Page 1

‫فرگشت (تکامل)‬ ‫نام و نام خانوادگی تهیه کننده‪ :‬سپهر ضیایی‬ ‫پست الکترونیکی ‪s.psss746@gmail.com :‬‬ ‫وبالگ‪www.sepehr-ziaie.blogfa.com:‬‬


‫مــقــدمــه‬ ‫با عرض درود و سپاس فراوان ایزد یکتا را که اینجانب را شایسته لطف و رحمت بی کران خود دانسته و این آمادگی را‬ ‫به من داده تا هرچند کوچک ‪ ،‬سهمی در باروری آگاهی دوستانم داشته باشم و بتوانم قدمی کوچک در دنیای بی پایان‬ ‫علم و دانش گذاشته و خودم را بیازمایم‪ .‬در این مقاله سعی شده است که چگونگی تشکیل حیاط از حدود ‪0044‬‬ ‫میلیون سال پیش تا تکامل تدریجی جانوران در کره ی زمین را به طور خالصه مورد پژوهش قرار دهم بطوریکه یکی از‬ ‫جذابترین مباحث که از ابتدا ذهن ما انسان ها را درگیر خود کرده وضعیت پیشینیان ما از نظر فرگشت(تکامل) بوده است‬ ‫ولیکن اولین کسی که به طور جدی به مسئله فرگشت پرداخت و باعث پیشرفت چشمگیر دانش ما در این زمینه شد‪،‬‬ ‫نابغه بزرگ چارلز داروین بو ده است که شما نیز در این مقاله خالصه ای از زندگی وی را خواهید خواند ؛ البته چون‬ ‫اولین تجربه رسمی بنده از ایندست مقاله هاست ممکن است نواقص و ایراداتی در آن وجود داشته باشد که پیشاپیش از‬ ‫تمامی شما عزیزان عذر خواهی می نمایم‪.‬‬ ‫با تشکر‬ ‫سپهر ضیایی‬


‫میلیون ها سال پیش ‪:‬‬

‫‪0044‬‬ ‫زمین از بقایای انفجار بزرگ ستاره ای شکل گرفت‪ .‬مهت‬

‫تولید مثل ادام دادند و از گوگرد تغذیت کردنتد بنتابراین‪،‬‬ ‫جو زمین بوی بدی داش‪.‬‬

‫چیز خیلی داغ بود و مرجا را نگاه می کردید ن آب بود‪ ،‬ن‬ ‫موایی و ن اثری از حیاط ب چشم می خورد‬

‫‪0444‬‬ ‫مه این فیالی‪ .‬ما ب انرژی نیاز داش‪ .‬بیضی باکتری ما‬ ‫ب سبزی گراییدند زیرا از یک ماده شیهیایی ب نام کلروفیل‬ ‫اشباع شدند ک می توانس‪ .‬از خورشید انرژی بگیرد این‬ ‫باکتری ما ب جای سیاه شد در مقابل آفتاب‪ ،‬از نور‬ ‫خورشید برای تبدیل آب و دی اکسیدکربن ب قند‬ ‫‪0444‬‬ ‫سیاره زمین ب تدریج خنک شد آب ب وجتود آمتد‪ ،‬بتارا‬

‫و با این اکسیژ پیش عهده گوگرد خوراکی باکتری ما‪ ،‬از‬

‫بارید و این عوامل سبب تغییراتی شدند!‬

‫بین می رف‪ .‬آنها ب اعهاق اقیانوس ما رانده شدند و روی‬

‫(خوراک سازی) استفاده می کردند آنها اکسیژ آزاد کرده‬

‫لجن مای متیفن ب حیات خود تا ب امروز ادام می دمند‬

‫‪0044‬‬ ‫جو زمین‪ ،‬بوی خیلی بدی داش‪ .‬و پر از گازمای گوگردی‬ ‫بود بوی بسیار بد ترکیبات شیهیایی اقیانوس ما بت ایجتاد‬ ‫یک مولکول شگف‪ .‬انگیز واکنش نشتا داد کت دزوکستی‬ ‫ریبونو کلیک یا مها ‪ DNA‬نام دارد‬ ‫‪0444‬‬ ‫تغییر شرایط سیاره زمین مهچنا ادام داش‪ .‬مولتتتکول‬

‫‪0444‬‬ ‫سرانجام پس از ‪ 0044‬میلیون ساال‪ ،‬تکامال تادریجی‬ ‫موجوداتی شبیه حیوان آغاز شد‪ .‬کرم های نخستین زیار‬ ‫آب ها این طرف و آن طرف میلولیدند‪.‬‬

‫‪ DNA‬باید برای بقای خود ب تغییرات در شرایط نامساعد‬ ‫ادام میداد برخی از مولکول متای ‪ DNA‬مستیر ببییتی را‬ ‫بی نکردند آنها برای زنده ماند داخل پوستت ی ستیتی‬ ‫رفتند و ب اولتین بتاکتری متای بتدبو تبتدیل شتدند ایتن‬

