Page 1

emoción magazyn ludzi z pasjà, motopasjà // jesieƒ-zima 2010 // numer 09

und technik

LA CONVERSACIÓN DAS GESPRÄCH

AKTOR

MO˚E WSZYSTKO Cena: 29,99 PLN

EL TESTO

GDZIE JEST BARCELONA? LA CORRIDA

VIVA ESPANA! www.seat.pl

Bezp∏atny egzemplarz promocyjny!

EWA GAWRYLUK:


w numerze

emoción und technik // jesieƒ-zima 2010 // numer 09

Jeêdzisz SEAT-em? ChciałbyÊ zostaç jego u˝ytkownikiem? Pasjonujesz si´ motoryzacjà? Ten magazyn jest dla Ciebie! Przeczytasz w nim o wszystkim, co wià˝e si´ z hiszpaƒskà markà. JeÊli chcesz zamówiç prenumerat´ pisma lub podzieliç si´ opinià na jego temat, napisz do nas: emocion@seat.pl.

06-07

EDYTORIAL

Drodzy Czytelnicy,

MUZYCZNA UCZTA

witam Was na łamach kolejnego numeru „Emoción und Technik”. Razem z bieżącym wydaniem delikatnie odświeżamy szatę graficzną naszego magazynu i jego formułę redakcyjną. Stawiamy na materiały autorskie realizowane specjalnie dla Was. Nasi redaktorzy i fotoreporterzy podróżują po kraju i Europie, przygotowując relacje z wszystkich wydarzeń związanych z marką SEAT. Ale „Emoción und Technik” to nie tylko motoryzacja, ale też magazyn o stylu życia – stylu nacechowanym południowym temperamentem. Dlatego motywem przewodnim każdego numeru będzie teraz wybrane hiszpańskie miasto i związany z nim region. Zaczynamy oczywiście od Barcelony, po której jeździmy nową Alhambrą, rozmawiamy z taksówkarzami i podglądamy modę uliczną. Charakteru Barcelony szukamy też w Warszawie, wybierając się na nocną przejażdżkę całą gamą modelową Ibizy, zaś Leonem Cuprą R ruszamy na zakupy w damskim gronie…

LADIES’ JAZZ FESTIVAL BY SEAT

AKTOR MO˚E WSZYSTKO

10-13

Gorąco zapraszam do lektury!

08-09

NOWA ALHAMBRA

JAN KRYNICKI

Public Relations Iberia Motor Company S.A.

WYDAWCA:

Iberia Motor Company S.A., ul. Warszawska 1 05-820 Piastów, tel. 022. 753.28.00

GDZIE JEST BARCELONA?

14-17

CITY EKSPRES

DYREKTOR PUBLIKACJI:

Jan Krynicki

30-31

REDAKCJA / OPRACOWANIE GRAFICZNE:

StoryGroup | www.storygroup.pl ZDJ¢CIE NA OK¸ADCE:

Marcin Kempski / ilike-photo.com Zosta∏y podj´te wszelkie Êrodki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje by∏y dok∏adne i aktualne w dniu oddania do druku. W ramach polityki sta∏ego ulepszania swoich produktów SEAT zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ka˝dej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych produktów. Niniejsza publikacja w ˝adnym wypadku nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SEAT nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne nieÊcis∏oÊci lub niedok∏adnoÊci informacji zawartych w niniejszym magazynie. ˚adna cz´Êç publikacji nie mo˝e byç reprodukowana ani u˝yta w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Copyright 2010 StoryGroup, wszelkie prawa zastrze˝one.

emociónund technik // 02

KATALO¡SKA WENECJA

28-29


LOS EVENTOS | DIE EREIGNISSE

FLOTA KRÓLOWEJ SPORTU

76 SEAT-ów BYŁO DO DYSPOZYCJI SPORTOWCÓW, ORGANIZATORÓW, GOÂCI ORAZ PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW PODCZAS TEGOROCZNYCH MISTRZOSTW EUROPY W LEKKIEJ ATLETYCE, KTÓRE ODBY¸Y SI¢ NA PRZEŁOMIE LIPCA I SIERPNIA W BARCELONIE.

T

egoroczne mistrzostwa z co najmniej kilku powodów przesz∏y do historii. Rozegrane na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie były pierwszymi, które odby∏y si´ na Pó∏wyspie Iberyjskim, a do startu w nich zgłoszono rekordowà liczb´ zawodników – 1370 (761 m´˝czyzn i 609 kobiet) z wszystkich 50 krajów zrzeszonych w European Athletics – stowarzyszeniu narodowych federacji lekkoatletycznych. Na mocy umowy zawartej z Komitetem Organizacyjnym Mistrzostw SEAT odda∏ do dyspozycji organizatorów kilkadziesiàt

samochodów. WÊród nich znalaz∏y si´ modele Exeo ST, Ibiza, Altea XL, Leon i Alhambra. Nie zabrak∏o tak˝e samochodów w wersji ECOMOTIVE, charakteryzujàcych si´ najni˝szà emisjà CO2 w swoich segmentach. Komfortowe warunki podró˝y sprzyjajà osiàganiu dobrych wyników. Dowiedli tego Polacy, zdobywajàc w Barcelonie a˝ dziewi´ç medali (w tym dwa z∏ote) i zajmujàc w klasyfikacji medalowej ósme miejsce. Piotr Ma∏achowski w rzucie dyskiem ustali∏ te˝ nowy rekord mistrzostw Europy. Serdecznie gratulujemy!

03 // emociónund technik


LOS EVENTOS | DIE EREIGNISSE

SEAT POLSKA. LUBI¢ TO! OD CZERWCA JESTEÂMY OBECNI NA NAJPOPULARNIEJSZYM PORTALU SPO¸ECZNOÂCIOWYM – FACEBOOKU.

J

ako marka dynamiczna, reagujàca na najnowsze trendy, nie mogliÊmy nie zauwa˝yç rosnàcego zainteresowania alternatywnymi sposobami komunikacji. Odpowiedzià jest strona SEAT Polska, gdzie zamieszczane sà nie tylko informacje na temat nowoÊci modelowych czy promocji, ale tak˝e wiadomoÊci dotyczàce wydarzeƒ wokó∏ marki. „Chcemy równie˝ dostarczyç w ten sposób mi∏oÊnikom SEAT-a ekskluzywne, nigdzie wczeÊniej niepublikowane materia∏y”, mówi Jan Krynicki, z działu PR w Iberia Motor Company S.A. Co wa˝ne, zawartoÊç naszej strony tworzà tak˝e nasi fani. W ciàgu niespe∏na trzech miesi´cy ich grono przekroczy∏o 1000 osób, na poczàtku paêdziernika by∏o ich ju˝ prawie 2000. Na bie˝àco organizowane sà dla nich wyjàtkowe akcje. W miesiàcu poprzedzajàcym „Ladies’ Jazz Festival by SEAT” do wygrania było 30 biletów na koncerty. Na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika z kolei w∏aÊciciele najm∏odszego oraz najstarszego SEAT-a wÊród fanów naszego profilu, którzy zamieÊcili na nim zdj´cie swojego auta, otrzymali atrakcyjne upominki. Do∏àczcie do grona naszych fanów – zapraszamy! http://www.facebook.com/SEAT.Polska

RAGE-RACE 2010 P

i´kne kobiety, adrenalina, ekskluzywne hotele, wspania∏e samochody, wÊród nich SEAT-y. W lipcu kilkadziesiàt za∏óg wzi´∏o udział

emociónund technik // 04

w Rage-Race 2010. Po przebyciu dystansu 1800 kilometrów, przejechaniu przez kilkaset miejscowoÊci, wykonaniu licznych zadaƒ na trasie i wspania∏ej zabawie przez cztery dni pi´çdziesiàt dwuosobowych za∏óg w swoich luksusowych samochodach dotarło do Ko∏obrzegu. Tam znajdowa∏a si´ meta czwartej edycji Rage-Race, najwi´kszej imprezy motoryzacyjno-lifestylowej w Polsce, której celem jest zabawa i integracja mi∏oÊników oraz posiadaczy luksusowych, wyró˝niajàcych si´ samochodów. Organizatorzy nie zapomnieli jednak przy tym o bezpieczeƒstwie. W tym roku logistyk´ i bezpieczeƒstwo

imprezy zapewniały SEAT-y. Dzi´ki u˝yczonym samochodom naszej marki organizatorzy mieli mo˝liwoÊç szybkiego i sprawnego przemieszczania si´ po ca∏ej trasie Rage-Race, co by∏o niezmiernie wa˝ne podczas tego typu imprezy. SEAT-y, pe∏niàc tak˝e rol´ safety carów, pomaga∏y w utrzymaniu dobrej organizacji i bezpieczeƒstwa na ca∏ej trasie Rage-Race 2010. Nasze samochody Êwietnie radzi∏y sobie tak˝e w konkurencjach z obecnymi w stawce Bentleyami, Porsche czy Ferrari. Ponadto ich sportowy charakter oraz dynamiczna stylistyka doskonale pasowały do charakteru imprezy.


THE FUTURE.

NIE TYLKO IBE Na paryskim salonie obok koncepcyjnego IBE zaprezentowano tak˝e dwa modele, które ju˝ wkrótce b´dzie mo˝na spotkaç na drogach. To nowa Alhambra oraz delikatnie odmienione Exeo.

NOW. IBE „PRZYSZ¸OÂå. TERAZ” – POD TAKIM HAS¸EM ODBY¸O SI¢ NAJWI¢KSZE W DRUGIEJ PO¸OWIE ROKU EUROPEJSKIE ÂWI¢TO MOTORYZACJI – MI¢DZYNARODOWY SALON SAMOCHODOWY W PARY˚U. W JEGO MYÂL SEAT W STOLICY FRANCJI ZAPREZENTOWA¸ ZMODYFIKOWANÑ WERSJ¢ KONCEPCYJNEGO MODELU IBE.

