíûé êàïèòàë ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» ñîñòàâëÿåò 3018500 ãðèâåí. Ó÷ðåäèòåëÿìè æå ÎÎÎ «ÍÏÔ «ÓÍÈÑ» ÿâëÿåòñÿ îíà, Çâàðè÷ Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà (50%), è...». Óãàäàéòå, ó êîãî åùå áûëî 50%?

Ñåìåéíûé áèçíåñ Âîçâðàùàÿñü ê òåìå ñèñòåìû IMEI, ìîæíî òîëüêî ïîñåòîâàòü — ïî÷åìó â ñåðüåçíîì ãîñïðåäïðèÿòèè, ïðåæäå ÷åì çàêëþ÷àòü ñ êàêèì-òî îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ äîãîâîð íà ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè, íå ïîèíòåðåñîâàëèñü: à ÷òî ýòî, ñîáñòâåííî, çà ëþäè? Êñòàòè, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âñå ïðàâà íà îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû êîìïàíèÿ «Óêðàèíñêèå íàöèîíàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû» ïåðåäàëà òðåòüåìó ëèöó. À èìåííî, ïî ñëîâàì çàìíà÷àëüíèêà Óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî öåíòðà ðàäèî÷àñòîò ïî âîïðîñàì IT Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâà, — ôèðìå «Óêðàèíñêèå íîâåéøèå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè». Ïóñòü íåêîòîðàÿ ñõîæåñòü â íàçâàíèÿõ íèêîãî íå óäèâëÿåò — âòîðàÿ êîìïàíèÿ ó÷ðåæäåíà Áîãäàíîì Çâàðè÷åì, ñûíîì Ðîìàíà è Ñâåòëàíû. Ñèñòåìà ðåãèñòðàöèè IMEI-êîäîâ, ïîçâîëÿþùàÿ êîíòðîëèðîâàòü «ñåðûé» èìïîðò ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è òåðìèíàëîâ, íà÷àëà ôóíêöèîíèðîâàòü â Óêðàèíå ïÿòü ëåò íàçàä. Íîâîñòü î ââåäåíèè êîíòðîëÿ çàñòàâèëà áîëüøèíñòâî ïîñòàâùèêîâ «îòáåëèòü» ñõåìû ïîñòàâîê, è â 2009 ã. â ñòðàíó áûëî îôèöèàëüíî ââåçåíî áîëåå 4 ìëí. ìîáèëîê è ñìàðòôîíîâ.  2008-ì, äëÿ ñðàâíåíèÿ, — òîëüêî 671 òûñ. Òàê ÷òî åñëè Óêð÷àñòîòíàäçîð ïðîèãðàåò ñóä «Óêðàèíñêèì íàöèîíàëüíûì èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì», ñåìüÿ Çâàðè÷ ñìîæåò çàðàáîòàòü ìèëëèîíû äîëëàðîâ íà ïðîäàæå àíàëîãîâ óêðàèíñêîé áàçû IMEI â ñòðàíû, ãäå áîðîòüñÿ ñ «ñåðûì» èìïîðòîì ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ åùå íå íàó÷èëèñü. Íî äåëî äàæå íå â äåíüãàõ, âåäü àâòîðñêîå ïðàâî íà ñèñòåìó, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò îñòàíîâèòü ââîç â ñòðàíó êîíòðàáàíäíûõ òåëåôîíîâ, — âîïðîñ ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè, åñëè íå ñêàçàòü — áåçîïàñíîñòè. Q

twitter.com/2000_net

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÂËÀÑÒÜ

Íàçíà÷åíû Q Íàòàëüÿ

Ïîïîâè÷ — ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â ÀÐ Êðûì. Q Ïåòð Ìåõåä — çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà îáîðîíû. Q Àëåêñàíäð Ëèùèíñêèé — çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà îáîðîíû. Q Èãîðü Àëåêñååâ — çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà þñòèöèè. Q Ïåòð Ïèíêàñ — çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà èíôðàñòðóêòóðû. Q ßðîñëàâ Ñïîäàð — çàìåñòèòåëåì êîìàíäóþùåãî Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèåé. Q Âàëåðèé Ðóäíèöêèé — çàìåñòèòåëåì êîìàíäóþùåãî Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèåé. Q Àííà Îíèùåíêî — ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû. Q Äìèòðèé Êàùóê — ïðåäñåäàòåëåì Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ãåîëîãèè è íåäð. Q Äìèòðèé Ïàðôåíåíêî — ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ôîíäà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà. Q Âàñèëèé Ñèíåãóá — ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé èíñïåêöèè. Q Ñåðãåé Ñåìåðåíêî — ïðåäñåäàòåëåì Çàïîðîæñêîé ÐÃÀ Çàïîðîæñêîé îáë. Q Àëåêñàíäð Ìîðäèê — ïðåäñåäàòåëåì Ìåëèòîïîëüñêîé ÐÃÀ Çàïîðîæñêîé îáë. Q Âëàäèìèð Ïèäëèñíÿê — ïðåäñåäàòåëåì Ïÿòèõàòñêîé ÐÃÀ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë. Q Ïåòð Øâåö — ïðåäñåäàòåëåì Ñîëîíÿíñêîé ÐÃÀ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë. Q Âàñèëèé Ðîìàíþê — ïðåäñåäàòåëåì Òåïëèêñêîé ÐÃÀ Âèííèöêîé îáë. Q Îëåã Îðêóøà — ïðåäñåäàòåëåì Êàçàòèíñêîé ÐÃÀ Âèííèöêîé îáë. Q Ðîìàí Ìèõàéëè÷ — ïðåäñåäàòåëåì Êîðîñòûøåâñêîé ÐÃÀ Æèòîìèðñêîé îáë. Q Èðèíà Âåðáèöêàÿ — ïðåäñåäàòåëåì Ðàõîâñêîé ÐÃÀ Çàêàðïàòñêîé îáë. Q Îëåã Êèùóê — ïðåäñåäàòåëåì Áðîâàðñêîé ÐÃÀ Êèåâñêîé îáë. Q Àíàòîëèé ×è÷èêàëî — ïðåäñåäàòåëåì Ñêâèðñêîé ÐÃÀ Êèåâñêîé îáë. Q Âèòàëèé Âîëîøêåâè÷ — ïðåäñåäàòåëåì Ñòàâèùåíñêîé ÐÃÀ Êèåâñêîé îáë. Q ßðîñëàâ Òðîìñà — ïðåäñåäàòåëåì Òàðàùàíñêîé ÐÃÀ Êèåâñêîé îáë. Q Âèêòîðèÿ Ìîñêàëåíêî — ïðåäñåäàòåëåì Æîâòíåâîé ÐÃÀ Íèêîëàåâñêîé îáë. Q Âàëåðèé ×åðåäíè÷åíêî — ïðåäñåäàòåëåì Êàçàíêîâñêîé ÐÃÀ Íèêîëàåâñêîé îáë. Q Äìèòðèé Åðìà÷åíêî — ïðåäñåäàòåëåì Áåðåçíîâñêîé ÐÃÀ Ðîâíåíñêîé îáë. Q Âëàäèìèð Êîíäèê — ïðåäñåäàòåëåì Ðàäèâèëîâñêîé ÐÃÀ Ðîâíåíñêîé îáë. Q Âèòàëèé Òêà÷óê — ïðåäñåäàòåëåì Êðåìåíåöêîé ÐÃÀ Òåðíîïîëüñêîé îáë. Q Âèêòîð Øåïåòà — ïðåäñåäàòåëåì ×îðòêîâñêîé ÐÃÀ Òåðíîïîëüñêîé îáë. Q Þðèé Ãîðàéñêèé — ïðåäñåäàòåëåì Çáàðàæñêîé ÐÃÀ Òåðíîïîëüñêîé îáë. Q Èãîðü ßâîðñêèé — ïðåäñåäàòåëåì Çáîðîâñêîé ÐÃÀ Òåðíîïîëüñêîé îáë. Q Ðóñëàí Áåëîøèöêèé — ïðåäñåäàòåëåì Ïîäâîëî÷èññêîé ÐÃÀ Òåðíîïîëüñêîé îáë. Q Ñòåïàí Ìàñåëüñêèé — ïðåäñåäàòåëåì Áàëàêëåéñêîé ÐÃÀ Õàðüêîâñêîé îáë. Q Âàñèëèé Îîñòàï÷óê — ïðåäñåäàòåëåì Ñëàâóòñêîé ÐÃÀ Õìåëüíèöêîé îáë. Q Þðèé Ñêîðåéêî — ïðåäñåäàòåëåì Êèöìàíñêîé ÐÃÀ ×åðíîâèöêîé îáë. Q Íèêîëàé Ñóïðóí — ïðåäñåäàòåëåì Áîáðîâèöêîé ÐÃÀ ×åðíèãîâñêîé îáë. Q Àëåêñàíäð Ìûñíèê — ïðåäñåäàòåëåì Ìåíñêîé ÐÃÀ ×åðíèãîâñêîé îáë. Q Èðèíà Âîâê — ïðåäñåäàòåëåì Ðåïêèíñêîé ÐÃÀ ×åðíèãîâñêîé îáë. Q Ïàâåë Ìèðîøíè÷åíêî — ïðåäñåäàòåëåì Ùîðñêîé ÐÃÀ ×åðíèãîâñêîé îáë. Q Àëåêñàíäð Ñåí÷åíêî — ïðåäñåäàòåëåì Íîâîìèðãîðîäñêîé ÐÃÀ Êèðîâîãðàäñêîé îáë. Q Ìèðîí Êóçûøèí — ïðåäñåäàòåëåì Æèäà÷îâñêîé ÐÃÀ Ëüâîâñêîé îáë. Q Ñåðãåé Äóæèé — ïðåäñåäàòåëåì Ñàâðàíñêîé ÐÃÀ Îäåññêîé îáë. Q Èãîðü Ñòåáëîâñêèé — ïðåäñåäàòåëåì Ôðóíçîâñêîé ÐÃÀ Îäåññêîé îáë. Q Îëåã Íåäîãîäà — ïðåäñåäàòåëåì Ìîíàñòûðèùåíñêîé ÐÃÀ ×åðêàññêîé îáë. Q Ãðèãîðèé Çèí÷åíêî — ïðåäñåäàòåëåì ×åðíîáàåâñêîé ÐÃÀ ×åðêàññêîé îáë. Q Âèêòîð Ôðóíçà — íà÷àëüíèêîì ÃÏ «Îäåññêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà». Q Àëåêñàíäð Çàðóáà — ïåðâûì çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÃÏ «Îäåññêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà». Q Èãîðü Ïðîêîïèâ — ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðàèíû»

Îñâîáîæäåíû îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè Q Îëåã

Åâòóõ — çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ äåëàìè. Q Ðîìàíà Çåíîâ — ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî âîïðîñàì òðóäà. Q Âàëåðèé Ðóäíèöêèé — íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÑÁÓ â Äîíåöêîé îáë. Q Îëåã Íåñåí — ïðåäñåäàòåëü Ñëàâóòñêîé ÐÃÀ Õìåëüíèöêîé îáë. Q Ñåðãåé Âîðîíîâ — ïðåäñåäàòåëü Íèêîïîëüñêîé ÐÃÀ Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë. Q Àëåêñàíäðà Ìàí÷óê — ïðåäñåäàòåëü Çîëîòîíîøñêîé ÐÃÀ ×åðêàññêîé îáë. Q Âàñèëèé Êîðíèåíêî — ïðåäñåäàòåëü ×åðíîáàåâñêîé ÐÃÀ ×åðêàññêîé îáë. Q Ïåòð Áàêóìåíêî — ïðåäåäàòåëü Âàðâèíñêîé ÐÃÀ ×åðíèãîâñêîé îáë. Q Âÿ÷åñëàâ Êàóôìàí — ïðåäñåäàòåëü Íîâãîðîä-Ñèâåðñêîé ÐÃÀ ×åðíèãîâñêîé îáë.

gazeta 2000.livejournal.com


óèêåíä C TV

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

(2.VI—8.VI)

ÀÑÏÅÊÒÛ

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ¹22(700)

30 ìàÿ — 5 èþíÿ

«Æåëåçíûé» æåëóäîê ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÞÐÈß ÁÎËÄÛÐÅÂÀ

UKRCENTR.RU

vitaemo@news2000.com.ua www.2000.net.ua

30.V 2014

Ñòîëüêî ìåòàëëè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ õèðóðãè èçâëåêëè èç æåëóäêà ïàöèåíòà

Îðãàíèçì ÷åëîâåêà ïîèñòèíå óäèâèòåëåí, íî èñïûòûâàòü åãî íà ïðî÷íîñòü îïàñíî.  ýòîì óáåæäàåò èñòîðèÿ, ïðîèçîøåäøàÿ íåäàâíî ñ æèòåëåì Ìåëèòîïîëüñêîãî ðàéîíà Çàïîðîæñêîé îáëàñòè.

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. C2

Àâòîïîðòðåò àêòðèñû

Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ

ÑÒÎÏ-ÊÀÄÐ

Íàðîäíóþ àðòèñòêó Óêðàèíû è Ðîññèè Ëàðèñó ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂÓ âàÿëè ìóæ÷èíû çíàìåíèòûå, ñèëüíûå, õàðèçìàòè÷íûå. Ñî çâó÷íûìè ôàìèëèÿìè è øòàìïîì åñëè íå ãåíèàëüíîñòè, òî áîëüøîãî òàëàíòà — óæ òî÷íî. Îäíè âûâîäèëè åå êàðàíäàøîì è êðàñêîé. Äðóãèå çàïå÷àòëåâàëè íà ñöåíå è â êèíî. Ñåãîäíÿ óæå îíà ïèøåò ïîðòðåòû: ïî-âîñòî÷íîìó òåìïåðàìåíòíûé ðåæèññåð Ñåðãåé Ïàðàäæàíîâ, âûñîêîìåðíûé è íåäîñÿãàåìûé æèâîïèñåö Èëüÿ Ãëàçóíîâ, îáàÿòåëüíûé îïåðàòîð è ðåæèññåð Þðèé Èëüåíêî, òåàòðàëüíûé áóíòîâùèê Îëåã Åôðåìîâ. Ðèñóåò Ëàðèñà Êàäî÷íèêîâà è ñåáÿ: æåíùèíó ñ áîëüøèìè ãðóñòíûìè ãëàçàìè.

Äî÷ü «Áåñïðèäàííèöû» Íûí÷å òâîð÷åñòâî àêòðèñû ìîæíî îöåíèòü íå òîëüêî â ñòîëè÷íîì Òåàòðå ðóññêîé äðàìû, ãäå îíà áëèñòàåò ñ ñåðåäèíû 60-õ ãîäîâ.  êèåâñêîì Äîìå àêòåðà îòêðûòà ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Ëàðèñû Êàäî÷íèêîâîé. Çäåñü åå ìèð: öâåòû, ðîëè, ñìÿòåíèå äóøè, îòêðîâåííîñòü, êîòîðàÿ òðîãàåò çà æèâîå. Èíòåðåñíî, ÷òî àêòðèñó, êîòîðàÿ äàâíûì-äàâíî æèâåò â Êèåâå, ïî÷åìó-òî ñ÷èòàþò «ìîñêîâñêîé øòó÷êîé». Òî ëè èñêëþ÷èòåëüíî ïðàâèëüíàÿ ðóññêàÿ ðå÷ü — ïåâó÷àÿ, ñ ìÿãêèì òåìáðîì, òî ëè áèîãðàôèÿ ñêàçûâàþòñÿ. Îíà ðîäèëàñü â òâîð÷åñêîé ñåìüå. Ìàìà — àêòðèñà Íèíà Àëèñîâà, çíàìåíèòàÿ Ëàðèñà Îãóäàëîâà â ôèëüìå

Êàíàäñêîå ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ïîòðàòèëî $13 750, ÷òîáû óçíàòü ìíåíèå ãðàæäàí î ñïîñîáíîñòÿõ êèíîøíûõ ñóïåðãåðîåâ! Èññëåäîâàòåëè Óíèâåðñèòåòà Òîðîíòî — ïî çàêàçó îáîðîííîãî âåäîìñòâà — â îêòÿáðå 2013-ãî îïðîñèëè 150 èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé. Ó ðåñïîíäåíòîâ ïîèíòåðåñîâàëèñü, äåéñòâèòåëüíî ëè ãåðîè êèíî è êîìèêñîâ ñïîñîáíû ïåðåïðûãèâàòü ÷åðåç íåáîñêðåáû, ëåòàòü, âèäåòü è ïðîõîäèòü ñêâîçü ñòåíû, ñëûøàòü øåïîò íà ðàññòîÿíèè íåñêîëüêèõ ìèëü, áûòü íåâèäèìûìè. Öåëü, ìÿãêî ãîâîðÿ, ñòðàííîãî îïðîñà çâó÷èò íå ìåíåå óäèâèòåëüíî: îêàçûâàåòñÿ, ÷èíîâíèêè ìèíîáîðîíû õîòåëè ïîìî÷ü êàíàäñêèì âîåííîñëóæàùèì çàâîåâàòü ñåðäöà è óìû ìåñòíûõ æèòåëåé â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå ðàñêâàðòèðîâàíû êàíàäñêèå âîéñêà, íàïðèìåð â Àôãàíèñòàíå! «Äàííàÿ ðàáîòà íå òîëüêî ïîçâîëèò êóëüòóðîëîãàì ëó÷øå ïîíÿòü ñòåïåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñâåðõúåñòåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ êîíöåïöèé, íî è äàñò âîçìîæíîñòü êàíàäñêèì âîîðóæåííûì ñèëàì âûðàáîòàòü ôîðìû îáðàùåíèÿ ê ìåñòíûì æèòåëÿì, êîòîðûå áóäóò ëó÷øå çàïîìèíàòüñÿ», — ñ÷èòàþò àâòîðû ñêàíäàëüíîãî ïðîåêòà. Ìèíèñòåðñòâî íàöèîíàëüíîé îáîðîíû Êàíàäû áåç-

Èâàí ãðîçîé íàïîìíèë î ñåáå «Áåñïðèäàííèöà». Åå ñòðàñòíîå èñïîëíåíèå æåñòîêîãî ðîìàíñà èç êàðòèíû «Îí ãîâîðèë ìíå: «Áóäü òû ìîåþ...» ÷òî òàì çàáûòü, ïîâòîðèòü íåâîçìîæíî. Ïàïà — Âàëåíòèí Êàäî÷íèêîâ, äàðîâèòûé êèíîîïåðàòîð, óøåäøèé èç æèçíè, êîãäà äî÷åðè áûëî ïÿòü ëåò...  ìàå Íàöèîíàëüíûé ñîþç êèíåìàòîãðàôèñòîâ Óêðàèíû ïðèñóäèë ïåðâóþ ïðåìèþ â íîìèíàöèè «ëó÷øèé îòå÷åñòâåííûé íåèãðîâîé ôèëüì 2013 ãîäà» ëåíòå «Ëàðèñà Êàäî÷íèêîâà. Àâòîïîðòðåò». Î áèîãðàôè÷åñêîé êàðòèíå è ÿðêèõ ëþäÿõ, êîòîðûå áûëè â åå æèçíè, ìû ãîâîðèëè ñ àêòðèñîé. — «Àâòîïîðòðåòå» âû äåáþòèðîâàëè êàê ñîðåæèññåð Äìèòðèÿ Òîìàøïîëüñêîãî. Êàêèå îùóùåíèÿ ïî òó ñòîðîíó êàìåðû? — ß î÷åíü ñîìíåâàëàñü, áûòü ëè ìíå ñîðåæèññåðîì, âåäü äî òîãî àìáèöèé ïî ýòîé ÷àñòè íå èñïûòûâàëà. Óñëîâèå âûäâèíóë Äìèòðèé Òîìàøïîëüñêèé, ïîäóìàâ, ÿ îòâåòèëà ñîãëàñèåì, âåäü ñ òàêèìè ðåæèññåðàìè ðàáîòàëà. Ìû ñðàçó æå ðåøèëè äåëàòü äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì, ïîõîæèé íà òåëåïåðåäà÷ó, à íå ïîëíîìåòðàæíîå êèíî. Êîíöåïöèþ ïðåäëîæèë Äìèòðèé. Ôèëüì íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, êàê ÿ ñàæóñü çà ìîëüáåðò, ïèøó àâòîïîðòðåò è ðàññêàçûâàþ î æèçíè. Ïîëó÷àåòñÿ ñâîåãî ðîäà êàðòèíà â êàðòèíå. Ðèñîâàòü ìû ðåøèëè òîëüêî â Ïàðèæå.

Êëîíèðîâàíèå âïåðâûå èñïîëüçîâàëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòâîëîâûõ êëåòîê ó âçðîñëûõ ëþäåé, ÷òî â ïðèíöèïå ìîæåò ïðèâåñòè ê âîññòàíîâëåíèþ òêàíåé è îðãàíîâ òåëà. Ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ â 1996 ã. ïîÿâèëàñü íà ñâåò îâå÷êà Äîëëè, ïîçâîëèëî èññëåäîâàòåëÿì ïðåâðàòèòü êëåòêè êîæè ÷åëîâåêà â ñòâîëîâûå êëåòêè, ñïîñîáíûå âûðàñòè â ëþáûå òêàíè îðãàíèçìà. Óæå èñïîëüçîâàíû êëåòêè 75-ëåòíåãî ìóæ÷èíû, ÷òî îçíà÷àåò ïåðñïåêòèâíîñòü ðåãåíåðàöèè îðãàíîâ è â ïîæèëîì âîçðàñòå. Ðàçâèòèå äàííîé ìåòîäèêè ñïîñîáíî ïðèâåñòè ê îïåðàöèÿì ïî ïåðåñàäêå òêàíåé ïðè òàêèõ íåäóãàõ, êàê áîëåçíü Ïàðêèíñîíà, ðàññåÿííûé ñêëåðîç, çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà è òðàâìû ïîçâîíî÷íèêà.  ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷åíû ñòâîëîâûå êëåòêè èç êëåòîê êîæè ìëàäåíöåâ, íî ïîêà íåèçâåñòíî, ïðèìåíèìà ëè ýòà ìåòîäèêà äëÿ âçðîñëûõ. Ñåãîäíÿ ó÷åíûå Èññëåäîâàòåëü-

Íî ÷òîáû ïîëó÷èòü äåíåã íà ñúåìêè, íóæíî áûëî ïðîéòè ÷åòûðå ýòàïà ïèò÷èíãà (ïðåçåíòàöèÿ êèíîïðîåêòà äëÿ ïîèñêà èíâåñòîðîâ). ß çàãîðåëàñü, à êîãäà óâëåêàþñü, âñåãäà äîáèâàþñü çàäóìàííîãî. Âîçãëàâëÿë òîãäà ýêñïåðòíûé ñîâåò Îëåã Ôèàëêî, êèíîðåæèññåð è ñöåíàðèñò. Îí ïîñòàâèë íàì ïÿòåðêó, áûë îäèí «íåóä», íî ïðîåêò çàâàëèëè. Îëåã ïîñëå ýòîãî äàæå âûøåë èç ñîñòàâà êîìèññèè. Ïðîøëî êàêîå-òî âðåìÿ. Êîìèòåòîì ðóêîâîäèë Àëèê Øïèëþê (êóðàòîð ïðîåêòîâ, êèíîêðèòèê, àðò-äèðåêòîð Îäåññêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ), è ìû óñïåøíî çàùèòèëèñü ïåðåä îãðîìíûì çàëîì. ß âîëíîâàëàñü ñòðàøíî. Ïî ìíå òàê ëó÷øå äåñÿòîê ñïåêòàêëåé ñûãðàòü, ÷åì îäíó ïðåçåíòàöèþ ïîäãîòîâèòü. > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. C4

äàðèò íàäåæäó íà ðåãåíåðàöèþ ÷àñòåé òåëà ñêîãî öåíòðà ñòâîëîâûõ êëåòîê â ËîñÀíäæåëåñå è Ñåóëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîîáùàþò: èì óäàëîñü ïîëó÷èòü àíàëîãè÷íûå ðåçóëüòàòû ñ êëåòêàìè ìóæ÷èí 35 è 75 ëåò. Êîëè÷åñòâî áîëåçíåé, êîòîðûå ìîæíî áûëî áû ëå÷èòü ïðè ïîìîùè ñòâîëîâûõ êëåòîê, ðàñòåò ñ âîçðàñòîì. Íî åñëè íåëüçÿ ïîëó÷èòü ñòâîëîâûå êëåòêè âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, ïðèìåíåíèå òàêîé òåõíîëîãèè ñóùåñòâåííî îãðàíè÷èâàåòñÿ. Ìåòîäèêà òàêîâà: èçâëåêàåòñÿ êëåòî÷íîå ÿäðî èç íåîïëîäîòâîðåííîé ÿéöåêëåòêè è çàìåíÿåòñÿ ÿäðîì êëåòêè êîæè. Ýëåêòðè÷åñêèé èìïóëüñ çàñòàâëÿåò êëåòêè äåëèòüñÿ äî îáðàçîâàíèÿ áëàñòîöèñòà, ñãóñòêà èç íåñêîëüêèõ ñîòåí êëåòîê. Ïðè âíåìàòî÷íîì îïëîäîòâîðåíèè áëàñòîöèñò ïåðåñàæèâàåòñÿ â ìàòêó, à ïðè äàííîé ìåòîäèêå ýòè êëåòêè

ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è òêàíåé. Ýòîò ïðîðûâ â íàóêå, ðåçþìèðóåò Vancouver Sun, íàâåðíÿêà âûçîâåò âîçîáíîâëåíèå äåáàòîâ ïî ïîâîäó ýòè÷íîñòè ñîçäàíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ýìáðèîíîâ â ìåäèöèíñêèõ öåëÿõ è âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäèêè äëÿ ñîçäàíèÿ êëîíèðîâàííûõ ìëàäåíöåâ. Õîòÿ ñîçäàíèå ýìáðèîíà âîâñå íå îáÿçàòåëüíî îçíà÷àåò ñîçäàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êëîíà äàæå ïðè ïåðåñàäêå â ìàòêó. Ïîêà ÷òî ó÷åíûå áåçóñïåøíî ïûòàëèñü êëîíèðîâàòü îáåçüÿíó. Ñòîèìîñòü ñîçäàíèÿ ñòâîëîâûõ êëåòîê íàñòîëüêî âûñîêà, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîçâîëèòü ñåáå ïîäîáíóþ òåðàïèþ ñìîãóò òîëüêî î÷åíü ñîñòîÿòåëüíûå ëþäè. Ïðåññ-áþðî «2000»

Ïðåïàðàò îò ñòàð÷åñêîãî ñëàáîóìèÿ ïîÿâèòñÿ ÷åðåç 5 ëåò Îæèäàåòñÿ, ÷òî ê 2050 ã. êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ ñ äèàãíîçîì «ñòàð÷åñêîå ñëàáîóìèå» äîñòèãíåò 135 ìëí. Ñåãîäíÿ â àðñåíàëå ìåäèêîâ åñòü ðÿä ëåêàðñòâ, ìàñêèðóþùèõ ñèìïòîìû ýòîãî íåäóãà (îñëàáëåíèå ïàìÿòè, óõóäøåíèå ðå÷åâûõ è óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé è ò.ï.), íî îíè íå ñïîñîáíû ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå áîëåçíè. Òåì íå ìåíåå ïðåäñòàâèòåëè

Alzheimer’s Research UK (áðèòàíñêîãî îáùåñòâà èññëåäîâàíèé â îáëàñòè áîëåçíè Àëüöãåéìåðà) ñ÷èòàþò, ÷òî êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ íîâîãî ïðåïàðàòà — ñîëàíåçóìàáà — âíóøàþò îïòèìèçì è âåðó â âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ñðåäñòâà. Äîêàçàíî, ÷òî óïîìÿíóòîå ëåêàðñòâî ïîìîãàåò ïàöèåíòàì ñ ëåãêîé

$14 000 íà ñïîñîáíîñòè

ôîðìîé ñòàð÷åñêîãî ñëàáîóìèÿ, à ìàêñèìàëüíóþ ýôôåêòèâíîñòü äåìîíñòðèðóåò ïðè ïðîôèëàêòè÷åñêîì ïðèåìå çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ ñòðàøíûõ ñèìïòîìîâ. Åñëè êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ çàâåðøàòñÿ óñïåøíî (à ýòî ïðîèçîéäåò â òå÷åíèå 5 ëåò), ëþäè, èìåâøèå áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, ñòðàäàâøèõ îò ñòàð÷åñêîãî ñëàáî-

óìèÿ, ñìîãóò ïîëó÷àòü åæåìåñÿ÷íóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ èíúåêöèþ ñîëàíåçóìàáà ïðèìåðíî çà 10 ëåò äî ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ïðèçíàêîâ íåäóãà. Ïî ñóòè ýòî íàïîìèíàåò ïðèåì ñòàòèíîâ ïàöèåíòàìè ñ âûñîêîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòüþ ê èíôàðêòó è èíñóëüòó. ©2013 Mother Nature Network/MCT

Êåñàðåâî «íà çàêàç»? Ðîæàéòå ñàìè!

ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ

äóìíóþ òðàòó ñðåäñòâ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ îïðàâäàëî òåì, ÷òî çàêàç íà îïðîñ áûë âûèãðàí â ðåçóëüòàòå òåíäåðà. Èòîãè èññëåäîâàíèÿ íå ìåíåå ïîðàçèòåëüíû: ïî÷òè âñå ðåñïîíäåíòû

Ïðîðûâ â êëîíèðîâàíèè

Çàê Âîóòåð ïîòåðÿë íîãó â 2009 ãîäó, ïîïàâ â àâàðèþ íà ìîòîöèêëå. Âçàìåí îí ïîëó÷èë ðîáîòèçèðîâàííûé ïðîòåç (äî áåäðà), êîòîðûé ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà è ýëåêòðîäîâ îáó÷àåòñÿ ðàñïîçíàâàòü íàìåðåíèÿ âëàäåëüöà ïîñðåäñòâîì ïó÷êà íåðâíûõ îêîí÷àíèé, âûâåäåííûõ íà ó÷àñòêå êîíå÷íîñòè, ðàñïîëîæåííîì âûøå àìïóòèðîâàííîãî êîëåíà.

èñêðåííå âåðÿò, ÷òî ñóïåðãåðîè óìåþò ëåòàòü è ïåðåïðûãèâàòü ÷åðåç íåáîñêðåáû, íî ñîìíåâàþòñÿ â ñïîñîáíîñòè ñòàíîâèòüñÿ íåâèäèìûì èëè ïðîõîäèòü ñêâîçü ñòåíû. Ïðåññ-áþðî «2000»

> Ïîæàëóéñòà, ñì. èíôîãðàôèêó «Âèðòóàëüíîå óïðàâëåíèå èñêóññòâåííîé êîíå÷íîñòüþ» íà ñòð. C3 17

Îëüãà ÁÎÃËÅÂÑÊÀß

«Áåãîì îò ïðèðîäû — îíà íåóäîáíà, íåïðåäñêàçóåìà è îïàñíà» — ÷åì áîëüøå áëàã öèâèëèçàöèè ïîëó÷àþò ëþäè, òåì ÷àùå ñëåäóþò ýòîìó êðåäî. Êîå-ãäå æåíùèíû äàæå íå õîòÿò ðîæàòü åñòåñòâåííûì îáðàçîì, ñ÷èòàÿ ðîäû ñëèøêîì õëîïîòíûì è áîëåçíåííûì ïðîöåññîì äëÿ îðãàíèçìà. Òàê, ïîêàçàòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ çàìå÷åíà â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ Øâåéöàðèè.  ãîðîäêå Êèëüõáåðã ïî÷òè êàæäûé âòîðîé(!) ðåáåíîê ïîÿâëÿåòñÿ íà ñâåò ïóòåì êåñàðåâà ñå÷åíèÿ.  ñîñåäíåé êîììóíå Ðþøëèêîí ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò 48%; â ãîðîäå Êþñíàõò òîæå íåìàëî — 44%.  Óêðàèíå èñêóññòâåííîå ðîäîðàçðåøåíèå ðàñïðîñòðàíåíî ãîðàçäî ìåíüøå, íî ïîâîä ê ðàçìûøëåíèÿì åñòü.

> Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. C2


30.V 2014

ãðàíè

C2

Ïîñòîÿííî æåâàòü ðåçèíêó ñîâåðøåííî áåçîïàñíî, ñ÷èòàþò ìíîãèå. Õîòèòå ñëàäêîãî? Ïîæóéòå ïîäóøå÷êó — âåäü â íåé ìåíåå 5 êàë, ñîâåòóþò ïðîèçâîäèòåëè. Âû ãîëîäíû èëè ñòðàäàåòå îò ñòðåññà? Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà ñïàñåò è îò òîãî è îò äðóãîãî, ãîâîðÿò ýêñïåðòû. Ïðàâû ëè îíè? Ïðåæäå ÷åì çëîóïîòðåáëÿòü æâà÷êîé, óçíàéòå î âîçìîæíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòàõ: 1. Âû áóäåòå åñòü ìåíüøå ôðóêòîâ, íî áîëüøå ôàñòôóäà. ×àñòî ðåêîìåíäóþò ïîæåâàòü ðåçèíêó ïåðåä åäîé, ÷òîáû çàãëóøèòü ÷óâñòâî ãîëîäà è íå ïåðååñòü. Îäíàêî ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, îïóáëèêîâàííûå â æóðíàëå Eating Habits, ðàçâåèâàþò ýòîò ìèô. Îêàçûâàåòñÿ, ïîòðåáëåíèå æåâàòåëüíîé ðåçèíêè âîîáùå íå ñêàçûâàåòñÿ íà êîëè÷åñòâå ïîãëîùåííûõ êàëîðèé — õóæå: àðîìàòèçèðîâàííàÿ ìåíòîëîì æâà÷êà ñïîñîáñòâóåò óìåíüøåíèþ â ðàöèîíå ïîëåçíîé çäîðîâîé ïèùè (ôðóêòîâ) è óâåëè÷åíèþ âðåäíîé åäû èç ôàñòôóäà, íàïðèìåð ÷èïñîâ è ñëàäîñòåé. Èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ìÿòíûé àðîìàò æâà÷êè ïðèäàåò ôðóêòàì è îâîùàì ãîðüêèé ïðèâêóñ. Åñëè âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå óìåíüøèòü àïïåòèò, âûïåéòå ïåðåä åäîé ÷àøå÷êó çåëåíîãî ÷àÿ. 2. Æâà÷êà ïðîâîöèðóåò äèñôóíêöèþ ÷åëþñòíîãî ñóñòàâà. Ñèìïòîìû íåäóãà — áîëè â ìûøöàõ è ñóñòàâå íèæíåé ÷åëþñòè. Îò íèõ ñòðàäàåò íåìàëî ëþäåé, ïåðèîäè÷åñêè æàëóþùèõñÿ íà ãîëîâíóþ áîëü, áîëü â óøàõ è çóáàõ. Çàìåíà æâà÷êè ÿáëîêîì íå òîëüêî ïîäàâèò òÿãó ê æåâàíèþ, íî è ñíèçèò âåðîÿòíîñòü ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. 3. Âîçíèêàþò ïðîáëåìû æåëóäî÷íîêèøå÷íîãî òðàêòà, à èìåííî ñèíäðîì ðàçäðàæåííîãî êèøå÷íèêà (ÑÐÊ). Ýòî

Îáåññìåðòèòü äîðîæíûì çíàêîì

 Âåëèêîáðèòàíèè ìåòàëëè÷åñêèå ïðîòåçû ïîñëå êðåìàöèè ïîêîéíûõ èäóò â ïåðåðàáîòêó. Èìïëàíòàòû ïåðåïëàâëÿþò â äîðîæíûå çíàêè, ôîíàðíûå ñòîëáû, çàï÷àñòè äëÿ àâòîìîáèëåé è àâèàöèîííûõ äâèãàòåëåé. Ýòîò ïðîåêò ñòàðòîâàë â Ñîåäèíåííîì Êîðîëåâñòâå â 2004 ã. è ñ òåõ ïîð íà áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè ïîñëå ïðîäàæè ìåòàëëà, ïîëó÷åííîãî òàêèì ñïîñîáîì, ñîáðàíî ïî÷òè 1 ìëí.(!!!). Ñòàëüíûå òàçîáåäðåííûå ñóñòàâû, ïëàñòèíû è áîëòû èç íîã è ÷åðåïîâ îòïðàâëÿþòñÿ íà ïåðåïëàâêó. Ñîáðàòü ìîæíî äàæå êðîøå÷íûå ÷àñòèöû ìåòàëëà èç èñêóññòâåííûõ ÷åëþñòåé è çóáíûõ ïëîìá, âìåñòå ñ ýëåìåíòàìè óêðàøåíèé ãðîáà. Öåííûå ìåòàëëû àêòèâíî çàêóïàþòñÿ àâòîìîáèëüíîé è àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòüþ, â ÷àñòíîñòè êîáàëüò è òèòàí, ïðèìåíÿåìûå â íåêîòîðûõ èìïëàíòàòàõ è ñòîìàòîëîãèè.

«Ïîëíà ÷óäåñ ìîãó÷àÿ ïðèðîäà» — õîðîøèõ è ñêâåðíûõ. Ñ ñþðïðèçàìè âòîðîé êàòåãîðèè ÷àñòî èìåþò äåëî ìåäèêè. Òàê, íåäàâíî øâåéöàðñêèå õèðóðãè ñîîáùèëè îá óñïåøíîé îïåðàöèè ïî óäàëåíèþ îïóõîëè áðþøíîé ïîëîñòè ó òðåõëåòíåé ïàöèåíòêè. ×òî, íà ïåðâûé âçãëÿä, ïîðàæàåò â ýòîé îïåðàöèè, òàê ýòî îáúåì íîâîîáðàçîâàíèÿ: îíî âåñèëî ñâûøå 1 êã! Íî, îêàçûâàåòñÿ, äåòñêèé îðãàíèçì ìîæåò ïàòîëîãè÷åñêè ðàñòèòü â ñåáå äàæå áîëåå êðóïíûå îïóõîëè. È óêðàèíñêèå îíêîëîãè áîðþòñÿ ñ íèìè íå ìåíåå ðåçóëüòàòèâíî, ÷åì çàðóáåæíûå. Ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà ïîïàëà ê øâåéöàðñêèì äîêòîðàì ïîñëå òîãî, êàê â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ñòðàäàëà ñèëüíûìè áîëÿìè â æèâîòå è çàïîðàìè. Âðà÷è Äåòñêîãî ãîñïèòàëÿ Öþðèõà âûÿñíèëè, ÷òî ïðè÷èíîé åå ìó÷åíèé áûëî îãðîìíîå íîâîîáðàçîâàíèå â áðþøíîé ïîëîñòè, íàðóøàþùåå ðàáîòó ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, òîíêîãî è òîëñòîãî êèøå÷íèêà, à òàêæå ïå÷åíè. Ñïåöèàëèñòû îöåíèëè ñîñòîÿíèå þíîé ïàöèåíòêè êàê áåçíàäåæíîå, ïðè êîòîðîì äî ëåòàëüíîãî èñõîäà — ëèøü íåñêîëüêî íåäåëü. Ñïàñòè ðåáåíêà îò ñêîðîé ñìåðòè ìîãëî ëèøü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîå îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî, êîòîðîå è âûïîëíèëè õèðóðãè óïîìÿíóòîãî ãîñïèòàëÿ ñîâìåñòíî ñ êîëëåãàìè èç Óíèâåðñèòåòñêîãî ãîñïèòàëÿ Öþðèõà. Îïåðàöèÿ ïðîäîëæàëàñü áîëåå 12 ÷àñîâ, èç íèõ ïåðâûå 7 ÷àñîâ ìåäèêè çàíèìàëèñü óäàëåíèåì íå òîëüêî îïóõîëè, íî è íåêîòîðûõ ñâÿçàííûõ ñ íåþ îðãàíîâ. Çàòåì îðãàíû, îñâîáîæäåííûå îò îïóõîëè, çàíîâî ñøèëè äðóã ñ äðóãîì. Ðàêîâàÿ îïóõîëü äèàìåòðîì 17 ñì

ÑÏÐÀÂÊÀ «2000» Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò ðàêà, îòäåëåíèå äåòñêîé îíêîëîãèè: Êèåâ, óë. Ëîìîíîñîâà, 33/43, òåë. (044) 259-0185.

Êîáàëüò, íàïðèìåð, íóæåí äëÿ ñîçäàíèÿ àâèàäâèãàòåëåé. Ïåðåä êðåìàöèåé ó ðîäñòâåííèêîâ óìåðøèõ ïîëó÷àþò ðàçðåøåíèå íà èñïîëüçîâàíèå ìåòàëëà: òàêèì îáðàçîì áðèòàíöû ñîáèðàþò îêîëî 75 ò ñïëà-

âîâ â ãîä. Êðåìàòîðèè, ó÷àñòâóþùèå â ýòîì ïðîåêòå, ïîäïèñûâàþò äîãîâîð î íåêîììåð÷åñêîé óòèëèçàöèè ïîëó÷åííîãî ìåòàëëîëîìà. Âñÿ ýòà ñõåìà ñòðîãî êîíòðîëèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Êîíñòàíòèí ÂÀÑÈËÜÊÅÂÈ×

Áîëüøàÿ íàïàñòü íà ìàëåíüêèõ äåòåé è âåñîì 1 êã çàíèìàëà ïî÷òè 90%(!) îáúåìà áðþøíîé ïîëîñòè ðåáåíêà, ñîáñòâåííûé âåñ êîòîðîãî íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ñîñòàâëÿë 12 êã. Æèçíü ìàëûøêè áûëà ñïàñåíà. Îá ýòîì ñëó÷àå ðàññêàçûâàåò øâåéöàðñêîå èçäàíèå Tages-Anzeiger. Ññûëàÿñü íà ñîâìåñòíûé ïðåññ-ðåëèç îáîèõ ìåäó÷ðåæäåíèé, ðåäàêöèÿ íàçûâàåò äàííóþ îïåðàöèþ óíèêàëüíîé, îñóùåñòâëåííîé âïåðâûå â ìèðå.

«2000» â ñâîþ î÷åðåäü ïîèíòåðåñîâàëèñü ó êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê Ãðèãîðèÿ ÊËÈÌÍÞÊÀ, çàâîòäåëåíèåì äåòñêîé îíêîëîãèè óêðàèíñêîãî Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ðàêà, ãîòîâû ëè ê ïðîâåäåíèþ ïîäîáíûõ îïåðàöèé óêðàèíñêèå õèðóðãè. È âûÿñíèëîñü, ÷òî íå ïðîñòî ãîòîâû, íî è äàâíî è óñïåøíî ëå÷àò äåòåé, èìåþùèõ ãèãàíòñêèå íîâîîáðàçîâàíèÿ.  ïðèâåäåííîì âûøå èíôîðìàöèîííîì ïîâîäå Êëèìíþê ñåíñàöèè íå óñìîòðåë. «Óäàëåíèå îïóõîëåé áîëüøîãî îáúåìà äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåíî â ïðàêòèêå äåòñêîé îíêîëîãèè, — ãîâîðèò Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷. —  íàøåì èí-

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. Ñ1

 æåëóäêå ïàöèåíòà, êîòîðîãî ýêñòðåííî äîñòàâèëè â öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó è ñðî÷íî ïðîîïåðèðîâàëè ïî ïîâîäó ïåðèòîíèòà, âûÿâèëè áîëüøå êèëîãðàììà(!) ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé. Ñòðàäàÿ õðîíè÷åñêèì ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîéñòâîì, ìóæ÷èíà â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ, à òî è ëåò ãëîòàë òî, ÷òî áóêâàëüíî ïîïàäàëîñü ïîä ðóêó, ïðåñëåäóÿ öåëè, ïîíÿòíûå åìó îäíîìó.

ñòèòóòå íåðåäêè ñëó÷àè óäàëåíèÿ è áîëåå ñóùåñòâåííûõ îïóõîëåé, ÷åì êèëîãðàììîâûõ. Îäíà èç íàøèõ ïàöèåíòîê, øåñòèëåòíÿÿ äåâî÷êà, äî îïåðàöèè èìåëà ìàññó òåëà 20 êã, à ïîñëå — 16 êã. Òî åñòü îïóõîëü âåñèëà 4 êã. Ïðè÷åì ìû ñ êîëëåãàìè îïåðèðîâàëè äåâî÷êó â êðàéíå òÿæåëûõ óñëîâèÿõ, ïîëüçóÿñü àïïàðàòîì èñêóññòâåííîãî êðîâîñíàáæåíèÿ, äëÿ ÷åãî ïîíàäîáèëàñü ïîìîùü êàðäèîõè- Êîïèëêà, à íå îðãàí Âî âðåìÿ îïåðàöèè ìåäèêè èçâëåðóðãîâ. Ñåé÷àñ îíà æèâà è çäîðîâà, êàëè èç íååñòåñòâåííî ðàñòÿíóòîãî ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî. Ñèìóëüòàííûå, òî åñòü ïðîâîäèìûå îðãàíà ìåòàëëè÷åñêèå ïðåäìåòû îäèí îäíîâðåìåííî íà íåñêîëüêèõ îðãàíàõ çà äðóãèì: ìîíåòû, ïðóæèíû, ñâå÷ó çàîïåðàöèè — ðóòèííàÿ ïðàêòèêà äåò- æèãàíèÿ, áîëòû, ÷àñòü ëîæêè... Íî íå ñêîãî îíêîëîãà â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ âû- îíè ÿâëÿëèñü ïðè÷èíîé áîëè èç-çà êîñîêîãî óðîâíÿ. Ê ñîæàëåíèþ, â èñõîä- òîðîé ïðèøëîñü ëå÷ü íà îïåðàöèîííîé çàìåòêå îá óñïåõå øâåéöàðñêèõ íûé ñòîë. Èíîðîäíûå òåëà äàæå íå ïîâðà÷åé äëÿ ìåíÿ êàê äëÿ îíêîëîãà íå- âðåäèëè æåëóäîê. Ñòåíêà îðãàíà îêàäîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè î õàðàêòåðå çàëàñü ïåðôîðèðîâàííîé âñëåäñòâèå îïóõîëè è ïðîâåäåííîãî èìè âìåøà- ÿçâû, ÷óòü ëè íå ñòàâøåé äëÿ ìóæ÷èòåëüñòâà. Íàïðèìåð, óäàëåíèå ôðàã- íû ðîêîâîé. ×åðåç îáðàçîâàâøååñÿ ìåíòà êèøêè èëè ÷àñòè æåëóäêà ïðè îòâåðñòèå â áðþøíóþ ïîëîñòü èç æåëóäêà âûëèëîñü òðè ëèòðà æèäêîñòè. óäàëåíèè îïóõîëè íå òàê óæ ðåäêî». «Ñèòóàöèè, êîãäà èç æåëóäî÷íî-êèÄèëåòàíò â îíêîëîãè÷åñêîé íàóêå, êîíå÷íî, óäèâèòñÿ òîìó, êàêîå øå÷íîãî òðàêòà ïàöèåíòîâ èçâëåêàþò ïðîñòðàíñòâî â òåëå ðåáåíêà ìîæåò èíîðîäíûå òåëà, â ïðàêòèêå íåðåäêè, çàõâàòèòü îïóõîëü. Îäíàêî åå êîâàð- — ðàññêàçàë «2000» õèðóðã Þðèé ÁÎËñòâî äëÿ îðãàíèçìà òàèòñÿ âñå æå íå ÄÛÐÅÂ, ïðîâîäèâøèé îïåðàöèþ. — Íî èõ îáû÷íî îäèí-äâà, à òàêîå êîâ áîëüøîì ðàçìåðå. «Â äåòñêîé îíêîëîãèè ïðîãíîç òå- ëè÷åñòâî, êîíå÷íî, — ñëó÷àé ðåäêîñò÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ îïðåäåëÿåò íå íûé. Êàêèì îáðàçîì â æåëóäêå ïîìåìàñòåðñòâî õèðóðãà, íå êà÷åñòâî ïðî- ñòèëîñü ñòîëüêî ìåòàëëà? Ïî ìåðå òîâåäåííîé õèìèîòåðàïèè, — ïîÿñíÿ- ãî êàê ïîñòóïàë î÷åðåäíîé ïðåäìåò, åò Ãðèãîðèé Êëèìíþê. — Ýòè ïîä- ìûøå÷íàÿ òêàíü îðãàíà ðàñòÿãèâàëàñü. õîäû ñòàíäàðòèçîâàíû, îíè ïðèìåð- ×àñòü æåëóäêà íååñòåñòâåííî âûòÿíóíî îäèíàêîâû âî âñåì ìèðå. Ñ áèîëî- ëàñü âíèç è ïðèîáðåëà ôîðìó «êàïþãè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè îïóõîëåé êó- øîíà» èëè «êëþâà ïåëèêàíà».  òàêîì äà ñëîæíåå. Áûâàþò äîáðîêà÷åñòâåí- âèäå æåëóäîê íàõîäèëñÿ, ïîêà ÷åëîâåê ñòîÿë, à êîãäà ïðèíèìàë ëåíûå îïóõîëè ñ äîáðîêà÷åñòæà÷åå ïîëîæåíèå, âñå ýòî âåííûì òå÷åíèåì, èõ ðàçïîäòÿãèâàëîñü íàâåðõ. Æåìåð íå òàê âàæåí. À áûâàÎëüãà ëåçî â æåëóäêå íå ìåøàëî þò íîâîîáðàçîâàíèÿ êðîïàöèåíòó íè íîðìàëüíî ïèõîòíûå, íî çëîêà÷åñòâåí- ÁÎÃËÅÂÑÊÀß òàòüñÿ, íè ïîñåùàòü òóàëåò. íûå è áåñïåðñïåêòèâíûå Îñòðîå ðàñøèðåíèå òîäëÿ ëå÷åíèÿ».

Êåñàðåâî «íà çàêàç»? Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. Ñ1

Ãîðå îò óìà. È îò äåíåã Íà ðîñò êîëè÷åñòâà ñëó÷àåâ êåñàðåâà ñå÷åíèÿ îáðàòèëè âíèìàíèå æóðíàëèñòû øâåéöàðñêîé Sonntags Zeitung, ïðîàíàëèçèðîâàâ äàííûå ôåäåðàëüíîãî âåäîìñòâà ñòàòèñòèêè çà ïåðèîä ñ 2008-ãî ïî 2012 ãîä. Íåò íèêàêîãî ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî îáðàçöîâàÿ øâåéöàðñêàÿ ìåäèöèíà ìîæåò îáåñïå÷èòü âñÿêîé ðîæåíèöå áëàãîïîëó÷íîå òå÷åíèå îáû÷íûõ ðîäîâ. Òîãäà ÷òî ïðèâåëî ê ðàñïðîñòðàíåííîñòè îïåðàöèè? Îêàçûâàåòñÿ, ïàöèåíòêè ðàññ÷èòûâàþò íå ïðîñòî ïðîèçâåñòè íà ñâåò çäîðîâîãî ðåáåíêà, íî è ïîëó÷èòü ïîëíóþ ãàðàíòèþ íà åãî ðîæäåíèå áåç áîëè, áåç îñëîæíåíèé è ðîäîâûõ òðàâì, òî÷íî â ñðîê. È ãîòîâû çà ýòî ïëàòèòü. Âîò ïðÿìàÿ ðå÷ü íåíàçâàííîé àêóøåðêè èç Êèëüõáåðãà: «Ñåãîäíÿ ó íàñ ïðîæèâàåò ìíîãî áîãàòûõ æåíùèí-áàíêèðîâ, íàïðèìåð àìåðèêàíîê. Îíè æåëàþò êåñàðåâî ñå÷åíèå, äàòà êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò èõ ïëàíàì. Ðàíüøå âñå áûëî ïî-äðóãîìó. Êðåñòüÿíêè íå áîÿëèñü ðîæàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñîâðåìåííûå æåíùèíû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì ñëèøêîì èíôîðìèðîâàíû, ýòè çíàíèÿ èõ ïóãàþò».  Øâåéöàðèè (â îòëè÷èå îò Óêðàèíû) ñèëüíûé ñòðàõ ïåðåä ðîäîâîé áîëüþ óæå ÿâëÿåòñÿ ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèåì äëÿ êåñàðåâà ñå÷åíèÿ. Åùå îäèí àðãóìåíò â ïîëüçó îïåðàöèè, ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîæåíèö çðåëîãî âîçðàñòà: â èõ ãîäû, çà÷àñòóþ èìåÿ ãèïåðòîíèþ èëè äèàáåò, ðîæàòü ñàìîñòîÿòåëüíî — íåáåçîïàñíî. Ñëîâîì, ìîäà íà åñòåñòâåííûå ðîäû â ñòðàíå íå î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíà, õîòÿ áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ëè÷íîñòíàÿ óñòàíîâêà æåíùèíû. Òåíäåíöèÿ ñäåëàòü êåñàðåâî ñå÷åíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà øâåéöàðîê, ñ÷èòàþùèõ ïðèðîäíûå ðîäû áîëüøèì ñî-

áûòèåì â ñâîåé æèçíè. Êàê è íà æèòåëüíèö ëþáîãî ãîñóäàðñòâà, ïðåäïî÷èòàþùèõ åñòåñòâåííûé õîä ñîáûòèé.