‫‪074‬‬ ‫ناگها سیر تکاملی روند تندی گرفت‪ .‬گتروه بیشتهاری از‬

‫باکتریها تا پوشاند کامل سطح با الی ای از لتتتتجن بتتت‬

‫جایب حیاط وحش تکامل یافتند سپس سیر تکاملی برخی‬


‫شتد ایتن ختود نتوعی تکامتل بتود‬

‫مای آبی) برای جهع کرد بچ قورباق ما زما خوبی‬

‫از آنها دوباره متوقت‬

‫((دوگام ب پیش‪ ،‬یک گام پس)) خوشبیتان بیضی از آنها‬

‫نبود‪ ،‬زیرا بیضی از دوزیستا ب بزرگی یک تهساه بودند‬

‫زنده ماندند بنابراین‪ ،‬سیر تکتاملی نبایتد از ابتتدایی تترین‬

‫حیات با پدید آمد حشرات دگرگو شد‬

‫مراحل شروع می شد‬

‫‪060‬‬ ‫جو زمین شبی حهام بیار بود گیاما ‪ ،‬این گرما و ربوت‬ ‫را دوس‪ .‬داشتند سرخس مای غول پیکر‪ ،‬سنجاقک مایی‬ ‫ب بزرگی پرندگا ‪ ،‬مزارپا مای غول پیکر و اولین خزندگا‬ ‫در جنگل مای باتالقی پنها بودند‬ ‫‪094‬‬ ‫عجب موای داغی! موا داغ تر و خشک تر می شد‬ ‫خزندگا درنده‪ ،‬جانشین دوزیستا حیل گر شدند بید از‬ ‫‪ 015‬میلیو سال غلتید در بستر دریا ما نسل تریلوبیت‬

‫‪044‬‬ ‫جانشین شد تریلوبیت مای ترسناک( از بندپایا فسیلی)‬

‫ها منقرض شد زیرا سطح آب دریاما فروکش کرد و کناره‬

‫ک شبی موریان زیر آب مستند اما ‪ 05‬بار بزرگتر شده اند‬

‫مای قابل سکون‪ .‬اقیانوس ما رو ب خشکی گرایید‬ ‫‪004‬‬ ‫آ خزندگا جذاب کوچک با شکلی ابتدایی در ‪130‬‬ ‫میلیو سال پیش‪ ،‬حاال بزرگتر و درنده خوتر شدند و ب‬ ‫دایناسورها تبدیل شدند فرگشت( نکامل)‪ ،‬دایناسور مارا‬ ‫ب چند منظور خلق کرد گیامیوارا غول پیکری مثل‬ ‫براکیوزروس می توانستند یک درخ‪ .‬را ب عنوا صبحان‬ ‫بیورند‪ ،‬و لوسیراپتوروز مای شرور‪ ،‬گل ای را شکار‬

‫‪004‬‬ ‫گیاما ب سه‪ .‬خشکی مجوم آورند و کم کم سبز شدند‬

‫می کردند و تیرانوزوس رکس بزرگ ترین و درنده خو‬ ‫ترین آنها بود خزندگا درنده بر آسها و زمین حکوم‪.‬‬

‫دریاما پر از عقرب مای دریایی وحشی ‪ 3‬متری ب نام‬

‫می کردند وقتی‪ ،‬ایکتیوزروس‪ ،‬و الک پش‪ .‬مای غول‬

‫یوریپتریدز شد اولین مامی فک دار پدید آمد تنها کار آنها‬

‫پیکر در اقیانوس ما ب این برف و آ برف می رفتند‪،‬‬

‫از آ زما تا ب حال‪ ،‬مکید مای چندش آور اس‪.‬‬

‫پتزروس باالی سر آنها پرواز می کرد ب مر حال اگر در‬

‫بیضی مامی ما پادار شدند و ب سوی خشکی خزیدند‬

‫این دورا ‪ ،‬موجودی کوچک و خوردنی بودی‪ ،‬زنده‬ ‫نهی ماندی!!‬

‫‪004‬‬ ‫دریا انواع گوناگو مامی ما شد‪ -‬بهش‪ .‬مامیگیرا حیات‬ ‫روی خشکی پر سر و صدا شد‪ ،‬صدای قورقور دوزیستا‬ ‫مر جایی شنیده می شد( بستگا دور قورباق ما و سوسهار‬


‫ب عل‪ .‬ییبندا‬

‫مای متوالی مهیش از سرما ب مم‬

‫می خورد ماموت ما برای گرم نک داشتن خود پشهالو‬ ‫شدند‪ ،‬اما باز مم زنده نهاندند آیا انسا شکارچی از‬ ‫ماموت ما ک‪ .‬پوستی و مهبرگر درس‪ .‬کرد؟!‬

‫‪004‬‬ ‫گل ما رشد کردند انواع حشرات در گروه مای بیشهاری‬ ‫فرگشت(تکامل) پیدا کردند حیوانات کوچک پشهالو ک‬ ‫((پستانداران)) نام دارند‪ ،‬ظامر شدند آنها باموش وچابک‬ ‫بودند آیا وجود آنها ضروری بود یا باید توسط دایناسورما‬ ‫‪0‬‬ ‫و اینک ماشین مای موتوری جانشین پامای پیاده شده اند‬