K

ompaktowe sportowe coupé niedalekiej przyszłoÊci jest ucieleÊnieniem kursu obranego przez SEAT-a. Elektryczna mobilnoÊç to kolejny etap strategii firmy. „Idziemy za sukcesem naszych wysoce wydajnych modeli ECOMOTIVE. Kolejnym etapem w ramach jasno okreÊlonej strategii firmy sà pojazdy hybrydowe i elektryczne”, podkreÊla James Muir, prezes SEAT S.A.

RadoÊç z jazdy i dynamika... ...przy zerowej emisji spalin to cechy wyró˝niajàce IBE, który łàczy sportowy charakter z innowacyjnymi rozwiàzaniami technologicznymi. Niska i szeroka, dajàca

wra˝enie siły bryła, zwracajàce uwag´ przednie lampy LED o dynamicznych konturach oraz krótkie nadwozie sprawiajà, ˝e to idealny miejski pojazd dla młodych ludzi.

Zawojowaç aglomeracje SEAT IBE powstał jako samochód dla du˝ych europejskich aglomeracji, takich jak Pary˝, Londyn, Berlin czy Barcelona. To tam sprawdzi si´ najlepiej i najpełniej b´dzie mo˝na wykorzystaç jego walory – wyjàtkowà łatwoÊç prowadzenia i manewrowania, du˝à iloÊç miejsca, Êwietny i idealnie pasujàcy do miejskiego rytmu ˝ycia wyglàd.

Ca∏kowicie elektryczny Zerowà emisj´ spalin zapewnia w pełni elektryczny nap´d koncepcyjnego SEAT-a. Mocny, bo 102-konny silnik o maksymalnym momencie obrotowym 200 Nm przy niewielkiej wadze auta gwarantuje naprawd´ dobre osiàgi. Przyspieszenie od 0 do 50 km/h w 3,6 sekundy, a do 100 km/h w 9,7 i maksymalna pr´dkoÊç dochodzàca do 160 km/h w zupełnoÊci wystarczà, by sprawnie poruszaç si´ po mieÊcie, jak i podmiejskich autostradach. Akumulator IBE pozwoli na przejechanie około 130 kilometrów – wystarczajàco jak na ruch miejski.

Alhambra to wyjàtkowo przestronny, idealny partner dla rodzin aktywnych i prowadzàcych sportowy tryb ˝ycia. Samochód, który doskonale łàczy wysokie walory u˝ytkowe z typowym dla samochodów SEAT-a „pazurem”, oddajàcym nasz temperament. Zapraszamy na strony 8-9 do zrealizowanego w Barcelonie materiału, w którym przedstawiamy nowego vana.

Kosmetyczne zmiany dotkn´ły zaprezentowanego dokładnie przed dwoma laty w Pary˝u Exeo. Dzi´ki zmodernizowaniu siedzeƒ pasa˝erowie siedzàcy z tyłu zyskali dodatkowe 44 mm miejsca. Wersja z dwulitrowym turbodieslem CR o mocy 143 KM została wyposa˝ona w bezstopniowà przekładni´ Multitronic. Modyfikacje widoczne sà tak˝e na zewnàtrz pojazdu. Exeo zyskał tylne Êwiatła wykonane w technologii LED, z kolei z przodu pojawiły si´ lampy biksenonowe.

05 // emociónund technik


EL EVENTO | DAS EREIGNIS PUPPINI SISTERS

– trzy mocne głosy, które otworzyły festiwal

MUZYCZNA UCZTA... ...NIE TYLKO DLA KOBIET. W PO¸OWIE LIPCA W GDYNI ODBYŁA SI¢ 6. EDYCJA JEDYNEGO W SWOIM RODZAJU LADIES’ JAZZ FESTIVAL BY SEAT.

J

ego wyjàtkowoÊç, i to na skal´ europejskà, polega na tym, ˝e na scen´ zapraszane sà wy∏àcznie kobiety Êwiata jazzu. Na widowni naturalnie takiego ograniczenia ju˝ nie ma. SEAT tradycyjnie by∏ sponsorem tytularnym festiwalu. Jak co roku g∏ównà arenà zdarzeƒ by∏ gdyƒski Teatr

emociónund technik // 06

Muzyczny. To właÊnie tam miały miejsce wyst´py najwi´kszych gwiazd festiwalu. Koncerty odbywały si´ te˝ w lokalnym klubie Ucho. Nale˝y podkreÊliç, ˝e edycja 2010 cieszyła si´ rekordowym zainteresowaniem, a fani dobrej muzyki przyjechali nie tylko z Polski.

Jazz na Êwiatowym poziomie Tegorocznà edycj´ festiwalu uÊwietniły koncerty takich ikon muzyki, jak Randy

Crawford, Flora Purim czy słynna grupa The Manhattan Transfer, w skład której nie wchodzà co prawda wyłàcznie kobiety, ale ponoç to one, od niemal 40 lat, decydujà o karierze zespołu. Tak˝e polska scena muzyczna miała swojà reprezentantk´ – była nià Gaba Kulka, która choç nie ma wiele wspólnego z muzycznà improwizacjà, jak mało kto w kraju potrafi wykonywaç i tworzyç muzyk´ tyle˝ atrakcyjnà, co ambitnà i oryginalnà.

Exeo dla gwiazd Ladies’ Jazz Festival by SEAT to kolejna po TOPtrendach muzyczna impreza, w czasie której wszystkie gwiazdy poruszały się SEAT-ami. Wiele z nich było zaskoczonych poziomem luksusu w modelu Exeo, a niemal wszystkie doceniły pokładowy system audio. Nic dziwnego – to przecie˝ muzyka była w tym czasie najwa˝niejsza.


THE MANHATTAN TRANSFER – legenda z pogranicza jazzu i soulu

POLSKI AKCENT,

czyli Gaba Kulka w trakcie swojego oryginalnego show

DIVA ÂWIATA JAZZU

to tytuł, na który Randy Crawford zasługuje jak mało kto

40

STUDYJNYCH ALBUMÓW WYDAŁY W SUMIE DWIE NAJWI¢KSZE GWIAZDY FESTIWALU – THE MANHATTAN TRANSFER I RANDY CRAWFORD

07 // emociónund technik


EL TESTO | DER TEST

SZYBCIEJ, WY˚EJ, MOCNIEJ! TE SŁOWA TO MOTTO IGRZYSK OLIMPIJSKICH JUŻ OD CZASÓW STAROŻYTNYCH. OD ZAWSZE LUDZIE CHCIELI, BY CIĄGLE DAWANO IM WIĘCEJ. NAJNOWSZA ALHAMBRA JEST ŚWIETNYM DOWODEM NA TO, ŻE SEAT ŚWIETNIE ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z TYCH POTRZEB – JEST DŁUŻSZA, SZERSZA, LEPIEJ WYKONANA I WYPOSAŻONA.

P

rezentacja nowego vana miała miejsce w Barcelonie. Choć pogoda tego dnia nie rozpieszczała, widok na stolicę Katalonii ze wzgórza Tibidabo zapierał dech w piersiach. Świetnym uzupełnieniem tego widoku była czerwona Alhambra, która mimo zbliżenia się na długość do 5 m stała się bardziej smukła i dynamiczna.

Szybciej (i oszcz´dniej) W momencie rynkowego debiutu nową Alhambrę można będzie nabyć z jedną emociónund technik // 08

z trzech bardzo nowoczesnych i oszczędnych jednostek napędowych. Do wyboru będzie jeden silnik spalinowy o pojemności... 1.4! Bez obaw – motor wyposażono w turbosprężarkę i kompresor, dlatego jego moc to aż 150 KM! Także w przypadku diesli nie ma obaw o dynamikę – do wyboru są dwa warianty silnika 2.0 TDI – o mocy 140 i 170 KM, oba dostępne ze świetną automatyczną skrzynią DSG. Dziś czasy trochę się zmieniły – samo „szybciej” już nie wystarczy – ale i tu SEAT stanął

na wysokości zadania, wyposażając swojego vana w takie zdobycze techniki, jak system start-stop oraz mechanizm pozwalający na odzyskiwanie energii w czasie hamowania. To wszystko powoduje, że Alhambra w odmianie Ecomotive emituje rekordowo niskie w tej klasie stężenie CO2 – 143 g/km.

Wy˝ej (znaczy ni˝ej) W swoim nowym wcieleniu największy z modeli SEAT-a urósł na długość aż o 22 cm, co plasuje go w tej chwili wśród

największych aut w swojej kategorii. Także na szerokość pojazd urósł znacznie, bo aż o 9 cm! Te zmiany przełożyły się na istotne zwiększenie przestronności w stosunku do i tak już potężnego wnętrza poprzednika – dość powiedzieć, że w nowej Alhambrze nawet w 3. rzędzie siedzeń całkiem wygodnie może podróżować osoba o wzroście przekraczającym 180 cm, a bagażnik może pomieścić nawet 2500 l! Jedynym bodaj parametrem zewnętrznym, który został zmniejszony,


TURBO – OD MOMENTU POJAWIENIA SI¢ NA RYNKU KA˚DA NOWA ALHAMBRA WYPOSA˚ONA B¢DZIE W SILNIK Z TURBOSPR¢˚ARKÑ – DYNAMIKA GWARANTOWANA!

g/km CO2 EMITUJE ALHAMBRA ECOMOTIVE

jest wysokość – ale to akurat bez uszczerbku dla miejsca nad głową, a z korzyścią dla zużycia paliwa.

Mocniej (znaczy lepiej) Hiszpańscy inżynierowie nie zapomnieli także o kolejnej ważnej zasadzie mówiącej o tym, że diabeł tkwi w szczegółach. Niezwykle pieczołowicie wykonane wnętrze wykończono materiałami bardzo wysokiej jakości – podróżujący Alhambrą mogą poczuć się niczym w luksusowej limuzynie.

