Page 1

HAWLIAU CYFLOGAETH

Gan Bl. 13 Astudiaethau Hamdden Ysgol y Preseli


Colli Gwaith a Diswyddo Gan Gwyndaf


Rhan 1 - Trosolwg Rhan 2 - Osgoi Colli Gwaith Rhan 3 - Gweithio am Amser Byr Rhan 4 - Colli Gwaith (ddim yn orfodol) Rhan 5 - Colli Gwaith yn Orfodol Rhan 6 - Colli Gwaith Gyda Ymgynghoriad Rhan 7 - Rhoi Cyfnod o Rybudd i'r Staff Rhan 8 - Cyflog Colli Gwaith Rhan 9 - Derbyn Cymorth

Rhan 1 - Trosolwg Mae colli gwaith yn golygu :*Gwaith yn dod i ben *Swydd rydych wedi cael ei gyflogi ddim ar gael rhagor *Swydd mewn sefydliad wedi dod i ben Mae colli gwaith yn orfodol neu ddim. Mae llawer o hawliau gyda'r cyflogai megis :*Cyflog dewisol ar gael *Cyfnod rhagbrofol sydd ddim yn mynd i golli arian i chi *Amser i ff wrdd er mwyn chwilio am swydd arall *Cael eich dewis am ddim rheswm o gwbl


Rhan 2 - Osgoi Colli Gwaith Rhaid i chi gymryd y camau yma er mwyn lleihau'r posiblr wydd o golli gwaith :*Chwilio am gyflogai sydd am ymddeol yn gynt *Chwilio am gyflogai sydd am weithio'n hyblyg *Osgoi dewis y rhai sydd yn hunan-gyflogedig *Gwahardd goramser ("overtime") *Defnyddio pobl sydd yn gweithio yn y sefydliad yn barod i lenwi'r swydd

Rhan 3 - Gweithio Cyfnodau Byr Mae'n bwysig gofyn i'r cyflogai i aros gartref pan nad ydych yn medru ei talu am gyfnod dros dro (os yw'r cytundeb yn caniatau hyn) Mae'r cyflogai sydd yn y swydd yma yn gallu osgoi colli gwaith - ond mae'n rhaid i chi drafod gyda'r aelod o staff yn gyntaf. Gall hwn fod yn eich :*Cytundeb *Cytundeb gyda chi a'r sefydliad

Tal Gwariant Statudol *Uchafswm taliad yn £24.20 y dydd am 5 diwrnod mewn unrhyw 3mis. Os mae'r cyflogai yn derbyn llai na £24.20 y dydd, maent yn derbyn y cyflog yna. Gall cyflogai dderbyn cyflog colli gwaith wrth y sefydliad mewn amser byr os ydynt yn :*Gweithio mwy na 4 wythnos ar y tro *Gweithio mwy na 6 wythnos heb weithio f wy nag 3 wythnos yn olynol.


Rhan 4 - Colli Gwaith (heb fod yn orfodol) Mae hyn yn cynnwys ymddeoliad cynnar a cholli gwaith yn wirfoddol

Colli gwaith yn wirfoddol *Rhaid i chi ofyn i'r cyflogai os ydynt am golli ei gwaith ac yna dewis y rheini sydd am golli eu gwaith *Er eu bod wedi gofyn am golli eu gwaith, nid yn hynny yn golygu y byddant yn colli eu gwaith, rhaid mynd tr wy broses fanwl.