‫نابود می شدند؟‬

‫ماشین مای حامل مسافر پش‪ .‬سرمم راه می روند‬ ‫درنتیج ‪ ،‬موای شهر ما دوباره بسیار بدبو و کثی‬

‫می شود‬

‫دانشهندا بهب مای اتهی اختراع مکنند ک می تواند زما‬ ‫را ب ‪ 0055‬میلیو سال پیش برگرداند یینی مهانجایی ک‬ ‫از آ شروع کرده ایم‬

‫‪004‬‬ ‫پرندگا از دایناسور مای کوچک دونده ب وجود آمدند‬ ‫اقیانوس ما پر از آمونیت مای عجیب شبی اختاپوس مایی‬ ‫بود ک در صدف مای حلوی جا گرفت بودند‬ ‫‪60‬‬ ‫نسل دایناسور ما منقرض شد بید از انقراض نسل‬ ‫دایناسورما‪ ،‬پستاندارا‬

‫پشهالو باموش‪ ،‬درنده ترین‬

‫موجودات سیاره زمین شدند‬ ‫فرگشت(تکامل)‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫انسا مای نیستین ترسناک تکامل یافتند دندا مای آنها‬

‫مقدمه‬


‫موجودات زمین در بول زمین بی فرآیندی مستهر ‪ ،‬تحول‬

‫میپنداش‪ .‬این تئوری بسیار موفقی‪ .‬آمیز بود و ب اشاع‬

‫پیدا میکنند ک تکامل نامیده میشود از زمانی ک زندگی‬

‫اندیش تکامل کهک بسیار کرد اما سرانجام میلوم شد ک‬

‫بر روی زمین آغاز شد‪ ،‬میلیونها گون جدید پدید آمده و از‬

‫نظر المارک نادرس‪ .‬اس‪ .‬چو مر گون تغییری ک بر اثر‬

‫بین رفت اند موجودات زنده امروزی ‪ ،‬تنها نهایانگر بیش‬

‫استیهال یا عدم استیهال یا ب مر عل‪ .‬دیگر در سلولهای‬

‫کوچکی از تهام موجودات زندهای مستند ک تا ب حال‬

‫دیگر بد ب غیر از گامتها رخ دمد تاثیری در ژنهای‬

‫وجود داشت اند بطور عهده تکامل در نتیج انتیاب ببییی‬

‫سلولهای زاینده نیوامد داش‪ .‬و قابل انتقال ب نسل بیدی‬

‫رخ میدمد این فرآیند در جه‪ .‬حفظ بقا اس‪ .‬بنابراین‬

‫نیس‪.‬‬

‫ب قدرت تولید مثل افرادی ک سازگاری بیشتری نسب‪ .‬ب‬ ‫دیگر اعضا مها‬

‫گون با محیط دارند بستگی دارد‪.‬‬

‫بین افراد مر گون با گون مای دیگر تفاوتهایی وجود دارد‬ ‫مهکن اس‪ .‬بیضی گون ما ب خابر احتیاج ب غذای کهتر‬ ‫و یا دوری از حیوانات شکاری نسب‪ .‬ب گون مای دیگر‬ ‫شرایط بهتری را دارا باشند این افراد احتهاال بهتر میتوانند‬ ‫ب بقای خود ادام داده و ساختار بدنی مطلوب خود را ب‬ ‫نسلهای بیدی خود منتقل کنند این فرآیند ‪ ،‬ک ب نام‬ ‫انتخاب طبیعی میروف اس‪ ،.‬گون ما را قادر میسازد تا‬

‫نظریه داروین‪-‬واالس در مورد تکامل‬ ‫در سال ‪ 1000‬داروین و واالس بامم تئوری جدیدی‬

‫خود را با محیط متغیر سازگاری داده و در دراز مدت منجر‬

‫درباره تکامل اعالم داشتند ک جانشین تئوری المارک شد‬

‫ب پدید آمد گون مای جدید میشوند‪.‬‬

‫داروین این تئوری جدید را پروراند و ب صورت کتابی‬

‫نظریه المارک در مورد تکامل‬

‫تنظیم کرد این اثر میروف ک ب نام اصل انواع بوسیل‬

‫در قر ‪ 11‬اندیش پیوستگی جاندارا و پیوستگی تارییی‬ ‫آنها یینی نطری تکامل ب فکر میدودی از متفکرا رسیده‬ ‫بود یکی از تئوریهای مهم تکاملی از المارک زیس‪ .‬شناس‬ ‫فرانسوی اس‪ .‬ک ب سال ‪ 1051‬ب چاپ رسید المارک‬ ‫برای بیا چگونگی وقوع تکامل دو نظری استیهال و عدم‬ ‫استیهال اندامها و ارثی بود صفات اکتسابی را عنوا کرد‬ ‫وی مشامده کرده بود ک اگر اندامی از بد یک جاندار‬ ‫استیهال میشود بزرگتر و کارآمدتر میشود و اگر عضوی‬ ‫بکار نیفتد کوچک میشود و تحلیل میرود‬ ‫بنابراین جاندار در نتیج نامهامنگی در استیهال و عدم‬ ‫استیهال اندامهای میتل‬

