Peipsimaa asulad / Поселения Причудья

Page 1

Leonid Mihhailov Леонид Михайлов

Peipsimaa asulad Поселения Причудья

2008


Leonid Mihhailov

Kõik pildid ja kaardid pärinevad Leonid Mihhailovi kogust. Kujundus ja makett – Sergey Hmelevskih Toimetaja – Pavel Makarov Tõlkija – Jüri Ojamaa Kirjastus – Absurdum Art Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas Kaanel: Carl Sarapi ja Joh. Triefeldti fotod sarjast «Kaunis kodumaa». Peipsi rannikul, 1936-1940.

Все фотографии и карты из архива Леонида Михайлова. Оформление и макет – Сергей Хмелевских Редактор – Павел Макаров Перевод – Юри Оямаа Издательство – Absurdum Art Отпечатано в Таллиннской книжной типографии На обложке: фотографии Карла Сарапа и Йох. Триэфельдта из серии «Прекрасная родина». На Чудском побережье, 1936-1940. www.absurdumart.com ISBN 978-9949-15-940-6

Peipsimaa asulad


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Sisukord – Оглавление Pöördumine lugeja poole обращение k читателю skamja – скамья vasknarva – васкнарва smolnitsa – смольница remniku – ремнику karjamaa – карьямаа alajõe – алайыэ katase – катазе uusküla – уускюла kuru – куру kauksi – каукси rannapungerja – раннапунгерья lagedi – лагеди lohusuu – лохусуу veneküla – венекюла tammispää – таммиспяэ ninasi – нинази kalmaküla – калмакюла ranna-Piilsi – ранна-Пийлси vilusi – вилузи tiirikoja – тийрикоя mustvee – муствеэ raja – рая kükita – кюкита tiheda – тихеда kasepää – казепяэ omedu – омеду sääritsa – сяэритса

4 5 6 12 30 32 34 36 40 42 46 50 52 56 60 66 72 76 80 82 84 86 88 166 172 176 180 184 188

ranna – ранна sooküla – соокюла kodavere – кодавере tedreküla – тедрекюла kallaste – калласте pusi – пузи rootsiküla – роотсикюла nina – нина kolkja – колкья kasepää – казепяэ varnja – варнья praaga – праага pedaspää – педаспяэ tammisto – таммистo meerapalu – меэрапалу piiri – пийри tooni – тоони saare – сааре

190 192 194 198 200 210 212 214 218 222 226 232 234 236 238 242 244 246

minu peipsimaa juured мои причудские корни

248 250

Kaardid – Карты 11, 45, 49, 59, 71, 75, 79, 165, 183, 225, 231, 254, 255 Kasutatud allikad – Использованные источники

256


Leonid Mihhailov

Armas lugeja!

S

ee raamat on kingitus Peipsi ranniku endistele, praegustele ja tulevastele elanikele. Esimesed teated Peipsi põhja- ja lääneranniku asulatest pärinevad 14. sajandist. Kirjalikud allikad nimetavad juba 1342. a. Kodavere kirikut ja 1370. a. vene elanike muistset asundust Želatšek (Žalatško) Piirissaarel. Majapidamised ja talud liitusid küladeks, neist kasvasid alevid ja linnad. 1921. a. anti Mustveele ja Kallastele alevi õigused, 1939. a. said neist linnad. Kuid võis juhtuda ka vastupidi. 16. sajandi Vene kroonikad nimetasid Vasknarvat (Сыренец, Сыренск) linnusekohaks, arvatavasti seal asunud Neuschlossi linnuse tõttu. 18. sajandi alguses kuulutas Peeter I Vasknarva maakonnalinnaks, aga 1780. aastal nimetas Katariina II selle jälle külaks. Peipsi-äärset asustust uurides puutusin ma kokku asjaoluga, et muuseumides ja arhiivides on äär-

Peipsimaa asulad

miselt vähe fotosid selle omapärase kandi elu-olu kohta. Mul tekkis soov seda puudujääki kuidagi täita. Käesolev album sisaldab üle 300 foto ja postkaarti minu kollektsioonist, mis on välja kasvanud perekonna arhiivist ja mida on täiendanud lahked annetajad, aga ka piltidest, mis on omandatud kollektsionääride klubides, antikvaaride käest ja oksjonitelt. Albumis on fotod Peipsi põhja- ja lääneranniku 45 asulast. Raamatus on nad paigutatud mööda Peipsi rannikut liikumise järjekorras alustades Narva jõe algusest kuni Piirissaareni. Kõige vanem foto pärineb 1888. aastast. Fotograafide nimed on antud selles keeles ja sel kujul, nagu fotodel kirjas on. Iga asula kohta on esitatud ajaloolised andmed. Iga asustatud punkti illustratiivne materjal on paigutatud kronoloogilises järjekorras ja varustatud kommentaaridega. Lisatud kaart kergendab raamatus kirjeldatud asulate leidmist. Ma olen läbi käinud kogu Peipsi ranniku Eesti Vabariigi piires, kohtunud sealsete põliselanikega ning olen neile tänulik vastutulelikkuse ja abi eest. Aastatega inimesed lahkuvad, lahkume ka meie. Tuletagu need vanad fotod meile ja järgmistele põlvkondadele meelde möödunud aegu, Peipsiäärse elu-olu ja ajalugu. Kahjuks ei ole õnnestunud leida fotosid mõnedest Peipsi-äärsetest asulatest. Võib-olla läheb Teie abil korda puuduvat fotomaterjali leida. Tahaksin avaldada selle albumi järgmise, täiendatud väljaande. Kahjuks on andmetes, mis põhinevad inimeste mälestustel, tahes-tahtmata eksitusi ja vigu, eriti nendes, mis puudutavad sündmuste toimumise täpset aega. Palun selles osas juba ette vabandust ja loodan Teie mõistvale suhtumisele. Mõnikord võivad asustatud punktide nimetused erineda. Tsaariajal kasutati peale ametlike venekeelsete nimede ka kohalikke eesti toponüüme. Eesti Vabariigi ajal esinesid vene ajalehtedes, ajakirjades ja kalendrites kuni 1935. aastani nii ametlikud eestikeelsed kui ka vanad venekeelsed nimetused. Viibin igal suvel Peipsi ääres, kohtun inimeste, sõprade ja sugulastega, käin esivanemate haudadel. Kui Jumal annab, toon mõne aja pärast Teie kohtu ette üksikasjalikuma raamatu Peipsi-äärsete asulate ajaloost. Loodan koostööle Teiega. Minu telefon on 5037178. Kultuuriselts «Pritšudje» (Peepsimaa) juhatuse liige Leonid Mihhailov


Леонид Михайлов

Дорогой читатель!

Э

та книга – подарок бывшим, настоящим и будущим причудцам. Первые сведения о поселениях на северном и западном побережье Чудского озера относятся к 14 столетию. Письменные источники уже в 1342 г. упоминают Кодаверескую церковь, а в 1370 г. – древнее поселение с русскими жителями Желачек (Жалачко) на острове Пийриссаар. Из дворов и хуторов возникали деревни, из них поселки и города. В 1921 году Муствеэ и Калласте получили статус поселков, а в 1939 году стали городами. Но бывало и наоборот. В 16 веке русские летописи именовали Сыренец или Сыренск (Васкнарву) городком, градом – очевидно из-за находившейся рядом крепости Нейшлос. В начале 18 столетия Петр I объявил Сыренец уездным городом, а в 1780 г. Екатерина II снова переименовала его в село. Изучая историю Причудья, я столкнулся с тем, что в музеях и архивах хранится крайне мало фотографий о жизни этого самобытного края. Захотелось по-своему восполнить этот пробел. Данный альбом содержит изображения более 300 фотографий и почтовых открыток из моей коллекции, которая выросла из семейного архива, дополнена добрыми дарителями, а также приобретениями в клубах коллекционеров, в антикварных магазинах, на аукционах. В альбом вошли фотографии 45 поселений северного и западного Причудья. Размещены они в книге последовательно по мере продвижения вдоль берега Чудского озера от истока реки Нарвы до острова Пийриссаар. Самая старая фотография относится к 1888 г. Имена фотографов воспроизведены на том языке и в том виде, как они значатся на фотографиях. Для всех поселений приводятся исторические сведения. Иллюстративный материал внутри каждого населенного пункта расположен в хронологической последовательности и снабжен комментариями. Прилагаемая карта облегчает поиск описываемых в книге поселений. Я исколесил все побережье Чудского озера в пределах Эстонской Республики, встречался с тамошними старожилами и благодарен им за отзывчивость и помощь. С годами уходят люди, уйдем и мы. Пусть эти старые фотографии напоминают нам и следующим поколениям о событи-

Поселения Причудья

ях минувшей дней, о жизни и истории Причудья. Жаль, что фотографии некоторых причудских поселений разыскать так и не удалось. Возможно, с вашей помощью недостающий фотоматериал будет найден. Хотелось бы выпустить последующие, дополненные издания этого альбома. К сожалению сведения, основанные на воспоминаниях людей, невольно обречены на погрешности и ошибки, особенно в части точного определения времени происходящих событий. Заранее приношу по этому поводу свои извинения, рассчитывая на понимание. Иногда могут встретиться разночтения в наименованиях населенных пунктов. В царское время помимо официальных русских названий допускалось использование и местных эстонских топонимов. Во времена Эстонской Республики в русских газетах, журналах, календарях, вплоть до 1935 года пользовались не только официальными эстонскими, но и старинными русскими названиями поселений. Каждое лето бываю на Чудском озере, встречаюсь с людьми, друзьями, родственниками, навещаю могилы предков. Если бог даст, через некоторое время представлю на ваш суд более обстоятельную книгу об истории Причудья. Надеюсь на сотрудничество с вами. Мой телефон: 5037178. Член правления общества «Причудье» Леонид Михайлов

1909, K. Jaik, Jurjev

Kalevipoja lingukivi Peipsi kaldal. Камень Калевипоэга на берегу Чудского озера.


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Skamja  Скамья

skamja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

S

kamja küla asub Narva jõe paremal kaldal, kohas, kus jõgi Peipsi järvest alguse saab. Legend räägib, et 10. sajandil jõudis vürstinna Olga koos oma družiinaga Narva (Наровa) jõele. Pärimuse järgi sai küla oma nime puupingist (vene keeles «skamja»), mille kohalikud Olga jaoks kaldale tõid ja millel vürstinna jalgu puhkas. 14. sajandil oli Skamja piirkonnas Pihkva kalurite slobodaa.

Д

Kroonikates on Skamjat nimetatud 1463. a. ning seoses Vasknarva (Сыренск, Сыренeц) vallutamisega Vene vägede poolt 1558. a. Tsaariajal kuulus Skamja küla Sankt-Peterburgi kubermangu Gdovi (Oudova) maakonda. Aastatel 1920-1944 oli Skamja administratiivselt Eesti Vabariigi koosseisus. Praegu kuulub Skamja küla Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Zagriva külanõukogusse.

еревня Скамья расположена на правом берегу реки Нарвы у ее истока из Чудского озера. Легенды сообщают, что в 10 веке княгиня Ольга с дружинниками бывала на реке Нарове. Согласно преданию деревня названа так потому, что местные жители вынесли Ольге на берег деревянную скамью, на которой княгиня отдыхала. В 14 столетии в районе Скамьи была рыбацкая слобода – «псковский исад». В летописях Скамья упоми-

нается в 1463 г. и в связи со взятием русскими войсками Сыренска (Сыренца, Васкнарвы) в 1558 г. В царское время село Скамья относилось к Гдовскому уезду Санкт-Петербургской губернии. В период с 1920 по 1944 годы Скамья административно входила в состав Эстонской Республики. Сейчас Скамья является деревней Загривского сельсовета Сланцевского района Ленинградской области.

~ 1915

Skamja õigeusu kirik. Talupoja Fjodor Gromovi pühaliku tõotuse järgi ehitati 1850. a. itaalia arhitektuuri stiilis kabel, millest 1855. a. sai kirik ja see õnnistati Prohvet Eelija nimeliseks. Valgete kiviseintega ja helesiniste kuplitega Skamja kiriku lasksid Saksa väed õhku 4. veebruaril 1944. Скамейская православная церковь. В 1850 г. по обету крестьянина Федора Леонтьевича Громова была построена каменная часовня итальянской архитектуры. В 1855 г. часовня обращена в церковь и освящена во имя пророка Божия Илии. Белокаменная с голубыми куполами Скамейская церковь была взорвана немецкими войсками 4 февраля 1944 г. скамья


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vaade Skamja külale Vasknarvast. Vasakul on õigeusu Prohvet Eelija kirik, selle kõrval kahekorruseline kirikule kuuluv tellismaja ja kaugemal kaupmees Ljubomirovi maja. Вид на Скамью из Васкнарвы (Сыренца). Слева православная Ильинская церковь, рядом с ней кирпичный двухэтажный дом церковного причта и далее дом купца Любомирова.

~1928

1929, Ed. Pääro

Majad piki rannaäärset tänavat. Vanasti õitses siin lodjalaevandus. Lodjad tulid purjede ja aerude jõul Peipsi järvest Narva jõkke. Skamjas paadimehed puhkasid, istusid jõekaldal suurtel pinkidel ning imetlesid jõge ja Vasknarva vaadet. Дома вдоль береговой улицы. В старину процветал здесь лaдейный промысел. Из Чудского озера в реку Нарову плыли парусные и весельные ладьи. В Скамье ладейщики отдыхали, сидели на берегу реки на огромных скамьях и любовались красотой реки и видом Сыренца.

skamja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Narva jõe süvendustööd. Lõhatud paekivi kihid ja kivid, mis tõsteti üles jõe põhjast, läksid muuli ehitamiseks ja jõe kalda kindlustamiseks. Работы по углублению дна реки Нарвы. Взорванные пласты известняка и камни, поднятые со дна реки, шли на строительство мола и укрепление берега.

1929, Ed. Pääro

1929, Ed. Pääro

Skamja õigeusu kiriku sisevaade. Внутренний вид Скамейской православной церкви.

скамья


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Ristikäik Skamja külas. Esiplaanil Kaasani Jumalaema ikoon, mida külarahvas austas. Крестный ход в селе Скамья. На переднем плане видна почитаемая сельчанами икона Казанской Богоматери.

~ 1932

06.06.1935

Kaupmees Gromovi kahekorruseline puumaja vene parimate traditsioonide stiilis nikerduste ja kaunistustega. Gromovitele kuulusid sajad hektarid metsa, künni-, heina-, ning karjamaad. Maja põles maha 1944. a. Двухэтажный дом-терем купца Громова с резными украшениями и наличниками, построенный в лучших традициях русского зодчества. Громовым принадлежали сотни гектаров леса, пашен, покосов и выгонов. Дом сгорел в 1944 г.

10°

skamja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment 1937. a. Eesti kaardist 1:500000. Фрагмент карты Эстонии 1:500000 1937 г. скамья

11°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vasknarva  Васкнарва

12°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

V

asknarva küla asub Narva jõe vasakul kaldal kohas, kus jõgi Peipsi järvest välja voolab. 1349. a. ehitas Liivimaa ordu oma uute vallutuste kaitseks Narva (Наровa) jõe ülemjooksu vasakule kaldale puust linnuse. Samal aastal põletasid pihkvalased selle maha. Vasknarva muistset nime Сыренец (Serenez) on esimest korda mainitud 1416. a. Vene kroonikates võib leida veel mitmeid selle küla nime kirjapilte: Сыренск, Сыреньск, Сырейск, Сыренеск. 15. ja 16. sajandil elasid külas mitme rahva esindajad: vadjalased, eestlased ja venelased. 1433. a. ehitasid sakslased siia uue kivist linnuse (Nyslot, Neuschloss). Piiri eelpost võimaldas kontrollida Narva veeteed. 1558. a. suvel vallutasid vene väed Neuschlossi. 1581. a. vallutas Rootsi kindral Pontus de la Gardie linnuse tormijooksuga. Pärast Põhjasõda kaotas Vasknarva oma sõjalise ja strateegilise tähtsuse. 1719. a. läks Vasknarva provintsilinna õigustes Sankt-Peterburgi kubermangu koosseisu, kuid juba 1780. a. nimetati taas ümber

Д

külaks, mis kuulus Eestimaa kubermangu Wesenbergi (Rakvere) maakonda. Küla elanikud kuulusid riigitalupoegade hulka. 1782. a. revisjoni järgi elas Vasknarvas 400 hinge. Vasknarva Prohvet Eelija kirik on ehitatud 1806. a. 1820. a. oli külas 97 maja ja kõrts. Kirikukooli hoone ehitati 1869. a. 1895. a. kaardil on külas (Сыренецъ) 172 majapidamist. 1930. aastate alguses oli Vasknarvas 1400 elanikku. Järgmistel aastatel langesid kingseppade ja kalurite sissetulekud, tööd leida oli järjest raskem ja 1939. aastaks vähenes küla elanike arv kaks korda. 19. juulil 1941 põletasid sakslased Vasknarva maha. Pärast sõda ehitati küla uuesti üles. Õigeusu Prohvet Eelija kirik on restaureeritud ja tegutseb praegu Pühtitsa kloostri alluvuses. On ehitatud kaasaja tingimustele vastav piirivalvekordon. Kohalike huviväärsuste hulka kuuluvad ka muistse linnuse varemed. Administratiivselt kuulub Vasknarva küla Ida-Virumaa Alajõe valla koosseisu. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Vasknarvas 69 inimest.

еревня Васкнарва расположена на левом берегу реки Нарвы у ее истока из Чудского озера. В 1349 г. для защиты своих новых завоеваний Ливонский рыцарский орден построил в верхнем течении на левом берегу Наровы деревянный замок. В том же году псковичи сожгли его. Древнее название Васкнарвы Сыренец (Serenez) впервые упоминается в 1416 г. В русских летописях можно встретить еще несколько различных вариантов названий и написания этой деревни: Сыренск, Сыреньск, Сырейск, Сыренеск. В 15 и 16 столетиях в деревне проживали различные народности: водь, эстонцы и русские. В 1433 г. немцы построили здесь новую каменную крепость (Nyslot, Neuschloss). Пограничный форпост давал возможность контролировать водный путь по Нарове. Летом 1558 г. Нейшлос был взят русскими войсками. В 1581 г. шведский генерал Понтус Де Лагарди взял замок приступом. После Северной войны Сыренец потерял военно-стратегическое значение. В 1719 году он вошел на правах провинциального города в состав С. Петербургской губернии, но уже в 1780 г. был снова переименован в село с причислением к Везенбергскому уезду Эстлянд-

ской губернии. Жителей села определили к сословию государственных крестьян. По данным ревизии 1782 г. в Сыренце проживало 400 душ. Православная церковь Св. Илии в селе Сыренце была построена в 1806 году. В 1820 г. в селе было 97 домов и корчма. Здание церковно-приходской школы было построено в 1869 г. На карте 1895 г. в селе (Сыренецъ) значилось 172 двора. В начале 1930-х годов население Васкнарвы составляло 1400 человек. В последующие годы упали доходы сапожников и рыбаков, труднее стало найти работу, и к 1939 г. население деревни сократилось в два раза. 19 июля 1941 г. немцы сожгли Васкнарву. После войны деревня была отстроена заново. Отреставрирована и действует православная Ильинская церковь, которая в настоящее время находится в подчинении Пюхтицкого монастыря. Построен отвечающий современным требованиям новый пограничный кордон. К местным достопримечательностям относятся также развалины древней крепости. Административно деревня Васкнарва входит в состав Алайыэской волости Ида-Вируского уезда. По данным переписи 2000 г. в Васкнарве проживало 69 человек.

васкнарва

13°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vasknarva nahavabriku omanik Ivan Abramov abikaasa Mariaga. Владелец кожевенного завода в селе Сыренец Иван Абрамов с женой Марией.

23.02.1888, Ю. Штейнберг

14°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Teel kooli mööda Jaama tänavat. Vasknarva peatänava keskel on laudadest kõnnitee. На пути в школу по Ямской улице. По середине главной улицы Сыренца проложен тротуар из досок.

~ 1905

~ 1919, Vilper & Poska

6. jalaväepolgu 3. pataljon Vasknarva linnuse varemetel Vabadussõja päevil. Третий батальон шестого пехотного полка у развалин Васкнарвского замка в период Освободительной войны. васкнарва

15°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vasknarva linnuse varemed. Pikki kallast on kalavõrkude kuurid ning paadi- ja lodjasillad. Развалины Васкнарвского замка. Вдоль берега расположены сараи для рыболовецких снастей, а также причалы для лодок и лодей.

~1919, J. & P. Parikas

12.06.1921, W. Terras

Eelijapäeva ristikäik külas. Крестный ход по деревне в Ильин день.

16°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Kevadise üleujutuse ajal sai külas liikuda ainult paadiga või mööda ajutisi sildu. Esiplaanil on pildile jäänud fotograafi koer. Во время весеннего наводнения передвигаться по деревне можно было только на лодках и по временным мосткам. На переднем плане собака фотографа.

1924, Н. Абрамов

22.06.1924, Н. Абрамов

Lasteaia avamine Vasknarvas. Keskel istub lasteaia juhataja N. Mahhova. Esiplaanil poseerib fotograafi koer. Открытие детского сада в Сыренце. В центре сидит заведующая садом Н. С. Махова. На переднем плане позирует собака фотографа. васкнарва

17°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kaitsetammi ehitamine Vasknarva üleujutamise vastu Narva jõe alguses. Строительство мола в истоке реки Нарвы для защиты Васкнарвы от затопления.

1924

~ 1925

Vaade külale Vasknarva õigeusu Prohvet Eelija kiriku tornist. Narva jões on näha ülesseatud kalavõrke. Teisel pool jõge on Skamja küla. Вид на деревню с колокольни Сыренецкой православной Ильинской церкви. На реке Нарве видны сежи, установленные для ловли рыбы. За рекой – село Скамья.

18°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vaade Vasknarvale Tomasovide tuuleveskist, mis asetses küla põhjapoolses osas. Esiplaanil peenrad ja ehitatav lodi. Küla taga paremal paistab Peipsi järv. Jõel ujub aurulaev. Jõe vastaskaldal Skamja küla. Вид на Сыренец с мельницы Томасовых, расположенной в северной части деревни. На переднем плане – грядки и строящаяся лодья. Справа, за деревней, виднеется Чудское озеро. По реке идет пароход. На другой стороне реки расположилась деревня Скамья.

~ 1925

21.08.1925

Vasknarva postkontor ja selle töötajad. Trepil seisab postkontori ülem Gustav Porkun. Здание Васкнарвской почты и ее работники. На крыльце стоит начальник почты Густав Поркун.

васкнарва

19°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vasknarva algkool. Vasakul kooli juhataja Pavel Pšenitšnikov koeraga, paremal õigeusu Püha Eelija kiriku õpetaja Mihhail Kljarovski, kes sõitis 1927. a. Brasiiliasse. Васкнарвское начальное училище. Слева с собакой стоит заведующий училищем Павел Пшеничников, справа стоит настоятель Ильинской православной церкви священник Михаил Кляровский, уехавший в 1927 г. в Бразилию.

~ 1926

~ 1927

Jaama tänav. Vasakul Abramovite punasest tellisest maja – küla kõige ilusam elamu. Paremal kabel, mille vennad Abramovid ehitasid 1889. a. uuesti üles viis aastat varem mahapõlenud kabeli kohale. Ямская улица. Слева – красный кирпичный дом Абрамовых, самый красивый в деревне. Справа – часовня, заново построенная братьями Абрамовыми в 1889 г. на месте сгоревшей в 1884 г.