Ymddeoliad cynnar *Mae hyn yn ddewisol a rydych yn dewis cael ymddeoliad cynnar *Ni chaniateir gorfodi person i ymddeol, rhaid iddynt wirfoddoli

Rhan 5 - Colli Gwaith yn Orfodol Rhaid i chi ddethol yn deg, felly rydych yn edrych ar :*Sgiliau, cymwysterau a dawn *Safon y gwaith *Presenoldeb *Record ymddygiad Hefyd, gallwch edrych ar hyd y gwasanaeth mae'r aelod yna o staff wedi bod yn y gweithle. Peidwch wahaniaethu, ni ddylid colli swydd os ydych yn un o'r sefyllfaoedd canlynol :*Feichiog *Problemau teuluol *Osgoi ymuno ag undeb *Actio fel cynrychiolydd undeb *Bod yn aelod rhan amser *Oedran, rhyw, crefydd ac ati


Colli a diswyddo Gan Amy


Colli gwaith ymgynghoriad Os nad yw'r cyflogwr yn dweud wrth y gweithiwr am sefyllfa colli gwaith,bydd unrhyw benderfyniad diswyddiad bydd yr cyflogwr yn ei wneud yn sicr ddim yn deg a bydd yn gallu arwain i'r cwmni ac i'r cyflogwr i fynd i tribiwnlys apel cyflogaeth. Os rydych yn diswyddo 20 neu fwy o weithwyr o fewn unrhyw gyfnod 90 diwrnod dylid dilyn ymgynghoriad cydweithfeydd. os mae llai na 20 person yn cael eu diswyddio dylid dal trafod gyda'r gweithwr am y sefyllfa.

graddfa amser ymgynghoriad nifer o bobl yn colli swydd: 20-99 pryd dylai'r ymgynghoriad ddechrau? 30 diwrnod cyn y colliad swydd gyntaf nifer o bobl yn colli swydd: 100 neu fwy pryd dylai'r ymgynghoriad ddechrau? 45 diwrnod cyn yr colliad swydd gyntaf Dylid rhoi mewn ffurflen rhybudd ar ddechrau'r cyfnod ymgynghoriad,os na fydd hyn yn cael ei wneud, gellid cael record troseddol a cael dirwy o ÂŁ5,000.


Gwybodaeth dylid rhoi i staff neu cynrychiolydd

* Rheswm dros colli gwaith *Nifer o weithwyr sydd yn rhan o'r colliad swydd a'i categori swydd *rhif o nifer o weithwyr ym mhob categori. *sut rydych yn dewis y gweithwyr i ymgynghoriad *sut byddwch yn cario allan ymgynghoriad *sut byddwch yn gweithio allan taliad colliad gwaith.

rhan 7 - rhoi rhybudd i staff angen rhoi rhybudd i staff a cytuno ar ddyddiad gadael

Rhoi rhybudd yn ol pa mor hir rydynt wedi bod yn gweithle yn y gweithle.

Angen rhoi tal rhybudd sydd yn seiliedig ar ei graddfa tal.


Os yw'r gweithwyr yn diswyddo efallai bod ganddynt yr hawl i daliad diswyddo: "statutory redundance payment" I fod yn cymhwys i’r taliad dylai'r unigolyn fod wedi gweithio o dan contract cyflogaeth, gyda o leiaf 2 flwyddyn o wasanaeth parhuss ac wedi cael rhyddhad, diswyddio neu cael eu rhoi ar waith amser fyr. Angen gwneud yr taliad pryd rydynt yn diswyddo neu yn syth ar ol.

"Statutory redundancy pay rates" Dibynnu ar oed y gweithwr ac yr hyd yr ydynt wedi bod yn gweithio yn y gweithle. Gweithwyr yn cael ; 1.5 wythnos o dâl am bob cyflogaeth blwyddyn ar ol eu penblwydd yn 41. wythnos o dâl am bob cyflogaeth blwyddyn ar ôl eu penblwydd yn 22. hanner wythnos o dâl am bob cyflogaeth blwyddyn lan nes eu penblwydd yn 22.

Os yw gweithle yn methu talu taliad colli gwaith,neu os nid yw'r gweithwr yn hapus gyda cyfanswm y tâl mae ganddynt 6 mis o'rdyddiad diswyddo i wneud cais am y taliad.


