Page 1

‫عدالت نيست با ‪ 4‬روز استراحت به مصاف تراكتور برويم‬

‫‪12‬صفحه‬

‫‪w w w. i r a n - v a r z e s h i . c o m‬‬

‫‪200‬‬ ‫تومان‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪‌‌‌‌‌‌‌■ 3929‬شنبه ‪ 20‬فروردين ‪1390‬‬ ‫‪ 5‬جمادي االول ‪No.3929 ■ 9 Apr 2011 ■ 1432‬‬

‫پوستر ‪ -‬آرش برهاني‬

‫مظلومي‪:‬صحبتدرباره‬ ‫ليست فصل بعد زود است‬ ‫قرارداد مظلومي يك فصل ديگر تمديد شد‬

‫امكاناتي شيك براي كروش آماده مي‌كنيم‬

‫كفاشيان‪ :‬رييس بعدي نمي‌تواند زير قرارداد كروش بزند‬

‫نفت تهران نفت آبادان‬

‫‪15‬‬

‫پيرواني‪ :‬تباني حرف مفت است‬ ‫فركي‪ :‬اگر تباني باشد بين من و شاغالم نيست‬ ‫رييس سازمان تربيت بدني‪:‬‬

‫در المپيك به ايده آل هاي خود مي رسيم‬

‫استيل‬

‫شاهين‬

‫‪20‬‬

‫مربي بزرگي كه ب‬

‫راي‬ ‫ايجاد تغييرات اساسي در واليبال به ايران آمده‬

‫عكس‪ :‬نعيم احمدي ‪IIPA.ir -‬‬

‫والسكو‪ :‬فقط خدا م ‌‬ ‫يداند‬ ‫چهاتفاقيمي‌افتد‬

‫جعفري‪ :‬تراكتورسازي فروشي نيست‬

‫نتايج هفته بيست و نهم‬

‫فوالد‪ ........................................ 2‬سايپا ‪1‬‬ ‫پاس همدان ‪ ....................... 1‬راه‌آهن صفر‬ ‫پيكان‪ ...................................3‬صباي قم ‪2‬‬ ‫شهرداري تبريز‪ .......................... 2‬ملوان ‪1‬‬

‫پس از پيروزي استقالل مقابل پاختاكور‬

‫قرارداد مظلومي يك فصل ديگر تمديد شد‬ ‫ق��رارداد مظلومي براي فص��ل بعد را پيش‌نويس‬ ‫كرد تا تنها اين قرارداد منتظر يك امضا از جانب‬ ‫مظلومي باش��د تا شكل حقيقي به خود بگيرد‪ .‬از‬ ‫گوشه و كنار شنيده مي‌شود مظلومي براي اينكه‬ ‫دعوت دوباره حاجي را لبيك بگويد منتظر است‬ ‫تا يكسري تعهدات از جانب باشگاه عملي شود‪ .‬او‬ ‫مي‌خواهد تع��دادي از بازيكنان خوب مد نظرش‬ ‫را جذب كند‪ .‬در ليس��ت مظلومي نفراتي مانند؛‬ ‫سيدمهدي رحمتي‪ ،‬كريم انصاري‌فرد‪ ،‬جانواريو و‬ ‫خس��رو حيدري حضور دارند كه باشگاه استقالل‬ ‫باي��د در راه جذب آنها اقدام كند‪ .‬تمديد قرارداد‬ ‫ضمني مظلومي در حالي قطعيت يافته كه هنوز‬ ‫سرنوشت پرويزخان در ليگ‪ ،‬جام حذفي و ليگ‬ ‫قهرمانان روش��ن نيس��ت اما ظاهرا فتح‌ا‪‌...‬زاده از‬ ‫كسب يك جام مطمئن است كه قرارداد مظلومي‬ ‫را پيش‌نويس كرده است تا فقط منتظر يك امضا‬ ‫باشد‪.‬‬

‫پورحيدري‪:‬درگيري محمدي را تكذيب مي‌كنم‬

‫همه تصميم‌گيري‌ها به عهده فتح‌ا‪‌...‬زاده و مظلومي است‬

‫منصور پورحيدري درباره اتفاقاتي كه پس‬ ‫از بازي با پاختاكور رخ داد توضيحاتي مي‌دهد‪:‬‬ ‫«محمدي وقتي ب��ه رختكن آمد با من صحبت‬ ‫كرد‪ .‬ظاهرا ً يكي دو نفر روي سكوها صحبت‌هايي‬ ‫كردند كه او ناراحت شده اما ترك او از ورزشگاه‬ ‫ب��ه خاطر ناراحتي نب��ود‪ .‬محمدي خيلي عجله‬ ‫داش��ت و به خاطر كار ش��خصي سريع‌تر راهي‬ ‫منزل ش��د‪ .‬البته من ش��نيدم برخي‌ها گفته‌اند‬ ‫او درگي��ر ش��ده اما من اين مس��ائل را تكذيب‬ ‫مي‌كنم‪ »‌ .‬پورحيدري درباره بازگش��ت جباري‬ ‫هم توضيحاتي دارد‪« :‬در باش��گاه اس��تقالل دو‬ ‫نفر نقش تعيين‌كننده و مهمي دارند‪ .‬اول آقاي‬ ‫فتح‌ا‪‌...‬زاده به عنوان كسي كه با بازيكنان قرارداد‬ ‫امضا مي‌كند و دوم سرمربي تيم‪ .‬به هرحال آنها‬ ‫تصمي��م گرفتند ك��ه اين بازيكن ب��ه تمرين‌ها‬ ‫برگ��ردد و اج��ازه بدهيد م��ن در اين خصوص‬ ‫صحبتي نكنم و وارد اين مسائل نشوم‪ ».‬شايعه‬ ‫شده پورحيدري با جريمه جباري مخالف است‪.‬‬

‫گاسپار‪ :‬پيشنهاد ايران استثنايي بود‬ ‫پرسپوليس مي‌تواند ذوب‌آهن را شكست دهد‬

‫استقالل‬ ‫ق��رارداد پروي��ز مظلومي ي��ك فصل ديگر‬ ‫تمديد ش��د! اگرچه فتح‌ا‪‌...‬زاده بارها اعالم كرده‬ ‫ب��ود ق��رارداد با پرويز مظلومي دو س��اله اس��ت‬ ‫ام��ا هيچ ك��س با قطعي��ت نمي‌توانس��ت بگويد‬ ‫ك��ه پرويزخان مظلومي فص��ل يازدهم هم روي‬ ‫نيمكت استقالل مي‌نشيند‪ .‬بعد از پيروزي آبي‌ها‬ ‫در دربي صحبت‌هاي تاز‌ه‌اي در محافل ورزش��ي‬ ‫پيرامون تمديد قرارداد مظلومي ش��نيده مي‌شد‬ ‫اما علي فتح‌ا‪‌...‬زاده منتظر روش��ن ش��دن نتيجه‬ ‫ب��ازي با پاختاكور ازبكس��تان بود ت��ا با قطعيت‬ ‫اع�لام كند ك��ه مظلوم��ي فصل بعد ه��م روي‬ ‫نيمكت اس��تقالل مي‌نشيند! پس از اينكه آبي‌ها‬ ‫پاختاكور را در تهران شكس��ت دادند فتح‌ا‪‌...‬زاده‬ ‫با مظلومي تماس گرفت و به وي گفت‪« :‬ليس��ت‬ ‫فصل بعد را زودتر مش��خص كن چون خيلي كار‬ ‫داري��م!» حاجي كه اين جم�لات را با خنده‌هاي‬ ‫معروف��ش به زبان مي‌آورد ب��ا اين حرف در واقع‬

‫خون من پرتغالي است نه آمريكايي‬

‫منصورخ��ان پيرامون اين ماج��را حرف مي‌زند‪:‬‬ ‫«در اي��ن فوتب��ال ياد گرفتم ك��ه انضباط را به‬ ‫ش��كل واقعي پياده كنم‪ .‬اگ��ر بازيكني ناراحتي‬ ‫دارد باي��د بح��ث‌اش را مط��رح و آن را برطرف‬ ‫كرد‪ .‬شايد من جايگاهي در اين فوتبال ندارم اما‬ ‫حتما آقاي مظلومي به اين بازيكن نياز داش��ته‬ ‫و او را به تمرين‌ها بازگردانده اس��ت‪ .‬البته فقط‬ ‫بحث جباري نيس��ت و مسووليت فني بازيكنان‬ ‫ب��ه عه��ده س��رمربي اس��ت‪».‬حرف‌هاي پاياني‬ ‫منصورخ��ان به ب��ازي فردا اختص��اص مي‌يابد‪:‬‬ ‫«بازي س��ختي داريم‪ .‬آنها ‪ 11‬روز اس��تراحت‬ ‫كردند و با توجه به اينكه در آس��يا حضور داريم‬ ‫بايد با اين مس��ائل كنار بياييم‪ .‬از ابتداي س��ال‬ ‫جديد روزه��اي دهم‪ ،‬هفدهم‪ ،‬بيس��ت و يكم‪،‬‬ ‫بيس��ت و پنجم‪ ،‬سي‌ام و س��وم ارديبهشت ماه‬ ‫بايد بازي كنيم كه كار بسيار سخت و دشواري‬ ‫است‪ .‬هرچند پرويز مظلومي تالش خود را براي‬ ‫موفقيت تيم انجام مي‌دهد‪».‬‬

‫هاشميان‪ :‬كروش نمي‌تواند بي‌برنامگي‌هاي فوتبال ما را تغيير دهد‬ ‫وحيد هاشميان طي مصاحبه‌اي با خبرگزاري مهر گفت‬ ‫پرس��پوليس در ليگ قهرمانان آس��يا ش��انس موفقيت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫ب�ا توج�ه به نتاي�ج اخير پرس�پوليس اين تيم ش�انس‬ ‫موفقيت در مسابقات داخلي و آسيايي را دارد؟‬ ‫■‌م��ا ناامید نیس��تیم زیرا هن��وز فصل تمام نش��ده و ما فرصت‬ ‫موفقیت در جام حذفی و لیگ قهرمانان آس��یا را داریم گرچه با چند‬ ‫نتیجه نامطلوب در لیگ کارمان برای قهرمانی س��خت شده است اما‬ ‫در این مسابقات هم تا روز آخر مصمم به موفقیت هستیم و تالش‌مان‬ ‫را برای کسب نتایج قابل قبول به کار می‌بندیم ضمن اینکه ما هنوز دو‬ ‫ج��ام معتبر را پیش رو داریم و می‌توانی��م در این دو جام نتایج قابل‬ ‫قبولی را کسب کنیم‪.‬‬ ‫ش�ما در حالی از موفقیت در لیگ صحبت می‌کنید که‬ ‫در هفته‌های پایانی بازی‌هاي سختی را مقابل تیم‌های باالی‬ ‫جدول و همچنین تیم‌هایی که برای س�قوط نکردن می جنگند‬ ‫پیش رو دارید‪.‬‬ ‫■ درس��ت است‪ ،‬بازی‌های ما سخت اس��ت اما در بازی‌هایی که با‬ ‫تیم‌های باالنشین پیش رو داریم مطمئن هستم بازیکنان ما خوب بازی‬ ‫می‌کنند و با کس��ب امتیازات الزم در این دیدارها شانس پرسپولیس را‬ ‫برای صعود به رده‌های باالتر بیشتر می‌کند‪.‬‬ ‫پرسپولیس فردا بازی سختی با ذوب آهن در اصفهان دارد‪.‬‬ ‫این دیدار را چطور می‌بینید؟‬ ‫■ با کس��ب مساوی مقابل بنیادکار شرایط تیم بهتر شد و هدف‬ ‫من این اس��ت این دیدار مهم را با پیروزی پش��ت سر بگذاریم‪ .‬ذوب‬ ‫آهن هم ‪ 100‬درصد تیم خوبی اس��ت که درچند س��ال اخیر مدعی‬ ‫قهرمانی در لیگ بوده است اما ما توانایی شکست این تیم را داریم‪.‬‬ ‫خیلی‌ه�ا اعتقاد دارن�د بازی ب�ا بنیادکار دیدار س�رد و‬ ‫کسل‌کننده‌ای بود‪ .‬آیا نتیجه مساوی برای پرسپولیس نتیجه‬ ‫خوبی بود؟‬ ‫■ برخالف این مس��اله که این بازی دیداری س��رد بود باید‬ ‫بگویم ما یک بازی فیزیکی و س��خت را پش��ت سر گذاشتیم و‬ ‫نتیجه تس��اوی شانس ما را بیش��تر کرد و به سود ما بود‪ .‬حاال‬ ‫ای��ن فرصت را داریم تا با پیروزی داخل خانه برابر بنیادکار و‬ ‫االتحاد عربستان پیش از دیدار پایانی خود مقابل الوحده در‬ ‫امارات فرصت صعود به مرحله بعد را به دس��ت آوریم‪ .‬البته‬ ‫نباید فراموش کنیم این آخرین ش��انس بنیادکار بود و آنها‬ ‫نمی خواس��تند این فرصت را از دس��ت بدهند اما بازیکنان‬ ‫ما عملکرد خوبی در آن دیدار داشتند و یک امتیاز مهم آن‬ ‫بازی را کسب کردند‪.‬‬ ‫ش�ما از صعود پرس�پولیس به مرحله بعدی لیگ‬

‫قهرمانان سخن می‌گویید‪ .‬آیا فکر می‌کنید با شرایط فعلی رسیدن به این مهم کار‬ ‫سختی نیست؟‬ ‫■ م��ا در صورت پی��روزی در دو دیدار آین��ده خانگی به صعود ب��ه مرحله حذفی این‬ ‫مس��ابقات امیدوار می‌ش��ویم و من مطمئنم با تالش بازیکنان رس��یدن ب��ه این مهم دور از‬ ‫دسترس نیست‪.‬‬ ‫این روزها انتقادات از علی دایی بس�یار زیاد شده‪ .‬آیا پرسپولیس با‬ ‫این مربی می‌تواند موفق شود؟‬ ‫■ من بازیکن هس��تم و این س��واالت مربوط به من نیست‪ .‬من تنها‬ ‫می‌توان��م بگویم تیم‌های بزرگ طرفداران زی��ادی دارند و مربیگری در‬ ‫این تیم‌ها بسیار سخت است‪ .‬ضمن اینکه هنوز فصل تمام نشده و ما‬ ‫شانس قهرمانی در جام حذفی و موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا را‬ ‫داریم همچنین می‌توانیم با قرار گرفتن در س��طوح باالی جدول‬ ‫لیگ س��همیه حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده را نیز کسب‬ ‫کنیم‪ .‬هنوز چیزی تمام نش��ده و ما باید با تالش بیش��تر به فکر‬ ‫موفقیت در بازی‌های آینده باشیم‪.‬‬ ‫البته طرفداران پرس�پولیس شکست در دربي را به این آسانی‬ ‫هضم نمی‌کنند‪.‬‬ ‫■ م��ا در آن دی��دار بازی خیل��ی خوبی انجام دادیم و ش��انس‌های‬ ‫زیادی را کس��ب کردیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم‪ .‬قطعاً‌نتیجه‬ ‫آن دیدار می‌توانس��ت جور دیگری رق��م بخورد اگر فرصت‌های ما تبدیل‬ ‫به گل می‌شد‪.‬‬ ‫پس از مدت‌ها باالخره یک مربی بزرگ به عنوان س�رمربی‬ ‫تیم ملی ایران انتخاب شد‪ ،‬حضور کروش در تیم ملی را چگونه‬ ‫ارزیابی می‌‌کنید؟‬ ‫■ گرچ��ه در کارنامه ایش��ان شکس��ت‌‌هایی هم وج��ود دارد اما‬ ‫مربیگری در تیم‌های بزرگ اروپایی همچون رئال مادرید‪ ،‬منچستر و‬ ‫تیم ملی پرتغال نش��ان دهنده آن است که کروش مربی خوب و‬ ‫بزرگی است‪ .‬به نظر من این مربی پرتغالی مربی خوبی است‬ ‫و می تواند توانایی‌هایش را در تیم ملی ایران هم نش��ان‬ ‫دهد‪ .‬البته فکر نکنید او می تواند کل سیس��تم فوتبال‬ ‫ما‪ ،‬بی‌برنامگی‌ها و کمبود بودجه‌ها را تغییر دهد اما‬ ‫می‌توان��د با دانش خوب خود به پیش��رفت فوتبال‬ ‫ملی ایران کمک کند‪.‬‬ ‫بسیاری از مربیان پس از انتخاب کروش‬ ‫اعتقاد دارن�د باید به جای انتقاد از این مربی‬ ‫حمایت کرد‪ .‬این مساله را قبول دارید؟‬ ‫■ صد درصد‪ .‬همه مربیان و مردم ایران باید از این مربی حمایت‬ ‫کنن��د زیرا وی در حال حاضر س��رمربی تیم ملی ایران اس��ت و باید‬ ‫ب��ه خاطر موفقیت فوتب��ال ایران از وی حمایت ک��رد‪ .‬گرچه باز هم‬ ‫می‌گوی��م به اعتقاد من کروش مربی بس��یار خوب و الیقی برای تیم‬ ‫ملی ایران است‪.‬‬

‫با ‌‬ ‫لهاي شاهين باز شد‬

‫ع ‌‌‬ ‫كس ‪:‬رضا معطريان ‪IIPA.ir -‬‬

‫تغيير موضع ناگهاني مديرعامل‬

‫پرسپوليس‬ ‫در تمرين ‪ 100‬دقيقه‌اي و نيمه مخفي پرسپوليس‬

‫دايي به مهاجمانش گل زدن ياد داد‬

‫اي��ران ورزش��ي – تمري��ن دي��روز‬ ‫پرس��پوليس از س��اعت ‪ 16:50‬در ورزشگاه‬ ‫ش��هيد درفش��ي‌فر آغاز ش��د و حدود ‪100‬‬ ‫دقيق��ه ط��ول كش��يد‪.‬اين تمرين ابت��دا با‬ ‫درخواس��ت دايي پشت در‌هاي بسته برگزار‬ ‫ش��د و در ‪ 20‬دقيقه پاياني تمرين‪ ،‬در‌هاي‬ ‫ورزشگاه باز شد و خبرنگاران و هواداران كه‬ ‫تعدادشان به ‪ 50‬نفر مي‌رسيد مجوز حضور‬ ‫در ورزشگاه را گرفتند‪ .‬در تمرين ديروز ابتدا‬ ‫بازيكنان پس از اينكه بدن‌هاي خود را گرم‬ ‫كردند به كار با توپ‪ ،‬ارسال توپ‌هاي كوتاه‬ ‫و بلند و پاسكاري در حال حركت پرداختند‪.‬‬ ‫در مرحل��ه بعدي نيز بازيكن��ان به دو گروه‬ ‫تقس��يم ش��دند؛ مهاجمان و هافبك‌ها زير‬ ‫نظ��ر دايي به تمرين‌هاي ويژه و ضربه درون‬ ‫چارچ��وب پرداختند و مدافع��ان و برخي از‬ ‫هافبك‌ه��اي ذخيره زير نظر مياچ به تمرين‬ ‫پرداختن��د‪ .‬در مرحل��ه پايان��ي بازيكنان با‬ ‫حفظ توپ و پرس��ينگ تمرين‌هاي خود را‬

‫به پايان رس��اندند‪ .‬در اين تمرين حس��ين‬ ‫بادامكي بازيكن محروم از ديدار با ذوب‌آهن‬ ‫ب��ا اجازه كادر فني غايب ب��ود‪ .‬وي با اجازه‬ ‫دايي س��فري به مش��هد براي دي��دارش با‬ ‫خانواده خود داش��ته است‪‌.‬غالمرضا رضايي‬ ‫و محمد نوري هم كه همچنان مصدوميتي‬ ‫خفي��ف دارند به مدت ‪ 15‬دقيقه اختصاصي‬ ‫تمري��ن كردن��د و س��پس در تمرين‌ه��اي‬ ‫فش��رده‌تر حضور يافتند‪.‬ه��واداران و ليدرها‬ ‫در دقايق پاياني تمرين به تشويق بازيكنان‪،‬‬ ‫كاش��اني و كادر فني پرسپوليس پرداختند‪.‬‬ ‫آنه��ا شكس��ت ذوب‌آه��ن را در اصفه��ان‬ ‫خواهان ش��دند‪ .‬ابراهيم شكوري جدي‌ترين‬ ‫مصدوم پرس��پوليس هم در دقاي��ق پاياني‬ ‫تمرين در محل حض��ور پيدا كرد و با دكتر‬ ‫زرينه گفت‌وگو كرد‪.‬پرس��پوليس ساعت ‪11‬‬ ‫ام��روز آخرين تمرين خ��ود را قبل از ديدار‬ ‫ب��ا ذوب‌آهن برگ��زار خواهد كرد و س��پس‬ ‫بعدازظهر راهي اصفهان خواهد شد‪.‬‬

‫دبير كميته انضباطي اعالم كرد‪:‬‬

‫شيث و دايي تا ارديبهشت فرصت سازش دارند‬ ‫حسين عبداللهي دبير كميته انضباطي‬ ‫فدراس��يون فوتب��ال در م��ورد پرونده‌ه��اي‬ ‫جدي��د اي��ن كميته در س��ال ‪ 90‬گفت‪ :‬دعا‬ ‫كني��د كميته انضباطي س��ال ك��م كاري را‬ ‫در س��ال جديد داش��ته باش��د البت��ه اولين‬ ‫پرون��ده انضباطي پرونده درب��ي ‪ 70‬بود كه‬ ‫آراي كميت��ه انضباط��ي نيز در اي��ن زمينه‬ ‫صادر ش��د‪.‬تعداد معدودي پرونده هم از سال‬ ‫گذش��ته باقي‌مانده كه در سال جديد به آنها‬ ‫رسيدگي خواهيم كرد‪ .‬عمده اين پرونده‌ها به‬ ‫تحقيقات بيش��تر نياز داشت يا اينكه تجديد‬ ‫وقت ش��ده ب��ود‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬راي كميته‬ ‫انضباط��ي در مورد اتفاق‌ه��اي ديدار فوالد و‬ ‫تراكتورس��ازي نيز صادر شده است و بختيار‬

‫رحمان��ي بازيكن فوالد تا اط�لاع ثانوي حق‬ ‫همراهي تيمش را ندارد و اواخر فروردين به‬ ‫پرونده او رس��يدگي خواهد شد‪ .‬اين بازيكن‬ ‫با س��ر به ص��ورت كمك داور ضرب��ه زده يا‬ ‫حداقل س��رش با صورت كم��ك داور تماس‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬عبداللهي در م��ورد وضعيت‬ ‫پرونده ش��يث رضاي��ي و علي داي��ي گفت‪:‬‬ ‫در اي��ن پرونده طرفين از هم ش��كايت كرده‬ ‫بودند كه در جلس��ه دومي كه در اواخر سال‬ ‫گذشته برگزار ش��د صحبت‌ها به اين سمت‬ ‫بود كه امكان س��ازش وجود دارد‪ .‬به همين‬ ‫دليل تا اوايل ارديبهش��ت وقت رسيدگي به‬ ‫اين پرونده را عقب انداختيم تا شايد طرفين‬ ‫سازش كنند و نيازي به صدور راي نباشد‪.‬‬


‫‪No.3929 - 9 Apr 2011 www.iran-varzeshi.com‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪ ■ 3929‬شنبه ‪ 20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي االول ‪1432‬‬ ‫فوالد ‪ – 2‬سايپا يك‬

‫گزارش بازي‬

‫جاللي از روي سكو مايلي‌كهن را شكست داد‬

‫شهرداري تبريز ‪ -2‬ملوان يك‬

‫اميد به شهرداري برگشت‬

‫فرار از سقوط‬

‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفت�ه بيس�ت و نه�م‬ ‫دهمين دوره ليگ برتر‪ ،‬ورزشگاه شهيد‬ ‫رجايي‪ ،‬ساعت ‪ ، 17:30‬تماشاگر ‪ 500‬نفر‬ ‫پيكان ‪3‬‬ ‫گل‌‌ه�ا‪ :‬صال�ح س�دير (‪ ،)40‬جهانگي�ر‬ ‫عسگري (‪ ،)89‬الونگ الونگ (‪)90+2‬‬ ‫صباي قم ‪2‬‬ ‫گل‌ه�ا‪ :‬داود حق�ي (‪ ،)57‬حميدرض�ا‬ ‫فرزانه (‪)69‬‬ ‫داور‪ :‬هدايت ممبيني‬ ‫كمك‌ها‪ :‬غالم آموزگار‪ ،‬سجاد طوري‬ ‫اخط�ار‪ :‬روح‌ا‪ ...‬س�لطاني‪ ،‬محم�ود‬ ‫پوراس�دا‪ ،...‬روح‌ا‪ ...‬عطاي�ي (پي�كان)‪،‬‬ ‫مرتضي كاشي‪ ،‬داود حقي (صبا)‬ ‫اخراج‪ :‬مهدي واعظي (‪( )90‬صبا)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬جهانگير عسگري (پيكان)‬ ‫پيكان قزوي��ن‪ :‬ابراهيم ميرزاپور (‪،)5/5‬‬ ‫رحمان رضايي (‪ ،)5‬روح‌ا‪ ...‬س��لطاني (‪،)5/5‬‬ ‫محس��ن ارزان��ي (‪ ،)4/5‬عل��ي قربان��ي (‪،)6‬‬ ‫محم��ود پوراس��دا‪( )5/5( ...‬الون��گ الون��گ‬ ‫‪ ،)72‬علي س��لماني (‪ ،)6‬سيدامير ميربزرگي‬ ‫(‪ ،)6‬ميثم رضاپ��ور (‪( )5‬جونيور تورتا ‪،)72‬‬ ‫جهانگير عس��گري (‪ ،)6/5‬صالح س��دير (‪)6‬‬ ‫(روح‌ا‪ ...‬عطايي ‪)72‬‬ ‫سرمربي‪ :‬محمدحسين ضيايي‬ ‫صباي قم‪ :‬مه��دي واعظي (‪ ،)3‬مرتضي‬ ‫كاشي (‪ ،)4‬وحيد حمدي‌نژاد (‪ ،)4‬حميدرضا‬ ‫فرزان��ه (‪ ،)5‬س��عيد آقاجان��ي (‪( )4‬ه��ادي‬ ‫اصغ��ري ‪ ،)46‬ابوالفض��ل حاج��ي‌زاده (‪،)5‬‬ ‫سيدمرتضي هاش��مي‌زاده (‪( )5‬سعيد خاني‬ ‫‪ ،)87‬داود حقي (‪ ،)5/5‬محس��ن بيات (‪)4/5‬‬ ‫(احم��د تق��وي ‪ ،)77‬رامين رضايي��ان (‪،)4‬‬ ‫محسن بياتي‌نيا (‪)4/5‬‬ ‫سرمربي‪ :‬عبدا‪ ...‬ويسي‬ ‫اي��ران ورزش��ي – پيكان ب��ا توجه به‬

‫تغييراتي كه در تيم خود داش��ت براي دفاع‬ ‫از عمل انجام ش��ده نياز به يك برد داشت‪.‬‬ ‫اين برد مي‌توانس��ت حاش��يه امنيتي براي‬ ‫تيم��ي ايجاد كند ك��ه خود را لب��ه پرتگاه‬ ‫مي‌بين��د‪ .‬حض��ور محمدحس��ين ضيايي و‬ ‫ش��ناخت اين مربي كمك زيادي به پيكان‬ ‫كرد تا از اين بازي حس��اس ‪ 3‬امتياز خانگي‬ ‫دريافت كند‪ .‬نيمه نخس��ت سرد و بي‌روح از‬ ‫س��وي هر دو تيم دنبال ش��د و تنها صحنه‬ ‫حس��اس مربوط به گل پي��كان روي ضربه‬ ‫ايس��تگاهي بود‪ .‬دقيقه ‪ 40‬ضربه ايستگاهي‬ ‫از س��وي صالح س��دير نواخته شد و اشتباه‬ ‫جايگيري از س��وي واعظي گل نخست اين‬ ‫بازي را به س��ود پيكان رق��م زد‪ .‬نيمه دوم‬ ‫ام��ا نيمه‌اي متف��اوت با تنش ب��اال بود‪ .‬هر‬ ‫دو تيم س��رعتي و بهتر بازي كردند‪ .‬دقيقه‬ ‫‪ 57‬اش��تباه ميرزاپور در دفع توپ موقعيت‬ ‫را ب��راي داود حق��ي به وج��ود آورد تا توپ‬ ‫برگش��تي را با يك ش��وت به گل تس��اوي‬ ‫تبدي��ل كند‪ .‬صبا بع��د از اين گل روي يك‬ ‫ارسال كرنر و ضربه سر فرزانه در دقيقه ‪69‬‬ ‫بازي را به س��ود خود جل��و انداخت‪ .‬پس از‬ ‫گل دوم صبا ضياي��ي هر ‪ 3‬تعويض خود را‬ ‫با هم انجام داد تا بازنده نباشد‪ .‬اين حركت‬ ‫انتح��اري پيكان را رو به جل��و هدايت كرد‪.‬‬ ‫دقيقه ‪ 89‬در موقعيتي مش��كوك به آفسايد‬ ‫جهانگير عسگري با يك شوت زميني بازي‬ ‫را بار ديگر به تس��اوي كشاند‪ .‬اعتراض روي‬ ‫اين گل از سوي واعظي منجر به اخراج گلر‬ ‫صبا شد‪ .‬صبا كه هر ‪ 3‬تعويض خود را انجام‬ ‫داده ب��ود مجبور ش��د ت��ا از بازيكنان خود‬ ‫درون دروازه اس��تفاده كند‪ .‬همين مس��اله‬ ‫باعث شد تا الونگ الونگ روي ارسال روح‌ا‪...‬‬ ‫عطايي گل سوم پيكان را با سر وارد دروازه‬ ‫صبا كند‪.‬‬

‫پاس همدان يك – راه‌آهن صفر‬

‫پنالتي سوخته‪ ،‬اخراج‪ ،‬گل دقيقه ‪90+8‬‬

‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفت�ه بيس�ت و نه�م‬ ‫دهمين دوره ليگ برتر‪ ،‬ورزش�گاه قدس‬ ‫همدان‪ ،‬ساعت ‪ ،17:30‬تماشاگر‪ 8 :‬هزار‬ ‫نفر‬ ‫پاس همدان يك‬ ‫گل‪ :‬فرهاد خيرخواه (‪ - 90+8‬پنالتي)‬ ‫راه‌آهن صفر‬ ‫داور‪ :‬محمود رفيعي‬ ‫كمك‌ها‪ :‬علي موغلي و آرمان اسدي‬ ‫اخطار‪ :‬ساشا كلونيجا‪ ،‬وحيد علي‌آبادي‪،‬‬ ‫مجيد حيدري و آرتور يديگاريان (پاس)‪،‬‬ ‫ايمان رزاقي‌راد (راه‌آهن)‬ ‫اخراج‪ :‬كم�ال كاميابي‌ني�ا (‪ ،)75‬مهدي‬ ‫تارتار (‪( )76‬راه‌آهن)‬ ‫بازيك�ن برت�ر‪ :‬فره�اد خيرخ�واه (پاس‬ ‫همدان)‬ ‫پاس هم��دان‪ :‬س��امان صف��ا (‪ ،)7‬نادر‬ ‫احمدي (‪ ،)5‬پويا س��يف پناه��ي (‪ ،)6‬مجيد‬ ‫حي��دري (‪ ،)6‬ساش��ا كلونيج��ا (‪ ،)6‬روزب��ه‬ ‫ش��اه‌علي دوس��ت (‪ ،)6‬وحيد علي‌آبادي (‪)3‬‬ ‫(آرتور يديگاريان (‪ ،)60 )5‬اكمل هلماتف (‪)6‬‬ ‫(مرتضي تبريزي (‪ ،)87‬مرتضي عزيزمحمدي‬ ‫(‪( )5‬علي س��امره ‪ ،)80‬فرهاد خيرخواه (‪،)7‬‬ ‫حميد كاظمي (‪)5‬‬ ‫سرمربي‪ :‬اصغر مديرروستا‬ ‫راه‌آهن‪ :‬حس��ن رودباري��ان (‪ ،)6‬ابوذر‬ ‫رحيم��ي (‪ ،)4/5‬حس��ين پاش��ايي (‪،)4/5‬‬ ‫ابراهي��م كريم��ي (‪( )5‬ميرهان��ي هاش��مي‬

‫‪ ،)90+8‬بهادر عبدي (‪( )2‬ميثم آقايي ‪،)85‬‬ ‫مجي��د باجالن (‪ ،)2‬كم��ال كاميابي‌نيا (‪،)3‬‬ ‫ايمان رزاقي‌راد (‪ ،)5‬رودريگو لوپز (‪( )4‬امين‬ ‫متوس��ل‌زاده ‪ ،)46‬محم��ود آمنه (‪ ،)3‬حامد‬ ‫نورمحمدي (‪)3‬‬ ‫سرمربي‪ :‬مهدي تارتار‬ ‫ايران ورزش��ي ‪ -‬اگر فره��اد خيرخواه در‬ ‫واپس��ين ثانيه‌هاي ب��ازي دروازه راه‌آهن را باز‬ ‫نمي‌كرد مي‌شد يكي از عجيب‌ترين بازي‌هاي‬ ‫لي��گ را در تاريخ ثبت ك��رد چراكه دو تيم به‬ ‫رغ��م فرصت‌هاي پ��ي در پي نتوانس��تند ‪ -‬به‬ ‫غي��ر از گل دقايق پايان��ي ‪ -‬دروازه يكديگر را‬ ‫باز كنند‪ .‬البت��ه راه‌آهن هم صاحب يك ضربه‬ ‫پنالتي ش��د اما بهادر عبدي با بي‌دقتي محض‬ ‫توپ اي��ن موقعيت را در دقيق��ه ‪ 68‬به بيرون‬ ‫زد تا خيرخ��واه كه روزگاري در پرس��پوليس‬ ‫همب��ازي‌اش بود دقيق��ه ‪ 90+8‬دروازه آنها را‬ ‫از روي نقطه پنالتي باز كند‪ .‬اين بازي بس��يار‬ ‫ه��م جنجالي بود چراكه پ��س از اعالم پنالتي‬ ‫از س��وي رفيعي‪ ،‬حدود ‪ 8‬دقيقه از زمان بازي‬ ‫ب��ه دليل اعتراض راه‌آهني‌ها تلف ش��د‪ .‬اخراج‬ ‫مه��دي تارتار و كم��ال كاميابي‌نيا نيز از جمله‬ ‫اتفاقات اين بازي بود‪ .‬پاس با كسب اين پيروزي‬ ‫ارزشمند ‪ 31‬امتيازي شد تا شانس‌هايش براي‬ ‫ماندن در ليگ بيش��تر بش��ود‪ .‬ه��ر چند كه با‬ ‫اين شكل بازي و فرصت‌سوزي‌هاي پي در پي‬ ‫نمي‌توان با قطعيت درباره ماندن پاس��ي‌ها در‬ ‫ليگ حرف زد‪...‬‬

‫مصاحبه و خبر‬ ‫بازيكن راه‌آهن به جان مربي پاس افتاد‬

‫درگيري فيزيكي ابوذر رحيمي با مديرروستا‬ ‫بازي پ��اس هم��دان‪ -‬راه‌آهن بس��يار‬ ‫جنجال��ي بود! وقتي داور س��وت پايان بازي‬ ‫را ب��ه صدا درآورد‪ ،‬ابوذر رحيمي مدافع تيم‬ ‫راه‌آهن به سوي مديرروستا دويد و با مشت‬ ‫و لگد به جان مربي پاس افتاد‪ .‬در اين ميان‬ ‫مديرروستا و ديگر بازيكنان پاس هم ساكت‬ ‫ننشستند و به س��وي ابوذر رحيمي دويدند‬

‫ت��ا درگيري ش��دت بگيرد‪ .‬با اي��ن اتفاقات‬ ‫كنفرانس مطبوعاتي مربي��ان دو تيم تحت‬ ‫تاثي��ر قرار گرف��ت‪ .‬تارتار از حض��ور مقابل‬ ‫خبرنگاران خودداري كرد و مديرروس��تا هم‬ ‫به موقع به س��الن كنفرانس نرس��يد‪ .‬قطعا‬ ‫باب��ت اي��ن درگيري‌ها كميت��ه انضباطي با‬ ‫خاطيان برخورد خواهد كرد‪.‬‬

‫مايلي‌كهن‪ :‬اگر داور خوب بود چرا در زمين نماند؟‬ ‫محم��د مايلي‌كهن بعد از شكس��ت ‪- 2‬‬ ‫يك مقابل فوالد و خطرناك‌ ش��دن موقعيت‬ ‫تيمش با اش��اره ب��ه قضاوت احم��د صالحي‬ ‫گفت‪ :‬در اين ديدار مس��تحق باخت نبوديم‪.‬‬ ‫م��ن هيچ وقت ب��ه داوري معترض نبودم‪ .‬در‬ ‫اي��ن فصل گل صد در صد ما را قبول نكردند‬ ‫يا گل خطا دريافت كرديم و اعتراضي نكرديم‬ ‫ام��ا از داور ام��روز يك س��ؤال دارم و آن هم‬ ‫اين اس��ت كه اگر او خ��وب قضاوت كرد چرا‬

‫در پايان مس��ابقه در زمين نماند تا بازيكنان‬ ‫‪ 2‬تيم با هم دس��ت بدهن��د و خودش زودتر‬ ‫زمين را ت��رك كرد‪ .‬قض��اوت داور اين بازي‬ ‫فوق‌العاده بد و تاثيرگذار بود‪ .‬سرمربي سايپا‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ما فوتبال برت��ري را ارائه كرديم‪.‬‬ ‫فوتبال خوزستان را به برزيل تشبيه كرده‌اند‬ ‫اما نش��اني از برزيل نبود‪ .‬متاسفانه گلر فوالد‬ ‫و يكي از بازيكنان آنها بارها وقت تلف كردند‪.‬‬ ‫اين چيزها از ارزش‌هاي سايپا كم نمي‌كند‪.‬‬

‫آبادان پنج‌تايي‪ ،‬شاغالم گل كاشتي!‬

‫عكس‪ :‬نعيم احمدي ‪IIPA.ir -‬‬

‫پيكان قزوين ‪ – 3‬صباي قم ‪2‬‬

‫نفت تهران ‪ -5‬صنعت نفت آبادان يك‬

‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفت�ه بيس�ت و نه�م‬ ‫دهمي�ن دوره لي�گ برت�ر‪ ،‬ورزش�گاه‬ ‫شهيد دستگردي تهران‪ ،‬ساعت ‪،17:30‬‬ ‫تماشاگر‪ 500 :‬نفر‬ ‫نفت تهران ‪5‬‬ ‫گل‌ه�ا‪ :‬مارس�يو خ�وزه (‪ ،)18‬حس�ين‬ ‫اماميان (‪ ،)24‬فريرا روزا (‪ -59‬پنالتي)‪،‬‬ ‫بهمن طهماسبي (‪ ،)63‬سجاد فيض‌اللهي‬ ‫(‪)76‬‬ ‫صنعت نفت آبادان يك‬ ‫گل‪ :‬روح‌ا‪ ...‬عرب (‪)80‬‬ ‫داور‪ :‬محمدحسين اسدي‬ ‫كمك‌ها‪ :‬س�عيد زارع‪ ،‬سخاوت سليمان‬ ‫نژاد‬ ‫اخطار‪ :‬مارس�يو خوزه‪ ،‬حس�ين اماميان‬ ‫(نف�ت ته�ران)‪ ،‬عل�ي ممبين�ي (نف�ت‬ ‫آبادان)‬ ‫بهترين بازيكن ميدان‪ :‬فريرا روزا (نفت‬ ‫تهران)‬ ‫نفت تهران‪ :‬حس��ين آش��نا (‪ ،)6‬خوزه‬

‫مارس��يو من��دز (‪ ،)6/5‬حميدرض��ا فتح��ي‬ ‫(‪ ،)5/5‬س��يامك كوروشي (‪ ،)5/5‬محمدرضا‬ ‫ناصح��ي (‪( )6‬ه��ادي ركاب��ي ‪ ،)86‬خلدون‬ ‫ابراهيم (‪ ،)6‬ميث��م آقابابايي (‪ ،)5/5‬عليرضا‬ ‫عزتي (‪ ،)5/5‬حس��ين اماميان (‪ ،)6/5‬بهمن‬ ‫طهماس��بي (‪( )6/5‬س��جاد فيض‌اللهي ‪،)76‬‬ ‫فريرا روزا (‪)7‬‬ ‫سرمربي‪ :‬حسين فركي‬ ‫صنع��ت نف��ت آب��ادان‪ :‬حس��ن هوري‬ ‫(‪ ،)1/5‬هداي��ت ش��هرياري (‪ ،)2/5‬روح ا‪...‬‬ ‫عرب (‪ ،)3‬اميد ش��ريفي نس��ب (‪ ،)3‬حجت‬ ‫چهارمحالي (‪ ،)2/5‬س��جاد مش��كل‌پور (‪،)2‬‬ ‫فرهاد آل خميس (‪ ،)2/5‬شعبان اسدي (‪،)2‬‬ ‫رس��ول نويدكيا (‪( )1/5‬عيسي ترائوره ‪،)64‬‬ ‫عل��ي ممبيني (‪ ،)3‬حس��ين بغالن��ي (‪)1/5‬‬ ‫(محمدرضا ذوالفنون ‪)65‬‬ ‫سرمربي‪ :‬غالمحسين پيرواني‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬در كمال تعجب ليدرهاي‬ ‫نف��ت ته��ران به ورزش��گاه تخت��ي رفتند تا‬

‫اس��تيل‌آذين را تش��ويق كنند‪ .‬متعاقب اين‬ ‫اتفاق هيچ كس نبود تا دوس��تداران نفت را‬ ‫روي سكوها س��اماندهي كند‪ .‬در عوض تيم‬ ‫تهراني در روزي كه هوادارانش بي س��روصدا‬ ‫فوتبال ن��گاه مي‌كردند‪ ،‬همنامش را گلباران‬ ‫كرد تا موقتا از منطقه خطر دورتر شود‪ .‬بعد‬ ‫از برخورد ش��وت شريفي‌نسب به تير دروازه‬ ‫تيم تهراني در دقيق��ه ‪ ،7‬ناصحي در دقيقه‬ ‫‪ 12‬ب��راي ميزبان گل زد ام��ا كمك‌داور اين‬ ‫گل را مردود اعالم كرد‪ .‬ميزبان اما در دقيقه‬ ‫‪ 18‬ب��ا كرن��ر خل��دون ابراهيم و ضربه س��ر‬ ‫مارسيو خوزه به گل برتري رسيد‪ .‬دقيقه ‪24‬‬ ‫ضربه ايس��تگاهي محكم خوزه با دفع ناقص‬ ‫هوري روبرو ش��د تا حس��ين اماميان كار را‬ ‫تمام كند‪.‬‬ ‫در نيمه دوم تيم آباداني درصدد جبران‬ ‫برآم��د اما نفت تهران در ض��د حمله باز هم‬ ‫به گل رس��يد‪ .‬پنالتي هوري روي طهماسبي‬ ‫باعث ش��د فريرا در دقيقه ‪ 59‬حساب كار را‬ ‫‪ -3‬صف��ر كن��د‪ 4 .‬دقيقه بع��د و با يك ضد‬ ‫حمله ديگر طهماسبي باتجربه با يك حركت‬ ‫فردي نتيجه را ‪ -4‬صفر كرد‪ .‬بعد از اين گل‬ ‫هواداران آباداني ش��عار «تباني» س��ر دادند‪.‬‬ ‫س��جاد فيض‌اللهي درست پس از ورودش به‬ ‫زمين به طرف دروازه هوري ش��وت كرد كه‬ ‫ت��وپ بعد از برخورد به تي��ر عمودي و كمر‬ ‫هوري داخل دروازه ش��د ك��ه آباداني‌ها بعد‬ ‫از اي��ن گل براي تيم تهراني دس��ت زدند! ‪4‬‬ ‫دقيقه بعد ع��رب بهترين گلزن صنعت نفت‬ ‫با پاس ممبين��ي اختالف را دوباره به ‪ 4‬گل‬ ‫تقليل داد اما هواداران آباداني بعد از اين گل‬ ‫تيم خود را هو كرده و ش��عار دادند‪« :‬آبادان‬ ‫پنج تايي‪ ،‬شاغالم گل كاشتي»‪ .‬با اين نتيجه‬ ‫تي��م تهراني تا رده يازده��م باال آمد اما نفت‬ ‫آبادان خوش‌ش��انس ب��ود ك��ه از رتبه نهم‬ ‫پايين‌تر نيامد‪.‬‬

‫آنها از موقعيت‌ها بهتر استفاده كردند‬

‫پيرواني‪ :‬تباني حرف مفت است‬

‫هي��چ حرفي ب��ه اندازه مطرح ش��دن بحث تبان��ي نمي‌تواند‬ ‫شاغالم را به نقطه جوش نزديك كند‪ .‬او پس از باخت وحشتناك‬ ‫مقابل نفت تهران مي‌گويد‪« :‬تباني حرف مفت است و اين شعارها‬ ‫را بش��نويد و باور نكني��د‪ .‬نفت تهران از موقعيت‌ه��اي خود بهتر‬ ‫اس��تفاده كرد و پيروز ش��د‪ .‬آنها ‪ 4‬توپ آوردند و به گل رسيدند‪.‬‬

‫اين شعارهاي تباني را بش��نويد و باور نكنيد‪ .‬در وجود من چنين‬ ‫چيزهاي��ي پيدا نمي‌ش��ود‪ .‬اينها حرف مفت اس��ت و آنها را دنبال‬ ‫نكنيد‪ .‬تماش��اگران نيز بايد صبور باشند‪ .‬من ‪ 3‬هفته است كه تيم‬ ‫را تحوي��ل گرفتم و نمي‌توانم در اين مدت كار خاصي انجام دهم‪.‬‬ ‫شكست ما در غياب دو بازيكن كليدي‌مان رقم خورد‪».‬‬

‫فركي‪ :‬روز‪ ،‬روز ما بود‬

‫اگر تباني باشد بين من و شاغالم نيست‬ ‫اي��ران ورزش��ي‪« -‬اگر فوتب��ال تباني‬ ‫داشته باش��د اين تباني بين من و پيرواني‬ ‫رخ نمي‌دهد‪ ».‬اي��ن حرف را فركي پس از‬ ‫نتيج��ه خيره‌كننده بازي نفتي‌ها مي‌گويد‪.‬‬ ‫س��رمربي نف��ت ته��ران ادام��ه مي‌ده��د‪:‬‬ ‫«مس��تحق اين پيروزي بوديم‪ .‬روز ما بود‬ ‫و انگيزه برد داش��تيم‪ .‬ما مزد زحمات خود‬ ‫را گرفتي��م و به اين ‪ 3‬امتي��از نياز حياتي‬ ‫داشتيم‪ .‬نفت آبادان يكي از تيم‌هاي خوب‬ ‫ليگ اس��ت و ديديد كه تماش��اگران از ما‬ ‫حمايت كردند‪ .‬فوتب��ال روي خوبش را به‬ ‫ما نش��ان داد‪ .‬خوش��حالم كه در اين بازي‬

‫در كنار يكي از مربيان خوشنام كه سال‌ها‬ ‫در كنار يكديگ��ر بازي و مربيگري كرديم‪،‬‬ ‫ب��ه ميدان رفتيم و دو تي��م بازي فرهنگي‬ ‫ورزش��ي انجام دادند و همه چيز بر مبناي‬ ‫احترام بود‪».‬‬ ‫فركي در پايان روي بازي جوانمردانه‬ ‫تاكيد مي‌كند‪« :‬متاس��فم كه در روزي كه‬ ‫ما تيم برتر ميدان بوديم چنين حرف‌هايي‬ ‫زده شد‪ .‬تماشاگر حق دارد حرفش را بزند‬ ‫ام��ا ما جوانمردانه بازي كرديم‪ .‬اگر فوتبال‬ ‫تباني داشته باشد بين من و پيرواني اتفاق‬ ‫نمي‌افتد‪».‬‬

‫مجيدجاللي‪:‬‬

‫داوران غرض داشته باشند‪ ،‬من و خدا از آن نمي‌گذريم‬ ‫مجيد جالل��ي بعد از پي��روزي ‪ -2‬يك‬ ‫مقابل سايپا و صعود موقت به رده پنجم گفت‪:‬‬ ‫«مقابل س��ايپا برتري نداش��تيم و هر ‪ 2‬تيم‬ ‫برابر بودند‪ .‬ديدار جذابي بود كه فوتبال سهم‬ ‫زيادي در آن نداش��ت‪ .‬روي تك موقعيت‌مان‬ ‫به گل رسيديم‪ .‬فكر مي‌كنم دليل اين مساله‬ ‫ش��وك بازي قبلي است‪ .‬در بازي قبلي مقابل‬ ‫تراكتورس��ازي خود را براي ب��رد آماده كرده‬ ‫بوديم اما داور باعث ش��د ‪ 3‬امتياز را نگيريم‪.‬‬ ‫روحيه من در اين هفته خوب نبود‪».‬‬ ‫جالل��ي ادام��ه داد‪« :‬به كميت��ه داوران‬ ‫مي‌گويم اگر داور غرضي در اشتباهش نداشته‬ ‫باشد من و خدا از آن مي‌گذريم اما اگر غرض‬ ‫داش��ته باش��د نه من و خدا از آن نمي‌گذرد‪.‬‬

‫به عس��گري توصي��ه مي‌كنم با اين مس��ائل‬ ‫برخ��ورد و داوري فوتب��ال را بازس��ازي كند‪.‬‬ ‫متاس��فانه در بازي با تراكتور سازي استاديوم‬ ‫يكطرف��ه و همه چيز به ضرر فوالد بود‪ .‬تا اين‬ ‫بازي نتوانس��تيم از ش��وك بازي قبلي بيرون‬ ‫بيايي��م ام��ا اميدوارم اين برد م��ا را به حالت‬ ‫عادي بازگرداند‪ ».‬س��رمربي فوالد گفت‪« :‬ما‬ ‫مي‌توانيم مدعي باشيم‪ .‬در خط هافبك خالء‬ ‫داش��تيم و درصد مالكيت تيم‌مان پايين بود‪.‬‬ ‫اميدوارم در ‪ 5‬بازي آينده بهتر شويم‪».‬‬ ‫جاللي درباره زمان برگزاري جام حذفي‬ ‫گفت‪« :‬تعجبم اين اس��ت كه چرا فدراسيون‬ ‫فوتبال جام حذف��ي را در روزهاي آخر ليگ‬ ‫برگزار مي‌كند‪ .‬اين يك مساله است‪».‬‬

‫ضيايي‪ :‬هميشه ساك‌هايمان براي رفتن بسته شده است‬

‫بازيكنان صبا مقابل من انگيز ‌ه زيادي داشتند‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬محمد حس��ين ضيايي‬ ‫س��رمربي پيكان قزوين بع��د از برتري ‪2 - 3‬‬ ‫برابر صباي ق��م از انگيزه باالي بازيكنان صبا‬ ‫براي رس��يدن ب��ه پيروزي صحب��ت كرد كه‬ ‫البته به آن نرس��يدند‪« :‬بازي سختي داشتيم‪.‬‬ ‫بازيكن��ان صبا به دليل آنكه من در گذش��ته‬ ‫مرب��ي آنها بودم ب��ا انگيزه مضاعف��ي برابر ما‬ ‫ب��ازي كردند‪ .‬در نيمه اول م��ا بهتر از حريف‬ ‫بودي��م و مس��لط‌تر كار كردي��م و صبا بازي‬ ‫خوب��ي انجام نداد‪ .‬در نيم��ه دوم صبا با تغيير‬ ‫تاكتيك توانست به گل برسد و بعد از آنكه ‪2‬‬

‫گل خورديم ديگر چيزي براي از دست دادن‬ ‫نداش��تيم‪ 3 .‬تعويض متوالي انج��ام دادم و با‬ ‫تالش بازيكنان توانستيم بازي را به سود خود‬ ‫تمام كنيم‪ ».‬س��رمربي پيكان در مورد اينكه‬ ‫مي‌توان��د در ليگ برتر بمان��د يا نه و احتمال‬ ‫اينك��ه او در آخر فصل در اين تيم س��رمربي‬ ‫نباشد‪ ،‬گفت‪« :‬من آمده‌ام تا با تمام وجود براي‬ ‫موفقي��ت تيم تالش كنم‪ .‬ما براي بقا در ليگ‬ ‫برتر به ‪ 10‬امتياز ني��از داريم‪ .‬البته مربيگري‬ ‫همين است و ما مربيان همواره ساك‌هايمان‬ ‫براي جدايي از باشگاه بسته است‪».‬‬

‫اكبر ميثاقيان پ��س از برتري ‪ -2‬صفر‬ ‫برابر اس��تيل آذين در اولين حضورش روي‬ ‫نيمكت ش��اهين بوشهر گفت‪« :‬اين پيروزي‬ ‫حاصل تالش مربيان قبلي است‪ .‬من فقط ‪2‬‬ ‫روز است باالي سر تيم هستم و كار خاصي‬ ‫ي شاهين خيلي زياد‬ ‫انجام نداده‌ام‪ .‬توانمند ‌‬ ‫است و بايد در ليگ برتر بماند‪».‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪« :‬ش��اهين در بازي‌هاي‬ ‫گذش��ته ني��ز موقعيت‌ه��اي زي��ادي براي‬ ‫گلزني به دس��ت مي‌آورد ام��ا به دليل آنكه‬ ‫بدش��انس ب��ود نمي‌توانس��ت پيروز ش��ود‪.‬‬ ‫ش��اهين تماشاگران پرش��ور و باذوقي دارد‪.‬‬ ‫آنه��ا امروز راه زيادي را از بوش��هر تا تهران‬ ‫طي كرده‌اند تا ش��اهين را تش��ويق كنند و‬ ‫تيمشان‌ را دوست دارند‪ .‬ما توان بقا در ليگ‬

‫برتر را داريم‪ .‬آرزوي هر فوتبالدوستي است‬ ‫كه شاهين در ليگ برتر بماند‪».‬‬ ‫ميثاقي��ان در مورد حض��ور كروش در‬ ‫فوتبال ايران گفت‪« :‬خوش��حالم كه چنين‬ ‫مربي به فوتبال ايران آمده اس��ت‪ .‬او به درد‬ ‫فوتب��ال ما مي‌خورد‪ .‬البته ه��م فوتبال ما و‬ ‫هم كروش خوش‌ش��انس بودن��د كه چنين‬ ‫اتفاق��ي افتاد‪ ».‬وي اف��زود‪« :‬كروش به اين‬ ‫جهت خوش شانس بود كه به كشوري آمده‬ ‫كه اس��تعدادهاي فراواني در فوتبال دارد و‬ ‫همچنين يك كشور ثروتمند است و فوتبال‬ ‫ايران از اين جهت خوش‌ش��انس اس��ت كه‬ ‫مردي با ش��خصيت كاريزماتيك آمده است‬ ‫و سوابق درخشاني در فوتبال دارد و فوتبال‬ ‫را به خوبي مي‌فهمد‪».‬‬

‫ميثاقيان‪ :‬من فقط ‪ 2‬روز باالي سر شاهين بودم‬

‫نوبت به فوالدي‌ها رس��يد و آنها حمله مي‌كردند كه‬ ‫باالخره يك ضربه ايستگاهي نصيب تيم ميزبان شد‪.‬‬ ‫در اين لحظه علي حمودي توپ را به خوبي ارس��ال‬ ‫كرد تا مهدي مومني با ضربه س��ر گل پيروزي‌بخش‬ ‫فوالد را به ثمر برساند‪.‬‬ ‫حاشيه‌ها‬ ‫* مجيد جالل��ي كه از نشس��تن روي نيمكت‬ ‫‌‬ ‫مح��روم بود از جايگاه تماش��اگران‪ ،‬نكات فني را به‬ ‫ك��وروش بختياري‌زاده منتقل مي‌كرد و او هم آن را‬ ‫به بازيكنان ارائه مي‌داد‪.‬‬ ‫*‌ مسعود عنايت رييس س��ابق كميته داوران‪،‬‬ ‫ناظر داوري بازي فوالد و سايپا بود‪.‬‬

‫استيل‌آذين صفر‪ -‬شاهين ‪2‬‬

‫بال‌هاي شاهين باز شد‬

‫عكس‪ :‬رضا معطريان ‪IIPA.ir -‬‬

‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفت�ه بيس�ت و نهم‬ ‫دهمي�ن دوره لي�گ برت�ر‪ ،‬ورزش�گاه‬ ‫يادگار امام (ره)‪ ،‬تبريز ساعت ‪17:30‬‬ ‫تماشاگر ‪ 10‬هزار نفر‬ ‫شهرداري تبريز ‪2‬‬ ‫گل‌ه�ا‪ :‬س�عيد دقيق�ي (‪ ،)41‬مارس�يو‬ ‫رودريگز (‪)89‬‬ ‫ملوان بندر انزلي يك‬ ‫گل‪ :‬مهرداد اوالدي (‪)45+2‬‬ ‫داور‪ :‬رحيم مهرپيشه‬ ‫كمك‌ها‪ :‬سعيد زارع‪ ،‬سخاوت سليمان‬ ‫نژاد‬ ‫اخطار‪ :‬ش�هرام گ�ودرزي (ش�هرداري‬ ‫تبريز)‪ ،‬ابوالحسن جعفري (ملوان)‬ ‫بازيك�ن برت�ر‪ :‬مارس�يو رودريگ�ز‬ ‫(شهرداري تبريز)‬ ‫شهرداري تبريز‪ :‬مسعود همامي (‪،)5/5‬‬ ‫عليرض��ا انصاريان (‪ ،)5/5‬مارس��يو رودريگز‬ ‫(‪ ،)6/5‬محمد ايران پوريان (‪ ،)5‬بابك حاتمي‬ ‫(‪( )5‬علي كريمي ‪ ،)62‬حبيب گرداني (‪،)6/5‬‬ ‫كارلوس ادواردو (‪( )6/5‬رسول پيرزاده ‪،)87‬‬ ‫محمدرض��ا زينال خيري (‪ ،)5‬ميثم بائو (‪)5‬‬ ‫(وريا غفوري ‪ ،)76‬ش��هرام گ��ودرزي (‪،)5‬‬ ‫سعيد دقيقي (‪)5/5‬‬ ‫سرمربي‪ :‬حميد درخشان‬ ‫ملوان بندر انزلي‪ :‬س��يد علي حس��ني‬

‫صف��ت (‪ ،)6‬ه��ادي تاميني (‪ ،)5/5‬س��عيد‬ ‫س��االرزاده (‪ ،)5‬ابوالحس��ن جعف��ري (‪،)5‬‬ ‫عليرضا رمضاني (‪ ،)5‬محمد همرنگ (‪،)5/5‬‬ ‫پژمان نوري (‪ ،)6/5‬محس��ن مس��لمان (‪)6‬‬ ‫(ه��ادي عزيزي ‪ ،)76‬مه��رداد اوالدي (‪،)6‬‬ ‫محم��د حيدري (‪( )5‬مه��دي دغاغله ‪،)63‬‬ ‫محمد نزهتي (‪( )6/5‬مهران جعفري ‪)88‬‬ ‫سرمربي‪ :‬فرهاد پورغالمي‬ ‫اي��ران ورزش��ي‪ -‬ش��هرداري تبريز كه‬ ‫همچنان احس��اس خطر مي‌كن��د‪ ،‬در نيمه‬ ‫اول قصد داش��ت روي نف��وذ از جناحين به‬ ‫گل برس��د كه س��رانجام در دقيقه ‪ 41‬روي‬ ‫اش��تباه محمد همرنگ در دفع توپ‪ ،‬سعيد‬ ‫دقيقي توپ را گرف��ت و گل كرد‪ .‬ملواني‌ها‬ ‫هم كه ب��ا بازيگرداني پژمان ن��وري و بهره‬ ‫گرفتن از ‪ 2‬مهاجم تند و تيز مي‌خواستند با‬ ‫استفاده از ضد حمالت به حريف گل بزنند‪،‬‬ ‫در دقيقه ‪ ،45+2‬روي اش��تباه محمد ايران‬ ‫پوريان مدافع شهرداري صاحب توپ شدند‬ ‫تا مهرداد اوالدي آن توپ را گل كند و بازي‬ ‫با تس��اوي در نيمه اول به پايان برس��د اما‬ ‫در نيمه دوم ش��هرداري خ��ودش را به آب‬ ‫و آت��ش مي‌زد تا برنده ميدان باش��د كه در‬ ‫نهايت مارس��يو رودريگز گل دوم تبريزي‌ها‬ ‫را زد و پيروزي را براي قرمزپوش��ان ميزبان‬ ‫به ارمغان آورد‪.‬‬

‫* كريم عزيزنژاد‬ ‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفته بيس�ت و نه�م دهمين‬ ‫دوره ليگ برتر‪ ،‬ورزش�گاه تختي اهواز‪ ،‬ساعت‬ ‫‪ ،17:30‬تماشاگر ‪ 4‬هزار نفر‬ ‫فوالد خوزستان ‪2‬‬ ‫گل ها‪ :‬رضا معقولي (‪ ،)11‬مهدي مومني (‪)90+2‬‬ ‫سايپاي البرز يك‬ ‫گل‪ :‬ميالد غريبي (‪)80‬‬

‫داور‪ :‬احمد صالحي‬ ‫كمك‌ها‪ :‬مسعود فرح‌نيا‪ ،‬حسين طالقاني‬ ‫اخط�ار‪ :‬رض�ا معقولي‪ ،‬آن�دره رينال�دو‪ ،‬آرش‬ ‫افشين (فوالد)‪ ،‬ابراهيم صادقي (سايپا)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬مهدي مومني (فوالد)‬ ‫فوالد‪ :‬عليرضا س��ليمي (‪ ،)7‬جالل كاملي‌مفرد‬ ‫(‪ ،)6‬امي��د خ��ورج (‪ ،)5‬علي حم��ودي (‪ ،)7‬مهرداد‬ ‫جماعتي (‪ ،)6‬كريم ش��اهوردي (‪ ،)5/5‬رضا معقولي‬

