Page 1

Nome:................................................................................................................


DATOS PERSOAIS O meu nome é

FOTO

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ao vivo

..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Rúa

................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

O meu teléfono é

....................................................................................................................................................................

O traballo dos meus pais Móbil dos meus pais E.mail clase

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Meu titor/a

.................................................................................................................................................................................................

Son alerxias a

.................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

ey r b m o N del n ó i c da direc a agenitamos t s o E i d oo én la e coleg tambi castellan sólo enen gallego. sólo

comunicación

01


CALENDARIO ESCOLAR Setembro l m mé

x

v

02 03 04 05 09 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

06 13 20 27

2013

Decembro

l m mé

s

d

07 14 21 28

01 08 15 22 29

2013

x

v

s

02 03 04 05 09 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30 31

06 13 20 27

07 14 21 28

l

d

01 08 15 22 29

Outubro

l m mé

07 14 21 28

01 08 15 22 29

x

02 09 16 23 30

2013

v

s

05 06 12 13 19 20 26 27

03 04 10 11 17 18 24 25 31

Xaneiro

l m mé

x

d

2014

v

s

d

Novembro l m mé

04 05 11 12 18 19 25 26

06 13 20 27

x

v

01 08 15 22 29

07 14 21 28

Febreiro

l m mé

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 26 17 20 21 22 23 24 25 d o.18 19 en ari que l a c l e 27na 28lic 29e 30 31 re25 26 uie24

x

06 13 20 27

v

2013 s

d

02 09 16 23 30

03 10 17 24

2014 s

01 02 07 08 09 14 15 16 21 22 23 28

q Perso as que h , del c e f s locales s la s o a n t a s g e í i ...) Maio 2014 os; (f 2014 Marzo D2014 encias, v señalemAbril i e v l n o o, cx j v s d l m mé x v s m mé x v s d lelgim co

03 04 05 06 10 11 12 13 17 18 19 20 24 31 25 26 27

Xuño

l m mé

x

07 14 21 28

01 08 15 22 29

02 09 16 23 30

07 14 21 28

02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

02 09 16 23 30

03 04 10 11 17 18 24 25

Xullo

2014 v

01 08 15 22 29

s

d

l m mé

07 14 21 28

01 08 15 22 29

07 14 21 28

01 08 15 22 29

02 09 16 23 30

x

2014 v

03 04 10 11 17 18 24 25 31

· 25 xullo: Día da Patria Galega comunicación

02

05 06 12 13 05 06 07 19 20 12 13 14 26 27 19 20 21 26 27 28

s

d

05 12 19 26

06 13 20 27

01 02 08 09 15 16 22 23 29 30

Agosto

l m mé

04 05 11 12 18 19 25 26

06 13 20 27

d

03 10 17 24 31

d

04 11 18 25

2014

x

v

s

d

07 14 21 28

01 08 15 22 29

02 09 16 23 30

03 10 17 24


comunicación

03

luns

mércores

xoves

Esta p la pu ágina t a ede pers mbién onal izar

martes

HORARIO ESCOLAR venres


USO DA AXENDA Para o alumnado e profesorado . Debes traela tódolos días ó colexio. . Os profesores ou a Dirección poderán pedírcha en calquera momento. . Coídaa. Mantena limpa e presentable. Se a perdes só poderás adquirir outra en Secretaría. . Non esquezas comunicar ós teus pais: - Os avisos da Dirección. - Os encargos dos profesores. - As invitacións do titor/a para entrevistarse con teus pais. . Xustifica no seu momento as ausencias en retrasos. . Apunta nela cada día o traballo que tes que realizar.

Para os pais A axenda colexial é un medio de axuda ós alumnos co que os pais e profesores podemos e debemos orientalos. Un bo seguimento desta Axenda desembocará sen dúbida nun maior rendemento escolar e desenvolvemento da orde.

bién m a t a gin sta pá lizar a E n o s r - AS ENTREVISTAS DEe pe d TITORÍA la pue

En concreto, os pais deben estar pendentes entre outras cousas de:

- XUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS OU RETRASOS. - DATAS DE ENTREGA DE NOTAS, CARTAS CIRCULARES, CALENDARIO ESCOLAR e, en xeral, - DO USO CORRECTO DA AXENDA, revisándoa periódicamente.

comunicación

04


COMUNICADOS Motivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: ............................................................................................................................................................................................................. Firma do pai ou nai

Profesor/a

Motivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: .............................................................................................................................................................................................................