T

Salwch Gan Si么n

T


1. Cyflwyniad

2. Beth y gellir ei dderbyn?

Posib derbyn £86.70 o dâl salwch statudol yr wythnos pan yn rhy sâl i weithio. Cael ei dalu gan y cyflogwr hyd at 28 wythnos

£86.70 pob wythnos o dâl salwch statudol hyd at 28 wythnos.

Rhaid ennill tâl salwch statudol wrth fod i ffwrdd o'r gwaith 4 diwrnod yn olynol. (Cynnwys dyddiau i ffwrdd) Mae'n bosib derbyn llai na'r arfer ond hefyd yn fwy os yw'r cwmni yn rhedeg cynllun taliad salwch. Mae hwn wedi nodi fel arfer yn y cytundeb gweithio. Mae yna wahanol rheolau i weithwyr amaethyddol.

T

Derbyn tâl salwch statudol am y dyddiau y byddai'r cyflogai wedi gweithio. Nid yw'r taliad yn cael ei dalu am y 3 diwrnod cyntaf. Derbynnir tâl salwch statudol wrth bob cyflogwr os yw'r gweithiwr yn gweithio i fwy nag un sefydliad. Taliad Talu fel cyflog arferol (wythnosol neu misol). Treth a threth yswiriant gwladol yn cael eu tynnu i ffwrdd. Os nad yw'r cyflogai yn credu ei fod yn derbyn y swm cywir o dâl salwch stadudol, dylir siarad gyda'i gyflogwr.


3. Cymwys

4. Sut i hawlio?

Rhaid fod yn gyflogai swyddogol ac wedi gweithio i'r cyflogwr. Wedi bod yn sâl am o leiaf 4 diwrnod yn olynol. Yn ennill o leiaf £109 cyn treth pob wythnos. Er mwyn derbyn taliad, rhaid dweud wrth y cyflogwr cyn y terfyn amser (7 diwrnod)

Rhaid dweud wrth y cyflogwr trwy lythyr ysgrifenedig.

Gweithwyr asiantaeth yn medru derbyn tâl salwch statudol. Eithriadau Ni fydd cyflogai yn derbyn os yw: Wedi derbyn yr uchafswm o 28 wythnos yn barod. Wedi derbyn 3 blynedd o gyfnodau salwch. Yn derbyn tâl mamolaeth.

Rhaid derbyn nodyn salwch oddi wrth y meddyg os yw'r cyflogai i ffwrdd o'r gwaith am fwy na 7 diwrnod. Os oes problem yn codi, rhaid siarad gyda'r cyflogwr os yw'r: Penderfyniad i beidio talu tâl salwch statudol ddim yn gywir. Os nad yw'r cyflogai yn derbyn y swm cywir o dâl salwch statudol.


a

Mamolaeth gan Arwel

a


Beth yw Mamolaeth?

Faint o gyfnod sydd gennych?

Mae gennych tua 52 wythnos o gyfnod Mae cyfnod mamolaeth yn cael ei roi i fenywod mamolaeth sydd yn cael eu rhannu mewn i sydd yn feichiog. Bydd menywod sydd yn dau fath sef: gymwys am gyfnod mamolaeth statudol yn - 26 wythnos o gyfnod mamolaeth cyffredin derbyn rhain sef - 26 wythnos o gyfnod mamolaeth - Cyfnod Mamolaeth ychwanegol (does dim rhaid defnyddio'r 52 - T芒l Mamolaeth wythnos llawn) - Cael eu talu am amser i ffwrdd am ofal cyn-geni Mae angen i'r fam allu mynd nol i'r gwaith ar 么l - Derbyn cymorth ychwanegol wrth y 2 wythnos o gael y babi. Bydd hyn yn 4 Llywodraeth wythnos i fam sydd yn gweithio mewn ffatri.