Ñòðîãî ïî ïðèêàçó  íàøåé ñòðàíå íà ðåïðîäóêòèâíûå ñïîñîáíîñòè æåíùèí, çàëîæåííûå ñàìîé ïðèðîäîé, ïîêà ÷òî ðàññ÷èòûâàþò ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì íà õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî.  2012 ã. ÷àñòîòà êåñàðåâà ñå÷åíèÿ ñîñòàâèëà 16,1% âñåõ ðîäîâ. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò öèôðà îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ñòàáèëüíîé, ñîîáùèëè «2000» â ïðåññ-ñëóæáå Ìèíçäðàâà, ññûëàÿñü íà èíôîðìàöèþ êàôåäðû àêóøåðñòâà, ãèíåêîëîãèè è ðåïðîäóêòîëîãèè Íàöèîíàëüíîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ èì. Øóïèêà. Îôèöèàëüíàÿ ïîçèöèÿ òàêîâà: î òîì, ÷òîáû æåíùèíà, èñõîäÿ òîëüêî ëèøü èç ñîáñòâåííîãî æåëàíèÿ, «ñêîìàíäîâàëà» âðà÷àì äåëàòü åé êåñàðåâî ñå÷åíèå, íå ìîæåò áûòü è ðå÷è. Êàê ïîä÷åðêèâàþò â çäðàâîîõðàíèòåëüíîì ãëàâêå, êåñàðåâî ñå÷åíèå ó íàñ ïðîâîäÿò èñêëþ÷èòåëüíî ïî ïîêàçàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïðèêàçàìè Ìèíçäðàâà. Æåëàíèå ïàöèåíòêè ïðè âûáîðå ìåòîäîâ ðîäîðàçðåøåíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ òîëüêî â íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ.  ÷àñòíîñòè, îíà ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò ïîïûòêè âàãèíàëüíûõ ðîäîâ ïðè íàëè÷èè ðóáöà íà ìàòêå ïîñëå ïðåäûäóùåãî êåñàðåâà ñå÷åíèÿ è ïðè íàëè÷èè òàçîâîãî ïðåäëåæàíèÿ ïëîäà.  îñòàëüíîì æå àêóøåðû-ãèíåêîëîãè, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè îïåðàöèè, èñõîäÿò èç ïåðå÷íÿ ïîêàçàíèé ê êåñàðåâó ñå÷åíèþ, êîòîðûé íàñ÷èòûâàåò 24 ïóíêòà. Îíè ìîãóò âîçíèêíóòü êàê âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, òàê è âî âðåìÿ ðîäîâ. Ýòî ñåðüåçíûå ýêñòðàãåíèòàëüíûå ïàòîëîãèè áåðåìåííîé; íåêîòîðûå çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà

«Ïðèìåñè» â ëþáâè ê æåâàòåëüíîé ðåçèíêå

ñîñòîÿíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ áîëÿìè â æèâîòå, ñïàçìàìè è ïð. Óïîòðåáëåíèå æåâàòåëüíîé ðåçèíêè ìîæåò ïðîâîöèðîâàòü ÑÐÊ, ïîñêîëüêó â êèøå÷íèê ïðè æåâàíèè ïîïàäàåò èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî âîçäóõà, ÷òî ïðèâîäèò ê íåïðèÿòíûì îùóùåíèÿì è âçäóòèþ æèâîòà. Íàëè÷èå â ðåçèíêå èñêóññòâåííûõ ïîäñëàñòèòåëåé (íàïðèìåð, ñîðáèòîëà è ìàííèòîëà) ñïîñîáíî âûçâàòü äèàðåþ ó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà. 4. Ïîðòÿòñÿ çóáû. Ïåðåõîä íà æåâàòåëüíóþ ðåçèíêó, ñîäåðæàùóþ ñàõàð, ÷òîáû èçáåæàòü ñëàáèòåëüíîãî ýôôåêòà èñêóññòâåííûõ ïîäñëàñòèòåëåé, âûãëÿäèò ëîãè÷íî, íî ýòî ÷ðåâàòî êàðèåñîì. 5. Âû æóåòå ïîáî÷íûé ïðîäóêò æèçíåäåÿòåëüíîñòè îâåö. Ëàíîëèí, âõîäÿùèé â ñîñòàâ ìíîæåñòâà ïðîäóêòîâ ïî óõîäó çà êîæåé, îáåñïå÷èâàåò ìÿãêîñòü æåâàòåëüíîé ðåçèíêå. Âðîäå áû íè÷åãî ïëîõîãî, íî: ýòà æåëòîâàòàÿ âîñêî-

ïîäîáíàÿ ñóáñòàíöèÿ âûäåëÿåòñÿ ñàëüíûìè æåëåçàìè îâåö. «Øåðñòÿíîé æèð», ñîáèðàþò ïóòåì âûâàðèâàíèÿ îâå÷üåé øåðñòè.  òîì êîëè÷åñòâå, â êàêîì îí ñîäåðæèòñÿ â æåâàòåëüíîé ðåçèíêå, ëàíîëèí âðÿä ëè óãðîæàåò çäîðîâüþ, íî ñàìà ìûñëü î òîì, ÷òî èìåííî ïîïàäàåò â ðîò, ñîçäàåò äèñêîìôîðò. 6. Âû ïè÷êàåòå ñåáÿ ðòóòüþ. Îáû÷íûå çóáíûå ïëîìáû ñîñòîÿò èç ðòóòè, ñåðåáðà è îëîâà. Íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ äîêàçûâàþò — ïåðåæåâûâàíèå ðåçèíêè ïðîâîöèðóåò âûõîä ðòóòè èç ïëîìá è, ñîîòâåòñòâåííî, ïîïàäàíèå â îðãàíèçì. Ðòóòü â âûñîêîé êîíöåíòðàöèè ïðîâîöèðóåò çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû, ðàññòðîéñòâà ïñèõèêè è õðîíè÷åñêèå áîëåçíè. Ê ñ÷àñòüþ, òî ìèçåðíîå åå êîëè÷åñòâî, ÷òî ñîäåðæèòñÿ â ïëîìáàõ, âðÿä ëè ñïîñîáíî íàíåñòè óùåðá çäîðîâüþ. Íî çà÷åì âàì ëèøíèé ìåòàëë â îðãàíèçìå? © 2014 Prevention agazine/MCT

«Æåëåçíûé» æåëóäîê ãî èëè èíîãî îðãàíà â ìåäèöèíå âñòðå÷àåòñÿ. Íà ìîåé ïàìÿòè ó ïàöèåíòà íàøåé áîëüíèöû ïðîèçîøëà ïåðôîðàöèÿ æåëóäêà èç-çà òîãî, ÷òî þíîøà ñúåë ñëèøêîì ìíîãî ÿáëîê. Ïî âñåé âèäèìîñòè, ó íåãî òîæå áûëà ÿçâà, êîòîðàÿ â ñî÷åòàíèè ñ ïåðååäàíèåì è âûçâàëà ïåðôîðàöèþ». Õàðàêòåðíî, ÷òî íåîòëîæíàÿ ïîìîùü äëÿ «÷åëîâåêà ñ ìåòàëëîì» íå ñòàëà ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿ ìåëèòîïîëüñêèõ âðà÷åé. Æåëåçíûé õëàì â åãî òåëå îáíàðóæèëè åùå ïÿòü ìåñÿöåâ íàçàä âî âðåìÿ ðåíòãåíà. Æàëîáàìè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà (åìó îêîëî 30 ëåò) íà áîëè â æåëóäêå ïåðâûìè îáåñïîêîèëèñü ñîòðóäíèêè ìóæñêîãî ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà ñåëà Îðëîâî, ãäå ïàðåíü æèâåò ñ 2008 ã. Ïîäîïå÷íîãî âîçèëè íà îáñëåäîâàíèå è â ðàéîííóþ áîëüíèöó, è â Çàïîðîæñêóþ îáëàñòíóþ. Íî îïåðèðîâàòü ñðàçó æå ïî÷åìó-òî íå ñòàëè íè òàì, íè òàì.

Áåðåãèòå áëèçêèõ, áåðåãèòå ñåáÿ Ñîòðóäíèêè ñîöèàëüíîãî äîìà çíàëè î áîëåå ÷åì âðåäíîé ïðèâû÷êå ìóæ÷èíû, îäíàêî óáåðå÷ü îò ñàìîðàçðóøèòåëüíîãî ïîâåäåíèÿ íå ñìîãëè. Êàê ðàññêàçàëè «2000» ðàáîòíèêè Îðëîâñêîãî èíòåðíàòà, çäåñü ïîñòîÿííî æèâóò 207 èíâàëèäîâ, ÷àñòü èç íèõ — êîëÿñî÷íèêè. Ðàçóìååòñÿ, èì òðåáóåòñÿ áîëüøå âíèìàíèÿ. Îñòàëüíûå ñâîáîäíî ãóëÿþò ïî òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèÿ. Ïàðåíü, íîñèâøèé â æåëóäêå ìåòàëëè÷åñêèé ãðóç, âåðîÿòíî, íà÷àë ãëîòàòü ïðåäìåòû åùå äî ïîñòóïëåíèÿ — èíà÷å èõ íå íàêîïèëîñü áû òàê ìíîãî.  Îðëîâî æå ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîäáèðàë ïðîâîëîêó è äðóãèå æåëåçêè, ìîã äàæå îòêðóòèòü êàêîé-íèáóäü áîëò ñ òåì,

÷òîáû óïîòðåáèòü «â ïèùó». Áåäíÿãà, ïî åãî ñëîâàì, ñëûøàë ãîëîñà, ïîáóæäàþùèå ñúåäàòü ìåòàëëè÷åñêèå âåùè, êîòîðûå ó íåãî â æåëóäêå ÿêîáû ïðåâðàòÿòñÿ â çîëîòî. Âûïèñàâøèéñÿ ïîñëå îïåðàöèè ïàöèåíò òåïåðü çäîðîâ è åñò íîðìàëüíî. Íî ãàðàíòèè, ÷òî îí èçáàâèòñÿ îò ïàãóáíîé ïðèâû÷êè, íåò. «Ñóùåñòâóåò ìíîãî ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, ïðîÿâëÿþùèõñÿ íåïðàâèëüíûìè ìûñëÿìè, íåïðàâèëüíûì ïîâåäåíèåì ÷åëîâåêà, — êîììåíòèðóåò äðàìàòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê Íàòàëüÿ ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎ, âðà÷-ïñèõèàòð, ïñèõîòåðàïåâò Çàïîðîæñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû. — Íå âèäÿ ïàöèåíòà, çàî÷íî ãîâîðèòü î åãî äèàãíîçå íå ñòàíó. Íî â öåëîì îòìå÷ó, ÷òî â íàøåé áîëüíèöå, òàêàÿ óãðîæàþùàÿ çäîðîâüþ è æèçíè ñèòóàöèÿ, êàê ãëîòàíèå ïàöèåíòàìè ìåòàëëè÷åñêèõ ïðåäìåòîâ, èñêëþ÷åíà, âåäü çäåñü äåéñòâóþò ñòðîãèå ïðàâèëà. Ïðè ïðèåìå ïèùè âñåãäà ïðèñóòñòâóåò ïåðñîíàë.  èíòåðíàòå æå áîëåå ñâîáîäíûé ðåæèì. Åñëè æå ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ äîìà è ó íåãî îáîñòðèëîñü ïñèõè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, òî îïèñàííàÿ ñèòóàöèÿ âïîëíå âîçìîæíà. Ïîýòîìó ñîâåòóþ ëþäÿì, çàìåòèâøèì ñòðàííîñòè çà êåì-òî èç ñâîèõ áëèçêèõ, äåëèêàòíî ïðåäëîæèòü îáðàòèòüñÿ çà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùüþ. Ñâîå ðàññòðîéñòâî ÷åëîâåê, êàê ïðàâèëî, ñíà÷àëà ïðîÿâëÿåò íåëåïûìè, íåàäåêâàòíûìè âûñêàçûâàíèÿìè (íàïðèìåð, óòâåðæäàåò, ÷òî îáëàäàåò ñâåðõúåñòåñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè), ïîòîì ïåðåõîäèò ê äåéñòâèÿì».

ÑÏÐÀÂÊÀ «2000» Çàïîðîæñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà, òåëåôîíû äîâåðèÿ: (0612) 96-7717, 233-6191.

Ðîæàéòå ñàìè!

(â ÷àñòíîñòè îïóõîëè); íàëè÷èå ñî÷åòàííîé èíôåêöèè, âûçâàííîé âîçáóäèòåëÿìè ÂÈ× è âèðóñíîãî ãåïàòèòà Ñ; îñîáûå òðóäíîñòè ïðè íà÷àâøèõñÿ ðîäàõ, âïëîòü äî óãðîçû æèçíè ðîæåíèöû è ò. ä. Ïîêàçàòåëÿìè ê îïåðàòèâíîìó âìåøàòåëüñòâó ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèÿ â ðàçâèòèè ïëîäà èëè åãî ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì åñòåñòâåííûå ðîäû ðèñêîâàííû. ×òî êàñàåòñÿ âîçðàñòà ðîæåíèöû, íà âûáîð ìåòîäà ðîäîðàçðåøåíèÿ îí íå âëèÿåò.

Áåðåãèòå áåðåìåííûõ

Ñâåòëàíà Äèêóñàðîâà

Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ñèòóàöèåé c îïåðàòèâíûì ðîäîðàçðåøåíèåì â êèåâñêîé êëèíèêå ISIDA — ïåðâîì â Óêðàèíå íåãîñóäàðñòâåííîì àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîì ñòàöèîíàðå. Ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïàöèåíòêè ìåäó÷ðåæäåíèÿ èìåþò âîçìîæíîñòü îïëàòèòü êàê åñòåñòâåííûå ðîäû, òàê è îïåðàòèâíûé ìåòîä ðîäîâñïîìîæåíèÿ. Ðàçíèöà â öåíå óñëóã òàêîâà: êåñàðåâî ñå÷åíèå ïðè ðîæäåíèè îäíîãî ðåáåíêà ñòîèò ïî÷òè 48 òûñ. ãðí. (ýòî ìèíèìóì), à ôè-

çèîëîãè÷åñêèå ðîäû ïðè ðîæäåíèè îäíîãî ðåáåíêà — 37 òûñ. ãðí. Òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ ÷àñòîòû êåñàðåâà ñå÷åíèÿ òóò åñòü, íî ñâÿçàíà îíà èìåííî ñ îäíèì èç âûøåóïîìÿíóòûõ ïóíêòîâ — óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ïàöèåíòîê ñ ïðåäøåñòâóþùèì êåñàðåâûì ñå÷åíèåì. «Ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèíçäðàâà ¹ 976, ïàöèåíòêà âî âðåìÿ áåñåäû ñ äîêòîðîì ïîëó÷àåò ïîëíóþ èíôîðìàöèþ îá îñîáåííîñòÿõ ðîäîâ ñ ðóáöîì íà ìàòêå, — ðàññêàçàëà «2000» ãëàâíûé

Ïðè âûáîðå ñïîñîáà ðîäîâñïîìîæåíèÿ áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ëè÷íîñòíàÿ óñòàíîâêà. Ìàòü äåðæèò íà ðóêàõ ñâîåãî ãðóäíîãî ðåáåíêà 18

âðà÷ ISIDA Ñâåòëàíà ÄÈÊÓÑÀÐÎÂÀ, ùèì ñåáÿ íà êåñàðåâî ñå÷åíèå, íå âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã âûñøåé êàòåãî- èìåÿ ê òîìó ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàðèè, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. — íèé, íå ðåêîìåíäîâàëà áû ýòîãî äåÀêóøåð-ãèíåêîëîã èíôîðìèðóåò î ëàòü», — ðåçþìèðóåò äîêòîð Äèêóñàïðåèìóùåñòâàõ è îñëîæíåíèÿõ, î ïî- ðîâà. — Îïåðàöèÿ êåñàðåâà ñå÷åíèÿ êàçàíèÿõ è ïðîòèâîïîêàçàíèÿõ ïðè íå ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå áåçáîëåçíåíðîäàõ ÷åðåç åñòåñòâåííûå ðîäîâûå ïó- íûì è áåçîïàñíûì ñïîñîáîì ðîäîòè. Ïîñëå êîíñóëüòàöèè ïàöèåíòêà ðàçðåøåíèÿ. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî èìååò ïðàâî âûáðàòü, êàêèì ïóòåì åé ðèñêè îñëîæíåíèé âî âðåìÿ è ïîñðîæàòü. Çàòåì îíà äàåò ïèñüìåííîå ëå îïåðàöèè íàìíîãî âûøå, ÷åì âî ñîãëàñèå èëè íåñîãëàñèå. ×àùå âñåãî âðåìÿ è ïîñëå åñòåñòâåííûõ ðîäîâ». ïàöèåíòêè ñ ðóáöîì íà ìàòêå ïðåäÈòàê, íå äàé áîã èìåòü íàñòîÿùèå, ïî÷èòàþò êåñàðåâî ñå÷åíèå, è ýòî èõ à íå ìíèìûå ïðåïÿòñòâèÿ ê åñòåñòïðàâî. âåííîìó äåòîðîæäåíèþ. À åñëè ðå÷ü Êåñàðåâî ñå÷åíèå «ïî çàêàçó», áåç èäåò ïðåæäå âñåãî îá îáåçáîëèâàñóãóáî ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé, òîëü- íèè, ÷òî æå ðåêîìåíäóþò â êà÷åñòêî ïîòîìó, ÷òî æåíùèíà õî÷åò èç- âå ñàìîãî ñîâðåìåííîãî ìåòîäà? áåæàòü ôèçè÷åñêèõ  Óêðàèíå òàêîâûì ñòðàäàíèé ïðè ðîäàõ ñ÷èòàåòñÿ ýïèäóðàëü 2012 ãîäó è èìååò ìàòåðèàëüàíåñòåçèÿ, ïðè êî÷àñòîòà êåñàðåâà íàÿ íóþ âîçìîæíîñòü òîðîé â ïîçâîíî÷íèê îïëàòèòü îïåðàöèþ, ñå÷åíèÿ â Óêðàèíå ðîæåíèöû ÷åðåç êàòåó íàñ êàòåãîðè÷åñêè ñîñòàâèëà 16,1% òåð ââîäÿò àíåñòåçèðóíå ïðîâîäÿò. Áåðåþùèå ïðåïàðàòû. Ýòîò âñåõ ðîäîâ ìåííàÿ ïîëó÷àåò èíâèä àíåñòåçèè, îäíàêî, ôîðìàöèþ îò âðà÷à, èìååò êàê ïîçèòèâíûå ó êîòîðîãî íàáëþäàåòñÿ, ó àêóøåðà- ñòîðîíû, òàê è íåãàòèâíûå. Ïîýòîãèíåêîëîãà, ó êîòîðîãî ïëàíèðóåò ìó â áîëüøèíñòâå ðîääîìîâ ïðèìåðîæàòü, è íà êóðñàõ ïîäãîòîâêè ê íÿþò è åå, è ïðîñòûå íåìåäèêàìåíðîäàì. Î÷åíü ìíîãî èíôîðìàöèè òîçíûå ñïîñîáû: ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîñòóïàåò èçâíå: âî âðåìÿ êîíñóëü- ïîääåðæêó ðîæåíèöû, èçìåíåíèå òàöèè ñ ðàçíûìè âðà÷àìè, êîãäà ñî- ïîëîæåíèÿ åå òåëà, ìàññàæ ïîÿñâåòóþòñÿ ñ ïîäðóãàìè è ðîäñòâåííè- íè÷íîé îáëàñòè, ãèäðîòåðàïèþ. Íå êàìè, èìåþùèìè îïûò ðîäîâ, èç ñòîèò ñëåäîâàòü ïðèìåðó ïðîäâèíóæóðíàëîâ, íà ôîðóìàõ. òûõ ðîâåñíèö, äåëàÿ êåñàðåâî ñå÷åÁåðåìåííûå æåíùèíû — î÷åíü íèå, êàê çà òàêòèêó, êîòîðàÿ äîëæðàíèìû. Ó íèõ ìíîãî ñòðàõîâ, ñâÿ- íà óáåðå÷ü îò òðóäíîñòåé ðîäîâîãî çàííûõ ñ ïðåäñòîÿùèìè ðîäàìè, à â ïðîöåññà. ÑÌÈ è èíòåðíåòå ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ÑÏÐÀÂÊÀ «2000» íåäîñòîâåðíàÿ è èñêàæåííàÿ èíôîðÊàôåäðà àêóøåðñòâà, ãèíåêîëîãèè è ìàöèÿ. Ïîýòîìó, ê ñîæàëåíèþ, ìíåíèå, êîòîðîå ñêëàäûâàåòñÿ ó áóäó- ðåïðîäóêòîëîãèè Íàöèîíàëüíîé ìåäèùèõ ìàòåðåé ïî ïîâîäó òåõ èëè èíûõ öèíñêîé àêàäåìèè ïîñëåäèïëîìíîãî îáàñïåêòîâ ðîäîâ, íå âñåãäà âåðíû ñ ìå- ðàçîâàíèÿ èì. Øóïèêà: Êèåâ, óë. Ãåðîåâ äèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ. ß áû ñêà- Ñòàëèíãðàäà, 16, ðîääîì ¹ 4, òåë. (044) çàëà, ÷òî áîëüøîé îáúåì èíôîðìà- 411-9233. Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà öèè ÷åëîâåêó ñ íåìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì ìîæåò äàæå íàâðåäèòü. ISIDA: òåë.: (0800) 60-8080, (044) 455-8811; Æåíùèíàì, èçíà÷àëüíî íàñòðàèâàþ- ñàéò: isida.ua.


ãðàíè

Îëüãà ÁÎÃËÅÂÑÊÀß

Øåäåâðû èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà íà òî è øåäåâðû, ÷òîáû èì íàõîäèëè ìåñòî äàæå â áîëüíè÷íîé îáñòàíîâêå. Òàì, ãäå åñòü æèâàÿ èíèöèàòèâà, æåëàíèå îáåñïå÷èòü ïàöèåíòàì óþò è ñïîêîéñòâèå (è ïîçâîëåíî ïðàâèëàìè ñàíãèãèåíû), â ïàëàòàõ, êîðèäîðàõ, êàáèíåòàõ âðà÷åé ðàçâåøèâàþò ðåïðîäóêöèè êàðòèí. À â îäíîì èç ïîäðàçäåëåíèé Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè ðåïðîäóêöèÿì îòâåäåíà íåîáû÷íàÿ ðîëü: èìè ïîëüçóþòñÿ êàê íàãëÿäíûìè ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè. Êîððåñïîíäåíò «2000» ïîçíàêîìèëàñü ñ âäîõíîâèòåëåì íåîáû÷íîé ìåòîäèêè — äîêòîðîì ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì Òàòüÿíîé ÕÎÌÀÇÞÊ.

Ýðóäèöèþ âðà÷åâàòåëÿ íèêòî íå îòìåíÿë Ñàëüâàäîð Äàëè. Æèðàô â îãíå, 1936—1937

Áîðèñ Êóñòîäèåâ. Ðóññêàÿ Âåíåðà, 1926

Êàðòèíà áîëåçíè

Íåêîòîðûå çàáîëåâàíèÿ, íåñìîòðÿ íà óñïåõè ìåäèöèíû, ìó÷àþò ëþäåé èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, âåêàìè. È ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì âíèìàíèÿ íå òîëüêî ñâåòèë ìåäèöèíû, íî è âåëèêèõ õóäîæíèêîâ, ôèêñèðóþùèõ íà õîëñòå õâîðè ñîâðåìåííèêîâ. Åñëè ñèíòåçèðîâàòü îáà ïîäõîäà, ïîëó÷èòñÿ èíòåðåñíàÿ âåùü: ðàññìàòðèâàÿ êàðòèíó, äîòîøíûé äîêòîð ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî çðèòåëåì, à äèàãíîñòîì, îöåíèâàþùèì ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ïåðñîíàæåé.  îäíîì èç êîðïóñîâ ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 2 Äíåïðîïåòðîâñêà, íà êàôåäðå ïðîïåäåâòèêè âíóòðåííåé ìåäèöèíû Äíåïðîïåòðîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, ðàçìåùàåòñÿ óíèêàëüíàÿ «ãàëåðåÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ è ñèíäðîìîâ» èç äâóõ äåñÿòêîâ ðåïðîäóêöèé, ïîñìîòðåòü êîòîðóþ ìîæåò êàæäûé æåëàþùèé. Íåñìîòðÿ íà ñóðîâîå íàçâàíèå, âûãëÿäèò îíà âïîëíå ñèìïàòè÷íî. Ãäå åùå óâèäèøü ïîä õîðîøî èçâåñòíîé âñåì êàðòèíîé Ïèêàññî «Äåâî÷êà íà øàðå» ïîäïèñü: «Îáðàùàåò âíèìàíèå èñêðèâëåíèå ñïèíû àòëåòà òåíüþ ñâåòà êàê âîçìîæíûé ïðèçíàê ñêîëèîçà»? Èäåì ïî ãàëåðåå äàëüøå. ×åìó èëè êîìó ìíîãîçíà÷èòåëüíî óëûáàåòñÿ Äæîêîíäà óæå ïîëòûñÿ÷è ëåò, íå ðàñøèôðîâàíî äî ñèõ ïîð. Çàòî ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè ñ ëþáèìîé ãåðîèíåé Äà Âèí÷è ìíîãîå ïîíÿòíî: ó äàìû âûñîê ðèñê ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è îñëîæíåíèé. Ñâèäåòåëüñòâî òîìó — êñàíòåëàçìû, ïîäêîæíûå «çåðíûøêè» îòëîæåíèé õîëåñòåðèíà, è «ëèïîìêà» çà êîíòóðîì ïðàâîé êèñòè. Îáû÷íîìó ïîêëîííèêó Ëåîíàðäî ñòîëü ìåëêèå íþàíñû íå ñîîáùàò íè÷åãî, íî âðà÷ó ñ ïðîôåññèîíàëüíî ïðèñòàëüíûì âçãëÿäîì — ìíîãîå. À âîò «Ïîðòðåò êîìïîçèòîðà Ì. Ï. Ìóñîðãñêîãî», íàïèñàííûé Èëüåé Ðåïèíûì, ìîæíî áûëî äàæå íå ñíàáæàòü ñîïðîâîäèòåëüíîé çàïèñêîé: êðàñíûé íîñ, ìåøêè ïîä ìóòíîâàòûìè ãëàçàìè, îòå÷íîñòü ëèöà, âçúåðîøåííûå âîëîñû — óâû, âåëèêèé ñî÷èíèòåëü ìóçûêè áûë äàëåê îò òðåçâîãî îáðàçà æèçíè. Ãàëåðååé îõâà÷åíî âðåìÿ îò XVI äî íà÷àëà XXI â. Òóò ïðåäñòàâëåíû ðàçíûå íàïðàâëåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà: ðåàëèçì, êóáèçì, ñþððåàëèçì, ôèãóðàòèâèçì. Ýòî ëèøü âåðõóøêà àéñáåðãà: åùå íåñêîëüêî ñîòåí êàðòèí õðàíÿò íà êàôåäðå ïðîïåäåâòèêè âíóòðåííåé ìåäèöèíû â ýëåêòðîííîì è áóìàæíîì âèäå è äåìîíñòðèðóþò íà ëåêöèÿõ è ïðåçåíòàöèÿõ äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðàêòèêóþùèõ âðà÷åé. Êóñòîäèåâñêàÿ «Ðóññêàÿ Âåíåðà» — äóìàåòå, ïðîñòî âîïëîùåíèå íà õîëñòå ïûøíîòåëîé ìîëîäóõè? Äà ýòî æå ãîòîâàÿ èëëþñòðàöèÿ ê ëåêöèè íà òåìó «Ïàðàäîêñû èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà è ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì»! Ïî÷òè ñòî ëåò íàçàä ðóññêèé õóäîæíèê êàê â âîäó ãëÿäåë, íåâîëüíî ïðåäâèäÿ ïàíäåìèþ êîíöà XX — íà÷àëà XXI â.: ïîâàëüíîå îæèðåíèå íàñåëåíèÿ ïëàíåòû. À åãî êîëëåãà ñ äðóãîãî êîíöà çåìëè, íàø ñîâðåìåííèê êîëóìáèåö

Ëþñüåí Ôðåéä. Ñïÿùèé èíñïåêòîð ïî ïîñîáèÿì («Áîëüøàÿ Ñüþ»), 1995

Èëüÿ Ðåïèí. Ïîðòðåò êîìïîçèòîðà Ìîäåñòà Ìóñîðãñêîãî, 1881

æèìûå â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå» è «Óðîäñòâà è áîëåçíè â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå». Ýòîò ìîìåíò ìîæíî ñ÷èòàòü ñèìâîëè÷åñêèì íà÷àëîì ýïîõè, êîãäà èçó÷åíèå õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé âðà÷àìè áûëî îôèöèàëüíî ïðèíÿòî êàê îäèí èç ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ èõ êâàëèôèêàöèè. Ïî òâåðäîìó óáåæäåíèþ Òàòüÿíû Õîìàçþê, õîäèòü íà âûñòàâêè è â ìóçåè, îñîáåííî ñìîòðåòü ìèðîâîå êóëüòóðíîå íàñëåäèå, äëÿ äîêòîðà áîëåå ÷åì ïîëåçíî. Åâðîïåéñêèå âðà÷è ðàñïîëàãàþò êóäà áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ òàêèõ ýêñêóðñèé, ïîýòîìó îïèñàëè â ñïåöèàëèçèðîâàííîé ëèòåðàòóðå óæå íåìàëî ñèìïòîìîâ, ïðèñóùèõ ãåðîÿì, ÷üè èçîáðàæåíèÿ äîøëè äî íàñ ÷åðåç âåêà. Áûâàÿ â çàãðàíè÷íûõ êîìàíäèðîâêàõ, Òàòüÿíà Àíàñòàñèåâíà âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ òðàòèò íà ïîñåùåíèå âñåìèðíî èçâåñòíûõ ãàëåðåé è ìóçååâ. Òàê, çàìå÷àòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ îñòàëèñü ó íåå îò «Ñòàðîé ïèíàêîòåêè» â Ìþíõåíå. Ìûñëèë ëè Ïèòåð Áðåéãåëü Ñòàðøèé â ñåðåäèíå XVI â., ÷òî âðà÷, îñòàíîâèâøèéñÿ ïåðåä îäíèì èç åãî ïîëîòåí áîëüøå ÷åòûðåõ ñòîëåòèé ñïóñòÿ, «óñëûøèò» õðàï ñïÿùåãî ãåðîÿ êàðòèíû? Èìåííî òàêîé çâóê «óñëûøàëà» ïðîôåññîð Õîìàçþê, ïðèñòàëüíî ðàññìàòðèâàÿ ïåðñîíàæà. Îòêðûòûé ðîò è ïîëóîòêðûòûå ãëàçà ÷åëîâåêà, óñíóâøåãî íà ñïèíå (ñóäÿ ïî îêðóæàþùèì äåòàëÿì, ïîñëå îáèëüíîãî çàñòîëüÿ), çíàòîê ðàñöåíèâàåò êàê ïðèçíàêè îáñòðóêòèâíîãî àïíîý âî ñíå.  îáùåì, íå ñóæäåíî áðåéãåëåâñêîìó ïåðñîíàæó æèòü äîëãî è ñ÷àñòëèâî: ïî âñåé âèäèìîñòè, â ìîëîäîì âîçðàñòå åãî õâàòèò èíôàðêò ëèáî èíñóëüò. À òåàòð-ìóçåé Ñàëüâàäîðà Äàëè â èñïàíñêîì ãîðîäå Ôèãåðàñå âîîáùå ñòàë äëÿ çàâåäóþùåé êàôåäðîé äíåïðîïåòðîâñêîé àêàäåìèè ìåñòîì ëè÷-

Ôåðíàíäî Áîòåðî, òâîðÿùèé ñîâñåì ñîáðàëè áîãàòûé êîìïëåêò. Íî íå â äðóãîì ñòèëå — ôèãóðàòèâèçìà, ñòîèò ðàñöåíèâàòü ïîäðîáíîå ðàñèðîíè÷íî âîñïåâàåò òåëåñà æåíùèí, ñìàòðèâàíèå êàðòèí êàê ãëàâíûé ìåìóæ÷èí, ìàëîïîäâèæíûõ äåòåé è äà- òîä èçó÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî çàáîëåæå ðàçäîáðåâøèõ äîìàøíèõ æèâîò- âàíèÿ. Âðÿä ëè êòî-òî èç âðà÷åé âîçüíûõ. È âíîñèò ñâîé âêëàä â áîðüáó ìåòñÿ ïîñòàâèòü òî÷íûé äèàãíîç èññ òàáàêîì (ñòîèò ïîñìîòðåòü ñêóëüï- êëþ÷èòåëüíî ïî êàðòèíå. Èçó÷åíèå òóðó «Êóðÿùàÿ æåíùèíà»). âíåøíîñòè ïåðñîíàæåé — ýòî òðåÀíàëîãè÷íàÿ òåìà â 90-õ ãã. ïðî- íèíã íàáëþäàòåëüíîñòè, «êëèíè÷åñøëîãî âåêà âçâîëíîâàëà Ëþñüåíà êîãî ìûøëåíèÿ», ëîãèêè è, êàê áû Ôðåéäà, âíóêà «òîãî ñàìîãî» Ôðåé- ïàôîñíî ýòî íè çâó÷àëî, ôèëîñîôäà. Æèâøèé â Áðèòàíèè õóäîæíèê- ñêîãî ïîíèìàíèÿ æèçíè è îáùåïîðòðåòèñò ïðåäëîæèë ïîçèðîâàòü ñòâåííûõ òåíäåíöèé â öåëîì — ïðîäëÿ ñâîåé î÷åðåäíîé (âïîñëåäñòâèè ôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íûõ êà÷åñòâ, äîðîãóùåé, ïðîäàííîé íà àóêöèîíå íåîáõîäèìûõ âðà÷ó. «Êðèñòè» áîëåå ÷åì çà 33 ìëí. äîëë.) ðàáîòû èíñïåêòîðó ïî ïîñîáèÿì Ñüþ Ñ Äàëè â ñåðäöå Ìåäèöèíà è èçîáðàçèòåëüíîå èñÒèëëè. «Áîëüøàÿ Ñüþ» — ïðîñòîòàêè êàðòèíà-êàòàñòðîôà, ïðåäóï- êóññòâî âåêàìè íàõîäèëèñü â òåñíîì êîíòàêòå. Ïîñëåäíåå ðåæäåíèå âñåì òîëáûëî åäèíñòâåííî âîçñòóõàì. Ñîííàÿ îáíàÏðåïîäàâàòåëü ìîæíûì (çà èñêëþ÷åæåííàÿ ñîöðàáîòíèíå ìîæåò íèåì ñëîâåñíîãî îïèñàöà ñ òÿæåëûìè ñêëàäïðèâåñòè íèÿ) è íàèáîëåå óäà÷êàìè æèðà ïðåäñòàâíûì ñïîñîáîì äîíåñòè ëÿåò ñîáîé çðåëèùå áîëüíîãî èíôîðìàöèþ î âíåøíå äëÿ ñëàáîíåðâíûõ. â àóäèòîðèþ íåì âèäå ëþäåé. «Ïîñìîòðèòå íà ê ñëóøàòåëÿì «Çäîðîâüåì è ôèçèêàðòèíó Áîòåðî «Ñå÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ÷åìüÿ ïðåçèäåíòà», — (è òåì áîëåå ëîâåêà èíòåðåñîâàëèñü çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ðàçäåòü), õóäîæíèêè, ñêóëüïòîÒàòüÿíà Õîìàçþê èíêàê äåëàë ðû è âðà÷è, — äåëàåò òðèãóþùèì æåñòîì ìèíè-ýêñêóðñ â èñòîðàñêðûâàåò ïåðåäî Æàí-Ìàðòåí ðèþ Òàòüÿíà Õîìàçþê. ìíîé ïàïêó ñ ôàéëàØàðêî — Êàæäûé ïðåñëåäîìè. — Çäåñü äàæå êîò âàë ñâîþ öåëü: òàê, â íà ðóêàõ ó õîçÿéêè ñòðàäàåò îæèðåíèåì!» Òàòüÿíà Àíà- ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ õóäîæíèêè âûñòàñèåâíà — îïûòíûé ãèä â èíòåðåñ- áèðàëè ñåáå íàòóðùèêîâ ñ ôèçè÷åñíåéøåé ñôåðå, ãäå ïåðåïëåòàþòñÿ íà- êèìè äåôåêòàìè, ÷òîáû, îòðàæàÿ èõ óêà, êóëüòóðà, ìåäèöèíà è èñòîðèÿ. â æèâîïèñè, ïîä÷åðêíóòü ñâîå óìåÏðîôåññîð Õîìàçþê ðàçðàáàòûâàåò íèå þâåëèðíî ðàáîòàòü êèñòüþ. À ó àðò-íàïðàâëåíèå â ïîäãîòîâêå áóäó- âðà÷åé áûëà äðóãàÿ çàäà÷à: àíàëèçèùèõ ìåäèêîâ áîëåå 30 ëåò. Çà ýòî ðîâàòü ïî âíåøíîñòè ïàöèåíòîâ âðåìÿ îíà ïðè ñîäåéñòâèè êîëëåêòè- ñèìïòîìû èõ çàáîëåâàíèé.  1870-õ ãã. çíàìåíèòûé ôðàíâà êàôåäðû ñîáðàëà è êëàññèôèöèðîâàëà ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåäèöèíû öå- öóçñêèé íåâðîëîã ïðîôåññîð Øàðëóþ êîëëåêöèþ ïðèêëàäíûõ øåäåâ- êî (òîò ñàìûé, â ÷åñòü êîòîðîãî íàçâàíà ïðîöåäóðà öåëåáíîãî äóøà. — ðîâ. «Ôîðìèðîâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå Ðåä.), áîëüøîé ëþáèòåëü æèâîïèîáðàçû çàáîëåâàíèé» — òàê âèòèåâà- ñè, èçäàë äâà ñáîðíèêà ëèòîãðàôèé òî íàçûâàåòñÿ çàäà÷à, ðàäè êîòîðîé íà ìåäèöèíñêóþ òåìàòèêó — «Îäåð-

Виртуальное управление искусственной конечностью Ãðóïïà ÷èêàãñêèõ èññëåäîâàòåëåé ïðåäñòàâèëà íîâûé ïðîòîòèï áèîíè÷åñêîé íîãè, ïîçâîëÿþùèé ïàöèåíòó äâèãàòü ïðîòåçîì, èñïîëüçóÿ çàïèñàííûå íåðâíûå ñèãíàëû. Èíûìè ñëîâàìè, ó ïàöèåíòà ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü ðîáîòèçèðîâàííîé íîãîé èíòóèòèâíî, êàê íàñòîÿùåé

Ïðîöåññ óñòàíîâêè

1

2

3

Êîãäà íîãà çàæèâàåò ïîñëå îïåðàöèè, ê áåäðó ïîäêëþ÷àþòñÿ ýëåêòðîäû, à ïàöèåíò ïûòàåòñÿ ñãèáàòü è äâèãàòü êîíå÷íîñòüþ òàê, êàê åñëè áû îíà ïðèñóòñòâîâàëà; ðåàêòèâèðîâàííûå è ïåðåíàïðàâëåííûå íåðâû ïåðåäàþò ñèãíàëû, ãåíåðèðîâàííûå ìûøå÷íûìè êëåòêàìè, êîòîðûå èçìåðÿþòñÿ, äåêîäèðóþòñÿ è çàïèñûâàþòñÿ Îáëàñòè càìîãî âûñîêîãî ðàñïîëîæåíèÿ íåðâíûõ îêîí÷àíèé äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîòåçîì

Âèä ñçàäè

Ìûøöû

Ïåðåíàïðàâëåííûå íåðâû

Ñèãíàëüíûå ñõåìû çàãðóæàþòñÿ â óïðàâëÿþùóþ è ñåíñîðíóþ ñèñòåìó áèîíè÷åñêîé íîãè è âîñïðîèçâîäÿò äâèãàòåëüíûå êîìàíäû, èìèòèðóÿ íàñòîÿùèé ñóñòàâ

Ïðèñîåäèíåííàÿ êîíå÷íîñòü

íîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî âäîõíîâåíèÿ. Ðàáîòû ëþáèìîãî ñþððåàëèñòà, îêàçûâàåòñÿ, ñîäåðæàò íåìàëî íàìåêîâ íà òåëåñíûå íåäóãè.  ÷åì ñóòü òàèíñòâåííîé òåìû «âûäâèíóòûõ ÿùèêîâ», ïðèñóòñòâóþùåé â ðàáîòàõ Äàëè 1930-õ ãã. «Âåíåðà Ìèëîññêàÿ ñ ÿùèêàìè», «Æèðàô â îãíå»? «Õóäîæíèê áóäòî ïðåäëàãàåò: îòêðîéòå ÿùèêè, çàãëÿíèòå âãëóáü îùóùåíèé è ïðîáëåì, — ðàçìûøëÿåò Òàòüÿíà Õîìàçþê. — Ñ ÷åì ýòî àññîöèèðóåòñÿ? Ïðåæäå âñåãî ñ îñòðûì êîðîíàðíûì ñèíäðîìîì — áîëüþ çà ãðóäèíîé, ðàñïðîñòðàíåíèåì áîëè â ñïèíó è êîíå÷íîñòè, íàðóøåíèåì ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ...» Âñå ýòî àêòóàëüíî è äëÿ íàøèõ ïàëåñòèí. Òàðàñ Øåâ÷åíêî, íàïðèìåð, óìåð îò âîäÿíêè, êîòîðàÿ, ñóäÿ ïî õðîíîëîãèè åãî áîëåçíè, ñêîðåå âñåãî, áûëà ñâÿçàíà ñ ðåâìàòè÷åñêèì ïîðîêîì ñåðäöà. Íåîáû÷íûé ó÷åáíûé õîä: ê íåäàâíåìó þáèëåþ Êîáçàðÿ íà çàíÿòèè, òåìîé êîòîðîãî áûëè ïîðîêè ñåðäöà, ñòóäåíòàì ïðåäëîæèëè ïî àâòîïîðòðåòàì ïîýòà ïðîàíàëèçèðîâàòü èñòîðèþ áîëåçíè Øåâ÷åíêî è åå äèíàìèêó. Ýíòóçèàçì Òàòüÿíû Àíàñòàñèåâíû òðóäíî íå ðàçäåëèòü. Ïîä åå êîììåíòàðèè ïî-íîâîìó ðàññìàòðèâàåøü èçâåñòíûå ñî øêîëüíîé ñêàìüè êàðòèíû. Âîò «Ñâàäüáà» Ôðàíñèñêî Ãîéè, 1790-å ãã. Ïîäëèííèê íàõîäèòñÿ â Íàöèîíàëüíîì ìóçåå Ïðàäî â Ìàäðèäå. ×åðåäà ïåðñîíàæåé — ìîëîäîæåíû è ãîñòè — íà âçãëÿä äîêòîðà, íå ÷òî èíîå, êàê çàìå÷àòåëüíîå îòîáðàæåíèå âñåõ âîçðàñòîâ ÷åëîâåêà: âî ãëàâå ïðîöåññèè âîñòîðæåííûé ìàëü÷èê; çàìûêàåò åå ïîæèëîé ìóæ÷èíà ñ êëþêîé, ÿâíî ñòðàäàþùèé âîçðàñòíîé êîñòíî-ìûøå÷íîé ïàòîëîãèåé. Ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ãåðîÿìè — ñíà÷àëà äåòè, çàòåì — ëþäè â ðàñöâåòå ñèë è, íàêîíåö, òå, êòî ïðèáëèæàåòñÿ ê çàêàòó. Î áðà÷óþùèõñÿ îòäåëüíûé ðàçãîâîð: èõ êîíñòèòóöèÿ, îñàíêà, ñòåïåíü

Î ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèÿõ, ïðåïàðàòàõ, àïïàðàòóðå, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ ñåãîäíÿ ïðè óñòàíîâëåíèè äèàãíîçà è ëå÷åíèè, âðÿä ëè ìå÷òàë äàæå òàêîé óíèâåðñàë è ïðîçîðëèâåö, êàê Ëåîíàðäî. È òåì íå ìåíåå ýðóäèöèÿ âðà÷åâàòåëÿ ïî-ïðåæíåìó èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü. Èíîãäà çà âðåìåíåì, ïîòðà÷åííûì íà âûÿñíåíèå äèàãíîçà, ñòîèò ÷üÿ-òî æèçíü. Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå âðà÷à — òî, ÷òî çàïàäíûå ìåäèêè íàçûâàþò first view, — äëÿ äèàãíîñòè÷åñêîãî ïîèñêà âàæíî òàê æå, êàê è ñòîëåòèÿ íàçàä, êîãäà ïàöèåíòû ìîãëè óïîâàòü òîëüêî íà óìåíèÿ äîêòîðà. À âïå÷àòëåíèå ñêëàäûâàåòñÿ èç âñåãî, âêëþ÷àÿ ïîçó ïàöèåíòà, õàðàêòåð åãî ñíà, öâåò ëèöà, êîíñòèòóöèþ è ò. ä. Ñïåöèàëèñòû êàôåäðû îáó÷àþò ñòóäåíòîâ ñåìèîòèêå, â äàííîì êîíòåêñòå — íàóêå î ñèìïòîìàõ è ïðèçíàêàõ íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ çàáîëåâàíèé. «Ìû ó÷èì íàøèõ áóäóùèõ ìîëîäûõ êîëëåã íå ïðîñòî ðàññìàòðèâàòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ è âîñõèùàòüñÿ ãëóáèíîé ïåðåäàííûõ â íèõ ýìîöèé, à âèäåòü äåòàëè, ïðèçíàêè ïàòîëîãèè, ôîðìèðîâàòü äèàãíîñòè÷åñêèå ãèïîòåçû, — ãîâîðèò ïðîôåññîð Õîìàçþê. — Ïðåïîäàâàòåëü íå ìîæåò ïðèâåñòè áîëüíîãî â àóäèòîðèþ ê ñëóøàòåëÿì (è òåì áîëåå ðàçäåòü), êàê äåëàë â ñâîå âðåìÿ Æàí-Ìàðòåí Øàðêî. Îí íàãëÿäíî äåìîíñòðèðîâàë ó÷åíèêàì ïðèñòóï èñòåðèè ó ñâîåé ïàöèåíòêè, ÷òî è îòîáðàçèëîñü â èëëþñòðàöèÿõ ê òðóäàì âåëèêîãî íåâðîëîãà. Ñåé÷àñ òàêîé îïûò íåâîçìîæåí: ïðàâà ïàöèåíòîâ çàùèùàåò Õåëüñèíêñêàÿ äåêëàðàöèÿ.  ýòîì îòíîøåíèè ñ íèìè ñëîæíî ðàáîòàòü äàæå â ïàëàòå. À âîò äåìîíñòðàöèÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, ïðèâëå÷åíèå èíòåðåñà ñòóäåíòîâ ê èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó ïîçâîëÿåò ïðèâåñòè êëèíè÷åñêèå ïðèìåðû è âîñïèòûâàòü áóäóùåãî ìåäèêà â ïðàâèëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì äóõå». Q

Ïðîôåññîð ìåäèöèíû èç Äíåïðîïåòðîâñêà Òàòüÿíà Õîìàçþê ïðèçûâàåò êîëëåã ÷àùå ïîñåùàòü õóäîæåñòâåííûå ìóçåè è âûñòàâêè

ÑÏÐÀÂÊÀ «2000» Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ, êàôåäðà ïðîïåäåâòèêè âíóòðåííåé ìåäèöèíû: Äíåïðîïåòðîâñê, ïðîñï. Êàëèíèíà, 53, ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹ 2, òåë. (0562) 318306, (056) 760-5844.

Çîíà êîìïüþòåðíîãî óïðàâëåíèÿ Ïåðåäàåò íåéðîííûå ñèãíàëû ïðîòåçó

Êîíñòðóêöèÿ Àëþìèíèåâàÿ ðàìà

Àêêóìóëÿòîð ïåðåçàðÿæàåìûé Òåíçîìåòðè÷åñêèé äèíàìîìåòð Èçìåðÿåò ñèëó è äâèæåíèå ìåæäó ÷àñòÿìè Ïðèâîäû Óïðàâëÿþò êîëåíîì è ùèêîëîòêîé; ïðèâîäÿò â äåéñòâèå ðåìåííóþ è öåïíóþ òðàíñìèññèþ Ñåíñîðû Ãèðîñêîï ïîêàçûâàåò, ãäå èìåííî ðàñïîëàãàåòñÿ íîãà â òðåõìåðíîì ïðîñòðàíñòâå, à äàò÷èê óñêîðåíèÿ îòñëåæèâàåò ñêîðîñòü

Êîëåíî: ðàñïðÿìëåíèå è ñãèáàíèå íèæíåé ÷àñòè íîãè â ñòîðîíó áåäðà Ùèêîëîòêà: ñãèáàíèå â íàïðàâëåíèè ê è îò ãîëåíè

© 2013 MCT

30.V 2014

ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, âûðàæåíèå ëèö ïîáóæäàþò ê èíòåðåñíûì âûâîäàì. Æåíèõ, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå âûøåë íè ëèöîì, íè óìîì, íè ñòàòüþ. «Êîðîòêàÿ øåÿ, ãîðá, íàèáîëåå âåðîÿòíû ïðîáëåìû ñ äûõàòåëüíîé ñèñòåìîé, — îòìå÷àåò ïðîôåññîð Õîìàçþê. — Ñêîðåå âñåãî, ìóæ÷èíà õðàïèò íî÷üþ. Äåòè, êîòîðûå ðîäÿòñÿ â ýòîé ñåìüå, óíàñëåäóþò îò îòöà ìíîæåñòâî çàáîëåâàíèé.  ïàðå ÿâíî ïðåîáëàäàåò æåíñêîå íà÷àëî: ãîðäåëèâàÿ îñîáà, âåäóùàÿ ñóæåíîãî, íà íåãî äàæå íå ñìîòðèò... Çäåñü ìàññà íþàíñîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü îñìûñëåíû ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû: íàïðèìåð, êàê ìîëîäûå äîëæíû ïëàíèðîâàòü ñâîþ æèçíü, ÷òîáû èçáåæàòü ñåìåéíûõ ïðîáëåì».