Foto: Andrzej Cieplik / ilike-photo.com

143 SPOTKANIE POKOLE¡

O prawdziwych barceloƒskich taksówkach czytaj na stronach 18-19

Wrażenie to potęgują takie dodatki, jak elektrycznie regulowane drzwi tylne oraz klapa bagażnika (sterowane pilotem!), wielkie okno dachowe, 4-strefowa klimatyzacja z możliwością ustawienia innej temperatury w dwóch przednich rzędach pojazdu czy zaawansowany komputer pokładowy, zintegrowany z nawigacją i doskonałym pokładowym systemem audio. Alhambra w takiej formie może być spokojna o medal na najbliższej olimpiadzie. Czy będzie złoto? Zobaczymy!

09 // emociónund technik


LA CONVERSACIÓN | DAS GESPRÄCH

AKTOR

MO˚E WSZYSTKO MASZ PROBLEM Z ODPOWIEDZENIEM SOBIE NA PYTANIE: „CO ROBIĆ W ŻYCIU?”. BYĆ MOŻE WARTO PÓJŚĆ ŚLADEM EWY GAWRYLUK, KTÓRA WYBRAŁA AKTORSTWO, CZYLI ZAWÓD, W KTÓRYM MOŻEMY ROBIĆ TAK NAPRAWDĘ WSZYSTKO.

emociónund technik // 10


i koszykówkę. Planowałam też udział w rajdach samochodowych. Miałaś okazję sprawdzić się w tej trudnej konkurencji? Nie, ale… zbierałam resoraki. Większa była Twoja kolekcja samochodzików czy lalek? Proporcje były chyba mniej więcej równe (śmiech). Wracając do aktorstwa – dlaczego Twój wybór padł akurat na ten zawód? Ponieważ jako aktor mogę wszystko... Taka byłam sprytna, że nie chcąc

rezygnować z niczego, wybrałam aktorstwo, czyli tak naprawdę wszystko. I za to kocham ten zawód! Pamiętasz moment, w którym zdecydowałaś się na zdawanie do szkoły aktorskiej? Pamiętam to całkiem dokładnie. W podjęciu tej decyzji pomogła mi koleżanka, która pewnego dnia powiedziała, że planuje zdawać do Łodzi. Pomyślałam wtedy „Ale jak to?! Dziewczyna z małego miasteczka może zdawać do najlepszej szkoły aktorskiej w Polsce?”. Następnego dnia podjęłam decyzję. I chociaż nie od razu się udało, bo miałam jeszcze epizod na pedagogice w Słupsku, to ostatecznie trafiłam właśnie do Łodzi. Mówisz, że gdy już byłaś małą dziewczynką, występowanie nie było dla Ciebie problemem. Jednak w paru udzielonych przez Ciebie wywiadach przeczytałem, że na pierwszych latach szkoły aktorskiej wcale nie było tak różowo... To prawda. Zmiana środowiska mi nie posłużyła – nagle znalazłam się daleko od domu, od przyjaciół.

150 RAZY ZAGRALIÂMY W TEATRZE WSPÓ¸CZESNYM SZTUK¢ „MI¸OÂå NA KRYMIE” S¸AWOMIRA MRO˚KA

Fotograf: Marcin Asystent fotogr Kempski / ilike-photo.c Stylizacja: Ma afa: Andrzej Cieplik / ilik om e-p rta Siniło / ilik Włosy: Emil Zed e-photo.com hoto.com Make up: Marcin/ ilike-photo.com Szczepaniak Produkcja: Mik ołaj Jaźwiecki / ilike-photo.c om

Kim byś była, gdybyś nie została aktorką? Długo nie wiedziałam, kim chcę zostać – za dużo rzeczy mnie interesowało. Już od przedszkola brałam udział w różnego rodzaju występach. Nieco później myślałam o zostaniu strażakiem, bo imponowały mi te wielkie czerwone pojazdy. Chciałam też być sklepową, bo sądziłam, że wszystkie pieniądze wkładane do kasy należą do niej. W szkole należałam do kółka chemicznego, ale chyba jeszcze więcej czasu spędzałam na zgrupowaniach Szkolnego Klubu Sportowego – grałam w siatkówkę

11 // emociónund technik


LA CONVERSACIÓN | DAS GESPRÄCH Także pierwsze zetknięcie z teatrem było dla mnie bardzo trudne. Stałam się ofiarą typowego błędnego koła – brak wiary ze strony otoczenia spowodował, że i ja utraciłam wiarę w siebie. Na szczęście, po jakimś czasie, wszystko wróciło do normy. Parę lat później Jan Machulski, który był wtedy opiekunem naszego roku, podszedł do mnie po premierze filmu, w którym grałam, i powiedział: „No widzisz, jak dobrze, że cię nie wyrzuciliśmy” (śmiech). Potem trafiłaś do Teatru Współczesnego. Która Twoja rola była tam najważniejsza? Ta w „Miłości na Krymie” Mrożka. Przerodziła się ona w miłość w Warszawie. Waldek (Waldemar Błaszczyk – mąż Ewy Gawryluk) wielokrotnie przychodził na tę sztukę, a że graliśmy ją około 150 razy, miał wiele okazji... Skoro już jesteśmy „na deskach”, to może zdradzisz, jak wygląda codzienność aktora teatralnego? Proszę bardzo: dzień zaczyna się od prób, które trwają zwykle od dziesiątej do czternastej. A potem już około osiemnastej teatr znów wzywa, by przygotować się na spektakl, który trwa zwykle do późnego wieczora. Biorąc pod uwagę, że grałam ok. 20 spektakli w miesiącu, czasu na życie poza teatrem zostawało niewiele. Z tego też względu, gdy zaszłam w ciążę, powiedziałam sobie „dość”. I mówiąc szczerze, to specjalnie za tym życiem nie tęsknię. Jesteś kojarzona z rolą Ewy z „Na Wspólnej”. Lubisz siebie w tej roli czy chciałabyś w niej coś zmienić? Nie należę do aktorek, które chodzą do scenarzystów i proszą o wprowadzenie zmian do granej roli. Lubię niespodzianki i to, co przyniesie los. Z jakim wyprzedzeniem dowiadujesz się o tym, co wydarzy się w serialu? Kilka dni temu otrzymałam scenariusz na 12 odcinków do przodu. To miłe, bo czuję się, jakbym zaglądała w swoją przyszłość. A czy bycie matką na planie pomogło Ci w odnalezieniu się w roli prawdziwej matki? Może nawet myślałam, że tak będzie, ale to tylko przed urodzeniem Marysi. Bycie matką na planie kończy się wraz z ostatnim klapsem, po którym idziesz do domu. A rola prawdziwej matki nie kończy się nigdy – musisz być z dzieckiem tak naprawdę cały czas. Przynajmniej do pewnego wieku. No właśnie – zapewne spędzasz też z Marysią sporo czasu w samochodzie. Oczywiście. I od razu powiem, że SEAT Altea Freetrack 4, którym jeżdzę na co dzień, to optymalne auto dla matki z dzieckiem. Dlaczego? Po pierwsze:

emociónund technik // 12


auto daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa, także dzięki napędowi na cztery koła, bez którego nie wyobrażam sobie już jeździć. Po drugie: możliwość podłączenia DVD do ekranu zamontowanego w suficie. To element nie do przecenienia, kiedy dziecko może podczas jazdy oglądać swoje ulubione bajki, nagle w aucie nastaje cisza i spokój, a ja mogę skupić się na jeździe.

NIE NALE˚¢ DO AKTOREK, KTÓRE CHODZÑ DO SCENARZYSTÓW I PROSZÑ O WPROWADZENIE ZMIAN DO GRANEJ ROLI. LUBI¢ NIESPODZIANKI I TO, CO PRZYNIESIE LOS

Podkreślasz znaczenie napędu na cztery koła – to naprawdę aż tak przydatne wyposażenie? Powiem krótko – jeśli pojeździsz takim autem przez dłużej niż tydzień, w różnych warunkach drogowych, już nie będziesz chciał samochodu z innym napędem. Ludzie często myślą, że 4x4 przydaje się tylko podczas jazdy po lesie czy zimą przy dojeździe na wyciąg. Nic bardziej mylnego – wystarczy, że spadnie deszcz, i już można docenić zalety płynące z tego rozwiązania. Dla mnie jest ono o tyle nieodzowne, że droga dojazdowa do naszego domu jeszcze nie jest wykończona i prawie codziennie wyciągam z błota sąsiadów naszym dzielnym Freetrackiem. Wtedy wcielam się trochę w upragnioną rolę kierowcy rajdowego! (śmiech)

13 // emociónund technik


EL TESTO | DER TEST

DONDE ESTA emociónund technik // 14

IBIZA SC

IBIZA 5D

DŁUGOŚĆ: 4034 mm WYSOKOŚĆ: 1428 mm SZEROKOŚĆ: 1693 mm MASA WŁASNA: 974 – 1172 kg POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA: 284 l

DŁUGOŚĆ: 4052 mm WYSOKOŚĆ: 1445 mm SZEROKOŚĆ: 1693 mm MASA WŁASNA: 999 – 1191 kg POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA: 292 l

BARCELO


ONA?

IBIZA ST DŁUGOŚĆ: 4227 mm WYSOKOŚĆ: 1445 mm SZEROKOŚĆ: 1693 mm MASA WŁASNA: 1110 – 1225 kg POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA: 430 l

GDZIE JEST BARCELONA? O ŻYCIU NOCNYM POLSKIEJ STOLICY JUŻ PISALIŚMY NA TYCH ŁAMACH. DOWIEDLIŚMY WTEDY, ŻE W KATEGORII LICZBY ROZRYWEK WARSZAWA MOŻE KONKUROWAĆ NAWET Z IBIZĄ. TYM RAZEM SPRAWDZAMY, CZY POLSKA STOLICA PO ZMIERZCHU MOŻE WYGLĄDAĆ JAK BARCELONA. POMAGAJĄ NAM W TYM... TRZY IBIZY. SPÓJRZCIE I OCEŃCIE SAMI!

