Page 1

‫‪rMÅv È“UÐ ‰öI²Ý« È«dÐ È—uÞ ∫v½U¼dÐ‬‬ ‫‪Âuý vK rOð fJO t‬‬

‫ﻣﻴﺪاودى‪ :‬اﻣﻴﺪوارم ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ‬ ‫ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻢ را از ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﮕﻴﺮم‬ ‫‪r¹uýÅv “ËdOÄ q³ È“UÐ bMÇ q¦ ∫vuKE‬‬

‫∏ ‪t×H‬‬

‫اوﻟﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ‬

‫‪ ٤٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن‬

‫ورزﺷﻰ اﻳﺮان‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪٦‬ﺟﻤﺎدى اﻻول‪١٤٣٢‬‬

‫‪١٠‬آورﻳﻞ‪ -٢٠١١‬ﺷﻤﺎره‪٤٩١٣‬‬

‫اﺳﺘﻘﻼل ـ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺳﺎزى‬

‫‪fOuáÝdÄ t dJý «— «bš ∫ÈdJ‬‬ ‫‪XdÖ “UO²« p¹ —Ë«œ ÁU³²ý« UÐ‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﻮدم ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻢ ﻧﻜﺮد!‬

‫)‪r²+O½ vÐddÝ s ∫v³D‬‬ ‫½‪r²+¼ ËeOLOý vâ²UE‬‬


‫ﻣﻠﻰ ﭘﻮش‬ ‫ﺷﻨﺎﮔﺮان در‬ ‫اردوى ﻓﺸﺮده‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻳﻜﺮوزه‬ ‫ﻣﺮﺑﻴﺎن وزﻧﻪ ﺑﺮدارى‬ ‫در روز ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫‪ ١٢‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ‬ ‫روز ﻣـﻌﻠـﻢ‪ ،‬ﺳـﻤﻴـﻨـﺎر ﻳﻜـﺮوزه اى ﺑـﺎ‬ ‫ﺣـﻀﻮر ﻧـﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ‪ ١٠٠‬ﻣـﺮﺑﻰ وزﻧـﻪ‬ ‫ﺑــﺮدارى در ﻣــﺤــﻞ ﻓ ــﺪراﺳــﻴــﻮن وزﻧــﻪ‬ ‫ﺑــﺮدارى ﺑ ــﺮﮔــﺰار ﻣ ــﻰ ﺷــﻮد‪ .‬در اﻳــﻦ‬ ‫ﺳﻤﻴﻨـﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎ داﻧﺶ ﻓﻨـﻰ‬ ‫ﻣـﺮﺑــﻴـﺎن ﻓـﻌــﺎل وزﻧـﻪ ﺑـﺮدارى ﺳــﺮاﺳـﺮ‬ ‫ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد‪ ،‬از ﻫﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫‪ ٣‬ﻣﺮﺑـﻰ دﻋﻮت ﺷـﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ زﻳـﺮ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﺪرﺳﺎن داﺧﻠﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﻫﻜـﺎرﻫﺎى‬ ‫ﺟـﺪﻳـﺪ ﻣﺮﺑـﻴـﮕـﺮى و ﻫـﻤﻴـﻨـﻄـﻮر ﻋـﻠﻢ‬ ‫ﻧﻮﻳﻦ وزﻧﻪ ﺑﺮدارى آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻻزم‬ ‫را ﺑﺒـﻴﻨﻨـﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﮔﺮدﻫـﻤﺎﻳﻰ ﻛـﻤﻴﺘـﻪ‬ ‫آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓﺪراﺳﻴﻮن وزﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮدارى ﻫﻢ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى‬ ‫آﻣـﻮزﺷـﻰ را در اﺧـﺘـﻴــﺎر ﻣـﺮﺑـﻴـﺎن ﻗـﺮار‬ ‫ﺧـﻮاﻫﺪ داد‪ .‬ﺿـﻤـﻦ اﻳـﻨﻜـﻪ از رﺋـﻴﺲ‬ ‫ﻓـﺪراﺳـﻴﻮن ﭘـﺰﺷـﻜـﻰ ورزﺷـﻰ دﻋـﻮت‬ ‫ﻣـ ــﻰ ﺷـ ــﻮد ﺗ ــﺎ ﺑـ ــﺎ ﺣـ ــﻀـ ــﻮر در اﻳ ــﻦ‬ ‫ﻫـﻤﺎﻳـﺶ‪ ،‬ﺟـﺪﻳﺪﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺴـﺎﺋﻞ ﻋـﻠـﻢ‬ ‫ﭘــﺰﺷـﻜــﻰ را ﺑـﻪ اﻃــﻼع ﻣــﺮﺑـﻴــﺎن وزﻧـﻪ‬ ‫ﺑﺮدارى ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﮔﺰارى ﻛﻼس ﻳﻚ‬ ‫ﺳـﺎﻋــﺘـﻪ ﺑـﺎزآﻣـﻮزى ﻣــﺮﺑـﻴـﺎن از دﻳـﮕــﺮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن وزﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮدارى ﺑﺮاى ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ در ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ؛ ﺳﻤﻴﻨﺎر‬ ‫ﻳ ــﻜ ــﺮوزه ﻣ ــﺮﺑ ــﻴ ــﺎن وزﻧ ــﻪ ﺑــﺮدارى از‬ ‫ﺳـﺎﻋﺖ ‪ ٩‬و ‪ ٣٠‬دﻗـﻴﻘـﻪ روز دوﺷﻨـﺒﻪ‬ ‫‪ ١٢‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺗﺎ‬ ‫ﺳـﺎﻋـﺖ ‪ ١٧‬ﺑـﻌـﺪازﻇــﻬـﺮ ﻫـﻤـﺎن روز‬ ‫اداﻣ ــﻪ ﺧ ــﻮاﻫ ــﺪ داﺷ ــﺖ و در ﭘ ــﺎﻳــﺎن‬ ‫ﺣـﺴـﻴـﻦ رﺿﺎزاده )رﺋـﻴـﺲ ﻓـﺪراﺳـﻴـﻮن‬ ‫وزﻧﻪ ﺑـﺮدارى( ﺑﺎ اﻫـﺪاى ﻟﻮح و ﻫـﺪﻳﻪ‬ ‫از زﺣـﻤـﺎت ﻣــﺮﺑـﻴـﺎن ﺗـﻘــﺪﻳـﺮ ﺧـﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﻛﺮد‪.‬‬

‫اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﺎروان‬ ‫وزﻧﻪ ﺑﺮدارى‬ ‫ﻛﺸﻮرﻣﺎن راﻫﻰ‬ ‫ﭼﻴﻦ ﺷﺪ‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﺎروان وزﻧﻪ ﺑﺮدارى‬ ‫ﻛـﺸـﻮرﻣـﺎن ﺑـﺮاى ﺣـﻀـﻮر در ﭼﻬـﻞ و‬ ‫ﻳـﻜﻤـﻴﻦ دوره ﻣـﺴـﺎﺑﻘـﺎت وزﻧﻪ ﺑـﺮدارى‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﺳﻴﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ‬ ‫ﺗﻬـﺮان را ﺑﻪ ﻣـﻘﺼـﺪ ﺷﻬـﺮ ﺗﺎﻧﮓ ﻟـﻴﻨـﮓ‬ ‫ﭼﻴﻦ ﺗﺮك ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﻜﻞ از‬ ‫ﻛﻮروش ﺑﺎﻗﺮى)ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻢ ﻣﻠﻰ وزﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮدارى(‪ ،‬ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺴﮕﺮى )وزﻧﻪ ﺑﺮدار‬ ‫دﺳ ــﺘــﻪ ‪ ٥٦‬ﻛ ــﻴــﻠ ــﻮﮔــﺮم( و ﻣ ــﺮﺿ ــﺘــﻰ‬ ‫رﺿ ــﺎﺋ ــﻴ ــﺎن )وزﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮدار دﺳ ــﺘ ــﻪ ‪٦٩‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺸﻮرﻣﺎن( ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ ٢٢‬و ‪ ٤٥‬دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺷـﺐ ﺗﻬﺮان را‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ دﺑﻰ ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻔﺮات‬ ‫ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز از ﻃﺮﻳﻖ دﺑﻰ ﻋﺎزم ﭘﻜﻦ‬ ‫ﺷﺪﻧـﺪ و اﻣﺸﺐ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮ ﺗـﺎﻧﮓ ﻟـﻴﻨﮓ‬ ‫)ﻣــﺤــﻞ ﺑ ــﺮﮔــﺰارى ﻣــﺴــﺎﺑــﻘ ــﺎت وزﻧــﻪ‬ ‫ﺑـﺮدارى ﻗـﻬـﺮﻣـﺎﻧـﻰ ﺑـﺰرﮔـﺴـﺎﻻن آﺳـﻴـﺎ(‬ ‫ﺧــﻮاﻫـﻨــﺪ رﺳـﻴــﺪ‪ .‬ﮔــﺮوه دوم ﻛـﺎروان‬ ‫وزﻧـﻪ ﺑــﺮدارى ﻛـﺸـﻮرﻣـﺎن ﻣــﺘـﺸـﻜـﻞ از‬ ‫ﺣﺴـﻴﻦ رﺿﺎزاده)رﺋﻴـﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن(‪،‬‬ ‫‪ ٦‬ﻣـﻠـﻰ ﭘـﻮش وزﻧـﻪ ﺑـﺮدارى‪ ،‬ﻓﺮﻳـﺪون‬ ‫ﻏـﺰاﻟــﻴـﺎن )ﻣـﺮﺑــﻰ ﺗـﻴـﻢ( و ﻫــﻤـﻴـﻨــﻄـﻮر‬ ‫داراب رﻳـ ــﺎﺣـ ــﻰ ﻛـ ــﻪ در اﻳـ ــﻦ ﺳـ ــﻔ ــﺮ‬ ‫ﻣـﺴــﺌـﻮﻟــﻴـﺖ ﺳــﺮﭘـﺮﺳـﺘــﻰ ﺗـﻴــﻢ ﻣـﻠــﻰ را‬ ‫ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻮد و اﻣﺸﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﻛــﺸـﻮر ﭼــﻴــﻦ ﺳــﻔـﺮ ﺧــﻮاﻫــﻨـﺪ ﻛــﺮد‪.‬‬ ‫ﮔﻔـﺘﻨـﻰ اﺳﺖ؛ ﭼـﻬﻞ و ﻳـﻜﻤﻴـﻦ دوره‬ ‫ﻣــﺴــﺎﺑــﻘــﺎت وزﻧــﻪ ﺑــﺮدارى ﻗـﻬــﺮﻣــﺎﻧــﻰ‬ ‫ﺑـﺰرﮔـﺴﺎﻻن آﺳـﻴـﺎ از روز ﭼـﻬـﺎرﺷﻨـﺒـﻪ‬ ‫‪ ٢٤‬ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻧﮓ ﻟﻴﻨﮓ‬ ‫آﻏـﺎز ﻣﻰ ﺷـﻮد و ﺗـﺎ روز ﻳـﻜﺸـﻨـﺒـﻪ ‪٢٨‬‬ ‫ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن‬ ‫و ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﺎن‪ -‬آﻧﺘﺎﻟﻴﺎ‬

‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ‬ ‫اﻳﺮان ﺑﺎ ‪ ٥‬ﻃﻼ‪،‬‬ ‫‪ ٣‬ﻧﻘﺮه و ‪ ٢‬ﺑﺮﻧﺰ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺷﺪ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﭘﺎورﻟﻴﻔﺘﻴﻨﮓ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن و‬ ‫ﻛـﻢ‪,‬ﺑـﻴـﻨـﺎﻳـﺎن اﻳـﺮان در ﭼـﻬـﺎرﻣـﻴـﻦ دوره‬ ‫رﻗـﺎﺑــﺘـﻬـﺎى ﺟــﻬـﺎﻧــﻰ ﻧـﺎﺑـﻴــﻨـﺎﻳـﺎن و ﻛــﻢ‬ ‫ﺑـﻴـﻨـﺎﻳـﺎن ﻋﻨـﻮان ﻗـﻬـﺮﻣـﺎﻧـﻰ ﺟـﻬـﺎن را ﺑـﻪ‬ ‫دﺳﺖ آورد‪ .‬ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ﭘﺎورﻟﻴـﻔﺘﻴﻨﮓ‬ ‫ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن و ﻛﻢ‪,‬ﺑﻨﻴﺎﻳﺎن ﺟﻬﺎن ﺟﻤﻌﻪ در‬ ‫آﻧﺘﺎﻟﻴﺎى ﺗـﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺗﻴﻢ اﻳـﺮان‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫در روز ﭘـﺎﻳـﺎﻧــﻰ اﻳـﻦ ﻣـﺴـﺎﺑــﻘـﺎت و در‬ ‫دﺳﺘﻪ ‪ ١١٠‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم روﺣﺎن اﺣﻤﺪى‬ ‫ﺑـﺎ ﻣــﺠـﻤــﻮع ‪ ٥٫٨١٢‬ﻛـﻴـﻠــﻮﮔـﺮم ﻃــﻼ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و در دﺳـﺘﻪ ‪ ١٢٥‬ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ‬ ‫اﺳـﻤـﺎﻋـﻴــﻞ رﻧـﺠـﺒـﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺠـﻤــﻮع ‪٨٠٥‬‬ ‫ﻛـﻴـﻠـﻮﮔـﺮم ﻋﻨـﻮان ﻗـﻬـﺮﻣـﺎﻧـﻰ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد‬ ‫اﺧـﺘﺼـﺎص داد‪ .‬ﮔﻔـﺘﻨـﻰ اﺳﺖ؛ ﺗـﻴـﻢ‬ ‫اﻳﺮان در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﺎ ‪ ٥‬ﻃﻼ‪ ٣ ،‬ﻧﻘﺮه و‬ ‫‪ ٢‬ﺑﺮﻧﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﺷﺪ‪.‬‬

‫‪Æœ—«œ ÊU¹dł Ê«dNð Èœ«“¬ vý“—Ë tŽuL− d ²Ý« q×? —œ dNþ“«bFÐ Ë `³ XÐu ≤ —œ “Ë— d¼ vK rOð vÐd dE d¹“ U?Mý vK rOð UM¹dLð‬‬ ‫‪ÊuOÝ«—b vK ÈUNLOð fOÝUð Á“Uð éL q× —œ dNþ“«bFÐ Ë `³ XÐu ≤ —œ “Ë— d¼ vK rOð vÐd å‚Uł« tK « XLAŠò dE d¹“ UMý vK rOð  UM¹dLð‬‬ ‫‪rOð vÐd dÝ Ë UMý vK rOð vMd¹b åê¹Ë—uðu ËdÄò ÈU¼ t U dÐ UÐ ÊUýuÄ vK  UM¹dLð ÆXÝ« ÊU¹dł —œ —UOÐ vÖœdA UÐ uKÄdð«Ë Ë tłdOý ¨UMý‬‬ ‫ ‪¨v UO²ý¬ UJK b?OFÝ ªXÝ« vM²HÖ Æœd b¼«uš UÄdÐ «— œuš ŸUHð—« ÈËœ—« Áb?M¹¬ t²H¼ ≤ Uð vK rOð ÿUML{ Ë œuý v ÈdO?~OÄ vÝ«Ëd ÈUMý vK‬‬ ‫ ×‪ÈUMý ÊUýuÄ vK? v~ł«uš ‘ËdÝ Ë d výËU?Ç ‰ULł ¨ÈdB—«b U U?¹—uÄ ¨v UO²ý¬UJK? qONÝ ¨œ«— vðbŠË UýU?Ä ¨Èb¹bł U¹uÄ ¨ÊU¹—«bO?Ð bL‬‬ ‫‪ÆbMM v ‰U³ œ «— œuš  UM¹dLð bNA Ë ÊUNH « —œ vK rOð ÈU¼ t U dÐ UÐ v~ł«uš Ë d výËUÇ sOÐ s¹« “« t bM¼œ v qOJAð «— —uA‬‬

‫رﻓﻮﮔﺮ‪ :‬اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻛﺸﺘﻰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺖ‬ ‫ﺑﻌـﺪ از ﻛﻨـﺎره‪,‬ﮔﻴـﺮى ﺿﻴـﺎء ﻣﻌـﻴﻨـﻰ )رﺋﻴـﺲ ﺳﺎﺑـﻖ اﻧﺴﺘـﻴﺘـﻮ ﻛﺸـﺘﻰ( و اﻧـﺘﺨـﺎب ﺷﺪن‬ ‫ﺳﻴـﺪ ﺟﻮاد رﻓﻮﮔﺮ ﺗـﻮﺳﻂ ﻓﺪراﺳﻴـﻮن ﻛﺸﺘﻰ ﺑـﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ وى‪ ،‬اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮى ﻛـﺸﺘﻰ ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﺣﺮﻛـﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮى را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ‪,‬ﮔﺬارى در‬ ‫ﺑـﻪ روز ﻛـﺮدن داﻧﺶ ﺗـﺌـﻮرى و ﻋـﻤﻠـﻰ ﻣـﺮﺑـﻴﺎن ﺳـﺎزﻧـﺪه و ﻣـﻠﻰ ﻛـﺸـﻮر ﻣـﻮﻓﻖ ﻋـﻤـﻞ ﻛـﻨﺪ‪.‬‬ ‫«ﺳـﻴـﺪﺟﻮاد رﻓـﻮﮔـﺮ» رﺋـﻴـﺲ اﻧﺴـﺘـﻴـﺘـﻮ ﻛﻪ در ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ ﻣـﺮﺑﻴـﮕـﺮى ﺗـﻴـﻢ‪,‬ﻣﻠـﻰ‪ ،‬دﺑـﻴـﺮى و‪...‬‬ ‫ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ را ﻧـﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗـﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‬ ‫و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺳﭙـﺮدﻧﺪ در ﺗﻼش ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻬـﺘﺮى‬ ‫ﺑﻪ روﻧـﺪ ﻛﺎرى اﻧﺴـﺘﻴﺘـﻮ ﺑﺪﻫﻴﻢ و آﻳـﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴـﻨﻪ ﻣﻮﻓـﻖ ﻋﻤﻞ ﻛـﺮده‪,‬اﻳﻢ ﻳﺎ ﺧـﻴﺮ ﺑﺴﺘـﮕﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈـﺮ ﻛﺎرﺷﻨـﺎﺳﺎن اﻳﻦ رﺷـﺘﻪ دارد ﻛﻪ ﭼـﻪ ﻧﻈﺮى را ﺑـﺪﻫﻨﺪ‪ .‬وى در اداﻣـﻪ اﻇﻬﺎرداﺷـﺖ‪ :‬در‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﻧﻴﺎز ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﭼـﺮخ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ را ﺑﻬﺘـﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰارى ﻛـﻼﺳﻬﺎى‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد اﻛﺜـﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻓﻌﺎل ﻛﺸﻮر را ﻓﺮا ﺧـﻮاﻧﺪﻳﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﻛﻼﺳﻬﺎى ﺑـﺎزآﻣﻮزى‬ ‫و داﻧﺶ اﻓﺰاﻳﻰ اﺑـﺮاز رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋـﺰام ﺷﻤﺎرى از ﻣﺮﺑﻴﺎن واﺟﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻛﻼس‬ ‫ﻣﺮﺑﻴﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻼ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﺮدﻳﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮى ﻧﻴﺰ از رﻗﺒﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮد ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕـﻴﺮﻳﻢ‪ .‬دﺑﻴـﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻛﺸﺘـﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﻛﺮد‪ :‬ﺳﺎل ﻗـﺒﻞ در ﺗﻤﺎم‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ‪,‬ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﻼﺳﻬﺎى‬ ‫ارﺗـﻘﺎء از اﻳـﻦ ﺑﻪ ﺑـﻌـﺪ در ﺗﻬـﺮان ﺑـﺮﮔﺰار ﻛـﻨﻴـﻢ ﭼـﺮا ﻛﻪ ﺑـﺮﮔﺰارى اﻳـﻦ ﻛـﻼﺳﻬـﺎ در ﻣﺮﻛـﺰ اﻳـﻦ‬ ‫ﻓـﺮﺻﺖ را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺧـﻮاﻫﺪ داد ﺗـﺎ ﻧـﻈﺎرت ﺑـﻴـﺸﺘـﺮ و ﺑـﻬـﺘﺮى را داﺷـﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻴـﻢ و ﻣﻄـﻤـﺌـﻨﺎ ﺑـﺮاى‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺸـﺘﻰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪرﺳﺎن ﺗـﺤﺼﻴﻠﻜﺮده و ﺑﻪ روز ﻛﺎر ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺑﺒﺮﻳﻢ‪ .‬رﻓﻮﮔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و آﻳﺎ ﻛﻔﺎف ﺑﺮﮔﺰارى ﻛﻼﺳﻬﺎى ﻣﺮﺑﻴﮕﺮى در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻰ را ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ اﻳﺮان را در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻛﺸﺘﻰ‬ ‫ﻣﻰ‪,‬ﺷـﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑـﺮاى اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ ﺑﻬﺘﺮ ﺟـﺎﻳﮕﺎه ﺧـﻮد ﺑﭙﺮدازﻳـﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺤـﺚ ﻣﻴﺰﺑـﺎﻧﻰ و‬ ‫ﺑﺮﮔﺰارى ﻛﻼﺳﻬﺎى ﻣﺮﺑﻴﮕﺮى و‪ ...‬ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺴﺎل ﻣﻴﺰﺑﺎن‬ ‫ﻛﻼس ﻣﺮﺑﻴـﮕﺮى ﻓﻴﻼ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑـﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﻼس ﻧﺴﺒـﺖ ﺑﻪ دوره‪,‬ﻫﺎى ﻗﺒﻞ در ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻛـﺸـﻮرﻫـﺎ ﭘـﺮ ﺑﺎرﺗـﺮ ﺑـﺎﺷـﺪ در ﺣـﺎل راﻳـﺰﻧـﻰ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺘـﺮﻳـﻦ اﺳـﺎﺗـﻴـﺪ ﺗـﺌـﻮرى و ﻋﻤـﻠـﻰ ﻫـﺴـﺘـﻴـﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﺸﺘﻰ‪,‬ﮔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻛﺸﻮر ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻴﻼ راﻳﺰﻧﻰ ﻛﺮده‪,‬اﻳﻢ ﺗﺎ در ﻛﻨﺎر اﺳﺎﺗﻴﺪ‬ ‫ﺗـﺌـﻮرى ﺳـﺮﺷﻨـﺎس دﻧـﻴـﺎ در ﺑـﺤـﺚ ﻋﻤـﻠـﻰ ﻧـﻴـﺰ ﻗـﻬﺮﻣـﺎن ﺑـﺰرﮔـﻰ ﻣـﺜـﻞ ﺑﻮاﻳـﺴـﻴـﺎر ﺳـﺎﻳـﺘـﻰ‪,‬اف‬ ‫روﺳﻴﻪ‪,‬اى ﻛﻪ از ﻧﻮاﺑﻎ ﻛﺸﺘﻰ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪرس ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﻰ ﻣﺜﻞ وى ﺑﻪ روز اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌـﻨﺎ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدى ﺑﺎ اﻣﺜﺎل ﻳـﻮرى ﺷﺎﻫﻤﺮادف ﺑﺮاى‬ ‫ﺗﺪرﻳـﺲ ﻣﻰ‪,‬ﺗﻮاﻧـﺪ داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ‪ .‬رﺋﻴـﺲ اﻧﺴﺘـﻴﺘﻮ ﻛـﺸﺘـﻰ ﻛﻪ از روﻧﺪ ﺣـﺮﻛﺘﻰ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ‬ ‫ﺧﻮد و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺑﺮاز رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫دارﻳﻢ وﻟـﻰ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻢ ﻛـﺴﺎﻧﻰ ﺑـﺎ ﺑﻨـﺪه و اﻳﻦ اﻧﺴـﺘﻴﺘـﻮ ﻫﻤـﻜﺎرى ﻣﻰ‪,‬ﻛـﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﺮ ﻛـﺪام ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﺑـﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳﮋه‪,‬اى در ﺑﻴﻦ ﻣـﺸﺘﺎﻗﺎن ﺑـﻪ ﻛﺸﺘﻰ دارﻧـﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﻳـﻘﻴﻦ ﺣﻀـﻮر ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻫﻤـﻜﺎراﻧﻰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه دﻟـﮕﺮﻣﻰ ﺑـﻴﺸﺘﺮى داده و ﺧـﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ در ﺣﺪ ﺗـﻮان ﻛﺎرﻣﺎن را ﺑـﻬﺘﺮ‬ ‫ﭘـﻴﺶ ﺑـﺒﺮﻳـﻢ‪ .‬وى در ارﺗـﺒﺎط ﺑـﺎ ﺑﺤـﺚ ﻣـﺎﻟﻰ و ﻛـﻤﻚ ﻓـﺪراﺳـﻴﻮن ﻛـﺸﺘـﻰ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺘﻴـﺘـﻮ ﺑﻴـﺎن‬ ‫ﻛﺮد‪ :‬ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻓﺪراﺳﻴﻮن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ ﻛﻪ اﺳﺘﺎرت ﻫﻤﻜﺎرى را ﺑـﺎ آﻧﻬﺎ‬ ‫زدم و در ﺳﺎل ﻗـﺒﻞ ﻧﻴـﺰ ﻣﺘﻮﻟـﻴﺎن اﻳﻦ ﻓـﺪراﺳﻴﻮن ﺑـﺨﺼﻮص ﺷـﺨﺺ رﺋﻴـﺲ ﻓﺪراﺳﻴـﻮن ﻫﺮ‬ ‫آﻧﭽـﻪ ﻻزم ﺑﻮد در اﺧـﺘﻴـﺎر ﻣﺎ ﮔـﺬاﺷﺘـﻨﺪ و در زﻣـﻴﻨـﻪ ﻓﻜـﺮى ﻧﻴـﺰ ﻣﺤـﻤﺪﻋـﻠﻰ ﺻـﻨﻌـﺘﻜـﺎران و‬ ‫ﻋـﺎرف رﺑﻄـﻰ )ﻧﺎﻳـﺐ‪,‬رﺋﻴـﺲ و دﺑﻴـﺮ ﻓـﺪراﺳﻴـﻮن( ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ ﻫـﻤﺮاه دﻳـﮕﺮ ﻫـﻤـﻜﺎراﻧـﺸﺎن ﻧـﻬﺎﻳـﺖ‬ ‫ﻫـﻤﻜـﺎرى را ﺑـﺎ ﻣﺎ داﺷـﺘـﻨﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﮔﺎﻣـﻰ ﺑـﺮ داﺷﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺑﺎ ﻛـﻤـﻚ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد‪ .‬ﻣﺮﺑـﻰ ﺳـﺎﺑﻖ‬ ‫ﺗﻴﻢ‪,‬ﻣﻠﻰ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ‪,‬ﮔﻴﺮى ﻛﺸﺘﻰ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺗﻰ اﻓﺰود‪ :‬ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﺘﻰ اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﺳﺨﺘﻰ را در ﭘﻴﺶ دارد اﻋﺘﻘﺎد دارم اﮔﺮ ﺗﻤﺎم دﻟﺴﻮﺧﺘﮕﺎن‬ ‫اﻳﻦ رﺷﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدى در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮدش ﺑﻪ ورزش اول ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ورزش ﻛﺸﺘﻰ اﻳﺮان در دﻧﻴﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﻰ را‬ ‫دارد و ﻫـﺮ ﻣـﻮﻗﻊ ﻫـﻢ ﻫـﻤـﺪﻟﻰ و ﻳـﻜـﺮﻧـﮕﻰ در ﺑـﻴـﻦ ﻛـﺸﺘـﻰ‪,‬ﮔـﻴـﺮان‪ ،‬ﻣﺮﺑـﻴـﺎن و‪ ...‬ﺑـﻮده ﺑﻪ‬ ‫اﻫﺪاﻓﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه‪,‬اﻳﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎى اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺸﺘﻰ‬ ‫ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و اﻣﻴﺪوارﻳـﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻔﻰ‬ ‫ﻛﻪ دارﻳﻢ ﺑﻬﺘـﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ى ﻓﻮﺗﺒﺎل‬

‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪ ٦‬ﺟﻤﺎدى اﻻول ‪ ١٠-١٤٣٢‬آورﻳﻞ ‪- ٢٠١١‬ﺷﻤﺎره ‪٤٩١٣‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪى‪ :‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ را ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ ﲤﺎﻣﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻋﻼم ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ اﻧـﺘﺨﺎﺑﻰ در ‪ ٣‬وزن‪ ،‬ﺑـﺮاى اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﺑـﻬـﺘـﺮﻳـﻦ ﻓﺮد ﺑـﺮاى ﺣـﻀـﻮر در رﻗـﺎﺑـﺘـﻬـﺎى آﺳـﻴﺎﻳـﻰ‬ ‫اﺳـﺖ‪« .‬ﻏﻼﻣـﺮﺿﺎ ﻣـﺤﻤـﺪى» ﺳﺮﻣـﺮﺑـﻰ ﺗﻴـﻢ‪,‬ﻣﻠـﻰ‬ ‫ﻛـﺸـﺘﻰ آزاد ﺑـﺎ ﺑـﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻣﻄـﻠـﺐ اﻓـﺰود‪ :‬ﺑـﺮﮔﺰارى‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در ‪ ٣‬وزن ﺑﺮاى اﻧـﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳـﻦ‬ ‫ﻓﺮد ﺑﺮاى ﺣﻀـﻮر در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى آﺳﻴـﺎﻳﻰ اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻣﻮرد ‪ ٤‬وزن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﻧﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﻧـﺮﺳـﻴـﺪه‪,‬اﻳــﻢ و ﭘـﺲ از ﺑـﺮرﺳـﻰ ﺗـﻤـﺎﻣـﻰ ﺟـﻮاﻧــﺐ و‬ ‫ﺷـﺮاﻳـﻂ ﻛـﻠـﻰ ﻛـﺸـﺘـﻰ‪,‬ﮔـﻴﺮان ﺗـﺮﻛـﻴـﺐ ﺗـﻴـﻢ ﻣـﻠـﻰ در‬ ‫رﻗﺎﺑﺘـﻬﺎى آﺳﻴﺎﻳـﻰ ازﺑﻜﺴﺘـﺎن را در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه‬

‫اﻋﻼم ﻣﻰ‪,‬ﻛـﻨﻴﻢ‪ .‬دارﻧﺪه ‪ ٢‬ﻣﺪال ﻧـﻘﺮه ﺟﻬﺎن اداﻣﻪ‬ ‫داد‪ :‬در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻠـﻰ‪,‬ﭘﻮﺷﺎن اﻋﺰاﻣﻰ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﻬـﺎى‬ ‫ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧـﻰ آﺳﻴـﺎ در ﺗﺎﺷـﻜﻨـﺪ‪ ،‬ﻣﻬـﻤﺘﺮﻳـﻦ ﻓﺎﻛـﺘﻮرﻫـﺎ‬ ‫ﺟـﻮاﻧﻰ و آﻳـﻨﺪه‪,‬دار ﺑـﻮدن و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ داﺷﺘـﻦ‬ ‫آﻣـﺎدﮔـﻰ ﻛــﺎﻓـﻰ ﺑـﺮاى ﺣـﻀـﻮر در اﻳـﻦ ﻣــﺴـﺎﺑـﻘـﺎت‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬دارﻧـﺪه ‪ ٢‬ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺟـﻬﺎن ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪:‬‬ ‫ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ آﺳﻴﺎ ‪ ٣‬ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫اردو در ﺑــﺮﻧـﺎﻣــﻪ دارﻳــﻢ ﻛــﻪ ﻣـﺮﺣــﻠــﻪ اول و دوم ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻰ و ﻗﺪرﺗﻰ اﺧﺘﺼﺎص دارد و در‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘـﺎﻳﺎﻧﻰ ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ﺗﺨﺼﺼﻰ را ﺑﺮاى ﻧـﻔﺮات‬

‫اﻋـﺰاﻣـﻰ ﺑـﻪ رﻗـﺎﺑـﺘـﻬـﺎى آﺳـﻴـﺎﻳـﻰ در ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ دارﻳـﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﻬـﺮﻣﺎن ﺟـﻮاﻧﺎن ﺟﻬـﺎن ﺗﺎﻛـﻴﺪ ﻛـﺮد‪ :‬ﺑﺮاى ﺷﺮﻛـﺖ‬ ‫در رﻗـﺎﺑـﺘـﻬــﺎى ﺟـﻬـﺎﻧـﻰ ﺗـﺮﻛـﻴـﻪ ‪ ٢‬ﻣــﺮﺣـﻠـﻪ ﻣـﺴـﺎﺑـﻘــﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ را ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫در اردﻳـﺒﻬـﺸـﺖ ﻣﺎه و ﻣـﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﻬﺎﻳـﻰ ‪ ٧‬و ‪ ٨‬ﺗـﻴﺮﻣـﺎه‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪﻋﻴﺎن در‬ ‫اﻳـ ــﻦ رﻗـ ــﺎﺑـ ــﺘ ــﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﺰاﻣـ ــﻰ اﺳـ ــﺖ‪ .‬وى در اداﻣـ ــﻪ‬ ‫اﻇﻬـﺎرداﺷﺖ‪ :‬ﺑـﺮاى ﭘﻴـﺸﺮﻓـﺖ ﻛﺸـﺘﻰ و ﺑـﺎﻻ ﺑﺮدن‬ ‫ﺳ ــﻄ ــﺢ ﺟ ــﺎم ﺷ ــﻬ ــﻴـ ــﺪ ﺷ ــﻴ ــﺮودى ﻛ ــﻪ ‪ ٢٢‬و ‪٢٣‬‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬

‫داداه اﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻫﻤﺰﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪن‬ ‫اﻳﻦ ﻣـﻮﺿﻮع اﺳﺎﻣـﻰ ﻧﻔـﺮات واﺟﺪ ﺷﺮاﻳـﻂ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫در اﻳﻦ ﻣـﺴﺎﺑـﻘﺎت را ﻧـﻴﺰ ﺑـﻪ ﺻﻮرت رﺳـﻤﻰ اﻋﻼم‬ ‫ﺧـﻮاﻫـﻴـﻢ ﻛـﺮد‪ .‬ﻣـﺤـﻤـﺪى در ﭘـﺎﻳـﺎن ﺧـﺎﻃـﺮ ﻧـﺸـﺎن‬ ‫ﻛـﺮد‪ :‬اﻣـﺴـﺎل ﻣــﻬـﻤـﺘـﺮﻳـﻦ ﻣـﺴـﺎﺑـﻘــﻪ ﭘـﻴـﺶ روى ﻣـﺎ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎن در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ‬ ‫و ﺑﻪ ﻫﻤﻴـﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑـﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ راﻫـﻰ اﻳﻦ‬ ‫روﻳﺪاد ﺷـﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﺳﻬـﻤﻴﻪ ﻫﺎى ﺣـﻀﻮر در‬ ‫اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪن را ﻛـﺴﺐ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﺳﺎﻣﻰ ﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﻓﺮﻧﮕﻰ ﻛﺎر ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﺮاى‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺗﻴﻢﻣﻠﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ‬ ‫‪ ١٥‬ﻛ ـ ــﺸ ـ ــﺘ ـ ــﻰ‪,‬ﮔ ـ ــﻴ ـ ــﺮ ﺟ ـ ــﻮان‬ ‫ﻓﺮﻧﮕﻰ‪,‬ﻛﺎر ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﻰ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺗﻴﻢ‪,‬ﻣﻠﻰ ﻛﺸﺘﻰ ﻣﻰ‪,‬ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑـ ــﻨ ــﺎ ﺑـ ــﻪ اﻋـ ــﻼم ﻫـ ــﻴ ــﺎت ﻛـ ــﺸـ ــﺘـ ــﻰ‬ ‫ﺧـﻮزﺳﺘـﺎن‪ ،‬ﻛـﺸـﺘﻰ‪,‬ﮔـﻴـﺮان ﺳـﻬﻤـﻴـﻪ‬ ‫اﺳــﺘــﺎن و ﻓــﺪراﺳــﻴــﻮن در رده‪,‬ﺳ ــﻨــﻰ‬ ‫ﺟ ــﻮاﻧـ ــﺎن ﺑ ــﻤ ــﻨـ ــﻈ ــﻮر ﺣ ــﻀ ــﻮر در‬ ‫رﻗـﺎﺑـﺘـﻬـﺎى ﻛــﺸـﺘـﻰ ﻓـﺮﻧـﮕـﻰ ﺟـﻮاﻧـﺎن‬ ‫اﻧﺘـﺨﺎﺑﻰ ﺗـﻴﻢ ﻣﻠـﻰ ﻛﻪ ﻃﻰ روزﻫـﺎى‬ ‫‪ ٢١‬ﻟــﻐــﺎﻳــﺖ ‪ ٢٣‬ﻓــﺮوردﻳــﻦ ﻣــﺎه در‬ ‫ﺗـﻬـﺮان ﺑـﺮﮔـﺰار ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ‪ ،‬ﺑﺸـﺮح‬ ‫ذﻳﻞ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﻬﺮداد ﻣﺮداﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮى‪ ،‬ﻣﻬﺪى زﻳﺪوﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺣﻤﻴﺪى اﺻﻞ‪ ،‬ﺳﻬﻤﻴﻪ‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻓﺮﺷﺎدﻋﻴﺴﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫درﻳﻜﻮﻧـﺪى‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮدى‪ ،‬رﺷﻴـﺪ‬ ‫ﺿـﻴـﺎﻳـﻰ‪ ،‬وﺣـﻴﺪ ﺑـﺎﺑـﺎﻳـﻰ ﺟـﻌـﻔـﺮى‪،‬‬ ‫وﺣﻴـﺪ زﻳﺪوﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻬـﺪى ﭘﻮرﺷﺎﻳﺎن‪،‬‬ ‫ﻋﻠـﻰ زﻧﮕـﻨﻪ‪ ،‬دارﻳـﻮش ﻣﻘﺼـﻮدى‪،‬‬ ‫ﺑﻬـﻨﺎم ﻣـﺮادى و ﻋﻠـﻰ ﻳﻮﺳـﻔﻰ ﻛـﻴﺎ ‪-‬‬ ‫ﻓ ــﺮﺷ ــﻴ ــﺪ ﻛ ــﻔ ــﺎﻳ ــﻰ زاده‪ ،‬ﻟ ــﻘــﻤ ــﺎن‬ ‫رﺿﺎﻳـﻰ‪ ،‬ﻋﺰﻳﺰ ﻧﺎﻗـﻮﺳﻰ و اﺳﻜﻨـﺪر‬ ‫ﻋﻴﺴﻮﻧﺪ)ﻣﺮﺑﻴﺎن( ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اردوى آزادﻛﺎران از ‪ ٢٦‬ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﻰ‪+‬ﺷﻮد‬

‫‪ ٢٦‬ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه؛ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اردوى آزادﻛﺎران‬

‫دوﻣﻴﻦ اردوى ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﺸﺘﻰ آزاد ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ آﺳﻴﺎ از ‪ ٢٦‬ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﻰ‪,‬ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اردوى آزادﻛﺎران از روز ‪ ٨‬ﻓﺮوردﻳـﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ‪ ٢٩‬ﻛﺸﺘﻰ‪,‬ﮔﻴﺮ در ﻣـﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮان‬ ‫آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛﻪ در روزﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧـﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اردو ﻛﻪ روز ‪ ٢٢‬ﻓﺮوردﻳـﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣـﻰ‪,‬رﺳﺪ ﻛﻪ در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اردوﻧﺸﻴﻨﺎن ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺸﺘﻰ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺮوز)ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪,‬ﻫﺎى ﺑﺪﻧﺴﺎزى‬ ‫را ﭘﻴـﮕﻴـﺮى ﻣﻰ‪,‬ﻛـﻨﻨـﺪ و ﺻﺒـﺢ ﻓﺮدا )دوﺷـﻨﺒـﻪ( ﺑﺎ آﻣـﻮزش و ﻣﺮور ﻓـﻦ اردو را ﺗﺮك ﻣـﻰ‪,‬ﻛﻨـﻨﺪ‪ .‬ﺑـﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻃـﻬﻤﺎﺳﺒﻰ آزادﻛـﺎر ﮔﻠﺴﺘﺎﻧـﻰ وزن ‪ ٧٤‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻨـﻬﺎ ﻛﺸﺘﻰ‪,‬ﮔـﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟـﺎزه ﻛﺎدر‪,‬ﻓﻨﻰ و ﺑﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﻜـﻼت ﻛﺎرى در اردو ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ؛ ﺗﻴـﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﺸﺘﻰ آزاد ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺣﻀﻮر‬ ‫در رﻗـﺎﺑﺘـﻬﺎى ﻗـﻬـﺮﻣﺎﻧـﻰ آﺳﻴـﺎ در ازﺑـﻜﺴـﺘﺎن ﻳـﻚ ﻣـﺮﺣﻠـﻪ اردوى دﻳﮕـﺮ را در اردﻳـﻴﻬـﺸﺖ ﻣـﺎه ﭘـﻴﺶ رو دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳـﻴﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ از روز ‪ ٢٩‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺷـﻬﺮ ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ازﺑﻜﺴﺘـﺎن آﻏﺎز ﻣﻰ‪,‬ﺷﻮد‪.‬‬

