Page 1


słowo redakcji Drodzy Czytelnicy ! Kolejny rok naszej formacji seminaryjnej zbliża się ku końcowi. Czas wakacyjnego odpoczynku jest zawsze przez nas kleryków bardzo oczekiwany. Podczas tych chwil każdy z nas w sposób szczególny może przeżyć swoją relację z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, do którego został posłany w czasie wolnym od zajęć seminaryjnych. Jednak zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze wiele zajęć związanych z obchodami pobeatyfikacyjnymi naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II oraz z dwudziestą rocznicą jego wizyty na ziemi warmińskiej. W tym numerze pragniemy podzielić się z naszymi czytelnikami wszystkim tym, co dotyczyło Papieża Polaka, a dotknęło nas osobiście w ostatnim czasie. Osoba, nauczanie czy wreszcie sama uroczystość beatyfikacyjna Jana Pawła II w Rzymie wywarły ogromny wpływ na wszystkich ludzi, w tym także na alumnów warmińskiego seminarium duchownego. Zarówno tych dzisiejszych, ale i tych, którzy w przeszłości ukończyli naszą uczelnię. Każdy z nas przeżywa i rozważa treści przesłania, jakie pozostawił po sobie błogosławiony Jan Paweł II. Numer ten jest rodzajem refleksji nad osobą i dziełem tego wielkiego Polaka, a zarazem Papieża Kościoła Powszechnego. W niniejszym numerze nie zapomnimy także o bieżących sprawach, które miały miejsce w naszej wspólnocie seminaryjnej. Przedstawimy nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów warmińskich, którzy w tym szczególnym roku dostąpili łaski kapłaństwa sakramentalnego. Na nadchodzący czas wakacyjnego wypoczynku cała redakcja naszego seminaryjnego pisma życzy wszystkim czytelnikom miłego odpoczynku oraz błogosławionego czasu, który będzie przepełniony przeżywaniem swojej osobistej relacji do Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty obdarza Was wszelkimi potrzebnymi darami na czas wakacyjnych urlopów. Naszym współbraciom, którzy w tym roku przyjęli święcenia diakonatu i prezbiteratu życzymy, aby Duch Święty napełniał ich swoją mocą do głoszenia Jezusa Chrystusa wszędzie tam, gdzie zostaną posłani. Niech wiara w Zmartwychwstałego będzie ich chlubą i dumą każdego dnia.

Redaktor naczelny Serca Warmii kl. Adrian Mantykiewicz

Serce Warmii Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie nr 2(70) 2011 r.

Redaktor naczelny: Adrian MANTYKIEWICZ Zastępca redaktora naczelnego: Krzysztof PATEJUK Redaktor graficzny: Michał DĘBSKI Pomoc techniczna: Piotr KACZMARCZYK Sekretarz redakcji: Kamil WYSZYŃSKI Redakcja: dn Wojciech PIEKARSKI Kamil SKOCZEK Józef FISZER Paweł ROSZYŃSKI Marcin KUCIŃSKI Korekta: Adam IWANOWSKI Fotograf redakcyjny: Michał DĘBSKI Opieka: ks. dr Paweł RABCZYŃSKI Adres redakcji: „Serce Warmii” WSD MW HOSIANUM ul. Hozjusza 15 11-041 Olsztyn tel.: (0-89) 523 89 84 http: //www.hosianum.edu.pl/ e-mail: sercewarmii@gmail.com Druk: Drukarnia GUTGRAF ul. Bałtycka 131 10-176 Olsztyn Redakcja zastrzega sobie prawo skracania otrzymanych artykułów i zmian ich tytułów. Pismo utrzymuje się z ofiar złożonych na adres redakcji. ISSN 1427-6968

2 Serce Warmii

Nr 2(70) 2011


w numerze

16 4 6 8 10

Adrian Grabowski

Ideał kapłana

Adrian Mantykiewicz

Wywiad z Księdzem Arcybiskupem dr Wojciechem Ziembą Krzysztof Patejuk

Wspomnienia z wizyty Ks. prof. dr hab. Władysław Nowak

Chrystus czeka na Ciebie!

13 14

Neoprezbiterzy

Józef Fiszer

Beatyfikacja - naoczny świadek

Nowi Diakoni

18 20 22

24 26

dn Wojciech Piekarski

Encyklika „Redemptor hominis” Kamil Skoczek

O świętowaniu niedzieli Paweł Roszyński

Hosianum wicemistrzem Polski

Krzysztof Patejuk

Dzień wdzięczności Marcin Kuciński

Kronika

Nr 2(70) 2011

Serce Warmii

3

Serce Warmii 2(70) zapowiedź  

Pismo alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you