Profesor/a

mo Firma do pai ou nai o c s a n 9 Págicada agendplaus) ial ésta enar, parcial y parc

Motivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... d lo stan (Mode

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: ............................................................................................................................................................................................................. Profesor/a

Firma do pai ou nai

Motivo ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e d decid antida olegio............................................................................................................................................................................................................. c a l El cData: y n o el orde oge el model Firma do pai ou nai c s si e uper

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profesor/a

s total o

Motivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: ............................................................................................................................................................................................................. Profesor/a

Firma do pai ou nai

comunicación

05


CONVOCATORIA DE REUNIONS El día..........................a las.............................tendremos una reunión a.................................. para tratar los temas següents:...................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

Firma del padre/madre

el profesor/profesora

El día..........................a las.............................tendremos una reunión a.................................. para tratar los temas següents:......................................................................................................................

como da a n i g 1 Pá ada agen lus) c ial p ésta enar, parcial y parc

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

lo Firma del padre/madre (Mode

stand

................................................................................................................................................

el profesor/profesora

El día..........................a las.............................tendremos una reunión a.................................. para tratar los temas següents:...................................................................................................................... ................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e id tidad gio dec Firma del padre/madre El cole den yla can elo el profesor/profesora el or oge el mod si esc uper

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

tal o s

to tendremos una reunión a.................................. El día..........................a las............................. para tratar los temas següents:...................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

Firma del padre/madre

el profesor/profesora

comunicación

14


RETRASOS E AUSENCIAS Motivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: ............................................................................................................................................................................................................. Firma do pai ou nai

Profesor/a

Motivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: .............................................................................................................................................................................................................

Profesor/a

mo Firma do pai ou nai o c s a n 6 Págicada agendplaus) ial ésta enar, parcial y parc

Motivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... d lo stan (Mode

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: ............................................................................................................................................................................................................. Profesor/a

Firma do pai ou nai

Motivo ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e d decid antida olegio............................................................................................................................................................................................................. c a l El cData: y n o el orde oge el model Firma do pai ou nai c s si e uper

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profesor/a

s total o

Motivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data: ............................................................................................................................................................................................................. Profesor/a

Firma do pai ou nai

comunicación

15


A COMEDOR Sr / Sra ......................................................................................................................, anunciou que o estudante ...................................................................................... nivel ...................... grupo ..................... terá que facer dieta ......................................................................................................... por causa de .................................................................................................................................................................................................................... data:

..........................................................................................................................

Sinatura do pai/nai

profesor/a

Sr / Sra ......................................................................................................................, anunciou que o estudante ...................................................................................... nivel ...................... grupo ..................... terá que facer dieta ......................................................................................................... por causa o m o c s a de .................................................................................................................................................................................................................... ágin nda

4 P data: age plus) a d a c ta en r, parcial y parcial profesor/a Sinatura édospai/nai

..........................................................................................................................

da lo stan (Mode

Sr / Sra ......................................................................................................................, anunciou que o estudante ...................................................................................... nivel ...................... grupo ..................... terá que facer dieta ......................................................................................................... por causa de .................................................................................................................................................................................................................... data:

..........................................................................................................................

o, ntenid profesor/a o c l e e id tidad gio dec El cole den yla can elo el or oge el mod si esc er , anunciou que o Sr / Sra ...................................................................................................................... l o sup Sinatura do pai/nai

a

tot estudante ...................................................................................... nivel ...................... grupo ..................... terá que facer dieta ......................................................................................................... por causa de .................................................................................................................................................................................................................... data:

..........................................................................................................................

Sinatura do pai/nai

profesor/a

comunicación

25


SAIDAS INDIVIDUAIS O Sr./a Sra.

.................................................................................................................................................................................

Solicita que o alumno/a

........................................................................................................................................

poida saír do colexio o día .............. de...............................................................ás Motivo

....................

............................................................................................................................................................................

horas

Grazas

Sinatura do pai ou da nai

O Sr./a Sra.

.................................................................................................................................................................................

Solicita que o alumno/a

........................................................................................................................................

como da s a n i Motivo 2 Pág cada agen plus) Sinatura do pai ou da a en r, parcial y parcial éstnai a

poida saír do colexio o día .............. de...............................................................ás

....................

............................................................................................................................................................................

horas

Grazas

d lo stan (Mode

O Sr./a Sra.

.................................................................................................................................................................................