Äåâî÷êà íà øàðå, àòëåò ñî ñêîëèîçîì

Âî âðåìÿ àìáóëàòîðíîãî õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà ìûøå÷íûå íåðâû èññåêàþòñÿ è ïåðåñàæèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå îñòàòî÷íûå ìûøöû, â äàííîì ñëó÷àå â çàäíèå ìûøöû áåäðà

C3

Source: New England Journal of Medicine, Rehabilitation Institute of Chicago, Tribune reporting Graphic: Phil Geib, Chicago Tribune Photo: Phil Velasquez, Chicago Tribune

Àìïóòèðîâàííàÿ

19


Èâàí ãðîçîé íàïîìíèë î ñåáå ÔÎÒÎ ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÐÕÈÂÀ ËÀÐÈÑÛ ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂÎÉ

30.V 2014

ñòîïêàäð

C4

— Êîíå÷íî, â ôèëüìå ìàñòåðñêàÿ ïîôðàíöóçñêè ñòèëüíàÿ, ñ îãðîìíûìè îêíàìè è çàëèòàÿ ñâåòîì, âûãëÿäèò ïðèâëåêàòåëüíî. Íî ïî÷åìó Ïàðèæ? — Ñ íèì ñâÿçàí âàæíûé ïåðèîä. Êîãäà ôèëüì «Òåíè çàáûòûõ ïðåäêîâ» âåçëè íà êèíîôåñòèâàëü â Àðãåíòèíó (ïîëó÷èë ñïåöèàëüíóþ ïðåìèþ Àññîöèàöèè àðãåíòèíñêèõ êèíîêðèòèêîâ çà ñúåìî÷íûå ýôôåêòû, Ìàðäåëü-Ïëàòî, 1965 ã.), àêòåðû è ðåæèññåð äîëæíû áûëè ïðåäñòàâëÿòü åãî. Ó íàñ ñ Þðîé (Þðèé Èëüåíêî, ñóïðóã) äåòåé íå áûëî. Ïîáîÿëèñü, ÷òî ìû îñòàíåìñÿ çà ãðàíèöåé, è åãî íå âûïóñòèëè. ×òî êàñàåòñÿ Ñåðãåÿ Ïàðàäæàíîâà, òî îí êàê-òî èäÿ ïî êèíîñòóäèè, ãðîìêî çàÿâèë, ÷òî åìó íóæåí áèëåò òîëüêî â îäèí êîíåö — â Àðãåíòèíó. Äîáðîõîòû òóò æå äîíåñëè, è ðåæèññåð ïîïàë â «íåâûåçäíûå». Ìû ïîëåòåëè ñ Èâàíîì Ìèêîëàé÷óêîì.  Ïàðèæå íàøà ñîïðîâîæäàþùàÿ äàìà èç «Ñîâêèíî», ñîñëàâøèñü íà íåäîìîãàíèå, ðàçðåøèëà ãóëÿòü ïî ãîðîäó «ñàìîñòîÿòåëüíî». ß è Èâàí äî ýòîãî íå áûëè çà ãðàíèöåé. Ïðîâåëè òóò äâà ÷óäåñíûõ äíÿ. Íàäî îòäàòü äîëæíîå ìîåìó ñïóòíèêó: îí ïîòðÿñàþùå îðèåíòèðîâàëñÿ â íåçíàêîìîì ãîðîäå — âîçìîæíî, ýòî îñîáåííîñòü ÷åëîâåêà, âûðîñøåãî â ãîðàõ? Êîãäà â «Àâòîïîðòðåòå» ÿ ñòàëà ðàññêàçûâàòü ïðî Èâàíà, âäðóã íà÷àëàñü ãðîçà, çàñâåðêàëè ìîëíèè. Ìíå êàæåòñÿ, òàê îí íàïîìíèë î ñåáå. Ê ñëîâó, Äìèòðèé Òîìàøïîëüñêèé ñäåëàë äâå óíèêàëüíûå íàõîäêè. Ïåðâàÿ — ÷åðíî-áåëàÿ ñúåìêà ìîëîäîãî Åôðåìîâà. Îëåã ñèäèò, ïîäïåðåâ ëèöî ðóêîé, ïîòîì îòíèìàåò ëàäîíü è âãëÿäûâàåòñÿ â çðèòåëÿ. Êàäð çàìåäëåííûé è íàñòîëüêî ñèëüíûé ïî îùóùåíèÿì, ÷òî òû ïîíèìàåøü: ïåðåä òîáîé — ãèãàíò, ïåðåâåðíóâøèé ìûøëåíèå ìíîãèõ ñâîèì òåàòðîì. Âòîðîé ýïèçîä, êèíîêàäðû íàøëèñü â Ïàðèæå. Ýòî Ïàðàäæàíîâ, îí â òåàòðàëüíûõ äåêîðàöèÿõ, â ðóêàõ — ðîçà. Äîëãî ðåæèññåð ñìîòðèò â êàìåðó, ïîòîì îòêèäûâàåò ãîëîâó íàçàä.  îäíîì äâèæåíèè — òðàãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ åãî æèçíè è ñìåðòè. Êîíå÷íî, åñòü ôðàãìåíòû, ñâÿçàííûå ñ Ãëàçóíîâûì. Îí íàíåñ ìíå ñòîëüêî áîëè â áåçóìíîé ëþáâè, êîòîðàÿ äëèëàñü òðè ãîäà. Ýòî îí «ñíÿë ñ ìåíÿ êîæó», îáíàæèë äóøó, íàó÷èë ñòðàäàòü. Çíàåòå, êîãäà ÿ èãðàëà â ïëàñòèêå Ôåäðó — ãåðîèíþ àíòè÷íîé òðàãåäèè Ñîôîêëà, âåñü èíñòèòóò ïðèáåãàë íà ýòî ïîñìîòðåòü. — Åñëè ïàíòîìèìà õîðîøàÿ, îíà ïðîíèêíîâåííåé ñëîâ. — Òîãäà ðóêîâîäèòåëåì àêòåðñêîðåæèññåðñêîé ìàñòåðñêîé ÂÃÈÊà áûë Ìèõàèë Ðîìì. Îí ãîâîðèë, ÷òî â èíñòèòóòå åñòü òîëüêî äâå àêòðèñû, êîòîðûì ïîëíîñòüþ ïîäâëàñòåí è êîìè÷åñêèé, è òðàãè÷åñêèé ðåïåðòóàð. Ïåðâàÿ — Ñîôèêî ×èàóðåëè. Âòîðàÿ — Êàäî÷íèêîâà. Òàêîé ýìîöèîíàëüíîé, èãðàþùåé íàâçðûä, ìåíÿ «ñëåïèë» Ãëàçóíîâ ñâîåé ëþáîâüþ, æåñòêîñòüþ, ñòðàñòüþ. Þðà Èëüåíêî, Ñåðãåé Ïàðàäæàíîâ ñäåëàëè èç ìåíÿ àêòðèñó êèíî. Âîò è Äìèòðèé Òîìàøïîëüñêèé, íå ñîìíåâàþñü, íåîáûêíîâåííî òàëàíòëèâ ñ ôååðè÷åñêèì îùóùåíèåì ñîâðåìåííîñòè. ß êàê àêòðèñà ÷óâñòâóþ ñåáÿ ñ íèì îðãàíè÷íî, íàâåðíîå, âìåñòå ìû ìîãëè áû äåëàòü ÷óäåñà. —Íà ñöåíå òåàòðà ðóññêîé äðàìû èì. Ëåñè Óêðàèíêè âû èãðàåòå Îëüãó Êíèïïåð-×åõîâó, ñóïðóãó ïèñàòåëÿ, â ñïåêòàêëå «Íàñìåøëèâîå ìîå ñ÷àñòüå». Åå Àíòîí Ïàâëîâè÷ ñ÷èòàë ñâîåé àêòðèñîé. Êàê âû äóìàåòå, æèçíü êàêîé æåíùèíû, ñûãðàâøåé ôàòàëüíóþ ðîëü â ñóäüáå âåëèêîãî ÷åëîâåêà, íóæäàåòñÿ â ñöåíè÷åñêîì âîïëîùåíèè? —Æîðæ Ñàíä, ïîæàëóé. Íàñòîëüêî ïèñàòåëüíèöà áûëà êðóïíîé ëè÷íîñòüþ. ß âåäü íàïèñàëà ïüåñó î íåé è Ôðåäåðèêå Øîïåíå, êîòîðóþ äàæå îäíî âðåìÿ ñîáèðàëèñü â Ðóññêîé äðàìå ñòàâèòü, äà òàê è íå çàïóñòèëè. Íå íàøëè äåíåã íà ïîñòàíîâêó. À âåäü ýòà ïüåñà «êðóã ïî÷åòà» ïî ìèðó ñäåëàëà: ïîïàëà â ïàðèæñêèé «Êîìåäè ôðàíñýç» (ñòàðåéøèé ðåïåðòóàðíûé òåàòð Ôðàíöèè), òîëüêî òðåáîâàëà ïåðåâîäà. Íî ÿ âåäü ïèñàëà åå äëÿ ðóññêîé ñöåíû.  ïüåñå «Æîðæ Ñàíä è Øîïåí» —

ïðîáëåìà äâóõ ëè÷íîñòåé, êîòîðûå æèâóò âìåñòå, íî íå ìîãóò ñîñóùåñòâîâàòü ðÿäîì. Îí ãåíèàëüíûé êîìïîçèòîð, îíà — áåçóìíî òàëàíòëèâàÿ æåíùèíà, ñîáèðàâøàÿ âîêðóã ñåáÿ âåñü áîìîíä, ëó÷øèõ ëèòåðàòîðîâ è õóäîæíèêîâ â ñâîåì èìåíèè Íîàí. Øîïåí è Ñàíä ðàçîøëèñü. Îí êóïèë â Ïàðèæå êâàðòèðó íà âåðõíåì ýòàæå, ÷òîáû âèäåòü èç îêíà åå äîì. Æäàë, êîãäà îíà ïðèäåò. Ñìåðòåëüíî áîëüíîé âñêàêèâàë ñ ïîñòåëè, óñëûøàâ çâîíîê â äâåðü. Îíà òàê è íå ïîçâîíèëà. Êàêàÿ ãëóáèíà è çûáêîñòü îòíîøåíèé! Ñ îäíîé ñòîðîíû — ñòðàñòü, ñ äðóãîé — íåïðîùåíèå. Õàðàêòåð. — Ñîâðåìåííèêè óòâåðæäàëè, ÷òî Àâðîðà Äþïåí (Æîðæ Ñàíä) áûëà äàìîé ýïàòàæíîé: íîñèëà ìóæñêîé êîñòþì, ñëàâèëàñü áåñ÷èñëåííûìè ëþáîâíûìè ïîõîæäåíèÿìè, êóðèëà ñèãàðû è â óñòà ñâîèõ ãåðîèíü âêëàäûâàëà âåñüìà ôðèâîëüíûå ìûñëè... — Äà. Åé ïðèïèñûâàëè ÷óòü ëè íå 400 ðîìàíîâ, ïðè÷åì âîçëþáëåííûå ÷àñòî áûëè ìîëîæå åå. Øîïåíó áûëî 26 ëåò, êîãäà îíè ïîçíàêîìèëèñü, Ñàíä — 32. Îí áûë åé êàê ñûí, îíà òàê è ãîâîðèëà, ÷òî ó íåå òðè ðåáåíêà: Øîïåí, Ìîðèñ è äî÷ü Ñîëàíæ. È ýòà æåíùèíà êàæäûé äåíü, ÷òî áû òàì íè áûëî, ïèñàëà ïî 14—15 ñòðàíèö òåêñòà.

Äîáðî îò Îëåãà Åôðåìîâà — Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü ìåñòå÷êî, òîëüêî òàì îí ìîæåò íàáðàòüñÿ ñèë, ïåðåïëàêàòü, ïåðåäóìàòü, âîññòàíîâèòüñÿ. Êàê âû èçãîíÿåòå ïëîõèå ìûñëè? — Ïèøó êàðòèíû.  íèõ ÿ âêëàäûâàþ äóøó. Êñòàòè, åñëè ó ìåíÿ ñîâåðøåííî óïàäíè÷åñêîå íàñòðîåíèå, ðèñîâàòü ñîâñåì íå ìîãó. Íà õîëñòàõ è áóìàãå âûðàæàþ âñå òî, ÷òî íå ñîñòîÿëîñü â òåàòðå è êèíî. À áûëè ïåðèîäû, êîãäà ÿ ãîäàìè íå ñíèìàëàñü, èãðàëà òîëüêî ñâîé ðåïåðòóàð. Äåíåã íå áûëî. Òîãäà áðàëà ëèñò è íà÷èíàëà áåçóìíî ðèñîâàòü. Òîëüêî ýòî îñâîáîæäàëî îò æóòêèõ ñîñòîÿíèé. Êîãäà áûë î÷åíü òÿæåëûé ðàçâîä ñ Þðîé (óâåðåíà, ÷òî îí òàê æå ìó÷èëñÿ, êàê è ÿ), ñëó÷àëèñü áîëåçíè, ïîëíàÿ àïàòèÿ — èìåííî ðèñóíêè ìåíÿ ñïàñàëè. Êîíå÷íî, åñòü äðóçüÿ, íî îíè çàõîäÿò, à âå÷åðîì èäóò äîìîé. Òû æå îñòàåøüñÿ â íàïðÿæåíèè. Ñ ìûñëÿìè îäèí íà îäèí. Êñòàòè, ýòî ñîñòîÿíèå «îãîëåííîãî íåðâà» òàê öåíèë ó àêòåðà è âñÿ÷åñêè äîáèâàëñÿ Àíàòîëèé Ýôðîñ, ñèëüíåéøèé òåàòðàëüíûé ðåæèññåð. Ýôðîñ ìåíÿ î÷åíü öåíèë, ãîâîðèë, ÷òî ìîãó ñûãðàòü âñå. Ðåïåòèðîâàëà ñ íèì «Äíåâíèê Àííû Ôðàíê», îí ñ÷èòàë, ÷òî ÿ èäåàëüíûé âàðèàíò Àííû. Íî ïðîåêò òàê è íå «âûñòðåëèë», òåìà áûëà ïîä çàïðåòîì, è òóò êàê ðàç ìåíÿ ïðèãëàñèëè íà ïðîáû «Ñóðèêîâà». Êîãäà æå ÿ ñîîáùèëà Àíàòîëèþ Âàñèëüåâè÷ó, ÷òî ìåíÿ óòâåðäèëè, ñêàçàë, ÷òî äåëàþ îãðîìíóþ ãëóïîñòü. Îí õîòåë ñòàâèòü ñïåêòàêëü «Ñíû Ñèìîíû Ìàøàð» (ïðåìüåðà 1959-ãî â ìîñêîâñêîì òåàòðå èì. Åðìîëîâîé. —Àâò.), âèäåë ìåíÿ â ãëàâíîé ðîëè. Íî ÿ òîãäà íå çíàëà, êòî îí òàêîé, íå îùóòèëà ãëóáèíó åãî òàëàíòà è îòêàçàëàñü. Ýôðîñ íàøåë çàìå÷àòåëüíóþ àêòðèñó Îëüãó ßêîâëåâó, ïîñâÿòèë åé òåàòðàëüíóþ æèçíü. À ÿ ïåðåøëà â êèíî. — Âî ÂÃÈÊå âû ó÷èëèñü íà êóðñå Îëüãè Ïûæîâîé. ×òî âñïîìèíàåòñÿ èç ñòóäåí÷åñêèõ ëåò? — Êîãäà ïîñòóïàëà íà êóðñ Ïûæîâîé, êîíêóðñ áûë ïîä òûñÿ÷ó ÷åëîâåê íà îäíî ìåñòî. Îëüãà Èâàíîâíà çíàëà, ÷òî ñðåäè àáèòóðèåíòîâ — äî÷êà Íèíû Àëèñîâîé, åé áûëî èíòåðåñíî, ÷òî ÿ çà ôðóêò òàêîé. Îíè âåäü â «Áåñïðèäàííèöå» ßêîâà Ïðîòàçàíîâà âìåñòå ñûãðàëè... — Îëüãà Èâàíîâíà áûëà êèíîøíîé ìàòåðüþ ãëàâíîé ãåðîèíè — Õàðèòîé Èãíàòüåâíîé... — ...Ñêàæó ñðàçó, ÿ åé íå ïîíðàâèëàñü. Ìàìà áûëà íàñòîÿùåé êðàñàâèöåé: îãðîìíûå ãëàçà, ìàëåíüêèé íîñèê, êîïíà ÷åðíûõ âîëîñ, ïîòðÿñàþùàÿ ôèãóðà. ß ñîâñåì äðóãàÿ: òîùàÿ, íåÿðêàÿ. Ïûæîâà âçÿëà ìåíÿ íà êóðñ, âîçìîæíî, ïîòîìó, ÷òî ÿ íåëåïàÿ, ñìåøíàÿ, ïîäõîæó äëÿ õàðàê-

Ïëàòîê, âûøèòûé âðó÷íóþ ïûøíûì öâåòîì ñèðåíè — ïîäàðîê ïîêëîííèöû. Àêòðèñà áåðåæåò åãî äî ñèõ ïîð

Ðîëü Îëüãè Êíèïïåð — ñàìàÿ ëþáèìàÿ â ðåïåðòóàðå

KINO-TEATR.RU

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. C1

Ñ Âàñèëèåì Ëàíîâûì è Îëåãîì Ôèàëêî WWW.RUSDRAM.COM.UA

Ëàðèñà ñ òþëüïàíîì: ñàìîå ôîòîãåíè÷íîå ëèöî ìèðà

Êðàñîòêà Æîçåôèíà èç êàðòèíû «Ìè÷ìàí Ïàíèí»

Êîãäà çäåñü ðàáîòàëà, ÿ î÷åíü äðó- ìî. Òàì âñå áûëè ïðèìû è êàæäûé æèëà ñ Íèíîé Äîðîøèíîé (Íàäÿ èç â îòäåëüíîñòè — òàëàíò.  Ðóññêîé êîìåäèè «Ëþáîâü è ãîëóáè». — Àâò.). äðàìå ÿ ñûãðàëà ìíîæåñòâî çàìå÷àÈç òåàòðàëüíûõ àêòðèñ îíà ñàìàÿ òåëüíûõ ðîëåé, ýòî ìîé âòîðîé äîì. ëó÷øàÿ ïîäðóãà. Äî ñèõ ïîð ñ íåé ïå- Ìåíÿ ëþáèò òåëåâèäåíèå, ïðèãëàðåïèñûâàåìñÿ, ïðàâäà, ïèñüìà óæ øàþò, à ýòî ïîäîãðåâàåò èíòåðåñ ê àêòðèñå, âûäåëÿåò åå. Ó ìåíÿ íåò çàæèî÷åíü äîëãî èäóò. —Âû ÷òî æ èõ ïî ïî÷òå îòïðàâëÿåòå? ìà ïåðåä òåëåêàìåðîé, ïîòîìó ìîãó —Äà, ïèøó îò ðóêè, ïî ñòàðèíêå. ñâîáîäíî, æèâî, èñêðåííå ãîâîðèòü, À êîãäà áûâàþ â Ìîñêâå, íåïðåìåí- à ýòî âñåãäà ïîäêóïàåò. Íà óëèöå óçíàþò, ïîäõîäÿò, ãîâîíî çàõîæó ê íåé. Ìû âçàõëåá ÷àñàìè ðàññêàçûâàåì îáî âñåì, íèêàê íå ðÿò õîðîøèå ñëîâà, à ýòî çíà÷èò, ÷òî íàãîâîðèìñÿ. Íèíà — îäíà èç îñíî- ÿ âñåãäà äîëæíà áûòü â ôîðìå, ïðåâîïîëîæíèêîâ «Ñîâðåìåííèêà». êðàñíî âûãëÿäåòü, âûçûâàòü ðàäîñòü Òîëüêî îí îòêðûëñÿ, íåâîçìîæíî â ãëàçàõ ëþäåé. — Ïîçâîëÿåòå ñåáå êàïðèçíè÷àòü? áûëî êóïèòü áèëåòû: ëþäè ñòîÿëè ñ — ×åñòíî ãîâîðÿ, èíîãäà ðàçäðàíî÷è, çàíèìàÿ î÷åðåäü â êàññó, à â çàëå ñèäåëè äàæå íà ïîëó, íàñòîëü- æàåò, êîãäà ñàäÿòñÿ íà øåþ. Êîíå÷íî, ÿ ìîãó áûòü ðåçêîé, íî âñåãäà íàêî òåàòð áûë ïîïóëÿðíûì. Êîãäà âïåðâûå ïîñìîòðåëà «Ãîëî- äî îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì. Íèêîãäà íå ãî êîðîëÿ» ñ ãåíèàëüíûì Åâãåíèåì ñòðàäàëà îò çâåçäíîé áîëåçíè, òàê è Åâñòèãíååâûì â ãëàâíîé ðîëè, äîë- ìàìà ñåáÿ âåëà.  Ìîñêâå âìåñòå ñ Áîðèñîì Õìåëüãî íå ìîãëà ïðèéòè â ñåáÿ. Âñå ñïðàøèâàëà, ÷òî ýòî áûëî? Äîðîøèíà èã- íèöêèì (ñ íèì ñíèìàëèñü â ôèëüìå ðàëà Ïðèíöåññó — ñîâåðøåííî ÷ó- «Âå÷åð íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëà») ÿ äåñíî. Îíà íàñòîëüêî áûëà î÷àðîâà- ÷àñòî õîäèëà â òåàòð íà Òàãàíêå. Ñìîòåëüíà, áóðëèëà, êàê øàìïàíñêîå, òðåëè ðåïåòèöèè «Ãàìëåòà» ñ Âëàäè÷òî ÿ íåìåäëåííî âëþáèëàñü â ýòó àê- ìèðîì Âûñîöêèì. Ñ Âîëîäåé ó ìåíÿ áûëè çàìå÷àòåëüíûå îòíîøåíèÿ. Òîòðèñó, õîòåëà ïîäðàæàòü. Ó ìåíÿ áûëî íåñêîëüêî êóìèðîâ: ãäà îí âñòðå÷àëñÿ ñ Ìàðèíîé Âëàäè. Ïîïóëÿðíîñòü Âûñîöêîãî áûëà ôåáàëåðèíà Ãàëèíà Óëàíîâà, àêòðèñà ÌÕÀÒà Àëëà Òàðàñîâà, ìàìà è Íè- íîìåíàëüíàÿ, íî áûë îí íåâåðîÿòíîé äîáðîòû ÷åëîâåê. Êàê-òî ñèäåëè àðíà Äîðîøèíà. Ðàáîòàÿ â «Ñîâðåìåííèêå», ìû òèñòû â êàôå, îòäûõàëè, è âîò îêàñáëèçèëèñü. Îäíàæäû ÿ ãîâîðþ: «Íè- çàëîñü, íàëè÷íîñòè íå õâàòàåò. Òóò çàøåë Âîëîäÿ. Îí áåç êîíà, ÿ ìå÷òàþ ñûãðàòü ëåáàíèé âûòàùèë èç Ïðèíöåññó», à îíà òàê Ïàðàäæàíîâ êàðìàíà 500 ðóáëåé (à çàïðîñòî: «Õîðîøî». êàê-òî ãðîìêî òîãäà ýòà ñóìàñøåäøèå È òóò æå ïîøëà ïðîäåíüãè) è ñêàçàë: «Ìîñèòü çà ìåíÿ Åôðåìîçàÿâèë, ÷òî åìó æåòå íå âîçâðàùàòü». âà. Òîò ñîãëàñèëñÿ. ß íóæåí áèëåò Íà Çàïàäå ÷åì èçâåâûó÷èëà òåêñò, íà÷àòîëüêî â îäèí ñòíåå àêòåð, òåì ïðîùå ëèñü ðåïåòèöèè. îí ñåáÿ âåäåò, à âîò íóÒî÷íî òàê æå ñëó÷èêîíåö — ëè — îíè êàê ðàç è äóëîñü è ñ «Ïÿòîé êîâ Àðãåíòèíó þò èç ñåáÿ «çâåçä». Ïîëîííîé» Õåìèíãóýÿ. ìíþ, ïðèåçæàåøü íà Ëåãåíäàðíûé ñïåêòàêëü.  ðîëè àâòîðà áûë Àðìåí Äæè- ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü, ñòàãàðõàíÿí, Òàòüÿíà Ëàâðîâà èãðàëà ðàåøüñÿ ïîêðàñèâåå îäåòüñÿ, íàðÿäîâ Äîðîòè Áðèäæåñ, Íèíà Äîðîøèíà âåçåøü ÷åìîäàí. À âîò íà Ìîñêîâ— Àíèòó, ÿðêóþ ìàðîêêàíêó. Îíà ñêîì ôåñòèâàëå Ìàð÷åëëî Ìàñòðîâûêðàøèâàëà êîæó â ÷åðíûé öâåò, ÿííè ïîÿâèëñÿ â îäíîì ñèíåì êîñâûõîäèëà â îðàíæåâîì ïëàòüå è èã- òþì÷èêå, ñèäåë ñêðîìíî, íî ãëàç íåðàëà ïîòðÿñàþùå. ß ñíîâà ñêàçàëà, âîçìîæíî áûëî îò íåãî îòâåñòè. — Ñëûøàëà, âû ñîáèðàåòåñü îò÷òî õîòåëà áû ñòàòü Àíèòîé. Íèíà â îòâåò: «Áóäåøü» — è îïÿòü ê Îëåãó êðûòü ôîíä Ëàðèñû Êàäî÷íèêîâîé. Ìîæíî ïîäðîáíåé îá ýòîì ïðîåêòå? ïîëó÷àòü äîáðî. — Äà, ñåé÷àñ îí â ñòàäèè þðèäèÑåãîäíÿ ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ ïðåäñòàâèòü íåâîçìîæíî.  òåàòðå öàðè- ÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ. Èäåþ ïîäñêàëè ïðîñòîòà è åñòåñòâåííîñòü. Åñëè çàë ìîé àäâîêàò Àíäðåé Ãàëü. Âîòû õî÷åøü, ìîæåøü, — äîêàæè è äå- ïåðâûõ, ÿ ìå÷òàþ ñîõðàíèòü ñâîè êàðòèíû, à èõ áîëüøå ñòà, ÷òîáû îíè ëàé. Íèíà ñìîòðåëà ýòè ñïåêòàêëè ñî íå ïðîïàëè, êàê êîãäà-òî â Ìîñêâå, ìíîé, èíîãäà äåëàëà çàìå÷àíèÿ. Ïðè íà âûñòàâêå. Ìíå íåãäå õðàíèòü ýòó ýòîì íèêàêîé çàâèñòè. Ó íàñ ñ íåé êîëëåêöèþ. Îíè — âíóòðåííèé ìèð áûëà îäíà ãðóïïà êðîâè, è ïîíèìà- àêòðèñû: êèíî, öâåòû, ôàíòàçèè, ïîðòðåòû. Ìíå äàæå ãîâîðèëè, òðóäíî ëè äðóã äðóãà ñ ïîëóñëîâà. ß óæå òîãäà áûëà çàìóæåì çà ïîíÿòü, ãäå ÿ áîëåå ïðàâäèâà: êàê àêÞðîé, à îí ñíèìàë ôèëüì â ßëòå. òðèñà èëè êàê õóäîæíèê. Âî-âòîðûõ, íàäî ïîìîãàòü ìîëîäåÂåñíîé ïðèâîçèë ìíå â òåàòð îõàïêè ìèìîç. Âñå âîñõèùàëèñü èì: îïå- æè. Õóäîæíèêè, àðòèñòû, êîìïîçèðàòîð, êðàñèâûé ïàðåíü, ñèëüíûé, ñ òîðû õîòÿò âûðâàòüñÿ çà ãðàíèöó, ïîäêóïàþùåé óëûáêîé. À îí ãîð- åäóò, à òàì íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ. äèëñÿ, ÷òî ÿ ñëóæó â òàêîì òåàòðå, Ìíå õîòåëîñü áû èõ óäåðæàòü, íå íî ñëåçíî ïðîñèë, ÷òîáû ïåðååõàëà äàòü óåõàòü. Æèòü è òâîðèòü íàäî â Êèåâ. Ðàáîòàë Þðà íà êèíîñòóäèè çäåñü. Äóìàþ, ÷òî äëÿ òàêèõ òàëàíÄîâæåíêî, ðîèëñÿ èäåÿìè. ß óåõàëà òîâ áóäóò ãðàíòû, ñòèïåíäèè, â îáñ íèì. Îøèáëàñü ëè? Íå çíàþ. Âñå- ùåì, âñå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîääåðæêè íà÷èíàþùèõ. òàêè ìû ïðîæèëè 18 ëåò âìåñòå. —Âàñ ïðîùå çàñòàâèòü ñìåÿòüñÿ èëè Êîñòþì çàïëàêàòü? — Íàâåðíîå, çàñìåÿòüñÿ. Õîòÿ áëàÌàð÷åëëî Ìàñòðîÿííè ãîðîäíàÿ ïå÷àëü òîæå óêðàøàåò ÷å—Âû ïðèìà òåàòðà Ëåñè Óêðàèíêè. ëîâåêà. Íåäàðîì øåêñïèðîâñêàÿ òðàÊàêèå îáÿçàòåëüñòâà ýòîò ñòàòóñ íà- ãåäèÿ ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå, è òîëüëàãàåò? êî çà íåé — êîìåäèÿ. —Ìåæäó ïðî÷èì, â «Ñîâðåìåííè— Âàøà ãåðîèíÿ Ëàðèñà èç ôèëüìà êå» òàêîå ïîíÿòèå áûëî íåäîïóñòè- «Óëèöà Íüþòîíà, äîì 1» ãîâîðèò, ÷òî

òåðíûõ ðîëåé. Íî â ëþáèìèöàõ ó Îëüãè Èâàíîâíû ÿ íèêîãäà íå áûëà.  èíñòèòóòå ìû äðóæèëè ñ Íàòàøåé Êóñòèíñêîé. Îëüãà Ïûæîâà î÷åíü æåñòêî ñ íàìè, ñòóäåíòàìè, îáðàùàëàñü, ñòðîãàÿ áûëà, ðåçêàÿ. Òðåáîâàëîñü êàæäûé äåíü ýòþäû ïðèíîñèòü. Ìû èõ ñ Íàòàøåé ñî÷èíÿëè, ðåêâèçèò äîìà ñîáèðàëè, âñå ýòî â ìåòðî âåçëè, ïîñòîÿííî òåðÿëè. Ïîêàçûâàëè è äðîæàëè: ÷òî ñêàæåò? Àìïëóà Íàòàøè îïðåäåëÿëîñü ìîìåíòàëüíî — îíà áûëà õîðîøåíüêàÿ íåâåðîÿòíî, ïðÿìî çàïàäíàÿ êðàñîòêà ñ ãîëëèâóäñêîé óëûáêîé, íà ðîÿëå èãðàëà, îäåâàëàñü øèêàðíî. Åé ìàìà øèëà. Ïîìíþ, êóïèëà ó Íàòàøè äâà ïëàòüÿ: îäíî ÷åðíîå áàðõàòíîå â ïîë, äðóãîå â ïîëîñêó. Ìíå æå ñ ìîåé õóäîáîé äîñòàâàëèñü ðîëè òèïà ëîæèñü óìèðàé. Íî îäíàæäû ÿ Íåòî÷êó Íåçâàíîâó Äîñòîåâñêîãî ïîêàçàëà. Òîëüêî òîãäà Ïûæîâà íåìíîãî èçìåíèëà ìíåíèå îáî ìíå. Èìåííî îíà ñäåëàëà èç ìåíÿ òðóäîãîëèêà, ïðèâèëà áåçóìíóþ ñòðàñòü ê ðàáîòå. Çà îïîçäàíèå íà ìèíóòó — âûãîíÿëà. Áîÿëèñü åå ñìåðòåëüíî. Îíà íå ðàçðåøàëà ñíèìàòüñÿ â êèíî. ß óæ íå çíàþ, êàê åå óãîâàðèâàëè. Ìîÿ îäíîêóðñíèöà Òàìàðà Ñåìèíà òîãäà áåñïîäîáíî ñûãðàëà â «Âîñêðåñåíèè» Êàòþøó Ìàñëîâó, ìåíÿ ïðèãëàñèëè íà ðîëü â ôèëüìû «Ìè÷ìàí Ïàíèí», «Âðåìÿ, âïåðåä!». — Ñòóäåíòàìè óñòðàèâàëè ìåæäóñîáîé÷èêè â îáùåæèòèè èëè â âàøåé êâàðòèðå? Âû âåäü ñ ìàìîé è áðàòîì Âàäèìîì æèëè â ïðåñòèæíîì àêòåðñêîì äîìå íà Äîðîãîìèëîâñêîé óëèöå. —  êâàðòèðå ñîáèðàëèñü ðåäêî, ýòî óæå êîãäà ÿ â «Ñîâðåìåííèêå» ðàáîòàëà. Òîãäà ÷àñòî ïðèõîäèëè Èãîðü Êâàøà, Íèíà Äîðîøèíà ñ Îëåãîì Åôðåìîâûì. Ìû âåñåëèëèñü, íåìíîãî ôëèðòîâàëè, ñâåòëûå îòíîøåíèÿ áûëè. À â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ó ìåíÿ áûë â ðàçãàðå ðîìàí ñ Ãëàçóíîâûì. Êàêîå îáùåæèòèå? Îí òàê ðåâíîâàë, ñëåäèë çà êàæäûì ìîèì øàãîì. ß ñ óòðà íà çàíÿòèÿõ, à îí ìîã â ëþáîé ìîìåíò ïðèéòè, îòêðûòü äâåðü àóäèòîðèè è âûçâàòü ìåíÿ. ß æå äîëæíà áûëà áåæàòü, ñëóøàòü, ÷òî îí ãîâîðèò. Ãëàçóíîâ âåäü âíóøèë âñåì, ÷òî îí ãåíèé. ×óâñòâîâàë ñåáÿ öåíòðîì âñåëåííîé, âîêðóã êîòîðîãî ïîçâîëèòåëüíî âðàùàòüñÿ æåíùèíàì. Áûë îí î÷åíü òÿæåëûì ÷åëîâåêîì, âëàñòíûì. Îò òàêèõ îòíîøåíèé ÿ òàÿëà íà ãëàçàõ, ìîÿ ìàìà äóìàëà, ÷òî ñëîìàþñü, îòäàì áîãó äóøó. Âå÷íî êðóæèëàñü ãîëîâà, èç íîñà êðîâü òåêëà. À âåäü ÿ â èíñòèòóòå ó÷èëàñü, íóæíî áûëî çàíèìàòüñÿ, ãîòîâèòüñÿ ê çàíÿòèÿì, èãðàòü îòðûâêè. — Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÂÃÈÊà ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà âû áûëè â òðóïïå çíàìåíèòîãî «Ñîâðåìåííèêà», ñîçäàííîãî Îëåãîì Åôðåìîâûì. Ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà âû óåõàëè èç ñòîëèöû â Êèåâ, ê ìóæó, Åôðåìîâ íå ïîíÿë âàøåãî ïîñòóïêà è íå ïðîñòèë åãî. Ïðèåçæàÿ â Ìîñêâó, ãîðîä äåòñòâà è þíîñòè, áûâàåòå íà ñïåêòàêëÿõ ýòîãî òåàòðà? — «Ñîâðåìåííèê» óæå äðóãîé, ïîêîëåíèå àêòåðîâ è çðèòåëåé ñìåíèëîñü, âñå ýòî ÷óâñòâóåòñÿ. Íî îí âñåãäà îñòàíåòñÿ äëÿ ìåíÿ ñàìûì äîðîãèì òåàòðîì. Êñòàòè, íûíåøíèé åãî ðóêîâîäèòåëü — Ãàëèíà Âîë÷åê — î÷åíü ìíå ïîìîãëà â ñâîå âðåìÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ÿ åå ïðîòåæå. Èìåííî Ãàëèíà ñìîòðåëà ìåíÿ, êîãäà Îëåã Åôðåìîâ áûë â îòúåçäå, è âûíåñëà âåðäèêò: «Âû áóäåòå èãðàòü». 20

ëþáèò ñìîòðåòü â ÷óæèå îêíà: ëþäè õîäÿò, èíàÿ æèçíü... Âû ðàçäåëÿåòå ýòîò èíòåðåñ? Çàíÿòíî ïîôàíòàçèðîâàòü, ÷òî òàì çà ñòåêëîì? — Ðàíüøå áûëî èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà ÷óæîé æèçíüþ. Òåïåðü ëþáîïûòñòâà óæå íåò. Ïîñëå òîãî êàê ïðîøëà ÷åðåç ñòîëüêèõ ãåðîèíü, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îñòàâèëà ñâîé îòïå÷àòîê, êàæåòñÿ, ÷òî æèçíü ìîÿ è ñîñòîèò ñåé÷àñ èç ðîëåé — îêîí. — ×åãî áîèòñÿ Ëàðèñà Êàäî÷íèêîâà? — Óõîäà áëèçêèõ. ß ïåðåæèëà ñìåðòü ìàìû, ìóæà (Ìèõàèëà Ñàðàí÷óêà). Îí áûë äèðåêòîðîì òåàòðà Ðóññêîé äðàìû. Êîãäà æå ñòàë âîïðîñ ðåáðîì: èëè äîëæíîñòü, èëè Êàäî÷íèêîâà, îí óøåë, ñêàçàâ: «Êàäî÷íèêîâó íà êðåñëî íå ìåíÿþ». Êîíå÷íî, îí ñòðàäàë. ß âèäåëà åãî ïå÷àëüíûå ãëàçà, îäèíî÷åñòâî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îí áûë ñ÷àñòëèâ, îáùàëñÿ â êðóãó èíòåðåñíåéøèõ ëþäåé, åçäèë ñî ìíîé íà âñå ôåñòèâàëè, âñòðå÷è. Çàíèìàëñÿ ìîèìè êàðòèíàìè, âûñòàâêàìè, îñâîáîäèë îò õîçÿéñòâà. ß íå çíàëà ïðîáëåì ïî äîìó. À êîãäà ÿ èãðàëà íà ñöåíå, îáÿçàòåëüíî ïðèõîäèë, äîñìàòðèâàë êîíåö ñïåêòàêëÿ è äîæèäàëñÿ ìåíÿ â àêòåðñêîì ôîéå. Íè ó êîãî áîëüøå íå áûëî òàêîãî ðèòóàëà. È âñå íàñòîëüêî ê ýòîìó ïðèâûêëè, ÷òî åñëè åãî âäðóã òàì íå îêàçàëîñü, óäèâëÿëèñü: «À ãäå Ìèøà?». Îí óìåë æèòü ìîåé æèçíüþ, à ýòî ðåäêîå êà÷åñòâî. — Èíîãäà âñêîëüçü áðîøåííàÿ ôðàçà ñïîñîáíà ïåðåâåðíóòü âíóòðåííèé ìèð ÷åëîâåêà áûñòðåå, ÷åì ÷àñîâûå íðàâîó÷èòåëüíûå áåñåäû. Ïðèïîìíèòå íåñêîëüêî òàêèõ, çàïàâøèõ â äóøó? — Êîãäà ìíå áûëî ëåò 8—9, ÿ óâèäåëà Ãàëèíó Óëàíîâó â áàëåòå «Çîëóøêà». Åå òàíåö âñå âî ìíå ïåðåâåðíóë è ïîâåðã â øîê. ß ðûäàëà, íàñòîëüêî âïå÷àòëÿþùà áûëà òà ðåàëüíîñòü, ïîêàçàííàÿ íà ñöåíå. Ñ òîãî äíÿ âëþáèëàñü â áàëåò. Ïîìíþ, ìàìà ñêàçàëà: «Ëàðèñà, òû óâèäåëà ñàìóþ âåëèêóþ áàëåðèíó è àêòðèñó ìèðà». ß âñåãäà áîãîòâîðèëà Òàìàðó Ìàêàðîâó. Êîãäà ïîñòóïèëà âî ÂÃÈÊ, òà ñêàçàëà ìîåé ìàìå, ÷òî ñâîèì äëèííûì íîñîì ÿ êîãäà-íèáóäü ïðîòêíó ýêðàí. Äîëãî ÿ íå ïðîñòî ñòåñíÿëàñü, ó ìåíÿ ðàçâèëñÿ íàñòîÿùèé êîìïëåêñ. Ïîòîì Þðà, ìóæ, ñóìåë óáåäèòü, ÷òî âñå â ìîåì ëèöå àáñîëþòíî ïðîïîðöèîíàëüíî: áîëüøèå ãëàçà, õóäîå ëèöî è ïðÿìîé íîñ. Êàê-òî îïåðàòîð Ñàøà Êíÿæèöêèé îáðîíèë, ìîë, ó Êàäî÷íèêîâîé ñàìîå ôîòîãåíè÷íîå ëèöî ìèðà. Ýòà ôðàçà òîæå ñûãðàëà ðîëü. Êîíå÷íî, ñâîé âêëàä âíåñ Ãëàçóíîâ. Îí ïîâòîðÿë, ÷òî ñàìûé ãåíèàëüíûé õóäîæíèê — Ðàôàýëü, à âåëèêèé ïèñàòåëü — Äîñòîåâñêèé, è òîëüêî èçó÷àÿ åãî òâîð÷åñòâî, ìîæíî ñòàòü íàñòîÿùåé àêòðèñîé. Ìàìà âñåãäà èçëó÷àëà ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è äîáðîòó, îíà ïåðåäàëà ìíå ýòè êà÷åñòâà. Âîîáùå ÿ íå âñòðå÷àëà â ñâîåé æèçíè áîëåå äîáðûõ, «ðàñïàõíóòûõ» ëþäåé, ÷åì ìàìà, Ñåðãåé Ïàðàäæàíîâ, Áîðèñ Õìåëüíèöêèé. Îíè íå æàëåëè íè÷åãî, è åñëè äðóãèì íðàâèëîñü òî, ÷òî åñòü ó íèõ, — ñ ëåãêîñòüþ è áåç ñîæàëåíèÿ îòäàâàëè. Ýòèì æèâó è ÿ. Ëþäìèëà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ

ÑÏÐÀÂÊÀ «2000» Ëàðèñà Êàäî÷íèêîâà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Óêðàèíû, Ðîññèè. Äåáþòèðîâàëà íà ýêðàíå åùå ñòóäåíòêîé â ôèëüìå «Âàñèëèé Ñóðèêîâ» (1959), ñûãðàâ Åëèçàâåòó Àâãóñòîâíó, æåíó õóäîæíèêà.  1961— 1964 ãã. — àêòðèñà Ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Ñîâðåìåííèê». Ñ 1964 ã. âûõîäèò íà ñöåíó Êèåâñêîãî ðóññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èì. Ëåñè Óêðàèíêè. Çäåñü ñîçäàëà ãàëåðåþ îáðàçîâ, ñðåäè íèõ — Ëàðèñó â «Áåñïèäàííèöå». Ñàìûå ïðèìå÷àòåëüíûå ðîëè â êèíî: «Ìè÷ìàí Ïàíèí», «Óëèöà Íüþòîíà, äîì 1», «Òåíè çàáûòûõ ïðåäêîâ», «Ðîäíèê äëÿ æàæäóùèõ», «Âðåìÿ, âïåðåä!», «Âå÷åð íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëà», «Êîìèññàðû», «Áåëàÿ ïòèöà ñ ÷åðíîé îòìåòèíîé», «Ìå÷òàòü è æèòü», «Ìîðå», «Âçëåò», «×åðíàÿ êóðèöà, èëè Ïîäçåìíûå æèòåëè», «Î ëþáâè», «Ïóñòü îí âûñòóïèò». Ëàðèñó Âàëåíòèíîâíó ìîæíî óâèäåòü â ñïåêòàêëÿõ: «Àíãåëî÷åê, èëè Ñåêñóàëüíûå íåâðîçû íàøèõ ðîäèòåëåé», «Ãîñïîæà ìèíèñòåðøà», «Íàñìåøëèâîå ìîå ñ÷àñòüå».


Ðóñòàìà Õàëèìäæàíîâè÷à ØÀÐÈÏÎÂÀ — äâóêðàòíîãî îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå.

31 ìàÿ

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ

Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à ÊÐÀÂÖÀ — ÷åìïèîíà ìèðà è Åâðîïû ïî áîêñó ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ, ó÷àñòíèêà Îëèìïèéñêèõ èãð-2004.

c äíåì ðîæäåíèÿ

3 èþíÿ

30 ìàÿ

Ìíîãîñòðàäàëüíûé ÷åìïèîíàò Óêðàèíû ïî ôóòáîëó â Ïðåìüåð-ëèãå âñå æå äîèãðàí. È ýòî, ó÷èòûâàÿ ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, ñàìûé âàæíûé åãî èòîã. Îñòàëüíûå — äåâÿòîå (è ïÿòîå ïîäðÿä) «çîëîòî» «Øàõòåðà», ñåðåáðÿíûé óñïåõ «Äíåïðà» è ïåðâûé áåçìåäàëüíûé ôèíèø «Äèíàìî» — îòìåòèì ëèøü ïóíêòèðîì. Ïîñêîëüêó âîïðîñîâ íà ýòîì ñàìîì ôèíèøå íàêîïèëîñü êóäà áîëüøå, ÷åì îòâåòîâ. Êàêèì áóäåò ñëåäóþùèé ÷åìïèîíàò, êàê ðåøèòñÿ ïðîáëåìà êðûìñêèõ êëóáîâ, êàêèì îáðàçîì áóäåò îáåñïå÷åíî ïðîâåäåíèå âíóòðåííèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ìàò÷åé â ãîðÿ÷åì âîñòî÷íîì ðåãèîíå?.. Îôèöèàëüíûå ëèöà èëè äàþò ïîêà ïðîòèâîðå÷èâóþ èíôîðìàöèþ íà ýòîò ñ÷åò, èëè âîîáùå îòêëàäûâàþò ðåøåíèå íà ïîòîì. Ïîýòîìó ìû, îïèðàÿñü íà ñîáñòâåííûå èñòî÷íèêè, à òàêæå ó÷èòûâàÿ ìíåíèÿ àâòîðèòåòíûõ â ñïîðòå ëþäåé, ïîñòàðàåìñÿ îòâåòèòü íà ïÿòü âàæíåéøèõ, íà íàø âçãëÿä, âîïðîñîâ — ýòî è áóäåò ïðîãíîçîì ôóòáîëüíîãî áóäóùåãî Óêðàèíû.

Êàêèì ñòàíåò ôîðìàò Ïðåìüåð-ëèãè â ñåçîíå-2014/15? Ñåé÷àñ â ÔÔÓ ðàññìàòðèâàþò òðè âàðèàíòà ÷èñëåííîñòè êîìàíä â ýëèòíîì äèâèçèîíå — 16 (íûíåøíèé ôîðìàò), 14 è 12.  äâóõ ïåðâûõ ñëó÷àÿõ òóðíèð ïðîéäåò â äâà êðóãà, ïðè ñàìîì «ýêîíîìíîì» âàðèàíòå — â ÷åòûðå. Îòìåòèì, ÷òî â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ñîáðàòü â Ïðåìüåð-ëèãå 16 êîìàíä ïðàêòè÷åñêè íåðåàëüíî. Óæå íûíåøíèé òóðíèð ïðèøëîñü äîèãðûâàòü â óñå÷åííîì ñîñòàâå — áåç ñîøåäøåãî ñ äèñòàíöèè ïî õîäó äåéñòâèÿ «Àðñåíàëà». Ê êîíöó ñåçîíà ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû âîçíèêëè ó «Âîëûíè», è åå áóäóùåå ïîêà òîæå íåÿñíî. Çàïóòàííàÿ ñèòóàöèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Êðûìà, õîòÿ «Òàâðèÿ» íåñêîëüêî îáëåã÷èëà ðåøåíèå ïîëèòè÷åñêè-ôóòáîëüíîãî âîïðîñà, âûëåòåâ èç Ïðåìüåð-ëèãè ïî ñïîðòèâíîìó ïðèíöèïó. Íåò áîëüøîé íàäåæäû è íà «âíåî÷åðåäíîå» ïîïîëíåíèå èç Ïåðâîé ëèãè. Äàæå èäóùàÿ ñåé÷àñ âòîðîé «Àëåêñàíäðèÿ» äàëåêî íå ñòîïðîöåíòíûé êàíäèäàò íà âêëþ÷åíèå â ýëèòó: â ïðîøëîì ãîäó êîìàíäà îòêàçàëàñü îò ïîâûøåíèÿ â êëàññå, ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî òàêîå íå ïðîèçîéäåò è ñåé÷àñ? Äóìàåòñÿ, â íûíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ âðÿä ëè ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî íà ïðåìüåð-ëèãîâóþ ïðèìàíêó ïîääàäóòñÿ êëóáû èç «ãëóáèíêè» âòîðîãî äèâèçèîíà. Áîëüøèå çàòðàòû áåç ñêîëü-ëèáî ðåàëüíûõ ïåðñïåêòèâ — âðÿä ëè ðàçóìíûå âëàäåëüöû êîìàíä ïîéäóò íà òàêóþ àâàíòþðó. À åñëè è ïîéäóò — ÷òî äàñò òàêîé øàã Ïðåìüåð-ëèãå? Î÷åðåäíîãî áåççóáîãî ó÷àñòíèêà, çàïèñíîãî àóòñàéäåðà è áåçðîïîòíîãî ïîñòàâùèêà î÷êîâ. Òàê ÷òî ðàçãîâîðû î ñîêðàùåíèè ýëèòíîé ëèãè âïîëíå àêòóàëüíû. Ìîæíî, íàïðèìåð, ïðèñëóøàòüñÿ ê ìíåíèþ ïðåçèäåíòà «Äèíàìî» Èãîðÿ Ñóðêèñà: «Ñåãîäíÿ ÿ âèæó èäåàëüíóþ ìîäåëü — 10 êîìàíä â 4 êðóãà. Íå ïîíèìàþ, äëÿ ÷åãî ìû äîëæíû

Âàëåíòèíà Àðíîëüäîâè÷à ÎËÅÖÊÎÃÎ — ìíîãîêðàòíîãî ÷åìïèîíà Óêðàèíû ïî õîêêåþ.

ÀÑÏÅÊÒÛ C5

ñïîðò

Ïÿòü âîïðîñîâ ïîñëå ôèíèøà

ÓÍÈÀÍ

Ìèõàèë ÎÄÈÍÖÎÂ

Ñåðãåÿ Ñòàíèñëàâîâè÷à ÐÅÁÐÎÂÀ — ìíîãîêðàòíîãî ÷åìïèîíà Óêðàèíû ïî ôóòáîëó, ëó÷øåãî ôóòáîëèñòà ñòðàíû 1996, 1998 ãã., ó÷àñòíèêà ÷åìïèîíàòà ìèðà-2006, ãëàâíîãî òðåíåðà ÔÊ «Äèíàìî» (Êèåâ).