20°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Õmbluskursused «Singer» õmblusmasinatel Vasknarvas. Курсы шитья на швейных машинках «Зингер» в Васкнарве.

1928

~ 1929

Mustveest Vasknarvasse saabunud aurulaev «Taara». Vasakul tuletõrjemaja torn. Пароход «Тара», прибывший в Васкнарву из Муствеэ. Слева видна каланча пожарного дома.

васкнарва

21°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Православный храм во имя Святого Пророка Илии в Васкнарве. Освящен 18 декабря 1873 г. Vasknarva õigeusu Prohvet Eelija kirik. Sisseõnnistatud 18. detsembril 1873.

1929, Ed. Pääro

22°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vasknarva tuletõrjemaja. Ehitatud 1923. a., põles maha 1939. a. tulekahjus. Сыренецкий пожарный дом, построенный у стен крепости в 1923 г. Сгорел при пожаре 1939 г.

1929, Ed. Pääro

~ 1931

Vasknarva koor linnuse varemete juures. Keskel on koorijuht Pjotr Rahmanin ja bajanist Aleksander Kosolapov. Сыренецкий хор у крепостной стены. В центре – руководитель хора Петр Рахманин и баянист Александр Косолапов.

васкнарва

23°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vasknarva noored pärast raadiovastuvõtja ostmist kultuuri- ja haridusringile «Bajaan». Сыренецкая молодежь после покупки радиоприемника для культурно-просветительного кружка «Баян».

1931

1931–1935

Jüripäev Vasknarvas. Maaharijate ja loomakasvatajate pühaku päeval aeti loomad kirikuväljakule, kus toimus jumalateenistus, mille järel hakati loomi karjatama. Егорьев день в Сыренце. В день покровителя земледелия и скотоводства на церковную площадь сгоняли скот, проводили молебен и начинали пасти стадо.

24°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Narva jõe kalda kindlustamise töödele oli kaasatud üle 100 kohaliku elaniku peamiselt Vasknarva, Jaama ja Skamja külast. На работах по укреплению берега реки Нарвы было занято более 100 местных жителей, преимущественно из Васкнарвы, Ям и Скамьи.

~ 1932

~ 1934

Vaade Vasknarvale Skamja külast. Вид на Сыренец из Скамьи.

васкнарва

25°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vasknarva õigeusu Prohvet Eelija kiriku nõukogu liikmed töölistega enne Tartus restaureeritud kirikukella torni tõstmist. Vasakult teisena istub kirikunõukogu esimees Vassili Mahhov. Члены совета православной Ильинской церкви и рабочие перед поднятием отреставрированного в Тарту колокола. Второй слева сидит председатель церковного совета Василий Махов.

1935

~ 1937

Männimets Vasknarva lõunapoolses osas Narva jõe alguses. Сосновый бор у истока реки Нарвы из Чудского озера на южной окраине Васкнарвы.

26°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Aurulaevad «Neptun», «Koit» ja «Luik» Vasknarva sadamas. Пароходы «Нептун», «Койт» и «Луйк» на пристани в Васкнарве.

~ 1937

~ 1937

Vaade Vasknarvast Skamjale. Esiplaanil vasakul on osaliselt nähtav Kaasani Jumalaema kabel, paremal maja, kus oli pagaritöökoda ja -kauplus. Вид из Васкнарвы на Скамью. На переднем плане слева частично видна часовня во имя Казанской Божьей Матери, справа – дом, в котором была пекарня и магазин хлебо-булочных изделий. васкнарва

27°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Ajutine raudtee, mis rajati piki Jaama tänavat muuli ehitamise ajaks. Vasakpoolses majas asus kauplus «Peipus». Временная железнодорожная колея, проложенная вдоль Ямской улицы во время строительства мола. Слева – магазин «Пейпус».

~ 1937

11.05.1938, Ed. Pääro

Sõjaväelased Vasknarva kasarmu juures. Военнослужащие воинской части у казармы в Васкнарве.

28°

vasknarva


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vasknarva tuletõrjesalga juhtkond tuletõrjemaja juures. Руководство Васкнарвского пожарного отряда у пожарного дома.

18.05.1939

25.05.1939

Külaelanike koosolek järgmisel päeval pärast tulekahju, milles 45 minutiga põles maha 13 maja, rahvamaja tuletõrjedepooga ja Mahhovi nahavabrik. Собрание жителей деревни на следующий день после пожара, в котором за 45 минут сгорело 13 домов, народный дом с пожарным депо и кожевенный завод Махова. васкнарва

29°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Smolnitsa  Смольница

30°

smolnitsa


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

S

molnitsa küla asub Ida-Virumaa Alajõe vallas Peipsi järve põhjarannikul, 9 km Vasknarvast lääne pool. Põlvest põlve edasiantavate mälestuste järgi tekkis küla 18. sajandil. Pärast Põhjasõda tulid siia Pagari mõisast kaks talupoega: Kure Mart ja Martini Mart. Nad olid eestlased, kuid naise võtsid Narva jõe äärsetest vene küladest. Seega olid selle küla elanikud põhiliselt nende kahe perekonna järeletulijad. Mart Kure järglasi hakati hüüdma Ku-

Д

roviteks ja Mart Martini omi Matiniteks. Teadlaste arvates on küla nimi tulnud vaigust või tõrvast (vene keeles «smola»). Küla on kantud L. Mellini 1796. ja 1798. a. kaardile (Smolnitza). 1896. a. kaardil on külas (Смольница) märgitud 5 majapidamist. 1936. a. välja antud «Eesti Entsüklopeedia» andmetel kuulus küla Virumaa Vasknarva valda. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Smolnitsas 11 inimest. Kohalike vaatamisväärsuste hulka kuulub Smolnitsa luitestik.

еревня Смольница находится на северном побережье Чудского озера в Алайыэской волости Ида-Вируского уезда 9 км западнее Васкнарвы. Согласно воспоминаниям, передаваемым из поколения в поколение, деревня возникла в 18 веке. После Северной войны из мызы Пагари сюда прибыли два крестьянина – Куре Март и Мартини Март. Сами они были эстонцами, но жен взяли из Принаровских русских деревень. Таким образом, жителями деревни были в основном последователи этих двух семей. Родню Марта Куре стали называть Куро-

выми, а потомков Марта Мартина – Матиными. По мнению ученых название деревни связано с изготовлением здесь смолы. Деревня нанесена на карты Л. Меллина 1796, 1798 гг. (Smolnitza). На карте 1896 г. в деревне (Смольница) значилось 5 дворов. Согласно Эстонской энциклопедии 1936 г. деревня (Smolnitsa) относилась к Васкнарвской волости Вирумаа. По данным переписи 2000 г. в Cмольнице проживало 11 человек. К здешним достопримечательностям относятся высокие дюны, образованные наносными песками.

1933

Matinite perekond kaevu juures Smolnitsa külas. Ehitiste kõrval kasvavad sajandivanused tammed. Семья Матиных у колодца в деревне Смольница. Рядом с постройками растут вековые дубы.

смольница

31°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Remniku  Ремнику

32°

Remniku


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

R

emniku küla asub Ida-Virumaa Alajõe vallas Peipsi järve põhjarannikul, Smolnitsast 3 km läänes. Esmakordselt on küla mainitud 1583. a. (Remnick). Küla nime kirjaviis on korduvalt muutunud: Remeniku, Remnik, Ременники, Ременник, Ременик. 1896. a. kaardil on külas

Д

(Ремникъ) 15 märgitud majapidamist. 1912. a. käis Remniku abikoolis 4 poissi ja 6 tüdrukut. 1932. a. õppis Remniku algkoolis 27 last. 1936. a. kuulus Remniku küla Virumaa Vasknarva valda. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 50 inimest.

еревня Ремнику находится на северном побережье Чудского озера в Алайыэской волости Ида-Вируского уезда 3 км западнее Смольницы. Деревня впервые упоминается в 1583 г. (Remnick). С этого времени не раз менялось написание деревни: Ремник, Ременники, Ременник, Ременик, Ременику. На карте 1896 г. в

деревне (Ремникъ) значилось 15 дворов. В 1912 г. Ременицкую вспомогательную школу посещало 4 мальчика и 6 девочек. В 1932 г. в Ремникском начальном училище обучалось 27 детей. В 1936 г. деревня (Remniku) относилась к Васкнарвской волости Вирумаа. По данным переписи 2000 г. в деревне проживало 50 человек.

1936

Motoristide kursustest osavõtjad Remniku (Remeniku) algkooli trepil. Слушатели курсов мотористов на крыльце Ремникского начального училища.

Ремнику

33°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Karjamaa  Карьямаа

34°

karjamaa


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

arjamaa küla asub Ida-Virumaa Alajõe vallas Peipsi järve põhjarannikul, Remnikust 3 km lääne poole. Esmakordselt mainitakse 1546. a. (Wockena). Külal on olnud palju nimesid. Vanasti on seda nimetatud Obchon (Обхонь, Обхонье), Võgana (Выгана, Выгона). Küla nimi on olnud seotud

Д

siinsete ulatuslike karjamaadega. 1896. a. kaardil on külas (Обхонь) märgitud 17 majapidamist. 1937. a. «Eesti Entsüklopeedia» järgi kuulus küla (Vogana) Virumaa Iisaku valda. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Karjamaa külas 32 inimest.

еревня Карьямаа находится на северном побережье Чудского озера в Алайыэской волости Ида-Вируского уезда 3 км западнее Ремнику. Впервые упоминается в 1546 г. (Wockena). Деревня имела много названий. В старину ее называли Обхонь, Обхонье, Обгонь, Выгана, Выгона. Название деревни связано с

обилием пастбищ в этих местах. На карте 1896 г. в деревне (Обхонь) значилось 17 дворов. Согласно Эстонской энциклопедии 1937 г. деревня (Vogana) входила в состав Ийзакуской волости Вирумаа. По данным переписи 2000 г. в деревне Карьямаа проживало 32 человека.

~ 1924

Karjamaa noormehed. Карьямааская молодежь.

карьямаа

35°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Alajõe  Алайыэ

36°

alajõe


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

A

lajõe küla asub Peipsi järve põhjarannikul Alajõe suudmes. Esmakordselt mainitud 1583. a. (Allajocki). Muistne vene nimi oli Олешница, Олешницы, mõnedel andmetel ka Ольховка, sest siinse jõe kallastel kasvas palju leppasid (vene keeles «olha»). Eestimaa kubermangu Wesenbergi (Rakvere) maakonna 1896. a. kaardil on (Олешницы) külas märgitud 67 majapidamist.

Д

1884. a. avati Alajõel kaks kihelkonnakooli: poistele ja tüdrukutele. 1927. a. avati Alajõel postkontor. 1932. a. oli Alajõe algkoolis 91 õpilast. Tol ajal kuulus Alajõe küla Virumaa Iisaku valda. Käesoleval ajal allub küla administratiivselt Ida-Virumaa Alajõe vallale. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 141 inimest. Alajõel on säilinud ja tegutseb õigeusu Jumalaema Sündimise kirik (sisseõnnistatud 1889. a.).

еревня Алайыэ находится на северном побережье Чудского озера в устье реки Алайыэ. Впервые упоминается в 1583 г. (Allajocki). Старинное русское название деревни – Олешница, Олешницы, а по некоторым сведениям и Ольховка, связано с обильным произрастанием ольхи по берегам здешней реки. На карте Везенбергского уезда Эстляндской губернии 1896 г. в деревне (Олешницы) значилось 67 дворов. В 1884 г. в Олешницах были открыты две приходские школы: для мальчиков и для

девочек. В 1927 г. в Алайыэ открылась почта. В 1932 г. в Олешницком начальном училище был 91 учащийся. Тогда деревня Алайыэ входила в состав Ийзакуской волости Вирумаа. В настоящее время деревня административно подчинена Алайыэской волости Ида-Вируского уезда. По данным переписи 2000 г. в деревне проживал 141 человек. В Алайыэ сохранилась и действует православная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (освящена в 1889 г.).

07.09.1889

Alajõe õigeusu kiriku valge ja kuldne ikonostaas. Valmis põhiliselt tänu koguduseliikmete annetustele, kes panid kokku 1300 rubla. Белый с золотом иконостас Олешницкой православной церкви. Изготовлен главным образом на средства прихожан, которые собрали для этого 1300 рублей. алайыэ

37°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Alajõe õigeusu Jumalaema Sündimise kiriku sisseõnnistamine. Kirik on ehitatud tellistest, vundament on graniidist. Kellatornil on telkkuppel, kirikul kuppel. Oma mõõtmetelt on kirik arvestatud 500 inimesele. Kirik tegutseb tänase päevani. Освящение в селе Олешнице православной церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь построена из кирпича на фундаменте из гранитного камня. Шатровая колокольня увенчана куполом и главой над храмом. По размерам рассчитана на 500 человек. Церковь действует до настоящего времени.

07.09.1889

38°


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Alajõe vene algkooli lõpetajad ja õpetajad. Keskel istuvad kooli juhataja N. Kaubiš ja õpetaja N. Tsõganov, kooli endine juhataja. Выпуск Олешницкого русского начального училища. В центре сидят заведующий училищем Н. П. Каубиш и учитель Н. М. Цыганов, бывший заведующий училищем.

~ 1935

~ 1935

Suur perekond samovari juures. Большая семья у самовара.

39°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Katase  Катазе

40°

katase


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

atase küla asub Peipsi järve põhjarannikul Ida-Virumaa Alajõe vallas Alajõest läänes. Esmakordselt mainitud 1419. a. (Kattyus). Küla vana venekeelne nimetus on olnud Катазна (Катезна, Катазне). 18. ja 19. sajandil oli küla elanikel nii eesti kui ka vene nimed ja isanimed. 1896. a.

Д

kaardil on külas (Катезна) märgitud 22 majapidamist. 1934. a. kuulus küla (Katase) Virumaa Iisaku valla koosseisu. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Katases 51 inimest. Kohalike vaatamisväärsuste hulka kuulub siinne kadastik.

еревня Катазе находится на северном побережье Чудского озера в Алайыэской волости Ида-Вируского уезда западнее деревни Алайыэ. Впервые упоминается в 1419 г. (Kattys). Старинное русское название деревни – Катазна (Катезна, Катазне). В 18 и 19 столетиях у крестьян деревни были как эстонские, так

и русские имена и отчества. На карте 1896 г. в деревне (Катезна) значилось 22 двора. В 1934 г. деревня (Katase) входила в состав Ийзакуской волости Вирумаа. По данным переписи 2000 г. в Катазе проживал 51 человек. К местным достопримечательностям относится произрастающий здесь можжевельник.

~ 1975

Tsõganovide õu. Neile kuulus Katase küla ainus kivimaja. Двор Цыгановых. Им принадлежал единственный каменный дом в деревне Катазе.

катазе

41°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Uusküla  Уускюла

42°

uusküla


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

U

usküla asub Peipsi järve põhjarannikul IdaVirumaa Alajõe vallas, Katasest läänes. Küla kujunes 19. sajandi teisel poolel. Siin elanud eestlased läksid üle õigeusku ja venestusid. Tsaariajal tegelesid paljud külaelanikud küüdiga. Küla kõrval oli suur puidu ladustamise plats, siit veeti kahemeetri pikkused palgid hobustega kalda

Д

lähedal seisvatele lotjadele. 1896. a. kaardil on külas (Новая Деревня) 16 majapidamist. 1912. a. õppis Uusküla abikoolis 18 poissi ja 12 tüdrukut. 1932. a. oli Uusküla algkoolis 23 õpilast. 1937. a. kuulus Uusküla Virumaa Iisaku valda. 2000. a. rahvaloenduse andmetel oli Uuskülas 63 elanikku. Praegu on Uuskülas puhkebaas.

еревня Уускюла находится на северном побережье Чудского озера в Алайыэской волости Ида-Вируского уезда западнее Катазе. Она образовалась во второй половине 19 столетия. Жившие здесь эстонцы приняли православие и обрусели. В царское время многие селяне занимались извозом. Рядом с деревней была большая площадка для дров, откуда на лошадях двухметровые бревна доставлялись на стоявшие недалеко от берега лодьи. На карте

1896 г. в деревне (Новая Деревня) значилось 16 дворов. В 1912 г. в Новодеревенской вспомогательной школе училось 18 мальчиков и 12 девочек. В 1932 г. в Новодеревенском начальном училище было 23 учащихся. В 1937 г. деревня (Uueküla) входила в состав Ийзакуской волости Вирумаа. По данным переписи 2000 г. в деревне (Uusküla) проживало 63 человека. В настоящее время в Уускюла расположена база отдыха.

~ 1930

Tund Uusküla algkoolis. Урок в Новодеревенском начальном училище. уускюла

43°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Loomade karjatamine. Выгон скота на пастбище.

1940

~ 1949

Vassili Pliskini maja Uuskülas. Дом Василия Плискина в деревне Уускюла.

44°

uusküla


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment 1896. a. Eestimaa kubermangu kaardist. Фрагмент карты Эстляндской губернии 1896 г. уускюла

45°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kuru  Куру

46°

kuru


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

uru küla asub Peipsi järve põhjarannikul Ida-Virumaa Iisaku vallas, Uuskülast läänes. Mainitud on 1426. a. (Kurcke), 1583. a. (Kurkaby), 1686. a. (Kurro) ja 1805. a. (Kurga). Vana nimetus vene keeles oli Кургово, Кургуя. 1782. a. elas külas 16 perekonda. Kalapüügi kõrval tegelesid

Д

küla elanikud ka põlluharimisega. 1896. a. kaardil on külas (Куру) märgitud 31 majapidamist. Eesti Vabariigi ajal oli Kuru külas eestikeelne algkool. 1932. a. oli Kurus 24 eestlaste ja 16 venelaste majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmetel elas külas 58 inimest. Kurus kasvavad Eesti vanimad männid.

еревня Куру находится на северном побережье Чудского озера в Ийзакуской волости Ида-Вируского уезда западнее деревни Уускюла. Упоминается в 1426 г. (Kurcke), в 1583 г. (Kurkaby), в 1686 г. (Kurro), в 1805 г. (Kurga). Старинное русское название деревни – Кургово, Кургуя. В 1782 г. в деревне жило 16 семей. Помимо рыболовства жители деревни

занимались и полеводством. На карте 1896 г. в деревне (Куру) значился 31 двор. Во время Эстонской Республики в деревне (Kuru) работало эстонское начальное училище. В 1932 г. в Куру было 24 эстонских и 16 русских дворов. По данным переписи 2000 г. в деревне проживало 58 человек. В Куру произрастают старейшие в Эстонии сосны.

~ 1930

Omapärase kujuga vana mänd Kuru algkooli juures. Looduskaitse all oleva puu kõrgus oli 7 meetrit ja ümbermõõt üle 3 meetri. Старая сосна причудливой формы у Куруской начальной школы. Высота дерева, находившегося под охраной природы, достигала 7 метров, а обхват – более 3 метров. куру

47°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Üksik mänd Peipsi rannikul. Одинокая сосна на побережье Чудского озера.

~ 1931, Ed. Pääro

1936

Kuru laulukoor Iisaku laulupäeval. Куруский хор на певческом дне в Ийсаку.

48°

kuru


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment 1896. a. Eestimaa ja Liivimaa kubermangu kaardist. Фрагмент карты Эстляндской и Лифляндской губернии 1896 г. куру

49°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kauksi  Каукси

50°

kauksi


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

auksi küla asub Peipsi järve põhjarannikul Ida-Virumaa Iisaku vallas. 1971. a. «Eesti Nõukogude Entsüklopeedia» andmeil mainitakse küla 1543. a. Välismaa kaartidel kannab küla erinevaid nimesid: 1732. a. (Kaucks), 1796. a. (Kauks) ja 1805. a. (Kaukas). Küla vanad venekeelsed nimed

Д

olid Кауказна, Кавказна. Kauksi mõis rajati 18. sajandil. 1896. a. kaardil on külas (Кауксъ) 8 majapidamist. 1932. a. oli Kauksi külas 24 eestlaste ja 3 venelaste majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 59 inimest. Kauksi liivarand on looduslik suvitusrand ja suurepärane puhkepaik.

еревня Каукси находится на северном побережье Чудского озера в Ийзакуской волости Ида-Вируского уезда. Согласно данным Эстонской советской энциклопедии 1971 г. деревня упоминается в 1543 г. На иностранных картах встречаются различные варианты написания деревни: в 1732 г. (Kaucks), в 1796 г. (Kauks), в 1805 г. (Kaukas). Старинное русское

название деревни – Кауказна, Кавказна. Мыза Каукси была основана в 18 столетии. На карте 1896 г. в деревне (Кауксъ) значилось 8 дворов. В 1932 г. в деревне (Kauksi) было 24 эстонских и 3 русских двора. По данным переписи 2000 г. в деревне проживало 59 человек. Песчаный берег Каукси представляет собой естественный пляж и прекрасное место отдыха.

1976

Peipsi rand Kauksis. На Чудском побережье у Каукси.

каукси

51°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Rannapungerja  Раннапунгерья

52°

rannapungerja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

R

annapungerja küla asub Peipsi järve põhjarannikul Ida-Virumaal Tudulinna vallas Rannapungerja jõe suudmes. Esmakordselt mainitakse 1534. a. kui Pagari (Пухари) mõisa kõrval asuvat mõisa (Ranna-Pungern). Juba 1709. a. oli Pungerni külas postijaam. 1782. a. elas siin 6 peret, igaühes 9–15 liiget. 19. sajandil oli külas (RannaPungern) kõrts ja postijaam – üks suurimaid Eestis

Д

hobuste arvu ja peahoone pikkuse poolest. Rannapungerja oli eesti küla, kuid on teada, et 1806. a. oli seal kõrtsmikuks Porfiljevi-nimeline venelane. 1936. a. kuulus Ranna-Pungerja küla Tartumaa Tudulinna valla koosseisu. 1937. a. püstitati jõesuudmesse tuletorn. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Rannapungerjas 37 inimest.

еревня Раннапунгерья находится на северном побережье Чудского озера в Тудулиннаской волости Ида-Вируского уезда в устье одноименной реки. Впервые упоминается в 1534 г. как соседствующая с мызой Пагари (Пухари) мыза (Ranna-Pungern). Уже в 1709 г. в деревне Пунгерн (Pungern) была почтовая станция. В 1782 г. здесь проживало 6 семей, в каждой по 9-15 человек. В 19 столетии в деревне (Ранна-Пунгернъ) была корчма и почто-

вая станция – одна из наибольших в Эстонии по числу лошадей и длине главного здания. Раннапунгерья была эстонской деревней, однако известно, что в 1806 г. там держал корчму русский по фамилии Порфильев. В 1936 г. деревня (Ranna–Pungerja) входила в состав Тудулиннаской волости Тартумаа. В 1937 г. в устье реки был установлен маяк. По данным переписи 2000 г. в деревне Раннапунгерья проживало 37 человек.

~ 1925

Vaade külale puusilla juurest üle Rannapungerja jõe рalgiparvetuse ajal. Вид на деревню у деревянного моста через реку Раннапунгерья во время лесосплава. раннапунгерья

53°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Aurulaev Rannapungerja jõe suudmes. Пароход в устье реки Раннапунгерья.

~ 1925

~ 1925

Peipsi rannik. Побережье Чудского озера.

54°

rannapungerja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Rannapungerja kõrts. Корчма в Раннапунгерья.