‫(‪( )6‬مهدي چم��ن‌آرا ‪ ،)64‬مه��دي مومني (‪،)7/5‬‬ ‫آندره رينالدو (‪ ،)4/5‬رضا نوروزي (‪( )5‬كاوه رضايي‬ ‫‪ ،)81‬باكاري ياكيته (‪( )5‬آرش افشين (‪)60 )5‬‬ ‫سرمربي‪ :‬مجيد جاللي‬ ‫س��ايپا‪ :‬حبيب دهقاني (‪ ،)5‬س��عيد يوسف‌زاده‬ ‫(‪ ،)3‬رضا محمودي (‪ ،)4/5‬عباس محمدرضايي (‪)5‬‬ ‫(جواد آش��تياني ‪ ،)80‬مصطفي صب��ري (‪ ،)6‬ميالد‬ ‫غريبي (‪( )5/5‬علي زينال��ي ‪ ،)90‬مجيد ايوبي (‪،)6‬‬

‫جاب��ر انصاري (‪ ،)6/5‬كريم انصاري فرد (‪ ،)7‬ابراهيم‬ ‫صادق��ي (‪ ،)7‬علي حقدوس��ت (‪( )5‬رض��ا خالقي‌فر‬ ‫‪)75‬‬ ‫سرمربي‪ :‬محمد مايلي‌كهن‬ ‫در نيم��ه اول ش��اهد بازي پاياپاي��ي از دو تيم‬ ‫بودي��م اما فوالد در همان ابت��داي بازي از موقعيت‬ ‫ب��ه دس��ت آمده اس��تفاده كرد و به گل رس��يد‪ .‬در‬ ‫اي��ن لحظه رضا معقولي با يك ش��وت از فاصله ‪25‬‬ ‫متري دروازه س��ايپا را باز ك��رد‪ .‬با اين گل‪ ،‬در نيمه‬ ‫دوم شاگردان مايلي‌كهن فش��ار زيادي روي دروازه‬ ‫حريف مي‌آوردند كه در نهايت توس��ط ميالد غريبي‬ ‫به گل رسيدند اما اين پايان كار نبود‪ .‬چراكه اين بار‬

‫‪2‬‬

‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفت�ه بيس�ت و نهم‬ ‫دهمي�ن دوره لي�گ برتر‪ ،‬ورزش�گاه‬ ‫تختي‪ ،‬س�اعت‪ ،17:30 :‬تماشاگر‪1000 :‬‬ ‫نفر‬ ‫استيل‌آذين صفر‬ ‫شاهين ‪2‬‬ ‫گل‌ه�ا‪ :‬ايوان پترووي�چ (‪ ،)23‬عباس‬ ‫پورخسرواني (‪)45‬‬ ‫داور‪ :‬غالمرض�ا جب�اري‪ ،‬كمك‌ه�ا‪:‬‬ ‫محمدرضا ابوالفضلي‪ ،‬عليرضا كناري‬ ‫اخطار‪ :‬مهدي نوري‪ ،‬محسن حميدي‪،‬‬ ‫عمادرض�ا‪ ،‬ل�ك چي�را (ش�اهين)‪،‬‬ ‫ماتئوس (استيل‌آذين)‬ ‫اخ�راج‪ :‬محمد غالمي (اس�تيل‌آذين‬ ‫‪)85‬‬ ‫بازيك�ن برت�ر‪ :‬اي�وان پترووي�چ‬ ‫(شاهين)‬ ‫اس��تيل‌آذين‪ :‬سوش��ا مكان��ي (‪،)4‬‬ ‫مهدي مهدوي‌كيا (‪( )5‬بابك لطيفي ‪،)77‬‬

‫حسن اش��جاري (‪ ،)2‬فريدون زندي (‪)3‬‬ ‫(ميالد زنيدپور ‪ ،)46‬حس��ين كعبي (‪،)5‬‬ ‫علي عش��وري زاد (‪ ،)5‬ماتئ��وس (‪،)4/5‬‬ ‫امير شاپورزاده (‪ ،)4‬حسين كاظمي (‪،)5‬‬ ‫مهرزاد معدنچي (‪( )3‬محمد غالمي ‪،)46‬‬ ‫سياوش اكبرپور (‪)5‬‬ ‫سرمربي‪ :‬محمود ياوري‬ ‫ش��اهين‪ :‬مجيد غالمي (‪ ،)7‬محسن‬ ‫حمي��دي (‪ ،)6‬احمد آل نعمه (‪ ،)6/5‬لك‬ ‫چيرا (‪ ،)6/5‬مهدي نوري (‪ ،)6‬امجد شكوه‬ ‫مقام (‪ ،)5‬س��تار زارع (‪ ،)7‬ايوان پتروويچ‬ ‫(‪ ،)8‬محس��ن اي��ران ن��ژاد (‪ ،)6‬عب��اس‬ ‫پورخس��رواني (‪( )6/5‬رضا سليماني ‪،)71‬‬ ‫عماد رضا (‪( )5/5‬ايمان حيدري ‪)79‬‬ ‫سرمربي‪ :‬اكبر ميثاقيان‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬استيل‌آذين با وجود‬ ‫س��تاره‌هايي ك��ه دارد اما ب��ا نتايجي كه‬ ‫گرفته يكي از كانديداهاي اصلي س��قوط‬

‫ب��ه ليگ يك مي‌باش��د‪ ،‬ب��ه همين خاطر‬ ‫تص��ور مي‌ش��د در اي��ن بازي از ش��رايط‬ ‫ميزباني استفاده كرده و شاهين را در خانه‬ ‫شكس��ت دهد اما اين‌طور نشد و شاگردان‬ ‫ميثاقيان توانس��تند در همان نيمه اول دو‬ ‫گل به ثمر برس��انند‪ .‬هر چند كه در نيمه‬ ‫دوم استيل‌آذين سعي كرد شرايط را تغيير‬ ‫دهد اما نتوانس��ت از پس ش��اهين بربيايد‬ ‫و ميثاقيان در اولين حضورش با ش��اهين‬ ‫پيروز ميدان شد‪.‬‬

‫‪Zoom‬‬

‫كروش ميهمان ويژه بازي‬ ‫استيل‌آذين‪-‬شاهين‬

‫اي��ران ورزش��ي – كارل��وس‬ ‫كروش از همين هفته‌هاي نخست‬ ‫حضورش در ايران‪ ،‬بازي‌هاي ليگ‬ ‫داخلي و تمركز روي تيم‌هاي ليگ‬ ‫را در اولويت‌ه��اي خود قرار داده‬ ‫و در شرايطي كه اين روزها سخت‬ ‫مش��غول تنظيم برنامه‌ه��اي خود‬ ‫جهت ارائه به فدراس��يون است‪،‬‬ ‫س��عي دارد نهايت ش��ناخت را از‬ ‫آخرين وضعي��ت فوتبال ايران به‬ ‫دست آورد‪.‬‬ ‫ب��ه همي��ن خاط��ر او دي��روز‬ ‫(جمعه) به هم��راه عباس ترابيان‬ ‫بازي اس��تيل‌آذين مقابل شاهين‬ ‫پارس جنوبي را از نقطه‌اي دور از‬ ‫تماشاگران تماشا كرد‪.‬‬ ‫حض��ور كروش در ورزش��گاه‬ ‫مص��ادف ش��د ب��ا حض��ور ه��وار‬ ‫مالمحم��د و به همي��ن خاطر او در‬ ‫اين حي��ن ديداري هم ب��ا بازيكن‬ ‫استقالل داشت‪.‬‬

‫بعد از بازي پر حرف و حديث‬

‫نفتي‌ها تست دوپينگ دادند‬

‫ايران ورزش��ي‪‌-‬از ‪ 4‬بازيكن دو تيم فوتبال نفت تهران و نفت‬ ‫آبادان تست دوپينگ گرفته شد‪.‬‬ ‫در پاي��ان ديدار دو تيم نفت آبادان و نفت تهران كه با برتري‬ ‫‪ -5‬يك تيم تهراني به پايان رسيد از رضا ناصحي و ميثم آقابابايي‬ ‫از نفت تهران و روح‌ا‪ ...‬عرب و اميد ش��ريفي نس��ب از نفت آبادان‬

‫آزمايش دوپينگ گرفته شد‪.‬‬ ‫در هفته هايي كه ليگ به اوج حساس��يت رس��يده آزمايش‬ ‫تس��ت دوپين��گ از بازيكنان مي تواند به صحت و س�لامت نتايج‬ ‫ليگ كمك كند‪ .‬البته اميدواريم جواب آزمايش هاي دوپينگ نيز‬ ‫بدون معطلي به اطالع رسانه ها برسد‪.‬‬


‫‪No.3929 - 9 Apr 2011 www.iran-varzeshi.com‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪‌■ 3929‬شنبه ‪ 20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي االول ‪1432‬‬

‫كفاشيان‪ :‬امكاناتي شيك براي كروش آماده مي‌كنيم‬

‫كروش در‌تيم ملي‬ ‫كميته فني ميزبان اعضاي جديد مي‌شود‬

‫نماينده مربيان ليگ يكي‪ ،‬رودرروي مربي پرتغالي‬

‫جلسه كروش و كفاشيان عقب افتاد‬

‫سرمربي جديد وقت بيشتري خواست‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬جلس��ه روز پنج‌شنبه‬ ‫علي كفاش��يان و كارلوس كروش به خاطر‬ ‫آماده‌ نشدن برنامه‌هاي مربي پرتغالي عقب‬ ‫افت��اد‪ .‬كارلوس كروش از روزي كه به ايران‬ ‫آم��ده و ق��راردادش را منعقد كرده در هتل‬ ‫المپيك مانده تا برنامه‌هايش را بنويس��د و‬ ‫به فدراس��يون فوتبال تحوي��ل دهد كه در‬ ‫همين راس��تا قرار بود روز پنج‌شنبه رييس‬ ‫فدراس��يون فوتبال و مربي پرتغالي روبروي‬ ‫هم بنش��ينند اما با توجه به اينكه كارلوس‬ ‫كرش عنوان كرده وقت بيشتري مي‌خواهد‪،‬‬ ‫اين جلسه براي دو سه روز عقب افتاد‪.‬‬

‫قرار اس��ت س��رمربي تيم ملي فوتبال‬ ‫كشورمان برنامه‌اي جامع شامل برنامه‌هاي‬ ‫كوت��اه مدت و بلن��د مدت را آم��اده كند و‬ ‫در راس��تاي اين برنامه‪ ،‬درخواس��ت‌هايش‬ ‫از فدراس��يون فوتب��ال را ه��م اع�لام كند‪.‬‬ ‫فدراسيون فوتبال هم منتظر است با گرفتن‬ ‫برنامه‌هاي كروش نسبت به تامين ابزارهايي‬ ‫كه مورد نظر سرمربي تيم ملي است‪ ،‬اقدام‬ ‫كن��د البته تا اينج��اي كار دفتري در كمپ‬ ‫تيم ملي آماده ش��ده تا ك��روش بعد از ارائه‬ ‫برنامه‌هاي��ش‪ ،‬از آنجا به عنوان دفتر كارش‬ ‫استفاده كند‪.‬‬

‫كروش روي بازي ملي‌پوشان استقالل حساس بود‬

‫ترابيان‪ :‬پاسپورت گاسپار پرتغالي است نه آمريكايي‬

‫ايران ورزش��ي – اولين حضور كارلوس‬ ‫كروش در ورزشگاه آزادي به منظور تماشاي‬ ‫ديداري بود كه اس��تقالل روب��روي پاختاكور‬ ‫برگزار كرد‪ .‬اطالع از نظرات س��رمربي جديد‬ ‫تيم ملي پيرامون بازي اس��تقالل – پاختاكور‬ ‫قطعا شنيدني خواهد بود‪ .‬عباس ترابيان كه‬ ‫به عنوان سرپرس��ت جديد تي��م ملي همراه‬ ‫ك��روش در ورزش��گاه آزادي حضور داش��ت‬ ‫در اين ب��اره مي‌گويد‪« :‬چي��زي درباره بازي‬ ‫اس��تقالل – پاختاكور از كروش نپرسيدم اما‬

‫او از اي��ن بازي يادداش��ت‌برداري كرد و روي‬ ‫بازيكن��ان ملي‌پوش اس��تقالل و عملكرد آنها‬ ‫حساس��يت ويژه‌اي داش��ت‪ ».‬ترابيان درباره‬ ‫برنامه‌ه��اي آينده كروش هم اطالع‌رس��اني‬ ‫مي‌كند و مي‌گويد‪« :‬ك��روش ظرف روزهاي‬ ‫آينده جلسه‌اي با كفاشيان برگزار خواهد كرد‪.‬‬ ‫او فعال مشغول گرفتن اطالعات و مطالعه روي‬ ‫اس��امي بازيكنان است و به همين دليل هنوز‬ ‫برنامه‌هاي تي��م ملي را ارائه نكرده اس��ت‪».‬‬ ‫برخي رس��انه‌ها از آمريكايي بودن پاسپورت‬ ‫دن گاسپار خبر داده و مدعي‌اند او به همين‬ ‫دليل بار اولي كه به ايران آمد ديپورت ش��د‪.‬‬ ‫ترابيان در دفاع مي‌گويد‪« :‬گاسپار ‪ 3 ،2‬روزي‬ ‫است كه در ايران حضور دارد‪ ،‬ضمن اينكه او‬ ‫اهل پرتغال است و نه آمريكا‪ .‬پاسپورت او هم‬ ‫پرتغالي اس��ت و نه آمريكايي و بعضي‌ها با به‬ ‫وجود آوردن اين ش��ايعات قص��د دارند براي‬ ‫تيم ملي و فدراسيون حاشيه‌سازي كنند‪».‬‬

‫آرزو دارم دوباره به ايران برگردم‬

‫روته مولر‪ :‬فوتبال ايران با كروش رشد مي كند‬

‫اي��ران ورزش��ي ‪ -‬روت��ه مولر ك��ه براي‬ ‫تماشاي ديدار ذوب‌‌آهن و الريان در ورزشگاه‬ ‫ش��هر دوح��ه حاضر ش��ده بود درب��اره دليل‬ ‫حضورش در ورزشگاه گفت‪« :‬براي يك دوره‬ ‫كالس آموزش مربيگري ويژه به ش��هر دوحه‬ ‫آم��ده‌ام و از آنجايي كه نس��بت ب��ه تيم‌هاي‬

‫ايراني ش��ناخت دارم تصمي��م گرفتم همراه‬ ‫ش��اگردانم در ورزش��گاه حاضر ش��وم و بازي‬ ‫را از نزدي��ك تماش��ا كنم‪ ».‬مربي س��ابق تيم‬ ‫ملي درباره تيم‌هاي باش��گاهي ايران نيز اين‬ ‫صحبت‌ها را به زبان آورد‪« :‬شرايط باشگاه‌هاي‬ ‫ايران��ي را حتي پس از خروج و جدايي از تيم‬ ‫ملي ايران پيگيري كردم و معتقدم كه تيم‌ها‬ ‫از پيشرفت خوبي برخوردار شده‌اند‪ .‬هم‌اكنون‬ ‫كه كارلوس كروش هدايت تيم ملي را برعهده‬ ‫گرفته ش��رايط متفاوت‌تري نسبت به گذشته‬ ‫پيدا خواهيد كرد و ش��اهد رشد فوتبال ايران‬ ‫خواهيم بود‪ ».‬روته‌مولر در پايان آرزو كرد بار‬ ‫ديگر به ايران س��فر كند و تجربيات مربيگري‬ ‫خود را در اختيار ايراني‌ها قرار دهد‪.‬‬

‫تقويم ليگ برتر‬ ‫هفته بيست و نهم‬ ‫يكشنبه ‪90/ 1/21‬‬ ‫مس‌كرمان‪ -‬سپاهان اصفهان‪ ،‬ورزشگاه باهنر‬ ‫كرمان‪ ،‬ساعت ‪17‬‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان‪ -‬پرس��پوليس‪ ،‬ورزش��گاه‬ ‫فوالد‌شهر اصفهان‪ ،‬ساعت ‪16:45‬‬ ‫اس��تقالل‪ -‬تراكتور‌س��ازي تبريز‪ ،‬ورزش��گاه‬ ‫آزادي‪ ،‬ساعت ‪19‬‬ ‫هفته سي‌‌ام‬ ‫پنج‌شنبه ‪90 /1 /25‬‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان‪ -‬شهرداري تبريز‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫فوالد‌شهر‪ ،‬ساعت ‪17‬‬ ‫تراكتور‌س��ازي – سپاهان‪ ،‬ورزش��گاه يادگار‬ ‫امام(ره)‪ ،‬ساعت ‪17‬‬ ‫راه‌آهن‪ -‬اس��تقالل‪ ،‬ورزش��گاه آزادي‪ ،‬ساعت‬ ‫‪19‬‬ ‫جمعه ‪90 /1 /26‬‬ ‫س��ايپا‪ -‬نفت تهران‪ ،‬ورزش��گاه انقالب كرج‪،‬‬ ‫ساعت ‪17:45‬‬ ‫ملوان‪ -‬پاس همدان‪ ،‬ورزش��گاه تختي انزلي‪،‬‬ ‫ساعت ‪17:45‬‬ ‫صب��اي قم‪ -‬مس كرم��ان‪ ،‬ورزش��گاه يادگار‬ ‫امام(ره)قم‪ ،‬ساعت ‪17:45‬‬ ‫پرس��پوليس‪ -‬اس��تيل‌آذين‪ ،‬ورزشگاه آزادي‪،‬‬ ‫ساعت ‪19‬‬ ‫ش��اهين بوشهر‪ -‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫بهشتي بوشهر‪ ،‬ساعت ‪18‬‬ ‫نفت آبادان‪ -‬پيكان‪ ،‬ورزش��گاه تختي آبادان‪،‬‬ ‫ساعت ‪18‬‬ ‫هفته سي‌ويكم‬ ‫جمعه ‪90 /2/2‬‬ ‫مس‌كرمان‪ -‬س��ايپا‪ ،‬ورزش��گاه باهنر كرمان‪،‬‬ ‫ساعت ‪17:30‬‬ ‫ش��هرداري تبريز‪ -‬شاهين بوش��هر‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫يادگار امام(ره) تبريز‪ ،‬ساعت ‪18‬‬

‫پيكان قزوين‪ -‬تراكتور‌سازي تبريز‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫رجايي‪ ،‬ساعت ‪18‬‬ ‫استيل‌آذين‪ -‬راه‌آهن‪ ،‬ورزشگاه تختي تهران‪،‬‬ ‫ساعت ‪18‬‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ -‬مل��وان‪ ،‬ورزش��گاه تختي‬ ‫اهواز‪ ،‬ساعت ‪18‬‬ ‫شنبه ‪90 /2 / 3‬‬ ‫پ��اس هم��دان‪ -‬ذوب‌آهن‪ ،‬ورزش��گاه قدس‬ ‫همدان‪ ،‬ساعت ‪17‬‬ ‫اس��تقالل‪ -‬نف��ت آب��ادان‪ ،‬ورزش��گاه آزادي‪،‬‬ ‫ساعت ‪19‬‬

‫هفته سي‌ودوم‬ ‫پنج‌شنبه ‪90 / 2 / 8‬‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان‪ -‬فوالد خوزستان‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫فوالد‌شهر اصفهان‪ ،‬ساعت ‪18‬‬ ‫نفت آبادان‪ -‬سپاهان‪ ،‬ورزشگاه تختي آبادان‪،‬‬ ‫ساعت ‪18‬‬ ‫شاهين‪ -‬اس��تقالل‪ ،‬ورزشگاه بهشتي بوشهر‪،‬‬ ‫ساعت ‪18‬‬ ‫پرس��پوليس‪ -‬مس كرمان‪ ،‬ورزش��گاه آزادي‪،‬‬ ‫ساعت ‪20:15‬‬ ‫جمعه ‪- 90 / 2 / 9‬ساعت‪18 :‬‬ ‫سايپا‪ -‬پيكان‪ ،‬ورزشگاه انقالب كرج‬ ‫ملوان‪ -‬استيل‌آذين‪ ،‬ورزشگاه تختي انزلي‬ ‫راه‌آهن‪ -‬نفت تهران‪ ،‬ورزشگاه اكباتان‬ ‫پ��اس‪ -‬ش��هرداري تبري��ز‪ ،‬ورزش��گاه قدس‬ ‫همدان‬ ‫تراكتور‌س��ازي‪ -‬صباي قم‪ ،‬ورزش��گاه يادگار‬ ‫امام (ره) تبريز‬

‫* فوالدخوزس��تان‪ -‬برنده بازي سپاهان و‬ ‫پرسپوليس‬ ‫* ملوان بندرانزلی ‪ -‬استقالل‬

‫اولتيماتوم صدر محمدي به مرفاوي‬

‫نام فليمينگ در شهر پيچيد‬

‫‪Azade Pirakooh‬‬

‫بهناز ميرمطهريان‬

‫برنامه كروش و جلس�ه‌اي كه لغو ش�ده‬ ‫بهانه‌اي اس�ت ب�راي گرفتن ش�ماره رييس‬ ‫فدراس�يون فوتب�ال ام�ا اولي�ن جمله‌هايي‬ ‫كه رد و بدل مي‌ش�ود‪ ،‬ناخودآگاه به س�مت‬ ‫گفت‌وگوي متفاوت علي كفاش�يان در برنامه‬ ‫تلويزيون�ي صندل�ي داغ م�ي‌رود‪« :‬خ�ودم‬ ‫وقتي مصاحب�ه را مي‌ديدم‪ ،‬برايم جالب بود‪.‬‬ ‫حرف‌ه�اي خوبي زدم‪ .‬اينطور نيس�ت؟» اين‬ ‫جمله‌ها از زبان كفاش�ياني بيرون مي‌آيد كه‬ ‫در اولين روز س�ال جديد گف�ت‪ ،‬مي‌خواهد‬ ‫جدي باش�د و متفاوت از قب�ل اما حاال وقتي‬ ‫نظ�رش را درباره اين گفت‌وگ�وي تلويزيوني‬ ‫مي‌ش�نوم‪ ،‬ش�كي باقي نمي‌ماند ك�ه رييس‬ ‫فدراس�يون فوتبال‪ ،‬همان مرد قبلي است‪ ،‬با‬ ‫تمام ويژگي‌هايش‪ .‬ب�ا اين ذهنيت‪ ،‬گفت‌وگو‬ ‫با كفاش�يان دنبال مي‌ش�ود‪ ،‬محور؛ سرمربي‬ ‫جديد تيم ملي و البته انتخابات فيفا‪.‬‬ ‫چه مي‌كنيد با روزهايي كه كسي نقدتان‬ ‫نمي‌كند؟‬ ‫خدا را شكر فضا كمي آرام شده و مي‌خواهم‬ ‫در اين فضا تمركزم را بگذارم روي برنامه‌هايي كه‬ ‫به رشد فوتبال ايران كمك كند‪.‬‬ ‫خيالتان راحت شد‪ .‬حداقل تا مدتي كسي‬ ‫ناكامي‌هاي فوتبال را به رخ‌تان نمي‌كشد‪.‬‬ ‫فكر مي‌كنم همين‌طور باشد اما به هر حال‬ ‫م��ا نبايد واقعيت‌هاي فوتب��ال را فراموش كنيم‪ .‬با‬ ‫اين ذهنيت است كه مي‌توانيم برنامه‌ريزي كنيم و‬ ‫كم كم به موفقيت برسيم‪.‬‬ ‫و ب�راي برنامه‌ري�زي در س�ال آخ�ر‬ ‫مديريت‌ت�ان‪ ،‬منتظ�ر برنامه‌ه�اي كارل�وس‬ ‫كروش هستيد‪.‬‬ ‫برنام��ه پي��ش روي ما براي س��ال جاري‬ ‫روش��ن اس��ت اما در زمينه اقداماتي كه بايد براي‬ ‫تيم ملي انجام دهيم‪ ،‬منتظر برنامه‌هاي س��رمربي‬ ‫تيم ملي هستيم‪.‬‬ ‫اما جلس�ه‌اي كه قرار بود روز پنج‌شنبه‬ ‫در همين راستا برگزار شود‪ ،‬لغو شد‪.‬‬ ‫بن��ا به خواس��ت ك��روش اين اتف��اق افتاد‪.‬‬ ‫س��رمربي تيم ملي به محض عقد قرارداد كارش را‬ ‫ش��روع كرده و مش��غول برنامه‌ريزي است‪ .‬ما از او‬ ‫خواسته‌ايم برنامه‌اش براي تيم‌هاي ملي در رده‌هاي‬ ‫مختلف را ارائه كند و ابزارها و امكانات مورد نيازش‬ ‫را هم مطرح كند‪ .‬در همين راستا قرار بود پنج‌شنبه‬ ‫جلسه‌اي داشته باشيم اما سرمربي تيم ملي عنوان‬

‫كرد كه زمان بيش��تري نياز دارد‪ .‬من هم پذيرفتم‬ ‫چون قبول دارم كه او به وقت بيش��تري نياز دارد و‬ ‫م��ا نبايد عجله كنيم‪ .‬به هر حال قرار ش��د يكي دو‬ ‫روز آينده جلسه را تشكيل دهيم‪.‬‬ ‫فك�ر نمي‌كني�د ب�راي ب�رآورده كردن‬ ‫خواسته‌هاي كروش با مشكل مواجه شويد؟‬ ‫دفت��ر كار يك��ي از خواس��ته‌هاي ك��روش‬ ‫ب��ود‪ ،‬به همين دلي��ل دفتري مجهز و ش��كيل را‬ ‫در كم��پ تيم‌هاي ملي آماده كرديم تا س��رمربي‬ ‫تي��م ملي كارهاي��ش را آنجا انجام ده��د‪ ،‬اگر هم‬ ‫خواس��تيم جلس��ه بگذاريم‪ ،‬در دفتر كار او درباره‬ ‫مس��ائل صحب��ت مي‌كنيم‪ .‬به هر ح��ال اين يكي‬ ‫از خواس��ته‌هاي ك��روش ب��ود كه خيلي س��ريع‬ ‫برآورده ش��د‪ .‬درباره ساير خواس��ته‌ها هم با توجه‬ ‫به توانمندي فدراس��يون فكر نمي‌كنم با مش��كل‬ ‫مواجه ش��ويم‪ .‬باالخره اگر بخواهيم به اهداف‌مان‬ ‫برسيم بايد بتوانيم ابزار الزم را فراهم كنيم‪.‬‬ ‫م�دام از اه�داف صحب�ت مي‌كني�د اما‬ ‫نمي‌گوييد چه اهدافي مد نظرتان است‪ .‬مثال‬ ‫اگ�ر با كروش به جام جهان�ي برزيل راه پيدا‬ ‫كني�م‪ ،‬در آن ص�ورت به خودت�ان به خاطر‬ ‫جذب اين مربي نمره قبولي مي‌دهيد؟‬ ‫فك��ر مي‌كن��م يك��ي از فاكتورهاي��ي كه‬ ‫مي‌توانيم به خاطرش راضي باشيم‪ ،‬همين موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اينكه حتما بايد در تيم‌هاي پايه هم‬

‫شاهد تحوالتي باش��يم‪ .‬به هر حال ما بايد از حاال‬ ‫ش��روع كنيم و محكم جلو برويم چون راه سختي‬ ‫در پيش داريم‪ .‬درست است كه خيالم بابت بعضي‬ ‫از مس��ائل راحت ش��ده اما ذره‌اي فكر نمي‌كنم به‬ ‫اينكه كارم كم شده است‪.‬‬ ‫يك�ي از نگراني‌هايي ك�ه درباره قرارداد‬ ‫ك�روش وج�ود دارد‪ ،‬اين اس�ت كه ش�ما در‬ ‫ماه‌هاي پاياني امس�ال بايد مجمع انتخاباتي‬ ‫فدراس�يون را برگزار كنيد‪ .‬اگر ش�ما رييس‬ ‫بعدي فدراس�يون نباش�يد‪ ،‬نگران نيس�تيد‬ ‫كه فرد جديد نخواهد برنامه‌هاي ش�ما را در‬ ‫راستاي همكاري با كروش دنبال كند؟‬ ‫از اي��ن بابت اصال نگران��ي ندارم‪ .‬قرارداد را‬ ‫ط��وري تنظيم كرده‌ايم كه هر كس��ي هم رييس‬ ‫فدراسيون باش��د‪ ،‬ملزم به رعايت بند بند قرارداد‬ ‫اس��ت‪ .‬پس خيالتان راحت باش��د ك��ه كروش تا‬ ‫پايان ج��ام جهاني ‪ 2014‬در اي��ران مي‌ماند و به‬ ‫كارش ادام��ه مي‌دهد‪ .‬و رييس بعدي فدراس��يون‬ ‫هم نمي‌تواند زير قرارداد با كروش بزند‪.‬‬ ‫ب�راي تحولي كه انتظارش را مي‌كش�يد‪،‬‬ ‫قصد داش�تيد در مس�ير گرفت�ن ميزباني‌ها‬ ‫هم اق�دام كني�د‪ .‬آي�ا درخواس�ت‌تان را به‬ ‫كنفدراسيون فوتبال آسيا ارائه كرده‌ايد؟‬ ‫قبال ب��راي گرفت��ن ميزبان��ي در رده‌هاي‬ ‫مختل��ف درخواس��تمان را ارائه ك��رده بوديم‪ .‬در‬

‫همين راستا روز پنج‌شنبه نامه‌اي از كنفدراسيون‬ ‫فوتبال دريافت كرديم كه پرسيده بود آيا همچنان‬ ‫روي درخواس��ت‌هايمان اصرار داري��م يا خير‪ ،‬كه‬ ‫ما هم گفتي��م ميزباني‌ه��ا را مي‌خواهيم‪ .‬ما براي‬ ‫تمام مس��ابقه‌هايي كه سال آينده برگزار مي‌شود‪،‬‬ ‫كانديدا شده‌ايم و حتي برنامه داريم كه اگر بتوانيم‬ ‫ميزباني‌ها را براي استان‌ها بگيريم‪.‬‬ ‫تهران ش�رايط ايده‌آلي ندارد‪ ،‬چه برسد‬ ‫به استان‌ها!‬ ‫اينطور نيست‪ ،‬من ترديد ندارم كه بعضي از‬ ‫اس��تان‌هاي ما شرايط ميزباني از رويدادي آسيايي‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫يك�ي از بحث‌هاي�ي كه حتم�ا فوتبال را‬ ‫در چند ماه آينده تح�ت تاثير قرار مي‌دهد‪،‬‬ ‫مرب�وط مي‌ش�ود ب�ه انتخاب�ات فيف�ا‪ .‬آيا با‬ ‫ش�رايطي كه بن‌هم�ام براي ش�ما در مجمع‬ ‫انتخابات�ي رقم زد‪ ،‬قصد داري�د از او حمايت‬ ‫كنيد؟‬ ‫حتما در انتخابات بعدي فيفا از بن‌همام كه‬ ‫فردي مسلمان از آسياست حمايت مي‌كنيم‪.‬‬ ‫اما او از شما حمايت نكرده؟‬ ‫من شك ندارم كه بن‌همام در هر موقعيتي‬ ‫از ايران حمايت مي‌كند اما شرايط مجمع انتخاباتي‬ ‫‪ AFC‬متفاوت بود‪ .‬به هر حال ترديد نكنيد كه از‬ ‫بن‌همام حمايت مي‌كنيم‪.‬‬

‫خون من پرتغالي است نه آمريكايي‬

‫گاسپار‪ :‬پيشنهاد مالي و حرفه‌اي ايران استثنايي بود‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬دن گاسپار‪ ،‬مربي جديد تيم‬ ‫ملي فوتبال ايران بامداد پنج‌شنبه و پس از برطرف‬ ‫شدن مشكل رواديدش به تهران آمد‪ .‬او كه اصليتي‬ ‫پرتغالي ـ آمريكايي دارد مي‌گويد نمي‌توانس��ته به‬ ‫پيشنهاد «استثنايي» ايران پاسخ منفي دهد‪.‬‬ ‫دن گاسپار كه س��ابقه درخشاني در تيم‌هاي‬ ‫ملي پرتغال‪ ،‬آفريقاي جنوبي و همچنين تيم‌هاي‬ ‫باش��گاهي نظير اس��پورتينگ ليس��بون‪ ،‬بنفيكا و‬ ‫پورتو داشته‪ ،‬يكي از اعضاي اصلي كادر فني جديد‬ ‫تيم ملي ايران است‪ .‬اين مربي بامداد پنج‌شنبه به‬ ‫تهران آمد‪ .‬او كه پيش از سفر به ايران در دانشگاه‬ ‫هاتفورد آمري��كا مربيگري مي‌كرد‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫سايت پرتغالي ‪ Big Apple Soccer‬با اشاره به‬ ‫جدايي‌اش از اين دانش��گاه گفت‪ « :‬خداحافظي با‬ ‫مردمي كه به شما اعتقاد دارند سخت است‪ .‬هرگز‬ ‫فكر نمي‌كردم روزي زمان جدايي فرا برس��د و به‬ ‫همين خاطر رفتن از اين دانشگاه جزو برنامه‌هايم‬ ‫نب��ود اما وقتي چنين فرصتي (كار در ايران) برايم‬ ‫ب��ه وجود آمد‪ ،‬نمي‌توانس��تم به آن پاس��خ منفي‬ ‫بدهم‪».‬‬ ‫وقتي با اش��اره به مليت آمريكايي گاس��پار از‬ ‫اين مربي پرسيده شده كه فكر مي‌كنيد ايران جاي‬ ‫امني براي ي��ك آمريكايي خواهد بود يا نه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«قطعا اينچني��ن خواهد بود‪ .‬تمركز من تنها روي‬ ‫مس��ائل ورزشي است‪ .‬خون من پرتغالي است‪ .‬من‬ ‫پرتغالي ـ آمريكايي هس��تم و در فوتبال حرفه‌اي‬ ‫مربيان جزيي از ش��هروندان كشورهاي مختلف به‬ ‫حس��اب مي‌آيند‪ .‬خوشحالم كه تا به حال در چهار‬ ‫كش��ور مختلف كار كرده‌ام‪ .‬حرفه من طوري است‬ ‫كه بايد به س��رعت با ش��رايط تطبيق پيدا كنم و‬ ‫انعطاف پذير باشم‪».‬‬ ‫دن گاسپار درباره پيشنهاد ايران نيز گفت‪:‬‬ ‫«پيش��نهادي اس��تثنايي دريافت كرديم‪ .‬هم به‬

‫لحاظ حرف��ه‌اي و هم به لحاظ مالي پيش��نهاد‬ ‫ايران اس��تثنايي بود‪ .‬م��ن مي‌خواهم زندگي و‬ ‫چالش جدي��دي را در دوران فوتبال حرفه‌اي‌ام‬

‫آغاز كنم‪».‬‬ ‫گاس��پار كه س��ابقه همكاري دو ده��ه‌اي با‬ ‫كارلوس كروش را در كارنامه دارد نقش مهمي در‬

‫تغيير موضع ناگهاني مديرعامل‬

‫جعفري‪ :‬تراكتورسازي فروشي نيست‬

‫يكشنبه ‪90 /2/4‬‬ ‫س��پاهان اصفه��ان‪ -‬صب��اي قم‪ ،‬ورزش��گاه‬ ‫فوالد‌شهر‪ ،‬ساعت ‪17‬‬ ‫نفت تهران‪ -‬پرس��پوليس‪ ،‬ورزش��گاه آزادي‪،‬‬ ‫ساعت ‪19‬‬

‫تقويم جام حذفي‬

‫مرحله يك چهارم‌نهایی‬ ‫‌ سپاهان اصفهان ‪ -‬پرسپوليس‬ ‫مرحله نيمه‌نهایی‬

‫آزاده پيراكوه‬

‫گزارش و مصاحبه‬

‫عكس‪ :‬نعيم احمدي ‪IIPA.ir -‬‬

‫ايران ورزشي‪ -‬فدراسيون فوتبال قصد‬ ‫دارد براي تش��كيل نشست‌هاي كميته فني‬ ‫در تركي��ب اين كميته تغييراتي ايجاد كند‪.‬‬ ‫با توج��ه به اينك��ه انتقادهايي ب��ر تركيب‬ ‫فعل��ي كميته فني وارد ب��ود و حتي رييس‬ ‫فدراس��يون فوتب��ال هم تاكيد داش��ت اين‬ ‫كميته هنوز نتوانسته نقش خود را پيدا كند‬ ‫حاال با ورود كروش قرار اس��ت تغييراتي در‬ ‫ساختار اين كميته ايجاد شود‪ .‬اولين بخش‬ ‫تغييرات مربوط مي‌ش��ود ب��ه اضافه كردن‬ ‫چن��د عضو ديگر كه فدراس��يون مي‌خواهد‬ ‫از نظراتش��ان اس��تفاده كن��د‪ .‬ب��راي مثال‬ ‫قرار اس��ت نماينده مربيان ليگ دسته يك‬ ‫انتخاب شود‪ ،‬آن هم بعد از چند ماه تاخير‪.‬‬

‫طبق آيين‌نام��ه كميته‪ ،‬بايد يك نماينده از‬ ‫مربيان لي��گ يكي در تركي��ب اين كميته‬ ‫باش��د اما بعد از اينكه بيژن ذوالفقارنسب به‬ ‫خاطر جدايي از تيم صنعت نفت آبادان ديگر‬ ‫توجيه��ي براي ادامه حض��ورش در تركيب‬ ‫كميته نداش��ت و كن��ار رفت‪ ،‬فدراس��يون‬ ‫فوتبال براي رهايي از حاشيه‌هاي احتمالي‪،‬‬ ‫فرد ديگري را جانش��ين كرد و حاال با توجه‬ ‫به اينكه مي‌خواهد با ورود كروش‪ ،‬ش��كل و‬ ‫شمايل تازه‌اي به تركيب كميته فني بدهد‪،‬‬ ‫قصد دارد مربي ديگري از ليگ دس��ته يك‬ ‫انتخاب كند‪.‬‬ ‫در رابطه با س��اير اعض��اي فني حاضر‬ ‫در نشس��ت‌ها از جمل��ه امي��ر قلعه‌نويي و‬ ‫ابراهيم‌زاده‪ ،‬فدراس��يون فوتبال قصد تغيير‬ ‫ن��دارد ام��ا بعضي از اعض��ا از جمل��ه اكبر‬ ‫محمدي از اين به بعد حداقل به عنوان نايب‬ ‫رييس كميته جوانان در نشست‌هاي كميته‬ ‫فني حاضر نمي‌شوند‪ .‬فدراسيون فوتبال در‬ ‫كنار اين بازنگري‪ ،‬مي‌خواهد درباره افرادي‬ ‫كه در نشس��ت‌ها غيبت‌هاي مداوم داشتند‬ ‫هم تصميم جديدي بگيرد‪.‬‬

‫رييس بعدي نمي‌تواند زير قرارداد كروش بزند‬

‫اي��ران ورزش��ي – تراكتورس��ازي تبريز با‬ ‫پش��توانه قدرتمند هواداران متعصب خود موفق‬ ‫نشد راه رس��يدن به رده‌هاي باالي جدول ليگ‬ ‫برت��ر را هم��وار كند‪ .‬اين تيم ب��ا ارائه بازي‌هاي‬ ‫زيبا در ليگ خود را به جايگاهي رس��انده است‬ ‫كه حاال جزو گزينه‌هاي كس��ب سهميه آسيايي‬ ‫براي دوره بعدي ليگ قهرمانان آس��يا محسوب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اين حضور آس��يايي اما براي تراكتورسازي‬ ‫بي‌دردس��ر نبوده اس��ت و اين باش��گاه پرهوادار‬ ‫ام��ا بي‌پ��ول را وارد فاز جدي��دي از دغدغه‌هاي‬ ‫مديريتي كرده است‪.‬‬ ‫با توجه به مشكالت مالي باشگاه تبريزي در‬ ‫طول فصل و مرتفع شدن برخي از اين مشكالت‬ ‫با دخالت مس��ووالن اس��تاني دور از انتظار نبود‬ ‫خيل��ي زود داد كمبود منابع مال��ي براي ادامه‬

‫‪3‬‬

‫مس��ير از س��وي مديران باش��گاه تراكتورسازي‬ ‫ش��نيده ش��ود‪ .‬با نزديك ش��دن ب��ه هفته‌هاي‬ ‫پاياني فصل اين روزه��ا بحث واگذاري و فروش‬ ‫اين باش��گاه ب��زرگ مطرح مي‌ش��ود‪ .‬بحثي كه‬ ‫كارشناسانه به نظر نمي‌رسد و صرفا براي جذب‬ ‫اسپانسر آن را در رسانه‌ها مطرح كرده‌اند‪.‬‬ ‫مديرعامل تراكتورسازي در مصاحبه‌اي كه‬ ‫با خبرگزاري ايس��نا انجام داده اس��ت مشكالت‬ ‫پي��ش‌روي باش��گاه را اينگونه مط��رح مي‌كند‪:‬‬ ‫«باش��گاه تراكتورس��ازي ي��ك باش��گاه كام�لا‬ ‫خصوصي اس��ت‪ .‬ام��ا به دليل اينكه مس��ووالن‬ ‫باشگاه توانايي س��رمايه‌گذاري كالن در فوتبال‬ ‫را ندارند و هزينه‌هاي باشگاه كمي سنگين بوده‬ ‫است مسووالن اس��تان در سال ‪ 89‬به كمك ما‬ ‫آمده‌اند و بخش��ي از هزينه‌ه��ا را تأمين كردند‪.‬‬ ‫اما با توج��ه به امكان حضور تراكتورس��ازي در‬

‫ليگ قهرمانان آس��يا در س��ال بعد ما نمي‌توانيم‬ ‫با ش��رايط موجود ادامه دهيم‪ .‬ب��ه همين دليل‬ ‫بحث ف��روش تراكتورس��ازي در هي��ات مديره‬ ‫مطرح شد‪».‬‬ ‫جعف��ري ادام��ه مي‌دهد‪« :‬در س��فري كه‬ ‫آق��اي حس��ين هدايتي ب��ه اس��تان آذربايجان‬ ‫ش��رقي داش��ت تمايل خود براي خريد باش��گاه‬ ‫تراكتورس��ازي را اعالم كرد‪ .‬من ه��م مراتب را‬ ‫به مس��ووالن اس��تان ابالغ كردم‪ .‬البته به غير از‬ ‫هدايت��ي ‪ 4‬نفر ديگر هم خواهان خريد باش��گاه‬ ‫هس��تند اما هنوز هيچ تصميمي مبني بر فروش‬ ‫به شخص خاصي گرفته نشده است‪ .‬ما به دنبال‬ ‫جذب يك اسپانس��ر قدرتمند براي تيم هستيم‬ ‫چراكه تراكتورس��ازي به جز مسائل مالي مشكل‬ ‫ديگري ندارد‪».‬‬ ‫مديرعامل تراكتورسازي كه در اين مصاحبه‌‬ ‫حت��ي عوارض واگذاري را بررس��ي كرده اس��ت‬ ‫خيلي زود و در مصاحبه‌اي با خبرگزاري رسمي‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران – ايرنا – حرف‌هايش‬ ‫را تكذي��ب مي‌كند‪ .‬او با قبول مالقات با هدايتي‬ ‫مي‌گوي��د‪« :‬چن��د روز پيش هدايت��ي ميهمان‬ ‫باشگاه تراكتورس��ازي بود و تمايل خود را براي‬ ‫داشتن سهم در فوتبال اين باشگاه اعالم كرد اما‬ ‫هيچ حرفي در مورد فروش باشگاه با ايشان رد و‬ ‫بدل نشد‪ .‬رايزني‌هايي در زمينه واگذاري باشگاه‬ ‫و تيم فوتبال تراكتورس��ازي به بخش خصوصي‬ ‫انجام داده‌ايم و ديدار با حس��ين هدايتي نيز در‬ ‫اين راس��تا بوده است‪ .‬اما باش��گاه تراكتورسازي‬ ‫باش��گاهي بزرگ و مردمي است و فروش آن نيز‬ ‫واقعيت ندارد اما بر روي واگذاري بخش��ي از آن‬ ‫از جمله تيم فوتبال باش��گاه به بخش خصوصي‬ ‫مي‌توان برنامه‌ريزي و مذاكره داشت‪».‬‬

‫برنامه‌هاي فني اين مربي صاحبنام پرتغالي در تيم‬ ‫ملي ايران خواهد داشت‪.‬‬ ‫او درب��اره همكاري دوباره‌اش با كروش گفت‪:‬‬ ‫«براي م��ن پذيرفتن اين ش��رايط و فراهم آمدن‬ ‫فرصتي براي كار مجدد با كارلوس كروش بس��يار‬ ‫هيجان‌انگي��ز ب��ود‪ .‬ضم��ن اينكه حض��ور در تيم‬ ‫مل��ي ايران بار ديگر م��ن را در فوتبال دنيا مطرح‬ ‫مي‌كند‪».‬‬ ‫مربي تيم ملي پرتغال در جام جهاني ‪2010‬‬ ‫با اش��اره به وضعيت فوتبال ايران اين صحبت‌ها را‬ ‫به زبان آورد‪« :‬م��ن مي‌دانم كه در ايران بازيكنان‬ ‫بسيار بااستعدادي وجود دارند و مردم ايران عاشق‬ ‫فوتبال هس��تند‪ .‬در ش��رايط فعلي كار ما مشخص‬ ‫اس��ت‪ .‬ما باي��د راه را پيدا كني��م‪ ،‬بازيكنان را زير‬ ‫نظر داشته باش��يم‪ ،‬ساختار تيم ملي فوتبال ايران‬ ‫را ارزياب��ي كنيم و بتوانيم ش��رايط را به طور كلي‬ ‫ب��راي تيم ملي فراهم بياوري��م‪ .‬پس از اينكه همه‬ ‫اين اطالعات را به دس��ت آورديم‪ ،‬براي رس��يدن‬ ‫ب��ه جام جهاني ‪ 2014‬كه هدف اصلي‌مان اس��ت‪،‬‬ ‫تصميم‌گي��ري خواهي��م كرد‪ .‬با هداي��ت كارلوس‬ ‫ك��روش م��ن ايمان دارم ك��ه تيم ملي اي��ران راه‬ ‫موفقيت‌آميزي را در پيش خواهد گرفت‪».‬‬ ‫گاس��پار درباره احتمال حضور تيم ملي ايران‬ ‫در ج��ام جهان��ي برزيل گفت‪ « :‬اي��ران تا به حال‬ ‫چندي��ن بار ب��ه جام جهان��ي صعود ك��رده و در‬ ‫س��يدبندي مس��ابقه‌هاي انتخابي جام جهاني‪ ،‬در‬ ‫رده هفتم قرار گرفته‪ .‬ما معتقديم كه فدراس��يون‬ ‫فوتب��ال اي��ران تعه��د الزم را براي انج��ام كار و‬ ‫پيشرفت دارد‪ .‬فكر مي‌كنم فوتبال ايران استخري‬ ‫پر از بازيكنان بااس��تعداد اس��ت كه آنها مي‌توانند‬ ‫م��ا را به هدف‌مان برس��انند‪ .‬اطمينان دارم كه ما‬ ‫مي‌تواني��م به آنها كمك كنيم كه شانس‌ش��ان را‬ ‫براي موفقيت باال ببرند‪».‬‬

‫تبريزي‌هابيشترازسهم‬ ‫خود سكو مي‌خواهند‬

‫اي��ران ورزش��ي – فصل گذش��ته‬ ‫همه ب��ه ياد دارند براي بازي اس��تقالل‬ ‫– تراكتورس��ازي تبري��ز بي��ش از ‪30‬‬ ‫ه��زار ه��وادار آذري زب��ان و طرف��دار‬ ‫تراكتورس��ازي س��كوهاي‌هاي آزادي را‬ ‫س��رخ رنگ كردن��د‪ .‬در حال��ي كه فردا‬ ‫بازي برگش��ت اين دو تيم در ليگ دهم‬ ‫در ورزش��گاه آزادي برگزار خواهد ش��د‬ ‫هيچ برنامه‌اي براي س��اماندهي و انتقال‬ ‫هواداران تراكتورس��ازي از سوي باشگاه‬ ‫ديده نمي‌شود‪.‬‬ ‫مديرعامل باش��گاه تراكتورس��ازي‬ ‫در اين خصوص مي‌گويد‪« :‬باشگاه هيچ‬ ‫برنامه‌اي ب��راي همراهي هواداران با تيم‬ ‫در اي��ن بازي ندارد و تمامي هواداران به‬ ‫صورت خودجوش به ته��ران مي‌روند‪».‬‬ ‫البته مش��كل كمبود اتوبوس در ش��هر‬ ‫تبريز و ب��راي رفت و آمد به ورزش��گاه‬ ‫ي��ادگار امام هم وج��ود دارد و نمي‌توان‬ ‫ب��راي بازي‌هاي خ��ارج از خان��ه انتظار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫با اين حال محمدحس��ين جعفري‬ ‫كه آرزوي ديدن تراكتورس��ازي در آسيا‬ ‫را در س��ر مي‌پروراند ب��ه دنبال بيش از‬ ‫‪ 10‬درصد از ظرفيت سكوهاي ورزشگاه‬ ‫آزادي ب��راي ه��واداران تراكتورس��ازي‬ ‫اس��ت‪« :‬انتظ��ار داريم در ب��ازي مقابل‬ ‫اس��تقالل بيش از ‪ 10‬درصد از ظرفيت‬ ‫سكوهاي ورزشگاه آزادي به ما اختصاص‬ ‫داده ش��ود چون به نظر مي‌رس��د تعداد‬ ‫تماش��اگراني ك��ه در اي��ن روز خواهان‬ ‫پيروزي تراكتورسازي باشند بيش از ‪10‬‬ ‫هزار نفر باشد‪».‬‬

‫دس��تور اكيد صدر محمدي مديرعامل ش��ركت صنايع‬ ‫مس اي��ران در خصوص بركناري صمد مرف��اوي در صورت‬ ‫عدم موفقيت در بازي مقابل سپاهان‪ ،‬حساسيت اين بازي را‬ ‫براي مرفاوي و تي��م چنان باال برده كه بار ديگر خاطره‌هاي‬ ‫پر اس��ترس پيش از بازي مس با شهرداري تبريز در ابتداي‬ ‫فصل براي مس��ي‌ها تداعي شده است‪ .‬تفاوت اين بازي اما با‬ ‫مس��ابقه مقابل ش��هرداري از آنجا نمايان مي‌شود كه بحران‬ ‫در اين برهه از زمان به مراتب بيش��تر از هفته‌هاي نخس��ت‬ ‫گريبانگير مس ش��ده اما به هر حال آنچه مسلم است معرفي‬ ‫كانديداهاي جانشيني صمد مرفاوي از سوي باشگاه و مطرح‬ ‫ش��دن نام‌هايي اس��ت كه مديريت مس به‌عن��وان جايگزين‬ ‫سرمربي فعلي برگزيده‪.‬‬ ‫فليمين��گ به‌عن��وان مربي تي��م پايه مس كه س��وابق‬ ‫درخش��اني در عرصه مربيگري دنيا را در كارنامه خود دارد و‬ ‫در طول مدت زمان همكاري خود با باش��گاه مس‪ ،‬با اوضاع‬ ‫فوتبال اي��ران و بازيكنان تيم به خوبي آش��نايي پيدا كرده‪،‬‬ ‫اصلي‌ترين گزينه باشگاه در اين روزها به حساب مي‌آيد‪ .‬خبر‬ ‫جانش��يني فليمينگ در هفته اخير چن��ان در كرمان دهان‬ ‫ب��ه دهان مي‌گردد كه براي هواداران مس جاي هيچ ش��كي‬ ‫باقي نمانده اس��ت كه او همان س��رمربي است كه در صورت‬ ‫شكست يا تساوي مس مقابل سپاهان روي نيمكت اين تيم‬ ‫مي‌نشيند‪.‬‬ ‫در اين ش��رايط گرچه منابع موثقي در باشگاه هم حتي‬ ‫نظر مثبت مسووالن مس نسبت به حضور فليمينگ در تيم‬ ‫بزرگساالن را تاييد كرده‌اند اما شخص نژاد زماني براي حفظ‬ ‫آرامش تيم پيش از ديدار در مواجهه با اين موضوع س��كوت‬ ‫اختيار كرده و از ارائه توضيح شفافي در اين رابطه خودداري‬ ‫مي‌كند‪ .‬همچنين ش��خص فليمين��گ نيز هنوز هيچ مذاكره‬ ‫ج��دي را تاييد نكرده و در پاس��خ به اين س��وال كه درباره‬ ‫همكاري با تيم بزرگس��االن مس چ��ه نظري دارد‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫«م��ن فعال هيچ نظري در اين رابطه ندارم و ترجيح مي‌دهم‬ ‫در اي��ن خصوص صحبت نكنم چرا كه هنوز باش��گاه به طور‬ ‫رسمي هيچ چيز را اعالم نكرده است‪».‬‬ ‫با اين‌حال اما با توجه به اينكه فليمينگ در حال حاضر‬ ‫با باشگاه مس به‌عنوان مربي تيم‌هاي پايه قرارداد دارد‪ ،‬قطعا‬ ‫متقاعد كردن او براي حضور در تيم بزرگس��االن با توجه به‬ ‫قابليت‌هاي اين س��رمربي هزينه گزافي دربر نخواهد داشت‬ ‫و همچنين او در طول مدت حضور در اين باش��گاه توانسته‬ ‫شناخت خوبي از بازيكنان به دست آورد‪.‬‬ ‫ضم��ن اينكه ل��وكا هم ك��ه گزينه پيش��نهادي برخي‬ ‫اعض��اي هيات مديره اس��ت‪ ،‬در حال حاض��ر رابطه خوبي با‬ ‫كادر مديريتي تيم گس��ترش فوالد پيدا كرده‪ ،‬از تيم جديد‬ ‫خود رضاي��ت دارد و حاضر به حضور مجدد در مس نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬با همه اين تفاس��ير البته صمد مرف��اوي در موفقيت‬ ‫در دقيقه ‪ 90‬س��ابقه درخش��اني دارد و بعيد نيست خاطره‬ ‫بازي با ش��هرداري را بار ديگر تكرار كند و همچنان در مس‬ ‫ماندگار شود!‬ ‫بايد با خاطره خوش از هم جدا شويم‬

‫قرباني‪ :‬رفاقت در مس كمرنگ شده‬

‫ايران ورزشي‪ -‬در روزهايي كه افت مس كرمان به شدت‬ ‫هواداران اين تيم را معترض كرده و هر كسي به نوعي تالش‬ ‫مي‌كند تا با شناس��ايي مش��كالت تيم علت اصلي اين تغيير‬ ‫روي��ه ناگهاني را بيابد‪ ،‬پيروز قربان��ي در حالي كه از نزديك‬ ‫جزييات ش��رايط تيم را مش��اهده مي‌كن��د‪ ،‬در همين رابطه‬ ‫توضيح مي‌دهد‪« :‬مش��كالت زيادي باعث افت مس شده‌اند‪.‬‬ ‫يكسري از مش��كالت كه زنجيره‌وار به هم پيوند خورده‌اند و‬ ‫باعث ش��ده تيم به اين روز بيفتد‪ .‬م��ن نمي‌خواهم وارد ريز‬ ‫مشكالت شوم اما به طور كلي فكر مي‌كنم نيم فصل اول اگر‬ ‫نتيج��ه گرفتيم در كنار كادر فني‪ ،‬رفاقت و دوس��تي بچه‌ها‬ ‫خيل��ي زياد بود‪ .‬متأس��فانه بعد از اردوي دبي كه برگش��تم‬ ‫رفاقت‌ها كمرنگ شد‪ .‬شايد در بحث موفقيت و نتيجه گرفتن‬ ‫تيم‪ ،‬بيش��تر از مس��ائل فني‪ ،‬روح دوستي و رفاقت است كه‬ ‫ح��رف اول را مي‌زند‪ .‬متأس��فانه بچه‌ه��ا و كادر فني از هم‬ ‫فاصله گرفتند و رفاقت‌ها كم ش��ده‪ .‬خالص��ه رفاقت‌ها بين‬ ‫مديريت‪ ،‬مربيان و بازيكنان هم مثل س��ابق نيست‪ .‬اميدوارم‬ ‫در اي��ن ‪ 6‬بازي طوري كار كني��م كه با خاطره خوش از هم‬ ‫جدا شويم‪».‬‬ ‫صالح‌نيا‪ :‬جاي سيروس هنوز بين ما خالي است‬

‫قايق�ران دوس�ت داش�ت س�رمربي‬ ‫ملوان شود‬

‫اي��ران ورزش��ي‪-‬جوان الغ��ر اندام و‬ ‫س��بزه‌اي كه نخس��تين بار با حضور‬ ‫در تمرين ملوان‪ ،‬خود را به بهمن‬ ‫صالح‌ني��ا معرف��ي ك��رد‪ ،‬همان‬ ‫س��يروس قايقراني بود كه بعدها‬ ‫به يك��ي از پديده‌ه��اي فوتبال‬ ‫ايران تبديل شد و امروز صالح‌نيا‬ ‫در سالگرد پر كشيدن او از اين دنيا‬ ‫به مرور خاطراتش مي‌پردازد‪ .‬خاطراتي‬ ‫از هم��ان نخس��تين روز ورودش ب��ه فوتب��ال و توصيه‌هاي‬ ‫بهمن صالح‌نيا براي بهبود عملكردش كه بعدها با درخش��ش‬ ‫او ش��كل و ش��مايل ديگري به خود گرف��ت‪ .‬صالح‌نيا حاال با‬ ‫مرور همان خاط��رات به عالقه قايقران براي هدايت ملوان و‬ ‫شايستگي‌هاي او براي رسيدن به اين سمت مي‌گويد‪« :‬وقتي‬ ‫م��ن به آقاي رجبيه‌فرد به دليل پاره‌اي مش��كالت از هدايت‬ ‫تي��م ملوان كنار رفتي��م قايقران در تيم كش��اورز مربيگري‬ ‫مي‌كرد و من به اتفاق آقاي احمدزاده به مس كرمان رفتيم‪.‬‬ ‫سيروس هم به تيم مسعود سوق داده شد اما در مالقاتي كه‬ ‫با او داش��تم او اظهار دلتنگي مي‌كرد ميل داش��ت به زادگاه‬ ‫خود‪ ،‬بندر انزلي‪ ،‬بازگردد اتفاقاً بازگش��ت او باعث خوشحالي‬ ‫همه بود و اين تصميم سيروس مي‌توانست بسياري مشكالت‬ ‫را حل كند او به راستي بين مردم محبوبيت داشت و اكنون‬ ‫هم كه حضور فيزيكي ندارد‪ ،‬باز هم جاي خالي او در همه جا‬ ‫مشاهده مي‌شود و مردم يادش را گرامي مي‌دارند‪».‬‬

‫مديرعاملسابقتراكتوردرگذشت‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬اكبر گهرخاني مدير سابق تربيت بدني‬ ‫تبريز كه س��ابقه مديريت در باشگاه تراكتورسازي را هم در‬ ‫كارنامه كاري خود داش��ت‪ ،‬بع��د از تحمل يك دوره بيماري‬ ‫س��خت دار فاني را واع گفت تا عالوه بر خانواده خود‪ ،‬اهالي‬ ‫فوتب��ال را ني��ز در آغاز س��ال ‪ 90‬داغدار كن��د‪ .‬گهرخاني از‬ ‫مدي��ران خوب ورزش��ي تبريز ب��ود كه درگذش��ت‪ .‬او اهالي‬ ‫ورزش مخصوصاً فوتبال را ناراحت كرد‪ .‬روزنامه ايران ورزشي‬ ‫هم اين ضايعه را به خانواده ايش��ان و جامعه ورزش تسليت‬ ‫مي‌گويد‪.‬‬


‫‪No.3929 - 9 Apr 2011 www.iran-varzeshi.com‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪ ■ 3929‬شنبه ‪ 20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي االول ‪1432‬‬

‫بازي در قطر‪ ،‬بازي آساني نبود‬

‫ابراهيم‌زاده‪:‬‬ ‫اول صعود‬ ‫بعد قهرماني‬

‫ايران ورزش��ي – وقتي س��پاهان صدرنشيني را‬ ‫از ذوب‌‌آه��ن گرفت هم��گان بر اين ب��اور بودند كه‬ ‫ابراهيم‌زاده و ش��اگردانش نه تنه��ا در ليگ بلكه در‬ ‫ليگ قهرمان��ان هم نمي‌توانند به مسيرش��ان بدون‬ ‫اشتباه ادامه دهند اما ذوب‌آهن با برد شيرين مقابل‬ ‫الغرافه جواب دندان‌شكني داد به پيش‌بيني‌هايي كه‬ ‫مي‌گفتند اصفهاني‌ها از قطر با دس��ت خالي به ايران‬ ‫برمي‌گردند‪.‬‬ ‫س��ه گل و يك بازي زيبا و خاطره‌انگيز حاصل‬ ‫ت�لاش بازيكنان ذوب‌‌آهن در ميدان دش��وار دوحه‬ ‫ب��ود تا منصور ابراهيم‌زاده با رضايت از عملكرد آنها‬ ‫اين صحبت‌ها را به زبان بياورد‪« :‬بازي بسيار خوبي‬

‫را به نمايش گذاشتيم‪ .‬البته نبايد از اين موضوع به‬ ‫راحتي بگذريم كه در مقاطعي از بازي چند اش��تباه‬ ‫بچگانه هم داشتيم كه باعث شد برتري را به سرعت‬ ‫از دست بدهيم اما با رسيدن به گل دوم به آرامشي‬ ‫ك��ه در بازي به آن نياز داش��تيم رس��يديم و از آن‬ ‫لحظه به بع��د كار را راحت‌تر دنبال كرديم‪ .‬در كل‬ ‫از عملكرد بازيكنان��م راضي‌ام و معتقدم آنها نهايت‬ ‫تالش خود را براي كس��ب اين پيروزي ش��يرين به‬ ‫خرج دادند‪».‬‬ ‫بعد از شكس��تي كه ذوب‌آهن به الغرافه تحميل‬ ‫ن از اين ديدار به عنوان يك‬ ‫كرد خيلي از كارشناس��ا‌ ‌‬ ‫ديدار ساده و بدون دردسر براي شاگردان ابراهيم‌زاده‬