‫بد در بول عهر خود مهکن‬

‫اس‪ .‬تا حدی تغییر یابد و بیضی از صفات را کسب کند‬ ‫المارک این گون صفات را وراثتی و قابل انتقال ب اخالف‬

‫انتیاب ببییی یا بقای نژادمای مناسب در تنازع بقا اس‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1001‬انتشار یاف‪ .‬داروین و واالس محیط را‬ ‫عل‪ .‬اصلی انتیاب ببییی میدانستند‪ ،‬یینی محیط تدریجا‬ ‫جاندارا‬

‫دارای صفات نامساعد را از بین میبرد و‬

‫جاندارا دارای صفات مساعد را حفظ میکند پس از‬ ‫گذش‪ .‬نسلهای زیاد و متوالی و تاثیر مداوم انتیاب ببییی‬ ‫‪ ،‬سرانجام گرومی جاندار یک صف‪ .‬یا تیدادی صفات‬ ‫جدید و مساعد را ب درج ای جهع خوامد کرد ک ب‬ ‫صورت گون ای جدید از گون اجدادی ظامر خوامد شد‬ ‫مهواره این سوال مطرح میشد ک منبع این تفاوتهای‬ ‫فردی مهم چیس‪.‬؟ و تفاوتهای فردی چگون بوجود‬ ‫میآیند اینجا بود ک داروین ناگزیر شد ب نظری المارک‬ ‫یینی وراث‪ .‬صفات اکتسابی پناه ببرد اما تدوین پاسخ‬


‫درس‪ .‬مربوط ب تفاوتهای فردی شش سال پس از انتشار‬ ‫کتاب اصل انواع و منگامی آغاز شد ک مندل قوانین وارث‪.‬‬ ‫را اعالم داش‪ .‬ولی حاصل مطالیات مندل بیش از ‪35‬‬ ‫سال در ابهام نادیده ماند و پیشرف‪ .‬شناخ‪ .‬مکانیسههای‬ ‫تکاملی نیز ب مها نسب‪ .‬ب تاخیر افتاد انتیاب ببییی‬ ‫فقط ب عنوا بیشی از مکانیزم تکامل شناخت شده اس‪.‬‬ ‫زیرا داروین مانند المارک در شناسایی علل ژنتیکی‬ ‫تغییرات تکاملی توفیق بدس‪ .‬نیاورده بود داروین و‬ ‫واالس توضیحی ناقص از تکامل عرض داشتند‪ ،‬اما بطور‬ ‫کلی آنا نیستین کسانی بودند ک جه‪ .‬درس‪ .‬تکامل را‬ ‫نشا دادند‬ ‫تکامل فرایند دو مرحلهای‬ ‫گوناگونی ژنتیکی‬ ‫مکانیزم تکامل را میتوا اثر انتیاب ببییی بر تفاوتهای‬ ‫ژنتیکی ک در میا افراد یک جهیی‪ .‬ظامر میشوند‪،‬‬ ‫دانس‪ .‬جهیی‪ ، .‬گرومی از افراد یک نوع جاندار اس‪.‬‬ ‫ک در یک محل زندگی کرده و بامم زاد و ولد میکنند و‬ ‫ژنها آزادان در میا آنها توزیع میشوند گوناگونی ژنتیکی‬ ‫مهکن اس‪ .‬از نوترکیبی حاصل از تولید مثل جنسی ‪ ،‬از‬ ‫جهش یا از مر دو این پدیدهما ناشی نشود اگر چنین‬ ‫جاندارانی باقی بهانند و اوالد بیاورند‪ ،‬در آ صورت‬ ‫خاص مای ژنتیکی جدید آنها در خزان ژ جهیی‪ .‬باقی‬ ‫خوامد ماند این تازهمای ژنتیکی در بول نسلهای متوالی‬ ‫میتوانند در تیداد بیشتر ی از افراد جهیی‪ .‬یا در مه آنها‬ ‫گسترش یابند‬

‫تولید مثل افتراقی‬ ‫مفهوم واقیی انتیاب ببییی ‪ ،‬تولید مثل افتراقی اس‪.‬‬ ‫یینی بیضی از افراد یک جهیی‪ .‬بیش از دیگر افراد آ‬ ‫اوالد ب جا میگذارند و نسب‪ .‬ب افرادی ک اوالد کهتری‬ ‫از آنها میماند‪ ،‬درصد بیشتری از ژ ب خزان ژنی نسل‬ ‫بید ‪ ،‬انتقال میدمند اگر تولید مثل افتراقی در بول چند‬ ‫نسل ادام یابد‪ ،‬آنهایی ک فرزندا بیشتری تولید میکنند‪،‬‬ ‫تدریجا سهم بزرگتری از افراد کل جهیی‪ .‬را بوجود‬ ‫خوامند آورد در نتیج ژنهای آنها در خزان فزونتر خوامد‬ ‫شد پس امکا دارد صف‪ .‬جدیدی ک در یک فرد جاندار‬ ‫پدید میآید‪ ،‬از راه تولید مثل افتراقی و ب مرور زما ‪ ،‬ب‬ ‫صورت خصوصی‪ .‬استاندارد تهامی یک جهیی‪ .‬درآید‬