Solicita que o alumno/a

........................................................................................................................................

poida saír do colexio o día .............. de...............................................................ás Motivo

....................

o, ntenid o c l e Sinatura do pai ou da nai e id tidad gio dec El cole den yla can elo el or oge el mod si esc uper

............................................................................................................................................................................

O Sr./a Sra.

Grazas

s total o

.................................................................................................................................................................................

Solicita que o alumno/a

........................................................................................................................................

poida saír do colexio o día .............. de...............................................................ás Motivo

horas

....................

............................................................................................................................................................................

Sinatura do pai ou da nai

comunicación

29

horas

Grazas


SAIDAS INDIVIDUAIS Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observacións:...............................................................................................................................................................................................................................

como da s a n i 2 Pág cada agen plus) ial ésta enar, parcial y parc

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d lo stan (Mode

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ecid ad olegio d yla cantid c l E n o ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... el orde oge el model c s si e uper

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

s total o

Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

comunicación

30


SAIDAS COLECTIVAS Sr./Sra......................................................................Autorizo ó meu fillo/a ......................................... para que o día..............................realice a...............................................................................................................

cos seus compañeiros e profesores.

Precio.....................................................

Lugar e hora de saída ........................................... He recibido el precio indicado Lugar e hora aproximada de chegada ......................................................................................

Responsabilízome de tódolos los actos do meu fillo/a. O pai ou nai, DNI

Sinatura do profesor/a

Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

como da s a n i 3 Pág cada agen plus) ial ésta enar, parcial y parc

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d lo stan (Mode

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sr./Sra......................................................................Autorizo ó meu fillo/a ......................................... para que o día..............................realice a...............................................................................................................

cos seus compañeiros e profesores.

Precio.....................................................

Lugar e hora de saída ........................................... He recibido el precio indicado Lugar e hora aproximada de chegada enido, nt......................................................................................

co

el actos do Responsabilízome g de tódolos d meu fillo/a. ecide los le io d antida El co n yla c Sinatura o do profesor/a el orde oge el model si esc uper

O pai ou nai, DNI

os

Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... total ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... comunicación

33


SAIDAS COLECTIVAS Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

como da s a n i 3 Pág cada agen plus) ial ésta enar, parcial y parc

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d lo stan (Mode

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ecid ad olegio d yla cantid c l E n o ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... el orde oge el model c s ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... si e uper

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

s total o

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... comunicación

34


ADMINISTRACION MEDICAMENTOS Os Pais/Tutor D.N.I.

.....................................................................................................................................................................................

autoriza o profesor ao seu fillo/a curso ........................................................................... para administrar a medicación seguinte ....................................................................................... as seguintes doses ............................................................................................................................................................................... ..................................................................................................

...........................................................................................................................................

Día

...........................................................................................................................................

Os Pais/Tutor D.N.I.

Sinatura dos pais

.....................................................................................................................................................................................

autoriza o profesor ao seu fillo/a ........................................................................................................................................... curso ........................................................................... para administrar a medicación seguinte ....................................................................................... as seguintes doses ............................................................................................................................................................................... plus) arcial Sinatura dos pais p Día ........................................................................................................................................... y l a rci dar, pa o stan l e d o (M ..................................................................................................

como da s a n i 3 Pág cada agen ésta en

Os Pais/Tutor D.N.I.

.....................................................................................................................................................................................

autoriza o profesor ao seu fillo/a ........................................................................................................................................... curso ........................................................................... para administrar a medicación seguinte ....................................................................................... as seguintes doses ............................................................................................................................................................................... , Día

..................................................................................................

o ntenid Sinatura dos pais o c l e e id tidad gio dec El cole den yla can elo el or oge el mod si esc uper

...........................................................................................................................................

Os Pais/Tutor D.N.I.

s total o

.....................................................................................................................................................................................

autoriza o profesor ao seu fillo/a ........................................................................................................................................... curso ........................................................................... para administrar a medicación seguinte ....................................................................................... as seguintes doses ............................................................................................................................................................................... Día

..................................................................................................

...........................................................................................................................................

comunicación

41

Sinatura dos pais


ADMINISTRACION MEDICAMENTOS Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observacións:...............................................................................................................................................................................................................................

como da s a n i 3 Pág cada agen plus) ial ésta enar, parcial y parc

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d lo stan (Mode

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ecid ad olegio d yla cantid c l E n o ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... el orde oge el model c s si e uper

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

s total o

Observacións:............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

comunicación

42


SOLICITUD ENTREVISTAS Sres. pais, É conveniente manter unha entrevista con ustedes para comentar aspectos referidos á educación do seu fillo/a. Día...................................................................................................................hora.............................................................................................. Nome do profesor/a.................................................................................................................................. Sinatura do profesor/a

Sinatura dos pais

Sres. pais, É conveniente manter unha entrevista con ustedes para

como da a n i g Día 1 Pá adhora agen plus) a c ial Nome do profesor/a ésta enar, parcial y parc

comentar aspectos referidos á educación do seu fillo/a. ...................................................................................................................