‫دوﻣﻴﻦ اردوى ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﺸﺘﻰ آزاد ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ آﺳﻴﺎ از ‪ ٢٦‬ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﻰ‪,‬ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣـﺮﺣﻠـﻪ اول اردوى آزادﻛـﺎران از روز ‪ ٨‬ﻓﺮوردﻳـﻦ ﻣـﺎه ﺑﺎ ﺣـﻀـﻮر ‪ ٢٩‬ﻛﺸـﺘـﻰ‪,‬ﮔﻴـﺮ در ﻣـﺤﻞ ﺧـﺎﻧـﻪ ﻛﺸـﺘـﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در روزﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اردو ﻛﻪ روز ‪ ٢٢‬ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰ‪,‬رﺳﺪ‬ ‫اردوﻧﺸﻴﻨﺎن ﻋﺼﺮ ﺷـﻨﺒﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺸﺘﻰ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ ﺧﺼﻮص اﻣﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪,‬ﻫﺎى ﺑﺪﻧﺴﺎزى‬ ‫را ﭘﻴﮕـﻴﺮى ﻣﻰ‪,‬ﻛﻨﻨـﺪ و ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒـﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﻣﺮور ﻓﻦ اردو را ﺗـﺮك ﻣﻰ‪,‬ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑـﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻃﻬـﻤﺎﺳـﺒﻰ )آزادﻛﺎر ﮔـﻠﺴـﺘﺎﻧﻰ وزن ‪ ٧٤‬ﻛـﻴﻠـﻮﮔﺮم( ﺗﻨـﻬﺎ ﻛـﺸﺘﻰ‪,‬ﮔـﻴﺮى اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﺟﺎزه ﻛﺎدر‪,‬ﻓـﻨﻰ و ﺑـﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرى در اردو ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ؛ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﺸﺘﻰ آزاد ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺣﻀﻮر‬ ‫در رﻗﺎﺑـﺘﻬﺎى ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧﻰ آﺳﻴـﺎ در ازﺑﻜﺴـﺘﺎن ﻳﻚ ﻣﺮﺣـﻠﻪ اردوى دﻳﮕﺮ را در اردﻳـﻴﻬﺸـﺖ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ رو دارد و‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳـﻴﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ از روز ‪ ٢٩‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺷـﻬﺮ ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ازﺑﻜﺴﺘـﺎن آﻏﺎز ﻣﻰ‪,‬ﺷﻮد‪.‬‬

‫رﺑﻄﻰ‪ :‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﻰ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻰ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ و اﻟﻤﭙﻴﻚ اﺳﺖ‬ ‫»ﻋـﺎرف رﺑـﻄـﻰ» دﺑﻴـﺮ ﻓـﺪراﺳـﻴـﻮن ﻛـﺸـﺘﻰ ﮔـﻔـﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺘـﺎﻳﺞ درﺧﺸـﺎن ﺟﺎم‪,‬ﺟﻬـﺎﻧﻰ ﻧﺒـﺎﻳﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺴـﻴﺮ اﺻﻠـﻰ‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ و اﻟﻤﭙﻴﻚ دور ﻛﻨﺪ‪ .‬وى ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﺸﺎر ﻛﺎر اﺟـﺮاﻳﻰ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰ‪,‬ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ ﻛﺸﺘﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در‬ ‫ﻣﺴـﻴﺮ ﺧﻮد ﺣﺮﻛـﺖ ﻛﻨﺪ ﭘﻴـﺮاﻣﻮن ﻣﻮﻓﻘـﻴﺖ ﻛﺸﺘـﻰ آزاد و‬ ‫ﻓـﺮﻧـﮕـﻰ در رﻗـﺎﺑـﺘـﻬـﺎى ﺟــﺎم‪,‬ﺟـﻬـﺎﻧـﻰ اﻇـﻬـﺎرداﺷـﺖ‪ :‬ﻫـﺮ‬ ‫ﭘﻴﺮوزى و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺎدى ﻧﻴﺰ ﻣﻦ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﺜـﻞ ﺑﻘـﻴﻪ ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﺷـﺪم‪ .‬رﺑﻄﻰ در اداﻣـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻛﺮد‪:‬‬ ‫ﻛﺸـﺘﻰ ﻓﺮﻧـﮕﻰ در ﺟﺎم‪,‬ﺟـﻬﺎﻧـﻰ ﺑﻼروس ﺑﺮاى اوﻟـﻴﻦ ﺑﺎر‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ دادن ﺗـﻴﻢ‬ ‫روﺳﻴﻪ ﻗﻬـﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟـﻰ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻨﺎ‬ ‫ﺳـﺮﻣـﺮﺑﻰ ﺗـﻴـﻢ‪,‬ﻣـﻠﻰ ﻓـﺮﻧـﮕـﻰ و ﻫـﻤﻜـﺎراﻧـﺶ ﻛـﻪ ﺑﺎ دراﻳـﺖ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻜﺎر ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ‬ ‫دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺛـﺒﺖ رﺳـﻴـﺪ و ﺑـﻪ دﻧـﺒـﺎل اﻳـﻦ ﻣـﻮﻓـﻘـﻴﺖ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻳﺐ‪,‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﻰ ﺟﺎم‪,‬ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﺸﺘﻰ آزاد ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﻮﺳـﻂ ﺷﺎﮔﺮدان ﻏـﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻣﺤﻤـﺪى ﺳﺮﻣﺮﺑـﻰ ﺗﻴـﻢ‪,‬ﻣﻠﻰ‬ ‫آزاد و ﻫـﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﻣـﺎﺧﺎﭼـﻜﺎﻻ ﺧـﻮﺷﺤـﺎﻟﻰ ﺟـﺎﻣﻌـﻪ‬ ‫ﻛــﺸــﺘــﻰ را ‪ ٢‬ﭼـﻨــﺪان ﻛــﺮد‪ .‬دﺑــﻴــﺮ ﻓــﺪراﺳـﻴــﻮن ﻛــﺸــﺘــﻰ‬ ‫اﻇﻬـﺎرداﺷﺖ‪ :‬ارزش اﻳـﻦ ‪ ٢‬ﻣﻮﻓـﻘﻴـﺖ ﻛﺸـﺘﻰ ﻓﺮﻧـﮕﻰ و‬ ‫آزاد در ﺟـﺎم‪,‬ﺟﻬـﺎﻧﻰ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﻴـﺪان دادن ﺑـﻪ ﭘﺸـﺘﻮاﻧـﻪ‪,‬ﻫﺎ‬

‫ﻛـﺎر ارزﺷـﻤـﻨـﺪ و ﻛـﺎرﺷـﻨـﺎﺳـﻰ ﺑـﻮد اﻣﺎ ﻧـﺒـﺎﻳـﺪ در ﺑـﺎد اﻳـﻦ‬ ‫ﭘﻴﺮوزﻳﻬـﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻴﻢ و از ﻣﺴﺎﺑـﻘﺎت ﻣﻬﻤﻰ ﻣﺜﻞ ﺟـﻬﺎﻧﻰ و‬ ‫اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻳﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺪﻋـﻴﺎن ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن‬ ‫ﻣــﺜ ــﻞ ﻛــﺸــﻮر روﺳــﻴ ــﻪ و‪ ...‬ﺣــﻀــﻮر در رﻗــﺎﺑ ــﺘــﻬــﺎى‬ ‫ﺟﺎم‪,‬ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﺗﺪارﻛﺎﺗﻰ و ﻣﻴﺪان‬ ‫دادن ﺑﻪ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ‪,‬ﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰ‪,‬داﻧـﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫـﻤﻴﻦ‬ ‫اﻫﺪاف را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻣﻮﻓـﻖ ﺧﻮاﻫـﻴﻢ ﺷﺪ‪ .‬رﺑـﻄﻰ ﻛﻪ‬ ‫از ﻣــﻮﻓــﻘــﻴــﺖ ﻛــﺸــﺘــﻰ آزاد و ﻓــﺮﻧــﮕــﻰ در ﺟــﺎم‪,‬ﺟــﻬـﺎﻧــﻰ‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬ﻛﺎدرﻓﻨﻰ ﻫﺮ ‪ ٢‬رﺷﺘﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰ‬ ‫و آزاد ﺑـﺎ ﻣﻴـﺪان دادن ﺑﻪ ﺟـﻮاﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻧـﺘﻴـﺠﻪ رﺳـﻴﺪﻧـﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻧــﺒـﺎﻳــﺪ ﻓـﻘــﻂ ﺑـﻪ ﺗــﻚ ﻣـﻬــﺮه‪,‬ﻫـﺎ دﻟــﺨــﻮش ﻛـﺮد ﭼــﺮا ﻛـﻪ‬ ‫ﻛﺸﺘﻰ‪,‬ﮔﻴﺮاﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﻰ‪,‬ﭘﻮر‪ ،‬ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﺸﻴـﺮ ﺑﺎﺑﺎﺟﺎن زاده‪ ،‬ﻣـﺼﻄﻔﻰ ﺣـﺴﻴﻦ‪,‬ﺧﺎﻧـﻰ‪ ،‬اﺣﺴﺎن‬ ‫اﻣﻴﻨﻰ و ﻏﻴﺮه در اﻳﻦ ‪ ٢‬ﻣﻴﺪان ﻧﺸـﺎن دادﻧﺪ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن و اﻟﻤﭙﻴﻚ ﭼﻴﺰى ﻛﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻴﺪان‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﻛﺸﺘﻰ‪,‬ﮔﻴﺮ ﻓﺮﻧﮕﻰ‪,‬ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻬﺮاﻧﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن‬ ‫ﻛﺮد‪ :‬از اﻳـﻨﻜﻪ ﻣﻄـﺮح ﻛﺮدم ﻧﺒﺎﻳـﺪ در ﺑﺎد اﻳﻦ ﭘﻴـﺮوزﻳﻬﺎ‬ ‫ﺧـﻮاﺑــﻴـﺪ ﺑــﻪ اﻳـﻦ ﻣــﻨـﻈـﻮر ﻧــﻴـﺴــﺖ ﻛـﻪ ﺑــﺨـﻮاﻫــﻢ ارزش‬ ‫ﭘﻴﺮوزى ﺟﻮاﻧﻬﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺸﺘﻰ را ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻛﻨﻢ ﺑﻠﻜﻪ‬ ‫اﻋـﺘﻘـﺎد دارم ﺑﺮاى ﻣـﻮﻓﻘـﻴـﺖ در ﻣﻴـﺎدﻳﻦ ﺑـﺰرگ ﻧـﺒﺎﻳـﺪ از‬

‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻛﺸﺘﻰ آزاد در‬ ‫‪ ٣‬وزن ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد‬

‫≤‬

‫ﺣﺮﻳﻔﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﺰرگ ﺷﺪن‬ ‫در ﺟـﻬـﺎن ﻛـﺸـﺘــﻰ ﻗـﻬـﺮﻣـﺎﻧـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺮاى ﻣـﻴـﺪاﻧــﻬـﺎى‬ ‫ﺟـﻬـﺎﻧﻰ و اﻟـﻤـﭙـﻴـﻚ آﻣـﺎده ﻛﻨـﻴـﻢ‪ .‬رﺑـﻄـﻰ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﺳﻬﻤﻴﻪ‬ ‫اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪن ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻋﺘﻘـﺎد دارم اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﺳﺨﺘﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﻔﺮات و ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ روﺣﻰ رواﻧـﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﮔﺎم ﺑـﻪ ﻣﻴﺪان‬ ‫ﺟـﻬـﺎﻧـﻰ ﺧـﻮاﻫـﻨــﺪ ﮔـﺬاﺷـﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻫـﻤـﻴـﻦ دﻟـﻴـﻞ ﻛـﺴــﺐ‬ ‫ﺳـﻬـﻤﻴـﻪ اﻟـﻤـﭙﻴـﻚ ﻧـﻴـﺰ ﻣﺰﻳـﺪ ﺑـﺮ ﻋـﻠـﺖ ﺷﺪه ﺗـﺎ اﺳـﺘـﺮس‬ ‫زﻳﺎدى ﺑـﻪ ﻛﺸﺘـﻰ‪,‬ﮔﻴﺮان و ﻣـﺮﺑﻴﺎن وارد ﺷـﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫـﻤﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﮔﺮ ﻫﻤﺪﻟﻰ و ﻫﻤـﻔﻜﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮى‬ ‫ﺑﻴـﻦ ﻣﺮﺑﻴـﺎن و ﻛﺸﺘـﻰ‪,‬ﮔﻴـﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﺑـﻴﺎﻳﺪ ﻗـﻄﻌﺎ ﻛـﺴﺐ‬ ‫ﻣﺪال و ﺳﻬـﻤﻴﻪ اﻟﻤﭙـﻴﻚ دور از دﺳﺘﺮس ﻛﺸـﺘﻰ‪,‬ﮔﻴﺮان‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬دﺑﻴﺮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻛﺸﺘﻰ‬ ‫ﭘﻴـﺮاﻣﻮن اﻳﻨﻜـﻪ ﻛﺸﺘـﻰ در اﻟﻤﭙﻴـﻚ ﭘﻜﻦ ﻣـﻮﻓﻖ ﻧﺒـﻮد و آﻳﺎ‬ ‫در ﻟﻨﺪن ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧـﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻳـﻦ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ دﻻورﭘﺮور ﺗـﻮﺟﻪ ﻛـﻨﻴـﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﺑـﺰرﮔﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى‬ ‫ﺑﺰرﮔﻰ زده‪,‬اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دور از دﺳﺘﺮس‬ ‫ﻧـﺨـﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد اﻣـﺎ ﺑـﺮاى ﻣـﻮﻓـﻘـﻴـﺖ ﺑﻬـﺘـﺮ و ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ ﻧـﻴﺎز ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ورزش و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻤﭙﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ‬

‫ﺑـﺎ ﺗـﺼـﻤـﻴـﻢ ﻛـﺎدرﻓـﻨـﻰ آزاد ﻣـﺴـﺎﺑـﻘـﻪ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻰ درون اردوﻳـﻰ در‬ ‫‪ ٣‬وزن ‪ ٧٤ ٬٦٠‬و ‪ ٩٦‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ‪,‬ﺷﻮد‪ .‬ﻛﺎدرﻓﻨﻰ ﺗﻴﻢ‪,‬ﻣﻠﻰ‬ ‫ﻛﺸﺘﻰ آزاد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى‬ ‫آﺳﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ﻛﺸﻮر‬ ‫ازﺑـﻜﺴـﺘـﺎن ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﻮد ﺗـﺼﻤـﻴـﻢ ﮔﺮﻓـﺘـﻨﺪ ﺑـﺎ ﺑـﺮﮔـﺰارى ﻣﺴـﺎﺑـﻘﻪ درون‬ ‫اردوﻳﻰ در اوزان ‪ ٧٤ ٬٦٠‬و ‪ ٩٦‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اﻳﻦ ‪ ٣‬وزن را‬

‫ﻗـﻬﺮﻣـﺎﻧﺎن و ﺟـﻮاﻧﻬـﺎى ﺷﺎﻳـﺴﺘـﻪ ﻛﺸـﺘﻰ را ﺑـﻴﺸـﺘﺮ از ﻗـﺒـﻞ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬داور ﺳﺎﺑـﻖ ﻛﺸﺘﻰ ﻛـﻪ ﺳﻌﻰ داﺷﺖ در‬ ‫ﮔـﻔـﺘـﺎرش ﺑـﺎ ﺻـﺪاﻗـﺖ و ﺑـﻰ ﭘـﺮده ﺻـﺤـﺒـﺖ ﻛـﻨـﺪ درﺑـﺎره‬ ‫ﺑﺮﮔﺰارى رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى ﻟﻴﮓ‪,‬ﺑﺮﺗﺮ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺴﺎس ﺑﺮاى‬ ‫ﻛﺸـﺘﻰ در ﺳـﺎل ‪ ٩٠‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧـﺎرج از اﻳﻨـﻜﻪ ﺑﺎ ﺑـﺮﮔﺰارى‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻤﺎرى از ﻛﺸﺘﻰ‪,‬ﮔﻴﺮان ﺑﺎ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻰ‬ ‫ﻣـﻰ‪,‬ﺗــﻮاﻧـﻨـﺪ ﮔــﻮﺷـﻪ‪,‬اى از ﻣـﺸـﻜــﻼت ﻣـﺎﻟـﻰ ﺧــﻮد را ﺣـﻞ‬ ‫ﻛﻨـﻨﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺷﺨﺼـﻪ اﻋﺘـﻘﺎد دارم اﻧـﺠﺎم ﻟﻴـﮓ ﺑﺨـﺼﻮص‬ ‫در رده ﺑـﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻧـﻪ ﺗـﻨﻬـﺎ ﺗـﺎﺛـﻴﺮ‪,‬ﮔـﺬار ﻧـﻴﺴـﺖ ﺑـﻠـﻜﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻴﻢ‪,‬ﻣﻠﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﻣـﻰ‪,‬زﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺜﻞ‬ ‫روﺳـﻴـﻪ ﺑﻪ دﻟـﻴـﻞ ﻧـﺪاﺷـﺘﻦ ﻟـﻴـﮓ در رﻗـﺎﺑـﺘﻬـﺎى ﺟـﻬـﺎﻧـﻰ و‬ ‫اﻟـﻤـﭙـﻴــﻚ ﻣـﻮﻓـﻖ‪,‬ﺗـﺮ از ﻣـﺎ ﻫـﺴــﺘـﻨـﺪ‪ .‬وى ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻛــﺮد‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در رده‪,‬ﻫﺎى ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و‬ ‫ﺟـﻮاﻧﺎن ﺑـﺮﮔـﺰار ﻛﻨـﻴﻢ ﭼـﺮا ﻛـﻪ در اﻳﻦ رده ﺳـﻨـﻰ ﻣﻰ‪,‬ﺷـﻮد‬ ‫اﺳــﺘ ــﻌــﺪادﻫ ــﺎى ﻧــﺎﺷــﻨ ــﺎﺧــﺘ ــﻪ را ﭘــﻴــﺪا ﻛ ــﺮد وﻟــﻰ در رده‬ ‫ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن ﺑﺠﺰ ﺑـﺤﺚ ﻣﺎﻟـﻰ از ﻧﻈﺮ ﻓـﻨﻰ ﻣﻨﻔـﻌﺘﻰ ﺑـﺮاى‬ ‫ﻛﺸﺘﻰ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻄﺮح را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮد ﺑﻬـﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺎط ﻟـﻴﮓ در‬ ‫اﻳﻦ رده ﺳﻨﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﺎدرﻓﻨﻰ ﺗﻴﻢ‪,‬ﻣﻠﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫و ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮاى آﻣﺎده ﻛﺮدن ﺷـﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر‬ ‫در ﻣـﻴﺎدﻳـﻦ ﺟـﻬﺎﻧـﻰ و‪ ...‬داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﻨـﺪ‪ .‬وى ﭘـﻴﺮاﻣـﻮن‬

‫اﻧﺘﺨﺎب و در ‪ ٤‬وزن دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺼﺎﺑﻰ ﻣﻠﻰ‪,‬ﭘﻮﺷﺎن را ﮔﺰﻳﻨﺶ‬ ‫ﻛﻨـﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳﺎس ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‪,‬رﻳﺰى ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺗﻴﻢ‪,‬ﻣـﻠﻰ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت‬ ‫درون اردوﻳﻰ روز ﺷـﻨﺒﻪ ‪ ٢٧‬ﻓﺮوردﻳـﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ‪ ٢‬ﻛﻴـﻠﻮﮔﺮم ارﻓﺎق وزن‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎس دﺑﺎﻏﻰ و ﻣﺼﻄﻔﻰ آﻗﺎﺟﺎﻧﻰ در وزن ‪ ٦٠‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم‪ ،‬ﺣﺴﺎم‬ ‫ﻣﻘﺪم و ﻣﺮﺗـﻀﻰ رﺿﺎﻳﻰ‪,‬ﻗﻠﻌﻪ در وزن ‪ ٧٤‬ﻛـﻴﻠﻮﮔﺮم‪ ،‬ﻋﺒﺎس ﻃﺤـﺎن‬ ‫و ﻋـﺮﻓﺎم اﻣـﻴﺮى در وزن ‪ ٩٦‬ﻛـﻴـﻠﻮﮔـﺮم ﺑﺮﮔـﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ‪ .‬ﮔﻔـﺘﻨـﻰ‬

‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﺎزﻧﺪه در ﻛﺎدرﻓﻨﻰ و اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺸﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑـﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠ‪ j‬ﺧـﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد‪ :‬ﺑﻪ ﻫـﻤﺎن اﻧﺪازه‬ ‫ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻰ ﺳﺎزﻧـﺪه ﺗﻮان ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ در ﺑﺎﺷﮕﺎه را دارد‬ ‫ﻣـﻄـﻤـﺌـﻨـﺎ ﺑـﺎ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ‪,‬ﺷـﺎن در ﺗـﺮﻛـﻴـﺐ ﻛـﺎدرﻓـﻨـﻰ ﻧـﻴـﺰ‬ ‫ﻣﻰ‪,‬ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻮچ ﻛﺮدن‪،‬‬ ‫ﺷﺎﮔﺮدان آﻧـﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴـﺎن اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﻬـﺘﺮ ﻣﻰ‪,‬ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﭻ‬ ‫ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠـﻰ ﻫﻨـﻮز در اﻳﻦ زﻣﻴـﻨﻪ ﻓﺮﻫـﻨﮓ‪,‬ﺳـﺎزى‬ ‫ﻧﺸﺪه و ﺑـﻌﻀﻰ ﻫﺎ اﺣﺴـﺎس ﻣﻰ‪,‬ﻛﻨﻨﺪ ﺑـﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﻴﺎن‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪه‪,‬ﻫﺎ و ﻣﺪال‪,‬دارﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎزدﻫﻰ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬رﺑﻄﻰ در ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫـﻤﻪ ﻣﺸﻜـﻼﺗﻰ ﻛﻪ در ﭘﻴـﺶ‪,‬رو اﺳﺖ و ﺳﺎل ﺳﺨـﺘﻰ‬ ‫ﺑﺮاى ﻛـﺸﺘـﻰ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد وﻟـﻰ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻛـﺸﺘـﻰ در ﺣﺪ‬ ‫ﺗﻮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﭼﺮخ اﻳﻦ ورزش ﺑـﻪ ﻛﻨﺪى‬ ‫ﺣـﺮﻛﺖ ﻛـﻨـﺪ اﻣﺎ ﺑـﺮاى ﻣـﻮﻓﻘـﻴـﺖ در ﻣﻴـﺪاﻧـﻬﺎى آﺗـﻰ ﻧـﻴﺎز‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ورزش و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻟﻤﭙﻴﻚ از ورزش اول‬ ‫ﻛﻪ ﭘـﺮ اﻓﺘـﺨﺎرﺗـﺮﻳﻦ ﻗـﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن را داﺷﺘـﻪ و ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘـﺮى ﺑﻜﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن‬ ‫ﻣﺴﺎﺑـﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧـﻰ اﺳﺘﺎﻧﺒـﻮل و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻟـﻤﭙﻴﻚ ﻟـﻨﺪن‬ ‫از راه ﻣﻰ‪,‬رﺳـﺪ و اﮔﺮ ﻏـﻔﻠﺖ ﻛـﻨﻴـﻢ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف اﺻـﻠﻰ‬ ‫دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫـﻴﻢ ﻛﺮد‪.‬‬

‫اﺳﺖ؛ در ‪ ٤‬وزن دوم ﻧـﻴﺰ ﻛـﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧـﻔﺮات ﺑـﺼﻮرت اﻧﺘـﺼﺎﺑـﻰ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺷـﺎﻧﺲ ﻳﺎﺳﺮ ﺣﻴﺪر‪,‬ﻗﻠـﻰ‪,‬ﻧﮋاد‪ ،‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣـﺴﻴﻦ‪,‬ﺧﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫اﺣـﺴـﺎن اﻣـﻴـﻨــﻰ‪ ،‬ﺣـﺴـﻦ رﺣـﻴـﻤـﻰ و ﻛـﻤـﻴــﻞ ﻗـﺎﺳـﻤـﻰ ﻛـﺸـﺘـﻰ‪,‬ﮔـﻴــﺮان‬ ‫ﺑﻨﺪرﮔـﺰى‪ ،‬ﺗﻬﺮاﻧﻰ‪ ،‬ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎﻫﻰ و ﺟﻮﻳﺒﺎرى ﺑـﺮاى ﻣﻠﻰ‪,‬ﭘﻮش ﺷﺪن‬ ‫ﻧـﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳـﺮ ﻣـﺪﻋـﻴـﺎن اﻳـﻦ ‪ ٤‬وزن ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﭼـﻨـﻴـﻦ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻄـﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺸﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫در ﻛﻞ دوران ﻣﺮﺑﻴﮕﺮى‪3‬ام در ﻣﻮرد داورى ﻗﻀﺎوت ﻧﻜﺮده‪3‬ام‬

‫ﻫﺎﺷﻤﻰ‪ :‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ذوبآﻫﻦ اﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﺒﻮدﻳﻢ‬ ‫»ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻔــﻰ ﻫــﺎﺷ ـﻤــﻰ« ﺳ ــﺮﻣــﺮﺑــﻰ ﺗ ـﻴــﻢ‬ ‫ﺑﺴﻜﺘـﺒـﺎل ﭘـﺘـﺮوﺷﻴﻤـﻰ ﺑـﻨـﺪراﻣﺎم ﺑﻌـﺪ از ﺑـﺎﺧـﺖ‬ ‫ﺗﻴﻤﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻢ ﺑﺴﻜﺘﺒـﺎل ذوب‪,‬آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫در ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎزى‬ ‫اﺻﻼ ﺧﻮب ﺑﺎزى ﻧﻜﺮدﻳﻢ‪ .‬در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻴﻢ‬ ‫و ﺑﺎزﻳﻜﻨـﺎن ﺧـﻮد اﻇﻬـﺎراﺗﻰ داﺷﺖ ﻛـﻪ در ذﻳـﻞ‬ ‫ﻣﻰ‪,‬ﺧﻮاﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫▪ ﺑـﺎزى ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗـﻴـﻢ ﺑـﺴــﻜــﺘــﺒــﺎل‬ ‫ذوب‪3‬آﻫﻦ را ﭼﻄﻮر دﻳﺪﻳﺪ؟‬ ‫ ﻣﺘـﺄﺳـﻔـﺎﻧـﻪ ﺗـﻴـﻢ ﻣـﺎ در اﻳـﻦ ﺑـﺎزى ﺧـﻮب‬‫ﺑــﺎزى ﻧ ـﻜ ــﺮد و ﻓ ـﻜــﺮ ﻧ ـﻤ ـﻰ‪,‬ﻛــﺮدم ﻛــﻪ ﺣ ــﻮادث‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ‪,‬ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزى ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ‬ ‫در ﻧﻴﻤﻪ دوم و ﺧﺼﻮﺻﺎ ‪ ١٠‬دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﺎزى‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻤـﺮﻛﺰ ﺑﺎزى ﺧﻮﺑﻰ را اراﺋﻪ‬ ‫ﻧﻜﺮد‪.‬‬ ‫▪ ﺑﺮاى ﻣﺮﺣﻠـﻪ »‪ «play off‬ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬

‫و ﺗـﺤـﻮﻟـﻰ در ﺑـﺎزﻳـﻜـﻨـﺎن ﺧــﺎرﺟـﻰ ﺗـﻴـﻢ‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﺑﻨﺪراﻣﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد؟‬ ‫ در آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزى ﻛﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺧﺎرﺟﻰ در‬‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ‪ .‬اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ در ﺑﺎزﻳﻬﺎى آﺗﻰ‬ ‫از ﺑـﺎزﻳـﻜـﻨـﺎن ﺧــﺎرﺟـﻰ اﺳـﺘـﻔـﺎده ﻣـﻰ‪,‬ﻛـﻨ ـﻴــﻢ ﻛــﻪ‬ ‫ﺣـﺪاﻗـﻞ ﺑـﺘــﻮاﻧـﻴـﻢ از ﻓـﺸــﺎر وارده ﺑــﺮ روى ﺑـﻘـﻴــﻪ‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﻜﺎﻫﻴـﻢ‪ .‬درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨـﺎن‬ ‫داﺧﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و روح ﺧﻮد ﺑﺎزى ﻣﻰ‪,‬ﻛﻨﺪ وﻟﻰ‬ ‫ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دور از اﻧﺼﺎف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫▪ ﺑﺤـﺚ ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزﻳـﻜـﻦ ﺧـﺎرﺟـﻰ‬ ‫ﺷﻤﺎ )وﻳﻨﺴﺖ ﺟﻮﻧﺰ( ﭼﻪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﮕﺮ وى ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﻗﺮارداد ﻧﺪارد؟‬ ‫ ﺟﻮﻧﺰ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروز‬‫ﺑﻪ دوﺑﻰ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛـﻨـﺴـﻞ ﺷـﺪ و ﺑـﻌـﺪ از آن‬ ‫ﭘﺎﺳﭙـﻮرﺗﺶ ﭘﻴﺸﺶ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨـﺠـﺮ ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن‬

‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ‬ ‫و ﺣﻘﻮق ‪ ٥‬ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻴﻢ ﺷﺪﻳﻢ و اﻣﻴـﺪوارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺛﺮ داده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫▪ آﻗﺎى ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﻴـﺪه ﺷـﻤـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺎزﻳﻬﺎ و ﻓﺸﺮدﮔﻰ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺗﻴﻤﻬﺎ ﻧﻤﻰ‪3‬ﺷﻮد؟‬ ‫ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﻦ ﻓﺸـﺮدﮔﻰ ﺑﺎزﻳﻬﺎ ﺧﺴﺘﮕـﻰ‬‫ﺗﻴﻤﻬﺎ را در ﺑﺮ ﻧﺪارد وﻟﻰ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن‬ ‫ﺑﺎزﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻤﻬﺎى ﻣﻬﺮام و ذوب‪,‬آﻫﻦ ﺑﻪ ﺿﺮر‬ ‫ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﻬﺎﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﻛﺴﺎﻟﺖ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺗﻴﻢ ﻣﻰ‪,‬ﺷﻮد‪.‬‬ ‫▪ ﺳﻄﺢ داورﻳﻬﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻳﺪﻳﺪ؟‬ ‫ در ﻛﻞ دوران ‪ ١٠‬ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮى ﺧﻮدم‬‫ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ داورى ﻗﻀﺎوت ﻧﻜﺮده‪,‬ام‬ ‫ﭼـﻮن ﺟﺎﻳـﮕـﺎه داورى ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه‪,‬اى اﺳـﺖ و‬ ‫ﻣـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﻮد را ﻣـﻨـﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاى ﻗﻀـﺎوت در‬

‫ﻣﻮرد داوران ﻧﻤﻰ‪,‬ﺑﻴﻨﻢ‪.‬‬ ‫▪ ﭘﻴﺶ‪3‬ﺑﻴـﻨـﻰ ﺷـﻤـﺎ از ‪ ٤‬ﺗﻴـﻢ ﺑـﺮﺗـﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ ﭘﻴﺶ‪,‬ﺑﻴﻨـﻰ ﺧـﺎﺻـﻰ در ﻣـﻮرد ﻣﺴﺎﺑـﻘـﺎت‬‫ﻧﺪارم وﻟﻰ ﻗﻄﻌﺎ ‪ ٦‬ﺗﻴﻢ از ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮار‬ ‫ﮔـﺮﻓـﺘــﻦ ﺟــﺰو ‪ ٤‬ﺗـﻴـﻢ ﻣــﺮﺣـﻠــﻪ «‪ »play off‬را‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫▪ اﮔـﺮ ﺻـﺤــﺒــﺖ ﺧــﺎﺻــﻰ دارﻳــﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ از ﻓﺪراﺳﻴـﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻜـﻠـﻴـ‪j‬‬‫ﻟﻴﮓ و ﺑﺎزﻳﻬـﺎى ﻟـﻴـﮓ را ﻗﺒـﻞ از رﻓﺘﻦ ﻣـﻬـﺮام ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎى آﺳﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴـﻢ و اﮔـﺮ ﻗـﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﻴـﮓ ﺑـﻌـﺪ از رﻓﺘـﻦ‬ ‫ﻣـﻬـﺮام ﺑـﻪ ﺟـﺎم ﺑـﺎﺷـﮕـﺎﻫـﻬـﺎى آﺳـﻴـﺎ ﺗ ـﻤــﺎم ﺷــﻮد‬ ‫ﻛﻪ‪...‬‬

‫ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺮﻋﻰ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺗﻬﺮان‬ ‫اذان ﻇﻬــﺮ‪:‬‬

‫‪١٣/٠٦‬‬

‫ﻏـﺮوب آﻓـﺘـﺎب‪:‬‬

‫‪١٩/٣٢‬‬ ‫‪١٩/٥١‬‬

‫اذان ﻣﻐﺮب‪:‬‬ ‫اذان ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا‪:‬‬

‫‪٠٥/١٣‬‬

‫ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻓﺮدا‪:‬‬

‫‪٠٦/٤٢‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﻰ ﺻﺒﺢ اﻳﺮان‬ ‫‪∫‰u¾ d¹b Ë “UO²« VŠU‬‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺻﻔﻰ‪3‬زاده‬

‫ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮان ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﻰ‬ ‫ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻨﻰ ‪ -‬ﭘﻼك ‪١٧‬‬‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ ٤ :‬اﻟﻰ ‪٨٨٧٠٠٨٠٤- ٨٨٧٠٨٣٤٠‬‬ ‫ﻓﺎﻛﺲ‪٨٨٧٠٠٨٢٧:‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آ ﮔﻬﻰ ﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪∏∏∑∞∞∑∏¥≠∏∏∑∞∞∑πμ‬‬ ‫≤‪∏∏∑∞∏∑μ‬‬ ‫‪www.abrarnews.com‬‬ ‫‪varzeshi≠abrar@yahoo.com‬‬

‫ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮط‬

‫ﺷﻮﺧﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‬

‫در ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ ٥‬ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻟﻴﮓ دﻫﻢ دﻏﺪﻏﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ و ﺳﻘﻮط ﻓﺮاوان ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ‪,‬ﻫﺎ را ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺮده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‪,‬ﻫﺎى ﺳﻨﮕﻴﻦ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه را ﺳﻮﺧﺖ ﻛﻨﺪ‪ ٤ .‬ﺗﻴﻢ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ‪ ٧‬ﻳﺎ ‪ ٨‬ﺗﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ ورﻃﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ‪.‬ﻓﻘﻂ ‪ ٦‬ﺗﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺟﺪول ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام‬ ‫از ﺻـﻌـﻮد ﻳﺎ ﺳـﻘـﻮط ﻧـﻤـﻰ‪,‬اﻧـﺪﻳﺸـﻨـﺪ و ﺑـﺮاﻳـﺸـﺎن ﻳﻚ ﭘـﻠـﻪ ﭘـﺎﻳـﻴـﻦ‪,‬ﺗﺮ ﻳـﺎ ﺑـﺎﻻﺗـﺮ ﻓـﺮﻗـﻰ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﭘﺮﻫﻴﺠﺎن و ﺑﺎزى‪,‬ﻫﺎى ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ داوران‬ ‫ﻧﻤﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻟﻴﮓ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎى ﭘﻨﺠﻢ آﺳﻴﺎ در ﻣﻘﺎم اول اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ‪,‬ﺷﺪ‪.‬‬

‫اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ‬

‫ﺣﺮف ﻣﺮدم‬ ‫ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه از ﭘﺨﺶ ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ‬

‫در ﺗـﺎرﻳـﺦ ‪ ١٣٩٠/١/١٩‬در اﺧــﺒـﺎر ورزﺷـﻰ ‪ ١٩‬و ‪ ٤٥‬دﻗـﻴـﻘـﻪ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻮم ﺳﻴـﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺎزى ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻢ‪,‬ﻫﺎى ﭘﺎس ﻫﻤـﺪان و راه‪,‬آﻫﻦ ﺷﻬﺮرى‬ ‫ﻣﺴﺎوى اﻋـﻼم ﺷﺪ و ﻓﺮداى آن روز ﻧﺘـﻴﺠﻪ ﺑﺎزى ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﻣـﻰ‪,‬ﻛﻨﺪ و ﭘﺎس‬ ‫ﺑﺮﻧﺪه اﻳﻦ ﺑﺎزى اﻋﻼم ﻣﻰ‪,‬ﺷﻮد‪ ،‬ﻣـﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاى ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ در ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ رخ ﻣﻰ‪,‬دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ ‪-‬ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮدرزى از ﺑﺮوﺟﺮد‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ دور ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ «‪ »play off‬ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﻴﺒﺎل‬

‫‪tOË—« ‡ Uá¹UÝ Ë tU ‡ ‘U«œ‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﻳﻰ و »‪ «play off‬رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ واﻟﻴﺒﺎل اﻣﺮوز)ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ( در‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠ‪ j‬آﻏﺎز ﻣﻰ‪,‬ﺷﻮد و در ﻣﻬﻢ‪,‬ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻬﺎ ﺗﻴﻤﻬﺎى داﻣﺎش و اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻟﻪ و ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪π∞رØ≤±Å t³MAJ¹‬‬ ‫▪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ :١٦,‬ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺻﻨﻌﺘﻰ اﻳﺮان ‪ ..........‬ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻰ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم‬ ‫▪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ :١٧,‬اروﻣﻴﻪ ‪ .............................‬ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫▪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ :١٧,‬داﻣﺎش ‪ ............................‬ﻛﺎﻟﻪ‬ ‫▪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ :١٧,‬اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ‪ .......................‬ﺑﺎرﻳﺞ ﺳﺎﻧﺲ‬ ‫▪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ :١٧,‬ﻛﺮﻣﺎن ‪ ............................‬ﭘﻴﻜﺎن‬ ‫▪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ :١٧,‬ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻛﻮﻳﺮ ‪ ....................‬ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫▪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ :١٧,‬آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﻟﻤﻬﺪى ‪ ...............‬ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزى‬ ‫▪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ :١٧,‬ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺟﻮاﻫﺮى ‪ ..................‬داﻧﺸﮕﺎه آزاد‬

‫ﻗﻀﺎوت »ﺳﺎوه ﺷﻤﺸﻜﻰ«‬ ‫در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬ ‫»ﺑﻬﺮام ﺳﺎوه ﺷﻤﺸﻜﻰ« ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﻨﻰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﻜﻰ در اﻳﺮان‬ ‫ﻃﻰ دﻋـﻮﺗﻰ از ﺳﻮى ﻛـﻤﻴـﺘﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻨﺪﮔـﺎن ﻓﻨﻰ ‪ FIS‬ﻣـﺴﺎﺑﻘـﺎت ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﻠـﻠﻰ‬ ‫ﻓﺮاﻧـﺴﻪ را ﻗـﻀﺎوت ﻛـﺮد‪ .‬اﻳﻦ رﻗـﺎﺑﺘـﻬﺎ در ﭘـﻴﺴـﺖ ﻟﭗ ﻟـﻨﮓ ﻓـﺮاﻧﺴـﻪ و ﺗﺤـﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﻰ ‪ ٤‬روز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻓﻨﻰ‬ ‫و ﻗﻀﺎوت آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﻬﺮام ﺳﺎوه ﺷﻤﺸﻜﻰ ﺑﻮد‪.‬‬

‫زﻧﮕﻰ آﺑﺎدى‪ :‬ﻫﺪف ﻣﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رده اوﻟﻰ آﺳﻴﺎ‬ ‫و ﻛﺴﺐ ﻫﺮ ‪ ٣‬ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪن اﺳﺖ‬

‫»ﻋـﻠﻰ زﻧـﮕﻰ‪,‬آﺑـﺎدى» رﺋﻴـﺲ ﻓـﺪراﺳﻴـﻮن دوﭼﺮﺧـﻪ ﺳﻮارى ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻣـﺘﻴـﺎزات‬ ‫رﻛﺎﺑﺰﻧﺎن اﻳﺮان در ﺑـﺨﺶ ﺟﺎده ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻼش ﺗﻴـﻤﻬﺎى ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻰ در ﺣﺎل ﺣـﺎﺿﺮ‬ ‫دوﭼﺮﺧـﻪ‪,‬ﺳﻮارى اﻳﺮان در ﺟﺪول رده‪,‬ﺑـﻨﺪى اﻳﺮان ﭘـﺲ از ژاﭘﻦ در رده دوم آﺳﻴﺎ اﺳـﺖ‬ ‫اﻣﺎ ﻫﺪف رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رده اوﻟﻰ و ﻛﺴﺐ ﻫﺮ ‪ ٣‬ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻟﻨﺪن اﺳﺖ‪ .‬وى اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻴﻢ ژاﭘﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻣﺘﻴﺎز ‪ ٢‬ﺗﻮر ﺑﻴﻦ‪,‬اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺎﻳﻮان و ﻣﺎﻟﺰى ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از‬ ‫‪ ١٩٣‬اﻣﺘﻴﺎز در ﺻـﺪر ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠـﻪ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛـﻤﻚ‬ ‫ﺗﻴﻤـﻬﺎى ﺑﺎﺷﮕﺎﻫـﻰ ﻣﻰ‪,‬ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻫـﺮ ‪ ٢‬ﺑﺨﺶ ﺗﻴﻤﻰ و اﻧـﻔﺮادى ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗـﺎره‬ ‫ﺻﻌﻮد ﻛـﻨﻴﻢ‪ .‬زﻧﮕـﻰ‪,‬آﺑﺎدى ﻋﻨﻮان ﻛـﺮد‪ :‬رﻛﺎﺑﺰﻧﺎن ﻣـﺎ در اداﻣﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺴـﺐ اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﻮرﻫﺎى ﺑـﻴﻦ‪,‬اﻟﻤـﻠﻠـﻰ داﺧﻠﻰ اﻳـﺮان )آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن‪ ،‬رﻳﺎﺳﺖ ﺟـﻤﻬﻮرى و ﻣـﻴﻼد‬ ‫دو ﻧﻮر ( را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ‪,‬ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻌﻮد اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن دوﭼﺮﺧﻪ‪,‬ﺳﻮارى در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺴﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺮاى ﺳﺎل ﺟﺎرى ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ٤‬ﻛﺎپ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻠﺒﻮرن‪ ،‬ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﭼﻴـﻦ و ﻣﻨـﭽﺴـﺘﺮ را ﭘـﻴﺶ رو دارﻳﻢ‪ .‬ﺑـﻪ ﻋﻼوه ﻓـﺮﺻﺖ ﺣـﻀﻮر در ‪ ٢‬ﻛﺎپ آﺳـﻴﺎﻳـﻰ‬ ‫ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻣﺎﻟﺰى و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ آﺳﻴﺎ در ﻣﺎﻟﺰى را ﻧﻴﺰ دارﻳﻢ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در اﻳﻦ‬ ‫دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ روادﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫در ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﭘﻴﺴﺖ )آﻣﻮﻧﻴﻮم( ورودى اﻟﻤﭙﻴﻚ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ‪ .‬وى در ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺑﺨـﺶ ﻛﻮﻫـﺴﺘـﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧـﺮداد ﻣﺎه ﻣـﺴﺎﺑﻘـﺎت ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧـﻰ آﺳﻴﺎ را ﭘـﻴﺶ رو دارﻳـﻢ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣـﺮﺑﻰ ژاﭘﻨﻰ اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ را ﭘﻴﺶ از اﻋﺰام ﺗﻴـﻢ ﺑﻪ اﻳﺮان‬ ‫دﻋـﻮت ﺧﻮاﻫـﻴـﻢ ﻛـﺮد ﺗﺎ رﻛـﺎﺑـﺰﻧﺎن زﻳـﺮ ﻧـﻈﺮ وى ﺗـﻤـﺮﻳـﻨﺎت آﻣـﺎدﮔـﻰ ﭘﻴـﺶ از اﻋـﺰام را‬ ‫دﻧـﺒﺎل ﻛـﻨﻨـﺪ‪ .‬زﻧﮕـﻰ آﺑﺎدى در ﺧـﺎﺗﻤـﻪ اﻓﺰود‪ :‬ﻓـﺪراﺳﻴـﻮن دوﭼﺮﺧـﻪ‪,‬ﺳﻮارى ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل‬ ‫ﻛﺴﺐ ‪ ٣‬ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻟـﻤﭙﻴﻚ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻋﺰام ﻣﻠﻰ ﭘﻮﺷﺎن ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫ﺗﻨﻴﺲ روى ﻣﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ اﺗﺮﻳﺶ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠـﻰ ﺟـﻮان و ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻨﻴـﺲ روى ﻣﻴﺰ ﻛـﺸـﻮرﻣﺎن ﺑـﺮاى ﺣﻀﻮر در ﻛﻤﭗ ﺑـﻴـﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﻰ »اﺷﻼﮔﺮ« راﻫﻰ اﺗﺮﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﻮرﻳﺎ ﻋﻤﺮاﻧﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻼرﺟﺒﻰ‪ ،‬ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ‬ ‫ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ ﺣﻨﻄﻪ‪ ،‬ﻣﻬﺪى ﻧﺠﻔﻰ‪ ،‬ﺳﺮوش اﻣﻴﺮى‪,‬ﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺣﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺖ ‪,‬ﺑﺎوى‬ ‫و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ روﺋﻴﻨﮋﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻧﻰ و ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮﻫﺎ اﻋﻀﺎى ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﺗﻨﻴـﺲ روى ﻣﻴﺰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑـﺮاى ﺣﻀﻮر در ﻛﻤﭗ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺷﻼﮔﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻣﺪاد ﺟـﻤـﻌـﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ وﻳﻦ ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از‬ ‫ﻧﻴﻤﺎ و ﻧﻮﺷﺎد ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن‪ ،‬اﻓﺸﻴﻦ ﻧﻮروزى‪ ،‬ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻟﻄ‪ j‬اﻟﻪ ﻧﺴﺒﻰ‪ ،‬واﺣﺪ ﻣﺎﻟﻤﻴﺮى و ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫رﺿﺎ اﺧﻼق ﭘﺴـﻨـﺪ ﺑـﺮاى ﺣﻀﻮر در ﭘـﺮوﺗﻮر ﺟﻬﺎﻧـﻰ ﻟـﻮﻛـﺰاﻣﺒـﻮرگ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟـﻬـﺎﻧـﻰ‬ ‫ﻫﻠﻨﺪ از ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دﻳﺮوز در آﻛﺎدﻣﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮان ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺧﻮد را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺮداد‬ ‫ﺑﺎﺑﺎدﻳﻮﻧﺪ آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ؛ ﺗﻮر ﺣﺮﻓﻪ اى ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ ‪ ٧‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ‪ ١٠‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﻣﺎه و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻫﻠﻨﺪ ‪ ١٨‬ﻟﻐﺎﻳﺖ ‪ ٢٥‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬


‫ﺑﺮاى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﻴﺮ‬

‫‪Æœ«œ b¼«uš `O{uð rOð ÊUMJ¹“UÐ œdJKLŽ Ë dNýuÐ sO¼Uý qÐUI X&Jý œ—u —œ ÁU~ýUÐ s¹« p'U UÐ X&A —œ s¹–¬ qO²Ý« ÁU~ýUÐ XÝdÄdÝ Ë vM d¹b‬‬ ‫×‪ÁU~ýUÐ Ád¹b UO¼ fOz— Ë p'U tÐ vý—«eÖ È“UÐ s¹« ’uBš —œ dNýuÐ sO¼Uý qÐUI X&Jý “« fÄ s¹–¬ qO²Ý« ÁU~ýUÐ XÝdÄdÝ Ë vM d¹b È—ËU¹ œuL‬‬ ‫«‪UÐ —«—b¹œ —œ Áœd= Âö?Ž« s¹–¬ qO²Ý« ÁU~ýUÐ XÝdÄd?Ý Ë vM d¹b ‘—«eÖ s¹« —œÆXÝ« Ábý ÊUM?J¹“UÐ všdÐ UÐ œ—ušdÐ —U²Ý«u?š ʬ —œ t= Áœ«œ s¹–¬ qO²Ý‬‬ ‫‪sO?&Š ÊUO v²&?A bý —dI ¨”U?Ý« sOL¼ dÐ Æb? œ«b ÂU− « «— ÊUAH?¹UþË vÐuš tÐ Ë Áb?A d¼Uþ œuš Á“«b? « Ë bŠ —œ rOð s¹« ÊUM?J¹“UÐ “« Èœ«bFð s?O¼Uý‬‬ ‫¼‪Æœuý ÈdOÖ rOLBð Ë Y×Ð qzU& s¹« œ—u —œ Uð œuý —«eÖdÐ s¹–¬ qO²Ý« ÁU~ýUÐ XÝdÄdÝ Ë vM d¹b ¨È—ËU¹ œuL× Ë ÁU~ýUÐ p'U ¨v²¹«b‬‬

‫ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺪاﻳﺘﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﻳﺎورى ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮد‬

‫‪v «ËdOÄ XÝ« d²NÐ‬‬ ‫‪“«dOý ‰U³ðu tÐ‬‬ ‫‪œœdÖdÐ‬‬ ‫ﻣﻬﺪى ﻧﻮرى‬

‫اﺷﺠﺎرى‪ :‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺧﺮاج ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﻴﻞ آذﻳﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﻜﻨﺪ‬ ‫ﺣﺴﻦ اﺷﺠﺎرى ﻫـﺎﻓﺒﻚ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻴـﻞ آذﻳﻦ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺘﻴﻞآذﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ‬ ‫و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﺧﺮاج ﻣـﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﻳﻜﻦ دﻳﮕﺮ اﻳـﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﻴﮓ ﻳﻚ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫وى درﺑﺎره اﺧﺮاج ﺧﻮد از ﺗﻴﻢ اﺳﺘﻴﻞآذﻳﻦ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺮاﻳـﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳـﺖ ﻛﻪ اﺧـﺮاج ﺷﺪهام‪ .‬ﺑﻌـﺪ از ﭘﺎﻳﺎن‬ ‫ﺑـﺎزى دﻳـﺮوز ﭼــﻨـﺪ ﻧـﻔـﺮ از اﻓـﺮادى ﻛـﻪ ﻫــﻤـﻴـﺸـﻪ ﻛـﻨـﺎر‬ ‫ﻫـﺪاﻳـﺘـﻰ ﻫـﺴـﺘـﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻓﺤـﺎﺷـﻰ ﻛـﺮدﻧـﺪ‪ .‬ﻣـﻦ ﻫـﻴـﭻ‬ ‫واﻛﻨﺸـﻰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادم و ﺣﺘـﻰ ﻳﺎورى ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘـﺎﻳﺎن‬ ‫ﺑﺎزى ﮔﻔﺖ از ﻣﻦ راﺿﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ در ‪ ٥‬ﺑﺎزى آﻳﻨﺪه‬ ‫ﺑﻴـﺸﺘـﺮ ﺑﻪ ﺗﻴـﻢ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﻢ اﻣـﺎ اﻣﺮوز ﺻـﺒﺢ ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ‬ ‫ﻋـﻮض ﺷﺪ و ﺑـﻪ ﺑـﻬﺎﻧـﻪ ﻛـﻢﻛﺎرى و اﻳـﻨـﻜﻪ دﻟـﻢ ﺑﺎ ﺗـﻴـﻢ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻦ را اﺧﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬او اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻨﻰ‬ ‫ﻫﺴـﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﻤـﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧـﮓ ﻛﻢﻛﺎرى ﭼـﺴﺒﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮوﻧﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎزﻳﻬﺎ را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﻢﻛـﺎرى ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻣـﻦ ﺑﺎزﻳﻜـﻨﻰ ﺑﻮدهام ﻛـﻪ ﺣﺘﻰ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧــﺎﻃــﺮ ﺳــﺮﻣـﺎﺧــﻮردﮔــﻰ ﻫــﻢ در ﺗــﻤــﺮﻳـﻨــﺎت ﻏــﻴــﺒــﺖ‬ ‫ﻧﻜﺮدهام‪ .‬ﻧﻤﻰداﻧﻢ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎوﺗﻰ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺷﺪ‬ ‫و ﻫﺮ اﺗﻬﺎﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻏﻼﻣﻰ‪ :‬ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن‬ ‫ﺑﻰ ﺗﻌﺼﺐ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﻰ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻴﻞآذﻳﻦ ﻫﻢ‬ ‫ﻳﻜﻰ دﻳـﮕﺮ از ﺑﺎزﻳﻜﻨـﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻬـﺎم ﻛﻢﻛﺎرى‬ ‫از اﻳﻦ ﺗـﻴﻢ اﺧـﺮاج ﺷﺪه اﺳـﺖ‪.‬او درﺑﺎره اﺧـﺮاج ﺧﻮد‬ ‫از اﺳـﺘـﻴــﻞآذﻳـﻦ ﮔـﻔـﺖ‪ :‬ﺧــﻮدم ﻫـﻢ ﺧـﺒـﺮ اﺧـﺮاﺟــﻢ را‬ ‫ﺷﻨﻴﺪهام اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﻮﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺑﺎور‬ ‫ﻛﻨﻢ‪ .‬ﻇـﺎﻫﺮا ﻫﺪاﻳﺘـﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﺗـﺎم ﺑﻪ ﻳﺎورى داده ﺗﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﻛﺎرى ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و او ﻫﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬وى اداﻣﻪ داد‪ :‬واﻗﻌﺎ ﻫﻴﭻ‬ ‫اﺗﻔـﺎﻗﻰ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗـﺼﻤﻴـﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج‬ ‫ﻣﻦ ﺑـﮕﻴـﺮد‪ .‬ﻧﻤـﻰداﻧﻢ ﺑـﻪ ﭼﻪ دﻟـﻴﻞ اﺧـﺮاج ﺷﺪهام اﻣـﺎ‬ ‫ﻫﻤـﻪ اﻳﻦ را ﻣﻰداﻧﻨـﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻰﺣـﺎﺷﻴﻪﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜـﻦ‬ ‫اﺳﺘـﻴﻞآذﻳﻦ ﻫـﺴﺘﻢ‪ .‬ﻫـﻴﭻ وﻗﺖ ﻫـﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗـﻴﻢ ﺑﺪ‬ ‫ﻛﺎر ﻧﻜﺮدم و اﻳﻦ اﺗﻬﺎم ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻰﺗﻌﺼﺐ ﻫﺴﺘﻢ‬ ‫واﻗـﻌﺎ ﻏـﻴﺮﻣـﻨـﺼﻔـﺎﻧﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻫـﻤـﻴﺸـﻪ ﺳﺮم ﺑـﻪ ﻛـﺎر‬ ‫ﺧﻮدم ﺑﻮده و در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻢ ﺻﺪاﻳﻢ در ﻧﻴﺎﻣﺪه‬ ‫و ﺑﺮاى ﺗﻴﻢ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪام‪.‬ﻏﻼﻣﻰ در ﭘﺎﻳﺎن اﻓﺰود‪:‬‬ ‫از آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﮓ ﺑﻰﺗﻌﺼﺒﻰ زدهاﻧﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ‬ ‫ﻳـﻚ ﺑﺎر دﻳـﮕﺮ ﻓـﻴﻠـﻢ ﺑﺎزﻳـﻬﺎ را ﺑـﺒﻴـﻨﻨـﺪ و آن وﻗﺖ ﺑـﻬﺘـﺮ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﻰﺗﻌﺼﺐ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺒﻮل ﺷـﻜﺴﺖ ‪ ٥‬ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﺗـﻮﺳﻂ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان و ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﭘﻴﺮواﻧﻰ دور از اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ﺑــﻮد‪ .‬ﻫـﻮاداران ﺻــﻨـﻌــﺖ ﻧـﻔــﺖ ﺗـﺤــﺖ ﻫـﻴــﭻ ﺷـﺮاﻳــﻄـﻰ‬ ‫ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻴ] و دوراﻫﻰ از ذﻫﻦ را ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻛـﻨﻨـﺪ و ﺑﺪون ﺷـﻚ اﻳﻦ اﺗـﻔﺎق دردﺳـﺮﻫـﺎى زﻳﺎدى ﺑـﺮاى‬ ‫ﺷﺎﻏـﻼم در آﺑﺎدان اﻳﺠﺎد ﺧـﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧـﻜﺘﻪ‬ ‫اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻼم ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﻢ ﻓﺮوغ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷﺪه و از ‪ ٤‬دﻳـﺪار ﻳﻚ ﭘـﻴﺮوزى و ‪ ٣‬ﺷـﻜﺴـﺖ را ﺗﺎ اﻳـﻦ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻏﻼم ﭘﻴﺮواﻧﻰ روزى ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ‬ ‫ﺻـﻨﻌـﺖ ﻧﻔـﺖ آﺑﺎدان را ﺑـﺮﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ در ﻣﺼـﺎﺣﺒـﻪاى‬ ‫اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ‬

‫ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑـﻪ ﻟﻴﮓ ﻳﻚ ﺳﻘﻮط ﻧﻜﻨـﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در‬ ‫ﻧـﻮع ﺧـﻮدش ﺑـﺴـﻴـﺎر ﺟــﺎﻟـﺐ و اﻟـﺒـﺘـﻪ ﻋـﺠـﻴـﺐ ﺑـﻮد ﭼـﻮن‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان در ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻى ﺟﺪول ﻗﺮار داﺷﺖ و‬ ‫ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﻳﻬﺎﻳﺶ را ﻣﻰﺑﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎن‬ ‫ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﻳﻚ را داﺷﺖ اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﺧﻮد ﺷﺎﻏﻼم ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫از ﻫـ ــﺮ ﻛـ ــﺴـ ــﻰ ﻣ ــﻰداﻧـ ــﺴـ ــﺖ ﻛـ ــﻪ دﻳـ ــﮕـ ــﺮ ﺗـ ــﻮاﻧ ــﺎﻳـ ــﻰ‬ ‫ﻓـﻨــﻰاش ﻧـﻤـﻰﺗــﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ داد ﺗــﻴـﻤـﻰ ﺑــﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ اﻳــﻨـﮕـﻮﻧــﻪ‬ ‫اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد‪.‬در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻼم‬ ‫ﭘـﻴﺮواﻧـﻰ اﻳـﻦ ﻓﺮﺿـﻴـﻪ ﻫﻢ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺟﺰ ﺗـﻴﻢ‬ ‫ﺷﻬﺮﺷﺎن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬از‬ ‫اﻳﻦ دﺳـﺖ ﻣﺮﺑـﻴﺎن ﻣﻰﺗـﻮان ﺑﻪ رﺳـﻮل ﻛﺮﺑﻜـﻨﺪى و اﻛـﺒﺮ‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎ‬ ‫ل اﻳﺮان‬

‫ﻣـﻴـﺜـﺎﻗـﻴــﺎن ﻫـﻢ اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻴـﻢﻫـﺎى اﺻــﻔـﻬـﺎﻧـﻰ و‬ ‫ﻣﺸﻬﺪى ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮى ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺎﻏﻼم ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﭙﺎﺳﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ‬ ‫اﻣﻴـﺪ اﻳﺮان و اﻛـﻨﻮن در ﺻـﻨﻌـﺖ ﻧﻔﺖ آﺑـﺎدان ﻛﻪ ﻳـﻜﻰ از‬ ‫ﺿـﻌـﻴـ]ﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻳـﻦ ﺑـﺎﺷـﮕﺎه در ﺣـﺎل رﻗـﻢ‬ ‫ﺧﻮردن اﺳﺖ‪.‬ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ‬ ‫آﺑﺎدان ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ اول ﺑﺎ آﻟﻔﺮدو ﻛﺎﺳﻴﻤﻴﺮو دﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻛـﺎر ﺑـﺰرﮔـﻰ زده ﺑـﻮد و درﻣﻴـﺎن ﺑـﻬـﺖ و ﺣـﻴـﺮت ﻫـﻤـﮕـﺎن‬ ‫درﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻى ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺮوز روى ﻛﺎﻏﺬ‬ ‫ﺷﺎﻧﺲ ﺳﻘـﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﮓ ﻳﻚ را دارد‪ .‬ﻫﻤـﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در‬ ‫رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﮔﻮاﻧﮕﺠـﻮ ﻫﻢ ﺑﺎزى ﺑﺮده ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ‬

‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪ ٦‬ﺟﻤﺎدى اﻻول ‪ ١٠-١٤٣٢‬آورﻳﻞ ‪- ٢٠١١‬ﺷﻤﺎره ‪٤٩١٣‬‬

‫را ﺑـﺎﺧﺖ ﺗـﺎ ﺗﻴـﻢ اﻣﻴـﺪ اﻳﺮان ﺳـﻮم ﻧﺸـﻮد و ﺑﻪ رﺗـﺒﻪ ﭼـﻬـﺎرم‬ ‫رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى اﻟﻤﭙﻴﻚ آﺳﻴﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ دوران‬ ‫ﺷـﺎﻏﻼم ﺗـﻤـﺎم ﺷﺪه ﻳـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ اﻳـﻨـﻜﻪ او دﻳـﮕﺮ ﺧـﺎرج از‬ ‫ﺷﻴـﺮاز ﻧﻤﻰﺗـﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴـﺠﻪ ﺑﮕـﻴﺮد‪ .‬در روزﻫﺎﻳـﻰ ﻛﻪ ﺑﺮق و‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﭙﺎﺳﻰ ﺷﻴﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻏﻼم‬ ‫ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮش ﺑﺮﮔﺮدد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎى ﺷﻴﺮازى‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ در ﺳﻄﺢ اول ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫اﻳﺮان دوﺑﺎره ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهاى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫«‪ ∫vý“—Ë —«dÐ‬اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻜﻰ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﺑﺮار ورزﺷﻰ‬ ‫اﺳـﺖ و ﻣـﻤـﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺎﻳـﺮ ﻧـﻮﻳـﺴﻨـﺪﮔـﺎن اﺑـﺮار ورزﺷـﻰ‬ ‫دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﻴﺮ ﺻﺎدﻗﻰ ﭘﻨﺎه‬

‫زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﻮدم ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻢ ﻧﻜﺮد!‬

‫ﻗﻄﺒﻰ‪ :‬ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﻰ ﺷﻴﻤﻴﺰو ﻫﺴﺘﻢ!‬ ‫اﻓﺸﻴﻦ ﻗﻄﺒﻰ در اﻳﺮان ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻮد راﺣﺖ‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﻰﻛـﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎى‬ ‫ﻣﻄﺒـﻮﻋﺎﺗﻰ ﺣﺮﻓﻬـﺎﻳﺶ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻰآورد‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ‬ ‫در ژاﭘـﻦ و ﺑـﺎ ﺗــﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺸـﻜـﻼت اﺧــﻴـﺮ اﻳـﻦ‬ ‫ﻛـﺸـﻮر ﭘـﺲ از زﻟـﺰﻟـﻪ و ﺳـﻮﻧـﺎﻣـﻰ ﻛـﺎر آﺳـﺎﻧـﻰ‬ ‫ﻧﺒﻮد‪ .‬در ﻧـﻬﺎﻳﺖ و ﭘﺲ از ﭘﻴـﮕﻴﺮىﻫﺎى ﭼـﻨﺪ‬ ‫روزه ﻣﺼـﺎﺣﺒـﻪاى ﺑﺎ وى ﺗـﺮﺗﻴﺐ دادﻳـﻢ ﻛﻪ در‬ ‫اداﻣﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫ﻗﻄﺒﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬـﺎﺳﺖ از اﻳﺮان رﻓﺘﻪ‬ ‫اﻣـﺎ اﺧــﻼﻗـﺶ ﻋـﻮض ﻧــﺸـﺪه اﺳــﺖ‪ .‬او ﻣـﺜـﻞ‬ ‫ﮔ ــﺬﺷ ــﺘ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺘ ــﺎﻧ ــﺖ و در ﻛ ــﻤ ــﺎل آراﻣ ــﺶ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﺳﻮاﻻت ﻣﺎ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫▪ اﻧـﮕﺎر آب و ﻫـﻮاى ژاﭘﻦ ﺑـﻪ ﺷﻤـﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!‬ ‫ ﭼﺮا؟‬‫▪ ﺧـﺒـﺮى از ﺷـﻤـﺎ ﻧـﻴـﺴـﺖ‪ ،‬اﻧـﮕـﺎر‬ ‫ﻓـﺮاﻣﻮش ﻛـﺮده‪6‬اﻳﺪ ﻛـﻪ زﻣﺎﻧـﻰ در اﻳﺮان‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ‪6‬ﻛﺮدﻳﺪ؟‬ ‫ ﻣ ــﮕ ــﺮ ﻣ ــﻰﺷ ــﻮد ﻓــﺮدى ﻛ ــﺸ ــﻮرش را‬‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻴـﭻ ﺟﺎ وﻃﻦ آدم ﻧﻤﻰﺷﻮد و‬ ‫ﻫﻤـﻴﻦ اﻻن ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺷﻤﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﻰﻛﻨﻢ دﻟﻢ‬ ‫ﺑﺮاى اﻳـﺮان ﭘﺮ ﻣـﻰﻛﺸﺪ‪ .‬ﺧـﻮﺷﺤﺎﻟـﻢ ﻛﻪ ﺑـﻌﺪ‬ ‫از ﻣــﺪﺗــﻬــﺎ دارم ﺑــﺎ زﺑــﺎن ﻣــﺎدرىام )ﻓـﺎرﺳــﻰ(‬ ‫ﺻـﺤـﺒـﺖ ﻣــﻰﻛـﻨـﻢ‪ .‬ﺑـﺎور ﻧـﻤـﻰﻛــﻨـﻰ ﭼـﻘـﺪر‬ ‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻳﺮاﻧﻰ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﻢ اﺳﺖ!‬ ‫▪ ﺷـﺎﻳـﺪ ﺳـﻮاﻟـﻰ ﻛـﻪ ﻣـﻰ ﺧـﻮاﻫـﻢ‬ ‫ﺑﭙـﺮﺳﻢ ﻧﺎراﺣﺘـﺘﺎن ﻛﻨﺪ اﻣـﺎ از ﺟﻨﺎﺑـﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣـﻰ‪6‬ﺧﻮاﻫـﻢ در ﻛـﻤـﺎل آراﻣﺶ و از روى‬ ‫ﻣﻨـﻄﻖ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻴﺪ‪ .‬از ﻫـﻤﺎن زﻣﺎن ﻛـﻪ‬ ‫ﺷﻤـﺎ ﺳﺮﻣـﺮﺑﻰ ﭘـﺮﺳﭙـﻮﻟﻴـﺴﻮ ﺗـﻴﻢ ﻣـﻠﻰ‬ ‫ﺑﻮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻻن ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻳﺪ‬ ‫ﺧﻴﻠﻰ‪6‬ﻫـﺎ ﺷﻤﺎ را «ﺳﻴﺎه‪6‬ﺑﺎز» داﻧﺴﺘـﻨﺪ و‬ ‫ﻋـﻨـﻮان ﻣـﻰ‪6‬ﻛـﻨـﻨـﺪ ﻛــﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ زﺑـﺎن‬ ‫ﺷﻴﺮﻳﻨﺘﺎن در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﺳﻴﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ در اﻳـﺮان ﻫـﻢ ﻛــﻪ ﺑـﻮدم از ﮔـﻮﺷـﻪ و ﻛـﻨـﺎر‬‫ﻣﻰﺷـﻨﻴﺪم ﺧـﻴﻠﻰﻫـﺎ در ﻣﻮردم اﻳﻨـﻄﻮر ﺻﺤﺒـﺖ‬ ‫ﻣـﻰﻛـﻨــﻨـﺪ‪ .‬از اﻳـﻦ ﻣـﺘـﺄﺛـﺮ ﻣــﻰﺷـﺪم ﻛـﻪ ﺑـﻌـﻀــﻰ‬ ‫ﻫــﻤــﻜــﺎراﻧــﻢ ﻫــﻢ اﻳــﻨــﻄــﻮر در ﻣــﻮردم ﻗــﻀــﺎوت‬ ‫ﻣﻰﻛﺮدﻧـﺪ‪ .‬ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫـﻢ اﺳﻢ ﺑﺒﺮم اﻣﺎ ﺑـﻌﻀﻰ از‬

‫ﻣـﺮﺑـﻴـﺎن اﻳـﺮاﻧﻰ ﻛـﻪ ﻣـﺨـﺎﻟـ] ﻣـﻦ ﺑـﻮدﻧـﺪ داﺋﻤـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﻄﺒﻰ ﺑﺎر ﻓﻨﻰ ﻧﺪارد و ﺑﺎ «ﺳﻴﺎه‬ ‫ﺑﺎزى» ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻳﺎدﺗﺎن رﻓﺘﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻴـﻢ ﻣﻠـﻰ در اﺗﺮﻳـﺶ ﺑﻮدﻳﻢ ﭼـﻘﺪر در اﻳـﺮان ﺑﺮاﻳـﻢ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴـﻪ درﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬در اﻳـﺮان ﻫﻤﻪ دﻧﺒـﺎل اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ را‬ ‫اذﻳـﺖ ﻛـﻨﻨـﺪ‪ .‬ﻗـﺒـﻞ از ﻋـﻴﺪ ﻣـﺼـﺎﺣـﺒـﻪاى از ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺮﺑـﻰ ﺑﺰرگ اﻳـﺮاﻧﻰ ﺧـﻮاﻧﺪم ﻛـﻪ ﮔﻔـﺘﻪ ﺑـﻮد ﻗﻄـﺒﻰ‬ ‫ﺳﻴﺎهﺑﺎزى ﻣﻰﻛﺮد و ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫▪ ﻧـﻤـﻰ‪6‬ﺧـﻮاﻫـﻴـﺪ ﺟـﻮاﺑـﻰ ﺑـﻪ آﻧـﻬـﺎ‬ ‫ﺑﺪ ﻫ ﻴﺪ ؟‬ ‫ ﻣﻦ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺟﻮاب ﺑﺪى را ﺑﺎ ﺑﺪى‬‫ﻧﺪﻫﻢ‪ .‬ﻓﻘـﻂ اﻳﻦ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓـﺮدى ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺪازه ﺷـﺨﺼـﻴﺘـﺶ ﺻﺤـﺒﺖ ﻣـﻰﻛﻨﺪ‪ .‬دﻳـﮕﺮ‬ ‫ﺑﺮاﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﮕﺬار ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫▪ اﻧﮕﺎر ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬ ‫‪ -‬ﻧـ ــﺎراﺣـ ــﺘ ـ ــﻰام ﺳـ ــﻮدى ﻧـ ــﺪارد‪ .‬دﻟـ ــﻢ‬

‫ﻣﻰﺳﻮزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻛﺮدم اﻣﺎﻫﻴﭽﻜﺲ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻢ ﻧﻜﺮد‪ .‬ﺑﺎور ﻛﻦ دﻟﻢ ﺑﺮاى اﻳﺮان‪ ،‬ﻣﺮدم‬ ‫اﻳـﺮان‪ ،‬ﻓﻮﺗـﺒﺎﻟـﻴـﺴﺘـﻬﺎى اﻳـﺮاﻧـﻰ و ﺑﻪ ﺧـﺼﻮص‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺗﻴﻢ ﻣـﻠﻰ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻴ]‬ ‫ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻴﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫▪ ﺑﻌﻀـﻰ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣـﺮﺑﻴﺎن اﻳﺮاﻧـﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘـﻪ‪6‬اﻧﺪ‬ ‫اﺻـﻼ ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮان ﻣﺮﺑـﻰ اﻳـﺮاﻧـﻰ‬ ‫ﻧﻤﻰ‪6‬ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ؟‬ ‫ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ از ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮى‬‫اﺳﺖ! ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﺖ!‬ ‫▪ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻣـﺴـﺎﺋﻞ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺧﻮﺷـﺤـﺎل‬ ‫ﺑـﺎﺷﻴـﺪ ﻛﻪ در ژاﭘـﻦ ﻛـﺎر ﻣﻰ‪6‬ﻛـﻨﻴـﺪ و در‬ ‫اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬ ‫ ﮔﻔﺘـﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺟـﺎ وﻃﻦ آدم ﻧﻤﻰﺷـﻮد‬‫اﻣـﺎ در اﻳـﻨـﺠـﺎ راﺣـﺖﺗـﺮم‪ .‬در اﻳـﻨـﺠـﺎ آن ﻫـﻤـﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟ] ﻧـﺪارم‪ .‬از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ژاﭘﻦ‬ ‫در ﻋـﺮﺻﻪ ﻓـﻮﺗﺒـﺎل ﺧﻴـﻠﻰ ﻛـﺎﻣﻞﺗـﺮ اﺳـﺖ و از‬

‫اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رﺿﺎﻳﺖ دارم‪.‬‬ ‫▪ ﮔـﻔﺘـﻴـﺪ ﻧﻤـﻰ‪6‬ﺗـﻮاﻧﻴـﺪ ﺑـﻪ اﻳﺮان‬ ‫ﺑـﻴـﺎﻳﺪ‪ .‬دﻟـﻴـﻠـﺶ ﻣـﺸـﻜﻼت ﻣـﺎﻟـﻴـﺎﺗـﻰ‬ ‫اﺳﺖ؟‬ ‫ ﺑﻠـﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣـﺜﻞ ﻫﻤﻪ اﻧـﺴﺎﻧﻬـﺎ دﻟﻢ‬‫ﺑﺮاى وﻃﻨﻢ‪ ،‬ﻣﺎدر و ﭘﺪرم‪ ،‬دوﺳﺘﺎﻧﻢ و‪...‬‬ ‫ﺗﻨﮓ ﻣﻰﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎى ﺳﻌﻴﺪﻟﻮ ﺑﻪ‬ ‫ﻗـﻮﻟـﻰ ﻛـﻪ داد ﺗـﺎﻛـﻨـﻮن وﻓـﺎ ﻧـﻜـﺮده و ﺑﻪ دﻟـﻴـﻞ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻴﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫▪ اﻧـﺘﻘـﺎدى ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷﻤـﺎ ﻣﻰ‪6‬ﺷـﻮد‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼـﺮا ﺑﻌﺪ از ﺟﺎم ﻣﻠﺘـﻬﺎى‬ ‫آﺳﻴﺎ ﺑـﺮاى ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈـﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان‬ ‫ﻧﻴﺎﻣﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ )ﺣﺮﻓﻢ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ( ﻣﻰ داﻧﻢ ﭼﻪ‬‫ﻣـﻰﺧـﻮاﻫـﻰ ﺑـﮕـﻮﻳـﻰ‪ .‬ﻣـﻰﺧـﻮاﻫـﻰ ﺑـﮕـﻮﻳـﻰ‬ ‫ﺗــﺮﺳ ــﻴــﺪم و از اﻳــﻦ ﺣــﺮﻓ ــﻬــﺎ‪ .‬ﻓــﻘ ــﻂ اﻳــﻦ را‬ ‫ﻣـﻰﮔﻮﻳـﻢ ﻛـﻪ اﮔﺮ ﺑـﺎ ﺗﻴـﻢ ﻣـﻠﻰ ﻗـﻬـﺮﻣﺎن ﺟـﺎم‬ ‫ﻣـﻠـﺘﻬـﺎ ﻫـﻢ ﻣـﻰﺷـﺪم وﻗﺖ ﻧـﺪاﺷـﺘـﻢ ﺑـﻪ اﻳـﺮان‬

‫ﭼﻮى ﻣﻴﻮﻧﮓ ﻳﻮﻧﮓ داور دﻳﺪار‬ ‫اﻟﺠﺰﻳﺮه و ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﺪ‬

‫اﺳﺎﻣﻰ داوران‬ ‫اﻻﻣﺎرات و ذوب آﻫﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ‬

‫ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻧﺎﻇﺮ داورى‬ ‫در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ ﺷﺪ‬

‫ﭼﻮى ﻣﻴﻮﻧﮓ ﻳﻮﻧﮓ از ﻛﺮه ﺟﻨـﻮﺑﻰ دﻳﺪار ﺗﻴﻢﻫﺎى اﻟﺠﺰﻳﺮه و ﺳﭙﺎﻫﺎن‬ ‫را ﺳ ــﻮت ﺧ ــﻮاﻫ ــﺪ زد‪ .‬ﻛ ــﻨ ــﻔ ــﺪراﺳ ــﻴـ ــﻮن ﻓ ــﻮﺗ ــﺒ ــﺎل آﺳ ــﻴ ــﺎ ﺑ ــﺎ ارﺳ ــﺎل‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن‪ ،‬اﺳـﺎﻣﻰ داوران دﻳﺪار اﻟﺠﺰﻳﺮه اﻣﺎرات و ﻓﻮﻻد‬ ‫ﺳﭙـﺎﻫﺎن اﻳﺮان در ﮔﺮوه ‪ A‬ﻟـﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ ‪ ٢٠١١‬را اﻋـﻼم ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﺳﺎﻣﻰ ﺗﻴﻢ داوران اﻳﻦ دﻳﺪار ﻛﻪ ‪ ٢١‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ٩٠‬در اﺑﻮﻇﺒﻰ اﻣﺎرات‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزى ‪ :‬اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻴﺮول از ﺑﻨﮕﻼدش‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ داورى ‪:‬ﻣﻴﺸﻞ ﻫﻨﺎﻧﻴﻪ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫داور ‪:‬ﭼﻮى ﻣﻴﻮﻧﮓ ﻳﻮﻧﮓ از ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﻛﻤﻚ داور اول ‪ :‬ﺟﺎﻧﮓ ﺟﻮن ﻣﻮ از ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﻛﻤﻚ داور دوم ‪:‬ﻛﺎﻧﮓ دو ﺟﻮن از ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫داور ﭼﻬﺎرم ‪ :‬ﻟﻰ دوﻧﮓ ﺟﻮن از ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ‬

‫ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺎﻣﻰ‬ ‫داوران دﻳﺪار اﻻﻣـﺎرات اﻣﺎرات و ذوب آﻫـﻦ اﻳﺮان در ﮔﺮوه ‪ D‬ﻟـﻴﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ ‪ ٢٠١١‬را اﻋﻼم ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﺳﺎﻣﻰ ﻧﺎﻇﺮان و داوران اﻳﻦ دﻳﺪار ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ١٣‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪٩٠‬‬ ‫در اﻣﺎرات ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزى ‪ :‬ﻛﻴﻢ ﺟﻮن ﻳﻮﻧﮓ از ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ داورى ‪:‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن‬ ‫داور ‪ :‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺸﻴﺮ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬ ‫ﻛﻤﻚ داور اول ‪ :‬ﮔﻮ ﮔﻚ ﻓﻨﮓ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬ ‫ﻛﻤﻚ داور دوم ‪ :‬ﺗﺎﻧﮓ ﻳﻮ ﻣﻮن از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬ ‫داور ﭼﻬﺎرم ‪ :‬ﻟﻮ ﺗﻴﺎم ﻫﻮ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬

‫ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬اﺳﺎﻣﻰ‬ ‫داوران دﻳﺪار ﺑﻨﻴﺎدﻛﺎر ازﺑـﻜﺴﺘﺎن و اﻟﻮﺣﺪه اﻣﺎرات در ﮔﺮوه ‪ C‬ﻟﻴﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ ‪ ٢٠١١‬را اﻋﻼم ﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﺳﺎﻣﻰ داوران اﻳﻦ دﻳﺪار ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ١٣‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ٩٠‬در ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ‬ ‫ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزى ‪ :‬ﺳﻮﻧﻴﻞ ﺳﻨﺎوﻳﺮا از ﺳﺮى ﻻﻧﻜﺎ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ داورى ‪:‬ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻨﺎﻳﺖ از اﻳﺮان‬ ‫داور ‪:‬ﺳﻮﺑﺨﻴﺪﻳﻦ از ﻣﺎﻟﺰى‬ ‫ﻛﻤﻚ داور اول ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮى از ﻣﺎﻟﺰى‬ ‫ﻛﻤﻚ داور دوم ‪:‬ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﻴﻞ از ﻣﺎﻟﺰى‬ ‫داور ﭼﻬﺎرم ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺎن از ﻛﻮﻳﺖ‬

‫دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻰ‪ :‬ﺑﺎ ﺧﺎﻃﻴﺎن ﺑﺎزى ﻫﺎى‬ ‫ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﺎﻟﻰ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮى‬ ‫ﺷـﺪ ﻛﻪ دﻳـﺪار ﺗﻴـﻢﻫـﺎى ﭘﺎس ﻫـﻤـﺪان و راه آﻫﻦ و ﻫـﻤﭽـﻨـﻴﻦ ﺷـﻬﺮدارى‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺰﻟﻰ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎى زﻳﺎدى را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ‪ ٢‬دﻳﺪار‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ رخ داد ﻛﻪ ﺳﺮوﺻﺪاى زﻳﺎدى ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮد و ﺣﺎﻻ‬ ‫ﻛﻤـﻴﺘـﻪ اﻧﻀـﺒﺎﻃـﻰ اﺗﻔـﺎﻗﺎت اﻳـﻦ دو ﻣﺴﺎﺑـﻘﻪ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻰ ﻗﺮار ﺧـﻮاﻫﺪ‬ ‫داد‪.‬ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻰ دﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻰ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺗﻼش ﻓـﺪراﺳﻴـﻮن اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎزىﻫﺎى ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔـﺘﻪ ﺑـﺎ آراﻣﺶ ﻛـﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔـﺰار‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ‪ ٢‬ﺑﺎزى از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎل و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺣﺎﺷﻴﻪاى ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﻮد و ﻣﺎ ﮔﺰارش داور و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺧﺎﻃﻴﺎن ﺑﺎزىﻫﺎى ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن‬ ‫ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫» رﻫﻘﻰ« ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﻴﻜﺎن ﺷﺪ‬

‫ﻣﺸﺎور اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﺪﻳـﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ‪.‬ﭘﺲ از ﺑﺮﻛﻨﺎرى‬ ‫ﻣﻬـﺪى ارﺑﺎﺑﻰ از ﺳﺮﭘـﺮﺳﺘﻰ ﭘﻴـﻜﺎن‪ ،‬رﺿﺎ رﻫﻘـﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨـﻮان ﺳﺮﭘـﺮﺳﺖ ﺗـﻴﻢ ﻓﻮﺗـﺒﺎل اﻳـﻦ ﺑﺎﺷﮕـﺎه اﻧﺘـﺨﺎب‬ ‫ﺷـﺪ‪ .‬رﻫـﻘـﻰ ﭘــﻴـﺶ از اﻳـﻦ ﺳـﻤـﺖ ﻣـﺸـﺎور اﺟـﺮاﻳــﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ‪ .‬ﭘﻴﻜﺎن در ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑـﻴﺴـﺖ و ﻧﻬـﻢ ﻟـﻴﮓ ﺑـﺮﺗﺮ ﺑـﺮاﺑﺮ ﺻـﺒـﺎى ﻗﻢ ﺑـﻪ ﺑﺮﺗـﺮى‬ ‫‪ ٣‬ﺑﺮ ‪ ٢‬رﺳﻴﺪ ‪.‬‬

‫ﺑﺮاى ‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﻳﻘﺮان اﻫﺎﻧﺖ ﻛﺮدﻧﺪ‬

‫ﻋﺴﻜﺮى‪ :‬ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎزى ﭘﺎس و راه)آﻫﻦ اﻧﺪازه درﺑﻰ ﺑﻮد‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺴﻜﺮى ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻛﻤـﻴﺘﻪ داوران ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺎزﻳﻬﺎى ﻫـﻔﺘﻪﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻟﻴﮓ ﻳﻚ دﺳﺖ ﻛﻤﻰ از درﺑﻰ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫وى درﺑـﺎره اﺗﻔـﺎﻗﺎت دﻳـﺪار ﭘﺎس ﻫـﻤﺪان و راه آﻫـﻦ ﺷﻬـﺮرى ﮔﻔـﺖ‪ :‬اﮔﺮ داور و ﻛـﻤـﻚ داور اﻳﻦ دﻳـﺪار ﻛﺘـﻚ ﺧﻮرده ﺑـﺎﺷﻨـﺪ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد‪.‬‬ ‫او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑﺎزﻳﻬﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎى آﺧﺮ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤـﻴﻪ آﺳﻴﺎﻳﻰ‪ ،‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ و ﻋﺪم ﺳﻘﻮط ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎزﻳﻬﺎى ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺪول داﺷﺖ‪ .‬اﻣﺮوز اﻣﺎ در ﺟﺮاﻳﺪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره زد و ﺧﻮرد ﺑﺎ‬ ‫داور و ﻛﻤﻚ داور ﺑﺎزى ﭘﺎس ﺑﺎ راه آﻫﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪرك ﻛﺎﻣﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺪارك ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺰارش ﻧﺎﻇﺮ‬ ‫داورى و ﻫﻤﻴـﻦ ﻃﻮر ﻓﻴﻠﻢ ﺑـﺎزى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻗـﻀﺎوت ﻣﺎ ﻣﻌـﻴﺎر درﺳﺘﻰ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺑﺮاى ﺗﺼﻤﻴـﻢ ﮔﻴﺮى درﺑﺎره اﺗﻔـﺎﻗﺎت اﻳﻦ ﺑﺎزى ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﺮوز ﺑﺎزى ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه ﻫﻨـﻮز اﻃﻼﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺴﻜﺮى در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻫﻤﻴﺖ دﻳﺪار ﭘﺎس و راه‬ ‫آﻫﻦ در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﺑﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎزى ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻮد‪ .‬ﭘﻨﺎﻟﺘﻰ در دﻗﻴﻘﻪ ‪ ٩٦‬ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض‬ ‫ﺗﻴﻢ راه آﻫﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﺑﺎزى ﭼﻘﺪر وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺗﻔﺎﻗﺎت روز ﺟﻤﻌﻪ؛‬

‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺎس ﻫﻤﺪان‬ ‫از ﻣﻬﺪى ﺗﺎرﺗﺎر ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ‬ ‫اﻇـﻬـﺎرات ﺳـﺮﻣـﺮﺑـﻰ ﺗﻴـﻢ ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل راه آﻫـﻦ ﺷـﻬـﺮرى در ﻣـﻮرد‬ ‫ﺣﻮادث و اﺗﻔـﺎﻗﺎت دﻳﺪار اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎس ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﻫـﻤﺪاﻧـﻰ را ﺑﺮآن داﺷـﺘﻪ ﺗـﺎ از وى ﺑـﻪ ﻛﻤـﻴﺘـﻪ اﻧـﻀﺒـﺎﻃﻰ ﻓـﺪراﺳﻴـﻮن‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻬﺪى ﺗﺎرﺗﺎر‪ ،‬ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل راه آﻫﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮرى در ﭘﺎﻳـﺎن دﻳﺪار اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘﺎس ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌـﻪ در‬ ‫ﻗﺪس ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﻛﺮده ﺑﻮد‪« ،‬ﭘﺎﺳﻰﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ‬ ‫در زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺘﻴـﺠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ»‪.‬اﻇﻬﺎرات ﻣﻬﺪى ﺗﺎرﺗﺎر‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺎس ﻫﻤﺪان ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻰ‬ ‫ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬

‫رﻣﻀﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﺎرﺗﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﺶ‬ ‫اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺎﻣﻮزد‬ ‫ﺳـﺮﭘـﺮﺳـﺖ ﺗــﻴـﻢ ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل ﭘـﺎس ﻫــﻤـﺪان ﺑـﺎ اﺑـﺮاز ﮔـﻼﻳـﻪ از‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗـﻴﻢ راه آﻫﻦ ﺷﻬﺮرى ﮔﻔﺖ‪ :‬آﻗـﺎى ﺗﺎرﺗﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﺑـﻪ ﺟﺎى ﭘـﺮداﺧـﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﺣـﺎﺷﻴـﻪاى ﺑـﻪ ﺑﺎزﻳـﻜـﻨﺎن ﺗـﻴﻤـﺶ‬ ‫اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺎﻣﻮزد‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ رﻣﻀﺎﻧﻰ اﻓﺰود‪ :‬ﺑﺎزى ﭘﺎس ﻫﻤﺪان ‪ -‬راه آﻫﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮرى از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد‪ .‬از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﭘﺎس‬ ‫و راه آﻫﻦ در ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪى ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎزى ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻤﻰ ﺑﺎﻫﻢ‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻴﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﺮﻳ] ﺧﻮد در ﺟﺪول ﭘﻴﺸﻰ‬ ‫ﺑﮕـﻴﺮد دو ﺗﻴﻢ ﺑـﻪ وﻳﮋه ﺗﻴﻢ ﭘـﺎس ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﻧـﮕﻴﺰه ﭘـﻴﺮوزى وارد‬ ‫زﻣﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻴـﺎﻳﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷـﻴﻤﻴﺰوى ژاﭘـﻦ ﻗﺮارداد داﺷﺘﻢ و‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻰ زود ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﻣﻰرﻓﺘﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺧﺎك ﭘﺎى‬ ‫ﺗﻤـﺎم ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻫـﺴﺘـﻢ و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑـﮕﻮﻳﻢ ﻛـﻪ‬ ‫ﻗــﺒــﻞ از ﺟــﺎم ﻣــﻠ ــﺘــﻬــﺎ ﺑــﺎ ﺗــﻤــﺎم اﻳــﻦ ﻋــﺰﻳ ــﺰاﻧــﻢ‬ ‫ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﻛﺮده ﺑﻮدم‪.‬‬ ‫▪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻴﻤﻴﺰو ﺷﻤﺎ‬ ‫را ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻓﺮد دﻳﮕﺮى اﺳﺖ؟!‬ ‫ اﻳـ ــﻦ ﻫـ ــﻢ ﺣـ ــﺮف آﻧ ــﻬـ ــﺎﻳـ ــﻰ اﺳـ ــﺖ ﻛـ ــﻪ‬‫ﻣﻰﺧـﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﺮاﻳﻢ ﺣﺎﺷـﻴﻪ درﺳﺖ ﻛـﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑـﮕﺬار‬ ‫ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﺻﻼ ﺑﮕﺬار‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﻰ ﺷﻴﻤﻴﺰو ﻫﺴﺘﻢ! ﺑﮕﺬار آﻧﻬﺎ‬ ‫اﻳـﻨﻄـﻮر ﻓﻜـﺮ ﻛﻨـﻨـﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺳـﺮﻣﺮﺑـﻰ ﺗـﻴﻢ ﻫـﺴﺘـﻢ و‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ‪.‬‬ ‫▪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻤﻴﺰو ﺧﻮب اﺳﺖ؟‬ ‫ ﻣــﺜــﻞ ﻫ ــﻤــﻪ ﻣــﺮدم ژاﭘــﻦ اﻋــﻀ ــﺎى ﺗــﻴــﻢ‬‫ﺷـﻴﻤـﻴـﺰوى ژاﭘﻦ ﻫـﻢ از زﻟـﺰﻟﻪ و ﺳـﻮﻧـﺎﻣﻰ ﭘـﻴـﺶ‬ ‫آﻣـﺪه در ﺷﻮك ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺘﻪاﻧـﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻣﺎ‬ ‫ﺧﻴﻠﻰ زود ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺣﺮﻓﻪاى‬ ‫ﺗﻘـﻮﻳﺖ ﻛﺮدﻳـﻢ‪ .‬ﻓﺮدا )ﻳﻜـﺸﻨﺒـﻪ( ﻫﻢ ﻳﻚ ﺑـﺎزى‬ ‫ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫـﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻫﻤﺸـﻬﺮىﻣﺎن دارﻳﻢ‪ .‬ﭘﺲ‬ ‫از آن ﻫ ــﻢ ﺑ ــﻪ آﻣ ــﺴ ــﺘ ــﺮدام ﻣ ــﻰروﻳ ــﻢ ﺗ ــﺎ ﺑــﺎزى‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﻪاى را ﺑﺎ آژاﻛﺲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ و ﻋﻮاﻳﺪش‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮدم زﻟﺰﻟﻪزده ژاﭘﻦ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫▪ درﺑﻰ ‪ ٧٠‬را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮدﻳﺪ؟‬ ‫ ﺑﻠـﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛـﺮدم و از ﺑﺎزى ‪ ٢‬ﺗﻴﻢ ﻟـﺬت‬‫ﺑﺮدم‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻜﺴﺖ در‬ ‫درﺑﻰ ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫▪ ﻫـﺪف ﻧﻬـﺎﻳـﻰ اﻓﺸـﻴـﻦ ﻗﻄـﺒـﻰ در‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ ﻣﻦ ﻫـﻤﻮاره ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﭘﻴـﺸﺮﻓـﺖ ﺑﻮدهام‪.‬‬‫اﻣﻴﺪوارم ﺑﻪ ﻣﺪارﺟﻰ ﻛﻪ ﻟﻴﺎﻗﺘﺶ را دارم‪ ،‬ﺑﺮﺳﻢ‪.‬‬ ‫▪ اﻣـــﻜـــﺎن دارد دوﺑـــﺎره در اﻳـــﺮان‬ ‫ﻣﺮﺑﮕﻴﺮى ﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ اﮔﺮ ﻓـﺮﺻﺖ ﻣـﻬﻴـﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼـﺮاﻛﻪ ﻧـﻪ اﻟﺒـﺘﻪ‬‫ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫▪ ﺣﺮف آﺧﺮ؟‬ ‫ ﺳـﺎل ﻧﻮ را ﺑـﻪ ﺗـﻤـﺎم ﻫﻤـﻮﻃـﻨﺎﻧـﻢ ﺗـﺒﺮﻳـﻚ‬‫ﻣــﻰﮔــﻮﻳــﻢ و اﻣ ــﻴــﺪوارم ﺳــﺎل ﺧــﻮﺷــﻰ داﺷــﺘــﻪ‬ ‫ﺑ ﺎﺷ ﻨ ﺪ‪.‬‬

‫≥‬

‫ﻣﺲ ﻛﺮﻣﺎن ‪ -‬ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺻﻔﻬﺎن‬

‫‪ÈËUdË v¹u ÅtFKK‬‬ ‫‪b bOÝ— r¼ tÐ r¼ “UÐ‬‬ ‫ﻣﺲ ﻛﺮﻣﺎن ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ اول ﻫﻤﻪ را ﺷﮕﻔﺖزده ﻛﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ آﺳﻴﺎﻳﻰ ﺷﻮد‪ ،‬در ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ دوم ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺑﻬﺖ و ﺣﻴﺮت ﻫﻤﮕﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻌﻴ] در ﺟﺪول ﺳﻘﻮط ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﺮاﻓﻮى ﺑﺎزى ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻳﻚ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ‬ ‫آﺑﺎدان ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﺰو‬ ‫ﻣﺪﻋﻴـﺎن ﺑﻮد و ﺳﻬﻤـﻴﻪ آﺳﻴﺎﻳـﻰ را دور از دﺳﺘﺮس ﻧﻤـﻰدﻳﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ در ﻧﻴـﻤﻪ ﺑﺎﻻى ﺟﺪول ﺑﻤﺎﻧـﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر دﺷـﻮارى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺣﺎل ﻣﺲ ﻛﺮﻣﺎن اﻳﻦ ﻫﻔـﺘﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و ﻟﻴﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ دارد و ﺑﻪ ﻫﻴـﭻ ﺗﻴﻤﻰ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻤﻰدﻫﺪ‪ .‬ﻣﺮﻓـﺎوى و‬ ‫ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎزى ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻮاداران ﺧﻮد‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪاى‬ ‫ﻣﻄﻠـﻮب ﻛﺴﺐ ﻧﻨـﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺴـﻴﺎر ﺳﺨﺘﻰ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳـﺪ‪.‬ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻫـﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و‬ ‫اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﻰ ﻣـﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﭘﻴﻜـﺎن را ‪ ٣‬ﺑﺮ ‪ ٢‬ﺷﻜﺴﺖ دﻫﺪ ﺗـﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را از‬ ‫ذوبآﻫﻦ اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ درﺻﺪر ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬ﺗﻴﻢ اﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﻳﻰ در‬ ‫ﻟﻴـﮓ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳـﻴﺎ ﻫـﻢ ﻋﺎﻟﻰ ﻧـﺘﻴـﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺘﻪ و ﺑـﺎ ‪ ٣‬ﭘﻴﺮوزى ﻣـﺘﻮاﻟﻰ در ﺻـﺪر ﺟﺪول‬ ‫ﮔﺮوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺳﭙﺎﻫﺎن در اوج آﻣﺎدﮔﻰ و روﺣﻴﻪاى ﺑـﺴﻴﺎر ﺧﻮب‬ ‫راﻫﻰ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺲ ﺻ]آراﻳﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬دﻳﺪارى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ‪ ٢‬ﺗﻴﻢ ارزش‬ ‫و اﻫﻴﻤﺖ ﺧﺎﺻﻰ دارﻧﺪ ﻣﺮﻓﺎوى و ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﻳﻰ ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزى از اﻳﻦ ﻣﻴﺪان‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪون ﺷﻚ دﻳﺪار ﻣﺲ ﻛﺮﻣﺎن و ﺳﭙﺎﻫﺎن‬ ‫اﺻﻔـﻬﺎن ﻳﻜﻰ از ﺟـﺬابﺗﺮﻳﻦ دﻳﺪارﻫـﺎى اﻳﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻰ ﻣﻰﺷﻮد‬ ‫ﺑﺎزى زﻳﺒﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﭘﺴﻨﺪى ﺷﻮد‪.‬‬

‫آﻳﻨﻪ ﻟﻴﮓ‬ ‫اﺳﺘﻴﻞآذﻳﻦ ﺻﻔﺮ‪ -‬ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ‪) ٢‬ﭘﺘﺮوﻳﭻ و ﭘﻮرﺧﺴﺮواﻧﻰ(‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺗـﻬﺮان ‪ ) ٥‬ﺧﻮزه‪ ،‬اﻣﺎﻣﻴﺎن‪ ،‬ﻓـﺮﻳﺮا‪ ،‬ﻃﻬﻤﺎﺳﺒـﻰ و ﻓﻴﺾ اﻟﻠﻬﻰ(‪ -‬ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ‪) ١‬ﻋـﺮب(‬ ‫ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ ‪) ٢‬دﻗﻴﻘﻰ و دودرﻳﮕﺰ( ‪ -‬ﻣﻠﻮان ‪) ١‬اوﻻدى(‬ ‫ﭘﺎس ﻫﻤﺪان ‪) ١‬ﺧﻴﺮﺧﻮاه( ‪ -‬راهآﻫﻦ ﺻﻔﺮ‬ ‫ﭘﻴﻜﺎن ‪ ) ٣‬ﺳﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻋﺴﻜﺮى و اﻟﻮﻧﮓ(‪ -‬ﺻﺒﺎى ﻗﻢ ‪) ٢‬ﺣﻘﻰ و ﻓﺮزاﻧﻪ(‬ ‫ﻓﻮﻻد ‪) ٢‬ﻣﻌﻘﻮﻟﻰ و ﭼﻤﻦ آرا(‪ -‬ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪) ١‬ﻏﺮﻳﺒﻰ(‬

‫اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ وﻧﻬﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ‪٩٠/١/٢١‬‬

‫ﻣﺲﻛﺮﻣﺎن‪ -‬ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ورزﺷﮕﺎه ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١٧‬‬ ‫داور‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻛﻤﻜﻬﺎ‪ :‬ﻣﺮﺗـﻀﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ و رﺳﻮل ﻓﺮوﻏﻰ‬ ‫ذوبآﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن‪ -‬ﭘـﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‪ ،‬ورزﺷﮕﺎه ﻓﻮﻻدﺷـﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١٦‬و ‪ ٤٥‬دﻗﻴﻘـﻪ‬ ‫داور‪ :‬ﺳﻌﻴـﺪ ﻣﻈﻔﺮىزاده‪ ،‬ﻛﻤﻜـﻬﺎ‪ :‬ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻣﺮاﻧـﻰﻓﺮ و ﺑﻬﺮام ﻛﻴﺎﻧـﻰ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل‪ -‬ﺗـﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﺒﺮﻳﺰ‪ ،‬ورزﺷﮕـﺎه آزادى‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖ ‪١٩‬‬ ‫داور‪ :‬ﺗﻮرج ﺣﻖ وردى‪ ،‬ﻛﻤﻜﻬﺎ‪ :‬داود رﻓﻌﺘﻰ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻬﻮرى‬

‫ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫‪١٦‬ﮔﻞ‪ :‬ﻟﻮﺳﻴﺎﻧﻮ ادﻳﻨﻬﻮ )ﻣﺲ(و رﺿﺎ ﻧﻮروزى )ﻓﻮﻻد(‬ ‫‪١٥‬ﮔﻞ‪ :‬اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻮره )ﺳﭙﺎﻫﺎن( و ﻛﺮﻳﻢ اﻧﺼﺎرى ﻓﺮد )ﺳﺎﻳﭙﺎ(‬ ‫‪١٢‬ﮔﻞ ﺳﻌﻴﺪ دﻗﻴﻘﻰ )ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ(‬ ‫‪١١‬ﮔﻞ‪ :‬آرش اﻓﺸﻴﻦ )ﻓﻮﻻد(‪ ،‬ﻣﻬﺮداد اوﻻدى )ﻣﻠﻮان(‪ ،‬آرش ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ )اﺳﺘﻘﻼل(و‬ ‫روح اﻟﻠﻪ ﻋﺮب )ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان(‬ ‫‪١٠‬ﮔﻞ‪ :‬ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ )ذوب آﻫﻦ(‬ ‫‪٩‬ﮔﻞ‪ :‬ژودﻳﻔﻠﻰ ﻓﺮﻳﺮا )ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان(‬

‫ﺟﺪول رده ﺑﻨﺪى ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬

‫ﻓﻐﺎﻧﻰ دﻳﺪار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه‬ ‫ﭼﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ را ﺳﻮت ﻣﻰ زﻧﺪ‬ ‫ﻛﻨـﻔﺪراﺳـﻴﻮن ﻓـﻮﺗﺒﺎل آﺳـﻴﺎ ﺑـﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣـﻪ اى ﺑﻪ ﻓـﺪراﺳﻴـﻮن ﻓﻮﺗﺒـﺎل‪ ،‬از‬ ‫ﻗﻀـﺎوت داوران اﻳﺮاﻧﻰ در دﻳـﺪار ﻫﺎﻧﮕـﮋو ﮔﺮﻳﻦ ﺗﺎون ﭼـﻴﻦ و اف ﺳﻰ‬ ‫ﺳﺌﻮل ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ در ﮔﺮوه ‪ F‬ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫اﺳﺎﻣـﻰ داوران دﻳﺪار ﺗـﻴﻢﻫـﺎى ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﻫﺎﻧـﮕﮋوﮔـﺮﻳﻦ ﺗـﺎون ﭼﻴـﻦ و اف‬ ‫س ﺳﺌﻮل ﻛﺮهﺟﻨﻮﺑﻰ ﻛﻪ ‪ ٢١‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ٩٠‬در ﻫﺎﻧﮕﮋوى ﭼﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫داور‪ :‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻐﺎﻧﻰ از اﻳﺮان‬ ‫ﻛﻤﻚ داور اول‪ :‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﻰ از اﻳﺮان‬ ‫ﻛﻤﻚ داور دوم‪ :‬رﺳﻮل ﻓﺮوﻏﻰ از اﻳﺮان‬ ‫داور ﭼﻬﺎرم‪ :‬وو ﻣﻴﻦ ﺗﺮى از وﻳﺘﻨﺎم‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزى‪ :‬دﻳﻮﻳﺪ ﭘﻨﺎﻧﻮ از ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ داورى‪ :‬اﻧﮓ ﭼﻴﺎ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬

‫ﺣﻴﺪرى ‪ ،‬ﻳﺎﻧﻮش و ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزى ﻧﻤﻰ‪6‬رﺳﻨﺪ‬

‫ﺑﺼﻴﺮت‪ :‬ﻣﺲ را دﺳﺖ ﻛﻢ ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ‬ ‫ﻣﺠﻴـﺪ ﺑﺼﻴﺮت ﮔـﻔﺖ‪ :‬درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺲ در ﺑﺎزىﻫﺎى ﮔـﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ را دﺳﺖ ﻛﻢ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺗﻴﻢ ﺳﭙـﺎﻫﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻴﻤـﺶ ﭘﻴﺶ از دﻳﺪار ﺑﺎ ﻣـﺲ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎن در ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻟﻴﮓ ﺑـﺮﺗﺮ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد‪ :‬ﺧﻮﺷﺒﺨـﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫دارﻳـﻢ و ﻓـﻘـﻂ ﺳـﻪ ﺑـﺎزﻳـﻜـﻦ ﻣـﺎن را ﺑـﺮاى اﻳﻦ ﺑـﺎزى در اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻧـﺪارﻳـﻢ‪ .‬ﺧـﺴـﺮو‬ ‫ﺣﻴﺪرى‪ ،‬ﻣﻴﻠﻮراد ﻳﺎﻧﻮش و ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن ﻏﺎﻳﺒﺎﻧﻤﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎزى ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫او اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزى ﺧﻮب را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ اﻣﺘﻴﺎز اﺧﺘﻼف در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻛﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺑـﻠـﻜـﻪ ﻣﺎ ﺗـﺎزه ﻛـﺎرﻣـﺎن ﺳـﺨـﺖ ﺷـﺪه اﺳﺖ داﺷـﺘـﻦ ﺣـﺲ ﻗـﻬـﺮﻣـﺎﻧﻰ ﻣـﻬـﻢ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ اﻳﻦ ‪ ٦‬ﺑﺎزى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ردﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮاى ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﻴﮓ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺼﻴﺮت درﺑﺎره ﻣﺲ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ‪ :‬درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺲ در ﭼﻨﺪ ﺑﺎزى ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﻧﺪ و ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺲ را در اﻳﻦ ﺑﺎزى دﺳﺖ‬ ‫ﻛﻢ ﺑـﮕﻴـﺮﻳﻢ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻫﻢ ﻛـﺎدر ﻓﻨـﻰ ﺧﻮب و ﺑـﺎزﻳﻜـﻨﺎن ﺑـﺰرﮔﻰ دارﻧـﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣـﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﺳﭙﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻫﺮ ‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎزى ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻰروﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن درﺑﺎره ﺻـﺪر ﻧﺸﻴﻨـﻰ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ در اﻳﻦ ﻓـﺼﻞ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ در اﺑﺘﺪاى ﻓﺼﻞ در ردهﻫﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻳﻢ‬ ‫و ﺧﻮد را ﺑـﺎﻻ ﻛﺸـﻴﺪﻳـﻢ و در ﻧﻬـﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﻗـﻬﺮﻣـﺎن ﻟﻴـﮓ ﺷﺪﻳـﻢ‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ و ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻟﻴﮓ اﻣﺴﺎل ﺗﻨﻬﺎ دو‬ ‫ﺑﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذوب آﻫﻦ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وى اداﻣـﻪ داد‪ :‬ﻣﺎ از اﺑـﺘﺪاى ﻓـﺼﻞ ﺗـﻴﻢ را ﺑـﺮاى ﻗﻬـﺮﻣـﺎﻧﻰ ﺑـﺴﺘـﻪ ﺑﻮدﻳـﻢ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدى از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﻢ در ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﮔﻴﺮﻣﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﻰ ﻣﺎ را اذﻳﺖ ﻣـﻰ ﻛﺮد ‪ .‬اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزىﻫﺎى ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺗﻤـﺎم‬ ‫ﺷﺪ و ﺑﺎزﻳـﻜﻨﺎﻧﻤﺎن را در اﺧـﺘﻴﺎر داﺷﺘـﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاى ﻣـﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ و ﺗـﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑـﺎ‬ ‫ﻫﻤﻔﻜﺮى و رﻓﺎﻗﺖ ﻣﻴﺎن ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺻﺪر ﺟﺪول را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻴﺮﻳﻢ ‪.‬‬

‫اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎم ﺣﺬﻓﻰ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻰ‪6‬ودوم ﻟﻴﮓ‬

‫ﻋﺰﻳﺰﻣﺤﻤﺪى‪ :‬ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺠﻨﺒﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن‬ ‫‪ AFC‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻰ آﻳﻨﺪ‬ ‫ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤـﺪى رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑـﺎﺷﮕﺎهﻫﺎى ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮى ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻨﻮز اﻣـﻜﺎﻧﺎتﺷﺎن را ﺑـﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧـﺪاردﻫﺎى ‪ AFC‬ﻧﺮﺳﺎﻧـﺪهاﻧﺪ ﺑﺠﻨـﺒﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎزرﺳﺎن آﺳﻴﺎ ‪ ٢٦‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫وى ﺑـﺎ ﺗﺎﻛـﻴﺪ ﺑـﺮ ﻟﺰوم ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪن اﻣﻜـﺎﻧﺎت ﻻزم در ﺑـﺎﺷﮕـﺎهﻫﺎ ﭘـﻴﺶ از‬ ‫ﺑﺎزرﺳﻰ اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ‪ ،AFC‬اﻇﻬﺎر ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺎزرﺳﺎن ‪٢٦ AFC‬‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻰآﻳﻨﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎى ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮى را ارزﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﺧـﻮاﻫــﻨـﺪ ﻛـﺮد‪ .‬ﻣـﺎ ﻫــﻤـﭽـﻮن ﮔـﺬﺷــﺘـﻪ ﺑـﺎز ﻫــﻢ ﺑـﻪ ﺑـﺎﺷـﮕــﺎهﻫـﺎ ﺗـﺎﻛــﻴـﺪ ﻛـﺮدﻳـﻢ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬آﺧﺮﻳﻦ اﻋﻼم‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ‪.‬‬ ‫او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳـﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ ﺧﻮد وﺿﻌـﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و‬ ‫ﺳـﺎﺧﺘـﺎر ﺑﺎﺷـﮕﺎهﻫـﺎ را ﻣﻮرد رﺻـﺪ و ارزﻳﺎﺑـﻰ ﻗﺮار ﻣـﻰدﻫﺪ و در اﻳـﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﭼﻨﺪدرﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻻزم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬ﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ‬ ‫را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮى و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ‪ .‬ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﻧﻈﺮ ‪ AFC‬ﻧﺰﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫ﻛﺎﻣـﻞ ﺷﺮاﻳـﻂ ﻻزم را ﻓﺮاﻫـﻢ ﻛﺮدﻧـﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎﻳـﻰ ﻫﻢ ﻛـﻪ ﻛﻤـﺒﻮد دارﻧﺪ ﺑـﺎﻳﺪ ﻫـﺮﭼﻪ‬ ‫ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه ﺑﺠﺒﻨﺪ ﺗﺎ اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﻰ در ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎى رﺳﻤﻰ‬ ‫د اﺷ ﺘ ﻪ ﺑ ﺎﺷ ﻴ ﻢ ‪.‬‬


‫‪œ—u/ —œ ÈËÆb¼œ ÊUA «— œuš —b' È“UÝ—u²«dð dЫdÐ È“UÐ —œ b¹UÐ ‰öI²Ý« ∫XHÖ ‰öI²Ý« ÁU~ýUÐ vM t²OL fOz— È“U−Š dU‬‬ ‫‪‰öI²Ý« “« t È—«b¹œ ÆXÝ« Êbý d²NÐ ‰UŠ —œ È“UÐ tÐ È“UÐ Ë ÁœU²« XOIu/ —«u ÈË— ‰öI²Ý« ∫œd Ê«uMŽ È“UÝ—u²«dð Ë ‰öI²Ý« —«b¹œ‬‬ ‫‪ÁU~ýUÐ vM t²OL fOz— Æb/¬ XÝœ tÐ t œuÐ ‰¬ Áb¹« È«Åt−O² ʬ qUŠ t œuÐ rOð s¹« “« ÁœUF5« ‚u vA¹UL r¹b¹œ —uU²šUÄ UÐ È“UÐ —œ‬‬ ‫«‪“UO²/« ‰U?³œ tÐ È“UÐ d¼ —œ UN¬ t XÝ« s¹« ÁbM?¼œ ÊUA rOð qB s¹« Z¹U² Ë X?Ý« v/«d²Š« UÐ rOð È“UÝ—u²«dð ∫œd b?OUð ‰öI²Ý‬‬ ‫¼?‪ÆbýUÐ t²ý«œ ÊU¹UL È—uCŠ ‰Ëbł ÈôUÐ ÈU¼ÅÁœ— —œ ÊUMâL¼ Uð b¼œ ÊUA «— œuš  —b' È“UÐ s¹« —œ b¹UÐ ‰öI²Ý« U/« bM²‬‬

‫ﺣﺠﺎزى‪:‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﻗﺪرﺗﺶ‬ ‫را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‬

‫اﺳﺘﻘﻼل‪ -‬ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى‬

‫‪—u²«dð UÐ‬‬ ‫‪UOݬ ÈuÝ tÐ‬‬

‫اﺳـﺘـﻘـﻼل ﻫـﻢ ﻣـﺜـﻞ ﺳـﭙـﺎﻫـﺎن و ذوبآﻫـﻦ ﺷـﺮاﻳـﻂ‬ ‫ﺑﺴـﻴﺎر ﺧـﻮﺑﻰ را در ﻫـﻔﺘـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و در ﻟﻴـﮓ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧـﺎن‬ ‫آﺳﻴﺎ ﺳﭙﺮى ﻛﺮده اﻣﺎ ﺑﺎزى ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاى‬ ‫ﺳـﺮﺧﺎﺑـﻰﻫـﺎى ﭘـﺎﻳﺘـﺨـﺖ ﺣﺴـﺎس ﺑـﻮده ﻛﻪ ﺑـﺎﻳـﺪ ﮔـﻔﺖ‬ ‫ﭼﻴﺰى ﻣﺜﻞ درﺑﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ دﻳﺪار‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﻰ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﮔﻠﺰﻧﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮد ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺑﺮﻫـﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺳﻴـﺪﺻﺎﻟﺤـﻰ و ﻫﻮارﻣـﺤﻤﺪ در ﻏـﺎﻳﺐ ﻓﺮﻫـﺎد‬ ‫ﻣﺠﻴﺪى دارد اﻣﺎ در آن ﺳﻮى ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻫﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاز‬ ‫آﺳﻴﺎﻳﻰ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن دارد و ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ اﻳﻦ دﻳﺪار ﺣﻜﻢ‬

‫ﻧ‬ ‫ﮕﺎه آﺑﻰ‬

‫ﻓﻴـﻨﺎل را دارد‪ .‬ﻛﻤـﺎﻟﻮﻧﺪ ﻫـﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﺎزى اﻣـﻴﺪش ﺑﻪ‬ ‫اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ‪ ،‬ﻧﺼﺮﺗﻰ‪ ،‬آﻧﺪو و ﺟﺎﺳﻢ ﻛﺮار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻘـﻼل در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗـﺮ ﺑﺎ دو ﭘﻴﺮوزى ﺑـﺮاﺑﺮ ﺻﺒﺎى‬ ‫ﻗﻢ و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﻬﺮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در رده ﺳﻮم ﺟﺪول‬ ‫اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻫﺎى اول و دوم‬ ‫دارد‪ .‬اﺳﺘـﻘﻼل ﻣﻰ ﺗـﻮاﻧﺪ در ﻫﻔـﺘﻪ ﺑﻴـﺴﺖ و ﻧﻬـﻢ ﻟﻴﮓ‬ ‫ﺑـﺮﺗﺮ ﺻـﺪرﻧـﺸـﻴﻦ ﺷـﻮد اﮔـﺮ‪ ،‬ﭘـﺮﺳﭙـﻮﻟـﻴـﺲ از ذوب آﻫﻦ‬ ‫اﻣـﺘــﻴـﺎز ﺑـﮕـﻴــﺮد و اﻳـﻦ ﺗـﻴــﻢ ﺑـﺘـﻮاﻧــﺪ در ورزﺷـﮕـﺎه آزادى‬ ‫ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى را ﺷﻜﺴﺖ دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪ ٦‬ﺟﻤﺎدى اﻻول ‪ ١٠-١٤٣٢‬آورﻳﻞ ‪- ٢٠١١‬ﺷﻤﺎره ‪٤٩١٣‬‬

‫اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ روى‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺧﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﺶ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﺪ‬ ‫اﻣﺎ اﻳﻨـﻜﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴـﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ذوب آﻫﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ‪،‬‬ ‫آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ داﻳﻰ دارد‪ ،‬ﺗﻘـﺮﻳﺒﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣـﻰ رﺳـﺪ‪ .‬آﺑـﻰ ﭘـﻮﺷـﺎن ﻛـﻪ در رﻗـﺎﺑـﺖﻫـﺎى ﻟـﻴـﮓ ﺑـﺮﺗـﺮ‬ ‫ﺗﺎﻛـﻨﻮن ﻣﻮﻓـﻖ ﺑﻪ ﺷﻜﺴـﺖ ﺗﺮاﻛﺘـﻮرﺳﺎزى ﻧﺸـﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺪف ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻃﻠﺴﻢ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻌﻮد ﻳﻚ ﭘﻠﻪاى‬ ‫در ﺟﺪول ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﻴﻢ ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ﻣﻰ روﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى‬

‫ﺑﻪ ﺑـﺮﺗﺮى ﺑـﺮﺳﺪ ﻣـﻰﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﺘـﻰ ﺑﻪ رده دوم ﺟـﺪول ﻟﻴـﮓ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﻫـﻢ ﺻﻌﻮد ﻛﻨﺪ‪ .‬آﺑـﻰﭘﻮﺷﺎن و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸـﺎن ﺑﺮاى‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ داﻳﻰ و‬ ‫ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟـﻴﺲ ﻫـﺴﺘـﻨﺪ و ﻣـﻰداﻧﻨـﺪ اﮔﺮ داﻳـﻰ ﺑﺘـﻮاﻧﺪ ﻧـﺎﻳﺐ‬ ‫ﻗﻬـﺮﻣﺎن آﺳﻴـﺎ را ﻣﺘﻮﻗـ‪ k‬ﻛﻨﺪ ﺷـﺎﮔﺮدان ﭘﺮوﻳـﺰ ﻣﻈﻠـﻮﻣﻰ‬ ‫اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮد ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺪﻣﻰ‬ ‫ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﺻﺪر ﺟﺪول ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻳ‪ k‬آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﺗـﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﺒﺮﻳـﺰ اﺳﺖ ﺗﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺧـﻮدش داﻋﻴﻪ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺑـﺮاى ﺣﻀﻮر در ﻟﻴﮓ ﻗـﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴـﺎ را‬

‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺎزى ﻏﻴﺒﺖ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴﺪى اﺳﺖ‬

‫ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ‪ :‬ﻃﻮرى ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎزى‬ ‫ﻣﻰ!ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻓﻴﻜﺲ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺷﻮم‬ ‫آرش ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻔﺖ‪ :‬از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻃﻮرى ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎزى‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ در ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮم‪.‬‬ ‫وى در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺒﻞ از دﻳﺪار ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﺒﺮﻳﺰ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺎزى ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻰ در ﭘﻴﺶ دارﻳﻢ‪ .‬ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫اﺳﺖ و از ﻣـﺮﺑﻰ ﺑﺎ داﻧﺸـﻰ ﺑﻬﺮه ﻣﻰﺑـﺮد اﻣﺎ ﺑﺎزﻳـﻜﻨﺎن اﺳﺘـﻘﻼل اﻧﮕﻴـﺰه زﻳﺎدى ﺑﺮاى‬ ‫ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜـﻪ از ﻛﻮرس ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻋﻘﺐ ﻧﻴﻔﺘﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزى در اﻳﻦ ﺑﺎزى ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﺎﻧﺴﻰ ﺑﺮاى ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻳﺎ‬ ‫ﺧﻴﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ دارﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن و‬ ‫ذوب آﻫﻦ ﻣﺪﻋﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳـﺘﻘﻼل ﻛﻪ در دﻳﺪارﻫﺎى ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔـﻠﺰﻧﻰ ﺷﺪه در ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻮل دارد در اﻳﻦ ﻳﻜﻰ دو ﻓﺼﻞ اﺧﻴﺮ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﻰ‬ ‫ﺑﺎزىﻫـﺎ ﺧﻮب و در ﺑـﺮﺧﻰ دﻳـﮕﺮ ﺿـﻌﻴـ‪ k‬ﻇﺎﻫـﺮ ﻣﻰﺷـﻮد‪ ،‬ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﻓﻜـﺮ ﻣﻰﻛـﻨﻢ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿـﻌ‪ k‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﻰ و رواﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺣﻞ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻮل دارم در ﻳﻜﻰ دو ﻓﺼﻞ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ روﺣﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪام‬ ‫اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه اﻧﮕﻴﺰه داﺷﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد‪ :‬ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ دارم و‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﻼل در ﭼﻨﺪ ﺑﺎزى اﺧﻴﺮ ﮔﻞ زﻧﻰ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺷﺎﻧﺴﻰ ﺑﺮاى آﻗﺎى ﮔﻠﻰ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻳﻦ ﻓﺼﻞ‬ ‫دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺑﺎزىﻫﺎى ﻛﻤﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻟـﻴﮓ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﺳﻌـﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﺎ‬ ‫درﺧﺸﺶ در ﭼﻨﺪ ﺑﺎزى آﺧﺮ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﺪول ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻮﺋﻴﺮوش در ﺑﺎزى ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫و اﻳﻨـﻜﻪ ﮔـﻔﺘﻪ ﻣـﻰﺷﻮد ﺳـﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗـﻴﻢ ﻣﻠـﻰ از ﺑﺎزى او ﺧـﻮﺷﺶ آﻣﺪه اﺳـﺖ ﮔﻔـﺖ‪:‬‬ ‫دوﺳـﺖ دارم اول ﺑﺮاى اﺳـﺘﻘـﻼل ﻃﻮرى ﺑـﺎزى ﻛﻨـﻢ ﻛﻪ ﻧـﻈـﺮ ﺳﺮﻣـﺮﺑﻰ ﺗـﻴﻢ ﻣـﻠﻰ ﻫـﻢ‬ ‫ﺟﻠـﺐ ﺷﻮد و وﻗـﻔﻪ ﻛـﻮﺗﺎه دورى از ﺗـﻴﻢ ﻣﻠـﻰ را ﻓﺮاﻫـﻢ ﻛﻨـﻢ‪ .‬وى در ﭘﺎﻳﺎن ﮔـﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗـﺠﺮﺑﻪﺗﺮ ﺷﺪهام و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺗـﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻰ‬ ‫داﺷﺘﻪام ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﻛﺮده و ﺧﻮدم را در ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻢ‪.‬‬

‫اﻣﻴﺮﺣﺴﻴـﻦ ﺻﺎدﻗﻰ ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳـﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴـﻤﺶ‬ ‫دﻳﺪار ﻓﺮدا ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﺒﺮﻳﺰ را ﺣﺴﺎس ﻧﻤﻰداﻧﺪ‪ .‬وى در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻴﺶ از‬ ‫دﻳﺪار ﺗﻴﻢ ﻫﺎى اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﺒﺮﻳﺰ ‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺎزى ﻓﺮدا ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻰ‬ ‫ﻧﺪارد ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﺎزى ﻓﺮدا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﻢ و از رﻗﺒﺎﻳﻤﺎن در ﻛﻮرس ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻋﻘﺐ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺑﺎزى ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺟﺪول ﻣﺤﻜﻢﺗﺮ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬او در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺎ روﺣﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ دارﻧﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن‬ ‫ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺎزى اﻣﺮوز ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴﺪى را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻨﻔﻰ ﻓﺮدا ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺠﻴﺪى‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺻﺎدﻗﻰ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺠﻴﺪ از ﻫﻮاداران ﺗﻴﻤﺶ اﻓﺰود‪ :‬در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزىﻫﺎ ‪٧٠‬‬ ‫درﺻﺪ اﻧﺮژى ﻣﺎ را ﻫﻮاداران ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ داﻋﻴﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ دارﻳﻢ‬ ‫و ﺑﺎ ‪ ٢٠‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻮاداراﻧﻰ ﻛﻪ دارﻳﻢ آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﻣـﺎ اﻧﺮژى ﺑـﺪﻫﻨـﺪ ﺗﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﻴـﻢ ﺑﻪ ﺟﺎم ﻗـﻬﺮﻣـﺎﻧﻰ ﻟـﻴﮓ ﺑﺮﺗـﺮ و ﺟﺎم ﺣـﺬﻓﻰ ‪ ،‬و ﻟـﻴﮓ‬ ‫ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳـﻴﺎ دﺳـﺖ ﭘﻴﺪا ﻛـﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣـﺪاﻓﻊ ﺗﻴـﻢ ﻓﻮﺗـﺒﺎل اﺳﺘـﻘﻼل ﺗﻬـﺮان در اداﻣﻪ رﻣﺰ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻂ دﻓﺎع ﺗﻴﻤﺶ را ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻜﺮى و ﻛﺎدر ﻓﻨﻰ ﺗﻴﻢ داﻧﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﻛﺮد‪ :‬آﻗﺎى ﻓﻜﺮى ﺗﻼش زﻳﺎدى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻛﺎر‬ ‫ﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﺑـﺎ ﺗﻤـﺮﻳﻦﻫـﺎى ﺧﻮﺑـﻰ ﻛﻪ اﻳـﺸﺎن ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ دﻫـﻨﺪ در ﻛـﺎر ﮔﺮوﻫـﻰ ﻣﺸـﻜﻠـﻰ‬ ‫ﻧﺪارﻳﻢ و ﻓـﻘﻂ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎزى دﭼﺎر اﺷﺘـﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮدى ﺑﺸـﻮﻳﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ‬ ‫اﻳﻨﺠﺎى ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻤﺎن ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻧﻤﻰ دﻫﻢ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﻂ‬ ‫دﻓﺎع ﻣﺎ از ‪ ١٠‬ﻧﻤﺮه ‪ ٧‬ﻣﻰﮔﻴﺮد‪ .‬اﻣﺎ در ﺑﺎزىﻫﺎى آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﻞ ﺑﺨﻮرﻳﻢ‪ .‬وى در ﭘﺎﻳﺎن درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻧﻴﺰ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﺸﻮر‬ ‫داﺷﺖ ‪ .‬وى ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ از ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎى آﺳﻴﺎ و ﺻﻌﻮد ﻧﻜﺮدن‬ ‫آن ﺑﻪ ﺟـﺎم ﺟﻬـﺎﻧﻰ ‪ ٢٠١٠‬ﺗﻨـﻬﺎ اﻣﻴـﺪ ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﻛﺸـﻮر ﺑﻪ ﭼﻬـﺎر ﺑﺎﺷـﮕﺎﻫﻰ اﺳـﺖ ﻛﻪ در‬ ‫ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ‪ .‬ﻣﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى‬ ‫ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴـﮓ ﺑﺮﺗﺮ از ﭼـﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳـﻨﺪه آﺳﻴـﺎﻳﻰ ﻛﺸﻮرﻣـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آﺳﻴﺎ اﻓﺘﺨﺎرى ﺑﺮاى ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣـﻴــﻼد ﻣـﻴــﺪاودى ﻣـﻬـﺎﺟــﻢ اﺳـﺘــﻘـﻼل درﺑـﺎره ﻣــﻄـﺎﻟــﺒـﺎت‬ ‫ﻣﻌـﻮﻗﻪاش ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻳـﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﻧـﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑـﺨﻮاﻫﻢ ﻛـﺘﻤﺎن‬ ‫ﻛـﻨـﻢ و اﻣـﻴـﺪوارم ﻫﺮ ﭼـﻪ زودﺗـﺮ ﺣـﻖ و ﺣـﻘـﻮﻗـﻢ را از ﺑـﺎﺷـﮕﺎه‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫وى در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد درﺑﺎره آﺧﺮﻳﻦ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزىاش ﮔﻔﺖ‪ :‬روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر‬ ‫ﺑـﻌـﺪ از ﺑـﺎزى دور رﻓـﺖ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣـﻠــﻮان اﻧـﺰﻟـﻰ و ﻣـﺼـﺪوﻣـﻴـﺖ‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭘـﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪ ،‬از اﺳﺘﻮك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم و‬ ‫دﻗﺎﻳﻘﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻮك دوﻳﺪم ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺪاودى اداﻣﻪ داد‪ :‬در ﻏﻴﺎب دﻛﺘﺮ ﻧﻮروزى ﻛﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن‬