15 // emociónund technik


EL TESTO | DER TEST

B

IBIZA 5D

IBIZA ST

SILNIK: 1.9 TDI MOC: 105 KM PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h: 10,6 s V-MAX: 187 km/h ŚREDNIE SPALANIE: 4,7 l/100 km

SILNIK: 1.2 TSI MOC: 105 KM PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h: 11,2 s V-MAX: 182 km/h ŚREDNIE SPALANIE: 5,5 l/100 km

adanie „katalońskości” Warszawy rozpoczęliśmy dość późnym wieczorem. To właśnie wtedy większość mieszkanców Barcelony wraca z pracy. Godziny szczytu przypadają na ok. 20:00-21:00. W tym czasie na al. Jana Pawła II jest już spokojniej, co ułatwia nam robienie zdjęć i lepsze przyjrzenie się samochodom.

służący do przewożenia pralki czy lodówki – linia ST jest pełna dynamiki i lekkości, czym zdecydowanie wyróżnia się na tle często pudełkowatej konkurencji. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że nowa Ibiza w swojej najbardziej praktycznej odmianie to najzgrabniejszy samochód tego typu w segmencie B. Ale zaraz, gdzie jest Barcelona?

Rodzina w komplecie Do dwóch wersji nadwoziowych, które są dostępne już od jakiegoś czasu, dołączyła zupełnie nowa – ST. Tym skrótem SEAT określa nadwozie typu kombi. Nie jest to jednak typowy pojazd

˚ycie zaczyna si´ po 22:00 Podobnie jak w mieście Gaudiego, także w Warszawie życie nie zamiera po 22:00. Restauracje są pełne ludzi, muzyka gra w najlepsze. Także

emociónund technik // 16

w naszych Ibizach, których kolorowy zastęp wywołuje uśmiech na twarzach przechodniów. To warto podkreślić – mieszkańcy polskiej stolicy coraz częściej uśmiechają się do siebie, mijając się na ulicy – te zachowania, dotąd charakterystyczne wyłącznie dla krajów południowych, coraz częściej spotyka się i u nas. Najwięcej spojrzeń skupia na sobie oczywiście ognista Cupra, a to za sprawą żółtego lakieru, potężnych felg i kompletu spojlerów. Zaraz za nią plasuje się odmiana ST – zupełna nowość na naszych drogach. Wersja pięciodrzwiowa jest już w Polsce dobrze znana i bardzo popularna.

W miasto! Po solidnym posiłku (Katalończycy najczęściej raczą się owocami morza lub tapas – niewielkimi przekąskami, na które mogą się składać mięsa, warzywa, także owoce morza) jedziemy w poszukiwaniu miejsc, gdzie można miło spędzić czas z przyjaciółmi. Odwiedzamy najpopularniejsze lokalizacje w stolicy, po drodze uważnie przyglądając się samochodom i oceniając ich charakter oraz właściwości. Jeden model, wiele temperamentów Nasza flota to pełen wachlarz modelowy Ibizy – od wersji „najgorętszej” do


IBIZA SC SILNIK: 1.4 TSI DSG MOC: 180 KM PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h: 7,2 s V-MAX: 225 km/h ŚREDNIE SPALANIE: 6,4 l/100 km

180

Foto: Andrzej Cieplik / ilike-photo.com

KONI MECHANICZNYCH MA SILNIK 1.4 TSI ZAMONTOWANY W IBIZIE CUPRA

rodzinnej. Ibiza Cupra zachwyca przyspieszeniem i trzymaniem się drogi. Samochód pomimo dużych kół i niskoprofilowych opon dzielnie radzi sobie z nierównościami warszawskich ulic. Nieoceniona okazuje się też seryjna w każdej Cuprze skrzynia biegów DSG – jej zalety doceniamy zarówno w korkach, jak i podczas dynamicznej jazdy, wiążącej się z częstym przyspieszaniem i hamowaniem. Z kolei pod maską pięciodrzwiowej Ibizy pracuje silnik TDI o mocy 105 KM. To nad wyraz udane połączenie dynamiki, komfortu i ekonomiki – samochód świetnie przyspiesza, doskonale amortyzuje nierówności, a przy tym wyjątkowo

rzadko zagląda na stację benzynową. W towarzystwie jest jeszcze Ibiza ST – to jeden z nielicznych na rynku dowodów, że kombi segmentu B może ładnie wyglądać i świetnie się prowadzić. Przestrzeń bagażowa i praktyczne rozwiązania podnoszące komfort codziennej eksploatacji dopełniają obrazu tego modelu.

Donde esta Ibiza? Jeśli kataloński styl życia i południowy temperament są Wam bliskie, nie zastanawiajcie się ani sekundy. Wszystkie odmiany przebojowej Ibizy czekają na Was w naszych salonach. Zapraszamy na jazdę próbną! 17 // emociónund technik


EL MODO DE VIDA | DER LEBENSSTIL

ANDRES, SEAT Altea XL 220 tys. km „Taksówkarzem jestem od 10 lat. Moja obecna Altea jest już 3. SEAT-em, którego użytkuję. Średnio robię ok. 70 tys. km na rok, dlatego podstawą jest dla mnie oszczędny silnik diesla i... bezawaryjność tego auta. Jak dotąd wymieniałem wyłącznie materiały eksploatacyjne. Nowa Alhambra? Bardzo mi się podoba, już teraz wiem, że będzie to moje następne miejsce pracy”.

EMOCIÓN UND ORDNUNG W NOWYM JORKU SĄ ŻÓŁTE. W LONDYNIE NAJCZĘŚCIEJ CZARNE I Z POZORU ARCHAICZNE. TE Z NIEMIEC CZĘSTO KOŃCZĄ ŻYWOT NA POLSKICH ULICACH – CHARAKTERYSTYCZNY KREMOWY LAKIER ZDRADZA ICH POPRZEDNIE PRZEZNACZENIE. CZARNY SAMOCHÓD Z ŻÓŁTYMI DRZWIAMI? WITAMY W BARCELONIE!

S

tolica Katalonii to miejsce ukochane przez najwyższej klasy awangardę – działali tam m.in. Antonio Gaudi, Joan Miró czy młody Picasso. Wiele tam przykładów odważnej architektury, a jednak ulice sprawiają wrażenie niezwykle uporządkowanych. Podobnie rzecz się ma z poruszającymi się po nich taksówkami, których malowanie zlecił chyba Henry Ford – założyciel słynnej

emociónund technik // 18

amerykańskiej marki, który swoim klientom „oferował dowolny kolor pojazdu, pod warunkiem że... był to kolor czarny”.

Niemiecki porzàdek W Barcelonie zasada Forda uległa drobnej modyfikacji. Wszystkie taksówki mają ozdobnik w postaci żółtych drzwi. Dzięki temu już z daleka widać nadjeżdzające taxi, co jest

o tyle istotne, że w stolicy Katalonii, podobnie jak w Nowym Jorku, taksówkarze reagują na każde skinienie. Ułatwieniem jest też jeden taryfiaktor cen, obowiązujący wszystkie korporacje w całej aglomeracji. Nie ma więc ryzyka, że ktoś na wzór krakowskich przewoźników czających się wokół dworca PKP przewiezie nas na odległość 3 km za kwotę 300 zł.


Dominator Rzut oka na statystykę: wg różnych szacunków od 60 do 75 proc. wszystkich taksówek w Barcelonie stanowią auta marki SEAT. Można powiedzieć, że miasto jest poligonem doświadczalnym samochodów z fabryki SEAT-a w Martorell. Nie trzeba długo szukać aut z przebiegiem powyżej 500 tys. km, a zdarzają się także takie, dla których 1 mln km to tylko wspomnienie. Nic dziwnego, że kierowcy zapytani o opinię na temat swoich samochodów w pierwszej kolejności chwalą wielką niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji – to w końcu dla nich najważniejsze, jak zresztą chyba dla zdecydowanej większości posiadaczy czterech kółek.

Czekajàc na nowà Alhambr´ Gros czarno-żółtych SEAT-ów to modele Altea XL, Toledo oraz oczywiście van Alhambra. Wszystkie cechują się wyjątkowo przestronnym wnętrzem oraz dostępnością bardzo oszczędnych silników diesla. Zrozumiałe jest więc wielkie zainteresowanie, jakie wzbudzała nowa Alhambra na ulicach Barcelony w czasie sesji zdjęciowej w dniu swojej prezentacji (strony 8-9). Brać taksówkarska dosłownie zasypała nas gradem pytań o niemal każdy detal nowego modelu. W ciemno można założyć, że już wkrótce na ulicach stolicy Katalonii pojawią się setki charakterystycznie malowanych vanów SEAT-a najnowszej generacji...

ANTONIO, SEAT Alhambra 580 tys. km „Moja firma to jednoosobowa »korporacja taksówkarska«. Oczywiście dotyczą mnie jednakowe zasady odnośnie do malowania pojazdu oraz taryfikatora. Dlaczego Toledo? Poprzednim zrobiłem ponad 500 tys. km bez większych napraw. Teraz mam zamiar pobić ten rekord”.

Foto: Andrzej Cieplik / ilike-photo.com

SERGIO, SEAT Toledo 350 tys. km

75

PROC. TAKSÓWEK W BARCELONIE TO SEAT-y

„Moje auto ma już swoje lata. Dlaczego nie zmieniłem go wcześniej? Czekałem na nowy model! I bardzo się cieszę, bo już za ok. 2 tygodnie go odbieram! Wybrałem wariant z silnikiem 2.0 TDI z automatyczną przekładnią DSG. To większy komfort oraz... mniejsze zużycie paliwa”.