‫نتیجهگیری کلی‬

‫زندهای ک از راه جنسی تولید مثل میکنند تنها جهشمایی‬

‫بر اساس نظری امروزی تکامل ‪ ،‬انتیاب ببییی نیرو در‬

‫ک در سلولمای جنسی رخ دادهاند ب نسلهای بید منتقل‬

‫اساس خالق ب شهار میآید ک نوآورمای ژنتیکی را در‬

‫میشوند جهش در سلول غیر جنسی فقط در دودما مها‬

‫میا افراد بیشتری گسترش میدمد مرچند ک ب از میا‬

‫سلول در فرد جهش یافت تاثیر میگذارد‬

‫رفتن افرادی ک از نظر تولید مثل صالحی‪ .‬ندارند‪،‬‬

‫تقسیم بندی جهشها‬

‫میانجامد افرادی را ک از نظر رفتاری ‪ ،‬یا از نظر اجتهاعی‬

‫یک نوع تقسیم بندی جهشما بر حسب خودبیود بود یا‬

‫نهیبرد قویترین و‬

‫القایی بود آنهاس‪.‬‬

‫‪ ،‬صالحی‪ .‬ندارند‪ ،‬الزاما از میا‬

‫بزرگترین جاندار یک جهیی‪ .‬مهکن اس‪ .‬از نظر رفتاری‬

‫جهش خودبخودی‬

‫بسیار صالح باشند‪ ،‬ولی اگر نازا باشند‪ ،‬از نظر تولید مثل و‬

‫جهشهای خودبیودی بر اثر عوامل و شرایط روز مره‬

‫از نظر تکامل ‪ ،‬فاقد صالحی‪ .‬خوامند بود‬

‫زندگی جاندار رخ میدمند جهشمای خودبیودی میزا‬ ‫‪ ،‬از نظر‬

‫زمین ای جهش را تییین میکنند مثال جهشهای ک بر اثر‬

‫از سوی دیگر مهکن اس‪ .‬فردی رنجور و ضیی‬

‫رفتاری یا اجتهاعی صالحی‪ .‬نداشت باشد‪ ،‬اما اوالد زیادی‬

‫تابشمای فرابنفش ک از خورشید ب زمین میرسد یا بر اثر‬

‫بوجود آورد انتیاب ببییی در اساس از بریق تولید مثل‬

‫کیفی‪ .‬عهلکرد ‪ DNA‬پلیهراز در مهانند سازی ‪DNA‬‬

‫واقع میشود ن از راه تنازع بقا تنازع بقا برای بقا روی‬

‫یکی از جهشهای میهول خودبیود ‪ ،‬حذف گروه آمین از‬

‫میدمد‪ ،‬ولی غالبا جنب فیزیکی محض دارد و مهکن اس‪.‬‬

‫با سیتوزین و تبدیل آ ب یوراسیل اس‪.‬‬

‫ب صورتی غیر مستقیم بر موفقی‪ .‬جاندار در امر تولید مثل‬

‫جهش القایی‬

‫نیز موثر افتد این عوامل نیز در حد خود میتوانند اثرات‬

‫در اثر استفاده از مواد جهشزا بوجود میآید و باعث‬

‫تکاملی ب بار آورند اما مههترین نتیج حاصل ن تنازع ‪ ،‬ن‬

‫افزایش مقدار زمین ای جهش میشوند بیضی مواد‬

‫از میا رفتن و ن حتی بقای فرد اس‪ .‬بلک آنچ سرانجام‬

‫شیهیایی ‪ ،‬تابشمای فرابنفش و اشی ایکس از عوامل‬

‫حاصل میشود‪ ،‬موفقی‪ .‬نسبی در امر تولید مثل اس‪.‬‬

‫جهشزا ب شهار میآیند جهش القایی بر رابط مکهلی‬

‫جهش‪:‬‬

‫نوکلئوتید تاثیر میگذارد پرتو ایکس و گاما در ‪DNA‬‬

‫مقدمه‬

‫شکستگی ایجاد میکند تابش فرابنفش باعث پیوند کوواال‬

‫تغییرپذیری ماده ژنتیکی یکی از خواصی بود ک دانشهندا‬