‫ﻣﻴﺪاودى‪ :‬اﻣﻴﺪوارم ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻢ را از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﮕﻴﺮم‬

‫ﺳﻔﺮ ﻛﺮده‪ ،‬ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزى ام را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دﻛﺘﺮ ﻧﻮﺷﺎدى‬ ‫ﻣﺮﺑﻰ ﺑـﺪﻧﺴﺎز ﺑﺎﺷﮕـﺎه دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﻛﻨـﻢ‪ .‬روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﻰ دﻛﺘﺮ ﻧﻮروزى ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اى از اﺳﺘﻮك اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻢ ﻛـﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻟـﺒﺘﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻢ ﻓﺸﺎرى وارد ﻧﺸﻮد و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ دﻗﺎﻳﻖ ﺗـﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻔﺶ ﻛﺘﺎﻧـﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻢ‪ .‬ﻓﻌﻼ‬ ‫ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤـﻞ ﺗﻤـﺮﻳﻨـﺎت اﺳﺘـﻘﻼل‪ ،‬روزاﻧـﻪ ﺣـﺪود ‪٤٠‬‬ ‫دﻗﻴـﻘﻪ ﻧـﺮم دوى ﺑﺎ ﺗﻮپ و ﺣـﺮﻛﺎت ﻛـﺸﺸﻰ اﻧـﺠﺎم ﻣـﻰ دﻫﻢ؛‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺻﺒﺢ و ﻇﻬﺮ ﻫﺮ روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗـﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺎ وزﻧﻪ و‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻰ را دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﻢ‪.‬‬

‫ﻣــﻴـﺪاودى ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ روزﻫــﺎى ﺳــﺨـﺘــﻰ ﻛــﻪ در دوران‬ ‫ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﻛﺮد‪ :‬زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪم ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫از اﻓﺮاد ﺑـﺎ درج ﻣﻄـﺎﻟﺐ ﻣﻐـﺮﺿﺎﻧـﻪ و دروغ ﭘﺮدازى ﺷﺎﻳـﻌﻪ ﻣـﻰ‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺪاودى دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬ ‫ﺑﺮﮔﺮدد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ درج ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى‬ ‫ﺧـﻴﺎﻟـﻰ و ﺣـﺮفﻫـﺎى ﺑﻰ اﺳـﺎس ﺧـﻮدﺷﺎن از زﺑـﺎن ﻣـﻦ ﻛـﺮده‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ام ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ اى ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻦ آن را در ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻰ ام ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﻣـﻬـﺎﺟـﻢ اﺳـﺘـﻘﻼل درﺑـﺎره ﮔـﻔـﺖ و ﮔـﻮى ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﭘـﺮوﻳـﺰ‬ ‫ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ در ﺗﻤﺮﻳـﻦ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬آﻗﺎى ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ ﺗﺎﻛﻴـﺪ‬

‫ﻋﻤﺮانزاده‪ :‬ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺣﺮﻳ‪ #‬اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺣﻨﻴـ‪ k‬ﻋﻤﺮانزاده ﻣﺪاﻓـﻊ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗـﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﺗـﻬﺮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑـﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺘـﺮاﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗـﻴﻢ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳـﺎزى‬ ‫ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺣﺮﻳ‪ k‬اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ آﺳﻴﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻘﻼل از ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ در رده ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺖ‪.‬وى اﻇﻬﺎرداﺷﺖ‪ :‬ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﺳﻬﻤﻴـﻪ آﺳﻴﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴـﺖ زﻳﺮا ﺧﻴﺎل ﻣﺎ از ﮔﺮﻓـﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ راﺣـﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮاى ﻛـﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﻰ ﻫﻢ‬ ‫ﺷﺎﻧﺲ دارد و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ آﺳﻴﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﻢ‪.‬او اداﻣﻪ داد‪ ٦ :‬ﺑﺎزى دﻳﮕﺮ از ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻗﻰ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﺮاى ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪن اﻣﻴﺪ دارﻳﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزﻳﻬﺎى دﺷﻮارﻣﺎن‬ ‫ﺗﻤـﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺷﺎﻧـﺲ زﻳﺎدى ﺑـﺮاى ﻧﺎﻳـﺐ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧـﻰ دارﻳﻢ‪ .‬ﺑـﺎز ﻫﻢ ﺗـﺄﻛﻴـﺪ ﻣﻰﻛﻨـﻢ ﻛﻪ اوﻟـﻮﻳﺖ اول اﺳـﺘﻘـﻼل‬ ‫ﻗــﻬـﺮﻣــﺎﻧـﻰ اﺳــﺖ ﺿــﻤـﻦ اﻳــﻨـﻜــﻪ روى ﺟــﺎم ﺣـﺬﻓــﻰ ﻫـﻢ ﺣــﺴــﺎب وﻳـﮋهاى ﺑــﺎز ﻛـﺮدهاﻳــﻢ و ﺑـﻪ دﻧــﺒــﺎل ﻗـﻬــﺮﻣـﺎﻧــﻰ‬ ‫ﻫﺴﺘـﻴﻢ‪.‬ﻋﻤﺮانزاده درﺑـﺎره ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻰ اﺳﺘـﻘﻼل ﮔﻔﺖ‪ :‬در ﭼـﻨﺪ ﺑﺎزى اﺧﻴـﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﺘـﻘﻼل ﺑﺪون‬ ‫ﻧﻘﺺ ﻛـﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻋﻤﻠـﻜﺮد ﺑﺴﻴـﺎر ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺻـﻞ زﺣﻤﺎت ﻣﺪاﻓﻌـﺎن و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫـﺎى‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬وى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻴﺪ زﻳﺎدى ﺑﺮاى دﻋﻮت ﺷﺪن ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ دارد‪ ،‬اﻓـﺰود‪ :‬ﺣﻴ‪ k‬ﺷﺪ ﺑﺎزى ﺑﺎ ﭘﺎﺧﺘﺎﻛﻮر را ﻛـﻪ ﻛﻮﺋﻴﺮوش از ﻧﺰدﻳﻚ آن را ﻣﻰدﻳﺪ از دﺳﺖ دادم‪ .‬او‬ ‫ﻳﻜﻰ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻬـﺎن اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﺰرگ از ﻧﻈﺮش دور ﻧﻤﻰﻣﺎﻧـﻨﺪ‪ .‬اﻣﻴﺪ زﻳﺎدى ﺑﺮاى دﻋﻮت‬ ‫ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ دارم و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﻛﻮﺋﻴﺮوش را ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ دﻋﻮﺗﻢ ﻛﻨﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻢ‪.‬‬

‫ﻳﻮﺳﻔﻰ‪ :‬دﻟﻴﻞ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻧﺸﻴﻨﻰام را ﻧﻤﻰداﻧﻢ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻫﺎﻓﺒﻚ ﺗﻴﻢ آﺑﻰﭘﻮﺷﺎن در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ و دﻟﻴﻞ ﻧﻴﻤﻜﺖﻧﺸﻴﻨﻰ‬ ‫اﻳﻦ روزﻫﺎﻳﺶ ﮔﻔﺖ‪ :‬در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮم و ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻧﺸﻴﻨﻰام ﺳﻮاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮاى ﻣـﻦ ﻧﻴﺰ ﺑـﻰ ﺟﻮاب اﺳﺖ اﻳـﻦ ﺳﻮال را ﺑﺎﻳـﺪ از ﺳﺮﻣﺮﺑـﻰ ﺗﻴﻢ آﻗـﺎى ﻣﻈﻠـﻮﻣﻰ ﺑﭙـﺮﺳﻴﺪ ﭼـﺮا ﻛﻪ‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم ﻣﺸﻜﻠﻢ ﻓﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﻴﺎر آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﺑﺎزﻳﻜﻨﻰ از ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻧﺸﻴﻨﻰ‬ ‫راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﻦ آﻣﺎه ﻫﺴﺘﻢ و دﻟﻴﻞ ﻧﻴﻤﻜﺖﻧﺸﻴﻨﻰام را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻰداﻧﻢ‪ .‬وى‬ ‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺠﻴﺪى در ﺑﺎزى ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺠﻴﺪى ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن ﺗﻴﻢ اﺳﺖ و ﻣﻬﺮهاى‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻰﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﻴﺪى در زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮاره وزﻧﻪ‬ ‫روﺣﻴﻪ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻢ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ و ﻣﻬﺮهﻫﺎى زﻳﺎدى دارد‬ ‫و ﺑﻪ ﻃﻮل ﻗﻄﻊ ﻛﺎدر ﻓﻨـﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠـﻴﺪى در ﺗﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺳـﻔﻰ در آﺧﺮ ﺑـﺎزى ﭘﻴﺶﺑـﻴﻨﻰاش از ﺑـﺎزى در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﺮاﻛﺘـﻮر ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑـﺎزى ﺳﺨﺘـﻰ ﭘﻴﺶ رو‬ ‫دارﻳﻢ ‪ ٢‬ﺗـﻴﻢ ﭘـﺮﻃﺮﻓـﺪار ﻫﺴﺘـﻨﺪ و ﻧـﻴﺎز ﺑـﻪ ﻛﺴﺐ اﻳـﻦ ‪ ٣‬اﻣﺘـﻴﺎز دارد اﻣـﺎ اﺳﺘﻘـﻼل ﺑﺮاى ﻣـﺎﻧﺪن در‬ ‫ﻛﻮرس ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺑﺮد اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺮاﻛﺘﻮر را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد‪.‬‬

‫ﮔﺪه‪ :‬اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد‬

‫ﻳﻮرﮔﻦ ﮔﺪه ﻣﺮﺑﻰ آﻟﻤﺎﻧﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﺗﻴﻢ آﺑﻰﭘﻮﺷﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ‬ ‫در ﺧﺼـﻮص ﺣﻀﻮرش و اﻳﻨـﻜﻪ ﭼﻘـﺪر ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻴـﻢ ﻣﺜﻤﺮ ﺛـﻤﺮ ﺑﻮده ﮔـﻔﺖ‪ :‬ﻣﻌﺘـﻘﺪم ﺣﻀـﻮرم‬ ‫ﺑﻰﺛﻤﺮ ﻧﺒﻮده اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﺎرى ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل در اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎى اﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم داد ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺛﻤﺮه‬ ‫ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﻀﻮرم را ﺑﻰﺛﻤﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻢ و ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودى‬ ‫ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﻴﻢ ﻛﻤـﻚ ﻛﺮدهام وى در ﺧﺼـﻮص ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧـﻴﺮ اﺳﺘـﻘﻼل در اداﻣﻪ ﺗﺼـﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬ﻧﺘـﺎﻳﺞ‬ ‫اواﺧﺮ اﺳـﺘﻘﻼل ﻧـﺸﺎن از روﻧﺪ رو ﺑـﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺗـﻴﻢ دارد ﺑﻪ ﺧـﺼﻮص در ﺑﺎزى ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﭘـﺎﺧﺘﺎﻛـﻮر‬ ‫ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﺑﺎزى زﻳﺒﺎﻳﻰ را از ﺗﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬ﮔﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎزى اﺳﺘﻘﻼل اﻓﺰود‪ :‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷـﺨﺼـﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎزى و ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﺗـﻚ ﺿﺮب اﻋـﺘﻘـﺎد دارم و اﻳﻦ اﺗـﻔﺎق ﺗـﺎ ﺣﺪودى در اﺳـﺘﻘـﻼل اﻓﺘـﺎده‬ ‫اﺳﺖ در ﺑﺎزى ﺑﺎ ﭘﺎﺧﺘﺎﻛﻮر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﻗﺎﻳﻘﻰ ﺷﺎﻫﺪ ‪ ١٠‬ﺗﺎ ‪ ١٥‬ﭘﺎس در ﻣﺤﻮﻃﻪ ‪ ١/٣‬زﻣﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻰ از ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺧﻮب اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻴﻢ و ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن در‬ ‫ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﺎسﻫﺎ را در ﻣﺤﻮﻃﻪ ‪ ١٨‬ﻗﺪم ﺣﺮﻳ‪ k‬و ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫وى در آﺧﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد‪ :‬اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻣﻬﺮهاى اﺳﺖ و ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺧﻮب و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰهاى در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر دارد از ﻫﻮاداران ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﻛﻤﻰ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﺮاى ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن‬ ‫دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزىﻫﺎى رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﻘﻼل را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪.‬‬

‫دارد‪.‬‬ ‫ﺗـﺮاﻛــﺘـﻮرﺳــﺎزان ﺣـﺘــﻰ در ﺻـﻮرت ﺑــﺮﺗـﺮى ﻣـﻘــﺎﺑـﻞ‬ ‫اﺳﺘـﻘﻼل از رده ﭼﻬﺎرم ﺟـﺪول ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺨـﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ اﻣـﺎ‬ ‫ﻣﻰﺗـﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺸـﻢ ﺑﻪ روزﻫﺎى آﻳـﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌـﺪ‬ ‫از درﺑﻰ اﻳﻦ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎزى اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺳﺮﺧﭙﻮش‬ ‫در ورزﺷﮕﺎه آزادى اﺳـﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺴـﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎزى‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺪازه درﺑﻰ ﻧـﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰىﻫـﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺸـﺎن را‬ ‫ﺗﻨـﻬﺎ ﻧـﺨﻮاﻫـﻨﺪ ﮔـﺬاﺷﺖ‪ ،‬ﺣﺘـﻰ اﮔﺮ ﻣـﺠﺒـﻮر ﺑﺎﺷـﻨﺪ از‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ دوم ورزﺷﮕﺎه ﺑﺎزى را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﭙﺎﻫﺎن و ذوب‪2‬آﻫﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ دارﻳﻢ‬

‫«‪∫ v'œU sO?ŠdO/‬‬ ‫‪X?O ”U?Š È“UÝ—u²«dð UÐ È“UÐ‬‬

‫از ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻜﻨﻢ‬

‫‪¥‬‬

‫داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺪﻧﻰ ﻻزم ﺑﺮﺳﻢ و‬ ‫در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﮔﺮوﻫﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﭘﺮوﻳﺰ ﺧﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﻓﻌﻼ‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻤﮕﻰ آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺻﻼح‬ ‫ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻜﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ ﮔﻔﺖ‬ ‫در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزىﻫﺎى ﺣﺴﺎس و ﻓﺸﺮده اى در ﻟﻴﮓ‬ ‫ﺑﺮﺗـﺮ و ﻟﻴﮓ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴـﺎ اﻧﺠﺎم ﺑـﺪﻫﻴﻢ و ﺑﺎزى ﻧـﻴﻤﻪ ﻧـﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﺟﺎم ﺣﺬﻓـﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣـﻠﻮان اﻧﺰﻟﻰ را ﻫـﻢ ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ؛ روى‬ ‫ﺣـﻀــﻮرت در آن ﺑـﺎزى ﻫــﺎ ﺣـﺴـﺎب ﻛــﺮده اﻳـﻢ و ﺑــﺎﻳـﺪ زودﺗـﺮ‬ ‫ﺧﻮدت را ﺑﺮﺳﺎﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺪاودى در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫رﺳﻤـﻰ‪ ،‬ﻫﻤـﭽﻴـﻦ روﻳﺎروﻳـﻰ ﺑﺎ ﺗﻴـﻢ ﻣﻠـﻮان در ﺟﺎم ﺣـﺬﻓﻰ و‬ ‫ﺧـﺎﻃـﺮه آن ﻣـﺼـﺪوﻣـﻴـﺖ در ورزﺷـﮕـﺎه ﺗـﺨـﺘـﻰ اﻧـﺰﻟـﻰ ﮔـﻔـﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﻀﻮرم در ﺗـﻤﺮﻳﻨﺎت ﮔـﺮوﻫﻰ و ﻣﺴﺎﺑـﻘﺎت رﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛـﺴﺐ‬ ‫آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺪﻧﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﺎزى ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﻠﻮان‬ ‫و آن ﻣـﺼـﺪوﻣﻴـﺖ ﻫـﻢ ﺑـﺮاى ﻣـﻦ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه؛ ﻫـﻤﻴـﻦ ﻛـﻪ ﺧـﺪا‬ ‫ﻛـﻤﻚ ﻛـﻨﺪ و در ﻫـﻤﻴـﻦ ﻓـﺼﻞ ﻳـﻚ ﺑﺎر دﻳـﮕـﺮ در اﻧﺰﻟـﻰ ﺑﺮاﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻠﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺑﺮوم‪ ،‬ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻳﻚ ﺷﺮوع دوﺑﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬ ‫و ﺧـﺎﻃـﺮه آن ﻣﺼـﺪوﻣـﻴـﺖ را ﭘـﺎك ﻣـﻰ ﻛﻨـﺪ‪ .‬ﻣـﺼـﺪوﻣـﻴـﺖ در‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد دارد و ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻠﻮان ﻣﺮا ﻣﺼﺪوم‬

‫ﮔﺰارش ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼل‬

‫در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻳﺪار ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى‬

‫ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ‪ :‬ﻣﺜﻞ ﺑﺎزى!ﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ ﭘﻴﺮوز ﻣﻰ!ﺷﻮﻳﻢ‬ ‫ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻳﺪار ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺎزى زﻳﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزىﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰﻣﺎن ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ‪.‬وﺑﻰ در ﻣﻮرد ﺑﺎزى ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺎ ﺑﺮدﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ روﺣﻰ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎدﮔﻰ ﻓﻨﻰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ‪ .‬در ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ دوم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ دارﻳﻢ و ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﺮﻳﻔﺎﻧﻤﺎن‬ ‫رﻓﺘﻪ اﻳﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزىﻫﺎى اﺧﻴﺮ روﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰى داﺷﺘﻪ اﻳﻢ و از ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺳﺨﺖ و ﺑﺎزىﻫﺎى ﭘﺮﻓﺸﺎرى ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‪ .‬ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزى ﺑﺎ ﭘﺎﺧﺘﺎﻛﻮر ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﻛﺰﻣﺎن روى دﻳﺪار ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘـﻮر ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎزىﻫﺎى اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روى ﻧﻘﺎط ﺿﻌ‪ k‬و‬ ‫ﻗﻮت آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﻛﺮدهاﻳﻢ و اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺎزى زﻳﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزىﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰﻣﺎن ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺪان ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺳﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺰو ﻣﺪﻋﻴﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ در‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻫﻮاداران ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮاﻧﻤﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎى آﺑﻰ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎدﻳﻮم ﺟﻠﻮه ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎزى را از آن ﺧﻮد ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫آﻣﺎده ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﻫﺴﺘﻴﻢ‬

‫ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻜﺮى‪ :‬ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه داورى ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻣــﺤــﻤــﻮد ﻓــﻜــﺮى ﻣــﺮﺑــﻰ ﺗــﻴــﻢ ﻓــﻮﺗــﺒـﺎل‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﻰ‬ ‫و رواﻧــﻰ ﺷــﺮاﻳــﻂ ﺧــﻮﺑــﻰ ﺑــﺮاى ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﻪ ﺑــﺎ‬ ‫ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى دارﻧﺪ‪ .‬وى در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻴﻢ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮاى ﺑﺎزى ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى‪ ،‬اﻇﻬﺎر‬ ‫ﻛـﺮد‪ :‬اﻟــﺤـﻤــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺷـﺮاﻳــﻂ ﺧـﻮب اﺳــﺖ و‬ ‫ﺑـﺎزﻳﻜـﻨﺎن از ﻧـﻈﺮ روﺣـﻰ و رواﻧﻰ وﺿـﻌﻴـﺖ‬ ‫ﺧﻮﺑـﻰ دارﻧﺪ و ﻣﺸـﻜﻞ ﺧﺎﺻـﻰ ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮاى ﺑﺎزى ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى آﻣـﺎده‬ ‫ﻣـﻰ ﺷـﻮﻳﻢ ﺗـﺎ ﻟـﻴـﮓ را ﻫﻢ ﺑـﺘـﻮاﻧـﻴﻢ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪ .‬او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺗﺮاﻛـﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﺒـﺮﻳﺰ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﻛـﺮد‪ :‬ﺗﺮاﻛﺘـﻮر‬ ‫ﺗـﻴﻢ ﺧـﻮﺑﻰ اﺳـﺖ و ﺑـﺎزى ﻫﺎى ﺧـﻮﺑـﻰ اراﺋﻪ‬ ‫ﻣـﻰﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﻣـﻰﺷﻮد ﮔـﻔـﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎزى ﺳـﺨﺘـﻰ‬ ‫ﺑـﺮاى ﻫـﺮ ‪ ٢‬ﺗـﻴـﻢ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﺮﺑـﻰ ﺗـﻴـﻢ ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل‬ ‫اﺳـﺘﻘـﻼل درﺑـﺎره ﻣﺼـﺪوم ﻫـﺎى اﻳﻦ ﺗـﻴـﻢ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﺑﻴﺎن ﻛﺮد‪ :‬ﻣﺼﺪومﻫﺎى ﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﻰ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آنﻫﺎ ﻛﻨﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻠﻰ دارﻳﻢ و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ‬

‫ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫او ﺑـﺎ ﺑــﻴـﺎن اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺗـﻴﻢ ﻫـﺎى ﻣﺪﻋﻰ‬ ‫ﺑـﺎﻳـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳـﻰ اﻧـﺠـﺎم‬ ‫ﺑﺎزى ﻫـﺎى ﻓﺸـﺮده را‬ ‫داﺷـ ــﺘ ــﻪ ﺑـ ــﺎﺷـ ــﻨ ــﺪ‪،‬‬ ‫اﻇــﻬ ــﺎر ﻛــﺮد‪ :‬ﺗ ــﻴــﻢ‬ ‫ﻫــﺎﻳــﻰ ﻛــﻪ ﺑــﺰرگ و‬ ‫ﻣﺪﻋـﻰ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧﻰ اﻧـﺪ‬ ‫و در ﺑ ـ ـ ــﺎزى ﻫ ـ ـ ــﺎى‬ ‫آﺳ ــﻴ ــﺎﻳ ــﻰ ﺣ ــﻀ ــﻮر‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑـﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳـﻰ‬ ‫ﺑــﺎزى ﻛـﺮدن در اﻳــﻦ‬ ‫ﻓـﺸـﺮدﮔـﻰ را داﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﻨـﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ وﺿـﻌــﻴـﺖ‬ ‫اذﻳـﺖ ﻣﻰﻛـﻨـﺪ‪ ،‬وﻟﻰ ﻣـﺠـﺒﻮرﻳـﻢ اﻳـﻦ ﻛﺎر را‬ ‫اﻧــﺠــﺎم ﺑـﺪﻫــﻴــﻢ‪ .‬ﻓــﻜـﺮى درﺑــﺎره اﺳــﺘــﻘـﺒــﺎل‬ ‫ﻫـﻮاداران اﺳﺘـﻘـﻼل از ﺑـﺎزى ﻫﺎى اﻳـﻦ ﺗـﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﮔـ ــﻔ ــﺖ‪ :‬ﺟـ ــﺎ دارد ﻛ ــﻪ از ﻃـ ــﺮف ﺧ ــﻮدم از‬ ‫ﻃـﺮﻓــﺪاران ﻫـﻢ ﮔـﻠــﻪاى داﺷـﺘـﻪ ﺑــﺎﺷـﻢ و ﻫـﻢ‬

‫ﺗــﺸــﻜـﺮ ﻛــﻨــﻢ‪ ،‬ﻣــﻦ از‬ ‫آﻧﻬـﺎﻳﻰ ﻛـﻪ در آن ﺑﺎران‬ ‫آﻣـ ــﺪﻧ ــﺪ و ﺣـ ــﻤـ ــﺎﻳ ــﺖ‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ و‬ ‫ﮔــﻠ ــﻪ ﻣــﻦ از ﻛــﺴــﺎﻧ ــﻰ‬ ‫اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻪ ورزﺷﮕـﺎه‬ ‫ﻧـﻴﺎﻣـﺪﻧﺪ‪ .‬وى اﻓـﺰود‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫اﻳﻦ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻣــﻰ ﺗـﻮاﻧــﻴـﻢ راﺣــﺖﺗــﺮ‬ ‫ﻛ ـ ـ ــﺎر ﻛ ـ ـ ــﻨ ـ ـ ــﻴ ـ ـ ــﻢ‪ ،‬از‬ ‫ﻃـ ــﺮﻓـ ــﺪارانﻣ ـ ــﺎن ﻣـ ــﻰ‬ ‫ﺧـ ـ ــﻮاﻫ ـ ــﻴـ ـ ــﻢ ﻛ ـ ــﻪ ﺑـ ـ ــﻪ‬ ‫ورزﺷـﮕـﺎه ﺑـﻴـﺎﻳــﻨـﺪ و ﻣـﺎ را ﺣـﻤـﺎﻳـﺖ ﻛـﻨـﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻓــﻜ ــﺮى ﻫــﻤــﭽ ــﻨــﻴ ــﻦ درﺑــﺎره ﺑــﺎزى ﻣ ــﻘــﺎﺑــﻞ‬ ‫ﭘﺎﺧـﺘﺎﻛـﻮر‪ ،‬ﺑﻴﺎن ﻛـﺮد‪ :‬ﺑﺎزى ﺧـﻴﻠﻰ ﺧـﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ در اول ﺑﺎزى ﺷﺎﻳـﺪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻫﻨﻮز‬ ‫در ﺑـﺎد ﺑـﺎزى ﭘـﺮﺳـﭙﻮﻟـﻴـﺲ ﺑـﻮدﻧـﺪ‪ ،‬اول ﺑـﺎزى‬ ‫ﮔﻠﻰ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻮﻛﻰ را ﺑﻪ ﻣﺎ وارد‬

‫ﻧﻤﻰ ﻛﺮد‪ ،‬در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﻳﮕﺮى ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻳﻜﻦ دﻳﮕﺮى ﻣﺼﺪوم‬ ‫ﻣﻰ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫وى در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ اش از ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻛﺮد‪ :‬اﻳـﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑـﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨـﻢ؛‬ ‫ﺑﻪ ﻫـﺮﺣﺎل ﻣﻄـﺎﻟﺒـﺎت ﻋﻘﺐ اﻓـﺘﺎده اى دارم ﻛﻪ از زﻣـﺎن ﺗﻌـﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷـﺪه ﺑﺮاى ﭘـﺮداﺧـﺖ آن ﻫﺎ ﭼـﻨـﺪﻳﻦ ﻣـﺎه ﻣـﻰ ﮔﺬرد و ﻛـﻤـﺎﻛﺎن‬ ‫ﭘـﻴﮕـﻴﺮ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻫﺴـﺘﻢ‪ .‬در ﻓـﻮﺗﺒـﺎل اﻳـﺮان اﻛﺜـﺮ ﺑﺎﺷـﮕـﺎه ﻫﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻢ را درك‬ ‫ﻣﻰ ﻛﻨﻢ و ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام؛ اﻣﻴﺪوار‬ ‫ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﻢ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻢ‪.‬‬

‫ﻛﺮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ‬ ‫و ﺗـﻮاﻧﺴـﺘﻨـﺪ ﺑﺎزى ﺧـﻮﺑـﻰ را اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫـﻨﺪ و‬ ‫ﮔـﻞﻫـﺎى زﻳﺎدى ﺑـﺰﻧـﻨـﺪ‪ .‬ﻣﺮﺑـﻰ ﺗـﻴـﻢ ﻓﻮﺗـﺒـﺎل‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزى ﺑﻌﺪى ﺑﺎ ﭘﺎﺧﺘﺎﻛﻮر‬ ‫ﻛﻪ در ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻴﺎن ﻛﺮد‪:‬‬ ‫آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزى ﺳﺨﺘﻰ دارﻳﻢ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻪ‬ ‫از ازﺑـﻚﻫـﺎ آﺧـﺮﻳــﻦ ﺗـﻴـﺮﺷـﺎن اﺳـﺖ و ﺗـﻤـﺎم‬ ‫ﺗﻼﺷﺸـﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﻪ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑـﮕﻴﺮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎزى ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻰ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪوارم ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ‬ ‫ﺑـﺎزى ﻛـﻨـﻴـﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺘـﻮاﻧـﻴـﻢ از اﻳـﻦ ﺑـﺎزى دﺳــﺖ ﭘـﺮ‬ ‫ﺑــﺮﮔ ــﺮدﻳــﻢ‪ .‬وى در ﭘ ــﺎﻳــﺎن ﺑ ــﺎ اﺷــﺎره ﺑ ــﻪ ﺑــﺎزى‬ ‫ﭘﺮﺳﭙـﻮﻟﻴﺲ و ﺑﻨﻴـﺎدﻛﺎر و اﺷﺘﺒﺎه داور اﻳـﻦ ﺑﺎزى‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﮕﻴﺮد‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه داورى ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷﺪ آنﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ داوران‬ ‫و ﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﺣﺮﻳ‪ k‬را زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧـﺪ‪ ،‬اﮔﺮ آن‬ ‫اﺷــﺘـﺒــﺎه داورى ﻧـﺒــﻮد‪ ،‬ﭘـﺮﺳــﭙــﻮﻟـﻴــﺲ ﺑـﺎزﻧــﺪه‬ ‫ﻣﻰﺷـﺪ‪ ،‬ﺧﺪا را ﺷﻜـﺮ ﻛﻪ ﻣﺴـﺎوى ﻛﺮدﻧﺪ و‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﮔﻴﺮ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻨﻴﺪه‪2‬ﻫﺎى ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل از راﻫﺮوﻫﺎى ﻓﺪراﺳﻴﻮن‪:‬‬

‫ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴﺪى و آرش ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ در ﺗﻴﺮرس ﻛﻮﺋﻴﺮوش‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل از ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺧﺒﺮ داد‪.‬ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻮﺷﺖ‪« :‬آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در راﻫﺮوﻫﺎى ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل رﻓﺖ و‬ ‫آﻣﺪ ﻫـﻤﻴﺸـﮕﻰ دارﻧﺪ و ﻫﻨـﺮﺷﺎن در ﻛﺴـﺐ اﺧﺒﺎر وﻳـﮋه اﺳﺖ از ﻳﻚ اﺗـﻔﺎق ﺧﺒﺮ ﻣـﻰدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدان‪ ،‬ﻛـﻮﺋﻴﺮوش ﻛﻪ ﭼـﻬﺎرﺷﻨـﺒﻪ ﻫﻔـﺘﻪ ﭘﻴـﺶ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔـﺮ وﻳﮋه ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ اﺳـﺘﻘﻼل‬ ‫ﭘﺎﺧﺘﺎﻛﻮر ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﺮﻳﺪارى‪ ،‬ﺗﻚﺗﻚ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن را زﻳﺮ ذرهﺑﻴﻦ »دﻗﺖ ﻓﻨﻰ« ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدان آﺑﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﻴﺪهﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎزى ﻓﺮﻫﺎد ﻣﺠﻴﺪى‬ ‫و آرش ﺑﺮﻫﺎﻧـﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻂ دﻓـﺎع ﭘﺎﺧﺘﺎﻛﻮر را ﺷﻜـﺎﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑـﻰ ﭘﺮآوازه ﺗﻴﻢ ﻣﻠـﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ .‬در ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺻﺤـﺒﺖ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛـﺮوش ﺑﺮاى‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎى ﺑﺎزى اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﻫﻢ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه آزادى ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪« .‬‬

‫ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻳﺮوز آﺑﻰ!ﭘﻮﺷﺎن ﺑﺪون ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻳﺮوز اﺳﺘﻘﻼﻟﻰﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١٦‬در زﻣﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎع ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد آﻏﺎز و ﺑﻪ ﻣﺪت ‪٧٠‬‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺮﻫﺎد و ﻓﺮزاد ﻣﺠﻴﺪى ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻰ‬

‫در ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻳـﺮوز آﺑﻰﭘﻮﺷﺎن ﻓﺮﻫﺎد و ﻓﺮزاد ﻣـﺠﻴﺪى ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷـﺨﺼﻰ در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺣﻀـﻮر‬ ‫ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎر آﺑﻰﭘﻮﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺐ‪2‬ﻟﻮ و ﻣﻴﺪاودى زودﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ‬

‫وﺣﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐﻟﻮ و ﻣﻴﻼد ﻣﻴﺪاودى ﻛﻪ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل را ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻛﻨﻨﺪ زودﺗﺮ‬ ‫از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻳﺮوز وﺣﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐﻟﻮ ﺗﻨﻬﺎ ‪ ٣٠‬دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ‬ ‫دوﻳـﺪ و ﻣﻴـﻼد ﻣﻴـﺪاودى ﭘﺲ از ‪ ٦٠‬دﻗـﻴﻘـﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ زﻳـﺮ ﻧـﻈﺮ دﻛـﺘﺮ ﻧـﻮﺷﺎدى ﺗـﻤﺮﻳـﻦ را زودﺗﺮ از‬ ‫ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻀﻮر ﻛﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان‬

‫در ﺗـﻤﺮﻳـﻦ دﻳﺮوز آﺑـﻰﭘـﻮﺷﺎن ﺗـﻨﻬـﺎ ‪ ١٥‬ﺗـﻦ از ﺗﻤـﺎﺷﺎﮔـﺮان از ﻧـﺰدﻳﻚ ﺷـﺎﻫـﺪ ﻧﺤـﻮه ﺗﻤـﺮﻳـﻦ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻰﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺻﺤﺒﺖ‪2‬ﻫﺎى ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ‬

‫ﭘﺮوﻳـﺰ ﻣﻈـﻠﻮﻣـﻰ ﭘﻴـﺶ از ﺷﺮوع ﺗﻤـﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺷـﺎﮔﺮداﻧـﺶ را ﺟﻤـﻊ و ﻗﺪرﺗﻰ در راﺑـﻄﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎزى‬ ‫اﻣﺮوز ﺗﻴﻤﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪون ﻏﺎﻳﺐ‬

‫در ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻳﺮوز آﺑﻰﭘﻮﺷﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻔﺮات ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻜﻰ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺪون ﻏﺎﻳﺐ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺮح ﺗﻤﺮﻳﻦ‬

‫ﺗـﻤـﺮﻳـﻦ دﻳـﺮوز آﺑـﻰﭘـﻮﺷـﺎن ﺑـﺎ ﺻـﺤـﺒـﺖﻫﺎى ﻣـﻈـﻠـﻮﻣـﻰ آﻏـﺎز ﺷـﺪ‪ .‬اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻰﻫـﺎ ﺑـﻌـﺪ از‬ ‫ﺻـﺤﺒـﺖﻫﺎى ﻣـﻈـﻠﻮﻣـﻰ ﺷﺮوع ﺑـﻪ دوﻳﺪن دور زﻣـﻴـﻦ ﻛﺮده و ﭘـﺲ از آن ﺑﻪ ﻣـﺪت ‪ ١٠‬دﻗـﻴﻘـﻪ در‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎى ‪ ٥‬ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺑﺎزى آﻗﺎ وﺳﻂ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺎﻧﺘﺮ از ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻫﺎﻓﺒﻚﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣـﻬﺎﺟﻤﺎن از دﻳـﮕﺮ ﻛﺎرﻫـﺎى اﺳﺘﻘﻼﻟـﻰﻫﺎ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣﻰﺷﺪ و در آﺧـﺮ ﺗﻤﺮﻳـﻦ آﺑﻰﭘﻮﺷﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﻮت از راه دور و ﺗـﻤﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑـﺎت اﻳﺴﺘﮕـﺎﻫﻰ ﭘﺮداﺧـﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧـﻮد را ﺑﺮاى روﻳﺎروﻳﻰ ﺑـﺎ ﺣﺮﻳ‪k‬‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰى ﺧﻮد آﻣﺎه ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻛﻤﻚ داور دﻳﺪار ﭘﺎﺧﺘﺎﻛﻮر‪-‬اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد‬

‫½‪b½“Åv uÝ «— tIÐU s¹« vMÄ«˛ È«—uLOAO‬‬ ‫ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻇﺮ داورى و ﻛﻤﻚ‬ ‫داور دوم دﻳﺪار ﭘﺎﺧﺘﺎﻛﻮر ازﺑﻜﺴﺘﺎن و اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان در ﮔﺮوه ‪ B‬ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫اﺳﺎﻣﻰ داوران اﻳﻦ دﻳﺪار ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ ٩٠‬در ﺗﺎﺷﻜﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ‬ ‫ا ﺳﺖ ‪:‬‬ ‫داور ‪ ................................. :‬ﻳﻮﻳﻴﭽﻰ ﻧﻴﺸﻴﻤﻮرا از ژاﭘﻦ‬ ‫ﻛﻤﻚ داور اول ‪ ............................. :‬ﺗﻮرو ﺳﺎﮔﺎرا از ژاﭘﻦ‬ ‫ﻛﻤﻚ داور دوم ‪ ..................... :‬ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻤﺎﻳﺎﻫﻰ از ﻋﻤﺎن‬ ‫داور ﭼﻬﺎرم ‪ ........................ :‬دﻳﻤﻴﺘﺮى ﻣﺎﺷﻨﺘﺴﻮف از ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزى ‪ ................................. :‬ﻣﻨﻌﻢ ﻋﻴﺴﻰ از اردن‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ داورى ‪ ........................... :‬ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻐﻀﻨﻔﺮى از ﻛﻮﻳﺖ‬


‫رﺿﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎزى‬ ‫ﺑﺎ ذوبآﻫﻦ‬ ‫ﻧﻤﻰرﺳﺪ‬

‫‪ÊUMJ¹“UÐ XOF{Ë s¹dš¬ œ—u —œ tM¹—“ b¹d ÆX0O/ s¼¬ »Ë– qÐUI XAÖdÐ È“UÐ —œ rOð v¼«dL¼ tÐ —œU v¹U{— U{döž ∫XHÖ fOuáÝdÄ ‰U³ðu rOð pýeÄ‬‬ ‫‪b/«uð vL/ Ë XÝ« Ábý dðbÐ Ë« XOF{Ë dOš« ÈU¼“Ë— vÞ t/UHÝU² t: Ábý XOËbB —UÇœ rJý d¹“ öCŽ tOŠU/ “« t: XÝU¼  b v¹U{— U{döž ∫XHÖ¨fOuáÝdÄ‬‬ ‫‪œułË s¹« UÐ t: Ábý XOËbB —UÇœ Ê«— tKCŽ tOŠU/ “« “Ëd« s¹dLð —œ eO/ ÊUOLýU¼ bOŠË v dÞ “« ∫œËe « ÈË ÆbM: v¼«dL¼ s¼¬ »Ë– qÐUI XAÖdÐ È“UÐ —œ «— rOð‬‬ ‫«‪tM¹—“ Æœuý ÈdOÖ rOLBð ÈË œ—u —œ œb− vÝ—dÐ “« fÄ Ë «œd Uð b¹¬ v ÊUNHE« tÐ rOð Á«dL¼ tÐ ÈË dÞUš sOL¼ tÐ Ë œ—«œ œułË s¼¬ »Ë– dЫdÐ —œ Ë« —uCŠ ÊUJ‬‬ ‫‪ÆbýUÐ t²ý«œ —uCŠ ÊUýuÄ ŒdÝ VO:dð —œ Ë bÐU¹ œu³NÐ ÈË XOF{Ë «œd Uð œuýÅv vMOÐ gOÄ v?Ë ¨Ábý vÖœ—ušUdÝ —UÇœ eO/ Ÿ—«“ —U¹“U ∫œd: ÊUA/dÞUš‬‬

‫ﻧ‬ ‫ﮕﺎه ﺳﺮخ‬

‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪ ٦‬ﺟﻤﺎدى اﻻول ‪ ١٠-١٤٣٢‬آورﻳﻞ ‪- ٢٠١١‬ﺷﻤﺎره ‪٤٩١٣‬‬

‫ذوب آﻫﻦ‪ -‬ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬

‫‪ø vM¼¬ ÂUI²½« U¹ È“ËdOÄ —«dJð‬‬ ‫دو ﺗـﻴﻢ ﺻـﺎﺣﺐ ﻧـﺎم و ﻣﺪﻋـﻰ ﻟﻴـﮓ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺣﺎل و روز‬ ‫ﭼـﻨﺪان ﺧـﻮﺷﻰ ﻧـﺪارﻧﺪ‪ .‬ﭘـﺮﺳﭙـﻮﻟـﻴﺲ در‬ ‫آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزى ﺧﻮد در ﻟﻴﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳ‪/‬‬ ‫دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﻜﺴﺖ‬ ‫ﻳـﻚ ﺑﺮ ﺻـﻔـﺮ را ﭼﺸـﻴـﺪ و ذوب آﻫﻦ ﻫـﻢ‬ ‫در ﻳﻚ دﻳﺪار ﭘﺮاﻧﺘﻘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﻮان ﺑﺎ ﻳﻚ‬ ‫ﮔﻞ ﻣـﻐﻠـﻮب ﺷﺪ ﺗـﺎ دو ﺗﻴـﻢ ﻣﺪﻋـﻰ ﻟﻴﮓ‬ ‫دﻫـﻢ ﺗﺎ ﺣـﺪودى از ﻗـﺎﻓﻠـﻪ ﻋﻘـﺐ ﺑـﻤﺎﻧـﻨـﺪ‬ ‫ﻫـﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﻴـﺰﺑﺎن ﺑـﺎزى اﻣـﺮوز‬ ‫ﻳﻌﻨﻰ ذوب آﻫﻦ ﺑﺮاى ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺪر‬ ‫ﺟـﺪول ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ از ﭘﺮﺳـﭙـﻮﻟـﻴـﺲ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻴـﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛـﻪ‬ ‫از آن ﺳﻮد ﻣﻰ ﺑﺮد ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺟﺰو ﻳﻜﻰ از‬ ‫‪ ٣‬ﺗـﻴــﻢ ﺑـﺎﻻى ﺟـﺪول ﻫــﻢ ﻗـﺮار ﺑـﮕــﻴـﺮد‪،‬‬ ‫ﺑﺎزﻫـﻢ ﺑﺮاى آن ﻳﻚ ﻣـﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب‬ ‫ﻣﻰ آﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﭘـﺮﺳﭙـﻮﻟﻴـﺲ در آﺳـﻴﺎ ﻫـﻢ در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎدﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اى ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺴﺎوى ﺑﺪون‬ ‫ﮔﻞ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و اﻳـﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ‬ ‫ﺷــﺎﮔـﺮدان ﻣــﻨـﺼــﻮر اﺑـﺮاﻫــﻴـﻢ زاده ﻣــﻮﻓـﻖ‬ ‫ﺷــﺪﻧــﺪ در ﻗــﻄـﺮ ﺗــﻴــﻢ ﺧــﻮب اﻟــﻐــﺮاﻓـﻪ را‬ ‫ﺷﻜﺴﺖ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺣﻰ و رواﻧﻰ‬

