Page 1

Energiset

KSS Energia Oy:n sidosryhmälehti 3 / 2018

Sisältää

SÄHKÖN SIIRTOHINNAT 1.1.2019

SÄHKÖVERKON TOIMIVUUS Lisää laatua ja toimitusvarmuutta Lue lisää sivulta

14

Joka päivä kanssasi

Hintanäkymissä vakautta ja vaihtelevuutta Sähköenergia osin omissa käsissä Messutalo rakentuu tiiviissä aikataulussa

4 10 16

KSS Energiset 1


14

Tässä lehdessä 4 5 6

SÄHKÖN HINTA - Hintanäkymissä vakautta ja vaihtelevuutta SÄHKÖN HINTA - Sähköenergian hintahaitarissa riittää palkeita SÄHKÖN HINTA - Kohti tehoperusteista siirtohinnoittelua

12 14 16

8 10

KSS KOTI - Tuotekehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa

KSS KOTI - Sähköenergia osin omissa käsissä

SÄHKÖVERKON TOIMIVUUS - Lisää laatua ja toimitusvarmuutta

ASUNTOMESSUT - Messutalo rakentuu tiiviissä aikataulussa

14 2 KSS Energiset 

9

16 18

MAAKAASU - Uudella kaasukattilalla energiatehokkuuden huipulle

20

JUURI NYT


”Aurinkopaneelien rakentamisen kannustaminen kotien katoille olisi ilman muuta hyvä asia ilmastonmuutoksen torjunnassa.”

KSS Energiset KSS Energian sidosryhmälehti 3 / 2018 Yhteystiedot KSS Energia Oy Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola asiakaspalvelu@kssenergia.fi, etunimi.sukunimi@kssenergia.fi Päätoimittaja Maria Käki, KSS Energia Oy, Kouvola Toimittaja Vesa Vainio, Sanakammari, Kouvola Ulkoasu ja taitto Mainostoimisto Sepeteus Oy, Kouvola Kuvaukset ja painoaineiston valmistus Mainostoimisto Sepeteus Oy, Kouvola Painopaikka Forssa Print Oy, Forssa Paperi UPM Finesse Silk 90 g, UPM Kymi Kannen kuva Matti Vesala Jakelu Osoitteettomana jakeluna Kouvolan ja Iitin alueen kotitalouksiin ja yrityksiin (38 287 kpl) sekä osoitteellisena sidosryhmille (13 475 kpl) ISSN 1799 – 5930 (Painettu) 1799 – 5949 (Verkkojulkaisu)

Pääkirjoitus Älykkään sähköverkon aika

I

lmastonmuutos nousi jälleen otsikoihin, kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi hiljattain raporttinsa. Raportin mukaan nykyisellä päästötasolla 1,5 asteen lämpeneminen esiteolliseen aikaan verrattuna saavutetaankin jo vuoteen 2040 mennessä. Pariisin ilmastosopimuksella on sovittu aiemmin toimista, joilla lämpeneminen rajataan 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Valtiot ovat käynnistäneet toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hillitä hiilidioksidipäästöjä ja siten ilmastonmuutosta. Toimenpiteet koskettavat erityisesti energiasektoria, koska suurin osa hiilidioksidipäästöistä tulee sähkön ja lämmön tuotannosta. Yksi keskeinen tavoite on kannustaa päästöttömään energian tuotantoon. Uusia tuulivoimaloita onkin kytketty verkkoon ilahduttavan paljon. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Älyverkkotyöryhmä on parin vuoden ajan pohtinut toimenpiteitä, joilla sähkönsiirtojärjestelmä voisi tukea ilmastonmuutoksenhallintaa. Älykkään sähköverkon avulla sähkö voidaan tuottaa ja kuluttaa siellä, missä se kulloinkin on kannattavinta. Älykkään sähköverkon asiakkaat voivat halutessaan osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja älykäs sähköverkko tukee sähkönsiirtojärjestelmän toimitusvarmuutta.

Laajamittainen tuuli- ja aurinkoenergiatuotanto aiheuttaa sähköjärjestelmään teho-ongelman; kun ei tuule eikä aurinko paista, sähköä ei synny. Sähkön tuotannon pitäisi kuitenkin jokaisella hetkellä vastata sähkön kulutusta. Älyverkkotyöryhmä onkin pohtinut mahdollisuutta kannustaa sähkönkuluttajia siirtämään sähkönkulutusta siten, että sähköä merkittävästi käyttävät laitteet eivät olisi päällä yhtä aikaa vaan ennemminkin vuoron perään. Tällaiseen menettelyyn kannustaisi tehohinnoittelun laajentaminen kaikkiin asiakasryhmiin lähivuosien aikana. Tehohinnoittelua avataan tarkemmin vielä tämän lehden sivuilla. Aurinkopaneelien rakentamisen kannustaminen kotien katoille olisi ilman muuta hyvä asian ilmastonmuutoksen torjunnassa. Älykäs sähköverkko mahdollistaisi Älyverkkotyöryhmän mukaan aurinkopaneelien tuotannon vähentämisen rivi- tai kerrostaloasukkaiden sähkölaskuista, omakotitaloasukkaallehan tämä on jo nyt mahdollista. Lisäksi mökin aurinkopaneelin tuotannon voisi vähentää kaupunkiasunnon sähkölaskusta, kun mökillä ei sähköä kulu. Tulevaisuudessa jopa naapurien yhteinen aurinkovoimala voisi olla mahdollinen. Terveisin Petri Tuomainen KSS Verkko Oy, toimitusjohtaja

KSS Energiset 3


Sähkön hinta

Hintanäkymissä vakautta ja vaihtelevuutta Puuperäiset polttoaineet parantavat Kouvolan seudun kaukolämmön suhteellista hintakilpailukykyä. Aiheuttamisperiaate ja asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet vahvistuvat eri tuotteiden hinnoittelussa.

”Korian asuntomessujen pieni hiilijalanjälki ja viljapöly ovat herättäneet jo nyt positiivista kiinnostusta.”

TEKSTI Vesa Vainio

P

itkään aitiopaikalta energiamarkkinoiden kehitystä seurannut KSS Energian toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen näkee tämän hetken tilanteessa monia merkittäviä muutostekijöitä. Yksi niistä liittyy kenties liian positiivisia mielikuvia alkutaipaleellaan luoneeseen päästökauppaan. - Päästöoikeuksien hinnat ovat nyt nelinkertaistuneet aiempiin vuosiin verrattuna. Ilmaisten oikeuksien osuus on romahtanut ja öljyn korkea hinta luo nousupainetta. Markkinoiden odotus alkaa vihdoin näkyä päästökaupassa, jonka toimivuus markkinamekanismina hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi alkaa myös tuntua. Päästöoikeuksien hintojen kohoaminen näkyy suoraan turpeen ja kivihiilen hinnoissa, joihin on tullut korotusta jopa 10 euroa megawattitunnilta. Ne lämpöyhtiöt, jotka käyttävät runsaasti turvetta ja hiiltä, joutuvat nostamaan reilusti asiakashintojaan. Suurissa kaupungeissa tämä on jo näkynyt. Jääskeläisen mukaan KSS Lämmön tilanne on erinomainen, sillä Kouvolan seudulla kaukolämmön tuotanto perustuu puuperäisiin polttoaineisiin, viljapölyyn ja maakaasuun. Turpeen käyttö on laskenut vuosi vuodelta. Sitä tarvitaan edelleen Kymin Voiman biopolttoainevoimalaitoksen kattilakorroosion hallintaan. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, mutta se on ympäristölle huomattavasti puhtaampi kuin hiili tai turve. Maakaasua

4 KSS Energiset 

käytetään talven kylmimpinä aikoina lämmön kulutuksen ollessa suurimmillaan. Maakaasua käytetään myös voimalaitoksen huoltoseisokkien aikana. - Aikanaan Kymin Voiman kohdalla tehty strateginen päätös parantaa nyt suhteellista kilpailukykyämme. Hintanäkymät tulevien vuosien osalta ovat vakaat, sillä puun kuorta ja metsätähdettä riittää.