‫بین دو تیهین مجاور در یک رشت ‪ DNA‬میشوند و‬

‫مهواره برای ماده ژنتیک فرض میکردند جهش پدیدهای‬

‫مسیرمای تیهین اشکاالتی را در مهانند سازی ‪DNA‬‬

‫تصادفی اس‪ .‬یینی تغییر در تهام نوکلئوتیدمای ژنوم ‪ ،‬کم‬

‫بوجود میآورند‬

‫و بیش یکسا اس‪ .‬بر اثر انتیاب ببییی جهش یاخت مای‬ ‫زیانبار کهتر تولید مثل میکنند یا اصال تولید مثل نهیکنند‬ ‫جهش یافت مایی با جهش سودمند بیشتر تولید مثل میکنند‬ ‫و در نسلمای بید فراوانتر میشوند‬ ‫جهش یاخت ما مههترین ابزار ژنتیک بودهاند میزا جهش‬ ‫در پروکاریوتها و یوکاریوتها یک نوکلئوتید در مر‬ ‫نوکلئوتید در مر چرخ سلولی اس‪ .‬برای موجودات‬


‫بافرمنگ براساس تیری‬

‫تکامل انسان ‪:‬‬

‫دوم سابق انسا را مى توا‬

‫دس‪ .‬کم بین دو تا دو و نیم میلیو سال در نظر گرف‪.‬‬ ‫زیرا قدیهى ترین آثار فرمنگى پیدا شده ب مهین زما‬ ‫مزبور تیلق دارد‬ ‫ویژگى ماى قدیهى ترین نهون ماى ب دس‪ .‬آمده از‬ ‫انسا نشانگر آ اس‪ .‬ک انسا ماى اولی در مقایس با‬ ‫انسا ماى امروزى داراى قدى کوتاه تر‪ ،‬جهجه اى‬ ‫کوچک تر و آرواره ماى قوى با ‪ ۳۳‬دندا ک ترکیب دندا‬ ‫ما بیشتر ب گیاه خوارى تهایل نشا مى دمد و مهچنین‬ ‫با توج ب عهر موجود زنده بر روى کره زمین (چهار‬ ‫میلیارد سال) و عهر قدیهى ترین باقى مانده ماى حیوانى‬ ‫(یک میلیارد سال) و سرانجام اولین مهره دارا ک ب ‪۰۵۵‬‬ ‫میلیو سال پیش تیلق داشت اند‪ ،‬عهر انسا (حدود ‪۳‬‬ ‫میلیو سال پیش) رقم قابل توجهى ب نظر نهى رسد ب‬ ‫عبارت دیگر مى توا گف‪ .‬ک انسا جزء جوا ترین‬ ‫موجوداتى اس‪ .‬ک بر روى کره زمین ظامر شده و زندگى‬ ‫مى کند این در حالى اس‪ .‬ک زیس‪ .‬شناسا سابق‬ ‫پستاندارا جنین دار ک انسا مم نوعى از آنها محسوب‬ ‫مى شود را دس‪ .‬کم مفتاد میلیو سال تییین کرده اند‬ ‫صاحب نظرا جهیی‪ .‬انسانى کره زمین را از ابتدا تا امروز‬ ‫‪ ۰۵‬میلیارد نفر تیهین زده اند ک چیزى بیش از ‪ ۳۵۵‬مزار‬ ‫نسل در این مجهوع قابل شناسایى اس‪.‬‬ ‫پیدایش اولی انسا در کره زمین را با توج ب نظریات‬ ‫میتل‬

‫علهى موجود مى توانیم در حدود چهار میلیو‬

‫سال پیش در نظر بگیریم در حال حاضر دو دیدگاه مهم‬ ‫براى ارائ یک تیری‬

‫جامع‪ ،‬دقیق و علهى از انسا بیش‬

‫از سایر دیگر تیریفات مورد توج قرار گرفت ک در‬ ‫تیری‬

‫اول یک دیدگاه زیس‪ .‬شناسى را مدنظر دارد و‬

‫شاخص ماى جسهانى انسا را ب عنوا محور تیری‬ ‫براى انسا در نظر مى گیریم یینى انسا پستاندارى اس‪.‬‬ ‫ک بر روى دو پا راه مى رود و داراى ‪ ۳۳‬جف‪ .‬کروموزوم‬ ‫اس‪ .‬اما تیری‬