W BARCELONIE WSZYSTKIE KORPORACJE TAKSÓWKOWE OBOWIÑZUJE JEDEN TARYFIKATOR CEN

19 // emociónund technik


EL ESTILO | DER STIL

MACHO

NA OBCASACH NIEKTÓRZY MÓWIÑ, ˚E W MODZIE BYŁO JU˚ WSZYSTKO: MINI, MIDI, MAXI, GORSETY, ˚ABOTY, RAMIONA PODKREÂLONE PODUSZKAMI, DWURZ¢DOWE I JEDNORZ¢DOWE GARNITURY, BALERINKI, KOTURNY… I TAK BEZ KO¡CA. CZY˚BY?

W

ielkà modowà rewolucjà na granicy skandalu było ubranie kobiety w spodnie zarezerwowane przez wieki wyłàcznie dla m´˝czyzn. Dzisiaj my, kobiety, nie wyobra˝amy sobie ˝ycia bez kilku par seksownych d˝insów w szafie. Panowie te˝ polubili nas w tej cz´Êci garderoby, która potrafi Êwietnie podkreÊliç atuty kobiecej sylwetki. Ale co powiecie na faceta w wysokich damskich szpilkach?! W dodatku wywodzàcego si´ z odwiecznej krainy latynoskiego macho – Hiszpanii?

emociónund technik // 20

Tego w modzie nie było. Ale ju˝ jest. Nazywa si´ Victor Blanco.

Victor kocha glamour O dwudziestoszeÊciolatku Êwiat mody po raz pierwszy usłyszał, kiedy siedem lat temu pracował jako konsultant modowy dla uznanej kataloƒskiej marki Furest. Od tej pory Victor postanowił oddaç si´ bez reszty miksowaniu stylu, mody i luksusu. Z jego usług skorzystały ju˝ takie marki, jak Dolce&Gabbana, Bally, Prada i Ralph Lauren. Victor poznał w ten sposób Êwiat

gwiazd i celebrytów, stajàc si´ konsultantem VIP-ów w sprawach mody oraz ich osobistym stylistà i shopperem. Blanco nieustannie podró˝uje po Êwiecie, wyłapujàc nowe trendy w modzie i pomagajàc swoim klientom osiàgnàç wyjàtkowy wyglàd, o który dzisiaj naprawd´ nie jest łatwo. O dziwo – i chyba na szcz´Êcie dla klientów – jego stylizacje niewiele majà wspólnego z jego wizjà samego siebie. Otó˝ Victor wielkà miłoÊcià darzy… damskie buty na wysokich obcasach. Do tego stopnia, ˝e jest to jego

dy˝urne obuwie na co dzieƒ. Przemyca równie˝ inne, do tej pory kojarzone z damskà garderobà elementy stroju: wzory w panterk´, futra, legginsy, torebki. Obecnie Victor jest odpowiedzialny za publiczny wizerunek grona aktorek, aktorów i hiszpaƒskich gwiazdek, a ju˝ wkrótce na rynku uka˝e si´ jego pierwsza ksià˝ka.

Klasyka i lekki pazur Tyle Victor. A jak to si´ ma do dzisiejszej mody na ulicach Barcelony? Nie chodzà po niej m´˝czyêni na wysokich obcasach.


Foto: Andrzej Cieplik / ilike-photo.com

28

BUTIKÓW MODOWYCH NALICZYLIÂMY NA JEDNEJ Z ULIC BARCELONY

Najbardziej sfeminizowane wydajà si´ kolory m´skiej garderoby, ró˝owe koszule, pastelowe kratki, zdarzajà si´ młodzi z torbà przez rami´, ale sà to wzory toreb m´skich szytych np. przez hiszpaƒskà Zar´. Panowie stawiajà zdecydowanie na luz i wygod´. Barcelona, pomimo ˝e jest miastem kosmopolitycznym i prawdziwym tyglem ró˝nych wpływów, wyglàda zupełnie inaczej ni˝ np. Londyn. W Londynie prawie ka˝dy przechodzieƒ przykuwa wzrok wymyÊlnà, cz´sto odwa˝nà stylizacjà, awangardowym wyglàdem. Barcelona to kopalnia Êwietnej

i niedrogiej hiszpaƒskiej mody dla tych, którzy nie chcà rzucaç si´ w oczy zaraz po wyjÊciu z domu. W du˝ych sklepach Mango, Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka mo˝na kapitalnie si´ ubraç niezale˝nie od wieku. Dla tych, którzy chcà byç widoczni z daleka, rajem b´dà liczne sklepy marki Desigual. To ubrania dla ludzi, którzy chcà byç inni od reszty. Tu widaç pe∏ne temperamentu, latynoskie oblicze kraju. Ubrania we wszystkich mo˝liwych kolorach, fantastycznych wzorach i rewelacyjnych fasonach uszyte z wysokiej jakoÊci

materiałów. Nie sposób przejÊç w nich niezauwa˝onym. W dodatku majà magicznà moc, wystarczy wło˝yç bajecznie kolorowà bluzk´, by krzywa nastroju poszybowała w gór´.

Zostawmy na chwil´ m´˝czyzn… Hiszpanki. Uczta dla oka. Mistrzynie w subtelnym eksponowaniu kobiecoÊci. Falujàce sukienki w kwiaty do samej ziemi, długie spodnie, ale za to odkryte ramiona, krótka spódniczka, ale płaskie sandałki... 21 // emociónund technik


LA CORRIDA | DER WETTLAUF

Foto: ADIDAS

VIVA ES

emoci贸nund technik // 22


SPANA! TAKI OKRZYK WIECZOREM 11 LIPCA ZAGOÂCI¸ NA USTACH MILIONÓW KIBICÓW NA CA¸YM ÂWIECIE. REPREZENTACJA HISZPANII PO RAZ PIERWSZY W HISTORII WYGRA¸A MISTRZOSTWA ÂWIATA W PI¸CE NO˚NEJ. PI¢KNY SEN HISZPA¡SKIEJ PI¸KI TRWA…

S

en rozpocz´ty podczas mistrzostw Europy w 2008 roku, kiedy to na boiskach w Austrii i Szwajcarii Hiszpanie nie mieli sobie równych. W sezonie 2008/09 rzesze fanów futbolu zachwyca∏y si´ grà FC Barcelony, dla której zdaniem wielu by∏ to najlepszy sezon w historii. Kataloƒczycy zdobyli mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii, wygrali Lig´ Mistrzów, zdobyli Superpuchar Europy oraz Puchar Interkontynentalny. W tym roku Hiszpanie dopisali do swojego konta kolejny, najwi´kszy z mo˝liwych sukcesów – mistrzostwo Êwiata w piłce no˝nej.

Zachwycali, lecz nie wynikami WczeÊniej przez wiele lat reprezentacja Hiszpanii porywała swojà grà, jednak nie sz∏y za nià wyniki. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, nie liczàc Euro 2008, najwi´kszym jej sukcesem było dotarcie do çwierçfinału mistrzostw Europy i Êwiata. A˝ do tego roku, gdy na mundialu Hiszpanie okazali si´ najlepsi. Co ciekawe, zdaniem wielu kibiców na południowoafrykaƒskich boiskach nie zachwycali. Zabraknàç im mog∏o przede wszystkim bramek – wszystkie mecze, jakie w fazie pucharowej rozegrali piłkarze z Pó∏wyspu Iberyjskiego, koƒczyły si´ wynikiem 1:0. W sumie podczas mistrzostw Hiszpanie strzelili osiem goli – najmniej w historii spoÊród zdobywców tytu∏u. Jednak nie tylko dlatego by∏ to… …szczególny mundial Pierwszy raz w dziejach z fazy grupowej nie wyszli mistrzowie i wicemistrzowie Êwiata. Zarówno W∏osi, jak i Francuzi zaj´li ostatnie miejsca w swoich grupach i pojechali do domów po rozegraniu zaledwie trzech spotkaƒ. Na tym niespodzianki si´ jednak nie skoƒczy∏y. Do 1/8 finału awansowały Słowacja i Korea Południowa, zaÊ w çwierçfinałach odpad∏y uchodzàce za faworytów zespo∏y z Ameryki Południowej – Argentyna i Brazylia. Zaskoczy∏ z kolei Urugwaj, który zajà∏ 4. miejsce. D∏uga droga do tytu∏u Co jest receptà na sukces hiszpaƒskiej pi∏ki? Wielu bez zastanowienia wska˝e: system szkolenia. Dzieci zaczynajà gr´ w wieku 6-7 lat, praktycznie w ka˝dej miejscowoÊci znajdujà si´ kluby pi∏karskie, w których mogà trenowaç. Bardzo dobrze rozwini´ty system szkoleniowy majà najlepsze kluby. Samà akademi´ piłkarskà FC Barcelona tworzy kilkanaÊcie dru˝yn juniorskich, dru˝yny z Primera Division nawiàzujà tak˝e współprac´ z mniejszymi klubami w kraju.

PRZEZ MIESIÑC

pi∏ka Jabulani, stworzona przez firm´ Adidas, towarzyszy∏a pi∏karzom podczas ka˝dego meczu. Na fina∏ przygotowano jej specjalnà, z∏otà edycj´

Nie tylko pi∏ka Wa˝na jest te˝ pozasportowa edukacja, na którà zwraca si´ szczególnà uwag´. Treningi sà zorganizowane w taki sposób, by m∏odzi pi∏karze mogli si´ oddaç równie˝ innym swoim pasjom, nie tylko pi∏ce no˝nej. Trenerzy ponadto sà w sta∏ym kontakcie ze szko∏ami, do których ucz´szczajà ich podopieczni. Gdy tylko pojawià si´ jakiekolwiek problemy – z zachowaniem czy ocenami, karà jest odsuni´cie od treningów. Brak poprawy oznacza jedno – koniec marzeƒ o graniu. A jest o co graç. Przykłady Xaviego, Ikera Cassiliasa, Andrésa Iniesty czy Davida Villi pokazujà, ˝e warto…

23 // emociónund technik


EL DISENO | DAS DESIGN

Futurystyczne

Nowoczesne

Sylwetka modelu IBE urzeka Êmia∏ymi, zdecydowanymi kszta∏tami, które w po∏àczeniu z futurystycznymi detalami czynià samochód absolutnie wyjàtkowym. Narysowane ostrà kreskà lusterka zewn´trzne pozostajà jednymi z najbardziej charakterystycznych w Êwiecie motoryzacji.