Maksat siitä mitä käytät Kaukolämmön hinnoittelussa jäi yksi vanha jäänne historiaan, kun vaikeasti määriteltävä ja seurattava tilausvesivirta poistui kiinteän maksun perusteista. Muutos on koskettanut liike- ja teollisuuskiinteistöjä sekä kerrostaloja. Tilalle tuli tehomaksu, joka perustuu asiakkaan todelliseen käyttämään tehoon, mikä on mittauksin todettavissa. Useita satoja käyttöpaikkoja koskeneesta muutoksesta on tiedotettu asiakaskohtaisesti. - Kiinteän maksun osuus kaukolämmön hinnoittelussa on reilusti alle 20 prosenttia. KSS Lämmön kiinteät maksut ovat alle maan keskiarvon, niin kuin on kiinteät ja muuttuvat maksut yhteenlaskettu lämmön kokonaishintakin. Jääskeläinen korostaa, että muutos vie hinnoittelua yhä vahvemmin aiheuttamisperiaatteen suuntaan eli asiakas maksaa siitä mitä käyttää. Asiakkaalla on aito mahdollisuus omaa käyttöään ohjaamalla vaikuttaa lämmityskustannuksiinsa. Samanlainen yleinen kehityssuunta on käynnissä myös sähkön siirron hinnoitte-

lussa. - Rakennemuutos tuo sulakepohjaisen perusmaksun tilalle mitattuun tehoon pohjautuvan perusmaksun. Tämän päivän mittaukset tuottavat energiatietoa eli tuntikeskitehoa, jonka suuruutta asiakas voi säädellä käytön vuorottelun ja automatiikan avulla. Samassa yhteydessä on mietinnässä, ovatko aikapohjaiset vyöhykehinnoittelut, kuten talviarkipäivä–muu aika tai päivä– yö, enää tarpeellisia. Sähköverkkotoiminta on pääomavaltaista, toimitusvarmuuden parantamiseen ja säävarmoihin verkkoihin investoidaan tulevina vuosina miljardeja euroja. Verkonhaltijoiden siirtohinnoittelun rakenteen harmonisointi olisi järkevää.

Vetovoimainen viljapöly Uusiutuvat energialähteet ja energian tehokas käyttö, johon asiakkaat osallistuvat aktiivisesti, ovat KSS Energian painopiste tulevaisuuden energiaratkaisuissa. Jääskeläinen on havainnut, että ympäristöystävällisyys ja kulutusjousto trendeinä voimistuvat. Jopa toimitilojen valinnassa ja vuokraamisessa arvostetaan aurinkojärjestelmiä ja vaaditaan sähköautojen latauspisteitä. Yksi todellinen malliesimerkki on ison ihmisjoukon ihasteltavissa ensi kesänä. - Korian Asuntomessujen pieni hiilijalanjälki ja viljapöly uusiutuvana energialähteenä ovat herättäneet jo nyt positiivista kiinnostusta.


Sähkön hinta

Sähköenergian hintahaitarissa riittää palkeita Monet eri tekijät vaikuttavat laaja-alaiseen markkinahintapalapeliin. Viime aikoina hinnan suunta on ollut selvästi nouseva.

Säätilaan liittyvillä sade-ennusteilla on yllättävän iso vaikutus sähkön markkinahintaan.

TEKSTI Vesa Vainio

S

ähkömarkkinat ovat olleet vapaan kilpailun piirissä 20 vuotta ja sinä aikana asiakkaat ovat tottuneet erilaisiin sähköenergian sopimustuotteisiin ja eri hintatasoihin. Viime kuukausina sopimustaan uusineet asiakkaat ovat saattaneet ihmetellä aiempaa sopimusta korkeampaa sähköenergian hintaa. Sähkön markkinahinta on ollut viimeksi yhtä korkealla kuin nyt tämän vuosikymmenen alkupuolella. KSS Energian myyntijohtaja Olli-Pekka Rantala löytää nousseen hintakäyrän taustalta useita tekijöitä. - Pohjoismaissa on ollut vettä alkuvuoden ja kesän aikana selvästi vähemmän kuin normaalina vuotena. CO2 -päästökaupan kohonneet hinnat, kivihiilen ja öljyn hintataso, tilanne eurooppalaisilla markkinoilla, siirtoyhteyksien toimivuus; kyseessä on laaja-alainen palapeli, jossa globaalit ajurit vaikuttavat sähkön hintaan merkittävästi enemmän kuin vielä muutamia vuosia sitten. Eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat menossa entistä tiiviimmin yhteen, jolloin markkina toimii yhtenevien astioiden periaatteella. Sähköenergiaa liikkuu maasta ja suunnasta toiseen, mukana on myös politiikkaa. - Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pohjoismaissa tuotettu edullinen vesivoima saadaan siirrettyä entistä paremmin Keski-Euroopan markkinoille, jolloin Pohjoismaissa ei tule ylitarjontatilannetta ja matalia hintoja, toteaa KSS Energian business analyytikko Henna Koivisto. Tuuli- ja aurinkoenergiatuotannon voimakas kasvu sekoittaa pakkaa lisää. - Erityisesti tuulivoiman ennustettavuus on hankalaa, se luo heiluntaa markkinahintoihin. Pohjoismaissa vesivoimalla on yhä iso rooli, siinä näkyy puolestaan sääolojen oikukkuus.

Koivisto viittaa viime talven kylmään jaksoon, joka lisäsi kulutusta ja laski vesivarantoja, joita lämmin ja kuiva kesä ehdytti entisestään. Säätilaan liittyvillä sade-ennusteilla on Koiviston mukaan yllättävän iso vaikutus sähkön markkinahintaan.

Asiakashinnoittelu seuraa markkinoita KSS Energia hankkii myytävän sähköenergian omilta voimalaitoksiltaan, voimalaitososuuksistaan, yhteistyökumppaneiltaan sekä Pohjoismaisesta sähköpörssistä. Oli sähköenergian hankintakanava mikä tahan-

sa, osto tapahtuu aina markkinahintaan. Niinpä markkinoilla määräytyvä tukkusähkön hinta heijastuu suoraan asiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin. Vaikka pörssipohjaiset tuotteet ovat lisänneet suosiotaan, ostaa suurin osa yksityisasiakkaista sähkönsä edelleen määräaikaisilla kiinteähintaisilla sopimuksilla. - Tiettyyn hintaan määräajaksi sidottu sähkösopimus tuo ennustettavuutta, varmuutta ja turvallisuutta. Eri ajankohtana tehtävät sopimukset ovat erihintaisia, mikä kuuluu tämän päivän sähkökaupan luonteeseen. KSS Energian määräaikaiset sopimukset ovat aina vihreää sähköä, Rantala painottaa.

Kotitalousasiakkaan sähkön hinnan muodostuminen

(1.11.2018, kulutus 5 000 kWh/v, 17,96 snt/kWh) Lähde: Energiavirasto

Verot (alv. 19,3% , sähkövero 12,5 %)

35%

32%

Siirto Energia

33% KSS Energiset 5


Sähkön hinta

Kohti tehoperusteista siirtohinnoittelua TEKSTI Vesa Vainio

P

ääsulakekoon mukaan porrastettu kiinteä perusmaksu ja sähköenergian käyttöön perustuva muuttuva maksu; siinä ovat pitkään käytössä olleet sähkön siirron hinnoittelun komponentit pienasiakkailla. Mutta vastaavatko ne verkkoyhtiön kustannuksia ja ovatko ne aiheuttamisperiaatteen mukaisia, siihen

vastaa KSS Verkon toimitusjohtaja Petri Tuomainen. - Verkkoyhtiö investoi johtoihin sekä laitteisiin ja kustannukset ovat pitkälti kiinteitä, eivätkä ole riippuvaisia siirretyn energian määrästä. Näin ollen kiinteiden maksujen osuus ja merkitys on suuri. Tämä on johtanut perusmaksujen kasvuun, mikä on tehnyt hinnoittelusta kus-

Valtaosa siirtohinnasta on investointeja ja kunnossapitoa Lähde: Energiateollisuus

10

%

6%

Investoinnit ja rahoitus Verkon kunnossapito Kantaverkon maksut (Fingrid)