~ 1927, Ed. Pääro

~ 1928

Vaade Rannapungerjale Peipsi järvelt. Vasakul kõrgendikul on tuletorn, paremal seisab jõe suudmes puude vedamise lodi. Вид с Чудского озера на Раннапунгерья. Слева на холме виден маяк, справа в устье реки стоит лодья для перевозки дров. раннапунгерья

55°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Lagedi  Лагеди

56°

lagedi


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

E

ndine Lagedi küla asub Peipsi järve looderannikul Lagedi jõe suudmes. Esmakordselt mainitakse küla 23. aprillil 1680. On tähistatud L. Mellini 1796. a. kaardil (Laggeda). 1896. a. kaardil on külas (Лагеди) märgitud 14 majapidamist. 1935. a.

Б

kuulus Lagedi Tartumaa Lohusuu valla koosseisu. 1977. a. liideti küla Lohusuu alevikuga ja ametlikult lõpetas küla oma eksisteerimise. Lagedi asula on tähistatud Eesti 1997. a. põhikaardil 1:20000.

ывшая деревня Лагеди находится на северо–западном побережье Чудского озера в устье реки Лагеди. Деревня впервые упоминается 23 апреля 1680 г. Обозначена на карте Л. Меллина 1796 г. (Laggeda). На карте 1896 г. в деревне (Лагеди) значилось 14 дворов.

В 1935 г. деревня Лагеди входила в состав Лохусууской волости Тартумаа. В 1977 г. деревня была присоединена к поселку Лохусуу и прекратила свое официальное существование. Поселение (Lagedi) обозначено на Основной карте Эстонии 1:20000 1997 г.

~ 1927

Linda Vene koos sõprade ja sugulastega Lagedil asuva maja juures. Линда Вене с друзьями и родственниками у дома в деревне Лагеди.

лагеди

57°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Liiklusõnnetus Lagedi küla juures. Harri Koppeli veoauto, millega sõitis 10 inimest, paiskus ümber. Kolm inimest said surma. Автокатастрофа у деревни Лагеди. Грузовик Харри Коппеля, в котором ехало 10 человек перевернулся. Трое погибло.

16.09.1931

16.09.1931

Autokatastroof Lagedi küla kohal. Место автокатастрофы у деревни Лагеди.

58°

lagedi


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment 1896. a. Eestimaa kubermangu kaardist. Фрагмент карты Эстляндской губернии 1896 г. лагеди

59°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Lohusuu  Лохусуу

60°

lohusuu


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

L

ohusuu alevik asub Peipsi järve looderannikul Avijõe suudmes. Esmakordselt on küla mainitud Poola 1599. a. revisjoni kirjades (Jugowiec ~ Logowiec). Tollal oli külas 7 maksumaksjat, kellel oli kaks noota ja kes maksid nende eest 4 rubla. Läbi küla läksid kaubateed, mis ühendasid Tartut (Derpti) Narva ja Novgorodiga ning Peterburi Lääne-Euroopaga. Erinevates dokumentides ja kaartidel on arvukalt küla nime kirjutamise variante: Lahosekülo, Lahasokyla, Lahyskyla, Lohhosu, Lohusu, Lohuso, Lohesu, Lohoso, Lohöso, Lohosho, Lochos, Lohusoo, Lohosuu, Логоза, Логозо, Логузо, Логозы, Лохусу, Лохузу, Лохусуу. Lohusuu võiks tähendada madalas kohas asuvat jõesuuet. On teada, et juba 1697. a. töötas Lohusuus kool. 18. sajandil hakati eristama eestlaste (sisemaal) ja venelaste (rannikul) Lohusuu küla. 1811. a. revis-

П

joni ajal elas eesti küla (Eesti-Lohusuu) 8 talus 64 meest. 1880. aastatel tegutsesid Lohusuus eesti kirikukool ja vallakool. 1896. a. kaardil on eesti külas (Логозу) märgitud 51 majapidamist. 1916. a. avati külas postkontor (Логозo). 1923. a. oli eesti 6-klassilises kõrgemas algkoolis 110 õpilast ja 4 õpetajat. 1932. a. oli Lohusuu külas 58 eesti ja 5 vene majapidamist. Lohusuu alevik moodustati 1977. a. Lagedi, Lohusuu, Veneküla, Separa ja Ülejõe külade liitmise teel. Praegu kuulub Lohusuu alevik Ida-Virumaa Lohusuu valla koosseisu. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas alevikus 408 inimest. Külas on tegutsev luteri kirik, mis õnnistati sisse 1882. a., ja kivist õigeusu Jumalailmutamise kirik, mis on ehitatud 1898. a. Viimastel aastatel on restaureeritud 1864. a. ehitatud õigeusu puukirik kalmistul. Lohusuus on eesti ja vene õppekeelega põhikool.

оселок Лохусуу расположен на северозападном побережье Чудского озера в устье реки Авийыги. Впервые деревня упоминается в документах польской ревизии 1599 г. (Jugowiec ~ Logowiec). Тогда в деревне было 7 налогоплательщиков, которые имели два невода и платили за них 4 рубля. Через деревню пролегали торговые пути, соединяющие Тарту (Дерпт) с Нарвой и Новгородом, а также Петербург с Западной Европой. В различных документах и на картах встречается множество вариантов написания названия деревни: Lahosekülo, Lahasokyla, Lahyskyla, Lohhosu, Lohusu, Lohuso, Lohesu, Lohoso, Lohöso, Lohosho, Lochos, Lohusoo, Lohosuu, Логоза, Логозо, Логузо, Логозы, Лохусу, Лохузу, Лохусуу. В переводе с эстонского название деревни Лохусуу означает устье низкого места. Известно, что в 1697 г. в Лохусуу уже работала школа. В 18 столетии стали различать эстонскую (материковую) и русскую (прибрежную) деревни Лохусуу. Во время ревизии 1811 г. в эстонской деревне (Eesti-Lohusuu) на 8

хуторах проживало 64 мужчины. В 1880-х годах в Лохусуу действовали эстонские церковная и волостная школа. На карте 1896 г. в эстонской деревне (Логозу) значился 51 двор. В 1916 г. в деревне открылась почта (Логозо). В 1923 г. в эстонском 6-классном высшем начальном училище было 110 учеников и 4 учителя. В 1932 г. в деревне (Lohusuu) было 58 эстонских и 5 русских дворов. Поселок Лохусуу был образован в 1977 г. путем объединения деревень Лагеди, Лохусуу, Венекюла, Сепара и Юлейые. В настоящее время поселок Лохусуу входит в состав Лохусууской волости Ида-Вируского уезда. По данным переписи 2000 г. в поселке проживало 408 человек. В поселке имеются действующие лютеранская церковь, освященная в 1882 г., и каменная православная церковь во имя Богоявления Господня, построенная в 1898 году. В последние годы отреставрирована деревянная кладбищенская православная церковь, построенная в 1864 г. В Лохусуу работает основная школа для обучения на эстонском и русском языках.

лохусуу

61°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Lohusuu kaupmees Pavel Trelin abikaasa Amandaga. Местный купец Павел Трелин с женой Амандой.

~ 1905, H. Riedel

62°

lohusuu


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Avijõe puusild. Vasakul silla taga asub saeveski, tagaplaanil on Lohusuu luteri kirik. Деревянный мост через реку Авийыги. Слева за мостом – лесопилка, на заднем плане – Лохусууская лютеранская церковь.

~ 1926

~ 1926, Ed. Pääro

Lohusuu piirivalvekordon. Esiplaanil seisab kordoniülem August Lill. Лохусууский пограничный кордон. На переднем плане стоит начальник кордона Аугуст Лилль. лохусуу

63°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Lohusuu küla vaade luteri kiriku tornist. Вид на деревню Лохусуу с лютеранской кирхи.

02.07.1928

~ 1928

Vasakul Trelinite kauplus, paremal nende elumaja, mis põles maha 1941. a. Слева – магазин Трелиных, справа – жилой дом Трелиных, который сгорел в 1941 г.

64°

lohusuu


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Lohusuu küla vaade. Keskel on 1882. a. valminud luteri kirik. Sellest vasemal maja, kus elas pastor K. Sildnik. Вид деревни Лохусуу. В центре – лютеранская кирха, построенная в 1882 г., слева от нее – дом пастора К. Силдника.

1928

26.07.1931, Ed. Pääro

Vabadussõjas langenute ausamba avamine Lohusuus. Avamisel viibis riigivanem Konstantin Päts. Открытие в Лохусуу памятника погибшим в Освободительной войне. На открытии присутствовал Государственный староста Константин Пятс. лохусуу

65°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Veneküla  Венекюла

66°

veneküla


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

E

ndine Veneküla asub Peipsi järve looderannikul Lohusuu alevikus Avijõe suudmes. Asundus paikneb liivasel tasandikul, mis kunagi oli Peipsi järve põhi. Vene küla (Vene-Lohusuu) rajasid vene kalurid 18. sajandil. Vanades dokumentides ja kaartidel on külal erinevad nimetused: Логовес, Логовесь, Логовест, Логовесть, Логозо. 1811. a. revisjoni ajal oli külas (Dorf russich Lohesu) 17 majapidamist (neist seitse vanausuliste oma),

Б

kus elas 52 meest. 1858. aastal asutati külas kirikukool. 1896. a. kaardil on külas (Логовесь) 89 majapidamist. 1922. a. elas Venekülas 600 inimest. 1923. a. oli vene õppekeelega 4-klassilises algkoolis 93 õpilast ja 3 õpetajat. 1932. a. oli külas 131 täielikult vene elanikkonnaga majapidamist. 1975. a. liideti Veneküla Lohusuu alevikuga ja küla ametlik eksisteerimine lõppes. Veneküla on märgitud Eesti 1979. a. põhikaardil 1:20000.

ывшая деревня Венекюла находится на северо-западном побережье Чудского озера в поселке Лохусуу возле устья реки Авийыги. Поселение расположено на песчаной равнине, где когда-то было дно Чудского озера. Русская деревня (Vene-Lohusuu) образована русскими рыбаками в 18 столетии. В старинных документах и на картах встречаются различные варианты написания деревни: Логовес, Логовесь, Логовест, Логовесть, Логозо. Во время ревизии 1811 г. в деревне (Dorf russisch Lohesu) было 17 дворов (из них 7 старообрядцев), где

проживало 52 мужчины. В 1858 г. в деревне основана церковно-приходская школа. На карте 1896 г. в деревне (Логовесь) значилось 89 дворов. В 1922 г. в деревне (Veneküla) проживало 600 человек. В 1923 г. в русском 4-классном начальном училище было 93 учащихся и 3 учителя. В 1932 г. в деревне был 131 двор с полностью русским населением. В 1975 г. деревня Венекюла была присоединена к поселку Лохусуу и прекратила свое официальное существование. Поселение (Veneküla) обозначено на Основной карте Эстонии 1:20000 1979 г.

Vene-Lohusuu õigeusu kirik õnnistati esimest korda sisse 1898. a.

~ 1923

Логозский православный храм Богоявления Господня, впервые освященный в 1898 г.

венекюла

67°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Palgiparvetus Avijõel. Vastaskaldal on Veneküla ja õigeusu kirik. Лесосплав на реке Авийыги. На противоположном берегу – деревня Логозо и православная церковь.

~ 1924

~ 1927, Ed. Pääro

Vabatahtliku tuletõrje maleva rivistus õigeusu kiriku vastas. Построение добровольной пожарной дружины напротив православного храма.

68°

veneküla


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Veneküla lapsed. Юные обитатели деревни.

1927, Ed. Pääro

~ 1928, Ed. Pääro

Puulodjad Avijõe suudmes. Лодьи для перевозки дров в устье Авийыги.

венекюла

69°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Munade veeretamine lihavõttepühade ajal. Катание яиц на Пасху.

~ 1928, Ed. Pääro

~ 1929, Ed. Pääro

Lapsed jaanipäeval õigeusu kiriku juures. Дети у православной церкви в Иванов день.

70°

veneküla


Леонид Михайлов

Fragment Eesti 1997.a. põhikaardist 1:20000. Eesti Kaardikeskus. Riigi Maa-amet. Фрагмент Основной карты Эстонии 1:20000 1997 г. Эстонский центр картографии. Государственный земельный департамент.

Поселения Причудья

71°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tammispää  Таммиспяэ

72°

tammispää


Леонид Михайлов

T

Поселения Причудья

ammispää küla asub Peipsi järve looderannikul Ida-Virumaa Lohusuu vallas. Esmakordselt mainitud 1599. a. (Wieska Tamista) ja 1601. a. (Tamispe). Eestimaa kubermangu Wesen-

Д

bergi (Rakvere) maakonna 1896. a. kaardil on külas (Таммиспа) 32 majapidamist. 1932. a. oli Tammispää külas 34 majapidamist, kõik eestlaste omad. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Tammispääl 90 inimest.

еревня Таммиспяэ находится на северозападном побережье Чудского озера в Лохусууской волости Ида-Вируского уезда. Первые упоминания относятся к 1599 г. (Wieska Tamista) и к 1601 г. (Tamispe). На карте Везен-

бергского уезда Эстляндской губернии 1896 г. в деревне (Таммиспа) значилось 32 двора. В 1932 г. в деревне (Tammispää) было 34 двора, все с эстонским населением. По данным переписи 2000 г. в Таммиспяэ проживало 90 человек.

~ 1915

Tammispää naised. Таммиспяэские женщины.

таммиспяэ

73°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Linda Silla (Vene) pulmad Tammispääl. Свадьба Линды Сильд (Вене) в Таммиспяэ.

~ 1936, O. Juhani

74°

tammispää


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment Eesti 1997.a. põhikaardist 1:20000. Eesti Kaardikeskus. Riigi Maa-amet. Фрагмент Основной карты Эстонии 1:20000 1997 г. Эстонский центр картографии. Государственный земельный департамент. таммиспяэ

75°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Ninasi  Нинази

76°

ninasi


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

N

inasi küla asub Peipsi järve looderannikul Ida-Virumaa Lohusuu vallas. Esmakordselt mainitakse Poola revisjonidokumentides 1599. a. (Noss). Hilisemates kirikuraamatutes kohtab küla nime erinevaid kirjapilte: Nennal, Nennasi, Ninna, Ninnasi, Ninasi. Alates 1712. a. oli külas postijaoskond ja aastatel 1772 – 1877 hobupostijaam. 1824. a. ehitati siia postijaama kivist peahoone. Sellest mõni sada meetrit Lohusuu poole oli järve kaldal kõrts, mis põles maha pärast Teist maailmasõda. Tolleaegsetel postitemplitel kasutati küla saksakeelset (NENNAL) ja venekeelset (НЕННАЛЬ) nimekuju. Läbi selle postijaama sõit-

Д

sid paljud tsaariperekonna liikmed ja väljapaistvad inimesed. Hobuste vahetamiseks peatusid siin peaaegu kõik Peterburist Narva, Tartusse ja Riia kaudu Lääne-Euroopasse sõitjad. 1843. a. oktoobris peatus Ninasil Honoré de Balzac, ta nimetab seda oma reisimärkmetes. Aastatel 1892–1916 töötas külas leprosoorium, kus oli 80 kohta. 1896. a. kaardil on külas (Ненази) tähistatud 9 majapidamist. Ninasi küla endises postihoones oli Eesti Vabariigi ajal ja ka kuni sulgemiseni 1966. a. Kalmaküla algkool. 1932. a. oli Ninasi külas 19 eestlaste majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Ninasil 90 inimest.

еревня Нинази находится на северозападном побережье Чудского озера в Лохусууской волости Ида-Вируского уезда. Впервые упоминается в документах польской ревизии 1599 г. (Noss). В более поздних церковных книгах встречаются различные формы написания названия деревни: Nennal, Nennasi, Ninna, Ninnasi, Ninasi. С 1712 г. в деревне было почтовое отделение, а с 1772 по 1877 гг. – конная почтовая станция. В 1824 г. здесь построили каменное главное здание почты. В нескольких ста метрах от него в сторону Лохусуу на берегу озера была корчма, которая сгорела после второй мировой войны. На почтовых штемпелях того времени использовались немецкое (NENNAL) и русское (НЕННАЛЬ) написание названия дерев-

ни. Через почтовую станцию проезжали многие царствующие особы и выдающиеся личности. Для смены лошадей здесь останавливались почти все путешествующие в карете из Петербурга в Нарву, Тарту и через Ригу в Западную Европу и обратно. В октябре 1843 г. в Нинази остановился Оноре де Бальзак, отметив это в своих путевых заметках. В 1892-1916 гг. в деревне работала лечебница для прокаженных на 80 мест. На карте 1896 г. в деревне (Ненази) значилось 9 дворов. В деревне Нинази, в бывшем здании почты, во время Эстонской Республики и до закрытия в 1966 г. размещалась Калмакюлаская начальная школа. В 1932 г. в деревне (Ninasi) было 19 дворов с эстонским населением. По данным переписи 2000 г. в Нинази проживало 90 человек.

нинази

77°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kalmaküla algkooli õpilased ja õpetajad endise Ninasi leprosooriumi arestimaja juures, kus 1930. aastatel oli piirivalvekordon. Учащиеся и учителя Калмакюлаского начального училища у здания бывшего арестантского дома Ниназиского лепрозория, где в 1930-е годы был пограничный кордон.

1925, O. Th. Johannson

1926, O. Th. Johannson

Kalmaküla algkooli õpilased ja õpetajad. Kuni 1880. aastani oli selles majas Ninasi postijaam ja kuni 1916. a. leprosoorium. Учащиеся и учителя Калмакюлаской начальной школы. До 1880 г. в этом здании находилась почтовая станция и до 1916 г. лечебница прокаженных.

78°

ninasi


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment Eesti kaardist koolidele 1:1000000, J. L. Jürgens, 1939. Фрагмент карты Эстонии для школ 1:1000000, Й. Л. Юргенс, 1939. нинази

79°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kalmaküla  Калмакюла

80°

kalmaküla


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

almaküla asub Peipsi järve looderannikul Ida-Virumaa Lohusuu vallas, põhjapool Piilsi (Kalma) jõe suuet. Esmakordselt mainitakse 1601. a. (Kalmokulla). Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu) maakonna 1900. a. kaardil loetletakse külas

Д

(Кальма) 24 majapidamist. Algkool asutati siin 1913. a. 1922/23 õppeaastal õpetasid Kalmaküla 4-klassilises koolis kaks õpetajat 86 last. 1932. a. oli Kalmakülas 34 eestlaste majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Kalmakülas 62 inimest.

еревня Калмакюла находится на северозападном побережье Чудского озера в Лохусууской волости Ида-Вируского уезда севернее устья реки Пийлси (Калма). Первое упоминание относится к 1601 г. (Kalmokulla). На карте Юрьевского уезда Лифляндской губернии 1900 г. в деревне (Кальма) значилось 24 двора.

Начальное училище было основано здесь в 1913 году. В 1922/23 учебном году в Калмакюласком 4-классном начальном училище двое учителей обучали 86 детей. В 1932 г. в деревне (Kalma) было 34 эстонских двора. По данным переписи 2000 г. в Калмакюла проживало 62 человека.

~ 1935

Tuletõrjujad kustutavad Kolu maja Kalmakülas. Пожарники тушат дом Колу в деревне Калмакюла.

калмакюла

81°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Ranna-Piilsi  Ранна-Пийлси

82°

ranna-Piilsi


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

E

ndine Ranna-Piilsi küla asub Peipsi järve looderannikul Ida-Virumaa Lohusuu vallas, lõunapool Piilsi (Kalma) jõe suuet. Esmakordselt mainitakse 1599. a. (Pilioza). Siis oli külas 10 maksumaksjat, kelledest seitsmel oli vene nimi. Küla elanikel oli kolm noota, mille eest nad maksid 6 rubla ehk 20 floriini. 1922. aasta rahvaloenduse

andmeil kuulusid kõik küla 7 majapidamist eesti perekondadele. 1925. a. kuulus Ranna-Piilsi küla Tartumaa Torma kihelkonna Avinurme valla koosseisu. 1936. a. kuulus küla Lohusuu valda. Edaspidi liideti Ranna-Piilsi küla Vilusi külaga ja 1978. a. külade loendis seda enam ei ole. Ranna-Piilsi asundus on tähistatud Eesti 1997. a. põhikaardil 1:20000.

Б

ывшая деревня Ранна-Пийлси находится на северо-западном побережье Чудского озера в Лохусууской волости ИдаВируского уезда южнее устья реки Пийлси (Калма). Первое упоминание относится к 1599 г. (Pilioza). Тогда в деревне было 10 налогоплательщиков, из которых 7 были с русскими именами. У жителей деревни было три невода, за которые они платили 6 рублей или 20 флоринов. По данным переписи 1922 г. все 7 хуторов в дерев-

не принадлежали эстонским семьям. В 1925 г. деревня (Ranna-Piilsi) входила в состав Авинурмеской волости Тормаского кихельконда в Тартумаа. В 1936 г. деревня относилась к Лохусууской волости. В дальнейшем деревня РаннаПийлси была присоединена к деревне Вилузи и в списке деревень 1978 г. уже не значилась. Поселение (Ranna-Piilsi) обозначено на Основной карте Эстонии 1:20000 1997 г.

~ 1927

Hobune Miira tööl Schönbergi talu peenramaal. Лошадь Мийра обрабатывает землю на хуторе Шенберга.

ранна-Пийлси

83°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vilusi  Вилузи

84°

vilusi


Леонид Михайлов

V

Поселения Причудья

ilusi küla asub Peipsi järve looderannikul Ida-Virumaa Lohusuu vallas. Esmakordselt mainitakse 1599. a. (Willusz). On kantud L. A. Mellini 1796. a. kaardile (Willus). 1900. a. kaa-

Д

rdil on külas (Вилузи) 24 majapidamist. 1932. a. oli Vilusi külas 34 eestlaste majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Vilusis 94 inimest.

еревня Вилузи находится на северозападном побережье Чудского озера в Лохусууской волости Ида-Вируского уезда. Первое упоминание относится к 1599 г. (Willusz). Нанесена на карту Л. А. Меллина 1796

г. (Willus). На карте 1900 г. в деревне (Вилузи) значилось 24 двора. В 1932 г. в деревне (Vilusi) было 34 эстонских двора. По данным переписи 2000 г. в Вилузи проживало 94 человека.

~ 1935

Selma ja Voldemar Tamme pulmad Vilusi küla Mardira talus. Свадьба Сельмы и Вольдемара Тамма на хуторе Мардира в деревне Вилузи.

вилузи

85°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tiirikoja  Тийрикоя

86°

tiirikoja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

E

ndine Tiirikoja küla asub Peipsi järve läänerannikul. Selle põhjapiir jookseb piki Tiirikoja kallast ja lõunapiir ulatub Mustvee linnani. 15. sajandil kuulus Tiirika (Tiriko) Padefestile (Torma mõisale), hiljem pastoraadile. 23. aprillil 1680 nimetatakse Tirikooja küla seoses selle minemisega loodava Lohusuu kihelkonna koosseisu. 1722. a. teatatakse, et väikeses Tiriko külas on karjamaad ja

Б

kalastuskoht «Fischerei». 1900. a. kaardil on külas (Тирикоя) märgitud 8 majapidamist. 1932. aastal oli Tiirikoja külas 11 eesti ja üks vene majapidamine. 1977. a. liideti Tiirikoja küla Vilusi külaga ja ta lõpetas ametlikult eksisteerimise. Tiirikojal töötab 1923. a. asutatud meteoroloogiajaam Peipsi järve uurimiseks. Tiirikoja on tähistatud Eesti 1997. a. põhikaardil 1:20000.