‫ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻴﻔﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ درﺑﺎره دﺳﺘﻴﺎر وﻳﻨﮕﺎدا‬ ‫و ﺳﻔﺮ ‪ ٢٠‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻴﻔﺎ در ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻰ دﻗﻴﻖ ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫دﺳﺘﻴﺎر وﻳﻨﮕﺎدا ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻧﻠﻮ وﻳﻨﮕﺎدا ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‬ ‫دﺳﺘﻴﺎراﻧﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﻓﻴﻔﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﻛﺮده اﻧـﺪ‪ .‬از ﻫﻤﻴـﻦ رو ﻣﺴﺌـﻮﻻن ﻓﻴﻔﺎ در ﻧـﺎﻣﻪ اى ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺑﺮرﺳـﻰ دﻗﻴﻖ ﭘـﺮوﻧﺪه‬ ‫ﻳﻜـﻰ از دﺳﺘﻴـﺎران وﻳﻨﮕﺎدا ﺑـﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرواﻧـﻬﻮ را ﺷﺪﻧـﺪ‪ .‬ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘـﺮﺳﭙﻮﻟـﻴﺲ ﻧﻴـﺰ در‬ ‫ﻧـﺎﻣﻪ اى ﺑـﻪ ﻓﻴـﻔﺎ ﺗـﻮﺿﻴـﺤﺎت ﻻزم را در ﺧـﺼﻮص ﺷـﺒﻬـﺎت در اﻳﻦ ﭘـﺮوﻧـﺪه را اراﺋﻪ‬ ‫ﻛﺮد‪ .‬ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻓﻴﻔﺎ اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زودى در ﺧﺼـﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﺎرواﻧـﻬﻮ اﻋﻼم‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻫﻮاداران ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰ ﻛﺸﻨﺪ‬

‫“«—‪ÂËd½ —œ Á—u “« œË“ d~¹œ —«ËbO« ∫Ÿ‬‬ ‫ﻣ ــﺎزﻳ ــﺎر زارع ﺑ ــﺎزﻳــﻜ ــﻦ‬ ‫ﭘـﺮﺳﭙـﻮﻟﻴـﺲ ﮔﻔـﺖ‪ :‬اﻣﻴـﺪوارم‬ ‫در ﺑ ــﺎزى ﻫ ــﺎى آﻳــﻨ ــﺪه زود از‬ ‫ﻛﻮره در ﻧﺮوم و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ‬ ‫اﻧـﻀﺒـﺎﻃـﻰ درس ﺧﻮﺑـﻰ ﺑـﺮاى‬ ‫ﻣﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وى درﺑ ـ ـ ــﺎره ﺗـ ـ ــﺴ ـ ـ ــﺎوى‬ ‫ﭘـﺮﺳـﭙﻮﻟـﻴـﺲ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺑﻨـﻴـﺎدﻛـﺎر‬ ‫ﻋــﻨ ــﻮان ﻛــﺮد‪ :‬ﺑ ــﺎزى ﺧــﻮﺑ ــﻰ‬ ‫اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ و ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮد را در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ‬ ‫ﺗـﺴﺎوى ﺑـﻪ ﺻـﻌـﻮد اﻣﻴـﺪوار ﺷـﺪﻳـﻢ‪ .‬او درﺑﺎره ﻧـﺸـﺴﺘـﻦ روى ﺳـﻜـﻮ در اﻳﻦ دﻳـﺪار‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد‪ :‬واﻗﻌﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎى ﺑﺎزى از روى ﺳﻜﻮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا‬ ‫اﺳـﺘـﺮس زﻳﺎدى وارد ﻣـﻰ ﺷـﻮد و ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﻣـﻰ ﻓـﻬﻤـﻢ ﻫـﻮاداران ﭼـﻪ ﺳـﺨﺘـﻰ روى‬ ‫ﺳﻜﻮﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دﻳﺪارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ‪ .‬ﻫﺎﻓﺒﻚ‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ درﺑﺎره ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده در درﺑﻰ ﻳﺎدآور‬ ‫ﺷﺪ‪ :‬ﻣـﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟـﺮﻳﻤﻪ ﺑـﺎ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛـﺮد م و ﻫﻢ اﻛﻨـﻮن اﻋﺘﺮاﺿـﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارم‪ .‬اﻟـﺒﺘﻪ ﺷﺮﻳﻔﻰ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد را از ﺣﺮﻛﺖ ﻣـﻦ اﻧﺠﺎم داد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮم‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ اﻋﺘﺮاض را ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم‪ ،‬ﻧـﻪ درﮔﻴﺮى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫و ﻧﻪ ﺑﺮﺧـﻮردى‪ .‬وى اﻓﺰود‪ :‬اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻛـﻪ ﭘﺲ از درﺑﻰ ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﺷﻮم‪ ،‬زﻳﺮا‬ ‫ﻫﻴـﭻ ﺣﺮﻛـﺘﻰ اﻧـﺠﺎم ﻧـﺪاده ﺑﻮدم‪ ،‬اﻣـﺎ ﻫﻢ اﻛﻨـﻮن ﺗﺼـﻤﻴـﻢ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣـﻦ ﻛﺎرى‬ ‫ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧـﻢ ﻛﻨﻢ و اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻫـﻢ ﻧﺪارم‪ .‬اﻣﻴﺪوارم در ﺑﺎزى ﻫﺎى آﻳﻨـﺪه زود از ﻛﻮره‬ ‫در ﻧـﺮوم و اﻳـﻦ ﺟـﺮﻳـﻤـﻪ درس ﺧﻮﺑـﻰ ﺑـﺮاى ﻣـﻦ ﺷـﻮد‪ .‬وى در ﻣـﻮرد دﻳـﺪار ﻓـﺮدا ﺑـﺎ‬ ‫ذوب آﻫﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﺑﺮاى ﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى دارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اﻣﻴﺪوار ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬

‫‪bý —«eÖdÐ fO%uáÝdÄ ÁU~ýUÐ vM* t²OL t-Kł‬‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ دﻳﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺎدر ﻓﻨﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره ﺑﺎزى ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎدﻛﺎر و ﺑﺎزى ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ذوب آﻫـﻦ ﺻﺤـﺒـﺖ ﺷﺪ و ﻛـﺎدر ﻓـﻨـﻰ ﺗﻮﺿـﻴـﺤﺎت ﻻزم درﺑـﺎره اﻳـﻦ ﺑﺎزى ﻫـﺎ را اراﺋـﻪ‬ ‫دادﻧﺪ‪ .‬ﻋﻠﻰ داﻳﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ‪ :‬از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻴﻢ رﺿﺎﻳﺖ دارم‪ .‬در اﻳﻦ ﺑﺎزى ﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤـﻪ ﻛﺎر ﻛـﺮدﻳﻢ ﺟﺰ ﮔـﻞ زدن‪ .‬ﺗﺎﻛﺘـﻴﻚ درﺳـﺖ و ﺑﺎزى ﻣﻨـﻄﻘﻰ را در اﻳـﻦ دو ﺑﺎزى‬ ‫اراﺋﻪ دادﻳﻢ و ﻓﻘـﻂ ﺗﻮپ ﻫﺎ وارد دروازه ﻧﺸﺪ‪.‬ﺿﻤﻦ اﻳﻨـﻜﻪ داﻳﻰ از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺒـﺎرى‬ ‫در دﻳﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ ذوب آﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﻛﺮد‬ ‫ﻛﻪ ‪ ٢٠‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ در اﺻﻔﻬـﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ؛ در اﻳـﻦ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ‪ AFC‬ﺑﺮاى دﻳﺪار ﺑﺎ اﻟﻮﺣﺪه ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫‪bMÅv ËUC «— œU%ô« Ë fO%uáÝdÄ È“UÐ åULÝUÐò‬‬ ‫ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن از ﺗﻐﻴﻴﺮ داوران دﻳﺪار‬ ‫ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟـﻴﺲ و اﻻﺗﺤـﺎد ﻋﺮﺑـﺴﺘـﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻟـﻴﮓ ﻗـﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن آﺳﻴـﺎ ‪ ٢٠١١‬ﺧﺒﺮ‬ ‫داد‪.‬اﺳﺎﻣﻰ ﻧﺎﻇﺮان و داوران ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ دﻳﺪار ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ١٣‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ٩٠‬در‬ ‫ورزﺷﮕﺎه آزادى ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ ‪:‬‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزى ‪ :‬آﻻﺑﺮدى ﻣﺎﻣﺘﻜﻠﻴﻮف از ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ داورى ‪:‬ﺳﺎﻧﻜﺎر ﻛﻮﻣﺎﻟﻴﺴﻮاران از ﻫﻨﺪ‬ ‫داور ‪ :‬ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﺳﻤﺎ از ﺳﻮرﻳﻪ‬ ‫ﻛﻤﻚ داور اول ‪ :‬ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺪون از ﺳﻮرﻳﻪ‬ ‫ﻛﻤﻚ داور دوم ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮدت ﻧﻬﻼوى از ﺳﻮرﻳﻪ‬ ‫داور ﭼﻬﺎرم ‪ :‬ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح از ﺑﺤﺮﻳﻦ‬

‫‪b½œd dOOGð r¼ ÁbŠu%« Ë fO%uáÝdÄ —«b¹œ Ê«—Ë«œ‬‬ ‫ﻛﻨـﻔﺪراﺳﻴـﻮن ﻓﻮﺗﺒـﺎل آﺳﻴﺎ ﺑـﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣـﻪ اى ﺑﻪ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻓﻮﺗـﺒﺎل‪ ،‬از ﺗﻐـﻴﻴﺮ‬ ‫داوران دﻳﺪار اﻟﻮﺣﺪه اﻣـﺎرات و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ اﻳـﺮان در ﮔﺮوه ‪ C‬ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ‬ ‫ﺧﺒـﺮ داد‪ .‬ﺑﻪ دﻧـﺒﺎل ﺗـﻐﻴﻴـﺮ داوران دﻳﺪار ﭘـﺮﺳﭙـﻮﻟﻴﺲ و اﻻﺗـﺤﺎد ﻋـﺮﺑﺴـﺘﺎن‪ ،‬دﻳﺪار‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ اﻟﻮﺣﺪه ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد‪ .‬اﺳﺎﻣﻰ داوران ﺟﺪﻳﺪ دﻳﺪار ﺗﻴﻢ ﻫﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ اﻳﺮان و اﻟﻮﺣﺪه اﻣﺎرات ﻛﻪ ‪ ٢٠‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ٩٠‬در اﺑﻮﻇﺒﻰ اﻣﺎرات ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫داور‪ :‬ﻫﻴﺮوﺷﻰ ﺗﺎﻛﺎﻳﺎﻣﺎ از ژاﭘﻦ‬ ‫ﻛﻤﻚ داور اول‪ :‬ﺗﻮﺷﻴﻮﻛﻰ ﻧﺎﮔﻰ از ژاﭘﻦ‬ ‫ﻛﻤﻚ داور دوم‪ :‬ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻬﻴﻨﺎى از ﻋﻤﺎن‬ ‫داور ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺎح از ﻋﺮاق‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزى‪ :‬رﺷﻴﺪ ﻣﺤﺒﻮب از ﻗﻄﺮ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ داورى‪ :‬ﻫﺎﻧﻰ ﻃﺎﻟﺐ از ﻗﻄﺮ‬

‫ﻧـﻴـﺰ در ﺣــﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ از ﺷـﺮاﻳــﻄـﻰ ﺑـﻬـﺘــﺮ‬ ‫ازﺣـﺮﻳ‪ /‬ﻣـﻴـﻬﻤـﺎن ﺧـﻮد ﺳـﻮد ﻣﻰ ﺑـﺮﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ذوب آﻫﻦ اﺻﻔـﻬﺎن اﻣﺮوز در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد‬ ‫ﻛﺎر ﺑـﺴﻴﺎر ﺣﺴـﺎﺳﻰ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻴﺪان ﺑﺎزى رﻓﺖ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻧـﻮﻋـﻰ ﺑـﻨــﻤـﺎﻳـﺪ و ﻧـﺸـﺎن دﻫـﺪ ﻛــﻪ ﻋـﺎﻣـﻞ‬ ‫اﺻﻠﻰ ﺷﻜﺴﺖ ‪ ٢‬ﺑﺮ ﺻﻔﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزى‬ ‫رﻓـﺖ ﺗﻨـﻬﺎ ﺧـﺴﺘـﮕﻰ ﺑـﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻫـﻤﺎن‬ ‫ﭼـﻴـﺰى ﻛـﻪ اﺻـﻔـﻬـﺎﻧـﻰ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺪ ﭘـﺲ از‬ ‫ﺷ ــﻜـ ــﺴ ــﺖ در دور رﻓ ــﺖ ﺑ ــﻪ آن اﺷـ ــﺎره‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬از آن ﻃﺮف ﻛﺎر ﻋـﻠﻰ داﻳﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫در ﺑـﺎزى اﻣــﺮوز ﺑـﻪ ﺗــﻌـﺒــﻴـﺮى ﺳــﺨـﺖ و‬ ‫دﺷﻮار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠـﻰ داﻳﻰ ﺑﺎﻳـﺪ اﻣﺮوز در اﺻﻔـﻬﺎن‬ ‫ﺛــﺎﺑــﺖ ﻛــﻨـﺪ ﻛــﻪ ﭘــﻴــﺮوزى ﺑــﺎزى رﻓــﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﻨـﺪان ﺗﺼـﺎدﻓﻰ ﻧـﺒﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻛﻪ او ﺧﻮب ﻣﻰ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺶ ﺧﺴﺘﻪ و‬ ‫اﻧﺪﻛﻰ ﻫﻢ ﺑﻰ روﺣﻴﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ذوب آﻫـﻦ ﺑـﺎ ﻣـﻨـﺼـﻮر اﺑﺮاﻫـﻴـﻢ زاده‬ ‫ﭼـﻨﺎن ﺑـﻪ ﻧـﻈـﺮ ﻣﻰ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﻤﻰ ﺧـﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺻﺪر ﺟﺪول را ﺑﻪ اﻳﻦ راﺿﻰ ﻫﺎ از دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺎر ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن را در‬ ‫اﺻـﻔﻬـﺎن ﺳﺨـﺖ ﺗﺮ از ﻫـﺮ زﻣﺎن دﻳـﮕﺮى‬ ‫ﺧﺮد ﻛﺮد‪.‬‬

‫اﺻﻔـﻬﺎﻧـﻰ ﻫﺎ اﻳـﻦ روزﻫﺎ ﺑـﺎزﻳﻜـﻨﺎن‬ ‫ﻛ ــﻠ ــﻴ ــﺪى ﺧ ــﻮد ﻧ ــﻈ ــﻴـ ــﺮ ﻣ ــﺤ ــﻤ ــﺪرﺿ ــﺎ‬ ‫ﺧـﻠﻌـﺘـﺒـﺮى‪ ،‬ﻗﺎﺳـﻢ ﺣـﺪادى ﻓـﺮ‪ ،‬اﻳﮕـﻮر‬ ‫ﻛﺎﺳﺘﺮو‪ ،‬ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻃﺎﻟﺒﻰ و ‪ ...‬را آﻣﺎده‬ ‫و ﻗ ــﺒ ــﺮاق در اﺧ ــﺘـ ــﻴ ــﺎر دارﻧ ــﺪ‪ ،‬ﻫ ــﻤ ــﺎن‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ ﭘﻴﺮوزى آﻧﻬﺎ‬ ‫در ﺑﺎزى ﺑـﺎ اﻟﻐﺮاﻓـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺿـﻤﻦ اﻳﻨـﻜﻪ‬ ‫ﺗـﻤـﺎﺷﺎﮔـﺮان اﺻـﻔـﻬـﺎﻧﻰ ﻫـﻢ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز‬ ‫ﻧــﺸــﺎن داده اﻧــﺪ ﻛــﻪ از ﻫــﺮ ﻧــﻈــﺮ ﺣــﺎﻣــﻰ‬ ‫ﺗﻴﻤﺸـﺎن ﺑﻮده و در ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ آﻧـﻬﺎ‬ ‫را رﻫﺎ ﻧﻜﺮده و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﭘـﺮﺳــﭙـﻮﻟـﻴــﺲ‪ ،‬اﻳـﻨـﺮوزﻫــﺎ روزﻫـﺎى‬ ‫ﺳﺨـﺘﻰ را ﺳـﭙﺮى ﻣـﻰ ﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼـﻨﺪ ﻛـﻪ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫از اﻳ ــﻦ ﺑ ــﻦ ﺑ ــﺴ ــﺖ ﺧ ــﺎرج ﺷ ــﻮﻧــﺪ‪ .‬در‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭼﻴﺰ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى ﺟﺎم ﺣﺬﻓﻰ ﻣﻮﻛﻮل ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺟـﺎﻳﻰ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳﭙـﻮﻟﻴﺲ ﺑـﺎﻳﺪ ﺑـﺮاى‬ ‫ﻗـﻬـﺮﻣﺎﻧـﻰ از ﺳـﻴـﺮ ﻧـﻴﻤـﻪ آﻣـﺎده و ﺳـﺮﺣـﺎل‬ ‫ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﮕﺬرد‪ ،‬ﻛﺎرى ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺤﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫داﻳﻰ ﺑﺮاى آﻧﻜﻪ اﺳﺘﺮس را از ﺗﻴﻤﺶ‬ ‫دور ﻛـﻨﺪ‪ ،‬ﺑـﺘـﺎزﮔـﻰ ﻋﻠـﻴـﺮﺿﺎ ﺣـﻘـﻴﻘـﻰ را‬ ‫درون دروازه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﺣﻤﺎن اﺣـﻤﺪى‬

‫ﭘﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻰ‬ ‫در ﺑـ ــﺎزى ﺑ ــﺎ ﺑـ ــﻨ ــﻴـ ــﺎدﻛ ــﺎر ﺟـ ــﻮاب داد و‬ ‫اﺳﺘﺤﻜﺎم دروازه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋـﻠـﻰ داﻳــﻰ در ﭼـﻨـﺪ ﺑـﺎزى ﮔـﺬﺷــﺘـﻪ‬ ‫ﺧـﻮد در ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺑـﺎزﻳﻜـﻦ ﺧﺴـﺖ ﻧﺸـﺎن‬ ‫داده و ﺑــﻪ ﺗ ــﻌــﺒ ــﻴــﺮى در دﻗــﺎﻳ ــﻖ ﭘــﺎﻳــﺎﻧ ــﻰ‬ ‫ﭼـﺸﻤـﺎﻧﺶ را ﺑـﺮ روى ﺑـﺎزﻳﻜـﻨـﺎن آﻣﺎده و‬ ‫ﺳـﺮﺣﺎل ﺑـﺴﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃـﻮرى ﻛـﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﻣـﺴـﺎﻟـﻪ واﻛـﻨـﺶ اﺷــﭙـﻴـﺘـﻴـﻢ آرﻓـﻰ ﻣـﻬـﺎﺟـﻢ‬ ‫ﺣـﺮﻓـﻪ اى اﻳﻦ ﺗـﻴـﻢ را ﻧـﻴﺰ ﺑـﻪ دﻧـﺒـﺎل داﺷﺘـﻪ‬ ‫اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﭘـﺮﺳـﭙـﻮﻟﻴـﺲ در اﺻـﻔـﻬـﺎن ﻛـﺎر ﺑﺴـﻴـﺎر‬ ‫ﺳـﺨﺘـﻰ را ﭘﻴـﺶ روى ﺧﻮد دارد‪ .‬ﭼـﻨﻴـﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺑـﻪ ﻧـﻈﺮ ﻣـﻰ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎﺳـﻪ ﺻﺒـﺮ ﻫـﻮاداران‬ ‫ﻟــﺒــﺮﻳـﺰ ﺷــﺪه و داﻳــﻰ ﻫــﻢ ﺑــﺎﻳـﺪ واﻗــﺐ اﻳــﻦ‬ ‫ﻣـﻮﺿــﻮع ﺑـﺎﺷـﺪ ﭼــﺮا ﻛـﻪ ﻣــﻤـﻜـﻦ اﺳــﺖ در‬ ‫ﺻﻮرت ﺷﻜﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺗﺎوان ﺳﺨﺘﻰ در‬ ‫اﻧـﺘﻈـﺎرش ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﭼﻴـﺰى ﻛـﻪ ﻋﻠـﻰ داﻳﻰ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﻴـﭽﻮﺟﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ آن ﻧﻴﺴـﺖ و از آن ﺳﺨﺖ‬ ‫ﻫﺮاﺳﻰ دارد‪ .‬ﭘﻴﺮوزى ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ﺑﺎزى‬ ‫اﻣﺮوز ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻧـﺎﻳــﺐ ﻗـﻬـﺮﻣــﺎﻧـﻰ ﺑـﻴــﺸـﺘـﺮ ﻣــﻰ ﻛـﻨـﺪ ﻛــﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺑـﻤـﻌـﻨـﺎى آن اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻣـﺮوز ﺳـﺮﺧـﭙـﻮﺷـﻬـﺎ‬ ‫ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎزى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دل ﻫﻮاداران ﺑﺎﻳﺪ ذوب

آﻫﻦ را ﺑﺒﺮﻳﻢ‬

‫داﻳﻰ‪ :‬درﺑﺎره آﻳﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ؛ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ در ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻧﺒﺎﺷﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ داﻳﻰ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺼﻞ آﻳﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﺒﺎﺷﻢ‪ .‬وى درﺑﺎره ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﻳـﺪار ﺑﺎ ذوب آﻫﻦ‪ ،‬وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫آﺳﻴﺎ و ﺣﻀﻮر ﻛﻮﺋﻴﺮوش در اﻳﺮان ﺻﺤﺒﺖ= ﻫﺎى زﻳﺮ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫▪اﺑﺘﺪا درﺑﺎره ﺑﺎزى ﻣـﻘﺎﺑﻞ ذوب آﻫﻦ‬ ‫ﺻـﺤـﺒـﺖ ﻛــﻨـﻴـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ دﻳـﺪار را ﭼـﮕــﻮﻧـﻪ‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ ذوب آﻫﻦ ﺗﻴﻢ ﺑـﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ‬‫ﺗﻴـﻢ ﺑﺎزﻳـﻜﻨـﺎن و ﻛﺎدر ﻓﻨـﻰ ﺧﻮﺑـﻰ دارد اﻣﺎ ﻣـﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ذوب آﻫﻦ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻓﺖ‬ ‫ﭼﻮن دوﺳـﺖ دارﻳﻢ از اﺻﻔـﻬﺎن ﺑﺎ اﻣﺘـﻴﺎز ﻛﺎﻣـﻞ‬ ‫ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ‪.‬‬ ‫▪ ﻗﺒﻮل دارﻳﺪ در ﻟﻴـﮓ ﺑﺮﺗﺮ وﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪارﻳﺪ؟‬ ‫ ﺑـﻠــﻪ‪ ،‬ﻣـﺎ در ﻟـﻴـﮓ ﺑــﺮﺗـﺮ وﺿـﻌـﻴــﺖ ﺧـﻮﺑـﻰ‬‫ﻧﺪارﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫را ﺑﻬـﺘﺮ ﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻫـﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻣﻰ داﻧﻴـﻢ ‪ ٣‬اﻣﺘﻴـﺎز‬ ‫ﺑﺎزى ﺑﺎ ذوب آﻫﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاى ﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد‪.‬‬ ‫▪اﻣﺎ ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻰ دارﻳﺪ‪.‬‬ ‫ ﺻﺪدرﺻﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗﻴﻢ‬‫ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺨﺖ ﻛﻮش‬ ‫و ﺑﺴـﻴﺎر ﺧﻮب ﻧـﺸﺎن داده اﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤﻴـﻦ دﻟﻴـﻞ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺑﺎﻻى ﺟﺪول ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮده‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬ﻣﻰ داﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدى ﻛﻪ در آﺳﻴﺎ آورده‬ ‫اﻧﺪ روﺣﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ دل‬ ‫ﻫﻮاداراﻧﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ‪ .‬ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫▪از ﻫﻮاداران ﮔـﻔﺘﻴﺪ‪ .‬در ازﺑـﻜﺴﺘﺎن‬

‫ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮدﻳـﻢ ﺑـﺎ وﺟﻮد اﻳـﻨـﻜـﻪ ﺑﻨـﻴـﺎدﻛـﺎر‬ ‫ﻣﺘـﻮﻗ? ﺷﺪرﺳﻴـﺪ اﻣﺎ ﻫﻮاداران اﻳـﻦ ﺗﻴﻢ‬ ‫‪ ٩٠‬دﻗـﻴـﻘـﻪ ﺗـﻴـﻢ ﺧــﻮدﺷـﺎن را ﺗـﺸـﻮﻳـﻖ‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﭼﺮا در اﻳﺮان اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ؟‬ ‫ ﺷـﻤﺎ ﭼـﺮا ﺑﻨـﻴﺎد ﻛـﺎر را ﺑﺎ ﻣـﺎ ﻣﻘـﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻰ‬‫ﻛﻨـﻴﺪ؟ اﻳﻨـﺘﺮ ﻣﻴﻼن در زﻣـﻴﻦ ﺧﻮدش ‪ ٥‬ﺑـﺮ ‪ ٢‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷـﺎﻟـﻜـﻪ ﻣـﻰ ﺑـﺎزد اﻣـﺎ دﻳـﺪﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻮاداران اﻳـﻨـﺘـﺮ‬ ‫ﭼـﻄـﻮر ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣـﻰ ﻛـﻨﻨـﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻧـﻈـﺮ ﻣﻦ ﺑـﺮﺧـﻰ‬ ‫اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت در ﻫــﻤــﻪ ﺟــﺎى دﻧــﻴــﺎ ﺟ ــﺪاﺳــﺖ اﻣــﺎ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﺮان اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﻰ ﻣﻰ‬ ‫اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫از ﻫـﻮاداران ﻫــﺴـﺘـﻨــﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻤــﻴـﺸـﻪ ﻋــﺎﺷـﻖ ﺗــﻴـﻢ‬ ‫ﺧــﻮدﺷــﺎن ﻫــﺴــﺘــﻨــﺪ و ﺣ ــﺴــﺎب آﻧــﻬــﺎ از ﺑــﻘــﻴــﻪ‬ ‫ﺟﺪاﺳﺖ‪.‬‬ ‫▪ ﺑـﻪ ﻏــﻴـﺮ از ﻟــﻴـﮓ ﺑــﺮﺗـﺮ در ﻟـﻴــﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻰ ﺣﺘﻰ در‬ ‫ﺗﻬـﺮان دارﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮدن اﻻﺗﺤـﺎد و ﺑﻨﻴﺎد ﻛـﺎر‬ ‫ﺳـﺎده ﻧـﻴﺴـﺖ‪ .‬از ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫﺎﻳـﺘـﺎن ﺑـﺮاى‬ ‫ﺑﺎزى ﻫﺎى دور ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ در ازﺑﻜﺴﺘﺎن ﺑﻪ‬‫اﻣـﺘـﻴـﺎز ﺧــﻮﺑـﻰ رﺳـﻴـﺪﻳـﻢ‪ .‬ﻣـﻦ ﺑـﻪ آﻳــﻨـﺪه ﺑـﺴـﻴـﺎر‬ ‫اﻣﻴﺪوار ﺷﺪه ام‪ .‬ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺟﺪول را ﻧـﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟـﻴﺲ و ﺑـﻨﻴـﺎدﻛﺎر دو اﻣـﺘﻴـﺎزى ﻫﺴـﺘﻨـﺪ اﻣﺎ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎد ‪ ٩‬اﻣﺘﻴﺎز دارد‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ‬

‫ﻣـﻦ از ﻛﻮﺋـﻴﺮوش ﺣـﻤﺎﻳـﺖ ﻣﻰ ﻛـﻨﻢ و ﺑـﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻧﻤﻰ روم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠ‪/‬‬ ‫اﻳﺸﺎن و ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫▪ ﺑﮕﺬرﻳـﻢ‪ .‬ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزى ﺑﺎ ﺑﻨـﻴﺎدﻛﺎر‬ ‫ﻛـﺎﺷـﺎﻧـﻰ ﺑﺎز ﻫـﻢ ﺣـﻤـﺎﻳـﺖ ﻫـﻤـﻪ ﺟﺎﻧـﺒـﻪ‬ ‫ﺧﻮدش از ﺷـﻤﺎ اﻋـﻼم ﻛﺮد‪ .‬ﻧﻈـﺮﺗﺎن در‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ آﻗـﺎى ﻛـﺎﺷـﺎﻧـﻰ ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻧـﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ‬‫ﻟﻄ‪ /‬داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دادن‬ ‫ﻛﺎرم ﻫـﺴﺘﻢ‪ .‬ﮔـﻔﺘﻪ ام ﻛﻪ ﻳـﻚ روزى ﻛﺎﺷﺎﻧـﻰ‬ ‫ﻣﻦ را ﺑـﻪ ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﺑﺎزﮔـﺮداﻧﺪ و ﻳـﻚ روز ﻫﻢ ﻣـﻰ‬ ‫ﺗـﻮاﻧـﺪ ﻣﻦ را ﻛـﻨـﺎر ﺑـﮕـﺬارد‪ .‬ﻫـﺮ ﻣﻮﻗـﻊ دوﺳـﺖ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻛﺎر‬ ‫ﻣﻰ ﻛﻨﻢ و ﻛﺎرى ﺑـﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ اى ﻧﺪارم‪.‬‬ ‫ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﻰ ﺧﻮدم را ﻣﻰ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫▪اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫ﺻﻌـﻮد ﻛﺮدﻳﺪ ﭼـﻨﺪ درﺻﺪ اﻳﻦ ﺗـﻴﻢ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ؟‬ ‫درﺑـﺎره اﻳـﻦ ﻣـﺴـﺎﻳـﻞ ﺣـﺮﻓـﻰ ﻧﺰﻧـﻴـﺪ‪ .‬ﺷـﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻓﺼـﻞ آﻳﻨـﺪه اﺻﻼ ﻣـﻦ در ﭘﺮﺳﭙـﻮﻟﻴـﺲ ﻧﺒـﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﺷـﺎﻳـﺪ ﻓـﺮد دﻳــﮕـﺮى ﺑـﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻓـﻌـﻼ اﺟـﺎزه دﻫــﻴـﺪ‬ ‫ﻛﺎرﻣﺎن را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺑﻨﻴﺎد ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻰ از ﻣﺴﺎﻳﻞ را در ﮔﺮوه ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر اﻣﻴﺪوار‬ ‫ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫▪از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺻﻌﻮد ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ از ﮔـﺮوه ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﻌﻮد‬‫ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ در اﻳﺮان دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﻢ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺳﻮزى ﻛﻨﻴﻢ و اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺎى ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ‬ ‫را از دﺳﺖ دﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫▪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿـﺮ ﻧـﻤـﻰ ﺗـﻮاﻧﺴـﺘـﻴـﻢ ﺑـﻬـﺘـﺮ از‬ ‫ﻛﻮﺋﻴـﺮوش را ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻴﺎورﻳـﻢ‪ .‬اﻳﺸﺎن ﺑﻬـﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ آﻣﺪ و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﻴﻚ ﻣﻰ ﮔﻴﺮم‪.‬‬ ‫▪او ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد؟‬ ‫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﺮاى‬‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ را ﻻزم دارد را در اﺧﺘﻴﺎرش‬ ‫ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ آﻳﻨﺪه اى روﺷﻦ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ اﮔـﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت در اﺧﺘﻴﺎر او‬ ‫ﻗﺮار داده ﻧﺸﻮد ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‬ ‫ﻳـﻌﻨـﻰ اﺻـﻼ ﺑـﺪون اﻣﻜـﺎﻧـﺎت ﻫﻴـﭻ ﻣـﺮﺑـﻰ ﻧﻤـﻰ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎر و اﻓﻜﺎرش را ﭘﻴﺎده ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﻴﺎچ‪ :‬ﻣﺴﺎوى ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ‬ ‫ژﻟـﻜﻮ ﻣـﻴـﺎچ ﻣـﻌﺘـﻘـﺪ اﺳﺖ اﮔـﺮ ﭘـﺮﺳـﭙﻮﻟـﻴـﺲ ﻣﻘـﺎﺑـﻞ‬ ‫ذوب آﻫﻦ ﻣﺴﺎوى ﺑﮕﻴﺮد ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده‬ ‫اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﺮﺑــﻰ ﺗـﻴـﻢ ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل ﭘــﺮﺳـﭙـﻮﻟـﻴـﺲ درﺑـﺎره آﺧــﺮﻳـﻦ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﭘﻴﺶ از دﻳﺪار ﺣﺴﺎس ﻣﻘﺎﺑﻞ ذوب آﻫﻦ‬ ‫و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ ﻫﻮاداران اﻳﻦ ﺗﻴﻢ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﻴﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ‬ ‫ﺻﺤﺒﺘﻬـﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫▪ ﻫﻮاداران ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﻴﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻴـﻢ ﻧﺎراﺿﻰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻳﻦ را ﻣـﻰ ﺗﻮان از ﻧﺘﺎﻳـﺞ‬ ‫ﻧﻈـﺮﺳﻨﺠﻰ ﺳـﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻛﻪ در آن ‪ ٩٥‬درﺻﺪ‬ ‫ﻫـﻮاداران ﺑـﻪ ﺑـﺎﺧــﺖ ﭘـﺮﺳـﭙـﻮﻟـﻴـﺲ راى دادﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ ﻃـﺒــﻴـﻌـﻰ اﺳـﺖ ﻛــﻪ ﻫـﻮاداران ﻧـﺎراﺣـﺖ ﺑــﺎﺷـﻨـﺪ‪.‬‬‫ﺑﺎﺧﺖ ﺑـﻪ ﻣﻠﻮان در ﺧﺎرج از ﺧـﺎﻧﻪ و ﺑﺎﺧﺖ ﺑـﻪ اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫در آزادى و ﻣﺴﺎوى ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎدﻛﺎر ازﺑﻜـﺴﺘﺎن‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺧﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪى ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻮاداران ﺣﻖ‬ ‫دارﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎراﺿﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﺿــﻌـﻴــ‪ /‬ﺗــﺮ از ﻧــﻤـﺎﻳــﺸــﻰ اﺳـﺖ ﻛــﻪ ﭘــﺮﺳــﭙـﻮﻟــﻴــﺲ اراﺋـﻪ‬ ‫ﻣـﻰ دﻫـﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺜـﺎل ﻣــﺎ در ﺑـﺎزى ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺷـﻬـﺮدارى‬ ‫ﺳﺰاوار ﭘﻴﺮوزى ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎزى ﻣﺴﺎوى ﺷﺪ در ﺑﺎزى ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻘـﻼل ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺒـﻮدﻳﻢ و ﺑﻬﺘـﺮ از اﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﺑﺎزى ﻛـﺮدﻳﻢ‪ .‬اﻣـﺎ ﻧﺘﻴـﺠﻪ ﭼـﻴﺰ دﻳـﮕﺮى ﺷﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل‬ ‫اﻳـﻦ ﻓﻮﺗـﺒـﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﻌﻀـﻰ ﻣـﻮﻗﻌـﻬـﺎ ﻣﻰ ﺑـﺮﻳـﻢ و ﺑﻌـﻀـﻰ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺑـﺎزﻳﻢ ‪.‬‬ ‫▪ اﻣﺎ ﭘﻴﺶ از ﺑﺎزى ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻨﻴﺎد ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ‪٨٥‬‬ ‫درﺻﺪ از ﻫﻮاداران ﭘﺮﺳﭙـﻮﻟﻴﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺷﺎن ﺑﺎزى را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ازﺑﻜﺴﺘﺎن‬ ‫ﻣـﻰ ﺑﺎزد‪ .‬اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛﻤـﻰ ﺑـﺮاى ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟـﻴﺲ‬ ‫ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒـﺘﻪ دﻳﺪﻳـﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آن ﺑـﺎزى را ﻧﺒﺎﺧـﻴﺘﻢ و ﺑـﺎ ﺑﻨﻴـﺎد‬‫ﻛﺎر ﻣﺴﺎوى ﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ‪ ٨٥‬درﺻﺪ از ﻫﻮاداران‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدﻧﺪ و اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﻮاداران ﻋﺎدى اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺎ‬

‫ﺑﺮاى ﭘﻴﺮوزى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻰ داﻧﻢ ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻫـﻔــﺘـﻪ اﺧـﻴــﺮ ﮔـﺮﻓــﺘـﻪ اﻳـﻢ در ﺣــﺪ ﺑـﺎﺷـﮕــﺎه ﺑـﺰرﮔـﻰ ﻣــﺎﻧـﻨــﺪ‬ ‫ﭘــﺮﺳـﭙــﻮﻟـﻴــﺲ ﻧـﺒــﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬اﻣــﺎ ﻣـﺎ ﺗــﻤـﺎم ﺗــﻼش ﺧــﻮد را‬ ‫ﻣـﻰ ﻛـﻨــﻴـﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤـﺘــﻰ ﭘـﻴـﺶ روﻳـﻢ ﻛـﻪ ﻧـﺘــﺎﻳـﺞ ﺑـﻬـﺘـﺮى‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪ .‬ﻫﻮاداران ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻮب ﺑﺎزى ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ‬

‫وﻟـﻰ در ﮔﻠـﺰﻧـﻰ ﺿﻌـﻴـ‪ /‬ﻫﺴـﺘـﻴﻢ‪ .‬ﻣـﺜﻼ ﻫـﺎﺷـﻤﻴـﺎن ﻳـﻚ‬ ‫ﺑﺎزى‪ ،‬ﺑـﺎزى ﻣﻰ ﻛﻨـﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣـﺼﺪوم ﻣﻰ ﺷـﻮد‪ .‬رﺿﺎﻳﻰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻧـﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨـﺪ و ﻧﻮرى ﻫﻢ ﻫﻤـﻴﻦ ﻃﻮر‪.‬‬ ‫اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ از ﺑـﺎزﻳـﻜـﻨﺎن ﻛـﻠـﻴـﺪى ﻣـﺎ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ‪ .‬اﻣـﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻤﻰ داﻧﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ دﻟﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫▪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟـﻴﺲ اﻣﻴﺪوارﻳﺪ ؟‬ ‫ ﻫﻨﻮز ﺧﻴﻠﻰ ﺷﺎﻧﺲ دارﻳﻢ ﭼﻪ در اﻳﺮان و ﭼﻪ در‬‫آﺳﻴـﺎ‪ .‬ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑـﻨﻴﺎدﻛـﺎر و اﻻﺗﺤﺎد را در ﺗﻬـﺮان ﺷﻜﺴـﺖ‬ ‫دﻫـﻴﻢ ﻣـﻰ ﺗﻮاﻧـﻴـﻢ در ﮔﺮوه ﺧـﻮد ﺻﻌـﻮد ﻛـﻨﻴـﻢ‪ .‬در اﻳﺮان‬ ‫ﻧﻴـﺰ ﻣﻬـﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑـﺎزى ﻣﺎ ﺑﺎزى ﺑـﺎ ﺳﭙـﺎﻫﺎن در ﺟﺎم ﺣـﺬﻓﻰ‬ ‫اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎزى را ﺑـﺒـﺮﻳـﻢ ﻓـﺼـﻞ ﺑـﻪ ﺳــﻮد ﻣـﺎ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣـﻰ ﮔـﺮدد و ﻫــﻤـﻪ راﺿـﻰ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﻓـﻜـﺮ ﻣـﻰ ﻛـﻨـﻢ‬ ‫ﻗـﻬﺮﻣـﺎﻧﻰ در ﺟـﺎم ﺣﺬﻓـﻰ ﻛﺎر ﺳـﺨﺘـﻰ ﺑﺮاى ﭘـﺮﺳﭙـﻮﻟـﻴﺲ‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫▪ ﺑﺎزى ﺑﺎ ذوب آﻫﻦ را ﭼﻄﻮر ﻣﻰ ﺑـﻴﻨﻴﺪ؟‬ ‫ ﻗـﻄـﻌـﺎ ﺑـﺎزى ﺣـﺴـﺎﺳـﻰ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ﻫـﺮ‬‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اى ﺣﺴـﺎﺳﻴﺖ ﺧﻮد را دارد‪ .‬ذوب آﻫﻦ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺖ ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻣـﺜﻼ ﺷـﺎﻫﻴـﻦ ﺑﻮﺷـﻬﺮ در ﺑـﺎزى ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﻴـﻢ ﺷﺎﻧـﻪ ﺑﻪ ﺷـﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺑﺎزى ﻛـﺮد وﻟﻰ درﻧـﻬﺎﻳـﺖ ذوب آﻫﻦ ﺑـﺎزى را ﺑﺮد‪ .‬ﺑـﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺣـﺎل ذوب آﻫﻦ ﺗـﻴﻢ ﻋـﺠﻴـﺐ و ﻏﺮﻳـﺒﻰ ﻧـﻴـﺴﺖ و ﻣـﺎ ﻣﻰ‬ ‫ﺗـﻮاﻧﻴـﻢ ﺷﺎﻧـﻪ ﺑﻪ ﺷـﺎﻧﻪ ذوب آﻫـﻦ ﭘﻴـﺶ ﺑﺮوﻳـﻢ و ﺑﺎ ﻛـﻤﻰ‬ ‫ﺷﺎﻧﺲ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎوى ﻫﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺴﺎوى ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ در اﻳـﻦ ﺑﺎزى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫▪ ﭘـﺲ از آن ﻛــﻪ ذوب آﻫـﻦ‪ ،‬ﺳــﭙـﺎﻫـﺎن و‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺎزى ﻫﺎى آﺳﻴﺎﻳﻰ ﺧﻮد ﭘﻴﺮوز ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫و ﭘﺮﺳﭙـﻮﻟﻴﺲ ﻣﺴﺎوى ﻛﺮد ﻧـﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ ﻫﻮاداران‬ ‫از ﺗﻴـﻢ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻫـﻢ ﺷﺪه‪ .‬ﭼـﻘﺪر اﻳﻦ ﻣـﻮﺿﻮع را‬ ‫ﻗﺒﻮل دارﻳﺪ؟‬ ‫ ﺳﭙﺎﻫﺎن و اﺳﺘﻘﻼل ﻛـﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزى‬‫ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎد ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎزى ﻛﺮدﻳﻢ‬ ‫و ﺑﺎزى ﺳﺨﺘﻰ داﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ‬ ‫آن ﻫﺎ ﺑـﺮده اﻧﺪ و ﻣـﺎ ﻣﺴﺎوى ﻛـﺮده اﻳﻢ ﭘﺲ ﻣـﺎ ﺑﺪ ﺑـﻮده اﻳﻢ‬ ‫وﻟﻰ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ در ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺧﻼﺻﻪ‪6‬اى از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘﻴﺶ از ﺑﺎزى ﺑﺎ ذوب آﻫﻦ‬ ‫آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﭘﻴﺶ‬ ‫از دﻳﺪار ﺑﺎ ذوب آﻫﻦ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻳﺮوز ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١٢‬در‬ ‫ورزﺷﮕﺎه درﻓﺸﻰ ﻓﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺑﺘﺪا ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﻻﻳﻰ ﻣﺮﺑﻰ‬ ‫ﺑﺪﻧﺴـﺎز ﺑﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﭘﺮداﺧﺘـﻨﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎى‬