30%

54%

Verkostohäviöt

tannusvastaavampaa, mutta asiakkaan vaikutusmahdollisuus omaan siirtolaskuun on edelleen pieni. Niinpä alalla on virinnyt yleistä keskustelua siirtohinnoittelun muuttamisesta kohti tehoperusteista hinnoittelua. Uusi tehomaksukomponentti lohkaisisi osan perus- ja energiamaksusta. Tuomainen pitää suuntaa järkevänä niin asiakkaan

Sähkölämmitysasiakkaan siirtolaskun muodostuminen

Muutos 20 vuodessa

Lähde: Energiateollisuus

Lähde: Energiateollisuus

Verot Siirtomaksut Siirto

43% 57%

Verot

+ 55% (2,12 > 3,29 snt/kWh)

6 KSS Energiset 

+265%

(0,98 > 3,58 snt/kWh)


Sähkön hinta

”Aktiivinen asiakas voi vaikuttaa omaan huipputehoonsa ja siirtomaksuunsa sähkön käyttöä vuorottelemalla ja ohjaamalla.”

kuin verkkoyhtiön kantilta katsottuna. - Aktiivinen asiakas voi vaikuttaa omaan huipputehoonsa ja siirtomaksuunsa sähkön käyttöä vuorottelemalla ja ohjaamalla. Kun huipputehot pienenevät, sähköverkon toimitusvarmuus paranee ja vahvistustarve vähenee, mikä näkyy pienempinä investointikustannuksina.

Ensiaskeleita on jo otettu Työ- ja elinkeinoministeriön syksyllä 2016 perustama älyverkkotyöryhmä julkaisi raporttinsa tänä syksynä. Ryhmän tavoitteena on saada Suomeen joustava sähköjärjestelmä, missä asiakkaat ovat keskeisesti mukana. Siirtohinnoittelun muutostarpeet

Sähkölämmitysasiakkaan siirtolaskun kehitys Lähde: Energiateollisuus 7,00 6,00 5,00 4,00

Verot

3,00

Siirto

2,00 1,00

1/

1/ 1 1/ 997 1/ 1 1/ 998 1/ 1 1/ 999 1/ 2 1/ 000 1/ 2 1/ 001 1/ 2 1/ 002 1/ 2 1/ 003 1/ 2 1/ 004 1/ 2 1/ 005 1/ 2 1/ 006 1/ 20 1/ 07 1/ 2 1/ 008 1/ 2 1/ 009 1/ 2 1/ 010 1/ 2 1/ 011 1/ 2 1/ 012 1/ 2 1/ 013 1/ 2 1/ 014 1/ 20 1/ 15 1/ 2 1/ 016 1/ 20 17

0,00

ovat yksi osa työtä, joka on herättänyt tukun kysymyksiä. - Miten asiakkaiden ymmärrys tehosta ja sen määräytymisestä varmistuu? Onko helppokäyttöiseen asiakaskohtaiseen tehon ohjaamiseen riittävästi keinoja ja työkaluja? Millaisia vaikutuksia hinnoittelumuutos tuo asiakkaille? Itse tehon määrittely onnistuu nykyisillä sähkömittareilla, kuten myös tehon seuranta asiakkaalla. Tuomainen pohtii parhaillaan monen muun lailla, miten muutosvaihe toteutuu käytännössä kaikkien kannalta onnistuneesti. - Tehokomponentti tulee ottaa käyttöön hallitusti ilman merkittäviä vaikutuksia yksittäisiin asiakaskustannuksiin. KSS Verkko valmistelee asiaa ja teemme omat ratkaisumme, kun olemme varmistuneet halutusta asiakasvaikutuksesta. Sähköverkkoyhtiöt voivat sähkömarkkinalain nojalla ottaa käyttöön erilaisia siirtohinnoittelun rakenteita eli tehopohjaisen hinnoittelun käyttöönotto on täysin mahdollista. Ensimmäiset verkkoyhtiöt, esimerkiksi LE-Sähköverkko (Lahti), Kuopion Sähköverkko ja Helen Sähköverkko (Helsinki), ovatkin jo ottaneet käyttöön tehokomponentin pienasiakkaiden siirtohinnoittelussa.

KSS Energiset 7


KSS Koti

Tuotekehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa Sähköautojen latauspalvelu, käyttövalmiit aurinkopaneelitoimitukset, kysyntäjoustoon oppiminen sekä taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantaminen ovat käytännön esimerkkejä yhteistyöstä.

ta myyntijohtaja Olli-Pekka Rantala, joka antaa tuotekehityspoluille yhteisen työnimen KSS Koti. Se toimii sateenvarjona jo toteutuneille, kehitysvaiheessa oleville ja vuoroaan odottaville älykkäille uuden ajan tuotteille. - Jokainen asiakas voi löytää näistä yhden tai useamman itseään palvelevan ja hyödyttävän tuotteen. Meidän tehtävämme on pitää palvelutarjonta kiinnostavana.

TEKSTI Vesa Vainio

Helppoutta ja älykästä tehokkuutta

olmella suositulla taukopaikalla voi ladata sähköauton KSSe -palvelun avulla. Kiinteistöyhtiön katolle on asennettu aurinkopaneelit uusiutuvan energian hankintaa varten. Kymmenen kotitaloutta tutkii ja seuraa, miten sähkön käyttöä voi ohjata tuotannon mukaisesti. Yhdessä taloyhtiössä on selvitys käynnissä tarkempien ja tehokkaampien lämmityssäätöjen löytämiseksi. - Tutkimme ja kehitämme uusia energiaratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme tarjota asiakkaan tarpeita tukevan, myyvän ja palvelullisesti hyvän asiakaskokemuksen. Näin avaa KSS Energian energistä otet-

Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) tuorein raportti tuo eteemme vaatimukset tiukoista toimista, jotta maapallon lämpenemiskehitys pysyy tiukoissa rajoissa. Liikenteen päästöjen vähentäminen on yksi merkittävä työkalu keinovalikoimassa. - Tällä hetkellä teemme yhteistyötä yritysten kanssa liittyen sähköautoilun edistämiseen Kouvolan seudulla ja laajemminkin. Muutamat yritysasiakkaamme ovatkin hankkineet latauspisteen meiltä ja tarjoavat nyt sähköautoileville asiakkailleen, kortilla tai mobiililaitteella tapahtuvaa KSSe -latauspalvelua. Rantala muistuttaa, että asia on ajankohtainen myös taloyhtiöissä, sillä sähkö- ja ladattavat hybridiautot yleistyvät kovaa

K

8 KSS Energiset 

vauhtia. KSS Energia tarjoaa taloyhtiöiden käyttöön asennettavuuskartoitusta. Kiinnostus uusiutuviin energiamuotoihin näkyy Rantalan mukaan niin ikään asiakassektorilla. Sähköenergiaa tuottavat aurinkopaneelit löytyvät yhä useamman kiinteistön katolta, oman energiayhtiön käyttövalmiiksi toimittamana. Yritys- ja yksityisasiakkaat ovat nyt myös tulossa mukaan sähkön käytön joustavaan ohjaamiseen tuotantotilanteen mukaan. - Tutkimme parhaillaan kymmenen yksityisasiakkaamme kanssa, miten voimme ohjata älykkäästi lämminvesivaraajaa. Kyseessä on uusi oppimisprosessi meille kaikille, toteaa KSS Energian tuotepäällikkö Eija Takkinen. Ennustamattoman tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkosähkön, osuuden lisääntyminen sähköntuotannossa tekee kysyntäjoustosta uudella tavalla kiinnostavan. Taloyhtiöiden energiatehokkuuteen voi löytyä uusia säästöä tuovia yksityiskohtia, kun KSS Nuuka -tuotteeseen liittyvä tutkimustyö valmistuu. Kouvolalaisessa asuinkerrostalossa tehtävillä lisämittaus- ja analysointiselvityksillä on tarkoitus löytää kokonaisvaltaisesti toimivampi ja säätyvämpi lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä.