‫رضا عنايتي‪:‬‬

‫هادي عقيلي‪ :‬وضعيتم براي فصل بعد مشخص نيست‬

‫جو در اصفهان عليه من است‬

‫عكس‪ :‬علي كاوه ‪IIPA.ir -‬‬

‫ايران ورزشي –رضا عنايتي چند هفته‌اي‬ ‫است كه از تركيب اصلي سپاهان خارج شده و‬ ‫دليل آن را مس��ائل غيرفني مي‌داند اما او قبل‬ ‫از اش��اره به اين مهم در مورد ب��ازي با الغرافه‬ ‫مي‌گوي��د‪« :‬بازي خيلي خوب��ي را انجام داديم‬ ‫البت��ه نيمه اول تي��م تحت تاثي��ر مصدوميت‬ ‫حي��دري ب��ود‪ .‬بايد اي��ن ‪ 3‬امتي��از خانگي را‬ ‫مي‌گرفتيم ت��ا صعود خود را ‪ 95‬درصد حتمي‬ ‫کنيم‪ .‬االن تنها هدف ما اين اس��ت تا به عنوان‬ ‫صدرنش��ين گروه صعود کني��م و بازي پلي‌آف‬ ‫که خيلي حساس اس��ت را در اصفهان ميزبان‬ ‫باشيم‪ .‬بچه‌ها منطقي بازي کردند و نقاط قوت‬ ‫حريف را بستند‪ .‬اگر بازي بعدي را ببريم‪ ،‬قطعا‬ ‫مي‌توانيم صدرنش��يني خود را تضمين کنيم‪».‬‬ ‫او قلعه‌نوي��ي را يك مربي بين‌المللي مي‌داند و‬ ‫س��پاهان را هم يكي از مدعيان قهرماني اعالم‬ ‫مي‌كند‪« :‬اصال اين مسائل را حاشيه‌سازان را به‬ ‫وجود مي‌آورند وگرنه همه مي‌دانند که س��ال‬

‫قبل قلعه نويي با بدشانس��ي اوت شد‪ .‬بعضي‌ها‬ ‫مي‌خواهند س��و اس��تفاده کنند و اين حرف‌ها‬ ‫را مي‌زنن��د‪ .‬صددرص��د به دنب��ال قهرماني در‬ ‫آس��يا هس��تيم و با تيم قبراق و س��رحالي که‬ ‫داري��م‪ ،‬قلع��ه نويي ثابت خواهد ک��رد که بين‬ ‫المللي اس��ت‪ .‬هدفگذاري باشگاه اين است که‬ ‫به قهرماني آس��يا برس��د‪ .‬مدعي ‪ 2‬جام معتبر‬ ‫هم در ايران هس��تيم‪ .‬دنبال اين هستيم تا در‬ ‫حذف��ي و ليگ قهرمان ش��ويم‪ .‬قهرماني در ‪3‬‬ ‫جام دور از دسترس نيست چون پتانسيل تيم‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫تيم ما با برنام��ه پيش مي‌رود‪ .‬اگر خوب‬ ‫نتيج��ه بگيريم مي‌توانيم قهرمان ش��ويم‪ .‬همه‬ ‫بازي‌ها س��خت است و ش��رايط ما با تمام تيم‬ ‫هاي ديگر فرق دارد‪ .‬بايد بيش از پيش هوشيار‬ ‫باشيم تا قهرماني را از دست ندهيم‪ ».‬اما دليل‬ ‫كم بازي كردن عنايتي كه خودش آن را كامال‬ ‫غير فني مي‌دان��د‪« :‬مهاجمان خوبي داريم که‬

‫كاسترو‪ :‬ثابت كرديم بهترينيم‬

‫خود را با ش��رايط تيم وف��ق داده اند و تيم هم‬ ‫خوب نتيجه مي‌گيرد‪ .‬جو اصفهان هم متاسفانه‬ ‫عليه من س��نگين است البته براي من اهميتي‬ ‫ندارد و هر وقت صالح باش��د ب��ازي مي‌کنم و‬ ‫کمک حال تيم هس��تم‪ .‬فک��رم را معطوف به‬ ‫س��پاهان کردم اما توقع از من باالس��ت‪ .‬از من‬ ‫انتظ��ار دارند که وقتي وارد زمين مي‌ش��وم يا‬ ‫گل بزن��م يا پاس گل دهم و در کنار اينها حق‬ ‫لو دادن توپ ندارم‪ .‬حتي گزارشگر اصفهان هم‬ ‫دوس��ت ندارد که بازي کن��م‪ .‬هردفعه گزارش‬ ‫مي‌کند باي��د يک چيزي از م��ن بگويد وگرنه‬ ‫گزارش��ش درست از آب در نمي آيد‪ ».‬سپاهان‬ ‫فردا با مس در كرمان بازي دارد كه عنايتي در‬ ‫مورد اين بازي و شايعات پيرامون اختالفش با‬ ‫مرفاوي مي‌گويد‪« :‬اين حس��اس‌ترين بازي ما‬ ‫اس��ت‪ .‬با توج��ه به اينکه رقباي م��ا بازي هاي‬ ‫سختي دارند‪ ،‬اگر ببريم درصد زيادي قهرماني‬ ‫ما مس��جل مي‌شود‪ .‬مس با نتايجي که گرفته‪،‬‬ ‫نشان داده که يک تيم بسيار خوب و هماهنگ‬ ‫اس��ت‪ .‬مرفاوي تيم خوبي درست کرده‪ .‬آنها را‬ ‫آناليز کرده‌ايم و مي‌دانيم بازي س��ختي داريم‪.‬‬ ‫خود ش��ما مي‌دانيد که هنوز ه��م با آقا صمد‬ ‫در ارتباط��م‪ .‬وقتي به اصفهان آمد‪ ،‬اولين نفري‬ ‫بودم که به س��مت او رفت��م‪ .‬از لحاظ فوتبالي‬ ‫از دس��ت کس��ي ناراحت نيس��تم و ناراحتي‌ام‬ ‫غيرفوتبال��ي اس��ت‪ ».‬عنايتي حض��ور كرش را‬ ‫براي تيم ملي مثبت ارزيابي مي‌كند اما اعتقاد‬ ‫دارد ك��ه بايد امكانات الزم را هم برايش فراهم‬ ‫كرد‪« :‬نگران بستر و امکاناتي هستم که بايد در‬ ‫اختي��ار او قرار گيرد وگرنه در بزرگي اين مربي‬ ‫شکي نيس��ت‪ .‬بايد جو و بستر را طوري فراهم‬ ‫کنيم که او از کار کردن لذت ببرد و تيم ملي را‬ ‫به جام جهاني برساند‪ .‬من نيز هنوز به تيم ملي‬ ‫فکر مي‌کنم اما بايد اول در تيم خود بازي کنم‬ ‫و بعد سعي کنم به تيم ملي دعوت شوم‪».‬‬

‫گلزني دوباره‪ ،‬ش�يريني بردن الريان در خانه‌اش را براي ايگوركاسترو دوچندان‬ ‫كرده و حاال اين برزيلي اصرار دارد همه بپذيرند كه تيمش – ذوب‌آهن‪ -‬در ايران و آسيا‬ ‫بهترين است‪« :‬ارزش سه امتيازي كه از الريان گرفتيم خيلي بيشتر از حد تصور است‬ ‫و خشوحالم كه هم بسيار خوب بازي كرديم و هم توانستيم ببريم‪ .‬در اين بازي نشان‬ ‫داديم كه تاكتيكي‌ترين و بهترين تيم در ايران و آس�يا هس�تيم و لياقت‌مان قهرماني‬ ‫است‪ » ...‬كاسترو سپس اميدوارانه از پيروزي در بازي فردا برابر پرسپوليس مي‌گويد‪:‬‬ ‫«اين يكي از حساس‌ترين بازي‌هاي ليگ است چون هم پرسپوليس مي‌خواهد ببرد و‬ ‫هم ما سه امتياز مي‌خواهيم تا بتوانيم دوباره به صدر جدول برگرديم‪ .‬براي ما پيروزي‬ ‫در اين ديدار خيلي مهم است و شك ندارم كه مي‌بريم‪» .‬‬

‫ياد كردند‪.‬‬ ‫س��رمربي ذوب‌آهن در جواب به اين صحبت‌ها‬ ‫حرف‌هاي��ي مي‌زند ت��ا ثابت كند اين ب��ازي آنچنان‬ ‫كه كارش��ناس‌ها مي‌گويند چندان هم س��اده نبوده‪:‬‬ ‫«پس از به ثمر رس��اندن گل سوم توانستيم بازي را‬ ‫به راحتي در كنترل خود درآوريم‪ .‬به هيچ وجه قبول‬ ‫ندارم كه بازي ساده‌اي پيش‌رو داشتيم و برد راحتي‬ ‫به دست آورديم‪.‬‬ ‫ما براي كس��ب سه امتياز به قطر سفر كرديم و‬ ‫براي رسيدن به هدف خود به سختي جنگيديم‪ .‬اين‬ ‫ب��ازي را با تالش خود برديم و اصال اعتقاد ندارم كه‬ ‫حريفمان حريف دست و پا بسته‌اي بود‪».‬‬

‫س��ه گل به الغرافه دليلي ب��ود تا صحبت‬ ‫از اس��تارت ذوب‌‌آه��ن ب��راي قهرمان��ي در‬ ‫ليگ قهرمانان آس��يا ب��ه ميان بياي��د‪ .‬منصور‬ ‫ابراهي��م‌زاده اما از هدفي ديگر صحبت مي‌كند‪.‬‬ ‫از نظر س��رمربي ذوب‌آهن صعود از گروه هدف‬ ‫اول است و قهرماني در اولويت‌هاي بعدي قرار‬ ‫دارد‪« :‬ه��ر بازي براي تيم م��ا اهميت خاص‬ ‫خود را دارد اما در حال حاضر هدف اصلي ما‬ ‫صعود از مرحله گروهي است كه خوشبختانه‬ ‫در مسير صحيح آن قرار گرفته‌ايم‪ .‬در ادامه به‬ ‫قهرماني هم فكر مي‌كنيم اما باز هم مي‌‌گويم‬ ‫كه اول صعود از گروه مقدماتي‪».‬‬

‫من و يانوش را اشتباه مي‌گيرند‬ ‫اميرحسين شكيبا‬

‫‪Amirhossein Shakiba‬‬

‫هادي عقيلي مدافع ملي‌پوش س�پاهان‬ ‫در ب�ازي ب�ا الغرافه يك�ي از گل‌هاي تيمش‬ ‫را از روي نقط�ه پنالت�ي ب�ه ثمر رس�اند‪ .‬او‬ ‫همچنان پنالتي‌زن اول س�پاهان اس�ت كه‬ ‫معم�والً ضربات�ش تبديل به گل مي‌ش�ود‪.‬‬ ‫عقيل�ي معتقد اس�ت ك�ه صع�ود تيمش به‬ ‫مرحل�ه حذفي ليگ قهرمانان آس�يا قطعي‬ ‫ش�ده ولي بايد تالش كنند تا به عنوان تيم‬ ‫اول صع�ود كرده و در مرحله حذفي ميزبان‬ ‫باش�ند‪ .‬عقيلي در مورد شرايط سپاهان در‬ ‫آس�يا‪ ،‬ليگ برتر و مس�ائل مختلف ديگر به‬ ‫س�واالت ايران ورزشي پاسخ مي‌دهد‪ .‬نكته‬ ‫قاب�ل توجه اين اس�ت كه عقيل�ي در مورد‬ ‫وضعيت�ش ب�راي فصل آين�ده نيز ب�ه طور‬ ‫شفاف صحبت نمي‌كند‪.‬‬ ‫با شكست دادن الغرافه قبول داري كه‬ ‫صعود سپاهان به مرحله حذفي قطعي شد؟‬ ‫بله‪ ،‬فكر مي‌كنم كه تا حدود زيادي صعود‬ ‫ما قطعي ش��ده و خوشبختانه از ‪ 3‬بازي ‪ 9‬امتياز‬ ‫گرفتيم البته كار ما همچنان س��خت است چون‬ ‫مي‌خواهيم صدرنش��ين باشيم به همين دليل در‬ ‫بازي‌هاي برگش��ت ه��م بايد نهاي��ت امتيازها را‬ ‫بگيريم اگر به عنوان تيم اول صعود كنيم در تك‬ ‫بازي مرحله بعدي ميزبان خواهيم بود‪.‬‬ ‫در مرحله حذفي مثل اينكه بايد با يكي‬ ‫از تيم‌هاي گروه پرسپوليس بازي كنيد؟‬ ‫بله‪ ،‬فكر كنم همينطور است‪.‬‬ ‫در آن گ�روه االتح�اد عربس�تان ب�ه‬ ‫احتمال فراوان اول مي‌ش�ود و ش�ما بايد با‬ ‫يك�ي از تيم‌هاي پرس�پوليس‪ ،‬بني�ادكار يا‬ ‫الوحده روبرو شويد‪ ،‬درست است؟‬

‫وضعيت مبهم جاللي در فوالد‬

‫عملكرد مجيد جاللي س�رمربي فوالد خوزستان براي مسووالن‬ ‫اين باش�گاه راضي‌كننده بوده و فوالدي‌ها قص�د دارند قرارداد اين‬ ‫مرب�ي را براي فصل آينده هم تمديد كنند‪ .‬در اين ميان مس�ووالن‬ ‫ف�والد مذاكرات نيمه رس�مي خ�ود را با جاللي آغ�از كرده‌اند ولي‬ ‫آقامجي�د هنوز تصميم نهاي�ي را براي فصل آينده نگرفته اس�ت‪.‬‬ ‫جاللي جواب قطعي به فوالدي‌ها نداده و مي‌گويند از چند تيم ليگ‬ ‫برتري هم پيش�نهاد دارد‪ .‬او براي سال آينده وضعيت مبهمي دارد و‬ ‫بايد منتظر ماند و ديد كه داستان ماندن يا جدايي اين مربي از تيم‬ ‫خوزستاني در نهايت به كجا خواهد رسيد‪.‬‬

‫آتوري‪:‬ذوب‌آهن امسالهمفيناليستمي‌شود‬ ‫اي��ران ورزش��ي‪ -‬پائولو آت��وري پس‬ ‫از قبول شكس��ت خانگ��ي ‪ - 3‬يك مقابل‬ ‫ذوب‌آهن در مرحله گروهي ليگ قهرمانان‬ ‫آسيا گفت‪« :‬پيش از اين هم گفته بودم كه‬ ‫با تيم بس��يار قدرتمندي روبرو مي‌شويم و‬ ‫كار س��ختي پيش رو داريم‪ .‬بايد به حريف‬ ‫تبري��ك بگويم چرا كه بازي بس��يار خوبي‬ ‫را انجام داد البته معتقدم ذوب‌آهن حضور‬ ‫در فين��ال ليگ قهرمان��ان را تكرار خواهد‬ ‫كرد‪».‬‬ ‫آتوري ب��ا اش��اره به وضعيت دش��وار‬ ‫تيمش در گروه گفت‪« :‬با توجه به وضعيتي‬ ‫ك��ه داري��م كار ما براي صعود ب��ه دور بعد‬ ‫بس��يار كمرنگ ش��ده و ش��رايط س��ختي‬ ‫پي��ش رو داريم البته م��ن معتقدم يكي از‬

‫راه‌هاي كسب تجربه روبرو شدن با تيم‌هاي‬ ‫قدرتمند و با تجربه اس��ت‪ .‬هدف ما در هر‬ ‫بازي كسب پيروزي و سه امتياز بازي است‬ ‫اما اي��ن را بايد بدانيم ك��ه مقابل تيم‌هاي‬ ‫قدرتمند كار براي ما بس��يار دشوار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬تيم جوان م��ن براي روبرو ش��دن با‬ ‫چنين تيم‌هاي قدرتمندي در اين تورنمنت‬ ‫هنوز آمادگي ندارد‪ ،‬با اين وجود از س��بك‬ ‫بازي شاگردانم راضي هستم‪» .‬‬ ‫س��رمربي الريان با تمجي��د از عملكرد‬ ‫ذوب آهن گفت‪« :‬ذوب آهن ش��رايط بسيار‬ ‫خوب��ي دارد‪ .‬بازيكن��ان اين تي��م از فوتبال‬ ‫بازي ك��ردن لذت مي‌برند‪ .‬از س��بك بازي‬ ‫آنها خوشم مي‌آيد و دوست دارم بازيكنانم‬ ‫ياد بگيرند كه مانند آنها بازي كنند‪».‬‬

‫شانسسرگروهيذوب‌آهنبيشتراست‬

‫ايران‌ورزش��ي‪ -‬با توافقي ‪ 360‬ميليوني‪ ،‬حمید‬ ‫اس��تیلی شاهين را ترك كرد تا ‪140‬میلیون‌تومان‬ ‫باقی‌مانده از ق��راردادش را بدهند به اکبرميثاقيان‬ ‫كه به بوشهر رفته تا پادرمياني كند براي ماندن تيم‬ ‫بندرنشين در لیگ‌برتر و البته براي اين‌كار پاداشي‬ ‫‪ 200‬ميليوني خواسته‪.‬‬ ‫او وقتي روز چهارش��نبه به بوش��هر رسيد اول‬ ‫ت فوتبال امضا ک��رد و بعد‬ ‫ق��راردادش را در هي��ا ‌‬ ‫رفت س��ر تمرين تا ماندن در لي��گ را به هواداران‬

‫وعده بدهد‪« :‬ش��ک نکنید كه م��ن این تیم را نگه‬ ‫می‌دارم»‪ ...‬و چش��مش كه به یک هوادار موس��پید‬ ‫افتاد به سمت او رفت‪ ،‬بر دستانش بوسه زد و باز از‬ ‫«قول اکبر قول اس��ت»‪ .‬ميثاقيان‬ ‫اميدهايش گفت‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫وقتي به صحبت با همکارانش مشغول شد هواداران‬ ‫ِ‬ ‫دست مرزبان‬ ‫فریاد زدند كه «هرچه می‌کش��یم از‬ ‫اس��ت‪ .‬او را رد کنید برود»‪ ...‬گرچه سرمربي نشنيد‬ ‫و شايد هم خودش را به نشنیدن زد‪.‬‬ ‫بعد به جمع بازیکنان رفت و برای همه خط و‬

‫فع ً‬ ‫ال كه چيزي مش��خص نيس��ت ولي ما‬ ‫بايد خودمان را براي رويارويي با هر حريفي آماده‬ ‫كنيم‪.‬‬ ‫دوس�ت داري ب�ا پرس�پوليس روب�رو‬ ‫شويد؟‬ ‫ب��راي ما فرقي نمي‌كند با چه تيمي روبرو‬ ‫ش��ويم‪ .‬اگر با پرسپوليس هم بازي كنيم چاره‌اي‬ ‫جز برد نداريم البته معتقدم كه پرسپوليس تيم با‬ ‫شخصيتي است و بازي با اين تيم سخت است‪.‬‬ ‫خودت دوس�ت داري با كدام تيم روبرو‬ ‫شويد؟‬ ‫فرقي ندارد ول��ي معتقدم الوحده از ديگر‬ ‫تيم‌هاي اين گروه ضعيف‌تر است‪.‬‬ ‫وضعيت سپاهان در ليگ برتر را چطور‬ ‫ارزياب�ي مي‌كني؟ خيلي ها معتقدند ‪ 4‬بازي‬ ‫سخت بيرون از خانه داريد و احتماالً امتياز‬ ‫از دست مي‌دهيد‪.‬‬ ‫‪-‬قب��ول دارم كه بازي‌هاي ما س��خت‌تر از‬

‫مصدوميت خس�رو حيدري از ناحيه س�ر در بازي با الغرافه قطر‪ ،‬مجموعه باش�گاه سپاهان‬ ‫را نگ�ران كرد‪ .‬او بالفاصله پس از برخورد با بازيكن قطري به بيمارس�تان منتقل و ‪ 24‬س�اعت‬ ‫هم بس�تري ش�د‪ .‬خوش�بختانه حيدري پس از معاينات و عكس‌هاي متعدد و اطمينان خاطر‬ ‫پزشكان بيمارستان از نبود هيچ خطري مرخص شد‪ .‬محمد رشادي دكتر تيم سپاهان در مورد‬ ‫خس�رو حيدري مي‌گويد‪« :‬خدا را ش�كر به‌خير گذش�ت و ما دو روز استراحت براي او در نظر‬ ‫گرفتيم كه با توجه به زمان بازي مقابل مس كرمان‪ ،‬خسرو حيدري بعد از اين بازي در تمرين‬ ‫حاضر خواهد ش�د‪ .‬يانوش هم همين وضعيت را دارد و چند روزي اس�ت كه تمرين‌هاي س�بك‬ ‫خود را آغاز كرده و ايشان هم بعد از بازي با مس در تمرين تيمي شركت مي‌كند‪ .‬ساير بازيكنان در‬ ‫شرايط خوبي قرار دارند و بنابر تشخيص كادر فني مي‌توانند در تركيب تيم قرار بگيرند‪».‬‬

‫نشان کشید که «بدون نظم‪ ،‬کارمان پیش نمی‌رود‪.‬‬ ‫هرکس پول نگرفت��ه و نمی‌خواهد کار کند همین‬ ‫االن برود تا م��ن تکلیفم را بدانم»؛ كه جوابش جز‬ ‫س��كوت نبود‪ .‬س��پس رو به س��تارزارع گفت‪« :‬تو‬ ‫کاپیت��ان تیم هس��تی و صالح نیس��ت در خوابگاه‬ ‫نباشی‪ .‬از امروز بیا خوابگاه تا بچه‌ها از تجربه‌هايت‬ ‫اس��تفاده کنند»‪ .‬تمرین كه ش��روع شد بحث رقم‬ ‫ق��رارداد مهاجرانی روی س��کوها به جري��ان افتاد‪.‬‬ ‫یکی گفت او گران‌ترین مدیرفنی فوتبال ماست که‬ ‫کار خاص��ی هم نکرده‪ .‬ج��واب او را هوادار دیگری‬ ‫داد‪« :‬قلعه‌نويی در اس��تقالل و در لیگ شش��م که‬ ‫قرار بود فوقش جریمه لیس��ت نفرس��تادن را بدهد‬ ‫‪300‬میلیون به عن��وان مدیرفنی گرفت‪ .‬پروین آن‬ ‫سالی که استیل‌آذین به لیگ‌برتر نیامد و مدیرفنی‬ ‫بود ب��االی یک میلی��ارد گرفت‪ .‬حش��مت‌خان که‬ ‫نیامده بود مدیرفنی بشود‪ .‬قرار بود مدیر آکادمی و‬ ‫استعدادیابی باش��د ولي ما بلد نبودیم از تجربه‌اش‬ ‫اس��تفاده کنی��م‪ .‬بنده‌خدا ش��د کدخ��دای تیم و‬ ‫هرکس��ي پول نگرفت و قه��ر کرد او باید ریش گرو‬ ‫می‌گذاشت‪.‬‬ ‫همین حضورش هم کم برای‌مان سود نداشت‪.‬‬ ‫بگذاری��د چند تا آدم بزرگ به اینجا بیایند تا امثال‬ ‫جالل‌اکبری نگویند اگر روی س��کوی پرس��پولیس‬ ‫بنش��ینم بهتر از کاپیتانی ش��اهین است»‪ ...‬تمرین‬ ‫کم‌ک��م ب��ه آخر مي‌رس��يد و اين‌بار هم��ه از بردن‬ ‫استیل‌آذین می‌گويند‪.‬‬

‫فضلي سرمربي استقالل‌اهواز شد!‬

‫ايران ورزش��ي – پيروزي مقابل الريان‬ ‫در قطر ش��رايط ذوب‌آه��ن را براي بازي‌هاي‬ ‫برگش��ت بهتر كرد‪ .‬البته الش��باب عربستان‬ ‫هم االمارات را شكس��ت داد ت��ا رقيب اصلي‬ ‫شاگردان منصور ابراهيم‌زاده باشند‪.‬‬ ‫در ش��رايط فعلي و با توجه به بازي‌هاي‬ ‫انج��ام ش��ده در اين گ��روه برت��ري دو تيم‬ ‫ذوب‌آه��ن و الش��باب برابر الري��ان تا حدود‬ ‫زي��ادي قطعي ش��ده اس��ت و ش��ايد تقابل‬ ‫تيم‌هاي اول و دوم در اصفهان سرنوشت تيم‬ ‫اول را مشخص كند‪ .‬ضمن اينكه اختالف دو‬ ‫امتيازي آنها هم حاش��يه امنيت مناس��بي را‬

‫براي ذوب‌آهن ايجاد كرده است‪.‬‬ ‫منص��ور ابراهي ‌م در مرحله برگش��ت‪ ،‬دو‬ ‫بازي از س��ه بازي‌اش را در فوالدش��هر انجام‬ ‫مي‌دهد كه اين فرصت بسيار خوبي براي او و‬ ‫تيمش است تا با كسب حداكثر امتياز در آن‬ ‫دو بازي جايگاه خود را در صدر مس��تحكم‌تر‬ ‫كند‪ .‬ش��ايد با انج��ام بازي‌ه��اي روز چهارم‬ ‫اين گروه تكليف دو تيم مش��خص شود‪ .‬اگر‬ ‫الش��باب با االمارات به تساوي رضايت دهند‬ ‫و ذوب‌آه��ن هم الريان را شكس��ت دهد آن‬ ‫وق��ت وضعيت تيم اول تا حدود زيادي نهايي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬

‫رديف‬

‫تيم‬

‫بازي‬

‫برد‬

‫مساوي‬

‫باخت‬

‫زده‬

‫خورده‬

‫تفاضل‬

‫امتياز‬

‫‪1‬‬

‫ذوب‌آهن‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫الشباب عربستان‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫االمارات‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫الريان قطر‬

‫‪3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪1‬‬

‫پاداشميليونيدرجيبانزلي‌چي‌ها‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬خبر بازگش��ت به يك‬ ‫س��وم بااليي جدول و پر پول ش��دن جيب‬ ‫انزلي‌چي‌ه��ا ديگر حاصل پيروزي‌هاي اخير‬ ‫ملوان است‪.‬‬ ‫به گفته مديرعام��ل منطقه آزاد انزلي‬ ‫و سرپرس��ت باش��گاه مل��وان‪ -‬محمدرض��ا‬ ‫بهمني‪ -‬كه پيش از سفر به تبريز در اردوي‬

‫انزلي‌چي‌ها حاضر شده بود‪ ،‬بابت دو پيروزي‬ ‫اخير برابر پرسپوليس و ذوب‌آهن هر يك از‬ ‫بازيكنان ملوان يك ميليون و دويست هزار‬ ‫ريال پ��اداش گرفته‌ان��د‪ .‬ناگفت��ه نماند كه‬ ‫ملوان با ‪ 4‬برد متوالي‌اش براي اولين بار در‬ ‫‪ 5‬سال گذش��ته در جمع ‪ 6‬تيم اول جدول‬ ‫ليگ برتر قرار گرفته است‪.‬‬

‫ترك كرد و رفت‪ ،‬تصور مي‌شد بار ديگر داريوش يزدي را به اين‬ ‫تي��م برگردانند اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه فردي به‌عنوان‬ ‫سرمربي استقالل اهواز انتخاب شد كه تا به حال هيچ سابقه‌اي‬ ‫در زمينه مربيگري نداشته‪ .‬اين مربي جديد هم كسي نيست جز‬ ‫فريدون فضلي‪ .‬فضلي كه يكي از دوستان نزديك فيروز كريمي‬ ‫به حساب مي‌آيد‪ ،‬بعد از آن كه افشين كمايي از استقالل اهواز‬ ‫جدا ش��د‪ ،‬به درخواست مس��ووالن باشگاه هدايت اين تيم را به‬ ‫عهده گرفت‪ .‬بهمن روش��نايي سرپرس��ت تيم استقالل‌اهواز در‬

‫قاسم حدادي‌فر‪:‬‬

‫به پرسپوليس يك امتياز هم نمي‌دهيم‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬ش��رايط امروز را ذوب‌آهن يك ب��ار پيش‌تر‪ -‬چند ماه پي��ش‪ -‬تجربه كرده بود؛‬ ‫موقعي كه بعد از بردن الهالل مغرورانه از خانه‌اش به تهران آمد و س��ه امتياز بازي با پرس��پوليس را‬ ‫جا گذاشت و رفت‪ .‬آخر داستان اما خيلي باب ميل اصفهاني‌ها نبود و امروز كه در شرايطي مشابه آن‬ ‫روزها قرار گرفته‌اند مي‌خواهند با بردن پرس��پوليس چند خط آخر داس��تان را جور ديگري بنويسند‪.‬‬ ‫بردن الريان هم اعتماد به نفس‌شان را به اندازه كافي تقويت كرده كه حاال قاسم حدادي‌فر اميدوارانه‬ ‫از گرفتن س��ه امتياز اين بازي خانگي مي‌گويد‪« :‬ش��رايطي كه امروز داريم با آن موقع فرق مي‌كند‪.‬‬ ‫االن در بهترين ش��رايط روحي هستيم و خس��تگي آن روزها اذيت‌مان نمي‌كند‪ .‬هم از نظر تاكتيكي‬ ‫به هماهنگي بيش��تري رسيده‌ايم و هم تجربه‌مان بيشتر ش��ده‪ .‬با اين شرايط حتي يك امتياز هم به‬ ‫پرس��پوليس نمي‌دهيم چون مي‌خواهيم به سپاهان نزديك‌تر شويم و صدر جدول را كه خيلي راحت‬ ‫از دست داديم پس بگيريم‪».‬حدادي‌فر سپس به پيروزي ذوب‌آهن در قطر اشاره مي‌كند و گلي كه در‬ ‫همين بازي به الريان زد‪« :‬در اين بازي ما فقط به حق‌مان رسيديم‪ .‬خيلي خوب و منطقي بازي كرديم‬ ‫و قدر موقعيت‌هاي‌مان را دانس��تيم‪ .‬اين پيروزي روحيه‌م��ان را باال برده و حاال ديگر هيچ امتيازي را‬ ‫چه در ليگ و چه آسيا از دست نمي‌دهيم‪ .‬هدف‌مان قهرماني است؛ هر طور شده مي‌خواهيم قهرمان‬ ‫ليگ برتر شويم و دوباره به فينال ليگ قهرمانان برويم و آنجا هم قهرمان شويم‪ .‬خوشحالم كه با بردن‬ ‫الريان توانس��تيم شأن نايب قهرمان آس��يا را حفظ كنيم‪ .‬درباره گلزني خودم هم بايد بگويم كه فقط‬ ‫وظيف��ه‌ام را انجام دادم‪ .‬همه ما براي موفقيت ذوب‌آهن تالش مي‌كنيم و من هم وظيفه داش��تم آن‬ ‫توپ را گل كنم كه خدا را شكر موفق شدم‪».‬‬

‫ديگر مدعيان است ولي قرار نيست فقط ما امتياز‬ ‫از دست بدهيم‪ .‬اگر جلوي مس كرمان و تراكتور‬ ‫خوب نتيجه بگيريم قهرماني‌مان تا حدود زيادي‬ ‫قطعي خواهد شد‪.‬‬ ‫فصل بعد در سپاهان مي‌ماني؟‬ ‫وضعيتم براي سال بعد مشخص نيست‪.‬‬ ‫يعني مي‌خواهي بروي؟‬ ‫م��ن اين حرف را ن��زدم‪ ،‬در ضمن با هيچ‬ ‫تيمي هم مذاك��ره نكرده‌ام و بايد ببينم در پايان‬ ‫فصل چه شرايطي پيش خواهد آمد‪.‬‬ ‫راس�تي يان�وش مهاج�م صربس�تاني‬ ‫سپاهان در مصاحبه‌اش گفته كه در اصفهان‬ ‫خ�ودش و تو را با ه�م اش�تباه مي‌گيرند و‬ ‫شباهت زيادي به هم داريد!‬ ‫بل��ه‪ ،‬ما ش��باهت زيادي به ه��م داريم و‬ ‫تماش��اگران سپاهان من و يانوش را با هم اشتباه‬ ‫مي‌گيرند‪ .‬حتي گاهي اوقات ما دو نفر را اشتباهي‬ ‫به جاي هم تشويق مي‌كنند‪.‬‬

‫ن‬ ‫خسرو از دوشنبه در تمري ‌‬

‫بعد از جدايي افشين كمايي‪،‬‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬معلوم نيست در باشگاه استقالل اهواز چه‬ ‫مي‌گذرد! يك روز سرمربي موفق تيم را بركنار مي‌كنند تا فيروز‬ ‫كريمي به اين تيم بيايد و پسرش را به‌عنوان فوتباليست معرفي‬ ‫كند‪ ،‬خواهر زاده اش را هم به تركيب اصلي برس��اند اما با اينكه‬ ‫هيچ نتيجه خوبي نگرفت و تيم را از باالي جدول به قعر كشاند‬ ‫هي��چ كس از او اي��رادي نگرفت‪ .‬بعد از آن‌ه��ا ترس از اعتراض‬ ‫هواداران باعث شد كه فيروز كمتر به اهواز برود و در نهايت تيم‬ ‫را به حال خودش رها كند‪ .‬حاال كه كريمي‪ ،‬اس��تقالل اهواز را‬

‫براي كمك به تيم شهيد منصوري در جام‌باشگاه‌هاي آسيا‬

‫مذاكره شمس با رضا لك‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬در راس��تاي حماي��ت از نماينده ايران‬ ‫در دومين دوره جام باش��گاه‌هاي آس��يا‪ ،‬حس��ين شمس با‬ ‫س��رمربي تيم منصوري جلس��ه خواهد داشت‪ .‬دومين دوره‬ ‫جام باش��گاه‌هاي آسيا ‪ 5‬تا ‪ 15‬تير ماه در دوحه قطر برگزار‬ ‫مي‌ش��ود و تيم ش��هيدمنصوري قرچك قهرم��ان ليگ ‪،89‬‬ ‫نماينده ايران در اين دوره از رقابت‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫در راس��تاي حمايت از تيم منصوري‪ ،‬كميته فوتسال از‬ ‫سرمربي تيم ملي خواسته همكاري الزم را با اين تيم داشته‬ ‫باشد‪ .‬بر اين‌اساس به زودي حسين شمس جلسه‌اي با رضا‬ ‫لك سرمربي تيم منصوري خواهد داشت تا نحوه همكاري و‬ ‫كمك به اين تيم مشخص شود‪.‬‬ ‫ش��مس ب��ا توجه به تجرب��ه مربيگ��ري در اولين دوره‬ ‫ج��ام باش��گاه‌ها و روياروي��ي ب��ا تيم‌هاي ملي كش��ورهاي‬ ‫ش��ركت‌كننده در اين رقابت‌ها مي‌تواند در زمينه تهيه فيلم‬ ‫حريفان و اطالعات مربوط به تيم‌هاي ش��ركت‌كننده به تيم‬ ‫منصوري كمك كند‪ .‬اولين دوره جام باش��گاه‌هاي فوتسال‬ ‫آس��يا اسفند ماه س��ال ‪ 88‬در اصفهان برگزار شد كه فوالد‬ ‫ماه��ان نماينده ايران در اي��ن پيكارها‪ ،‬عنوان قهرماني را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬

‫احتمالمخالفتباحضوردانشوروموافقت‬ ‫با حضور طاهري در الريان‬

‫سقوط نمي‌كنيم‪ ،‬قول اكبر قول است‬

‫بايد ياد بگيريم مثل ايراني‌ها بازي كنيم‬

‫روي خط فوتسال‬

‫از س��وي دو باش��گاه گيتي‌پس��ند و ماهان صورت‬ ‫مي‌گيرد‬

‫وعده ميثاقيان در اولين تمرين شاهين؛‬

‫مصاحبهوخبر‬

‫‪4‬‬

‫میثاقیان سرگرمي بوشهري‌ها‬ ‫را تعطيل كرد؛‬

‫ب�ه‌ج�اي پلي‌استيش�ن‬ ‫در زمين بجنگيد‬

‫ايران‌ورزش��ي‪ -‬از ن��گاه اکب��ر‬ ‫میثاقی��ان‪ ،‬بی‌نظم��ی اصلی‌تری��ن‬ ‫مشکل ش��اهين اس��ت و قانون‌هاي‬ ‫ت��ازه‌اي را نوش��ته براي ف��رار از اين‬ ‫بي‌نظمي؛ قانون‌هايي مثل ممنوعيت‬ ‫اس��تفاده از لپ‌تاپ و پلي‌استيشين و‬ ‫موبايل‪.‬‬ ‫طوري كه وقتي در اردوي پيش‬ ‫از بازي ديروز با اس��تیل‌آذین یکی از‬ ‫بازیکنان را لپ‌تاپ به دست در البی‬ ‫هتل دید با جديت پرسید این چیه؟‬ ‫و جواب شنید كه «لپ‌تاپه اکبرآقا»‪...‬‬ ‫جوابي كه او را برآشفت و فريادش را‬ ‫اين‌گونه به آس��مان برد‪« :‬من خودم‬ ‫مخترع این چیزها هستم و نمی‌خواد‬ ‫تو برام بگی ک��ه لپ‌تاپه‪ .‬توی تیمی‬ ‫که من هس��تم لپ‌تاپ‪ ،‬چشم‌تاپ و‬ ‫دماغ‌تاپ تعطیله‪ .‬موبایل‌ها را ساعت‬ ‫‪ 9‬ش��ب می‌دید به سرپرس��ت تیم و‬ ‫از این به بع��د بازی‌های کامپیوتری‬ ‫هم دس��ت کس��ی نبینم‪ .‬اگه خیلی‬ ‫فوتبالیس��تید با پا توي زمین چمن‬ ‫ب��ازی کنی��د نه ب��ا این دس��ته‌های‬ ‫مس��خره و توي صفح��ه تلویزیون‪6 .‬‬ ‫بازی مثل مرد فوتبال بازی کنید‪».‬‬

‫مورد اين انتخاب مي‌گويد‪« :‬بعد از جدايي افشين كمايي از تيم‪،‬‬ ‫فريدون فضلي يكي ديگر از بازيكنان سابق استقالل هدايت تيم‬ ‫را در ديداره��اي باقي‌مان��ده بر عهده گرف��ت‪ .‬ما در حال حاضر‬ ‫هيچ گزينه‌اي براي هدايت تيم نداريم و تا پايان مس��ابقات هم‬ ‫نمي‌توانيم س��رمربي يا مربي ديگري جذب كنيم‪ .‬شرايط براي‬ ‫ما بس��يار س��خت ش��ده چون هم بايد كارهاي اجرايي را انجام‬ ‫دهيم و هم بايد دغدغه هدايت تيم را داش��ته باشيم‪ ».‬روشنايي‬ ‫كه از آماده نبودن اس��تقالل اه��واز در بازي‌هاي اخير صحبت‬ ‫مي‌كن��د ادامه مي‌دهد‪« :‬م��ا بدون تمري��ن و آمادگي كامل به‬ ‫مصاف گس��ترش فوالد رفتيم كه اين شرايط براي ما در چنين‬ ‫مرحله‌اي از مس��ابقات بسيار س��خت و خطرناك است‪ .‬در بازي‬ ‫با داماش دورود هم چنين ش��رايطي داش��تيم اما خوشبختانه‬ ‫توانستيم در تهران اين تيم را شكست دهيم‪».‬‬

‫تمجيد الجزيره اسپورت از ابراهيم‌زاده و شاگردانش؛‬

‫ذوب‌آهن با موشك قاره‌پيما الريان را متالشي كرد‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬پس از شكست س��نگين الريان قطر برابر ذوب‌آهن‪ ،‬شبكه تلويزيوني الجزيره با‬ ‫تشبيه گل‌هاي نماينده ايران به موشك قاره پيما و بمب از وضعيت تيم قطري ابراز نااميدي كرد‪.‬‬ ‫ش��بكه تلويزيوني الجزيره اس��پورت با اذعان ب��ه قدرت برتر ذوب‌آهن و ديگ��ر تيم‌هاي ايراني‬ ‫حاضر در ليگ قهرمانان آسيا به شدت از تركيب تيمي الريان قطر در مقابله با ذوب‌آهن انتقاد كرد‪.‬‬ ‫مفس��ران اين تلويزيون اعالم كردند الريان با موشك‌هاي قاره‌پيماي ذوب‌آهن و همچنين بمب‌هاي‬ ‫اين تيم تس��ليم بازيكنان ايراني ش��د‪ .‬سعدالحوطي ملي پوش س��ابق تيم كويت و از مفسران اصلي‬ ‫ش��بكه الجزيره اس��پورت گفت‪« :‬بازيكنان ذوب‌آهن به لحاظ بدني و جس��ماني و به عالوه تاكتيك‬ ‫تيمي و سرعتي بر بازيكنان الريان برتري داشتند و اين ذوب‌آهن بود كه از آغاز بازي در خانه الريان‬ ‫به دنبال كسب امتياز بود‪».‬‬ ‫مفس��ران الجزيره اس��پورت با بيان اين مطلب كه ذوب‌آهن را بايد از تيم‌هاي صعود كننده اين‬ ‫گروه دانس��ت اعالم كردند اين تيم ايراني بس��يار متفاوت و حرفه‌اي در ليگ قهرمانان آسيا‌ فوتبال‬ ‫ب��ازي مي‌كند‪ .‬الجزيره اس��پورت همچنين با انتقاد از مربي الري��ان ناهماهنگي بازيكنان اين تيم را‬ ‫مقابل ذوب‌آهن به گردن مربي اين تيم انداخت‪ .‬گل س��وم تيم ذوب‌آهن كه توسط قاسم حدادي با‬ ‫شليكي سنگين به دست آمد آنقدر در گوينده قطري هيجان ايجاد كرد كه وي را مجبور كرد بگويد‪:‬‬ ‫«شليك قاسم حدادي مانند يك موشك قاره‌پيما بود‪».‬‬ ‫تلويزيون الجزيره اس��پورت در پايان گزارش خ��ود افزود‪« :‬گل‌هاي ذوب‌آهن مانند بمب الريان‬ ‫را متالشي كرد‪».‬‬

‫ايران ورزشي‪ -‬باشگاه گيتي‌پسند اصفهان چندان موافق‬ ‫حضور مسعود دانشور در تيم الريان قطر نيست اما ماهاني‌ها‬ ‫مخالفتي با حضور محمد طاهري در جام باش��گاه‌هاي آسيا‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫پيش از اين تيم الريان قطر از مسعود دانشور آقاي گل‬ ‫ليگ ‪ 89‬و عضو تيم گيتي‌پس��ند و همچنين محمد طاهري‬ ‫بهترين سال ‪ 2010‬آس��يا و عضو تيم فوالد ماهان خواسته‬ ‫بود اين تيم را در جام باش��گاه‌هاي آسيا همراهي كنند‪ .‬اين‬ ‫در حالي بود كه هر دو تيم‪ ،‬امس��ال در اين دوره از رقابت‌ها‬ ‫حضور ندارند و تيم منصوري به‌عنوان نماينده ايران در جام‬ ‫باشگاه‌هاي آسيا شركت مي‌كند‪.‬‬ ‫در حالي كه هنوز دو باش��گاه نظ��ر قطعي خود را براي‬ ‫حض��ور يا ع��دم حض��ور دانش��ور و طاهري در قط��ر اعالم‬ ‫نكرده‌اند‪ ،‬باش��گاه ماهان در اين مورد اعالم كرد كه سياست‬ ‫ما تقويت بازيكنان است و اگر قرار باشد آنها مراحل پيشرفت‬ ‫را دنب��ال كنند‪ ،‬مانع نمي‌ش��ويم‪ .‬علي طاه��ري مديرعامل‬ ‫باشگاه گيتي‌پس��ند هم در اين‌باره گفت‪« :‬هنوز درخواستي‬ ‫به باش��گاه نيامده و ظاهرا نماينده اين تيم با خود بازيكنان‬ ‫صحبت كرده‪ .‬زماني كه درخواس��ت به باش��گاه ارسال شد‪،‬‬ ‫هيات‌مديره تصميم‌گيري مي‌كند اما بايد تاكيد كنم براي ما‬ ‫رقابت‌هاي ليگ برتر اهميت بيشتري دارد و حتي اگر الريان‬ ‫پيشنهاد مالي خوبي هم بدهد‪ ،‬باز تصميم‌گيري سخت است‬ ‫و فك��ر مي‌كنم ب��ا توجه به اينكه دانش��ور يكي از مهره‌هاي‬ ‫اصلي ما براي ليگ آينده است و دوست نداريم مصدوم شود‪،‬‬ ‫احتمال موافقت با درخواست الريان كم است‪».‬‬ ‫مساله‪ ،‬بودن يا نبودن در ليگ است‬

‫سردار طاليي‪ :‬فوالد ماهان دعواي پولي با‬ ‫كسي ندارد‬

‫ايران ورزشي‪ -‬سردار مرتضي طاليي سخنگوي باشگاه‬ ‫فوالد ماهان اصفهان در مورد ش��كايت مالي وحيد شمسايي‬ ‫و س��يدمهدي ابطحي به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال‬ ‫توضيح مي‌دهد‪« :‬مساله مهم براي باشگاه‪ ،‬بودن يا نبودن در‬ ‫ليگ برتر فوتس��ال اس��ت‪ .‬تيمي كه سه ميليارد تومان براي‬ ‫فوتس��الش هزينه مي‌كند‪ ،‬قطعا دعواي مالي با كسي ندارد‪.‬‬ ‫م��ا مي‌توانيم مبل��غ مورد نظر را در اختيار كميته فوتس��ال‬ ‫يا فدراس��يون قرار دهيم تا باز ه��م روي اين موضوع تاكيد‬ ‫شود كه بحث ما‪ ،‬دنبال كردن ورزش با رعايت ارزش‌هاست‪.‬‬ ‫تاكن��ون اظهارنظرهايي صورت گرفته كه بايد ببينيم به كجا‬ ‫مي‌انجام��د‪ .‬اگر قرار به تيمداري دوباره باش��د‪ ،‬بايد اين فضا‬ ‫تغيي��ر كند و اگر تيم��داري هم نكرديم ب��راي اينكه اثبات‬ ‫ف ما‪ ،‬مس��ائل مالي نيس��ت‪ ،‬حتم��ا رقم‌هاي مورد‬ ‫كنيم حر ‌‬ ‫نظر را در اختيار كميته انضباطي قرار مي‌دهيم‪ .‬در واقع اگر‬ ‫دوب��اره تيمداري كرديم آنهايي كه اين مس��ائل را به وجود‬ ‫آورده‌اند بايد آنه��ا را حل و فصل كنند‪ ».‬عضو هيات مديره‬ ‫باش��گاه فوالد ماهان در پايان مي‌گويد‪« :‬فلسفه حضور من و‬ ‫ديگر دوستانم در ورزش اين است كه مي‌شود ورزشي كه از‬ ‫ارزش‌ها پاسداري مي‌كند را مديريت كرد‪».‬‬ ‫ماه��ان براي انتقال من ب��ه الريان ‪ 150‬هزار دالر‬ ‫مي‌خواهد‬

‫طاهري‪ :‬خوشحاليم كه شمس برگشت‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬محمد طاهري بهترين بازيكن‌ فوتسال‬ ‫آس��يا كه از س��وي تي��م الريان قط��ر براي حض��ور در جام‬ ‫باشگاه‌هاي آسيا با پيش��نهاد خوبي مواجه شده‪ ،‬درباره اين‬ ‫مس��اله مي‌گويد‪« :‬هنوز مشخص نيست كه به اين تيم بروم‬ ‫چ��ون با فوالد ماه��ان يك فصل ديگر ق��رارداد دارم و تمام‬ ‫كارها را به خود باش��گاه سپرده‌ام تا آنها تصميم بگيرند و با‬ ‫الريان مذاكره كنند‪».‬‬ ‫طاهري درباره اينكه نظر باش��گاه‌ درباره اين پيش��نهاد‬ ‫چيس��ت‪ ،‬جواب مي‌دهد‪« :‬هنوز از باش��گا ‌ه س��وال نكرده‌ام‪،‬‬ ‫الريان براي دو ماه پيش��نهادي به باش��گاه‌ داده اما هنوز در‬ ‫جريان كامل نيستم ولي باشگاه‌ فوالد ماهان به الريان اعالم‬ ‫كرده بايد براي جام باشگاه‌هاي آسيا ‪ 150‬هزار دالر پرداخت‬ ‫كند‪ ،‬به هر حال تمام صحبت‌ها را به باش��گاه‌ و ريخته‌گران‬ ‫واگذار كرده‌ام تا آنها تصميم بگيرند‪».‬‬ ‫بازيك��ن تيم‌ ملي فوتس��ال ايران با ابراز خوش��حالي از‬ ‫حضور دوباره حسين ش��مس در تيم‌ ملي مي‌گويد‪« :‬خيلي‬ ‫خوشحالم كه آقاي ش��مس قراردادش را دوباره تمديد كرد‬ ‫چون بازيكنان او را دوست دارند و با او راحت هستند‪».‬‬ ‫رييس كميته مسابقات اعالم كرد‪:‬‬

‫هيچ جريمه‌اي فوتس�ال بانوان را تهديد‬ ‫نمي‌كند‬

‫ايران ورزشي‪ -‬با تاكيد رييس كميته مسابقات فوتسال‬ ‫بانوان‪ ،‬جريمه‌اي فدراس��يون فوتبال را به دليل عدم حضور‬ ‫نماينده‌ ايران در مسابقات اردن تهديد نمي‌كند‪.‬‬ ‫مسابقات فوتسال جام ملكه اردن از ‪ 12‬تا ‪ 19‬فروردين‬ ‫با حض��ور چهار تيم اردن��ي و تيم‌هايي از س��وريه‪ ،‬لبنان و‬ ‫فلسطين برگزار شد‪ .‬تيم تجارتخانه جنوب‪ ،‬قهرمان نيم‌فصل‬ ‫ايران به دليل س��طح پايين مس��ابقات حاضر به ش��ركت در‬ ‫آن نش��د‪ .‬تيم آرش بندرعباس كه در مكان دوم جدول قرار‬ ‫داشت هم به دليل از دست دادن چند بازيكن خود نتوانست‬ ‫نماينده ايران در اين رقابت‌ها باش��د‪ .‬ب��ا انصراف تيم ملوان‬ ‫جوان‪ -‬تيم سوم جدول‪ -‬به دليل مشكالت مالي‪ ،‬تيم فدك‬ ‫ياس��وج كه از ليگ دسته يك به ليگ برتر صعود كرده بود‪،‬‬ ‫آمادگ��ي خود را به‌عن��وان نماينده اي��ران در اين تورنمنت‬ ‫اعالم كرد اما اداره تربيت بدني ياس��وج در آستانه مسابقات‬ ‫اعالم كرد به دليل كمب��ود بودجه نمي‌تواند فدك را به اين‬ ‫رقابت‌ها اعزام كند‪ .‬در همين راس��تا‪ ،‬عليپور رييس كميته‬ ‫مسابقات فوتسال بانوان مي‌گويد‪« :‬اين مسابقات‪ ،‬رقابت‌هاي‬ ‫غرب آسيا نبود بلكه تورنمنتي است كه ملكه اردن هر ساله‬ ‫برگزار مي‌كند و از تيم‌هاي غرب آس��يا براي ش��ركت در آن‬ ‫دعوت مي‌ش��ود‪ .‬در نتيجه هيچ جريمه‌اي فدراسيون فوتبال‬ ‫ايران را تهديد نمي‌كند زيرا اين مسابقات از اعتبار و رسميت‬ ‫بااليي برخوردار نيست‪».‬‬


‫‪No.3929 - 9 Apr 2011 www.iran-varzeshi.com‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪ ■ 3929‬شنبه ‪ 20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي االول ‪1432‬‬

‫خبر و مصاحبه‬ ‫جام جهانی تیراندازی‬

‫هشت تیرانداز از سیدنی راهی سئول شدند‬ ‫اي��ران ورزش��ي‪ -‬تیم مل��ی تیراندازی‬ ‫ای��ران با هدف حض��ور در مرحله دیگری از‬ ‫مس��ابقات جام جهانی تیراندازی و انتخابی‬ ‫المپیک لندن‪ ،‬س��رانجام با ترکیب هش��ت‬ ‫تیرانداز از سیدنی استرالیا راهی کره جنوبی‬ ‫ش��د تا در مرحله دیگری از مس��ابقات جام‬ ‫جهانی و انتخابی المپیک ش��رکت کند‪ .‬این‬ ‫تی��م با ترکیب هش��ت ورزش��کار حاضر در‬ ‫اردوی اس��ترالیا متش��کل از اله��ه احمدی‪،‬‬

‫مریم طالبی‪ ،‬نرج��س امام قلی نژاد‪ ،‬فاطمه‬ ‫حس��ینی‪ ،‬صابرپرس��تی‪ ،‬امی��ن حیدری و‬ ‫مهدی جعفری پویا همراه بامربیان خارجی‬ ‫خود «الزلو س��وچک» و «چاوا» راهی کره‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬رقابت‌ه��ای تیران��دازی جام‬ ‫جهانی کره جنوبی و انتخابی المپیک از ‪19‬‬ ‫تا ‪ 26‬فروردین‌ماه در بوسان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫تیراندازان کشورمان تاکنون موفق به کسب‬ ‫‪ 2‬سهمیه المپیک لندن شده اند‪.‬‬

‫پس از عدم همراهي تيم پتروشيمي‬

‫حسين عسگري ‪ :‬خسته بودم‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬كاپيت��ان تيم ملي‬ ‫دوچرخه س��واري كش��ورمان از همراهي‬ ‫نكردن تيم پتروش��يمي تبريز در تور كره‬ ‫جنوبي خبر داد و گفت‪« :‬خس��ته بودم و‬ ‫نياز به كمي استراحت داشتم‪».‬‬ ‫حسين عس��گري ادامه داد‪« :‬در دو‬ ‫تور بين‌المللي جالجاه و تايوان ركابزنان‬ ‫خارجي تيم به همراه مهدي سهرابي در‬

‫رأس قرار گرفتن��د‪ .‬به همين دليل طبق‬ ‫روال كل تيم در اختي��ار اين دو ركابزن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در چني��ن ش��رايطي وظيفه داريم‬ ‫طوري عمل كنيم كه ركابزنان صدرنشين‬ ‫ما بتوانند عناوين خ��ود را حفظ كنند و‬ ‫خوشبختانه توانستيم با از خودگذشتگي‬ ‫اين كار را به نتيجه برسانيم‪».‬‬

‫پيام رييس كنفدراسيون دوچرخه سواري آسيا به تور آذربايجان‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬رييس كنفدراس��يون‬ ‫دوچرخه سواري آس��يا در پيامي به بيست‬ ‫و شش��مين دوره ت��ور دوچرخ��ه س��واري‬ ‫بين‌المللي آذربايجان آورده است‪« :‬تورهاي‬ ‫دوچرخه س��واري موتور محرك��ه دوچرخه‬ ‫سواري در هر كشوري هستند و آنها عناصر‬ ‫كليدي در توسعه دوچرخه سواري جاده در‬ ‫كشورهاي عضو و آسيا محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫اين دو فاكتور براي تشريح اهميت تور‬ ‫آذربايجان در سال ‪ 2011‬در ايران در طول‬

‫ربع قرن گذش��ته به تنهايي كافي هستند و‬ ‫در اين مورد ويژه قادر خواهيم بود تا شاهد‬ ‫آغ��از دوباره رب��ع قرن ديگري با بيس��ت و‬ ‫ششمين دوره اين رقابت خوشنام و شناخته‬ ‫شده باشيم‪».‬‬ ‫بيست و شش��مين دوره تور دوچرخه‬ ‫س��واري بين‌الملل��ي آذربايج��ان از ‪23‬ت��ا‬ ‫‪ 28‬ارديبهش��ت ب��ا عب��ور از اس��تان‌هاي‬ ‫آذربايجان‌ش��رقي‪ ،‬آذربايجان‌غربي و اردبيل‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬‬

‫ت‬ ‫‪ 22‬فروردين‪ ،‬آغاز اردوي بانوان واليباليس ‌‬

‫ايران ورزشي‪ -‬سرپرس��ت فدراسیون‬ ‫دوومیدانی ب��ه دنبال اس��تعفای دبیر این‬ ‫فدراس��یون با بیان اینکه هنوز اس��تعفایی‬ ‫به دستش نرسیده‪ ،‬تاكيد مي‌كند‪« :‬استعفا‬ ‫کتبی باشد قبول می‌کنم‪».‬‬ ‫محمدرضا آش��تیانی ادام��ه مي‌دهد‪:‬‬ ‫«هنوز اس��تعفایی از رضایی به دس��ت من‬ ‫نرس��یده و نام��ه‌ای هم در ای��ن خصوص‬

‫ندیده‌ام‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه به زودی گزینه جدید‬ ‫دبی��ری فدراس��یون دوومیدانی مش��خص‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬مي‌گوي��د‪« :‬علیجان��ی و نیازاده‬ ‫هم اکنون با فدراس��یون هم��کاری دارند‪،‬‬ ‫با آنها صحبت ش��ده که وقت بیش��تری در‬ ‫فدراس��یون بگذارند و باید ببینیم نظر آنها‬ ‫چیست‪».‬‬

‫سرپرست فدراسيون دووميداني‪ :‬رضايي استعفا نداده‬

‫بهروز عطايي‪ :‬بازي دشواري در پيش داريم‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬سرمربي تيم‌ واليبال از نظر روحي رواني شرايط بهتري نسبت‬ ‫كاله پس از پيروزي تيمش برابر داماش به تيم‌ داماش داشتند‪».‬‬ ‫عطاي��ي تاكي��د مي‌كند‪« :‬ب��ازي با‬ ‫مي‌گويد‪« :‬هر دو تيم خوب بازي كردند‬ ‫و نتيجه چيزي از ارزش‌هاي كادر فني و داماش مقابل هواداران اين تيم‌ دش��وار‬ ‫خواه��د ب��ود البته م��ا تجربه ب��ازي در‬ ‫م داماش كم نمي‌كند‪».‬‬ ‫بازيكنان تي ‌‬ ‫بهروز عطايي ادامه مي‌دهد‪« :‬حضور محيط‌ه��اي پ��ر فش��ار را پي��ش از اين‬ ‫بازيكن��ان مل��ي پوش در ه��ر دو تيم و داشته‌ايم‪.‬‬ ‫ما زمان زيادي براي تمرين نداريم و‬ ‫مص��اف دو باش��گاه خصوصي و محبوب‬ ‫در ش��مال كشور بر حساسيت اين بازي فقط فرصت ريكاوري و تمرين سبك را‬ ‫افزوده ب��ود‪ .‬بازيكنان ما در جريان بازي تا روز بازي برگشت خواهيم داشت‪».‬‬ ‫مربي تيم ملي رويينگ بانوان‪:‬‬

‫سهميه‌هاي المپيك را مي‌خواهيم‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬مربي تيم ملي رويينگ‬ ‫بانوان ايران مي‌گويد‪« :‬بابرگزاري اردوهاي‬ ‫مس��تمر و بلند مدت‪ ،‬مي‌خواهيم س��هميه‬ ‫بازي‌ه��اي المپي��ك ‪ 2012‬لن��دن رادر‬ ‫رشته‌هاي مختلف رويينگ كسب كنيم‪».‬‬ ‫مريم كهن تأكيد مي‌كند‪« :‬قايقرانان‬ ‫از آمادگي خوبي برخوردارند و اگر تمرين‌ها‬

‫ب��ه همين ش��كل پي��ش ب��رود‪ ،‬مي‌توانيم‬ ‫بهترين نتايج را كسب كنيم‪».‬‬ ‫او ادام��ه مي‌دهد‪«:‬رويينگ در ايران‬ ‫رش��د خيل��ي خوب��ي داش��ته و اگ��ر اين‬ ‫پيش��رفت ادامه داشته باش��د ما خيلي زود‬ ‫مي‌توانيم س��كوهاي آس��يايي و جهاني را‬ ‫كسب كنيم‪».‬‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬رقابت‌ه��اي ‪5000‬‬ ‫دالري اس��كواش اردن به ميزباني ش��هر‬ ‫ام��ان‌ با حض��ور بازيكناني از كش��ورهاي‬ ‫اردن‪ ،‬اي��ران‪ ،‬مصر‪ ،‬انگليس‪ ،‬پاكس��تان‪،‬‬ ‫كويت و ايتالي��ا از ‪ 22‬تا ‪ 27‬فروردين‌ماه‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫طب��ق اع�لام س��ايت ‪PSA‬‬ ‫(اس��كواش‌بازان حرفه‌اي جهان) عليرضا‬

‫س��نايي بايد در جدول اصل��ي در اولين‬ ‫مس��ابقه برابر رابرت دانر انگليس��ي قرار‬ ‫بگيرد‪ .‬نويد ملك ثاب��ت در جدول اصلي‬ ‫با يكي از بازيكنان صعود‌كننده از جدول‬ ‫مقدمات��ي بازي مي‌كند و محمد‌حس��ين‬ ‫جعف��ري هم باي��د در ج��دول مقدماتي‬ ‫ب��راي صعود به جدول اصل��ي رقابتش را‬ ‫آغاز كند‪.‬‬

‫حضور ملي‌پوشان در مسابقات اسكواش اردن‬

‫‪ 23‬ارديبهشت‪ ،‬ادامه مسابقات كارتينگ كشور‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬هفتمين دوره مسابقات‬ ‫كارتينگ قهرماني كشور ‪ 23‬ارديبهشت‌ماه‬ ‫در پيس��ت مجموعه ورزش��ي آزادي تهران‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين رقابت بيش از ‪ 20‬اتومبيلران از‬ ‫اس��تان‌هاي تهران‪ ،‬البرز و فارس در كالس‬ ‫‪ 125‬سي‌س��ي ‪ ROK‬ب��ه رقابت با يكديگر‬