‫ﻫﻮازى و ﭘﺮش ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺶ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ‪ ٧‬ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ‬ ‫ﺷــﺪﻧــﺪ و ﭘــﺎﺳـﻜــﺎرى ﺗــﺮﻛــﻴــﺒــﻰ و ﻫــﻤــﭽـﻨــﻴــﻦ‬ ‫ﭘﺎﺳﻜﺎرى دو ﺑﻪ دو ﺑﻠﻨﺪ در ﻋﺮض زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم‬ ‫دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫▪ وﺣــﻴ ــﺪ ﻫــﺎﺷــﻤــﻴ ــﺎن زﻳــﺮ ﻧــﻈ ــﺮ زرﻳــﻨــﻪ‬

‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫▪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﻳﻰ‪ ،‬اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻜﻮرى‪،‬‬ ‫ﻣﻬﺪى ﺷﻴﺮى و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎداﻣﻜﻰ ﻏﺎﻳﺒﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ‬ ‫دﻳﺮوز ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫▪ ﺳﺮاﻧﺠـﺎم ﺑﺎزﻳﻜﻨـﺎن ﺑﻪ دو ﺗﻴﻢ ﺳﻔـﻴﺪ و‬ ‫ﻧﺎرﻧﺠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻣﺮور ﻛﺎرﻫﺎى ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻰ‬

‫ﺣﻤﻠﻪ و دﻓﺎع را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫▪ ﺑـﺎزﻳـﻜﻨـﺎن ﻧـﺎﻫـﺎر را ﭘﺲ از ﺗـﻤـﺮﻳـﻦ در‬ ‫وزﺷﮕﺎه درﻓﺸﻰ ﻓﺮ ﺻﺮف ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫▪ ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻳﺮوز ﭘﺸﺖ درﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺪود ‪ ٤٠‬ﻫﻮادار ﭘﺸﺖ‬ ‫درﻫﺎى ورزﺷﮕﺎه درﻓﺸﻰ ﻓﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫‪µ‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻜﺮى‪:‬‬ ‫ﺟﻮاب اﺳﺘﻘﻼﻟﻰﻫﺎ را ﻧﻤﻰدﻫﻴﻢ‬

‫ذوب=آﻫــﻦ ﻫــﻢ ﻳــﻜــﻰ از ﺑــﻬــﺘـﺮﻳــﻦ ﺗــﻴــﻢ=ﻫــﺎى ﻟــﻴــﮓ اﺳــﺖ اﻣــﺎ ﻣــﺎ‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻴـﻢ و اﮔﺮ ﻛﻤﻰ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻰ=ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳـﻦ ﺗﻴﻢ ﺧﻮب را‬ ‫ﺑﺒﺮﻳـﻢ‪ .‬ﺣﻤﻴﺪرﺿـﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺴـﻜﺮى ﺑﺎزﻳﻜـﻦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴـﺲ ﺗﻬﺮان ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫آﻧﻜـﻪ در ﺑﺎزى ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻨﻴﺎدﻛـﺎر ﺑﻪ ﻧـﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺴﺎوى رﺳـﻴﺪﻳـﻢ اﻣﺎ ﺷﻚ‬ ‫ﻧﻜﻨﻴﺪ در ﺑﺎزى=ﻫﺎى ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻣﺘﻴﺎزات را ﺟﻤﻊ ﻣﻰ=ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ دور ﺑﻌﺪى‬ ‫ﺻﻌﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫▪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﻳﺪ؟‬ ‫ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎزى ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻳ‪ /‬ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﻴﺎدﻛﺎر ﻳﻜﻰ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬‫ﺗﻴﻢ ﻫﺎﺳـﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎزى ﺧﻮب و ﻣﻨﻈﻤـﻰ را اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ اﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺗـﻼﺷﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴـﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺻﻌﻮد دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛﻤﻰ ﺑﻪ ﻫﻮش ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﮔﺮوه ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻳﻢ‪.‬‬ ‫▪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺻﻌﻮد اﻣﻴﺪوارﻳﺪ؟‬ ‫ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺻﻌﻮد ﻧﻜﻨﻴﻢ؟!‬‫▪ ﺧـﻴﻠـﻰ ﺳـﺨﺖ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑـﺘـﻮاﻧﺪ اﻣـﻴـﺪواراﻧﻪ در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ‬‫ﺑﺴﻴﺎر اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫▪ اﺻﻼ ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه رﻳﺴﻚ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ ﻣﻰ داﻧﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ را ﺷﻜﺴﺖ ﺑـﺪﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻫﻤـﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ‬‫اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫▪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت درﺑﻰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫و در اﻳﻦ ﺑﺎزى از روﺣﻴﻪ ﻻزم دور ﺑﻮدﻧﺪ؟‬ ‫ ﺑـﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﻓﺸـﺎر درﺑـﻰ روى ﺑﭽـﻪ ﻫﺎ ﺧـﻴـﻠﻰ زود ﺑـﻮد‪ .‬ﺑﻌـﺪ از ﺷـﻜﺴـﺖ‬‫ﻣﻘـﺎﺑﻞ اﺳﺘـﻘﻼل ﻣﺎ ﻧـﺘﻮاﻧـﺴﺘﻴـﻢ اﺗﻔﺎﻗـﺎت اﻳﻦ ﺑﺎزى را ﻓـﺮاﻣﻮش ﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﺷـﺨﺼـﻪ‬ ‫ﺧﻴﻠﻰ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم و وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻰ ام ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺮاب ﺑﻮد‪.‬‬ ‫▪ ﺑـﺎ آﻧﻜـﻪ ﻣﺪت ﻫـﺎﺳـﺖ از ﺑﺎزى ﺑـﺎ اﺳﺘـﻘـﻼل ﻣﻰ ﮔـﺬرد اﻣﺎ ﻫـﻨـﻮز‬ ‫ﻛﺮى ﺧﻮاﻧﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه؟‬ ‫ ﺟﻮاﺑﻰ ﻧﺪارم‪.‬‬‫▪ ﭼﺮا؟‬ ‫ ﺧﺐ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ‪.‬‬‫▪ و ﺑﺎزى ﺑﺎ ذوب آﻫﻦ؟‬ ‫ اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزى رﻓﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎزى ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬ذوب آﻫﻦ‬‫ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از ﺑﻬـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎى ﻟﻴﮓ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣـﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻴﻢ و اﮔﺮ ﻛﻤـﻰ ﺑﺎﻫﻮش‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺧﻮب را ﺑﺒﺮﻳﻢ‪.‬‬

‫ﻓﻮﺗﺒ‬ ‫ﺎل اﻳﺮان‬ ‫‪b½«œÅv/ «— X¹d¹b ‰u« ÊUOýUH v²Ë‬‬ ‫✍ ﻣﻬﺪى ﻧﻮرى‬ ‫ﻛـﺎرﻟﻮس ﻛـﻮﺋـﻴـﺮوش ﺳﺮﻣـﺮﺑـﻰ ﻧـﺎﻣﺪار و ﺑـﺰرگ ﭘـﺮﺗﻐـﺎﻟـﻰ در ﻧـﻬﺎﻳـﺖ‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﺎم ﭘﺮآوازه‬ ‫روى ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ اﻳﺮان ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻗﻌﻰ ﺷﺎن‬ ‫در آﺳـﻴﺎ ﺑـﺮﺳـﺎﻧﺪ اﻣـﺎ آن ﻃﻮر ﻛـﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻧـﺸـﺎن ﻣﻰ دﻫـﺪ‪ ،‬ﺑﻌـﻴـﺪ اﺳﺖ ﺑـﺎ‬ ‫ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﻴﻢ‪.‬‬ ‫***‬ ‫روى ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدى ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻛﺴﻰ‬ ‫ﻣﻰ داﻧﺪ رﻳﺎﺳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﻘﺶ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان‬ ‫ﺑﻪ ﮔـﻮﻧﻪ اى رﻗـﻢ ﺧﻮرد ﺗـﺎ او در ﻧﻬـﺎﻳﺖ روى ﺻـﻨﺪﻟـﻰ رﻳﺎﺳـﺖ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻓـﻮﺗﺒـﺎل‬ ‫ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و ﺑـﺮ اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻮﭼﻚ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻬﻢ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮدى ﻛﻪ اﻣﺮوز‬ ‫ﻫﻤـﮕﺎن ﻧﻴـﻚ ﻣﻰ داﻧـﻨﺪ در ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻓﻮﺗـﺒﺎل اﺧـﺘﻴﺎرى ﻧـﺪارد و در واﻗﻊ ﻧﻈـﺎره ﮔﺮ‬ ‫اﺗﻔـﺎﻗﺎت ﻣـﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﺮدى ﻛﻪ از رﻳـﺎﺳﺖ ﻓﻘـﻂ اﺳﻤـﺶ را‬ ‫ﻳﺪك ﻣﻰ ﻛﺸﺪ و در ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻫﺮ ﭘﺴﺘﻰ ﺑﻪ او ﻣﻰ آﻳﺪ ﺟﺰ رﺋﻴﺲ ﺑﻮدن‪ .‬ﺑﻠﻪ‪ ،‬روى‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻣﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺟﺎى ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻨﺪﻳﺪه ﺗﺎ دﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑ ﻪ ﻛ ﺎ ﻣﺶ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ‪.‬‬ ‫***‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﻛﻔﺎﺷـﻴﺎن ﻗﺮار ﺑـﻮد ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ ﻫـﻔﺘﻪ ﮔـﺬﺷﺘﻪ ﺑـﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑـﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺗـﻴﻢ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ اى ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﺶ در ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را‬ ‫ﺑﺮاى رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد و روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﺷـﺪ اﻣــﺎ ﻛـﻔـﺎﺷـﻴــﺎن ﺑـﻪ دﻟـﻴـﻞ ﺑــﻪ ﺗـﻌـﻮﻳـﻖ اﻓــﺘـﺎدن اﻳـﻦ ﺟـﻠــﺴـﻪ را اﻳـﻨـﮕــﻮﻧـﻪ ﺗـﺸـﺮﻳــﺢ‬ ‫ﻛﺮد‪»:‬ﻛـﺎرﻟﻮس ﻛـﻮﺋﻴـﺮوش ﻛﺎر داﺷـﺖ و اﻳﻦ ﺟﻠـﺴﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﻮﻳﻖ اﻓﺘـﺎد‪ «.‬واﻗﻌًـﺎ از‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻨﺪان ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎرى داﺷﺘﻴﺪ؟ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻳﺪ در ﺳﺎل‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻋـﻠﻰ آﻗﺎ ﻣﺘـﺤﻮل ﺷﻮد و ﻧﮕﺎﻫـﺶ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و اﺗـﻔﺎﻗﺎت اﻳﻦ رﺷـﺘﻪ ﺟﺬاب و‬ ‫ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻋﻮض ﺷﻮد؟ ﻧﻪ‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدﻳﺪ‪ ،‬زﻫﻰ ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫***‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻧﻤﻰ داﻧﺪ و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺷﺨﺺ اول ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻰ داﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮش‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎى ﺣﻀﻮرش در‬ ‫ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺿﺮﺑﺎت زﻳﺎدى ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ زده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﺗﻜﺮار ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ او ﻣﺸﺎوران ﻗﻮى و ﻛﺎر ﺑﻠﺪى ﻫﻢ‬ ‫ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻰ او را راﻫﻨﻤـﺎﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻣﺸـﻮرت ﻫﺎى درﺳﺖ ﺧﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﻗﺎى رﺋﻴﺲ ﻛﻤﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬ ‫***‬ ‫آﻗﺎى ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ در ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ اﻳﺸﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺟﻨﺎب ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن! ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﺪون‬ ‫ﺷﻚ ﻛـﺎر ﺧﻮب و ارزﻧﺪه اى ﺑﻮد ﻛـﻪ در ﻓﺪراﺳﻴـﻮن ﺷﻤﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧـﻜﺘﻪ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﻳـﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨـﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴـﻦ ﻧﺎم ﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ را ﺑﻠـﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ در‬ ‫دراز ﻣﺪت ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اى ﻛﻪ ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﻰ رود‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﻻزم را از ﻛﻮﺋﻴﺮوش و دﺳﺘﻴﺎراﻧﺶ ﺑﺒﺮد و ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺗﺤﻮﻟﻰ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬


‫ﭘﺰﺷﻚ ﺳﭙﺎﻫﺎن‪:‬‬ ‫ﺧﺴﺮو ﺣﻴﺪرى ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎزى ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى‬ ‫ﻣﻰ‪,‬رﺳﺪ‬

‫‪tÐ Ë« Ë Ábý ·dÞdÐ qU —uÞ tÐ È—bOŠ Ëd0š XOËbB ∫XHÖ ÊUNH+« ÊU¼UáÝ ‰U³ðu( rOð pýeÄ‬‬ ‫‪∫œd —UNþ« ¨È—bOŠ Ëd0š vU?L0ł XOF{Ë s¹dš¬ Á—UЗœ ÈË Æb?Ý—Åv È“UÝ—u² «dð qÐUI? t²H¼ È“UÐ‬‬ ‫‪È—bOŠ Ær¹œ«œ XŠ«d²Ý« Ë« tÐ “Ë— tÝ býUÐ dðÅXŠ«— ÊUʼnUOš tJ¬ È«dÐ U Ë t²(U¹ «— qU Èœu³NÐ Ëd0š‬‬ ‫‪Êb¹b VOݬ ¨Â“ô ÈU¼Åg¹U“¬ “« bF?Ð X¹UN —œ Ë X(dÖ —«dE nK² hB² pýeÄ tÝ X¹e¹Ë X×ð‬‬ ‫‪ÆXÝ« Ábý l(— qU —uÞ tÐ eO Xý«œ ö³E t ŸuNð XKUŠ Ë œ—œ tJM¹« sL{ Æbý bO¹Uð ‘«ÅtL−Lł‬‬

‫ﺑﺮ ﺟﺎى ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﺎزى ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣﻠﻮان اﻧﺰﻟﻰ‬

‫ﻃﻨﺰ ورزﺷﻰ‬

‫‪ ٤٠‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﻴﻦ روزﻫﺎ !‬ ‫درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺑﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎرﺟﻰ!‬ ‫▪ﻫﺎدﻳﺨﺎن‬ ‫▪ﻳـﻜﺸـﻨﺒـﻪ ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳـﻦ ‪» ، ١٤٣٠‬ﻛﻮﺋـﻴﺮوش« ﺳـﺮﻣﺮﺑـﻰ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﻴـﻢ‬ ‫ﻣﻠـﻰ ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﻣـﺎ ﭘﺲ از اﻧـﻌﻘـﺎد ﻗﺮار ﺑـﺎ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻓـﻮﺗﺒـﺎل ‪ ،‬ﺑﺎ ارﺳـﺎل ﻧﺎﻣـﻪ اى‬ ‫درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺿﺒـﻂ ﻛﻠـﻴﻪ ﺑـﺎزى ﻫﺎى ﻓـﻮﺗﺒﺎل ﺑـﺎﺷﮕـﺎﻫﻰ و ﻣـﻠﻰ در ﻫﻤـﻪ رده ﻫﺎى‬ ‫ﺳﻨﻰ در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى آﺳﻴﺎﻳﻰ ﺑﻌﻼوه ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل !‬ ‫‪ -٢‬ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎزﻳﻬﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ وى ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻰ‬ ‫ﺑـﺮاى ﺗــﻤـﺎﺷـﺎى ﻫــﻤـﻪ آﻧــﻬـﺎ را داﺷـﺘــﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ‪.‬ﺟــﻬـﺖ اﻧــﺠـﺎم اﻳـﻦ درﺧــﻮاﺳـﺖ‬ ‫»ﻛﻮﺋﻴﺮوش« اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود‪ ٢٠٠‬ﻧﻔﺮ را اﺳﺘﺨـﺪام ﻛﻨﺪ!‬ ‫از ﻃﺮف دﻳـﮕﺮ‪ ،‬ﭼﻮن اﻳـﻦ درﺧﻮاﺳﺖ در ﻗـﺮارداد »ﻛﻮﺋﻴـﺮوش« ﻧﻴﺎﻣـﺪه‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﻰ ﮔﺮدد ‪ .‬اﺣﺘﻤﺎل‬ ‫ﻣﻴﺮود ﺑﺎردﻳﮕﺮ‪٤٠٠-٣٠٠‬ﺻﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺮارداد ﻣﺘﻤﻢ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ »ﻛﻮﺋﻴﺮوش« ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!‬

‫ﭘﮋﻣﺎن ﻧﻮرى‪ :‬ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﺧﺖ ﻧﺒﻮدﻳﻢ‬ ‫ﭘﮋﻣﺎن ﻧﻮرى ﻛـﺎﭘﻴﺘﺎن ﺗﻴﻢ ﻣـﻠﻮان‬ ‫ﭘــﺲ از ﺷــﻜــﺴــﺖ در ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﻴــﻢ‬ ‫ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزى‬ ‫را ﺑــﻪ ﻛــﺎدر ﻓـﻨــﻰ و ﺑــﺎزﻳــﻜــﻨـﺎن ﺗــﻴــﻢ‬ ‫ﺷﻬﺮدارى ﺗـﺒﺮﻳﺰ ﺗﺒﺮﻳـﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ و‬ ‫اﻣﻴﺪوارم اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد‬ ‫را در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻴـﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﻳﻦ دﻳﺪار ﺑﺎزى‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و اﮔﺮ ﻗﺪر‬ ‫ﻓ ــﺮﺻ ــﺘ ــﻬ ــﺎﻳ ــﻤ ــﺎن را در ﻧ ــﻴ ــﻤ ــﻪ اول‬ ‫ﻣـﻰداﻧـﺴـﺘﻴـﻢ ﺷـﺎﻳـﺪ ﻧـﺘـﻴـﺠﻪ ﺑـﺎزى ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮى رﻗﻢ ﻣﻰﺧﻮرد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮد و ﺑﺎﺧﺖ دارد و ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺧﺖ را ﻧﺪارم ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى ﺳـﻌﻰ و ﺗﻼش زﻳﺎدى‬ ‫ﻛﺮد و ﻣﻮﻓـﻖ ﺷﺪ ﺑﺎزى را ﭘﻴـﺮوز ﺷﻮد و ‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز ﺣـﺴﺎس اﻳﻦ ﺑﺎزى را‬ ‫ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮﺷﻜﻞ اﻣﻴﺪوارم در ﺑﺎزى ﻫﻔﺘﻪ آﻳﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﭘﺎس ﻫـﻤﺪان ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴـﺠﻪ را ﺟـﺒﺮان ﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﻧﻮرى در ﻣـﻮرد ﺟﻮ‬ ‫ورزﺷﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﺎﺧﺖ ﺗﻴﻢ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣـﺎ ﻣـﺜـﻞ ﺑـﻌـﻀﻰ از آﻗـﺎﻳـﺎن ﻧـﻴـﺴـﺘـﻢ ﻛـﻪ ﺿـﻌـ^ ﺧﻮد را ﭘـﺸـﺖ ﻣـﺴـﺎﺋـﻞ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪاى ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ورزﺷﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ اﺗﻔـﺎﻗﺎﺗﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎزى رخ داد و ﻗﺪر ﻳﻘﻴﻦ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ زﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ اﻣﻴﺪوارم آن دﺳﺘﻪ از آدﻣﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزى ﻣﻠﻮان و ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﻣﺪام در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬ ‫ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﻻن ﻧﻴﺰ ﺟﺮات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده در‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺎزى ﺑـﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷـﻜﻞ ﻣﻦ اﺻﻼً دوﺳـﺖ ﻧﺪارم ﻛﻪ ﻓﻮﺗﺒـﺎل را ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪاى ادﻏﺎم ﻛﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﺴﺒﻴﻦ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار ﻣﻰﻛﻨﻢ‪.‬‬

‫»ﻛﻮل« ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺷﺪ‬ ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻬﺎﺟﻢ وﺳﺘﻬﺎم را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮف ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺲ از دﻳﺪار دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻨﺎ زده اﺳﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﻛﺎرﻟﺘﻮن ﻛﻮل ﭘﺲ از ﺗﺴﺎوى ﻳﻚ ﺑﺮ ﻳﻚ اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻏﻨﺎ در ورزﺷﮕﺎه‬ ‫وﻣﺒﻠﻰ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺮفﻫﺎﻳﻰ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ زد ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ‬ ‫دردﺳﺮ ﺳﺎز ﺷـﺪ‪ .‬او اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ را ﺗﻮﻃﺌﻪ اى از ﺳـﻮى دوﻟﺖ‬ ‫اﻧﮕـﻠﻴﺲ ﺧﻮاﻧـﺪ ﻛﻪ ﻗﺼـﺪ داﺷﺘﻪ ﻣـﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏـﻴﺮ ﻗﺎﻧـﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻳـﺪن‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﻣﻰ آﻳﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد‪ :‬اﻃﺮاف ورزﺷﮕﺎه وﻣﺒﻠﻰ ﭘﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻰ‬ ‫داﻧﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﺪار ﻳﻚ ﺗﻠﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آنﻫﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎ!‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﻢ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﭼﻠﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و در آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ‬ ‫ﺷﺪه در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﮔﻔﺘـﻪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ دﻳﺪارﻫﺎى‬ ‫دوﺳﺘـﺎﻧﻪ اى را ﺑـﺎ ﺗﻴـﻢ ﻫﺎى ﺷﺮق اروﭘـﺎﻳﻰ ﺗـﺮﺗﻴﺐ دﻫـﺪ ﺗﺎ ﻛـﺎرﮔﺮان ﻏـﻴﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ در اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ ﺷﻮﻧﺪ! دﻳﺪار دوﺳﺘﺎﻧﻪ آﻳﻨﺪه اﻧﮕﻠﻴﺲ‬ ‫ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ آﻟﺒـﺎﻧـﻰ و ﻳـﺎ ﻟـﻬـﺴـﺘﺎن ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد‪ .‬دوﻟـﺖ ﻣـﻰ ﺧـﻮاﻫـﺪ آنﻫﺎ را‬ ‫ﺑﺎزداﺷـﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑـﻬﺘﺮﻳـﻦ راه ﺑﺮاى اﻳﻨـﻜﻪ ﻛﺴـﻰ ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﺷﻚ ﻧﻜـﻨﺪ اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘﻴـﺮاﻫﻦ ﺗﻴـﻢ ﻣﻠﻰ اﻧـﮕﻠـﻴﺲ را ﺑﺮ ﺗـﻦ ﻛﺮده و ﺻﻮرﺗـﺘﺎن را رﻧـﮓ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﻚ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻨﺖ ﺟﻮرج را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻮل ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻨﺶ ﺗﺒﻌﻪ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ و ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ‬ ‫ﺣﺮفﻫﺎﻳـﺶ را از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎك ﻛـﺮده و اﻋﻼم ﻛﺮد‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺣﺮفﻫـﺎﻳﺶ‬ ‫ﺷﻮﺧـﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺗـﻤﺎم ﺑﺮادران ﻏﻨـﺎﻳﻰ اﻋﻼم ﻣﻰ ﻛـﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫـﻴﭻ‬ ‫وﺟﻪ اﻳـﻦ ﺣﺮف ﻫـﺎ را ﺟﺪى ﻧـﮕﻴـﺮﻧﺪ‪ .‬ﺷـﻤﺎ ﺑﺎزى ﺧـﻮﺑﻰ اراﺋـﻪ ﻛﺮدﻳـﺪ و‬ ‫ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺘـﺨﺎر ﻗﺎره آﻓـﺮﻳﻘـﺎ ﺷﺪﻳـﺪ‪ .‬ﺣﺮف ﻫﺎى ﻣـﻦ ﺑﻪ ﻫـﻴﭻ وﺟﻪ ﻧـﮋاد‬ ‫ﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻧﺒـﻮدﻧﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘـﻨﻰ اﺳﺖ ﻣﺒـﻠﻎ ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﻛﻮل اﻋﻼم ﻧﺸـﺪه وﻟﻰ در‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺗﺤﺎده آﻣﺪه ﻛـﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ‪ ١٣‬آورﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻳﻚ‬ ‫ورزﺷﻜﺎر را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺤـﺒﺖ ﻫﺎﻳﺶ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻰ ﻛـﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ راﻳﺎن ﺑﺎﺑـﻞ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻟﻴﻮرﭘـﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ داور‬ ‫دﻳﺪار ﻣﻨـﭽﺴﺘﺮ ﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ و ﻟـﻴﻮرﭘﻮل ‪ ١٠‬ﻫﺰار ﭘـﻮﻧﺪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺷـﺪ‪ .‬ﻛﻮﻳﻦ‬ ‫ﭘﻴﺘﺮﺳﻦ‪ ،‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﺮﻳﻜﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺣﺮفﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫زد از دﻳﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫رﻳﺒﺮى‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﻨﺲ را درك ﻧﻤﻰ*ﻛﻨﻢ‬ ‫ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻮﻧﻴﺦ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﺑﺎوارﻳﻰﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ‬ ‫و ﺑـﻪ ﺣﻤـﺎﻳـﺖ از ﻣﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﺷﮕـﺎه ﺧـﻮﻳﺶ ﭘـﺮداﺧـﺘﻨـﺪ‪.‬ﻓـﺮاﻧﻚ رﻳـﺒـﺮى اﻇﻬـﺎر‬ ‫داﺷﺖ‪ :‬از ﺑـﻮدن در ﻣﻮﻧﻴﺦ ﻟـﺬت ﻣﻰﺑﺮم و اﺣﺴـﺎس ﺧﻮﺷﻰ دارم‪ .‬اﻳﻨـﺠﺎ‬ ‫ﻫﻤـﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣـﻬﺮﺑﺎن ﻫـﺴﺘـﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔـﺮﻣﻰ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﻰﻛﻨـﻨﺪ‪ .‬دﻟﻴـﻠﻰ ﺑﺮ ﺗـﺮك‬ ‫ﺑﺎﻳﺮن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﺎرﻳﻮ ﮔﻮﻣﺰ ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬در ﺑﺎﻳﺮن ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫دارم‪ .‬اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻧﻘﺪر دﻟﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ﭘﺲ‬ ‫از ﺧـﺎﺗﻤـﻪ ﻣﺪت ﻗـﺮاردادم از ﻣـﻮﻧﻴـﺦ ﺟﺪا ﺷـﻮم‪ .‬اﻳـﻦ ‪ ٢‬ﺳﺘـﺎره ﻓﺮاﻧـﺴـﻮى و‬ ‫آﻟﻤـﺎﻧﻰ در ﻋـﻴﻦ ﺣﺎل از اوﻟـﻰ ﻫﻮﻳـﻨﺲ‪ ،‬ﻣﺪﻳـﺮ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻛﻪ ﺑـﺨﺎﻃـﺮ ﻛﻤـﻚ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ دوم ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻮﻧﻴﺦ ‪ ١٨٦٠‬ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮاداران ﺗﻴﻢ‬ ‫ﺳﺮخﭘﻮش واﻗﻊ ﺷﺪه‪،‬ﺣﻤـﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬رﻳﺒﺮى ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ‪ ٢٠١٥‬ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺨﻰﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ از ﻃﺮف ﻫﻮاداران‬ ‫ﺑﺎ ﻫـﻮﻳﻨـﺲ ﻛﻪ زﺣﻤـﺎت ﻓﺮاواﻧـﻰ در ﻗﺒـﺎل ﺑﺎﻳﺮن ﻛـﺸﻴـﺪه‪ ،‬درﺳﺖ ﻧﻴـﺴﺖ‪.‬‬ ‫رﻓـﺘﺎرى ﻛـﻪ درك ﻧـﻤـﻰﻛﻨـﻢ ﭼـﺮا ﺑـﻮﺟﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﻬﺎﺟـﻢ ﺑـﻠـﻨﺪﻗـﺎﻣـﺖ‬ ‫ژرﻣـﻦﻫﺎ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺳﺎل ‪ ٢٠١٣‬ﻗـﺮارداد دارد‪ ،‬ﻧـﻴـﺰ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮد‪ :‬ﺑﺎﻳـﺮن در ﺳـﺎﻳﻪ‬ ‫ﺗﻼشﻫﺎى اوﻟﻰ ﻫﻮﻳﻨﺲ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﻓﺮاواﻧﻰ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫او ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮزﻧﺪﮔﻰ ﺗﻴﻢ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ او اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮى ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﻓﻮﺗﺒ‬ ‫ﺎل اﻳﺮان‬

‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪ ٦‬ﺟﻤﺎدى اﻻول ‪ ١٠-١٤٣٢‬آورﻳﻞ ‪- ٢٠١١‬ﺷﻤﺎره ‪٤٩١٣‬‬

‫ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻰ در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺑﺎزى‬ ‫ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﺷـﻬﺮدارى ﺗـﺒﺮﻳـﺰ واﮔﺬار ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﺻﻼً‬ ‫ﻣﺴﺘﺤـﻖ اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺒﻮد و ﻛﺴـﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﺣـﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻰ در‬ ‫اﻳـﻦ دﻳـﺪار ﺑــﻮد در اﻳـﻦ ﺑـﺎزى ﻣـﻠـﻮان در ﺷـﺮاﻳــﻄـﻰ‬ ‫دروازه ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﮔﺸﻮده دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ دو‬ ‫ﮔﻞ ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ از روى اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮدى‬ ‫ﺑﺎزﻳـﻜﻨﺎن ﻣﻠـﻮان ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳـﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷـﻜﻞ ﻛﻪ در‬ ‫دﻗﻴـﻘﻪ ‪ ٤١‬ﺑﺎزى و در ﺷـﺮاﻳﻄـﻰ ﻛﻪ ﻣﻰرﻓـﺖ ﺗﻮپ‬ ‫آرام‪ ،‬آرام در دﺳﺘﺎن دروازهﺑﺎن ﻣﻠﻮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه درﺻﺪد دﻓﻊ ﺗﻮپ ﺑﺮآﻣﺪ‬ ‫ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم رﻓﻊ ﺗﻮپ ﺗﻌﺎدل ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﻬﻢ ﺧﻮرد‬ ‫و ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺎس ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎى ﺳﻌﻴﺪ دﻗﻴﻘﻰ‬ ‫رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﺗـﻴﻢ ﺷـﻬﺮدارى از اﻳـﻦ ﺗﻮپ ﺑـﺎد‬ ‫آورده ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﻮد ﺑﺮد و ﮔﻞ اول‬ ‫ﺑﺎزى را ﺑـﻪ ﺛﻤـﺮ رﺳﺎﻧـﺪ اﻣﺎ ﮔﻞ دوم ﺗـﻴﻢ ﺷـﻬﺮدارى‬ ‫درﺷـﺮاﻳـﻄﻰ ﺑـﻪ ﺛـﻤـﺮ رﺳﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎزى ﺑﻪ دﻗـﻴـﻘـﻪ ‪٩٠‬‬ ‫رﺳﻴﺪه ﺑـﻮد و در ﺣﺎﻟﻰ ﻫﺎﻓﻚ ﻣﻠـﻮان ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ‬ ‫ﺗﻮپ را ﻣﺸﺎﻳﻌﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ راﻫﻰ اوت ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺎدى‬ ‫ﻋﺰﻳﺰى ﺗﻮپ را راﻫﻰ ﻛﺮﻧﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻛﺮﻧﺮ ﺑﺮ‬ ‫روى دروازه ﻣﻠﻮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﻴﺶ ﺗﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﺷﻬـﺮدارى از روى ﺧﻂ ﺷﺶ ﻗﺪم و ﺑﺎﻻﺗﺮ از‬ ‫ﻣﻬـﺮان ﺟﻌـﻔﺮى ﮔﻞ ‪ ٣‬اﻣـﺘﻴـﺎزى و ﭘﻴـﺮوزى ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ آه از ﻧﻬﺎد ﻓﺮﻫﺎد‬ ‫ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎﻳﺪ زﻳﺮا در اﻳﻦ دﻳﺪار ﺳﺨﺖ و‬ ‫ﻧﻔﺴﮕﻴﺮ ﻛـﻪ ﻛﺴﺐ ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز آن ﺑﺮاى ﺗﻴﻢ ﻣـﻠﻮان‬

‫ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺗﻌﻮﻳﻀﻰ‬ ‫ﻓﺮﻫﺎد ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎرات‬ ‫ﻛﺎدر ﻓـﻨﻰ را ﺑـﺮآورده ﻧﻜـﺮدﻧﺪ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﭘـﺲ از ‪٤‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺮوزى ﻧـﻮار ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻴﻬﺎى ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮان و روﻧﺪ‬ ‫رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﻳـﻦ ﺗﻴﻢ ﭘﺎره ﺷـﺪ و ﻣﻠﻮان در ﺷﺮاﻳﻄـﻰ‬ ‫ﻼ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ دﻳﺪار ﺧﺎرج‬ ‫ﻛﻪ ﻛﺎﻣ ً‬ ‫از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺰﻟﻰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﺸﻢ اﻧـﺘﻈﺎر ﺑﺎزى ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘـﺎس‬ ‫ﻫﻤﺪان ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را در ﻛﻮرس‬ ‫ﻣﺪﻋﻴﺎن ﺑﺎﻻى ﺟﺪول ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺎه دارد‪.‬‬

‫در ﺣﺎﺷﻴﻪ‬

‫‪ -١‬ﭘ ـ ــﻴـ ـ ــﺶ از ﺷ ـ ــﺮوع ﺑ ـ ــﺎزى و ﺑ ـ ــﻪ ﭘـ ـ ــﺎس‬ ‫ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺮوس ﻗﺎﻳﻘﺮان‬ ‫ﻳــﻚ دﻗـﻴــﻘــﻪ ﺳــﻜـﻮت اﻋــﻼم ﺷــﺪ ﺿــﻤـﻦ اﻳــﻨــﻜــﻪ‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﻠـﻮان ﺑﻪ ﻳﺎد ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن ﻓﻘﻴﺪ ﺗﻴـﻢ ﻣﻠﻮان ﺑﺮ‬ ‫ﭘﺸﺖ ﭘﻴﺮاﻫﻨﻬﺎى ﺧﻮد ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻗﺎﻳﻘﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬در دﻗﻴـﻘﻪ ‪ ٢٥‬ﺑـﺎزى ﻳﻚ ﺳﻨـﮓ از ﭘﺸﺖ‬ ‫ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮان ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺮﻫﺎد ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ ﭘﺮﺗﺎب‬ ‫ﺷـﺪ ﻛــﻪ اﻳـﻦ ﺳــﻨـﮓ ﺑــﻪ ﮔـﺮدن ﻓـﺮﻫــﺎد ﭘـﻮرﻏــﻼﻣـﻰ‬ ‫ﺑﺮﺧـﻮرد ﻛﺮد و ﭘـﻮرﻏﻼﻣـﻰ ﻧﻘـﺶ ﺑﺮ زﻣـﻴﻦ ﺷـﺪ ﻛﻪ‬ ‫داور ﺑﺎزى ﺑـﺮاى دﻗﺎﻳـﻘﻰ ﺑـﺎزى را ﻣﺘـﻮﻗ^ ﻛـﺮد اﻣﺎ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳـﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى‬ ‫ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺑﺎ درﮔﻴﺮى ﻟﻔـﻈﻰ ﺑﺎ اﻋﻀـﺎى ﻛﺎدر ﻓﻨﻰ ﺗﻴـﻢ‬ ‫ﻣﻠﻮان ﺳﻌﻰ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻮاداران ﺗﺒﺮﻳﺰى‬ ‫داﺷﺖ اﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺪارﻛﺎت ﺗﻴﻢ‬

‫ﻣـﻠﻮان ﺑـﻪ ﻧـﻈـﺎر ﺑﺎزى ﺗـﺤـﻮﻳﻞ داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻛـﻤﻴـﺘـﻪ‬ ‫اﻧﻀﺒـﺎﻃﻰ در ﺧﺼﻮص اﻳـﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺼـﻤﻴﻢﮔﻴﺮى‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬در دﻗـﻴـﻘﻪ ‪ ٦١‬ﺑـﺎزى ﻛـﺎرﻟـﻮس ادواردو ‪-‬‬ ‫در ﻣﻴـﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ و در ﺷـﺮاﻳﻄﻰ ﻛـﻪ ﺗﻮپ در ﺟﺮﻳـﺎن‬ ‫ﺑﺎزى ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﻛﺘ^ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﭘﮋﻣﺎن ﻧـﻮرى ﻛﻮﺑﻴﺪ و در‬ ‫ﺷـﺮاﻳـﻄﻰ ﻛـﻪ آﻗـﺎى رﺣـﻴﻢ ﻣـﻬـﺮﭘـﻴـﺸﻪ در ﭼـﻨـﺪ ﻗـﺪﻣـﻰ‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ اﻣﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ داد در اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑـﺎزﻳﻜﻦ ﺗـﻴﻢ ﺷﻬـﺮدارى ﻫﻴﭻ ﻛـﺎرى ﻧﺸﺎن ﻧـﺪﻫﺪ و‬ ‫ﻓﻘـﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺬﻛـﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳـﻜﻦ ﺗﻴـﻢ ﺷﻬﺮدارى اﻛﺘـﻔﺎ‬ ‫ﻛﺮد‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﮔـﺰارﺷـﮕـﺮ ﺷـﺒﻜـﻪ ﺗـﻠـﻮﻳـﺰﻳـﻮﻧـﻰ ﺗـﺒﺮﻳـﺰ در‬ ‫ﺷــﺮاﻳ ــﻄــﻰ ﻛ ــﻪ اﻳــﻦ ﺑ ــﺎزى از دو ﺷــﺒ ــﻜــﻪ اﺳــﺘ ــﺎن‬ ‫آذرﺑـﺎﻳـﺠﺎن و ﮔـﻴـﻼن ﭘـﺨـﺶ ﻣـﻰﺷﺪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻧـﺤـﻮ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﺳﻌﻰ داد ﺟﻮ ورزﺷﮕﺎه را ﺑـﺴﻴﺎر ﻋﺎدى و‬ ‫آرام ﺟـﻠـﻮه دﻫـﺪ زﻳـﺮا او در دﻗـﻴـﻘـﻪ ‪ ٢٥‬ﺑـﺎزى و در‬ ‫ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻮد و ﺳﻨﮓ‬ ‫ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه در دﺳﺘﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزى ﺑﻮد ﺳﻌﻰ داﺷﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ ﺑﻰدﻟﻴﻞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮرده اﺳﺖ و در‬ ‫ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﺑﺎزى ﻛﺮدن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺷﻮك ﺑﻪ ﺑﺎزى‬ ‫وارد ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻤﻼت ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى ﺑﺮ روى‬ ‫دروازه ﻣﻠﻮان ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ او در دﻗﻴﻘﻪ ‪ ٦٥‬و در‬ ‫ﺷﺮاﻳـﻄﻰ ﻛـﻪ ﺑﺎزﻳـﻜﻦ ﺷـﻬﺮدارى ﺑﺎ ﻛـﺘ^ ﺑـﻪ ﺳﻴـﻨﻪ‬ ‫ﭘﮋﻣـﺎن ﻧﻮرى ﻛﻮﺑـﻴﺪه ﺑﻮد ﺑـﺎز ﻫﻢ ﺳـﻌﻰ داﺷﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗـﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ اﻟﻘﺎء ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﭘﻴـﺘﺎن ﻣﻠﻮان‬