ывшая деревня Тийрикоя находится на западном побережье Чудского озера. Его северная граница проходит по ручью Тийрика, а южная – соприкасается с территорией города Муствеэ. В 15 веке Тийрика (Тирико) принадлежит Падефесту (Тормаской мызе), а позднее пасторату. 23 апреля 1680 г. деревня (Tirikooja) упоминается входящей в учреждаемый Лохусууский кихельконд. В 1722 г. сообщается, что в деревеньке (Tiriko) имеются пастби-

ща и место рыбной ловли «Fischerei». На карте 1900 г. в деревне (Тирикоя) значилось 8 дворов. В 1932 г. в деревне (Tiirikoja) было 11 эстонских дворов и один русский двор. В 1977 г. деревня Тийрикоя была присоединена к деревне Вилузи и прекратила свое официальное существование. В Тийрикоя работает метеорологическая станция для изучения Чудского озера, основанная в 1923 г. Поселение (Tiirikoja) обозначено на Основной карте Эстонии 1:20000 1997 г.

1942

Martin Rohtla matused tema maja juures Tiirikoja külas. Похороны Мартина Рохтла у его дома в деревне Тийрикоя. тийрикоя

87°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee  Муствеэ

88°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

M

ustvee linn asub Peipsi järve läänerannikul Mustvee jõe suudmes. Sellenimelist kohta mainitakse esmakordselt 1493. a. (Mustut). Alates 1554. a. on see tuntud kui ordumõisa asukoht (Mostyet). Poola võimu ajal allus Mustvee folvark (1599 Mostfersth alias Czarny) Laiuse linnusele. Asustatud punktil Mustvee on olnud palju nimesid: Mustakyla, Mustwed, Tschorna, Черное-Село, село Черное, деревня Черная, посад Черно, посад Чорна, посад Черный, Черный посад. 1848. a. avati Mustvee kihelkonnakool. Arvatavasti seetõttu, et 1869. a. moodustati iseseisev vald, hakati küla nimetama possaadiks. 1897. a. oli Mustvee possaadis 400 puu- ja 8 kivimaja, kus elas 3215 inimest. 1900. a. kaardil on possaa-

Г

dis (П. Черный, Муствэ, Mustvee) 480 majapidamist. 1921. a. sai Mustveest alev. 1922. a. elas alevis 1937 venelast ja 803 eestlast. Aastatel 1926–1968 toimis kitsarööpmeline raudtee Mustvee-Sonda. 1938. a. sai Mustvee linna õigused. Praegu kuulub Mustvee linn administratiivselt Jõgeva maakonda. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Mustvees 1744 inimest. Käesoleval ajal tegutseb Mustvees viis kirikut: õigeusu Püha Nikolause kirik (1864. a.), Püha Kolmainsuse kirik (1877. a.), luteri kirik (1880. a.), vanausuliste kirik (1930. a.) ja baptistide kirik (1938. a.). Mustvees on sadam, töötavad eesti ja vene õppekeelega gümnaasium. Kultuurikeskuse pargis on kivi, mis tähistas piiri Liivimaa Ordu ja Tartu piiskopkonna vahel.

ород Муствеэ находится на западном побережье Чудского озера в устье реки Муствеэ. Первое упоминание местечка с таким названием относится к 1493 г. (Mustut). C 1554 г. известно как место орденской мызы (Mostyet). Во времена польского владения фольварк Муствеэ (1599 Mostfersth alias Czarny) подчинялся городищу Лайусе. Населенный пункт Муствеэ имел много названий: Mustakyla, Mustwed, Tschorna, Черное-Село, село Черное, деревня Черная, посад Черно, посад Чорна, посад Черный, Черный посад. В 1848 г. была открыта Черносельская приходская школа. Вероятно, что с образованием в 1869 г. самостоятельной волости, село стало называться посадом. В 1897 г. в посаде Черном было 400 деревянных и 8 каменных домов, где проживало 3215 человек. На карте 1900 г. в посаде (П.Черный, Муствэ, Mustvee)

значилось 480 дворов. В 1921 г. Муствеэ становится поселком. В 1922 г. в поселке проживало 1937 русских и 803 эстонца. С 1926 по 1968 гг. действовала узкоколейная железная дорога Муствеэ – Сонда. В 1938 г. Муствеэ получил статус города. В настоящее время город Муствеэ административно входит в Йыгеваский уезд. По данным переписи 2000 г. в Муствеэ проживало 1744 человека. В настоящее время в Муствеэ действуют пять церквей: православная Никольская (1864 г.), Троицкая (1877 г.), лютеранская (1880 г.), старообрядческая (1930 г.) и баптистская (1938 г.) церкви. В Муствеэ имеется порт, работают эстонская и русская гимназии. В парке культурного центра находится камень, обозначавший границу между Ливонским орденом и Тартуским епископством.

муствеэ

89°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Arvatavasti esimene postkaart Mustvee vaadetega. Postkaardil on kaks vaadet Peterburi tänavast, alevi üldvaade, vaade jõele, üheusuliste kirik ja postkontor. Вероятно первая почтовая открытка с видами посада Черного. На открытке изображены два вида Петербургской улицы, общий вид на посад, вид на реку, единоверческая церковь и почта.

~ 1897, Joh. Kampus

~ 1900

Mustvee alev, Peterburi tänav. Tänava vasakul poolel kõrguvad ainuusuliste kiriku kuplid ja tuletõrjemaja torn. Посад Черный, Петербургская улица. По левой стороне высятся купола единоверческой Троицкой церкви и каланча пожарного дома.

90°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vaade Mustvee jõele. Keskel on kaks tuuleveskit, paremal luteri kirik. Вид на реку Черную. В центре – две ветряные мельницы, справа – лютеранская кирха.

~ 1902

~ 1902

Postkontori hoone. Vasakul puude taga õigeusu Püha Nikolause kirik. Paremal tänavakraan. Здание почты. Слева за деревьями просматривается православная Никольская церковь. Справа – колонка для воды. муствеэ

91°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vaade Mustvee alevile Peipsi järvelt. Paremal õigeusu Leinava Jumalaema kiriku puuhoone. Вид на посад Черный со стороны Чудского озера. Справа – деревянное строение православной Скорбященской церкви.

~ 1902, Joh. Kampus

~ 1902, Joh. Kampus

Peterburi tänav. Valge hoone paremal on M. Stahlbergi kauplus. Петербургская улица. Справа – белое здание магазина М. Стальберга.

92°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Alevi üldvaade luteri kiriku tornist. Keskel on vasakule keerav Tartu tänav. Paremal on õigeusu Püha Nikolause kiriku valge hoone ja Mustvee jõgi. Tagaplaanil silmapiirini ulatuv Peipsi järv. Общий вид посада с высоты лютеранской церкви. В центре – уходящая влево Юрьевская улица. Справа – белое здание православной Никольской церкви и река Черная. На заднем плане до горизонта простирается Чудское озеро.

~ 1902, Joh. Kampus

1905

Liuväli Mustvee jõel. Siia on kogunenud need, kes armastavad uisutada ja soome kelguga sõita. Каток на реке Черной. Собрались любители покататься на коньках и финских санках.

муствеэ

93°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee ministeeriumikool. Punastest tellistest hoone Peterburi tänaval sai valmis 1899. a. Черновское министерское училище. Красное кирпичное здание на Петербургской улице построено в 1899 г.

~ 1906, издание К. Яйка, Черный

~ 1911

Mustvee alevi üldvaade järve poolt. Paremal аinuusuliste kiriku kivihoone. Общий вид на Черный посад со стороны озера. Справа – каменное здание единоверческой церкви.

94°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Üldvaade jõe paremale kaldale jäävast alevi osast. Esiplaanil palgiparvetust Mustvee jõel. Tagaplaanil Peipsi järv. Общий вид на правобережный посад. На переднем плане – лесосплав на реке Черной. На заднем плане просматривается Чудское озеро.

~ 1911

~ 1911

Peterburi tänav. Paremal pagaripood, vasakul K. Jaigi raamatukauplus. Петербургская улица. Справа – булочная, слева – книжная торговля К. Яйк.

муствеэ

95°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vaade Mustvee jõe sillale alevi poolt. Вид на мост через реку Черную со стороны деревни.

~ 1911

~ 1911

Paat puhkajatega Mustvee jõe suudmes. Лодка с отдыхающими в устье реки Черной.

96°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee sadam. Sadamas on aurulaev «Jurjev» ja küttepuulodjad. Гавань Черного посада. На причале пароход «Юрьев» и лодьи для перевозки дров.

~ 1911

1912, E. Kangro

Alevi peatänav. Esiplaanil vasakul apteek. Главная улица посада. Слева на переднем плане – аптека.

муствеэ

97°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Peterburi tänav. Paremal ainuusuliste kiriku ja vasakul õigeusu Leinava Jumalaema kiriku kuplid. Петербургская улица. Справа высятся купола единоверческой Троицкой церкви, слева – православной Скорбященской церкви.

1912, E. Kangro

1912, E. Kangro

Mustvee sadam. Paremal aurulaev «Jurjev», vasakul aurulaev «Hansa». Пристань в посаде Черном. Справа – пароход «Юрьев», слева – «Ганза».

98°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Esimene mansardiga ja rohelise katusega valge hoone kuulus kaupmees M. Stalbergile. 1909. a. novembris avati seal linna kool. Maja põles maha 1918. a. Järgmisest pikast hoonest, endisest trahterist, sai rahva teemaja ja lugemissaal. Первое белое здание с мансардой и зеленой крышей – дом купца М. Штальберга, где в ноябре 1909 г. открылось городское училище. Дом сгорел в мае 1918 г. В следующем длинном здании бывшей корчмы «Чорна» устроили народную чайную и читальню.

~ 1912

~ 1912

Turg teemaja juures. Рынок возле чайной. муствеэ

99°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee sadam. Пристань в посаде Черном.

~ 1912

21.02.1913

Romanovite dünastia 300. aastapäevale pühendatud pidulik rongkäik alevi peatänaval. Праздничное шествие на главной улице посада по случаю 300-летия царствования династии Романовых.

100°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Postkaart Mustvee talvevaadetega. Открытка с зимними видами Черного посада.

1913

1913, E. Kangro

Tartu tänav. Vasakul on 500 istekohaga luteri kirik, mis valmis 1880.a. Юрьевская улица. Слева стоит лютеранская кирха на 500 сидячих мест, построенная в 1880 г.

муствеэ

101°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

H. Martinsoni raamatukauplus Tartu tänaval. Книжный магазин Г. Мартинсона на Юрьевской улице.

~ 1914

~ 1915

Peterburi tänav. Keskel on torniga tuletõrjemaja. Paremal аinuusuliste koguduse valge krohvitud telliskivimaja ja kiriku aiavärav. Петербургская улица. В центре – возвышается пожарный дом с каланчой. Справа находится белый одноэтажный оштукатуренный кирпичный причтовый дом и каменные ворота ограды единоверческой церкви.

102°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vasakul Mustvee karskusseltsi maja. Keskel 1913. a. linnakooli baasil rajatud Mustvee kõrgem algkool. Paremal teemaja. Слева – дом Черновского общества трезвости. В центре – Высшее начальное училище, образованное из городского училища в 1913 г. Справа – здание чайной.

~ 1915

1915

Jaan Jõgi maja teemaja vastas Tartu tänav 68. Дом № 68 Яана Йыги на Юрьевской улице напротив чайной.

муствеэ

103°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvees 1.06.–5.07. toimunud algkooliõpetajate ajutised pedagoogilised kursused. Временные педагогические курсы преподавателей начальных школ в п. Черном с 1.06-5.07.

1915

1915

Ajutiste pedagoogiliste kursuste osavõtjad ehitavad püramiide ministeeriumi kooli õuel. Участники временных педагогических курсов выстраивают пирамиды на дворе Черновского министерского училища.

104°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vene armee Soome polgu lipniku Platon Tsaba matused. Enne sõda töötas ta Mustvee kõrgema algkooli õpetajana. Lahingus langenu põrm toodi kohale Galiitsiast. P. Tsaba oli esimene Mustvees maetud maailmasõjas langenud sõjamees. Похороны прапорщика Финляндского полка Платона Цаба, до войны состоявшего учителем Черновского высшего начального училища. Прах убитого в бою был доставлен из Галиции. П. Цаба был первым воином мировой войны, погребенным в посаде Черном.

30.08.1915

~ 1917

Karl Silbergi rõngaskuivikute tööstus. K. Silberg seisab kuivikutekorvist vasakul. Tema paremal käel tema abikaasa Jelisaveta. Бараночная Карла Зильбера. К. Зильбер стоит слева, у корзинки с баранками. Справа от него – жена Елизавета. муствеэ

105°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Jääpangad Mustvee jõel. Торосы льда на реке Черной.

~ 1920, O. Th. Johannson

1921, E. Vitoff

Vaade alevile jõelt. Вид на посад со стороны реки.

106°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee eesti kõrgema algkooli 7. klass. Teises reas vasakult kolmandana istub koolijuhataja Gustav Tooming. 7 класс Муствеэского эстонского высшего начального училища. Во втором ряду третий слева – заведующий училищем Густав Тооминг.

1922

~ 1922

Vabatahtlik tuletõrjemalev. Esimeses reas keskel ainuusuliste kiriku preester Aleksandr Aleksejev. Добровольная пожарная дружина. B середине первого ряда сидит священник единоверческой церкви Александр Алексеев. муствеэ

107°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Õigeusuliste maja sisustus. Обстановка в доме православных.

~ 1923, L. Ignatjev

04.05.1923

Peipsi jaoskonna Mustvee piirkonna piirivalvurid. Пограничники Муствеэского района Пейпсиского участка.

108°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Kevadine suurvesi Mustvee jõel. Paremal õigeusu Püha Nikolause kirik, vasakul Baškirovite maja. Весеннее половодье на реке Черной. Справа – православная Никольская церковь, слева – дом Башкировых.

~ 1923

31.03.1924, A. Mihalewski

Rahvarohke laat alevi peatänaval. Многолюдная ярмарка на главной улице посада.

муствеэ

109°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kevad jõe suudmes asuvas sadamas. Весна на пристани в устье реки.

1924

1924

Mustvee laste kevadise laulupeo rongkäik. Шествие весеннего детского певческого праздника по Муствеэ.

110°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Petrogradi tänav. Paremal Mustvee alevivalitsuse maja. Петроградская улица. Справа – дом Черновской поселковой управы.

1924

1924

Petrogradi tänav. Vasakul tuletõrjemaja. Петроградская улица. Слева – пожарный дом.

муствеэ

111°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tartu tänav teeb kurvi rahvamaja juures. Тартуская улица делает поворот у народного дома.

1924

1924

Omnibussid Tartu – Mustvee – Jõgeva liinil. Омнибусы, курсирующие по маршруту Тарту – Муствеэ – Йыгева.

112°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Aurulaev «Taara» (endine «Troonipärija Aleksei») Mustvee sadamas. Муствеэский порт. На причале пароход «Таара» (бывший «Цесаревич Алексей»).

1924

~ 1924

Tartu tänav. Vasakul punastest tellistest Vastastikuse Krediidiühisuse hoone, mille esimesel korrusel asus «W. Fedotovi vürtsikauplus». Тартуская улица. Слева высится красное кирпичное здание Общества взаимного кредита, на первом этаже которого размещалась «Мелочная торговля В. Федотова».

муствеэ

113°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

V. Jaanuse lihakarn. Мясная лавка В. Яануса.

~ 1924

01.02.1925, A. Mihalewski

Mustvee puhkpilliorkester. Муствеэский духовой оркестр.

114°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale pühendatud pidulik rivistus turuplatsil. Торжественное построение на рыночной площади по случаю Дня независимости Эстонской Республики.

24.02.1925, A. Mihalewski

~ 1925

Piknik orkestri saatel looduses. Пикник с оркестром на природе.

муствеэ

115°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Pidu koolis. Школьный праздник.

~ 1925

~ 1925

Tartu tänav. Vasakul Pommeri kahekorruseline kollane maja, kus asus postkontor. Järgmises ühekorruselises majas oli politseijaoskond. Kohalik politseiülem on tulnud saatma Martinsoni omnibussi. Тартуская улица. Слева – двухэтажное желтое здание домовладелицы Поммер, в котором разместилась почта. За ним, в одноэтажном доме, находился участок полиции. Начальник местной полиции вышел проводить омнибус Мартинсона.

116°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Proviisori V. Vichmanni apteek Tartu tänav 31. Аптека провизора В. Вихманна на Тартуской улице в доме № 31.

~ 1926, O. Th. Johannson

~ 1926, Ed. Pääro

J. Martinsoni segakauplus Tartu tänav 33. Магазин Мартинсона на Тартуской улице в доме № 33.

муствеэ

117°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee laulupidu. Муствеэский певческий праздник.

1926, Mihalevski

1926

Sonda–Mustvee kitsarööpmelise raudtee avamine. Открытие узкоколейной железной дороги Сонда – Муствеэ.

118°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee raudteejaam. Железнодорожная станция в Муствеэ.

1926, Ed. Pääro

1926

Dmitri Goruškini ja Anna Žirnova pulmad. Свадьба Дмитрия Леонтьевича Горушкина и Анны Васильевны Жирновой.

муствеэ

119°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tartu tänav. Postkontor ja luteri kirik. Тартуская улица. Почта и лютеранская кирха.

1926, Ed. Pääro

1926, Ed. Pääro

Sild Tormasse viival teel. Мост на дороге, ведущей в Торма.

120°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Alevi serv piki Tormasse viivat teed. Paremal ämmaemanda maja. Окраина поселка вдоль дороги, ведущей в Торма. Справа – дом акушерки.

1926, Ed. Pääro

1926, Ed. Pääro

Vaade sillale alevi poolt. Вид на мост через реку со стороны поселка.

муствеэ

121°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Alltöövõtja Fjodor Jevvovi matused. Keskel on õigeusu Püha Nikolause kiriku preester Pjotr Antonov. Похороны подрядчика Федора Михайловича Еввова. В центре – настоятель православной Никольской церкви о. Петр Антонов.

12.02.1927

1927, Ed. Pääro

Reisilaev «Taara» Mustvee sadamas. Пароход «Таара» в Муствеэском порту.

122°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Talvine alev rahvamaja juures. Зимний посад у народного дома.

~ 1927, Ed. Pääro

1927, Ed. Pääro

Tartu tänav. Paremal rohu- ja värvikauplus ning kella- ja kullaseppa Julius Veidebachi töökoda. Vasakul õigeusu Püha Nikolause kirik. Тартуская улица. Справа – аптекарский магазин и мастерская часовщика-ювелира Юлиуса Вейдебаха. Слева – православная Никольская церковь. муствеэ

123°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tartu tänav. Vasakul segakauplus, tubakasaaduste müük ja «AS Rotermanni Tehased» jahuladu. Paremal rahvamaja. Тартуская улица. Слева – смешанный магазин, магазин продажи табачных изделий и мучной склад «AS Rotermanni tehased», справа виден фасад народного дома.

1927, Ed. Pääro

1927, Ed. Pääro

Narva tänav talvel. Нарвская улица зимой.

124°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

1877. a. ehitatud ainuusuliste Püha Kolmainsuse kirik. Свято-Троицкая единоверческая церковь, построенная в 1877 г.

1927, Ed. Pääro

муствеэ

125°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tuletõrjeseltsi liikmed külalistega turuväljakul. Paremal on seltsi restoran. Члены пожарного общества с гостями на рыночной площади. Справа – ресторан пожарного общества.

~ 1927

~ 1927, Ed. Pääro

Torupilli Juss oma ansambliga Mustvee Eesti Haridusseltsi rahvamaja ees. Артисты-гастролеры перед народным домом Муствеэского эстонского просветительного общества.

126°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Ristide paigaldamine Mustvee vanausuliste kirikule. Водружение крестов на Черновский старообрядческий храм.

1927

муствеэ

127°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee vanausuliste koguduse ristikäik vanast palvemajast vastehitatud kirikusse. Крестный ход Черновской старообрядческой общины из старого молитвенного дома во имя Святой Троицы в новоотстроенный храм.

06.12.1927

24.02.1928

Eesti Vabariigi 10. aastapäevale pühendatud pidulik rivistus. Торжественное построение по случаю 10-летия Эстонской Республики.

128°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Rannapungerjalt Mustvee sadamasse saabunud aurik «Taara». Пароход «Тара», прибывший из Раннапунгерья в Муствеэскую гавань.

29.07.1928

~ 1928

Mustvee regatt – võistlus vastu voolu sõudmises. Муствеэская регата – соревнование гребцов против течения реки.

муствеэ

129°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee kohtumaja. Дом мирового судьи Муствеэского участка.

~ 1928

02.02.1929, O. Th. Johannson

Maskipall Jõgi juures. Маскарад у Йыги.

130°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Kohaliku spordiühingu «Sokol» jalgpallimeeskond. Футбольная команда местного спортивного общества «Сокол».

29.08.1929

~ 1929

Koolipidu. Школьный праздник.

муствеэ

131°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vaade jõele ja luteri kirikule. Keskel Pärna maja, paremal Mustvee eesti algkooli maja, kus pärast kooli sulgemist elas selle endine juhataja Gustav Tooming. Вид на реку и лютеранскую кирху. В центре – дом Пярна, справа – Муствеэская эстонская начальная школа, в которой после закрытия жил ее бывший заведующий Густав Тооминг.

1929, Ed. Pääro

1929, Ed. Pääro

Mustvee Püha Nikolause õigeusu kirik. Православная церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая.

132°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Puusild sadama juures. Majade tagant paistavad vanausuliste kiriku kuplid. Деревянный мост у пристани. За домами видны купола старообрядческого храма.

1929, Ed. Pääro

1929, Ed. Pääro

Paremal Stahlbergi maja, vasakul Pilli kauplus. Õpetaja Malõšev õpilastega on teel kooli. Maja nurga juures seisavad poodnik Ventšikov ja talupoeg külast. Справа – дом Сталберга, слева – лавка Пилля. По дороге в школу идет учитель Малышев с ученицами. На углу дома стоят лавочник Венчиков и крестьянин из деревни. муствеэ

133°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Naised kaelkookudega on tulnud järve äärde vee järele. Женщины с коромыслами пришли за водой к озеру.

1929, Ed. Pääro

1929, Ed. Pääro

Tartu tänav. Paremal majas nr. 28 oli Vastastikune Krediidiühisus, talurahva kauplus, V. Jaanuse karn ja I. Semjonovi toiduainete kauplus. Järgmises majas nr. 26 oli F. Levartovski naha- ja saapakauplus. Тартуская улица. В правом доме № 28 обосновались Общество взаимного кредита, мясная торговля В. Яануса, бараночная и хлебная торговля И. Семенова. В следующем здании № 26 находилась торговля кожами и обувью Ф. Левартовского.

134°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Tartu tänav. Vasakul kaupmees Leibi kolmekorruseline tellismaja, mille esimesel korrusel oli plekksepp A. Värava töökoda. Järgmises kolmekorruselises majas oli Ühispank ja pagaripood. Тартуская улица. Слева – трехэтажное кирпичное здание купца Лейба, на первом этаже которого находилась мастерская жестянщика А. Вярава. В следующем трехэтажном доме были банк и булочная.