‫مي‌پردازند‪ .‬رانندگان در ‪ 3‬مرحله كه مرحله‬ ‫اول ‪ 10‬دور‪ ،‬مرحل��ه دوم ‪ 15‬دور و مرحله‬ ‫سوم ‪ 20‬دور است به مسابقه مي‌پردازند‪ .‬در‬ ‫پايان ‪ 2‬اتومبيلران برتر به رقابت‌هاي جهاني‬ ‫ايتاليا اعزام مي‌شوند‪.‬‬ ‫در پايان ‪ 6‬مرحله برگزار ش��ده سعيد‬ ‫علوي از تهران پيشتاز رانندگان است‪.‬‬

‫پلي‌آف ليگ برتر واليبال‬

‫جنگ مربيان سابق ملي با پيروزي كاله‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬مرحله پلي‌آف ليگ‬ ‫برت��ر واليبال با برگزاري چند بازي انجام‬ ‫شد‪ .‬بانك كشاورزي كه در دور مقدماتي‬ ‫نتوانس��ته بود انتظارها را ب��رآورده كند‪،‬‬ ‫يك ب��ار ديگر در تهران ب��ا نتيجه ‪2- 3‬‬ ‫شكست خورد تا آلومينيوم با دست پر به‬ ‫بندرعباس بازگ��ردد‪ .‬كاله مازندران هم‪3‬‬

‫ صفر از س��د داماش گذش��ت‪ .‬در ديگر‬‫ديدارها باريج اس��انس كاش��ان‪ - 3‬يك‬ ‫ابومس��لم را شكست داد‪ .‬سايپا ‪ - 3‬صفر‬ ‫از اروميه گذش��ت‪ .‬پيكان‪ - 3‬يك كرمان‬ ‫را‪ ،‬آلوميني��وم‪ 2 – 3‬بانك كش��اورزي و‬ ‫پيشگامان كوير يزد ‪ - 3‬صفر پرسپوليس‬ ‫را شكست داد‪.‬‬

‫مهرامي‌ها در كاشان غافلگير شدند‬ ‫اي��ران ورزش��ي‪ -‬دو دي��دار معوق��ه از‬ ‫هفته‌هاي ش��انزدهم و هجده��م ليگ برتر‬ ‫بسكتبال كه در شهرهاي ماهشهر و كاشان‬ ‫برگزار ش��د با پي��روزي دو تي��م مهمان به‬ ‫پايان رسيد‪ .‬در حساس ترين ديدار كه بين‬ ‫دو مدع��ي قهرماني اين فص��ل از ليگ برتر‬ ‫برگزار شد تيم ذوب آهن توانست ميزبانش‬ ‫پتروش��يمي بندر امام را ب��ا نتيجه ‪79-75‬‬ ‫شكس��ت دهد تا دومين دي��دار معوقه خود‬

‫را نيز با پيروزي پش��ت س��ر گذاشته و خود‬ ‫را ب��ه صدر جدول نزديك‌ت��ر كند‪ .‬در ديگر‬ ‫دي��دار معوقه ليگ برتر كه از هفته هجدهم‬ ‫باقي مانده بود مهرام مدافع عنوان قهرماني‬ ‫ميهمان توزين الكتريك كاش��ان بود كه در‬ ‫پايان توانس��ت با اختالف تنها يك امتياز با‬ ‫نتيجه ‪ 83-82‬ميهمان خود را شكست دهد‬ ‫تا با اين نتيجه كاش��اني‌ها ميزبان قدرتمند‬ ‫خود را غافل گير كنند‪.‬‬

‫مربي بزرگي كه براي‬

‫دنيا را دارد و با‬ ‫آنها هم بس��يار موفق ب��وده و به نوعي چهره‬ ‫ش��اخصي در وال‬ ‫يبال به ش��مار مي‌رود خيلي س��اده‌تر از آن‬ ‫اس��ت كه فكر‬ ‫كنيم او مغرور اس��ت يا به اصطالح خودمان‬ ‫خود را مي‌گيرد!‬ ‫ش��ايد ساده‌پوش��ي او و رفتار عادي‌اش با‬ ‫مخاطب��ان در‬ ‫نگاه اول براي ما غيرمعمول باش��د اما حاال‬ ‫وقت آن‬ ‫رس�‬ ‫�يده ك��ه به جز مس��ائل فن��ي واليبال‪،‬‬ ‫موارد‬ ‫دي‬ ‫گري را هم از او بياموزيم؛ موضوعي مثل‬ ‫نظم و‬ ‫ان‬ ‫ضباط كه شايد خيلي وقت است آن را از‬ ‫ياد‬ ‫برد‬ ‫ه‬ ‫‌ايم‬ ‫و اس��تفاده از تجربياتش در كس��ب‬ ‫م‬ ‫وفقي‬ ‫ت‬ ‫‌هاي‬ ‫بي‌شمار‪...‬‬

‫ايجاد تغييرات اساسي در واليبال به ايران آمده‬

‫و‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫دا‬ ‫م‬ ‫‌‬ ‫ي‬ ‫داند چه اتفاقي م ‌‬ ‫يافتد‬ ‫زهرا نوري‬

‫‪Zahra Nouri‬‬

‫به عنوان اولين س�وال‪ ،‬ش�ما مربي بزرگي هس�تيد با افتخارات‬ ‫فراوان‪ ،‬اما ايران تيمي شناخته شده در آسيا است اما در دنيا ستاره‬ ‫نيست‪ .‬چرا قبول كرديد كه واليباليست‌هاي ايراني را هدايت كنيد؟‬ ‫اول اينك��ه پيش��نهاد ايران برايم جالب ب��ود و تصميم گرفتم به اين‬ ‫پيشنهاد به صورت جدي فكر كنم‪ .‬چون در مورد ايران مطالبي شنيده بودم‬ ‫و دوست داشتم بيشتر بدانم‪ .‬دوم اينكه اين تيم احتياج به يك تغيير اساسي‬ ‫دارد‪ ،‬تغيي��ري كه اول بايد خودم آن را بپذيرم و بعد بازيكنان آماده پذيرش‬ ‫اين موضوع باشند‪.‬‬ ‫گفتيد تغيير‪ ،‬منظورتان از تغيير چيست؟‬ ‫يعن��ي تيم ايران احتياج به يك جهش بزرگ دارد تا بتواند در ميان‬ ‫تيم‌هاي بزرگ شناخته شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد شما بازيكنان ايران توانايي اين تغيير را دارند؟‬ ‫ايراني‌ها پتانسيل بااليي در واليبال دارند و من اين موضوع را مي‌دانم‪.‬‬ ‫در اينج��ا دو مس��اله مطرح اس��ت؛ اول بايد ببينم كه آنه��ا توانايي تغيير را‬ ‫دارند يا نه‪ .‬اگر داش��ته باشند و عوض شوند به باالتر از سطح مدنظر من هم‬ ‫مي‌رسند اما اگر نخواهند در همين سطح باقي مي‌مانند‪.‬‬ ‫برسيم به آس�يا‪ ،‬ش�ما تا حدودي با واليبال آسيا آشنا هستيد‪،‬‬ ‫اگ�ر بخواهيد ايران را با س�اير تيم‌هاي آس�يايي مقايس�ه كنيد چه‬ ‫مي‌گوييد؟‬ ‫تيم‌هاي ش��رق آس��يايي مثل كره‪ ،‬ژاپن و چين ش��بيه به هم بازي‬ ‫مي‌كنند و س��اير تيم‌ها هم س��بك بازي‌شان شبيه آنها است اما سبك بازي‬ ‫ايراني‌ه��ا متفاوت اس��ت و كمي متمايل به اروپايي‌ها بازي مي‌كنند‪ .‬ش��رق‬ ‫آس��يايي‌ها واليبال را به صورت س��نتي كار مي‌كنند و همين مس��اله يكي‬ ‫از مش��كالت سبك آس��يايي است چرا كه با اين ش��رايط تغييرات را سخت‬ ‫مي‌پذيرن��د اما ايران س��بك متفاوتي دارد و به خاط��ر آن راحت‌تر مي‌تواند‬ ‫تغيير كند و در آينده به سطح باالتري برسد‪ .‬به نظرم ايران پتانسيل زيادي‬ ‫در واليبال دارد‪.‬‬ ‫اي�ران در رقابت‌هاي جهان�ي واليبال حضور داش�ت‪ ،‬بازي‌هاي‬ ‫ايران به‌خصوص مسابقه مقابل تيم ايتاليا را ديديد؟‬ ‫بله‪ ،‬واقعا از اين مسابقه شگفت‌زده بودم‪.‬‬ ‫چرا؟‬

‫زماني كه قراردادم را براي ايران‬ ‫فرستادم از آنها خواستم تا كتاب‌هاي‬ ‫مختلفي را در مورد ايران برايم بفرستند‬ ‫تا در مورد اين كشور و مردم آن بيشتر‬ ‫بدانم‪ .‬فكر مي‌كنم حضورم در ايران‬ ‫بسيار جالب باشد و تجربيات خوبي از‬ ‫كشور شما به‌دست آورم‬ ‫مسابقه خيلي خوب و جالبي بود‪ .‬به‌خصوص كه از بازي ايراني‌ها واقعا‬ ‫تعجب‌زده ش��دم‪ .‬آنها در بعضي دقايق آنقدر خوب كار مي‌كردند كه تحسين‬ ‫برانگيز مي‌ش��دند اما در برخي دقايق ديگر خيلي ضعيف كار مي‌كردند و به‬ ‫اصطالح اشتباهات بچگانه‌اي را انجام مي‌دادند‪.‬‬ ‫در مورد واليباليست‌هاي ايراني چه نظري داريد؟‬ ‫ايراني‌ها تلفيقي از بازيكنان س��رعتي و قدرتي هس��تند و تركيب آنها‬ ‫مي‌تواند تيمي قدرتمند از برخي تيم‌هاي اروپايي را تش��كيل دهد‪ .‬البته در‬ ‫اروپا كش��ورهايي چون لهستان و ايتاليا بازيكنان قدرتمندي حضور دارند اما‬ ‫در ايران هم بازيكنان جواني هس��تند كه مي‌توانند به بازيكنان خوب تبديل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫برنامه‌اي كه براي تيم ايران داريد كوتاه مدت است؟ يا مثال قرار‬ ‫اس�ت درآين�ده جوانگرايي صورت دهيد و نتيجه آن را در ‪ 10‬س�ال‬

‫بعد بگيريد؟‬ ‫ـ االن برنامه‌ام كوتاه مدت اس��ت چون جام ملت‌هاي آس��يا و المپيك‬ ‫لندن را در پيش داريم اما اين برنامه ش��امل نوجوانان‪ ،‬جوانان و ساير رده‌ها‬ ‫هم مي‌شود كه مي‌توانند از آن بهره ببرند و درآينده از آن استفاده كنند‪.‬‬ ‫براي نتيجه‌گيري در آسيا برنامه خاصي داريد؟‬ ‫ـ اردوها را از ارديبهشت‌ماه شروع و طبق دعوتنامه‌هايي كه براي ايران‬ ‫ارس��ال شده تصميم‌گيري مي‌كنيم كه در كدام تورنمنت شركت كنيم تا به‬

‫ايراني‌ها پتانسيل بااليي در واليبال دارند‬ ‫و من اين موضوع را مي‌دانم‪.‬‬ ‫بازيكنان اگر توانايي تغيير پذيري داشته‬ ‫باشند و عوض شوند به باالتر از سطح‬ ‫مدنظر من هم مي‌رسند اما اگر نخواهند‬ ‫در همين سطح باقي مي‌مانند‬

‫عكس‪ :‬علي كاوه ‪IIPA.ir -‬‬

‫ايران ورزشي‪ -‬دومين اردوي تيم ملي‬ ‫واليبال بانوان بزرگسال ايران براي حضور‬ ‫در مسابقات آس��يايي از روز دوشنبه ‪22‬‬ ‫فروردين تا دوم ارديبهشت آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫در حال��ي كه نفرات ش��ركت كننده‬ ‫در اي��ن اردو هنوز مش��خص نش��ده‌اند‪،‬‬ ‫مس��ووالن تيم ملي چند ديدار دوس��تانه‬ ‫براي ملي‌پوشان در نظر گرفته‌اند كه زمان‬ ‫و مكان آن نيز هنوز مشخص نشده است‪.‬‬

‫مس��ابقات بانوان آس��يا از ‪ 24‬تا ‪31‬‬ ‫ش��هريور در تايوان برگزار مي‌شود‪ .‬اردوي‬ ‫تيم ملي جوانان هم از ‪ 20‬تا ‪ 30‬فروردين‬ ‫و نوجوان��ان از ‪ 18‬فروردي��ن ت��ا چه��ار‬ ‫ارديبهش��ت برگزار مي‌ش��ود البته بانوان‬ ‫در اين دو رده س��ني مسابقه برون مرزي‬ ‫ندارند و ملي‌پوش��ان براي آمادگي بيشتر‬ ‫در مس��ابقات آينده‪ ،‬اين اردوها را برگزار‬ ‫مي‌كنند‪.‬‬

‫ت��ا همين چند ماه‬ ‫قبل فقط ن��ام او را آن هم از تلويزيون و‬ ‫ساير رس��انه‌ها مي‬ ‫‌شنيديم و شايد براي واليبالي‌ها رويا بود كه‬ ‫او را روزي از نزديك‬ ‫آنهم در كشورمان ببينند‪ .‬اما حاال بايد اين‬ ‫موضوع را باور كرد‬ ‫كه او تنها در فاصله چندمتري از ما نشسته‬ ‫و در م��ورد واليبال ا‬ ‫يران از تيم ملي گرفته تا س��اير موضوعات‬ ‫بحث م ‌‬ ‫يكند‪.‬‬ ‫خو‬ ‫لي��و‬ ‫وال‬ ‫س��كو م‬ ‫رب��ي ب��زرگ واليب��ال دني��ا ك��ه به‌خاط��ر‬ ‫موفقي‬ ‫ت‬ ‫‌ها‬ ‫يش‬ ‫حس‬ ‫��ابي به چهره ش��ناخته ش��ده واليبال تبديل‬ ‫شده‬ ‫با‬ ‫تمام‬ ‫د‬ ‫غدغه‌ها‬ ‫يش‪ ،‬هدايت تيم ايران را پذيرفته‪ ،‬تيمي‬ ‫كه‬ ‫در‬ ‫آسيا‬ ‫يكي از‬ ‫قدرت‌ها است و حاال مي‌خواهد در جهان هم‬

‫مطرح ش��ود‪ .‬اما و‬ ‫الس��كوي آرژانتيني االصل كه در كارنامه‌اش‬ ‫افتخارات ريز و درش‬ ‫��تي با تيم‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد از‬ ‫اينكه به تهران آمده‬ ‫خوشحال است و مي‌خواهد تجربه‌اي جالب‬ ‫توجه را به‌دس��ت آور‬ ‫د‪.‬از والسكو پرسيدم چرا ايران را انتخاب‬ ‫ك��رد‪ ،‬تيمي كه خيلي‬ ‫هم در دنيا س��تاره نيس��ت و ش��ايد براي‬ ‫ش��ناخته شدن در‬ ‫دنيا احتياج به زمان داشته باشد كه او گفت‪:‬‬ ‫«آمدم تغييرات را به‌‬ ‫وجود آورم؛ ايران تيمي مس��تعد است كه‬ ‫حاال زمان آن رس��يده‬ ‫با يك جهش اساس��ي مواجه شود كه البته‬ ‫اين ج‬ ‫هش نيازمند خواسته خود ايراني‌ها است‪»...‬‬ ‫جالب‬ ‫ا‬ ‫س��ت وال‬ ‫سكو كه س��ابقه مربيگري در تيم‌هاي مطرح‬

‫‪5‬‬

‫پيشرفت و آماده‌سازي تيم كمك كند‪.‬‬ ‫چطور قرار اس�ت بازيكن�ان را براي حض�ور در اردوي تيم ملي‬ ‫دعوت كنيد؟ شما كه شناخت زيادي از تك تك بازيكنان نداريد‪...‬‬ ‫به مربيان تيم‌هاي ليگ برتري پيش��نهاد دادم كه بازيكنان برترشان‬ ‫را به من معرفي كنند چون براي شروع اردوها نمي‌خواهم گروه كوچكي در‬ ‫اختيار داش��ته باشم و مي‌خواهم با بازيكنان خوب ش��روع كنم و در اردوها‬ ‫راجع به آنها تصميم‌گيري كنم‪.‬‬ ‫م ملي هم كمك مي‌گيريد؟‬ ‫از مربيان سابق تي ‌‬ ‫مس��لما بله‪ ،‬از نظرات آنها در مرحله بعد حتما استفاده مي‌كنم چون‬ ‫آنها بهتر از من از بازيكنان ايراني شناخت دارند‪.‬‬ ‫در زم�ان حضورتان در ايران كار آموزش به مربيان ايراني را هم‬ ‫در برنامه‌تان داريد؟‬ ‫دوس��ت دارم به ايراني‌ه��ا آموزش دهم اما اين موض��وع را بايد خود‬ ‫مربيان ايراني بخواهند‪ .‬مثال از ش��ما مي‌پرس��م در زمان مربيگري گاييچ در‬ ‫ايران چند مربي س��ر تمرين‌هاي تيم مل��ي مي‌آمدند تا از او تمرين‌ها را ياد‬ ‫بگيرند؟ تا جايي كه من مي‌دانم كس��ي نمي‌آمد! پس اين موضوع به مربيان‬ ‫بستگي دارد كه بخواهند يا نه‪.‬‬ ‫مربيان خارجي زيادي به ايران آمده و رفته‌اند‪ ،‬تاكنون با آنها در‬ ‫مورد شرايط تيم ايران صحبت كرديد؟‬ ‫بله‪ ،‬با س��ت كوويچ كه سال‌هاس��ت در ايران حضور دارد حرف زدم و‬ ‫مطمئنم او عالقه زيادي به ايران دارد و از بازيكنان ايراني راضي است‪.‬‬ ‫در كادر فني خود از دستياران ايراني استفاده مي‌كنيد؟‬ ‫ببينيد من در كنار خود از كس��ي اس��تفاده مي‌كنم كه س��طح باالي‬

‫واليب��ال را بدان��د و در تيم ملي از او كار بكش��م!‬ ‫نه اينكه كس��ي را بياورم كه تازه مي‌خواهد با كار‬ ‫حرفه‌اي آشنا شود‪.‬‬ ‫نق�اط ضع�ف و ق�وت واليب�ال اي�ران را در چ�ه‬ ‫مي‌دانيد؟‬ ‫س��طح تكنيك آنها در دفاع و حمله باال اس��ت اما‬ ‫سطح دريافت‌ها خيلي پايين است و به نوعي فاصله بين‬ ‫اين دو موضوع كامال احس��اس مي‌شود‪ .‬مي‌خواهم در‬ ‫ابتدا اين فاصله را به حداقل برس��انم تا در ادامه راه به‬ ‫اهدافمان نزديك و نزديك‌تر شويم‪.‬‬ ‫با اين ش�رايط صع�ود ايران ب�ه بازي‌هاي‬ ‫المپيك را تضمين مي‌كنيد؟‬ ‫من هي��چ قولي براي حض��ور در المپيك‬ ‫نمي‌ده��م‪ .‬تنه��ا خ��دا مي‌داند كه چ��ه اتفاقي‬ ‫درآين��ده رخ مي‌ده��د اما من تمام تالش��م را‬ ‫مي‌كنم تا به اهدافمان برسيم‪.‬‬ ‫در ط�ول چند روز حضورت�ان در تهران‬ ‫از امكانات و س�الن‌هاي ورزشي هم بازديد كرديد‪،‬‬ ‫امكانات ايران را چطور مي‌دانيد؟‬ ‫در ايران امكانات ورزش��ي خوبي وجود دارد كه كار را‬ ‫براي ورزش��كاران راحت مي‌كند‪ .‬مثال در فدراس��يون واليبال‬ ‫كفپ��وش مخص��وص و حرف��ه‌اي واليبال پهن اس��ت كه اين‬ ‫كفپوش در ايتاليا كم پيدا مي‌ش��ود اما اي��ران از اين موضوع‬ ‫بهره مي‌برد و اين جاي خوشحالي دارد‪.‬‬ ‫چند بازي از ليگ ايران را از نزديك تماش�ا كرديد‪،‬‬ ‫در مورد سطح ليگ واليبال ايران چه نظري داريد؟‬ ‫خب دو س��طح متف��اوت را ديدم‪ ،‬تيم‌هاي��ي كه در پلي‌آف‬ ‫بازي مي‌كردند س��طح بااليي داش��تند و تيم‌هاي بعدي در س��طح‬ ‫پايين‌تر بودند اما در كل مسابقات خوبي را از اين تيم‌ها ديدم‪.‬‬ ‫در ابتداي صحبت‌هاي خ�ود گفتيد تا حدي از ايران در‬ ‫رسانه‌هاي مختلف شنيده بوديد‪ ،‬اين شنيده‌هاي شما شامل‬ ‫چه مواردي مي‌شد؟‬ ‫در رم ي��ك دوس��ت ايراني دارم كه از اي��ران برايم گفته بود‪.‬‬ ‫مثال فرهنگ قديمي ايران را مي‌شناس��م و اين ش��ناخت من به زمان‬ ‫مدرسه برمي گردد‪ .‬مي‌دانم كه در ايران تغييرات بزرگي رخ داده؛ بعد‬ ‫از انقالب مردم و رفتن شاه‪ ،‬ايران دچار تغييرات زيادي شد‪ .‬تفاوت دو‬ ‫مذهب شيعه و سني را مي‌دانم‪ .‬راجع به اسالم هم مطالعاتي داشتم‪.‬‬ ‫زمان��ي كه ق��راردادم را براي ايران فرس��تادم از آنها خواس��تم تا‬ ‫كتاب‌ه��اي مختلفي را در مورد ايران برايم بفرس��تند ت��ا در مورد اين‬ ‫كشور و مردم آن بيشتر بدانم‪ .‬فكر مي‌كنم حضورم در ايران بسيار جالب‬ ‫باشد و تجربيات خوبي از كشور شما به‌دست آورم‪.‬‬ ‫در نهايت اينكه‪ ،‬خوليو والس�كو موفقيت‌هاي بزرگي به‌دست‬ ‫آورده‪ ،‬رمز موفقيت‌تان را در چه مي‌دانيد؟‬ ‫اول كار زي��اد‪ ،‬دوم ديد باز‪ ،‬س��وم انتقادپذي��ر بودنم‪ ،‬چهارم گرفتن‬ ‫تصميمات درس��ت و اگر بخواهم مورد پنجمي هم ب��ه آن اضافه كنم اينكه‬ ‫هميش��ه ذهنيت پيروزي دارم و فكر مي‌كنم اين مس��ائل به موفقيتم كمك‬ ‫كرده است‪.‬‬

‫دعوتنامهسهتورنمنتبين‌المللي‬

‫ايران ورزش�ي‪ -‬تيم ملي واليبال كشورمان در س�ال جاري و پيش از ميزباني رقابت‪‎‬هاي جام‬ ‫ملت‌هاي مردان آس�يا حضور در س�ه تورنمن�ت بين‌المللي را پيش رو دارد‪ .‬براين اس�اس اولين‬ ‫تورنمن�ت بين‪‎‬الملل�ي در چين و طي روزهاي ‪ 20‬تا ‪ 26‬تيرماه برگزار مي‪‎‬ش�ود‪ .‬قزاقس�تان هم از‬ ‫‪ 27‬مردادماه ميزبان يك دوره تورنمنت بين‪‎‬المللي اس�ت كه تا ‪ 6‬ش�هريورماه ادامه دارد‪ .‬آخرين‬ ‫تورنمنت بين‪‎‬المللي هم با نام جام ش�يخ راشد در دبي برگزار مي‪‎‬شود‪ 19 .‬تا ‪ 24‬شهريورماه زمان‬ ‫برگزاري اين رقابت‪‎‬ها تعيين شده است‪ .‬فدراسيون واليبال پس از انجام مذاكرات نهايي با والسكو‪،‬‬ ‫سرمربي جديد تيم ملي در مورد دعوتنامه‪‎‬هاي ارسالي هم تصميمات نهايي را اتخاذ مي‪‎‬كند‪.‬‬

‫با‪ 2‬برنز شگفتي‌ساز شديم!‬

‫نابينايان و كم‌بينايان‬

‫ناكامي‌هاي تمام نشدني جودو‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬تيم ملي جودوي ايران در پايان رقابت‌هاي‬ ‫انفرادي قهرماني آس��يا با كس��ب فقط ‪ 2‬مدال برنز از رسيدن به‬ ‫روي س��كو بازماند‪ .‬اين تيم كه س��ال گذشته فقط به يك مدال‬ ‫برنز دس��ت يافته بود‪ ،‬امسال توانس��ت يك مدال برنز هم بيشتر‬ ‫كس��ب كند اما با اين حال پايين‌تر از كش��ورهايي همچون كره‬ ‫جنوبي‪ ،‬ژاپن و حتي ازبكس��تان و چند كش��ور ديگر قرار گرفت‪.‬‬ ‫در اي��ن دوره از رقابت‌ه��ا ‪ 32‬تيم حضور داش��تند و رقابت خود‬ ‫را از روز سه‌ش��نبه در مجتمع ورزش��ي ابوظبي آغاز كرده بودند‬ ‫كه در نهاي��ت با قهرماني كره جنوبي در بخش انفرادي به پايان‬ ‫رسيد‪ .‬نكته حايز اهميت در تيم ملي جودوي كشورمان اظهارات‬ ‫مس��ووالن تيم ملي و به خصوص آرش ميراس��ماعيلي كاپيتان‬ ‫تيم ملي بود كه وعده از شگفتي‌س��از شدن كشورمان داده بودند‬ ‫ام��ا در نهايت فقط دو مدال برنز توس��ط عل��ي معلومات و امير‬ ‫قاسمي‌نژاد كس��ب ش��د كه در روز پاياني رقابت‌هاي انفرادي و‬ ‫در وزن ‪ 83‬كيلوگرم به دس��ت آمد‪ .‬آرش ميراسماعيلي در حالي‬ ‫از خلق ش��گفتي س��خن به ميان آورده بود كه در اين مسابقه‌ها‬ ‫فقط ي��ك ايپون و آن هم مقابل يك حريف ناش��ناخته از چين‬ ‫تايپه به دس��ت آورد‪ .‬اين مسابقه‌ها باز هم نشان داد كه جودوي‬ ‫ايران همچنان روند نزولي دارد و نمي‌دانيم چرا هيچ حركتي در‬ ‫اين تيم ديده نمي‌ش��ود البته ش��ايد يكي از داليل نتايج ضعيف‬ ‫تيم ملي غيبت رودكي باش��د اما با توجه به وضعيت جسماني او‬ ‫خيلي نبايد روي اين جودوكاي شايس��ته براي المپيك حس��اب‬

‫سازمان ليگ دوچرخه‌سواري اعالم كرد‪:‬‬

‫ورودیه‪ 4‬میلیوني‬ ‫و چک ضمانت‬

‫ايران ورزشي‪-‬س��ازمان لیگ دوچرخه‌سواری با ابالغ‬ ‫آيین نامه مس��ابقات س��ال ‪ ،90‬دریافت ورودیه ‪ 4‬میلیون‬ ‫تومانی به همراه دریافت چک ضمانت از تیم‌های باشگاهی‬ ‫را شرط ورود به رقابت‌های لیگ برتر عنوان کرد‪ .‬در آيین‬ ‫نامه س��ازمان لی��گ پرداخت حق عضویت اجباری ش��ده‬ ‫اس��ت كه تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر چهار برابر‬ ‫دیگر باشگاه‌ها باید حق عضویت بپردازند‪ .‬تیم های حاضر‬ ‫در لی��گ برتر مبلغ ‪ 4‬میلیون تومان و مابقی هر کدام یک‬ ‫میلیون تومان حق عضویت می‌پردازند‪ .‬در کنار آن سازمان‬ ‫لیگ به عنوان ضمانت برای حضور تیم‌ها تا پایان مسابقات‬ ‫مبلغی را تحت چک ضمانت از باش��گاه دریافت و در پایان‬ ‫مس��ابقات به آنها بازمي‌گرداند (برای تیم‌های باش��گاهی‬ ‫حاضر در لیگ مبلغ ‪ 10‬میلیون تومان و مابقی مس��ابقات‬ ‫مبلغ ‪ 5‬میلیون تومان)‪ .‬هر دوچرخه‌سوار تنها می‌تواند به‬ ‫عضوی��ت یک تیم درآید و نمی‌توان��د همزمان با یک تیم‬ ‫داخلی و خارجی قرارداد منعقد کند‪ .‬تمامی ورزش��کاران‬ ‫حاضر در مسابقات باید تعهد نامه عدم دوپینگ بدهند‪.‬‬

‫و اگ��ر جودوكاها تكاني ب��ه خود ندهند بعيد اس��ت كه بتوانيم‬ ‫حضور آبرومندانه‌اي در اين مسابقه‌ها داشته باشيم‪ .‬در سال‌هاي‬ ‫گذش��ته شايد فقط ضعف تكنيكي داشتيم ولي حاال شاهديم كه‬ ‫ضعف جسماني هم داريم‪.‬‬

‫ي‬ ‫‪ 7‬مدال ديگر در سبد دووميدان ‌‬

‫قاسمي‌نژاد‪ :‬با اين مدال به المپيك‬ ‫فكرمي‌كنم‬

‫كني��م البته روي آرش ه��م نبايد براي المپيك حس��اب كنيم‪،‬‬ ‫ب��ا اين آمادگي و پنجم ش��دن در قهرماني آس��يا‪ ،‬رس��يدن به‬ ‫المپيك روياي دس��ت نيافتني براي اين قهرمان س��ابق خواهد‬ ‫بود‪ .‬ميراس��ماعيلي در مس��ابقه‌هاي قهرماني آسيا از دقيقه سوم‬ ‫مب��ارزه خود به بعد به ش��دت ب��ا افت بدني مواجه مي‌ش��د كه‬ ‫نش��ان مي‌داد او از آمادگي بدني هم برخوردار نيس��ت البته اين‬ ‫ضعف جس��ماني فقط به آرش مربوط نمي‌شد و دليريان هم در‬ ‫يكي دو روز قبل از مس��ابقه‌ها ‪ 3‬كيلوگرم اضافه وزن داشت كه‬ ‫براي رسيدن بر سر وزن مسابقه‌ها با مشكالت فراواني روبرو شد‪.‬‬ ‫خالصه اينكه المپيك به س��رعت خودش را به ما نزديك مي‌كند‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬امير قاس��مي‌نژاد در روز پاياني رقابت‌هاي‬ ‫انف��رادي جودوي قهرماني آس��يا دومين مدال برن��ز ايران را به‬ ‫دس��ت آورد‪ .‬او درباره اين مسابقه‌ها مي‌گويد‪« :‬نخستين حضور‬ ‫خود در رقابت‌هاي قهرماني آس��يا در رده بزرگس��االن را تجربه‬ ‫مي‌كردم كه خيلي خوشحالم اولين حضورم با كسب مدال برنز‬ ‫همراه شد‪ ».‬قاسمي‌نژاد ادامه مي‌دهد‪« :‬اين دوره از مسابقه‌ها با‬ ‫حضور تمامي مدال‌آوران جودو از كشورهاي ژاپن‪ ،‬كره جنوبي‪،‬‬ ‫ازبكس��تان‪ ،‬مغولستان و قزاقستان برگزار شد كه باعث شده بود‬ ‫سطح مسابقه‌ها خيلي باال باشد‪».‬‬ ‫دارنده مدال برنز جودوي آسيا با اشاره به بازي‌هاي المپيك‬ ‫‪ 2012‬لندن مي‌گويد‪« :‬از همين حاال به بازي‌هاي المپيك لندن‬ ‫فكر مي‌كنم‪ .‬بايد سهميه اين رقابت‌ها را به دست بياورم هرچند‬ ‫كه هدفم حضور و كسب مدال در اين بازي‌ها است‪».‬‬

‫سهرابي‪ :‬به‌زودي صدرنشين آسيا مي‌شوم‬

‫ايران ورزشي‪ -‬دارنده مدل برنز بازي‌هاي‬ ‫آسيايي گوانگ‌ژو كه براي كسب هر ‪ 3‬سهميه‬ ‫المپيك لندن آس��يا براي تيم مل��ي ايران در‬ ‫قال��ب تي��م باش��گاهي پتروش��يمي تبريز در‬ ‫تورهاي بين‌الملل��ي ركاب مي‌زند‪ ،‬مي‌گويد‪«:‬‬ ‫با احتس��اب امتياز دو تور بي��ن المللي مالزي‬ ‫و تاي��وان به صدر ج��دول انف��رادي ركابزنان‬ ‫جاده آس��يا صعود مي‌كنم‪ ».‬مهدي س��هرابي‬ ‫كه هم‌اكنون در رده دوم آس��يا ايستاده‪ ،‬ادامه‬ ‫مي‌دهد‪«:‬اين رده‌بندي بر اساس امتياز تورهاي‬ ‫برگزار ش��ده قب��ل از دو تور مال��زي و تايوان‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌زودي صدرنشين آس��يا مي‌شوم‪ ».‬او‬ ‫‪ 23‬فروردي��ن به همراه تيم پتروش��يمي راهي‬ ‫تور بين‌المللي كره جنوبي مي‌ش��ود تا در ‪10‬‬ ‫مرحل��ه رقابت براي كس��ب عن��وان قهرماني‬ ‫ركاب بزند‪ .‬سهرابي قصد دارد پس از بازگشت‬ ‫ب��ه ايران در تور بين‌الملل��ي آذربايجان و پس‬ ‫از آن در تور رياس��ت جمه��وري ايران پا بزند‪.‬‬ ‫به هم��ان اندازه كه س��هرابي از س��هميه‌هاي‬ ‫جاده اطمينان دارد‪ ،‬در خصوص شانس كسب‬

‫اي��ران ورزش��ي‪-‬در ادام��ه مس��ابقات جهانی نابینای��ان و کم‬ ‫بینایان در آنتالیا و در رش��ته دوومیدانی س��جاد نیک پرس��ت در‬ ‫ماده پرتاب نیزه دارنده مدال برنز بازی‌های پاراآسیایی گوانگ‌ژو با‬ ‫رکورد ‪ 59/98‬به مدال طال دس��ت یافت‪ .‬سیدعرفان حسینی دیگر‬ ‫ملي‌پوش کشورمان و قهرمان بازی‌های پاراآسیایی با رکورد ‪58/56‬‬ ‫صاحب نشان نقره شد‪.‬‬ ‫اما در دوی ‪ 10‬هزار متر علی الهی که پیش از این در دوی ‪5‬‬ ‫هزار متر مدال طال گرفته بود‪ ،‬به مدال نقره دس��ت یافت‪ .‬در ادامه‬ ‫این دوره از بازی‌ها حمید اس�لامی در ماده ‪ 1500‬متر کالس ‪B1‬‬ ‫به مدال نقره رسید‪.‬‬ ‫مه��دی اوالد در پرتاب وزنه کالس ‪ B3‬م��دال برنز گرفت اما‬ ‫احمدرضا کاظمی هم در دوي ‪ 400‬متر کالس ‪ B3‬صاحب نش��ان‬ ‫برنز شد‪ .‬در رشته پرش ارتفاع هم امیر کمالی به مدال برنز رسید‪.‬‬ ‫پيش از اين نيز براي كاروان كشورمان علي الهي و سجاد‌نيك‌پرست‬ ‫مدال طال كس��ب كرده بودند و س��يدعرفان حس��يني و علي الهي‬ ‫صاحب گردن آويز نقره ش��ده بودند‪‌.‬هاجر تكتاز هم در پرتاب وزنه‬ ‫به نشان برنز رسيده بود‪.‬‬

‫‪ 3‬نشان رنگارنگ به نام ملي‌پوشان‬ ‫پاورليفتينگ‬

‫س��هميه در بخش پيست اطميناني ندارد‪ «:‬به‬ ‫هي��چ عنوان اميدي به اين امر نيس��ت چرا كه‬ ‫ما فرصت‌هاي س��ال گذشته را از دست داديم‬ ‫و ب��راي س��ال ‪ 90‬هم دوچرخه‌س��واري ما در‬ ‫بخش پيس��ت درگير همان مشكالت گذشته‬ ‫اس��ت و در اصل حركتي براي برطرف ش��دن‬ ‫اين مش��كالت صورت نگرفت��ه به همين دليل‬

‫من قصد ندارم امس��ال در بخش پيست ركاب‬ ‫بزنم‪ ».‬سهرابي مي‌گويد‪«:‬با حمايت باشگاه‌هاي‬ ‫پتروشيمي تبريز و دانش��گاه آزاد‪ ،‬ركابزنان ما‬ ‫توانسته‌اند در تورهاي بين‌المللي آسيا با كسب‬ ‫امتي��از‪ ،‬جايگاه ايران در صدر جدول قاره كهن‬ ‫را تثبيت كنند و ش��انس كسب هر ‪ 3‬سهميه‬ ‫المپيك را براي تيم ملي فراهم سازند‪».‬‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬در ادام��ه رقابت‌هاي قهرمان��ي پاورليفتينگ‬ ‫نابينايان و كم بينايان جهان‪ ،‬ملي پوش��ان كش��ورمان صاحب يك‬ ‫مدال طال‪ ،‬يك نقره و يك برنز شدند‪ .‬در اين رقابت‌ها جواد قانع در‬ ‫دس��ته ‪ 56‬كيلوگرم با ركورد مجموع ‪ 485‬كيلوگرم صاحب گردان‬ ‫آويز طال ش��د‪ .‬س��جاد خالدان ه��م در وزن ‪ 60‬كيلوگرم ضمن به‬ ‫ثبت رس��اندن ‪ 2‬ركورد جهاني با مجموع ‪ 542/5‬كيلوگرم به مدال‬ ‫نقره دس��ت يافت‪‌.‬هادي حسيني ديگر ملي پوش كشورمان نيز در‬ ‫وزن ‪ 67/5‬كيلوگرم ب��ا ركورد مجموع ‪ 570‬كيلوگرم به مدال برنز‬ ‫دست يافت‪.‬‬ ‫چهارمي��ن دوره رقابت‌ه��اي جهان��ي ورزش‌ه��اي نابينايان و‬ ‫كم‌بيناي��ان (انتخاب��ي پارالمپيك ‪ 2012‬لن��دن) از ‪ 15‬فروردين با‬ ‫حضور ‪ 1504‬ورزش��كار از ‪ 46‬كشور جهان در شهر آنتالياي تركيه‬ ‫آغاز‌شده است و تا ‪ 20‬فروردين ماه ادامه دارد‪.‬‬


‫‪No.3929 - 9 Apr 2011 www.iran-varzeshi.com‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪ ■ 3929‬شنبه ‪ 20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي‌االول ‪1432‬‬

‫رئيس سازمان تربيت بدني در اولين گفت و گوي تفصيلي سال جديد‬

‫فتيلهپيچ‬

‫سعيدلو‪ :‬در المپيك به‬ ‫ايده آل هاي خود مي رسيم‬

‫نابغه‌هاي كشتي به ديدار وزير اقتصاد مي‌روند‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬امامعلی حبیبی و عبدا‪...‬‬ ‫موحد‪ ،‬قهرمانان و پیشكسوتان بزرگ كشتی‬ ‫ایران به دیدار حس��ینی وزیر امور اقتصاد و‬ ‫دارایی می‌روند‪ .‬سید شمس الدین حسینی‬ ‫وزیر اقتصاد و امور دارایی‪ ،‬از كش��تی گیران‬ ‫سابق كشور است كه قهرمانی در رقابت‌های‬ ‫دانش��جویان كش��ور را نیز در كارنامه دارد‪.‬‬ ‫براین اس��اس در دیدار حبیب��ی و موحد با‬

‫وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد مس��ائل‬ ‫مختلف از جمله برگزاری هرچه باش��كوهتر‬ ‫ج��ام بین المللی به نام این پیشكس��وتان و‬ ‫جام ش��هید ش��یرودی بحث و تب��ادل نظر‬ ‫می ش��ود‪ .‬امامعلی حبیب��ی و عبدا‪ ...‬موحد‬ ‫دارنده چند مدال طالی جهان و المپیك در‬ ‫دهه پنجاه و ش��صت میالدی هستند كه در‬ ‫آمریكا زندگی می كنند‪.‬‬

‫با پرداخت بخشي از طلب‌ها‬

‫‪ 30‬درصد از قرارداد كشتي‌گيران گاز باقي ماند‬ ‫اي��ران ورزش��ي‪ -‬با پرداخت بخش��ي‬ ‫از طلب‌ه��ا در روزه��اي پاياني س��ال ‪89‬‬ ‫اكنون ‪ 30‬درصد از قرارداد كش��تي‌گيران‬ ‫گاز مازن��دران باقي مانده اس��ت‪ .‬تيم گاز‬ ‫مازندران ك��ه به‌عنوان س��ومي ليگ برتر‬ ‫فصل گذش��ته دس��ت پيدا ك��رد با وجود‬ ‫گذش��ت چند م��اه از پايان اي��ن رقابت‌ها‬ ‫هنوز به صورت كامل با كشتي‌گيران خود‬ ‫تس��ويه حس��اب نكرده البت��ه در روزهاي‬

‫پاياني س��ال ‪ ،89‬بخش ديگ��ري از طل ‌‬ ‫ب‬ ‫كش��تي‌گيران اي��ن تيم پرداخت ش��د اما‬ ‫هنوز تس��ويه حساب كامل صورت نگرفته‬ ‫است‪ .‬كشتي‌گيران حدود ‪ 70‬درصد مبلغ‬ ‫قراردادشان را دريافت كرده‌اند و ‪ 30‬درصد‬ ‫باقي مانده كه مس��ووالن ق��ول داده‌اند به‬ ‫زودي تس��ويه حساب كامل صورت بگيرد‪.‬‬ ‫البت��ه كادر فني گاز هن��وز هيچ مبلغي از‬ ‫قراردادشان را دريافت نكرده‌اند‪.‬‬

‫اميني‪ :‬براي قهرماني آسيايي انتخاب شوم طال مي‌گيرم‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬احس��ان اميني كشتي‬ ‫گير كرمانشاهي در سال ‪ 2003‬به عضويت‬ ‫م ملي كشتي آزاد نوجوانان درآمد كه در‬ ‫تي ‌‬ ‫آن رقابت‌ه��ا با پايي مصدوم ب��ه مدال برنز‬ ‫رس��يد‪ .‬پس از آن به اميني ميدان چنداني‬ ‫داده نش��د تا اينكه با قهرماني در مسابقات‬ ‫كشوري و جام تختي‪ ،‬ملي پوش جام جهاني‬ ‫ش��د و توانست هر سه مس��ابقه‌اش را پيروز‬ ‫ش��ود تا پدي��ده تيم‌ ملي كش��تي آزاد لقب‬ ‫گيرد‪ .‬اميني در رابطه با اولين حضورش در‬ ‫م ملي بزرگس��االن مي‌گويد‪«:‬جام جهاني‬ ‫تي ‌‬ ‫تجربه بزرگي برايم بود‪ ،‬كتسويف ملي پوش‬

‫روسيه و س��االس ملي پوش كوبا كه هر دو‬ ‫در مسابقات جهاني مسكو روي سكو رفتند‬ ‫را شكس��ت دادم‪ .‬مل��ي پوش مجارس��تاني‬ ‫ديگ��ر حريفي ب��ود كه برابر او پيروز ش��دم‬ ‫و فكر مي‌كنم اين مس��ابقات ش��روع خوبي‬ ‫براي من بود‪ ».‬او در مورد احتمال حضورش‬ ‫در مسابقات قهرماني آس��يا مي‌گويد‪«:‬بايد‬ ‫ديد نظر مربيان تيم‌ ملي براي آس��يايي چه‬ ‫خواهد بود اما اگر انتخاب شدم بايد قهرمان‬ ‫ش��وم تا به مدع��ي وزن ‪ 84‬كيلوگرم براي‬ ‫مسابقات جهاني تبديل شوم و مربيان روي‬ ‫من حساب كنند‪».‬‬

‫اعالم آمادگي روسيه و تركمنستان براي حضور در جام كشتي شاهد‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬رضا اليق رييس هيات‬ ‫كش��تي اس��تان قزوي��ن از اع�لام آمادگي‬ ‫كش��ورهاي روس��يه و تركمنس��تان ب��راي‬ ‫شركت در مس��ابقات بين‌المللي جام شاهد‬ ‫(يادواره ش��هيد عباس باباي��ي) قزوين خبر‬ ‫داد‪ .‬او در اي��ن ب��اره مي‌گويد‪«:‬كش��ورهاي‬ ‫روس��يه و تركمنس��تان با ارس��ال نامه‌هاي‬ ‫كتبي به فدراس��يون كشتي از آمادگي خود‬ ‫ب��راي حضور در اين رقابت‌ها خبر داده‌اند‪».‬‬ ‫الي��ق ادام��ه مي‌دهد‪«:‬كش��ورهاي تركيه و‬

‫آذربايج��ان نيز موافقت ضمني خود را براي‬ ‫ش��ركت ورزشكاران خود در جام بين‌المللي‬ ‫كشتي ش��اهد اعالم كرده‌اند‪ ».‬اليق با بيان‬ ‫اينكه ورزش��كاران تيم ملي كش��ورمان در‬ ‫قالب ش��ش تيم در اين مس��ابقه ش��ركت‬ ‫مي‌كنن��د‪ ،‬ادام��ه مي‌دهد‪« :‬ابت��دا قرار بود‬ ‫قزوي��ن با دو تيم در جام بين‌المللي ش��اهد‬ ‫حضور پي��دا كند اما به دليل س��طح باالي‬ ‫فني اين مسابقات تصميم گرفته شد تا يك‬ ‫تيم از قزوين در رقابت‌ها شركت كند‪».‬‬

‫سرمربي تيم كشتي فرنگي جوانان‪:‬‬

‫بايد قهرماني آسيا و جهان را به دست بياوريم‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬س��رمربي تيم كشتي‬ ‫فرنگي جوانان زير ‪ 20‬س��ال ايران مي‌گويد‪:‬‬ ‫«ه��دف ما در س��ال جديد‪ ،‬كس��ب عنوان‬ ‫قهرمان��ي جوانان آس��يا و جهان در س��ال‬ ‫‪ 2011‬اس��ت‪ ».‬ناص��ر نوربخ��ش ادام��ه‬ ‫مي‌ده��د‪« :‬پ��س از برگ��زاري رقابت‌ه��اي‬ ‫انتخابي تيم كش��تي فرنگ��ي جوانان ايران‪،‬‬ ‫دو تيم قدرتمند جداگانه را براي شركت در‬

‫مسابقه‌هاي آسيايي و جهاني جوانان زير ‪20‬‬ ‫سال در سال ‪ 2011‬انتخاب خواهيم كرد‪».‬‬ ‫نوربخش با اش��اره به برگزاري اردو‌هاي تيم‬ ‫ملي مي‌گويد‪« :‬در سال گذشته چند اردوي‬ ‫آمادگي در تهران و شهرستان‌هاي شهريار و‬ ‫انديمشك داشتيم كه براي كشتي گيران ما‬ ‫بس��يار مفيد بود‪ .‬اميد واريم كه امسال براي‬ ‫برگزاري اردو دچار مشكل نشويم‪».‬‬

‫علی اصغر بذری به جرگه مربيان پيوست‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬علی اصغر بذری دارنده‬ ‫مدال نقره رقابت‌های كشتی آزاد جهان برای‬ ‫همیش��ه با دنیای قهرمانی وداع كرد‪ .‬بذری‬ ‫از جمله بدشانس ترین كشتی گیران ایرانی‬ ‫ب��ود كه در اولین ناكامی ب��ا تصمیم منصور‬ ‫بزرگر س��رمربی وق��ت تیم ملی نتوانس��ت‬ ‫راهی رقابت‌های المپیك ‪ 2004‬آتن شود و‬ ‫علیرضا دبیر با كتف آس��یب دیده راهی این‬

‫مسابقات شد‪ .‬این كشتی گیر مازندرانی كه‬ ‫دهه سوم زندگی خود را آغاز كرده است‪ ،‬در‬ ‫رقابت‌های جهانی ‪ 2006‬جهان در وزن ‪74‬‬ ‫كیلوگرم صاحب مدال نقره شد و در بازي‌های‬ ‫آسیایی دوحه نیز به مدال طال دست یافت‪.‬‬ ‫بذری برای آخرین بار در رقابت‌های انتخابی‬ ‫بازي‌های آسیایی گوانگ‌ژو در تهران در وزن‬ ‫‪ 84‬كیلوگرم كشتی گرفت‪.‬‬

‫حضور حاجی‌زاده و محمدی در كالس شاهمرادف‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬مهدی حاجی زاده و مراد‬ ‫محمدی دو كشتی گیر سرشناس مازندرانی‬ ‫ب��رای حض��ور در كالس‌ه��ای مربیگ��ری‬ ‫شاهمرادف تئوریسین بزرگ كشتی روسیه‬ ‫ب��ه داغس��تان می رون��د‪ .‬مس��ووالن هیات‬ ‫كش��تی اس��تان مازن��دران پ��س از رایزنی‬ ‫ب��ا مس��ووالن ورزش جمهوری داغس��تان‬ ‫روس��یه برای حضور مربیان این اس��تان در‬

‫كالس‌های یوری ش��اهمرداف مربی س��ابق‬ ‫تیم ملی كش��تی ش��وروی س��ابق به توافق‬ ‫نهایی رس��یده‌اند و قرار است مهدی حاجی‬ ‫زاده‪ ،‬سید مراد محمدی و علی اصغر بذری‬ ‫به همراه یك��ی دیگر از مربی��ان مازندرانی‬ ‫در تابس��تان س��ال جاری ب��رای حضور در‬ ‫كالس‌های مربیگری راهی ماخاچكاال مركز‬ ‫جمهوری داغستان شوند‪.‬‬

‫كورتانيدزه‪ ،‬ناظر انتخابي تيم ملي كشتي آزاد‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬دو تن از بزرگان كشتي‬ ‫روس��يه رقابت‌هاي انتخابي تيم ملي كش��تي‬ ‫آزاد را از نزدي��ك به نظاره خواهند نشس��ت‪.‬‬ ‫يوري ش��اهمرداف و الدر كورتانيدزه دو تن از‬ ‫بزرگان كشتي روسيه به‌عنوان ميهمان ويژه به‬

‫رقابت‌هاي جام شهيد شيرودي دعوت شده‌اند‬ ‫كه با توجه به اينكه رقابت‌هاي شهيد شيرودي‬ ‫به پيشنهاد مربيان تيم ملي انتخابي تيم ملي‬ ‫شده الدار كورتانیدزه و یوری شاهمراداف اين‬ ‫مسابقه‌ها را از نزديك تماشا خواهند كرد‪.‬‬

‫ايران ورزشي‪ 365 -‬روز از سال ‪ 89‬با افتخارات و قهرماني‌هاي‬ ‫جوان��ان كش��ورمان همراه ب��ود‪ ،‬جواناني كه با تكيه ب��ه توانمندي‪،‬‬ ‫غيرت و اعتقادات خود در فراس��وي مرزهاي كش��ورمان نام ايران را‬ ‫بر س��ر زبان‌ها انداخته و با شكس��ت حريفان پرچم ايران را باالتر از‬ ‫ه��ر پرچمي به اهت��زاز درآوردند‪ 52 .‬هفته از س��ال با ‪ 52‬قهرماني‬ ‫ورزش��كاران كش��ورمان در س��طح ق��اره‌اي و جهان��ي پيوند خورد‬ ‫به طوري كه س��ال همت مضاع��ف و كار مضاع��ف پرافتخارترين و‬ ‫ماندگارترين تاريخ ورزش كش��ورمان ناميده ش��ده است و حاال اين‬ ‫توفيقات قرار اس��ت در اولين س��ال از دهه ‪ 90‬هم ادامه پيدا كند و‬ ‫مقدمه‌اي باشد براي جهش ورزش كشور و حضور پررنگ در المپيك‬ ‫لندن كه موفقيت در آن نهايت آرزوي هر ورزش��كاري در دنيا است‪.‬‬ ‫علي س��عيدلو رييس س��ازمان تربيت‌بدني معتقد اس��ت كه سازمان‬ ‫تربيت‌بدني به اهم اهداف خود در س��ال ‪ 89‬رس��يده است‪« :‬اگر به‬ ‫آم��ار و ارقام كه اثبات كننده ادعاهاي ما در موفقيت ورزش كش��ور‬ ‫در س��ال گذشته اس��ت نگاهي بيندازيم نش��انگر اين مسأله خواهد‬ ‫بود كه س��ازمان تربيت‌بدني به چش��م‌انداز و اهداف مورد نظر خود‬ ‫رس��يده و به يقين مي‌توان گفت كه ورزش ايران در سطح منطقه و‬ ‫در ميان كش��ورهاي اس�لامي باالتر بوده و البته در ادامه هدف خود‬ ‫را گس��ترده‌تر كرده و در صدد ارتقاي هر چه بيشتر ورزش كشور در‬ ‫سطوح وسيع‌تر خواهيم بود‪».‬‬ ‫او گري��زي به نتايج به دس��ت آم��ده در بازي‌هاي آس��يايي‬ ‫گوان��گ‌ژو مي‌زند و از آن به عنوان ايس��تگاه افتخارات ورزش در‬ ‫س��ال ‪ 89‬ياد مي كند‪« :‬در س��ال گذشته افتخارات زيادي نصيب‬ ‫ورزش كش��ورمان ش��د‪ .‬در رش��ته‌هايي كه تاكنون مهجور مانده‬ ‫بودند به مدال‌هاي ارزش��مندي دس��ت پيدا كرديم‪ ،‬كسب عنوان‬ ‫چهارمي در بازي‌هاي آس��يايي و پاراآس��يايي ه��م به عنوان مهر‬ ‫تاييدي اس��ت بر موفقيت‌هاي ورزش در س��الي ك��ه به نام همت‬

‫‪22‬نفر به اردوي تيم ملي كاراته دعوت شدند‬ ‫ابراهيم حسن‌بيگي‪ ،‬آروين باقري و سعيد‬ ‫فرخي‪ ،‬در وزن ‪ -84‬كيلوفرزاد عباس‌زاده‪،‬‬ ‫احس��ان حي��دري‪ ،‬نادر جودت و رس��ول‬ ‫همرن��گ‪ ،‬در وزن ‪ +84‬كيل��و ذبي��ح‌ا‪...‬‬ ‫پورش��يب‪ ،‬موسي گنج‌زاده و مهدي دولي‬ ‫خان��ي را انتخاب ك��رد‪ .‬در كوميته تيمي‬ ‫هم محسن برخورداري‪ ،‬ميالد ياري‪ ،‬علي‬ ‫فداكار‪ ،‬مرتضي ش��فاهي‪،‬هادي داود‌آبادي‬ ‫و هادي عرب به اردوي تيم ملي رسيدند‪.‬‬ ‫اين نفرات پس از مش��خص ش��دن تاريخ‬ ‫اردوي تيم ملي بايد خود را به مربيان تيم‬ ‫ملي بزرگساالن معرفي كنند‪.‬‬

‫عكسنوشت‬

‫نب�رد دو مرب�ي جوان تيم ملي در نهايت به س�ود كاله آمل و ش�اگردان‬ ‫عطايي تمام ش�د‪ -‬حسين معدني با تمام ستاره هايش در اين مسابقه بازنده‬ ‫شد‪.‬‬

‫مضاعف و كار مضاعف ناميده شده بود‪».‬‬ ‫استعداد و توانمندي يك بال پرواز و اوج گرفتن در ورزش است‬ ‫در كنار آن مس��ائل س��خت افزاري هم وجود دارد‪ ،‬نيازي كه رييس‬ ‫س��ازمان تربيت‌بدني با اشاره به زيرس��اخت‌هاي افتتاح شده در يك‬ ‫س��ال و اندي گذش��ته آن را توفيق بزرگي در ورزش كشور مي‌داند‬ ‫و در اين باره مي‌گويد‪« :‬در دولت نهم به لحاظ س��اخت و س��ازهاي‬ ‫ورزش��ي ش��اهد صعود چش��مگيري بوديم كه ح��دود ‪ 8/9‬ميليون‬ ‫متر مكعب افزايش محيط‌هاي ورزش را در س��طح كش��ور داشتيم‪.‬‬ ‫حمايت‌هاي دولت دهم در ورزش همچنان ادامه پيدا كرد و نس��بت‬ ‫به گذشته فعاليت‌ها بيشتر شد و پروژه‌هاي عظيم‌تر و گسترده‌تر در‬ ‫اين مدت كه شامل ‪ 5‬ميليون متر مكعب فضاي ورزشي است افتتاح‬ ‫شد و در سال ‪ 89‬به بهره‌برداري رسيد‪».‬‬ ‫سعيدلو ادامه مي‌دهد‪« :‬در كنار تمامي سفر هاي استاني رييس‬ ‫جمهور در س��ال گذشته افتتاح پروژه‌هاي ورزشي را به فراخور آداب‬ ‫و فرهن��گ و نيازمندي‌هاي ش��هرهاي كش��ورمان داش��ته‌ايم كه به‬ ‫طور حتم در توس��عه و رونق ورزش نس��بت به گذشته تاثير بسزايي‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬مقام معظم رهبري در بيانات خود در آغاز سال ‪89‬‬ ‫ب��ه اهمي��ت دادن به ورزش همگان��ي و نگاه ويژه به ورزش اش��اره‬ ‫داشتند‪ ،‬فرمايش��اتي كه مسووالن ورزش را بر آن داشت كه اهتمام‬ ‫بيشتري به اين مقوله در ورزش داشته باشند‪ .‬سعيدلو هم به عنوان‬ ‫متولي ورزش كشور به اين موضوع اشاره مي‌كند‪« :‬نگاه ما به ورزش‬ ‫همگاني جدي اس��ت و با توجه به بيانات رهبري در سال گذشته به‬ ‫اين بخش از ورزش توجه ويژه‌اي شد‪ ،‬فدراسيون ورزش‌هاي همگاني‬ ‫س��ر و سامان پيدا كرد و به همه فدراسيون‌ها ابالغ شد كه در بحث‬ ‫ورزش همگاني اهتمام بيشتري داشته باشند و اين اقبال عمومي به‬ ‫ورزش در خانواده‌ها و محيط‌هاي كاري‪ ،‬دانش��گاه‌ها و مدارس ديده‬ ‫ش��د و ما هم س��عي كرديم زمينه‌هاي الزم را ب��راي تقويت ورزش‬

‫بازديد رييس سازمان تربيت بدني از پنج پروژه ورزشي‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان تربيت بدني از پنج پروژه ورزشي‬ ‫ش��هر كرمانشاه بازديد به عمل آورد‪ .‬علي سعيدلو كه به همراه هيات دولت به استان كرمانشاه‬ ‫س��فر كرده اس��ت‪ ،‬از پنج پروژه ورزش��ي اين اس��تان بازديد و در نشس��تي با مديركل استان‬ ‫كرمانشاه آخرين تحوالت ورزش در اين استان را مورد بررسي قرار داد‪.‬‬ ‫معاون رييس جمهور در جريان اين بازديدها ابتدا سالن تيراندازي شهيد كرم طهماسبي و‬ ‫مجموعه در حال احداث پارك آبي شهر كرمانشاه را مورد بازديد قرار داد و سپس از پروژه‌هاي‬ ‫دهكده المپيك‪ ،‬استخر در حال ساخت اين شهر و در نهايت ورزشگاه ‪ 15‬هزار نفري كرمانشاه‬ ‫ديدار به عمل آورد‪ .‬دكتر س��عيدلو همچنين در نشس��تي با مدير كل و معاون اداره كل تربيت‬ ‫بدني اس��تان كرمانش��اه آخرين وضعيت ورزش اين استان را مورد بررسي قرار داد و بر اولويت‬ ‫بدني روند ساخت و سازهاي ورزشي تأكيد كرد‪.‬‬

‫را ليس��ت‌بندي كرده تا آنها را حل كنيم و اعتبارات الزم را مشخص كرديم‪ ».‬او از تغيير‬ ‫مديريت يكي دو فدراس��يون در سال ‪ 90‬خبر مي‌دهد‪« :‬اعتبارات فدراسيون‌ها مشخص‬ ‫شده و بر اساس آن كار مي‌خواهيم‪ ،‬اميدوارم در سال ‪ 90‬هم اين مسائل رعايت شود نه‬ ‫اينكه فدراسيون اعتباري ‪ 5‬برابر ظرفيت خود بخواهد و با ارائه اطالع‌رساني‌هاي نه چندان‬ ‫جامع با پيامك بخواهد مشكالت خود را حل كند‪ .‬با توجه به برنامه‌هاي خود تغييراتي را‬ ‫باز شاهد هستيم‪ ».‬معاون سازمان تربيت‌بدني اهم كارهاي انجام شده در سال ‪ 89‬را در‬ ‫چند بند معرفي مي‌كند‪ - 1 :‬اجراي نظام ارزيابي عملكرد فدراسيون‌ها ‪ - 2‬تشكيل ستاد‬ ‫بازي‌هاي آسيايي و پاراآسيايي ‪ - 3‬عضويت ايران به عنوان نايب رييس كميته تربيت بدني‬ ‫دولت‌هاي عضو يونسكو ‪ - 4‬تدوين بسته توسعه ورزش همگاني ‪ - 5‬فراهم كردن مقدمات‬ ‫ايجاد مركز بازي‌هاي سنتي‪ ،‬بومي‪ ،‬محلي‪ ،‬منطقه آسيا و اقيانوسيه‪.‬‬