Po lustrach w kształcie m.in. niedêwiedzia, krowy, osła, słonia czy ˝yrafy powstało Kangaroo Mirror – kolejne wielkie dzieło z serii „Easy fun”, słynnego na całym Êwiecie Jeffa Koonsa, koontynuatora dadaizmu i pop-artu. To kryształowe lustro zostało wykonane z barwionego szkła z ramà ze stali nierdzewnej. Zwierz´ta sà ulubionym motywem twórczoÊci Koonsa. Wystarczy przypomnieç sobie takie rzeêby, jak: „Rabbit”, „Elephant”, wykonane ze stali nierdzewnej, czy ogromnà, kwiatowà „Puppy”, wystawianà m.in. w Nowym Jorku, Sydney i Bilbao. Artyst´ inspirujà m.in. przedmioty codziennego u˝ytku oraz reklama.

Nastrojowe

Lustro „Diva” zaprojektował Jean-Marie Massaud, artysta pracujàcy dla „Glas Italia”. To stojàce lustro z koloryzowanà szklanà strukturà, stworzone dzi´ki połàczeniu z dymionym szkłem. Wy˝sza i ni˝sza jego cz´Êç sà półprzezroczyste, natomiast centralna partia udoskonalona została o niezwykle interesujàcy punkt – punkt, który przepuszcza lekkà smug´ Êwiatła widocznego neonu. Nasze oko przyciàga czerwony sznurek zakoƒczony wiàzkà fr´dzli, który słu˝y do włàczenia i wyłàczenia Êwiatła, podkreÊlajàc smak i wyrafinowanie. Ten luksusowy gad˝et (cena si´ga 7 tys. zł!), idealny dla zwolenników minimalistycznego wystroju wn´trz, nadaje ciepłe i zmysłowe Êwiatło.

Eleganckie

Gwiezdny system – tak w j´zyku angielskim nazywa si´ kolekcja eleganckich luster wykonana przez Xaviera Lusta – potrzebuje du˝ej przestrzeni do powieszenia. Dost´pna jest w wymiarach: 130x130 cm i 90x240 cm, a ramy wykonane sà z anodowego aluminium. Cena tego gwiezdnego systemu jest równie˝ kosmiczna – wynosi 10 tys. zł! Xavier Lust w Êwiatowym designie zaistniał w 1999 r., kiedy opracował własnà technik´ gi´cia metalu, nazywajàc jà deformacjà płaszczyzn. Tworzy m.in. dla takich firm, jak Baleri Italia, Driade, Extremis, Modular.

Klasyczne

Metoda tworzenia luster z płaskiego kawałka szk∏a zosta∏a wynaleziona w XVI w. przez szklarzy z Murano pod Wenecjà. Pokryli oni tylnà stron´ szkła ołowiem, otrzymujàc prawie idealne i równomierne odbicie Êwiatła. Przez wiele lat weneckie lustra, zamieszczane w misternie dekorowanych ramach, były nieodłàcznym elementem wytwornych wn´trz w całej Europie. Do dziÊ sà synonimem luksusu – r´cznie rzeêbione lustro weneckie z XIX w. kosztuje ponad 150 tys. zł!


6($7,%,=$3,รน.1$,7(&+12/2*,$   7(5$=5ย”:1,(รฐ::(56-,.20%,  

-XรดRG 35

990]รƒ

3R]QDMQRZHJR6($7D,EL]D67ร”G\QDPLF]QHNRPEL]EDJDรฐQLNLHPRSRMHPQRรซFLDรฐOLWUยดZ:\SRVDรฐRQDZQRZRF]HVQHVLOQLNL76,LPSRQXMรฏFHG\QDPLNรฏ           LQLVNLP]Xรฐ\FLHPSDOLZDRUD]VLHGPLRVWRSQLRZรฏGZXVSU]รตJรƒRZรฏVNU]\QLรตELHJยดZ'6*QRZD,EL]D67GRVWรตSQDMHVWQDW\FKPLDVWXQDMEOLรฐV]HJR'HDOHUD          PDUNL6($73U]\MGรฌLVSUDZGรฌQRZHDWUDNF\MQHFHQ\ZQDV]\FK6DORQDFK     

MEMBER OF THE VOLKSWAGEN GROUP ,QIROLQLD NRV]WSRรƒรฏF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUDMDN]DSRรƒรฏF]HQLHORNDOQH

      

seat.pl


LA ARQUITECTURA | DIE ARCHITEKTUR

KATALO¡SKA

WENECJA

TU POŁUDNIOWY STYL ˚YCIA, PI¢KNO ARCHITEKTURY ROMA¡SKIEJ I GRECKIEJ ORAZ KANAŁY RODEM Z WENECJI ŁÑCZÑ SI¢ Z NOWOCZESNOÂCIÑ, PODNIEBNYMI SZALE¡STWAMI I RAJEM DLA FANÓW SPORTÓW WODNYCH. EMPURIABRAVA. emociónund technik // 28


To

niewielka, ponadpi´ciotysi´czna miejscowoÊç poło˝ona na słynnym Costa Brava. Od stolicy Katalonii, Barcelony, dzieli jà 150 km, a do granicy hiszpaƒsko-francuskiej jest ledwie 40 km. Ale to nie poło˝enie sprawia, ˝e w sezonie letnim Empuriabrava odwiedza ok. 80 tysi´cy turystów…

¸ódkà na romantycznà kolacj´ Miasteczko jest podzielone na trzy strefy. Pierwsza z nich to rejon usługowo-handlowy, gdzie znajdujà si´ sklepy oraz hotele. Druga strefa to okolice pla˝y z barami, klubami, dyskotekami oraz restauracjami. O ile pierwsze dwa obszary sà typowe dla tego typu miejscowoÊci, to trzecia strefa, przypominajàca Wenecj´, jest wyjàtkowa. Dzi´ki ponad 30-kilometrowej sieci kanałów do wielu rezydencji, oÊrodków czy na romantycznà kolacj´ mo˝na podpłynàç łódkà i zacumowaç przy niewielkim doku,

podziwiajàc charakterystyczne dla Êródziemnomorskiej zabudowy domki. W licznych knajpkach mo˝na naprawd´ dobrze zjeÊç, a kucharze uwielbiajà popisywaç si´ swoimi umiej´tnoÊciami na oczach klientów. TuryÊci mogà rozkoszowaç si´ smakiem Êwie˝o złowionych ryb, owoców morza oraz tradycyjnych kataloƒskich daƒ. Jednym z nich jest paella. To potrawa przygotowywana przede wszystkim z ry˝u z dodatkiem szafranu, podsma˝anym i gotowanym na metalowej patelni z dwoma uchwytami, zwanej właÊnie paellera lub paella. Mo˝e zawieraç kawałki owoców morza, mi´sa królika, drobiu i ró˝nych warzyw.

Dzieƒ skoƒczy si´ na pla˝y Na Costa Brava nie jedzie si´ po to, by spaç – tam dopiero nocà zaczyna si´ prawdziwe ˝ycie. Ludzie bawià si´ na całej długoÊci pla˝y, popijajàc sargin´ – owocowe wino z kawałkami pomaraƒczy i cytryny. Hiszpanie gustujà tak˝e w mocniejszych trunkach – wino

bardzo cz´sto jest mieszane z rumem lub whiskey. Taƒce, zabawy trwajà do białego rana, a dyskusje mo˝na prowadziç tutaj zarówno z Hiszpanami, jak i z turystami z całego Êwiata.

Nie tylko surrealizm W sobotnie wieczory wszyscy taƒczà serdan´. Ten kataloƒski taniec z bardzo łatwymi krokami jest symbolem solidarnoÊci i jednoÊci Kataloƒczyków, dlatego mieszkaƒcy Empuriabrava biorà udział w tej radosnej ceremonii. Kultur´ i sztuk´ regionu mo˝na poznaç, odwiedzajàc Barcelon´, ale równie˝ nadmorskie, rybackie osady, jak np. Tossa de Mar ze Êredniowiecznymi murami obronnymi, które efektownie prezentujà si´ na pamiàtkowych zdj´ciach. B´dàc w pobliskiej Gironie, grzechem byłoby nie zwiedziç muzeum poÊwi´conego twórczoÊci Salvadora Dali. W okolicy znajduje si´ tak˝e park krajobrazowy, ale ju˝ sama roÊlinnoÊç porastajàca Empuriabrava b´dzie miłà odmianà dla naszej sosny. Liczne skalne

zatoczki, w których mo˝na schowaç si´ przed turystycznym zgiełkiem, sà obroÊni´te piniowymi lasami, dzi´ki czemu bajecznie wyglàdajà. To tam Dali niejednokrotnie szukał inspiracji, wi´c mo˝e i turystom uda si´ dostrzec le˝àce na pla˝y „mi´kkie zegary”?