1929, Ed. Pääro

1929, Ed. Pääro

Mustvee sadamas. В Муствеэском порту. муствеэ

135°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee sadam. Keskel seisab veemärkide paigaldamise aurulaev «Uku». Муствеэский порт. В центре – пароход «Уку», устанавливавший водные знаки.

1929, Ed. Pääro

1929, Ed. Pääro

Karjane ajab lehmakarja mööda alevi tänavat. Пастух гонит коров по улице посада.

136°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

1848. a. ehitatud õigeusu koguduse kooli hoone. Alates 1920. aastatest oli seal eesti algkool. 1938. aastaks ehitati sellest kahekorruseline eesti reaalkool. Здание православной приходской школы, построенное в 1848 г. С 1920-х годов там была эстонская начальная школа. К 1938 г. из нее выстроили двухэтажное здание эстонской реальной школы.

1929, Ed. Pääro

1929, Ed. Pääro

Kaupade veo lihtsustamiseks oli raudteejaama ja sadama vahel kitsarööpmeline raudtee. Для удобства перевозки грузов железнодорожный вокзал был соединен с портом узкоколейкой.

муствеэ

137°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee jõgi. Esiplaanil on purjepaat ja käepidemega jalakäijate sild. Река Муствеэ. На переднем плане лодка под парусом и пешеходный мостик с поручнем.

~ 1929, Ed. Pääro

~ 1929, Ed. Pääro

Jalakäijate sild üle jõe. Paremal kauplus, kus müüdi Mustvee ja selle ümbruse vaadetega postkaarte. Пешеходный мостик через реку. Справа – магазинчик, где продавались почтовые открытки с видами Муствеэ и его окрестностей.

138°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vene algkooli keelpilliorkester Pavel Logussovi juhatusel. Струнный оркестр русского начального училища под управлением П. С. Логусова.

1930

~ 1930, O. Th. Johannson

Mustvee «Ühenduse» näitekursus. Участники театральных курсов общества «Юхендус».

муствеэ

139°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Õmblusmasinate «Singer» kursused. Keskel istub õmbleja Fevronja Suvorova. Курсы шитья на швейных машинках «Зингер». В центре сидит портниха Февронья Суворова.

~ 1930, M. R. Brachmann

1930, M. R. Brachmann

Tuletõrjujate kursusest osavõtjad tuletõrje maja ees. Участники курсов пожарников у пожарного дома.

140°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee naised minemas seenele ja marjule. Муствеэские женщины отправляются по грибы и ягоды.

~ 1931, Ed. Pääro

1931, Ed. Pääro

Kingsepatöökoda Mustvees. Сапожная мастерская в Муствеэ.

муствеэ

141°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Riigivanem Konstantin Päts Mustvees. Визит Главы государства Константина Пятса в Муствеэ.

01.08.1931

~ 1931

Tuletõrjujad katsetavad tehnikat jõel silla juures. Пожарники испытывают технику на реке у моста.

142°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee ja Raja küla haridusseltside ühendkoor Vene hariduspäeval. Keskel esimeses reas istuvad koorijuhid Pavel Logussov ja Kalistrat Malõšev. Сводный хор Муствеэского и Раюшского просветительных обществ в День русского просвещения. Руководители хора П. Логусов и К. Малышев сидят в центре на первом ряду.

22.05.1932, M. R. Brachmann

~ 1932

Mustvee tuletõrjeühing. Oma lippudega tulid pidustustele ka naaberkülade tuletõrjeühingute esindajad Черновское пожарное общество. На праздник со своими знаменами прибыли также представители пожарных обществ окрестных деревень. муствеэ

143°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tartu tänav. Zoja Lunina (Zalekešina) on teel tööle juuksurisse. Тартуская улица. По дороге на работу в парикмахерскую идет Лунина (Залекешина) Зоя Петровна.

~ 1932, M. R. Brachmann

~ 1932

Alevi elanikud õigeusu Püha Nikolause kiriku juures hobuse ja jalgrattaga. Жители посада на гужевом и велосипедном транспорте у Никольской православной церкви.

144°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

1877. a. ehitatud Mustvee ainuusuliste Püha Kolmainsuse kirik. Черновская Троицкая единоверческая церковь, построенная в 1877 г.

~ 1932, Brachmann

24.01.1933, M. R. Brachmann

Suusavalmistajate kursused. Курсы изготовителей лыж.

муствеэ

145°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Eesti Vabariigi 15. aastapäeva puhul kaunistatud Mustvee alevivalitsuse hoone. Здание Черновской управы, украшенное к 15-летию Эстонской Республики.

1933, M. R. Brachmann

~ 1933, M. R. Brachmann

Tartu tänav talvel. Ees paistab rahvamaja. Тартуская улица зимой. Впереди виден народный дом.

146°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee üldvaade. Keskel raudteejaama kahekorruseline hoone. Общий вид Муствеэ. В центре видно двухэтажное здание железнодорожного вокзала.

~ 1933, M. Brachmann

~ 1933, M. Brachmann

Küttepuulodjad Mustvee sadamas. Лодьи-будары для перевозки дров в Муствеэском порту.

муствеэ

147°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tuletõrjemaja. Пожарный дом.

~ 1933, Brachmann

25.05.1933, Johannson

Mustvee kultuuri- ja haridusseltsi poolt Vene kultuuri päeval esitatud Šparžinski tragöödia «Võlur». Нижегородская трагедия Шпаржинского «Чародейка», исполненная в День русской культуры Черновским просветительным обществом.

148°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Jää varumine ja laadimine Mustvee sadamas. Заготовка и погрузка льда в Муствеэском порту.

~ 1933

22.07.1934, M. R. Brachmann

Mustvee vetelpääste pidustustel hüppetorni juures. Общество спасания на водах у вышки для ныряния.

муствеэ

149°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vaade luteri kirikule. Вид на лютеранскую кирху.

~ 1934, M. Brachmann

~ 1934

Peipsi kallas Mustvees. Берег Чудского озера у посада Муствеэ.

150°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vaade Mustvee vanausuliste kirikule loodest.

~ 1934

Вид на Черновский старообрядческий храм с северо-запада.

1934, M. Brachmann

Puusilla asemele ehitatud betoonsild. Бетонный мост, построенный на месте деревянного. муствеэ

151°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Koosolek kivisilla õnnistamise puhul. Esimeses reas keskel istub Tallinna ja Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku metropoliit Aleksander. Собрание по случаю освящения каменного моста у гавани. В первом ряду с панагией – Митрополит Таллиннский и всей Эстонии Александр.

1934, O. Th. Johannson

~ 1934, Johannson

Mustvee tantsuorkester. Муствеэский танцевальный оркестр.

152°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Vaade Mustvee majandusühisuse kauplusele. Магазин Черновского экономического общества.

1934

1934

Mustvee majandusühisuse kaupluse sisevaade. Внутренний вид главного магазина Черновского экономического общества. муствеэ

153°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee õigeusu Püha Nikolause kiriku sisevaade. Внутренний вид православного Никольского храма.

~ 1935, Johannson

1935

Mustvee eesti reaalkool. Муствеэская эстонская 9-классная реальная школа.

154°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee naisselts. Муствеэское женское общество.

1935, Johannson

~ 1935

Matuste talitus õigeusu Püha Nikolause kirikus. Vasakul seisab kiriku preester Pavel Gorškov. Обряд похорон в православной Никольской церкви. Слева стоит настоятель церкви Павел Горшков. муствеэ

155°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

I. Naidenkovi riide- ja koloniaalkauplus Tartu tänav 15. Autos istuvad Tallinna kaupmees Ivan Jegorov abikaasa ja pojaga. Kõrval seisavad kohalik kaupmees Ivan Naidenkov abikaasa ja tütrega. Магазин мануфактурно-колониальной торговли И. Найденкова в доме № 15 по улице Тарту. В автомобиле сидят таллиннский купец Иван Егоров с женой и сыном. Рядом стоят местный купец Иван Найденков с женой и дочерью.

~ 1935

23.08.1936, O. Juhani

Mustvee majandusühisuse kaupluse majatarvete osakond. Отдел хозтоваров Муствеэского экономического общества.

156°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee alevivõimud alevivalitsuse hoone ees Eesti Vabariigi 20. aastapäeval. Поселковая власть у здания управы в день 20-летия Эстонской Республики.

24.02.1938

~ 1938

Teerull Mustvee majandusühisuse hoone ees Tartu tänav 28. Дорожный каток перед зданием Муствеэского экономического общества (ул. Тарту, 28).

муствеэ

157°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee linnaapteek (omanik ja juhataja V. Vichmann) ja Ühispank Tartu tänav 31. Муствеэская городская аптека (владелец и заведующий В. Вихманн) и «Юхиспанк» в доме № 31 по улице Тарту.

~ 1938, O. Juhani

1938, O. Juhani

Mustvee reaalkooli, hiljem keskkooli uus hoone, kus õppetöö algas 2. oktoobril 1938. Новое здание эстонской реальной школы, позднее средней школы, учеба в котором началась 2 октября 1938 г.

158°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee linnavalitsuse esimene koosseis. Keskel laua taga istub linnavanem Mihkel Koppel. Первый состав Муствеэской городской управы. В центре за столом сидит городской староста Михкель Коппель.

1938, O. Juhani

1938

Mustvee Vene Kultuuri- ja Haridusseltsi näidend «Kindraliproua Matrjona». Cпектакль Муствеэского русского культурно-просветительного общества «Генеральша Матрена».

муствеэ

159°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Puksiirlaev «Kalevipoeg» Mustvee sadamas. Буксирный корабль «Калевипоэг» в Муствеэском порту.

~ 1938

~ 1938

Sõjalaevad Mustvee sadamas. Военные корабли в Муствеэском порту.

160°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee ainuusuliste Püha Kolmainsuse kiriku altar. Алтарь Троицкой единоверческой церкви в Муствеэ.

~ 1938

Mustvee luteri kiriku sisevaade.

~ 1938

муствеэ

Внутренний вид Муствеэской лютеранской церкви.

161°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tartu tänav. Paremal, majas nr. 49, oli August Lubja raua-, ehitustarvete- ja segakauplus. Тартуская улица. Справа, в доме № 49, – магазин Аугуста Лубья.

~ 1938

1939

Mustvee linna neli vaadet. Mustvee reaalkool, sadam, linnaserv ning busside ja autode seisukoht võõrastemaja «Koit» (Jaama 2) juures. Четыре вида города Муствеэ. Муствеэская pеальная школа, порт, окраина города, остановка автобусов и машин у гостиницы «Койт» на улице Яама, 2.

162°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Mustvee linna neli vaadet. Reaalkool ja õigeusu kiriku koguduse maja, õigeusu Püha Nikolause kirik, vaade järvele ning kivisild. Четыре вида города Муствеэ. Pеальная школа и причтовый дом православной церкви, православная Никольская церковь, вид на озеро, каменный мост.

1939

Eesti Vabariigi President Konstantin Päts Mustvees.

03.09.1939

Визит Президента Эстонской Республики Константина Пятса в Муствеэ.

муствеэ

163°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Mustvee naised lippu õmblemas. Муствеэский женский отдел за вышивкой знамени.

22.08.1940, O. Juhani

~ 1956

Tallinna ja Eesti Piiskop Ioann Mustvee õigeusu Püha Nikolause kiriku kogudusega. Епископ Таллиннский и Эстонский Иоанн с прихожанами православной Никольской церкви г. Муствеэ.

164°

mustvee


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment 1900. a. Liivimaa kubermangu kaardist. Фрагмент карты Лифляндской губернии 1900 г. муствеэ

165°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Raja  Рая

166°

raja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

R

aja küla asub Peipsi järve läänerannikul Kasepää vallas Jõgevamaal, Mustveest lõunas. Sellest külast algab katkematu seitsme kilomeetri pikkune tänav läbi nelja rannaküla: Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää. 1782. a. mainitakse seda talukohana (Mustwe Raja). 1878. a. avati Mustvee õigeusu koguduse Raja abikool ja 1904. a. ministeeriumikool. 1900. a. kaardil on külas (Раеша) tähistatud 153 talundit. Vene kõnekeeles on seniajani säilinud küla vana levinud nimetus Rajuša (Rajuši). 1910. a. ehitati siin vanausuliste kirik, suurema osa ikoonidest

Д

on selle jaoks maalinud külaelanik Gavriil Frolov, kohaliku ikoonimaalimise töökoja rajaja. 30. augustil 1944 põles kirik pommitabamuse tõttu ära. 1922/23. õppeaastal oli Raja 4-klassilises algkoolis 198 õpilast ja 4 õpetajat. 1932. a. oli Raja külas 213 venelastest ja 17 eestlastest elanikega maja. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Rajal 478 inimest. Raja külas on taastatud 50 m kõrgune kellatorn, on restaureeritud ja tegutseb vanausuliste palvemaja. Eesti üldgeograafilisel kaardil 1:400000 on märgitud nii küla kaasaegne kui ka vana nimi (Raja/Rajuša).

еревня Рая находится на западном побережье Чудского озера в Казепяэской волости Йыгеваского уезда южнее г. Муствеэ. Этой деревней начинается и тянется на юг беспрерывная семикилометровая улица из четырех прибрежных деревень: Рая, Кюкита, Тихеда, Казепяэ. В 1782 г. упоминается как хуторское место (Mustwe Raja). В 1878 г. открылась Раюшская вспомогательная школа Черносельского православного прихода, а в 1904 г. – министерская школа. На карте 1900 г. в деревне (Раеша) значилось 153 двора. В устной русской речи до сих пор распространено старинное название деревни – Раюша (Раюши). В 1910 г. здесь был построен старообрядческий храм,

большинство икон для которой были написаны жителем деревни Гавриилом Ефимовичем Фроловым – основателем местной мастерской иконописи. 30 августа 1944 года от бомбовой атаки церковь сгорела. В 1922/23 учебном году в Раюшском русском 4-классном начальном училище было 198 учащихся и 4 учителя. В 1932 г. в деревне (Raja) было 213 домов с русскими и 17 – с эстонскими семьями. По данным переписи 2000 г. в Рая проживало 478 человек. В деревне Рая восстановлена 50-метровая колокольня, отреставрирована и действует старообрядческая моленная. На общегеографической карте Эстонии 1:400000 приведены современное и старинное названия деревни (Raja/Rajuša).

1912

Vaade Raja külale Peipsi kaldalt. Vasakul 1910. a. valminud vanausuliste kirik, mis põles maha 1944. a. Вид с берега Чудского озера на деревню Раюшу. Слева – старообрядческий храм, достроенный в 1910 г. Храм сгорел в 1944 г. рая

167°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Ikoonimaalija Gavriil Frolov (1854-1930) avas 1890. a. Raja külas oma maalimiskooli. Иконописец Г. Е. Фролов (1854-1930), открывший в 1890 г. в Раюшах школу иконописи.

~1918

1922

Raja algkooli õpilased oma õpetajaga. Algkool avati 1904. a. Учащиеся Раюшского начального училища со своей учительницей. Училище основано в 1904 г.

168°

raja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Matused Raja külas. Похороны в деревне Рая.

~ 1924

~ 1926

Raja vene algkooli õpilased ja õpetajad koolimaja õuel. Учащиеся и учителя Раюшского русского начального училища во дворе школы.

рая

169°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Raja vene haridusselts «Ulei» («Taru»). Раюшское русское просветительное общество «Улей».

~ 1931

1936

Raja vabatahtliku tuletõrje malev oma 19. aastapäeva pidustustel. Раюшская добровольная пожарная дружина по случаю празднования своего 19-летия.

170°

raja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

26.-27. juunil 1937 Narvas vene laulupeol osalenud Raja-Kükita-Tiheda rannakülade ühendatud laulukoor K. Malõševi juhatusel. Русский объединенный хор приозерских деревень Рая – Кикита – Тихеда под управлением К. А. Малышева, участвовавший в Русском певческом празднике в Нарве 26-27 июня 1937 г.

1937, O. Juhani

~ 1938

Raja küla vanausuliste kiriku ikonostaas. Ikonostaasis oli 15 Vana-Pomoori ja 6 Novgorodi koolkonna ikooni. Üle saja ikooni oli kirikule maalinud G. Frolov, mõned ikoonid tema õpilane P. Sofronov. Kirik ja ikonostaas põlesid maha 1944. a. Иконостас старообрядческой церкви в деревне Рая. В иконостасе находилось 15 икон древнепоморского письма и 6 икон новгородского письма. Более стa икон были написаны Г. Фроловым и несколько икон – его учеником П. Софроновым. Храм с иконостасом сгорел в 1944 г. рая

171°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kükita  Кюкита

172°

kükita


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

ükita küla asub Peipsi järve läänerannikul Kasepää vallas Jõgevamaal ning on Raja külast lõuna poole jätkuks nelja küla seitsme kilomeetri pikkusele tänavale. Peipsi rannakülade seas mainitakse seda Poola 1599. a. revisjoni dokumentides (Kikiuta). Hilisemates allikates esinevad küla järgmised nimekujud: Kyckita, Kikkita, Кикита, Никитовка, Кикетово, Кикитово. Va-

Д

nausuliste esimene palvemaja ehitati siin 1740. a. Selle rajajateks peetakse Novgorodist tulnud kaupmees Nikitinit ja Moskvast tulnud bojaari Morozovit. 1900. a. kaardil on külas (Кикита) 75 majapidamist. 1932. a. oli Kükita külas 89 venelastest ja 13 eestlastest elanikega maja. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Kükitas 238 inimest. Küla huviväärsuseks on vanausuliste tegutsev palvemaja.

еревня Кюкита находится на западном побережье Чудского озера в Казепяэской волости Йыгеваского уезда и продолжает южнее деревни Рая семикилометровую улицу из четырех деревень. В числе Причудских деревень упоминается в документах польской ревизии 1599 г. (Kikiuta). В более поздних источниках встречаются следующие написания деревни: Kyckita, Kikkita, Кикита, Никитовка, Кикетово, Кикитово. Первая старообрядческая моленная

была построена здесь в 1740 г. Ее основателем считают прибывшего из Новгорода купца Никитина и боярина из Москвы Морозова. На карте 1900 г. в деревне (Кикита) значилось 75 дворов. В 1932 г. в деревне (Kükita) было 89 домов с русскими и 13 – с эстонскими семьями. По данным переписи 2000 г. в Кюкита проживало 238 человек. К достопримечательностям деревни относится действующая старообрядческая моленная.

1910

Kalakaupmees Fjodor Malõšev Kükita külast ja kalasuitsetajad Tsvetkovid Toilas. Поставщик рыбы из деревни Кикита Федор Малышев и коптильщики-рыбаки Цветковы в Тойла.

кюкита

173°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kükita vanausuliste palvemaja. Кикитовская старообрядческая моленная.

~ 1974

08.08.1929 23:30, Ed. Meenov

Kükita vanausuliste palvemaja välgu valgel. Кикитовская старообрядческая моленная в свете молнии.

174°

kükita


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Ristikäik Kükita vanausuliste kiriku uuendamise puhul. Выход крестного хода по случаю поновления Кикитовского старообрядческого храма.

14.10.1934

~ 1938, O. Juhani

Kükita vanausuliste kogudus palvemaja juures, mis on ehitatud 1865. a. ja mille pealeehitus valmis 1882. a. Кикитовская старообрядческая община у моленной, построенной в 1865 г. и надстроенной в 1882 г.

кюкита

175°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tiheda  Тихеда

176°

tiheda


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

T

iheda küla asub Peipsi järve läänerannikul Jõgevamaa Kasepää vallas Tiheda oja suudmes ning jätkab Kükita külast lõuna poole neljast külast koosnevat seitsme kilomeetri pikkust tänavat. Esmakordselt mainitakse Poola 1601. a. revisjoni dokumentides (Dehuta). Edaspidi küla nime kirjutamine varieerus: Tihheta, Тигеда, Тиггеда, Тихотка. 1830. aastate teisest poolest alates tegutses Tihedal kirikukool. 27. au-

Д

gustil 1898 sündis Tiheda külas Pimen Sofronov, G. Frolovi õpilane, kellest sai hiljem maailmamainega ikoonimaalija. 1900. a. kaardil on külas (Тихотка) 116 majapidamist. 1904. aastal avati siin ministeeriumikool. 1922/23. õppeaastal oli Tiheda vene algkoolis 105 õpilast ja 4 õpetajat. 1932. a. oli Tiheda külas 101 venelastest ja 5 eestlastest elanikega maja. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 193 inimest.

еревня Тихеда находится на западном побережье Чудского озера в Казепяэской волости Йыгеваского уезда в устье ручья Тихеда и продолжает южнее деревни Кюкита семикилометровую улицу из четырех деревень. Впервые упоминается в документах польской ревизии 1601 г. (Dehuta). В дальнейшем написание деревни видоизменялось: Tihheta, Тигеда, Тиггеда, Тихотка. Со второй половины 1830-х годов в Тихотке действовала церковноприходская школа. 27 августа 1898 г. в деревне

Тихотке родился Пимен Максимович Софронов – ученик Г. Фролова, ставший впоследствии иконописцем с мировым именем. На карте 1900 г. в деревне (Тихотка) значилось 116 дворов. В 1904 г. здесь была открыта министерская школа. В 1922/23 учебном году в Тихотском русском начальном училище было 105 учащихся и 4 учителя. В 1932 г. в деревне (Tiheda) был 101 дом с русскими и 5 – с эстонскими семьями. По данным переписи 2000 г. в деревне проживало 193 человека.

02.06.1924

1910. a. ehitatud Tiheda vene algkooli hoone. Здание Тихотского русского начального училища, построенное в 1910 г.

тихеда

177°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tiheda vabatahtliku tuletõrje malev naabermalevate esindajatega oma aastapäeva pidustustel. Тихотская добровольная пожарная дружина с представителями соседних дружин на праздновании своей годовщины.

29.09.1932, O. Th. Johannson

~ 1935

Tiheda külas sündinud ikoonimaalija Pimen Sofronov (1898-1973). Иконописец Пимен Максимович Софронов (1898–1973) родился в деревне Тихотке.

178°

tiheda


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Pimen Sofronovi ikoon. Икона Пимена Софронова.

15.06.1939

Tund Tiheda vene algkooli 6. klassis. Vasakul seisab klassijuhataja A. Susi. На уроке 6 класса Тихотского русского начального училища. Слева стоит классный руководитель А. Суси.

тихеда

179°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kasepää  Казепяэ

180°

kasepää


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

asepää küla asub Peipsi läänerannikul Jõgevamaa Kasepää vallas Omedu jõe suudmest põhjapool ja viib Tiheda külast lõunas lõpule nelja küla läbiva seitsme kilomeetri pikkuse tänava. Esmakordselt mainitakse 1431. a. kui kalapüügi kohta (Kaszenpe). On kirjas Poola 1599. a. revisjoni dokumentide külade loetelus (Kazepe). Hiljem esineb küla nime kirjutamise teisi variante: Kassepä, Kasepia, Казепиль, Казепель, Казапель, Казепя, Казепе, Казапе, Казепеа, Касепяэ. Seetõttu, et külas oli ülekaalus eestlastest elanikud ja

Д

et seda mitte segi ajada teise Peispsiäärse Kasepää külaga, mis on Varnja küla lähedal, nimetati siinset küla kas Eesti-Kasepääks või Maa-Kasepääks. 1900. a. kaardil on külas (Казапе) 119 majapidamist. 1922/23. õppeaastal oli Kasepää eesti 4-klassilises algkoolis 88 õpilast ja 2 õpetajat. 1932. a. elasid 163 majas eestlased ja ainult ühes majas venelased. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 164 inimest. Eesti üldgeograafilisel kaardil 1:400000 on ära toodud küla kaasaegne ja vana nimi (Kasepää/Kazepil).