KSS Koti

Sähköä tankkiin taukopaikalla TEKSTI JA KUVA Vesa Vainio

K

esäkuun alussa avautunut Matkakeidas Hollola on sloganinsa mukaisesti täyden palvelun taukopaikka. Siitä kertoo osaltaan sähköautoilijoita palveleva latauspiste, joka oli kauppiasyrittäjille itsestään selvä valinta valikoimaan heti tuoreeltaan. - Sähköautot ja etenkin ladattavat hybridit ovat tätä päivää ja erityisesti huomista. Me haluamme kulkea markkinan mukana ja ajassa, jos ei jopa edellä, toteavat Aarto ja Satu Rajakko. Rajakot innostuivat asiasta, kun he kävivät normaalia sähkösopimuspalaveria KSS Energian kanssa. Neuvottelu poiki sähköenergian lisäksi sopimuksen latauspisteiden toimittamisesta kaikille kolmelle Matkakeitaalle. Vuonna 2013 avattu Vierumäki ja juhannuksena 1989 avautunut

Kausala ovat muut Matkakeitaat. - Sähkötankkauksen aikana voi nauttia rauhassa muista palveluista. Joka päivä tässä näkyy jo autoja latauksessa, ja vauhti varmasti kiihtyy, toteaa Satu Rajakko.

Kotipizza ja Hesburger, jokaisen Matkakeitaan konseptiin kuuluu lisäksi pankkiautomaatti. Autopesu ja Smartpost -automaatti ovat Hollolassa uusia palveluita.

Omaan tyyliinsä uskova

Kun astuu Matkakeitaaseen, kohtaa aivan omanlaisensa miljöön. Aarto Rajakko kertoo, että näkymä on täysin harkittu. - Haluamme käyttää erilaista arkkitehtuuria, missä lämpöiset ja pehmeät värit luovat viihtyisän ravintolatunnelman. Puulla ja kivellä on sisustuksessamme tärkeä rooli. Olemme luoneet oman tyylimme ja uskomme siihen. Ruokatarjonta on Matkakeitaissa tärkeä painopistealue, Hollolassa ruokamyynti onkin käynyt ensi kuukausina tosi hyvään tahtiin. Omaa ruokakattausta täydentävät

”Sähköautot ja etenkin ladattavat hybridit ovat tätä päivää ja erityisesti huomista.”

KSS Energiset 9


KSS Koti

Sähköenergia osin omissa käsissä TEKSTI Vesa Vainio KUVA Matti Vesala

K

ouvolalainen Vesa Hiltunen seuraa aikaansa ja hän on huomannut, että ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita ympäristö-, ilmasto- ja energia-asioista, hän itse mukaan lukien. Hiltunen ei halunnut jäädä pelkästään sivustakatsojaksi, vaan asennutti kahteen

10 KSS Energiset 

osaomistamaansa liikekiinteistöön aurinkopaneelit. - Molempiin tuli samansuuruinen kokonaisuus, mikä tarkoittaa 130 paneelia ja 35 kilowatin tehoa. Tavoitteena on tuottaa 20 prosenttia kiinteistöjen käyttämästä vuotuisesta sähköstä. Hiltunen ei odota sijoitukselleen talou-

dellisia pikavoittoja, enemmänkin on kyse lähteä mukaan keräämään kokemuksia ympäristöystävällisestä sähkön tuotannosta uusiutuvalla energialähteellä. Hänen näkemyksensä mukaan sähköenergian hintakäyrä on pitkässä juoksussa nouseva. - Näissä kiinteistöissä on nyt tietty osa sähkön hinnasta vakioitu ja riski siten hal-


KSS Koti linnassa, kun tuotanto on omissa käsissä. Peruskartoituksen ja mitoituksen Kouvolassa ja Haminassa sijaitseviin kiinteistöihin teki KSS Energia, joka vastasi myös laitteiden toimituksesta ja asennuksesta sekä hoitaa käytön aikaisen ylläpidon. Hiltusen mielestä tällainen toimintapa, missä luotettava kumppani vastaa järjestelmäkokonaisuudesta, on erittäin toimiva monelle vieraalla teknisellä alalla. Liikekiinteistöjä hoitaessaan Hiltunen on havainnut niissä toimivien vuokralaisyritysten henkilöstön positiivisen asenteen aurinkoenergiaa kohtaan. Se luo osaltaan hyvää ilmapiiriä yhteiseen tulokselliseen tekemiseen.

”Tavoitteena on tuottaa 20 prosenttia kiinteistöjen käyttämästä vuotuisesta sähköstä.”

Uudenlaista energiatehokkuutta Anne Partanen on aktiivinen energiankulutuksen seuraaja. Hän kirjaa joka viikko taulukkoon sähkönkulutustiedot ja miettii samalla, näkyvätkö sen muuttumiseen vaikuttavat toimet ja tekijät. Kun KSS Energia lähestyi Partasen perhettä ja kysyi kiinnostusta kysyntäjouston pilottikokeiluun, Anne sai myös miehensä Markon innostumaan aiheesta. - Sähkölämmitteisessä omakotitalossa on tarvetta tutkailla erilaisia säästömahdollisuuksia. Takka lämpenee talvisin, mutta myös muunlaiset tekniset ratkaisut kiinnostavat, pyörittelee Marko Partanen asiaa. Nyt heidän sähkönkäyttöään haistelee pieni laite, joka ohjaa lämminvesivaraajaa lämpenemään silloin, kun talouden muu sähkönkäyttö on pientä. Tämä tasoittaa tehohuippua ja voi näkyä jatkossa edullisempana hinnoitteluna. - Sama laite voi saada etäyhteyden kautta tietoa sähkön markkinahinnasta ja ohjata sen avulla sähkön käyttöä edullisempaan aikaan. Koko sähkönkäyttöä voi näin säätää energiatehokkaaseen suuntaan, mikä näkyy myös kukkarossa. Partaset odottavat jo kokeilujakson tuloksia nähdäkseen, millaisia mahdollisuuksia kysyntäjouston hyödyntäminen voi heidän talouteensa tarjota..

KSS Energiset 11


KSS Koti

Tarkkaa säätöä taloyhtiöön TEKSTI Vesa Vainio KUVA Matti Vesala

U

seita asuntoja sisältävä kerrostalo- tai rivitalokiinteistö on tyypillisesti monien teknisten laitteiden ja järjestelmien kokonaisuus. Yksittäiset palaset saattavat toimia sinällään hyvin, mutta keskinäinen optimointi on sitten jo toinen juttu. - Järjestelmien säätäminen niin, että ne pelaavat mahdollisimman hyvin yhteen, tuo energian ja rahan säästöä. Tietoa on kyllä saatavilla ja sen kerääminen toimii, kyse on pitkälti säätöjen viilaamisesta. Näin vyyhtiä avaa kiinteistöalalta vankan kokemuksen omaava Kouvolan Isännöintikolmion toimitusjohtaja Risto Pöysä. Hän koki luontaisena lähteä yhteistyökumppanina mukaan selvittämään asiaa syvemmin, kun KSS Energian taholta sitä kysyttiin. - Tuomme tutkimukseen oman osaamisemme ja näkemyksemme taloyhtiön vinkkelistä katsottuna. Pilottikohteena toimivassa kerrostalossa on asennettu lämpötila-anturi jokaiseen asuntoon. Niiden kautta tulee lisää tietoa, jonka avulla kiinteistöä on mahdollista analysoida normaalia tarkemmin. Käytännön teknisestä toteutuksesta vastaa kiinteistöjen energianhallintaratkaisuihin erikoistunut Nuuka Solutions. Tuloksia on odotettavissa parin lämmityskauden kuluttua.

Kiinteistön arvon määrittäjä Pöysä muistuttaa, että lämmityskulut vievät keskimäärin kolmasosan taloyhtiön vuosibudjetista. Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden ohella myös sähkön kulutus on tarkemmassa seurannassa. Pöysä ei odota kuuta taivaalta, yksittäiset tähdetkin riittävät. - Jos pystymme petraamaan energiatehokkuutta edes vähän, olen tyytyväinen. Siihen meillä on käsittääkseni hyvät mahdollisuudet. Anturointi itsessään on edullista, keskiössä oleva säätö edellyttää puolestaan ammattiosaamista. Rahan ja energian säästön lisäksi myös ympäristötekijät puoltavat asian käsittelyä. Kiinteistön hyvä maine ja haluttavuus markkinoilla koostuvat kokonaisuutena oikeista ja ajoissa tehdyistä toimista. Energiatehokkuus on yksi tärkeä tekijä, kun kiinteistön markkina-arvo on puntarissa.