Dyma yr hawliau sydd gennych pan ydych ar gyfnod mamolaeth: - Cyflog yn codi - Fwy o wyliau - Yr hawl i ddod nol i waith

Byddwch yn gallu ymadael o'r gweithle mewn 11 wythnos cyn yr enedigaeth. Rhesymau dros ymadael yn gynnar: - Diwrnod ar 么l os mae'r babi wedi cael ei eni'n gynnar. - Os rydych yn dioddef o salwch beichiogrwydd 4 wythnos cyn y dyddiad genu.


Sut ydych yn derbyn cyfnod mamolaeth? Mae angen i chi fod yn weithiwr yn y sefydliad Mae angen rhoi y rhybudd cywir i'r cyflogwr. Er mwyn derbyn y tâl, bydd angen rhoi 28 diwrnod o rybudd i'r rheolwr (mewn ysgrifen) ac yn cynnwys tystiolaeth o feichiogrwydd. O leiaf 15 wythnos cyn eich dyddiad terfynol, bydd angen dweud wrth eich cyflogwr am pryd mae eich babi yn debygol o gael ei eni a phryd yr ydych chi eisiau dechrau eich cyfnod mamolaeth. Bydd y cyflogwr yn gallu gofyn am hyn mewn ysgrifen. Bydd angen i'r rheolwr gytuno o fewn 28 diwrnod i gadarnhau faint o amser i ffwrdd a phryd bydd y cyfnod yn dechrau a gorffen.

Pwy sydd yn addas i dderbyn cyfnod mamolaeth? - Bydd angen i chi wedi bod yn gweithio i'r cyflogwr am 26 wythnos yn parhaol. - Derbyn cyfartaledd o £109 yr wythnos. - Rhoi'r rhybudd cywir. - Rhoi tystiolaeth am eich beichiogrwydd. Faint o dâl byddwch yn derbyn? Bydd tâl mamolaeth yn para 39 wythnos a byddwch yn derbyn y canlynol: - Byddwch yn derbyn tua 90% o'ch cyflog wythnosol yn y 6 wythnos cyntaf. - £136.78 neu 90% o'ch cyflog wythnosol am y 33 wythnos nesaf. Cyfnod Ychwanegol - Byddwch yn gallu cael 13 wythnos heb dâl ar ôl y genedigaeth. Yr enw am hyn yw Cyfnod Rhieniol - Bydd hyn yn gallu cael ei gyfyngu i 4 wythnos y flwyddyn. - Bydd eich partner yn derbyn tâl a chyfnod ychwanegol er mwyn edrych ar ôl y plentyn. Yr enw am hyn yw Cyfnod Tadolaeth Ychwanegol


Gwyliau Gan Joe


Rhan 1 - Hawliau Er mwyn gweithio allan y nifer o wyliau, rhaid lluosi y nifer o ddiwrnodau maent yn gweithio mewn wythnos gyda 5.6. E.e. 5 diwrnod yr wythnos x 5.6 = 28 diwrnod.

Rhan 2 - Gwyliau wedi eu talu Mae gweithwyr yn cael eu talu yr un cyflog pob wythnos maent ar eu gwyliau. I rywun sy'n cael ei dalu am bob awr, maent yn cael eu talu am gyfartaledd yr wythnos weithio.

Llawn amser - Mae hawl gan weithwyr llawn amser cael 28 diwrnod o wyliau pob blwyddyn gyda thâl. Rhan amser - Mae hawl i weithwyr rhan amser dderbyn tua 17 diwrnod o wyliau gyda thâl pob blwyddyn. E.e. 3 diwrnod yr wythnos x 5.6 = 16.8 diwrnod Gwyliau Banc - Mae gan bob busnes hawl i ddefnyddio gwyliau banc fel gwyliau tâl y gweithwyr. Mae'n rhaid i bob gweithiwr llawn amser dderbyn dim llai na 28 diwrnod o wyliau, ond mae gan fusnesau yr hawl i gynnig mwy o wyliau gyda thâl i weithwyr. E.e. mwy o wyliau ar ôl gweithio yn y sefydliad am 5 mlynedd.