еревня Казепяэ находится на западном побережье Чудского озера в Казепяэской волости Йыгеваского уезда севернее устья реки Омеду и завершает южнее деревни Тихеда семикилометровую улицу из четырех деревень. Впервые упоминается в 1431 г. как место рыбной ловли (Kaszenpe). В документах польской ревизии 1599 г. значится в списке деревень (Kazepe). Поздее встречаются другие варианты написания деревни: Kassepä, Kasepia, Казепиль, Казепель, Казапель, Казепя, Казепе, Казапе, Казепеа, Касепяэ. Поскольку в этой деревне преобладало эстонское население и чтобы не пу-

тать с другой причудской деревней Казепяэ, находящейся возле деревни Варнья, ее называли эстонской или материковой (Еesti-Kasepää, Maa-Kasepää). На карте 1900 г. в деревне (Казапе) значилось 119 дворов. В 1922/23 учебном году в Казепяэском эстонском 4-классном начальном училище было 88 учащихся и 2 учителя. В 1932 г. в 163 домах проживали эстонцы и только в одном доме жили русские. По данным переписи 2000 г. в деревне проживало 164 человека. На общегеографической карте Эстонии 1:400000 приведены современное и старинное названия деревни (Kasepää/Kazepil).

~ 1934, M. R. Brachmann

Kasepää vabatahtliku tuletõrje maleva pidulik rivistus. Торжественное построение Казепяэской добровольной пожарной дружины. казепяэ

181°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Endisest Kasepää valla leivakauplusest ümberehitatud riiklik sigurikuivatus. Бывший Казепяэский волостной хлебный магазин, переделанный в государственную сушильню цикория.

~ 1935

1936

Kasepää puhkpilliorkester. Казепяэский духовой оркестр.

182°

kasepää


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment Eesti haldusjaotuse kaardist 1:400000, Regio, 2005. Фрагмент административной карты Эстонии 1:400000, Регио, 2005. казепяэ

183°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Omedu  Омеду

184°

omedu


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

O

medu küla asub Peipsi järve läänerannikul Jõgevamaa Kasepää vallas Omedu jõe suudmest lõunas. Esmakordselt mainitakse küla 1590. a. (Ommieden). Hiljem esineb küla nime erinevaid variante: Omuth, Õmedu, Homet, Omeda, Omedo. Esimene kool Omedus alustas tööd 1775. a. 1851. a. elas külas 203 eestlast ja 11 venelast. Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu)

Д

maakonna 1900. a. kaardil on külas (Омедо) 24 majapidamist. 19. sajandist peale oli Omedu jõel praamülevedu, mis suleti 1957. a. seoses silla valmimisega. 1922/23. õppeaastal oli Omedu 3-klassilises algkoolis 31 õpilast ja 1 õpetaja. 1932. a. oli Omedu külas 14 eesti majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Omedus 111 inimest.

еревня Омеду находится на западном побережье Чудского озера в Казепяэской волости Йыгеваского уезда южнее устья реки Омеду. Деревня впервые упоминается в 1590 г. (Ommieden). Позднее встречаются различные варианты названия деревни: Omuth, Õmedu, Homet, Omeda, Omedo. Первая школа в Омеду заработала в 1775 г. В 1851 г. в деревне проживало 203 эстонца и 11 русских. На карте

Юрьевского уезда Лифляндской губернии 1900 г. в деревне (Омедо) значилось 24 двора. С 19 столетия на реке Омеду была паромная переправа, которая была закрыта в 1957 г. в связи с построением моста. В 1922/23 учебном году в Омедуском 3-классном начальном училище был 31 учащийся и 1 учитель. В 1932 г. в деревне (Omedu) было 14 эстонских дворов. По данным переписи 2000 г. в Омеду проживало 111 человек.

~ 1915

Omedu praam toimis 1957. aastani. Паром через реку Омеду ходил до строительства моста в 1957 году.

омеду

185°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Vene emigrantide artell aktsiaseltsi «Silva» saeveskis Omedul. Русская артель эмигрантов на лесопильном заводе акционерного общества «Сильва» в деревне Омедо.

~ 1923

~ 1925

Aktsiseltsi «Silva» Omedu saeveskis töötas 120 inimest. Лесопильный завод в Омеду, где работало 120 человек.

186°

omedu


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Saeveski tehasel oli oma raudtee. У лесопильного завода была своя железная дорога.

~1925

~ 1925

Omedu algkooli hoone aastatel 1898-1963. Здание Омедуской начальной школы в 1898-1963 годы.

омеду

187°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Sääritsa  Сяэритса

188°

sääritsa


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

S

ääritsa küla asub Peipsi järve läänerannikul Jõgevamaa Pala vallas. Esmakordselt mainitakse 1638. a. Pärimuse järgi on küla saanud nime sellest, et asub piki säärekujulist kallast. Leidub nime erinevaid variante: Saritza, Sarzena, Saritzna,

Д

Saerist, Сарец, Сярица. 1900. a. kaardil on külas (Сарецъ) 24 majapidamist ja postijaam-kõrts, mis ehitati 1923. a. ümber piirivalvekordoniks. 1932. a. oli Sääritsa külas 18 eesti majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Sääritsal 30 inimest.

еревня Сяэритса расположена на западном побережье Чудского озера в Палаской волости Йыгеваского уезда. Первое упоминание относится к 1638 году. По устному преданию название деревни связано с ее очертаниями вдоль побережья, похожими на форму голени (по-эстонски: голень – säär). Встречаются различные варианты написания деревни:

Saritza, Sarzena, Saritzna, Saerist, Сарец, Сярица. На карте 1900 г. в деревне (Сарецъ) значилось 24 двора, а также почтовая станция-корчма, которую в 1923 г. перестроили в пограничный кордон. В 1932 г. в деревне (Sääritsa) было 18 эстонских дворов. По данным переписи 2000 г. в Сяэритса проживало 30 человек.

~ 1929

Lilli Reinola ja Aadu Pae pulmad Sääritsa külas. Lõõtspilli mängib Karl Randväli, kandlel saadab teda Jaan Seljand. Свадьба Лилли Рейнола и Ааду Паэ в деревне Сяэритса. На гармони играет Карл Рандвяли, на каннеле сопровождает Яан Сельянд.

сяэритса

189°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Ranna  Ранна

190°

ranna


Леонид Михайлов

R

Поселения Причудья

anna küla asub Peipsi järve läänerannikul Jõgevamaa Pala vallas. Poola võimu ajal, 16. sajandi lõpus ja 17. sajandi alguses, rajati siia Tellerhofi mõis. Hiljem hakati seda nimetama Ran-

Д

namõisaks ja küla Rannaks. Aastatel 1923–1980 oli Ranna külas kool. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Ranna külas 62 inimest. Külas kasvab tee ääres ohvritamm, mis on ligikaudu 400 aastat vana.

еревня Ранна расположена на западном побережье Чудского озера в Палаской волости Йыгеваского уезда. Во времена польского владычества в конце 16, начале 17 столетия здесь была основана мыза Телерхоф (Tellerhof ). Позднее ее стали называть Ранна-

мыйза, а деревню – Ранна. С 1923 по 1980 гг. в деревне (Ranna) работала школа. По данным переписи 2000 г. в Ранна проживало 62 человека. В деревне у дороги растет жертвенный дуб, которому около 400 лет.

~ 1929

Õpilased ja õpetajad Ranna koolimaja õuel. Ученики и учителя во дворе Раннаской школы.

ранна

191°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Sooküla  Соокюла

192°

sooküla


Леонид Михайлов

E

Поселения Причудья

ndine Sooküla küla asub Peipsi läänerannikul Jõgevamaa Pala vallas. 1900. a. kaardil on külas (Суо) 6 majapidamist. 1936. aastal kuulus Sooküla Tartumaa Ranna valla koosseisu ja 1974. a.

Б

Pala külanõukogusse. Edaspidi liideti Sooküla Ranna külaga ja 1978. a. külade loendis seda enam ei ole. Sooküla on kantud Eesti 1979. a. põhikaardile 1:20000.

ывшая деревня Соокюла находится на западном побережье Чудского озера в Палаской волости Йыгеваского уезда. На карте 1900 г. в деревне (Суо) значилось 6 дворов. В 1936 г. деревня (Sooküla) входила в состав Раннаской волости Тартумаа, а в 1974 г. относилась

к Паласкому сельсовету. В дальнейшем деревня Соокюла была присоединена к деревне Ранна и в 1978 г. в списке деревень уже не значилась. Поселение (Sooküla) нанесено на Основную карту Эстонии 1:20000 1979 г.

1935

Rukkipeks Sookülas firma «Lanz» aurukatlaga. Молотьба ржи в деревне Соокюла с помощью паровой молотилки фирмы «Ланз».

соокюла

193°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kodavere  Кодавере

194°

kodavere


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

odavere küla asub Peipsi järve läänerannikul Jõgevamaa Pala vallas. 13. sajandi algul kuulus see koht Sobolitsi (Sobelis, Sobolitz) väikemaakonda. Juba sel ajal oli siinsete elanike seas ka vadjalasi ja venelasi. Kodavere murdes on säilinud vadja ja vene keele elemente. Kodavere kirikut mainitakse esmakordselt 1342. a. Kodavere kihelkonda mainitakse esmakordselt 1443. a. (Kotefer). 13.–16. sajandil allus Kodavere Tartu piiskopile. Küla mainitakse 1592. a. (Kodafer). Alates 1829. a. tegutses Ko-

Д

daveres kihelkonnakool. Külas oli postiagentuur. Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu) maakonna 1900. a. kaardil oli külas (Кодаферъ) 30 majapidamist. 1922/23. õppeaastal oli Kodavere poeglaste algkoolis 22 õpilast ja 1 õpetaja, tütarlaste algkoolis 21 õpilast ja 1 õpetaja. 1932. a. oli Kodavere külas 32 eesti majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 71 inimest. Kodavere huviväärsuseks on 1777. a. ehitatud tegutsev varaklassitsistlik luteri kirik, kalmistu ja Vabadussõjas langenute monument.

еревня Кодавере находится на западном побережье Чудского озера в Палаской волости Йыгеваского уезда. В начале 13 столетия эта местность входила в уезд Соболичье (Sobelis, Sobolitz). Уже в то время среди его населения были и водь, и русские. В сохранившемся кодавереском говоре имеются элементы водского и русского языка. Кодавереская церковь впервые упоминается в 1342 г. Первое упоминание о кихельконде Кодавере относится к 1443 г. (Kotefer). В 13-16 столетии Кодавере подчинялся Тартускому епископству. Деревня упоминается в 1592 г. (Kodafer). С 1829 г. в Кодавере работала кихельконнаская школа. В деревне

было почтовое агенство. На карте Юрьевского уезда Лифляндской губернии 1900 г. в деревне (Кодаферъ) значилось 30 дворов. В 1922/23 учебном году в Кодавереском начальном училище для мальчиков было 22 учащихся и 1 учитель, а в училище для девочек – 21 учащаяся и 1 учитель. В 1932 г. в деревне (Kodavere) было 32 эстонских двора. По данным переписи 2000 г. в деревне проживал 71 человек. К достопримечательностям Кодавере относятся действующая лютеранская кирха, построенная в стиле раннего классицизма в 1777 г., кладбище и памятник павшим в Освободительной войне.

1923, R. Peets

Kodavere luteri Püha Mihkli kirik. Sisseõnnistatud 1777. a. Vasakul Peipsi kaldal asuva surnuaia valge värav. Кодавереская лютеранская церковь святого Михкеля. Освящена в 1777 г. Слева видны белые ворота кладбища, расположенного на берегу Чудского озера. кодавере

195°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Remonditööd Kodavere kirikus. Hoone meenutab laeva. Altaripilt kujutab Jeesust merel, kunstnik Junker, Dresden, 1877. a. Ремонтные работы на Кодавереской церкви. Здание церкви построено в виде корабля. На алтарной картине изображен Иисус на море. Художник Юнкер, Дрезден, 1877 г.

1934, O. Tõrva

196°

kodavere


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Kodavere surnuaed. Кодавереское кладбище.

1923, R. Peets

Kodavere kiriku 160. aastapäeva pidustuste osalised.

16.10.1938

Участники торжеств, посвященных 160-летию Кодавереской церкви. кодавере

197°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tedreküla  Тeдрекюла

198°

tedreküla


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

E

ndine Tedreküla küla asub Peipsi järve läänerannikul Jõgevamaa Pala vallas. On kantud L. Mellini 1796. a. kaardile (Taddrekül). 1815. a. asutati siin kool. Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu) maakonna 1900. a. kaardil on külas (Тедеркюль) 18 majapidamist. 1925. a. kuulus küla (Tederküla) Tartumaa Kodavere kihelkonna Kokora valla koos-

Б

seisu. 1937. a. «Eesti Entsüklopeedias» on ära toodud küla lühendatud nimi Tedre. 1974. a. «Eesti Nõukogude Entsüklopeedia» nimetab Tedreküla seoses kuulumisega Pala külanõukogusse. Hiljem liideti Kodavere külaga ja minetas oma ametliku eksisteerimise. Tedreküla on kantud Eesti 1997. a. põhikaardile 1:20000.

ывшая деревня Тедрекюла находится на западном побережье Чудского озера в Палаской волости Йыгеваского уезда. Нанесена на карту Л. Меллина 1796 г. (Taddrekül). В 1815г. здесь была основана школа. На карте Юрьевского уезда Лифляндской губернии 1900 г. в деревне (Тедеркюль) значилось 18 дворов. В 1925 г. деревня (Tederküla) входила в состав волости Кокора Кодавереского кихельконда в Тар-

тумаа. В Эстонской энциклопедии 1937 г. приводится укороченная форма написания деревни – Тедре (Tedre). Эстонская советская энциклопедия 1974 г. упоминает деревню (Tedreküla) в связи с ее вхождением в состав Палаского сельсовета. Позднее она была присоединена к деревне Кодавере и прекратила свое официальное существование. Поселение (Tedreküla) нанесено на Основную карту Эстонии 1:20000 1997 г.

~ 1935

Rehepeks Tedrekülas. Mолотьба в Тедрекюла.

тедрекюла

199°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kallaste  Калласте

200°

kallaste


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

allaste linn asub Peipsi järve läänerannikul Tartumaal. Linn asub liivakivipangal, mis küünib 8 meetri kõrgusele. 16.-17. sajandil nimetati rannaala, kus praegu paikneb Kallaste, Purmurannaks (Pormeranda). Kohalik pärimus räägib, et 1720. a. tulid üle järve vene kalurid ja maabusid laugel rannal liivakivi järskude pankade vahel ning rajasid siin kaluriküla (Красная Гора). 1802. a. ehitati vanausuliste palvemaja ja 1897. a. avati kool. 1900. a. kaardil on külas (Красная Гора) märgitud 156 majapidamist. 20. sajandi alguses tulid siia elama ka eesti pered. Eesti Vabariigi väljakuulutamisel sai küla ametlikuks nimeks Kallaste. 1. jaanuaril 1921 muudeti Kallaste alevikuks. 1922. a. rahvaloenduse and-

Г

meil elas Kallastel 1627 inimest, neist olid 1424 vene rahvusest. 1922/23. õppeaastal oli Kallaste 4-klassilises vene algkoolis 154 õpilast ja 4 õpetajat. 1924. a. oli Kallastel 254 elumaja, neist olid 60 kahe- ja rohkemakorruselised ning 13 kivist. Alevikus oli 6 peipsi tindi kuivatamise ahju, 2 nahaparkimise töökoda, mootorveski, 17 poodi, restoran ja piirituse müügipunkt. Kohalike elanike peamiseks tegevusalaks oli kalapüük ja ehitustööd. 1938. a. sai Kallaste linna õigused. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Kallastel 1195 inimest. Kallastel on tegutsev vanausuliste kirik ja keskkool. Kõrge liivakivi pank on võetud looduskaitse alla ja siin meeldib pesitseda Eesti kõige suuremal pääsukeste koloonial.

ород Калласте находится на западном побережье Чудского озера в Тартуском уезде. Он расположился на красном песчанике, достигающем 8-метровой высоты. В 16-17 столетии береговой участок, где сейчас раскинулся Калласте, называли Пурмуранд (Pormeranda). По местному преданию в 1720 году прибывшие через озеро русские рыбаки высадились на пологом месте берега между крутыми уступами, образованными красным песчаником, и основали здесь деревню Красная Гора (Красные горы). В 1802 г. была построена Красногорская старообрядческая моленная, а в 1897 г. – открыта школа. На карте 1900 г. в деревне (Красныя Горы) значилось 156 дворов. В начале 20 столетия сюда стали селиться и эстонские семьи. С провозглашением Эстонской Республики деревня получила официальное названии – Калласте. С 1 января 1921 г. Калласте стал поселком.

По данным переписи населения 1922 г. в Калласте проживало 1627 человек, из них 1424 русской национальности. В 1922/23 учебном году в Калластеском начальном 4-классном русском начальном училише было 154 ученика и 4 учителя. В 1924 г. в Калласте было 254 жилых дома, из них двухэтажных и многоэтажных – 60, каменных – 13. В поселке имелись 6 снеткосушилок, 2 кожедубильни, моторная мельница, 17 магазинов, ресторан и пункт продажи спирта. Основным занятием местных жителей была рыбная ловля и строительные работы. В 1938 г. Калласте получил статус города. По данным переписи 2000 г. в городе Калласте проживало 1195 человек. В Калласте имеются действующая старообрядческая церковь и средняя школа. В находящемся под охраной природы высоком обрывистом песчанике, любит гнездиться самая большая в Эстонии колония ласточек.

калласте

201°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Koloreeritud postkaart Peipsi rannast Kallastel. Цветная открытка с видом на Красные горы.

~ 1909, K. Jaik, Jurjew

~ 1916, G. Oskar, Ploompuu kirjastus Tallinnas

Koloreeritud postkaart Peipsi rannast Kallastel. Цветная открытка с видом побережья Чудского озера у Красных Гор.

202°

kallaste


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Tartu ja Kiriku tänavate ristmik. Vasakul on postkontori ja võõrastemaja kolmekorruseline kivihoone. Перекресток Тартуской и Церковной улиц. Слева – трехэтажное каменное здание почты и гостиницы.

~ 1920

1923, R. Peets

Peipsi rand Kallastel. Piki kallast on näha palju kaluripaate, kõikjal kuivavad kalavõrgud. Побережье Чудского озера у Калласте. Вдоль берега многочисленные рыбацкие лодки, повсюду сушатся рыболовные сети.

калласте

203°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tartu tänav. Paremal postkontori hoone. Улица Тарту. Справа – здание почты.

1923, R. Peets

1923, R. Peets

Aurulaev «Laine» on peatunud Kallastel. Пароход «Лайне» на остановке в Калласте.

204°

kallaste


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Peipsi järve järsul rannal asuva kalmistu värav. Вход на кладбище, расположенное вдоль обрывистого берега Чудского озера.

~ 1923

~ 1925

Peipsi järve järsk rannik Kallastel on looduskaitse all. Punase liivakivi paljandid kerkivad kohati otse veest ning mõnes kohas on vesi neisse uhtunud koopad. Esiplaanil on suplevad lapsed. Обрывистый берег Чудского озера у Красных гор, являющийся объектом охраны природы. Обнажение красного песчаника местами поднимается прямо из воды. Кое-где озеро вымыло пещеры. На переднем плане запечатлены купающиеся дети. калласте

205°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kallaste vabatahtliku tuletõrje selts depoo juures. Teises reas paremalt kolmandana istub Riigikogu liige Pjotr Baranin. Красногорское добровольное пожарное общество у здания депо. Во втором ряду третий справа сидит Петр Баранин – депутат от Причудского края в Рийгикогу (1923 – 1929).

~ 1928

1929

Kallaste rannajoon. Naised kaelkookudega on tulnud vee järele. Järve ääres on palju kuure püügivahendite hoidmiseks. Береговая линия поселка Красныя горы. Женщины с коромыслами пришли за водой. Вблизи озера расположились многочисленные сараи для хранения рыболовных снастей.

206°

kallaste


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

1802. a. ehitatud vanausuliste kirik, millele 1913. a. ehitati juurde kirikutorn. Kirik tegutseb ka praegu. Старообрядческий храм. Здание построено в 1802 г., в 1913 г. пристроена колокольня. Храм действует поныне.

1929

1929

Kiriku tänav. Vasakul pool värav, mis viib vanausuliste kirikusse. Церковная улица. Слева видны ворота, ведущие в старообрядческий храм.

калласте

207°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tartu tänav. Paremal Iosif Dolgoševi kauplus, vasakul kooguga kaev. Тартуская улица. Справа – магазин Иосифа Долгошева. Слева высится колодец-журавль.

1929

1929

Alevi üldvaade. Keskel, postkontorist vasakul on tuletõrjemaja torn. Общий вид поселка. В центре, слева от здания почты, просматривается пожарная каланча.

208°

kallaste


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Järve juurde laskuv Sadama tänav. Портовая улица, спускающаяся к озеру.

1929

~ 1929

Kallaste Kultuuri- ja Haridusselts. Красногорское культурно-просветительное общество.

калласте

209°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Pusi  Пузи

210°

pusi


Леонид Михайлов

P

Поселения Причудья

usi küla asub Peipsi järve läänerannikul Tarumaa Alatskivi vallas Kallaste linnast lõunas. Küla on tekkinud 17. sajandil. See on kantud L. Mellini 1796. a. kaardile (Pussi). 1900. a. kaardil on

Д

külas (Пузи) 13 majapidamist. 1932. a. oli Pusi külas 11 eestlaste majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 43 inimest.

еревня Пузи находится на западном побережье Чудского озера в Алатскивиской волости Тартуского уезда южнее города Калласте. Деревня образовалась в 17 столетии. Нанесена на карту Л. Меллина 1796 г. (Pussi).

На карте 1900 г. в деревне (Пузи) значилось 13 дворов. В 1932 г. в деревне (Pusi) было 11 эстонских дворов. По данным переписи 2000 г. в деревне проживало 43 человека.

1923, R. Peets

Pusi kivine rand 1,5 km Kallastest lõuna pool. Каменистый берег Пузи в 1,5 км южнее Калласте.

пузи

211°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Rootsiküla 

Роотсикюла

212°

rootsiküla


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

R

ootsiküla küla asub Peipsi järve läänerannikul Tartumaa Alatskivi vallas Alatskivi jõe suudme lähedal. Mainitakse 1592. a. (Rotczyrand), 1601. a. (Rotze Randt), 1732. a. (Rootsist), 1796. a. (Rotzi), 1861. a. (Ротчина). 1900. a. kaardil on külas (Рочино) 50 majapidamist. 1922/23. õp-

Д

peaastal oli Rootsiküla algkoolis 29 õpilast ja 1 õpetaja. 1932. a. oli külas 52 maja, kus elasid venelased, ja 3 eestlaste maja. 1936. a. «Eesti Entsüklopeedia» andmeil kuulus Rootsiküla Tartumaa Peipsiääre valda. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Rootsikülas 40 inimest.