‫محمدي با مازني‌ها دست دوستي مي‌دهد!‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬دومي��ن دوره رقابت‌هاي جام ش��هيد‬ ‫ش��يرودي به عنوان مرحله اول انتخابي تيم ملي كشتي آزاد‬ ‫معرفي شد‪ .‬اين مسابقه‌ها كه براي اولين بار سال گذشته در‬ ‫تنكابن برگزار ش��د امسال با توجه به پيشنهاد سرمربي تيم‬ ‫ملي كش��تي آزاد از اهميت و حساس��يت بيشتري برخوردار‬ ‫خواهد بود‪ .‬غالمرضا محمدي در پيش��نهادي به فدراسيون‬ ‫كش��تي و هيأت كش��تي مازندران جام ش��هيد شيرودي را‬ ‫ب��ه عنوان مرحل��ه اول انتخابي تيم ملي معرف��ي كرد تا به‬ ‫اين ترتيب ضمن مش��خص شدن تاريخ برگزاري مرحله اول‬ ‫اين ش��انس را به جوانان گمنام كه در جام شيرودي حضور‬ ‫پيدا مي‌كنند را بدهد كه براي رس��يدن به دوبنده تيم ملي‬ ‫رقابت كنند البته اين تصميم س��رمربي تيم ملي مي‌تواند از‬ ‫جهات ديگر هم بسيار مثبت باشد و يك گام بزرگ براي رفع‬ ‫كدورت‌هاي به وجود آمده بين سرمربي تيم ملي و مازني‌ها‬ ‫باشد‪ .‬در سال گذشته تصميمات و برخورد سرمربي تيم ملي‪،‬‬ ‫بعض��ي از اتفاقات در تيم ملي ما بدجوري او را مقابل مازني‬ ‫قرار داد‪ .‬اوج اين اختالفات شايد مربوط به كنار گذاشتن رضا‬ ‫يزداني از تركيب تيم اعزامي به رقابت‌هاي جهاني مسكو بود‬ ‫البته خداحافظي ناگهاني م��راد محمدي از تيم ملي و كنار‬ ‫گذاشتن اسماعيل دنگسركي از اردوي تيم ملي پس از چند‬ ‫سال حضور و از همه بدتر شايعه مخالفت محمدي با حضور‬ ‫م��راد در تيم نوجوانان با وجود درخواس��ت طاليي بدجوري‬ ‫س��رمربي تيم ملي را مقابل مازني‌ها قرار داد البته در تمامي‬ ‫اين موارد س��رمربي تيم ملي حق تصميم‌گيري داشت اما به‬

‫هر حال حاش��يه‌ها باعث به وجود آمدن بعضي از كدورت‌ها‬ ‫بود ولي حاال و در آس��تانه برگزاري دومين دوره جام شهيد‬ ‫ش��يرودي‪ ،‬غالمرضا محمدي پيشقدم شده تا اختالفات را با‬ ‫مازني‌ها دور بريزد‪ .‬معرفي جام ش��هيد ش��يرودي به عنوان‬ ‫انتخاب��ي تيم ملي‪ ،‬باعث نزديك ش��دن كادر فني تيم ملي‬

‫پوالد مردان در چين به دنبال قهرماني مي گردند‬ ‫‪Reza Abbaspoor‬‬

‫عص��ر چهارش��نبه حاض��ران در س��الن تمري��ن خانه‬ ‫وزنه‌برداري (مجموعه ورزشي آزادي تهران) شاهد هنرنمايي‬ ‫ش��اگردان كوروش باقري (س��رمربي تيم ملي وزنه‌برداري)‪،‬‬ ‫در آخرين ركوردگيري پيش از اعزام به رقابت‌هاي آس��يايي‬ ‫چين بودند‪.‬‬ ‫انصافا به جز يكي دو تن از ملي‌پوش��ان در برخي اوزان‬ ‫كه نتوانس��تند آنچنان كه بايد نظر س��رمربي تيم ملي را از‬ ‫لحاظ فني جلب كنند‪ ،‬مابقي وزنه‌برداران ملي‌پوش خصوصا‬ ‫در دس��ته ‪ 56‬كيلوگرم و فوق‌س��نگين (‪ )+105‬كيلوگرم به‬ ‫قول معروف س��نگ تمام گذاش��ته و خي��ال كادر فني را از‬ ‫كسب مدال‌هاي خوشرنگ در اين دو دسته آسوده كردند‪.‬‬ ‫ركوردگيري تيم ملي وزنه‌برداري كشورمان راس ساعت‬ ‫‪ 16:30‬دقيقه عصر چهارشنبه‪ ،‬پس از گرم كردن ملي‌پوشان‬ ‫و تقس��يم آنها به گروه‌هاي تك نفره و دو نفره آغاز شد تا در‬ ‫يك رقابت جذاب‪ ،‬پرهيجان و ميليمتري س��رانجام در پايان‬ ‫حركت يكضرب ملي‌پوشان‪ ،‬سرمربي تيم ملي تقريبا تركيب‬ ‫اصلي تيمش براي اعزام به س��رزمين چش��م بادامي‌ها را در‬ ‫بياورد‪ .‬باقري در نهايت پس از بررس��ي‌هاي فراوان‪ ،‬نام هفت‬ ‫وزنه‌بردار را به صورت قطعي براي حضور در آس��يايي چين‬ ‫اعالم كرد تا تكليف تيم اعزامي مشخص شود‪.‬‬ ‫مجيد عسگري در دسته ‪ 56‬كيلوگرم‪ ،‬مرتضي رضاييان‬ ‫در دس��ته ‪ 69‬كيلوگ��رم‪ ،‬كيانوش رس��تمي در دس��ته ‪85‬‬ ‫كيلوگ��رم‪ ،‬حام��د مجيدي و ياس��ر دادوند در دس��ته ‪105‬‬ ‫كيلوگرم و در نهايت بهداد سليمي و بهادر مواليي در دسته‬ ‫‪ +105‬كيلوگرم‪ 7 ،‬نماينده وزنه‌برداري ايران هستند كه قرار‬ ‫اس��ت‪ ،‬بعد از اعزام در دو گروه مجزا (شب گذشته ‪ 19‬و ‪21‬‬

‫روند موفقيت‌هاي ورزش ادامه مي‌يابد‬ ‫دكتر علي سعيدلو كه به همراه هيات دولت به استان كرمانشاه‬ ‫س��فر كرده اس��ت در رابطه با ورزش اين اس��تان مي‌گويد‪«:‬اس��تان‬ ‫كرمانشاه در بحث و مقوله بسيار مهم ورزش همواره جزو استان‌هاي‬ ‫پيش��رو در كشور بوده اس��ت و جوانان ورزشكار اين استان در طول‬ ‫س��اليان اخير توانس��ته‌اند توفيقات و موفقيت‌هاي بزرگي را كس��ب‬ ‫كنند‪ ».‬او س��فرهاي استاني را عاملي بسيار مهم در رونق و پيشرفت‬ ‫استان‌هاي كشور مي داند‪ ».‬معاون رييس جمهور مي‌گويد‪« :‬ورزش‬ ‫كش��ور در س��الي كه گذش��ت توانس��ت در ابعاد همگاني‪ ،‬قهرماني‪،‬‬ ‫فرهنگي و مهم‌تر از همه توسعه زيرساخت‌ها گام‌هاي بسيار اساسي‬ ‫بردارد و توفيقات بسيار خوبي را به مردم عزيزمان هديه كند‪ .‬يكي از‬ ‫مهمترين بارزه‌هاي ورزش ايجاد شور نشاط اجتماعي است و همه ما‬ ‫ديديم كه دستاوردهاي ورزش كشور در سال ‪ 89‬چه شور و نشاطي‬ ‫را به جامعه اسالمي‌مان تزريق كرد ضمن آنكه اين توفيقات موجبات‬ ‫خوش��حالي رهبر معظم انقالب‪ ،‬دولت خدمتگزار و همه مسووالن را‬ ‫نيز فراهم آورد‪».‬‬

‫حميد سجادي‪ :‬بر اساس اعتبارات از فدراسيون كار خواستيم‬

‫تركيب نهايي مسافران آسيايي مشخص شد‬

‫رضا عباسپور‬

‫يكي از موضوعاتي كه همواره درباره آن از س��عيدلو س��وال مي‌شود‬ ‫پذيرش وزارت ورزش اس��ت‪« :‬طبق ضوابط قانوني به عنوان مسوول‬ ‫سازمان تربيت‌بدني كار خواهم كرد اين طرح همچنان مراحل قانوني‬ ‫و حقوق��ي خود را ط��ي مي‌كند‪ ،‬من و مجموعه همكاران هم در اين‬ ‫مدت كارها را دنبال مي‌كنيم و به عنوان يك خدمتگزار مس��ووليت‬ ‫محول شده را انجام مي‌دهيم‪».‬‬ ‫او مي‌گويد‪« :‬با تبديل سازمان تربيت‌بدني به وزارت خانه ورزش‬ ‫هيچ وقفه‌اي در كارها رخ نمي‌دهد و ورزش كشورمان به برنامه‌ها و‬ ‫كارهاي خود همچنان ادامه مي‌دهد‪».‬‬ ‫رييس س��ازمان تربيت‌بدني اميدوار اس��ت ك��ه اختصاص يك‬ ‫درصد از بودجه كش��ور به ورزش به تصويب برسد‪« .‬معاونت وزارت‬ ‫راهبردي پيگير اين امور است و اميدواريم اين موضوع هر چه زودتر‬ ‫به تصويب برس��د تا ش��اهد تحوالت چش��مگير در ورزش كشورمان‬ ‫باشيم‪».‬‬ ‫س��ال ‪ 90‬به نام س��ال جهاد اقتصادي ناميده شد‪ ،‬سهم ورزش‬ ‫در اين س��ال چيست اين سوالي اس��ت كه رئيس ورزش كشورمان‬ ‫درباره آن چنين پاس��خ مي‌دهد‪« :‬جهاد كلمه مقدس��ي است انگيزه‬ ‫و اعتقادات ديني هم به آن اضافه مي‌ش��ود‪ ،‬ورزش هم به نوبه خود‬ ‫ب��ا آماده‌ كردن روح و روان و ايجاد ش��ادابي در مي��ان آحاد مردم‪،‬‬ ‫جامع��ه را براي اين جهاد مقدس آماده مي‌كند‪ ،‬همچنان كه ورزش‬ ‫مي‌تواند با ايجاد فرصت‌هاي ش��غلي نقش كوچكي در امور اقتصادي‬ ‫به عهده بگيرد‪».‬‬

‫جام شيرودي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد شد‬

‫غايبان انتخابی از تيم ملي دور مي‌شوند‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬سرمربی تیم ملی كشتی آزاد در خصوص برگزاري رقابت‌هاي‬ ‫انتخابي تيم ملي مي‌گويد‪« :‬انتخابي تيم ملي كشتي آزاد در دو مرحله برگزار خواهد‬ ‫ش��د وهمه مدعيان دوبنده تيم ملي براي حضور در‬ ‫تركي��ب تيم ملي حتم��ا بايد در اين مس��ابقه‌ها‬ ‫حضور داش��ته باش��ند در غير اين صورت دوبنده‬ ‫تيم ملي را از دست مي‌دهند‪» .‬محمدي در رابطه‬ ‫با عدم دعوت از غايبان جام تختي مي‌گويد‪« :‬با‬ ‫تصمیم كادر فنی و حمایت فدراس��یون كشتی‬ ‫غايبان رقابت‌ه��ای جام تختی به اردوی تیم ملی‬ ‫برای حضور در جام جهانی دعوت نشدند و تا پس‬ ‫از رقابت‌های قهرمانی آس��یا به اردوی تیم ملی دعوت‬ ‫نمی‌ش��وند‪ » .‬سرمربي تيم ملي با اش��اره به انتخاب‬ ‫جام ش��هيد ش��يرودي به‌عنوان انتخاب��ي تيم ملي‬ ‫ادامه مي‌دهد‪«:‬اين پيشنهاد را به فدراسيون كشتي‬ ‫دادي��م اما هنوز ب��ا آن موافقت نش��ده اما فكرمي‬ ‫كنم اين تصميم مي‌تواند به س��ود كش��تي ايران و‬ ‫حتي مازندران باش��د‪ » .‬دارنده دو مدال برنز جهان‬ ‫با اش��اره به رقابت‌هاي جهاني اس��تانبول مي‌گويد‪:‬‬ ‫«ما برای رقابت‌های قهرمان��ی جهان در تركیه كه‬ ‫گزینش��ی المپیك محس��وب می ش��ود دو مرحله‬ ‫مسابقه انتخابی داریم و بالطبع كشتی گیران غایب‬ ‫جام تختی می توانند با حضور در این مس��ابقات كه‬ ‫به ترتیب اردیبهشت و تیر ماه برگزار می شود‪ ،‬برای‬ ‫كسب دوباره دوبنده تیم ملی تالش كنند‪» .‬‬

‫همگاني كه ش��ادابي روح و روان و سالمت جامعه را تضمين مي‌كند‬ ‫فراهم كنيم‪».‬‬ ‫براي تقويت ورزش در بحث قهرماني اس��تفاده از مربيان به روز‬ ‫و حرف��ه‌اي دنيا يكي از ملزومات ورزش محس��وب مي‌ش��ود‪ ،‬الزامي‬ ‫كه ورزش كش��ورمان با دع��وت از دو مربي طراز اول دنيا اقدام قابل‬ ‫توجهي در اين خصوص انجام داد؛ حضور دو چهره ش��ناخته ش��ده‪،‬‬ ‫ك��روش براي س��رمربيگري تيم ملي فوتبال و خوليو والس��كو براي‬ ‫هداي��ت تيم ملي واليب��ال كه مقدمات ورود آنها از اواخر س��ال ‪89‬‬ ‫ش��روع و آغاز س��ال ‪ 90‬با ورود اين دو مربي مطرح دنيا همراه شد‬ ‫البته رييس س��ازمان تربيت‌بدني تنها به اين دو رشته بسنده نكرده‬ ‫اس��ت و عنوان مي‌كن��د كه اگر ديگر رش��ته‌هاي ورزش��ي هم اين‬ ‫نيازمندي‌ را داش��ته باشند حمايتي همه جانبه از آنها مي‌كند‪« :‬نياز‬ ‫به داش��تن مربي خارجي در برخي رشته‌هاي ورزشي به شدت ديده‬ ‫مي‌ش��ود و ما باور داريم كه تجربي��ات و دانش اين افراد مي‌تواند به‬ ‫ورزش كش��ورمان در بحث قهرماني كمك بزرگي كند‪ ،‬فدراسيون‌ها‬ ‫اگر مربي مطرحي را معرفي كنند كه بتواند رس��يدن به س��كوهاي‬ ‫قهرماني و ورزش ما را تس��ريع كند ما از آنها حمايت خواهيم كرد و‬ ‫كمك‌هاي الزم را به آنها مي‌دهيم‪».‬‬ ‫سال ‪ 89‬با ايستگاهي با نام گوانگ‌ژو روبرو شد كه قطار ورزش‬ ‫كشورمان به خوبي به مقصد خود رسيد و مسافران اين قطار‪ ،‬نام خود‬ ‫و ورزش ايران را در آن جاودانه كردند و حال‪ ،‬ورزش كش��ورمان به‬ ‫فكر ايستگاه بعدي يعني المپيك لندن است‪ .‬آوردگاهي كه مقدمات‬ ‫آن در س��ال جديد فراهم مي‌ش��ود‪ .‬سعيدلو از س��ال ‪ 90‬به عنوان‬ ‫س��ال آرام در عين حال پركار ياد مي‌كند‪« :‬در س��ال جديد چندين‬ ‫مس��ابقه جهاني در پيش داريم كه سهميه‌هاي المپيك در آن توزيع‬ ‫مي‌شود‪ .‬سال پيش‌رو سال آماده‌سازي است‪ .‬به لحاظ اينكه ايستگاه‬ ‫كلي نداريم آرام به نظر مي‌رسد اما بايد مقدمات كار را فراهم كنيم‪،‬‬ ‫محكم‌كاري كرده تا در المپيك به ايده‌آل‌هاي خود برسيم‪».‬‬ ‫او ي��ك پيش فرض هم براي بازي‌ه��اي لندن در نظر مي‌گيرد‪:‬‬ ‫«در رقابت‌هاي المپيك تا كنون به نتيجه قابل توجهي نرس��يده‌ايم‬ ‫در س��وابق المپيك بهترين نتيجه براي ورزش ما بيس��ت‌و پنجمي‬ ‫بوده اين نتايج بايد تغيير كند‪ ،‬با برنامه‌ريزي‌هايي كه در سال جديد‬ ‫به كار گرفته‌ايم و همدلي و همبس��تگي و پش��تيباني مردم و دولت‬ ‫محترم اين رتبه در المپيك لندن تغيير مي‌كند و در صدد هس��تيم‬ ‫در بين ‪ 20‬كشور اول قرار بگيريم‪».‬‬ ‫رييس س��ازمان تربيت‌بدني به تعداد مدال‌ها هم اشاره مي‌كند‪:‬‬ ‫«در نظر داريم با كس��ب ش��ش هفت مدال طال در لندن به جايگاه‬ ‫واقعي خود برس��يم‪ ».‬بح��ث تبديل س��ازمان تربيت‌بدني به وزارت‬ ‫ورزش از جمله مباحث مهمي بود كه به تاييد وكالي مجلس رسيد‪،‬‬

‫ايران ورزشي‪ -‬حميد سجادي معاون سازمان تربيت‌بدني در بررسي عملكرد يكساله‬ ‫سازمان تربيت‌بدني در سال ‪ 89‬به آمار و ارقام رجوع مي‌كند و با طبقه بندي برنامه‌هاي‬ ‫اين س��ازمان كارنام ‌ه كاري را ارائه مي‌دهد‪« :‬موفقيت‌هاي ورزش كش��ورمان را اگر در ‪5‬‬ ‫گروه طبقه‌بندي كنيم متوجه مي‌شويم كه در اكثر آنها موفق بوده‌ايم‪ .‬حضور در المپيك‬ ‫جوانان سنگاپور‪ ،‬اولين دوره رقابت‌هاي كامبيت‌گيمز «هنرهاي رزمي»‪ ،‬شانزدهمين دوره‬ ‫بازي‌هاي آسيايي گوانگ‌ژو و اولين دوره پاراآسيايي و هفتمين دوره بازي‌هاي زمستاني كه‬ ‫اسكي‌بازان كشورمان نشان دادند حرف‌هايي براي گفتن دارند‪ ».‬نشان از موقعيت ورزش‬ ‫در س��ال گذشته است‪ ».‬س��جادي از تغييرات مديريت‌هاي برخي از فدراسيون‌ها پس از‬ ‫بازي‌هاي آس��يايي مي‌گويد‪« :‬عملكرد تك تك فدراسيون‌ها در فهرست برنامه‌هاي خود‬ ‫را داريم و در جاهايي كه الزم ديديم تغييراتي انجام داديم‪ .‬مش��كالتي كه وجود داش��ت‬

‫سرمربی تیم ملی كشتی آزاد‪:‬‬

‫با برگزاري مسابقات انتخابي‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬با برگزاري مسابقات‬ ‫انتخابي تيم ملي بزرگساالن كاراته نفرات‬ ‫برتر براي دعوت به مرحله بعد اردوي تيم‬ ‫ملي مشخص ش��دند‪ .‬كادر فني تيم ملي‬ ‫ب��راي مرحله بعد اردوي تيم ملي در وزن‬ ‫‪ -55‬كيلو وحيد حس��ني‌پور‪ ،‬رضا روشن‪،‬‬ ‫محمد قاس��مي و س��عيد برخورداري‪ ،‬در‬ ‫وزن ‪ -60‬كيلوس��عيد عليپور‪ ،‬علي گالبي‪،‬‬ ‫مجتبي يوس��في‌فرد و امير مه��دي‌زاده‪،‬‬ ‫در وزن‪ -67‬كيلوگرممجي��د خس��روي‪،‬‬ ‫حام��د زيگس��اري‪ ،‬محم��د كيش��اني و‬ ‫س��عيد احم��دي‪ ،‬در وزن ‪ -75‬كيل��و‬

‫‪6‬‬

‫فروردين ماه) به شهر تانگ لينگن چين محل برگزاري چهل‬ ‫و يكمين دوره مسابقات آسيايي از تاريخ ‪ 24‬تا ‪ 28‬فروردين‬ ‫روي تخت��ه رفته و براي ايران به دفعات افتخارآفريني كنند‬ ‫اما تكليف نفر هشتم از ملي‌پوشان كشورمان براي حضور در‬ ‫رقابت‌هاي آسيايي چين به گفته سرمربي تيم ملي تا همين‬ ‫يكي دو روز آينده مش��خص مي شود البته گفته مي‌شود از‬ ‫بين س��هراب مرادي ملي‌پوش دسته ‪ 85‬كيلوگرم كشورمان‬ ‫و كي��ا قدمي و ياس��ين باقري وزنه‌برداران حاضر در دس��ته‬ ‫‪ 94‬كيلوگ��رم‪ ،‬يك نفر انتخاب و دو نف��ر ديگر در اردو باقي‬ ‫مي‌مانند و براي حضور در ميادين بعدي تمرين‌هايشان را در‬

‫خانه وزنه‌برداري ادامه مي‌دهند‪.‬‬ ‫اما با توجه به ش��واهد و مس��تندات موج��ود‪ ،‬بي‌ترديد‬ ‫شانس سهراب مرادي ملي‌پوش دسته ‪ 85‬كيلوگرم كشورمان‬ ‫كه دو سال پيش موفق شده بود در همين وزن نشان طالي‬ ‫آسيا را در كش��ور قزاقستان بر گردن بياويزد و نسبت به دو‬ ‫وزنه‌بردار ‪ 94‬كيلويي باقي مانده در اردو از تجربه و آمادگي‬ ‫بيش��تري براي كس��ب امتياز و مدال آوري در آسيايي چين‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬براي پوش��يدن دوبنده تيم ملي در چهل و‬ ‫يكمين دوره پيكارهاي آسيايي از همتايان جوان ‪ 94‬كيلويي‬ ‫خود بيشتر است‪.‬‬

‫به قطب كش��تي ايران خواهد شد و بدون شك كشتي ايران‬ ‫از اين نزديك ش��دن سود فراواني را خواهد برد‪ .‬اين تصميم‬ ‫س��رمربي جوان تي��م ملي را به فال ني��ك مي‌گيريم‪ .‬ضمن‬ ‫اينكه جام ش��هيد ش��يرودي مي‌تواند اعتبار خاصي به خود‬ ‫بگيرد و در آينده در سطح كيفي بااليي برگزار شود‪.‬‬

‫حاشيه‌ها‬

‫آخري��ن ركوردگيري تيم مل��ي وزنه‌برداري‪ ،‬پيش از اعزام به مس��ابقات‬‫آس��يايي چين با نظم و شور و نش��اط جالب توجه و كم‌نظيري در سالن تمرين‬ ‫خانه وزنه‌برداري برگزار شد كه شايد در نوع خود بي‌سابقه بود و به همين دليل‬ ‫به چشم تمامي جمع حاضر در سالن كه شامل تماشاچيان و اصحاب رسانه بود‪،‬‬ ‫جلوه خاص و تحسين برانگيزي را در پي داشت‪.‬‬ ‫مي��ان‌داري به��داد س��ليمي قويتري��ن مرد جه��ان و كاپيت��ان تيم ملي‬‫وزنه‌برداري ايران در مس��ابقات آس��يايي چين‪ ،‬هم براي گرم كردن ملي‌پوشان‬ ‫و آغ��از ركوردگي��ري در نوع خود جالب توجه و ديدن��ي بود‪ .‬بهداد پس از چند‬ ‫دور چرخاندن ملي‌پوشان دور خانه وزنه‌برداري (دوي نرم)‪ ،‬ميان‌دار شد و چند‬ ‫دقيقه با انجام حركات كششي بدن هم‌تيمي‌هايش را براي دست و پنجه كردن‬ ‫با پوالد سرد آماده كرد‪.‬‬ ‫مجيد عس��گري بي‌ترديد به گفته س��رمربي تيم ملي‪ ،‬س��تاره بي‌چون و‬‫چراي مس��ابقه ركوردگي��ري بود‪ .‬ملي‌پوش آينده‌دار و ‪ 56‬كيلويي كش��ورمان‪،‬‬ ‫توانس��ت در مسابقه ركوردگيري با شكس��تن ركورد ايران به ميزان ‪ 3‬كيلوگرم‬ ‫در حركت يكضرب‪ ،‬عنوان مرد ش��ماره يك ركوردگيري تيم ملي وزنه‌برداري را‬ ‫به خود اختصاص‌دهد‪.‬‬ ‫بهداد سليمي هم مثل هميشه با بلند كردن وزنه‌هاي فوق‌العاده سنگين‪،‬‬‫آمادگي‌اش را به رخ همه حاضران كش��يد و نش��ان داد كه فوق س��نگين‌هاي‬ ‫آسيايي از حاال فقط به فكر مدال‌هاي نقره و برنز آسيا باشند چون طال را براي‬ ‫كاپيتان تيم ملي وزنه‌برداري ايران از حاال كنار گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫ش��ايد اغراق نباش��د اگر بگوييم ضعيف‌ترين عملكرد را در پايان مسابقه‬‫ركوردگيري‪ ،‬دو وزنه‌بردار ‪ 94‬كيلويي حاضر در اردو يعني كياقدمي و ياس��ين‬ ‫باقري با انداختن وزنه‌ها به صورت مكرر‪ ،‬به خود اختصاص دادند اما باز هم اين‬ ‫دو وزنه‌بردار هنوز خيلي جوان و كم س��ن و س��ال هستند و براي پيشرفت راه‬ ‫درازي در پيش دارند‪.‬‬ ‫تي��م اي��ران در دس��ته‌هاي ‪ 62‬و ‪ 77‬كيلوگرم رقابت‌هاي آس��يايي چين‬‫نماين��ده‌اي ندارد‪ .‬مطمئناً كادر فني پس از بازگش��ت از چين‪ ،‬بايد راهكارهاي‬ ‫مناسبي براي تقويت خأل به وجود آمده در اين اوزان و كمبود پشتوانه و نيروي‬ ‫جوان در اين ‪ 2‬دسته پيدا كند‪.‬‬


‫‪8‬‬

‫‪No.3929 - 9 Apr 2011 www.iran-varzeshi.com‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪ ■ 3929‬شنبه ‪20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي االول ‪1432‬‬

‫همراه با‬ ‫گبرسالسی در‬ ‫زندگی شخصی‌اش‬

‫هایله‪ :‬استعداد موفقیت نمی‌آورد‬ ‫دیسیپلین‪ ...‬كلید موفقیت‬ ‫ب��ا این اوصاف او چطور بین فعالیت‌هایش تعادل ایجاد كرده‬ ‫است؟‬ ‫هایله می گوید‪« :‬در چنین شرایطی مهمترین مساله داشتن‬ ‫نظم و دیسیپلین است‪ .‬بدون دیسیپلین و برنامه ریزی دقیق شما‬ ‫هرگز نمی توانید موفق باش��ید‪ .‬مطمئن باش��ید استعداد هرگز به‬ ‫تنهایی كافی نیس��ت‪ .‬دونده‌های زیادی با تكیه بر اس��تعداد خود‬ ‫موفق شدند اما تنها برای مدتی كوتاه نام‌شان را می شنیدیم‪ .‬شما‬ ‫باید بتوانید از استعداد خدادادی به بهترین شكل استفاده كنید‪.‬‬ ‫خوزه هرمس سال‌هاس��ت كه مدیر برنامه‌های گبرسالس��ی‬ ‫اس��ت و بهتر از همه می داند او چطور بی��ن فعالیت‌هایش تعادل‬ ‫ایجاد می كند‪«:‬سال‌هاس��ت كه رابطه ما از فرم صرفا كاری خارج‬ ‫ش��ده و ب��ه یك دوس��تی عمیق و نزدیك تبدیل ش��ده‪ .‬ش��خصا‬ ‫معتقدم‌هایل��ه باید زمان بیش��تری را به ورزش اختصاص دهد و از‬ ‫فعالیت‌های تجاری اش كم كند اما او به شیوه ای باورنكردنی نظم‬ ‫و برنامه ریزی را در زندگی اش پیاده می كند‪ .‬مثال از دو ماه قبل‬ ‫از مسابقه‪ ،‬ورزش در كانون اصلی برنامه‌ها قرار می گیرد‪» .‬‬

‫هایل�ه گبرسالس�ی آنقدر معروف هس�ت كه‬ ‫حت�ی اگر از كارنام�ه افتخاراتش هم به طور كامل‬ ‫خبر نداش�ته باش�ی می‌دانی با ورزشكاری حرفه‬ ‫ای و بلند آوازه طرف هستی‪ .‬دو قهرمانی المپیك‬ ‫و چهار قهرمانی جهان در ماده ده هزار متر؛ س�ه‬ ‫قهرمانی داخل س�الن در ماده سه هزار متر و ‪27‬‬ ‫ركورد و ثبت بهترین تایم‌های جهانی تنها بخشی‬ ‫از افتخ�ارات دارنده ركورد ماراتن جهان با ركورد‬ ‫دو س�اعت و س�ه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه اس�ت‬ ‫اما تم�ام این موفقیت‌ه�ا به تنهایی نم�ی توانند‬ ‫ش�خصیت او را عیان كنند‪ .‬در واقع آنچه او را در‬ ‫دنی�ای ورزش خاص و متمای�ز می كند روحیه كار‬ ‫آفرینی‪ ،‬برنامه حرفه ای فشرده‪ ،‬گرما و صمیميت‬ ‫در برخورد با دیگران و اش�تیاقش برای حضور در‬ ‫فعالیت‌های اجتماعی اس�ت كه باعث ش�ده برای‬ ‫دو ده�ه نه تنه�ا در دنیای ورزش بلك�ه در دیگر‬ ‫جنبه‌های زندگی هم كامال موفق باشد‪.‬‬ ‫بع�د از مصدومیت زانویی ك�ه او را مجبور به‬ ‫كن�اره گیری از مارات�ن توكیو كرد‪ ،‬گبرسالس�ی‬ ‫با تمرين‌هاي فش�رده و س�خت حاال خود را برای‬ ‫رقاب�ت هفدهم آوریل در ماراتن ش�هر وین آماده‬ ‫م�ی كند جایی كه او مش�تاقانه برای چالش پیش‬ ‫رو لحظه ش�ماری می كند‪« :‬احساسی فوق العاده‬ ‫دارم؛ مشكل زانویم برطرف شده و مشتاق مصاف‬ ‫دوب�اره‌ام‪ ».‬سالس�ی اما فعالیت‌ه�ای دیگری هم‬ ‫دارد كه باید به موازات ورزش پیش ببرد‪.‬‬

‫قهرمان مردم‬ ‫بهتری��ن دون��ده حال حاضر دنیا هر كجا ك��ه برود در كانون‬ ‫توجه اس��ت‪ .‬وقتی پش��ت فرمان اتومبیل مرسدس��ی ك��ه بعد از‬ ‫نخستین قهرمانی جهان در ‪ 1993‬در شالكه خرید نشسته‪ ،‬بچه‌ها‬ ‫برایش دس��ت تكان می دهند‪ .‬بزرگترها خود را به او می رس��انند‬ ‫و همچ��ون مردی دس��ت نیافتنی ب��ا او برخورد م��ی كنند‪ .‬چند‬ ‫كلمه ای حرف می زنند‪ ،‬از مشكالتش��ان می گویند و در كنارش‬ ‫عكس می گیرند‪ .‬از گبرالسی هرگز نه نمی شنوید‪.‬‬

‫فاطمه حالجي‬

‫‪Fatemeh Hallaji‬‬

‫هایله در نقش تاجر‬ ‫نخس��تین م��وردی كه در مالق��ات با‌هایله آن هم در ش��هر‬ ‫مح��ل زندگ��ی اش یعنی آدیس آبابا توجه ش��ما را جلب می كند‬ ‫مشغله زیاد و البته موفقیت او در دنیای تجارت است‪ .‬گبر سالسی‬ ‫از ‪ 1995‬درآم��دش از پیس��ت‌های دوومیدان��ی را در ثب��ت چند‬ ‫ش��ركت سرمایه گذاری كرد‪ .‬امروز او رییس یك شركت با بیش از‬ ‫‪ 600‬كارمند اس��ت و البته خودش هم ه��ر روز در دفترش حاضر‬ ‫می ش��ود‪ .‬موبایلش یك لحظه از زنگ خوردن نمی ایستد‪ .‬تجارت‬ ‫او ش��امل دفترهایی در آدیس آبابا و چند شهر دیگر‪ ،‬یك سینما و‬ ‫مركز ورزش��ی در پایتخت‪ ،‬یك هتل در درياچه آواسا و نمایندگی‬ ‫اتومبیل‌های هوندا در اتیوپی است‪.‬‬

‫مرد خانواده‬ ‫همان طور ك��ه انتظار می رود برنامه روزانه ركورددار ماراتن‬ ‫جهان ش��لوغ اس��ت‪ .‬مصاحبه با او در طبقه هش��تم دفتر مركزی‬ ‫ش��ركتش بارها و بارها توس��ط كارمندانی كه ب��ه دالیل گوناگون‬ ‫نیازمن��د امض��ای او روی نامه‌ه��ا‪ ،‬پرونده‌ها ی��ا چك‌های مختلف‬ ‫بودند قطع ش��د‪ .‬برنامه‌های تجاری ش��ركت باید در هر ش��رایطی‬ ‫طبق برنامه پیش برود؛ حتی اگر افرادی با گبرسالس��ی جلسه ای‬ ‫غیر كاری و دوس��تانه داشته باش��ند‪ .‬اما جدای از اینها او در كنار‬ ‫همس��رش الم كه اتفاقا نقش��ی پررنگ در اداره كمپانی دارد و سه‬ ‫دخترش ادن چهارده س��اله‪ ،‬مالت ‪ 12‬ساله و باتی ‪ 10‬ساله و تك‬ ‫پس��رش ناتان ‪ 5‬ساله زندگی خصوصی موفقی دارد‪ .‬در عین حال‬ ‫خود را برای مس��ابقه بعدی آماده می كند‌‪ .‬هايله در اولویت بندی‬ ‫زندگی اش می گوید‪«:‬برای من همیش��ه خان��واده در اولویت اول‬ ‫است‪ ،‬بعد دویدن و در نهایت هم تجارت‪» .‬‬

‫انگیزه ای به نام اقتصاد اروپا‬ ‫نگاه��ی به زادگاه‌هایله خود گوی��ای انگیزه‌های او برای فتح‬ ‫قله‌های موفقیت اس��ت‪ .‬حدود ‪ 20‬سال پیش بود كه گبرسالسی‬ ‫برای نخس��تین بار در قالب تیم ملی جوانان به اروپا س��فر كرد و‬ ‫در نخس��تین مس��ابقه بین المللی حضور یاف��ت‪ .‬آن روزها هجده‬ ‫سال داشت و در مس��ابقات جهانی بلژیك هشتمین نفری بود كه‬ ‫از خط پایان گذش��ت‪‌.‬هایله با مرور خاط��رات آن روزها می گوید‪:‬‬ ‫«خوب ب��ه خاطر دارم آن روزها مهمتری��ن دغدغه ام پیدا كردن‬ ‫یك دس��ت لباس مناسب برای س��فر بود‪ .‬هرگاه به استانداردهای‬ ‫زندگی در كش��ورهای اروپایی نگاه می كردم‪ ،‬انگیزه‌هایم برای به‬ ‫راه انداختن كمپانی و تجارت شخصی خودم در اتیوپی صد چندان‬ ‫می شد‪» .‬‬ ‫تحصیالت برای مقابله با فقر‬ ‫به‌عنوان كسی كه در شرایط فوق العاده معمولی حومه شهر‬ ‫بزرگ ش��ده‪ ،‬این انگیزه نه تنها جنبه صرفا شخصی ندارد بلكه با‬ ‫ایجاد ش��غل‌های متعدد به پیشرفت كشورش هم كمك می‌كند‪.‬‬ ‫گبرسالسی عالوه بر كارهای تجاری‪ ،‬دو مدرسه هم ساخته است؛‬

‫یك��ی در زادگاهش‪ ،‬آس�لا و یكی در كنار دریاچ��ه زیبای تانا‪ .‬او‬ ‫در ای��ن باره می گوید‪« :‬آس�لا از مناطق محروم اتیوپیس��ت كه‬ ‫م��ردم چیز زیادی ندارن��د‪ .‬اگر والدین توانای��ی تامین تحصیالت‬ ‫فرزندانش��ان را نداشته باش��ند برای آنها شرایط تحصیل‪ ،‬لباس و‬ ‫كتاب‌های م��ورد نیاز را تهیه می كنیم‪ .‬تحصيالت كلید مبارزه با‬ ‫فقر است‪».‬‬

‫امیدوار به كالس‌های درس‬ ‫كافیس��ت آنجا باشید تا دریابید چرا گبرسالسی به قهرمان‬ ‫و الگوی تمام مردم اتیوپی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬ش��ما با مردی‬ ‫روبرو می‌ش��وید كه دیگر پشت دوربین یا میكروفن‌ها نیست اما‬ ‫به همان اندازه محبوب و البته دس��ت یافتنی اس��ت‪ .‬در ش��هر‬ ‫بهی��ردار در ش��مال اتیوپی بیش از ‪ 1200‬ك��ودك و نوجوان به‬ ‫مدرس��ه ‪ ADM School‬می روند؛ مدرسه ای كه به یاد مادر‬ ‫گبرسالسی كه در جوانی از دنیا رفت به این نام خوانده می شود‪.‬‬ ‫‪ 10‬سال پیش كه اين مركز آموزشی تاسیس شد تنها ‪ 40‬دانش‬ ‫آموز داشت‪.‬‬ ‫گبرسالس��ی كه برای بازدید به مدرس��ه م��ی رود حال و‬ ‫هوای آنجا هم عوض می ش��ود‪ .‬س��رودهای دسته جمعی از هر‬ ‫گوشه شنیده می شوند‪‌.‬هایله به گوشه و كنار مدرسه می رود‪ ،‬با‬ ‫شاگردان دست می دهد و كوچكترها را نوازش می كند‪ .‬نه تنها‬ ‫چشمان شاگردان كه چشم‌های‌هایله هم از شوق می درخشد‪.‬‬ ‫او با مدیر مدرسه درباره برنامه‌های توسعه بیشتر مدرسه‬ ‫بح��ث می كند‪ ،‬در جلس��ه اولیا حاضر می ش��ود و ن��ه تنها به‬ ‫معلمان انگیزه می دهد بلكه به خاطر تالشش��ان از آنها تش��كر‬ ‫می كند‪‌.‬هایله با غرور و افتخار می گوید‪« :‬این نوعی احس��اس‬ ‫وظیفه و مس��وولیت اس��ت و اینكه می خواهی برای كش��ورت‬ ‫كاری مفید و ماندگار انجام دهی‪ .‬همیش��ه دوست دارم اگر قرار‬ ‫اس��ت كاری انجام دهم‪ ،‬كاری باشد كه تغییری بزرگ و واقعی‬ ‫ایجاد كند‪» .‬‬ ‫نفر دهم تاریخ؟!‬ ‫گبرسالسی قله‌های بزرگ را فتح كرده اما هنوز چشم به اوج‬ ‫موفقیت دارد‪ .‬انگیزه‌های او هنوز مثل روز اول است‪« :‬مدال طالی‬ ‫المپیك ‪ 2012‬لندن را می خواهم‪» .‬‬ ‫وقت��ی از او درباره بهترین دونده‌ه��ای تاریخ دوومیدانی از او‬ ‫پرس��یدیم او رده بن��دی خ��ودش را این طور ارائ��ه داد‪« :‬نفر اول‬ ‫لیس��ت هم وطنم آببه بیكیال اس��ت كه مدال طالی ماراتن را در‬ ‫دو المپی��ك پیاپی از آن خود كرد كه اتفاق��ا هر دو بار هم ركورد‬ ‫جهان را شكس��ت‪ .‬نفر دوم «چاوو نورمی» فنالندی است و سومی‬ ‫هم امیل زاتوپك‪» .‬‬ ‫اگر می خواهید جایگاه خود گبرسالس��ی را بدانید‪ ،‬او خیلی‬ ‫جدی می گوید‪« :‬ش��اید نفر دهم باشم اما خب بهتر است تا پایان‬ ‫دوره حرفه‌ای‌ام در دنیای دوومیدانی صبر كنید‪ .‬بعد از آن ش��اید‬ ‫دیگران بهترین قضاوت را داشته باشند‪» .‬‬

‫برنامه‬ ‫شنبه ‪ 20‬فروردين‬ ‫ليگ برتر‬ ‫ولورهمپتون‪ -‬اورتون ‪16:15‬‬ ‫چلسي‪ -‬ويگان ‪18:30‬‬ ‫منچستريونايتد‪ -‬فوالم ‪18:30‬‬ ‫بلكبرن‪ -‬بيرمنگام ‪18:30‬‬ ‫بولتون‪ -‬وستهام ‪18:30‬‬ ‫ساندرلند‪ -‬وست برومويچ ‪18:30‬‬ ‫تاتنهام‪ -‬استوك سيتي ‪18:30‬‬ ‫بوندس ليگا‬ ‫نورنبرگ‪-‬بايرن مونيخ ‪18:00‬‬ ‫هامبورگ‪ -‬بوروسيادورتموند ‪18:00‬‬ ‫هانوفر‪ -‬ماينتس ‪18:00‬‬ ‫فرايبورگ‪ -‬هوفنهايم ‪18:00‬‬ ‫شالكه‪ -‬ولفسبورگ ‪18:00‬‬ ‫اشتوتگارت‪ -‬كايزرسالترن ‪21:00‬‬ ‫لوشامپيونا‬ ‫اوسر‪ -‬سنت اتين ‪21:30‬‬ ‫موناكو‪ -‬ليل ‪21:30‬‬ ‫كائن‪-‬پاري سن ژرمن ‪21:30‬‬

‫لوريان‪ -‬سوشو ‪21:30‬‬ ‫بوردو‪ -‬آرله آوينيون ‪21:30‬‬ ‫والنسين‪-‬نانسي ‪21:30‬‬ ‫برست‪ -‬رن ‪23:30‬‬ ‫يكشنبه ‪ 21‬فروردين‬ ‫ليگ برتر‬ ‫بلكپول‪ -‬آرسنال ‪17:00‬‬ ‫استون ويال‪ -‬نيوكاسل ‪19:30‬‬ ‫بوندس ليگا‬ ‫بوروسيامونشن گالدباخ‪ -‬كلن ‪18:00‬‬ ‫بايرلوركوزن‪-‬سن پائولي ‪20:00‬‬ ‫لوشامپيونا‬ ‫مون پوليه‪ -‬نيس ‪19:30‬‬ ‫مارسي‪ -‬تولوز ‪19:30‬‬ ‫ليون‪ -‬النس ‪23:30‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬فروردين‬ ‫ليگ برتر‬ ‫ليورپول‪ -‬منچسترسيتي ‪23:30‬‬

‫نتايج ليگ اروپا‬ ‫بنفيكا ‪ -4‬پي‌اس‌وي آيندهوون يك‬ ‫گل‌ها‪ :‬آيمار (‪ ،)36‬س��الويو (‪ 44‬و ‪ )50‬و س��اويوال‬ ‫(‪ )90+4‬براي بنفيكا‪ -‬البياد (‪ )80‬براي پي‌اس‌وي‬ ‫ديناموكيف يك‪ -‬براگا يك‬ ‫گل‌ها‪ :‬يارمولنكو (‪ )6‬براي ديناموكيف‪ -‬ووكويويچ‬ ‫(گل به خودي‪ )13-‬براي براگا‬ ‫پورتو ‪ -5‬اسپارتاك مسكو يك‬

‫گل‌ها‪ :‬فالكائ��و (‪ 38‬و ‪ 83‬و ‪ )90+2‬و وارال (‪)65‬‬ ‫و كومب��اروف (گل به خ��ودي‪ )70-‬براي پورتو‪-‬‬ ‫كومباروف (‪ )71‬براي اسپارتاك‬ ‫ويارئال ‪ -5‬توئنته يك‬ ‫گل‌ها‪ :‬مارچنا (‪ ،)21‬والرو (‪ ،)43‬نيلمار (‪ 45+1‬و‬ ‫‪ )79‬و روسي (‪ )54‬براي ويارئال‪ -‬يانكو (‪)90+1‬‬ ‫براي توئنته‬

‫‪NBA‬‬ ‫بوستون سلتيكس ‪ .....................................81‬شيكاگو بولز ‪97‬‬ ‫ستاره بوستون‪ :‬گارنت با ‪ 10‬امتياز‪ 10 ،‬ريباند و ‪ 2‬پاس گل‬ ‫ستاره شيكاگو‪ :‬رز با ‪ 30‬امتياز‪ 5 ،‬ريباند و ‪ 8‬پاس گل‬ ‫پورتلند تريل بليزرز ‪ .........................................98‬يوتاجاز ‪87‬‬ ‫ستاره پورتلند‪ :‬واالس با ‪ 29‬امتياز‪ 8 ،‬ريباند و ‪ 2‬پاس گل‬ ‫ستاره يوتا‪ :‬هريس با ‪ 26‬امتياز‪ 2 ،‬ريباند و ‪ 5‬پاس گل‬

‫لبرون جيمز ليورپولي شد‬

‫هوينس‪ ،‬متعجب از اعتراض هواداران‬

‫اولي هوينس رييس باشگاه بايرن مونيخ از اعتراض هواداران در‬ ‫جريان پيروزي يك‪-‬صفر هفته گذشته برابر بوروسيامونشن گالدباخ‬ ‫تعجب كرده اس��ت‪ .‬بخش‌هايي از ورزش��گاه آليانتس آره‌نا به خاطر‬ ‫كمك به تيم همشهري مونيخ ‪ 1860‬كه دچار مشكالت مالي شده‬ ‫و همچني��ن اصرار براي ج��ذب مانوئل نوير از ش��الكه عليه رييس‬ ‫باشگاه شعار دادند و با حمل بنر اعتراض خود را نشان دادند‪.‬‬ ‫هوين��س آن روز بدون اظهار نظر ورزش��گاه را ت��رك كرد اما‬ ‫باش��گاه بالفاصله اين رفتار هواداران را محكوم كرد و بعد از آن هم‬ ‫بازيكناني مثل فرانك ريبري و ماريو گومز از رييس حمايت كردند‪.‬‬ ‫پنجش��نبه و در آس��تانه بازي با نورنبرگ هوينس س��كوت خود را‬ ‫شكست‪«:‬با توجه به پيشنهاد كمك به مونيخ ‪ 1860‬و حمايت قاطع‬ ‫از نوير انتظار داشتم افراد خاصي واكنش نشان بدهند اما هرگز فكر‬ ‫نمي‌كردم اينطوري باش��د‪ .‬واقعا ش��گفت زده ش��دم‪ ».‬او البته قصد‬ ‫نداشت خيلي به اين مساله بپردازد تا حواس تيم بيشتر معطوف به‬ ‫ش��ش بازي باقيمانده فصل باش��د‪«:‬تا فصل تمام نشود چيز ديگري‬ ‫راجع به اين قضيه نمي‌گويم‪».‬‬

‫بازگشت ماگات به گلزن كرشن‬

‫فليك��س ماگات ك��ه بالفاصل��ه پس از اخ��راج از ش��الكه راهي‬ ‫ولفس��بورگ ش��د امروز در حالي در زمين تيم س��ابق خود به ميدان‬ ‫مي‌رود كه آبي‌ها به خاطر پيروزي خيره كننده‌شان در زمين اينتر در‬ ‫آسمان سير مي‌كنند‪ .‬اين مربي سه هفته پيش پس از رساندن شالكه‬ ‫به يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا اخراج شد‪.‬‬ ‫ولفس��بورگ كه س��ال ‪ 2009‬با مربيگري ماگات قهرمان بوندس‬ ‫ليگا ش��د حاال در رده ش��انزدهم‪ -‬كه در پلي‌آف سقوط بازي مي‌كند‪-‬‬ ‫دس��ت و پ��ا مي‌زند و به امتياز اين بازي نياز مب��رم دارد‪ .‬او گفت‪« :‬به‬ ‫خاطر حوادث اخير اين بازي مي‌تواند جذاب باش��د‪ ».‬ماگات به شالكه‬ ‫رفته بود تا به انتظار ‪ 50‬س��اله اين تي��م براي قهرماني در ليگ آلمان‬ ‫پايان دهد‪ .‬او فصل قبل نايب قهرمان ش��د و اين فصل اگرچه در ليگ‬ ‫ن��اكام بود اما در جام حذفي تا فينال پي��ش رفته و در ليگ قهرمانان‬ ‫هم موفق بود‪ .‬ماگات ادامه داد‪« :‬در تيم حريف همه را مي‌شناسم‪ ،‬اين‬ ‫مي‌تواند يك امتياز باش��د به ش��رط آنكه بتوانيم از آن استفاده كنيم‪.‬‬ ‫آنها‪-‬با توجه به پيروزي برابر اينتر‪ -‬اعتماد به نفس فوق العاده‌اي دارند‪.‬‬ ‫حاال در خانه بازي مي‌كنند و چيزي براي از دست دادن ندارند‪».‬‬

‫روني غايب دربي منچستر در جام حذفي‬

‫لب��رون جيمز كه تا به ح��ال دو بار به‬ ‫عنوان ارزشمندترين بازيكن ‪ NBA‬انتخاب‬ ‫ش��ده و اكنون هم با ميامي هيت در جست‬ ‫و جوي قهرماني است در كار تجارت گوشه‬ ‫چش��مي هم ب��ه ورزش‌ه��اي ديگ��ر دارد‪.‬‬ ‫فنوي اس��پورتس ماركتين��گ (‪ )FSM‬كه‬ ‫از هم��كاران كمپاني بوس��تون رد س��اكس‬ ‫(اسپانس��ر اصلي باش��گاه ليورپول) است با‬ ‫جيم��ز ق��راردادي را امضا ك��رده به طوري‬ ‫ك��ه جيمز ب��ه گفته كن��دي رييس ‪FSM‬‬ ‫صاحب بخشي از سهام ليورپول مي‌شود‪ .‬او‬ ‫كه از اين مس��أله به هيجان آمده‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫«ليورپول از مهمترين باشگاه‌هاي دنيا است‬ ‫و خوش��حالم كه با اين س��ازمان فوق‌العاده‬ ‫هم��كاري خواهم ك��رد‪ 18 .‬عنوان قهرماني‬ ‫دستاورد كوچكي نيست‪».‬‬

‫به نوشته «وال استريت ژورنال» سهيم‬ ‫شدن جيمز در باشگاه ليورپول او را به اولين‬ ‫ورزش��كاره حرفه‌اي در اوج تبديل كرده كه‬ ‫در عرصه مس��ائل اقتصادي با يك باش��گاه‬ ‫بزرگ دني��ا وارد همكاري مي‌ش��ود‪ .‬جيمز‬ ‫اف��زود‪« :‬آنها ه��م مثل من عاش��ق ورزش‬ ‫هس��تند‪ .‬من تعلق خاطر مفرط آنها به تيم‬ ‫را درك مي‌كنم‪ .‬براي من پيوستن به جمع‬ ‫س��هامداران ليورپول به معن��اي همكاري با‬ ‫سازماني اس��ت كه مثل خود من به ورزش‬ ‫عشق مي‌ورزد‪».‬‬ ‫كندي مي‌گويد آنها قصد نداشتند براي‬ ‫باشگاه‌شان از يك چهره سرشناس به عنوان‬ ‫عنصر تبليغاتي اس��تفاده كنند اما ش��انس‬ ‫همكاري با جيمز فرصتي نبود كه بش��ود از‬ ‫آن چشم پوشيد‪.‬‬

‫يورگن كلوپ مربي تيم صدرنش��ين بون��دس ليگا هنوز نگران‬ ‫تهدي��د بايرلوركوزن اس��ت كه در فاصل��ه ‪ 6‬هفته مان��ده به پايان‬ ‫ليگ ب��ا ‪ 7‬امتياز اخت�لاف در رده دوم ق��رار دارد‪ .‬دورتموند هفته‬ ‫گذشته در حالي كه از ميهمان خود هانوفر عقب افتاده بود بازي را‬ ‫‪-4‬يك برد و در راه رس��يدن به نخستين قهرماني خود پس از سال‬ ‫‪ 2002‬با موفقي��ت گام بر مي‌دارد‪ .‬اين تيم اين هفته در زمين تيم‬ ‫ميانه جدولي هامبورگ ب��ازي دارد‪ .‬لوركوزن در ‪ 7‬بازي اخير خود‬ ‫شكس��ت نخورده و فردا ميزبان تيم س��ن پائولي است كه براي بقا‬ ‫مي‌جنگ��د‪ .‬لوركوزن هفت��ه آينده ميهمان بايرن مونيخ اس��ت‪ ،‬اين‬ ‫دي��دار مي‌تواند نبرد براي به دس��ت آوردن جايگاه دوم باش��د كه‬ ‫سهميه مستقيم ليگ قهرمانان اروپا را در پي دارد‪.‬‬ ‫كلوپ به كيكر گفت‪« :‬باير مي‌تواند هر شش بازي باقيمانده‌اش‬ ‫را بب��رد حتي بايرن مونيخ را چون با توجه ب��ه بازي‌هاي اخير آنها‬ ‫از باي��رن بهتر هس��تند‪ .‬ما اگر مي‌خواهيم در ص��در بمانيم بايد هر‬ ‫چ��ه مي‌توانيم امتياز جم��ع كنيم‪ .‬من تا هفته آخ��ر خيالم راحت‬ ‫نمي‌شود‪».‬‬

‫فرجام خواهي باشگاه يونايتد عليه دوجلسه‬ ‫محرومي��ت وين روني به خاطر اس��تفاده از الفاظ‬ ‫زش��ت جل��وي دوربي��ن تلويزي��ون حاصل��ي در‬ ‫برنداشت و اتحاديه دوباره اين محروميت را تاييد‬ ‫ك��رد‪ .‬بنابر اي��ن روني عالوه بر ب��ازي امروز برابر‬ ‫ف��والم ديدار با منچسترس��يتي در جام حذفي را‬ ‫هم از دست مي‌دهد‪« :‬از اينكه دو جلسه محرومم‬ ‫كرده‌اند خيلي ناراحتم‪ .‬من اولين بازيكني نبودم‬ ‫كه جل��وي دوربين حرف زش��ت زدم‪ .‬آخري هم‬ ‫نخواهم بود اما من برخالف بقيه بازيكنان خاطي‬ ‫فورا متوجه اشتباه خودم شدم و رسما عذرخواهي‬ ‫كردم اما در نهايت تنها كس��ي هس��تم كه به اين‬ ‫جرم مجازات شدم‪ .‬اين اصال درست نيست‪».‬‬ ‫اتحادي��ه فوتبال انگليس اع�لام كرد‪« :‬روني‬ ‫اته��ام توهين و رفت��ار ناپس��ند را پذيرفته اما به‬ ‫دو جلس��ه محروميتش اعتراض داش��ت‪ .‬كميته‬ ‫انضباط��ي فرجام خواه��ي او را قب��ول نكرد و او‬ ‫فورا دو جلس��ه محروميتش را آغ��از خواهد كرد‪.‬‬ ‫باشگاه منچستريونايتد نسبت به اين راي معترض‬

‫است‪« :‬از شنيدن رد شدن فرجام خواهي متاسف‬ ‫شديم‪ .‬روني بعد از بازي عذرخواهي كرده بود اما‬ ‫تاثيري روي تخفيف مجازات وي نگذاشت‪».‬‬

‫«موريني�و ه�ر س�ه‬ ‫مهاج�م خ�ود را دارد‪.‬‬ ‫هيگواي�ن بنزم�ا و‬ ‫آدبايور آماده اند؛ اين‬ ‫گلزن�ان مي‌توانند در‬ ‫م�اه حيات�ي آوريل به‬ ‫داد مادري�د برس�ند»‬ ‫تيت�ر اول «آس» و‬ ‫توضيحات آن اس�ت‪.‬‬ ‫«فرناندو آلونس�و‪ :‬هنوز تازه اول راه اس�ت‪ ،‬ما‬ ‫فق�ط يك دور مس�ابقه داديم»‪ .‬پي�روزي تيم‬ ‫بس�كتبال رئال برابر والنس�يا نيز ب�ا اين تيتر‬ ‫برجسته شده‪« :‬ما به بارسلونا مي‌رويم‪».‬‬

‫‪Corriere dello sport‬‬ ‫«پيشنهاد شگفت‬ ‫انگي�ز ب�راي بازيك�ن‬ ‫بااس�تعداد س�انتوس‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫يووه‪-‬نيم�ار؛‬ ‫ميلي�ون» خب�ر يك‬ ‫«كوري�ره» اس�ت كه‬ ‫هم�راه ب�ا «س�فر ‪15‬‬ ‫هزار هوادار ناپولي به‬ ‫بولوني�ا»‪« ،‬فان‌بومل‪:‬‬ ‫من با ميالن هميشه برنده‌ام»‪« ،‬موراتي روحيه‬ ‫تي�م را باال برد‪ :‬حاال ما منس�جم هس�تيم» و‬ ‫«ايجنت پاستوره‪ :‬او در كنار توتي فوق‌العاده‬ ‫مي‌شود» در اين روزنامه چاپ شده‪.‬‬

‫‪Kicker‬‬ ‫«چگون�ه ش�الكه‬ ‫اينت�ر را در هم كوبيد‪:‬‬ ‫چك�ش‪ .‬رانگنيك كار‬ ‫بزرگ�ي ك�رد و آماده‬ ‫ديدار با ماگات ش�د»‬ ‫تيت�ر ي�ك كيك�ر‬ ‫درباره ليگ قهرمانان‬ ‫اس�ت‪« .‬چلس�ي‬ ‫صفر‪-‬منچس�تر يك‪،‬‬ ‫حريف ش�الكه كدام اس�ت؟»‪« ،‬كلوپ‪ :‬با اين‬ ‫پيش‌گويي‌ها موافق نيس�تم»‪« ،‬روبن‪ :‬فان در‬ ‫ويل را بياوريد» و «مرب�ي هامبورگ‪ :‬هركس‬ ‫خوب باشد‪ ،‬مي‌ماند» نيز روي جلد رفته اند‪.‬‬

‫‪El Mundo Deportivo‬‬ ‫« ا ل ‌مو ن�د و‬ ‫دپورتيوو» به جاي حرف‬ ‫‪ A‬در «كالس�يكوز» از‬ ‫عدد ‪ 4‬اس�تفاده كرده‬ ‫و نوش�ته‪«:‬در طول ‪18‬‬ ‫روز بارس�لونا و رئ�ال‬ ‫مادريد ‪ 4‬بار رودرروي‬ ‫هم ق�رار مي‌گيرند تا‬ ‫تكليف قهرمان ليگ‪،‬‬ ‫ج�ام حذف�ي اس�پانيا و لي�گ قهرمان�ان اروپا‬ ‫مش�خص ش�ود»‪ .‬همچنين اين روزنامه طرفدار‬ ‫بارسلونا‪ ،‬جايزه بهترين بازيكن ماه را به جرارد‬ ‫پيكه داده است‪.‬‬

‫اس��پانيا و توئنت��ه برگزار ش��د‪ .‬ويا رئ��ال ‪-3‬صفر از‬ ‫حريف��ش تا پايان نيم��ه اول جلو بود و در نيمه دوم‬ ‫هم دو گل ديگر به ثمر رساند‪.‬‬ ‫جوزپه روس��ي همانطور كه انتظ��ار مي‌رفت از‬ ‫گلزنان آنها در اين مسابقه بود و نهمين گل اروپايي‬ ‫خودش را زد‪ .‬خوان كارل��وس گاريدو مربي ويارئال‬ ‫اظهار داش��ت تيمش گام بزرگي به س��وي صعود به‬ ‫نيمه نهايي برداش��ته اس��ت‪« :‬هنوز يك بازي ديگر‬ ‫مانده ولي ما نصف بيش��تر راه را آمده‌ايم‪.‬با اين حال‬ ‫بهتر است مراقب باش��يم‪ .‬از هواداران هم ممنونم‪».‬‬ ‫تنها نكت��ه ناراحت‌كنن��ده اين بازي ب��راي گاريدو‬ ‫آس��يب‌ديدگي گوانزالو رودريگس ب��ود‪« :‬اين اتفاق‬ ‫نبايد مي‌افتاد‪ .‬يانكو تكل بدي زد‪».‬‬ ‫ميش��ل پرودوم مربي توئنت��ه از تصميم بحث‬ ‫برانگي��ز خودش براي ب��ه ميدان فرس��تادن تيم با‬ ‫سيس��تم ‪ 3-4-3‬دفاع كرد‪« :‬ي��ك چهارم اول بازي‬ ‫خوب پيش رفت اما دو گل خورديم كه جاي تاسف‬ ‫اس��ت‪ .‬از آن به بع��د نظم بازي ما ب��ه هم ريخت و‬ ‫ب��ازي را ره��ا كرديم‪ .‬جل��وي برم��ن همين طوري‬ ‫بازي كرديم و موف��ق بوديم اما امروز اوضاع بر وفق‬ ‫مرادمان نبود‪».‬‬

‫ليگبرتر‬

‫بازي ‬ ‫تيم ‬ ‫رديف ‬ ‫‪ 1‬منچستريونايتد ‪ 31‬‬ ‫‪ 30‬‬ ‫آرسنال ‬ ‫‪ 2‬‬ ‫منچسترسيتي ‪ 31‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 30‬‬ ‫چلسي ‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 30‬‬ ‫تاتنهام ‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫ليورپول ‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫اورتون ‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫بولتون ‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫نيوكاسل ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫فوالم ‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 11‬استوك‌سيتي ‪ 31‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫ساندرلند ‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 13‬وست‌برومويچ ‪ 31‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫بلكبرن ‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ 30‬‬ ‫بيرمنگام ‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫استون‌ويال ‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫بلكپول ‬ ‫‪ 17‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫وستهام ‬ ‫‪ 18‬‬ ‫‪ 19‬ولورهمپتون ‪ 31‬‬ ‫‪ 31‬‬ ‫ويگان ‬ ‫‪ 20‬‬

‫رديف ‬ ‫‪ 1‬‬

‫بر د‬ ‫‪ 19‬‬ ‫‪ 17‬‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 6‬‬

‫مساوي باخت ‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ 11 10‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 11 11‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 10 13‬‬ ‫‪ 13 10‬‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 13 11‬‬ ‫‪ 17‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 12 13‬‬