12 KSS Energiset 


Sähköverkon toimivuus

Säävarma sähköverkko lisääntyy hallitusti Jo yli puolet KSS Verkon asiakkaista on säävarman verkon piirissä. Investointitahti jatkuu lähes 10 miljoonan euron vuosivauhdilla. TEKSTI Vesa Vainio

K

SS Verkon kunnossapitopäällikkö Jyri Tompuri katselee tyytyväisenä sähköistä karttapohjaa. Se kertoo, että 54 prosenttia verkkoasiakkaista on säävarman sähköverkon piirissä. Kun lain asettama tavoite on 50 prosenttia vuoden 2019 loppuun mennessä, on KSS Verkko siten hyvässä vauhdissa. 2014 käynnistynyt määrätietoinen investointi säävarmaan verkkoon nielee euroja, tähän asti niitä on kulunut noin 20 miljoonaa, ja tahti jatkuu 8–9 miljoonan euron vuosivauhdilla. Alkuperäinen maali on vuodessa 2028, mutta nyt siihen on mahdollista saada jatkoaikaa. - Haimme ja saimme Energiavirastolta jatkoaikaa vuoteen 2032 asti, jolloin koko sähköverkon tulee olla säävarmaa. Jatkoaika antaa meille pelivaraa jaksottaa investointeja.

Tompuri viittaa pelivaralla isoon verkon osaan, jossa on vielä pitoaikaa jäljellä ja joihin säävarmuusinvestointi kohdentuu ennenaikaisesti. Seuraavina vuosina on nimittäin tulossa isoja investointeja muun muassa sähköasemiin.

”Pitää muistaa, että kaikkea emme voi kaapeloida. Pelto- ja osin metsämaisemissa käytämme edelleen ilmajohtorakenteita.”

- Otimme juuri käyttöön uuden sähköaseman Kansikkaantiellä Valkealassa. Sillä on osaltaan suuri merkitys sähkön toimitusvarmuuteen.

Metsänhoitoa ilmajohtoverkossa Tähänastiset toimet ovat kohdistuneet pääosin taajamiin, missä kaapelointitarve on keskimääräisesti suurta. 75 prosentin taso on Tompurin mukaan saavutettavissa melko helposti, mutta loppuneljänneksen kanssa teettää jo enemmän töitä. - Pitää muistaa, että kaikkea emme voi kaapeloida. Pelto- ja osin metsämaisemissa käytämme edelleen ilmajohtorakenteita. Näihin kohdistuvat toimet ovat sähköteknisten asioiden lisäksi metsänhoidollisia. KSS Verkko on käynnistämässä kahta vierimetsänhoitoprojektia Vekaranjärven, Toikkalan ja Tuohikotin alueella. Toisessa näistä on kumppanina paikallinen metsänhoitoyhdistys. - Alueelle laaditaan metsänhoitosuunnitelma, jossa haemme tila- ja lohkokohtaisia, hakkuita lievempiä toimenpiteitä. Samalla kannustamme metsänomistajia omakohtaisiin toimenpiteisiin. Maaseutuverkkoon kohdistuu taajama-alueiden lailla uutta automatisointia, jolla on tavoitteena nopeuttaa vian indikointia ja rajata vika-alue nopeasti mahdollisimman pieneksi.

INFO

Säävarma verkko Keskeytysaika Asemakaava-alue < 6 tuntia Muu alue < 36 tuntia Asiakkaista säävarman verkon piirissä 2019 50 % 2023* 75 % 2028** 100 % * Jatkoaika > 2025 ** Jatkoaika > 2032

KSS Energiset 13


Sähköverkon toimivuus

Lisää laatua ja toimitusvarmuutta Täysin etäohjattu Kansikkaantien sähköasema jättää pitkät Valkealan sähkönsiirtojohdot historiaan ja parantaa sähkön laatua 11.000 asiakkaalla. TEKSTI Vesa Vainio KUVA Matti Vesala

K

ompaktia, pelkistettyä ja nopeasti nousevaa rakennustekniikkaa sekä nykyaikaista toimintavarmaa sähkötekniikkaa, siitä on tämän päivän sähköasema tehty. Uusin osoitus tästä löytyy Anttilan kylästä Kansikkaantien varrelta, missä KSS Verkko liitti sähköverkkoonsa

14 KSS Energiset 

uusimman sähköasemansa elokuun alussa. Rakennuttamispäällikkö Jukka Rämän mukaan järeän sähkötekniikan ohjaamisessa on käytössä modernia älykkyyttä. - Sähköasema on täysin etäohjattu. Kymijoen Kyläkuitu toimitti meille valokuituliittymän, mikä tarjoaa käyttöömme erittäin hyvän tiedonsiirtoyhteyden. Tulemme asemalle vain, kun sattuu laitehäiriö tai varayhteydellä varmistettu etäyhteys katkeaa. Itse sähköasemarakennuksessa älykkäät releet haistelevat sähköverkon tilaa, vian kohdatessa syntyy automaattisesti lyhyt pika- tai kahden minuutin aikajälleenkytkentä. Vaikutus sähkön laatuun ja toimitusvarmuuteen ovatkin uuden sähköaseman tärkeimpiä tavoitteita.

”Ekosuunnitteludirektiivi ohjaa sähköverkkoon rakennettavien laitteiden energiatehokkuutta.”

- Aiemmin Valkealassa oli pitkät siirtojohdot, jolloin yksittäisellä johdolla ilmennyt vikatilanne näkyi isolla määrällä asi-


Sähköverkon toimivuus

Oikeaoppinen omatoiminen sähkökatko TEKSTI Vesa Vainio KUVAT Vesa Vainio ja Matti Vesala

Mökki on laitettu talviteloille ja viimeinen katkaisee sähköt. Pitkä reissu edessä ja sähkön toimitus on tarkoitus katkaista siksi aikaa. KSS Verkon mittauspäällikkö Jani Lohela kertoo, miten sähkön omatoiminen katkaisu tapahtuu oikeaoppisesti. - Sähkömittarissa on kytkentälaitepainike, jolla sähköt katkeavat hallitusti. Itse mittariin jää edelleen sähköt, mikä varmistaa tiedonsiirron toiminnan. Lohela viittaa tiedonvälityksellä esimerkiksi sähköverkon häiriötilanteisiin. Kun mittarissa on sähkö päällä, käyttökohteen sähkötilanne on mahdollista tarkistaa etävalvonnalla. Tiedonsiirrolle on tarvetta myös verkkoyhtiön tuntikohtaisten käyttötietojen keräämistä varten. - Kytkentälaite on helppo ja varma tapa asiakkaalle sähköjen katkaisemiseksi ja annan sen käyttämiseksi vahvan suosituksen. Jos katkaisee sähkön pääkytkimestä, jää mittarikin ilman sähköä. KSS Verkolla on noin 52.000 mittauspistettä, näistä noin puolet on tällä hetkellä varustettu kytkentälaitteellisessa etäluettavalla sähkömittarilla. Lähes kaikilta vapaa-ajan asunnoilta löytyy mittari, jossa on kytkentälaite (mittarin malli on E350 tai E450).

akkaita. Nyt käytössä on useita lyhyitä johtolähtöjä ja pystymme rajaamaan vian koskemaan huomattavasti pienempää asiakasmäärää. Kansikkaantien sähköasema vaikuttaa parantavasti yhteensä 11.000 asiakkaan sähkön laatuun.

Tärkeä osa energiatehokkuutta Sähkö tulee sähköasemalle 110 kilovoltin jännitteellä uutta KSS Verkon omistamaa 7,5 kilometrin alueverkkojohtoa pitkin. Asemalla jännite muunnetaan päämuuntajalla 20 kilovoltiksi, joka on asemalta lähtevien johtolähtöjen jännite. KSS Verkko on asettanut päämuuntajal-

le tiukat laadulliset kriteerit myös energiatehokkuuden osalta. - Ekosuunnitteludirektiivi ohjaa sähköverkkoon rakennettavien laitteiden energiatehokkuutta. Päämuuntajassa syntyy merkittävä osa häviöistä. Päämuuntajan hankinnassa onkin kiinnitetty erityistä huomiota häviöihin, sillä pienihäviöisen muuntajan valinnalla pystymme parhaiten vaikuttamaan verkoston kokonaishäviöihin. Rämä on kaiken kaikkiaan tyytyväinen sähköaseman ja voimajohdon rakentumiseen. Paikalliset maanomistajat ja asukkaat ymmärsivät hyvin investoinnin tarpeellisuuden, mikä näkyi sujuvina käytäntöinä suunnitteluja rakennusvaiheessa.