2 èþíÿ

Îëåãà Âàëåðüåâè÷à ÌÀØÊÈÍÀ — ÷åìïèîíà Åâðîïû è ïðèçåðà ÷åìïèîíàòîâ ìèðà ïî áîêñó.

èñêóññòâåííî ñîçäàâàòü íåêîíêóðåí- ÔÈÔÀ âñå â ïîäâåøåííîì ñîñòîÿòîñïîñîáíûå êîìàíäû, áûòü ðàññëàá- íèè. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðåøåíèÿ âûñòóïàòü â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè òåëåííûìè â îòäåëüíûõ ìàò÷àõ». Âàðèàíò âåñüìà èíòåðåñíûé, âåäü ïî îðåòè÷åñêè ìîãëî áû ñòàòü çàÿâëåíèå ýòîé ñõåìå âìåñòî 30 ìàò÷åé êàæäûé ÔÔÓ â àäðåñ ìèðîâûõ èíñòàíöèé, à êëóá ïðîâåäåò 36. Ïðè÷åì ñåðåäíÿêè ÐÔÑ òîãäà áû óæå ñîèçâîëèë ïðèíÿòü ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü íå ïî äâà, à ïî «áåæåíöåâ». Íî ñëîæíî ïðåäñòàâèòü ÷åòûðå ðàçà âñòðåòèòüñÿ ñ òàêèìè êî- ñóäüáó ÔÔÓ, åñëè â ñòðàíå óçíàþò, ìàíäàìè, êàê «Øàõòåð», «Äèíàìî», ÷òî êòî-òî èç ÷èíîâíèêîâ äîáðîâîëü«Äíåïð», «Ìåòàëëèñò». Íå ãîâîðÿ óæ íî ñîãëàñèëñÿ îòïóñòèòü êðûìñêèå î òîì, ÷òî è êîëè÷åñòâî äóýëåé ìåæ- êëóáû â Ðîññèþ. Îäíàêî äàæå åñëè òåîðåòè÷åñêè äó ãðàíäàìè óâåëè÷èòñÿ âäâîå. Îäíàêî ó èäåè ñîçäàíèÿ òàêîé ýëè- ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âñå òðè êîìàíòàðíîé ãðóïïû åñòü ìèíóñ — â òå äû ïîëó÷èëè ïðàâî âûñòóïàòü â ÷åìêëóáû, êîòîðûå íå ïîïàäóò â ñïèñîê, ïèîíàòå Ðîññèè, âîçíèêàåò ëîãè÷íûé ñëîæíåå áóäåò ïðèâåñòè ñïîíñîðîâ è âîïðîñ: â êàêîé ëèãå îíè áóäóò èãèíâåñòîðîâ, âåäü îäíî äåëî — Ïåð- ðàòü? Âðÿä ëè ñòàðîæèëû ðîññèéñêîé Ïðåìüåð-ëèãè (à òåì áîëåå êëóáû âàÿ ëèãà, äðóãîå — Ïðåìüåð. Âèäèìî, ó÷èòûâàÿ ýòî, ýêñ-ïðåçè- Ïåðâîé, êîòîðûå ïîòîì è êðîâüþ äîäåíò ÏÔË Ñâÿòîñëàâ Ñèðîòà åùå â áûâàëè ïðîïóñê íàâåðõ) áóäóò â âîìàðòå ïðåäëàãàë ñâîé âàðèàíò ðåîð- ñòîðãå îò òîãî, ÷òî «Ñåâàñòîïîëþ» ãàíèçàöèè — ðàçäåëèòü ýëèòíûé äè- îòäàäóò ìåñòî â ýëèòå. Çà êàêèå çàâèçèîí íà äâå ëèãè — Ïåðâóþ ïðå- ñëóãè? À «Òàâðèè», ê òîìó æå èñïûòûâàìüåð-ëèãó è Âòîðóþ (ïîõîæå íà íåìåöêèé âàðèàíò ñ Ïåðâîé áóíäåñëè- þùåé ñåðüåçíûå ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, î ðîññèéñêîé Ïðåãîé è Âòîðîé). Îáùåå êîËèãà ìüåð-ëèãå è ìå÷òàòü íå ñòîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ — 20 (ïî 10 â êàæäîé ëèãå). Ê ÷åìïèîíîâ èò — îíà âåäü ëèøèëàñü åå â Óêðàèíå. Ïîïàäàíèå æå â òåì, êòî îñòàåòñÿ â ýëèòå ìîæåò Ïåðâóþ ëèãó Ðîññèè — ýòî (13 èëè 14 êîìàíä), äîáàâèòü ðÿä êëóáîâ Ïåðâîé «ïåðååõàòü» ãàðàíòèðîâàííûå âûåçäû â ëèãè, êòî ïîñèëüíåå. èç Äîíåöêà Õàáàðîâñê, Âëàäèâîñòîê, äà è âîîáùå ãåîãðàôèÿ ïîåç«Òàêèì îáðàçîì, êîâî Ëüâîâ äîê êëóáà ìîæåò ñóùåñòâåíìàíäû ñíèçó ïîëó÷àò äîíî ðàñøèðèòüñÿ, à êèëîìåïîëíèòåëüíûé ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû. Êëóáû òðàæ — óâåëè÷èòüñÿ â ñîòíè ðàç. Ãîíàäî ïîäíèìàòü, à íå îïóñêàòü. Òà- òîâà ëè «Òàâðèÿ» ê òàêîé íàãðóçêå? Î «Òèòàíå» â äàííîì êîíòåêñòå «Äèíàìî» ïðîâàëèëî ÷åìïèîíàò, íî â ôèíàëå Êóáêà îêàçàëîñü âûøå «Øàõòåðà» êîé äîëæåí áûòü ëåéòìîòèâ âñåõ ïðåîáðàçîâàíèé», — ïèñàë Ñèðîòà âîîáùå ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ — òà×òî èíòåðåñíî, ñàìè êëóáû, òàêîå êóþ íîøó êëóá ÿâíî íå ïîòÿíåò. Ïðå- Ìîæíî ëè áóäåò ïðîâîäèòü íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook. âïå÷àòëåíèå, î õóäøåì ïðåäïî÷èòàßñíîñòü, âîçìîæíî, íàñòóïèò â íà- äåë ìå÷òàíèé äëÿ êîìàíäû èç Àðìÿíìàò÷è â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ»? þò íå äóìàòü. Òàê, ÔÊ «Øàõòåð» êàê ÷àëå èþíÿ, êîãäà ïëàíèðóåòñÿ ñîáðà- ñêà — ðåãèîíàëüíàÿ çîíà Âòîðîé ëèÄëÿ íà÷àëà ïîñ÷èòàåì ïðåäñòàâè- íè â ÷åì íå áûâàëî óæå íà÷àë ïðîíèå ñîáñòâåííèêîâ êëóáîâ Ïðåìüåð- ãè Ðîññèè (òîæå íå ñàõàð — ïîêàòàòüëèãè, ãäå áóäóò ðàññìàòðèâàòü âîïðîñ ñÿ ïðèäåòñÿ ïðèëè÷íî) èëè ïåðâåí- òåëåé íåñïîêîéíûõ ðåãèîíîâ â ýëèò- äàâàòü àáîíåìåíòû íà íîâûé ñåçîí, íîé ëèãå: äâà êëóáà èç Äîíåöêà ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî ñïóñòÿ ïàðó ìåñÿî ôîðìàòå ÷åìïèîíàòà. Îêîí÷àòåëü- ñòâî Êðûìà. Íî è åñëè «Ñåâàñòîïîëü», «Òàâ- («Øàõòåð» è «Ìåòàëëóðã»), ïî îäíî- öåâ â ðåãèîíå áóäåò óæå ñïîêîéíî. íîå ðåøåíèå, âïðî÷åì, îñòàåòñÿ çà ÔÔÓ, êîòîðàÿ ê òîìó âðåìåíè íàâåð- ðèÿ» è «Òèòàí» çàõîòÿò îñòàòüñÿ â ìó — èç Ëóãàíñêà («Çàðÿ») è Ìàðèíÿêà óæå áóäåò çíàòü èòîãè àòòåñòà- ÷åìïèîíàòå Óêðàèíû (ïðèìåðíî êàê óïîëÿ («Èëüè÷åâåö»). Ïëþñ òðåòèé Ðåàëåí ëè çàïðåò ÓÅÔÀ êëóáû Ïðèäíåñòðîâüÿ ó÷àñòâóþò â ïðåäñòàâèòåëü Äîíåöêà («Îëèìïèê», íà ïðîâåäåíèå öèè êëóáîâ. À ñòàðò íîâîãî ñåçîíà ïðåäâàðè- ÷åìïèîíàòå Ìîëäîâû), ñòàòóñ îêêó- óæå îôîðìèâøèé âûõîä â Ïðåìüåð- ìåæäóíàðîäíûõ âñòðå÷ òåëüíî çàïëàíèðîâàí íà 23 èþëÿ — ïèðîâàííûõ òåððèòîðèé íå ïîçâî- ëèãó). Ñþäà æå ñ íåêèìè îãîâîðêàâ Óêðàèíå? ìàò÷ çà Ñóïåðêóáîê Óêðàèíû ìåæäó ëèò ïðîâîäèòü èì äîìàøíèå ìàò÷è ìè ìîæíî äîáàâèòü õàðüêîâñêèé «ÌåÂïîëíå. Ïî êðàéíåé ìåðå â îò«Äèíàìî» è «Øàõòåðîì». Ýòî äî- íà ñâîåì ïîëå — òîëüêî íà íåéòðàëü- òàëëèñò» è îäåññêèé «×åðíîìîðåö». âîëüíî ïîçäíî, õîòÿ â ïåðâîé ïîëî- íîì. À ýòî, ñîãëàñèòåñü, ëèøàåò ó÷à- Èòîãî, â çàâèñèìîñòè îò ðàçâèòèÿ ñè- äåëüíûõ ãîðîäàõ. Åñëè äëÿ èãð Ïðåòóàöèè, — îò ÷åòûðåõ äî ñåìè êîìàíä. ìüåð-ëèãè â ñëó÷àå, êàê ïðèíÿòî ñåéâèíå 1990-õ ÷åìïèîíàò íà÷èíàëñÿ è ñòèå â òóðíèðå âñÿêîãî ñìûñëà. Ê òîìó æå âëàäåëåö «Ñåâàñòîïîëÿ» Èíûìè ñëîâàìè, ïî÷òè ïîëîâèíà ÷àñ ãîâîðèòü, äåýñêàëàöèè êîíôëèêâîâñå â ïåðâîé è äàæå âòîðîé äåêàÂàäèì Íîâèíñêèé îáúÿâëåí íîâûìè Ïðåìüåð-ëèãè â íûíåøíåì ôîðìàòå. òà ñãîäèòñÿ ïîëîæåíèå «îòíîñèòåëüäå àâãóñòà. Ïîêà ýòî ñàìûé ñëîæíûé âîïðîñ, íîé ñòàáèëüíîñòè» èëè âàðèàíò ìàòêðûìñêèìè âëàñòÿìè ïåðñîíîé íîí ãðàòà, è, ïî ñëóõàì, ÿêîáû ãîòîâèò- ðåøåíèå êîòîðîãî îò ñàìîé ÔÔÓ çà- ÷åé áåç çðèòåëåé, òî ÓÅÔÀ â âîïðîÊàêîâî áóäóùåå ñÿ ïåðååçä êîìàíäû ñ ïîëóîñòðîâà â âèñèò ÷óòü ëè íå â ïîñëåäíþþ î÷å- ñàõ, êàñàþùèõñÿ áåçîïàñíîñòè, íà êîìàíä èç Êðûìà? êîíòèíåíòàëüíóþ Óêðàèíó — òî ëè ðåäü. Èãðû áåç çðèòåëåé ñèòóàöèþ íå êîìïðîìèññ íå ïîéäåò. Òàêîâûõ ó íàñ â ïðîøëîì ñåçîíå â Íèêîëàåâ, òî ëè â Õåðñîí, òî ëè ñïàñóò: êîìàíäû èç ñòàáèëüíûõ ðåÌåæäó òåì ÷åòûðå èç øåñòè íàøèõ áûëî òðè: «Òàâðèÿ» è «Ñåâàñòîïîëü» åùå êàêîé ãîðîä.  ýòîì ñëó÷àå êî- ãèîíîâ ìîãóò ïîïðîñòó îòêàçàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëåé â åâðîêóáêàõ áàçè— â Ïðåìüåð-ëèãå, «Òèòàí» — â ìàíäà, ñêîðåå âñåãî, ñìåíèò íàçâàíèå. åõàòü òóäà, ãäå ñòðåëÿþò, è óïðåê- ðóþòñÿ â ïðîáëåìíûõ ðåãèîíàõ. ïåðâîé. Íàïîìíèì, ÷òî ïî èòîãàì çàâåðÕîòÿ, âîçìîæíî, è íåò. Åñòü æå â íóòü èõ â ýòîì áóäåò òðóäíî. Êðûì÷àíå åùå âåñíîé, ñðàçó ïîñ- ÷åìïèîíàòå Êèïðà êîìàíäà «ÀíîðÂàðèàíò ñ íåéòðàëüíûìè ïîëÿìè, øèâøåãîñÿ ÷åìïèîíàòà äâà êîëëåêëå àííåêñèè ïîëóîñòðîâà Ðîññèåé, òîñèñ» èç Ôàìàãóñòû (ãîðîä íà òåð- êàê ýòî áûëî â ïîñëåäíèõ òóðàõ ñå- òèâà — «Øàõòåð» è «Äíåïð» — ïîçàÿâëÿëè î æåëàíèè èãðàòü â åå ÷åì- ðèòîðèè Ñåâåðíîãî Êèïðà, àííåê- çîíà-2014/15, èìååò ïðàâî íà æèçíü. ëó÷èëè ïðàâî èãðàòü â Ëèãå ÷åìïèïèîíàòå. Íî åñòü îäíî «íî»: ïðèñî- ñèþ êîòîðîãî Òóðöèåé òîæå íå ïðè- Íå èñêëþ÷åíî è òî, ÷òî ïðîáëåìíûå îíîâ. Åùå ÷åòûðå — â Ëèãå Åâðîïû. åäèíåíèå Êðûìà ê Ðîññèè íå ïðè- çíàåò ìèðîâîå ñîîáùåñòâî). Áàçèðó- êîìàíäû îáÿæóò ïðîâîäèòü äîìàø- Ýòî «Äèíàìî», «Ìåòàëëèñò», «×åðíîçíàíî ìèðîâûì ñîîáùåñòâîì, ïîýòî- åòñÿ, ïðàâäà, íå â ìåñòå îôèöèàëü- íèå ìàò÷è íà ïîëÿõ ñîïåðíèêîâ. Íî ìîðåö». Íà ïîñëåäíþþ ïóòåâêó ïðåìó åñòåñòâåííûõ îñíîâàíèé äëÿ àâ- íîé ðåãèñòðàöèè, à â Ëàðíàêå, ÷òî, âñå âðåìÿ òàê ïðîäîëæàòüñÿ íå ìî- òåíäóåò äîíåöêèé «Ìåòàëëóðã», êîòîìàòè÷åñêîãî ïåðåõîäà êëóáîâ ïî- âïðî÷åì, íå ïîìåøàëî åé äîðàñòè äî æåò. Ñàìûé ïëà÷åâíûé âàðèàíò — òîðûé îòñòðàíåí ÓÅÔÀ îò ó÷àñòèÿ â ëóîñòðîâà â ÷åìïèîíàò ñîñåäíåé ñòðà- ó÷àñòèÿ â îñíîâíîì òóðíèðå Ëèãè ñíÿòèå (ïóñòü äàæå âðåìåííîå) êî- åâðîòóðíèðàõ íà òðè ãîäà. Äîí÷àíå íû íåò. ïîäàëè àïåëëÿöèþ è íàäåþòñÿ íà ìàíä ñ òóðíèðà. ÷åìïèîíîâ.*  «Ñåâàñòîïîëå», ê ïðèìåðó, ãîâîñìÿã÷åíèå íàêàçàíèÿ. Åñëè æå âåð*Ïîäðîáíåå — â ìàòåðèàëå «Êëóáû-êëîíû è «ñåðûå çîíû» — http://2000.net.ua/2000/aspekðÿò, ÷òî ñ ìàðòà íè÷åãî íå ïðîÿñíèäèêò îñòàíåòñÿ â ñèëå, â Ëèãå Åâðîëîñü — ìîë, áåç âåðäèêòà ÓÅÔÀ è ty/sport-revju/98637 ïû ñûãðàåò ëóãàíñêàÿ «Çàðÿ».

30.V 2014

Èñõîäÿ èç íûíåøíåé îáñòàíîâêè â ñòðàíå, äóìàåòñÿ, â ÓÅÔÀ íå âîçíèêíåò âîïðîñîâ ê Êèåâó è Äíåïðîïåòðîâñêó. Åñëè íå ïðîèçîéäåò íîâîé âñïûøêè íàñèëèÿ, â ÷åðíûé ñïèñîê íå ïîïàäåò è Îäåññà. À âîò Äîíåöêó, Ëóãàíñêó è Õàðüêîâó çàïðåòà íà äîìàøíèå ìàò÷è, áîþñü, íå èçáåæàòü.  òàêîì ñëó÷àå êîìàíäàì óæå ñåé÷àñ, ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ äëÿ åâðîïåéñêîé êàìïàíèè, ñëåäóåò ó÷åñòü íåîáõîäèìîñòü «çàïàñíûõ àýðîäðîìîâ». Íî äëÿ òàêèõ ñîðåâíîâàíèé, â îòëè÷èå îò ïîåäèíêîâ Ïðåìüåð-ëèãè, óæå íå ïîäîéäåò ëþáîé áîëåå-ìåíåå ïðèëè÷íûé ñòàäèîí, à ãîäÿòñÿ ëèøü òå àðåíû, êîòîðûå èìåþò ïðàâî ïðèíèìàòü âñòðå÷è åâðîêóáêîâ. Äëÿ Ëèãè Åâðîïû âàðèàíòîâ ïîáîëüøå: ïîìèìî ëó÷øèõ àðåí ñòðàíû, ýòî è Çàïîðîæüå, è Ïîëòàâà, è ëüâîâñêàÿ «Óêðàèíà». À âîò â Ëèãå ÷åìïèîíîâ ó «Øàõòåðà» âûáîð íå òàê âåëèê: äâå àðåíû â Êèåâå (ÍÑÊ «Îëèìïèéñêèé» è «Äèíàìî»), îäíà â Äíåïðîïåòðîâñêå («Äíåïð-Àðåíà») è «ÀðåíàËüâîâ». Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñòîëèöà è Äíåïðîïåòðîâñê ïðåäñòàâëåíû â åâðîòóðíèðàõ ñâîèìè êîìàíäàìè, ñàìûé î÷åâèäíûé âàðèàíò äëÿ äîí÷àí — âäîõíóòü æèçíü â íèêåì íå âîñòðåáîâàííûé ëüâîâñêèé ñòàäèîí. È òî, ÷òî Ëèãà ÷åìïèîíîâ âìåñòî Äîíåöêà ìîæåò ïðèéòè âî Ëüâîâ, ïîæàëóé, ãëàâíûé ôóòáîëüíûé ïàðàäîêñ, âûòåêàþùèé èç íûíåøíåé ñèòóàöèè â Óêðàèíå. Ïîìèìî êëóáîâ, åñòü åùå è ñáîðíàÿ, êîòîðàÿ îñåíüþ ñòàðòóåò â «îòáîðå» ê Åâðî-2016. Çäåñü, îïÿòü æå, åñëè íå ïðîèçîéäåò ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé â ñòðàíå, àðåíû Õàðüêîâà, Äîíåöêà è Îäåññû äëÿ ìàò÷åé áóäóò çàêðûòû. Îñòàþòñÿ âàðèàíòû ñ Êèåâîì, «Äíåïð-Àðåíîé» è «ÀðåíîéËüâîâ», äèñêâàëèôèêàöèÿ êîòîðîé íà ìàò÷è ÷åìïèîíàòà Åâðîïû (â îòëè÷èå îò èãð ÷åìïèîíàòà ìèðà) íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Êàê ñêàæåòñÿ ñèòóàöèÿ â Óêðàèíå íà òðàíñôåðíîé äåÿòåëüíîñòè êëóáîâ â ìåæñåçîíüå? Ìîæíî ñîâåðøåííî óâåðåííî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñîáûòèÿ ïåðâîé ïîëîâèíû 2014 ã. âðÿä ëè ïðèâëåêóò â Óêðàèíó ñèëüíûõ ëåãèîíåðîâ. Òóò áû òåõ, êòî óæå èãðàåò, óäåðæàòü, âåäü æàëîáû è ïîæåëàíèÿ ïîêèíóòü íåñïîêîéíóþ ñòðàíó èñõîäèëè îò ìíîãèõ èíîñòðàíöåâ. À çâåçäíûì íîâè÷êàì è âîâñå ïðèäåòñÿ ïðåäëàãàòü ïîâûøåííûå ãîíîðàðû «çà íåðâû», íî â óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ôèíàíñîâîãî ôåéð-ïëåé ýòî øàã â íèêóäà. Òîï-êëóáàì ïðèäåòñÿ ëèáî íàó÷èòüñÿ ðàáîòàòü íà òðàíñôåðíîì ðûíêå áåç èçëèøíåãî ïàôîñà, ëèáî ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà âíóòðåííèé ðûíîê, ëèáî èñêàòü ðåçåðâû â ìîëîäåæíûõ ñîñòàâàõ. Âïðî÷åì, ïðèìåð «×åðíîìîðöà» ïîêàçàë, ÷òî åñëè ó êîìàíäû åñòü ãðàìîòíûé òðåíåð, òî è îòñóòñòâèå áîëüøèõ äåíåã íà òðàíñôåðû — íå ïðîáëåìà. Q

Îáëàäàòåëè íàöèîíàëüíûõ òèòóëîâ Êëóá 1. «Äèíàìî» 2. «Øàõòåð» 3. «Òàâðèÿ» 4. «×åðíîìîðåö» 5. «Âîðñêëà»

×åìïèîí 13 9 1 0 0

Êóáîê 10 9 1 2 1

ÏÜÅÄÅÑÒÀË

Ëàóðåàòû ôóòáîëüíûõ ñåçîíîâ â Óêðàèíå

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÓÊÐÀÈÍÛ. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ Èòîãîâàÿ òàáëèöà È 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 28 28 28

1. «Øàõòåð» (Äîíåöê) 2. «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) 3. «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) 4. «Äèíàìî» (Êèåâ) 5. «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) 6. «Ìåòàëëóðã» (Äîíåöê) 7. «Çàðÿ» (Ëóãàíñê) 8. «Âîðñêëà» (Ïîëòàâà) 9. «Èëüè÷åâåö» (Ìàðèóïîëü) 10. «Êàðïàòû» (Ëüâîâ) 11. «Ñåâàñòîïîëü» 12. «Ãîâåðëà» (Óæãîðîä) 13. «Âîëûíü» (Ëóöê) 14. «Ìåòàëëóðã» (Çàïîðîæüå) 15. «Òàâðèÿ» (Ñèìôåðîïîëü) 16. «Àðñåíàë» (Êèåâ)

 21 18 16 16 12 12 11 10 10 7 9 7 7 2 2

Í Ï Ì 2 5 62 — 23 5 5 56 — 28 9 3 54 — 29 5 7 55 — 33 10 6 30 — 22 7 9 45 — 42 9 8 35 — 30 10 8 36 — 38 4 14 24 — 31 11 10 33 — 39 5 13 29 — 43 5 15 26 — 36 6 15 25 — 51 6 20 19 — 54 4 22 15 — 46 Ñíÿòèå ñ òóðíèðà

Î 65 59 57 53 46 43 42 40 34 32 32 26 24 12 10

— 20 (1 ñ ïåíàëüòè) ÆÓÍÈÎÐ ÌÎÐÀÅÑ («Ìåòàëëóðã» Ä) — 19 (4) Ìàðêî ÄÅÂÈ× («Ìåòàëëèñò») — 15 Äüåìåðñè ÌÁÎÊÀÍÈ («Äèíàìî») — 13

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Áîìáàðäèðû ËÓÈÑ ÀÄÐÈÀÍÎ («Øàõòåð»)

Ãîä

Ëåéòå ÌÀÒÅÓÑ («Äíåïð») — 13 Åâãåíèé ÑÅËÅÇÍÅ («Äíåïð») — 13 (1) ßííèê ÁÎËÈ («Çàðÿ») — 12 (1) Àíäðåé ßÐÌÎËÅÍÊÎ («Äèíàìî») — 12 (2)

2001 2002 2003

ÊÓÁÎÊ ÓÊÐÀÈÍÛ Ôèíàë

2004

«Äèíàìî» (Êèåâ) — «Øàõòåð» (Äîíåöê) — 2:1 (Êó÷åð, 40, àâòîãîë, Âèäà, 43 — Äóãëàñ Êîñòà, 57).

2005

Áîìáàðäèðû Àíäðåé ßÐÌÎËÅÍÊÎ («Äèíàìî») ÝÄÓÀÐÄÎ äà Ñèëâà («Øàõòåð»)

—4 —4

Áðàóí ÈÄÅÉÅ («Äèíàìî»)

2006 —3

2007

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â åâðîêóáêàõ (ñåçîí-2013/2014)

2008

Ëèãà ÷åìïèîíîâ

2009

«Øàõòåð» — ãðóïïîâîé òóðíèð «Äíåïð» — 3-é êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä

2010

Ëèãà Åâðîïû «Äèíàìî» — ãðóïïîâîé òóðíèð «Ìåòàëëèñò» — ïëåé-îôô-ðàóíä «×åðíîìîðåö» — 3-é êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä

«Ìåòàëëóðã» Ä èëè «Çàðÿ»* — 2-é êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä

*Çàâîåâàâøèé ïóòåâêó â Ëèãó Åâðîïû äîíåöêèé «Ìåòàëëóðã» îòñòðàíåí ÓÅÔÀ îò ó÷àñòèÿ â åâðîêóáêàõ íà òðè ãîäà. Êëóá ïîäàë àïåëëÿöèþ, íî åñëè âåðäèêò îñòàíåòñÿ â ñèëå, â òóðíèðå ñûãðàåò ëóãàíñêàÿ «Çàðÿ».

2011 2012 2013 2014

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ «Çîëîòî» «Òàâðèÿ» (Ñèìôåðîïîëü) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê)

«Ñåðåáðî» «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Øàõòåð» (Äîíåöê) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê)

«Áðîíçà» «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) «Âîðñêëà» (Ïîëòàâà) «Êàðïàòû» (Ëüâîâ) «Êðèâáàññ» (Êðèâîé Ðîã) «Êðèâáàññ» (Êðèâîé Ðîã) «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) «Ìåòàëëóðã» (Äîíåöê) «Ìåòàëëóðã» (Äîíåöê) «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) «Ìåòàëëóðã» (Äîíåöê) «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) «Äèíàìî» (Êèåâ) «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) 21

Áîìáàðäèð Þðèé Ãóäèìåíêî («Òàâðèÿ») — 12 Ñåðãåé Ãóñåâ («×åðíîìîðåö») — 17 Òèìåðëàí Ãóñåéíîâ («×åðíîìîðåö») — 18 Àðñåí Àâàêîâ («Òîðïåäî» Ç) — 21 Òèìåðëàí Ãóñåéíîâ («×åðíîìîðåö») — 20 Îëåã Ìàòâååâ («Øàõòåð») — 21 Ñåðãåé Ðåáðîâ («Äèíàìî») — 22 Àíäðåé Øåâ÷åíêî («Äèíàìî») — 18 Ìàêñèì Øàöêèõ («Äèíàìî») — 20 Àíäðåé Âîðîáåé («Øàõòåð») — 21 Ñåðãåé Øèùåíêî («Ìåòàëëóðã» Ä) — 12 Ìàêñèì Øàöêèõ («Äèíàìî») — 22 Ãåîðãèé Äåìåòðàäçå («Ìåòàëëóðã» Ä) — 18 Àëåêñàíäð Êîñûðèí («×åðíîìîðåö») — 14 Áðàíäàî («Øàõòåð»), Ýììàíóýëü Îêîäóâà («Àðñåíàë») — ïî 15 Àëåêñàíäð Ãëàäêèé («Õàðüêîâ») — 12 Ìàðêî Äåâè÷ («Ìåòàëëèñò») — 19 Àëåêñàíäð Êîâïàê («Òàâðèÿ») — 17 Àðòåì Ìèëåâñêèé («Äèíàìî») — 17 Åâãåíèé Ñåëåçíåâ («Äíåïð») — 17 Åâãåíèé Ñåëåçíåâ («Øàõòåð»), Ìàéêîí («Âîëûíü») — ïî 14 Ãåíðèõ Ìõèòàðÿí («Øàõòåð») — 25 Ëóèñ Àäðèàíî («Øàõòåð») — 20

ÊÓÁÎÊ Ôèíàë «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) — «Ìåòàëëèñò» (Õàðüêîâ) — 1:0 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Êàðïàòû» (Ëüâîâ) — 2:1 «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) — «Òàâðèÿ» (Ñèìôåðîïîëü) — 0:0, ïåí. 5:3 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) — 1:1, ïåí. 7:6 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Íèâà» (Âèííèöà) — 2:0 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) — 1:0 «Äèíàìî» (Êèåâ) — ÖÑÊÀ (Êèåâ) — 2:1 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Êàðïàòû» (Ëüâîâ) — 3:0 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Êðèâáàññ» (Êðèâîé Ðîã) — 1:0 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — ÖÑÊÀ (Êèåâ) — 2:1 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — «Äèíàìî» (Êèåâ) — 3:2 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Øàõòåð» (Äîíåöê) — 2:1 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — «Äíåïð» (Äíåïðîïåòðîâñê) — 2:0 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Øàõòåð» (Äîíåöê) — 1:0 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Ìåòàëëóðã» (Çàïîðîæüå) — 1:0 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Øàõòåð» (Äîíåöê) — 2:1 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — «Äèíàìî» (Êèåâ) — 2:0 «Âîðñêëà» (Ïîëòàâà) — «Øàõòåð» (Äîíåöê) — 1:0 «Òàâðèÿ» (Ñèìôåðîïîëü) — «Ìåòàëëóðã» (Äîíåöê) — 3:2 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — «Äèíàìî» (Êèåâ) — 2:0 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — «Ìåòàëëóðã» (Äîíåöê) — 2:1 «Øàõòåð» (Äîíåöê) — «×åðíîìîðåö» (Îäåññà) — 3:0 «Äèíàìî» (Êèåâ) — «Øàõòåð» (Äîíåöê) — 2:1

Áîìáàðäèð Àëåêñàíäð Çàåö («Òîðïåäî» Çï) — 6 Âèòàëèé Ïàðàõíåâè÷ (ÑÊ «Îäåññà») — 8 Àëåêñåé Àíòþõèí («Òàâðèÿ») — 5 Àíäðåé Øåâ÷åíêî («Äèíàìî») — 6 Àëåêñàíäð Ïàëÿíèöà («Äíåïð»), Àëåêñàíäð Ïåðåí÷óê, Àëåêñàíäð Èãíàòüåâ (îáà — «Íèâà» Ìèðîíîâêà) — ïî 4 ßêîâ Êðèïàê («Ìåòàëëóðã» Çï) — 5 Àíäðåé Øåâ÷åíêî («Äèíàìî») — 8 Àðòåì Ëîïàòêèí («Ñòàëü» Àë÷åâñê), Âÿ÷åñëàâ Òåðåùåíêî (ÑÊ «Îäåññà») — ïî 8 Ìàêñèì Øàöêèõ («Äèíàìî»), Âàëåíòèí Ïîëòàâåö («Ìåòàëëóðã» Çï) — ïî 4 Àíäðåé Âîðîáåé («Øàõòåð») — 6 Àíäðåé Âîðîáåé («Øàõòåð»), Ìàêñèì Øàöêèõ («Äèíàìî»), Åâãåíèé Àðáóçîâ («Òèòàí» Àðìÿíñê) — ïî 5 Àíäðåé Âîðîáåé («Øàõòåð»), Ìàêñèì Øàöêèõ («Äèíàìî») — 5 Àëåêñàíäð Êîñûðèí («×åðíîìîðåö») — 5 Äèîãî Ðèíêîí («Äèíàìî») — 6 Êëåáåð («Äèíàìî») — 5 Ðóñëàí Ëåâèãà («Èëüè÷åâåö») — 6 Âëàäèìèð Êîðûòüêî («×åðíîìîðåö») — 5 Àíäðåé ßðìîëåíêî («Äèíàìî») — 5 Àëåêñàíäð Êîâïàê («Òàâðèÿ») — 5 Àíäðåé Îëåéíèê («Êàðïàòû» ßðåì÷å) — 5 Ìàéêîí («Âîëûíü») — 5 Àëåêñ Òåéøåéðà, Ëóèñ Àäðèàíî (îáà — «Øàõòåð») — ïî 4 Àíäðåé ßðìîëåíêî («Äèíàìî»), Ýäóàðäî («Øàõòåð») — ïî 4


àðò

Àíäðåé ÄÅÍÈÑÎÂ

Íà ñïèíå ó íåå æèâåò îãðîìíûé òèãð, ïðàâäà, íå íàñòîÿùèé, à íàíåñåííûé ìàñòåðîì òàòóèðîâêè. Ëåâàÿ ðóêà ýòîé äàìû óêðàøåíà öèòàòîé èç Òåííåññè Óèëüÿìñà, à ïðàâàÿ — àðàáñêîé âÿçüþ. Êðîìå òîãî, îíà íîñèò íà òåëå ÷åðíûé êðåñò, ëàòèíñêóþ öèôðó «13», èíèöèàëû ìóæà è åùå êó÷ó ðàçíûõ ðèñóíêîâ. Âîò è ñïðàøèâàåòñÿ: çà÷åì ýòîé æåíùèíå åùå è ðîãà?

30 ìàÿ Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó ÁÈËÎÇÈÐ — íàðîäíóþ àðòèñòêó Óêðàèíû.

ÊÈÍÎÀÔÈØÀ

3 èþíÿ Âàëåðèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÒÀÍÖÞÐÓ — äèðåêòîðà Êèåâñêîãî ãîðîäñêîãî öåíòðà ñîöèàëüíûõ ñëóæá äëÿ ñåìüè, äåòåé è ìîëîäåæè ÊÃÃÀ.

Íåò êîíöëàãåðÿ — íåò âäîõíîâåíèÿ DISNEY.WIKIA.COM

Âåäüìà áåç êðûëüåâ — ýòî êàê ÷åëîâåê áåç ìå÷òû

íûõ ðîãîâ. À êóäà äåíåøüñÿ — çâåçäå Ãîëëèâóäà íà ýòîò ðàç äîñòàëàñü ðîëü çëîé êîëäóíüè ïî èìåíè Ìàëåôèñåíòà. Îíà ðàçîçëèëàñü íà ñâîåãî ñîñåäà-êîðîëÿ è çàêîëäîâàëà åãî íîâîðîæäåííóþ äî÷ü. Àëãîðèòì çàêëÿòüÿ òàêîâ: êîãäà äåâî÷êà ïîäðàñòåò, òî, óêîëîâ ïàëü÷èê, îíà òóò æå íàäîëãî óñíåò... ×òî, ÷åì-òî çíàêîìûì ïîâåÿëî? Âû íå îøèáëèñü: «Êîëäóíüÿ» — íîâàÿ âåðñèÿ äèñíååâñêîé «Ñïÿùåé êðàñàâèöû» îáðàçöà 1959 ã. Ðàçëè÷èå ìåæäó äâóìÿ ôèëüìàìè âåëèêî. È âîâñå íå ïîòîìó, ÷òî îäèí — àíèìàöèîííûé, à âòîðîé — èãðîâîé. Çà 55 ëåò íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ øàãíóë äàëåêî, è â «Êîëäóíüå» ìàñòåðà ñïåöýôôåêòîâ òàêî-

ãî ïîíàðèñîâûâàëè! Ñîçäàííûé èìè ðóêîòâîðíûé ìèð, ÷åñòíî ãîâîðÿ, æóòêîâàò, è æèòü òàì ñîâñåì íå õî÷åòñÿ. Íî âîò ñþðïðèç: Ìàëåôèñåíòà XXI âåêà, íåñìîòðÿ íà çëîáíîñòü, îêàçàëàñü ñóùåñòâîì ðåôëåêñèðóþùèì è ñòàëà æàëåòü î ñâîåì ïîñòóïêå. Òîëüêî âîò îöåíÿò ëè ëþäè ýòè äâèæåíèÿ ÷àðîäåéñêîé äóøè? Î÷åíü ñîìíèòåëüíî.

ëî, êðàéíå íåîäîáðèòåëüíî îòíîñèëñÿ ê òîìó, ÷åì çàíèìàëñÿ Êðèñ. Íî ðîäíàÿ êðîâü — íå âîäà. Ïîýòîìó Ôðýíê íàñòóïèë íà ãîðëî ñîáñòâåííîé ïåñíå, ïîìîã áðàòó íà ðàáîòó óñòðîèòüñÿ, æèëüå ïîäûñêàë è äàæå áûâøóþ æåíó Êðèñà ïî÷òè óãîâîðèë îòíåñòèñü ê íåìó áëàãîñêëîííî. Óâû, áðàòåö-óãîëîâíèê âçÿëñÿ çà ñòàðîå. Âïðî÷åì, èíòðèãà «Êðîâíûõ óç» äàæå íå â ýòîì. Ïîãðóçèâøèñü â êðèìèíàëüíûé áûò, Êðèñ ïîïûòàëñÿ îñòàòüñÿ âñå-òàêè ÷åëîâåêîì (íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, êîíå÷íî). À âîò áëþñòèòåëü çàêîíà Ôðýíê íà÷àë òâîðèòü íå÷òî òàêîå, ÷òî ñðàçó âîçíèê âîïðîñ: êòî æå èç íèõ äâîèõ ëó÷øå? Àìåðèêàíñêèå ïðîäþñåðû ñòàâèòü çàîêåàíñêîãî çðèòåëÿ ïåðåä ýòîé äèëåììîé ïîáîÿëèñü. Ôèëüì ïóñòèëè â îãðàíè÷åííûé ïðîêàò, è îí çàðàáîòàë ÷óòü áîëüøå 42 òûñ. äîëë. Ïîòðàòèëè æå íà íåãî áîëåå 25 ìëí. Òàê ÷òî ñïàñàéòå êòî ìîæåò íåïëîõîå ôðàíöóçñêîå êèíî. Îíî òîãî ñòîèò.

Æèçíü äåñàíòíèêà ïîðîé êîðîòêà, êàê ðóêîïàøíûé áîé

ëå êàæäîãî äåñàíòèðîâàíèÿ âîèíñêîå ìàñòåðñòâî Áèëëà ñòàíîâèòñÿ âñå âûøå è âûøå. Âàæíóþ ðîëü â ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ñûãðàëà Ðèòà Âðàòàñêè. Îíà õîòü è áëîíäèíêà, íî ïðè ýòîì åùå è ñîëäàò ñïåöíàçà. Êðîìå òîãî, Âðàòàñêè, êàê è Êåéäæ, íåóáèâàåìàÿ áîåâàÿ åäèíèöà.

 ïàóçàõ ìåæäó ñîáñòâåííûìè ñìåðòÿìè Ðèòà ñäåëàëà èç Áèëëà íàñòîÿùåãî ðåéíäæåðà. Ýòî ñûãðàëî ðåøàþùóþ ðîëü â ïîáåäå ëþäåé íàä çëûìè ãóìàíîèäàìè. Íàäåþñü, ðîäèíà îöåíèëà çàñëóãè ìàéîðà, è îí ïîëó÷èë ïîëêîâíèêà èëè íà õóäîé êîíåö ïîäïîëêîâíèêà.

«Íà ãðàíè áóäóùåãî» (Edge of Tomorrow) Ñòðàíà: ÑØÀ Æàíð: ôàíòàñòèêà, áîåâèê Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 113 ìèí. Ðåæèññåð: Äàã Ëàéìàí  ðîëÿõ: Òîì Êðóç, Ýìèëè Áëàíò, Íîà Òåéëîð, Ëàðà Ïóëâåð, Áèëë Ïýêñòîí, Äæåðåìè Ïèâåí, Áðåíäàí Ãëèñîí, Ìàäëåí Ìàíòîê, Øàðëîòòà Ðàéëè, Äæîíàñ Àðìñòðîíã Ýòà êàðòèíà çàñòàâëÿåò âñïîìíèòü áåññìåðòíûå áëîêîâñêèå ñòðî÷êè: «Óìðåøü — íà÷íåøü îïÿòü ñíà÷àëà / È ïîâòîðèòñÿ âñå, êàê âñòàðü...» Ñ ãëàâíûì äåéñòâóþùèì ëèöîì ôèëüìà âñå èìåííî òàê è ñëó÷èëîñü. Ìàéîð Óèëüÿì Êåéäæ âåë òèõóþ è ìèðíóþ æèçíü: â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ íå áûâàë, íî äî îôèöåðñêîãî ÷èíà äîñëóæèëñÿ. Äîñèäåë áû ñåáå êàáèíåòíûé âîÿêà äî ñàìîé ïåíñèè, íî íàäî æå òàêîìó ñëó÷èòüñÿ, ÷òî íà Çåìëþ íàïàëè èíîïëàíåòÿíå. Ïðèøëîñü è ìàéîðó îòïðàâëÿòüñÿ íà ôðîíò. È äàðîì ÷òî äåëî ïðîèñõîäèò â áóäóùåì — äðàòüñÿ ñ ãóìàíîèäàìè ïðèõîäèòñÿ âðóêîïàøíóþ. Íåò, âñÿêèå ïðèáîðû õèòðûå, ïèñòîëåòû ëàçåðíûå, àâòîìàòû, èçðûãàþùèå îãîíü, ó ñîëäàò ãðÿäóùåãî èìåþòñÿ. Òåì íå ìåíåå — âîþþò âñå-òàêè ïî ñòàðèíêå.  ïåðâîì æå áîþ ìàéîðà Êåéäæà óáèâàþò. Âñå? Íåò. Ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ îí ïðèõîäèò â ñåáÿ, è êàðóñåëü ìèëèòàðèçìà íà÷èíàåò âåðòåòüñÿ çàíîâî: îïÿòü ïîñàäêà â ëåòàòåëüíûé àïïàðàò, ñíîâà áîé è î÷åðåäíàÿ ñìåðòü. Çà íåé ñëåäóåò íîâîå âîçâðàùåíèå ê æèçíè, è âñå ïîâòîðÿåòñÿ ñíà÷àëà. Ñ îäíèì îòëè÷èåì — ïîñ-

«Êðîâíûå óçû» (Blood Ties)

MOVIEBOOZER.COM

È êòî èç íàñ íåãîäÿé — ÿ èëè ìîé áðàòåö-êîï?

ÏÎÑÒÓÏÜ

Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ËÅÂ×ÓÊ — äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîé äåòñêîé õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòóäèè «Áàðâ³íî÷îê».

Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à ÌÎÖÞ — ÷ëåíêîðà ÍÀÍÓ, çàâîòäåëîì Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÍÀÍÓ.

«Êîëäóíüÿ» (Maleficent) Ñòðàíà: ÑØÀ Æàíð: ôýíòåçè, áîåâèê, ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ, ñåìåéíûé Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 97 ìèí. Ðåæèññåð: Ðîáåðò Ñòðîìáåðã  ðîëÿõ: Àíäæåëèíà Äæîëè, Ýëü Ôàííèíã, Øàðëòî Êîïëè, Ëåñëè Ìýíâèëë, Èìåëäà Ñòîíòîí, Äæóíî Òåìïë, Ñýì Ðàéëè, Áðåíòîí Òóýéòåñ, Êåííåò Êðýíýì, Ñàðà Ôëèíä Êàê èçâåñòíî, ã-æà Äæîëè, èñïîëíÿþùàÿ ãëàâíóþ ðîëü â ýòîì ôèëüìå, âëàäååò ñòðàííûì òèòóëîì «îäíîé èç ñàìûõ òàòóèðîâàííûõ çíàìåíèòîñòåé â ìèðå». Äà, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, Àíäæåëèíà âîîáùå äàìà ñ çàòåÿìè. Íàïðèìåð, êðîìå ðîäíîãî àìåðèêàíñêîãî ãðàæäàíñòâà, îíà åùå èìååò êàìáîäæèéñêîå ïîääàíñòâî. À óæ åñëè ñèÿ îñîáà áåðåòñÿ ñíèìàòü êèíî, òî îíî îáÿçàòåëüíî áóäåò ïðî êîíöëàãåðü. Äæîëè âûïóñòèëà íåñêîëüêî ëåò íàçàä êàðòèíó ïîä íàçâàíèåì «Â êðàþ êðîâè è ìåäà», ãäå ìîëîäîé ñåðá è þíàÿ áîñíèéêà âñòðåòèëèñü çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé è ïîëþáèëè äðóã äðóãà. Ñåé÷àñ æåíà Áðýäà Ïèòòà ãîòîâèòñÿ ïðåçåíòîâàòü ïóáëèêå ñâîþ íîâóþ ëåíòó — «Íåñëîìëåííûé». Òàì àìåðèêàíñêèé ñîëäàò áóäåò íà ïëîòó äðåéôîâàòü ïî Òèõîìó îêåàíó, à ïîòîì ïîïàäåò â ïëåí ê ÿïîíöàì è îòïðàâèòñÿ â êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü. Ñúåìêè «Íåñëîìëåííîãî» øëè âåñü ïðîøëûé ãîä, à â ïåðåðûâå Àíäæåëèíà Äæîëè óñïåëà ïðèìåðèòü ñòðàííûé ãîëîâíîé óáîð ñ ïàðîé òîëñòåí-

Þðèÿ Èâàíîâè÷à ÃÎÐÎÁÖÀ — ÷ëåíêîðà ÍÀÏÍÓ, çàìäèðåêòîðà Èíñòèòóòà ìàãíåòèçìà ÍÀÍÓ è ÌÎÍ Óêðàèíû.

Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à ËßØÅÍÊÎ — íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðàèíû, ïðîôåññîðà Íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Óêðàèíû èì. Ï. ×àéêîâñêîãî.

KINOPOISK.RU

30.V 2014

c äíåì ðîæäåíèÿ

1 èþíÿ

Ñòàíèñëàâà Äìèòðèåâè÷à ÊÐÀÂÖÀ — äèðåêòîðà, õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Çàïîðîæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî öèðêà, çàñëóæåííîãî àðòèñòà Óêðàèíû.

SCREENCRUSH.COM

C6 ÀÑÏÅÊÒÛ

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ

Ñòðàíû: Ôðàíöèÿ, ÑØÀ Æàíð: òðèëëåð, äðàìà, êðèìèíàë Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 128 ìèí. Ðåæèññåð: Ãèéîì Êàíå  ðîëÿõ: Êëàéâ Îóýí, Áèëëè Êðóäàï, Ìàðèîí Êîòèéÿð, Ìèëà Êóíèñ, Çîè Ñàëäàíà, Ìàòòèàñ Øîíàðòñ, Äæåéìñ Êààí, Íîà Ýììåðèê, Ëèëè Òåéëîð, Äîìåíèê Ëîìáàðäîççè Æèëè-áûëè äâà áðàòà — Êðèñ è Ôðýíê. Ïåðâûé — ïàïèí ëþáèì÷èê, à âòîðîãî îòåö âñÿ÷åñêè òðåòèðîâàë è ñòàâèë åìó áðàòà â ïðèìåð, ìîë, ñìîòðè, êàêîé Êðèñ ìîëîäåö è ó÷èñü ó íåãî. Îäíàêî Ôðýíê áûë ïàðíåì ñåáå íà óìå è ðîäèòåëÿ ñâîåãî íå ïîñëóøàë. Ïðàâèëüíî ñäåëàë, ìåæäó ïðî÷èì. Ïîòîìó ÷òî áðàòåö, êàê ãîâîðèëè ó íàñ êîãäà-òî, ïîïàë ïîä âëèÿíèå óëèöû è âñòàë íà êðèâóþ äîðîæêó — òî åñòü â áàíäèòû ïîäàëñÿ. À ÷òî ïîäåëàåøü: íà äâîðå 70-å, è æèâóò ãåðîè â Áðóêëèíå. Íó è êàê òóò íå âçÿòüñÿ çà «áåðåòòó» è íå ñîâåðøèòü ïðåñòóïëåíèå-äðóãîå? Êðèñà, â îáùåì, ïîñàäèëè. Ôðýíê ïîøåë ñâîèì ïóòåì è ïîñòóïèë íà ñëóæáó â ïîëèöèþ. È âîò áðàò ïîëó÷àåò ñâîáîäó.  òþðüìå îí áûë òàêèì ïàèíüêîé, ÷òî âûïóñòèëè åãî óñëîâíî-äîñðî÷íî. Ðîäñòâåííèê-ïîëèöåéñêèé, ÿñíîå äå-

Ïóñòèëè ëèñó â êóðÿòíèê...