еревня Роотсикюла находится на западном побережье Чудского озера в Алатскивиской волости Тартуского уезда возле устья реки Алатскиви. Упоминается в 1592 г. (Rotczyrand), в 1601 г. (Rotze Randt), в 1732 (Rootsist), в 1796 (Rotzi), в 1861 г. (Ротчина). На карте 1900 г. в деревне (Рочино) значилось 50 дворов. В 1922/23 учебном году в Ротчинской

начальной школе было 29 учащихся и 1 учитель. В 1932 г. в деревне было 52 дома, где проживали русские, и 3 дома эстонцев. Согласно Эстонской энциклопедии 1936 г. деревня (Rootsi) входила в состав Пейпсияэреской волости Тартумаа. По данным переписи 2000 г. в деревне (Rootsiküla) проживало 40 человек.

2003, L. Mihhailov

Zõbinite maja Rootsikülas. Дом Зыбиных в деревне Ротчина.

роотсикюла

213°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Nina  Нина

214°

nina


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

N

ina küla asub Peipsi järve läänerannikul Tartumaa Alatskivi vallas, 6 km Kallastest lõunas. Esimesed andmed, et kalurid on siin elanud, pärinevad 1582. a. (Noss Derevnja). Oma nime on küla saanud järve ulatuvast ninakujulisest kaldajoonest. 1847. a. avati Nina kirikukool. 1851. a. elas Nina külas 481 venelast ja 50 eestlast. 1900. a. kaardil on külas (Носъ) 181 majapidamist, kusjuures lõunapoolses külas (Н. Носъ) on veel 32 majapidamist. Aastail 1909–1910 oli Ninas 18

Д

suurt peipsi tindi kuivatamise ahju, 247 väikest kalapaati ja seitse küttepuulotja. 1922/23. õppeaastal oli Nina vene 4-klassilises algkoolis 3 õpetajat, kes õpetasid 122 poissi ja tüdrukut. 1932. a. oli Nina külas 153 maja, kus elasid venelased, ja 16 eestlaste maja. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 131 inimest. Küla vaatamisväärsusteks on järve suubuv Kalevipoja sillaks kutsutav kiviseljak, tegutsev õigeusu Jumalaema Kaitsmise kirik, mis on ehitatud 1827. a., ja 1936. a. rajatud tuletorn.

еревня Нина находится на западном побережье Чудского озера в Алатскивиской волости Тартуского уезда 6 км южнее Калласте. Первые известия о проживании здесь рыбацких семей относятся к 1582 г. (Noss Derevnja). Свое название деревня получила изза выступающего в озеро материка, напоминающего форму носа. В 1847 г. была открыта Носовская церковно-приходская школа. В 1851 г. в деревне Нос проживали 481 человек русской и 50 – эстонской национальности. На карте 1900 г. в деревне (Носъ) значился 181 двор, причем южнее, в деревне (Н. Носъ) значилось еще 32 двора. В 1909-1910 гг. в Носу было 18 больших снетко-

сушильных печей, 247 малых рыбацких лодок и семь лодий-будар для перевозки дров. В 1922/23 учебном году в Нинаском (Носовском) русском 4-классном начальном училище 3 учителя обучали 122 мальчика и девочки. В 1932 г. в деревне (Nina) насчитывалось 153 дома, в которых проживало русское население, и 16 домов эстонцев. По данным переписи 2000 г. в деревне проживал 131 человек. Достопримечательностями деревни являются ведущая в озеро каменная гряда, называемая в народе мостом Калевипоэга, действующая православная церковь, построенная в 1827 г. и посвященная во имя Покрова Божией Матери, маяк сооруженный в 1936 г.

~ 1926

Vaade Nina külale järvelt. Järvel seilavad purjekad. Puude kohal kõrguvad õigeusu kiriku kuplid. Kiriku kõrval on koguduse hoone, kus 1847. a. avati kirikukool. Вид на деревню Нос со стороны озера. По озеру проплывают парусники. Над деревьями высятся купола православной церкви. Рядом с церкoвью – дом церковного причта, где в 1847 г. открылась церковно-приходская школа. нина

215°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Karelinite perekond oma järveäärses majas. 1926. a. rüsijää lõhkus selle ja veel mitu maja. Koolijuhataja F. Konjajevi eestvedamisel eraldati 1930. a. 22 perele maad ja nad asusid elama metsa lähedale küla kaugemasse otsa. Семья Карелиных в своем доме на берегу озера. В 1926 г. ледоход снес этот и еще несколько домов. По инициативе заведующего училищем Ф. М. Коняева, в 1930 г. 22 семьям была выделена земля и они переселились на дальний конец деревни, ближе к лесу.

~ 1926

~ 1928

Arhitekt Jakobsoni projekti järgi 1827. a. ehitatud Nina õigeusu kirik. 5 novembril 1828 pühitseti see Jumalaema Kaitsmise kirikuks. 20. sajandi alguses laiendati kirikut kahe kõrvalaltariga. 1924. aastal kuulus Nina õigeusu kogudusse 1170 liiget. Носовская православная церковь построена в 1827 г. по проекту архитектора Якобсона. Освящена во имя Покрова Божией Матери 5 ноября 1828 г. В начале ХХ века церковь была расширена пристройкой двух боковых приделов. В 1924 г. в Нинаском приходе было 1170 прихожан.

216°

nina


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Nina vabatahtliku tuletõrje maleva rivistus. Malev oli moodustutud 1900. a. Tuletõrjeühingu aastapäeva tähistati 28 augustil. Sellel päeval läksid tuletõrjujad lippudega läbi küla tänavate ja korraldasid seejärel piduliku rivistuse tuletõremaja juures või trahtri ees platsil. Построение Носовской добровольной пожарной дружины. Дружина было основана в 1900 г. Годовщина пожарного общества приурочивалась к Успению, отмечавшемуся 28 августа. В этот день пожарники под своими знаменами проходили по улицам деревни, после чего выстраивались у «пожарки» или на плацу у корчмы. Вечер заканчивался концертом и гулянием.

~ 1928

~ 1929

Nina algkooli õpilased ja õpetajad koolimaja juures. Ученики и учителя Носовского начального училища у здания школы.

нина

217°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kolkja  Колкья

218°

kolkja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

olkja alevik asub Peipsi järve läänekaldal Tartumaa Peipsiääre vallas. Küla mainitakse 1592. a. (Kolko), 1601. a. (Kolk). Hiljem hakati eristama Suur-Kolkjat ja Väike-Kolkjat. Väike-Kolkja vanausuliste palvemaja ehitati 18. sajandil. 1802. aastal valmis vanausuliste puust palvemaja Suur-Kolkjas. 1900. a. kaardil oli külas (Мал. Кольки) 69 majapidamist ja lõunapool asuvas külas (Бол. Кольки) 50 majapidamist. Esimene riiklik kool avati siin 1901. a. 1909. a. oli Kolkjas 24 peipsi tindi kuivatamise ahju. 1922/23. õppeaastal oli Kolkja vene 4-klassilises algkoolis 106 õpilast ja 2 õpetajast. 1932. a. oli Väike- ja Suur-Kolkja kü-

П

las mõlemas 2 eesti majapidamist ning vastavalt 86 ja 66 vene majapidamist. 1934. a. «Eesti Entsüklopeedia» määratles Kolkjat kui vene elanikkonnaga rannaküla. Kolkja alevik moodustati 1977. a. Väike-Kolkja, Suur-Kolkja ja Sohvia küla liitmise teel. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas alevikus 400 inimest. Kolkja alevikus asub Peipsiääre vallavalitsus, postkontor, töötab 9-klassiline põhikool, kus 18 õpetajat õpetavat 72 last, tegutsevad kaks vanausuliste palvemaja: Väike-Kolkjas (Fedossejevi palvemaja, ehitatud 1928. a.) ja Kolkjas (Pomoori palvemaja, ehitatud 1877. a.), on avatud muuseum ning kala ja sibula restoran.

оселок Колкья находится на западном побережье Чудского озера в Пейпсияэреской волости Тартуского уезда. Деревня упоминается в 1592 г. (Kolko), в 1601 г. (Kolk). Позднее стали различать Большие Кольки (Suur-Kolkja) и Малые Кольки (Väike-Kolkja). Малоколецкая старообрядческая моленная была построена в 18 столетии. В 1802 г. отстроили деревянную старообрядческую моленную в Больших Кольках. На карте 1900 г. в деревне (Мал. Кольки) значилось 69 дворов, а в находящейся южнее деревне (Бол. Кольки) – 50 дворов. Первая государственная школа здесь открылась в 1901 г. В 1909 г. в Кольках было 24 снеткосушильных печей. В 1922/23 учебном году в Колецком русском 4-классном начальном училище было 106 учащихся и 2 учителя. В 1932 г. в дерев-

нях (Väike-Kolkja) и (Suur-Kolkja) насчитывалось по 2 эстонских двора и, соответственно, – 86 и 66 русских дворов. Согласно Эстонской энциклопедии 1934 г. деревня (Kolkja) определялась как прибрежная деревня с русским населением. Поселок Колкья образован в 1977 г. путем объединения деревень Вяйке-Колкья, Суур-Колкья и София. По данным переписи 2000 г. в поселке проживало 400 человек. В поселке Колкья находится Пейпсияэреская волостная управа, почта, работает 9-классная основная школа, где 18 учителей обучают 72 детей, действуют две старообрядческие моленные: Малоколецкая (федосеевская, построенная в 1928 г.) и Колецкая (поморская, построенная в 1877 г.), открыт музей и рыбно-луковый ресторан.

колкья

219°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Sõjateenistusse kutsutud Kolkja küla noormehed. Парни из деревни Кольки, призванные на армейскую службу.

~ 1917, В. Римский-Корсаков

~ 1923

1870. aastatel parun Nolckeni ehitatud kõrts Kolkja külas. Haavapalkidest seinad suudavad hädavaevu kanda kivikatuse raskust. Hiljem oli kõrts seest ümber ehitatud tubadeks. Корчма в деревне Кольки, построенная бароном Нолькеном в 1870-х годах. Осиновые бревна с трудом выдерживают черепичную крышу. Позднее корчма была изнутри перестроена под комнаты.

220°

kolkja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Suur- ja Väike-Kolkja üldvaade. Taga silmapiiril Nina küla. Общий вид деревень Большие и Малые Кольки. Вдали на горизонте видна деревня Нос.

1923, R. Peets

~ 1926, Ed. Pääro

Noored moekad õed Nikolaevid Kolkja vene algkooli trepil. Юные сестрички-модницы Николаевы на крыльце Колецкого русского начального училища. колкья

221°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kasepää  Казепяэ

222°

kasepää


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

K

asepää alevik asub Peipsi järve läänerannikul Tartumaa Peipsiääre vallas. Küla mainitakse 1582. a. (Kazape, Kazopa), 1592. a. (Kasapie), 1601. a. (Kasope), 1705. a. (Kassapä), 1711. a. (Kassapae), 1796. a. (Kassepä), 1798. a. (Kassepae), 1805. a. (Kassepä), 1861. a. (Казапель, Казепель), 1900. a. (Казепе), 1932. a. (Vene-Kasepää), 1935. a. (Kasepää, Казепя). 1978. a. nimetatakse Kasepää maa-aleviks. Kohaliku pärimuse kohaselt ehitati vanausuliste esimene palvemaja

П

Kasepääle 18. sajandil. 1900. a. oli külas 117 majapidamist. 1922/23. õppeaastal oli Kasepää 4-klassilises vene algkoolis 38 õpilast ja 2 õpetajat. 1932. a. oli Kasepää külas 161 vene perekonnale kuuluvat ja 11 eestlaste maja. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Kasepää alevikus 273 inimest. Kasepääl tegutseb 20. sajandi alguses ehitatud vanausuliste palvemaja. Eesti 1997. a. põhikaardil 1:20000 on näidatud Kasepää aleviku jagunemine Vana-Kasepääks ja Uus-Kasepääks.

оселок Казепяэ находится на западном побережье Чудского озера в Пейпсияэреской волости Тартуского уезда. Деревня упоминается в 1582 г. (Kazape, Kazopa), в 1592 г. (Kasapie), в 1601 г. (Kasope), в 1705 г. (Kassapä), в 1711 г. (Kassapae), в 1796 г. (Kassepä), в 1798 г. (Kassepae), в 1805 г. (Kassepä), в 1861 г. (Казапель, Казепель), в 1900 г. (Казепе), в 1932 г. (Vene-Kasepää), в 1935 г. (Kasepää, Казепя). В 1978 г. (Казепя) называли сельским поселком. По местному преданию первая Казепельская старообрядческая моленная была построена в

середине 18 столетия. В 1900 г. в деревне было 117 дворов. В 1922/23 учебном году в Казапельском русском 4-классном начальном училище было 38 учащихся и 2 учителя. В 1932 г. в деревне (Kasepää) было 161 домов с русскими семьями и 11 домов эстонцев. По данным переписи 2000 г. в поселке Казепяэ проживало 273 человека. В Казепяэ действует старообрядческая моленная, построенная в начале 20 столетия. На основной карте Эстонии 1:20000 1997 г. в составе поселка (Kasepää) обозначены также поселения (Vana-Kasepää) и (Uus-Kasepää).

1923, R. Peets

Peipsi rand Kasepää külas. Побережье Чудского озера в деревне Казепяэ. казепяэ

223°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Rida Kasepää küla tüüpilisi maju. Pikki kallast asetsevad puuehitised on tihedalt teineteise kõrvale rajatud. Tulekahju puhul põles mõne minutiga maha korraga mitu maja. Vasakul kooguga kaev. Ряд типичных домов деревни Казепяэ. Деревянные постройки вдоль озера плотно прижались друг к другу. В случае пожара в считанные минуты сгорало сразу несколько домов. Слева стоит колодец-журавль.

15.09.1923

~ 1955

Kasepää vanausuliste palvemaja värava ees. Paremalt teine on koguduse õpetaja Lavrenti Grišakov. У ворот Казепяэской старообрядческой молельни. Второй справа – наставник общины Лаврентий Ефремович Гришаков.

224°

kasepää


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment Eesti 1997.a. põhikaardist 1:20000. Eesti Kaardikeskus. Riigi Maa-amet. Фрагмент Основной карты Эстонии 1:20000 1997 г. Эстонский центр картографии. Государственный земельный департамент. казепяэ

225°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Varnja  Варнья

226°

varnja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

V

arnja alevik asub Peipsi järve läänerannikul Tartumaa Peipsiääre vallas, Emajõe suudmest 6 km põhja poole. Esmakordselt mainitakse küla 1582. a. (Warnia). 1785. a. õnnistati sisse Varnja vanausuliste puust palvemaja. 1812. a. asutati külakool. 1855. a. õnnistati sisse õigeusu Issanda Templisseviimise puukirik, mis ehitati ümber Kavastu mõisa valitsejamajast, ja 1858. a. avati õigeusu kirikukool. 1900. a. kaardil on külas (Воронья) tähistatud 200 majapidamist. 1910. a. avati külas

П

postiagentuur ja 1913. a. alustas tööd ministeeriumikool. 1922/23. õppeaastal oli Varnja 4-klassilises vene algkoolis 112 õpilast ja 2 õpetajat. Varnjas tegutses ka eesti kool. 1932. a. kuulus Varnja külas venelastele 151 ja eestlastele 53 maja. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas alevikus 262 inimest. Alevikus on 1903. a. telliskividest ehitatud vanausuliste tegutsev palvemaja. Endise kooli ja seejärel postkontori majas on praegu avatud vanausuliste elu-olu kajastav muuseum.

оселок Варнья находится на западном побережье Чудского озера в Пейпсияэреской волости Тартуского уезда 6 км севернее устья реки Эмайыги. Деревня впервые упоминается в 1582 г. (Warnia). В 1785 г. освящена деревянная Воронейская старообрядческая моленная. В 1812 г. в деревне основана сельская школа. В 1855 г. освящена деревянная православная церковь во имя Сретения, простроенная из дома управляющего мызы Кавасту, а в 1858 г. открылась православная церковно-приходская школа. На карте 1900 г. в деревне (Воронья) значилось 200 дворов. В 1910 г. в деревне было от-

крыто почтовое агенство, а в 1913 г. начало работу министерское училище. В 1922/23 учебном году в Воронейском русском 4-классном начальном училище было 112 учащихся и 2 учителя. В Варнья работала и эстонская школа. В 1932 г. в деревне (Varnja) русским принадлежал 151 дом, а эстонцам – 53 дома. По данным переписи 2000 г. в поселке проживало 262 человека. В поселке имеется действующий старообрядческий кирпичный храм, выстроенный в 1903 г. В здании бывшей школы, затем почты, сейчас открыт музей старообрядческого быта.

1921, E. Peerna

Varnja küla üldvaade tuletõrjemaja tornist. Majade taga paistavad Peipsi järv ja kalurite paadid. Общий вид деревни Варнья с высоты пожарного дома. За домами видно Чудское озеро и лодки рыбаков. варнья

227°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Varnja tuletõrjeseltsi maja. Дом Воронейского пожарного общества.

1921, E. Peerna

11.08.1921, E. Peerna

Varnja tuletõrjeseltsi aastapäeva pidustused. Воронейское пожарное общество на праздновании своей годовщины.

228°

varnja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Kavastu mõisa poolt kingitud valitseja majast ümberehitatud Varnja õigeusu Issanda Templisseviimise puukirik õnnistati sisse 30. jaanuaril 1885. Tänaseks on hoone lagunenud. Деревянный православный храм во имя Сретения Господня в селе Воронья. Устроен из дома управляющего мызы Кавасту и освящен 30 января 1855г. В настоящее время храм пришел в негодность.

~ 1921

06.02.1924, R. Peets

Eesti Vabariigi iseseisvuse 6. aastapäeva tähistamine Varnjas. Празднование 6-й годовщины независимости Эстонской Республики в Воронье.

варнья

229°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Koguduseliikmete vahenditega 1903. a. ehitatud vanausuliste kivist palvemaja. Foto on tehtud kevadise suurvee ajal. Старообрядческая каменная молельня, построенная на средства прихожан в 1903 г. Фотография сделана во время весеннего наводнения.

1924, R. Peerna

19.10.1930

Eesti vanausuliste 7. kongress Varnja külas. Keskel istub Eesti Vanausuliste Koguduste Liidu esimees Pjotr Baranin. 7 съезд старообрядцев Эстонии в селе Воронья. В центре сидит председатель Союза старообрядческих общин Эстонии Петр Петрович Баранин.

230°

varnja


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment Eesti 1997.a. põhikaardist 1:20000. Eesti Kaardikeskus. Riigi Maa-amet. Фрагмент Основной карты Эстонии 1:20000 1997 г. Эстонский центр картографии. Государственный земельный департамент. варнья

231°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Praaga  Праага

232°

praaga


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

P

raaga küla asub Peipsi järve läänekaldal Tartumaa Vara vallas Emajõe suudmes. Praaga laht on keskajast peale tuntud hea kalapüügikohana. 1900. a. kaardil on külas (Брага) 7 majapidamist. 1932. a. oli külas 4 eesti majapidamist. 1936. a. «Eesti Entsüklopeedia» andmeil kuulus Praaga

Д

küla Tarumaa Kavastu valla koosseisu. 1992. a. elas Praaga külas 2 inimest. 2000. a. rahvaloenduse andmeil külas elanikke ei olnud. Küla on unikaalne selle poolest, et seda ümbritsevad soo ja seal on vaiadele ehitatud majad.

еревня Праага находится на западном побережье Чудского озера в Вараской волости Тартуского уезда в устье реки Эмайыги. Залив Праага известен со средних веков как хорошее место рыбной ловли. На карте 1900 г. в деревне (Брага) значилось 7 дворов. В 1932 г. в деревне было 4 эстонских двора. Со-

гласно Эстонской энциклопедии 1936 г. деревня (Praaga) входила в состав Кавастуской волости Тартумаа. В 1992 г. в деревне Праага проживало 2 человека. По данным переписи 2000 г. в деревне жителей не было. Деревня уникальна окружающим ее болотным ландшафтом и постройками на сваях.

1931, G. Ränk

Kaluri maja paadisillaga. Рыбацкий дом с причалом для лодок.

праага

233°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Pedaspää  Педаспяэ

234°

pedaspää


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

E

ndine Pedaspää küla asub Peipsi järve läänerannikul Tartumaa Meeksi vallas. Küla on mainitud 1705. a. (Pädespä), 1756. a. (Padaspa). On kantud 1796. ja 1805. a kaardile (Peddaspä). Oma nime on küla saanud siin arvukalt kasvanud mändide (pedajate) järgi. 1913. a. kaardil on külas

Б

(Сосница) märgitud 21 majapidamist ja kool. 1922. a. oli Pedaspää 2-klassilises algkoolis 26 õpilast ja üks õpetaja. Edaspidi liideti Pedaspää küla Meerapalu külaga ja 1978. a. külade loendis seda enam ei ole. Pedaspää on kantud Eesti 1997. a. põhikaardile 1:20000.

ывшая деревня Педаспяэ находится на западном побережье Чудского озера в Меэксиской волости Тартуского уезда. Упоминается в 1705 г. (Pädespä), в 1756 г. (Padaspa). Нанесенa на карты 1796 и 1805 гг. (Peddaspä). Свое название деревня получила из-за обилия произрастающих там сосен. На карте 1913 г. в деревне

(Сосница) значились 21 двор и школа. В 1922 г. в Педаспяэском 2-классном начальном училище было 26 учащихся и один учитель. В дальнейшем деревня Педаспяэ была присоединена к деревне Меэрапалу и в списке деревень 1978 г. уже не значилась. Пoселение (Pedäspää) нанесено на Основную карту Эстонии 1:20000 1997 г.

~ 1930

Pedaspää ja Tammistu küla rahvas ühisel pildil. Vanem rätikuga naine on Olga Ustinova. Жители деревень Педаспяэ и Таммисту на общей фотографии. Пожилая женщина в платке – Ольга Устинова.

педаспяэ

235°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tammistо  Таммисто

236°

tammisto


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

E

ndine Tammisto (Tammiste) küla asub Peipsi järve läänekaldal Tartumaa Meeksi vallas Pedaspää ja Meerapalu vahel. Esmakordselt mainitakse kalurite asulate seas Poola 1582. a. revisjoni dokumentides (Klein Thammisth). On tähistatud L. Mellini 1796. a. kaardil (Perratamist).

Б

1936. aastal kuulus Peratammiste küla Võrumaa Meeksi valda. 1978. a. külade loendis seda küla ei ole, praegu kuulub selle territoorium Meerapalu küla koosseisu. Tammisto on tähistatud Eesti 1997. a. põhikaardil 1:20000.

ывшая деревня Таммисто (Таммисте) находится на западном побережье Чудского озера в Меэксиской волости Тартуского уезда между Педаспяэ и Меэрапалу. Впервые упоминается в числе рыбацких поселений в документах польской ревизии 1582 г. (Klein Thammisth). Обозначена на карте Л.

Меллина 1796 г. (Perratamist). В 1936 г. деревня (Peratammiste) входила в состав Меэксиской волости в Вырумаа. В списке деревень 1978 г. не значилась, в настоящее время ее территория относится к деревне Меэрапалу. Поселение (Tammisto) обозначено на Основной карте Эстонии 1:20000 1997 г.