‫دوم ک بیشتر نقط نظرات علهاى علوم‬

‫انسانى را مدنظر دارد و مى گوید انسا موجودى اس‪.‬‬

‫دس‪ .‬مایى اندکى بلندتر مستند ک نهون مشیص آ دو‬ ‫اسکل‪ .‬میروفى اس‪ .‬ک در دم ‪ ۰۰۹۵‬و ‪ ۰۰۰۵‬از دره‬ ‫لفارس در کشور فیلى اتیوپى ب دس‪ .‬آمده اس‪ .‬ک یکى‬ ‫دختر ‪ ۰۱‬سال اى با نام لوسى و دیگرى رامیدو یک پسر‬ ‫بالغ بوده ک مطالیات انجام شده روى این دو اسکل‪ .‬نشا‬ ‫داده اس‪ .‬این نهون ما ک قدم‪ .‬بین ‪ ۴‬میلیو سال را‬ ‫داشت اند اوالً روى دو پا راه مى رفت اند‪ ،‬دس‪ .‬ما و پا‬ ‫مایشا کامالً شبی انسا ماى امروزى و اندازه قدشا‬ ‫حدود یک متر و بیس‪ .‬سانتى متر بوده و گنجایش جهجه‬ ‫آنها حدود ‪ ۰۵۵‬سانتى مترمکیب (یک سوم انسا ماى‬ ‫امروزى) تییین شده اس‪ .‬و زیستگاه این نهون ما جنگل‬ ‫ماى آفریقاى شرقى اس‪ .‬ک در حال حاضر کشور ماى‬ ‫اتیوپى‪ ،‬کنیا و تانزانیا را دربرمى گیرند در واقع کش‬ ‫لوسى و رامیدو در این منطق از جها ب عنوا قدیهى‬ ‫ترین فسیل ماى شناخت شده اى ک مى توا آنها را ب‬ ‫عنوا اجداد انسا ماى امروزى دانس‪ .‬باعث شده ک‬ ‫دانشهندا خاستگاه انسا را شرق آفریقا میرفى کنند اما‬ ‫نبود عناصر فرمنگى تنها مشکلى اس‪ .‬ک براى اثبات‬ ‫انسا بود این نهون ما وجود دارد‪ ،‬ب مهین دلیل براى‬ ‫زیس‪ .‬شناسا انسا‬ ‫ولى براى انسا‬

‫بود این نهون ما تایید شده اس‪.‬‬ ‫شناسا‬

‫فرمنگى این نهون‬

‫ما‬

‫مومومابیلیس ما‪ ،‬موموارکتوس ما‪ ،‬سنیانتروپ ما انسا‬ ‫نها نامیده مى شود‬


‫•سنیانتروپ‬

‫هوموهابیلیس‬ ‫مومومابیلیس انسا مامر نامیده مى شوند مهارت این‬

‫در حدود ‪ ۱۵۵‬مزار سال پیش در غارى ب نام شوکوتین‬

‫انسا ما ک مهچنا و تنها در شرق آفریقا زندگى مى کرده‬

‫در نزدیکى شهر فیلى پکن زندگى مى کردند ک تکنیک‬

‫اند از ساختن ابزار ماى سنگى بسیار ساده ک غالباً براى‬

‫ماى تولید آتش را مى شناختند و براى تولید آ در محل‬

‫شکار و یا انجام کارماى روزمره دیگر مى توانست مورد‬

‫ماى مسکونى خود مورد استفاده قرار مى دادند اما ب‬

‫استفاده قرار بگیرد بوده اس‪.‬‬

‫عده اى از صاحب نظرا‬

‫کارگیرى تکنیک ماى تولید آتش از یک برف و ساختن‬

‫مستند ک ابزارماى سنگى ساخت شده توسط این نهون ما‬

‫ابزارماى بسیار دقیق و کارآمد با بهره گیرى از تکنیک ماى‬

‫را ب عنوا ابزار نهى پذیرند زیرا میتقدند این تولیدات در‬

‫پیچیده ک نشا دمنده بهره مندى از دانشى قابل قبول بود‬

‫چارچوب تیریفى ک از ابزار ارائ مى شود قرار نهى گیرد‬

‫جاى میچگون تردیدى را براى حضور فرمنگ در جامی‬

‫در واقع در این تیری‬

‫گفت شده ابزار یینى وسایلى ک‬

‫این انسا ما باقى نهى گذارد و نهون ماى اخیر تا حدود‬

‫براى ساختن وسایل دیگر مورد استفاده قرار گیرد ن مر‬

‫‪ ۰۵۵‬مزار سال پیش در س قاره آسیا‪ ،‬اروپا و آفریقا زندگى‬

‫چیزى ک انسا مى تواند از آ ب عنوا یک وسیل براى‬

‫مى کردند و از آ زما ب بید میچ نشان اى از حضور این‬

‫منظورى خاص مورد استفاده قرار دمد بنابراین این نهون‬

‫انسا ما ب دس‪ .‬نیامده اس‪.‬‬

‫ما نیز براى عده اى مهچنا انسا نها در نظر گرفت مى‬ ‫شود‬

‫• هوموساپینس‬ ‫در حدود ‪ ۳۵۵‬مزار سال پیش حضور انسا با مشیصات‬

‫•هوموارکتوس‬

‫کهى متفاوت تر در آسیا و آفریقا تایید شده اس‪ .‬این‬ ‫ک موموساپینس انسا اندیشهند نامیده مى شود‬

‫از حدود دو میلیو سال پیش اسکل‪ .‬مایى از انسا ب‬

‫انسا‬

‫دس‪ .‬آمده ک عالوه بر دارا بود ویژگى ماى بسیار‬

‫مدت ما بید ب دو دست تقسیم شده اند ‪:‬‬

‫نزدیک ب انسا امروزى قادر ب تولید وسایل بودند ک‬ ‫کامالً با تیریفى ک از ابزار گفت شد مطابق‪ .‬دارد و این‬