‫امتياز ‬ ‫‪66‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬

‫بوندسليگا‬

‫تيم ‬ ‫دورتموند ‬

‫بازي ‬ ‫‪ 28‬‬

‫ي باخت ‬ ‫بر د مس��او ‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 20‬‬

‫امتياز ‬ ‫‪65‬‬

‫‪ 2‬‬

‫بايرلوركوزن ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 17‬‬

‫‪ 7‬‬

‫‪ 4‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ 3‬‬

‫بايرن‌مونيخ ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 15‬‬

‫‪ 6‬‬

‫‪ 7‬‬

‫‪51‬‬

‫‪ 4‬‬

‫هانوفر ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 16‬‬

‫‪ 2‬‬

‫‪ 10‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ 5‬‬

‫ماينتس ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 14‬‬

‫‪ 3‬‬

‫‪ 11‬‬

‫‪45‬‬

‫‪ 6‬‬

‫نورنبرگ ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 12‬‬

‫‪ 6‬‬

‫‪ 10‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 7‬‬

‫هامبورگ ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 12‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪ 11‬‬

‫‪41‬‬

‫‪ 8‬‬

‫فرايبورگ ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 11‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪ 12‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ 9‬‬

‫هوفنهايم ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 9‬‬

‫‪ 10‬‬

‫‪ 9‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ 10‬‬

‫شالكه ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 10‬‬

‫‪ 6‬‬

‫‪ 12‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 11‬‬

‫كلن ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 10‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪ 13‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 12‬‬

‫وردربرمن ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 8‬‬

‫‪ 9‬‬

‫‪ 11‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 13‬‬

‫اينتراخت ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 9‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪ 14‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ 14‬‬

‫كايزرسالترن ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 8‬‬

‫‪ 7‬‬

‫‪ 13‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ 15‬‬

‫اشتوتگارت ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 8‬‬

‫‪ 6‬‬

‫‪ 14‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ 16‬‬

‫ولفسبورگ ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 6‬‬

‫‪ 10‬‬

‫‪ 12‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 17‬‬

‫سن‌پائولي ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 8‬‬

‫‪ 4‬‬

‫‪ 16‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ 18‬‬

‫مونشن‌گالدباخ ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 6‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪ 17‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 19‬گل‪ :‬گومز (بايرن‌مونيخ)‪ ،‬سيسه (فرايبورگ)‪ 16‬گل‪ :‬گكاس (اينتراخت)‬ ‫‪ 13‬گل‪ :‬باريوس (دورتموند)‪ 12-‬گل‪ :‬شورله (ماينتس)‪ ،‬ياكنان (هانوفر)‪،‬‬ ‫رائول (شالكه)‪ ،‬پودولسكي و نوواكوويچ (كلن)‬ ‫‪ 11‬گل‪ :‬الكيچ (كايزرسالترن) ‪ 10 -‬گل‪ :‬ژكو (ولفسبورگ)‬ ‫‪ 9‬گل‪ :‬آلميدا (برمن)‪ ،‬ويدال (لوركوزن)‪ ،‬مولر و روبن (بايرن مونيخ)‬

‫زيدان در مراسم افتتاحيه ورزشگاه گروژني‬

‫زين الدين زيدان اس��طوره فوتبال فرانس��ه ماه‬ ‫آينده براي ش��ركت در مراس��م افتتاح يك استاديوم‬ ‫جدي��د به جمهوري جنگ زده چچن روس��يه س��فر‬

‫جدول ليگ هاي اروپايي‬

‫‪20‬گل‪:‬برباتوف(يونايتد)‪19-‬گل‪:‬توس(سيتي)‪ 13-‬گل‪ :‬بنت (استون ويال)‬ ‫‪ 12‬گل‪:‬نوالن(نيو كاسل)‬ ‫‪ 11‬گل‪ :‬فان پرسي (آرسنال)‪،‬كارول (ليورپول)‪ ،‬هرناندس(يونايتد)‬ ‫‪ 10‬گل‪ :‬فان در فارت (تاتنهام)‪ ،‬دمپسي(فوالم)‪ ،‬اودموينگيه (وست بروم)‪،‬‬ ‫الماندر(بولتون)‪ ،‬دروگبا (چلسي)‪ ،‬روني (يونايتد)‬

‫جشنواره گل در ليگ اروپا‬

‫ليگ اروپا ش��ب پرگلي را سپري كرد چون در‬ ‫مجموع همه بازي‌ها ‪ 19‬گل به ثمر رسيد‪ .‬هت‌تريك‬ ‫فالكائ��و‪ ،‬پورتو تيم تازه قهرمان لي��گ پرتغال را در‬ ‫ديدار با اس��پارتاك مسكو به پيروزي ‪-5‬يك رساند‪.‬‬ ‫اين دومين هت تريك او در مس��ابقات اروپايي اين‬ ‫فص��ل بود كه وي را ب��ا ‪ 10‬گل زده در صدر جدول‬ ‫گلزن��ان قرار داده‪ .‬آندره ويالس بواس مربي اين تيم‬ ‫به خاطر پيروزي پرگل تيمش بسيار خوشحال است‬ ‫ام��ا نمي‌خواهد از حاال صعود پورتو به نيمه نهايي را‬ ‫قطعي ش��ده تلقي كند‪« :‬نتيجه خيلي خوبي است‪.‬‬ ‫نيمه دوم بازي عالي بود‪ .‬اس��پارتاك حريف كوچكي‬ ‫نب��ود و بازيكن��ان خالق زي��ادي ه��م دارد اما بايد‬ ‫تمركزمان را حفظ كنيم و زياد هيجان‌زده نش��ويم‪.‬‬ ‫هنوز صعود ما قطعي نش��ده اس��ت‪ ».‬والري كارپين‬ ‫مربي اس��پارتاك مس��ووليت اين باخت س��نگين را‬ ‫بر عهده گرفته اس��ت‪ .‬م��ردان او در نيمه اول چند‬ ‫موقعيت داشتند اما موفق نشدند كه هلتون كاپيتان‬ ‫و س��نگربان پورت��و را به زانو دربياورن��د‪« :‬طي ‪25‬‬ ‫دقيق��ه اول بازي پاياپ��اي بود اما زمان��ي كه عقب‬ ‫افتاديم ديگر رشته بازي از دستمان در رفت‪».‬‬ ‫بنفيكا هموطن پورتو كه مصمم بود بعد از ‪17‬‬

‫‪As‬‬

‫كلوپ‪ :‬خيالم راحت نيست‬

‫كوالك پورتو‪ ،‬بنفيكا و ويارئال‬

‫سال به نيمه نهايي يك جام اروپايي برود آيندهوون‬ ‫را با ‪ 4‬گلي كه س��تاره ه��اي آرژانتيني‌اش ادواردو‬ ‫س��الويو‪ ،‬پابلو آيم��ار و خاوير س��اويوال زدند در هم‬ ‫كوبي��د‪ .‬آنها در تمام��ي جنبه‌هاي ب��ازي از حريف‬ ‫هلندي خود برتر بودند و انتقام فينال س��ال ‪1988‬‬ ‫اروپا را كه ب��ه آيندهوون در ضربات پنالتي باختند‪،‬‬ ‫گرفتند‪ .‬ژرژ ژس��وس هم به رغم اين برد كار را تمام‬ ‫ش��ده نمي‌داند و پيش‌بيني كرده كه حريف هلندي‬ ‫در خان��ه‌اش كار را براي آنها بس��يار دش��وار خواهد‬ ‫كرد‪« :‬با س��ه گل بيشتر به هلند مي‌رويم اما چيزي‬ ‫قطعي نش��ده‪ .‬آيندهوون از گلزن‌ترين تيم‌هاي اروپا‬ ‫اس��ت‪ .‬اما ما از لحاظ تاكتيكي انس��جام بيش��تري‬ ‫داش��تيم‪ ».‬او از ه��واداران بنفيكا ب��ه خاطر حضور‬ ‫پرشور تشكر كرد‪.‬‬ ‫ديناموكي��ف در خان��ه خ��ودش با ب��راگا ديگر‬ ‫نماينده پرتغال به تس��اوي يك‪ -‬يك رسيد‪ .‬آندري‬ ‫ش��وچنكو در اين مسابقه ‪ 15‬دقيقه پس از ورودش‬ ‫در نيمه دوم اخراج ش��د‪ .‬او ظرف ‪ 8‬دقيقه دو كارت‬ ‫زرد گرفت‪.‬‬ ‫در آخري��ن ديدار اين مرحله از ليگ اروپا ديگر‬ ‫مس��ابقه پرگل ميان ويارئال تنه��ا نماينده بازمانده‬

‫پيشخوان روزنامه هاي جهان‬

‫مي‌كند‪ .‬اس��تاديوم احمد قديراف ‪ 19‬ارديبهشت در‬ ‫گروژني پايتخت چچن افتتاح مي‌شود‪.‬قديراف‪ ،‬رهبر‬ ‫فقيد چچن در سال ‪ 2004‬و در مراسمي در ورزشگاه‬ ‫كنوني چچن بر اثر بمب گذاري كش��ته ش��د و پس‬ ‫از او پس��رش‪ ،‬رمضان قديراف رهبري اين جمهوري‬ ‫رابر عهده گرفت‪ .‬رييس سازمان ورزش چچن‪ ،‬حيدر‬ ‫آلخانوف گف��ت زيدان دعوت ش��ان را پذيرفته و در‬ ‫حال تالش هستند تا از حضور ميشل پالتيني رييس‬ ‫يوفا نيز در اين مراس��م مطمئن شوند‪«:‬ما اميدواريم‬ ‫پالتيني بزرگ در مراسم حضور يابد اما زيدان شركت‬ ‫در اين جش��ن را تاييد كرده است‪ ».‬تيم فوتبال ترك‬ ‫گروژن��ي چند وق��ت پيش با اس��تخدام رود گوليت‪،‬‬ ‫س��تاره س��ابق تيم ملي هلند به‌عنوان مربي خبرساز‬ ‫ش��ده بود‪ .‬ماه گذشته هم يك تيم محلي با مربيگري‬ ‫رمضان قديراف با تيم قديمي‌هاي برزيل كه در ميان‬ ‫ش��ان ببت��و و دونگا‪-‬قهرمانان ج��ام جهاني ‪-1994‬‬ ‫حضور داش��تند بازي كرد‪ .‬چچن خواهان استقالل از‬ ‫روسيه و گروژني با دو جنگ در ‪ 15‬سال اخير ويران‬ ‫شده هرچند تا حدي بازسازي شده‪.‬‬

‫لوشامپيونا‬

‫تي ‬ ‫م‬ ‫رديف ‬ ‫ليل ‬ ‫‪ 1‬‬ ‫مارسي ‬ ‫‪ 2‬‬ ‫رن ‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ليون ‬ ‫‪ 4‬‬ ‫پاري‌سن‌ژرمن ‬ ‫‪ 5‬‬ ‫مون‌پوليه ‬ ‫‪ 6‬‬ ‫سنت‌اتين ‬ ‫‪ 7‬‬ ‫بوردو ‬ ‫‪ 8‬‬ ‫لوريان ‬ ‫‪ 9‬‬ ‫سوشو ‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تولوز ‬ ‫‪ 11‬‬ ‫نانسي ‬ ‫‪ 12‬‬ ‫برست ‬ ‫‪ 13‬‬ ‫كائن ‬ ‫‪ 14‬‬ ‫نيس ‬ ‫‪ 15‬‬ ‫والنسين ‬ ‫‪ 16‬‬ ‫اوسر ‬ ‫‪ 17‬‬ ‫موناكو ‬ ‫‪ 18‬‬ ‫النس ‬ ‫‪ 19‬‬ ‫‪ 20‬آرله آوينيون ‬

‫بازي ‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬ ‫‪ 29‬‬

‫بر د‬ ‫‪ 16‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 1‬‬

‫ي باخت ‬ ‫مس��او ‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 10 11‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 13‬‬ ‫‪ 8‬‬ ‫‪ 15‬‬ ‫‪ 9‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪ 13 10‬‬ ‫‪ 19‬‬ ‫‪ 9‬‬

‫امتياز ‬ ‫‪58‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪20‬گل‪ :‬س��او (ليل)‪ 16-‬گل‪ :‬گامي��رو (لوري��ان)‪15-‬گل‪ :‬العربي (كائن)‬ ‫‪13‬گل‪ :‬ننه (پاري‌سن‌ژرمن)‪ ،‬ليساندرو لوپس (ليون) ‪ 12-‬گل‪ :‬ژروينيو‬‫(ليل)‪،‬پوژول (والنس��ين) ‪ 11-‬گل‪:‬مايگا (سوشو)‪ ،‬ايديه (سوشو) ‪10-‬گل‪:‬‬ ‫مودست (بوردو)‌‪ ،‬گوميس(ليون)‪ ،‬پايه (سنت‌اتين) ‪ 9-‬گل‪ :‬رمي (مارسي)‬


‫‪No.3929 - 9 Apr 2011 www.iran-varzeshi.com‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪ ■ 3929‬شنبه ‪ 20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي االول ‪1432‬‬

‫مظلومي‪ :‬عدالت نيست با ‪ 4‬روز استراحت به مصاف تراكتور برويم‬

‫سوژه روز‬ ‫با وجود تكذيب و انكار‬

‫قهر محمدي به خاطر يكي از مدافعان استقالل‬

‫كار خانوادگي داشتم‪ ،‬زود رفتم‬

‫محمد محمدي‪ :‬كدام قهر‪ ،‬شايعه است!‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬محمدي در مصاحبه‌اي‬ ‫دليل زود خارج ش��دن از ورزش��گاه آزادي‬ ‫را اع�لام كرده؛ قضاوتش با خ��ود هواداران‬ ‫اس��تقالل‪« :‬بازي كه تمام ش��د ب��ه خاطر‬ ‫اينكه برادر همس��رم از آلمان به ايران آمده‬ ‫ب��ود خيلي عجله داش��تم‪ .‬وقتي به رختكن‬ ‫آمدم ديدم همس��رم چن��د بار ب��ا موبايلم‬ ‫تم��اس گرفته و به همي��ن خاطر از حنيف‬ ‫عم��ران‌زاده خواهش كردم س��ريع من را به‬ ‫هتل برس��اند‪ .‬از آنجايي كه روي قول و قرار‬ ‫خيلي دقيق هس��تم‪ ،‬سخت بود كه بدقولي‬ ‫كنم و ب��ه همين خاطر ناراحت ش��دم‪ .‬به‬ ‫خاطر اينكه عجله داش��تم زياد در رختكن‬ ‫نماندم و س��ريع ب��ه فرودگاه رفت��م‪ .‬وقتي‬ ‫ب��ه منزل رس��يدم در س��ايت‌ها خواندم كه‬ ‫محمدي قهر كرده است‪ .‬فكر مي‌كنم وقتي‬ ‫دوباره اس��تقالل روي غلتك افتاده بايد بار‬

‫ديگر شاهد چنين حرف‌هايي باشيم‪ .‬بعضي‬ ‫از دوس��تان در حال ش��يطنت هستند و هر‬ ‫زمان كه اس��تقالل نتيجه مي‌گيرد ش��روع‬ ‫به س��نگ‌اندازي مي‌كنند‪ .‬آن دوستاني كه‬ ‫بحث قهر من را مطرح كردند و لطف كردند‬ ‫و گفتند محمدي از استقالل قهر كرد‪ ،‬شايد‬ ‫تص��ور مي‌كنند كه خاله‌بازي اس��ت و من‬ ‫هم در حال نقش بازي كردن هستم‪ .‬باز هم‬ ‫مي‌گويم كار خانوادگي داشتم و از مسووالن‬ ‫باشگاه هم تشكر مي‌كنم كه نگران من شدند‬ ‫و تماس گرفتند اما من همين مسائلي را كه‬ ‫به شما گفتم به آنها هم گفتم‪.‬‬ ‫محم��دي حرف‌هاي خ��ود را ب��ا اين‬ ‫جمالت به پايان مي‌برد‪« :‬در اين دو س��الي‬ ‫كه در اس��تقالل بازي ك��ردم فكر نمي‌كنم‬ ‫مثل بازي مقابل پاختاكور از استقالل ديده‬ ‫باشيم‪» .‬‬

‫مصاحبه و خبر‬ ‫بازيكن خوب از چشم كروش دور نمي‌ماند‬

‫آرش برهاني‪ :‬آقاي گل شدم تعجب نكنيد!‬

‫اي��ران ورزش��ي‪ -‬آرش برهان��ي ح��اال‬ ‫پرروحيه‌ترين بازيكن استقالل است‪ .‬مهاجم‬ ‫توانمن��د آبي‌ها ش��رايط تيمش بع��د از برد‬ ‫مقاب��ل پاختاكور را خ��وب ارزيابي مي‌كند‪:‬‬ ‫«خیلی‌ه��ا فک��ر می‌کردند ما بع��د از دربی‬ ‫مغرور مي‌ش��ويم اما با بازی خوبی که مقابل‬ ‫پاختاکور ارائه دادیم معلوم ش��د که نه تنها‬ ‫مغرور نیس��تیم بلکه ب��ه چیزهای مهمتر از‬ ‫دربی فک��ر می‌کنیم‪ ».‬آرش ش��انس صعود‬ ‫از گ��روه ‪ B‬آس��يا را هم ك��م نمي‌داند‪« :‬ما‬ ‫‪ 4‬امتی��از داریم و ‪ 3‬ب��ازی دیگر باقی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬من به صعود فک��ر نمی‌کنم بلکه به‬ ‫س��رگروهی و پیروزی در ب��ازی تک حذفی‬ ‫مرحله یک هشتم نهایی فکر می‌کنم‪».‬‬ ‫آرش مي‌خواهد آقا گل ليگ بشود! آيا‬ ‫شدني اس��ت؟ او جواب سوال ما را مي‌دهد‪:‬‬ ‫«‪ 6‬ب��ازی از لیگ باقی مان��ده و من ‪ 5‬گل‬ ‫از صدر جدول گلزنان عقب هس��تم‪ .‬اگر به‬ ‫همی��ن روند ادامه دهم می‌توانم خودم را به‬

‫صدر ج��دول گلزنان برس��انم‪ .‬این موضوع‬ ‫اهمی��ت زیادی ب��رای ندارد اما خوش��حال‬ ‫می‌شوم اگر یک‌بار دیگر با پیراهن استقالل‬ ‫آقای گل لیگ شوم‪ .‬آقاي گل شدم چندان‬ ‫تعجب نكنيد‪».‬‬ ‫ش��انس اس��تقالل براي قهرماني زياد‬ ‫اس��ت؟ آرش بار ديگر به اين موضوع اشاره‬ ‫مي‌كن��د‪« :‬صددرصد ش��انس داریم‪ .‬همان‬ ‫حرف��ی ک��ه در برنام��ه ‪ 90‬زدم را تک��رار‬ ‫می‌کنم‪ .‬اس��تقالل یا قهرمان می‌ش��ود یا با‬ ‫بدشانسی نایب قهرمان‪ .‬آن موقع حرف من‬ ‫برای خیلی‌ها غیرمنطقی بود اما اس��تقالل‬ ‫واقعا ش��رایط خوب و پتانس��یل باالیی دارد‬ ‫ک��ه می‌توان��د در لی��گ قهرمانان آس��یا و‬ ‫لیگ برتر نمایش مقتدرانه‌ای داش��ته باشد‪.‬‬ ‫اس��تقالل می‌تواند به امتیاز سپاهان برسد‪.‬‬ ‫ای��ن ح��رف را از روی احساس��ات نمی‌زنم‬ ‫بلک��ه اطمین��ان دارم همبازی‌هايم از پس‬ ‫ای��ن کار برمی‌آیند‪ .‬این را ه��م باید بگویم‬ ‫که استقالل کار دش��واری برای رسیدن به‬ ‫صدر دارد اما صدرنشینی غیرمنطقی و دور‬ ‫از دسترس نیس��ت‪ .‬حرف‌هاي پاياني آرش‬ ‫اش��اره به س��رمربي تيم ملي دارد‪« :‬کروش‬ ‫مربی بزرگي است و قطعا بازیکنان خوب از‬ ‫چش��م او دور نمی‌مانند‪ .‬خیلی دوست دارم‬ ‫دوب��اره به تیم ملی دعوت ش��وم و امیدوارم‬ ‫با ادامه بازی‌های خوبم برای اس��تقالل این‬ ‫اتفاق بیفتد‪».‬‬

‫رضا حميدي‬

‫‪Reza Hamidi‬‬

‫تصور مي‌كني بعد از يك برد شيرين وقتي با سرمربي‬ ‫استقالل مواجه مي‌شوي خوشحالي زايدالوصف او را تماشا‬ ‫كني اما پس از يك احوالپرس�ي كوت�اه ديري نمي‌پايد كه‬ ‫مظلومي ش�دت ناراحتي خ�ود را از برنامه‌ريزي س�ازمان‬ ‫ليگ به رخ مي‌كش�د! پرويز مظلومي با اينكه در ش�رايط‬ ‫روحي رواني مطلوبي پس از پيروزي بر پاختاكور قرار دارد‬ ‫اما به شدت نگران بازي يكشنبه است‪.‬‬ ‫او بارها از خود اين س�وال را مي‌پرسد كه چگونه با ‪4‬‬ ‫روز تمرين‪ ،‬رفتن به مصاف تيمي كه از ‪ 10‬روز پيش تمرين‬ ‫مي‌كند‪ ،‬عدالت رعايت مي‌ش�ود؟! انگار س�وال غلطي هم‬ ‫نيست‪...‬‬ ‫جابجايي‌هاي ش�ما در دقيقه ‪ 73‬باعث ش�د استقالل‬ ‫ي�ك گل ديگ�ر هم در دقاي�ق پاياني بزند و ب�ه رتبه دوم‬ ‫برود‪.‬‬ ‫‪ ...‬خوشحالم از اينكه بازي را دقيق نگاه مي‌كنيد‪ .‬اميدوارم‬ ‫آنه��ا كه مغرضان��ه از ما انتقاد مي‌كنند اي��ن تحليل‌ها را ببينند‪.‬‬ ‫توجه زيادي به مسائل تاكتيكي داريم و خوشحالم جابجايي‌هاي‬ ‫ما جواب داد‪.‬‬ ‫برخالف بازي‌هاي قبل آرش را تعويض نكرديد‪.‬‬ ‫م��ن به دقت بازيكنان را زير نظ��ر دارم‪ .‬وقتي آنها روحيه‬ ‫دارند دليلي بر تعويض‌ش��ان نيس��ت‪ .‬احس��اس كردم برهاني از‬ ‫روحيه مطلوبي برخوردار اس��ت‪ .‬ب��راي همين تعويضش نكردم و‬ ‫خوشبختانه او هم گل زد‪.‬‬ ‫دليل اينكه جباري را بخشيديد چه بود؟‬ ‫مجتب��ي تماس گرفت و گفت ديگ��ر بي‌نظمي نمي‌كنم‪ .‬فكر‬ ‫مي‌كنم جباري قدري عصبي بود كه آن حرف‌ها را زد‪ .‬با اين حال من‬ ‫اجازه نمي‌دهم جباري با حاشيه‌ها تيتر يك روزنامه‌ها بشود‪ .‬جباري‬

‫ايران ورزشي‪ -‬بيهوش روي زمين افتاده‬ ‫بود هم‌تيمي‌هايش نگران باالي سرش ايستاده‬

‫جريمه ‪ AFC‬در انتظار استقالل‬ ‫رعايت نشدن برخي قوانین کنفدراسیون‬ ‫فوتبال آس��یا جریمه مالی در انتظار باش��گاه‬ ‫استقالل قرار داده است‪ .‬طبق قوانین آسیا در‬ ‫نشست خبری پس از بازی های لیگ قهرمانان‬ ‫آس��یا باید توپ بازی ه��ا روی میز مربیان دو‬

‫تیم قرار داده ش��ود که این کار توسط باشگاه‬ ‫استقالل صورت نگرفت‪ .‬ناظر بازی استقالل‪-‬‬ ‫پاختاکور در پایان بازی روز چهارشنبه به این‬ ‫موضوع اش��اره کرد تا مش��خص شود جریمه‬ ‫مالی در انتظار آبی پوشان تهرانی است‪.‬‬

‫عملكرد خط دفاع مقابل پاختاكور خوب بود‬

‫پژمان منتظري‪ :‬با حمايت هواداران تراكتور را هم مي‌بريم‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬پژمان منتظري مقابل‬ ‫تيم پاختاكور عملكرد چندان بدي نداشت‪.‬‬ ‫مدافع استقالل درباره اين بازي حرف‌هايي‬ ‫مي‌زند‪« :‬در اين بازي مستحق برد بوديم و به‬ ‫شخصه طي اين چند سالي كه در استقالل‬ ‫حضور داشتم اين بازي بيشتر از بقيه به من‬ ‫چس��بيد‪ .‬استقالل خيلي هجومي بازي كرد‬ ‫و ب��ا اين ش��رايط اين ب��ازي و نتيجه‌اش به‬ ‫ما كمك كرد تا حاال با تمركز بيش��تري در‬ ‫آس��يا به ميدان برويم و از گروهمان صعود‬ ‫كنيم‪».‬‬

‫منتظ��ري از هواداران اس��تقالل بابت‬ ‫حضور در ورزش��گاه تشكر مي‌كند‪« :‬از همه‬ ‫آنها تش��كر كنم كه در آن شرايط و با وجود‬ ‫بارش ش��ديد باران ما را تنها نگذاش��تند و‬ ‫براي حمايت از استقالل به ورزشگاه آمدند‪.‬‬ ‫م��ن به ش��خصه و ب��ه عنوان ي��ك بازيكن‬ ‫اس��تقالل از همه آنه��ا خواهش مي‌كنم كه‬ ‫روز يكش��نبه هم بيايند و در بازي س��خت‬ ‫مقابل تراكتورس��ازي حضور پررنگي داشته‬ ‫باش��ند‪ ».‬مدافع استقالل عملكرد خط دفاع‬ ‫را ه��م مطلوب مي‌داند‪« :‬م��ن فكر مي‌كنم‬ ‫مدافعان ما عملكرد بدي نداشته‌اند‪ .‬بازي رو‬ ‫به جلو و هجومي اس��تقالل در بازي مقابل‬ ‫پاختاكور باعث ش��د تا روي ضدحمالت دو‬ ‫ب��ار دروازه‌مان باز ش��ود‪ ».‬حرف‌هاي پاياني‬ ‫منتظري درباره بازي با تراكتور است‪« :‬بازي‬ ‫آس��اني پيش‌رو نداريم اما فق��ط به برد نياز‬ ‫داري��م‪ .‬مطمئنم ب��ا حمايت ه��واداران اين‬ ‫بازي را هم با پيروزي پش��ت س��ر خواهيم‬ ‫گذاشت‪».‬‬

‫بايد با بازي خوبش تيتر يك روزنامه‌ها باش��د براي همين هم هست‬ ‫كه سختگيري مي‌كنم‪ .‬ما آرامش تيم را از سر راه نياورده‌ايم‪.‬‬ ‫برتري مقابل پاختاكور ش�ما را مدعي ك�رد‪ ،‬از اين گروه‬ ‫صعود مي‌كنيد؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬صعود اس��تقالل از اين گ��روه قطعي اس��ت‪ .‬ما در هر‬ ‫ش��رايطي از گروه‌مان صعود مي‌كني��م و من اين را به همه هواداران‬

‫چند تكه از بازي آسيايي استقالل‬

‫‪ ...‬سالمي به طراوت باران‬ ‫حمید رضا عرب‬ ‫‪Hamid Reza Arab‬‬

‫مقدم��ه – آبي‌ه��اي قعرنش��ين در گروه ‪B‬‬ ‫ليگ قهرمانان آس��يا حاال در رتبه دوم قرار دارند‬ ‫و شانس‌ش��ان براي صعود از اين گروه كم نيست‪.‬‬ ‫در حالي كه به واس��طه تساوي سرخ‌ها در تاشكند‬ ‫به نظر مي‌رس��يد اس��تقالل هم در ته��ران راه به‬ ‫جايي نبرد اما شاگردان مظلومي طي يك نمايش‬ ‫خيره‌كننده و حيرت‌انگيز ‪ 4‬گل به حريف زدند –‬ ‫‪ 4‬گل ه��م نزدند – تا در يك عصر باراني بار ديگر‬ ‫به آسيا سالم كنند‪ .‬آيا اين استقالل مي‌تواند الاقل‬ ‫از گروه��ش صعود كرده و در مراحل بعد با تقويت‬ ‫هرچه بيش��تر تيم خود حتي ش��انس قهرماني در‬ ‫آسيا پيدا كند؟ به نظر مي‌رسد اين پيروزي آنقدر‬ ‫براي اس��تقالل روحيه‌آور هس��ت ك��ه آنها زمزمه‬ ‫قهرماني دوباره سر مي‌دهند!‬ ‫شوكه شد‪ ،‬شوكه كرد!‬ ‫هنوز بازي شروع نشده بود كه ساويچ‬ ‫با كم��ك پژمان منتظري ت��ور دروازه‬ ‫را لرزان��د‪ .‬توپ تاب برداش��ت و دور از‬ ‫دس��تان محمدي به تور چس��بيد‪ .‬استقالل خيلي‬ ‫زود ش��وكه ش��د؛ آيا قرار اس��ت در روز باراني آن‬ ‫اتفاق تلخي كه س��ال‌ها پي��ش مقابل تيم آنيانگ‬ ‫كره جنوبي رخ داد تكرار ش��ود؟ در ظاهر شرايط‬ ‫براي ازبك‌ها مهيا بود اما اس��تقالل كه زود شوكه‬ ‫شده بود خيلي س��ريع حريف را شوكه كرد‪ .‬ابتدا‬ ‫هافب��ك عراق��ي دروازه را باز ك��رد و بعد نوبت به‬ ‫مجيدي رس��يد تا هنر و تيزهوشي‌اش را بار ديگر‬ ‫در عرصه مس��ابقات آس��يايي به رخ بكشد‪ .‬آبي‌ها‬ ‫قبل از دقيقه ‪ 24‬خيلي زود خود را از ش��وك گل‬

‫زودهنگام حريف خارج كردند‪.‬‬ ‫متكي نيست؛ حتي به فرهاد!‬ ‫اس��تقالل به هي��چ بازيكن��ي متكي‬ ‫نيس��ت‪ .‬حتي اگ��ر آن بازيكن نامش‬ ‫فرهاد مجيدي باش��د‪ .‬در سومين بازي‬ ‫در ليگ قهرمانان آس��يا آبي‌ه��ا فرصت يافتند بار‬ ‫ديگ��ر اين پي��ام مهم را كه به هي��چ فردي متكي‬ ‫نيس��تيم به گوش آسيا برس��انند‪ .‬فرهاد مجيدي‬ ‫دقيقه ‪ 39‬به دليل كشيدگي ران پا از ميدان بيرون‬ ‫رفت اما نه تنها از قدرت هجومي اس��تقالل كاسته‬ ‫نش��د بلكه مهاجمان اين تيم سيري‌ناپذيرتر از هر‬ ‫زم��ان ديگري بر دروازه حري��ف تاختند البته اين‬ ‫‪ 39‬دقيق��ه هم كافي بود تا فرهاد دروازه پاختاكور‬

‫را باز كند‪ .‬شايد به همين دليل فرهاد رضايت داد‬ ‫خيلي زود تعويض شود وگرنه ممكن بود او با درد‬ ‫نيمه اول را به پايان برساند!‬ ‫سيدصالحي مردي براي آسيا‬ ‫اس��تقالل مي‌تواند در آسيا به داشتن‬ ‫مردي همچ��ون س��يدصالحي افتخار‬ ‫كن��د! مهاج��م بلن��د قام��ت آبي‌ها بار‬ ‫ديگ��ر فرصت طلبي خود را به رخ كش��يد‪ .‬اگرچه‬ ‫س��يدصالحي يك موقعيت مس��لم گلزني را هم با‬ ‫بي‌دقت��ي از كف داد ام��ا او با گلي كه زد نش��ان‬ ‫داد در آس��يا هنوز مي‌توان روي مهارتش حساب‬ ‫كرد‪ .‬پاس طاليي شيرزاد با ضربه سر مهار نشدني‬ ‫س��يدصالحي رنگ و بوي خاصي ب��ه خود گرفت‪.‬‬

‫سيدصالحي‪ :‬هيچ وقت ادعاي آقاي گلي نداشتم‬

‫ايران ورزشي – شايد حتي خود سيدصالحي‬ ‫هم فكر نمي‌كرد بعد از گذشت ‪ 7 ،6‬ماه وقتي به‬ ‫ميادين برمي‌گردد با گل‌هايش تيم اس�تقالل را‬ ‫نجات دهد‪ ،‬اما س�يدصالحي برخالف مهاجماني‬ ‫كه بعد از بازگشت به فوتبال توانايي گلزني‌شان‬ ‫را از دس�ت مي‌دهن�د ش�روع خوب�ي داش�ت‪.‬‬ ‫س�يدصالحي در ب�ازي ب�ا پاختاكور ب�ه عنوان‬ ‫ي�ار تعويضي ب�ه ميدان آم�د اما ي�ك گل براي‬ ‫استقالل به ثمر رس�اند هرچند كه يك موقعيت‬ ‫گل صددرصد را هم از دس�ت داد‪ .‬س�يدصالحي‬ ‫درباره اتفاقات اين بازي مي‌گويد‪.‬‬ ‫چرا در تركيب اصلي نبودي؟‬ ‫من بازيكن اس��تقاللم چه يك دقيقه در بازي‬ ‫باش��م و چه ‪ 90‬دقيقه دلم مي‌خواهد براي اس��تقالل‬ ‫موثر و مفيد باشم‪.‬‬ ‫ي�ك گل زدي‪ ،‬اما ي�ك موقعيت صددرصد‬ ‫هم از دست دادي چرا؟‬

‫وقتي توپ به من رسيد بدنم جلوتر از پايم قرار‬ ‫داش��ت و از طرفي هم زمين لي��ز بود به همين خاطر‬ ‫سر خوردم و نتوانستم آن موقعيت را كه آرش ساخته‬ ‫بود گل كنم‪.‬‬ ‫از موقعي كه براي اس�تقالل ب�ازي مي‌كني‬ ‫گل‌هاي زيادي زدي به نظر مي‌رسد اگر از ابتداي‬ ‫فصل بودي آقاي گل مي‌شدي؟‬ ‫تقدير من هم همين بود‪ .‬هيچ وقت ادعاي آقاي‬ ‫گلي نداشتم همين كه االن سالم هستم خوشحالم‪.‬‬ ‫شايد وقتي قرعه‌كشي جام باشگاه‌ها انجام‬ ‫شد همه فكر مي‌كردند پاختاكور سرسخت‌ترين‬ ‫حريف استقالل است اما اينطور نشد؟‬ ‫اش��تباه نكنيد‪ .‬بردن استقالل به دليل ضعيف‬ ‫بودن آنها نيس��ت‪ .‬ما اگ��ر گل زودهنگام آنها را جواب‬ ‫نمي‌دادي��م در تهران به مش��كل مي‌خورديم‪ .‬در ابتدا‬ ‫همه فكر مي‌كردند الس��د ضعيف‌ترين تيم اس��ت اما‬ ‫ديديد كه چه تيم قوي اس��ت‪ .‬حتي مي‌گفتند النصر‬ ‫عربستان از الش��باب و الهالل ضعيف‌تر است اما ما از‬ ‫اين تيم شكس��ت خورديم پس نبايد اينطور حس��اب‬ ‫كرد چرا كه تمام تيم‌هايي كه به جام باشگاه‌ها آمدند‬ ‫قوي هستند‪.‬‬ ‫فك�ر مي‌كن�ي بتواني�د از گروه‌ت�ان صعود‬ ‫كنيد؟‬ ‫ما از گروهمان صع��ود مي‌كنيم‪ .‬من اين را به‬ ‫هواداران قول مي‌دهم‪.‬‬ ‫چقدر به قهرماني در ليگ برتر اميدواريد؟‬ ‫‪ 6‬بازي باقي مانده‪ ،‬اين ‪ 6‬بازي فينال محسوب‬ ‫مي‌ش��ود و ما بايد با تمام وجود براي قهرماني مبارزه‬ ‫كنيم‪.‬‬

‫س��يدصالحي با وجود نيمكت‌نشيني پرانگيزه و پر‬ ‫نفس وارد زمين ش��د تا عصاي دست استقالل در‬ ‫ليگ قهرمانان باشد‪ ،‬آيا حريفان آسيايي استقالل‬ ‫حرب��ه‌اي براي مهار آقاي گل س��ابق اين رقابت‌ها‬ ‫خواهند داشت؟‬ ‫جابجايي استادانه مظلومي‬ ‫دقيقه ‪ 73‬پرويز مظلومي دست به يك‬ ‫جابجايي فوق‌العاده زد‪ .‬نتيجه آن ش��د‬ ‫كه اس��تقالل باره��ا در موقعيت گلزني‬ ‫ق��رار گرفت و البته يك گل ه��م زد‪ .‬مظلومي كه‬ ‫مي‌ديد برهاني ميل و اشتياق فراواني براي گلزني‬ ‫دارد او را از پس��ت گوش راست به خط آتش برد‪.‬‬ ‫مظلومي از هوار به عنوان گوش راست بهره گرفت‬ ‫و اي��ن چپ پا در يك صحن��ه آرش برهاني را در‬ ‫موقعيت گلزني هم قرار داد كه با بدشانسي ارسال‬ ‫او با ضربه سر آرش گل نشد‪ .‬با اين حال سرانجام‬ ‫جابجاي��ي ماهرانه مظلومي ج��واب داد و برهاني‬ ‫در واپس��ين ثانيه‌ه��ا توپ را ب��ه دروازه دوخت تا‬ ‫جابجايي مظلومي بيشتر به چشم بيايد‪.‬‬ ‫گل آرش پل صعود به رتبه دوم‬ ‫گل آرش كه در واپس��ين ثانيه‌ها به ثمر‬ ‫رس��يد نش��ان داد آبي‌ها تيمي هس��تند‬ ‫سيري‌ناپذير و بسيار پرانگيزه كه اهميت‬ ‫گل ه��اي زده را ه��م خ��وب درك مي‌كنن��د‪ .‬اگ��ر‬ ‫استقالل حريف را ‪ 2-3‬شكست مي‌داد در رتبه سوم‬ ‫مي‌مان��د اما گل آرش يك رتبه جاي��گاه آنها را ارتقا‬ ‫داد‪ .‬حاال اس��تقالل از قعرنش��يني خالص ش��ده و از‬ ‫شانس فراواني براي صعود از گروه ‪ B‬برخوردار است‪.‬‬ ‫شايد با اين ميل و اشتياق و سيري‌ناپذيري مهاجمان‬ ‫پيروزي در تاشكند هم دور از ذهن نباشد!‬

‫هوار‪ :‬با فرهاد بيرون زمين هم صميمي هستم‬

‫سر نمي‌خوردم پاس آرش گل مي‌شد‬

‫مشكل شريفات حاد نيست‬ ‫بودند و دهان پرخون او را نگاه مي‌كردند‪ .‬كادر‬ ‫پزشكي استقالل خودش را به شريفات رساند‬ ‫و اي��ن بازيكن را به بي��رون زمين منتقل كرد‬ ‫اما كسي نمي‌دانس��ت چه باليي سر شريفات‬ ‫آمده است‪ ،‬به مظلومي هم گفته بودند دندان‬ ‫او شكس��ته اس��ت‪ .‬البته هيچ‌ك��دام از حدس‬ ‫و گمان‌ها درس��ت نبود چرا كه ش��ريفات نه‬ ‫دندان��ش شكس��ته بود و نه س��رش نيازي به‬ ‫مداوا داش��ت فقط دهان اي��ن بازيكن متورم‬ ‫شده بود و روز گذشته هم با همان شرايط در‬ ‫تمرين استقالل شركت كرد‪.‬‬

‫قول مي‌دهم‪.‬‬ ‫يكش�نبه با تراكتورس�ازي بازي داريد‪ .‬برتري در اين‬ ‫ب�ازي از اهميت فراواني برخوردار اس�ت و حداقل جايگاه‬ ‫شما را در رتبه دوم محكم مي‌كند‪.‬‬ ‫اجازه بدهيد قبل از اينكه درباره تراكتورسازي حرف بزنم‬ ‫به زمانبندي اين بازي اش��اره كنم‪ .‬در ش��رايطي با تراكتورسازي‬ ‫ب��ازي مي‌كنيم كه فقط ‪ 4‬روز از بازي ب��ا پاختاكور مي‌گذرد‪ .‬ما‬ ‫نمي‌دانيم در اين فاصله كم چگونه تمرين‌ها را تنظيم كنيم‪ .‬واقعا‬ ‫كار براي ما سخت و دشوار است‪.‬‬ ‫اما برنامه‌اي است كه سازمان ليگ اعالم كرده‪.‬‬ ‫س��ازمان ليگ بايد ه��واي تيم‌هايي كه در آس��يا حضور‬ ‫دارند را داش��ته باش��د‪ .‬اين عدالت نيس��ت كه در اين شرايط با‬ ‫تراكتورسازي بازي كنيم‪ .‬شما نگاه كنيد فرهاد مجيدي به دليل‬ ‫مصدوميت به بازي نمي‌رسد و ما خسته هم هستيم‪.‬‬ ‫با توجه به حرف‌هاي شما انگار اين بار هم نبايد منتظر‬ ‫پيروزي مقابل تراكتورسازي بود؟!‬ ‫اصال اين طور نيس��ت‪ .‬در سخت‌ترين ش��رايط هم دنبال‬ ‫پيروزي هس��تيم‪ .‬اين را گفتم كه از زمانبندي مس��ابقات مطلع‬ ‫بشويد و گرنه تحت هر شرايطي فكر پيروزي هستيم‪.‬‬ ‫ماجراي محمدي به كجا رسيد؟‬ ‫محمدي آن روز به خاطر كار ش��خصي از ورزشگاه رفت و‬ ‫مشكلي براي بازي فردا ندارد‪.‬‬ ‫انگار ليست سال بعد را هم به فتح‌ا‪‌...‬زاده داده‌ايد‪.‬‬ ‫فعال زود اس��ت درباره ليست فصل بعد با هم حرف بزنيم‪.‬‬ ‫آقاي فتح‌ا‪‌...‬زاده از من ليس��ت خواس��تند اما من هنوز به ليست‬ ‫فصل بعد فكر نكردم و لزومي هم ندارد فعال به اين ليس��ت فكر‬ ‫كنم‪.‬‬ ‫اما گفته مي‌ش�ود بازيكنان ديگر تيم‌ها را براي فصل بعد‬ ‫زير نظر گرفته‌ايد‪.‬‬ ‫قطع��ا بازيكنان��ي را از ديگر تيم‌ها براي فص��ل بعد زير نظر‬ ‫داريم‪ .‬ان‌شاء‌ا‪ ...‬فصل كه تمام بشود ليست فصل بعد را مي‌دهم‪.‬‬

‫عکس‪:‬نعيم احمدي ‪IIPA.ir.‬‬

‫اي��ران ورزش��ي‪ -‬لحظاتي پ��س از پايان‬ ‫ب��ازي اس��تقالل مقاب��ل پاختاكور ازبكس��تان‬ ‫محم��د محمدي ب��ا حالتي كام�لا عصباني و‬ ‫برافروخته به رختكن اس��تقالل آمد‪ ،‬ساكش را‬ ‫برداش��ت و رفت‪ .‬حتي حنيف عمران‌زاده يكي‬ ‫از نزديك‌ترين بازيكن��ان به اين دروازه‌بان هم‬ ‫نتوانست مانعش شود‪ .‬چه اتفاقي افتاده است؟‬ ‫دليل قهر محمدي چيس��ت؟ شايعات فراواني‬ ‫پيرام��ون رفتار محمدي پس از قهر او ش��كل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬با اينكه محمدي ‪ 24‬ساعت پس‬

‫از بازي مصاحبه‌اي انج��ام داده كه متن آن را‬ ‫خواهيد خواهند و قه��رش را تكذيب كرده اما‬ ‫گفته مي‌ش��ود او به ش��دت از يكي از مدافعان‬ ‫استقالل ناراحت است و به همين دليل پس از‬ ‫بازي با حالت قهر ساكش را جمع كرده و رفته‬ ‫است‪ .‬در همين راس��تا كه محمدي از يكي از‬ ‫همبازي‌هايش ناراحت است نيز گمانه‌زني‌هاي‬ ‫زي��ادي ش��نيده مي‌ش��ود‪ .‬مي‌گوين��د يكي از‬ ‫مدافع��ان اس��تقالل كه با وحي��د طالب لو هم‬ ‫رابطه خوب��ي دارد در جريان بازي با محمدي‬ ‫بگومگو داشته و همين باعث شد محمدي تصور‬ ‫كند اين مدافع كه دوست صميمي طالب‌لو هم‬ ‫هس��ت با همه ت��وان از دروازه‌ اس��تقالل دفاع‬ ‫نمي‌كن��د! البته بازي با پاختاكور س��رانجام با‬ ‫برت��ري ‪ 2-4‬آبي‌ها به پايان رس��يد تا يك بار‬ ‫ديگر اس��تقالل در حضور محمدي به پيروزي‬ ‫دست يابد و ركورد نباختن او با استقالل تداوم‬ ‫ياب��د! هر چند ك��ه اين ماج��را همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬

‫صحبت درباره ليست فصل بعد زود است‬

‫به كرار توصيه مي‌كنم آرام باشد !‬ ‫اي�ران ورزش�ي‪ -‬دي�دار مقاب�ل پاختاكور‬ ‫دي�داري بود ك�ه هوار مالمحم�د اولين گل خود‬ ‫را براي اس�تقالل به ثمر رساند‪ .‬ملي‌پوش عراقي‬ ‫اس�تقالل كه اين روزها همكاري جذابي با فرهاد‬ ‫مجيدي و آرش برهاني در تركيب آبي‌ها دارد از‬ ‫گلي كه زد‪ ،‬خوش�حالي كه انجام نداد و تقابل با‬ ‫كرار جاسم صحبت مي‌كند‪.‬‬ ‫از ب�ازي ب�ا پاختاك�ور بگو‪ ،‬اولي�ن گلي كه‬ ‫براي اس�تقالل زدي چه احساسي در تو به وجود‬ ‫آورد؟‬ ‫واقعاً خوش��حال ش��دم كه براي استقالل گل‬ ‫زدم‪ .‬اي��ن گل اس��تارت من براي گلزني در اس��تقالل‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مي‌گويي خوشحالم اما بعد از گل خوشحالي‬ ‫نكردي‪...‬‬ ‫چون يك‪-‬صفر عقب بوديم و من گل تس��اوي‬ ‫را زدم زي��اد خوش��حالي نكردم‪ .‬اگر ما ب��ا اين گل به‬ ‫پيروزي مي‌رسيديم و كار پاختاكور را تمام مي‌كرديم‬ ‫خوشحالي من را هم مي‌ديديد‪.‬‬ ‫اين روزها با فرهاد مجيدي به درك متقابلي‬ ‫رسيده‌اي‪ .‬مقابل پاختاكور هماهنگي خاصي بين‬ ‫حركات تو و مجيدي ديده مي‌شد‪...‬‬ ‫م��ن با فرهاد زياد صحب��ت مي‌كنم چه بيرون‬ ‫از ب��ازي و چه داخل زمين‪ .‬يورگن گده با من و فرهاد‬ ‫بيش��تر از بقيه صحبت مي‌كند‪ .‬صميميت خاصي بين‬ ‫م��ن و مجي��دي وج��ود دارد و خوش��حالم كه همين‬ ‫صميميت و روابط دوستانه من با كاپيتان از بيرون به‬ ‫زمين بازي هم انتقال پيدا مي‌كند‪.‬‬

‫شبکه ایران‪ -‬باشگاه استقالل‬ ‫قص��د دارد از مجتب��ی جباری به‬ ‫دلی��ل مصاحبه بع��د از بازی این‬ ‫تیم مقاب��ل پاختاکور به کمیته‬ ‫انضباطی فدراس��یون فوتبال‬ ‫ش��کایت کند‪ .‬علی فتح‌ا‪...‬‬ ‫زاده سرپرس��ت موق��ت‬ ‫باش��گاه اس��تقالل با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪« :‬با توجه به صحبت‌های‬ ‫مطرح شده از سوی جباری این بار سعی‬ ‫می‌کنیم جور دیگری به قضایا نگاه کنیم‪.‬‬ ‫باید به یک بازیکن ثابت ش��ود که برخی‬ ‫مس��ائل به بازیکنان ربطی ندارد و وقتی‬ ‫باش��گاه این را می‌گوید و گوش نمی‌دهد‬ ‫بای��د از طریق فدراس��یون فوتبال هم این‬ ‫مساله به بازیکن تاکید شود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫از جب��اری به کمیته انضباطی فدراس��یون‬

‫فوتبال ش��کایت می‌کنی��م‪ ».‬مجتبی جباری‬ ‫بازیکن ناراضی تیم فوتبال استقالل که پس‬ ‫از اخراجش ب��رای دقایقی مقابل تیم فوتبال‬ ‫پاختاکور ازبکس��تان به می��دان رفت‪ ،‬پس از‬ ‫اتمام این بازی در گفت و گو با خبرنگاران بار‬ ‫دیگر بر صحت گفتارش درباره شرایط داخلی‬ ‫تی��م تاکید کرد و اعالم ک��رد هرگز از طرح‬ ‫این جمالت پشیمان نخواهد شد حتی اگر به‬ ‫قیمت حذفش از باشگاه استقالل تمام شود‪.‬‬ ‫او ک��ه در دقایق پایانی ب��ازی به میدان آمد‬ ‫با تش��ویق هواداران روبرو ش��د تا تصور كند‬ ‫جایگاه خود را ميان هواداران از دس��ت نداده‬ ‫است از این رو ترغیب شد تا بار دیگر مواضع‬ ‫خ��ود را تکرار کند‪ .‬به نظر می‌رس��د مدیران‬ ‫باش��گاه اس��تقالل دوس��ت ندارن��د‪ ،‬بازیکن‬ ‫ناراضی استقالل این گونه در برابر خبرنگاران‬ ‫عملک��رد آنها را زیر س��وال ببرد برای همین‬

‫اردوگاه آبي‬ ‫تكليف آقاي كاپيتان امروز مشخص مي‌شود‬

‫مجيدي غايب بزرگ تمرين‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬چهره مغموم مجي��دي بعد از تعويض‬ ‫اجباري نش��ان مي‌داد كه چقدر از آسيب‌ديدگي‌اش ناراحت‬ ‫اس��ت و اما بعد از بازي هم گفته ش��د كه كاپيتان استقالل‬ ‫دو هفت��ه نمي‌تواند براي آبي‌ها بازي كند‪ .‬روز گذش��ته نيز‬ ‫مجي��دي غايب بزرگ تمرين اس��تقالل بود و دكتر س��توده‬ ‫ك��ه در غياب دكتر نوروزي تمام امور پزش��كي اس��تقالل را‬ ‫برعه��ده دارد درباره وضعيت اي��ن بازيكن مي‌گويد‪« :‬از پاي‬ ‫مجيدي ‪ MRI‬گرفتيم‪ ،‬تا جواب عكس نيايد نمي‌توانيم نظر‬ ‫قطعي بدهيم‪ .‬به احتمال زياد امروز جواب ‪ MRI‬مي‌آيد و ما‬ ‫نتيجه را اعالم مي‌كنيم‪ ».‬همچنين فرزاد آشوبي نيز به دليل‬ ‫مصدوميت در تمرين ديروز آبي‌ها شركت نكرد‪.‬‬ ‫توصيه‌هاي روحيه بخش مظلومي به بازيكنان‪:‬‬

‫آنقدر پاداش بگيريد تا استقالل‬ ‫ورشكسته شود!‬

‫ايران ورزشي‪ -‬در ابتداي تمرين‪ ،‬مظلومي كه با پيراهن‬ ‫ش��خصي به زمين ش��ماره ‪ 2‬كمپ تيم‌هاي مل��ي آمده بود‬ ‫بازيكن��ان را دور ه��م جمع كرد و ضمن تش��كر از آنها بابت‬ ‫پي��روزي مقابل نماينده ازبكس��تان توصيه‌ه��اي عجيبي به‬ ‫آنها داشت‪ .‬س��رمربي اس��تقالل به بازيكنان توصيه مي‌كرد‬ ‫ك��ه آنقدر در بازي‌ه��اي آينده امتي��ازات الزم را بگيرند كه‬ ‫باش��گاه استقالل به خاطر پاداش‌هاي پياپي ورشكسته شود‪.‬‬ ‫او همچنين از بازيكنان خواست تمام حواس خود را معطوف‬ ‫به بازي با تراكتورسازي كنند‪.‬‬ ‫محمدي چرا رفت؟ چرا آمد؟!‬

‫دروازه‌بان قهر كرده‪ ،‬برگشت‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬شايد هيچ كدام از بازيكنان و كادر فني‬ ‫اس��تقالل نفهميد كه چرا محمدي بدون اينكه يك كالم هم‬ ‫حرف بزند بعد از بازي با پاختاكور چمدان خود را در رختكن‬ ‫بس��ت و رفت‪ .‬بع��د از آن ماجرا تصور مي‌ش��د محمدي در‬ ‫تمرين اس��تقالل حاضر نشود اما اين دروازه‌بان ديروز از ابتدا‬ ‫در تمرين استقالل ش��ركت كرد و پس از صحبت با حسين‬ ‫ترابپور و پرويز مظلومي به كار خود ادامه داد‪.‬‬

‫طالب‌لو زود رفت‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬اينط��ور كه از ش��واهد پيدا اس��ت هنوز‬ ‫آس��يب‌ديدگي طالب‌لو از ناحيه كتف برطرف نش��ده چرا كه او‬ ‫بعد از ‪ 20‬دقيقه تمرين ورزش��گاه را ترك كرد البته ش��ايد اگر‬ ‫عملكرد محمدي مقابل پاختاكور خوب نبود‪ ،‬طالب‌لو هم مشكل‬ ‫مصدوميتش برطرف مي‌ش��د و ديروز دقايق بيشتري در تمرين‬ ‫مي‌ماند! همچني��ن ميالد ميداودي كه ب��ه تازگي تمرين‌هاي‬ ‫خود را با استقالل آغاز كرده است پس از ‪ 45‬دقيقه كار كششي‬ ‫و حركات با توپ محل تمرين استقالل را ترك كرد‪.‬‬ ‫كسي حال و حوصله بازجويي نداشت‬

‫مجتبيهميشهشاكي‬ ‫بدون مشكل در تمرين!‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬عالوه بر اينكه مي‌توان ن��ام جباري را در‬ ‫فهرست ركوردداران مصدوميت در استقالل قرار داد‪ ،‬مي‌توان او‬ ‫را آقاي هميشه شاكي هم ناميد‪ .‬جباري بعد از بازي با پاختاكور‬ ‫عنوان كرد كه حاضر نيس��ت حرف‌هاي قبلي‌اش را پس بگيرد‬ ‫اما مثل اينكه اين بار كسي حال و حوصله بازجويي از او را ندارد‬ ‫چرا كه جباري بدون كوچكترين مشكلي سر تمرين حاضر شد‬ ‫و پا به پاي ساير بازيكنان تمرين كرد‪.‬‬

‫استراحتبعضيبازيكنان‬ ‫به تشخيص كادر فني‬

‫در بازي‌ه�اي اس�تقالل به خص�وص مقابل‬ ‫پاختاكور بارها تغيير پس�ت دادي و جاي خودت‬ ‫را ب�ا آرش برهاني عوض كردي‪ .‬مش�كلي با اين‬ ‫تغيير پست‌هاي متوالي در طول بازي نداري؟‬ ‫به شخصه مشكلي ندارم كه در سمت چپ بازي‬ ‫كنم يا سمت راست اما در زندگي فوتبالي‌ام بيشتر در‬ ‫جناح چپ به ميدان رفته‌ام‪ .‬مربيان اس��تقالل بين دو‬ ‫نيمه با يكديگر به اتفاق نظر رس��يدند كه من‪ ،‬آرش و‬ ‫فره��اد جاي خود را با يكديگر مدام تغيير بدهيم تا از‬ ‫توانايي‌هايمان در تمام نقاط زمين استفاده شود‪.‬‬ ‫فردا با تراكتورسازي بازي داريد‪ ،‬براي كرار‬ ‫جاسم كري نمي‌خواني؟‬ ‫من براي راضي كردن تماش��اگران اس��تقالل‬ ‫ت�لاش مي‌كن��م و كرار هم ب��راي ش��ادي طرفداران‬ ‫تراكتورس��ازي‪ .‬كرار در جام ملت‌هاي آسيا ذخيره من‬ ‫بود و س��يدكا به من بيشتر از او بازي مي‌داد‪ .‬حاال هم‬ ‫به كرار مي‌گويم اگر گل خوردند كمي آرام‌تر باش��د و‬ ‫از عصبانيتش كم كند‪( .‬خنده)‬

‫استقالل دست به دامن كميته انضباطي شد‬

‫جباری اخراج مي‌شود؛ نمي‌شود!‬

‫‪9‬‬

‫دس��ت به هر کاری می‌زنند تا او را به سکوت‬ ‫وادار کنن��د اما جباری باره��ا اعالم کرده به‬ ‫هی��چ وجه حاض��ر نیس��ت در براب��ر برخی‬ ‫حرکات سکوت کند‪ .‬برخی اخبار غیر رسمی‬ ‫حکایت از این دارد در مجموعه استقالل یک‬ ‫عده معتقدند جباری باید از اس��تقالل اخراج‬ ‫ش��ود تا برای اين تیم حاشیه‌سازی نکند اما‬ ‫در براب��ر این افراد عده دیگری هم هس��تند‬ ‫که معتقدند نباید برخورد چکش��ی با بازیکن‬ ‫ناراض��ی تیم صورت گیرد‪ ،‬بلک��ه باید وی را‬ ‫متقاع��د کرد که مس��ائل مدیریتی را باید در‬ ‫چارچوب مس��ائل داخلی مط��رح و از بازگو‬ ‫کردن آنها در رس��انه‌ها صرفنظر کرد تا برای‬ ‫تیم حاشیه درست نشود‪.‬‬ ‫گفته می‌شود علی فتح‌ا‪...‬زاده سرپرست‬ ‫موقت باش��گاه اس��تقالل متمایل به جریان‬ ‫دوم اس��ت اما به دلیل اینکه فعال اس��تقالل‬

‫روی ن��وار پیروزی اس��ت و نتایج خوبی را به‬ ‫دس��ت می‌آورد مجبور اس��ت در برابر طیف‬ ‫مخالف جباری س��کوت کند تا به این شکل‬ ‫ن��ه جباری را از دس��ت بدهد ن��ه کادر فنی‬ ‫اس��تقالل را از خود رنجیده خاط��ر کند اما‬ ‫گویا فت��ح‌ا‪...‬زاده باید در ای��ن مقطع یکی از‬ ‫این دو جریان را انتخاب کند چون از شواهد‬ ‫موجود پیداس��ت که هیچ یک از طرفین این‬ ‫درگیری حاضر نیس��تند از مواضع خود عقب‬ ‫نشینی کنند‪ .‬البته در این بین یک نکته هم‬ ‫قابل توجه است که پرویز مظلومی علی رغم‬ ‫دلخوری‌های فراوان��ش از مجتبی جباری به‬ ‫توانایی‌های فنی وی هم اعتقاد دارد و معتقد‬ ‫اس��ت وی می‌توان��د در مقاطع��ی به کمک‬ ‫استقالل بیاید‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس در ش��رایط کنونی‬ ‫برس��ردوراهی قرار گرفته که ب��ا او چه کند‪،‬‬ ‫وی را بازهم در جمع ش��اگردانش قرار دهد‬ ‫یا به س��خنان مش��اورانش توجه کند و برای‬ ‫همیشه قید او را بزند‪.‬‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬به تش��خيص كادر فني استقالل بعضي از‬ ‫بازيكنان اين تيم امروز را به استراحت مي‌پردازند تا خود را براي‬ ‫بازي با تراكتورسازي آماده كنند‪ .‬ضمن اينكه بهمن طهماسبي‬ ‫بازيكن سابق استقالل در تمرين استقالل شركت كرد و دقايقي‬ ‫با بازيكنان و مربيان اين تيم به صحبت پرداخت‪.‬‬

‫احتمال جدايي آندره قوت گرفت‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬بازي‌هاي ضعيف آندره لوييز در استقالل‬ ‫باعث ش��د تا سرانجام باشگاه استقالل اين بازيكن را در ليست‬ ‫خروج قرار دهد‪ .‬اگر اتفاق خاصي نيفتد طي هفته جاري آندره‬ ‫لوييز با دريافت بخشي از مطالبات خود از باشگاه استقالل جدا‬ ‫خواهد شد‪ .‬البته جدايي لوييز از استقالل هنوز قطعي نشده و‬ ‫در روزهاي آتي تكليف اين بازيكن مشخص مي‌شود‪.‬‬

‫سوژه روز‬ ‫مظلومي در رختكن خطاب به استقاللي‌ها‪:‬‬

‫مگرنگفتمازبك‌هاشوتزنهستند؟!‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬گل زودهنگام پاختاكور‪ ،‬استقاللي‌ها را‬ ‫ش��وكه كرد‪ .‬عالوه بر اين گل كه توسط شوت به ثمر رسيد‪،‬‬ ‫پاختاكوري‌ها بارها و بارها با ضربه ش��وت دروازه استقالل را‬ ‫تهديد كردند تا صداي مظلومي در رختكن اين تيم دربيايد‪.‬‬ ‫مظلوم��ي در رختكن خط��اب به اس��تقاللي‌ها گفت‪« :‬مگر‬ ‫نگفتم ازبك‌ها ش��وتزن هس��تند پس چرا هي��چ‌ كدام‌تان به‬ ‫حرف‌هاي من توجه نكرديد‪ ».‬به نظر مي‌رسيد طرف صحبت‬ ‫مظلومي بيشتر مدافعان و دروازه‌بان اين تيم بود‪.‬‬