Rhan 3 - Cyfrifo gwyliau Mae rhaid i wyliau blynyddol cael ui cymryd erbyn dyddiad sydd wedi cael eu penodi gan y cwmni. Os yw'r cwmni ddim wedi penodi dyddiad rhaid cymryd y gwyliau erbyn Hydref y Cyntaf. Nid yw gwyliau blynyddol yn cael ei effeithio gan famolaeth na thadolaeth. Cario gwyliau drosto Nid oes rhaid i fusnes adael i weithwyr cario gwyliau drosto. Os yw busnes yn gadael i hyn ddigwydd mae hawl gan weithiwr llawn amser gario dim mwy na 8 diwrnod i wyliau y flwyddyn nesaf.


Rhan 4 - Bwcio gwyliau Rhaid i weithwyr rhoi gwybod (Hysbysu) i'r sefydliad cyn iddo gymryd y gwyliau. - 1 diwrnod o wyliau = 2 ddiwrnod o hysbys - 1 wythnos o wyliau = 2 wythnos o hysbys - 2 wythnos o wyliau = 4 wythnos o hysbys Mae gan gyflogwyr hawl i benodi pryd mae staff yn cymryd ei wyliau e.e. gwyliau Banc a Nadolig. Mae ganddynt hefyd hawl i wrthod gwyliau e.e. amser brysyr yn y gwaith. Rhan 5 - Cymryd gwyliau cyn symud/gorffen swydd Unwaith mae gweithwr wedi dweud eu bod nhw'n gorffen yn y swydd, gallant wedyn cymryd unrhyw wyliau sydd ganddyn nhw ar 么l.


Tadolaeth

Gan Alex


Tadolaeth = Pryd mae partner yn cael babi neu os maent yn mabwysiadu Bydd yn cael 1 neu 2 wythnos i ffwrd gyda th창l - hyn y t창l tadolaeth cyffredin. Posib cael i fyny at 26 wythnos o d창l ychwanegol, ond rhoddir hyn os yw'r fam yn dychwelyd i weithio

Mae yna rheolau clir: rhaid gwneud cais am eich cyfnod tadolaeth

Maw hawliau y cyflogai yn cael eu diogelu pan ar gyfnod tadolaeth: -cynnydd mewn cyflog -mynd nol i weithio -adeiladu fwy o wyliau Ni roddir hawl i berson i fynd i apwyntiad gan fod y person sydd yn feichiog yn mynd.


Tadolaeth cyffredin -cael un neu ddwy wythnos i ffwrdd

Tal -Y tâl am dadolaeth sy'n ychwanegol yw £136.78.

-rhoi 28 diwrnod o rybudd. -6 wythnos os maent eisiau newid y dyddiadau gadael a dod nol.

-Rhaid i'r cyflogai ddewis y dyddiadau maent yn dymuno gadael. Rhaid i'r rheolwr gadarnhau.

-Gall cael i fyny at 90% o'ch tâl cyfartalog yr wythnos. -Bydd trethu yn cael ei didynnu hefyd. -Bydd yn cael ei dalu pan fyddwch yn gadael -28 diwrnod o hysbys os ydych am newid eich dyddiadau.


Sut i wneud cais Tadolaeth cyffredin Rhaid dweud i'r rheolwr o leiaf 15 wythnos cyn bod nhw yn disgwyl: - y dyddiad geni y babi - pan ydych eisiau eich cyfnod tadolaeth i ddechrau - a os ydych eisiau un neu ddwy wythnos o dadolaeth Efallai bydd y rheolwr eisiau i hyn fod wedi ei nodi yn ysgrifenedig ar bapur.


Rhan o Brosiect eDdysg @ Ysgol y Preseli

Hawliau Cyflogaeth  

Llyfryn Adolygu gan fyfyriwr Astudiaethau Hamdden Ysgol y Preseli

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you