Katso lisäohjeita: kssverkko.fi/mittaustavat09

E450 mittari Mittarin näyttö Näytön selauspainike Kytkentälaitteen painike

KSS Energiset 15


Asuntomessut

”Me rakennamme talon aina yhtä laadukkaasti asiakasta varten, toimintamme on siltä osin täysin läpinäkyvää.”

Messutalo rakentuu tiiviissä aikataulussa JATKOA EDELLISESTÄ NUMEROSTA

16 KSS Energiset 


Asuntomessut Reilussa viikossa talo on sateelta suojassa, kahdessa ovat kate ja ulkoverhous paikallaan. Talo on aina yhtä tinkimättömästi asiakkaalle tehty, vaikka se tuleekin koko kansan katseltavaksi.

perustus on rakennettu ja ympärillä on paljon tavaraa, mistä pitäisi saada koottua talo. Toimittajan lailla joku muukin saattaa ihmetellä, miksi vasta nyt. Miksei aiemmin ja hyvän sään aikaan. - Kaikkea ei kerkiä tekemään kesällä, kun on paljon tekemistä. Hyville työporukoille pitää saada työtä läpi vuoden.

TEKSTI Vesa Vainio KUVAT Matti Vesala

Logistiikan toimivuus on talon rakentamisessa avainasemassa. Sievitalon startti viivästyi parilla päivällä, kun työmaalta oli hävinnyt ja sieltä puuttui osa tarvittavasta tavarasta. Puu- ja runkotavara tulee ei pitkänä, vaan sopivan mittaiseksi valmiiksi pätkittynä. - Runko nousee pystyyn oikeita osia oikeassa järjestyksessä paikalleen laittamalla. Tarkkana ja hereillä tulee silti olla koko ajan esimerkiksi ikkunoiden kohdalla. Kotimaisen puutavaran laatuun voi aina luottaa. Asiakas oli tässä kohteessa vastannut perustusten rakentamisesta. Pystytystyö etenee siinä määrin vauhdikkaasti, että reilun viikon päästä aloittamisesta talo on sateelta suojassa tuulensuojalevyjen ja aluskatteen alla. Varsinainen kate ja ulkoverhous ovat päällä noin kahden viikon sisällä. Sateisuus ja märkyys vetää Tuomisen osin mietteliääksi, sillä aikataulu on tiivis eikä isoihin viivytyksiin ole varaa. - Betonisen ontelolaatan kuivuminen on iso tekijä aikataulussa. Kun saamme talon umpeen, aloitamme tehokkaan kuivattami-

M

arraskuinen aamu Korian Pioneeripuistossa valkenee, tai pysyy itse asiassa synkän harmaana, sateisen märkänä. Työpäällikkö Tero-Ville Tuominen karauttaa Pioneeritien päähän, mihin timpuriporukka juuri hetkeä aiemmin pysäköi pakettiautonsa. Muutamaa päivää aiemmin alkanut Sievitalon pystytys jatkuu suunnitelman mukaisesti. Tanja Gorbenkon ja Juho Laurilan tuleva koti rakentuu vaihe vaiheelta valmiiksi ja asuttavaksi. Ennen sitä siihen voi tutustua yli 100.000 ihmisen asuntomessuyleisö ensi kesänä. - Me rakennamme talon aina yhtä laadukkaasti asiakasta varten, toimintamme on siltä osin täysin läpinäkyvää. Tämä talo toimii lisäksi näyteikkunana, mikä tuo oman pienen vivahteensa. Messualueella näkyy jo muutama valmiimman oloinen talo. Suurin osa on kuitenkin samassa vaiheessa kuin Sievitalo:

Sopivasta tavarasta tehty

sen kanavapuhaltimilla ja lämmittimillä. Runkorakenne kuivuu kyllä, siitä en ole huolissani.

Tehokkaasti vaiheesta toiseen Talon kimpussa häärivä kolmen henkilön porukka on Tuomisen luottokumppani. - 2–3 henkilöä on sopiva määrä, silloin jokainen pääsee tehokkaasti tekemään ja urakoimaan. Timpuriryhmän osuus päättyy vaiheeseen, missä väliseinät on tehty ja sisäpinnat levytetty. Tuominen arvioi tämän vaiheen olevan valmis tammikuun puolivälissä. Sähkö- ja lvi-töistä sekä maalaus-, laatoitus- ja viimeistelytöistä vastaavat omat aliurakoitsijat. Heidän työnsä on suunniteltu ja jaettu järkeviin työkokonaisuuksiin, jottei heidän tarvitse alituiseen ravata työmaalla. - He käyvät täällä keskimäärin kolme kertaa ja viipyvät vaikkapa viikon verran kerrallaan. Tuominen ottaa esimerkiksi lvi-työt: ensimmäisessä vaiheessa asennetaan vesijohdot ja ilmastointiputket, toisella kertaa laitetaan lämmöt päälle ja viimeiseksi ovat vuorossa kalusteasennukset. Sanoo Tuominen ja katsoo älypuhelimestaan aikataulua vielä varmistukseksi. Sen mukaan valmista pitää olla huhtikuussa, sitten ovat vuorossa vielä viimeiset ulko- ja pihatyöt. Tuomisen olemuksesta huokuu luottamus, Gorbenkon ja Laurilan muuttovalmis talo on priimakuntoisena valmis silloin kun pitää, satoi tai paistoi.

KSS Energiset 17


Maakaasu

Uudella kaasukattilalla energiatehokkuuden huipulle Edistyksellinen kondenssitekniikka ottaa talteen savukaasun lämmön ja jopa siinä olevan vesihöyryn energian. Se tietää yli sataan prosenttiin nousevaa hyötysuhdetta. Vuotuiset lämmityskulut puolestaan putoavat 20 prosenttia.

M

TEKSTI Vesa Vainio KUVA Matti Vesala

onessa Kouvolan alueen kiinteistössä on eletty vuosia sopuisassa liitossa, missä vanhaan öljykattilaan vaihdettu kaasupoltin polttaa maakaasua lämmön ja lämpimän veden tarpeisiin. Lämmitysjärjestelmistä Costellassa vastaava Petri Paju pitää yhteiseloa toki toimivana, muttei parhaana mahdollisena. - Kun laitetaan yhteen olemassa oleva kattila ja siihen perinteinen kaasupoltin, ei lopputulokseksi tule optimaalisin yhdistelmä. Nykyisiin hyötysuhdevaatimuksiin ei päästä perinteisellä poltintekniikalla. Paju viittaa ekosuunnitteludirektiivin kattilatekniikalle asettamaan minimissään 86 prosentin kausittaiseen energiatehokkuusvaatimukseen. Vanhoilla kattila–poltin -yhdistelmillä, eikä perinteisillä kattiloilla muutenkaan millään saavuteta vaatimusta. Pajulla on esittää valmis energiatehokas lääke diagnoosiin. - Edistyksellistä tekniikkaa edustava kondenssikattila nostaa hyötysuhteen huip-

A

puunsa. Se tarkoittaa 20 prosenttia vähemmän energiaa ja siten suurta säästöä lämmityskuluihin.