‫‪No.3929 - 9 Apr 2011 www.iran-varzeshi.com‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪ ■ 3929‬شنبه ‪20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي االول ‪1432‬‬

‫پرسپوليس‬

‫انگيزه‌هاي پرسپوليس براي موفقيت در ‪ 6‬هفته پاياني ليگ‬

‫دايي و قلعه‌نويي ‪ 4‬بار ديگر رودرروي هم قرار مي‌گيرند؟‬

‫احتمال برخورد پرسپوليس و سپاهان در ليگ قهرمانان آسيا‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬س��ه پی��روزی متوالی‬ ‫س��پاهان در لی��گ قهرمانان آس��یا‪ ،‬این تیم‬ ‫را صدرنش��ین گروه اول لیگ قهرمانان آسیا‬ ‫کرده است و به نظر نمی رسد جز صدرنشینی‬ ‫چیزی در انتظار نماین��ده ایران در این لیگ‬ ‫باش��د‪ .‬این در حالی است که پرسپولیسی ها‬ ‫با تساوی در خانه بنیادکار و با توجه به ضعف‬ ‫دو تی��م الوح��ده و بنیادکار‪ ،‬ش��انس زیادی‬ ‫ب��رای صعود به مرحله بعد به عنوان تیم دوم‬ ‫دارند‪ .‬صدرنش��ین این گروه االتحاد عربستان‬ ‫خواه��د بود ک��ه با نتایج قابل قب��ول‪ ،‬در پله‬ ‫اول جا خوش کرده است‪ .‬اما اگر پرسپولیس‬ ‫‪ 9‬امتیاز دور برگش��ت را کس��ب کند‪ ،‬حتی‬ ‫ممکن اس��ت صدرنشین گروه بش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال آنچه مسلم است‪ ،‬این است که شاگردان‬ ‫علی دایی در صورت جم��ع‌آوري ‪ 9‬امتياز از‬ ‫س��ه بازي آينده به عنوان تیم دوم به مرحله‬

‫بع��د خواهند رفت که با ای��ن پیش فرض به‬ ‫نظر می رس��د باید در انتظار بازی سپاهان و‬ ‫پرس��پولیس در مرحله یک هشتم نهایی این‬ ‫مسابقات باشیم‪ .‬دو تیم سپاهان و پرسپولیس‬ ‫در لیگ برتر و جام حذفی نبردهای بیشماری‬ ‫با هم داش��ته و حاال احتماال در این لیگ هم‬ ‫به پست هم خواهند خورد‪.‬اگر پرسپوليس در‬ ‫ليگ قهرمانان آس��يا به خودش بيايد ش��ايد‬ ‫طي چند وق��ت آينده ‪ 4‬بار مقابل س��پاهان‬ ‫به ميدان برود‪ ،‬يك ب��ازي حذفي‪ ،‬يك بازي‬ ‫ليگ و دو ديدار ليگ قهرمانان‪ .‬از آنجايي كه‬ ‫مس��ابقه پرسپوليس‪ -‬سپاهان طي ‪ 4-5‬سال‬ ‫اخير يك��ي از حس��اس‌ترين و هيجاني‌ترين‬ ‫بازي‌هاي فوتبال داخلي بوده‪ ،‬ش��ايد فوتبال‬ ‫منفعل اين روزهاي ايران نياز به رقم خوردن‬ ‫حوادثي داش��ته باش��د كه چنين شرايطي را‬ ‫به‌وجود مي‌آورد‪.‬‬

‫پاداش ويژه باشگاه براي علي عسگري‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬پاداش ويژه اين آخرين‬ ‫بازي پرسپوليس را باشگاه به نام حميدرضا‬ ‫علي عسگري نوش��ت‪ .‬بازيكني كه با وجود‬ ‫س��رماخوردگي ش��ديد برابر بنيادكار براي‬ ‫پرس��پوليس به مي��دان رف��ت‪ -‬آن هم در‬ ‫يك پس��ت غيرتخصصي‪ -‬و يكي از بهترين‬

‫روزهاي��ش را پش��ت س��ر گذاش��ت‪ .‬بعد از‬ ‫هم��ان بازي بود كه او مورد تقدير كاش��اني‬ ‫و كادر فني پرس��پوليس قرار گرفت و حاال‬ ‫هم قرار اس��ت پاداش ‪ 250‬هزار توماني اين‬ ‫هفته باش��گاه را به عن��وان بهترين بازيكن‬ ‫پرسپوليس در بازي با بنيادكار بگيرد‪.‬‬

‫كميته فني پرسپوليس امروز در جلسه‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬براي بررس��ي وضعيت‬ ‫پرس��پوليس در دو بازي اخير برابر استقالل‬ ‫و همچني��ن بنيادكار‪ ،‬كميته فني باش��گاه‬ ‫عصر امروز تش��كيل جلس��ه مي‌دهد‪ .‬عالوه‬

‫بر پاسخگويي درباره عملكرد پرسپوليس در‬ ‫اي��ن دو بازي‪ ،‬علي دايي برنامه‌هاي فني‌اش‬ ‫براي بازي فردا برابر ذوب‌آهن را هم به ديگر‬ ‫اعضاي كميته ارائه خواهد كرد‪.‬‬

‫انتقام‪ ،‬سهميه آسيايي و پاياني آبرومندانه‬

‫ايران ورزشي‪ -‬تقريبا شش ماه پيش و در روزهايي كه پرسپوليس‬ ‫بعد از باخت به ملوان و اس��تقالل به نوعي وارد بحران شده بود‪ ،‬تيم‬ ‫از هم گسيخته دايي بايد روبروي ذوب‌آهن‪ ،‬فيناليست ليگ قهرمانان‬ ‫آس��يا قرار مي‌گرفت‪ .‬آن روزها پرسپوليس براي خروج از بحران تمام‬ ‫توانش را معطوف به موفقيت در اين مسابقه كرده بود و فارغ از جدال‬ ‫ق��اره‌اي به فكر اين بود كه بهترين نمايش خود را مقابل صدرنش��ين‬ ‫مطل��ق ليگ انجام ده��د‪ .‬در عوض ذوب‌آهن بع��د از حذف الهالل و‬ ‫رسيدن به فينال آسيا و انجام اين امر مهم با خستگي فراوان ناشي از‬ ‫سفرها و مسابقات متعدد بايد روبروي پرسپوليس مي‌ايستاد‪.‬ذوب‌آهن‬ ‫خس��ته بود و در ليگ داخلي فاصله قابل توجهي با تعقيب‌كنندگانش‬ ‫داش��ت اما پرسپوليس با نمايش��ي فراتر از حد تصور تيم تاكتيكي و‬ ‫فوق‌العاده هماهنگ منصور ابراهيم‌زاده را با دو گل شكس��ت داد‪ ،‬در‬ ‫حالي كه اميرحسين فشنگچي هم يك پنالتي را هدر داد‪ .‬پرسپوليس‬ ‫با يك نمايش باورنكردني و نتيجه‌اي قابل قبول دومين شكست فصل‬ ‫را به صدرنش��ين آن روز ليگ تحميل كرد‪ ،‬اتفاقي كه تا امروز و قبل‬ ‫از بازي‌هاي هفته بيست و نهم ليگ برتر فقط سه بار ديگر تكرار شده‬ ‫است‪.‬بدون شك از بازي رفت پرسپوليس مقابل ذوب‌آهن به عنوان با‬ ‫كيفيت‌ترين نمايش اين تيم ياد مي‌شود‪ .‬سرخپوشان بعد از اين بازي‬ ‫در نيمه دوم ديدار با اس��تيل‌آذين هم فوق‌العاده بودند و مقابل نفت‬ ‫تهران هم نمايش��ي كم نقص ارائه دادند‪ .‬به لحاظ شكل ارائه فوتبال‪،‬‬ ‫ش��اگردان دايي در دو ديدار رفت و برگشت مقابل استقالل هم خوب‬ ‫كار كردن��د ام��ا نتيجه نگرفتند‪ .‬ج��دا از اين ‪ 4-5‬مس��ابقه‪ ،‬در تمام‬ ‫بازي‌ه��اي ليگ داخلي‪ ،‬حذفي و ليگ قهرمانان آس��يا تيم دايي هيچ‬

‫وقت نتوانس��ت با شكل فوتبالي كه ارائه مي‌كند هواداران پرسپوليس‬ ‫و منتقدان را راضي نگه دارد و بدتر اينكه در نتيجه‌گيري هم نوس��ان‬ ‫زيادي داش��ت‪ .‬حال اگر با خوش��بيني و عينك اميدواري به روزهاي‬ ‫آينده پرس��پوليس نگاه كنيم مي‌توانيم به اي��ن اتفاق اميدوار بمانيم‬ ‫ك��ه پرس��پوليس از بازي با ذوب‌آهن روند صع��ودي خود به رده‌هاي‬ ‫بااليي جدول را طي مي‌كند و در نهايت عنواني آبرومندانه را به خود‬ ‫اختصاص خواهد داد‪.‬اگر پرسپوليس در اصفهان موفق شود يا حداقل‬

‫زشت‌ترين فوتبالي كه در هفته گذشته شاهد بوديم‬

‫بازنده هفته‪ :‬پرسپوليس و علي دايي!‬

‫سرخ‌ها از امشب در هتل عباسي‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬براي پذيرايي از كاروان‬ ‫پرسپوليس در سفر يكروزه به اصفهان‪ ،‬باشگاه‬ ‫هتل عباسي را در نظر گرفته است‪ .‬سرخ‌ها‬ ‫عصر امروز و بعد از انجام آخرين تمرين‌شان‬ ‫راه اصفه��ان را در پي��ش مي‌گيرند و بعد از‬

‫ورود به اين ش��هر‪ ،‬اردوي خ��ود را در هتل‬ ‫عباس��ي برپا خواهند كرد‪ .‬سفر پرسپوليس‬ ‫تنها يك روز طول مي‌كش��د و س��اعت ‪21‬‬ ‫فردا و بعد از پايان بازي با ذوب‌آهن‪ ،‬دايي و‬ ‫تيمش به تهران بازخواهند گشت‪.‬‬

‫چك صد ميليوني اسپانسر نقد شد‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬با نقد شدن چك صد‬ ‫ميليون توماني بانك تات حاال پرسپوليسي‌ها‬ ‫مي‌توانند به خوش‌قولي باشگاه در پرداخت‬ ‫طلب‌هايشان اميدوار باشند‪.‬‬ ‫بان��ك ت��ات ك��ه حماي��ت مال��ي از‬ ‫پرس��پوليس در ليگ قهرمان��ان را به عهده‬

‫دارد چك��ي صد ميليوني را به باش��گاه داده‬ ‫ب��ود كه اين چك روز پنج‌ش��نبه نقد ش��د‬ ‫تا باقيمان��ده مبلغ قس��ط دوم قراردادهاي‬ ‫بازيكنان همانطور كه كاش��اني پيشتر وعده‬ ‫داده بود‪ ،‬تا پس از نيمه ارديبهش��ت به آنها‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬

‫ذوب‌آهن را ديدند؛ فيلم االتحاد‪ -‬الوحده هم رسيد‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬آناليز‪ ،‬برنامه هميشگي‬ ‫همه هفته‌هاي پرس��پوليس است حتي اگر‬ ‫نتيج��ه‌اش در هيچ يك از بازي‌ها كارس��از‬ ‫نباش��د! علي دايي كه معموال آناليز حريفان‬ ‫تيمش را از قلم نمي‌اندازد بعد از بازگش��ت‬ ‫از ازبكس��تان فيلم بازي ذوب‌آهن‪ -‬الريان را‬ ‫با همراه��ي همكارانش آناليز ك��رده و قرار‬ ‫اس��ت در اردوي امش��ب هم همي��ن كار را‬

‫در حضور بازيكنانش انجام بدهد‪ .‬همچنين‬ ‫فيلم بازي چن��د روز پيش االتحاد‪ -‬الوحده‬ ‫هم كه با برد ‪ -3‬يك تيم عربس��تاني به آخر‬ ‫رسيده بود‪ ،‬پنج‌ش��نبه در اختيار كادر فني‬ ‫گذاشته شد تا علي دايي ليگ قهرمانان را با‬ ‫شناختي بيشتر از حريفان عربي پرسپوليس‬ ‫ادامه ده��د و بتواند تيمش را به مرحله بعد‬ ‫برساند‪.‬‬

‫پرسپوليسي‌ها در مراسم تشييع مادر حيدريان‬ ‫مراسم تشییع پیکر مادر رضا حیدریان‪،‬‬ ‫بازیکن و مربی تیم فوتسال پرسپولیس‪ ،‬روز‬ ‫پنج‌شنبه انجام شد‪.‬‬ ‫در اين مراس��م ك��ه بازیکنان و مربیان‬ ‫پرس��پولیس‪ ،‬حبیب کاش��انی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫باش��گاه‪ ،‬بهنام ابوالقاس��م پور و تعدادی از‬ ‫پیشکسوتان پرس��پولیس و جمعی از اهالی‬ ‫ورزش حض��ور داش��تند‪ ،‬پیک��ر م��ادر رضا‬

‫حیدریان از منزل ایش��ان تشییع و با انتقال‬ ‫به بهش��ت زهرا (س)‪ ،‬مراس��م خاکسپاری‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫مراس��م ختم مادر رضا حیدریان ديروز‬ ‫از س��اعت ‪ 16‬در مس��جد اله��ادی واقع در‬ ‫خیابان مالک اش��تر بعد از خیابان جیحون‬ ‫برگزار ش��د كه پرسپوليسي‌ها در آن حضور‬ ‫يافتند‪.‬‬

‫دو تأخیر ‪ 100‬دقیقه‌ای در بازگشت از تاشكند‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬طبق برنامه هماهنگ کردند‪.‬‬ ‫ش��ده قرار بود پرسپوليس��ي‌ها در س��اعت‬ ‫هواپیمای قرمزپوش��ان ساعت ‪18:40‬‬ ‫‪ 14:50‬روز چهارشنبه هفدهم فروردین ماه‪ ،‬در ف��رودگاه مهرآب��اد به زمین نشس��ت و‬ ‫تاش��کند را به مقصد ته��ران ترک کنند اما سرخپوش��ان حدود ‪ 100‬دقیقه دیگر برای‬ ‫ای��ن پرواز با تاخی��ر ‪ 100‬دقیقه ای موجب دریاف��ت چمدان ه��ای خود در ف��رودگاه‬ ‫خس��تگی ف��راوان بازیکن��ان‪ ،‬کادر فن��ی‪ ،‬مهرآب��اد منتظر ش��دند که ای��ن تاخیرها و‬ ‫مسووالن و همراهان تیم پرسپولیس شد‪.‬‬ ‫پروازها خس��تگی مفرطی را در جسم و روح‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬کاروان پرسپولیس بازیکن��ان به‌وجود آورد‪ .‬به محض رس��يدن‬ ‫ساعت ‪ 12‬ظهر روز چهارشنبه هتل «گرند پرسپوليس��ي‌ها به ف��رودگاه اذان مغرب از‬ ‫میر» را با یک دس��تگاه اتوبوس به س��مت س��الن فرودگاه پخش ش��د تا سرخپوشان‬ ‫فرودگاه تاش��کند ترک کردند و تا س��اعت در نماز جماعت فرودگاه ش��ركت كنند‪ .‬بعد‬ ‫‪ 16:40‬به وقت محلی در فرودگاه و هواپیما از نم��از هم پرسپوليس��ي‌ها بع��د از گرفتن‬ ‫منتظر صدور مجوز پرواز شدند و با تاخیری چمدان های خود با خوش��حالی فرودگاه را‬ ‫حدود دو س��اعت‪ ،‬ب��ه طرف ته��ران پرواز به سمت منازلشان ترک کردند‪.‬‬ ‫بعد از دلداري كاشاني و اولتيماتوم دايي‬

‫آرفي معترض آرام شده اما حرف نمي‌زند‬

‫ايران ورزشي‪ -‬س��ايت رسمي باشگاه در‬ ‫خب��ري جال��ب و توصيفي از دلخ��وري آرفي‬ ‫كه به ليس��ت ‪ 18‬نفره بازي بنيادكار نرس��يد‬ ‫نوش��ت‪ « :‬پس از اعالم اسامي ‪ 18‬بازيكن تيم‬ ‫پرس��پوليس در بازي برابر بني��ادكار‪ ،‬آرفي به‬ ‫ش��دت ناراحت بود و بغضي در گلو داشت كه‬ ‫قاب��ل توصيف نبود اما ب��ا صحبت‌هاي حبيب‬ ‫كاشاني آرام شد و در حالت طبيعي قرار گرفت‪.‬‬ ‫در رختكن سرخپوشان‪ ،‬آرفي با حالتي بسيار‬ ‫ناراحت و گرفته تنها اطراف را مي‌نگريست و با‬ ‫هيچ كس صحبت نمي‌كرد‪ .‬آرفي حق داش��ت‬ ‫چون به قدري آماده و متعصب بود كه دوست‬ ‫داشت به هر طريق به پرسپوليس كمك كند‪.‬‬ ‫اين تعصب از ويژگي‌هاي يك بازيكن حرفه‌اي‬ ‫اس��ت ام��ا او نبايد فراموش كند كه سيس��تم‬ ‫در نظر گرفته ش��ده از سوي س��رمربي تيم و‬ ‫آمادگ��ي بازيكن��ان و انتخاب آنه��ا در اختيار‬ ‫علي دايي اس��ت‪».‬در اين مطلب نوش��ته شد‬ ‫حبي��ب كاش��اني تنها كس��ي بود ك��ه در آن‬

‫لحظ��ه در كن��ار آرفي حضور ياف��ت و با او به‬ ‫صحبت پرداخت‪ .‬به دنبال انتش��ار اين مطلب‬ ‫كاشاني هم روز پنج‌ش��نبه طي مصاحبه‌اي با‬ ‫س��ايت باشگاه پرس��پوليس در اين باره گفت‪:‬‬ ‫ي��ك بازيكن حرفه‌اي مثل آرف��ي از اينكه در‬ ‫ليست ‪ 18‬نفره تيم نبوده‪ ،‬نبايد هم خوشحال‬ ‫باش��د‪ .‬تعصب آرفي از ويژگي‌هاي يك بازيكن‬ ‫حرفه‌اي است‪.‬سرپرس��ت باش��گاه پرسپوليس‬ ‫افزود‪ :‬تش��خيص علي دايي اي��ن بوده كه هر‬ ‫بازيكني كه آماده‌تر اس��ت به زمين برود و در‬ ‫سيس��تم مورد نظر مربي جاي گيرد‪ .‬سرمربي‬ ‫تيم تش��خيص داده كه آرف��ي در آن بازي به‬ ‫ميدان نرود و اين موضوع حق مس��لم اوست و‬ ‫هيچ اعتراضي جايز نيست‪.‬‬ ‫كاش��اني ادام��ه داد‪ :‬من هم اگ��ر غير از‬ ‫ناراحت��ي‪ ،‬او را مي‌دي��دم‪ ،‬گل��ه مي‌ك��ردم‪ .‬او‬ ‫بازيك��ن بزرگي اس��ت و از اينك��ه در تركيب‬ ‫حض��ور ن��دارد نباي��د ناراحت ش��ود‪ .‬من هم‬ ‫طبيع��ت فوتبال را ب��ه او گفتم و او قبول كرد‬ ‫و از اي��ن به بعد با جديت بيش��تر در تمرين‌ها‬ ‫حضور خواهد يافت ت��ا در بازي‌هاي بعدي به‬ ‫تيم كمك كند‪.‬عل��ي دايي هم در مصاحبه‌اي‬ ‫اعالم كرد آرفي حق ندارد ناراحت باشد و او از‬ ‫هر بازيكني كه به كمكش احتياج داشته باشد‬ ‫و در تمري��ن خوب كار كند اس��تفاده خواهد‬ ‫كرد‪ .‬ظاهرا دايي در تمرين روز پنج‌ش��نبه بعد‬ ‫از اينكه ب��ه بازيكنان گفته آماده‌ها در تركيب‬ ‫قرار مي‌گيرند دقايقي ب��ا آرفي صحبت كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ديروز قصد داشتيم درباره اين موضوع‬ ‫با آرفي صحب��ت كنيم كه وي اعالم كرد فعال‬ ‫قصد مصاحبه ندارد و با هيچ رسانه‌اي صحبت‬ ‫نمي‌كند‪.‬‬

‫بازنده از زمين بيرون نيايد با شكس��ت اس��تيل‌آذين‪ ،‬نفت و مس در‬ ‫س��ه مس��ابقه خانگي مي‌تواند در جدول تكاني بخ��ورد‪ .‬در اين ميان‬ ‫دومين جدال سرنوشت‌ساز در اصفهان هم مقابل سپاهان بر سرنوشت‬ ‫س��رخ‌ها تاثيرگذار است و در نهايت اينكه بازي خانگي مقابل پيكاني‬ ‫كه شايد تا آن روز سقوطش به دسته پايين‌تر قطعي شده هم چندان‬ ‫دشوار نباشد‪.‬همچنين پرسپوليس در اين ‪ 6‬مسابقه پاياني‪ ،‬در نيمي از‬ ‫مسابقات با حس انتقام‌جويي به ميدان خواهد رفت‪ .‬شكست دردناك‬ ‫در كرم��ان‪ ،‬باخت يك‪ 4-‬به س��پاهان و تحقير س��ه‪ -‬صفر در قزوين‬ ‫كه بحران عظيم‌تري را براي پرس��پوليس به بار آورد‪ ،‬نش��ان داد سه‬ ‫موفقيت متوالي مقابل ذوب‌آهن‪ ،‬استيل‌آذين و نفت تهران تا حدودي‬ ‫جرقه بوده است‪ .‬با شكست مقابل مس‪ ،‬سپاهان و پيكان‪ ،‬پرسپوليس‬ ‫نيم‌فصل اول را در ش��رايط بدي به پايان رس��اند‪ .‬به خاطر پيوستگي‬ ‫بازي‌ها به نيم‌فصل دوم اين شرايط در ادامه پيكارها هم پايدار ماند و‬ ‫تيم دايي با شكست مقابل تراكتورسازي و صبا ركورد ‪ 5‬باخت پياپي‬ ‫را زد ت��ا ثابت ش��ود به هيچ وجه نمي‌توان به اي��ن تيم دلخوش بود‪.‬‬ ‫البته درخوشبينانه‌ترين حالت و با در نظر گرفتن دشواري بازي‌ها در‬ ‫نيم‌فصل دوم‪ ،‬درگيري با رقابت‌هاي ليگ قهرمانان آسيا و جام حذفي‬ ‫و البته از دس��ت رفتن شانس قهرماني‪ ،‬تنها شايد همان حس گرفتن‬ ‫انتقام‪ ،‬زنده كردن س��هميه آس��يايي و كم كردن از انتقادات و پايان‬ ‫آبرومندانه در ليگ دهم تنها انگيزه‌هاي پرس��پوليس براي شكس��ت‬ ‫ذوب‌آهن و ش��روع يك دوره موفق ‪ 6‬هفته‌اي باش��د‪ .‬آيا پرسپوليس‬ ‫كه همچنان در مقوله فني پر از اش��كال اس��ت و از حاشيه‌هاي ريز و‬ ‫درشت مبرا نيست مي‌تواند به اين مهم دست يابد؟‬

‫مس��ابقه را هم بي ترديد مي‌توانيم ج��زو بهترين بازي‌هاي اين فصل‬ ‫سعيد زاهديان‬ ‫ليگ قهرمانان به حساب بياوريم‪.‬‬ ‫‪Saeed Zahedian‬‬ ‫اما چهارش��نبه ش��ب؛ ش��ياطين س��رخ كه ابتداي هفته مقابل‬ ‫هفته‌اي كه گذش��ت‪ ،‬هفت��ه خوبي بود و فوتبالي‌ها را حس��ابي وس��تهام توفان به پا كرده بودند‪ ،‬در لندن مقابل چلسي با يك بازي‬ ‫سر ش��وق آورد‪ .‬در الليگا و در اسپانيا‪ ،‬رئال مادريد باخت و بارسلونا خ��وب يك‪ -‬صفر پيروز ش��دند ت��ا در خانه كار آس��اني براي صعود‬ ‫بازي‌اش را برد تا اختالف غول‌ها به ‪ 8‬امتياز برس��د‪ .‬در ليگ جزيره‪ ،‬داش��ته باش��ند‪ .‬همزمان با اين مسابقه‪ ،‬بارس��لونا در خانه مقابل ‪90‬‬ ‫منچس��تريونايتد درحالي كه تا دقيقه ‪ 70‬با دو گل از وس��تهام عقب هزار كاتاالني ‪ -5‬يك ش��اختار دونتس��ك اوكراين را در هم كوبيد تا‬ ‫افتاده بود با هت تريك روني موفق شد بازي را ببرد و باخت ‪ -2‬صفر به رئال اعالم كند كه از حاال خودش را در نيمه‌نهايي ليگ قهرمانان‬ ‫را فق��ط در ‪ 20‬دقيقه با ب��رد ‪ 2-4‬عوض كند‪ .‬ب��ازي يونايتد مقابل اروپا‪ ،‬آماده ال كالس��يكوهاي رفت و برگشت كرده است‪ .‬هفته‌اي كه‬ ‫وستهام يكي از ديدني‌ترين بازي‌هاي ليگ برتر بود كه هيجان فراواني گذشت‪ ،‬هفته‌اي جذاب و ديدني براي عالقه‌مندان به فوتبال در ايران‬ ‫داش��ت‪ .‬فوتبال در قاره اروپا به همين جا ختم نشد بلكه در روزهاي بود چرا كه ش��بكه سوم سيما با پخش مستقيم و با تاخير بازي‌هاي‬ ‫مياني هفته و با ش��روع ليگ قهرمانان اروپا نتايج شگفت‌انگيزي رقم اروپايي‪ ،‬حس��ابي به هواداران فوتبال اهميت داد و انصافا بايد از آنها‬ ‫خورد‪ .‬سه‌ش��نبه ش��ب رئال مادريد در برنابئو ‪ 4‬گل به تاتنهام زد و بابت پخش بازي‌هاي هيجان‌انگيز اروپايي تشكر كرد‪.‬‬ ‫اما فوتبال باش��گاهي در ايران هم هفته نس��بتا جذابي را سپري‬ ‫خي��ال خ��ودش را از بابت صعود به نيمه‌نهاي��ي راحت كرد‪ .‬همزمان‬ ‫با اين مس��ابقه‪ ،‬ش��الكه در جوزپه مه آتزا جش��نواره‌اي از گل به راه كرد؛ س��پاهان نماينده خ��وب ايران در ليگ قهرمانان س��ومين برد‬ ‫انداخت تا جايي كه عالقه‌مندان به فوتبال در كش��ورمان تا نيمه‌هاي متوال��ي خود را در اي��ن رقابت‌ها مقابل الغرافه قط��ر با يك نمايش‬ ‫شب پاي تلويزيون بودند و يك شب فوق‌العاده را پشت سر گذاشتند‪ .‬خوب و تماشاگرپسند به دس��ت آورد‪ .‬شاگردان قلعه‌نويي با پيروزي‬ ‫ش��الكه با نتيجه ‪ 2-5‬مقابل اينتر و قهرمان دوره قبل ليگ قهرمانان‪ -2 ،‬صفر مقابل حريف خود ‪ 9‬امتيازي ش��دند تا صدرنشين قاطع اين‬ ‫پيروز شد تا كار صعود اين تيم به مرحله نيمه‌نهايي هموار شود‪ .‬اين گروه لقب بگيرند‪ .‬سواي نتيجه‌اي كه سپاهان به دست آورد‪ ،‬بايد به‬ ‫شايد به صفحات كتاب خاطرات سرمربي پرسپوليس اضافه شود‬

‫چرا دايي تغيير رويه داد؟‬

‫سمیرا شیرمردی‬

‫‪Samira Shirmardi‬‬

‫اگ��ر بخواهيم عل��ي دايي امروز را ب��ا دايي چند‬ ‫سال گذشته مقايسه كنيم‪ ،‬شك نخواهيم كرد كه اين‬ ‫س��رمربي تغييرات زيادي كرده است‪ .‬اما اين تغييرات‬ ‫تنها به بهتر ش��دن رفتارش با رس��انه‌ها و خبرنگاران‬ ‫ارتب��اط پيدا نمي‌كن��د‪ ،‬يا اينكه خ��ود را تابع تصميم‬ ‫باش��گاه و حبيب كاش��اني بداند و بيشتر وقت‌ها طبق‬ ‫نظ��ر مديرعامل رفتار كن��د‪ ،‬بلكه اين تغيي��ر به طرز‬ ‫تفكرش نس��بت به توق��ع‌اش از تيم خ��ود هم مرتبط‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در چند سال گذشته مي‌ديديم كه علي دايي وقتي‬ ‫تيم��ش را آماده بازي مي‌كرد‪ ،‬حتي اگر مقابل بهترين‬ ‫تيم‌ها هم ق��رار مي‌گرفت از چيزي به جز برد صحبت‬ ‫نمي‌كرد و هميش��ه از تيمش توقع زدن گل و كس��ب‬ ‫پيروزي داشت اما حاال دايي تغيير رويه داده و به جايي‬ ‫رسيده كه نسبت به نتيجه تساوي آن هم جلوي تيمي‬ ‫كه در خانه ب��ه االتحاد باخته ابراز رضايت مي‌كند‪ .‬اما‬ ‫اي��ن تغيير رويه ك��ه خيلي متفاوت ب��ا تغييرات قبلي‬ ‫دايي اس��ت چه معنايي مي‌تواند داش��ته باش��د‪ .‬شايد‬ ‫اين تغيير رويه‪ ،‬نش��ان از خسته ش��دن او دارد‪ .‬زماني‬ ‫كه بعد از اس��تعفاي دايي اعضاي تيم پرس��پوليس به‬ ‫خان��ه وي رفتند و او را به تيم برگرداندند‪ ،‬علي دايي با‬ ‫صراحت گفته بود كه برمي‌گردم و همه چيز را درست‬ ‫مي‌كنم اما ظاهرا هنوز خيلي چيزها‪ ،‬آن طور كه دايي‬ ‫مي‌خواس��ت درست نشده و ش��ايد درست شدني هم‬ ‫نباش��د‪ .‬ظاهرا اين مساله باعث شد تا دايي تغيير رويه‬ ‫بدهد‪ .‬شايد دايي اين روزها احساس مي‌كند نمي‌تواند‬ ‫آن طور كه مي‌خواهد كارها را پيش ببرد‪.‬‬ ‫البته اين مس��اله ه��م مي‌تواند دالي��ل مختلفي‬ ‫داش��ته باش��د؛ مثال اينكه وي ابزار الزم براي موفقيت‬

‫هواداران سرنوشت دايي را رقم مي‌زنند؟‬ ‫ش��بكه اي��ران‪ -‬عالقه‌من��دان ب��ه باش��گاه‬ ‫پرس��پولیس كه پیش از ب��ازی اين تيم در هفته‬ ‫سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با مراجعه به‬ ‫سایت باشگاه پرسپولیس و شركت در نظرسنجی‬ ‫این سایت پیش بینی كرده بودند تيم‌شان مقابل‬ ‫بنیادكار شكس��ت خواهد خورد‪ ،‬پس از مشخص‬ ‫ش��دن نتیجه این بازی و كسب تساوی شاگردان‬ ‫دایی مقابل نماینده ازبكس��تان حاال از شكس��ت‬ ‫پرس��پولیس در هفته بیس��ت و نهم رقابت‌های‬ ‫لیگ برت��ر مقابل ذوب‌آهن س��خن می‌گویند تا‬ ‫نش��ان دهند به هی��چ عنوان از ای��ن تیم انتظار‬ ‫موفقیت ندارند‪ .‬كاربران س��ایت رس��می باشگاه‬

‫اظهارنظر متفاوت كاشاني و تداوم شايعات‬ ‫در پرسپوليس‬

‫را در اختيار ندارد يا ش��ايد هم خودش را‬ ‫اين كاره نمي‌دان��د‪ .‬با اين وصف توقعات‬ ‫دايي از تيم خود پايين آمده و به جايي‬ ‫رسيده كه حاال سرمربي پرسپوليسي‌ها‬ ‫تساوي مقابل بنيادكار را رضايت‌بخش‬ ‫و اميدواركننده مي‌داند‪.‬‬ ‫اين اتفاقي اس��ت كه چندان‬ ‫خوش��ايند ب��ه نظ��ر نمي‌رس��د و‬ ‫احتم��اال ناگفته‌ه��اي زي��ادي را‬ ‫به دنب��ال خواهد داش��ت‪ .‬چراكه‬ ‫دايي بع��د از باخ��ت در دربي‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرن��گاران هم ب��ا صراحت‬ ‫اعالم ك��رد‪« :‬من تيم را نبس��تم‪».‬‬ ‫اي��ن جمله كه مغاير ب��ا صحبت‌هاي‬ ‫ابتداي فصل دايي بود نشان از اتفاقاتي‬ ‫دارد كه خيلي‌ها انتظارش را نداش��تند‪.‬‬ ‫پس احتماال بعد از پايان ليگ و ش��ايد‬ ‫هم زودت��ر‪ ،‬يعن��ي زماني ك��ه او ديگر‬ ‫س��رمربيگري پرس��پوليس را در اختيار‬ ‫ن��دارد ناگفته‌هاي��ش را بي��ان مي‌كند و‬ ‫پرده از مس��ائلي برم��ي‌دارد كه خيلي‌ها‬ ‫تص��ورش را نمي‌كردن��د‪ .‬البته دايي قبال‬ ‫هم در چنين موقعيتي قرار گرفته و قصد‬ ‫داشت ناگفته‌هايش در مورد دوران حضور‬ ‫در تيم ملي و پش��ت پرده اخراجش را بيان‬ ‫كن��د اما اين اتفاق نيفتاد تا صحبت از كتابي‬ ‫كن��د كه ب��ه خاطراتش اختص��اص دارد و به‬ ‫زودي منتشر خواهد شد‪ .‬حاال بايد ببينيم دايي‬ ‫كه در پرسپوليس تغييرات زيادي كرده و ظاهرا‬ ‫ناگفته‌ه��اي زيادي دارد‪ ،‬بع��د از پايان حضورش‬ ‫در پرس��پوليس حرف مي‌زند يا اينكه باز هم بايد‬ ‫منتظر كتاب خاطراتش بمانيم‪.‬‬

‫رأي ‪ 95‬درصدي به شكست پرسپوليس در اصفهان‬

‫پرس��پولیس كه هر هفته در نظرس��نجی سایت‬ ‫باش��گاه شركت می‌كنند در تازه‌ترین نظرسنجی‬ ‫اين باش��گاه در خصوص ب��ازی مقابل ذوب‌آهن‬ ‫پی��ش بین��ی كردند ای��ن تیم مقابل ش��اگردان‬ ‫ابراهی��م زاده شكس��ت خواهد خ��ورد و احتماالً‬ ‫ش��انس راهیابی به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا‬ ‫را با این نتیجه از دس��ت مي‌دهد‪ .‬نزدیك به ‪12‬‬ ‫هزار و پانصد نفر از هواداران پرس��پولیس تا ظهر‬ ‫جمعه در این نظرس��نجی ش��ركت كردند كه از‬ ‫ای��ن تع��داد ‪ 95/3‬درصد پیش بینی شكس��ت‬ ‫پرس��پولیس را انجام داده‌اند این مساله می‌تواند‬ ‫فش��ار زیادی را به ش��اگردان دایی منتقل كند و‬

‫نمايش فوق‌العاده اين تيم اش��اره كنيم تا جايي كه بعد از بازي برونو‬ ‫متسو س��رمربي الغرافه اعالم كرد‪« :‬س��پاهان مي‌تواند قهرمان آسيا‬ ‫ش��ود!» ديگر نماينده ايران در ليگ قهرمان��ان‪ ،‬ذوب‌آهن بود كه در‬ ‫قطر به مصاف الريان رفت و با پيروزي ‪ -3‬يك هواداران فوتبال ايران‬ ‫را شاد كرد‪ .‬ذوب‌آهن هم مثل سپاهان نمايش دلپذيري داشت و در‬ ‫زمين حريف اين پيروزي را كسب كرد‪.‬‬ ‫ام��ا گل بازي‌هاي اين هفته‪ ،‬پيروزي اس��تقالل مقابل پاختاكور‬ ‫بود‪ .‬شاگردان مظلومي كه عملكرد خوبي در ليگ قهرمانان نداشتند‪،‬‬ ‫ب��ا يك بازي خوب ‪ 4‬گل به حريف ازبكس��تاني زدن��د و نكته جالب‬ ‫اينجا بود كه هر ‪ 4‬مهاجم استقالل‪ -‬مجيدي‪ ،‬سيدصالحي‪ ،‬برهاني و‬ ‫هوار مالمحمد‪ -‬در اين بازي موفق ظاهر شدند و دروازه حريف را باز‬ ‫كردن��د تا آبي‌هاي تهراني بع��د از موفقيت در دربي‪ ،‬حاال به صعود از‬ ‫مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا اميدوار باشند‪.‬‬ ‫همه چيز در فوتبال باشگاهي كشورمان هم باب ميل بود اال يك‬ ‫چيز؛ نمايش مالل‌آور پرس��پوليس كه نقط��ه تاريك فوتبال در هفته‬ ‫گذش��ته محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬در هفته‌اي كه اهالي فوتبال بازي‌هاي‬ ‫خوب و دلچس��بي را از تيم‌هاي اروپايي و نمايندگان كش��ورمان در‬ ‫ليگ قهرمانان تماش��ا كردند‪ ،‬پرسپوليس در تاشكند علي‌رغم اشتباه‬ ‫داوري كه گل س��الم بنيادكار را قبول نكرد تن به تس��اوي بدون گل‬ ‫داد‪ .‬پرسپوليس��ي‌ها نه تنها در اين ب��ازي گل نزدند كه هيچ خطري‬ ‫ه��م روي دروازه حريف متوس��ط خ��ود ايجاد نكردند ت��ا ‪ 90‬دقيقه‬ ‫مايوس‌كننده و مالل‌آور را ش��اهد باشيم‪ .‬اين بازي نه تنها از بار فني‬ ‫پاييني برخوردار بود بلكه ضعف بازيكنان اين تيم در رساندن دو سه‬ ‫پاس س��الم به هم و بازي نااميدكننده مهاجمان پرسپوليس��ي باعث‬ ‫ش��د تا بسياري از عالقه‌مندان نسبت به تيم دايي قطع اميد كنند تا‬ ‫جايي كه نظرسنجي سايت پرسپوليس در مورد بازي اين هفته مقابل‬ ‫ذوب‌آهن‪ 95 ،‬درصد شانس به پيروزي حريف اصفهاني بدهد‪.‬‬ ‫پرس��پوليس در تاشكند بازي را نباخت اما در هفته‌اي كه اهالي‬ ‫فوتبال ش��اهد بهترين بازي‌هاي آس��يايي و اروپايي بودند‪ ،‬علي دايي‬ ‫و تيمش با نمايش��ي كه ارائه كردند‪ ،‬بازنده‌هاي هفته لقب مي‌گيرند‪.‬‬ ‫حاال وحيد هاش��يمان و س��پهر حيدري و همه بازيكنان پرسپوليس‬ ‫اگ��ر ه��ر روز در روزنامه‌ها مصاحبه كنن��د و در حمايت از علي دايي‬ ‫ح��رف بزنند و از نمايش خوب پرس��پوليس بگوين��د‪ ،‬باز هم تفاوتي‬ ‫نمي‌كند چون نمايش��ي كه پرسپوليس در اين هفته ارائه داد نه تنها‬ ‫بدتري��ن نمايش هفته ب��ود كه مي‌توان آن را يك��ي از مالل‌آورترين‬ ‫بازي‌هاي س��ال ناميد‪ .‬بازيكن��ان و كادر فني پرس��پوليس كه حتما‬ ‫مثل بقي��ه عالقه‌مندان به فوتبال‪ ،‬بازي‌هاي اين هفته اروپا و آس��يا‬ ‫را ديده‌ان��د‪ ،‬اگ��ر توانايي ارائه بازي بهتري را ندارند‪ ،‬الاقل به ش��عور‬ ‫مخاطب��ان فوتبال احترام بگذارند و زش��ت‌ترين ب��ازي هفته را كنار‬ ‫بازي‌هاي خوب بقيه تيم‌ها قرار ندهند و براي احترام به شعور و فهم‬ ‫عالقه‌مندان به فوتبال‪ ،‬سكوت كنند‪.‬‬

‫اميدوارم يك امتياز به دردمان‬ ‫بخورد!‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬گروهي از افراد ريزبين هس��تند كه‬ ‫رابطه بين علي دايي و حبيب كاشاني را به شدت زيرنظر‬ ‫گرفته‌اند و دوست دارند ببينند سرپرست باشگاه بعد از‬ ‫هر بازي مالل‌آور يا باخت پرسپوليس چه اظهارنظري‬ ‫درباره تيم و دايي مي‌كند‪ .‬حبيب كاشاني در آخرين‬ ‫مصاحبه‌اش كه بع��د از بازي با بنيادكار انجام داد از‬ ‫سرمربي س��رخ‌ها ابراز رضايت كرد‪« :‬با وجود اينكه‬ ‫داي��ي دو مهره كليدي‌اش را نداش��ت ام��ا بازيكنان‬ ‫جواني را به ميدان فرس��تاد كه انصافا آنها هم خوب‬ ‫كار كردند‪ ».‬كاش��اني درباره تس��اوي با بنيادكار هم‬ ‫گفت‪« :‬ما در اين بازي به برد نياز داش��تيم اما كس��ب‬ ‫ي��ك امتياز هم در زمين ميزبان خوب بود‪ .‬بنيادكار تيم‬ ‫اول ازبكستان اس��ت و مربي خوب و بازيكنان با كيفيتي‬ ‫دارد‪ ».‬اظهارنظ��ر جالب‌ت��ر البته جايي بود كه كاش��اني‬ ‫گفت‪« :‬اميدوارم يك امتياز در بازي‌هاي گروهي به دردمان‬ ‫بخورد و باعث صعودمان ش��ود‪».‬اين اظهارنظر كاش��اني در‬ ‫حالي مطرح شد كه سرمربي و برخي بازيكنان پرسپوليس‬ ‫به وضوح خوشحالي‌ش��ان را از كس��ب تس��اوي در تاشكند‬ ‫اعالم ك��رده بودند‪ .‬با اين وجود ديروز يكي از س��ايت‌هاي‬ ‫خبري اعالم كرد برنامه نخواس��تن كاش��اني از دايي براي‬ ‫فصل آين��ده مي‌تواند يكي از داليل تغيي��رات احتمالي در‬ ‫كادر فني پرس��پوليس باش��د‪.‬اين مس��ائل در حالي مطرح‬ ‫مي‌ش��ود كه ش��ايعات مربوط به بركناري دايي حتي قبل‬ ‫از پاي��ان فصل جاري همچنان به قوت خود باقي اس��ت و‬ ‫گفته مي‌شود نتيجه بازي با ذوب‌آهن مي‌تواند در سرنوشت‬ ‫سرمربي پرسپوليس تاثيرگذار باشد‪ .‬همچنين گفته مي‌شود‬ ‫علي دايي از شرايط فعلي حاكم بر پرسپوليس راضي نيست‬ ‫و شايد با پيچيده‌تر ش��دن اوضاع‪ ،‬حرف‌هاي قبلي‌اش بعد‬ ‫از بازگش��ت دوباره به تيم و اينكه «مي‌مانم و پرسپوليس را‬ ‫درست كنم» را فراموش كرده و خودش استعفا بدهد‪.‬‬

‫آنه��ا قبل از بازی روز یكش��نبه خود مقابل نایب‬ ‫قهرمان فوتبال باش��گاهی آسیا با چالشی جدید‬ ‫روبرو شوند‪ .‬همچنين در كنار این میزان آرا ‪1/1‬‬ ‫درص��د از كاربران در پیش بینی خود نتیجه این‬ ‫دیدار را تس��اوی دانس��تند و ‪ 3/6‬درصد اعتقاد‬ ‫داش��تند كه این بازی با پیروزی پرس��پولیس به‬ ‫پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫همچني��ن انتش��ار آمار اين نظرس��نجي از‬ ‫جنبه ديگري نيز جالب اس��ت‪ .‬ع�لاوه بر ازدياد‬ ‫تع��داد رأي‌دهن��دگان ك��ه مث ً‬ ‫ال ممكن اس��ت‬ ‫درب��اره بازي يكش��نبه با ذوب‌آهن ت��ا روز بازي‬ ‫به ‪ 20‬هزار رأي برس��د‪ ،‬جهش فوق‌العاده تعداد‬ ‫نااميده��ا از نتاي��ج پرس��پوليس حكايت ديگري‬ ‫دارد‪ .‬ان��گار گروهي بعد از شكس��ت دربي ‪ 70‬و‬ ‫واگذاري هر دو مس��ابقه مقابل رقيب س��نتي به‬ ‫كلي از تيم محبوب‌ش��ان دل بريده‌اند و شكست‬

‫در هر مس��ابقه‌اي برايش��ان عجيب نخواهد بود‪.‬‬ ‫همچنين احتمال داده مي‌شود چنانچه در مدت‬ ‫باقیمان��ده از رقابت‌های لیگ برتر پرس��پولیس‬ ‫نتوان��د بازی‌های قابل قبول��ی از خود به نمایش‬ ‫بگذارد در نظرس��نجی‌های بعدی سایت باشگاه‬ ‫تعداد نفرات بیشتری شركت كنند و با اعالم نظر‬ ‫خود نارضایتی فراوان‌ش��ان را وضعیت موجود به‬ ‫اطالع مدیران باشگاه برس��انند تا آنها برای رفع‬ ‫این معضل فكری اساسی كنند‪ .‬به عقیده برخی‬ ‫نزدیكان باشگاه پرسپولیس شاید در آینده نتایج‬ ‫نظرس��نجی سایت باش��گاه تاثیربسیار زیادی در‬ ‫سرنوش��ت دایی ایجاد كند؛ سرنوشتی كه اگر با‬ ‫موفقیت پرس��پولیس همراه نباشد ممكن است‬ ‫منجر به جدایی دایی از پرس��پولیس شود البته‬ ‫برای نتیجه گیری قطع��ی در این‌باره باید كمی‬ ‫صبر كرد و منتظر آینده بود‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫مصاحبهكوتاه‬ ‫حقیقی‪ :‬بازیکنان جایگزین‪ ،‬استثنایی بازی کردند‬

‫خدا را شکر رو سفید شدم‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬عليرضا حقیقی كه بع��د از مدت‌ها به‬ ‫تركيب اصلي پرسپوليس برگشت و مقابل بنيادكار بازي كرد‬ ‫در مورد دوری‌اش از میادین گفت‪ :‬مش��کالت مصدومیت و‬ ‫محرومیت من‪ ،‬در یک زمان با هم برخورد کرد و باعث ش��د‬ ‫ماه ها از میادین دور باشم‪ .‬با خواست خدا و صالحدید کادر‬ ‫فن��ی در ترکیب پرس��پولیس قرار گرفتم و خدا را ش��کر رو‬ ‫سفید از زمین خارج شدم‪.‬‬ ‫علیرض��ا در مورد بازی با بنی��ادکار افزود‪ :‬تیم ازبک ها‬ ‫خوب بود و پرس��پولیس هم عالی بازی کرد‪ .‬علی‌رغم اینکه‬ ‫بازی در خانه حریف و مقابل هواداران ازبکس��تان انجام می‬ ‫ش��د‪ ،‬آنها بیشتر س��عی در حمله داش��تند اما ما دو بازیکن‬ ‫تاثیرگ��ذار خودم��ان را در اختیار نداش��تیم ول��ی بازیکنان‬ ‫جایگزین‪ ،‬استثنایی بازی کردند‪.‬‬ ‫حقیقی درب��اره عدم حضورش در دربی گفت‪ :‬آن بازی‬ ‫تمام شده و شاید اگر من در درون دروازه حضور داشتم گل‬ ‫های بیش��تری دریافت می کردم‪ .‬بچ��ه های ما در آن بازی‬ ‫بسیار زحمت کشیدند ولی حق ما در آن دیدار باخت نبود‪.‬‬ ‫فشنگچي‪ :‬در اينكه بازي سختي داريم شكي نيست‬

‫ذوب‌آهن را مثل بازي رفت‪ ،‬مي‌بريم‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬پش��توانه پرسپوليس��ي‌ها براي امتياز‬ ‫گرفتن از ذوب‌آهن‪ ،‬پيروزي بازي رفت است كه در شرايطي‬ ‫مش��ابه امروز اتفاق افتاد و اميرحس��ين فشنگچي درباره‌اش‬ ‫مي‌گويد‪« :‬در اينكه بازي س��ختي داريم ش��كي نيس��ت به‬ ‫وي��ژه كه آنها به خاطر بردن الريان هم روحيه خوبي دارند و‬ ‫مي‌خواهند بازي رفت را جبران كنند ولي ما همه جوره براي‬ ‫گرفت��ن امتيازهاي اين ب��ازي آماده‌ايم و همان‌طور كه بازي‬ ‫رفت را برديم‪ ،‬فردا هم ذوب‌آهن را مي‌بريم‪».‬‬ ‫فش��نگچي س��پس اميدوارانه به آينده پرس��پوليس در‬ ‫ليگ قهرمانان اشاره مي‌كند‪« :‬جلوي بنيادكار خوب بوديم و‬ ‫بدون ترس بازي كرديم‪ .‬برنامه‌مان اين بود كه بازي را كنترل‬ ‫كنيم و همين يك امتيازي هم كه گرفتيم اميدوارمان كرده‪.‬‬ ‫حاال كافي اس��ت بنيادكار را در بازي برگش��ت در ورزشگاه‬ ‫آزادي ببريم تا ش��انس صعودمان بيشتر ش��ود و بتوانيم به‬ ‫بازي‌هاي بعدي اميدوار بمانيم‪».‬‬ ‫سپهر‪:‬خستگي آنها به نفع ماست‬

‫بردن ذوب‌آهن سخت نيست‬

‫اي��ران ورزش��ي‪ -‬مث��ل هميش��ه و همچ��ون ديگ��ر‬ ‫پرسپوليس��ي‌ها‪ ،‬س��پهر حيدري ب��ه پي��روزي تيمش اميد‬ ‫بس��ته حتي امروز كه حريف‪ ،‬تيمي منس��جم و موفق به نام‬ ‫ذوب‌آهن است‪.‬‬ ‫درب��اره اين بازي كاپيتان پرس��پوليس مي‌گويد‪« :‬اين‬ ‫ش��ايد مهم‌ترين بازي ما باش��د چون با يك برد فاصله‌مان‬ ‫با تيم‌هاي باالي جدول كمتر مي‌ش��ود و اين خيلي اهميت‬ ‫دارد‪ .‬اتفاق��ا آمادگي خوبي هم داريم ك��ه مي‌تواند ما را به‬ ‫پيروزي برس��اند‪ .‬ما بازي رفت را در حالي برديم كه كس��ي‬ ‫فكرش را نمي‌كرد و حاال آنها مي‌خواهند از ما انتقام بگيرند‬ ‫و بايد خيلي مراقب باشيم‪ .‬البته به نظر من بردن ذوب‌آهن‬ ‫از بردن خيلي تيم‌ها راحت‌تر اس��ت چون آنها فقط به فكر‬ ‫فوتبال هس��تند و اگر بحث فقط فني باشد ما هم بهتر كار‬ ‫مي‌كني��م و راحت‌تر مي‌بري��م‪ ،‬ضمن اينكه آنها خس��ته‌تر‬ ‫از م��ا هس��تند و اين مي‌تواند كمكي باش��د ب��راي پيروزي‬ ‫پرسپوليس‪».‬‬ ‫بادامكي‪ :‬خط حمل ‌ه هم مثل دفاع باشد بهتر مي‌شويم‬

‫ليگ را جدي ادامه مي دهيم‬

‫ايران ورزشي‪ -‬حسين بادامكي درباره آخرين مسابقه‬ ‫آسيايي پرسپوليس در تاش��كند گفت‪ :‬گرفتن یک امتیاز‬ ‫از تیمی مثل بنیادکار در ازبکس��تان کار آس��انی نیست و‬ ‫پرسپولیس با یک بازی منطقی توانست از این تیم مساوی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طبیع��ی ب��ود که در این ب��ازی تیم‬ ‫ازبکس��تانی هجوم��ی بازی کند و موقعیت‌های بیش��تری‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬ما در وهله اول به فکر گل نخوردن بودیم و‬ ‫بعد به ضد حمالت چشم دوخته بودیم‪ .‬متأسفانه کمی هم‬ ‫بدشانس بودیم و نتوانستیم به آنچه می‌خواهیم برسیم‪.‬‬ ‫عملکرد پرس��پولیس در خط دفاع خیلی خوب بود و‬ ‫اگر بتوانیم در خط حمله هم به همین ش��کل عمل کنیم‬ ‫در بازی‌های آینده وضعیت خوبی خواهیم داشت‪ .‬هنوز ‪2‬‬ ‫بازی از لیگ قهرمانان باقی مانده و دلیلی ندارد که ناامید‬ ‫ش��ویم‪ .‬سرنوشت صعود پرسپولیس دست خودش است و‬ ‫بدون آنکه به نتایج تیم‌های دیگر کاری داشته باشیم باید‬ ‫از بازی های باقیمانده امتیازات کامل را بگیریم‪.‬‬ ‫وي كه به دليل س��ه اخطاره بودن از بازي فردا مقابل‬ ‫ذوب‌آهن محروم است درباره اين مسابقه هم گفت‪ :‬اینکه‬ ‫دیگر شانس��ی برای قهرمانی نداریم باعث نمی‌شود ادامه‬ ‫لیگ برایمان مهم نباش��د‪ .‬پرسپولیس در بازی‌های آینده‬ ‫برای اعاده حیثیت به میدان می‌رود و هدفمان این اس��ت‬ ‫که به رده‌های باالتر صعود کنیم زیرا رده پنجم در ش��أن‬ ‫نام این تیم و هوادارانش نیست‪.‬‬


‫روزنامه ورزشي صبح ايران‬

‫صاحب‌امتياز‪:‬موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران‬

‫مديرمسوول‪ :‬دكتر حميد قاسمي معاون مديرمسوول و سردبير‪ :‬داود عطايي‬ ‫صندوق پستي‪ 15875-5388 :‬نشاني‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان خرمشهر شماره ‪208‬‬ ‫تلفن آگهي‌ها‪88500601-4 :‬‬ ‫تلفن‪88504113 -14:‬‬ ‫‬ ‫اوقات شرعی ‬

‫امور مشتركين‪88329002:‬‬

‫نمابر‪ 88761194:‬چاپ‪:‬اميد نشر و چاپ ايرانيان‬ ‫■ طلوع آفتاب ‪ 6:41:‬‬

‫■ اذان صبح‪5:14:‬‬

‫سرد و كسل كننده‬

‫ايران ورزشي‪ -‬امروز يك روز خوب براي عالقه‌مندان به ورزش خواهد بود چرا كه چند برنامه‬ ‫ورزش��ي از شبكه ‪ 3‬س��يما پخش مي‌ش��ود‪ .‬در اولين بخش از برنامه مي‌توانيم مسابقات واترپلو را‬ ‫س��اعت ‪ 10‬صبح به صورت زنده از شبكه ‪ 3‬س��يما ببينيم‪ .‬بعد از آن ساعت ‪ 16‬قسمت ديگري از‬ ‫برنامه بر فراز آس��يا روي آنتن مي‌رود و در ادامه برنامه فنون ش��رقي ساعت ‪ 17:00‬پخش خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به اين ترتيب نوبت به فوتبال مي‌رس��د‪ .‬در اولين بازي فوتبال كه به ليگ انگليس اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬منچستريونايتد ميزبان فوالم خواهد بود كه اين بازي ساعت ‪ 18:30‬به صورت زنده از شبكه‬ ‫‪ 3‬س��يما روي آنتن خواهد رفت‪ .‬ساعاتي بعد هم مي‌توانيم بازي بارسلونا‪ -‬آلمريا را از ليگ اسپانيا‬ ‫ببينيم‪ .‬اين بازي ساعت ‪ 22:30‬به صورت زنده از همين شبكه پخش خواهد شد‪.‬‬

‫نگاههفته‬ ‫داماش در نزديكي‌هاي صعود‪ AL ،‬و مس سرچشمه اميدوار‬

‫ايران ورزش��ي‪ -‬هفته بيست و دوم ليگ‬ ‫دس��ته اول با برگ��زاري ‪ 14‬ديدار ب��ه پايان‬ ‫رس��يد‪ .‬در مهم‌ترين بازي‌ها پيام مش��هد ‪-2‬‬ ‫يك مقاومت سپاس��ي را شكس��ت داد‪ .‬كاوه‬ ‫با س��ه گل ش��هرداري ياس��وج را از پيش رو‬ ‫برداش��ت‪ .‬نفت مسجد س��ليمان و گل‌گهر به‬ ‫تساوي يك‪ -‬يك رس��يدند‪ .‬داماش گيالن با‬ ‫نتيجه ‪ 2-3‬ماشين‌سازي را برد‪ .‬ابومسلم با ‪3‬‬ ‫گل س��پيدرود را شكست داد‪ .‬گسترش فوالد‬ ‫‪ -2‬يك اس��تقالل اهواز را ب��رد‪ .‬فوالد نطنز با‬ ‫نتيج��ه ‪ -4‬يك همي��اري اراك را از پيش رو‬ ‫برداش��ت‪ .‬پيام مخابرات ‪ -3‬يك فوالد يزد را‬

‫شكس��ت داد‪ .‬اتكا با س��ه گل تربيت يزد را از‬ ‫پيش رو برداشت‪ .‬شيرين‌فراز و برق شيراز به‬ ‫تس��اوي يك‪ -‬يك رسيدند‪ .‬نس��اجي و مس‬ ‫سرچشمه هم با تساوي يك‪ -‬يك ديدار خود‬ ‫را به پايان رساندند‪ .‬ايرانجوان و صنعت ساري‬ ‫به تساوي بدون گل رسيدند‪ .‬مس رفسنجان و‬ ‫شهرداري بندرعباس هم با تساوي بدون گل‬ ‫ديدار خود را به اتمام رس��اندند‪ .‬در پايان اين‬ ‫هفت��ه از بازي‌ها‪ ،‬دام��اش گيالن در يكقدمي‬ ‫صعود به ليگ برتر ق��رار دارد و در گروه دوم‬ ‫مس سرچش��مه و ‪ AL‬هرمزگان براي صعود‪،‬‬ ‫رقابت تنگاتنگي را پشت سر مي‌گذارند‪.‬‬

‫جدول رده بندي ليگ يك‬ ‫جدول رده‌بندي گروه اول ليگ يك‬ ‫رديف‬

‫تيم‬

‫بازي‬

‫برد‬

‫تساوي‬

‫باخت‬

‫زده‬

‫خورده‬

‫تفاضل‬

‫امتياز‬

‫‪1‬‬

‫داماش گيالن‬

‫‪22‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪33‬‬

‫‪20‬‬

‫‪13‬‬

‫‪41‬‬

‫‪2‬‬

‫مقاومت سپاسي‬

‫‪22‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪19‬‬

‫‪14‬‬

‫‪5‬‬

‫‪35‬‬

‫‪3‬‬

‫شهرداري ياسوج‬

‫‪22‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪25‬‬

‫‪24‬‬

‫‪1‬‬

‫‪34‬‬

‫‪4‬‬

‫كاوه تهران‬

‫‪22‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪27‬‬

‫‪26‬‬

‫‪1‬‬

‫‪30‬‬

‫‪5‬‬

‫مس رفسنجان‬

‫‪22‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪19‬‬

‫‪22‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪30‬‬

‫‪6‬‬

‫گل گهر سيرجان‬

‫‪22‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪25‬‬

‫‪24‬‬

‫‪1‬‬

‫‪29‬‬

‫‪7‬‬

‫نفت مسجدسليمان‬

‫‪22‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬

‫‪26‬‬

‫‪26‬‬

‫‪-‬‬

‫‪28‬‬

‫‪8‬‬

‫شهرداري بندرعباس‬

‫‪22‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬

‫‪-‬‬

‫‪28‬‬

‫‪9‬‬

‫اتكا گلستان‬

‫‪22‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪25‬‬

‫‪25‬‬

‫‪-‬‬

‫‪27‬‬

‫‪10‬‬

‫فوالد نطنز‬

‫‪22‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬

‫‪-‬‬

‫‪27‬‬

‫‪11‬‬

‫ماشين سازي تبريز‬

‫‪22‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪26‬‬

‫‪30‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪27‬‬

‫‪12‬‬

‫تربيت يزد‬

‫‪22‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪4‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26‬‬