«Îáîðîòåíü» (Wer) Ñòðàíà: ÑØÀ Æàíð: óæàñû, òðèëëåð, äåòåêòèâ Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: 89 ìèí. Ðåæèññåð: Óèëüÿì Áðåíò Áåëë  ðîëÿõ: À.Äæ. Êóê, Áðàéàí Ñêîòò Î’Êîííîð, Ñåáàñòüÿí Ðîøå, Ñàéìîí Êóîòåðìàí, Âèê Ñàõàé, Ñòåôàíè Íèêîëü Ëåìåëèí, Îêëè Ïåíäåðãàñò, Àíäæåëèíà Àðìàíè, Áðàéàí Äæîíñîí Êèíîøíèêè òîæå ëþäè. À ðàç òàê, òî è îíè ïîäâåðæåíû ìîäå. Ïîñëåäíèå ëåò ïÿòü, à òî è áîëüøå ñòðàøíî ïîïóëÿðíûì ñòàëî ïñåâäîäîêóìåíòàëüíîå êèíî. Ýòî êîãäà ñíèìàþò õóäîæåñòâåííûé ôèëüì, à íà ýêðàíå âðîäå êàê ïîëó÷àåòñÿ äîêóìåíòàëêà. Èíòåðåñíàÿ äåòàëü: íûí÷å â ïîäîáíîé ìàíåðå î÷åíü ëþáÿò äåëàòü ôèëüìû óæàñîâ. Ïðè÷åì áîëüøèíñòâî èç íèõ — î ïðèâèäåíèÿõ.  ïîäîáíûõ ëåíòàõ ÷àñòåíüêî ïî äîìó õîäèò äåâî÷êà, åå êàê áû ñíèìàþò ëþáèòåëüñêîé êàìåðîé, à èç òåìíîãî ïîäâàëà ñëûøèòñÿ ëåäåíÿùèé ãîëîñ: «Èäè êî ìíå! Èäè êî ìíå!». «Îáîðîòåíü» æå ðåäêèé ïðåäñòàâèòåëü ïñåâäîäîêóìåíòàëüíîãî êè-

íî, ãäå ïðèçðàêè îòñóòñòâóþò íàïðî÷ü, à èç ïîãðåáà íå äîíîñèòñÿ íè åäèíîãî çâóêà. Íà÷èíàåòñÿ âñå ñ òîãî, ÷òî îáû÷íàÿ àìåðèêàíñêàÿ ñåìüÿ åäåò íà ïèêíèê. Âñå õîðîøî — ãðèëü, áàðáåêþ, ïîãîäà. È òóò âäðóã ñòðàøíîå ðû÷àíèå â ëåñó, ïóãàþùèå êðèêè è ïîëó÷èòå: â íîâîñòÿõ ïî Ò ïîêàçûâàþò îêðîâàâëåííóþ äåòñêóþ îáóâêó. Ïîëèöèÿ áûñòðî íàõîäèò ïîäîçðåâàåìîãî. Èì îêàçûâàåòñÿ ñòðàííûé ïàòëàòûé ìóæèê. Ê íåìó ïðèáûâàåò àäâîêàò Êåéò, è ïîäçàùèòíûé ñðàçó ïðèâîäèò åå â çàìåøàòåëüñòâî, ñîçíàâøèñü, ÷òî äóøåãóá — äåéñòâèòåëüíî îí. Òîëüêî âèíû íà íåì íèêàêîé, ïîòîìó ÷òî îí îáîðîòåíü. Î÷åðåäíîå ïðåâðàùåíèå ïðîèñõîäèò ïðÿìî â ñòåíàõ ïîëèöåéñêîãî ó÷àñòêà. Åñòåñòâåííî, ëüåòñÿ êðîâü, óáèéöà ñáåãàåò. À êàê èíà÷å: åìó åùå ïðåäñòîèò ñðàçèòüñÿ ñ äðóãèì îáîðîòíåì, êîòîðûé â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ÿâëÿåòñÿ îáû÷íûì, âûñêîáëåííûì ïîä «íîëü» ìóæ÷èíîé. Âèäèìî, ðàäè ýòîé äðàêè ëûñîãî ñ âîëîñàòûì âñå êèíî è ñíèìàëè. Q

Êàðòèíà ðàñöâåëà íà êëóìáå

Q ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ. Ìóçåé àôãàíñêîé âîéíû, îòêðûâøèéñÿ ê 20-ëåòèþ ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Óêðàèíñêîãî ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà, ïðèíÿë ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé. Ýêñïîíàòû ðàçìåñòèëèñü â òðåõ íåáîëüøèõ êîìíàòàõ äîìà ¹56 íà óë. Ñå÷åâûõ Ñòðåëüöîâ.  ýêñïîçèöèè — áîåâîå ñíàðÿæåíèå è ëè÷íûå âåùè òåõ, êòî â 1979—1989 ãã. âîåâàë íà ÷óæîé çåìëå. Q ÊÈÅÂ. Äî 7 èþíÿ â Öåíòðå óêðàèíñêîé êóëüòóðû è èñêóññòâ (óë. Õîðèâà, 19â, òåë.: (044) 425-1264, 425-1266) áóäåò ðàáîòàòü III Âñåóêðàèíñêàÿ âûñòàâêà «Áèñåð: Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Çàâòðà».  ýêñïîçèöèè — áîëåå 200 ðàáîò ìàñòåðîâ èç ðàçíûõ îáëàñòåé Óêðàèíû. Êðîìå ðàñøèòûõ áèñåðîì âèòðàæåé, èêîí è êàðòèí, ïðåäñòàâëåíû ïðåäìåòû ãàðäåðîáà è óêðàøåíèÿ — ñòàðèííûå è ñîâðåìåííûå. Äëÿ æåëàþùèõ íàó÷èòüñÿ ñîçäàâàòü êðàñîòó ñâîèìè ðóêàìè äåéñòâóþò ìàñòåð-êëàññû, ïðè÷åì íå òîëüêî ïî áèñåðîïëåòåíèþ. Q ÎÄÅÑÑÀ. Ñèìâîë ìóäðîñòè — Ñîâà — ïîÿâèëñÿ íà óë. Æóêîâñêîãî, áëèæå ê Åêàòåðèíèíñêîé. Àâòîð êîìïîçèöèè — Êèðèëë Ìàêñèìåíêî, ñîçäàòåëü ïàìÿòíèêà

ÌÓÇÛ

www.facebook.com/2000.ua

Ðóêà Ñòèâà Äæîáñà, óñòàíîâëåííîãî â ãîðîäå â 2012-ì. Ïòèöó ñêóëüïòîð ñîáðàë èç çàï÷àñòåé: ãëàçàìè åé ñëóæàò äâà êîëåñà, ëàïû ñäåëàíû èç ãîëîâîê ìîòîöèêëà «Ìèíñê». Ìåòàëëè÷åñêàÿ ñîâà ÷èòàåò çåðêàëüíóþ êíèãó. Çåðêàëî èñïîëüçîâàíî ïîòîìó, ÷òî ëþäè õîòÿò âèäåòü â êíèãå íå òî, ÷òî òàì íàïèñàíî, à òî, ÷òî îæèäàþò óâèäåòü, îáúÿñíÿåò ìàñòåð. Q ÏÎËÒÀÂÀ. Ñïåêòàêëü «Äóìû Êîáçàðÿ» ïî ïðîèçâåäåíèÿì Òàðàñà Øåâ÷åíêî ïîêàçàëè íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè àêòåðû îáëàñòíîãî òåàòðà êóêîë. Äåéñòâî ïîä îòêðûòûì íåáîì, ñîáðàâøåå íåñêîëüêî ñîòåí çðèòåëåé, ïðèóðî÷èëè ê ãîäîâùèíå ïåðåçàõîðîíåíèÿ ïîýòà íà ×åðíå÷åé ãîðå. «Ñëîâà Øåâ÷åíêî áåññìåðòíû, ïîýòîìó â òðóäíûå âðåìåíà íóæíî äàâàòü ëþäÿì óðîê äîáðîòû, îòâëåêàòü îò ñïîðîâ», — óáåæäåí Åãîð Òêà÷åíêî, çàâåäóþùèé ëèòåðàòóðíîé ÷àñòüþ òåàòðà.  áëèæàéøèõ ïëàíàõ êóêîëüíèêîâ — âîçðîäèòü ïîñòàíîâêó «Ëåñíàÿ ïåñíÿ» ïî äðàìå Ëåñè Óêðàèíêè. Òðóïïà òåàòðà (óë. Ïóøêèíà, 32, òåë. (0532) 27-90-66) óæå ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå íàä ôååðèåé. Q ÑÓÌÛ. Òðè äåñÿòêà ïîëîòåí èç çîëîòîãî ôîíäà èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà êîíöà XIX — íà÷àëà XX ââ. ïðèãëàøàåò óâèäåòü îáëàñòíîé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé èì. Í. Îíàöêîãî (ïë. Êðàñíàÿ, 1, òåë. (0542) 22-05-76). Îñíîâó ýêñïîçèöèè ïîä íàçâàíèåì «Ïðèðîäè ï³ñíÿ êîëüîðîâà» ñîñòàâëÿþò êàðòèíû èç ñîáðàíèÿ èçâåñòíîãî êèåâñêîãî êîëëåêöèîíåðà òîé æå ýïîõè Îñêàðà Õàíñåíà. Îäíî èç öåíòðàëüíûõ ïîëîòåí âûñòàâêè — «Ïàðê â Íåñêó÷íîì» êèñòè Èâàíà Øóëüòöå, æèâîïèñöà, ñïîñîáíîãî óäèâèòåëüíî òî÷íî ïåðåäàòü èãðó ñîëíå÷íîãî è ëóííîãî ñâåòà. Íà ýòîì åãî ïîëîòíå — ïðóä, óêðàøàþùèé çíàìåíèòûé òðîñòÿíåöêèé äåíäðîïàðê. Ïåéçàæè è íàòþðìîðòû äîïîëíÿþò ïîðòðåòû, â òîì ÷èñëå àâòîïîðòðåò 35-ëåòíåãî Íèêàíîðà Îíàöêîãî, îñíîâàâøåãî ìóçåé. Q ÓÆÃÎÐÎÄ. «Ïëàñòèëèí» — òàêîå íàçâàíèå íîâîå êàôå â öåíòðå ãîðîäà ïîëó÷èëî íåñëó÷àéíî. Çäåñü äåòÿì è èõ ðîäèòåëÿì ïðåäëîæàò ïðîÿâèòü ôàíòàçèþ. Ïëàñòèëèí, ãëàâíóþ ôèøêó çàâåäåíèÿ, ìîæíî íàéòè íà êàæäîì ñòîëèêå è â îæèäàíèè çàêàçà ñëåïèòü çàáàâíóþ ôèãóðêó. Óíåñòè äîìîé ïðîèçâåäåíèå ëèáî îñòàâèòü åãî â âèòðèíå — êàæäûé ðåøàåò ñàì. Êðîìå ëåïêè, ìàëûøè èìåþò âîçìîæíîñòü îñâîèòü àçû èñêóññòâà îðèãàìè è ðèñîâàíèÿ, ñûãðàòü íà ôîðòåïüÿíî, ñëîæèòü â êàðòèíó

ïàçëû è ïîáðîäèòü â ëàáèðèíòå. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî è ðîäèòåëè, çàáûâ îá àðîìàòíîì êîôå, íå ìîãóò îòîðâàòüñÿ îò èãðû.  ìóçûêàëüíóþ ïðîãðàììó êàôå, êðîìå íàðîäíûõ è êëàññè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, âêëþ÷åíû ñàóíäòðåêè èç ìóëüòôèëüìîâ.  äåòñêîå «êàçèíî» íà óë. Êîðçî, 3 (òåë. 066-113-74-84) ïðèõîäÿò äàæå ñ ìëàäåíöàìè — â óêðîìíîì óãîëêå åñòü ñòîëèê äëÿ ïåëåíàíèÿ, ãäå ìîëîäàÿ ìàìà ìîæåò ïîêîðìèòü äèòÿ. Q ÕÀÐÜÊÎÂ. Êëóìáà, ïîñâÿùåííàÿ 120-ëåòèþ õóäîæíèêà Âàñèëèÿ Åðìèëîâà, ïîÿâèëàñü â ñêâåðå «Ñòðåëêà». Íà íåé «îæèëà» êàðòèíà çåìëÿêà «Îêíî». ×òîáû «íàðèñîâàòü» ñòåíó è ÷åðäà÷íîå îêíî äîìà ïî óë. Ïîëòàâñêèé øëÿõ, 33, ãäå áîëåå ïîëóâåêà æèë è ðàáîòàë àâàíãàðäèñò, ïîíàäîáèëîñü 5 òûñ. ðàñòåíèé. Ýñêèç ðàçðàáîòàëè õóäîæíèêè òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé «Ìàíñàðäà-ìóçåé Êîñàðåâà è Åðìèëîâà», à âîïëîòèëè åãî â æèçíü ñòóäåíòû — áóäóùèå àðõèòåêòîðû è íåðàâíîäóøíûå ãîðîæàíå.  ðîëè êîíñóëüòàíòîâ âûñòóïèëè ðàáîòíèêè ÊÏ «Õàðüêîâçåëåíñòðîé». Q ÕÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ.  àðò-ãàëåðåþ ïîä îòêðûòûì íåáîì ïðåâðàòèëàñü ñòåíà íà óë. Êàìåíåöêîé, â ìèêðîðàéîíå Ðóæè÷íàÿ, ó âúåçäà â ãîðîä. Òàêîâ èòîã ãðàôôèòè-ôåñòèâàëÿ, îðãàíèçîâàííîãî óïðàâëåíèåì ìîëîäåæè è ñïîðòà ãîðñîâåòà ïðè ïîääåðæêå ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ó÷àñòèå â òâîð÷åñêîì ïðàçäíèêå ïðèíÿëè 10 ìîëîäûõ ìàñòåðîâ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ñòðàíû — Îäåññû, Õîòèíà, Êàìåíöà-Ïîäîëüñêîãî, ×åðíîâöîâ, Êðèâîãî Ðîãà. Ðèñóíêè, â êîòîðûõ äîìèíèðóþò öâåòà íàöèîíàëüíîãî ôëàãà, õóäîæíèêè ïîñâÿòèëè íåçàâèñèìîé Óêðàèíå, êîòîðîé òîëüêî 23 ãîäà. Q

vk.com/public49130493 22

twitter.com/2000_net

gazeta 2000.livejournal.com


ÑÂÎÁÎÄÀ ÑËÎÂÀ ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ: ÂÛÁÎÐÛ

vitaemo@news2000.com.ua www.2000.net.ua

30 ìàÿ — 5 èþíÿ

Ñëóøàòü íàäî äàæå òåððîðèñòîâ Íî ìû âñå æå ðåøèëè äàòü ñëîâî ëþäÿì, ìíîãèõ èç êîòîðûõ è íàøå ãîñóäàðñòâî, è áîëüøèíñòâî æèòåëåé ñòðàíû ñ÷èòàþò âèíîâíûìè â òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ. Äåëî â òîì, ÷òî ãðàæäàíñêèå êîíôëèêòû ÷àùå âñåãî âîçíèêàþò

èìåííî èç-çà íåäîñòàòêà ïîíèìàíèÿ, èç-çà íåõâàòêè òî÷åê ñîïðèêîñíîâåíèÿ, èç-çà ïëîõîãî ñîöèàëüíîãî ìåíåäæìåíòà. È ÷òîáû ïîòóøèòü ïûëàþùèé íûíå ïîæàð, à òàêæå íå äîïóñòèòü ïîäîáíûõ êàòàñòðîô â áóäóùåì, íàì âñåì ïðè-

äåòñÿ ïåðâûì äåëîì íàó÷èòüñÿ ñëóøàòü äðóã äðóãà — ñëóøàòü äàæå òåõ ëþäåé, êîòîðûå, âîçìîæíî, íàì äî êðàéíîñòè íåïðèÿòíû. Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà äàííîé ïóáëèêàöèè íå ñîâïàäàåò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè.

Êàê ñîçäàâàëñÿ Íàðîäíûé ôðîíò Íîâîðîññèè ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Äìèòðèé ÑÊÂÎÐÖÎÂ

24 ìàÿ ñàìîïðîâîçãëàøåííûå Äîíåöêàÿ è Ëóãàíñêàÿ íàðîäíûå ðåñïóáëèêè ïîäïèñàëè äåêëàðàöèþ îá îáúåäèíåíèè â ñîñòàâå ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà (áóäóùåé Íîâîðîññèè, êàê óòî÷íèë íàðîäíûé ãóáåðíàòîð ÄÍÐ Ïàâåë Ãóáàðåâ). Äîêóìåíò ñêðåïèëè ïîäïèñÿìè ïðåìüåð-ìèíèñòð ÄÍÐ Àëåêñàíäð Áîðîäàé è ñïèêåð ïàðëàìåíòà ËÍÐ (ïðåäñåäàòåëü Ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîáðàíèÿ) Àëåêñåé Êàðÿêèí. Ïîäïèñàíèå ñîñòîÿëîñü ó ìåíÿ íà ãëàçàõ ïî îêîí÷àíèè Ñúåçäà íàðîäíûõ äåëåãàòîâ îò îáåèõ ðåñïóáëèê, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëåé àíòèôàøèñòñêîãî äâèæåíèÿ èç Äíåïðîïåòðîâñêîé, Çàïîðîæñêîé, Íèêîëàåâñêîé, Îäåññêîé, Õàðüêîâñêîé, Õåðñîíñêîé îáëàñòåé è äàæå èç Êèåâà. Ñúåçä áûë ïîñâÿùåí ñîçäàíèþ Íàðîäíîãî ôðîíòà.  ïðîåêòå ìàíèôåñòà ïåðâîé æå öåëüþ ôðîíòà óêàçàíà «çàùèòà ìèðíîãî íàñåëåíèÿ îò òåððîðà íàöèñòñêèõ áàíä, ôèíàíñèðóåìûõ îëèãàðõàìè è èíîñòðàííûìè ñïåöñëóæáàìè, äëÿ ñîâìåñòíîé áîðüáû çà ïðàâà ëþäåé íà äîñòîéíóþ æèçíü». Íî åñëè «çàùèòà îò íàöèñòñêèõ áàíä» íàøëà ïîëíîå ïîíèìàíèå ó âñåõ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ, òî ïóíêòû â ðàçâèòèå òåçèñà î «áîðüáå çà ïðàâà ëþäåé íà äîñòîéíóþ æèçíü» âûÿâèëè ñóùåñòâåííûå ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ÄÍÐ è ËÍÐ — ñ îäíîé ñòîðîíû, è ÷àñòüþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ñúåçäà. Äåëî â òîì, ÷òî ÄÍÐ è ËÍÐ ðàññìàòðèâàþò âíóòðèïîëèòè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû íà Óêðàèíå (âêëþ÷àÿ ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû) êàê ôîðìàëüíî íå èìåþùåå ê íèì îòíîøåíèÿ («ïðîèñõîäÿùåå â ñîñåäíåì íåäðóæåñòâåííîì íàì ãîñóäàðñòâå», — îòâåòèë íà ìîé âîïðîñ Àëåêñàíäð Áîðîäàé), òîãäà êàê ïðîåêò ìàíèôåñòà áûë ñîñòàâëåí Îáùåñòâåííûì äâèæåíèåì «Þãî-Âîñòîê» (ñàì òîïîíèì «Þãî-Âîñòîê» âûçâàë âîïðîñ: «þãî-âîñòîê ÷åãî?») â ïàðàäèãìå ôåäåðàòèâíîãî óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà. > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. F2

Ïðîçðà÷íûé íàìåê «õîçÿåâàì Äîíáàññà»? Âåæëèâûå ëþäè óæå â «Øàõòàð-ïëàçà»

Ïåðâûå èòîãè Ñåðãåé ÁÓÐËÀ×ÅÍÊÎ

Áðîñàÿ ðåòðîñïåêòèâíûé âçãëÿä íà õîä ïðåäâûáîðíîé ãîíêè, òàê è õî÷åòñÿ ñïðîñèòü — à áûëà ëè ãîíêà? «Èíòåíñèâíîñòü» èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè êàíäèäàòîâ, âêëþ÷àÿ ôàâîðèòîâ, áûëà ñîâåðøåííî íåñîèçìåðèìà ñ èìåâøåé ìåñòî íà ïðåæíèõ âûáîðàõ. Ãîðàçäî ìåíüøå áûëî íà óëèöàõ ãîðîäîâ àãèòïàëàòîê, íå ãëÿäåëè íà íàñ â ïðåæíèõ ìàñøòàáàõ ëèêè êàíäèäàòîâ ñ áèëáîðäîâ, íå áûëî èíòåíñèâíûõ ïîåçäîê êàíäèäàòîâ ïî ñòðàíå. Ìîæíî ëè ýòî îáúÿñíèòü òîëüêî òåì, ÷òî ñòðàíà ñòîëêíóëàñü ñ êóäà áîëåå ãëîáàëüíûìè âûçîâàìè, ÷åì èçáðàíèå íîâîãî ïðåçèäåíòà? Âðÿä ëè...

×åëîâå÷åñêèå àìáèöèè íèêóäà íå äåâàþòñÿ äàæå â ñàìûõ êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ, òåì áîëåå êîãäà â ñëîæíîé ñèòóàöèè ñòðàíà, à íå äàííûé ïîëèòèê ëè÷íî. È «ïðåäîïðåäåëåííîñòü» ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ ïàññèâíîñòü êàíäèäàòîâ íå îáúÿñíÿåò. Äëÿ ïîëèòèêîâ «âòîðîãî ýøåëîíà», ðåàëüíî íå ïðåòåíäóþùèõ íà ïîáåäó, ó÷àñòèå â ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ âàæíî ñ èìèäæåâîé òî÷êè çðåíèÿ, à ïîëó÷åííûå ïðîöåíòû, äàæå åñëè íåò øàíñîâ íà âûõîä âî âòîðîé òóð, ñëóæàò ïîäòâåðæäåíèåì ïîëèòè÷åñêîãî âåñà äàííîãî ïîëèòèêà. Ìû æå âèäèì, ÷òî, ñêàæåì, òàêîé êðóïíûé ïîëèòèê (êàê áû ê íåìó íè îòíîñèòüñÿ), êàê Îëåã Òÿãíèáîê, à òàêæå Þðèé Áîéêî, Âàñèëèé Öóøêî, íå ãîâîðÿ óæå î çà÷åìòî çàÿâèâøèõñÿ íà âûáîðû ôèãóðàõ ïîìåëü÷å, âîîáùå íå âåëè èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. F3

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà «íàèìåíüøåãî çëà» Äìèòðèé ÃÀËÊÈÍ

Âñå òðè îáùåíàöèîíàëüíûõ ýêçèò-ïîëà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óáåäèòåëüíîå ëèäåðñòâî Ïåòðà Ïîðîøåíêî, êîòîðûé äîëæåí áûë îäåðæàòü ïîáåäó â ïåðâîì òóðå. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî äàííûå ñîöîïðîñîâ, ïðîâåäåííûõ ðàçëè÷íûìè ñòðóêòóðàìè, ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëè÷àëèñü. Òàê, ïî ðåçóëüòàòàì Íàöèîíàëüíîãî òåëåâèçèîííîãî ýêçèò-ïîëà, êîòîðûé áûë îðãàíèçîâàí êîìïàíèåé «TNS-Óêðàèíà», çà Ïîðîøåíêî ïðîãîëîñîâàëè 57,3%. Ñîãëàñíî äàííûì ýêçèò-ïîëà, êîòîðûé ïðîâåëè ñîöèî-

ëîãè «Ñàâèê Øóñòåð Ñòóäèè», çà êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Ïîðîøåíêî îòäàëè ãîëîñà 55,7% èçáèðàòåëåé. Íàöèîíàëüíûé ýêçèò-ïîë, êîòîðûé áûë âûïîëíåí êîíñîðöèóìîì êîìïàíèé â ñîñòàâå Ôîíäà «Äåìîêðàòè÷åñêèå èíèöèàòèâû» èì. Èëüêà Êó÷åðèâà, Êèåâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà ñîöèîëîãèè (ÊÌÈÑ) è Öåíòðà Ðàçóìêîâà, ëèäåð èçáèðàòåëüíîé ãîíêè ïîëó÷èë 55,9% ãîëîñîâ. Óæå ïåðâûå èòîãè îáðàáîòêè ïðîòîêîëîâ ïîäòâåðäèëè ïðàâîòó ñîöèîëîãîâ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî Ïåòð Ïîðîøåíêî äåéñòâèòåëüíî íàáèðàåò áîëåå 50% ãîëîñîâ, à åãî áëèæàéøèé ñîïåðíèê, Þëèÿ Òèìîøåíêî, — îêîëî 14% (ýêçèò-ïîëû îòâîäèëè íåìíîãèì ìåíüøå). > Ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. F3

ÑËÓÆÁÀ ÐÎÇÛÑÊÀ ÄÅÒÅÉ: «2000» — «ÌÀÃÍÎËÈß-Ò»

Ïîìîãèòå íàéòè Ðóñëàíà Ôóðñîâà Ðàçûñêèâàåòñÿ â Îäåññêîé îáë. Åìó 16 ëåò, ðîñò 170—173 ñì, òåëîñëîæåíèå ñðåäíåå, âîëîñû ðóñî-ðûæèå êîðîòêèå, áðîâè ãóñòûå, ãëàçà êàðèå.

Íàòàëüþ Èãíàòåíêî Ðàçûñêèâàåòñÿ â Êèåâñêîé îáë. Åé 16 ëåò, ðîñò 170— 175 ñì, òåëîñëîæåíèå õóäîùàâîå, ëèöî îâàëüíîå, âîëîñû ÷åðíûå äëèííûå, íîñ ïðÿìîé, ãóáû ïîëíûå, ãëàçà ñåðî-ãîëóáûå. Áûëà îäåòà â ãîëóáóþ êóðòêó, ñèíèå äæèíñû, îáóòà â êîðè÷íåâûå òóôëè. Îñîáûå ïðèìåòû: íà ïðàâîé ðóêå äâà øðàìà: áëèæå ê ëîêòþ îò óêóñà ñîáàêè è ÷óòü âûøå åãî — îò îæîãà.

Òåëåôîí äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû «Ìàãíîëèè-Ò» ïî ðîçûñêó áåç âåñòè ïðîïàâøèõ äåòåé: 0-800-501-414. Çâîíêè ñî ñòàöèîíàðíûõ òåëåôîíîâ áåñïëàòíûå. Àäðåñ â èíòåðíåòå: detipoisk.com

ÈÞÍÜ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ Àëåêñàíäð ÊÀÐÅÂÈÍ, Àíäðåé ÊÓÇÜÌÈÍ

6 èþíÿ — 265 ëåò íàçàä — â Íåàïîëå ðîäèëñÿ Õîñå äå Ðèáàñ. Îí æå — áóäóùèé îñíîâàòåëü Îäåññû Îñèï Ìèõàéëîâè÷ ÄÅÐÈÁÀÑ. Åùå ïîäðîñòêîì îí ñòàë ïîäïîðó÷èêîì Ñàìíèòñêîãî ïåõîòíîãî ïîëêà íåàïîëèòàíñêîé ãâàðäèè, ÷òî íåóäèâèòåëüíî, åñëè ó÷åñòü, ÷òî îòåö Õîñå, èñïàíåö èç çíàòíîãî êàòàëîíñêîãî ðîäà Ìèãåëü äå Ðèáàñ-è-Áóéåíñ, äîñëóæèëñÿ äî ìàðøàëà.  20 ëåò Äæóçåïïå (òàê ïî-èòàëüÿíñêè çâó÷èò èìÿ Õîñå) ïîçíàêîìèëñÿ ñ ãðàôîì Àëåêñååì Îðëîâûì, êîìàíäóþùèì ðîññèéñêîé ýêñïåäèöèåé Áàëòèéñêîãî ôëîòà â Ñðåäèçåìíîì ìîðå. Îí è ïðåäëîæèë þíîøå, çíàâøåìó øåñòü ÿçûêîâ, ïåðåéòè íà ñëóæáó ïîä ðóññêèì ôëàãîì. ×åðåç ãîä Õîñå-Äæóçåïïå ó÷àñòâîâàë â ×åñìåíñêîì ñðàæåíèè, â õîäå êîòîðîãî áûë óíè÷òîæåí òóðåöêèé ôëîò.  1774 ã. îêàçàëñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ãäå ñòàë Îñèïîì Ìèõàéëîâè÷åì. Ñïóñòÿ äâà ãîäà æåíèëñÿ íà êàìåðôðåéëèíå èìïåðàòðèöû Àíàñòàñèè Ñîêîëîâîé. ×óòü ïîçæå Åêàòåðèíà II â êà÷åñòâå ïîâèâàëüíîé áàáêè ïðèíèìàëà ðîäû ó Àíàñòàñèè. Íîâîðîæäåííóþ äåâî÷êó íàçâàëè Åêàòåðèíîé.

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ¹22(700)

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÑÌÈ ÎÁ ÓÊÐÀÈÍÅ

«Ïðåçèäåíòñêèé ïîñò — èñïûòàíèå» Ñóìååò ëè íîâûé ïðåçèäåíò ñïàñòè ñòðàíó îò ðàñêîëà, âûâåñòè åå èç ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà? Íà ýòó òåìó ðàçìûøëÿþò àíàëèòèêè âåäóùèõ ãàçåò ìèðà. «Åñëè â êîíöå òîííåëÿ è åñòü êàêîé-òî ñâåò, òî îí î÷åíü òóñêëûé è î÷åíü äàëåêèé», — îòìå÷àþò àìåðèêàíñêèå ýêñïåðòû. Ëèäèðîâàíèå Ïîðîøåíêî íà âûáîðàõ — ìåíüøåå çëî. Ïîòîìó ÷òî îí íå ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó «ãàçîâûõ îëèãàðõîâ», íå çàïÿòíàí ìàôèîçíûìè ñòðóêòóðàìè è, ïîõîæå, íå ïîâèíóåòñÿ íè÷åìó è íèêîìó, êðîìå ñâîèõ ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ.

ABC, Èñïàíèÿ Ñâîé ïðîôåññèîíàëèçì Ïîðîøåíêî ïðèäåòñÿ äåìîíñòðèðîâàòü â ñîâåðøåííî íîâûõ óñëîâèÿõ. Îí — ïðåçèäåíò ïàðëàìåíòñêîé ðåñïóáëèêè, è åìó íåîáõîäèìî áóäåò íàéòè âåêòîð âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Âåðõîâíîé Ðàäîé è ïðàâèòåëüñòâîì è ïðè ýòîì ó÷èòûâàòü âîçðàñòàþùåå äàâëåíèå îáùåñòâà íà âëàñòü... Èìåííî íà íåãî ëîæèòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñòàáèëèçàöèþ íà Äîíáàññå — è ýòî ïðè òîì, ÷òî ñèëîâûå ñòðóêòóðû íå èçìåíÿòñÿ âîëøåáíûì îáðàçîì ïîñëå èçáðàíèÿ íîâîãî ïðåçèäåíòà è äîíåöêàÿ ìèëèöèÿ áóäåò, êàê è ïðåæäå, âåðíà ñåìüå ßíóêîâè÷à, à íå ãîñóäàðñòâó. Îí îáåùàë íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé çà òðè ìåñÿöà — íî Ïóòèí ÿâíî ñ ýòîé íàëàäêîé íå ñïåøèò. Ñëîâîì, ïðåçèäåíòñêèé ïîñò, òåì áîëåå â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííûõ ïîëíîìî÷èé è çàâûøåííûõ îáùåñòâåííûõ îæèäàíèé — ýòî ñêîðåå èñïûòàíèå, ÷åì íàãðàäà.

Haqqin.az, Àçåðáàéäæàí Îïïîíåíòû ñðàâíèâàþò Ïîðîøåíêî ñ Áåðëóñêîíè è ñ÷èòàþò àôåðèñòîì. Ïîðîøåíêî îáåùàåò âñå âñåì è êàæäîìó: èñêîðåíåíèå êîððóïöèè, âîçâðàùåíèå Êðûìà, ïîâûøåíèå çàðïëàò, óêðåïëåíèå àðìèè, îòìåíó âèç â Åâðîïó, äèàëîã ñ Ðîññèåé.

Figaro, Ôðàíöèÿ

Ãäå ðîäèëñÿ, òàì íå ïðèãîäèëñÿ Âåñíîé 1783-ãî Îñèï Äåðèáàñ îòïðàâèëñÿ â Íîâîðîññèþ, èìåÿ ïðè ñåáå ñîáñòâåííîðó÷íî íàïèñàííûé ïëàí ðåôîðìû ÷åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Ïîäðóæèëñÿ ñ Àëåêñàíäðîì Ñóâîðîâûì, ðóêîâîäèë âçÿòèåì Õàäæèáåÿ (ãîðîäà, ñòîÿâøåãî íà ìåñòå íûíåøíåé Îäåññû), ðàçðàáîòàë ïëàí øòóðìà Èçìàèëà.  1791 ã. êîíòð-àäìèðàë Äåðèáàñ ó÷àñòâîâàë â ðàçðàáîòêå ïëàíà ñòðîèòåëüñòâà ïîðòà â Õàäæèáåå è ðóêîâîäèë ýòîé ïîñòðîéêîé. Ïðèíèìàë äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ãîðîäà, ãëàâíàÿ óëèöà êîòîðîãî íàçâàíà â åãî ÷åñòü — Äåðèáàñîâñêîé. Ïîñëå êîí÷èíû Åêàòåðèíû II ïîïàë â îïàëó. Áûâøåãî êîìàíäóþùåãî ×åðíîìîðñêèì ôëîòîì íàçíà÷èëè óïðàâëÿþùèì ëåñíûì äåïàðòàìåíòîì. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñîâðåìåííèêîâ, Äåðèáàñ áûë îäíèì èç àêòèâíûõ îðãàíèçàòîðîâ çàãîâîðà ïðîòèâ Ïàâëà II.  êîíöå íîÿáðÿ 1800 ã. Îñèï Ìèõàéëîâè÷ òÿæåëî çàáîëåë (ñóùåñòâóåò ãèïîòåçà, ÷òî áûë îòðàâëåí) è 2 äåêàáðÿ ñêîí÷àëñÿ, ïîõîðîíåí íà Ñìîëåíñêîì ëþòåðàíñêîì êëàäáèùå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 6 èþíÿ — 125 ëåò íàçàä — â Êèåâå ïîÿâèëñÿ íà ñâåò çíàìåíèòûé àâèàêîíñòðóêòîð Èãîðü ÑÈÊÎÐÑÊÈÉ. Ó÷èëñÿ â Êèåâñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå, êîòîðûé, îäíàêî, íå îêîí÷èë — óâëåêñÿ êîíñòðóèðîâàíèåì ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ. Ïîçæå çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè â àâèàñòðîåíèè Èãîðþ Èâàíîâè÷ó áûë âðó÷åí äèïëîì Ïåòåðáóðãñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïåðâîå óñïåøíîå èñïûòàíèå àýðîïëàíà åãî êîíñòðóêöèè ñîñòîÿëîñü â 1910 ã. Ïîëåò äëèëñÿ 12 ñ ïðè ìàêñèìàëüíîé âûñîòå 1,5 ì. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî íåäåëü Ñèêîðñêèé îòîðâàë àïïàðàò îò çåìëè íà 4 ì. Çàòåì ïîäíÿëñÿ íà 25 ì. À â ñëåäóþùåì ãîäó åãî ñàìîëåòû ëåòàëè íà âûñîòå 500 ì. Èãîðü Èâàíîâè÷ íåîäíîêðàòíî óñ-

30.V 2014

ñòð. F2—3, F4—5, F6

ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈß ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Êàê è áîëüøèíñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé, êîëëåêòèâ «2000» øîêèðîâàí è âîçìóùåí òîé âàêõàíàëèåé íàñèëèÿ, êîòîðàÿ çàõëåñòíóëà ðÿä ðåãèîíîâ è ñäåëàëà æèçíü ìíîãèõ ëþäåé íåâûíîñèìîé. Ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî óáèéñòâà, ãðàáåæè è òåððîð — ÷ðåçâû÷àéíî ïëîõèå èíñòðóìåíòû äëÿ îòñòàèâàíèÿ ÷üèõ áû òî íè áûëî ïðàâ.

F

òàíàâëèâàë ìèðîâûå ðåêîðäû è ïî âûñîòå, è ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïîëåòîâ, è ïî êîëè÷åñòâó ïàññàæèðîâ íà áîðòó. Ñîçäàë ïåðâûé â ìèðå ÷åòûðåõìîòîðíûé ñàìîëåò — «Ðóññêèé âèòÿçü» è ïåðâûé â ìèðå ÷åòûðåõìîòîðíûé òÿæåëûé áîìáàðäèðîâùèê — «Èëüÿ Ìóðîìåö». Àâèàìàøèíû êîíñòðóêöèè Ñèêîðñêîãî î÷åíü ïðèãîäèëèñü Ðîññèè âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Ïîñëå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè 1917-ãî íà ïðåäïðèÿòèè, ãäå ñîçäàâàëèñü ñàìîëåòû Ñèêîðñêîãî, íà÷àëèñü çàáàñòîâêè è äèâåðñèè. Èãîðÿ Èâàíîâè÷à, íå ñêðûâàâøåãî ìîíàðõè÷åñêèõ óáåæäåíèé, ïðèíÿëèñü òðàâèòü êàê «ïîñîáíèêà ïðåæíåãî ðåæèìà».  íà÷àëå 1918 ã. îí ïîêèíóë Ðîññèþ è ïîñëå êîðîòêîãî ïðåáûâàíèÿ â Àíãëèè è Ôðàíöèè îáîñíîâàëñÿ â ÑØÀ, ãäå àêòèâíî ñîòðóäíè÷àë ñ áåëîé ýìèãðàöèåé, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïëàíîâ ñâåðæåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè, áûë ÷ëåíîì Îáùåñòâà ðåâíèòåëåé ïàìÿòè ãîñóäàðÿ-èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II (ñ öàðåì àâèàêîíñòðóêòîð áûë çíàêîì ëè÷íî). Âïîñëåäñòâèè îòîøåë îò ïîëèòèêè.  ÑØÀ ó÷åíûé ðàçðàáîòàë ìíîæåñòâî òèïîâ ñàìîëåòîâ. Íà ñîçäàííûõ èì âåðòîëåòàõ âûïîëíåíû ïåðâûå ïåðåëåòû ÷åðåç Àòëàíòè÷åñêèé è Òèõèé îêåàíû. Óìåð â 1972 ã. Q

> Îêîí÷àíèå ÷èòàéòå, ïîæàëóéñòà,

Ïåòð Ïîðîøåíêî ïîîáåùàë íà÷àòü äèàëîã ñ Ðîññèåé è íà÷àòü ïåðåãîâîðû î íîâîì äîãîâîðå âçàìåí Áóäàïåøòñêîãî ìåìîðàíäóìà 1994 ã., â êîòîðîì Ðîññèÿ, ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèÿ îáåùàëè çàùèùàòü òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü Óêðàèíû â îáìåí íà îòêàç îò ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

Guardian, Âåëèêîáðèòàíèÿ Ñàìûé ãëóáîêèé ðàñêîë ñóùåñòâóåò äàæå íå ìåæäó òåìè, êòî âîþåò ñåãîäíÿ â Äîíáàññå, à â ñàìîì Êèåâå. Ýòîò ðàñêîë î÷åâèäåí íà ìàéäàíå, ãäå ïîêðûâøèåñÿ ãðÿçüþ àêòèâèñòû ïðîäîëæàþò êðóãëîñóòî÷íî óäåðæèâàòü ñâîè èìïðîâèçèðîâàííûå áàððèêàäû è ëàãåðü, à ñàìîíàçíà÷åííûå ñèëû îáîðîíû õîäÿò ñ îðóæèåì, ïðîâåðÿþò åäóùèå ìèìî ìàøèíû è ïðîâîäÿò ñòðîåâûå ó÷åíèÿ. Ïîñðåäè ýòîãî íàïîëîâèíó óïîðÿäî÷åííîãî õàîñà, ïîñðåäè ñàìîäåëüíûõ ïàìÿòíèêîâ ïàâøèì ìàíèôåñòàíòàì, ïî óñåÿííûì ïàëàòêàìè óëèöàì õîäÿò ñîñòîÿòåëüíûå ìåñòíûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà. Îíè èäóò ïî ñâîèì äåëàì, êàê áóäòî íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü, ïîêóïàþò ìîðîæåíîå, ôîòîãðàôèðóþòñÿ, çàõîäÿò è âûõîäÿò èç ìîäíûõ ìàãàçèíîâ. Êàæåòñÿ, ÷òî äâå ñòîðîíû ïðîñòî èãíîðèðóþò äðóã äðóãà.

The National Interest, ÑØÀ Óñïåõ ïîâñòàíöåâ ïîçâîëÿåò äîïóñêàòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî ñëåäîì çà Êðûìîì è Äîíáàññîì â ñòîðîíó Ðîññèè îïðîêèíóòñÿ è äðóãèå «êîñòÿøêè äîìèíî». Âîñòîê è ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ, ïîðòîâûé ãîðîä Îäåññà, òåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð Äíåïðîïåòðîâñê — âñå îíè òîæå ðóññêîÿçû÷íûå. ×òîáû èõ íå ïîòåðÿòü, ëþäÿì äîëæíî ñòàòü ÿñíî, ÷òî Êèåâ è Çàïàä äàäóò èì áîëüøå, ÷åì Ìîñêâà. È åñëè Åâðîïà õî÷åò ïîìî÷ü, ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî ñàìîå âðåìÿ.

Frankfurter Allgemeine, Ãåðìàíèÿ Íûíåøíåå óêðàèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îòêðîâåííî ïðîçàïàäíûì, àíòèðîññèéñêèì è êîñâåííî àíòèñîâåòñêèì.  íåì åñòü ìíîãî áàíäèòîâ è òåíåâûõ ïîëèòèêîâ, êîòîðûå õîðîøî ïîíèìàþò, êòî èõ äðóçüÿ. Âîñòî÷íîé Óêðàèíå íå óäàñòñÿ èçâëå÷ü íèêàêîé âûãîäû èç òåêóùèõ ñîáûòèé. Æèòåëè Äîíáàññà îòíîñÿòñÿ ê íèì ñ áîëüøèì ïîäîçðåíèåì. È, ìîæåò áûòü, ïîýòîìó îíè ñêîðåå ïðåäïî÷òóò ñòàòü çàáûòûì ðåãèîíîì ìîùíîé ñòðàíû, ÷åì çàáðîøåííûì ðàéîíîì çàõîëóñòüÿ.

Forbes, ÑØÀ

> Ïðîäîëæåíèå, ïîæàëóéñòà, ÷èòàéòå íà ñòð. F6

â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ïàêèñòàí òðåáóåò âîçâðàòà $200 ìëðä. èç øâåéöàðñêèõ áàíêîâ Î íàìåðåíèè ïðîâåñòè ïåðåãîâîðû ñî Øâåéöàðèåé ïî ïîâîäó âîçâðàòà äåíåã, íåçàêîííî âëîæåííûõ ïàêèñòàíöàìè â áàíêè ýòîé ñòðàíû, ñîîáùèë ìèíèñòð ýêîíîìèêè Ïàêèñòàíà Èðàê Äàð. «Îäèí èç äèðåêòîðîâ Credit Suisse AG ïóáëè÷íî çàÿâèë, ÷òî òîëüêî â åãî áàíêå äåïîíèðîâàí ïàêèñòàíñêèé êàïèòàë ñòîèìîñòüþ $97 ìëðä. Áûâøèé ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Øâåéöàðèè Ìèøëèí Êàëüìè-Ðå

îöåíèë îáúåì ïàêèñòàíñêèõ äåíåã, ñêðûòûõ â Øâåéöàðèè, â $200 ìëðä.», — ãîâîðèò îí. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, ñèòóàöèÿ òðåáóåò íåìåäëåííûõ äåéñòâèé, ïîñêîëüêó âîçâðàò ýòèõ äåíåã ïîìîæåò ñòðàíå ïîãàñèòü âíåøíèé äîëã, äîñòèãàþùèé $150 ìëðä. Âëàñòè Ïàêèñòàíà ññûëàþòñÿ íà øâåéöàðñêèé çàêîí 2010 ã. î ðåñòèòóöèè íåçàêîííûõ àêòèâîâ, ïîçâîëÿþùèé ïðàâèòåëüñòâó Øâåéöàðèè 27

îáìåíèâàòüñÿ èíôîðìàöèåé î ïðåäïîëîæèòåëüíî ïðîòèâîçàêîííî ïðèîáðåòåííûõ ñðåäñòâàõ, ðàçìåùåííûõ íà äåïîçèòàõ â áàíêàõ ñòðàíû. Êîððóïöèÿ è óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ — êëþ÷åâûå ïðîáëåìû äëÿ Ïàêèñòàíà, íóæäàþùåãîñÿ â ïîñòîÿííîé ïîìîùè èíîñòðàííûõ äîíîðîâ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ äåôèöèòà áþäæåòà è ïîêðûòèÿ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ. © 2014 DPA/ÌÑÒ

Îò ðåäàêöèè. Èíèöèàòèâà ïàêèñòàíñêîãî ìèíèñòðà âûãëÿäèò äîâîëüíî ñâåæî è íåñòàíäàðòíî. Âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó áû íîâûì âëàñòÿì Óêðàèíû íå âçÿòü ïðèìåð ñ àçèàòñêèõ êîëëåã è íå íà÷àòü áîðüáó çà âîçâðàùåíèå óêðàäåííûõ äåíåã, â ÷àñòíîñòè — ìèëëèîíîâ Ïàâëà Ëàçàðåíêî.


ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ÐÈÑÓÍÎÊ ÈÃÎÐß ÊÎÍÄÅÍÊÎ

30.V 2014

ñ ìåñòà ñîáûòèÿ

F2

Ïðåçèäèóì ñúåçäà «Íàðîäíîãî ôðîíòà» (ñëåâà íàïðàâî): Ïàâåë Ãóáàðåâ, Êîíñòàíòèí Äîëãîâ, Îëåã Öàðåâ, Àëåêñàíäð Çèí÷åíêî, Âëàäèìèð Ðîãîâ, Þðèé Áàðàáàøîâ, Äåíèñ Ïóøèëèí, Àëåêñåé Êàðÿêèí

Êàê ñîçäàâàëñÿ Íàðîäíûé Ðåïîðòàæ ôðîíò Íîâîðîññèè î÷åâèäöà öèè Îëåã Öàðåâ îòìåòèë, ÷òî — ïóñòü â ìåíüøåé ìåðå — íî ïîäîáíàÿ îïàñíîñòü ïîäñòåðåãàëà âñåõ ïðèáûâøèõ íà ìåðîïðèÿòèå: «Íà ñúåçä Þãî-Âîñòîêà â Äîíåöê ïðèáûëî 145 äåëåãàòîâ èç 8 îáëàñòåé Óêðàèíû. Ëþäè äîáèðàëèñü ÷åðåç áëîêïîñòû, ðèñêóÿ ñîáîé, áëàãîïîëó÷èåì ðîäíûõ è áëèçêèõ, ïîñòàâèâ íà êàðòó áèçíåñ, êàðüåðó, ñîáñòâåííóþ æèçíü. È îò ýòîãî èõ ïîçèöèÿ ñòàíîâèòñÿ åùå öåííåå. Âåäü áîëüøàÿ Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå òîæå ñêëàäûâàëàñü èç ìàëåíüêèõ ïîäâèãîâ îáû÷íûõ ëþäåé. Êòî-òî âîåâàë, êòî-òî ðàáîòàë â òûëó, êòî-òî ðàñêëåèâàë ëèñòîâêè ïðîòèâ îêêóïàíòîâ, à êòî-òî ñïåë ïåðåä ðàññòðåëîì «Èíòåðíàöèîíàë». ß ñìîòðþ íà ñâîèõ ñîðàòíèêîâ â çàëå è ïîíèìàþ: ìû ïîáåäèì. Äðóãîãî ïóòè ó íàñ ïðîñòî íåò». Ïî ìíåíèþ Öàðåâà, ïåðâîïðè÷èíà âñåõ óêðàèíñêèõ áåä — âñåâëàñòèå îëèãàðõîâ, èõ âìåøàòåëüñòâî â ïî-

ëèòèêó: «Ó íàñ äâå ïðîáëåìû — ýòî íàöèñòû è îëèãàðõè. Ïîñëåäíèå íà÷àëè «ðåâîëþöèþ», îíè æå, ôèíàíñèðóÿ ôàøèñòîâ, óñòðîèëè è ãðàæäàíñêóþ âîéíó. Ìû ñîçäàåì íîâîå îáùåñòâî — â êîòîðîì äåíüãè íå áóäóò âìåøèâàòüñÿ â ïîëèòèêó, ñîçäàåì ñòðàíó, çà êîòîðóþ íàøèì äåòÿì íå áóäåò ñòûäíî». «Äåìîíòàæ îëèãàðõèè», êñòàòè, âòîðîé ïóíêò ìàíèôåñòà. Òàê ÷òî ãäåòî ìîæíî ïîíÿòü «õîçÿåâ Äîíáàññà», âûñòóïèâøèõ ïðîòèâ ÄÍÐ. Ïîñêîëüêó Êâàñíþê âûñòóïèòü íå ñìîã, â ðóêîâîäñòâî Íàðîäíîãî ôðîíòà óæå ïî çàâåðøåíèè ñúåçäà ïîñòóïèëà òåëåãðàììà îò ëèäåðà «Ðîäèíû» Èãîðÿ ÌÀÐÊÎÂÀ: «Åñëè Êèåâ íå îäóìàåòñÿ è íå ïðåêðàòèò ÀÒÎ, íå ñÿäåò çà êðóãëûé ñòîë, îí ðèñêóåò ïîëó÷èòü ïîëíîìàñøòàáíóþ ãðàæäàíñêóþ âîéíó íà âñåì Þãî-Âîñòîêå. Î êàêèõ âûáîðàõ («ïðåçèäåíòñêèõ». — Ä. Ñ.) ìîæåò èäòè ðå÷ü, åñëè ÷àñòü íàñåëåíèÿ íå

ïðèíèìàëà ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè, åñëè ëþáàÿ àëüòåðíàòèâíàÿ òî÷êà çðåíèÿ ïðåñëåäîâàëàñü. Ïîëíîöåííûì îáúåäèíåíèå ÄÍÐ è ËÍÐ ñòàíåò òîëüêî ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó îñòàëüíûõ ðåãèîíîâ Íîâîðîññèè». Êàê âèäèì, ïîçèöèÿ Èãîðÿ Îëåãîâè÷à ñòàëà ãîðàçäî áîëåå ðàäèêàëüíîé ñ ìîìåíòà âûõîäà åãî èç òþðüìû, êîãäà îí èçáåãàë äàæå ñëîâà «ôåäåðàëèçàöèÿ». Íå ïîä ó÷àñòèå ëè â «Íàðîäíîì ôðîíòå» îäåññêîé «Ðîäèíû» ïðåäëàãàëèñü «ïðîóêðàèíñêèå» ôîðìóëèðîâêè, âûçâàâøèå íåäîóìåíèå ïðåäñòàâèòåëåé ÄÍÐ? È íå ïîìåíÿëà ëè òî÷êó çðåíèÿ Ìàðêîâà ïîçèöèÿ Ãóáàðåâà è Ïóøèëèíà. Êîíñòàíòèí ÄÎËÃΠïîáëàãîäàðèë Äåíèñà Ïóøèëèíà çà óïîìèíàíèå ãîðîäîâ, êîòîðûå òàêæå ïðèíÿëè íà ñåáÿ óäàð óêðàèíñêèõ ñèëîâèêîâ è òåì ñàìûì îáëåã÷èëè ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìîâ â Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé îáëàñòÿõ: «Ñåé÷àñ Õàðü-