Energia tarkasti hyödyksi Perinteisessä kattilatekniikassa palamisen lämpö siirtyy konvektiolämmönvaihtimen kautta veteen. Iso osa lämmöstä tulee hyödyksi, mutta paljon menee piipusta uloskin 150–200 -asteisena ilmana. Kondenssikattilassa sama tekniikka on viety pidemmälle. - Kondenssilämmönvaihtimella siirretään savukaasun lämpö lämmityskierrosta palaavaan veteen. Kun vesi risteää savukaasujen kanssa ja siirtää lämpöenergiaa paluuveteen, savukaasujen lämpötila putoaa jopa alle 50 asteeseen. Maakaasun palaessa syntyy aina vesihöyryä. Yksi kuutio maakaasua synnyttää palaessaan noin 1,6 litraa vettä höyryn muodossa. Vesihöyry kondensoidaan vedeksi, jolloin kondenssikattila pystyy ottamaan latenttienergian talteen. Kyse on

B

Sopii isoon kiinteistöön Euroopassa kehitetty kondenssitekniikka on ollut markkinoilla jo pitkään, mutta Suomeen se on rantautunut hitaasti. Paju näkee kondenssikattilan erityisen hyvänä

Kondenssikattilan periaate

C

18 KSS Energiset 

energiasta, jota vapautuu, kun aine muuttaa olomuotoaan sen lämpötilan pysyessä samana. - Tällä ratkaisulla hyötysuhde nousee jopa 108 prosenttiin, sillä latenttienergia ei sisälly normaaliin hyötysuhdelaskentaan. Kondenssikattila mahdollistaa kevyen hormiratkaisun, joka voi olla T120 -muovia, ja sen voi johtaa vaikkapa suoraan seinän läpi ulos. Kondenssikattilan tarvitsema palamisilma voidaan ottaa sisään tilaan suoraan ulkoa piippurakenteella, missä savukaasu- ja korvausilmaputki kulkevat sisäkkäin. Näin kylmää ulkoilmaa ei tarvitse imeä rakennuksen sisään aiheuttamaan ylimääräistä lämmitystarvetta. Huippuhyötysuhteen lisäksi Paju listaa kondenssikattilalle useita muita etuja. -Käyttövarman kattilan huoltokustannukset ovat hyvin pienet. Hankintahinta ei ole perinteistä kattilatekniikkaa suurempi ja kondenssikaasutekniikka on puettu sievään asuun. Käyttöveden valmistaminen on erittäin taloudellista, koska lämpöhukkaa ei ole.

A

1. vaihe (lämmönvaihdin): tuntuvan lämmön talteenotto

B

2. vaihe (kondenssilämmönvaihdin): höyrystymislämmön talteenotto

C

Palokaasu ulos max. 70oC (35oC min.) Normaalikattilalla 150-200oC johdetaan savupiippuun


Maakaasu vaihtoehtona vanhan kaasukattilan uusimiseen. Kapasiteettia ja valikoimaa riittää isoihinkin kiinteistöihin, kattiloita löytyy aina megawattiluokkaan asti. Tyypillisessä rivitalokohteessa tehon tarve on 40–80 kilowattia. Tällaisen kohteen kaasukattilan vaihtaminen kondenssikattilaksi asennuksineen liikkuu tapauskohtaisesti 10.000–15.000 euron suuruusluokassa. Tarvittavat purku- ja muutoskustannukset vaikuttavat lopulliseen hintaan. - Kertainvestoinnin rinnalla kasvaa vauhdilla laitteiden leasing-vaihtoehto. Keskimäärin viiden vuoden liisausajalla laitteet maksavat itsensä omilla säästöillään. Leasing on mahdollinen etenkin hybridiratkaisuissa. Paju muistuttaa, että lämmitys on kiinteistön suurin kuluerä. Kun maakaasua käyttävä kiinteistö siirtyy hyödyntämään nykyaikaista kondenssitekniikkaa, ovat käsillä energiatehokkuuden rinnalla myös isot säästöt. Siellä missä maakaasua on tarjolla, kannattaa selvittää ja harkita siihen siirtymistä myös muista omaa kattilatekniikkaa käyttävistä vesikiertoisista lämmitysenergioista. - Vanhan öljylämmityskiinteistön siirtyminen kondenssikaasulämmitykseen voi alentaa lämmityskustannuksia helposti kymmeniä prosentteja nykyisillä energian hinnoilla. Pihapiirikin kiittää, kun piipusta savun sijasta tulee vain viileää vesihöyryä.

”Edistyksellistä tekniikkaa edustava kondenssikattila nostaa hyötysuhteen huippuunsa.”

Maakaasuhinnastoon muutos 1.1.2019

V

altion budjettiesitykseen sisältyy maakaasun energiaveron 0,79 €/MWh (alv 0 %) korotus, joka viedään vaikutuksensa mukaisesti myyntihintoihin. KSS Lämpö Oy korottaa hankintakustannusten nousun johdosta maakaasun siirron kulutusmaksuja 6 % ja siirron perusmaksuja 10 %. Lisäksi energiamaksu nousee vuoden vaihteessa 6,4 % johtuen pääosin raskaan polttoöljyn indeksitekijästä, joka on vuoden aikana noussut lähes 40 %. Tämän hetken ennusteella kokonaiskorotus on 5,8 %. Korotus nostaa kerrostalohuoneiston lämmityskustannuksia 5,10 €/kk ja pientalon 10,60 €/kk.

Maakaasun myyntihinnan kehitys 2010-2019 €/MWh 90 75 60 45 30 15 0

2010

2011

2012

2013

Energiaverot + alv

2014

2015

2016

Energia, alv 0%

2017

2018

2019

Siirto, alv 0%

KSS Energiset 19


Juuri nyt

Sähkön siirtohinnat nousevat 1.1.2019

Faktaa KSS Verkosta Keskeytysaika 10/2018 Siirtojohdot 110 kv

∙ kaapelointiaste

0,40 h/asiakas 55,4 km

Keskijännitejohdot 20 kV

∙ kaapelointitavoite 2018 Pienjännitejohdot 0,4 kV

1408 km 21% 15 km 3052 km

∙ kaapelointiaste

49 %

∙ kaapelointitavoite 2018

45 km

Asiakasmäärä

TEKSTIT Maria Käki

51 471

Sähkön käyttö jakelualueella 643 GWh

K

SS Verkko Oy:n sähkönsiirron hinnat nousevat 1.1.2019 alkaen. Hinnankorotuksen suuruus on keskimäärin 6,0 %. Hinnanmuutoksen yhteydessä luovutaan lukemasta arkipyhiä muuhun aikaan kuuluvaksi. Arkipyhämuutos koskee kausi- ja tehosiirtotuotteita. Kerrostalohuoneistossa kuukausittainen sähkölasku nousee noin 70 senttiä, sähkölämmittämättömässä pientalossa noin 1,60 euroa ja sähkölämmitteisessä pientalossa noin 3,10 euroa. Hinnankorotuksen jälkeen KSS Verkko Oy:n sähkönsiirron hinnat ovat noin 19 % edullisemmat kuin sähkönsiirron hinnat Suomessa keskimäärin.

Hyvälaatuisen ja mahdollisimman häiriöttömän sähkön tarjoaminen asiakkaille vaatii jatkuvaa sähköverkon valvomista, peruskorjausta ja kehittämistä. Sähkömarkkinalain mukainen sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen edellyttää, että suuri osa nykyisin ilmassa kulkevista sähköjohdoista korvataan maakaapeleilla. KSS Verkon investoinnit vuonna 2019 ovat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Energiavirasto valvoo sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta. Asiakaspalvelumme vastaa sähkösopimuksiin liittyviin kysymyksiin numerossa (05) 8851 830. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kssenergia.fi

KSS Verkon siirtohinnat 1.1.2019 verrattuna maan painotettuun keskiarvoon (sis alv 24%) snt/kWh 10 9 8 7 6

KSS

5

Keskiarvo

4 3 2 1 0

Kerrostalo 2 000 kWh/v

Sähköl. okt 20 000kWh/v

Pienteoll. 150 000kWh/v

Arkipyhät poistuvat Kausisiirto– ja myyntituotteista 1.1.2019 alkaen

K

ausisiirtotuotteissa arkipyhinä on sovellettu ”muu aika”-hinnoittelua, mutta muutoksen jälkeen arkipyhinä klo 7-22 käytetty sähkö lasketaan ”talviarkipäivä”-hinnoittelun mukaan. Kiinteitä arkipyhiä ovat olleet päivämäärät 6.1., 6.12., 25.12. ja 26.12. Vaihtuvia arkipyhiä ovat olleet pyhäinpäivä sekä pääsiäisen pitkäperjantai, pääsiäislauantai ja 2. pääsiäispäivä, silloin kun pääsiäinen on ollut maaliskuussa.