‫‪13‬‬

‫همياري اراك‬

‫‪22‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪17‬‬

‫‪27‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪24‬‬

‫‪14‬‬

‫پيام مشهد‬

‫‪22‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪23‬‬

‫‪27‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪23‬‬

‫جدول رده‌بندي گروه دوم ليگ يك‬ ‫رديف‬

‫تيم‬

‫بازي‬

‫برد‬

‫تساوي‬

‫باخت‬

‫زده‬

‫خورده‬

‫تفاضل‬

‫امتياز‬

‫‪1‬‬

‫مس سرچشمه‬

‫‪22‬‬

‫‪12‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪27‬‬

‫‪10‬‬

‫‪17‬‬

‫‪41‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ AL‬هرمزگان‬

‫‪22‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪23‬‬

‫‪15‬‬

‫‪8‬‬

‫‪41‬‬

‫‪3‬‬

‫گسترش فوالد‬

‫‪22‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪22‬‬

‫‪20‬‬

‫‪2‬‬

‫‪36‬‬

‫‪4‬‬

‫ابومسلم مشهد‬

‫‪22‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪23‬‬

‫‪17‬‬

‫‪6‬‬

‫‪35‬‬

‫‪5‬‬

‫نساجي مازندران‬

‫‪22‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪34‬‬

‫‪6‬‬

‫صنعت ساري‬

‫‪22‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪31‬‬

‫‪7‬‬

‫ايرانجوان بوشهر‬

‫‪22‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪25‬‬

‫‪21‬‬

‫‪4‬‬

‫‪29‬‬

‫‪8‬‬

‫شيرين فراز‬

‫‪22‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪28‬‬

‫‪9‬‬

‫پيام مخابرات‬

‫‪22‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪18‬‬

‫‪14‬‬

‫‪4‬‬

‫‪26‬‬

‫‪10‬‬

‫برق شيراز‬

‫‪22‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪17‬‬

‫‪22‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪24‬‬

‫‪11‬‬

‫فوالد يزد‬

‫‪22‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪17‬‬

‫‪30‬‬

‫‪-13‬‬

‫‪23‬‬

‫‪12‬‬

‫داماش دورود‬

‫‪22‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪19‬‬

‫‪24‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪22‬‬

‫‪13‬‬

‫استقالل اهواز‬

‫‪22‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪19‬‬

‫‪28‬‬

‫‪-9‬‬

‫‪22‬‬

‫‪14‬‬

‫سپيدرود‬

‫‪22‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪19‬‬

‫‪33‬‬

‫‪-14‬‬

‫‪17‬‬

‫تقويم ليگ قهرمانان آسيا‬

‫هفته چهارم‪90/1/30 :‬‬ ‫پاختاكور‪ -‬اس��تقالل‪ ،‬ورزش��گاه پاختاكور‪،‬‬ ‫ساعت‪18 :‬‬ ‫ذوب‌آه��ن‪ -‬الري��ان‪ ،‬ورزش��گاه فوالدش��هر‪،‬‬ ‫ساعت‪21 :‬‬ ‫‪90/1/31‬‬ ‫پرس��پوليس‪ -‬بني��ادكار‪ ،‬ورزش��گاه آزادي‪،‬‬ ‫ساعت‪18:30 :‬‬ ‫الغرافه‪ -‬س��پاهان‪ ،‬ورزش��گاه الغرافه‪ ،‬ساعت‪:‬‬ ‫‪20:20‬‬ ‫هفته پنجم‪90/2/13 :‬‬ ‫پرسپوليس‪ -‬االتحاد‪ ،‬ورزشگاه آزادي‪ ،‬ساعت‪:‬‬ ‫‪18:30‬‬ ‫االم��ارات‪ -‬ذوب‌آه��ن‪ ،‬ورزش��گاه االمارات‪،‬‬ ‫ساعت‪20:05 :‬‬

‫السد قطر‪ -‬استقالل ورزشگاه شيخ جاسم بن‬ ‫حمد ساعت‪18:25 :‬‬ ‫‪90/2/14‬‬ ‫سپاهان‪ -‬الهالل‪ ،‬ورزشگاه فوالدشهر‪ ،‬ساعت‪:‬‬ ‫‪21:30‬‬ ‫هفته ششم‪90/2/20 :‬‬ ‫الوحده امارات‪ -‬پرس��پوليس‪ ،‬ورزش��گاه آل‬ ‫نهيان‪ ،‬ساعت‪21 :‬‬ ‫ذوب‌آهن‪ -‬الش��باب‪ ،‬ورزش��گاه فوالدش��هر‪،‬‬ ‫ساعت‪21:30 :‬‬ ‫‪90/2/21‬‬ ‫استقالل‪ -‬النصر عربس��تان‪ ،‬ورزشگاه آزادي‪،‬‬ ‫ساعت‪18 :‬‬ ‫الجزيره امارات‪ -‬سپاهان‪ ،‬ورزشگاه محمد بن‬ ‫زايد‪ ،‬ساعت‪20:30 :‬‬

‫جدول رده بندي ليگ برتر‬ ‫تيم‬

‫بازي‬

‫برد‬

‫مساوي‬

‫باخت‬

‫زده‬

‫خورده‬

‫تفاضل‬

‫‪1‬‬

‫سپاهان‬

‫‪28‬‬

‫‪16‬‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫‪49‬‬

‫‪23‬‬

‫‪26‬‬

‫‪58‬‬

‫‪2‬‬

‫ذوب‌آهن‬

‫‪28‬‬

‫‪15‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪41‬‬

‫‪23‬‬

‫‪18‬‬

‫‪53‬‬

‫‪3‬‬

‫استقالل‬

‫‪28‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪43‬‬

‫‪30‬‬

‫‪13‬‬

‫‪52‬‬

‫‪4‬‬

‫تراكتور سازي‬

‫‪28‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪31‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫‪47‬‬

‫‪5‬‬

‫فوالد‬

‫‪29‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7‬‬

‫‪49‬‬

‫‪31‬‬

‫‪18‬‬

‫‪44‬‬

‫‪6‬‬

‫پرسپوليس‬

‫‪28‬‬

‫‪13‬‬

‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪35‬‬

‫‪33‬‬

‫‪2‬‬

‫‪44‬‬

‫‪7‬‬

‫ملوان‬

‫‪29‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪28‬‬

‫‪28‬‬

‫‪-‬‬

‫‪42‬‬

‫‪8‬‬

‫مس كرمان‬

‫‪28‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪31‬‬

‫‪25‬‬

‫‪6‬‬

‫‪40‬‬

‫‪9‬‬

‫نفت آبادان‬

‫‪29‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15‬‬

‫‪31‬‬

‫‪44‬‬

‫‪-13‬‬

‫‪38‬‬

‫‪10‬‬

‫صباي قم‬

‫‪29‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪36‬‬

‫‪36‬‬

‫‪-‬‬

‫‪35‬‬

‫‪11‬‬

‫نفت تهران‬

‫‪29‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9‬‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪32‬‬

‫‪12‬‬

‫شهرداري تبريز‬

‫‪29‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪35‬‬

‫‪45‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪32‬‬

‫‪13‬‬

‫سايپاي كرج‬

‫‪29‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫‪37‬‬

‫‪42‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪31‬‬

‫‪13‬‬

‫پاس همدان‬

‫‪29‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫‪25‬‬

‫‪36‬‬

‫‪-11‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15‬‬

‫شاهين بوشهر‬

‫‪29‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13‬‬

‫‪27‬‬

‫‪31‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16‬‬

‫راه‌آهن‬

‫‪29‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪13‬‬

‫‪24‬‬

‫‪33‬‬

‫‪-9‬‬

‫‪30‬‬

‫‪17‬‬

‫پيكان‬

‫‪29‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪33‬‬

‫‪50‬‬

‫‪-17‬‬

‫‪29‬‬

‫‪18‬‬

‫استيل‌آذين‬

‫‪29‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15‬‬

‫‪25‬‬

‫‪51‬‬

‫‪-26‬‬

‫‪24‬‬

‫جدول گلزنانليگ برتر‬ ‫‪ 16‬گل لوسيانو ادينيو (مس)‪ ،‬کريم انصاري‌فرد (سايپا)‪ ،‬رضا نوروزي (فوالد)‬ ‫ابراهيم توره (سپاهان)‬

‫آرش افشين (فوالد)‪ ،‬مهرداد اوالدي (ملوان)‪ ،‬آرش برهاني (استقالل)‪،‬‬ ‫‪ 11‬گل‬ ‫سعيد دقيقي (شهرداري تبريز)‪ ،‬روح‌ا‪ ...‬عرب (نفت آبادان)‬ ‫‪ 10‬گل سيد محمد حسيني (ذوب‌آهن)‬

‫‪ 8‬گل‬ ‫‪ 7‬گل‬ ‫‪ 6‬گل‬

‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفته بيس�ت و دوم ليگ‬ ‫دسته يك‪ ،‬ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر‪،‬‬ ‫ساعت‪ ،16:30 :‬تماشاگر‪ :‬هزار نفر‬ ‫ايرانجوان بوشهر صفر‬ ‫صنعت ساري صفر‬ ‫داور‪ :‬علي اكرمي‬ ‫كمك‌ها‪ :‬محمدرضا اميني‪ ،‬اسد موسوي‬ ‫اخطار‪ :‬فوفانا‪ ،‬نيكخواه‪ ،‬خسروي (بوشهر)‪،‬‬ ‫حق‌جو (ساري)‬ ‫اخ�راج‪ :‬فونيك�ه (‪ ،)36‬نظ�رزاده (‪)89‬‬ ‫(بوشهر)‬ ‫بازيكن برت�ر‪ :‬حميد محم�دي (ايرانجوان‬ ‫بوشهر)‬ ‫ايرانج�وان‪ :‬س��جاد بيرانوند‪ ،‬فونيكه سي‪،‬‬ ‫سكوفوفانا‪ ،‬مصطفي نجمي‌زاده (احمد خذيراوي‬ ‫‪ ،)85‬رض��ا نظرزاده‪ ،‬حس��ين خس��روي‪ ،‬ميثم‬ ‫اميري (عل��ي رحيمي ‪ ،)74‬محس��ن نيكخواه‪،‬‬

‫سليمان پناهي‪ ،‬اوبا ساندي (مهدي سيفي ‪،)60‬‬ ‫حميد محمدي‬ ‫سرمربي‪ :‬محمد عباسي‬ ‫صنعت س�اري‪ :‬مهيار حسن نژاد‪ ،‬مسعود‬ ‫حق‌جو‪ ،‬كيوان مطهري‪ ،‬محسن زاهدي‪ ،‬ابراهيم‬ ‫تقي‌پور‪ ،‬احمد كيا (حسين قهارپور ‪ ،)54‬حامي‬ ‫محم��دزاده‪ ،‬ميالد جهاني‪ ،‬محمد قريب‪ ،‬پيمان‬ ‫س��يفي‪ ،‬مهرداد قنبري (اسماعيل بالي مقدس‬ ‫‪)60‬‬ ‫سرمربي‪ :‬نادر دست‌نشان‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬فوتبال ب��دي را تا قبل از‬ ‫اخراج فونيكه س��ي و ‪ 10‬نفره شدن ايرانجوان‬ ‫بوش��هر ش��اهد نبوديم اما پ��س از آن ميزبان‬ ‫بيش��تر به حف��ظ دروازه‌اش پرداخت و ميهمان‬ ‫هم مترصد فرصت بود‪ .‬در نيمه دوم هم ش��كل‬ ‫ب��ازي دو تيم تغيير نكرد و در نهايت بدون رد و‬ ‫بدل شدن گل‪ ،‬بازي تمام شد‪.‬‬

‫نساجي يك – مس سرچشمه يك‬

‫مس به خواسته خود رسيد‬

‫جمعه ‪ ،90/1/19‬هفته بيست و دوم ليگ يك‪،‬‬ ‫ورزشگاه ش�هيد وطني‪ ،‬تماش�اگر‪ 12 :‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬ساعت ‪16:00‬‬ ‫نساجي يك‬ ‫گل‪ :‬مهدي حسيني (‪)50‬‬ ‫مس سرچشمه يك‬ ‫گل‪ :‬اسحاق سبحاني (‪)20‬‬ ‫داور‪ :‬فرشيد افشار‬ ‫كمك‌ها‪ :‬حميد غمزه‪ ،‬اسد حاج محمد‬ ‫اخط�ار‪ :‬رحيمي‪ ،‬بائي�ج‪ ،‬آرام طبع‪ ،‬ش�يري‬ ‫(نساجي‪ ،‬رضا نورالهي (مس سرچشمه)‬ ‫بازيك�ن برت�ر‪ :‬اصغ�ر كرم‌الله�ي (م�س‬ ‫سرچشمه)‬ ‫نس�اجي ‪ :‬مه��رداد طهماس��بي‪ ،‬محس��ن‬ ‫رحيمي‪ ،‬دلمير بائيچ‪ ،‬عماد قاس��مي (ميالد كامل‬ ‫‪ ،)46‬محمد آرام‌طبع‪ ،‬حامد ش��يري‪ ،‬بابك رضي‬ ‫(رضوان گران ‪ ،)75‬ديويد ويكروم‪ ،‬پرويز كريمي‪،‬‬ ‫آبونو آشيل (مهدي حسيني ‪ ،)46‬علي قرباني‬

‫سرمربي‪ :‬يحيي گل‌محمدي‬ ‫م�س سرچش�مه‪:‬اصغر كرم‌الله��ي‪ ،‬رض��ا‬ ‫نوراله��ي‪ ،‬علي خانكي‪ ،‬حس��ين بغالن��ي (عليرضا‬ ‫ابراهيم��ي ‪ ،)58‬وحي��د اس��ماعيل‌بيگي‪ ،‬عل��ي‬ ‫جوانبخ��ت‪ ،‬امي��ر محمدي‪ ،‬س��عيد بابايي‪ ،‬زوران‬ ‫كوكوچ (محس��ن مظفري ‪ ،)76‬حامد ش��يرخانلو‬ ‫(محمد ضيايي‌پور ‪ ،)67‬اسحاق سبحاني‬ ‫سرمربي‪ :‬احمد سنجري‬ ‫ايران ورزشي‪ -‬حدود ‪ 20‬دقيقه تيم ميهمان‬ ‫توپ و ميدان را در دست داشت و توانست در اين‬ ‫دقايق توس��ط سبحاني به گل برتري برسد‪ .‬بعد از‬ ‫اين گل تيم ميهمان سعي كرد بازي را وسط زمين‬ ‫نگه دارد و اجازه نمي‌دادند نساجي‌ها به دروازه‌شان‬ ‫نزديك ش��وند‪ .‬اما با ش��روع نيمه دوم نساجي تيم‬ ‫برتر ميدان بود و توانست بازي را به تساوي بكشاند‬ ‫هرچند ك��ه در يك ضدحمل��ه در دقيقه ‪ 81‬يك‬ ‫ضربه پنالتي تقديم مس كرد اما مسي‌ها نتوانستند‬ ‫از موقعيت به دست آمده استفاده كنند‪.‬‬

‫پيام مخابرات ‪ -3‬فوالد يزد يك‬

‫جذاب و پرهيجان تا دقيقه ‪!90‬‬

‫مهدي آماده‬ ‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفت�ه بيس�ت و دوم ليگ‬ ‫يك‪ ،‬ورزش�گاه حافظيه ش�يراز‪ ،‬ساعت‪،16 :‬‬ ‫تماشاگر‪ :‬بيش از ‪ 3‬هزار نفر‬ ‫پيام مخابرات ‪3‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬مس�عود ريگ�ي (‪ ،)14‬حس�ن فرجي‬ ‫(‪ ،)55‬بهمن داستاني (‪)60‬‬ ‫فوالد يزد يك‬ ‫گل‪ :‬جعفر بذري (‪)2‬‬ ‫داور‪ :‬محمد كمالي‬ ‫كمك‌ه�ا‪ :‬قهرم�ان نجف�ي‪ ،‬محمدحس�ن‬ ‫ابراهيمي‬ ‫اخطار‪ :‬بهمن داستاني‪ ،‬روح ا‪ ...‬رضايي (پيام‬ ‫مخابرات)‪ ،‬حامد محمودي (فوالد يزد)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬مسعود ريگي (پيام مخابرات)‬ ‫پيام مخابرات‪ :‬محمدامين صنايعي‪ ،‬احتشام‬ ‫ساساني‪ ،‬احمد اميني‌فر‪ ،‬مصطفي عابدي‪ ،‬مرتضي‬ ‫گلش��ن‪ ،‬مس��عود ريگي‪ ،‬بهمن داس��تاني (سهيل‬ ‫نيكنام ‪ ،)87‬علي حسيني‪ ،‬روح ا‪ ...‬رضايي (مهرداد‬ ‫علمداري ‪ ،)79‬عليرضا زندوي (خس��رو رش��يدي‬

‫‪ ،)74‬حسن فرجي‬ ‫سرمربي‪ :‬اصغر اكبري‬ ‫فوالد يزد‪ :‬ايمان نخودساز‪ ،‬حامد محمودي‪،‬‬ ‫مجتبي زارع‪ ،‬احمد سعيدي‪ ،‬حسين شاهواروقي‪،‬‬ ‫حميدرضا رعيتي‪ ،‬مجيد المعي (اسماعيل رفيعي‬ ‫‪ ،)63‬امي��ر اميني‌فر (مصطف��ي مهدوي‌كيا ‪،)38‬‬ ‫حس��ين رحيمي‪ ،‬جعفر بذري‪ ،‬محس��ن زارع‌زاده‬ ‫(رسول غفاري ‪)80‬‬ ‫سرمربي‪ :‬عبدالمجيد باقري‌نيا‬ ‫ب��ازي هجومي و جذابي كه ه��ر دو تيم پيام‬ ‫مخاب��رات و ف��والد يزد ك��ه از دقاي��ق ابتدايي به‬ ‫نمايش گذاش��ته بودند و در دقيقه ‪ 2‬به گل فوالد‬ ‫يزد انجاميد حتي بعد از به ثمر رس��يدن سومين‬ ‫گل پيام مخابرات هم دچار افت نش��د و تا آخرين‬ ‫دقايق بازي هيجان و تكاپوي خود را حفظ كرد تا‬ ‫تماشاگراني كه بعد از مدت‌ها به ورزشگاه حافظيه‬ ‫آمده بودند و از تيم خود اس��تقبال خوبي داشتند‪،‬‬ ‫ش��اهد يكي از زيباترين بازي‌هاي هفته باش��ند و‬ ‫در نهاي��ت هم با گل‌هاي زيباي پيام مخابرات برد‬ ‫تيم‌شان را جشن بگيرند‪.‬‬

‫پيام مشهد ‪ – 2‬مقاومت سپاسي يك‬

‫‪ 3‬امتياز با تعويض‌هاي طاليي‬

‫مسعود حكم‌آبادي‬ ‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفت�ه بيس�ت و دوم ليگ‬ ‫يك‪ ،‬ورزشگاه تختي مش�هد‪ ،‬ساعت ‪،16:00‬‬ ‫تماشاگر‪ 100 :‬نفر‬ ‫پيام مشهد ‪2‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬سلمان زحمتكش (‪ ،)79‬ميالد جعفري‬ ‫(‪)88‬‬ ‫مقاومت سپاسي يك‬ ‫گل‪ :‬محمدرضا پورمحمد (‪)70‬‬ ‫داور‪ :‬سيدمهدي سيدعلي‬ ‫ت عل�ي رضايي تب�ار‪ ،‬هومن‬ ‫كمك‌ه�ا‪ :‬حج ‌‬ ‫سحري‬ ‫اخط�ار‪ :‬ف�واد بغالن�ي‪ ،‬وحيد ف�ارغ و ميالد‬ ‫جعفري (پيام مشهد)‪ ،‬مهرداد كريميان‪ ،‬رضا‬ ‫حقيقي (مقاومت سپاسي)‬ ‫اخراج‪ :‬عليرضا جليلي (‪ 23‬از مقاومت)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬سلمان زحمتكش (پيام)‬ ‫پيام مشهد‪ :‬حسين هوشيار‪ ،‬ميثم نهاوندي‪،‬‬

‫يون��س مس��عودي‪ ،‬محم��د صنعت��ي‪ ،‬مصطف��ي‬ ‫س��خت‌رزم‪ ،‬اكبر دوربينيان‪ ،‬حس��ين آقايي‪ ،‬فواد‬ ‫بغالني (س��لمان زحمتكش ‪ ،)64‬شعيب آخوندي‬ ‫(حس��ين زامه��ران ‪ ،)90+2‬وحيد ف��ارغ‪ ،‬منصور‬ ‫توحيديان (ميالد جعفري ‪)80‬‬ ‫سرمربي‪ :‬عباس دهقاني‬ ‫مقاومت سپاس�ي‪ :‬س��يروس س��نگچولي‪،‬‬ ‫مهرداد كريميان‪ ،‬يونس ش��اكري (ايمان موسوي‬ ‫‪ ،)72‬رض��ا حقيقي (س��روش رفيع��ي ‪ ،)73‬اميد‬ ‫خليلي‪ ،‬حميد جوكار‪ ،‬محمدرضا پورمحمد (جواد‬ ‫ضيغم��ي ‪ ،)80‬عليرضا جليلي‪ ،‬فرش��اد بهادراني‪،‬‬ ‫امين شجاعيان‪ ،‬خالد شفيعي‬ ‫سرمربي‪ :‬علي اصغر كالنتري‬ ‫ابتدا اي��ن مقاومت بود كه ب��ا گل پورمحمد از‬ ‫ميزب��ان پيش افتاد اما تعويض‌هاي طاليي دهقاني و‬ ‫حضور ميالد جهاني و سلمان زحمتكش با ‪ 2‬گل اين‬ ‫دو بازيكن همراه بود تا پيام مشهد يك برد شيرين را‬ ‫كسب كند و از انتهاي جدول جدا شود‪.‬‬

‫شيرين‌فراز يك‪ -‬برق شيراز يك‬

‫امتياز‬

‫‪ 9‬گل‬

‫ ‬

‫■ اذان مغرب‪19:51 :‬‬

‫ايرانجوان صفر‪ -‬صنعت ساري صفر‬

‫از واترپلو تا فوتبال اروپايي‬

‫‪ 15‬گل‬

‫ايران ورزشي‪ -‬يك تيم از طراحان دست به ساخت نوعي اليه محافظ ساق‌پا زده‌اند كه از فريب داور توسط بازيكنان جلوگيري مي‌كند‪ .‬اين اليه پيشرو مجهز به يك‬ ‫فناوري حسگر نوآورانه است كه ضربات فيزيكي واقعي را شناسايي مي‌كند‪ .‬در اين حالت اگر يك بازيكن فوتبال روي پاي بازيكن ديگري تكل برود‪ ،‬منجر به ايجاد يك حالت‬ ‫هشدار شده و داور را قادر به تشخيص واقعي بودن خطا خواهد كرد‪ .‬به گفته سازندگان اين اليه محافظ‪ ،‬اين فناوري مي‌تواند از جنجال‌هاي ورزشي بسياري جلوگيري كند‪.‬‬ ‫اين اليه‌ها هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارند اما طراحان اميدوارند كه آنها در آينده نزديك مورد استفاده بازيكنان در ميادين ورزشي قرار بگيرند‪ .‬هر اليه از دو حسگر و‬ ‫آهن‌ربا برخوردار است‪ .‬يكي از حسگرها براي تأييد نزديك بودن بازيكن مهاجم و حسگر دوم براي تشخيص ضربه است‪ .‬به گفته طراحان اين اليه‪ ،‬در صورتي كه بازيكن به‬ ‫طور عمدي به اين اليه ضربه وارد كند‪ ،‬اين فناوري تشخيص مي‌دهد كه بازيكن ديگري در نزديكي نبوده‪ ،‬بنابراين زنگ هشدار آن عمل نخواهد كرد‪.‬‬ ‫■ اذان ظهر‪13:06:‬‬

‫روي آنتن‬

‫رديف‬

‫وسيله‌اي جديد براي جلوگيري از فريب داور‬

‫فريرا روزا (نفت تهران)‬

‫س��ياوش اكبرپور (استيل‌آذين)‪ ،‬محسن بياتي‌نيا (صباي قم)‪ ،‬علي عليزاده‬ ‫(تراكتورس��ازي)‪ ،‬فره��اد مجيدي و ميالد ميداودي (اس��تقالل)‪ ،‬محمد نوري‬ ‫(پرسپوليس)‬

‫عليرضا عباس��فرد و جهانگير عس��گري (پيكان)‪ ،‬محمد غالمي (استيل‌آذين)‪،‬‬ ‫عباس محمدرضايي (سايپا)‪ ،‬ميلوراد يانوش (سپاهان)‬

‫كرار جاس��م (تراكتورس��ازي)‪ ،‬ف��رزاد حاتمي (صب��اي قم)‪ ،‬امين متوس��ل‌زاده‬ ‫(راه‌آهن)‪ ،‬محمد نزهتي و پژمان نوري (ملوان)‬

‫تساوي برق با شاهكار داوري‬

‫ميالد مسيح‌زاده‬ ‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفت�ه بيس�ت و دوم ليگ‬ ‫يك‪ ،‬ورزشگاه انقالب كرمانشاه‪ ،‬ساعت‪،16 :‬‬ ‫تماشاگر‪ 1500 :‬نفر‬ ‫شيرين‌فراز يك‬ ‫گل‪ :‬سجاد خسروي (‪)90+4‬‬ ‫برق شيراز يك‬ ‫گل‪ :‬محمد پورمند (‪)60‬‬ ‫داور‪ :‬پيمان فرخي‌مهر‬ ‫كمك‌ها‪ :‬علي يوسفي‪ ،‬حسن ظهيري‬ ‫اخطار‪ :‬مارتين رائول‪ ،‬محس�ن ورزكار‪ ،‬هادي‬ ‫ايماني‪ ،‬محم�د پورمند‪ ،‬احم�د حيات‌منش‪،‬‬ ‫بهرام اسماعيلي‪ ،‬فريد عابدي (برق شيراز)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬محمد پورمند (برق شيراز)‬ ‫ش�يرين فراز‪ :‬نانا چيالن‪ ،‬هادي موس��وي‪،‬‬ ‫محمود خميس‪ ،‬حس��ام مقص��ودي‪ ،‬حامد زماني‪،‬‬ ‫كريم احم��دي‪ ،‬محمد زعفران��ي (محمد نوروزي‬

‫‪ ،)61‬حام��د اكب��ري‪ ،‬ه��ادي نصر‌اللهي (كوش��ا‬ ‫بهايي‌پور ‪ ،)50‬فرشاد ساالروند‪ ،‬علي حداد (سجاد‬ ‫خسروي ‪)75‬‬ ‫سرمربي‪ :‬رضا مهاجري‬ ‫ب�رق ش�يراز‪ :‬مارتي��ن رائول‪ ،‬صم��د زارع‪،‬‬ ‫محس��ن ورزكار‪ ،‬ه��ادي ايماني‪ ،‬جمال عباس��ي‪،‬‬ ‫محمد پورمند‪ ،‬امير طهمورثي (احمد حيات‌منش‬ ‫‪ ،)37‬محم��د آفند‪ ،‬فره��اد محمدي (نصير زارعي‬ ‫‪ ،)55‬بهرام اس��ماعيلي (سعيد جعفري ‪ ،)87‬فريد‬ ‫عابدي‬ ‫سرمربي‪ :‬حسين حسين‌زاده‬ ‫محم��د پورمن��د در صحن��ه‌اي ك��ه‬ ‫كرمانش��اهي‌ها به عملك��رد داور معترض بودند‬ ‫روي ي��ك ضربه ايس��تگاهي گل برتري برق را‬ ‫زد اما تالش ش��يرين‌فراز در اوقات تلف ش��ده‬ ‫جواب داد تا ميزبان شكست خانگي را با تساوي‬ ‫تعويض كند‪.‬‬

‫اتكا ‪ – 3‬تربيت يزد صفر‬

‫انتقام اتكا از برگي‌زر‬

‫محمد قجر‬ ‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفته بيس�ت و دوم ليگ يك‪،‬‬ ‫ورزشگاه آزادي گرگان‪ ،‬ساعت‪ ،16 :‬تماشاگر‪2 :‬‬ ‫هزار نفر‬ ‫اتكا ‪3‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬قاسم اكبري (‪ ،)30‬مجتبي نوروزي (‪،)32‬‬ ‫عبدالكريم اسالمي (‪)90‬‬ ‫تربيت يزد صفر‬ ‫داور‪ :‬بابك وسيله‌بر‬ ‫كمك‌ها‪ :‬داريوش صابرمطلق‪ ،‬محسن سلطاني‬ ‫اخطار‪ :‬وحيد عسگري (تربيت يزد)‬ ‫اخراج‪ :‬محسن حنيفي (‪( )85‬تربيت يزد)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬قاسم اكبري (اتكا)‬ ‫اتكا ‪ :‬سعيد س��تاري‪ ،‬محمد ويزواري‪ ،‬مجتبي‬ ‫ن��وروزي (آرن قاجاري��ان ‪ ،)89‬حميد نعمتي‪ ،‬محمد‬

‫گرجي‪ ،‬محمد علي‌حس��يني‪ ،‬همايون گراوند‪ ،‬معين‬ ‫نظام اسالمي‪ ،‬ش��هاب يانپي (قادر افكاري ‪ ،)83‬اكبر‬ ‫ويزواري‪ ،‬قاسم اكبري (عبدالكريم اسالمي ‪)74‬‬ ‫سرمربي‪ :‬حميد كللي‌فر‬ ‫تربي�ت ي�زد ‪ :‬محمد آاليم‪ ،‬محس��ن حنيفي‪،‬‬ ‫وحي��د عس��گري‪ ،‬تق��ي قاس��م‌زاده‪ ،‬مح��رم حبيبي‬ ‫(عليرضا بيك‌زاويه ‪ ،)60‬س��هراب انتظاري‪ ،‬اسماعيل‬ ‫غ��روي‪ ،‬حكي��م حزباوري‌پور (رضا كاردوس��ت ‪،)73‬‬ ‫مه��دي طايفي‪ ،‬مهران درويش��ي‪ ،‬حس��ين حميدي‬ ‫(عليرضا كاووسي ‪)62‬‬ ‫سرمربي‪ :‬هادي برگي‌زر‬ ‫ديدار يكطرف��ه اتكا مقابل تربي��ت در نهايت با‬ ‫گل‌هاي اكبري‪ ،‬نوروزي و اسالمي به سود ميزبان به‬ ‫پايان رسيد تا شاگردان كللي‌فر با يك برد شيرين به‬ ‫بقا در ليگ يك اميدوار شوند‪.‬‬

‫سال سيزدهم ■ شماره ‪ ■ 3929‬شنبه ‪ 20‬فروردين ‪ 5 ■ 1390‬جمادي االول ‪1432‬‬

‫ابومسلم ‪ -3‬سپيدرود صفر‬

‫مشهدي‌ها اميدوار شدند‬

‫هاشم رسايي‌فر‬ ‫پنج‌ش�نبه ‪ ،90/1/18‬هفته بيست و دوم ليگ‬ ‫يك‪ ،‬ورزش�گاه تختي مش�هد‪ ،‬س�اعت‪،16 :‬‬ ‫تماشاگر‪ 300 :‬نفر‬ ‫ابومسلم ‪3‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬مس�عود ابطح�ي (‪ ،)16‬محمد غالمين‬ ‫(‪ ،)59‬آرش روشني پور (‪)90‬‬ ‫سپيدرود صفر‬ ‫داور‪ :‬محمدحسين شهريارنيا‬ ‫كمك‌ه�ا‪ :‬محمدحس�ن محم�دي‪ ،‬عليرض�ا‬ ‫ليواني‬ ‫اخط�ار‪ :‬مرتضي فالحتي‪ ،‬افش�ين دانش�يان‬ ‫(ابومسلم)‪ ،‬رضا نيك نظر (سپيدرود)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬آرش روشني‌پور (ابومسلم)‬ ‫ابومس�لم‪ :‬س��يد محم��د حس��يني‪ ،‬مجيد‬ ‫قديمي‪ ،‬مجتبي انصافي‪ ،‬سعيد چاهجويي‪ ،‬مرتضي‬ ‫فالحتي‪ ،‬س��عيد عب��دا‪ ...‬پور‪ ،‬آرش روش��ني‌پور‪،‬‬

‫افشين دانش��يان (سعيد ش��ادماني ‪ ،)78‬مسعود‬ ‫ابطح��ي (محم��د غالمي��ن ‪ ،)55‬حمي��د زوهاني‬ ‫(سعيد گنج خاني ‪ ،)46‬محمدرضا خرسندنيا‬ ‫سرمربي‪ :‬علي حنطه‬ ‫س�پيدرود‪ :‬حام��د طباطباي��ي‪ ،‬رض��ا نيك‬ ‫نظر‪ ،‬هادي راس��تگو‪ ،‬مرتضي جهانچي‪ ،‬محمدرضا‬ ‫حسيني (ميالد پور صف شكن ‪ ،)42‬ميثم احمدي‪،‬‬ ‫مصيب چگين��ي‪ ،‬محمد طالبي‪ ،‬ميثم پس��نديده‬ ‫(ميره��ادي ميرج��وان ‪ ،)72‬محس��ن رحيم��ي‬ ‫(اسماعيل رمضاني پور ‪ ،)62‬مهدي آقازاده‬ ‫سرمربي‪ :‬فرهاد حسين پور‬ ‫پ��س از چند هفته ناكامي‪ ،‬ابومس��لم اين بار‬ ‫با انجام يك بازي عالي س��پيدرود را با شكس��ت‬ ‫سنگين بدرقه كرد تا اميدهايش براي صعود كمي‬ ‫تا قس��متي زنده شود‪ .‬آرش روش��ني پور‪ ،‬محمد‬ ‫غالمي��ن و مجتب��ي انصافي با ب��ازي خوب خود‬ ‫زمينه‌ساز پيروزي پرگل ابومسلم بودند‪.‬‬

‫ماشين‌سازي تبريز ‪ -2‬داماش گيالن ‪3‬‬

‫جهشي براي صعود‬

‫حبيب چرندابي‬ ‫پنج‌ش�نبه ‪ ،90/1/18‬هفته بيست و دوم ليگ‬ ‫يك‪ ،‬ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز‪ ،‬ساعت‪:‬‬ ‫‪ ،16‬تماشاگر‪ :‬هزار نفر‬ ‫ماشين‌سازي ‪2‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬پاسي (‪ 14‬و ‪)90+2‬‬ ‫داماش گيالن ‪3‬‬ ‫گل‌ه�ا‪ :‬مه�دوي (‪ ،)72‬چاوش�ي (‪،)74‬‬ ‫تركاشوند (‪)89‬‬ ‫داور‪ :‬اشكان خورشيدي‬ ‫كمك‌ها‪ :‬صادق نوري‪ ،‬مهدي ناصحي‬ ‫اخطار‪ :‬قريشي‪ ،‬تقي‌زاده‪ ،‬عرفاني (ماشين‌سازي)‪،‬‬ ‫علي حسيني‪ ،‬تركاشوند (داماش)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬پاسي (ماشين‌سازي)‬ ‫ماشين‌س�ازي‪ :‬عليرضا ناص��ح‪ ،‬بهمن كامل‪،‬‬ ‫محمد شجاع‪ ،‬عليرضا عبادي (فرشاد ضياتبار ‪،)84‬‬ ‫مهدي قريشي‪ ،‬ميثم تقي‌زاده‪ ،‬رامين قرباني‪ ،‬مجتبي‬ ‫اسالمي (اسماعيل سبزي ‪ ،)73‬سجاد عرفاني (امير‬

‫وزيري ‪ ،)80‬اسالويشا چوكانوويچ‪ ،‬احمد پاسي‬ ‫سرمربي‪ :‬زوران اسميلسكي‬ ‫دام�اش گيالن‪ :‬عل��ي نظرمحم��دي‪ ،‬علي‬ ‫نظي��ف‌كار‪ ،‬اس��ماعيل ش��يرازي (محمدص��ادق‬ ‫طاهري ‪ ،)68‬س��يدعلي حس��يني‪ ،‬محمد آبشك‪،‬‬ ‫مصطفي حاجتي (امين تركاشوند ‪ ،)50‬محمدرضا‬ ‫مهدوي‪ ،‬هاملت ميختاريان (هادي س��هرابي ‪،)82‬‬ ‫بهنام افشه‪ ،‬مهرزاد رضايي‪ ،‬رضا چاوشي‬ ‫سرمربي‪ :‬مهدي دينورزاده‬ ‫داماش گيالن س��خت‌ترين ب��ازي‌اش را برد‬ ‫و اگرچ��ه خيل��ي زود دروازه‌اش ب��از ش��د اما در‬ ‫نيم��ه دوم خيلي بهتر كار كردند و با اس��تفاده از‬ ‫اشتباهات خط دفاعي ميزبان در عرض دو دقيقه‪،‬‬ ‫دو گل زدند‪ .‬ماشين‌سازي بد بازي نكرد اما بعد از‬ ‫اين دو گل ش��يرازه‌اش به هم خورد و گل سوم را‬ ‫دريافت كرد و در ثانيه‌هاي پاياني بازي پاسي گل‬ ‫دوم خود را هم زد اما نتوانس��ت مانع از شكس��ت‬ ‫تيمش در خانه شود‪.‬‬

‫همياري اراك يك – فوالد نطنز ‪4‬‬

‫پرگل و پرحاشيه‬

‫عباس رستگاري‬ ‫جمعه ‪ ،90/1/19‬هفته بيست و دوم ليگ يك‪،‬‬ ‫ورزش�گاه ‪ 15‬هزار نفري ام�ام خميني (ره)‪،‬‬ ‫ساعت‪ ،16 :‬تماشاگر‪ 2 :‬هزار نفر‬ ‫همياري اراك يك‬ ‫گل‌‪ :‬عبدي (‪-80‬پنالتي)‬ ‫فوالد نطنز ‪4‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬شجاعي (‪ ،)36‬اميديان (‪-76‬پنالتي)‪،‬‬ ‫علي محمدي (‪ )88‬و (‪)90‬‬ ‫داور‪ :‬محمد ملكي‬ ‫كمك‌ه�ا‪ :‬مجي�د ويش�گاهي‪ ،‬حميدرض�ا‬ ‫رحيمي‬ ‫اخطار‪ :‬باسيچ (اراك) – كريميان (نطنز)‬ ‫اخراج‪ :‬شجاعي (‪( )50‬فوالد) – اظهري (‪)50‬‬ ‫(اراك)‬ ‫همي�اري اراك‪ :‬توميس�لاو باس��يچ‪ ،‬مه��دي‬ ‫ش��كوهي‪ ،‬ابوالفض��ل قرباني‪ ،‬علي اظهري‪ ،‬حس��ين‬ ‫جعفري (رسول ستارپور ‪ ،)80‬حامد بصيري (حسين‬ ‫عبدي‪ ،)65‬ابوالفضل كماني‪ ،‬آرمان قاسمي‪ ،‬عبدالكريم‬ ‫كولي‌بالي‪ ،‬ميرعلي سيدسليماني‪ ،‬اسالم نوري‬

‫سرمربي‪ :‬ناصر پورمهدي‬ ‫فوالد نطنز ‪ :‬محمدس��عيد مصطفوي‪ ،‬ايمان‬ ‫كيان��ي‪ ،‬ج�لال اميدي��ان‪ ،‬اس��ماعيل كريميان‪،‬‬ ‫سيدمحسن موسوي‪ ،‬س��يدرضا طلبه (محمدرضا‬ ‫زارع ‪ ،)85‬علي مرزبان‪ ،‬مصطفي مهدوي (محمود‬ ‫گياهچيان ‪ ،)75‬حامد رس��ولي (سجاد اژدر ‪،)60‬‬ ‫جالل‌الدين علي محمدي‪ ،‬مصطفي شجاعي‬ ‫سرمربي‪ :‬اميرحسين شاه‌زيدي‬ ‫همانط��ور ك��ه پيش‌بين��ي مي‌ش��د ب��ازي از‬ ‫حساس��يت زي��ادي برخوردار ب��ود و اگرچه پيروزي‬ ‫براي هر دو تيم اهميت بس��ياري داش��ت اما ريسك‬ ‫نمي‌كردند‪ .‬دقيقه ‪ 36‬ش��جاعي دروازه ميزبان را باز‬ ‫ك��رد و ‪ 4‬دقيقه بعد هم حس��ين جعفري يك ضربه‬ ‫پنالتي را براي اراكي‌ها از دس��ت داد‪ .‬در نيمه دوم و‬ ‫با وجود حمالت همياري‪ ،‬اين نطنزي‌ها بودند كه از‬ ‫روي نقطه پنالتي به گل رسيدند‪ .‬اگرچه اين گل در‬ ‫دقيقه ‪ 80‬توس��ط عبدي پاس��خ داده شد اما باز هم‬ ‫ميهم��ان در دقيقه ‪ 88‬گل زد كه اراكي‌ها معتقد به‬ ‫آفس��ايد بودند‪ .‬فوالدي‌ها بعد از اينكه به گل چهارم‬ ‫رسيدند‪ ،‬جنجال به اوج خود رسيد‪.‬‬

‫مس رفسنجان صفر – شهرداري بندرعباس صفر‬

‫بدون انگيزه‪ ،‬بدون گل‬

‫پنج‌ش�نبه ‪ ،90/1/18‬هفته بيس�ت و دوم ليگ‬ ‫يك‪ ،‬ورزش�گاه تختي رفس�نجان‪ ،‬ساعت ‪،16‬‬ ‫تماشاگر‪ 2 :‬هزار نفر‬ ‫مس رفسنجان صفر‬ ‫شهرداري بندرعباس صفر‬ ‫داور‪ :‬موسي ارغواني‬ ‫كمك‌ها‪ :‬حسين مفتاح‪ ،‬امرا‪ ...‬طراح‬ ‫اخط�ار‪ :‬علي ولي‌خاني‪ ،‬س�يداحمد مهدي‌زاده‬ ‫(مس رفسنجان) – مسلم محمدنژاد (شهرداري‬ ‫بندرعباس)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬فابيو كارواليو (مس رفسنجان)‬ ‫مس رفسنجان ‪ :‬فابيو كارواليو‪ ،‬نادر فتح‌اللهي‪،‬‬ ‫عل��ي ولي‌خان��ي‪ ،‬كاظ��م حيات‌من��ش‪ ،‬محمدرضا‬ ‫س��معيان‪ ،‬ميثم آرمي��ان‪ ،‬كارلوس س��االزار (ميالد‬ ‫داودي ‪ ،)69‬اميرحس��ين محمدي‪ ،‬رسول الهي‌مقدم‬ ‫(حسين س�لامي ‪( )50‬كاوه زنگيان ‪ ،)89‬سيداحمد‬ ‫مهدي‌زاده‪ ،‬محمد احمدي‬ ‫سرمربي‪ :‬اكبر زبردست‬

‫ش�هرداري بندرعباس‪ :‬نادر غبيش��اوي‪ ،‬رضا‬ ‫مرداني‪ ،‬علي باقري‪ ،‬حميدرضا غني‌زاده‪ ،‬دانيل رومرو‬ ‫(مصطفي اسالمي ‪ ،)75‬جابر نصيري‪ ،‬رضا غني زاده‪،‬‬ ‫امير خدامرادي‪ ،‬مسلم محمدنژاد‪ ،‬اندرسون (مصطفي‬ ‫مهدي‌زاده ‪ ،)57‬ماكان دانبله (امير خليفه‌اصل ‪)62‬‬ ‫سرمربي‪ :‬مسعود اقبالي‬ ‫ايران ورزش��ي‪ -‬گرچه هر دو تيم مي‌توانستند‬ ‫ب��ا يك پي��روزي در اين بازي وضعي��ت خود را در‬ ‫جدول رده‌بندي گروه اول رقابت‌ها بهبود ببخشند‬ ‫اما گويا هيچ كدام انگيزه الزم براي كسب ‪ 3‬امتياز‬ ‫اين مس��ابقه را نداش��تند و به جاي روي آوردن به‬ ‫يك بازي تهاجمي براي كس��ب پيروزي بيش��تر به‬ ‫دنبال يك بازي متعادل و تقس��يم امتياز با حريف‬ ‫بودن��د‪ .‬همين تفكر نيز در نهايت ‪ 90‬دقيقه رقابت‬ ‫دو تيم مس رفس��نجان و ش��هرداري بندرعباس را‬ ‫س��ردتر و كسل‌كننده‌تر از هر بازي ديگري ساخت‬ ‫ت��ا هر دو تيم با تس��اوي ب��دون گل زمين بازي را‬ ‫ترك كنند‪.‬‬

‫داماش دورود ‪ AL – 2‬هرمزگان يك‬

‫باخت به موقع‬

‫جمع�ه ‪ ،90/1/19‬هفته بيس�ت و دوم ليگ يك‪،‬‬ ‫ورزشگاه كارگران‪ ،‬ساعت‪ ،16 :‬تماشاگر‪ 50 :‬نفر‬ ‫داماش دورود ‪2‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬محمد ميرترابي (‪ ،)25‬نصرتي (‪)48‬‬ ‫‪ AL‬هرمزگان يك‬ ‫گل‪ :‬فالويو (‪)45‬‬ ‫داور‪ :‬رسول رهبرفام‬ ‫كمك‌ها‪ :‬مهدي الوندي‪ ،‬جواد رنگرز‬ ‫اخط�ار‪ :‬كفش�گري‪ ،‬نصرت�ي‪ ،‬ميلاد ميرتراب�ي‬ ‫(داماش)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬شاهمرادي (داماش دورود)‬ ‫دام�اش دورود ‪ :‬محم��ود بحرين��ي‪ ،‬امي��د‬ ‫ش��اهمرادي‪ ،‬ميالد نصرت��ي‪ ،‬مرتض��ي غالمعلي‌تبار‪،‬‬ ‫مي�لاد ميرتراب��ي‪ ،‬محم��د ميرترابي‪ ،‬زالتك��و (الياس‬ ‫شهنواز ‪ ،)85‬مهرداد كفشگري‪ ،‬حامد مزيني‪ ،‬عليرضا‬ ‫افضلي (احسان خرسندي ‪ ،)75‬شاهين مجيدي (علي‬

‫ابوالفتحي ‪)65‬‬

‫سرمربي‪ :‬اميرحسين پيرواني‬ ‫‪ AL‬هرمزگان‪ :‬لوييس فرناندو‪ ،‬مسعود رزم‌پوش‪،‬‬ ‫مكي شريفي‪ ،‬اويس كردجهان‪ ،‬محمود تيغ‌نورد‪ ،‬مهدي‬ ‫بدرلو (داود سيدعباسي ‪ ،)70‬پوريا قيدر (علي عبادي‬ ‫‪ ،)70‬ه��ادي خ��دادادي‪ ،‬عباس كاظمي��ان‪ ،‬ماتيوس‬ ‫گارسيا‪ ،‬فالويو (ميثم مجيدي ‪)78‬‬ ‫سرمربي‪ :‬وينكو بگوويچ‬ ‫ايران ورزش��ي –براي بگوويچ ب��ازي در كارگران‬ ‫تداعي‌كنن��ده خاطرات حضورش در پرس��پوليس بود‪.‬‬ ‫آنه��ا كه براي بقاي صدرنش��يني به ‪ 3‬امتياز بازي نياز‬ ‫داشتند در دقيقه ‪ 25‬دروازه خود را باز شده ديدند اما‬ ‫در دقيقه ‪ 45‬توسط فالويو با تساوي به رختكن رفتند‪.‬‬ ‫در نيم��ه دوم داماش كه خ��ارج از خانه ميزبان بود از‬ ‫فرصتي كه نصيبش شد نهايت استفاده را برد و با گلي‬ ‫كه زد ‪ 3‬امتياز با ارزش را به حساب خود واريز كرد‪.‬‬

‫گسترش فوالد ‪ – 2‬استقالل اهواز يك‬

‫گسترش ‪ 10‬نفره هم برد‬

‫حبيب چرندابي‬ ‫جمعه ‪ ،90/1/19‬هفته بيس�ت و دوم ليگ دس�ته‬ ‫يك‪ ،‬ورزشگاه اختصاصي گس�ترش فوالد تبريز‪،‬‬ ‫ساعت ‪ ،16:00‬تماشاگر‪ 500 :‬نفر‬ ‫گسترش فوالد تبريز ‪2‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬روح‌ا‪ ...‬عبداللهي (‪ ،)23‬س�يدمحمد علوي‬ ‫(‪)64‬‬ ‫استقالل اهواز يك‬ ‫گل‪ :‬امير شرفي (‪)6‬‬ ‫داور‪ :‬سيدحسين زرگر‬ ‫كمك‌ها‪ :‬حسن رحيم‌زاده‪ ،‬جهانبخش آرمان‬ ‫اخطار‪ :‬ميالد نوري (استقالل)‬ ‫اخراج‪ :‬ميثم حسيني (‪ 44‬گسترش فوالد)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬محسن فروزان (گسترش فوالد)‬ ‫گسترش فوالد‪ :‬محس��ن فروزان‪ ،‬سيدمحمد‬ ‫علوي‪ ،‬عليرضا طي‌نيا‪ ،‬ميثم حس��يني‪ ،‬سعيد بيات‪،‬‬ ‫عب��اس آقايي‪ ،‬عل��ي مواليي‪ ،‬مهرداد يگان��ه (روح‌ا‪...‬‬

‫عبداللهي ‪ ،)20‬حجت زادمحم��ود (مالدن الزارويچ‬ ‫‪ ،)46‬محسن دلير (فرج لطفي ‪ ،)74‬عرفان اولروم‬ ‫سرمربي‪ :‬لوكا بوناچيچ‬ ‫استقالل اهواز‪ :‬ناصر ساالري‪ ،‬حميد سرآباداني‬ ‫(كوروش لك ‪ ،)82‬محمد كوتي‪ ،‬عبدا‪ ...‬توحيدي‌مهر‬ ‫(مس��عود زارعي ‪ ،)62‬اصغر نادعلي‪ ،‬جاسم صادقي‪،‬‬ ‫ميالد نوري‪ ،‬مجاهد خذيراوي (رسول رمضاني ‪،)77‬‬ ‫عبدالهادي خنيفر‪ ،‬فريدون فضلي‪ ،‬امير شرفي‬ ‫سرمربي‪ :‬فريدون فضلي‬ ‫اس��تقالل اهواز كه وضعيت خوبي نداش��ت‪ ،‬با‬ ‫سيس��تمي تهاجمي به مصاف گس��ترش فوالد رفت‬ ‫و توانس��ت در همان دقايق ابتدايي به گل برس��د اما‬ ‫بع��د از آن‪ ،‬تيم ميزبان به خ��ود آمد و حمله كرد و‬ ‫در هم��ان نيمه اول بازي را به تس��اوي كش��اند‪ .‬در‬ ‫نيمه دوم هم تقريبا ش��اهد ب��ازي پاياپايي بوديم اما‬ ‫گس��ترش ف��والد از موقعيت‌ها بهتر اس��تفاده كرد و‬ ‫پيروز شد‪.‬‬

‫‪No.3929 - 9 Apr 2011‬‬

‫ليونل مسي‬ ‫داستان پسري كه‬ ‫اسطوره شد‬

‫* به قلم لوكا كايولي‬ ‫برگردان؛ اشكان نعمت پور‬

‫فصل سي و پنجم‬ ‫تا سه نشه؛ اول‪ 19 ،‬و ‪ 21‬دسامبر ‪2009‬‬

‫قسمت صد و سي‌ و هشتم‬

‫مسي از ‪ 480‬امتياز ممكن ‪ 473‬مي‌گيرد‪ ،‬بيش از‬ ‫‪ 2‬برابر امتياز كريستيانو رونالدو كه ‪ 233‬امتياز مي‌گيرد‬ ‫و دوم مي‌ش��ود‪ .‬ژاوي ارنان��دس ب��ا ‪ 173‬امتياز در رده‬ ‫س��وم مي‌ايس��تد‪ 90 .‬نفر از ‪ 96‬رأي دهنده به مسي به‬ ‫عنوان نفر اول رأي مي‌دهند و او ‪ 98/54‬درصد امتيازات‬ ‫ممك��ن را مي‌گي��رد‪ ،‬هيچ كس در تاريخ ‪ 54‬س��اله اين‬ ‫جاي��زه معتبر اينطور مثل مس��ي قاطعانه و به اتفاق آرا‬ ‫برنده نشده‪ .‬فقط ميشل پالتيني كه در ‪ 1984‬با ‪98/46‬‬ ‫درصد امتيازات ممكن اول ش��د‪ ،‬به او نزديك است‪ .‬اين‬ ‫يك پيروزي واقعي اس��ت‪ .‬به قول دني شوميه‪ ،‬سردبير‬ ‫فرانس فوتبال‪ ،‬موفقيت او ‪ 3‬دليل دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نماي��ش مهيج مس��ي‪ ،‬دريبل‌ها و س��رعتش‪،‬‬ ‫تالش��ي كه ب��راي به هم ريخت��ن دفاع حري��ف به كار‬ ‫مي‌بندد‪ ،‬اس��تعداد و روحيه خالقش‪ ،‬ش��ركتش در كار‬ ‫گروهي در كنار بعضي از گل‌هايي كه زده‪ ،‬در طول سال‬ ‫اثري عميق بر ديگ��ران گذارده‪ .‬تأثير او بر فوتبال هنوز‬ ‫تمام و كمال نشده ولي آنچه به نظرم فوق‌العاده مي‌رسد‬ ‫اين اس��ت كه حضور گستاخ و پرشورش در زمين شبيه‬ ‫است به ‪ ...‬مارادونا‪.‬‬ ‫‪ -2‬نبايد از ياد ببريم كه مسي با وجود سن كمش‪،‬‬ ‫چند بار بين مدعيان فتح توپ طال بوده اس��ت‪ .‬روش��ن‬ ‫است كه فوتبال مدرن واالترين پاداش‌اش را به جرقه‌اي‬ ‫زودگذر نمي‌دهد‪ ،‬حتي اگر مثل مسي چشمگير باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مسي قهرمان اروپا‪ ،‬الليگا‪ ،‬برنده سوپر جام اروپا‬ ‫و جام حذفي اسپانيا است و همراه آرژانتيني است كه به‬ ‫مرحله نهايي جام جهاني راه يافته‪ .‬تصور دستاوردهايي‬ ‫عالي‌تر از اين دشوار است‪.‬‬ ‫همه از هر جايي درباره ركوردها‪ ،‬بازي‌ها‪ ،‬استعداد‪،‬‬ ‫س��طح و شأن و حرفه مس��ي متفق‌القولند‪ .‬خبرنگاران‬ ‫در رأي‌گيري فرانس فوتبال‪ ،‬همه برابر كك س��ر تعظيم‬ ‫فرود آورده‌اند‪ .‬تحس��ين و تمجيدها از گوشه و كنار دنيا‬ ‫به س��وي او سرازير ش��ده‪ :‬از ژاپن تا ايس��لند‪ ،‬از غنا تا‬ ‫نيوزيلند‪ ،‬از قزاقستان تا انگليس‪ .‬هنري وينتر‪ ،‬خبرنگار‬ ‫ديلي تلگراف در توضيح اينكه چرا به مس��ي رأي داده‪،‬‬ ‫در فرانس فوتبال مي‌نويس��د‪ :‬مسي؟ نبوغ ناب‪ .‬او رابطه‬ ‫خاصي با توپ دارد‪ .‬گل مي‌س��ازد و مي‌زند و بي‌وقفه در‬ ‫تالش اس��ت تا هر آنچه به سود تيم است را انجام دهد‪.‬‬ ‫تماشاي بازي او گواهي است بر نمايش فوق‌العاده‌اي كه‬ ‫به نفع فوتبال زيبا است‪».‬‬ ‫س��اعت ‪ 7‬عصر دوشنبه ‪ 30‬نوامبر ‪ 2009‬است كه‬ ‫نمايندگان فرانس فوتبال در ويالي مس��ي در كاس��تي‬ ‫دفل��س را به ص��دا درمي‌آورند تا اين خب��ر خوب را به‬ ‫او بدهن��د‪ .‬لئ��و در كنار آنتون�لا‪ ،‬رودريگ��و‪ ،‬برادرش و‬ ‫برادرزاده‌هاي��ش با بي‌صب��ري و هيجان منتظر اين خبر‬ ‫بوده‪ .‬وقت��ي مدير فرانس فوتبال ب��ه او مي‌گويد جايزه‬ ‫را برده‪ ،‬با لبخند خجالتي هميش��گي‌اش جواب مي‌دهد‬ ‫ولي چشم‌هايش مي‌درخشند‪.‬‬

‫نفت مسجد سليمان يك – گل گهر سيرجان يك‬

‫يك بازي پرحادثه!‬

‫يوسف خدامرادي‬

‫جمعه ‪ ،90/1/19‬هفته بيست و دوم ليگ دسته يك‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫ش�هيد محمدي ش�ركت نفت‪ ،‬س�اعت ‪ ،16:00‬تماشاگر ‪13 :‬‬ ‫هزار نفر‬ ‫نفت مسجدسليمان يك‬ ‫گل‪ :‬حسن يوسفي (‪)25‬‬ ‫گل‌گهر سيرجان يك‬ ‫گل‪ :‬مسلم فيروزآبادي (‪)96‬‬ ‫داور‪ :‬سيدرسول احمدي‬ ‫كمك‌ها‪ :‬مهدي شفيعي‪ ،‬احسان تيموري‬ ‫اخطار‪ :‬رحيم مهدي ظهيري (نفت مس�جد س�ليمان)‪ ،‬امير‬ ‫رفعتي (گل گهر سيرجان)‬ ‫اخ�راج‪ :‬رحيم مه�دي ظهي�ري (‪ -62‬كارت زرد دوم‪ ،‬نفت‬ ‫مسجدسليمان)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬مجتبي افشاري (گل گهر سيرجان)‬ ‫نفت مسجد س�ليمان‪ :‬محس��ن معصومي‪ ،‬علي يحيي‌نژاد‪،‬‬ ‫كمال طرفي‪ ،‬حس��ن يوس��في‪ ،‬حمزه حدادي (مهدي نظري ‪،)80‬‬ ‫منص��ور نعام��ي‪ ،‬مصطفي يورف��ي (يعقوب سلحش��ور ‪ ،)60‬احمد‬ ‫دوس��تان عاش��وري‪ ،‬رحيم مهدي ظهي��ري‪ ،‬ابراهي��م لطيفي‌زاده‬ ‫(مهرداد خادمي ‪ ،)64‬فرزاد محمدي‬ ‫سرمربي‪ :‬سياوش بختياري‌زاده‬ ‫گل‌گه�ر س�يرجان‪ :‬مجتب��ي افش��اري‪ ،‬مي�لاد صادقيان‪،‬‬ ‫س��يدمحمد ميرزاسيدي‪ ،‬امير رفعتي‪ ،‬مس��لم فيروزآبادي‪ ،‬حكمت‬ ‫فوالدپ��ور‪ ،‬پوريا دركه (حمزه مظفري ‪( )24‬حس��ين طاهري ‪،)86‬‬ ‫فري��ور ترابي‪ ،‬حميدرضا حاتمي‪ ،‬مارك آن��درو (محرم فتحي ‪،)82‬‬ ‫ژائو پائولو‬ ‫سرمربي‪ :‬فرشاد پيوس‬ ‫از همان زمان كه داور‪ ،‬در دقيقه ‪ 40‬بازي س��وت پايان نيمه‬ ‫اول را به صدا درآورد و وقتي بازيكنان راهي رختكن ش��ده بودند با‬ ‫اطالع كمك داور مس��ابقه دوباره به بازي برگشتند‪ ،‬نگاه نكته بين‬ ‫دو تيم‪ ،‬منتظر بروز اش��تباهات بعدي از داوري بود‪ .‬اين حساسيت‬ ‫وقت��ي به اوج خود رس��يد كه رحيم مهدي ظهيري از س��وي داور‬ ‫به تمارض محكوم ش��د و كارت قرمز گرفت تا نفت ش��اهد هجوم‬ ‫حمله‌هاي حريف شود و بازي برده خود را ‪ 10‬نفره با تساوي عوض‬ ‫كند‪ .‬گل س��يرجاني‌ها هم كه مشكوك به آفسايد بود بهترين بهانه‬ ‫را دس��ت نفتي‌ها داد تا بعد از بازي يك درگيري حس��ابي با داور‬ ‫مسابقه داشته باشند!‬

‫كاوه تهران ‪ – 3‬شهرداري ياسوج صفر‬

‫ياسوج حمله كرد‪ ،‬كاوه گل زد‬

‫جمعه ‪ ،90/1/19‬هفته بيس�ت و دوم ليگ يك‪ ،‬ورزش�گاه‬ ‫شهر قدس‪ ،‬ساعت ‪ ،16:00‬تماشاگر ‪ 50‬نفر‬ ‫كاوه تهران ‪3‬‬ ‫گل‌ها‪ :‬عليرضا قاسمي (‪ ،)60‬فرهاد بوستاني(‪ 75‬پنالتي)‬ ‫احسان عبدي (‪)85‬‬ ‫شهرداري ياسوج صفر‬ ‫داور‪ :‬جمشيد دانش‌مهر‬ ‫كمك‌ها‪ :‬مسعود رضايي‪ ،‬بابك عباسقلي‌زاده‬ ‫اخطار‪ :‬گالوس پطروس�يان و اكبر صادق�ي (كاوه)‪ ،‬ريمي‬ ‫باگاري (شهرداري ياسوج)‬ ‫بازيكن برتر‪ :‬عليرضا قاسمي (كاوه)‬ ‫كاوه‪ :‬وحي��د كارگر‪ ،‬ش��هروز قوي‌مذه��ب (ميثم صالحه‬ ‫‪ ،)80‬باب��ك بيداري‪ ،‬ناصر ارزي‪ ،‬بهروز حي��دري‪ ،‬اكبر صادقي‪،‬‬ ‫مجيد كاليي (محمد قاس��مي ‪ ،)45‬ابوالفضل ابراهيمي‪ ،‬گالوس‬ ‫پطروس��يان (احس��ان عبدي ‪ ،)75‬فره��اد بوس��تاني‪ ،‬عليرضا‬ ‫قاسمي‬ ‫سرمربي‪ :‬علي نيكبخت‬ ‫ش�هرداري ياس�وج‪ :‬عليرضا بابايي‪ ،‬علي كردي‪ ،‬حميد‬ ‫صفري‪ ،‬محمد نوازي‪ ،‬مه��رداد ابتدايي‪ ،‬ريمي باگاري‪ ،‬غالمرضا‬ ‫عباس��فر (رسول بروش ‪ ،)70‬صمد اكبري‪ ،‬جواد زارعي‪ ،‬حسين‬ ‫حجازي‌پور‪ ،‬سهيل حق‌شناس‬ ‫سرمربي‪ :‬جمشيد غديري‬ ‫اي��ران ورزش��ي – در حالي ك��ه مهاجمان ش��هرداري‬ ‫ياسوج يكي پس از ديگري موقعيت‌هاي گل خود را از دست‬ ‫مي‌دادن��د اين بازيكنان كاوه بودند كه س��ه ب��ار تور دروازه‬ ‫ميهم��ان را ب��ه لرزه درآوردن��د تا يك برد ش��يرين و دور از‬ ‫انتظار را كسب كنند‪.‬‬

Iran Varzeshi  

Monday April 9/2011 (20 Farvardin 1390) Number 3929