ÃÎÐÜÊÈÉ ÞÌÎÐ

ÐÈÑÓÍÎÊ ÈÃÎÐß ÊÎÍÄÅÍÊÎ

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. F1  èòîãå áóðíîé, íî äðóæåñêîé — à ïîòîìó äîáðîæåëàòåëüíîé — äèñêóññèè áûëî ðåøåíî äîðàáîòàòü äîêóìåíò ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé, ïðîçâó÷àâøèõ èç óñò ïðåäñòàâèòåëåé ÄÍÐ è ËÍÐ (â òîì ÷èñëå Ïàâëà Ãóáàðåâà) è ïîääåðæàííûõ ìíîãèìè äåëåãàòàìè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. Íà ýòèõ óñëîâèÿõ â ñîñòàâ ðóêîâîäñòâà ïðîâîçãëàøåííîãî Íàðîäíîãî ôðîíòà âîøëè ðóêîâîäèòåëè ËÍÐ è ÄÍÐ Âàëåðèé Áîëîòîâ è Äåíèñ Ïóøèëèí, à òàêæå ëèäåð äâèæåíèÿ «ÞãîÂîñòîê» — Îëåã Öàðåâ (îò Äíåïðîïåòðîâñêîé îáë.), Âëàäèìèð Ðîãîâ (îò Çàïîðîæñêîé), Êîíñòàíòèí Äîëãîâ (îò Õàðüêîâñêîé), Þðèé Áàðàáàøîâ (îò Íèêîëàåâñêîé), Èãîðü Ìàðêîâ (îò Îäåññêîé), Âèêòîð Çîëîòîíþê (îò Õåðñîíñêîé îáë.). Íà÷àëñÿ ñúåçä ñ ìèíóòû ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î æåðòâàõ òåððîðà â Îäåññå è äðóãèõ ãîðîäàõ þãî-âîñòîêà. Äàëåå âåäóùèé — ëèäåð Õàðüêîâñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ Êîíñòàíòèí ÄÎËÃΠ— ïîä÷åðêíóë: «Ìû çäåñü ñîáðàëèñü, ÷òîáû îòñòîÿòü íàøå ïðàâî íà æèçíü». Ïåðâûì âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü ðåñïóáëèêàíñêîãî ñîáðàíèÿ ËÍÐ Àëåêñåé ÊÀÐßÊÈÍ. Îí çàÿâèë: «Êðîâü, ïðîëèòàÿ íà Äîíáàññå, ðàçäåëèëà íàñ ñ Óêðàèíîé íàâñåãäà. Ìû íå áóäåì èìåòü íè÷åãî îáùåãî ñ Êèåâîì äî òåõ ïîð, ïîêà áàíäåðîâöû áóäóò ó âëàñòè. È íèêàêèå «ïðåçèäåíòñêèå» âûáîðû, íàâÿçàííûå Êèåâîì, ó íàñ íå ïðîéäóò». Îäíàêî èìåííî ïðåäñòàâèòåëü ÄÍÐ îçâó÷èë ïðåäëîæåíèå ñîçäàòü îáùèé Íàðîäíûé ôðîíò (äëÿ çàùèòû îò «îêêóïàöèîííûõ âîéñê»), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðèíöèïèàëüíîé ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà Ëóãàíñêîé ðåñïóáëèêè (à Êàðÿêèí èçâåñòåí è êàê áëèæàéøèé ñîðàòíèê ãëàâû ËÍÐ Âàëåðèÿ Áîëîòîâà) èíèöèàòèâû «Þãî-Âîñòîêà». Ïî ìíåíèþ æå Äåíèñà ÏÓØÈËÈÍÀ, íàðîä Äîíáàññà ïîäíÿëñÿ è íà çàùèòó ñàìîèäåíòèôèêàöèè: «Ìû âîçðîäèëè â ñåáå èìÿ ðóññêîå, ìû âñïîìíèëè, ÷òî ìû ïðàâîñëàâíûå (ïîòîìó ÷òî ðóññêèé — ýòî áîëåå ÷åì íàöèîíàëüíîñòü). À âîéíà ïðîòèâ íàñ áûëà ðàçâÿçàíà íå ñåé÷àñ. Äåñÿòèëåòèÿ ýòíîöèäà ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî äåòè íàøè ñòàëè çàÿâëÿòü ðîäèòåëÿì, äåäóøêàì, áàáóøêàì, ÷òî îíè íå ðóññêèå. Ìû âîññòàëè, ÷òîáû ...÷òîáû îáúåäèíèòü ñåìüè è ïîêîëåíèÿ. Íàì óæå óäàëîñü ïðîâåñòè ðåôåðåíäóìû, êîòîðûå ...ïðîäåìîíñòðèðîâàëè åäèíñòâî. Ïîêà ÷òî òàêèå ïëåáèñöèòû óäàëîñü ïðîâåñòè òîëüêî â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé ðåñïóáëèêàõ. Íî åñëè áû íå Õàðüêîâ, íå Îäåññà, íå Çàïîðîæüå, íå Äíåïðîïåòðîâñê, ó íàñ áû ýòîãî íå ïîëó÷èëîñü. Ýòî òîëüêî íà÷àëî. Ìû èäåì äàëüøå è áóäåì ðàçâèâàòü îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå». Îò Îäåññû äîëæåí áûë âûñòóïàòü òåëåâåäóùèé, âèäíûé ÷ëåí ïàðòèè «Ðîäèíà» Ãåîðãèé Êâàñíþê, íî êèëîìåòðàõ â ñòà îò Äîíåöêà åãî ñîïðîâîæäåíèå îáíàðóæèëî íåîæèäàííûé ïîñò Íàöãâàðäèè Óêðàèíû, íà êîòîðîì èçâåñòíîìó êðèòèêó ýòèõ ñàìûõ «ãâàðäèé» «ñâåòèòüñÿ» áûëî êðàéíå îïàñíî. Ãëàâà Äíåïðîïåòðîâñêîé äåëåãà-

Âîéíà âîéíîé, à ôóðøåò ïî ðàñïèñàíèþ

24

êîâ — ãîðîä-ðåêîðäñìåí ïî ÷èñëó ðàçèâ íàäåæäó, ÷òî Äîíåöêîå è Ëóïîëèòçàêëþ÷åííûõ: áîëåå ñòà íàøèõ ãàíñêîå îïîë÷åíèå ïîääåðæàò ïðîòîâàðèùåé — ëèäåðîâ ìàëî-ìàëüñêè òåñò, âûçðåâàþùèé, ïî ñëîâàì Âèêàêòèâíûõ ãðóïï ñèäÿò â ÑÈÇÎ (Õàðü- òîðà Àëåêñååâè÷à, â Ïðè÷åðíîìîðüå. êîâñêîì, Ïîëòàâñêîì, Êèåâñêîì). Ëèäåð ïðîòåñòíûõ ãðóïï Íèêîëà ÷óäîâèùíûõ óñëîâèÿõ». åâñêîé îáëàñòè Þðèé ÁÀÐÀÁÀØΠÎò ñåáÿ çàìå÷ó, ÷òî ïðèçâàë ê ñîçäàíèþ âïåðâûå óâèäåâøèåñÿ Åñëè «çàùèòà îò Íîâîðîññèè íà ïðèííà ñúåçäå îáúÿâëåííàöèñòñêèõ áàíä» öèïàõ íàöèîíàëüíîé íûå â ðîçûñê «ñèïîëèòèêè, â êîðíå îòíàøëà ïîíèìàíèå ëè÷àþùåéñÿ îò òàêîâîé äåëüöû» Äîëãîâ è Ãóó âñåõ ó÷àñòíèêîâ íà Óêðàèíå. Ãëàâíóþ áàðåâ äåëèëèñü â ïðåçèäèóìå âïå÷àòëåíèñúåçäà, òî òåçèñ ïðè÷èíó «êðèçèñà óêÿìè îò òþðåìíîé «áàðàèíñêîé ãîñóäàðñòâåíî «áîðüáå ëàíäû» — Êîíñòàííîñòè» Þðèé Âëàäèçà äîñòîéíóþ òèí ïîêàçûâàë Ïàâëó, ñëàâîâè÷ âèäèò â ëèøåêàêîé äëèíû ÷åðâè íèè ðóññêîãî è ðóññêîæèçíü» âûÿâèë «ïîäàâàëèñü» â êà÷åÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ èõ ðàçíîãëàñèÿ ñòâå ãàðíèðà ê ïðîíåîòúåìëåìûõ ãðàæäàíòóõøåé ìîéâå, à òîò ñêèõ ïðàâ, â îáîñíîâàóñèëåííî êèâàë ãîëîíèå ÷åãî è áûëî ââåäåâîé. íî ïîíÿòèå «óêðàèíñêàÿ òèòóëüíàÿ Òàêæå ïîáëàãîäàðèë æèòåëåé Äîí- íàöèÿ». áàññà è ïðåäñòàâèòåëü Õåðñîíñêîé Ïðåäñòàâèòåëü Çàïîðîæñêîé îáîáëàñòè Âèêòîð ÇÎËÎÒÎÍÞÊ, âû- ëàñòè (òàêæå îáúÿâëåííûé â ðîçûñê) Âëàäèìèð ÐÎÃΠñ÷èòàåò: «Óêðàèíà âñå åùå èìååò øàíñû ñîõðàíåíèÿ ñâîåé òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè è ñóùåñòâîâàíèÿ â ôîðìå ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà ïî ïðèìåðó Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû. Íî ýòè øàíñû óìåíüøàþòñÿ ñ êàæäîé âûïóùåííîé ïóëåé è ñ êàæäîé îòíÿòîé æèçíüþ. Ñåãîäíÿøíèé ñúåçä è ïðèíÿòûå íà íåì ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè «Íàðîäíîãî ôðîíòà» è î íåïðèçíàíèè âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû 25 ìàÿ ïîêàçàëè, ÷òî Þãî-Âîñòîê åäèí, ÷òî ýòî íå òîëüêî Äîíåöêàÿ è Ëóãàíñêàÿ ðåñïóáëèêè, à åùå 6 îáëàñòåé, â ñåðäöàõ æèòåëåé êîòîðûõ óæå ïðîèçîøëî âîçðîæäåíèå Íîâîðîññèè. Íî òåððîð òîëüêî äîâåðøèò ðàñêîë ñòðàíû è åå ñóùåñòâîâàíèå â ïðåæíåì âèäå. Åñëè áû òå, êòî îòäàåò ïðèêàçû â Êèåâå, ïðîâîäèëè äåéñòâèòåëüíî àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ, èì ñëåäîâàëî áû çàñòðåëèòüñÿ. Ïîòîìó ÷òî èñòèííûå òåððîðèñòû — îíè».  çàêëþ÷åíèå Àëåêñàíäð ÇÈÍ×ÅÍÊÎ, ðóêîâîäèòåëü çèìíåãî êèåâñêîãî àíòèìàéäàíà: «Ñëàâà Áîãó, ðîäèëàñü ñòðàíà, ðîäèëîñü ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, êîòîðîå ïðîòèâîñòîèò ðàñïðîñòðàíåíèþ ôàøèñòñêîé ÷óìû. Íî íå äóìàéòå, ÷òî ðóññêèå æèâóò òîëüêî íà þãî-âîñòîêå.  Êèåâå è âî ìíîãèõ ãîðîäàõ öåíòðàëüíîé Óêðàèíû äîñòàòî÷íî ëþäåé, ïîíèìàþùèõ, ÷òî ðóññêèå è óêðàèíöû — åäèíûé íàðîä. Ïîëòàâà, Êèðîâîãðàä, ×åðíèãîâ, Ñóìû è Êèåâ — ýòî Íîâîðîññèÿ áóäóùåãî, Íîâîðîññèÿ 2.0». Äìèòðèé ÑÊÂÎÐÖÎÂ


ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÌ c äíåì ðîæäåíèÿ

Åâãåíèÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÓÄÎÄÀ — ïðåäñåäàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîãî ðàéñîâåòà.

1 èþíÿ

3 èþíÿ

Âàëåðèÿ Ïàíàñîâè÷à ÁÓÖÀÍÎÂÀ — ïðåäñåäàòåëÿ Ïðèìîðñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè.

Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ÍÀÓÌÎÂÈ×À — ãîðîäñêîãî ãîëîâó Øàõòåðñêà.

31 ìàÿ

2 èþíÿ

5 èþíÿ

Èãîðÿ Èâàíîâè÷à ÇÀÁÈßÊÓ — ïðåäñåäàòåëÿ ×åìåðîâåöêîãî ðàéñîâåòà.

Îëåãà Ìèõàéëîâè÷à ÌÈÕÀÉËÎÂÀ — ïðåäñåäàòåëÿ Áó÷à÷ñêîãî ðàéñîâåòà.

Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à ×ÓÌÀÊÀ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

30 ìàÿ

Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. F1

Äóìàþ, âûáîðû-2014 âîéäóò â ó÷åáíèêè ïîëèòîëîãèè êàê ýòàëîí ïðèìåíåíèÿ ìàíèïóëÿòèâíûõ òåõíîëîãèé, ðàñêðóòêè â êðàò÷àéøèå ñðîêè êàíäèäàòà (ïðè÷åì èçíà÷àëüíî íå ïðîñòî çàìåòíî îòñòàâàâøåãî îò öåëîé ãðóïïû ëèäåðîâ, íî è èìåâøåãî çíà÷èòåëüíûé íåãàòèâíûé ðåéòèíã äàæå ñðåäè èçáèðàòåëåé ñâîåãî ñåãìåíòà ýëåêòîðàëüíîãî ïîëÿ) ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ìàíèïóëÿöèé ñ ïóáëèêóåìûìè ïðåäâûáîðíûìè ðåéòèíãàìè. Ìíîãèì ñâîèì çíàêîìûì, ñîáðàâøèìñÿ ãîëîñîâàòü çà Ïîðîøåíêî, à òàêæå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ÿ çàäàâàë âîïðîñ: «Ïî÷åìó îí, à íå, ñêàæåì, Ãðèöåíêî?» è ïîëó÷àë ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íûé ïî ñìûñëó îòâåò: «Îí ëèäåð ãîíêè, à âûáîðû íóæíî ïðîâåñòè â îäèí òóð». Î ëè÷íûõ êà÷åñòâàõ íå âñïîìíèë íèêòî. Íî ãäå æå òîãäà òîò áàçîâûé, «èçíà÷àëüíûé» ýëåêòîðàò Ïåòðà Àëåêñååâè÷à, ãäå òå åãî ñòîðîííèêè, êîòîðûõ êàêèõ-òî òðè— ÷åòûðå ìåñÿöà íàçàä îêàçàëîñü áîëüøå, ÷åì ñòîðîííèêîâ Òèìîøåíêî, Êëè÷êî (âåäü ïåðåä ñíÿòèåì êàíäèäàòóðû ïîñëåäíèì îí ÿêîáû íà÷àë îòñòàâàòü îò Ïîðîøåíêî), êîòîðûå è ñäåëàëè Ïîðîøåíêî ëèäåðîì ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè? Ïî ñóòè èõ íåò. Íàïðàøèâàåòñÿ âûâîä, ÷òî âûáîðû — ñðåæèññèðîâàííûé ñïåêòàêëü ñ çàðàíåå çàïëàíèðîâàííûì èñõîäîì, â êîòîðîì «ïðî÷èì» (êðîìå íàçíà÷åííîãî ôàâîðèòà) îòâåäåíà ðîëü ìàññîâêè, äåìîíñòðèðóþùåé (ïðåæäå âñåãî çàïàäíîìó îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ) èõ äåìîêðàòè÷íîñòü, ÷òî ìíîãèì êàíäèäàòàì áûëî «ðåêîìåíäîâàíî» ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûáîðàõ, íî â òî æå âðåìÿ íå ñèëüíî «àêòèâíè÷àòü», äàáû «îáùèìè óñèëèÿìè» íå ïîìåøàòü ïîáåäå Ïîðîøåíêî óæå â ïåðâîì òóðå. Âåäü òàêàÿ «ïîáåäà» êðàéíå íåîáõîäèìà çàðóáåæíûì «äðóçüÿì Óêðàèíû» êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ áûñòðåéøåé ïîëíîé ëåãèòèìèçàöèè ðåæèìà, ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ ïîñëå ìàéäàíà, òàê è èç ñîîáðàæåíèé «ïðåçåíòàöèè» Ïåòðà Ïîðîøåíêî â êà÷åñòâå îáùåíàöèîíàëüíîãî ëèäåðà. Âûøåñêàçàííîå îòíîñèòñÿ è ê Þëèè Òèìîøåíêî. Äà, íà ïåðâûé âçãëÿä, îíà àêòèâíî ïûòàëàñü ïåðåëîìèòü êðàéíå íåáëàãîïðèÿòíî ñêëàäûâàþùóþñÿ äëÿ íåå èçáèðàòåëüíóþ ãîíêó, íî è åå êàìïàíèÿ ïðîõîäèëà (íåñìîòðÿ íà íåñêîëüêî ãðîìêèõ çàÿâëåíèé) äîñòàòî÷íî âÿëî è âåñüìàâåñüìà ñêðîìíî ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèíàíñîâûõ çàòðàò. À âåäü ó ëèäåðà íûíå ôàêòè÷åñêè ïðàâÿùåé ïàðòèè, ÷üè êðåàòóðû ðàññòàâëåíû íà ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå êëþ÷åâûõ ïîñòîâ è â öåíòðå, è íà ìåñòàõ, ïðîáëåì ñ «îðãâîïðîñàìè» íå äîëæíî áûëî áû áûòü, äàæå ñ ïîïðàâêîé íà òî, ÷òî ÷àñòü áþòîâöåâ óæå ïåðåîðèåíòèðóåòñÿ íà íîâîãî «îáùåíàöèîíàëüíîãî ëèäåðà». Ïîýòîìó ñîâåðøåííî íå ñòàëî íåîæèäàííûì, ÷òî Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà îïåðàòèâíî ïðèçíàëà èòîãè âûáîðîâ. Òåì áîëåå íå ñòàëî ñåíñàöèåé, ÷òî íàáëþäàòåëè îò çàïàäíûõ ñòðàí, ìíîæåñòâà ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé äàëè âûáîðàì «ñàìóþ âûñîêóþ îöåíêó», ïðèçíàëè ïðîçðà÷íûìè è ïîäëèííî äåìîêðàòè÷åñêèìè. Òàêèå «ìåëî÷è», êàê íàïàäåíèÿ íà êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû (à â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà Ïåòðà Ñèìîíåíêî íàïàëè ïîñëå òåëåýôèðà ïðàêòè÷åñêè ïî òîé æå «ñõåìå», ÷òî è ðàíåå íà Îëåãà Öàðåâà) â Ïîæàëóéñòà, ñì. íà÷àëî íà ñòð. F1 Ñðàçó æå ñòàëî ÿñíî, ÷òî âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ âûáîðîâ â íåçàâèñèìîé Óêðàèíå äàëüíåéøàÿ îáðàáîòêà ïðîòîêîëîâ íå ñìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò. Êàíäèäàò, âûèãðàâøèé âûáîðû, â ïåðâûé ðàç óâåðåííî ïîáåæäàë âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû (ïðàâäà, îñòàåòñÿ òîëüêî ãàäàòü, êàê áû ïðîãîëîñîâàëè íà ýòèõ âûáîðàõ ÀÐÊ è Äîíáàññ). Ýòî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîå ñîáûòèå, ñâèäåòåëüñòâóþùåå î òîì, ÷òî ãåîïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû, êîòîðûå ïðåäîïðåäåëÿëè ðàçëè÷íîå îòíîøåíèå èçáèðàòåëåé â çàïàäíûõ è âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ ê ãëàâíûì ïðåòåíäåíòàì íà ïîáåäó, ïåðåñòàëè îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ìàññîâîå ýëåêòîðàëüíîå ïîâåäåíèå.

Ïðîòèâîðå÷èÿ íèêóäà íå èñ÷åçëè Ïðîèçîøëî ýòî âîâñå íå îòòîãî, ÷òî ãåîïîëèòè÷åñêèé êóðñ óñòðàèâàåò áîëüøèíñòâî óêðàèíñêèõ ãðàæäàí. Âíåøíå âñå âûãëÿäèò òàê, ñëîâíî óêðàèíñêîå îáùåñòâî îáúåäèíèëîñü âîêðóã èäåè åâðî-àòëàíòè÷åñêîé èíòåãðàöèè: âñå êàíäèäàòû, íå îòêàçàâøèåñÿ îò ó÷àñòèÿ â ïðåäâûáîðíîé áîðüáå è äîøåäøèå äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïîääåðæèâàþò ïðèñîåäèíåíèå Óêðàèíû ê ýêîíîìè÷åñêîìó è ïîëèòè÷åñêîìó ïðîñòðàíñòâó ÅÑ. Òåì íå ìåíåå áûëî áû îøèáêîé ïîëàãàòü, ÷òî â óêðàèíñêîì ñîöèóìå èñ÷åçëè ìåæðåãèîíàëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ, îáóñëîâëåííûå ðàçëè÷íûìè ãåîïîëèòè÷åñêèìè îðèåíòèðàìè. Ïðîñòî ãðàæäàíå áîëüøå íå âåðÿò, ÷òî èõ ìîæíî ðàçðåøèòü â ðàìêàõ ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà, íå ñîçäàâàÿ óãðîçû âíóòðåííåãî êîíôëèêòà èëè äàæå ðàñïàäà ñòðàíû.  êîíöå 90-õ ðàäè ñîõðàíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ìèðà óêðàèíöû îòêàçàëèñü îò ïîïûòêè ðàçðåøèòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàñòóùèì ñîöèàëüíûì íåðàâåíñòâîì è òÿæåëûì ýêîíîìè÷åñêèì ïîëîæåíèåì áîëüøèíñòâà ãðàæäàí.  ðåçóëüòàòå â ñòðàíå, ãäå ñîöèàëüíàÿ íåñïðàâåäëèâîñòü äîñòèãëà âîïèþùèõ ìàñøòàáîâ, ëåâûå ïàðòèè óòðàòèëè ïðåæíèå ïîçèöèè.

ÑÂÎÁÎÄÀ ÑËÎÂÀ F3

ïóëüñ

Ïåðâûå èòîãè öåíòðå ñòîëèöû, ôèçè÷åñêàÿ íåâîçìîæíîñòü äëÿ ìíîãèõ êàíäèäàòîâ âåñòè êàìïàíèþ â ðåãèîíàõ, êàê è ïîÿâèâøèåñÿ â ñåòè ñäåëàííûå íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ ôîòîãðàôèè óðí ñî ñëîæåííûìè â íèõ àêêóðàòíûìè è «âïå÷àòëÿþùèìè» ïî ðàçìåðàì ñòîïêàìè áþëëåòåíåé, õîòÿ è íèçêèå, íî âñå ðàâíî ñîìíèòåëüíûå öèôðû ÿâêè â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ, çàïàäíûå «ðàäåòåëè äåìîêðàòèè», åñòåñòâåííî, íå çàìåòèëè. Îäíàêî òàê èëè èíà÷å, íî ðåçóëüòàòû âûáîðîâ — ýòî, òàê ñêàçàòü, þðèäè÷åñêèé ôàêò, ñîçäàþùèé íîâóþ ïîëèòè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü äëÿ Óêðàèíû, çíà÷èòåëüíî èçìåíÿþùèé ñëîæèâøèåñÿ «ïîëèòè÷åñêèå ðàñêëàäû», âûâîäÿùèé íà àâàíñöåíó íîâûõ ëèäåðîâ è ïðåäðåêàþùèé ñêîðûé çàêàò ìíîãèì ïðåæíèì.  ïåðâóþ î÷åðåäü ñêàæåì î Þëèè Òèìîøåíêî. Ðåçóëüòàò ïðèáëèçèòåëüíî â 12%, áåçóñëîâíî, óêàçûâàåò, ÷òî îíà êàê ïîëèòèê «åäåò ñ ÿðìàðêè». Ñêàçàëèñü êàê óñòàëîñòü îò íåå èçáèðàòåëåé, òî, ÷òî ïîáëåêëà åå «íåïîâòîðèìàÿ» õàðèçìà, âåðíóòü êîòîðóþ ïðàêòè÷åñêè íåðåàëüíî, òàê è (èëè — ãëàâíîå) òî, ÷òî çàïàäíûå èãðîêè áîëüøå íå äåëàþò íà íåå ñòàâêó. Òåì íå ìåíåå ïîëíîå è îêîí÷àòåëüíîå èñ÷åçíîâåíèå Òèìîøåíêî ñ ïîëèòè÷åñêîé ñöåíû ïðîãíîçèðîâàòü íå áóäåì. Ìîæíî îæèäàòü óõîäà îò íåå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñîðàòíèêîâ

(òåì áîëåå ÷òî ó íîâîãî ïðåçèäåíòà ñâîåé ìíîãî÷èñëåííîé êîìàíäû íåò, à çíà÷èò — îòêðîåòñÿ íåìàëî «âàêàíñèé»), íî îïðåäåëåííûé êðóã âåðíûõ ñîðàòíèêîâ è «áàçîâîãî» ýëåêòîðàòà âîêðóã íåå îñòàíåòñÿ, îáåñïå÷èâàÿ åé ïðèñóòñòâèå íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå. Ýòîò ïðîãíîç âîçìîæåí êàê ïðè ñîõðàíåíèè ïîëíîìî÷èé íûíåøíåé Ðàäû, òàê è ïðè ïðîâåäåíèè ïåðåâûáîðîâ ïàðëàìåíòà, êîòîðûå óæå àíîíñèðîâàë Ïåòð Ïîðîøåíêî. È â òîì è äðóãîì ñëó÷àå «Áàòüêèâùèíà» èëè âîéäåò â ïðàâÿùóþ êîàëèöèþ, èëè çàéìåò íèøó «êîíñòðóêòèâíîé», «äåìîêðàòè÷åñêîé» (ò. å. íàöèîíàëèñòè÷åñêîé, ïðîçàïàäíîé) îïïîçèöèè. Íî ïî-íàñòîÿùåìó æåñòêîé êîíôðîíòàöèè ñ íîâîé âëàñòüþ îò íåå îæèäàòü íå ñòîèò — äëÿ Òèìîøåíêî ýòî ÷ðåâàòî íîâûìè «íåïðèÿòíîñòÿìè» (à òàê, êàê ïðè ßíóêîâè÷å, Çàïàä çà íåå çàñòóïàòüñÿ íå áóäåò). Íî è íîâûé ïðåçèäåíò âðÿä ëè áóäåò ñîçäàâàòü ñåáå äîïîëíèòåëüíûå ïðîáëåìû êîíôëèêòîì ñ íûíå íå ïðåäñòàâëÿþùåé óãðîçû ñòàðîé ñîïåðíèöåé, òåì áîëåå èç èäåîëîãè÷åñêè áëèçêîãî ëàãåðÿ. Íàñòîÿùåé æå ñåíñàöèåé ñòàëà «áðîíçà» Îëåãà Ëÿøêî ñ ïðèáëèçèòåëüíî 8% ãîëîñîâ. Àíàëîãèè ýïàòàæíîãî ïîëèòèêà ñ Âëàäèìèðîì Æèðèíîâñêèì ïðîâîäèëèñü äàâíî, âêëþ÷àÿ «äðóãà Áîðþ» êàê àíàëîã «ïàïûþðèñòà» ó ðîññèéñêîãî ïîëèòèêà. È ðåçóëüòàò Ëÿøêî áëèçîê ê «ñòàíäàðò-

íîìó» äëÿ Âëàäèìèðà Âîëüôîâè÷à, â ñòîëü «íàðèöàòåëüíàÿ» ôàìèëèÿ, òàêî÷åì íåñëîæíî óâèäåòü ïðîòåñòíîå ãî- ãî «óñïåõà» íå áûëî áû. Âïðî÷åì, ðèëîñîâàíèå, «êîìïåíñàöèþ» çà îòñóò- ñêóÿ âïàñòü â êîíñïèðîëîãèþ, ìîæíî ñòâèå ãðàôû «Ïðîòèâ âñåõ», íî åñòü äîïóñòèòü, ÷òî ðåçóëüòàò ïðåçèäåíòà è áîëåå ëþáîïûòíîå «ñîâïàäåíèå». Âñåóêðàèíñêîãî åâðåéñêîãî êîíãðåñÍà ôîíå ïðîâàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñà — òàêæå ïîëèòòåõíîëîãèÿ, ïðèÄìèòðèÿ ßðîøà è Îëåãà Òÿãíèáîêà çâàííàÿ ïîêàçàòü ìèðó «àáñóðäíîñòü» ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî, êàê è Æè- îáâèíåíèé â êñåíîôîáèè è àíòèñåìèðèíîâñêèé, ïîëèòèê «ôðèêîâîãî òèïà» òèçìå ñèë, ïðèøåäøèõ ê âëàñòè ïîñËÿøêî «êàíàëèçèðîëå åâðîìàéäàíà. Íàïðàøèâàåòñÿ âàë» ðàäèêàëüíî-íàÒàêàÿ «âåðñèÿ», ê öèîíàëèñòè÷åñêèé âûâîä, ÷òî âûáîðû — ñëîâó, îòëè÷íî îáúñåãìåíò ýëåêòîðàëüÿñíÿåò è ñàìî ðåøåñðåæèññèðîâàííûé íîãî ïîëÿ. È åñëè íèå íèêîãäà íå «õîñïåêòàêëü ñ çàðàíåå äèâøåãî» â ïîëèòèÒÿãíèáîê è ßðîø ïðàêòè÷åñêè íå âåêó áèçíåñìåíà áàëçàïëàíèðîâàííûì ëè èçáèðàòåëüíîé ëîòèðîâàòüñÿ â ïðåèñõîäîì êàìïàíèè, â ýòîì çèäåíòû. Íî â ýòîì ñëîæíî íå óâèäåòü ñëó÷àå ìîæíî ñ÷èíåêèé ñöåíàðèé. Âèäèìî, «ìàâðû», òàòü àáñîëþòíî î÷åâèäíûì, ÷òî âñå ñäåëàâøèå ñâîå äåëî, äîëæíû óéòè, äà- âûáîðû, âêëþ÷àÿ è ýêçèò-ïîëû, — áû íå ïîðòèòü «ñâåòëûé îáðàç» ïîáå- ïîñòûäíûé ôàðñ ñ çàðàíåå ïîäãîòîâäèâøåé óêðàèíñêîé äåìîêðàòèè â ãëà- ëåííûì ðåçóëüòàòîì. çàõ ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè. Ïðàâßâíûé óñïåõ ìîæåò ïðàçäíîâàòü è äà, ßðîø îáúÿñíèë êðàéíþþ ïàññèâ- Àíàòîëèé Ãðèöåíêî, çàíÿâøèé ÷åòíîñòü ñâîåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè âåðòîå ìåñòî ñ 6%. Ýòî îïðåäåëåí«çàíÿòîñòüþ» â âîéíå ñ ñåïàðàòèñòà- íûé ïðîðûâ, âûâîäÿùèé åãî â «âûñìè. Íî è òàì îí îñîáî çàìåòåí íå áûë, øóþ ëèãó» óêðàèíñêèõ ïîëèòèêîâ, â îòëè÷èå îò Ëÿøêî, êîòîðûé åäèí- âåäü ÷åòûðå ãîäà íàçàä îí ïîëó÷èë ñòâåííûì èç êàíäèäàòîâ «çàñâåòèë- ëèøü 1,2%. Ãðèöåíêî â îòëè÷èå îò ñÿ» íà «ïåðåäîâîé», ÷òî, êîíå÷íî, òàê- ïî÷òè âñåõ ñîïåðíèêîâ âåë ñâîþ êàìæå äîáàâèëî åìó ãîëîñîâ. ïàíèþ âåñüìà àêòèâíî (è ïðîáëåì ñî Ïðîòåñòíûì æå ãîëîñîâàíèåì ìîæ- «ñðåäñòâàìè» ÿâíî íå èñïûòûâàë) — íî îáúÿñíèòü è 2% ãîëîñîâ, ïîëó÷åííûõ áûëî ìíîãî àãèòïàëàòîê, ðàñïðîñòðàÂàäèìîì Ðàáèíîâè÷åì. Ïîíÿòíî, ÷òî íÿëèñü àãèòìàòåðèàëû è ïð. áóäü ó íåãî íå ìåíåå åâðåéñêàÿ, íî íå Ñåé «ôåíîìåí» íà ôîíå îáùåé

ÐÅÉÒÅÐ

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÊÎÐÍÈÉ×ÓÊÀ — íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû.

30.V 2014

«àïàòèè» ìû ìîæåì îáúÿñíèòü òåì, ÷òî Àíàòîëèþ Ñòåïàíîâè÷ó â áóäóùèõ ðàñêëàäàõ îòâåäåíà ðîëü «àêòèâíîãî ðåçåðâà» ïðîçàïàäíûõ ñèë. Î÷åâèäíî, ÷òî êëóáîê ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ñòîëêíåòñÿ íîâîèçáðàííûé ïðåçèäåíò, òàêîâ, ÷òî îòíîñèòåëüíî óñïåøíî «ðàçðóëèòü» èõ âñå ðàçîì áóäåò ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíî, à çíà÷èò, è âåðîÿòíîñòü ñêîðîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ â íåì îáùåñòâà (à ýòî ìîæåò îáåðíóòüñÿ íîâûì êðèçèñîì) âåñüìà âåëèêà. Âîò íà òàêîé ñëó÷àé è íóæåí äîñòàòî÷íî ðàñêðó÷åííûé ïðîçàïàäíûé «âå÷íûé îïïîçèöèîíåð», êîòîðûé ìîã áû ïîäõâàòèòü «óïàâøåå çíàìÿ». Ðåçóëüòàòû æå «íàñëåäíèêîâ Ïàðòèè ðåãèîíîâ» Ñåðãåÿ Òèãèïêî è Ìèõàèëà Äîáêèíà (4,7% è 2,1%, ïî äàííûì íàöèîíàëüíîãî ýêçèò-ïîëà) èíà÷å êàê ïðîâàëüíûìè íå íàçîâåøü (à âåäü Òèãèïêî íåêîòîðûå îïðîñû íåçàäîëãî äî âûáîðîâ âûâîäèëè íà âòîðîå ìåñòî). Î÷åâèäíî, íà íèõ ñêàçàëèñü ñðûâ ãîëîñîâàíèÿ â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ è íèçêàÿ ÿâêà (íà 15—20% íèæå, ÷åì íà ìèíóâøèõ âûáîðàõ) â îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ þãî-âîñòîêà. Íî ñàìî ýòî «ãîëîñîâàíèå íîãàìè» íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò íå ïðîñòî êàòåãîðè÷åñêîå íåïðèÿòèå óñòàíîâèâøåãîñÿ â ñòðàíå ðåæèìà, íî è êðèçèñ ñàìîé èäåîëîãèè Óêðàèíû êàê «îáùåãî äîìà» äëÿ âñåõ åå æèòåëåé, íåçàâèñèìî îò ÿçûêà, èñòîðè÷åñêèõ òðàäèöèé è ò. ï., êîòîðóþ ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò ðåïðåçåíòîâàëà Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ. Î÷åíü çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ þãî-âîñòîêà â ýòî òåïåðü ïðîñòî íå âåðèò è, ïîõîæå, âèäèò âûõîä äëÿ ñåáÿ â áîëåå ðàäèêàëüíûõ ðåøåíèÿõ.  íåìàëîé ñòåïåíè ýòî îòíîñèòñÿ è ê òåì, êòî «äèñöèïëèíèðîâàííî» ïðèøåë íà âûáîðû è ïðîãîëîñîâàë çà «ïðîõîäíîãî» Ïåòðà Ïîðîøåíêî. Îáîëüùàòüñÿ åãî îòíîñèòåëüíîé ïîáåäîé íà þãî-âîñòîêå, âèäåòü â íåé ïðèçíàê «ïîáåäíîãî øåñòâèÿ» ïðîçàïàäíûõ, íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ èäåé â ýòè ðåãèîíû ÿâíî íå ñòîèò. Ñêîðåå âñåãî, èñ÷åçíîâåíèå ñ ïîëèòè÷åñêîé àðåíû îæèäàåò è ñàìó ÏÐ, ñòîëü ÿâíî îøèáøóþñÿ ñî ñâîèì êàíäèäàòîì, çíà÷èòåëüíî óñòóïèâøåìó «îòâåðãíóòîìó» Ñåðãåþ Òèãèïêî. Ñëåäóåò îæèäàòü, ÷òî íà îñòàòêàõ ÏÐ ïîÿâÿòñÿ íåñêîëüêî íîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå áóäóò êîíêóðèðîâàòü çà íèøó çàùèòíèêîâ ïðîðîññèéñêè íàñòðîåííîãî íàñåëåíèÿ. À âîò 1,1% ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà Ïåòðà Ñèìîíåíêî, êðóïíîé íåóäà÷åé íàçâàòü íåëüçÿ. Êàê èçâåñòíî, Ïåòð Íèêîëàåâè÷ åùå íåäåëþ íàçàä ñíÿë ñâîþ êàíäèäàòóðó («òîíêîñòè» íûíåøíåãî èçáèðàòåëüíîãî çàêîíà íå ïîçâîëèëè îôîðìèòü ýòî îôèöèàëüíî), è áî′ëüøàÿ ÷àñòü èçáèðàòåëåé ÊÏÓ íå ïîøëà íà âûáîðû âïîëíå îñîçíàííî (äîáàâèì è îòñóòñòâèå ó êîììóíèñòîâ âîçìîæíîñòåé âåñòè ïîëíîöåííóþ èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ, è ñðûâ âûáîðîâ â áàçîâîì äëÿ ÊÏÓ Äîíåöêîì ðåãèîíå).  òàêîé ñèòóàöèè è 1% — ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî êîììóíèñòû ñîõðàíÿþò ñâîé áàçîâûé ýëåêòîðàò è â ïåðñïåêòèâå ñïîñîáíû (îñîáåííî íà ôîíå óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ î÷åðåäíîé îëèãàðõè÷åñêîé âëàñòüþ) çàïîëíèòü ïîëèòè÷åñêèé âàêóóì, îáðàçîâàâøèéñÿ ïîñëå ôàêòè÷åñêîãî ðàçâàëà ÏÐ. Ñåðãåé ÁÓÐËÀ×ÅÍÊÎ

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà «íàèìåíüøåãî çëà» Áîëåå òîãî, ëåâûå ñèëû (çà èñêëþ÷åíèåì ÊÏÓ) â ïåðâîå äåñÿòèëåòèå XXI â. ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ëèøèëèñü ýëåêòîðàëüíîé ïîääåðæêè. À ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè, ïðåòåíäóþùèå íà âûñøèå ãîñóäàðñòâåííûå ïîñòû, ïåðåñòàëè âûñòóïàòü ñ êàêèìè-ëèáî êîíêðåòíûìè îáåùàíèÿìè è îêîí÷àòåëüíî çàìåíèëè èõ òóìàííûìè ïîïóëèñòñêèìè ëîçóíãàìè. Òåïåðü ïðèìåðíî òî æå ñàìîå ïðîèçîéäåò è ñ ãåîïîëèòè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè: îíè ïåðåñòàíóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðåäìåò ïîëèòè÷åñêîé äèñêóññèè. Áåçóñëîâíî, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â îáùåñòâå ñèëüíî æåëàíèå ñîõðàíèòü ãîñóäàðñòâåííîå åäèíñòâî, à ïîòîìó ãðàæäàíå, âûñòóïàþùèå çà ñáëèæåíèå ñ Ðîññèåé, ãîòîâû îòêàçàòüñÿ îò ñâîèõ òðåáîâàíèé âî èìÿ öåëîñòíîñòè ãîñóäàðñòâà. Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî ïîäîáíîå ðåøåíèå, ïî-âèäèìîìó, âî ìíîãîì îáóñëîâëåíî ïðîâàëüíîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèåé Ìîñêâû, êîòîðàÿ îòêàçàëàñü îò áîðüáû çà âëèÿíèå íà ãîñóäàðñòâåííûé êóðñ Óêðàèíû ðàäè ïðèñîåäèíåíèÿ Êðûìà è äåñòàáèëèçàöèè Äîíáàññà.  î÷åðåäíîé ðàç ðîññèéñêàÿ âëàñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàëà, ÷òî ðåàëüíûé âíåøíåïîëèòè÷åñêèé âåñ äëÿ íåå íå ñòîëü âàæåí, êàê âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíîé ïðîïàãàíäèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè âíóòðè ñòðàíû. Îäíàêî òàêàÿ ïîëèòèêà Êðåìëÿ âîâñå íå çàñòàâèëà ïðîòèâíèêîâ åâðî-àòëàíòè÷åñêîãî êóðñà îñîçíàòü íåîáõîäèìîñòü âõîæäåíèÿ â ñôåðó âëèÿíèÿ Çàïàäà. Îíè (ïîäîáíî ïðèâåðæåíöàì èäåè ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè) áîëüøå íå âåðÿò, ÷òî ñìîãóò äîáèòüñÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îíè îòêàçàëèñü îò ñâîèõ âçãëÿäîâ.  óêðàèíñêîì îáùåñòâå ïîÿâèëàñü åùå îäíà ãðóïïà ïðîáëåì è ïðîòèâîðå÷èé, êîòîðûå íåëüçÿ íè ðàçðå-

íîñòè, ïðåäàòåëüñòâå «èäåàëîâ ìàéäàíà», êîòîðûå âûäâèíóò ïðîòèâ íåå îïïîíåíòû. Âûáîðû ïîêàçàëè, ÷òî ñèñòåìà âëàñòè, ñëîæèâøàÿñÿ åùå ïðè Ëåîíèäå Êó÷ìå, ïåðåæèëà «ìàéäàí» è â ñâîËîâóøêà äëÿ âëàñòè åé ñóùíîñòè îñòàëàñü íåèçìåííîé.  Ñèëû, çàèíòåðåñîâàííûå â äåñòà- ïîëèòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå ñòðàíû áèëèçàöèè, êîíå÷íî æå, íèêóäà íå ïî-ïðåæíåìó áóäåò äîìèíèðîâàòü èñ÷åçëè. Ýòî íå òîëüêî ðîññèéñêîå ãðóïïèðîâêà, ñâÿçàííàÿ ñ âåðõîâíîé ðóêîâîäñòâî, êîòîðîå ïðè ïîìîùè âëàñòüþ, îáëàäàþùàÿ çíà÷èòåëüíî òåëåêàðòèíêè èç Äîíåöêîé è Ëóãàí- áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè, ÷åì åå ñêîé îáëàñòåé íàãëÿäíî äåìîíñòðè- îïïîíåíòû. ðóåò ñîáñòâåííûì ãðàæäàíàì íåäîÏîðîøåíêî ñóìåë äîáèòüñÿ ïîáåïóñòèìîñòü íàñèëüñòâåííîé ñìåíû äû â ïåðâîì òóðå. Ýòî ïîçâîëèò åìó âëàñòè. Ìîñêâà, â ñêîíöåíòðèðîâàòü ðåêîíöå êîíöîâ, íå ñòà- Ðàäè ãðàæäàíñêîãî àëüíóþ âëàñòü, íåñìîíåò ðèñêîâàòü îáîñòòðÿ íà îòñóòñòâèå ó ìèðà óêðàèíñêèå ðåíèåì îòíîøåíèé ñ ãëàâû ãîñóäàðñòâà èçáèðàòåëè ÑØÀ è ÅÑ, îòêðûòî ïðåæíèõ ïîëíîìî÷èé. ïðîòèâîäåéñòâóÿ óñèÑîîòâåòñòâåííî åãî îòêàçàëèñü ëèÿì íîâîãî óêðàèíïîëèòè÷åñêèå ñîðàòîò ãåîïîëèòèêè ñêîãî ïðåçèäåíòà âîñíèêè è ñîþçíèêè ïîñòàíîâèòü ñïîêîéëó÷àò âîçìîæíîñòü çàñòâèå â âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. õâàòèòü êëþ÷åâûå ïîçèöèè â ñèñòåÑ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ áîëåå îïàñíû- ìå ãîñóïðàâëåíèÿ. ìè âûãëÿäÿò âîçìîæíûå äåéñòâèÿ Îäíàêî íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýëåêîêðóæåíèÿ ßíóêîâè÷à è ðàçëè÷íûõ òîðàëüíûé óñïåõ Ïîðîøåíêî ñòàë ýêîíîìè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê â âîñ- ñëåäñòâèåì îáðàçîâàíèÿ âîêðóã ëèòî÷íûõ ðåãèîíàõ, ïðåæäå âñåãî ñâÿ- äåðà èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè êîàëèçàííûõ ñ íåëåãàëüíîé äîáû÷åé óãëÿ, öèè, âêëþ÷àþùåé íåñêîëüêî êðóïêîíòðàáàíäîé òîïëèâà è ðàñïðåäå- íåéøèõ ñîáñòâåííèêîâ, ó íîâîãî ïðåëåíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Äëÿ íèõ çèäåíòà áóäóò îïàñíûå ñîïåðíèêè. ñòàáèëèçàöèÿ, íå ñîïðîâîæäàþùàÿ- Ïîêà íåÿñíî, êàê âèäèò ñâîå ìåñòî ñÿ òâåðäûìè ãàðàíòèÿìè ïðîäîëæå- â íîâîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå Èãîðü íèÿ ïðåæíåé äåÿòåëüíîñòè, ðàâíî- Êîëîìîéñêèé, à ïîòîìó òðóäíî ñêàñèëüíà êàòàñòðîôå. çàòü, ìîæíî ëè ðàññìàòðèâàòü êàê Íîâàÿ âëàñòü, òàêèì îáðàçîì, îêà- åãî ëè÷íîå ïîðàæåíèå ïðîâàëüíûé çàëàñü â ëîâóøêå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðåçóëüòàò Ñåðãåÿ Òèãèïêî, êîòîðîãî, îíà îáÿçàíà äîáèâàòüñÿ âîññòàíîâëå- ñóäÿ ïî ñëóõàì, è ïîääåðæèâàë ãóáåðíèÿ ãðàæäàíñêîãî ìèðà: èìåííî ýòî- íàòîð Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè. ãî îò íåå è æäóò, ïðîãîëîñîâàâ çà Íî íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, ÷òî ñî Ïîðîøåíêî. Ñ äðóãîé — îíà íå ìî- ñâîèì ïîðàæåíèåì íå ñòàíåò ìèðèòüæåò ïîéòè íà ñãîâîð ñ ýêîíîìè÷åñ- ñÿ Þëèÿ Òèìîøåíêî, êîòîðàÿ âïåðêèìè ãðóïïèðîâêàìè þãî-âîñòîêà. âûå ñòîëêíóëàñü ñ óãðîçîé ëèøèòüÈáî â ýòîì ñëó÷àå íåèçáåæíî ñòîëê- ñÿ ñåðüåçíîãî âëèÿíèÿ íà ïîëèòè÷åíåòñÿ ñ îáâèíåíèÿìè â êîððóìïèðî- ñêóþ æèçíü ñòðàíû. ×òîáû ýòîãî íå âàííîñòè, ñëàáîñòè, íåïîñëåäîâàòåëü- ïðîèçîøëî, îíà äîëæíà äîáèâàòüñÿ

øèòü, íè äàæå îáñóæäàòü â ðàìêàõ ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû. Ñîîòâåòñòâåííî âîçíèê åùå îäèí ôàêòîð, ñïîñîáíûé ïðèâåñòè ê íîâîìó âñïëåñêó ñîöèàëüíîé íåñòàáèëüíîñòè.

25

ýñêàëàöèè ìåæðåãèîíàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé, íå ïîçâîëÿÿ íîâîé âëàñòè — ïóòåì çàêóëèñíîãî ñîãëàøåíèÿ ñ ãðóïïèðîâêàìè, âõîäèâøèìè â îêðóæåíèå ßíóêîâè÷à, — âîññòàíîâèòü ñòàáèëüíîñòü. Òèìîøåíêî óæå çàÿâèëà î òîì, ÷òî áóäåò íàñòàèâàòü íà ïðîâåäåíèè ðåôåðåíäóìà î ïðèñîåäèíåíèè Óêðàèíû ê ÍÀÒÎ. Åäèíñòâåííîå ïðàêòè÷åñêîå íàçíà÷åíèå äàííîé èíèöèàòèâû â òîì, ÷òîáû âíîâü íàâÿçàòü îáùåñòâó äèñêóññèþ ïî ãåîïîëèòè÷åñêèì ïðîáëåìàì, îò êîòîðîé îíî ïîïûòàëîñü óéòè. Ïðè ýòîì âûäàâèòü Òèìîøåíêî èç ïîëèòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ñòðàíû áóäåò íåïðîñòî. Îíà ìîæåò ïîëó÷èòü ïîääåðæêó íå òîëüêî ñî ñòîðîíû Ïóòèíà, çàèíòåðåñîâàííîãî â ñîõðàíåíèè íåñòàáèëüíîñòè â âîñòî÷íûõ ðåãèîíàõ, íî è îò ëèäåðîâ ÑØÀ è ÅÑ, êîòîðûì âàæíî ñîçäàòü â óêðàèíñêîé ïîëèòñèñòåìå ïðîòèâîâåñ âëèÿíèþ íîâîãî ïðåçèäåíòà, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü êîíöåíòðàöèþ â ðóêàõ åãî îêðóæåíèÿ âñåé ïîëíîòû âëàñòè.

Èäåîëîãèÿ íå òðåáóåòñÿ Íåóäà÷à Òèãèïêî — ñâèäåòåëüñòâî îïàñíûõ òåíäåíöèé.  îòëè÷èå îò äðóãèõ êàíäèäàòîâ, ïðåòåíäîâàâøèõ íà âûõîä âî âòîðîé òóð, Òèãèïêî ïûòàëñÿ âûñòóïàòü ñ èäåéíûõ ïîçèöèé. Èìåííî ýòî, ïî-âèäèìîìó, íàïóãàëî ÷àñòü åãî ïîòåíöèàëüíûõ ñòîðîííèêîâ. Ëþäè îñîçíàþò, ÷òî â îáùåñòâå îòñóòñòâóþò ïîëèòè÷åñêèå ìåõàíèçìû, ïîçâîëÿþùèå îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå êîìïðîìèññà ìåæäó ñòîðîííèêàìè ðàçëè÷íûõ âçãëÿäîâ è ðàçðåøåíèÿ èäåîëîãè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé. Ïîýòîìó îíè îïàñàþòñÿ íàëè÷èÿ ó ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ ñêîëüêî-íèáóäü ÿñíîé ïîçèöèè, ïóñòü äàæå è òàêîé óìåðåííîé, êàê ó Ñåðãåÿ Òèãèïêî. Ñîãëàñíî äàííûì ýêçèòïîëîâ, îí çàíÿë ïÿòîå ìåñòî, ïîëó÷èâ îêîëî 5% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé.

Ïðè ýòîì åùå çà íåäåëþ äî âûáîðîâ êàçàëîñü âïîëíå âåðîÿòíûì, ÷òî Òèãèïêî ïîëó÷èò ðåçóëüòàò, ÷óòü ëè íå â òðè ðàçà áîëüøèé. Íî, êàê ïîêàçûâàþò äàííûå ýêçèò-ïîëîâ è ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè îáðàáîòêè áþëëåòåíåé, åãî íåîæèäàííî îáîøåë äàæå Àíàòîëèé Ãðèöåíêî, íå ïðåäëàãàâøèé íè÷åãî êîíêðåòíîãî è ëèøü ãàðàíòèðîâàâøèé «áåçîïàñíîñòü». Î ñòðàõå ïåðåä ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, îñíîâàííîé íà èäåîëîãèè, ãîâîðèò è âûñîêèé ðåçóëüòàò Îëåãà Ëÿøêî, ïîëó÷èâøåãî áîëåå 8% ãîëîñîâ. Ëÿøêî òàëàíòëèâî ïàðîäèðóåò ïðàâîðàäèêàëüíûå âçãëÿäû è ïîäìåíÿåò îòêðîâåííîé êëîóíàäîé ïîëèòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Âåðîÿòíî, â îáùåñòâå, èçáàâëåííîì îò îñòðûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì è âíóòðåííèõ ïðîòèâîðå÷èé, ñòîëü âûñîêèé ðåçóëüòàò ïîäîáíîãî äåÿòåëÿ áûë áû îò÷àñòè îïðàâäàí.  ñèòóàöèè æå, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü â Óêðàèíå, îí ñâèäåòåëüñòâóåò òîëüêî î òîì, ÷òî îáùåñòâî áîèòñÿ äàæå çàäóìûâàòüñÿ î ðåàëüíîì ïîëîæåíèè äåë. Åäèíñòâåííûì ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì ñòðàõà ïåðåä èäåîëîãèåé ñòàë ïðîâàë êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëÿâøèõ íàöèîíàëèñòè÷åñêèå ñèëû, — Îëåãà Òÿãíèáîêà (îí âðÿä ëè ïîëó÷èò ñóùåñòâåííî áîëåå 2%) è Äìèòðèÿ ßðîøà (ìîæåò íå íàáðàòü è 1%). Óñïåõ «Ñâîáîäû» íà ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ áûë îáóñëîâëåí òåì, ÷òî òîãäà ñ èäåîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé âûñòóïàëè òîëüêî íàöèîíàëèñòû è êîììóíèñòû. Òåïåðü æå çàïðîñ íà èäåîëîãèþ îêîí÷àòåëüíî èñ÷åç. Îäíàêî ýòî âðÿä ëè ìîæåò êîìïåíñèðîâàòü íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ âûáîðà, ñäåëàííîãî îáùåñòâîì, êîòîðîå âíîâü áûëî âûíóæäåíî ïîääåðæàòü êîíöåïöèþ «íàèìåíüøåãî çëà». À ýòî çíà÷èò, ÷òî Óêðàèíó ìîæåò æäàòü ïîâòîðåíèå ïðîéäåííîãî. Äìèòðèé ÃÀËÊÈÍ


30.V 2014

âûáîðû

F4

Âûáîðû 25-ãî: ëèøü Ëèäèÿ ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ Íè ìóçûêè, íè áóòåðáðîäîâ — êàê áûëî ïðåæäå — íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïî êðàéíåé ìåðå â ñòîëèöå, íå íàáëþäàëîñü. Î÷åðåäè ïðàêòè÷åñêè âåçäå, ïðè÷åì â Êèåâå îñîáåííî. Ñ óòðà íàðîä òîìèëñÿ â äóõîòå: êòî ÷àñ, êòî ïîëòîðà, íåêîòîðûå è äîëüøå. Ãðàæäàíå, æåëàþùèå ïîëó÷èòü âîæäåëåííûå áþëëåòåíè, îáâåâàëèñü ïàñïîðòàìè è êëÿëè òåõ, êòî â ïðîøëîì ãîäó çàêóïàë âèäåîêàìåðû íà ìèëëèàðä ãðèâåí. Ëó÷øå á, ãîâîðèëè, âåíòèëÿòîðû êóïèëè. Âîò òàêèå «êàðòèíêè ñ íàòóðû» áîëåå âñåãî çàïîìíèëèñü èç ïåñòðîãî êàëåéäîñêîïà ñîáûòèé, ïðîèñõîäèâøèõ â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå.