Na wodzie, ziemi czy w powietrzu W Empuriabrava istnieje najwi´kszy w Europie klub spadochroniarski oraz jeden z najwi´kszych i najlepszych na Êwiecie aeroklubów. Za słonà opłatà z lotu ptaka mo˝na zobaczyç turkusowe wody wybrze˝a, strome klify oraz łódki pływajàce po kanałach. A je˝eli ktoÊ ma l´k wysokoÊci, to mo˝na wybraç si´ do jednej z wielu szkół nurkowania, by z bliska zobaczyç podwodnà faun´ i flor´. Na turystów czekajà te˝ wycieczki motorówkà, promem, szaleƒstwa na skuterach czy mo˝liwoÊç wypróbowania swoich umiej´tnoÊci na strzelnicy. Tutaj nie mo˝na si´ nudziç…

CZYM PORUSZAå SI¢ PO OKOLICY? Po pierwsze – łódka Mo˝e to byç na przykład zdobywca nagrody European Powerboat of the Year 2010 – Frauscher 717 GT. GT to skrót od Gran Tourismo, a znaczenia tych słów nie trzeba nikomu tłumaczyç. Fenomenalny wyglàd połàczono z niesamowitymi osiàgami – silniki w 717 GT majà moc od 250 do 420 KM. Niestety, równie˝ cena jest „imponujàca” i zaczyna si´ od 92 tysi´cy euro.

Po drugie – samolot Lotnisko i aeroklub? JeÊli macie 2 miliony euro do wydania, mo˝ecie zaimponowaç wszystkim, làdujàc w Empuriabrava samolotem Piper Meridian. Elegancki jednoÊmigłowy aeroplan sprawi, ˝e wszyscy w miasteczku zwrócà na Was uwag´, a Wy sp´dzicie podró˝, podziwiajàc krajobraz a˝ po widnokràg, siedzàc jednoczeÊnie w wygodnych, skórzanych fotelach.

Po trzecie – SEAT Pospolite rozwiàzanie? O nie, nie tym razem. Skoro mowa o Hiszpanii, nie mo˝na wybraç auta innego ni˝ SEAT. Leon FR b´dzie tutaj pasował jak ulał. Hatchback z silnikiem o mocy 211 KM dostarczy kierowcy nie mniej emocji ni˝ pilota˝ samolotu, a jego dynamiczna linia przykuje oko na równi z eleganckimi łodziami. Cena? Cztery razy ni˝sza od Frauschera 717 GT.

29 // emociónund technik


EL TESTO | DER TEST

CITY EKSPRES

OTO RELACJA Z BODAJ NAJBARDZIEJ EMOCJONUJÑCEGO TESTU CZYTELNIKA W WIELOLETNIEJ HISTORII „EMOCIÓN POTRAKTOWAŁY GO JAKO DOBRÑ OKAZJ¢ DO EKSPRESOWEGO OBSKOCZENIA KILKU SKLEPÓW. KONIEC BYŁ JED

Z

aczęło się niewinnie. Saska Kępa przywitała wszystkich w swojej wczesnojesiennej odsłonie. Tylko zielona Cupra R wyrazistym lakierem przypominała o tym, że kiedyś była tu wiosna. Na szczęście Aga, Basia i Kasia przystąpiły do zdjęć z bardzo pozytywnym nastawieniem – w końcu plan przewidywał ekspresowy shopping w paru najmodniejszych miejscach. Startujemy!

emociónund technik // 30


UND TECHNIK”. NASZE CZYTELNICZKI POCZÑTKOWO NAK CO NAJMNIEJ ZASKAKUJÑCY...

AGA

„Przyznam szczerze, że na takie »krzyczące« samochody zawsze patrzyłam z przekonaniem, że są kolorowe, głośne i rzucające się w oczy tylko dlatego, że ich właściciel taki być nie potrafi. To jak jest naprawdę, zaskoczyło mnie – nie sądziłam też, że jazda SEAT-em może być aż tak emocjonująca! Niesamowita jest pewność, z jaką to auto pokonuje nawet ciasne zakręty. Że nie wspomnę o hamulcach! Szkoda, że nie mogę zieloną Cuprą odbywać jazd w ramach kursu na prawo jazdy... Z drugiej strony niemożność samodzielnego poprowadzenia takiego auta tylko bardziej mnie zmotywowała i teraz zrobię wszystko, żeby zdać za pierwszym razem! A za parę lat... Kto wie... może Ibiza Cupra – chyba jest bardziej kobieca. Jedno jest pewne – ten test, choć bierny, zmienił nieco moje postrzeganie kolorowych samochodów”.

BASIA

6,2

Foto: Andrzej Cieplik / ilike-photo.com

„Nie lubię samochodów. Do testu czytelników namówiła mnie przyjaciółka Kasia, fanka motoryzacji. Początkowo byłam trochę znudzona całą sytuacją. Okazało się, że wszystkiemu winne były warszawskie korki. Gdy tylko na drodze zrobiło się nieco luźniej, Kasia pokazała mi, co ta maszyna naprawdę potrafi! Wow! Nie planowałam tego dnia iść do wesołego miasteczka, a tu nagle się w nim znalazłam. Być może podczas codziennej jazdy przeszkadzałoby chyba trochę za twarde zawieszenie (ach te polskie drogi...), ale poza tym jest to w pełni praktyczne i przestronne auto dla młodej rodziny. Jeśli dodać do tego urywające głowę przyspieszenia, okazuje się, że Cupra to jak Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Gdy chcemy, jedzie wolno i niepozornie, po to tylko, by za chwilę zostawić cały świat daleko w tyle. A to jest czasem naprawdę przyjemne! Zaraz, zaraz... Czy ja mówiłam, że nie lubię samochodów?!”.

SEKUNDY TO CZAS, W JAKIM CUPRA R ROZP¢DZA SI¢ DO 100 km/h KASIA

„Bardzo się ucieszyłam na wieść o tym, że będę mogła spróbować swoich sił za kierownicą najmocniejszego SEAT-a w historii. Jeździłam już dziesiątkami różnych samochodów, dlatego tym bardziej byłam ciekawa, jak radzi sobie jeden z najmocniejszych hot-hatchy. Spodziewałam się dobrych przyspieszeń, ale Cupra R mimo wszystko mnie zaskoczyła. Dobrze, że w ogóle zdążyłam odwiedzić jakikolwiek sklep, bo to auto naprawdę uzależnia! (Śmiech). Świetna skrzynia, elastyczny silnik, tylko niemieckich autostrad brak. Do tego ten zabójczy lakier – na każdych światłach kierowcy innych pojazdów pytali o liczbę koni, pojemność czy przyspieszenie. W zakrętach świetnie spisują się fabryczne fotele z doskonałym trzymaniem bocznym. Natomiast zaskakuje spalanie – nawet przy dość szybkiej jeździe nie przekracza mocno 10 l/100 km. Czy to auto dla mnie? Zdecydowanie tak! Prawda, dziewczyny? Do widzeniaaaa...”.

31 // emociónund technik


MÚSICA | DIE MUSIK

GIULIA Y LOS TELLARINI

WI¢CEJ NI˚

FLAMENCO Z HISZPA¡SKÑ MUZYKÑ WI¢KSZOÂCI Z NAS KOJARZY SI¢ FLAMENCO I WIELKI JULIO IGLESIAS. JEDNAK CZAS PŁYNIE, A NA PÓŁWYSPIE IBERYJSKIM MAMY NOWE MUZYCZNE GWIAZDY UWIELBIANE I CZCZONE NIE MNIEJ NI˚ PIŁKARSKIE KLUBY Z BARCELONY CZY MADRYTU. ICH SŁAWA I POPULARNOÂå POWOLI DOCIERAJÑ RÓWNIE˚ NAD WISŁ¢… emociónund technik // 32


H

istoria kataloƒskiej grupy Giulia y Los Tellarini pełna jest przypadków i zrzàdzeƒ losu. Tak te˝ było z przepustkà do ich mi´dzynarodowej kariery. Stał si´ nià film Woody’ego Allena „Vicky Cristina Barcelona”.

Giulia u Woody’ego Allena Trzy lata temu re˝yser zachwycił si´ ich piosenkà „Barcelona”, która stała si´ tematem przewodnim filmu, a inne utwory znalazły si´ na Êcie˝ce dêwi´kowej obrazu stworzonego przez nowojorczyka. Płyt´ z indierockowà muzykà na debiutanckim krà˝ku „Eusebio” wysłała do Allena dziewczyna jednego z członków zespołu. Tak rozpocz´ła si´ mi´dzynarodowa kariera bandu, który niedawno zało˝ył niezale˝nà wytwórni´ muzycznà. Poczàtek grupie dała wokalistka Giulia Tellarini ze swoim chłopakiem Alejandro Mazzonim. Giulia gra na akordeonie i tamburynie, pozostali na gitarze elektrycznej i basowej, perkusji, flecie, saksofonie i charango. Ten ostatni to andyjski instrument strunowy, pochodzàcy od 5-strunowych gitar renesansowych. Dzi´ki, Eusebio! Debiutancka płyta „Eusebio” nosi swój tytuł od imienia przyjaciela zespołu, staruszka mieszkajàcego w urokliwej dzielnicy Barcelony – Gracia. We wkładce do albumu wykorzystano jego infantylne obrazki, które zresztà całkiem dobrze wpisujà si´ w stylistyk´ utworów. Na płycie znajdziemy mocne, sugestywne chanson, intensywnà, specyficznie hiszpaƒskà odmian´ naturalizmu – tremendismo, ciepłe Êródziemnomorskie klimaty i słodki, chwilami wr´cz dziecinny głos Giulii. Przed oczami stajà kolorowe obrazy z filmów Almodóvara, południowa sjesta przy butelce czerwonego wina w półmroku skromnego baru. W utworach jest sporo melancholii, która – o dziwo – wprawia w dobry nastrój i działa jak balsam. W muzyce Tellarini wyczuwa si´ ponadto swoisty dystans i przymru˝enie oka. W tym roku Woody Allen w filmie „You Will Meet a Tall Dark Stranger” wykorzysta kolejny utwór zespołu…

Zadebiutowali w 2004 roku albumem „El Patio”, na którym wystàpiły goÊcinnie inne młode hiszpaƒskie gwiazdy. Ich debiut w stylu latynosko-karaibskim, bardzo lubianym przez Hiszpanów, okazał si´ olbrzymim sukcesem, a druga płyta „Cosas Ricas” ugruntowała wysokà pozycj´ zespołu na muzycznym rynku i otworzyła drzwi do mi´dzynarodowej kariery. Lekka muzyka, ocierajàca si´ o pop, reggae i ska, z niezwykłym wokalem Meri Lopez trafiła na listy przebojów m.in. Belgii, Szwecji, Holandii, Francji z przebojami „Buena estrella”, „Corazon” czy „Son de la cabeza”.