20 KSS Energiset 

Syynä muutokseen on siirtyminen soveltamaan Valtioneuvoston sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen 66/2009 luku 7, 2§ mukaista valtakunnallista aikajaotusta. Muutos koskee KSS Verkko Oy:n kausisiirtoja KSS Energia Oy:n KSS Perus kausienergiatuotteita. Keskimääräisen sähkölämmitteisen omakotitalon kohdalla tämä tarkoittaa 8-10 €/v (alv 24%).


Juuri nyt

KSS Verkko Oy:n sähkön siirtohinnat 1.1.2019 alkaen YLEISSIIRTO Siirtomaksu snt/kWh Perusmaksu sulakekoon mukaan

alv 24 % 3,36

KAUSISIIRTO Siirtomaksu snt/kWh - talviarkipäivä 4,18 - muu aika 1,24 Perusmaksu sulakekoon mukaan AIKASIIRTO Siirtomaksu snt/kWh - päiväaika 2,79 - yöaika 1,24 Perusmaksu sulakekoon mukaan Perusmaksu €/kuukausi Sulakekoko A Yleissiirto Kausi- ja aikasiirto alv 24 % alv 24 % 1 x 16 A *

2,60

-

1 x 25 A

6,10

-

1 x 35 A

6,30

-

3 x 25 A

11,40

26,30

3 x 35 A

20,80

41,20

3 x 50 A

35,80

64,60

3 x 63 A

45,00

81,10

3 x 80 A

58,60

103,60

3 x 100 A

72,00

129,00

3 x 125 A

87,60

161,90

3 x 160 A

116,30

206,40

Talviarkipäivä 1.11.–31.3. ma–la klo 7.00–22.00 (7.15–22.15) Muu aika 1.11.–31.3. ma–la klo 22.00–7.00 sekä sunnuntait sekä 1.4.–31.10. koko ajan Päiväaika klo 7.00–22.00, ei sovelleta kesäaikaan siirtymistä Yöaika klo 22.00–7.00, ei sovelleta kesäaikaan siirtymistä Tuotteen vaihto on sallittu 12 kk:n yhtäjaksoisen käytön jälkeen. Siirtomaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva sähkövero ja huoltovarmuusmaksu. Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu ovat yhteensä 1.1.2015 alkaen: I-veroluokassa 2,253 snt/kWh (alv 0 %) 2,79372 snt/kWh (alv 24 %) II-veroluokassa 0,703 snt/kWh (alv 0 %) 0,87172 snt/kWh (alv 24 %) Sähköveron muutoksista ilmoitamme sähkölaskutuksen yhteydessä. Viivästysmaksu, arvonlisäveroton, 5,00 € Viivästyskorko, arvonlisäveroton, korkolain mukaan

*) suurin sallittu teho 500 W

KSS Energiset 21


Juuri nyt Nimityksiä KSS Energia konsernissa KSS ENERGIA OY Marja Savolainen aloitti myyntineuvottelijana 2.7.2018 Matti Uusipaasto aloitti Portfolio Manager/Junior Analyst -tehtävässä 2.7.2018 Nia Maria Haaranen aloitti ICT kehityspäällikkönä 6.8.2018 Mikko Suhonen aloitti myynti-insinöörin tehtävissä 1.10.2018 KSS RAKENNUS OY Kirsi Korpela on aloittanut tarjouslaskentainsinöörinä 13.8.2018

Siikakosken vesivoimalaitoksen peruskunnostus etenee Marraskuun puolivälissä oli vuorossa generaattorin staattorin asennus. Kun projekti on valmis ensi vuoden puolella, on vesivoimalaitos peruskunnostettu taas 40-50 vuodeksi. Projektissa on panostettu niin tuotannon kehittämiseen, kuin ympäristöystävällisyyteenkin. Uuden teknologian myötä vaihteistot jäävät pois ja mahdollisen öljyvahingon riski vesistöön saadaan minimoitua lähes olemattomaksi.

TEKSTIT Maria Käki

Kaukolämpöhinnastoon muutos 1.1.2019

E

nergiaverojen korotuksen sekä polttoaineiden hinnannousun johdosta KSS Lämpö Oy tarkistaa kaukolämmön kulutusmaksuja 1.1.2019 alkaen. Maksuja nostetaan keskusta-alueella 3,20 €/MWh ja taajama-alueella 5,30 €/MWh. Perusmaksut pysyvät ennallaan. Korotus nostaa keskusta-alueella

kerrostalohuoneiston lämmityskustannuksia 2,70 €/kk ja pientalon 5,30 €/kk. Taajama-alueella kerrostalohuoneiston lämmityskustannukset nousevat 4,50 €/ kk ja pientalon 8,80 €/kk. Korotuksen jälkeenkin Kouvolan keskusta-alueen kokonaishinta on noin 8 % valtakunnan keskitasoa halvempi.

KSS Lämmön hinnat 1.1.2019 vertailussa (sis. alv 24%) €/MWh

110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60

Rivitalo

Omakotitalo Jyväskylä Maan keskiarvo Hämeenlinna

22 KSS Energiset 

Kotka

Kouvolan keskusta Helsinki

Turku

Kerrostalo

Lappeenranta Hamina

Kangasala

Järvenpää


KSSe-latauspalvelu tuo älyä lataamiseen KSS Energian KSSe-latauspalvelun avulla sähköauton lataaminen on mahdollista kaikilla KSSe-

Rahanarvoinen tai Virta-tunnuksin merkityillä julkisilla latauspisteillä.

Latauspisteen omistajalle KSSe-lataus-

sähkövinkki!

palvelu mahdollistaa latauspisteen vaivattoman hallinnoinnin. Vaivatonta ja turvallista lataamista!

KSS Energian monipuolisesta tuotetarjonnasta löytyy jokaiselle sopiva sähkösopimus.

Katso kuinka helppoa se on: kssenergia.fi/ksse-palvelu Nyt kannattaa seurata energiamarkkinoiden kehitystä ja hyödyntää tämän hetkiset alhaiset markkinahinnat. Valitse pörssisähkötuote KSS Prime tai KSS PrimeVartti!

Katso lisää ja tee sopimus www.kssonline.fi tai soita 05 8851 830.

Palautelomake

Arvostamme mielipidettäsi Tule mukaan kehittämään lehteämme ja anna palautetta. Kerrothan myös mistä aiheista haluaisit mielelläsi lukea jatkossa. Parhaat vinkit poimitaan talteen tulevia lehtiämme varten.

Lehden mielenkiintoisin juttu?

Nimi: Osoite:

Mistä aiheista haluaisit lukea tulevissa numeroissa?

Muuta palautetta

Puhelinnumero:

Energiset 3/2018 KSS Energiset 23


Hanki aurinkopaneelit KSS Energialta avaimet käteen toimituksena.

Tilaa ilmainen asiantuntijan kartoituskäynti!

Toimimalla nyt pääset hyödyntämään aurinkosähköä koko ensi vuoden.

Rahanarvoinen sähkövinkki!

KSS Energian monipuolisesta tuotetarjonnasta löytyy jokaiselle sopiva sähkösopimus. Nyt kannattaa seurata energiamarkkinoiden kehitystä ja hyödyntää tämän hetkiset alhaiset markkinahinnat. Valitse pörssisähkötuote KSS Prime tai KSS PrimeVartti!

Tilaa ILMAINEN kartoituskäynti https://kssenergia.fi/aurinkopaneelit tai soittamalla 046 8787 801 Katso lisää ja tee sopimus www.kssonline.fi tai soita 05 8851 830.

Postimaksu maksettu Suomessa

Joka päivä kanssasi 24 KSS Energiset 

KSS Energia Tunnus 5007044 00003 Vastauslähetys

Profile for Mainostoimisto Sepeteus

KSS Energia Oy:n sidosryhmälehti 3/2018  

Hintanäkymissä vakautta ja vaihtelevuutta | Sähköenergia osin omissa käsissä | Lisää laatua ja toimitusvarmuutta | Messutalo rakentuu tiivii...

KSS Energia Oy:n sidosryhmälehti 3/2018  

Hintanäkymissä vakautta ja vaihtelevuutta | Sähköenergia osin omissa käsissä | Lisää laatua ja toimitusvarmuutta | Messutalo rakentuu tiivii...