Óòðî

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÁÅÐËÎÃÀ

Òèïè÷íàÿ êàðòèíà íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ: î÷åðåäè. Õîòÿ òà, ÷òî íà ñíèìêå, íå ñàìàÿ âïå÷àòëÿþùàÿ

Æàííà Óñåíêî-×åðíàÿ óâåðåíà, ÷òî â ñòîëïîòâîðåíèÿõ íà ó÷àñòêàõ áîëüøàÿ âèíà ñàìèõ êàíäèäàòîâ

Àíäðåé Ìàãåðà âñå æå ïðåäïîëîæèë, ÷òî âòîðîãî òóðà íå áóäåò

Íåðâíàÿ îáñòàíîâêà íà ó÷àñòêàõ îáúÿñíÿëàñü åùå è íåðàçáåðèõîé ñ èíôîðìàöèåé, íàïå÷àòàííîé íà ëèñòî÷êàõ, ãäå äîëæíî áûòü óêàçàíî — ãäå æèëüöàì êàêîãî äîìà è êàêèõ êâàðòèð ïîëó÷àòü ýòè ñàìûå áþëëåòåíè. Äåëî â òîì, ÷òî íåêîòîðûå ìóäðûå ÷ëåíû êîìèññèè, êàê, íàïðèìåð, íà ó÷àñòêå ¹801030, ÷òî ðàñïîëàãàëñÿ â êèåâñêîé øêîëå ïî óë. Øïàêà, äîäóìàëèñü ïðèêëåèâàòü ñêîò÷åì ýòó èíôîðìàöèþ ê ñòîëàì. Ïðåäñòàâüòå, ñòîèò î÷åðåäü, íàðîä ïñèõóåò, äðóã ó äðóãà ñïðàøèâàåò «Ãäå òàêîé-òî äîì?», åãî ïîñûëàþò â òîëïó, êîòîðàÿ ñòîèò ðÿäîì, íî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ñíà÷àëà íàäî âûÿñíèòü: ñàìè ñïèñêè — ñ êàêîé êâàðòèðû è ïî êàêóþ? Ê ñòîëó íå ïðîáèòüñÿ — íå ïóñòÿò, áîÿòñÿ, ÷òî êòî-òî òàêèì îáðàçîì ïëàíèðóåò ïðîñî÷èòüñÿ, åñòåñòâåííî, áåç î÷åðåäè. Âûÿñíÿòü æå ìîæíî, åñëè òîëüêî ñîãíóòüñÿ â òðè ïîãèáåëè è êàê-òî òàê èçëîâ÷èòüñÿ, ÷òîáû ïðî÷åñòü èíôîðìàöèþ ñ ðàññòîÿíèÿ ìèíèìóì ìåòðîâ ïÿòü è íà óðîâíå ãäå-òî ñàíòèìåòðîâ 70 îò ïîëà. Ïîïðîáóéòå ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü, ïðè÷åì íàïå÷àòàéòå ÷òî-òî øðèôòîì, äîïóñòèì, 20-ãî êåãëÿ. Ìíîãî ëè ðàçáåðåòå? À åñëè åùå øèðîêèå þáêè ñîñåäîê, ñòîÿùèõ ïåðåä òîáîé, çàñëîíÿþò ïàíîðàìó?  îáùåì, íåóäîáñòâ ïðåäîñòàòî÷íî. Õîòÿ åñòü è ïîçèòèâíûå ìîìåíòû. Òî, î ÷åì ïðèíÿòî ãîâîðèòü, «óëûáíóëî». Íåêîòîðûå êàíäèäàòû (ïðåèìóùåñòâåííî æåëàþùèå ïîïàñòü â Êèåâñîâåò) áóêâàëüíî çà äåíü-äâà äî âûáîðîâ ðàññûëàëè «ïèñüìà ñ÷àñòüÿ». Òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû íèêîìó íå äåëàòü ðåêëàìû, íå ñòàíó íàçûâàòü èìåí, íî òåêñò îäíîãî èç òàêèõ ñîèñêàòåëåé ìàíäàòà ïðîöèòèðóþ. «Óâàæàåìûå ñîñåäè! Êòî ïðîæèâàåò â Ñòàðîé è Íîâîé Äàðíèöå (èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹7) èëè èìååò ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ ïî óêàçàííûì íèæå àäðåñàì, ïðîøó Âàñ ïîääåðæàòü ìåíÿ (èìÿðåê), êàíäèäàòà â äåïóòàòû Êèåâñîâåòà». Çàìåòüòå, îáî âñåõ êàíäèäàòàõ, êàê ïðàâèëî, ãîâîðÿò â òðåòüåì ëèöå: «îí õîðîøèé...», «îíà åùå ëó÷øå», «îíè — çàìå÷àòåëüíûå» è ò. ä. À çäåñü — ïðîñòî è ÿñíî: âûáåðèòå, ïîæàëóéñòà, ìåíÿ. Ê ïèñüìó ïðèëàãàëñÿ îòñêàíèðîâàííûé áþëëåòåíü, ãäå ôàìèëèè ñîïåðíèêîâ íàïå÷àòàíû ÷åðíûì, çàòî àâòîðà — êðàñíûì è ñ «ïòè÷êîé».

Äåíü

Ñàìîîáîðîíîâåö Þðèé ñ÷èòàåò, ÷òî îí êðó÷å ìèëèöèè

 øòàáå Áîãîìîëåö ìàñòåðèöà Îêñàíà âûøèâàëà êðåñòèêîì

Ñåðãåé Òèãèïêî âî âðåìÿ áðèôèíãà åùå íàäåÿëñÿ, ÷òî îêàæåòñÿ â òðîéêå ëèäåðîâ

Àíàòîëèé Ãðèöåíêî î òåõíîëîãèè øòàáà ïîáåäèòåëÿ: ëèáî âûáèðàåòå Ïîðîøåíêî, ëèáî áóäåò âîéíà è êðîâü 30

Âî âðåìÿ áðèôèíãà â Öåíòðèçáèðêîìå, êîòîðûé âåëà ÷ëåí ÖÈÊ Æàííà Óñåíêî-×åðíàÿ è ãäå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàëèñü ðåçóëüòàòû ÿâêè èçáèðàòåëåé íà 15.00 ïî âñåé ñòðàíå, ÿ çàäàëà âîïðîñ íàñ÷åò î÷åðåäåé. È âîò ÷òî îòâåòèëà Æàííà Èâàíîâíà: — ß õîò³ëà áè çâåðíóòè óâàãó, ùî â ðÿä³ ì³ñò, îñîáëèâî â òèõ ì³ñòàõ, äå â³äáóâàºòüñÿ ãîëîñóâàííÿ íå ëèøå íà âèáîðàõ ãëàâè äåðæàâè, à äå çä³éñíþºòüñÿ âèá³ð ãðîìàäÿíàìè ìåð³â, äåïóòàò³â â³äïîâ³äíèõ ðàä, ä³éñíî, êîëè âèáîðöÿì äîâîäèòüñÿ îòðèìóâàòè áþëåòåí³ íå ç îäíîãî âèäó âèáîð³â, à äåê³ëüêîõ, óòâîðþþòüñÿ ÷åðãè. Çâ³ñíî, ÿ áè õîò³ëà, ùîá êâàë³ô³êàö³ÿ ÷ëåí³â ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é áóëà âèùîþ é âîíè ïðàöþâàëè á³ëüø îïåðàòèâíî, àëå, íà æàëü, êâàë³ô³êàö³ÿ ¿õ º ð³çíîþ. Òîìó íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ÷åðã, çâ³ñíî, çàëåæèòü çíà÷íîþ ì³ðîþ â³ä îá³çíàíîñò³ òà äîñâ³äó ÷ëåí³â ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é. Ùå ðàç õî÷ó çàêëèêàòè âèáîðö³â áóòè òîëåðàíòíèìè ³ äî ðîáîòè ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, òîìó ùî, âëàñíå êàæó÷è, ³ â³ä êàíäèäàò³â íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ìè íå îòðèìàëè òîãî ñïðèÿííÿ ó ôîðìóâàííÿ ñêëàä³â ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é ³ îêðóæíèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, ÿê³ á ïîâíîþ ì³ðîþ çàáåçïå÷óâàëè ³íòåðåñè ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ïðè ãîëîñóâàíí³. Ïîäåêóäè êàíäèäàòè íà ïîñò ïðåçèäåíòà äîñèòü öèí³÷íî ñòàâèëèñÿ äî ðîòàö³¿ ñâî¿õ ÷ëåí³â ó âèáîð÷èõ êîì³ñ³ÿõ. Îêðåì³ êàíäèäàòè íàïåðåäîäí³ äíÿ âèáîð³â â³äêëèêàëè ñâî¿õ ÷ëåí³â ³ç ñêëàäó ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, ÷èì çíà÷íî óñêëàäíèëè ¿õíþ ðîáîòó. Êð³ì òîãî, ùîéíî íàâ÷åí³ ÷ëåíè âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, íà ï³äãîòîâêó ÿêèõ äåðæàâà âèòðàòèëà çíà÷í³ êîøòè, îïåðàòèâíî â³äêëèêàëèñÿ êàíäèäàòàìè íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà òóò æå çàì³íþâàëèñÿ ³íøèìè ëþäüìè. Ó íàñ áóëè âèïàäêè, êîëè îäèí ³ òîé ñàìèé êàíäèäàò çì³íþâàâ ÷ëåí³â,


íàïðèêëàä, îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ íàâ³òü íà ïîñàä³ ãîëîâè ÎÂÊ. ß íàâåäó ïðèêëàä ì³ñòà ͳêîïîëü, äå öå áóëî ï’ÿòü ðàç³â. Ïðè÷îìó ç öèõ ï’ÿòè ðàç³â äâ³÷³ çì³íà â³äáóâàëàñÿ îäí³º¿ ëþäèíè íà òó æ ñàìó, é ïîò³ì çíîâó æ òàêè òà ñàìà ëþäèíà é òà ñàìà ëþäèíà. Òîìó òàê³ ÷åðãè, ÿê³ ìè çàðàç ìàºìî ìîæëèâ³ñòü ñïîñòåð³ãàòè íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ, çíà÷íîþ ì³ðîþ ìîæíà àäðåñóâàòè â ïðîâèíó êàíäèäàòàì íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ÿê³ äåëåãóâàëè äî ñêëàäó ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é îñü òàê³ êàäðè. À ç³ ñâîãî áîêó äåðæàâà â îñîá³ Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ çðîáèëà âñå íàëåæíå, ùîá ï³äãîòóâàòè ¿õ ó ïëàí³ çàáåçïå÷åííÿ ìåòîäè÷íèìè ìàòåð³àëàìè äî äíÿ ãîëîñóâàííÿ.

Ðàííèé âå÷åð Êîíå÷íî, âñÿ ñòðàíà æäàëà 20.00, êîãäà çàêðîþòñÿ ó÷àñòêè è íà÷íåòñÿ ñàìîå âàæíîå, ò. å. çàñåäàíèÿ êîìèññèé è ïîäñ÷åò ãîëîñîâ. Íî ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ óæå â 19.00 ìîæíî áûëî ñêàçàòü: ïëàíû íàñ÷åò 8 âå÷åðà íå ñîñòîÿòñÿ, ïîñêîëüêó íåêîòîðûå ó÷àñòêè è ïîñëå âðåìåíè «×» íå çàêðûëèñü — èìåííî èççà ýòèõ ñàìûõ î÷åðåäåé. Ìîé êîëëåãà, êîòîðûé æèâåò íà Òðîåùèíå è ïëàíèðîâàë ïðèåõàòü â ðåäàêöèþ «êàê òîëüêî ïðîãîëîñóåò», çâîíèë â 21.00 è ñ òîñêîé ãîâîðèë, ÷òî ïåðåä íèì — åùå ÷åëîâåê äåñÿòü, òàê ÷òî äî áþëëåòåíåé îí ïîêà íå äîáðàëñÿ. Åäèíñòâåííàÿ îòðàäà: äîæäü. Íà ó÷àñòêàõ óæå áûëî íå òàê äóøíî è ïàñïîðòà áîëüøå íå çàìåíÿëè âååðà. Ïðåññà, àêêðåäèòîâàííàÿ â ÖÈÊ, â ïåðåðûâàõ ìåæäó áðèôèíãàìè ïîäêðåïëÿëàñü ïèööåé. Åå çàêàçûâàëè ïðÿìî íà àäðåñ ïë. Ëåñè Óêðàèíêè, 1, íî ðàññûëüíûõ ñ êîðîáêàìè âñòðå÷àëè çà çàáîðîì — òàì, ãäå ñòîÿëà «êîðäîíîì» îõðàíà. Ñ êóñêàìè ïèööû ïðåäñòàâèòåëè ìåäèà ïðÿòàëèñü îò äîæäÿ ïîä êîçûðüêîì çäàíèÿ ÖÈÊ. Òàì æå è òðàïåçíè÷àëè. Íåêîòîðûå óñïåâàëè ñîâìåñòèòü ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì, òî åñòü ñáåãàòü â øòàá êîãî-òî èç êàíäèäàòîâ, óãîñòèòüñÿ êîôå, çàîäíî è ïîðàáîòàòü íà ÑÌÈ, íàïðèìåð, ñäåëàòü ðåïîðòàæ èç êîíêðåòíîãî øòàáà. Áîëüøå âñåãî ïðåäñòàâèòåëåé ïðåññû êàðàóëèëè Ïåòðà Ïîðîøåíêî â «Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³», ãäå ðàçìåùàëñÿ åãî øòàá (âìåñòå ñî øòàáîì Âèòàëèÿ Êëè÷êî, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîñò ìýðà Êèåâà). Âïðî÷åì, ñòîëïîòâîðåíèÿ íàáëþäàëèñü è â Êàðíåãè-öåíòðå, ÷òî íà Êëîâñêîì ñïóñêå, ãäå íà 12-ì ýòàæå ðàçìåñòèëñÿ øòàá Ñåðãåÿ Òèãèïêî, è â «Ïðåçèäåíò-îòåëå», ãäå îáîñíîâàëèñü øòàáèñòû Þëèè Òèìîøåíêî.

Øòàá Áîãîìîëåö Íåñêîëüêî ïîñïîêîéíåé â øòàáå Îëüãè Áîãîìîëåö, êîòîðûé íàõîäèëñÿ íà 9-ì ýòàæå èíñòèòóòñêîãî çäàíèÿ — êàê ðàç íàïðîòèâ ÖÈÊ. Íà ñòóïåíüêàõ ñòîÿë áîåö èç «Ñàìîîáîðîíû» ìàéäàíà. — Îò êîãî è êîãî îõðàíÿåòå? — ïîèíòåðåñîâàëàñü ó íåãî. Ñëóæèâûé ñêàçàë, ÷òî åãî çîâóò Þðèé è îí îõðàíÿåò ñïîêîéñòâèå ãðàæäàí. Îòâåò íåñêîëüêî îçàäà÷èë, è ÿ ðåøèëà âûÿñíèòü â ýòîé ñâÿçè ðîëü ìèëèöèè, êîòîðàÿ ñòîÿëà — ïðè÷åì â áîëüøîì êîëè÷åñòâå — ÷åðåç äîðîãó. — Ìèëèöèÿ, — ïðîíèêíîâåííî ñîîáùèë Þðèé, — âû æ ïîíèìàåòå, íè÷åãî íå áóäåò äåëàòü, äàæå åñëè ÷òî-òî ïðîèçîéäåò. Îí áûë óâåðåí, ÷òî ìèññèÿ «ñàìîîáîðîíîâöåâ» âàæíà ñåé÷àñ êàê íèêîãäà.  øòàáå Îëüãè Âàäèìîâíû òîæå â êîðèäîðå âñòðåòèëñÿ áîåö â êàìóôëÿæå. Îí ñêàçàë, ÷òî ïðèåõàë ñî Ëüâîâà, íî íå ïðîñòî òàê, à âçÿë íà ðàáîòå îòïóñê. Øòàáèñòû ïðåäëîæèëè íàì ðàñòâîðèìûé êîôå â áóìàæíûõ ñòàêàí÷èêàõ è çàâåðèëè, ÷òî ðàáîòû ñåé÷àñ íåâïðîâîðîò.  ïðèíöèïå òàê è åñòü: âñå èëè ïî÷òè âñå çà êîìïüþòåðàìè, îòñëåæèâàþò ðåçóëüòàòû ýêçèò-ïîëîâ, ÿâêó èçáèðàòåëåé è äðóãóþ âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Ðóêîâîäèòåëü èçáèðàòåëüíîãî øòàáà Îëüãè Áîãîìîëåö ïî èìåíè Ñåðãåé ñêàçàë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ àíòèêðèçèñíûì ìåíåäæåðîì, à âîîáùå ó íåãî íåñêîëüêî ïðîôåññèé, îí ïðèåõàë èç Îäåññû è ñ÷èòàåò, ÷òî íàäî ìåíÿòü ñèñòåìó âëàñòè â ñòðàíå. — Ìåíÿ çâàëè 10 ëåò â ïîëèòèêó, ÿ îòêàçûâàëñÿ, ïîòîìó ÷òî âèäåë, ÷òî ñ òåìè ëþäüìè, êîòîðûå áûëè â ïîëèòèêå, ñ íèìè êàøè íå ñâàðèøü, — ïðèçíàëñÿ íà÷øòàáà. Ïîòîì îí ïîâåäàë î «êîìàíäå åäèíîìûøëåííèêîâ», è ÿ òóò æå âñïîìíèëà äàìó èç ýòîãî æå øòàáà, ïðè óïîìèíàíèè èìåíè êîòîðîé ìåíÿ â äðîæü áðîñàåò. Ñòîèëî ðàç ïîîáùàòüñÿ — è íåèçãëàäèìûå âïå÷àòëåíèÿ: êàêàÿ æ îíà íåâðàñòåíè÷íàÿ! ß ñïðîñèëà øòàáèñòà Ñåðãåÿ: êîãäà ïðàçäíîâàòü áóäóò? Ñòîÿâøèå ïîîäàëü, íî ñëûøàâøèå âñå, î ÷åì ìû ãîâîðèëè, ñëåãêà íàïðÿãëèñü: äåñêàòü, ÷òî ïðàçäíîâàòü? — Íó êàê ÷òî? Äåíü âûáîðîâ, êîòîðûé íàêîíåö-òî ïîäõîäèò ê êîíöó! — îáúÿñíèëà ÿ, íî, ïî-ìîåìó, âîïðîñ áûë âîñïðèíÿò íå òàê îïòèìèñòè÷íî. — Ìû áóäåì ðàáîòàòü, — ñîîáùèëè ðåáÿòà èç øòàáà. — Ðàáîòà äëÿ íàñ — âñåãäà ïðàçäíèê.

Çà ñòîëîì ñèäåëà åùå îäíà ñîòðóäíèöà øòàáà ïî èìåíè Îêñàíà. Îíà âûøèâàëà áèñåðîì êàðòèíêó. — À ãîáåëåí ìîæåòå? — ïîèíòåðåñîâàëàñü ó ìàñòåðèöû. — Íåò, — îòâåòèëà îíà, ðàñïðàâèëà ïîëîòíî ðàçìåðîì ñ äèâàííóþ ïîäóøêó è ïðèçíàëàñü: — ß òîëüêî òàê, äëÿ ñåáÿ, êðåñòèêîì.

Øòàá Òèãèïêî Ïåðåä áðèôèíãîì, êîòîðûé áûë íàçíà÷åí íà 20.30, â øòàáå Ñåðãåÿ Òèãèïêî æóðíàëèñòîâ âñòðå÷àëà íå òîëüêî îõðàíà, íî è îôèöèàíòû. Îôèöèàíòîâ ìîæíî áûëî ëåãêî èäåíòèôèöèðîâàòü ïî áåëûì ïåð÷àòêàì. ß íå ñîâñåì ïîíÿëà, ïî÷åìó îíè ïðîñòî ñòîÿëè â êîðèäîðàõ (áåç ïîäíîñîâ), íî, íàâåðíîå, â ýòîì òîæå áûëî ÷òî-òî ýäàêîå, ÷óòü áîëåå ýëåãàíòíîå, íåæåëè áîéöû â êàìóôëÿæå.  îòäåëüíîì çàëå (à íå íà ïîäîêîííèêå, êàê â íåêîòîðûõ øòàáàõ, è íå â ïëàñòèêîâûõ ñòàêàí÷èêàõ) ãîòîâèëè êîôå. Ïðåññà èìåëà âîçìîæíîñòü âêóñèòü åùå è òâîðîæíûõ ïèðîæíûõ, îòâåäàòü ÿáëî÷íûé è àïåëüñèíîâûé ñîê, à òàêæå ïîïèòü ÷àéêó «Ãðèíôèëä». Áðèôèíã íà÷àëñÿ áåç îïîçäàíèé. Ãëàâíàÿ òåìà, êîíå÷íî æå, ñèòóàöèÿ íà âîñòîêå. Îòòóäà öåëûé äåíü ïîñòóïàëè ôðîíòîâå ñâîäêè. — ßêèì ÷èíîì ìè ìîæåìî âèð³øèòè êîíôë³êò íà ñõîä³ Óêðà¿íè? — ñïðàøèâàë Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷ è îòâå÷àë, êàê îí ýòî ñåáå ïðåäñòàâëÿåò. — Õî÷ó çâåðíóòè óâàãó, öå ìîÿ ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ, íå äèâëÿ÷èñü í³ íà ÿê³ ðåéòèíãè... Ââàæàþ, ùî ñèòóàö³þ íà ñõîä³ Óêðà¿íè ìè íå çìîæåìî âèð³øèòè ñèëîâèì øëÿõîì. ×èì á³ëüøå áóäå ñèëîâîãî âòðó÷àííÿ, òèì á³ëüøå ïðîáëåì ìè áóäåìî ìàòè. Ñüîãîäí³ íà çàõîä³ òà â öåíòð³ Óêðà¿íè ëþäè ââàæàþòü, ùî öå íå çà÷åïèòü ¿õ ³ ¿õí³ ðîäèíè. Öå ïîìèëêà. Ìè áóäåìî ìàòè êîëîñàëüí³ ïðîáëåìè äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè. Õòîñü âòðàòèòü, íå äàé Áîæå, áëèçüêèõ, õòîñü âòðàòèòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ, õòîñü âòðàòèòü á³çíåñ — óñ³ âòðàòèìî. гâåíü ñïîæèâàííÿ çíèçèòüñÿ, òîìó ùî ö³íè áóäóòü âèñîê³, òîìó, íà æàëü, âòðàòèòü âñÿ Óêðà¿íà. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî â òàê³é ñèòóàö³¿ äëÿ íàñ öå ïðèíöèïîâ³ ðîçá³æíîñò³. ² ÿ áà÷ó, ïîêè ùî êðà¿íà â ö³ëîìó öå íå ï³äòðèìóº — ñïðàöþâàëà êîíöåïö³ÿ òàêà â³éíè, ÿ áà÷ó, ùî âëàäà íå âèïàäêîâî çàãîñòðþâàëà ñèòóàö³þ, ÿ áà÷ó, ùî âëàäà íå éøëà íàçóñòð³÷ ñõîäó òåæ àáñîëþòíî ö³ëåñïðÿìîâàíî. Òîáòî öå — ðîçðàõóíîê, ÿêèé, íà ì³é ïîãëÿä, ó ïåðøó ÷åðãó áóâ íàïðàâëåíèé íà ñàì³ âèáîðè. Âñ³ áà÷èëè, ùî ðîáèòüñÿ ç ðåéòèíãàìè, âñ³ áà÷èëè, ÿê íà öå ðåàãóº á³ëüø³ñòü êðà¿íè, ³, íà æàëü, äëÿ ìåíå öå íàéãîëîâí³øà íà ñüîãîäí³ ïðîáëåìà. Âèáîðè âèãðàòè ìîæíà, íà òàê³é â³éñüêîâ³é îïåðàö³¿ ìîæíà ï³äíÿòè óðà-ïàòð³îòèçì, àëå çàñïîêî¿òè ñèòóàö³þ áóäå íàäçâè÷àéíî âàæêî. Ìîæíà âèáîðè âèãðàòè, àëå ïðîãðàòè ö³ë³ ðåã³îíè äëÿ êðà¿íè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî âîíî òîãî íå âàðòî. Ñóäÿ ïî äàííûì ýêçèò-ïîëîâ, Òèãèïêî ïðî÷íî çàíèìàë 5-å ìåñòî. — Ó âàñ áóëè âçàãàë³ ïðîïîçèö³¿ â³ä ë³äåð³â ïåðåãîí³â? — èíòåðåñîâàëàñü ïðåññà. — ͳ. ͳÿêèõ ïðîïîçèö³é íå áóëî. — ßêùî áóäå îäèí òóð âèáîð³â, äî ÷îãî âñå éäå, âè ãîòîâ³ ñï³âïðàöþâàòè ç ïðåçèäåíòîì ³ â ÿêîìó ôîðìàò³? ×è ãîòîâ³ âè, íàïðèêëàä, éòè â óðÿä? — Çðàçó ìîæó ñêàçàòè, äëÿ òîãî ùîá îá’ºäíàòè êðà¿íó, ïîòð³áíî, ìåí³ çäàºòüñÿ, ÿê ì³í³ìóì äâ³ óìîâè. Ïåðøà — ìè ïîâèíí³ çðîçóì³òè, ùî æîäíèé ñèëîâèé âàð³àíò ïðîáëåìè íå âèð³øèòü. Ñèëîâó îïåðàö³þ ïîòð³áíî øâèäêî ïðèïèíÿòè. Ïðèïèíÿòè é ñ³äàòè çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â. Óðåøò³ðåøò öèì öå âñå ïîâèííî çàâåðøèòèñÿ. Öå ïåðøå. Ïî-äðóãå, äóìàþ, ùî çàðàç ïðîáëåìà, ÿêà ñüîãîäí³ ùå íå òàê ñïðàöþâàëà, òîìó ùî òðèâàþòü â³éñüêîⳠ䳿, öå ïðîáëåìà êîðóïö³¿. ßêùî ñüîãîäí³ âëàäà áóäå çàéìàòè òàêó ñàìó ïîçèö³þ ïî â³äíîøåííþ äî òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ â Óêðà¿í³, òî äóæå øâèäêî öÿ âëàäà, çíàºòå, ÿê íàáèðຠðåéòèíãè, òàê ³ âòðàòèòü ¿õ. ßêùî ö³ äâ³ ïðîáëåìè íå áóäóòü âèð³øåí³, òî éòè ó âëàäó, ÷è éòè â óðÿä, ÷è â áóäü-ÿêó ñòðóêòóðó, ìåí³ çäàºòüñÿ, íåäîö³ëüíî. — ×è ìîãëè áè âè óòî÷íèòè, ñê³ëüêè ãîëîñ³â âè âòðàòèëè íà Äîíáàñ³? — Íå çíàþ, àëå òå, ùî ÿ ïîáà÷èâ ïî ãîëîñóâàííþ, ³ ìè çíàºìî ðåéòèíãè ³ ïî Ëóãàíñüêó, ³ ïî Äîíåöüêó áóëè çà 20% áóêâàëüíî çà 2—3 äí³. Àëå ñê³ëüêè ìè âòðàòèëè ãîëîñ³â?.. Ïîðàõóºìî. Ïðèéäå ÷àñ, ïîáà÷èìî ïî ÿâö³, ïîáà÷èìî ïî òîìó, ùî â³äáóâàëîñÿ íà á³ëüø-ìåíø â³äêðèòèõ ä³ëüíèöÿõ, ³ òîä³ ìîæíà áóäå çðîçóì³òè äî ê³íöÿ. — ßê³ æ óñå-òàêè âàø³ ïëàíè? — íàñòàèâàëè ïðåäñòàâèòåëè ìåäèà. — Ïëàíè ïðîñò³. Òàê, ÿê ìè ³ äîìîâëÿëèñÿ, áóäåìî îðãàí³çîâóâàòè, ïàðò³þ «Ñèëüíà Óêðà¿íà». ² íå äèâëÿ÷èñü í³ íà ùî, ÿê áè íå ïðîéøëè ö³ âèáîðè, ÿ çíàþ, ùî â ê³íö³-ê³íö³â îòâåðåç³ííÿ íàñòàíå, ³ áóäó äàë³ áîðîòèñÿ çà òå, ùîá ðåàëüí³ñòþ ñòàëà ºäí³ñòü Óêðà¿íè. Ðåàëüíî! ß í³êîëè íå áóäó ñïîê³éíî ñïîñòåð³ãàòè, ñêàæ³ìî, ùî òîé æå Äîíåöüê, Ëóãàíñüê â³äõîäèòü ñüîãîäí³, ïðàêòè÷íî â³äõîäèòü — ìè áà÷èìî, ùî òàì ïî䳿 âñå á³ëüøå é á³ëüøå çàãîñòðþþòüñÿ. Âëàäà íà öå ÿêèìîñü ÷èíîì, êð³ì ñèëîâîãî âàð³àíòó, í³ÿê íå ðåà-

ãóº. Öå êîëîñàëüíà ïîìèëêà. Ïîâè- óêðàèíñêè, ïîýòîìó ÿ òî è äåëî ïîìîíåí õòîñü çà ö³ ðåã³îíè ðåàëüíî áî- ãàëà åìó ñ ïåðåâîäîì ðå÷è ã-íà Ìàðîòèñÿ, íå ò³ëüêè íà ñëîâàõ ãîâîðè- ãåðû. Êîëëåãè ìîåãî ñîñåäà ïî êðåñëó — òè ïðî ºäí³ñòü, à ðîáèòè âñå íàâïàêè. Òîìó ÿ âñå çðîáëþ, ùîá òàêà ñè- ðîññèéñêèå æóðíàëèñòû — ó çàìëà áóëà îðãàí³çîâàíà ³ ùîá ìè ðåàëü- ïðåäñåäàòåëÿ ÖÈÊ èíòåðåñîâàëèñü íþàíñàìè âûáîðîâ. íî áîðîëèñÿ çà ºäí³ñòü. — ß äóìàâ, ùî ðîñ³éñüêå òåëåáà— Êîëè â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé ç’¿çä ÷åííÿ á³ëüøå ö³êàâèòü: ÷è áóëî ñâÿâàøî¿ ïàðò³¿? — Äóìàþ, ì³ñÿö³ çà ï³âòîðà-äâà ìè òî äåìîêðàò³¿ â Óêðà¿í³? — ñ óëûáñïðàâèìîñÿ ³ âæå çìîæåìî ïðîâåñòè êîé îòâå÷àë Àíäðåé Èîñèôîâè÷. — ×è âèáîðö³ ðåàë³çóâàëè ñâîº âèáîðòàêèé ç’¿çä. ÷å ïðàâî, ÷è õîò³ëè öüîãî?.. Àëå âñå — Òî÷íî¿ äàòè ùå íåìàº? æ òàêè ïî ñóò³ âàøîãî ïèòàííÿ... ß — ͳ. — Öå äîö³ëüíî ïðîâîäèòè ïðåçè- ñïî÷àòêó â³äçíà÷ó îäèí ìîìåíò, à äåíòñüê³ âèáîðè ðàçîì ³ç âèáîðàìè ïîò³ì ïåðåéäó äî äðóãîãî. Ïåðøèé ìîìåíò ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ì³ñüêîãî ãîëîâè? ×è áóëî öå ëîã³÷íî? — Ìåí³ çäàºòüñÿ, òóò íåìຠÿêè- âñ³ áåç âèíÿòêó âèáîð÷³ êîì³ñ³¿, ÷è öå õîñü âåëèêèõ ïðîáëåì. Òèì á³ëüøå, ä³ëüíè÷íà, ÷è öå îêðóæíà âèáîð÷à ÿêùî ëþäè îäèí ðàç çàéøëè íà êîì³ñ³ÿ — öå íåçàëåæí³ îðãàíè. Âîä³ëüíèöþ, òî, ìåí³ çäàºòüñÿ, öå íè ä³þòü âèêëþ÷íî íà îñíîâ³ çàêîíó äîö³ëüíî. Õî÷à ìè áà÷èìî çàðàç, ùî «Ïðî âèáîðè». Âîíè ÷óäîâî çíàþòü, ãîëîñóâàííÿ â òèõ ì³ñòàõ, äå ïðîõî- êîëè ïîâèíí³ ïî÷àòè ñâîþ ðîáîòó, äèëè îäíî÷àñíî âèáîðè â ì³ñüê³ ðà- êîëè ïîâèíí³ çàêðèòè â³äïîâ³äí³ äè òà âèáîðè ìåð³â, ïðàêòè÷íî áóëè ä³ëüíèö³ äëÿ òîãî, ùîá ïåðåéòè äî íå äóæå äîáðå îðãàí³çîâàí³, òîìó ùî ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â â³äïîâ³äíî¿ âèáîð÷åðãè. À ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî êîëè º ÷î¿ ä³ëüíèö³. Äðóãèé ìîìåíò. Öåíòðàëüíà âè÷åðãè, òî ëþäè ïðèõîäÿòü, áà÷àòü öå é áàãàòî õòî ïðîñòî íå éäå ãîëîñóâà- áîð÷à êîì³ñ³ÿ ïðè âñüîìó ñâîºìó áàæàíí³ íå ìîæå í³ ïðèéíÿòè ïîñòàòè. — Âû ãîâîðèòå, ÷òî íóæíî ñ âîñòî- íîâó, í³ âèäàòè ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿêèì êîì âåñòè ïåðåãîâîðû. À ñ êåì? Ñ Ãèð- ÷èíîì, äî ÿêî¿ ãîäèíè ïðàöþâàòè êèíûì, Ïîíîìàðåâûì? Ñ êåì òàì âå- ÷ëåíàì ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é. Äëÿ öüîãî ³ñíóº çàêîí, äå çàçíà÷åíî, ñòè ïåðåãîâîðû? —Çíàåòå, ìû î÷åíü áûñòðî òåðÿåì ùî ç 8-¿ äî 20-¿ ãîäèíè â³äêðèò³ ïîääåðæêó òåõ ëþäåé, êîòîðûå ðå- ä³ëüíèö³, ³ êîæåí ³ç ãðîìàäÿí Óêðà¿íè âïðàâ³ ðåàë³çóâàòè àëüíî áûëè íàñòðîåíû Çàâûøåííûå ñâîº ïðàâî ãîëîñó íà öèõ åùå â÷åðà íà åäèíñòâî ñòðàíû, ýòî ïîêàçûîæèäàíèÿ èçáè- âèáîðàõ. Òåëåêàíàë «Èíòåð» âàþò âñå îïðîñû, êîðàòåëåé ìîãóò èíòåðåñîâàëî èíîå: òîðûå çà ïîñëåäíåå óäàðèòü ïî âíîâü — Äî íàñ íàä³éøëà âðåìÿ ïðîâîäèëèñü. È ³íôîðìàö³ÿ, ùî í³áèòî º åñëè ìû áóäåì çàäàèçáðàííîìó ÿê³ñü ïðîáëåìè ç ñåðâåðîì âàòü ñåáå âñå åùå òàïðåçèäåíòó ÖÂÊ, í³áè çíîâó ìàëè êèå âîïðîñû, áîþñü, ì³ñöå õàêåðñüê³ àòàêè, ³ º ÷òî ñêîðî íå áóäåò ñ êåì ñàäèòüñÿ çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ, ïî- ³íôîðìàö³ÿ, ùî í³áèòî ó Äí³ïðîïåòòîìó ÷òî ðåàëüíûå ëèäåðû â ðåãèî- ðîâñüê³é îáëàñò³ º òàêîæ ïðîáëåìè ç íàõ åñòü, ëèäåðû îáùåñòâåííîãî ìíå- ñåðâåðîì, í³áèòî â³í âçàãàë³ «ë³ã». ª íèÿ. Îíè ãîâîðèëè îá îïðåäåëåííûõ ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìàõ, ðåøàÿ êîòîðûå ìû ìîã- ³íôîðìàö³¿? — ß âëàñíå õîò³â íàãîëîñèòè íà òîëè áû ïðèáëèæàòü ê ñåáå óìû, ÷òî íàìó, ùî... Âè çíàºòå, ÿ íå âèïàäêîâî çûâàåòñÿ, ñåìè ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ê ñîæàëåíèþ, âîò ñåãîäíÿ ñèòóà- äàâàâ ³íôîðìàö³þ çîêðåìà ³ ïî Ëóöèÿ âñå áîëüøå îáîñòðÿåòñÿ, è â áëè- ãàíñüê³é îáëàñò³, ³ ïî ³íøèõ îáëàñæàéøåå âðåìÿ, åñëè íè÷åãî íå èçìå- òÿõ òàêîæ ìîæó íàäàòè. Ïîãàíèé íèòñÿ, ïðèäåòñÿ âëàñòè ñàäèòüñÿ çà çâ’ÿçîê º çîêðåìà ç îêðóæíèìè âèñòîë ïåðåãîâîðîâ âîò èìåííî ñ ýòè- áîð÷èìè êîì³ñ³ÿìè ³ ÖÂÊ. Öå òåëåìè ëþäüìè. Ïîòîìó ÷òî ÿ äóìàþ, ôîííèé çâ’ÿçîê, àëå â³í òàê ñàìî íàîíè ìîãóò âñåõ çàïóãàòü òàì, âñåõ óá- äàºòüñÿ «Óêðòåëåêîìîì». ² òîìó ìè ðàòü âîîáùå ñ àðåíû, è ïîñëå ýòîãî çâåðíóëèñÿ äî «Óêðòåëåêîìó», ùî âîìîæíî áóäåò òîëüêî ñîæàëåòü î òåõ íè ïåðåâ³ðèëè êàíàëè çâ’ÿçêó: ÿêà ñåìè ìèëëèîíàõ ÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî ïðîáëåìà ç ¿õíüîãî áîêó. Ñïîä³âàîíè ïîëó÷àò âñþ ïðîáëåìàòèêó, êî- þñü, ùî çâåðíåííÿ Öåíòðàëüíî¿ âèòîðóþ íåñåò çà ñîáîé òàêàÿ ñèòóàöèÿ. áîð÷î¿ êîì³ñ³¿ âîíè óâàæíî ðîçãëÿÎíè ïîëó÷àò áåñïîðÿäîê, áåñïðåäåë, íóòü, âèçíà÷àòüñÿ ³ íàäàäóòü íàì áåçðàáîòèöó, ðîñò öåí. Îíè ïîëó÷àò ³íôîðìàö³þ äîäàòêîâî. Êîãäà ïîäîøëà ìîÿ î÷åðåäü ó ìèäåôèöèò ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ò. ä. È ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî âñå ñäåëàíî êðîôîíà, ó çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ èñêóññòâåííî, ÷òî ñ ñàìîãî íà÷àëà íå ÖÈÊ ÿ ñïðîñèëà î êîëè÷åñòâå òóðîâ: — Çâåðòàþñü äî âàøîãî äîñâ³äó ³ ñëûøàëè, íå øëè íà ïåðåãîâîðû, íå ôîðìèðîâàëè òó ãðóïïó, êîòîðàÿ ìîã- òðîøêè äî âàøî¿ ³íòó¿ö³¿. Íà 20-ó ãîäèíó ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñîö³îëîã³â, ëà áû ïðåäñòàâëÿòü ðåãèîí. — Ïî-âàøåìó, êîãäà öåëåñîîáðàç- ïîë³òîëîã³â, çðåøòîþ, óñ³õ, õòî ïåðåéìàºòüñÿ âèáîð÷îþ òåìîþ, ä³éøëè âèíî ïðîâîäèòü âûáîðû â ïàðëàìåíò? — Äóìàþ, åñëè á ñèòóàöèÿ õîòÿ áû ñíîâêó, ùî äðóãîãî òóðó íå áóäå. Áî ïåêàêèì-òî îáðàçîì áûëà óñïîêîåíà ðåìîæåöü âèçíà÷èâñÿ âæå ó ïåðøîìó. íà âîñòîêå, òî ÷åì áûñòðåå, òåì ëó÷- Âàøà äóìêà: ä³éñíî, îäèí òóð ìîæå áóøå. Ïîòîìó ÷òî åñòü ÿâíîå íåäîâå- òè? ² íàñê³ëüêè âñå öå ìîæå â³äð³çíÿðèå ê âëàñòè ñî ñòîðîíû ëþäåé, è íå- òèñÿ â³ä ðåçóëüòàò³â, ÿê³ ïåâíîþ ì³ðîþ äîâåðèå ê âëàñòè è ïðàêòè÷åñêè ê î÷³êóþòüñÿ? Äåëî â òîì, ÷òî â òîò ìîìåíò ñòðàíå äîëæíî ïðåæäå âñåãî óñòðàíÿòüñÿ ÷åðåç ïåðåâûáîðû. Ñ÷èòàþ, ëèøü íåîôèöèàëüíûå ëèöà ìîãëè ðàñâûáîðû â ïàðëàìåíò ñëåäîâàëî áû ñóæäàòü ïî ïîâîäó 2-ãî òóðà, êîòîïðîâåñòè â îêòÿáðå — íîÿáðå. Áîëåå ðîãî, ñêîðåå âñåãî, íå áóäåò. Íî íèêòî èç ïðåäñòàâèòåëåé ÖÈÊ òîãî, âåñíîé 2015 ãîäà áûëî áû öåëåñîîáðàçíî ïðîâåñòè è âûáîðû â íå îòâàæèâàëñÿ ÷òî-ëèáî â ýòîì ñìûñëå íå òîëüêî óòâåðæäàòü, à äàæå íàìåñòíûå ñîâåòû. Áûëî áû ëîãè÷íî, åñëè áû äî ýòî- ìåêàòü. È ýòî ïðàâèëüíî: äî òîãî, êàê íå áóãî âðåìåíè ìû ïðîâåëè êîíñòèòóöèîííûå èçìåíåíèÿ è äàëè ìàêñèìóì äåò âñå ïîäñ÷èòàíî, ïðîâåðåíî-ïåðåïðîâåðåíî è íå îãëàøåí îêîí÷àòåëüíûé ïîëíîìî÷èé äëÿ ìåñòíûõ ñîâåòîâ. — Íî ïðè íûíåøíåé ñèòóàöèè êàê èòîã, ãîâîðèòü òàêîå íå ïîëîæåíî. Ïîýòîìó îæèäàëà, ÷òî è Àíäðåé ìîæíî ïðîâåñòè ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû: âîñòîê ìîæåò îïÿòü íå ãîëîñî- Ìàãåðà îòäåëàåòñÿ îòâåòîì òèïà òàêîãî: «Ðàíî îá ýòîì ãîâîðèòü». âàòü? — Çíàºòå, ÿ íà âàøå çàïèòàííÿ — Åñëè ìû íå ñìîæåì óðåãóëèðîâàòü ñèòóàöèþ íà âîñòîêå, òî êàæäûì â³äïîâ³ì «òàê», àëå îáåðåæíî, — îòòàêèì ãîëîñîâàíèåì, ê ñîæàëåíèþ, âåòèë Àíäðåé Ìàãåðà. —  òîìó áóäåì îòäàëÿòü ýòîò ðåãèîí. Ìîãó ÷èñë³ ç òî÷êè çîðó äåðæàâíîãî ñëóæïðåäñòàâèòü, ÷òî îíè áóäóò ãîâîðèòü! áîâöÿ, ÷èíîâíèêà... Ò³ äàí³, ÿê³, ÿê Îíè áóäóò ãîâîðèòü, ÷òî ìû íå ïðè- ³ âñå ñóñï³ëüñòâî, ìè àíàë³çóâàëè... çíàåì ýòîãî ïðåçèäåíòà, ýòî íå íàø ñêàæ³ìî òàê, ìîæëèâî, ïîâåðõíåâî ïðåçèäåíò, è áóäóò ãîâîðèòü î åãî íå- ðîçãëÿäàëè, ÿê³ áóëè îïðèëþäíåí³ ëåãèòèìíîñòè. Õîòÿ ïî óêðàèíñêîìó ç áîêó ñîö³îëîã³÷íèõ ñëóæá. Àëå, çàêîíîäàòåëüñòâó ýòî àáñîëþòíî ëå- áåçóìîâíî, çàâæäè çàñëóãîâóþòü íà ãèòèìíûé ïðåçèäåíò, íåñìîòðÿ íà òî äîâ³ðó, ³ öå àáñîëþòíî íîðìàëüíå ÷òî â ýòèõ ðåãèîíàõ è íå áûëî ïðî- ÿâèùå, êîëè º ïåâí³ îïèòóâàííÿ âèáîðö³â ï³ñëÿ âèõîäó ç ä³ëüíèöü. ãîëîñîâàíî. dz ñâîãî áîêó õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî Ê ñîæàëåíèþ, èäåè ñåïàðàòèñòîâ è íåêîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè â ö³ öèôðè íà âñ³õ ïîïåðåäí³õ âèáîðàõ äàííîì ñëó÷àå ñîâïàëè. È òå, è òå ðà- Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ ò. ä., ïàðëàáîòàëè íå íà åäèíåíèå Óêðàèíû, à íà ìåíòñüêèõ... âîíè áóëè áëèçüê³. Íå ïðîäîëæåíèå êîíôëèêòà: îäíè — â ïî- çàâæäè ìîæíà ãîâîðèòè, ùî âîíè áóãîíå çà ñåïàðàòèçìîì ýòîãî ðåãèîíà, ëè òî÷íèìè. Àëå, äóìàþ, ãîâîðèòè à âòîðûå — â ïîãîíå çà ðåéòèíãàìè ïðî íåäîâ³ðó äî öèôð òåæ áóëî á íåïðàâèëüíî. ñâîèìè. Ç ³íøîãî áîêó, öå âêðàé âàæëèâèé Ïðîèãðàþò ïðåæäå âñåãî ñåìü ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, êîòîðûå æèâóò â Äî- ìîìåíò. Òîìó ÿ õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî áóäü-ÿê³ îô³ö³éí³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â íåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ. âñòàíîâëþº ëèøå Öåíòðàëüíà âèáîðÁëèæå ê ïîëóíî÷è ÷à êîì³ñ³ÿ. ² ìè öå çðîáèìî ó òîé Èòîãîâûé áðèôèíã, êîòîðûé äîë- ñòðîê, ÿêèé íàì â³äâåäåíèé, — ïðîæåí áûë âåñòè Àíäðåé Ìàãåðà — ïî òÿãîì 10 äí³â. Àëå öÿ ³íôîðìàö³ÿ, àêòèâíîñòè èçáèðàòåëåé, áûë íàçíà- ÿêà º ³ ÿêà çáèðàºòüñÿ ñåðåä âèáîðö³â, ÷åí íà 23.00, õîòÿ æóðíàëèñòû ïðî- — àáñîëþòíî íîðìàëüíà ð³÷. ² öå çàñèëè ïîðàíüøå. ãàëüíîâæèâàíà ïðàêòèêà äëÿ áóäüÍî ïðåññ-ñåêðåòàðü ãëàâû ÖÈÊ ÿêî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ êðà¿íè. Êîíñòàíòèí Õèâðåíêî ñìîã-òàêè ïåÀ Óêðà¿íà, áåçóìîâíî, — òà êðà¿íà, ðåóáåäèòü: ðàíüøå 11 äàííûå áóäóò ÿêà áàãàòî çðîáèëà íà øëÿõó äåìîíåïîëíûìè — êàêîé ñìûñë ñîáè- êðàò³¿. Áóäå ïåðåìîæåöü ó òàê çâàíîðàòüñÿ? ìó ïåðøîìó òóð³ — ÷óäîâî. Öåíò îáùåì-òî è â îäèííàäöàòü âå- ðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ âñòàíîâèòü ÷åðà íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ñòàòèñòèêà ðåçóëüòàòè âèáîð³â. Áóäå íåîáõ³äí³ñòü áûëà òàêîé óæ èäåàëüíî òî÷íîé: äàí- ïðèçíà÷àòè ïîâòîðíå ãîëîñóâàííÿ — íûõ èç Ëóãàíñêîé îáëàñòè â òîò ìî- öå áóäå ³íøà ñèòóàö³ÿ. ìåíò íå ïîñòóïàëî âîîáùå.  áóäü-ÿêîìó ðàç³, áåçóìîâíî, Öåí— À Êðûì òåïåðü ñ÷èòàåòñÿ «çà- òðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ âèêîíຠñâîþ êîðäîííûì îêðóãîì»? — äîïûòû- ôóíêö³þ ³ çàô³êñóº âîëåâèÿâëåííÿ âàëñÿ ó ìåíÿ ðîññèéñêèé æóðíàëèñò, óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÿêå ìàëî ì³ñöå. êîòîðûé ñèäåë ðÿäîì ñî ìíîé â Ó íàñ òóò íåìຠÿêèõîñü ñèìïàò³é ïðåññ-çàëå. Îí íå âñå ïîíèìàë ïî- ÷è àíòèïàò³é äî 21 êàíäèäàòà, ÿê³ áó31

ëè â áþëåòåí³. Ìè ëèøå âèêîíàºìî ñâîþ ôóíêö³þ — çàô³êñóºìî òîé ðåçóëüòàò, ÿêèé áóâ âñòàíîâëåíèé íà ä³ëüíèöÿõ ³ â îêðóãàõ. Íà òîì áðèôèíã çàêðûëñÿ. Ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à áûëà íàçíà÷åíà íà 11.00 óòðà 26-ãî. Ïðåññà íå òîðîïèëàñü ðàñõîäèòüñÿ. Íåêîòîðûå ðàññàæèâàëèñü â êîðèäîðå ïîä ñòåíî÷êîé — êàê ïðåæäå, ïðè ïðåäñåäàòåëå ÖÈÊ Äàâèäîâè÷å, «íà âñåíîùíóþ». Âåçäåñóùèå ôîòîêîðû, óñïåâøèå ïîáûâàòü ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ øòàáàõ — óñëîâíî — «îñíîâíûõ» êàíäèäàòîâ (äà ïðîñòÿò ìåíÿ «íåîñíîâíûå»), äåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè ñ êîëëåãàìè, êîòîðûå áåçâûëàçíî ñèäåëè â ÖÈÊå: — Ó Ïîðîøåíêî êó÷à èíîñòðàííîé ïðåññû, òàì óæå ïðàçäíóþò... À ó Òèìîøåíêî — òèøèíà, ìíîãèå ðàçîøëèñü... Çàòî Ëÿøêî â óäàðå, âñå òåëåêàíàëû õîòÿò âçÿòü ó íåãî èíòåðâüþ, ïîñêîëüêó íèêòî íå îæèäàë, ÷òî áóäåò òðåòüèì... Âäóìàòüñÿ òîëüêî — êîìó äàëè 8%?!. Òåïåðü òî÷íî çàõî÷åò ñòàòü ïðåìüåðîì. Öèêîâñêèé áóôåò íà âòîðîì ýòàæå îáåùàë ðàáîòàòü äî óòðà áåç ïåðåðûâà. Òàì ñäåëàëè ðåìîíò, ïîñòàâèëè íîâûå ñòîëèêè. Êîôå ãîòîâèëè «íà ìåñòå» è «íà âûíîñ». «Íà ìåñòå» — çíà÷èò, ïîäàþò â ÷àøêå è ñ áëþäöåì. «Íà âûíîñ» — êîìó íàäî åùå è ïîêóðèòü — â áóìàæíîì ñòàêàí÷èêå. Ê îêîøå÷êó ïîäîøëè ðåáÿòà èç îõðàíû, âçÿëè «íà âûíîñ». Âûøëè «íà êðûëå÷êî», çàêóðèëè...  êðîìåøíîé òåìíîòå — òîëüêî îãîíüêè âèäíåþòñÿ. — À ÷åãî æ çäàíèå íå îñâåùàåòñÿ, êàê ðàíüøå? — èíòåðåñîâàëàñü ó îõðàíû. Äåéñòâèòåëüíî, ñâåò áûë òîëüêî îò ôîíàðåé, êîòîðûå ñòîÿëè âäîëü áóëüâàðà Ëåñè Óêðàèíêè. Äà åùå — ðåäêèå îêíà â çäàíèè Öåíòðèçáèðêîìà ñâåòèëèñü â ñòîëü ïîçäíåå âðåìÿ. — ×åãî óäèâëÿòüñÿ? — ïîæàë ïëå÷àìè îõðàííèê. — Òàêèå âûáîðû... Íè ìóçûêè, íè øàðèêîâ.