‫دست اول میروف ب انسا نئاندرتال مستند نئاندرتال ما‬ ‫ماى امروزى از انسا‬

‫نهون ما در اصطالح علهى موموارکتوس انسا راس‪.‬‬

‫با جهجه ماى بزرگ تر از نهون‬

‫قام‪ .‬نامیده مى شوند ک قادر ب تولید این ابزارما بودند و‬

‫مدر متهایز مى شوند ک این نهون ما دس‪ .‬کم در س‬

‫در حال حاضر دو نقط از جها یینى شرق آفریقا و منطق‬

‫قاره آسیا‪ ،‬اروپا و آفریقا تا چهل مزار سال پیش حضور‬

‫قفقاز در آسیا کشور فیلى گرجستا قدیهى ترین اسکل‪.‬‬

‫داشتند اما تجهیات شا در اروپا ب خصوص اروپاى‬

‫مایى از این نوع را ارائ دادند موموارکتوس ما از نظر‬

‫مرکزى و مهچنین غرب آسیا بوده اس‪ .‬و از آ زما دیگر‬

‫جسهانى از گرد ب پائین تفاوت چشم گیرى با انسا‬

‫نشان اى از وجود آنها نهى توا بر روى کره زمین ب‬

‫ماى امروزى ندارند‪ ،‬تنها مى توا تفاوتى در جهجه و‬

‫دس‪ .‬آورد و ایرا مم یکى از کشورمایى اس‪ .‬ک نشان‬

‫آرواره آنها با انسا ماى امروزى مشامده کرد این انسا‬

‫ماى دقیق و جالبى از سکون‪ .‬این نوع انسا ارائ کرده‬

‫ما مییش‪ .‬شا مبتنى بر شکار و گردآورى بوده اس‪ .‬و‬

‫اس‪.‬‬

‫عهده ابزارمایى ک مى ساختند در این زمین مورد استفاده‬

‫دست دوم موموساپینس انسا امروزى نامیده مى شود ک‬

‫قرار گرف‪.‬‬

‫قدیهى ترین نهون آ در فلسطین با قدم‪ .‬نزدیک ب صد‬ ‫مزار سال یاف‪ .‬شده اس‪ .‬این نهون دس‪ .‬کم تا ب امروز‬ ‫بر روى کره زمین زندگى مى کند و از حدود ‪ ۳۰‬مزار سال‬


‫پیش تهام قاره ما را ب تسییر خود درآورده اس‪ .‬و شروع‬ ‫جدیدى در تاریخ زندگى انسا را نوید داده اس‪ .‬ک ب‬ ‫دوره عصر حجر جدید میروف اس‪ .‬مههترین شاخص آ‬ ‫پیدایش منر در جامی انسانى اس‪.‬‬ ‫•پیدایش انقالب نوسنگى‬ ‫در حدود ‪ ۰۰‬مزار سال پیش جامی انسانى وارد مرحل‬ ‫دیگرى از تحوالت فرمنگى عهیق مى شود انسا ما در‬ ‫این مقطع و تنها در خاورمیان موفق مى شوند با املى‬ ‫کرد اولین حیوانات و مهچنین روى آورد ب کشاورزى‬ ‫ساختار اقتصادى خود را تغییر داده و وارد ساختار جدیدى‬ ‫ک ب آ اقتصاد تولیدى مى گوییم شوند در واقع دیگر‬ ‫دامدارى و کشاورزى در این مقطع براى اولین بار با زندگى‬ ‫انسا آمییت شد و مدت کوتامى شیوه زندگى انسا را‬ ‫تغییر مى دمد و پیدایش جوامع روستایى نتیج این تحول‬ ‫اس‪ .‬ک تحول ب قدرى با امهی‪ .‬اس‪ .‬ک دانشهندا آ‬ ‫را یک انقالب نوسنگى مى نامند‬

‫عکسهای صفح ی بید یک نهودار کامپیوتری اس‪ .‬ک‬ ‫توسط موسس داروین در دانشگاه ماروارد ترسیم شده ک‬ ‫رشد تکاملی را نشا می دمد تغغیرات بسیار عجیب اس‪.‬‬ ‫ک بی ‪ 15‬تا ‪ 05‬میلیو سال اتفاق افتاده !!؟‬


‫منابع و مراجع‪:‬‬ ‫کتاب‬

‫‪Horrible science: Evolve or die‬‬

‫با تشکر از‪:‬‬ ‫پدر و مادر عزیزم ک مرا ب این دنیا آوردند و زندگی‬

‫کتاب ‪The horrible scienc of every thing‬‬

‫کرد را ب من آموختند و مرا تا این سن پرورش دادند و‬

‫وبسایت ویکی پدیا‬

‫مهیش مرا یاری و پشتیبانی کرند‬

‫وبسایت دانشنامه رشد‬

‫و مهچنین با تشکر از استاد سلیمیان آموزگار مهربانم ک‬

‫وبالگ‬

‫‪www.neanthetal.blogfa.com‬‬

‫مرا علم و دانش آموخ‪.‬‬

takamol  

www.sepehr-ziaie.blogfa.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you