~ 1936

Tammistu ja Meerapalu noored taidlemas. Молодежь Таммисту и Меэрапалу за занятием художественной самодеятельностью. таммистo

237°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Meerapalu  Меэрапалу

238°

meerapalu


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

M

eerapalu küla asub Peipsi järve läänerannikul Tartumaa Meeksi vallas. Mainitakse 1582. a. (Merapo), 1796. a. (Merapalla). 1805. a. avati Meerapalus kool. 1913. a. kaardil on külas (Мерапалу) tähistatud 60 majapidamist. Aastail 1923–1926 ehitati üle läbimatute soode tee, mis ühendas Meerapalu ja Parapalu. 1931. a. oli Meerapalu 6-klassilises algkoolis 30 õpilast ja üks

Д

õpetaja. 1932. a. oli Meerapalu külas 52 eestlaste ja 6 venelaste majapidamist ja ka laevade seisukoht. Külas tegutses luterlaste palvela, kus vaimulik pidas jumalateenistust kaks korda aastas. Palvela lähedal oli kalmistu. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 75 inimest. Küla (Meerapalu/Meerapalo) on tähistatud Eesti 1997. a. põhikaardil 1:20000.

еревня Меэрапалу находится на западном побережье Чудского озера в Меэксиской волости Тартуского уезда. Упоминается в 1582 г. (Merapo), в 1796 г. (Merapalla). В 1805 г. в Меэрапало была открыта школа. На карте 1913 г. в деревне (Мерапалу) значились 60 дворов. В 1923-26 гг. была построена дорога через непроходимые болота, которая соединила Меэрапалу с Парапалу. В 1931 г. в Меэрапалуском 6-классном начальном училище было 30 уча-

щихся и один учитель. В 1932 г. в деревне Меэрапалу было 52 эстонских и 6 русских дворов, а также стоянка для кораблей. В деревне действовала моленная лютеранского вероисповедания, где два раза в году служил священник. Недалеко от моленной находилось кладбище. По данным переписи 2000 г. в деревне проживало 75 человек. Деревня (Meerapalu/Meerapalo) обозначена на Основной карте Эстонии 1:20000 1997 г.

~ 1926

Meerapalu luteriusu palvela. Tänapäeval on see ümberehitatud elumajaks. Лютеранская молельня в Меэрапалу. В настоящее время перестроена в жилой дом. меэрапалу

239°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Jaan Atobergi maja, kus oli ka kauplus. Дом Яана Атоберга, где был и магазин.

~ 1935

~ 1939

Johanna Kalda matused. Похороны Йоханны Калда.

240°

meerapalu


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Fragment Eesti 1997.a. põhikaardist 1:20000. Eesti Kaardikeskus. Riigi Maa-amet. Фрагмент Основной карты Эстонии 1:20000 1997 г. Эстонский центр картографии. Государственный земельный департамент. меэрапалу

241°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Piiri  Пийри

242°

piiri


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

P

iiri küla asub Peipsi järve Piirissaare kirderannikul ja kuulub administratiivselt Tartumaa Piirissaare valla koosseisu. Küla vana venekeelne nimetus on Межа (Piir). Omal ajal nimetati selle küla järgi kogu Piirissaart. Küla mainitakse 1744. a. (Meschi). 1768. a. asutati külas külakool. Tsaariajal allus küla Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu) maakonnale. Esmakordselt mainitakse Piiri küla vanausuliste palvemaja 1802. a. 1913. a. kaardil on külas

Д

(Межа) märgitud 145 majapidamist. 1921. a. sai küla tulekahjus tugevasti kannatada. 1922/23. õppeaastal oli Piiri 4-klassilises vene algkoolis 126 õpilast ja 2 õpetajat ning 3-klassilises eesti algkoolis 36 õpilast ja üks õpetaja. 1932. a. oli külas 49 eestlaste ja 62 venelaste majapidamist. Teise maailmasõja ajal põles Piiri palvemaja maha. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 57 inimest. Külas on säilinud mittetegutsev 1933. a. ehitatud õigeusu Peeter-Pauli kirik.

еревня Пийри находится на северовосточном побережье острова Пийриссаар в Чудском озере и административно входит в состав Пийриссаареской волости Тартуского уезда. Старинное русское название деревни – Межа. Одно время по названию этой деревни также называли и остров Пийриссар. Деревня упоминается в 1744 г. (Meschi). В 1768 г. в деревне была учреждена сельская школа. В царское время деревня подчинялась Юрьевскому уезду Лифляндской губернии. Первые упоминания о Межевской староверческой моленной относятся к 1802 г. На карте 1913 г. в деревне

(Межа) значилось 145 дворов. В 1921 г. деревня сильно пострадала от пожара. В 1922/23 учебном году в Пийриссаареском русском 4-классном начальном училище было 126 учащихся и 2 учителя, а в эстонском 3-классном начальном училище – 36 учащихся и один учитель. В 1932 г. в деревне было 49 эстонских и 62 русских двора. Во время Второй мировой войны сгорела Межевская моленная. По данным переписи 2000 г. в деревне проживало 57 человек. В деревне сохранилась недействующая сейчас каменная православная церковь в честь апостолов Петра и Павла, построенная в 1933 г.

Õigeusu Peeter-Pauli kirik Piiri külas Piirissaarel. Pihkva stiilis kivist kiriku ehitamist alustati 22. septembril 1927 ja lõpetati 1933. a.

~ 1935

пийри

Православный каменный храм в псковском стиле в деревне Межа освящен в честь апостолов Петра и Павла. Храм был заложен 22 сентября 1927 г. и окончательно построен в 1933 г.

243°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Tooni  Тоони

244°

tooni


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

T

ooni küla asub Peipsi järve Piirissaare idarannikul ja kuulub administratiivselt Tartumaa Piirissaare valla koosseisu. Küla vanaaegne venekeelne nimetus on Тоня, Тони. Nii nimetati varem kalapüügikohti. Küla rajasid 1862. a. endised Porka küla elanikud, kes olid sunnitud kodukohast lahkuma, sest järv ujutas nende asunduse üle. Tsaa-

Д

riajal allus küla Peterburi kubermangu Gdovi (Oudova) maakonnale. 1913. a. kaardil on külas (Тони) märgitud 7 majapidamist. Küla on esitatud 1925. a. külade loendis (Toonike). 1932. a. oli külas 17 venelaste majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Toonis 13 inimest.

еревня Тоони находится на восточном побережье острова Пийриссаар в Чудском озере и административно входит в состав Пийриссаареской волости Тартуского уезда. Старинное русское название деревни – Тоня, Тони. Так называли раньше места рыбной ловли. Деревню основали в 1862 г. бывшие жители деревни Порка, вынужденные покинуть

свое поселение из-за затопления ее озером. В царское время деревня подчинялась Гдовскому уезду Петербургской губернии. На карте 1913 г. в деревне (Тони) значилось 7 дворов. Деревня упомянута в списке деревень 1925 г. (Toonike). В 1932 г. в деревне было 17 русских дворов. По данным переписи 2000 г. в Тоони проживало 13 человек.

08.08.1929

Laste suvine mänguväljak. Vasakul seisab juhataja M. Kameneva. Детская летняя площадка. Слева стоит заведующая площадкой М. В. Каменева.

тоони

245°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Saare  Сааре

246°

saare


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

S

aare küla asub Peipsi järve Piiriisaare idarannikul ja kuulub administratiivselt Tartumaa Piirissaare valla koosseisu. Küla vanaaegne venekeelne nimi oli Желачек. Analoogiliselt nimetati kogu Piirissaart vene kroonikates alates 1370. a. (Желачко, Жалачко, Жалочек, Желачек). Küla mainitakse 1582. a. (Solsar), 1592. a. (Zelzar), 1610. a. (Selsar). Tsaariajal allus küla Peterburi kubermangu

Д

Gdovi (Oudova) maakonnale. 1863. a. ehitati Saare küla vanausuliste puust palvemaja, millel oli plekkkatus ja kuhu mahtus 400 inimest. 1913. a. kaardil oli külas (Желачекъ) 56 majapidamist. 1932. a. oli külas 49 venelaste majapidamist. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas Saare külas 34 inimest. Külas on tegutsev vanausuliste palvemaja.

еревня Сааре находится на восточном побережье острова Пийриссаар в Чудском озере и административно входит в состав Пийриссаареской волости Тартуского уезда. Старинное русское название деревни – Желачек. Аналогично назывался и остров Пийриссаар в русских летописях начиная с 1370 г. (Желачко, Жалачко, Жалочек, Желачек). Деревня упоминается в 1582 г. (Solsar), в 1592 г. (Zelzar), в 1601 г. (Selsar). В царское время деревня подчиня-

лась Гдовскому уезду Петербургской губернии. В 1863 г. была построена Желаченская старообрядческая деревянная моленная с железной крышей, вмещавшая 400 человек. На карте 1913 г. в деревне (Желачекъ) значилось 56 дворов. В 1932 г. в деревне было 49 русских дворов. По данным переписи 2000 г. в Сааре проживало 34 человека. В деревне имеется действующая старообрядческая моленная.

12.07.1931

Kirikuõpetaja F. Savostkin vestleb Piirisaarel Saare küla rahvaga Eesti vanausuliste 8. kongressi päevil. Paremal vanausuliste palvemaja. Наставник Ф. П. Савосткин беседует с народом в дни 8 съезда старообрядцев Эстонии на острове Межа в деревне Желачек. Справа – здание старообрядческой молельни. сааре

247°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Minu peipsimaa juured

M

inu ema, Jelena Bezzubova, on sündinud Mustvee lähedal Raja külas. Enne sõda sõitis ta Peipsi äärest ära Tallinna tööd otsima. Ka tema vanemad on sündinud Rajal. Minu vanaisa, Jermolai Bezzubov, oli ehitaja, aastail 1948-1950 töötas ta Mustvee linna täitev-

~ 1891

Minu vanavanavanaisa Nikolai Abramov, kellele kuulus koos venna Andreiga reisiaurik «Aleksandr», mis seilas Derpti (Tartu) ja Pihkva vahel. Мой прапрапрадед, Николай Абрамов, который вместе с братом Андреем владел пассажирским пароходом «Александр», совершавшим рейсы между Дерптом и Псковом.

248°

komitee esimehena ja vanaema Anastassia Bezzubova oli 1920. aastatel õpetaja Raja algkoolis. Rajal elasid ka minu vanavanavanaisa, Valga kodanik Vassili Nikitin Štšerbakov, ja vanavanaisa Jakov Pavlov Mahhov, kes oli siia tulnud Vasknarvast. Tema tegeles metsa müügiga. Tal oli pargas, lodjad ja veski. Aastaid oli ta Mustvee õigeusu Püha Nikolause kiriku vanem. Teiste annetuse teinute seas on ka tema nimi valatud kirikukella sisse. 1931. aastal autasustati teda Platoni 3. järgu ordeniga. Raja lähedal Mustvee kalmistul on säilinud Štšerbakovide ja Mahhovite malmaiaga piiratud perekonnakabel, kus on marmorist hauasammas. Minu otsesed esivanemad on elanud Peipsimaa mitmes külas vähemalt kaheksa põlvkonda. Minu vanavanavanavanaisa, talupoeg Stefan Trofimov elas Pagari mõisas ja vanavanavanavanaisa Trofim Filipov oli Skamja küla vaba maaharija. Mustvee küla oli minu vanavanavanavanaisa, talupoeg Aleksei Aleksandrov Sumini ja vanavanavanaema Anna Iljina kodukoht. Vanavanavanaisa, talupoeg Grigori Ivanov Šivalov, oli pärit Remniku külast. Vanavanaisa Jakov Issakov Borodkin oli Nina külas elav Derpti (Tartu) kodanik. Minu vanavanavanemad «Kükita küla elanik, Derpti kodanik Nikita Dmitrijev, kakskümmend kolm aastat vana, ja Tiheda küla elaniku, Valga kodaniku Arhip Fedulovi tütar tüdruk Marfa, kaheksateistkümmend aastat vana, mõlemad õigeusklikud, laulatati esimesse seaduslikku abiellu» Mustvee Halastuse kirikus preester Aleksei Lekarevi, köster Ivan Bezserebrenni­kovi ja kirikuteenri Ivan Petšerski poolt 1853. aastal. Kuid minu kõige tuntumad ja jõukamad emapoolsed esivanemad elasid Vasknarva külas. Seal ajas juured alla vanavanavanavanavanaisa Mihhail Ignatov. Tema poeg Faddei Mihhailov hakkas kandma Mahhovi perekonnanime. Vasknarva Prohvet Eelija kiriku kroonikas on kirjeldatud Jumalaema Uinumise imettegeva ikooni ja Kuremäe allika tervendava mõju juhtumeid. Esimeste tervekssaanute seas on nimetatud ka minu vanavanavanaema Marina Trofimovat, Vasknarva talupoja Stefan Faddejev Mahhovi naist. Ta «ei saanud


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

~ 1904

Postkaart, mis kujutab aurulaeva «Aleksandr» Pihkva sadamas. Почтовая открытка с изображением парохода «Александр» на пристани в Пскове.

kaua jalga kasutada, aga kui seisis ära teenistuse ja pesi jalga veega, mis oli pühitsetud Pühtitsa allikas, paranes jalg varsti». Mahhovid olid suguluses Abramovitega. Minu vanavanavanaisa oli Vasknarva uue kolme aujärjega õigeusu Prohvet Eelija kivikiriku hooldaja ja ehitaja 1867. aastal. Talle ja tema vennale kuulus reisilaev, aurik «Aleksandr», mis 19. sajandi viimasel kümnendil sõitis Derpti (Tartu) ja Pihkva vahet. Abramovitele ja Mahhovitele kuulusid Vasknarva kõige ilusamad kivimajad, nahatööstused, peipsi tindi kuivatamise ahjud, lodjad, aurulaevad, mootorpaadid. Mahhoveid ja Abramoveid valiti korduvalt Prohvet Eelija kiriku vanemateks, nad tegid palju annetusi. Nende majas peatusid õigeusu piiskopid. 1878. aastal uuendati ja kaunistati Abramovite kulul Pühtitsa Jumalaema Uinumise kiriku kabelit. Nende raha eest ehitati ka Vasknarva peatänavale kivist kabel. 1889. aastal uuendasid, kuldasid üle ning kaunistasid arvukate pärlite ja briljantidega Jumalaema Uinumise ikooni katet Rakvere kaupmees P. A. Neste-

rov ja Vasknarva kirikuvanem I. A. Abramov. 1892. aastal annetas Vasknarva elanik Anna Ivanovna Abramova, sündinud Mahhova, Vasknarva kirikule altari Bütsantsi stiilis peene filigraanse hõbekatte hinnaga 15 tuhat rubla ja teenis sellega ära Püha Sinodi õnnistuse ja Püha Piibli. 1905. aastal tõstis keiser Nikolai II pärilike aukodanike seisusesse teise gildi kaupmehe N. N. Abramovi. 20. sajandi alguses oli V. P. Mahhov Vasknarva vallavanem. Paljudel Abramovitel ja Mahhovitel olid kiriku ja valitsuse autasud. Ei ole juhus, et nad kõik on maetud kiriku kalmistule, kus veel praegugi seisavad nende mälestuseks püstitatud vanad marmorist hauasambad. On teada ka see, et uue piirivalvekordoni ehitamisel Vasknarvas säilitati Abramovite 19. sajandil ehitatud kivimaja fassaad. See on ainuke selles külas kas või osaliseltki säilitatud elumaja, mis on arhitektuurimälestis. Leonid Mihhailov

249°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Мои причудские корни

М

оя мама, Елена Беззубова, родилась недалеко от Муствеэ в деревне Рая. Перед войной в поисках работы она уехала из Причудья в Таллинн. Ее родители также родились в Раюше. Мой дед, Ермолай Беззубов, был строителем, в 1948-1950 гг. работал председателем Муствеэского горисполкома, а бабушка, Анастасия Яковлевна, в 1920-е годы была учительницей в Раюшском

1917

Minu vanaisa Jermolai Haritonovitš Bezzubov pärast lipnike kooli lõpetamist. Мой дедушка, Ермолай Харитонович Беззубов, после окончания школы прапорщиков.

250°

начальном училище. В Раюше жили также мой прапрапрадед, Валкский мещанин Василий Никитин Щербаков и приехавший из Сыренца прадед Яков Павлов Махов. Последний торговал лесом. У него была баржа, лодьи, мельница. Долгое время он был старостой православной Черновской Николаевской церкви. Его имя в числе других жертвователей отлито на церковном колоколе. В 1931 г. он был награжден орденом Платона 3 степени. На Муствеэском кладбище близ деревни Рая сохранился обнесенный чугунной оградой фамильный склеп Щербаковых и Маховых с мраморным надгробным памятником. Мои прямые родственники жили в нескольких деревнях Причудья не менее восьми поколений. Прапрапрапрадед, крестьянин Стефан Трофимов, жил в деревне Пухари, а прапрапрапрадед Трофим Филипов был вольным земледельцем деревни Скамьи. Село Черное (Муствеэ) было родиной моего прапрапрапрадеда, крестьянина Алексея Александрова Сумина, и прапрапрабабушки Анны Ильиной. Прапрапрадед, крестьянин Григорий Иванов Шивалов, был родом из деревни Ременника. Прапрадед Яков Исаков Бородкин был Дерптским мещанином деревни Носовой. Мои прапрародители «деревни Кикита Дерптский мещанин Никита Дмитриев двадцати трех лет и деревни Тихотки Валкского мещанина Архиппа Феодулова дочь девка Марфа осьмнадцати лет, оба православного вероисповедания, были венчаны первым законным браком» в Черносельской Скорбященской церкви священником Алексеем Лекаревым, дьячком Иваном Безсребренниковым и пономарем Иваном Печерским в 1853 году. Однако, мои самые известные и зажиточные предки по материнской линии проживали в селе Сыренце (Васкнарве). Там пустил свои корни прапрапрапрапрадед Михаил Игнатов. Его сын, Фаддей Михайлов, стал носителем фамилии Махов. В летописи Ильинской церкви села Сыренца описаны случаи исцелений от


Леонид Михайлов

чудодейственной иконы Успения Богоматери и источника в Куремяэ. В числе первых исцелившихся отмечена и моя прапрапрабабушка Марина Трофимова, жена сыренецкого крестьянина Стефана Фаддеева Махова. Она «долго не могла владеть ногой, а как отслужила молебен и омыла ногу водою, освященною в ключевом источнике в Пюхтицах, нога вскоре поправилась». Маховы были в родстве с Абрамовыми. Мой прапрапрадед Николай Петров Абрамов был в 1867 г. попечителем-строителем нового каменного трехпрестольного Сыренецкого православного храма во имя Св. Пророка Ильи. Вместе с братом Андреем они были владельцами пассажирского парохода «Александр», совершавшего в последнем десятилетии 19 столетия рейсы между Дерптом и Псковом. Абрамовым и Маховым принадлежали самые красивые каменные дома в Сыренце, кожевенные заводы, снетковые печи, лодьи, пароходы, моторные лодки. Маховы и Абрамовы неоднократно избирались старостами Ильинской церкви, делали многочисленные пожертвования. У них в доме останавливались православные епископы. В 1878 г. часовня в честь Успения Божией Матери в Пюхтице была возобновлена и украшена на иждивение Абрамовых. На их же средства была построена и каменная часовня на главной улице Сыренца. В 1889 г. риза иконы Успения Божией Матери была поновлена, позолочена и украшена множеством жемчугов и бриллиантами везенбергским купцом П. А. Несторовым и старостой Сыренецкой церкви И. А. Абрамовым. В 1892 г. обывательница села Сыренца Анна Иванова Абрамова, урожденная Махова, преподнесла в дар Сыренецкой церкви серебряное облачение для престола с изящной филигранной работой Византийского стиля стоимостью 15 тысяч рублей, за что получила благословление Святейшего Синода и Священную Библию. В 1905 г. Император Николай П возвел в сословие потомственных почетных граждан купца второй гильдии Н. Н. Абрамова. В начале 20 столетия В. П. Махов был старшиной Сыренецкой волости. Многие Абрамовы и Маховы имели церковные и правительственные награды. Не случайно все

Поселения Причудья

1921

Minu vanaema Anastassia Jakovlevna Mahhova, Raja algkooli õpetaja. Моя бабушка, Анастасия Яковлевна Махова, учительница Раюшского начального училища.

они похоронены на церковном кладбище, где и сегодня стоят установленные в их память старинные мраморные надгробные памятники. Известно также, что при строительстве нового пограничного кордона в Васкнарве был сохранен фасад кирпичного дома Абрамовых, построенного в 19 столетии. Это единственный хотя бы частично сохраненный жилой дом, памятник архитектуры, в этой деревне. Леонид Михайлов

251°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Ehitajate brigaad Raja külast. Esiplaanil seisab minu vanavanaisa, puusepp Hariton Bezzubov. Бригада строителей из деревни Рая. Ближе всех стоит мой прадед, плотник Харитон Беззубов.

~ 1926

1939, O. Juhani

Tiheda algkooli kuues klass. Esimeses reas paremalt kolmas on minu ema Jelena Bezzubova. Шестой класс Тихотского начального училища. Третья справа в первом ряду – моя мама, Елена Беззубова.

252°


Леонид Михайлов

Поселения Причудья

Paremal istub minu vanavanaema Augusta, neiuna Borodkina, kes oli sündinud Nina külas. Справа сидит моя прабабушка Августа, в девичестве Бородкина, родившаяся в деревне Нос.

1926

253°


Leonid Mihhailov

L. A. Mellini 1796. a. Liivimaa ja Eestimaa kaart. Карта Лифляндии и Эстляндии Л. А. Меллина 1796 г.

254°

Peipsimaa asulad


Леонид Михайлов

Fragment Eesti piltkaardist 1:500000, D. Koppel, 1939. Фрагмент иллюстрированной карты Эстонии 1:500000, Д. Коппель, 1939.

Поселения Причудья

255°


Leonid Mihhailov

Peipsimaa asulad

Kasutatud allikad – Использованные источники: 1. Русская летопись по Никонову списку. САНКТПЕТЕРБУРГ, 1789.

2. Метрические книги православной церкви Св. Пророка Ильи села Сыренца с 1803 г. 3. Метрические книги Носовской православной церкви с 1824 г. 4. Летопись Носовского прихода, 1824-1892. 5. Летопись Черносельской православной церкви и прихода, 1839-1947. 6. Полное собрание русских летописей, 1841-1960. 7. Метрические книги Черновской Единоверческой церкви с 1848 г. 8. Метрические книги Черносельской православной Скорбященской церкви с 1849 г. 9. Эстляндские губернские ведомости, 1869-1889, 1891. 10. Метрические книги Черновской православной Николаевской церкви с 1870 г. 11. Рижские епархиальные ведомости, 1888-1917. 12. Памятная книжка, адрес-календарь Лифляндской губернии. 1890, 1891, 1895, 1903, 1914, 1916. 13. Список речных паровых судов Европейской Росии, плававших в 1892 году. СПб, 1893. 14. Адрес-календарь Эстляндской губернии, 1893, 1909-1915. 15. Русский календарь, 1922, 1931-1940. 16. Riikline Aadress-raamat, 1924. 17. Wirumaa. Rakvere, 1924. 18. Tartumaa. Tartu, 1925. 19. Вестник Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии, 1927-1935. 20. Православный собеседник, 1931-1934, 1939. 21. Eesti Entsüklopeedia, 1932-1937. 22. G. Ränk. Peipsi kalastusest. Tartu, 1934. 23. Eesti Aadress-raamat, 1934-1935. 24. Põltsamaa-Mustvee tutvustaja, 1937. 25. Telefoniabonentide nimekiri, 1940. 26. Eesti nõukogude entsüklopeedia, 1968-1978. 27. 2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. Statistikaamet.

256°