 äâà — ñ ÷åòâåðòûì Áëèæå ê íî÷è ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ, êîòîðûå ïðîâîäèëè Êèåâñêèé ìåæäóíàðîäíûé èíñòèòóò ñîöèîëîãèè è Öåíòð Ðàçóìêîâà, Àíàòîëèé Ãðèöåíêî ïîëó÷èë 6,3% ãîëîñîâ ïîääåðæêè è îêàçàëñÿ íà ÷åòâåðòîì ìåñòå. Äîçâîíèòüñÿ äî êîãî-ëèáî èç êàíäèäàòîâ â ýòî âðåìÿ áûëî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, â òîì ÷èñëå è äî Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à. Ïîýòîìó ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñìñ-êàìè. Ñ Ãðèöåíêî äîãîâîðèëèñü ÷òî ïîîáùàåìñÿ âæèâóþ, õîòü è ãëóáîêîé íî÷üþ — â 2.00. — Ýòîò ðåçóëüòàò íàñêîëüêî õîðîø äëÿ âàñ? Èëè îæèäàëè áîëüøåãî? — Èäÿ íà âûáîðû, ÿ ðàññ÷èòûâàë, ÷òî ïîëó÷ó äîâåðèå è ñìîãó ñäåëàòü òî, ÷òî îáåùàë... Òàêîå äîâåðèå ïîëó÷èë äðóãîé ÷åëîâåê, ïîýòîìó ÿ íå ìîãó ñêàçàòü, ãîâîðÿ îòêðîâåííî, ÷òî óäîâëåòâîðåí ðåçóëüòàòàìè âûáîðîâ. Íî åñëè ïîñìîòðåòü ãëóáæå, òî, íå èìåÿ äåíåã, ñîðåâíóÿñü ïðàêòè÷åñêè ñ ìèëëèàðäåðàìè, à èõ íåñêîëüêî â ñïèñêå, è ïîëó÷èòü ïîðÿäêà 6—7%, ýòî áîëåå ÷åì óñïåõ äëÿ òåõ, êòî ïîíèìàåò, ÷òî îçíà÷àåò èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ è êàê ïðîâîäèòü åå â Óêðàèíå, êîãäà òåáå ïðîòèâîäåéñòâóþò êîíêóðåíòû â ðàíãå îëèãàðõîâ... Ïîýòîìó ýòî òâåðäûé óñïåõ ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî, ÷òî â ñëåäóþùèé ïàðëàìåíò íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ âìåñòî ÷åòûðåõ äåïóòàòîâ ìû áóäåì ïðåäñòàâëåíû óæå ìîùíîé ôðàêöèåé. È ñìîæåì âëèÿòü ÷åðåç ïàðëàìåíò íà ïðîèñõîäÿùåå â ñòðàíå. — Íî ïîêà ìû ãîâîðèì î ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ. Ëÿøêî îáîãíàë, õîòÿ ýòîãî íèêòî íå îæèäàë. Íå áóäåì ãîâîðèòü î ïîïóëèçìå, íî âñå æå — ìîæåò, ïîòîìó ÷òî «îáåùàë âåðíóòü Êðûì»? — Ëÿøêî — ýòî îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ, òðåáóþùàÿ àíàëèçà, â òîì ÷èñëå è ïñèõè÷åñêîãî àíàëèçà îáùåñòâà. Ïîñêîëüêó 8% Ëÿøêî — ýòî ñêîðåå... Íå õî÷ó íèêîãî îáèäåòü, íî â îïðåäåëåííîé ìåðå ýòî äèàãíîç äëÿ îáùåñòâà. ß âñòðå÷àëñÿ ñ ðàçíûìè ëþäüìè, êîòîðûå áûëè ãîòîâû ãîëîñîâàòü çà Ëÿøêî. Íî êîãäà ÿ ó íèõ ñïðàøèâàë, ãîòîâû ëè âû èìåòü ïðåçèäåíòà Ëÿøêî, òå îòâå÷àëè: «Äà íåò! Íè â êîåì ñëó÷àå!» Íî ýòî òîæå ðåçóëüòàò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò åìó áûòü â ïàðëàìåíòå. À äàëüøå... ß ïðîìîë÷ó. — ×òî áóäåò äàëüøå, åñëè íå áóäåò âòîðîãî òóðà? — Ñåé÷àñ, ñóäÿ ïî âñåìó, êàê ðàç âòîðîãî òóðà íå áóäåò. Âñå ýêçèò-ïîëû, áóäåì íàäåÿòüñÿ, ïîäòâåðäÿòñÿ — ïëþñ-ìèíóñ, äàþò îùóùåíèå òîãî, ÷òî ïðåçèäåíò óæå èçáðàí. Ñàì Ïîðîøåíêî â ýòîì óâåðåí, ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ äàæå îò çàðóáåæíûõ ãîñòåé, óæå ãîâîðèò î òîì, ãäå áóäóò ïðîâîäèòü èíàóãóðàöèþ, êîãäà îí íàçîâåò ÷ëåíîâ ñâîåé êîìàíäû... Òàêîå îùóùåíèå, ÷òî òåõíîëîãèÿ åãî øòàáà, êîòîðàÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà áàçèðîâàëàñü íà îáúÿâëåíèè ñåáÿ ïîáåäèòåëåì 1-ãî òóðà, ñðàáîòàëà. Êîãäà òåõíîëîãè øòàáà îáúÿâèëè: ëèáî èçáèðàåì ñåé÷àñ Ïîðîøåíêî, ëèáî áóäåò âîéíà è êðîâü, — ëþäè, î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíûå, âíóòðåííå ñëàáûå, íå ïîíèìàþùèå, ÷òî âîéíà çàâèñèò íå îò ïåðâîãî èëè âòîðîãî òóðîâ, à îò ïëàíîâ Ïóòèíà, è ýòè ïëàíû íå èçìåíÿòñÿ, — áûëî òàêîå îùóùåíèå, ÷òî «íó äàâàéòå ïðîãîëîñóåì — ëèøü áû íå áûëî âîéíû».

âûáîðû

áû êîí÷èëàñü âîéíà

F5 30.V 2014

À òåïåðü îíè õîòÿò, ÷òîáû ñ çàâòðàøíåãî äíÿ åå óæå íå áûëî. È ÷òîá ïåðåñòàëè ãèáíóòü ãðàæäàíå. È âîò ýòè çàâûøåííûå îæèäàíèÿ òàêæå ìîãóò óäàðèòü ïî âíîâü èçáðàííîìó ïðåçèäåíòó, êîòîðûé ïðè âñåì æåëàíèè íå ñìîæåò îñòàíîâèòü òî, ÷òî ïîøëî, êàê ðàêîâàÿ îïóõîëü, ïî âîñòîêó Óêðàèíû... Òî÷íî òàê æå, êàê îíî çàïîëîíèëî Êðûì. È ó ëþäåé áóäóò ðàçî÷àðîâàíèÿ. Îáúåêòèâíî. — Åñòü ëè íàäåæäà êàê ó ÷åëîâåêà âîåííîãî, ÷òî íà âîñòîêå âñå-òàêè ïåðåñòàíóò ñòðåëÿòü? — Ïåðñïåêòèâà åñòü âñåãäà. Ïîñêîëüêó ðàçóìíûìè, âçâåøåííûìè, ãðàìîòíûìè äåéñòâèÿìè ìîæíî îñòàíîâèòü äåéñòâèÿ äèâåðñàíòîâ íà âîñòîêå è, óêðåïèâ ãðàíèöó, îáåñïå÷èòü òàì ñïîêîéñòâèå. Ïðîèçîéäåò ëè òàê — äóìàþ, ìû óâèäèì ñ âàìè èç ïåðâûõ æå êàäðîâûõ íàçíà÷åíèé â ñèëîâîì áëîêå, ðàç. È âòîðîå — ïðèâëå÷åíèå èëè íåïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè òåõ, êòî ñäàë Êðûì, äîïóñòèë òàêîå îáîñòðåíèå ñèòóàöèè íà âîñòîêå. — Åñëè ïðåäëîæàò äîëæíîñòü ìèíèñòðà îáîðîíû, ñîãëàñèòåñü áåçîãëÿäíî? Èëè ñ îãîâîðêàìè? — Áåçîãëÿäíî — íåò. È ÿ ýòî ãîâîðèë âàì â ïåðâîì èíòåðâüþ, êîòîðîå âû áðàëè ó ìåíÿ â íà÷àëå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè. Ïîÿñíþ åùå ðàç. Ïðè òîì, ÷òî ÌÎ ñîäåðæèò â ñâîåì íàçâàíèè ñëîâî «îáîðîíà», ëþäè äîëæíû ïîíÿòü: ïðè ðåøåíèè çàäà÷ îáîðîíû — â ñëó÷àå âîåííîé óãðîçû — ìèíèñòð îáîðîíû èãðàåò íà ñàìîì äåëå äàëåêî íå ïåðâîñòåïåííóþ ðîëü, ñêàæó äåëèêàòíî. Ïî íàøèì çàêîíàì îí «îòõîäèò â ñòîðîíó», à ïðåçèäåíò ÷åðåç Ãåíøòàá íàïðÿìóþ óïðàâëÿåò âîéñêàìè. Ïîýòîìó îòâåòñòâåíåí ñåé÷àñ ïðåçèäåíò êàê Âåðõîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé. Ýòî âî-ïåðâûõ. Âî-âòîðûõ, êîãäà ðåøàåòñÿ çàäà÷à íå îáîðîíû, à áîðüáû ñ òåððîðèçìîì, êàê ñåé÷àñ, òî ýòè ôóíêöèè âîîáùå íå âûïîëíÿåò Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû. Îïåðàöèþ ïëàíèðóåò è ïðîâîäèò ÑÁÓ ñèëàìè Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî öåíòðà, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÑÁÓ. ÑÁÓ íå ïîä÷èíåíî ìèíèñòðó îáîðîíû, îíî çàìûêàåòñÿ íà ïðåçèäåíòå — Âåðõîâíîì ãëàâíîêîìàíäóþùåì. Àðìèÿ ó÷àñòâóåò â àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè òîëüêî ÷àñòè÷íî: òàì, ãäå íå õâàòàåò ñèë è ñðåäñòâ ÑÁÓ, Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè, ìèëèöèè, ïîãðàíè÷íèêîâ, ãîñîõðàíû è äðóãèõ ñïåöïîäðàçäåëåíèé. Ïîýòîìó íè ìèíèñòð îáîðîíû, íè ïðåäñåäàòåëü ÑÁÓ, íè ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë, íè êîìàíäóþùèé Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèåé, à ïðåçèäåíò êàê Âåðõîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé — èñêëþ÷èòåëüíî îí îòâå÷àåò çà òî, áóäåò ëè îðãàíèçîâàíà îáîðîíà ñòðàíû, áóäåò ëè óñïåøíà àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ. Âîò ïî÷åìó ïåðâîå ëèöî èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü. Êîíå÷íî æå, ýòî âñå îòðàæàåòñÿ íà ñèëîâèêàõ: èìåííî ïåðâîå ëèöî äîëæíî çàìåíèòü ïðåæíèõ, åñëè ñ÷èòàåò èõ äåéñòâèÿ íåýôôåêòèâíûìè. È êîîðäèíàöèÿ çäåñü îò èìåíè ïðåçèäåíòà âîçìîæíà íà óðîâíå ñåêðåòàðÿ Ñîâáåçà. Ïîòîìó ÷òî çà ïðåäåëàìè ïðàâèòåëüñòâà, â ò. ÷. âëèÿíèÿ ìèíèñòðà îáîðîíû, íàõîäÿòñÿ, íàïðèìåð, Ñëóæáà âíåøíåé ðàçâåäêè, Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû, Íàöèîíàëüíàÿ ãâàðäèÿ è ò. ä. Ïîýòîìó áåçîãëÿäíîñòè çäåñü áûòü íå ìîæåò. Çäåñü äîëæíà áûòü ôóíêöèîíàëüíî îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü âëèÿòü íà ñèòóàöèþ è â ïðàâèòåëüñòâå, è çà ïðåäåëàìè ïðàâèòåëüñòâà. Äàëåå — êîìàíäà. È ÿ îá ýòîì ãîâîðèë, è Ïåòð Àëåêñååâè÷ âî âðåìÿ ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè, ÷òî êâîòíûé ïðèíöèï ðàñïðåäåëåíèÿ äîëæíîñòåé íåïðèåìëåì. Äîëæíû áûòü ãëàâíûìè òðè êà÷åñòâà: ïðîôåññèîíàëèçì, ìîðàëüíîñòü, ïàòðèîòèçì. Âîò ñåãîäíÿ îí îáúÿâèë, ÷òî íàçîâåò ôàìèëèè íîâûõ ðóêîâîäèòåëåé âåäîìñòâ — Ãåíïðîêóðîðà, ãëàâû ÑÁÓ, ìèíèñòðîâ âíóòðåííèõ äåë, îáîðîíû è èíîñòðàííûõ äåë ïîñëå èíàóãóðàöèè. Ýòè ôàìèëèè è ïîêàæóò — äåéñòâèòåëüíî ëè åñòü ðåàëüíàÿ íàäåæäà íà òî, ÷òî àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ áóäåò ýôôåêòèâíîé, îãðàíè÷åíà ïî âðåìåíè è çàâåðøèòñÿ óñïåõîì. Ñîîòâåòñòâåííî, äëÿ ìåíÿ, åñëè âû ñïðàøèâàåòå, ìîæíî ëè âîéòè â êîìàíäó, òåîðåòè÷åñêè ÿ ïîêà íå ïîëó÷àë òàêèõ ïðèãëàøåíèé. È åñëè áû òàêîé ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ, ÿ áû çàõîòåë óñëûøàòü ïðåæäå âñåãî ôàìèëèè òåõ, ñ êåì ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü. Ïîòîìó ÷òî äëÿ ìåíÿ êðåñëî ñàìî ïî ñåáå íåèíòåðåñíî. Íèêîãäà ýòî íå áûëî öåëüþ. Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ, êîãäà ìîæíî äîñòè÷ü ðåçóëüòàòîâ, — âîò òîãäà ÿ ìîãó ðàáîòàòü 24 ÷àñà â ñóòêè. Åñëè ðÿäîì â ñèëîâîì áëîêå íå áóäåò ëþäåé, êîòîðûì ÿ ñìîãó äîâåðÿòü, ëèáî åñëè äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ âûäåëÿò ïîëîâèíó äåíåã íà àðìèþ, êàê ñåé÷àñ, à ýòî çíà÷èò, ïîëîâèíà ñîëäàò — áåç áðîíåæèëåòîâ è áåç îðóæèÿ, òîãäà ÿ îòêëîíþ ýòî ïðåäëîæåíèå. Íà òîì è ïîïðîùàëèñü äî óòðà. Ôàêòè÷åñêè ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ â ÖÈÊ óæå äîëæíû áûëè íà÷àòü ïîñòóïàòü ïåðâûå äàííûå âûáîðîâ. Òåõ ñàìûõ, ðàäè êîòîðûõ ïî÷òè âñÿ Q ñòðàíà íå ñïàëà äî óòðà.


30.V 2014

âûáîðû

F6

Àíäðåé ÊÐÈÊÓÍΠÂíåî÷åðåäíûå âûáîðû ìýðà Îäåññû ïîðîäèë áûâøèé Ïðåçèäåíò Óêðàèíû, ýòî ñëó÷èëîñü, ìîæíî ñêàçàòü, â ïðîøëîé æèçíè, ò. å. îñåíüþ, åùå äî íà÷àëà åâðîìàéäàíà. Òîãäà Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîêàçàòåëüíî çà÷èñòèë Îäåññêèé ðåãèîí, çàìåíèâ ãóáåðíàòîðà Ýäóàðäà Ìàòâåé÷óêà è ïðèíÿâ îòñòàâêó ìýðà Àëåêñåÿ Êîñòóñåâà. Ãðÿäóùèå ñîáûòèÿ áûëè òàêîâûìè, ÷òî ã-äà Ìàòâåé÷óê è Êîñòóñåâ ìîãëè òîëüêî ïîðàäîâàòüñÿ ýòîìó çàáëàãîâðåìåííîìó âûâîäó ñâîèõ ôèãóð èç óêðàèíñêîé ïîëèòèêè, à âûáîðû ìýðà â èòîãå áûëè ïðîâåäåíû îäíîâðåìåííî ñ âûáîðàìè ïðåçèäåíòà ñòðàíû.

 àíäåðêàðòå Ïîðîøåíêî—Òèìîøåíêî Þæíàÿ Ïàëüìèðà äîâåðèëà òàêè äåëàì, õîòÿ è â òàêîì âîò ôîðìàòå

Îäåññà îòêàçàëà Ãóðâèöó ÂÈÊÒÎÐ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ

Ôàâîðèòû ìýðñêîé ãîíêè áûëè î÷åâèäíû ïðàêòè÷åñêè ñ ñàìîãî íà÷àëà. Ýêñ-ìýð Îäåññû Ýäóàðä Ãóðâèö íèêîãäà íå ñêðûâàë æåëàíèÿ âåðíóòüñÿ íà íåîäíîêðàòíî çàíèìàåìûé èì ïîñò, à åãî ãëàâíûì îïïîíåíòîì ñòàë ýêñ-«ðåãèîíàë» Ãåííàäèé Òðóõàíîâ. Ïðàâèëüíåå áûëî áû ñêàçàòü, ÷òî ïîñëåäíèé âûñòóïèë íà ýêñ-«ðåãèîíàëüíîì» ïîëå, ïðè ýòîì èç ôðàêöèè ÏÐ â Ðàäå íàðäåï âûøåë åùå â ãîðÿ÷èå ôåâðàëüñêèå äíè. Íó à ñ îáëîìêàìè «ðåãèîíàëüíîé» ïàðòèéíîé ñòðóêòóðû íà ìåñòàõ ðàññòàâàòüñÿ áûëî íåîáÿçàòåëüíî, êàê è äîêàçûâàòü ãîðîäó, ðàíåå â îáùåì è öåëîì ãîëîñîâàâøåìó çà ÏÐ, ÷òî ïîëíîñòüþ ïåðåøåë íà äðóãóþ ñòîðîíó. Ïðîöåññ ìîæíî ñðàâíèòü ñ «ðåãèîíàëüíûìè» ñàìîâûäâèæåíöàìè ýïîõè ïîñëåäíèõ âûáîðîâ, êîòîðûå îòäåëÿëè â ñâîåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ìóõ íàðîäíîãî îòíîøåíèÿ ê âëàñòè îò êîòëåò àäìèíðåñóðñà. Åñòåñòâåííî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ÏÐ ìîæíî áûëî äàëüøå. Âïðî÷åì, ÏÐ â äàííîé èñòîðèè áûëà äåëîì ïðîøëûì, è ñèëüíåå Ãåííàäèé Òðóõàíîâ íà ýòèõ âûáîðàõ àññîöèèðîâàëñÿ ñ äðóãîé ïîëèòñèëîé. Âûáèðàòü ñåé÷àñ îñîáåííî íå èç êîãî, è òàê êàê çàìåòíûé ïðåäñòàâèòåëü «ÓÄÀÐà» Ýäóàðä Ãóðâèö àâòîìàòè÷åñêè ïîøåë íà âûáîðû â êîàëèöèè ñ êàíäèäàòîì â ïðåçèäåíòû Ïåòðîì Ïîðîøåíêî, òàê ñêàçàòü, â îäíîì ôëàêîíå (èëè, íàïðèìåð, ìÿãêàÿ èãðóøêà â íàáîðå ñ êîíôåòàìè), òî ã-íó Òðóõàíîâó îñòàâàëîñü «ïðèáèòüñÿ ê áåðåãó» Þëèè Òèìîøåíêî. Òàêèì îáðàçîì, ïîåäèíîê Òðóõàíîâ—Ãóðâèö ïðîøåë, âûðàæàÿñü ÿçûêîì áîêñà, â àíäåðêàðòå ãëàâíîãî áîÿ âå÷åðà — Ïîðîøåíêî—Òèìîøåíêî. Ïðè÷åì ÷èñòî «ñïîðòèâíîãî èíòåðåñà» â ýòîì ïðîòèâîñòîÿíèè áûëî êóäà áîëüøå. Âî-ïåðâûõ, ïî äàííûì ìàðòîâñêîãî ñîöîïðîñà, êàíäèäàòû áûëè î÷åíü áëèçêè — ïî 17% ñ íåáîëüøèì ó êàæäîãî. Âî-âòîðûõ, áûëî èíòåðåñíî, ÷òî ïåðåâåñèò, — îïðåäåëåííàÿ ïîääåðæêà ñðàçó äâóõ áûâøèõ âëàñòåé («ðåãèîíàëüíîé» è è. î.) èëè íàïîëçàþùàÿ òåíü áóäóùåãî âëàñòåëèíà? Êñòàòè, â ïîëüçó Òðóõàíîâà áûë è ìåñòíûé àäìèíðåñóðñ, âåäü è. î. ìýðà Îëåã Áðûíäàê ïðåäñòàâèòåëü åãî êîìàíäû, à èñïðàâèòü ýòîò ìîìåíò ñòîðîííèêàì Ãóðâèöà òàê è íå óäàëîñü, õîòÿ ïîïûòêè ïðåäïðèíèìàëèñü. Åñòåñòâåííî, ñî ñòîðîíû ãîðîäñêîé âëàñòè øåë îïðåäåëåííûé ïîäûãðûø Òðóõàíîâó, â ÷àñòíîñòè Ãåííàäèé Ëåîíèäîâè÷ «íåîæèäàííî âîçíèêàë» íà òåõ èëè èíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ò. ä. Ñîãëàñíî îò÷åòó îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Êîìèòåòà èçáèðàòåëåé Óêðàèíû â ïðåäâûáîðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ Òðóõàíîâà ïðèíèìàë ó÷àñòèå è. î. ãîðîäñêîãî ãîëîâû, à òàêæå «íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ÊÈÓ ïîñòóïàëè æàëîáû îò èçáèðàòåëåé ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ î ïðèíóäèòåëüíîì ñáîðå ÷åðåç ñîîòâåòñòâóþùèå óïðàâëåíèÿ Îäåññêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà íà àãèòàöèîííûå âñòðå÷è Ãåííàäèÿ Òðóõàíîâà». Âïðî÷åì, ýòî äîâîëüíî ïðèâû÷íûå äëÿ óêðàèíñêèõ âûáîðîâ âåùè.  Îäåññå æå ìåñòíûå âûáîðû òðàäèöèîííî ïðîõîäÿò âåñåëî, ñ ãîðÿ÷èì îáñóæäåíèåì êàíäèäàòàìè ëè÷íîñòåé äðóã äðóãà, ãèãàëèòðàìè êîìïðîìàòà íà Ò è â óëè÷íîé àãèòàöèè. Òàê áûëî è íà ýòîò ðàç è, ïî îïðåäåëåíèþ òîãî æå ÊÈÓ, èìåí-

Íîâûé îäåññêèé ìýð

íî Îäåññà ñòàëà ñòîëèöåé ÷åðíîãî ïèàðà íà âûáîðàõ-2014.

âà ïîòåíöèàëüíûõ èçáèðàòåëåé, ïóñòü áû è ãîëîñîâàâøèõ â áîëüøåé ñòåïåíè ïðîòèâ Ãóðâèöà.  êîíöå êîíÊîðîëÿ ñäåëàëà ñâèòà öîâ èìåííî òàêèì îáðàçîì ïîáåæäàë Åñòåñòâåííî, ïðåäâûáîðíàÿ âîçíÿ íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðåäûäóùèé ìýð ïîáëåêëà íà ôîíå òîãî, ÷òî ïðîèçîø- Àëåêñåé Êîñòóñåâ. ëî â Îäåññå 2 ìàÿ. Ïî ñóòè äëÿ ìíîÇàî÷íàÿ ïåðåïàëêà êàíäèäàòîâ íà ãèõ îäåññèòîâ â òîò äåíü ïåðåñòàëè ïîñò ìýðà ïî ïîâîäó ñîáûòèé 2 ìàÿ èìåòü çíà÷åíèå êàêèå-ëèáî âûáîðû ìîãëà áû âûçâàòü óëûáêó, åñëè áû íå â ýòîé ñòðàíå. Ïðè ýòîì ïîëèòòåõíî- áûë ñòîëü ïå÷àëåí ñàì ïðåäìåò èõ ëîãè êàíäèäàòîâ íå ìîãëè íå èñïîëü- ñïîðà. Ðàçóìååòñÿ, â ñèìïàòèçèðóçîâàòü òðàãåäèþ â Äîìå ïðîôñîþçîâ þùèõ Òðóõàíîâó ÑÌÈ ðàñêðûâàëàñü â ñâîèõ öåëÿõ. Òàêàÿ ðàáîòà. òåìà ïðè÷àñòíîñòè îêðóæåíèÿ ÃóðÅñëè èñõîäèòü èç ëîãèêè, òî 2 ìàÿ âèöà ê òðàãåäèè. íèêàê íå ìîãëî ïîâûñèòü ðåéòèíã ã ïðîòèâîïîëîæíîì ëàãåðå ðåøèíà Ãóðâèöà, ó÷èòûâàÿ åãî ñâÿçü ñ ëè, ÷òî ëó÷øàÿ çàùèòà — íàïàäåíèå, áîëüøèì êîëè÷åñòè àòàêîâàëè Òðóõàíîâà, âîì íàöèîíàëèñòîâ, ìîë, îí çíàë, ÷åì âñå Ýäóàðä Ãóðâèö â òîì ÷èñëå âåñüìà çàêîí÷èòñÿ, íî áåçäåéñíîâà ïðîèãðàë ðàäèêàëüíûõ. Åñëè ñòâîâàë. Èìåííî òàêîå âûáîðû. Áóäåò «÷åëîâåê Òðóõàíîâà» ìîæíî áûëî óñëûøàòü íåçàìåòíî ïðîâîäèë îò ãëàâíûõ àïîëîãåòîâ ëè, êàê îáû÷íî, âðåìÿ â ìýðèè, òî Ãóðâèöà íà ìåñòíîì ñóäèòüñÿ? «ëþäè Ãóðâèöà» âåÒÂ. À ãëàâíûé îäåñëè áîåâèêîâ íà Êóñêèé «óäàðîâåö» Àíäëèêîâî ïîëå, è ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ, ðåé Þñîâ â îäíîé ïåðåäà÷å âûðàçèëìåäèöèíñêèé ôàêò. ñÿ òàê — ðàçâå ýòî Ãóðâèö íå ìåøàë Íî íå ñòîèò çàáûâàòü è î òîì, êðîâîïðîëèòèþ íà Êóëèêîâîì ïîíàñêîëüêî íåîäíîçíà÷íî â ñîâðåìåí- ëå? Îáâèíÿÿ (è ðåçîííî) â áåçäåéíîì óêðàèíñêîì îáùåñòâå âîñïðèíè- ñòâèè ìèëèöèþ, ã-í Þñîâ íå óòî÷ìàþòñÿ äàæå òàêèå, êàçàëîñü áû, î÷å- íèë, êîìó èìåííî îíà íå ìåøàëà â âèäíûå âåùè. Òî, ÷òî äëÿ êîãî-òî òîò óæàñíûé âå÷åð. Òåì ñòîðîííèêàì ñòàëî íåçàæèâàþùåé ðàíîé è îäåñ- åäèíîé Óêðàèíû, â ÷èñëå êîòîðûõ ñêîé Õàòûíüþ, äëÿ äðóãèõ ÿâëÿåòñÿ âûäåëÿëèñü îí è åãî ñîðàòíèêè. óñïåøíîé «àíòèêîëîðàäñêîé» îïåðàÂîîáùå òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî Ãóðöèåé, äîêàçàâøåé ïðîóêðàèíñêîñòü âèöà ñ ðàäèêàëüíûìè íàöèîíàëèñòàìè ãîðîäà. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü, êàê äàâíî ìåøàåò åìó íà âûáîðàõ. Êîíå÷ïðîðåàãèðîâàëè ìíîãèå èçâåñòíûå íî, ïðåòåíçèè îäåññèòîâ ê Ýäóàðäó îäåññèòû íà óæàñíûå ñîáûòèÿ 2 ìàÿ. Èîñèôîâè÷ó äàëåêî íå èñ÷åðïûâàþòÓ÷èòûâàÿ, ÷òî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñÿ ýòèì ôàêòîðîì, íî åãî ìîæíî íàçñòîðîííèêîâ Êóëèêîâà ïîëÿ è ïðîñòî âàòü ãëàâíûì îòëè÷èåì îò êîíêóðåíëþäåé, íå âîñïðèíèìàþùèõ äîñòè- òîâ. Ìîæåò, ñ òàêîé «ãðóïïîé ïîääåðæåíèÿ åâðîìàéäàíà, ðåøèëè âîîá- æêè» Ãóðâèö åùå ïðî÷íåå îáîñíîâàëùå ïðîèãíîðèðîâàòü ìàéñêèå âûáî- ñÿ â íûíåøíåì îáùåóêðàèíñêîì òðåíðû, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî Òðóõàíîâ íå äå, íî íà îäåññêèõ âûáîðàõ ýòî åìó äîñ÷èòàëñÿ îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñò- íèêàê ïîìî÷ü íå ìîãëî. Îäíàêî Ãóð-

âèö îñòàëñÿ âåðåí ñåáå, êàê ýòî è áûëî íàïèñàíî íà åãî áèãáîðäàõ, è ïîëó÷èë çàñëóæåííûé ðåçóëüòàò. Ãóðâèöåâñêàÿ ïðîïàãàíäà äîøëà äàæå äî èçãîòîâëåíèÿ ëèñòîâîê, îáâèíÿþùèõ â òðàãåäèè Òðóõàíîâà, â êîòîðûõ ãëàâíûé ïðåäâûáîðíûé ëîçóíã ñîïåðíèêà áûë «îñòðîóìíî» ïåðåäåëàí â «äîâåðÿé òåëàì». Âïðî÷åì, èçþìèíêîé ÷åðíîãî ïèàðà ëàãåðÿ Ãóðâèöà ñòàë âáðîñ î íàëè÷èè ó Ãåííàäèÿ Òðóõàíîâà âòîðîãî ãðàæäàíñòâà, äà íå êàêîãî-íèáóäü, à ðîññèéñêîãî. Ýòî ÿðêèé ïðèìåð ñëèøêîì ãëóáîêîãî ïîãðóæåíèÿ â ñîáñòâåííóþ ïðîïàãàíäó, âåäü äëÿ áîëüøèíñòâà îäåññèòîâ â ïîäîáíîé èíôîðìàöèè, äàæå åñëè ñ÷èòàòü åå ïðàâäèâîé, íåò íè÷åãî ñòðàøíîãî. Ñðàâíèòå ýòî ñ óïîðíûìè ñëóõàìè î ïðè÷àñòíîñòè ê áîéíå â Äîìå ïðîôñîþçîâ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî êàìíåì â îãîðîä Ãóðâèöà ïî âîïðîñó 2 ìàÿ, íàâåðíîå, äàæå êîíòðîëüíûì, îòìåòèëñÿ ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Àðñåí Àâàêîâ. Çà íåäåëþ äî âûáîðîâ îí îòäåëüíî âûäåëèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðîëü, êîòîðóþ ñûãðàëè â îäåññêèõ ñîáûòèÿõ «ðóêîâîäèòåëè ïðåäâûáîðíûõ øòàáîâ Ãóðâèöà».  äîâåðøåíèå ïàñüÿíñà íóæíî óïîìÿíóòü è àíòèãóðâèöåâñêèé ñþæåò, âûøåäøèé çà íåñêîëüêî äíåé äî âûáîðîâ íà êàíàëå Èãîðÿ Êîëîìîéñêîãî «1+1». Êàê èçâåñòíî, èìåííî ñ ýòèì îëèãàðõîì ñâÿçûâàþò Èãîðÿ Ïàëèöó, êîòîðûé ïîñëå ñîáûòèé 2 ìàÿ âîçãëàâèë Îäåññêóþ îáëàñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ.

Ãóðâèöìàéäàí íå «çäîáóë» Ïðîøëè ïîñëåäíèå ïðåäâûáîðíûå äåíüêè. Òàê è íå ñîñòîÿëèñü äåáàòû ìåæäó ãëàâíûìè êîíêóðåíòàìè. Ãóðâèöó íà Ïåðâîì ãîðîäñêîì êàíàëå ïðîòèâîñòîÿë âûðåçàííûé èç êàðòîíà Òðóõàíîâ, îí îñîáî Ýäóàðäó Èîñèôîâè÷ó íå âîçðàæàë. Ðåàëüíûé Òðóõàíîâ â ýòî âðåìÿ äàâàë èíòåðâüþ íà «ñâîèõ» êàíàëàõ, ïå÷àëèëñÿ, ÷òî åãî ïðîòèâíèê íå îäåññèò è ïîòîìó íå ÷óâñòâóåò ýòîãî ãîðîäà. Íàñòóïèë äåíü âûáîðîâ, îçíàìåíîâàâøèéñÿ â Îäåññå îæèäàåìî íèçêîé ÿâêîé. È ýòî ïðèòîì, ÷òî ìíîãèå ãîðîæàíå ïðèøëè íà âûáîðû èñêëþ÷èòåëüíî, ÷òîáû ïðîãîëîñîâàòü çà ìýðà. Îòøóìåëè ýêçèò-ïîëû, ïðè ýòîì îïðîñû «Êîìèòåòà çàùèòû ãðàæäàí» è «Ïðàâà âûáîðà» çàôèêñèðîâàëè ïîáåäó Òðóõàíîâà, à èññëåäîâàíèå òåëåïðîãðàììû Ñàâèêà Øóñòåðà îïðåäåëèëî ïîáåäó Ãóðâèöà, ïðè÷åì ñ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûì ðåçóëüòàòîì.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

×åëîâåê ðîäèëñÿ! Áëîãîñôåðà ñåãîäíÿ îáñóæäàåò ýòîò ÿðêèé ñíèìîê è åãî íå ìåíåå êðàñíîðå÷èâóþ èñòîðèþ. Ôîòî ãðóäíîãî ðåáåíêà, îêðóæåííîãî âñåìè äîêóìåíòàìè, êîòîðûå òðåáóþòñÿ â Ñåðáèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðîäèòåëüñêîãî ïîñîáèÿ, çàâîåâàëî ïåðâîå ìåñòî íà êîíêóðñå ôîòîãðàôèè ãîäà, ïðîâåäåííîì æóðíàëîì «Ñòàòóñ». Àâòîð ñíèìêà-ïîáåäèòåëÿ — Ìàðèÿ ßíêîâè÷. Öåëûé ãîä ïîòðåáîâàëñÿ ðîäèòåëÿì ìàëûøà, ÷òîáû ñîáðàòü 52 àäìèíèñòðàòèâíûå è ìåäèöèíñêèå ñïðàâêè. Êîíñòàíòèí ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ

www.facebook.com/2000.ua «2000» — áëîêè: À («Ôîðóì»), Â («Äåðæàâà»), Ñ («Àñïåêòû»), F («Ñâîáîäà ñëîâà»). © Äèçàéí, ñòèëèñòèêà, ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè èíôîðìàöèîííîãî ïàêåòà ãàçåòû «2000», 1999.

vk.com/public49130493

Ó÷ðåäèòåëü: ×Ï «Ãàçåòíûé êîìïëåêñ «Èíòåðíåò-ìåäèà». Åæåíåäåëüíèê. Èçäàåòñÿ ñ 1999 ãîäà. Àâòîð ïðîåêòà «2000» — Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ Ñåðãåé ÊÈ×ÈÃÈÍ kichigin@news2000.com.ua — äèðåêòîð — ãëàâíûé ðåäàêòîð. Òàìàðà ÃÓÌÅÍÞÊ secretary@news2000.com.ua — çàì. äèðåêòîðà — ãëàâíîãî ðåäàêòîðà. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 284-9490, 284-6457, 285-4962. Òåë./ôàêñ 284-6501, 286-6420. Îòäåë ðåêëàìû — òåë. 286-6170, 285-4962.

32

Çàòåì íà÷àëñÿ îôèöèàëüíûé ïîäñ÷åò, è óæå ê ïîëóäíþ ïîíåäåëüíèêà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî èç 50% ïðîòîêîëîâ 45% áûëè çà Òðóõàíîâà, à 32% çà Ãóðâèöà, ñîîòâåòñòâåííî 70 òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé ïðîòèâ 49,5. Âñå ýòî ëþáîïûòíî ïðîèëëþñòðèðîâàëî òó ñàìóþ ïðîóêðàèíñêîñòü Îäåññû è èñòèííûå ïðåäïî÷òåíèÿ ãîðîæàí. «Íà 3 ÷àñà äíÿ âîñêðåñåíüÿ îôèöèàëüíàÿ ÿâêà áûëà 30%, äàëüøå ó÷àñòêè áûëè ïóñòûå, òî åñòü ìàêñèìóì — 40% (ïî äàííûì ÖÈÊ, àêòèâíîñòü íà 20.00 â Îäåññêîé îáëàñòè ñîñòàâèëà 46%. — Àâò.), — êîììåíòèðóåò äëÿ «2000» êîîðäèíàòîð ÃÎ «Äîçîð» Àëåêñåé ×ìûðü. — Íà âûáîðû íå ïîøëè ÿâíûå ïðîòèâíèêè íûíåøíåé âëàñòè, òå, êòî ãîâîðèò, ÷òî íå ìîæåò âûáèðàòü èç ðàçíûõ âèäîâ ôàøèñòîâ. Íà ñåêóíäî÷êó, ýòî áîëüøå ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ. Âñå, êòî õîòåë ïðåçèäåíòà Ïîðîøåíêî è ìýðà Ãóðâèöà, — ïîøëè íà âûáîðû. Èç òåõ, êòî íå õîòåë, ìíîãèå íå ïîøëè, à îñòàëüíûå ñäåëàëè ýòî, ÷òîáû ïðîãîëîñîâàòü ïðîòèâ Ãóðâèöà. Ò. å. íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áîëüøèíñòâî ñòîðîííèêîâ âëàñòè ïðèøëè íà ó÷àñòêè è íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðîòèâíèêîâ íûíåøíèõ âëàñòåé íå ïðèøëè, âñå ðàâíî ïîáåäèë Òðóõàíîâ, à Ãóðâèö ïîáåäèòü íå ñìîã». È êëþ÷åâóþ ðîëü â äàííîé ñèòóàöèè ñûãðàëè èìåííî ñîáûòèÿ 2 ìàÿ. «Ïîñëå òðàãåäèè íà Êóëèêîâîì ïîëå ýëåêòîðàëüíàÿ áàçà Ãóðâèöà ñèëüíî ñîêðàòèëàñü, — îòìå÷àåò ã-í ×ìûðü, — åñëè ðàíüøå ÿ áû îöåíèë åå â ÷åòâåðòü íàñåëåíèÿ, òî ñåé÷àñ îíà ñîñòàâëÿåò ïðîöåíòîâ 15». Êîíå÷íî æå, Ãóðâèö íå õîòåë ñîãëàøàòüñÿ ñ òàêèì ðåçóëüòàòîì. Îí çàÿâèë, ÷òî îäåññèòîâ ïîëó÷åííûå öèôðû «ïîðàçèëè» è ó íåãî íåò äðóãîãî âûõîäà, êðîìå êàê îñïàðèâàòü èõ â ñóäå. Çäåñü, îòìåòèì, ó áûâøåãî ìýðà áîëüøîé îïûò, îí äâàæäû ïðèõîäèë ê âëàñòè èìåííî ðåøåíèåì ñóäà, ïðè÷åì â îáîèõ ñëó÷àÿõ åãî ïðèíèìàëà ñóäüÿ ñî çâîíêîé ñåé÷àñ ôàìèëèåé ßðîø. Òàê ÷òî åñëè Ãóðâèöó óäàñòñÿ îòñóäèòü ñåáå ïîáåäó è â ýòîò ðàç, ïðèäåòñÿ âñïîìíèòü åãî ïðåäâûáîðíûé ðîëèê. Òàì íåêàÿ îäåññèòêà óòâåðæäàåò, ÷òî Ãóðâèö ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè áóäåò äåëàòü äîðîãè, «íó âû æå çíàåòå», ñ ïðåòåíçèåé íà îäåññêóþ èíòîíàöèþ äîáàâ-

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÑÌÈ ÎÁ ÓÊÐÀÈÍÅ Ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ áîëüíî óäàðèë ïî Óêðàèíå. Ìíîãèå èíîñòðàííûå èíâåñòîðû ïîêèíóëè ñòðàíó èëè ïîäóìûâàþò ýòî ñäåëàòü. Ýòî êàñàåòñÿ êðåäèòíûõ èíñòèòóòîâ, â êîòîðûõ óêðàèíñêèé êàïèòàë èìååò çíà÷èòåëüíóþ êâîòó (70%). Unicredit è Raiffeisen íàìåðåíû èçáàâèòüñÿ îò ñâîèõ óêðàèíñêèõ ôèëèàëîâ Ukrsotsbank è Aval. Ãðóïïà Intesa San Paolo óæå óñòóïèëà Ïðàâýêñ-áàíê, êóïèâ åãî çà $500 ìëí. è ïðîäàâ çà 100 ìëí. Äìèòðèþ Ôèðòàøó.

ëÿåò îíà, «îí âñåãäà ýòî äåëàåò». Åñëè ÷óòü ïåðåèíà÷èòü, ïîëó÷èòñÿ: «îí ïîéäåò â ñóä, íó âû æå çíàåòå, îí âñåãäà òàê äåëàåò». Íî ìîæíî ëè îñïàðèâàòü ðåçóëüòàòû, êîãäà ïåðåâåñ ñòîëü çíà÷èòåëåí? Íàïîìíèì, êîãäà Ãóðâèö ñîïåðíè÷àë ñ Êîñòóñåâûì â 2012-ì, îí ïðîèãðàë ïðèìåðíî 20%. È òîæå ñèëüíî âîçìóùàëñÿ è ñ÷èòàë, ÷òî âñå ïîäòàñîâàíî. Íó, òîãäà áûëà «çëî÷èííà âëàäà». Íî ñåé÷àñ æå Ãóðâèö èäåò â êîìïëåêòå ñ ïðåçèäåíòîì. Íåóæåëè Îäåññà äåéñòâèòåëüíî íå õî÷åò Ýäóàðäà Èîñèôîâè÷à è âñþ åãî ÷óäíóþ ñâèòó? Ïðèçíàòü òàêîå, êîíå÷íî, íåëåãêî. Óæå â ïîíåäåëüíèê îäåññêèå åâðîìàéäàíîâöû êèíóëè êëè÷ â ñîöñåòÿõ è îòïðàâèëèñü ê òåðèçáèðêîìó, îáåùàëè äàæå æå÷ü ïîêðûøêè. ×òî èíòåðåñíî, òå æå ïåðñîíàæè ïîñëå 2 ìàÿ ïðèçûâàëè îáùåñòâåííîñòü îòêàçàòüñÿ îò ìèòèíãîâ è ñîáðàíèé, íî, âèäèìî, ýòî íå êàñàëîñü ñëó÷àåâ, êîãäà íóæíî ïîñòîÿòü çà ëþáèìîãî êàíäèäàòà. Íî Ãóðâèöìàéäàí íå óäàëñÿ, ñîáðàëîñü ÷åëîâåê ñòî, âÿëî ïîìèòèíãîâàëè îêîëî ÷àñà. Äîáèòüñÿ óäàëîñü ëèøü ïðîáîê èç-çà ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ ìèëèöèè, ïåðåêðûâøåé ïðîåçæóþ ÷àñòü. Íàïîñëåäîê ñòîðîííèêè Ãóðâèöà ïåðåøëè ÷åðåç äîðîãó è, îêàçàâøèñü íà Êóëèêîâîì ïîëå, âûñêàçàëè ñâîè ïðåòåíçèè òàìîøíèì àêòèâèñòàì. Íå ïîñòåñíÿëèñü. À óæå ê óòðó âòîðíèêà âñå ïîäñ÷èòàëè îêîí÷àòåëüíî. Ó Ãåííàäèÿ Òðóõàíîâà óáåäèòåëüíàÿ ïîáåäà. Çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå 146 òûñ. ÷åëîâåê, ò. å. 43,49%. Ïîääåðæêà Ãóðâèöà ñîñòàâèëà 107,5 òûñ. (32,02%).  ïÿòåðêó âîøëè òàêèå êàíäèäàòû, êàê Âàëåðèé Ìàòêîâñêèé, Äàðò Âåéäåð è Ãåííàäèé ×åêèòà. Òàê ÷òî «òåìíàÿ ñòîðîíà ñèëû» èìåëà è ñâîåãî îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîìèìî âñåõ ïðî÷èõ. Èòàê, ïðîèãðàâ áîëåå 10% äàæå íà íûíåøíèõ, ïðîèãíîðèðîâàííûõ ìíîãèìè âûáîðàõ, Ýäóàðä Ãóðâèö ïîëó÷èë èñ÷åðïûâàþùèé îòâåò îò îäåññèòîâ îòíîñèòåëüíî ñâîåé ïåðñîíû. Íà ýòèõ âûáîðàõ, êàê è íà ïðåäûäóùèõ, Îäåññà íå ñòîëüêî õîòåëà Àëåêñåÿ Êîñòóñåâà èëè Ãåííàäèÿ Òðóõàíîâà, êàê íå õîòåëà âîçâQ ðàùåíèÿ Ãóðâèöà.

ÂÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ 25 ìàÿ óøåë èç æèçíè Âîéöåõ ßðóçåëüñêèé, áûâøèé ïðåìüåð-ìèíèñòð è ïðåçèäåíò Ïîëüøè. Êàê âû ñ÷èòàåòå, êàêóþ ðîëü îí ñûãðàë â èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû?

Limes, Èòàëèÿ Ïèñàòåëþ, îñóäèâøåìó ìàññîâîå óáèéñòâî â Îäåññå, óãðîæàþò ðàñïðàâîé. Íèêîëàé Ëèëèí îïóáëèêîâàë íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñåòè ôîòî îáãîðåâøèõ òåë ïðîðîññèéñêèõ ìàíèôåñòàíòîâ, ïîãèáøèõ â Äîìå ïðîôñîþçîâ â Îäåññå, è íà íåãî îáðóøèëñÿ øêâàë íàïàäîê: ñîòíè ñâèðåïûõ êîììåíòàðèåâ íà èòàëüÿíñêîì, óêðàèíñêîì, ðóññêîì ÿçûêàõ. Íåêîòîðûå ïðåäëàãàþò ïîäêàðàóëèòü åãî ó äîìà. Ñèëû ïðàâîïîðÿäêà áûëè âûíóæäåíû ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ïèñàòåëÿ. Ðåàêöèÿ íà ñîîáùåíèå î ðàñïðàâå â Îäåññå âûçâàëà ó íåãî óäèâëåíèå, òàê êàê óãðîçû ïîñòóïèëè íå èç Êèåâà, à îò íåêîòîðûõ óêðàèíöåâ, æèâóùèõ â Èòàëèè.

L’Espresso, Èòàëèÿ

twitter.com/2000_net Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: ñåðèÿ ÊÂ ¹ 9795 îò 25.04.2005 ã. Àäðåñ ðåäàêöèè: óë. Êèêâèäçå, 2/34, Êèåâ, 01103. E-mail: vitaemo@news2000.com.ua URL: www.2000.net.ua Òèðàæ: «2000» — 39 600 ýêç. Çàêàç ¹35552.

1. Ïîëîæèòåëüíóþ. 2. Îòðèöàòåëüíóþ. 3. Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàøåì îïðîñå ìîæíî: 1) îòïðàâèâ îòâåò ïî ïî÷òå ïî àäðåñó: óë. Êèêâèäçå, 2/34, Êèåâ-103, 01103, «2000», ñ ïîìåòêîé «Âîïðîñ íåäåëè»; 2) ïîçâîíèâ* ïî îäíîìó èç òåëåôîíîâ: 0-900-232-134 — 1-é, 0-900-232-135 — 2-é, 0-900-232-136 — 3-é âàðèàíò îòâåòà. *Ñòîèìîñòü çâîíêà — 0,48 ãðí. (ñ ÍÄÑ). Âû ìîæåòå îñòàâèòü êîììåíòàðèé (íå áîëåå 20 ñëîâ). Òîãäà ñòîèìîñòü çâîíêà ñîñòàâèò 1,44 ãðí. (ñ ÍÄÑ). Çâîíêè è SMS òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ. Óñëóãà ïðåäîñòàâëåíà ÎÎÎ «Àóäèîòåêñ». Ëèö. ÃÊÑÓ ¹ 720100 îò 20.02.2004 ã. Ñïðàâêè ïî òåë. (044) 425-4525.

gazeta 2000.livejournal.com

Ãàçåòà íàïå÷àòàíà ñ ðåäàêöèîííûõ ôîòîôîðì ÒΠ«ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», 04073, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14. Ïóáëèêàöèè, îáîçíà÷åííûå çíàêîì R., ðóáðèêîé «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Çà èõ ñîäåðæàíèå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ñòàòüè è ïèñüìà âíåøòàòíûõ àâòîðîâ ïóáëèêóþòñÿ íà áåçãîíîðàðíîé îñíîâå. Àâòîðàì ñòàòåé çàïðåùåíà èõ ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿ, à èíîå èñïîëüçîâàíèå — áåç ññûëêè íà ïðàâîîáëàäàòåëÿ. Ïðèîáðåòåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ: (044) 284-9490.

Еженедельник 2000 №22(700)  
Еженедельник 2000 №22(700)  
Advertisement