Paloma opuszcza Kordob´ Jeszcze jedno objawienie hiszpaƒskiej sceny muzycznej. Paloma Povedano. Pochodzàca z Kordoby wokalistka na dobre zadomowiła si´ w Barcelonie. W 2004 roku zało˝yła zespół Almasala. Komponuje wszystkie utwory i jest autorkà tekstów. Debiutancki album zespołu „Eolh” znalazł si´ w pierwszej dziesiàtce World Music Charts Europe. Muzyka na płycie to danie wielosmakowe: pieÊni bazujàce na flamenco, cygaƒskie i arabskie motywy, goràcy latynoski temperament, buzujàce emocje, orzeêwiajàca kubaƒska rumba, argentyƒskie tango, wszystko to uwspółczeÊnione i przyprawione silnym, radosnym głosem Palomy. Kataloƒska muzyka wpada w ucho, rodzi uÊmiech, jest wr´cz idealnym remedium na nadchodzàcà jesieƒ i najprostszym sposobem, by przenieÊç si´ na chwil´ do pi´knej, t´tniàcej ˝yciem Barcelony. Goràco polecamy!

Iberyjskie smako∏yki Innym muzycznym objawieniem z Barcelony jest zespół Costo Rico, który szturmem podbił hiszpaƒski rynek muzyczny, a z promocjà albumu „Cosas Ricas” (pol. smakołyki) zawitał do Europy, dajàc a˝ 150 koncertów. Costo Rico to miks salsy, rumby, samby i reggae. To porywajàca, radosna, pełna pasji popowokarnawałowa muzyka, przy której nawet Eskimos poczuje w sobie kropl´ goràcej latynoskiej krwi. Meri na Patio Zespół powstał w 1999 roku. Jego kobiecym głosem o wyjàtkowej barwie jest Meri.

150

KONCERTÓW ZAGRA¸ ZESPÓ¸ COSTO RICO PODCZAS TOURNEE PO EUROPIE

RETRO SONGS, DREAM TEAM

„Radio Retro” to najnowszy projekt artystyczny Mai Kleszcz i Wojtka Krzaka, muzyków Kapeli ze Wsi Warszawa, znanej publiczności na całym świecie. „Radio Retro” to hołd złożony złotym czasom polskiej piosenki, kiedy o przebojowości i popularności utworu decydowała melodia, dobry tekst i świetne wykonanie, królowała prostota, smak i elegancja. Czasom, które nie znały edycji czy cyfrowej obróbki. Autorem większości tekstów zawartych na płycie jest klasyk pióra Bogdan Loebl, współpracujący z zespołami Tadeusza Nalepy czy Stana Borysa, autor takich utworów, jak: „Kiedy byłem małym chłopcem” czy legendarnej „Anny”. To, co usłyszymy na płycie, powstało zaledwie podczas dwóch sesji nagraniowych! Dużo tutaj nawiązań do bluesa, folku, gipsy swingu, reggae, soulu czy jazzu. Album zawiera autorskie kompozycje Wojtka, które w połączeniu z charyzmatycznym głosem Mai stwarzają niezwykły klimat. „Radio Retro” to album zaskakujący i czarujący. Do udziału w nagraniach Maja i Wojtek zaprosili swoisty „dream team” – młodych polskich muzyków: Pawła Mazurczaka, Janka Smoczyńskiego, Huberta Zemlera – znanych ze współpracy z całą plejadą rodzimych artystów.

UCHEM PO MAPIE Tak zatytułowana jest kompilacja, która ukazała się pod koniec września nakładem Kayax. Prezentuje ona najciekawsze dźwięki kultur całego świata, a jej twórcami są Luis Andino Velez i Piotr Gronau, autorzy popularnej audycji w radiu PiN. Audycja swoją premierę miała jeszcze w Radiu Kolor za czasów Manna i Materny. W Radiostacji przez 3 lata była nadawana głównie w czwartkowe i środowe wieczory, żeby trafić w końcu do Radia PiN. „Można tu posłuchać zarówno artystów stricte ludowych, jak i jazzowych. Wzajemne przenikanie kultur, projekty muzyczne ludzi pochodzących z różnych krajów, czerpanie z tradycji i przekład na nowoczesną formę wyrazu, egzotyczne dźwięki i instrumenty to najpiękniejsze, co muzyka sobą prezentuje. A że najbardziej lubimy tę muzykę, której nie znamy, sprawia nam radość wyszukiwanie nieznanych szerzej artystów i przedstawianie ich dokonań na antenie”, mówią gospodarze audycji. „Ta płyta to skalp inżyniera Mamonia, lubiącego tylko te piosenki, które zna. Luis i Piotr długo tropili drania. Przemierzali kręte ścieżki brzmień ze wszystkich części świata. W końcu go dopadli: stworzyli audycję, wokół której zebrało się grono osób lubiących muzyczne zaskoczenia i odkrycia. Gratuluję”, powiedział Emil Marat, dyrektor programowy Radia PiN.

33 // emociónund technik


LA COMIDA | DIE SPEISE

FUTURYZM NA TALERZU TO, CO NAJBARDZIEJ WYRÓŻNIA KUCHNIĘ KATALOŃSKĄ, TO JEJ NIEZWYKŁA UMIEJĘTNOŚĆ OTWIERANIA SIĘ NA OBCE WPŁYWY I NADAWANIA IM INDYWIDUALNEGO CHARAKTERU. emociónund technik // 34


A

rabowie sprowadzili do Katalonii bakłażany, szpinak, szafran, goździki oraz cynamon. Wpływy baskijskie widać w różnorodności warzyw: zielonej fasoli, brukselki czy ciecierzycy, a żydowskie w bogactwie dodatków, jak rodzynki, migdały czy szczypiorek czosnkowy. Z kolei popularny królik w czekoladzie czy bullabesa – mocny wywar z ryb i owoców morza z dodatkiem szafranu – to efekt przenikania się kuchni katalońskiej z francuską. Wśród tutejszych przysmaków nie brakuje produktów mącznych, mięsnych – jagnięcina, cielęcina, królik, i jak w każdym kraju śródziemnomorskim ryb – ulubiony w tym regionie morszczuk oraz dorsz, oliwy z oliwek czy serów.

Mar i Muntanya W Katalonii kucharze mają duże pole do popisu, dysponując bogactwem wszelkich składników. Jest morze z wielkimi zasobami, klimat dogodny do uprawy owoców i warzyw, są grzybowe lasy pełne dziczyzny i tradycja hodowli zwierząt. Ponadto mieszkańcy tego regionu są otwarci na nowinki, lubią kontrasty, co przekłada się na ich upodobania kulinarne – lubią zestawiać ze sobą różne składniki. Najbardziej typowa dla tego trendu: kuchnia Mar i Muntanya, co znaczy „morze i góry”. To pyszny i nieczęsto spotykany sposób łączenia owoców morza z produktami mięsnymi. Do tego rodzaju połączeń należy wieprzowina z przegrzebkami, zupa z tuńczyka ze ślimakami, owoce morza z kurczakiem, ślimaki z pikantną kiełbasą chorizo albo bekonem, królik z langustą lub krewetkami.

SOS ROMESCO Sos romesco to jeden z najsmakowitszych wynalazków regionu, godny polecenia miłośnikom kuchni śródziemnomorskiej. To odpowiedź Katalończyków na liguryjskie pesto. Idealny zarówno do mięs, ryb, jak i warzyw. Składniki: 2 czerwone papryki 2 pomidory 1 ostra papryczka chili 2-3 ząbki czosnku 3 łyżki migdałów 1 kromka chleba, pokrojona w kostkę 1 łyżka czerwonego octu winnego ok. 80 ml oliwy z oliwek sól morska Przygotowanie: Papryki opiec na ogniu lub patelni grillowej, następnie obrać je ze skórki i podpiec w piekarniku. Pomidory zblanszować, obrać ze skórki i wydrylować pestki. Delikatnie podpiec w piekarniku razem z chlebem. Migdały uprażyć na suchej patelni. Dodać łyżkę oliwy z oliwek i podsmażyć razem z czosnkiem i posiekaną papryczką. Utrzeć całość, dodać chleb, kawałki pieczonej papryki, pomidory. Następnie dodać ocet i stopniowo dolewać oliwę. Doprawić solą morską do smaku.

SA¸ATKA KATALO¡SKA 100 g papryki czerwonej 50 g szynki serrano 200 g szpinaku czosnek sól morska grzanki prażone migdały lub orzeszki pinii Przygotowanie: Oczyszczony szpinak blanszować na oliwie z czosnkiem z przesmażoną szynką i posolić do smaku. Paprykę posmarować oliwą i wstawić do gorącego piekarnika. Piec, aż skórka sczernieje, i gorącą zawinąć w papierową torbę. Po ostudzeniu paprykę obrać i porwać lub pokroić w paski. Szpinak odcedzić z wody przez sito i ułożyć na talerzu na przemian szpinak i paprykę pokrojoną w długie paski. Uprażone na suchej patelni orzeszki wymieszać z oliwą i polać nią sałatkę. Podawać na zimno z grzankami.

35 // emociónund technik


SEAT Emocion und Techink Jesien/Zima 2010  

SEAT Emocion und Techink Jesien/Zima 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you