..............................................................................................

..................................................................................................................................

d

an Sinatura do profesor/a delo st (Mo

Sinatura dos pais

Sres. pais, É conveniente manter unha entrevista con ustedes para comentar aspectos referidos á educación do seu fillo/a. Día...................................................................................................................hora..............................................................................................

, l e e id dad dos pais Sinatura do profesor/a tiSinatura gio dec El cole den yla can elo el or oge el mod si esc uper

ido Nome do profesor/a.................................................................................................................................. conten

Sres. pais,

s total o

É conveniente manter unha entrevista con ustedes para comentar aspectos referidos á educación do seu fillo/a. Día...................................................................................................................hora.............................................................................................. Nome do profesor/a.................................................................................................................................. Sinatura do profesor/a

Sinatura dos pais

comunicación

47


SOLICITUD ENTREVISTAS Sr. profesor/a, É conveniente manter unha entrevista con vostede para comentar aspectos referidos á educación do noso fillo/a. Día...................................................................................................................hora.............................................................................................. Nome do profesor/a.................................................................................................................................. Sinatura dos pais

Sinatura do profesor/a

Sr. profesor/a, É conveniente manter unha entrevista con vostede para

como da a n i g Día 1 Pá adhora agen plus) a c ial Nome do profesor/a ésta enar, parcial y parc

comentar aspectos referidos á educación do noso fillo/a. ...................................................................................................................

..............................................................................................

..................................................................................................................................

Sinatura dos pais delo

(Mo

stand

Sinatura do profesor/a

Sr. profesor/a, É conveniente manter unha entrevista con vostede para comentar aspectos referidos á educación do noso fillo/a. Día...................................................................................................................hora..............................................................................................

, l e e id dad do profesor/a Sinatura dos pais tiSinatura gio dec El cole den yla can elo el or oge el mod si esc uper

ido Nome do profesor/a.................................................................................................................................. conten

Sr. profesor/a,

s total o

É conveniente manter unha entrevista con vostede para comentar aspectos referidos á educación do noso fillo/a. Día...................................................................................................................hora.............................................................................................. Nome do profesor/a.................................................................................................................................. Sinatura dos pais

Sinatura do profesor/a

comunicación

48


OBSERVACIONS .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

como da s a n i 9 Pág cada agen plus) ial ésta enar, parcial y parc

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tand odelo s M ( ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e id tidad gio dec ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... El cole den yla can elo el or oge el mod ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... si esc uper

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

s total o

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

comunicación

44


Axenda Escolar 2013-2014

comunicaci贸n

01


2

luns

3

martes

setembro 2013

ER

P ión SUalizar c p o a l do on Eligien puede pers.. n . tambié el dietario

4

mércores

dietario

02


2013

setembro

Verรกn dietario

03

xoves

5

venres

6

sรกbado

7

domingo

8


RECOMENDACIONS PARA AS VACACIONS .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

omo a c s a n 2 Págicada agend esta en

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

do, onteni c l e e id si ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... tidad gio dec El cole den y la can elo el or ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... el mod escoge

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

super

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

comunicación

91


XULLO .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

como da a n i g á 1P a agen d a c n ésta e

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e o decid idad l colegi en yla cant lo E ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... el ord oge el mode si esc ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... r

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

supe

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

comunicación

93


AGOSTO .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

omo a c a n i 1 Pág ada agend c ésta en

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o, ntenid o c l e e o decid idad l colegi en yla cant lo E ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... el ord oge el mode si esc ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... r

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

supe

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

comunicación

94


AMIGOS/AMIGAS Nome

Enderezo

E.mail

Tel茅fono

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

omo a c s a n 2 P谩gicada agend esta en

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

do, onteni c l e e id si ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... tidad gio dec El cole den y la can elo ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... el or el mod escoge

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

super

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sercco@serccoeditorial.com 路 www.serccoeditorial.com

comunicaci贸n

96


E.mail: sercco@serccoeditorial.com Tel. 91 737 29 91

AGENDA INFANTIL GAL  
AGENDA INFANTIL GAL  
Advertisement