‫ارﺳﻄ‬ ‫ﻮ ﻋﺰﺗﻴﺎن‬ ‫ﺧﺒ‬ ‫ﺮﻧﮕﺎر اﺑﺮا‬ ‫ر ورزﺷﻰ‬ ‫در اﻧﺰﻟﻰ‬

‫ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻛﺘ^ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺷﻬﺮدارى ﻛﻮﺑﻴﺪه اﺳﺖ‬ ‫در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزى ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ‬ ‫ﺳـﺮﻣﺮﺑـﻰ ﺗﻴـﻢ ﻣﻠـﻮان در ﺣﺎل ﺗـﺮك ورزﺷـﮕﺎه ﺑـﻮد‬ ‫ﮔـﺰارﺷﮕـﺮ ﺑـﺎزى در ﻋﻴـﻦ ﻧـﺎﺑﺎورى و ﺑـﺎ ﺗـﻮﻫﻴـﻦ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻣﻠﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ ﻣﺠﺪدًا‬ ‫ﺑـﻪ زﻣﻴـﻦ ﻧﺨـﻮرد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮﺣﺎل و در ﺷـﺮاﻳﻄـﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑـﺎزى ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺴـﺘـﻘـﻴـﻢ ﺑـﺮاى ﻫﺰاران ﺑـﻴـﻴـﻨـﻨـﺪه‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ در ‪ ٢‬اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻴﻬﻤﺎن در ﺣﺎل‬ ‫ﭘﺨﺸﺲ اﺳـﺖ از ﻳﻚ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﻳـﺰﻳﻮﻧﻰ ﺑﻌﻴﺪ‬ ‫اﺳـﺖ ﻛﻪ اﻳـﻨﮕـﻮﻧﻪ ﺳـﺮﻣـﺮﺑﻰ ﺗـﻴﻢ ﻣـﻴﻬـﻤـﺎن را ﻣﻮرد‬ ‫ﺗـﻤﺴـﺨـﺮ ﻗﺮار دﻫـﺪ ﺿـﻤـﻦ اﻳﻨـﻜـﻪ ﺑﻪ ﻧـﻈـﺮ ﻣﻰآﻣـﺪ‬ ‫ﮔﺰاﺷـﮕﺮ ﺗـﻠﻮﻳـﺰﻳﻮﻧـﻰ ﺑﺎزى ﺑـﻪ ﻫﺮ ﻧﺤـﻮ ﻣﻤـﻜﻦ از‬ ‫ﻣﻴـﺰﺑﺎﻧـﻰ ﺗﻴـﻢ ﻣﻠﻮان در ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻴـﻢ ﺗﺮاﻛـﺘﻮرﺳﺎزى‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ دﻟﺨﻮر ﺑﻮد و دﻟﺶ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻣـﻤﻜـﻦ از ﺷﺮﻣـﻨـﺪﮔﻰ ﻣـﻠﻮاﻧـﻴﻬـﺎ ﺑـﻴﺮون ﺑـﻴﺎﻳـﺪ و ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳ^ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻰ از ﻣﺮﺣﻮم‬ ‫ﺳـﻴﺮوس ﻗـﺎﻳﻘـﺮان ﻧﻤـﻮد ﻛﻪ ﺣـﺎﻻ ﻛﻰ و ﭼـﻪ وﻗﺖ‬ ‫ﮔﺰاﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺷﺒﻜﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺮوس‬ ‫ﻗـﺎﻳـﻘﺮان ﭼـﻨـﻴـﻦ ﺧـﺎﻃﺮاﺗـﻰ را داﺷـﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻌـﻠـﻮم‬ ‫ﻧﻴـﺴﺖ اﻣﺎ آﻧـﭽﻪ ﻛـﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣـﺒﺮﻫﻦ و ﭘـﻴﺪا ﺑﻮد اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزى را‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﺎزى ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺑــﺮار ورزﺷ ــﻰ ‪ :‬ﻣــﺎ آﻣ ــﺎدﮔــﻰ درج ﻧــﻈ ــﺮات‬ ‫ﺧـﺒـﺮﻧـﮕـﺎراﺑـﺮار ورزﺷـﻰ در ﺗـﺒـﺮﻳـﺰ و ﻳـﺎ ﻣـﺴـﺌـﻮﻟـﻴـﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دارﻳﻢ‪.‬‬

‫¼‪XÝ« XÝ UN¹“UÐ ÂU9 vU¹UÄ ÈU¼Åt²H¼ —œ ∫vMOUð ÈœU‬‬ ‫ﻫﺎدى ﺗـﺎﻣﻴـﻨﻰ ﻣـﺪاﻓﻊ ﻣـﻠﻮان ﺑـﻌﺪ از‬ ‫ﺑـﺎزى ﺗﻴـﻤﻬـﺎى ﺷﻬـﺮدارى ﺗﺒـﺮﻳﺰ و ﻣـﻠـﻮان‬ ‫ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎ‬ ‫اﺑـ ــﺮار ورزﺷ ــﻰ ﮔـ ــﻔ ــﺖ‪ :‬در روزى ﻛـ ــﻪ‬ ‫ﻣﻰﺗـﻮاﻧﺴﺘـﻴﻢ ﺑـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز از ﻣﻴﺪان ﻣـﺴﺎﺑﻘـﻪ‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﻮﻳـﻢ اﻣﺎ در واﭘﺴﻴﻦ دﻗﺎﻳـﻖ ﺑﺎزى‬ ‫ﮔﻞ ﺧـﻮردﻳﻢ و ﺑﺎزى را واﮔـﺬار ﻛﺮدﻳـﻢ و‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزى ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎوى‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ زﻳﺒﺎﻳﻰﻫﺎى‬ ‫ﻓــﻮﺗـﺒــﺎل ﺑـﻪ ﻫــﻤــﻴـﻦ اﺗــﻔـﺎﻗــﺎت ﻏــﻴـﺮﻗــﺎﺑـﻞ‬ ‫ﭘــﻴــﺶﺑــﻴــﻨــﻰ اﺳــﺖ و ﻣــﻦ اﻳــﻦ ﺑــﺮد را ﺑــﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣـﺮﺑﻰ ﺗـﻴﻢ ﺷـﻬﺮدارى و ﺑـﺎزﻳﻜـﻨﺎن اﻳـﻦ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻢ‬ ‫ﻛﻪ در روز ﺑﺎزىﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮدارى ﻫﻮاداران‬ ‫ﺧـﻮب ﺗـﺒـﺮﻳـﺰى ﻛـﻪ از ﺑـﻬـﺘـﺮﻳـﻦ ﻫـﻮاداران‬ ‫ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻠﻴﻤﻰ‬

‫ﻫـﻤـﮕـﻰ از ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه راﺿـﻰ‬ ‫ﺑـﺎﺷـﻨـﺪ و ﻣـﻦ اﻣـﻴـﺪوارم ﺑـﻪ ﻟـﻄـ^ ﺧـﺪا و‬ ‫دراﻳﺖ ﻛﺎدر ﻓﻨﻰ و ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﺑﭽﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺘـﻮاﻧﻴـﻢ ﺟﺎﻳـﮕﺎه در ﺧـﻮر ﺷﺄن ﻣﻠـﻮان در‬ ‫ﺟـﺪول ﺑـﻪ دﺳﺖ آورده و دل ﻫـﻮاداران را‬ ‫ﺷﺎد ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺗﺎﻣﻴﻨﻰ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣـﻠﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﺪر ﻳﻘﻴﻦ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺮﺑـﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﻣﻠﻰ ﻣﺎ ﻛـﻤﻚ‬ ‫ﻛﻨﺪ و ﻣﻦ اﻣﻴﺪوارم ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻴﻤﻬﺎى ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮى داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑـﺎﺷــﺪ و ﺗـﻤــﺎم ﻛـﺴـﺎﻧــﻰ را ﻛـﻪ ﻣــﺴـﺘـﺤــﻖ‬ ‫ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣـﻠـﻰ دﻋـﻮت ﻛـﻨﺪ ﺗـﺎﻣـﻴـﻨـﻰ در ﺧـﺼـﻮص‬ ‫ﺑﺎزى ﻫﻔـﺘﻪ آﻳﻨﺪه در ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎس ﻫـﻤﺪان‬ ‫ﮔـﻔﺖ‪ :‬در ﻫـﻔﺘـﻪﻫﺎى ﭘـﺎﻳﺎﻧـﻰ ﻟـﻴﮓ ﺑـﺮﺗﺮ‬

‫اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻰﺷـﻮﻧﺪ از ﺟـﺎﻧﺐ‬ ‫ﻋـﺪهاى ﻣــﻌـﻠـﻮم اﻟــﺤـﺎل ﺗـﺤــﺮﻳـﻚ ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣـﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺗـﻔﺎﻗﺎﺗﻰ در اﻳـﻦ ﺑﺎزى‬ ‫رخ داد ﻛـﻪ اﺻــﻼً زﻳـﺒـﻨـﺪه ﻣــﺮدم ﺧـﻮب و‬ ‫ﺧـﻮﻧـﮕـﺮم ﺗـﺒـﺮﻳـﺰ ﻧـﺒـﻮد‪ .‬ﺗﺎﻣـﻴـﻨـﻰ در ﻣـﻮرد‬ ‫ﻧﺘﺎﻳـﺞ اﺧﻴﺮ ﺗﻴـﻢ ﻣﻠﻮان در ﻧﻴـﻢ ﻓﺼﻞ دوم‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺗـﻴــﻢ ﻣـﻠـﻮان در اﻳــﻦ ﻓـﺼـﻞ ﺻــﻤـﻴـﻤــﺖ و‬ ‫ﻳﻜﺪﻟﻰ ﻣﻴﺎن ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن و ﻛﺎدر ﻓﻨﻰ و ﻛﺎدر‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺗﻴﻢ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮان ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗـﻴـﻤـﻰ ﺑـﺎﺷــﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻮل ﻳـﻚ ﻓـﺼـﻞ ﻫـﻴـﭻ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪاى در اﻳﻦ ﺗﻴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‬ ‫و ﻫﻤـﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﻴـﻢ ﻓﻘﻂ و ﻓـﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻜـﺮ‬ ‫ﻣـﻮﻓـﻘﻴـﺖ ﺗـﻴـﻢ ﻫـﺴـﺘﻨـﺪ و ﻫـﻤـﻴـﻦ اﻣـﺮ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮاداران ﻣﻠﻮان ﻫﻢ‬

‫از وﺳﺘﻬﺎم ﺗﺎ ﭼﻠﺴﻰ؛ ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﺑﻪ داد ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ رﺳﻴﺪ!‬

‫ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎزﻳﻬﺎى ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺗﻴﻢ ﭘﺎس‬ ‫ﻫـﻤـﺪان ﻫـﻢ ﻗـﺪر ﻳـﻘـﻴـﻦ ﺑـﺮاى ﭘـﻴـﺮوزى و‬ ‫ﻛـﺴﺐ ‪ ٣‬اﻣـﺘـﻴﺎز ﺑـﻪ اﻧـﺰﻟﻰ ﺧـﻮاﻫـﺪ آﻣﺪ و‬ ‫ﻗـﺪر ﻳﻘـﻴـﻦ روز ﺳـﺨﺘـﻰ در ﻣـﻘـﺎﺑﻞ ﭘـﺎس‬ ‫ﻫﻤﺪان ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑـﺎ ﺣـﻀـﻮر ﻣـﺠـﺪد ﻣﺪﻳـﺮروﺳـﺘـﺎ اﻳـﻦ ﺗـﻴـﻢ‬ ‫ﻣﺠﺪدًا اﺣﻴـﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى‬ ‫ﻛﺴﺐ ‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎزى ﺗﻼش زﻳﺎدى اﻧﺠﺎم‬ ‫دﻫﻴﻢ و اﻟـﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨـﻜﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ‬ ‫ﺑــﺎزى ﻣــﻴــﺰﺑــﺎن ﻫــﺴــﺘــﻴـﻢ و از ﺣــﻤــﺎﻳــﺖ‬ ‫ﻫـﻮاداراﻧﻤـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧـﻮردارﻳﻢ از ﺷـﺎﻧـﺲ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮاى ﭘﻴﺮوزى ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻴﻢ و‬ ‫اﮔـﺮﻣﻰﺧـﻮاﻫـﻴﻢ ﺧـﻮدﻣـﺎن را ﺑﻪ رﺗـﺒﻪﻫـﺎى‬ ‫ﺑ ـ ــﺎﻻﺗ ـ ــﺮ ﺟ ـ ــﺪول ﺑ ـ ــﺮﺳ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻴـ ـ ــﻢ ﺑ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺪ‬ ‫ﻫﺮ ‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﺎزى را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻫﻔﺘﻪ رؤﻳﺎﻳﻰ ﺑﺮاى روﻧﻰ و ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ‬ ‫وﻳﻦ روﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﺖﺗﺮﻳﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﺘﻬﺎم‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﻨـﭽـﺴـﺘـﺮﻳـﻮﻧﺎﻳـﺘـﺪ ﺷـﻜـﺴـﺖ ‪٢‬‬ ‫ﺑﺮﺻﻔـﺮ را ﺑﻪ ﭘﻴـﺮوزى ‪ ٤‬ﺑﺮ‪ ٢‬ﺑﺪل ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ‬ ‫ﻓﺤﺎﺷﻰ ﭘـﺲ از ﺑـﻪ ﺛـﻤـﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﮔـﻞ ﺳـﻮم ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ‪ ٢‬ﺟﻠﺴﻪاى را ﺑﺮاى او ﺑﻪ ﺑﺎر آورد‪.‬‬ ‫ﺧـﻮﺷﺒﺨـﺘـﻰ ﻳـﻮﻧﺎﻳـﺘـﺪ و ﻓـﺮﮔـﻮﺳﻦ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻪ دﻳﺪار ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫اروﭘﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼـﺮا ﻛﻪ وﻳﻦ روﻳﻦ ﺑﺎ ﺗـﻚ ﮔـﻞ‬ ‫ﺧﻮد در اﺳﺘﻤﻔﻮردﺑﺮﻳﺞ ﻛﺎرى ﻛﺮد ﺗﺎ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ‬ ‫ﺳــﺮخ ﭘ ــﺲ از ‪ ٩‬ﺳــﺎل ﺑــﺎ ﭘ ـﻴ ــﺮوزى از ﻟ ـﻨــﺪن‬ ‫ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ رؤﻳﺎﻳﻰ ﻫﻔﺘﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ‬ ‫و ﭘﻴﺮوزى‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد!ﻳﻚ‬ ‫ﻫـ ـ ـﻔـ ـ ـﺘ ـ ــﻪ رؤﻳـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻰ ﺑـ ـ ــﺮاى وﻳـ ـ ــﻦ روﻧ ـ ــﻰ و‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘـﺮﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ! ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﻜـﺴـﺖ ‪ ٢‬ﺑﺮﺻﻔـﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﺳﺘﻬﺎم در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻰوﻳﻜﻢ ﻟﻴـﮓ ﺑـﺮﺗـﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزى ‪ ٤‬ﺑﺮ‪ ٢‬از ﻳﻚﺳﻮ و ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺮوزى‬ ‫ﻳﻚﺑﺮﺻﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻟﻴﮓ‬ ‫ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ در اﺳـﺘـﻤـﻔـﻮردﺑﺮﻳﺞ از ﻃـﺮف‬ ‫دﻳﮕـﺮ‪ ،‬ﺑـﻪ روﺷﻨﻰ ﺑﺮ ادﻋﺎى ﺑـﺎﻻ ﻣـﻬـﺮ ﺗـﺄﻳـﻴـﺪ‬ ‫ﻣ ـﻰزﻧــﺪ‪ .‬در ﻓ ـﺼــﻞ رو ﺑ ــﻪ ﭘ ــﺎﻳ ــﺎن ﻓ ــﻮﺗ ـﺒ ــﺎل‬ ‫اﻧﮕﻠﻴﺲ‪ ،‬ﺷﺎﮔﺮدان آﻟﻜﺲ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد‬ ‫ﻋﺪم اراﻳﻪ ﺑﺎزى زﻳﺒﺎ‪ ،‬از ﻣﻨﻈﺮ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ‪،‬‬ ‫اﻣ ــﺎ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜ ــﺮد ﺑ ـﺴـ ـﻴ ــﺎر ﺧ ــﻮﺑ ــﻰ ﺑ ــﺮ ﺟ ــﺎى‬ ‫ﻧـﻬـﺎدهاﻧــﺪ؛ﺣ ـﻀــﻮر در ‪ ٣‬ﺟـﺒ ـﻬــﻪ داﺧ ـﻠــﻰ و‬ ‫ﺧﺎرﺟﻰ‪ ،‬از ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و ﺟﺎم ﺣﺬف اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﻴﮓ ﻗـﻬـﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ‪ ،‬اﻳﻦ ﻋﻤـﻠـﻜـﺮد‬ ‫ﺧـﻮب را ﺑﻪ درﺳﺘـﻰ ﺗـﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰ ﻛـﻨـﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻴﺎن اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻫﺮ اﻧﺪازه‬ ‫ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و در ورزﺷﮕﺎه اوﻟﺪﺗﺮاﻓﻮرد ﺧﻮب‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫اﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻫﻢ رﻳﺨﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻗـﺎﻋـﺪهاى ﺑـﻮدﻳﻢ ؛ ﭘـﻴـﺮوزى ﭘـﺮﮔـﻞ و درﻋـﻴـﻦ‬ ‫ﺣﺎل ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و »ﺷﺨﺼـﻴـﺖ‬ ‫ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ« در ﺧﺎﻧﻪ وﺳﺘﻬﺎم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻄ^ آن‬ ‫ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را در ﺻﺪر ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻛﺮد ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﺎﻟﻰ را در‬ ‫ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ رﻗﻢ زد‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ‪٩‬‬ ‫ﺳـﺎل ‪ ،‬ﺷ ـﻴــﺎﻃ ـﻴــﻦ ﺳــﺮخ در ﻏـﺮب ﻟ ـﻨــﺪن در‬ ‫ورزﺷﮕﺎه اﺳﺘﻤﻔﻮردﺑﺮﻳﺞ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزى از ﻣﻴﺪان‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ؛ ﭘﻴﺮوزى ﻳﻚ ﺑﺮﺻﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﻳﻚﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭼـﻠـﺴـﻰ ‪ ،‬ﺣـﺮﻳـﻔــﻰ ﻛــﻪ در ﺳــﺎﻟ ـﻬــﺎى اﺧ ـﻴــﺮ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺴـﺖ را ﺑﻪ ﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛـﺮده‬ ‫از ﺟﻤـﻠـﻪ ﭘـﻴـﺮوزى ‪ ٢‬ﺑﺮﻳـﻚ در ﻣـﺮﺣـﻠـﻪ رﻓـﺖ‬ ‫ﻟـﻴـﮓ ﺑـﺮﺗـﺮ در اﺳـﺘـﻤـﻔــﻮردﺑـﺮرﻳـﺞ ﻧـﻪ ﺗـﻨـﻬـﺎ در‬ ‫راﺳﺘﺎى ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻟﻴﮓ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫اروﭘـﺎ ﺑـﺎارزش ﺗـﻠـﻘـﻰ ﻣـﻰﺷـﻮد ﺑـﻠـﻜـﻪ از ﻧـﻈــﺮ‬ ‫روﺣــﻰ و ﺣ ـﻴ ـﺜ ـﻴ ـﺘــﻰ ﻧ ـﻴــﺰ ﺑــﺮاى ﻓــﺮﮔ ــﻮﺳــﻦ و‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎل‬

‫ﺑﻴ‬ ‫ﻦاﳌﻠﻞ‬

‫او ﮔﻔﺖ ‪ »:‬ﻧـﻮﻋـﻰ واﻛﻨﺶ دﻳـﻮاﻧﻪ وار و ﺧـﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺑﻮد و در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﻓﺮد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎﺻـﻰ را ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘـﻪ و ﻋـﺬر ﺧـﻮاﻫـﻰ‬ ‫ﻣﻰ ﻛﻨﺪ« اﻣﺎ ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮد و ﻓﺪراﺳﻴﻮن در رأى‬ ‫ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻓـﺮﮔﻮﺳﻦ در دﻳﺪار ﺳﻨﺘـﻰ‬ ‫ﺑﺎ »ﺳﻴﺘﻰ« ﻳﻚ ﻣـﻬـﺮه اﺻﻠـﻰ ﺧـﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ از ﺑﺪﺷﺎﻧﺴـﻰ ﻳـﻮﻧﺎﻳﺘـﺪ ‪،‬‬ ‫ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ آن واژه ﻣﻌﺮوف و راﻳﺞ در زﺑﺎن‬ ‫اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻰ ‪ F‬ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﺣﺮف‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻳﻌﻨﻰ »‪ «F‬ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮى‬ ‫ﻣـ ـﺘـ ــﺮادف ﻳ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎرت ﺑـ ـﻬـ ـﺘـ ــﺮ ﺑـ ــﻪ ذﻫـ ــﻦ‬ ‫دﺳـﺖاﻧـﺪرﻛــﺎران ﻓـﺪراﺳـﻴـﻮن »ﻣـﺘـﺒـﺎدر« ﺷــﺪه‬ ‫اﺳﺖ!‬

‫ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘﻪدار؛‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﻌﺪى؟‬

‫ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ‬ ‫ﻛـﻪ ﺑـﺎﻟـﻘــﻮه ﻣـﻰ ﺗــﻮاﻧـﺪ در دﻳـﺪار ﺑــﺮﮔـﺸــﺖ در‬ ‫اوﻟـﺪﺗـﺮاﻓـﻮرد در ﺳﻪﺷـﻨـﺒـﻪ ﭘـﻴـﺶرو ﻧـﻴـﺰ ﻧـﻘـﺶ‬ ‫ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺎزى ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ ٨‬ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ‪ ٧‬ﮔﻞ‬

‫در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪاى در ﻟﻨﺪن‬ ‫در واﻗﻊ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ‪ ٢‬ﺗﻴﻢ ﭘـﺎﻳـﺘـﺨـﺖ‪ ،‬وﺳـﺘـﻬـﺎم و‬ ‫ﭼﻠﺴﻰ در ﻛﻨـﺎر ﺷـﺮاﻳﻂ روﺣﻰ و ﺗﺎﻛﺘـﻴـﻜـﻰ‪،‬‬ ‫ﺗـﻴـﻤــﻰ ﻧ ـﻤــﻰ ﺗــﻮان و ﻧـﺒــﺎﻳــﺪ از ﻧ ـﻘــﺶ ﺧــﺎص‬ ‫»وﻳﻦروﻧﻰ« ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﮔﺬر ﻛﺮد؛ در دﻳﺪار ﺑﺎ‬ ‫وﺳﺘﻬﺎم و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺎ ﮔﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺳـﻮد ﺣﺮﻳ^ واﮔﺬار ﻛـﺮده ﺑﻮد ‪ ،‬ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑـﺎ‬ ‫»ﻫـﺖﺗــﺮﻳــﻚ« روﻧـﻰ و ﺗــﻚ ﮔــﻞ ﺑــﺮﺑــﺎﺗــ^‪،‬‬ ‫ﺷﺮاﻳـﻂ را ﺑﻪ ﺳـﻮد ﺧﻮد ﻋﻮض ﻛـﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴـﺎن ‪ ٢‬ﮔﻞ ﻧﺨﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﻮﺳﻂ روﻧﻰ ﺑﻪ ﺛـﻤـﺮ‬ ‫رﺳﻴﺪ از ﻧﻈـﺮ روﺣﻰ ‪ ،‬ﻛﻔﻪ ﺗـﺮازو را ﻛﺎﻣﻼ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﻮد ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ آن در‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزى ‪ ٤‬ﺑﺮ‪ ٢‬ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ‬ ‫ﺳﺮخ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ‪ .‬از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ‬ ‫‪ ،‬روﻧﻰ ﻛـﺎرى ﻛـﺮد ﻛﻪ ﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﺑـﺘـﻮاﻧﺪ ﭘـﺲ از‬ ‫‪ ٩‬ﺳﺎل ﺑﺎ دﺳﺖﭘﺮ از اﺳﺘـﻤـﻔـﻮردﺑﺮﻳﺞ ﺧـﺎرج‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬روﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﺎ ﭼﺮاغ‬ ‫ﺧﺎﻣﻮش و زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮﺑﺎﺗ^ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﺮد‪،‬‬ ‫در ‪ ٨‬ﻣـﺴـﺎﺑـﻘـﻪ اﺧـﻴـﺮ ﻳــﻮﻧـﺎﻳـﺘــﺪ‪ ٧ ،‬ﺑـﺎر دروازه‬

‫ﺣﺮﻳﻔـﺎن را ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﮔـﻞ‬ ‫ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻠﺴﻰ ﺟﺪا از ارزش و اﻫﻤﻴﺘﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺑـﺮاى ﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻴـﺜـﻴـﺘـﻰ و ﺻـﻌـﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺮاى روﻧﻰ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫رﻛﻮرد ﻳﻜﻰ از ﺑـﺰرﮔﺎن ﻣﻨﭽﺴﺘـﺮﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﻌﻨـﻰ‬ ‫روﺑـﻰ؟؟ ﭼـﺎرﻟـﺘـﻮن در ﺻـﺤـﻨـﻪ ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل اروﭘـﺎ‬ ‫ﺷـﻜـﺴـﺘـﻪ ﺷـﻮد؛ وﻳـﻦ روﻧـﻰ اﻳـﻨـﻚ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﺛـﻤـﺮ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪن ‪ ٢٣‬ﮔﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﺮاﻫﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ‪ ،‬رﻛﻮردار‬ ‫ﮔﻠﺰﻧﻰ در ﺟﻤﻊ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺳﺮخ در ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﻳﺪ‬

‫و آن ﺣﺮف ﻣﻌﺮوف »‪!...«F‬‬

‫وﻳـﻦ رﻧﻰ در ﻛﻨﺎر ﻛـﻴـﻔـﻴـﺖ ﺑـﺎزىاش ﺑﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ روﺣﻰ و رﻓﺘﺎر ﮔﺎه ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﻰ ﻛﻪ‬ ‫دارد ﻧﻴﺰ ﺟﺎى ﺧﺎﺻﻰ در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺰﻳﺮه دارد؛‬ ‫ﺑﺪون ﺗـﺮدﻳﺪ در ﻃـﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﻳـﺮ دﺳـﺖ‬ ‫ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ‪ ،‬روز ﺑﻪ روز از ﻫـﺮ ‪٢‬‬ ‫ﻣﻨﻈﺮ در ﺣﺎل دﮔـﺮﮔـﻮﻧﻰ و اﺻﻼح ﮔﺎم ﺑـﺮﻣﻰ‬ ‫دارد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ »وﻳﻦ روﻧﻰ« ذات ﻧﺎآرام‪،‬ﻧﺎم‬ ‫ﻣﺘﻌـﺎرف و رﻓﺘﺎر ﺧﺸـﻦ ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ‬ ‫اﺻﻞ روﺣﻰ از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﻧـﺨـﻮاﻫـﺪ داد‪.‬‬ ‫ﻣـﺸـﻜـﻼت و ﻣـﺤـﺮوﻣﻴـﺖﻫـﺎﻳـﻰ ﻛـﻪ روﻧـﻰ در‬ ‫ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮرش در ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ رﻗﻢ‬ ‫زده ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻى ﺑﺎزىاش از ﺳﻮى‬ ‫ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻰ ﻓﻴﻔﺎ‬

‫و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻧﮕﻠﻴﺲ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮاى ﻧﺎدﻳﺪه‬ ‫اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻳﺎ دﺳﺖ ﻳﺎزﻳﺪن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر »ﻛﺞدار و‬ ‫ﻣﺮﻳﺰ« در ﻗﺒﺎل روﻧﻰ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎرﻫﺎ‬ ‫او را ﻣـﺠـﺎزات ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛـﻪ آﺧـﺮﻳـﻦ آن ﻫـﻢ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ »ﻫﻔﺘﻪ رؤﻳﺎﻳﻰ« ﺑـﺮﻣﻰﮔﺮدد؛ در ﺧﺒﺮﻫﺎ‬ ‫آﻣـﺪه روﻧﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓـﺤـﺎﺷـﻰ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ دورﺑـﻴـﻦ‬ ‫ﺗـﻠـﻮﻳـﺰﻳـﻮن ﭘـﺲ از ﭘـﺎﻳـﺎن دﻳـﺪار ﺑـﺎ وﺳـﺘـﻬـﺎم ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎزات روﺑﺮو ﺷـﺪه اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ رﻫﮕﺬر‬ ‫ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻠﻰﭘﻮش ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ‪ ،‬دﻳﺪار ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻮﻻم در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻰودوم ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ را از دﺳﺖ‬ ‫داد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﻀﻮر در ﻧﻴﻤﻪﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺎم‬ ‫ﺣﺬﻓﻰ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﻴﺘﻰ در ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪» .‬ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺛﻤﺮ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪن ﮔﻞ ﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﺘﻬﺎم در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ‬ ‫دورﺑﻴﻦﻫﺎى ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ روى رﻓﺘﺎ روﻧﻰ»زوم«‬ ‫ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺎآرام ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر‬ ‫واژه ﻣﻌﺮوف و ﻣﺘﻌـﺎرف زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺣﺮف »‪ «F‬ﺷـﺮوع ﻣﻰﺷـﻮد را ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠـﻨـﺪ‬ ‫ﺗﻜﺮار ﻛﺮد‪ «.‬ﺧﺒﺮﮔﺰارىﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﺘﻦ‬ ‫ﺑﺎﻻ‪ ،‬اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰ ﻛـﻨـﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺪراﺳﻴـﻮن ﻓﻮﺗﺒـﺎل‬ ‫اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑـﺎ واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳـﻊ روﻧﻰ را از ﺣﻀﻮر‬ ‫در ‪ ٢‬ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻌﺪى ‪ ،‬ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻓـﻮﻻم و ﺳﻴﺘـﻰ‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﻛﺮده اﺳﺖ؛ روﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻮل ﻣﻌـﺮوف »ﭼﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﻠﻰ« ﺑـﻪ آب داده ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻌﺬر ﺧﻮاﻫﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻠﻰﭘﻮش ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ را ﻣﻰ‬ ‫ﺗﻮان و ﺑﺎﻳﺪ »ﻳﻚ ﺳﺎﺑﻘـﻪدار« در زﻣﻴﻨﻪ »رﻓﺘﺎر‬ ‫ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف« در زﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل داﻧﺴﺖ‪ .‬در ﻃﻮل‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻚ ﺳﺘﺎره در ﻓﻮﺗﺒـﺎل‬ ‫ﺑﻪ وﻳﮋه اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺣﻀﻮر دارد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﺗﻌﺪاد‬ ‫اﻧﮕﺸﺘﺎن ‪ ٢‬دﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ‬ ‫روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻫﻤﻴـﻦ ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﻗـﺒـﻞ ﺑـﻮد‬ ‫ﻛﻪ در ﺑﺎزى ﺑﺎ وﻳﮕﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺣـﺮﻳـ^ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄـﺎى ﺷـﺪﻳـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﺷﺨﺼﻰ ﻗﺮار داد ﻛﻪ از ﭼﺸﻢ‬ ‫داور دور ﻣــﺎﻧ ــﺪ و ﻓ ــﺪراﺳ ـﻴ ــﻮن ﻫ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﻗ ــﻮل‬ ‫ﻣـ ـﻌـ ــﺮوف» ﺧ ــﻮد را ﺑ ــﻪ ﻧـ ــﺪﻳـ ــﺪن زد« ﭘ ــﺲ از‬ ‫ﻣﺤـﺮوﻣﻴﺖ روﻧﻰ‪ ،‬در ﻳﻜﻰ از اﻇﻬـﺎرﻧﻈـﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫رﻳﻮﻓـﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﭘﻴﺸﻴﻨـﻪ ﺧـﻮﺑـﻰ در زﻣﻴﻨـﻪ‬ ‫»رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻰ« در زﻣﻴﻦ ﻧﺪارد ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ »:‬ﻣﻦ‬ ‫رﻓﺘـﺎر روﻧﻰ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨـﻢ‪ ،‬ﺿـﻤـﻦ اﻳـﻨـﻜـﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم‬ ‫اﻣﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از رﻓﺘﺎر روﻧﻰ در‬ ‫دﻧـﻴـﺎى اﺗـﻔـﺎق ﻣــﻰ اﻓ ـﺘــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﺪون ﻣ ـﺠــﺎزات‬ ‫ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ‪ «.‬ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎر ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻛﻪ روﻧﻰ دﺳﺖ ﺑـﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎرف ﻣـﻰ زﻧﺪ و‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ آﺧﺮﻳـﻦ ﻫـﻢ ﻧـﺨـﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﺟﺮاى ﻃﻼق‬ ‫روﻧـﻰ ﺑـﺎ ﻫـﻤـﺴــﺮش ‪-‬واﻗـﻌـﻰ ﻳـﺎ ﺳـﺎﺧـﺘـﮕــﻰ‪-‬‬ ‫ﺷـﺮاﻳﻄـﻰ را ﺑﺮاى او و ﻣﺪﻳـﺮ ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫـﺎﻳـﺶ ﺑـﻪ‬ ‫وﺟ ـ ــﻮد آورد ﻛ ـ ــﻪ در رﺳ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻪﻫ ـ ــﺎ ﺑ ـ ــﺎ اﻧـ ـ ــﻮاع‬ ‫ﺣﺮفوﺣﺪﻳﺚﻫﺎى ﻧﺎﻣﺘـﻌـﺎرف ‪ ،‬ﺟﻨﺠـﺎل راه‬ ‫ﺑـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪازﻧ ـ ــﺪ ﻛ ـ ــﻪ ﺻـ ـ ــﺪاى ﻃـ ـ ــﺮﻓـ ـ ــﺪاران و‬ ‫دﺳﺖاﻧـﺪرﻛـﺎران ﻳﻮﻧﺎﻳـﺘـﺪ را ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺨـﺖ‪...‬‬ ‫آﺧﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻳﻦ روﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ‬ ‫و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن در واﻗﻊ ‪ ٢‬روى ﻳﻚ ﺳﻜﻪ‬ ‫را ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻣـﻰ دﻫـﺪ ؛ﺟﻨـﺠـﺎل و ﻣـﺤـﺮوﻣـﻴـﺖ‬ ‫ﺑﻌﺪى ﻛﺠﺎ و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟!‬

‫∂‬ ‫«‪Ê«uK “« ÁUðu —U³š‬‬

‫‪ -١‬ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻠﻮان روز ﺷﻨﺒﻪ در ورزﺷﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺣﺴﻦ رود‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮى ﺷﺪ و ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺻﻠﻰ ﺑﻪ رﻳﻜﺎورى ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن‬ ‫ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‬ ‫در ﺗـﻤﺮﻳـﻨـﺎت ﺗﻴـﻢ ﻣـﻠﻮان ﺣـﺴﻴـﻦ اﺑـﺮاﻫﻴـﻤـﻰ و ﻋﻠـﻰ ﺟـﺮاحﻛﺎر ﺑـﻪ دﻟـﻴﻞ‬ ‫ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻜﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬در ﺑﺎزى ﺗﻴـﻤﻬﺎى ﺷﻬﺮدارى ﺗـﺒﺮﻳﺰ و ﻣﻠـﻮان ﺑﻨﺪاﻧﺰﻟﻰ در دﻗـﻴﻘﻪ‬ ‫‪ ٢٥‬ﻳﻚ ﺳﻨﮓ از ﭘﺸﺖ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮان ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮان‬ ‫ﭘﺮﺗـﺎب ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﭘـﺸﺖ ﮔـﺮدن ﭘﻮرﻏـﻼﻣﻰ ﺑـﺮﺧﻮرد ﻛـﺮد و ﺳﺮﻣـﺮﺑﻰ ﺗـﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﻮان را ﻧـﻘﺶ ﺑﺮ زﻣﻴـﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻـﺤﻨﻪ از ﺳﻮى ﻓـﻴﻠﻤﺒـﺮدار ﻳﻜﻰ از‬ ‫دورﺑﻴﻦﻫﺎى داﺧﻞ ورزﺷﮕﺎه ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدارى ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻗﻴﻘﺎً در اﻳﻦ‬ ‫ﻓﻴﻠـﻢ ﻟﺤﻈﻪ اﺛـﺎﺑﺖ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﭘـﺸﺖ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ واﺿـﺢ و ﻣﺸﺨﺺ ﺛـﺒﺖ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻠﻮان ﺑـﺮاى ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ ٩٠‬ارﺳﺎل ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﻘﺎرن ﺑـﺎ ﻇﻬﺮ روز ﺷﻨـﺒﻪ ﮔﺰاﺷﮕﺮ ﺗـﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧـﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺒـﺮﻳﺰ در‬ ‫ﻳﻚ ﺗﻤﺎس ﺗﻠـﻔﻨﻰ رﺳﻤﺎً از ﻓﺮﻫﺎد ﭘﻮرﻏـﻼﻣﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺰارش ﻣﻐﺮﺿـﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎزى ﺗـﻴﻤﻬـﺎى ﺷﻬﺮدارى ﺗـﺒﺮﻳﺰ و ﻣـﻠﻮان ﺑـﻨﺪراﻧﺰﻟـﻰ ﻋﺬرﺧﻮاﻫـﻰ ﻛﺮد در‬ ‫اﻳﻦ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺳﺎﻋﻰ ﮔﺰاﺷﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺗﺒﺮﻳﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزى و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻛـﻪ ﻳﻚ ﺳـﻨﮓ ﺑـﻪ ﭘﺸـﺖ ﭘﻮرﻏـﻼﻣـﻰ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻛﺮده اﺳـﺖ و از اﻳﻨـﻜﻪ در‬ ‫ﮔﺰارش ﺗﻠـﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺑـﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻔـﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘـﻮرﻏﻼﻣﻰ در اﻳﻦ ﺻﺤـﻨﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎرض ﻛﺮده اﺳﺖ از وى ﻣﻌﺬرتﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد‪ ،‬ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ درﺟﻮاب‬ ‫اﻳـﻦ ﮔﺰارﺷـﮕﺮ ﺟـﻮان ﺷـﺒﻜـﻪ ﺗﺒـﺮﻳﺰ ﺿـﻤـﻦ اﻧﺘـﻘﺎد در ﻣـﻮرد ﺻـﺤﻨـﻪﻫﺎى‬ ‫ﻣﺨﺘﻠـ^ ﺑﺎزى از ﻧﺤﻮه ﮔﺰارش اﻳﻦ ﮔﺰارﺷـﮕﺮ ‪ ٢١‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وى ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺮﺑﻴﺎن زﻳﺎدى آﻣﺪهاﻧﺪ و رﻓﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن‬ ‫ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻮادارن ﺑﻪ ﺗﻴﻤﻬﺎى ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺸﺎن اﺳﺖ‬ ‫و ﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ در اﻳﻦ ﻓـﻮﺗﺒـﺎل ﻫﻮاداران را ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕـﺮ ﻣﺘـﺤﺪ ﻛـﻨﻴـﻢ ﻧﻪ اﻳـﻨـﻜﻪ‬ ‫زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻛﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ‬ ‫داده ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣـﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﺎﺷﮕﺎه ﻣﻠـﻮان ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺷﻜـﺎﻳﺖ دارد و ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﺧﻮدش در اﻳﻦ زﻣـﻴﻨﻪ ﭘـﻴﮕﻴـﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﻮرﻏﻼﻣﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎى اﻳﻦ ﮔﺰاﺷﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺷـﺒـﻜـﻪ اﺳـﺘـﺎﻧـﻰ آذرﺑـﺎﻳـﺠـﺎن ﻧـﻴـﺰ از اﻳـﻦ ﮔـﺰاﺷـﮕـﺮ ﺷـﻜـﺎﻳـﺖ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺻـﺤﺒـﺘـﻬﺎى رد و ﺑـﺪل ﺷﺪه ﻓـﻰ ﻣـﺎ ﺑﻴـﻦ‪ ،‬ﭘـﻮرﻏﻼﻣـﻰ ﻗـﻮل داد ﺗﺎ از اﻳـﻦ‬ ‫ﮔﺰاﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻰ و ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگ ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎى آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻃﻰ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫رﺳﻤـﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗـﻔﺎﻗﺎت رخ داده ﻣـﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﻰ ﻧـﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛﺮ‬ ‫اﺳﺖ دﻳﺪار ﺗﻴﻤﻬﺎى ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣﻠﻮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻰ آﺑﺴﺘﻦ ﺣﻮادث‬ ‫زﺷﺖ و ﻧﺎﮔﻮارى ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻜﺮار ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ -٤‬در دﻗﻴﻘﻪ ‪ ٩٠‬ﺑﺎزى رﺣﻴﻢ ﻣﻬﺮ ﭘﻴﺸﻪ داور ﺑﺎزى ﻳﻚ ﺿﺮﺑﻪ ﻛﺮﻧﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ اﻋﻼم ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻛﺮﻧﺮ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻞ دوم ﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻰﺷﻮد در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺎدى ﻋﺰﻳﺰى‬ ‫ﻫـﺎﻓﺒـﻚ ﺗـﻴﻢ ﻣـﻠـﻮان ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﻣـﺘﺎﺳـﻔـﺎﻧﻪ آﻗـﺎى ﻣـﻬﺮﭘـﻴـﺸﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﺤﻨـﻪ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ و ﺗﻮپ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎى ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻪ اوت‬ ‫رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داور ﺑﺎزى ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺿﺮﺑﻪ ﻛﺮﻧﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫آﻧﭽﻠﻮﺗﻰ‪ :‬ﺗﻮرس از اول ﻫﻢ آﻣﺎده ﻧﺒﻮد!‬ ‫ﺳﺮﻣـﺮﺑﻰ ﺗﻴـﻢ ﭼﻠﺴـﻰ ﻣﻌﺘـﻘﺪ اﺳﺖ ﺑـﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋـﻨﻮان ﻣﺮﺑـﻰ ﺑﻪ ﻛﻴـﻔﻴﺖ ﺑـﺎزﻳﻜﻨـﺎن‬ ‫ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻨﺪ ﻧـﻪ ﻫﺰﻳـﻨﻪاى ﻛﻪ ﺑـﺎﺷﮕﺎه ﺑـﺮاى ﺧﺮﻳﺪ آﻧـﻬﺎ ﺻﺮف ﻛـﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﮔـﻞ ﻧﺰدن‬ ‫ﺗـﻮرس ﭘـﺲ از ﺣـﻀـﻮر ‪ ١٢‬ﺳـﺎﻋـﺘـﻪ در ﺗـﺮﻛـﻴـﺐ آﺑـﻰﻫـﺎى ﻟـﻨـﺪن ﺳـﻮژه رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎى‬ ‫اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻮرس در ﭼﻠﺴﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎى ﻻزم را ﻧﺪارد‬ ‫و آﻧـﭽـﻠﻮﺗـﻰ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺻـﺮار روﻣـﻦ آﺑـﺮاﻣﻮﻳـﭻ ﺑـﻪ او ﺑـﺎزى ﻣـﻰدﻫﺪ‪ .‬ﺳـﺮﻣـﺮﺑـﻰ‬ ‫اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﭼﻠﺴﻰ ﺑﺎ رد اﻳﻦ ادﻋﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻢ ﺣﻀﻮر ﺗﻮرس در دﻳﺪار‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑـﺎ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻴـﻢ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻣﺴﻠـﻤﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ از‬ ‫او اﺳـﺘﻔـﺎده ﺧـﻮاﻫـﻢ ﻛﺮد‪ .‬آﻧـﭽـﻠـﻮﺗﻰ ﺑـﺎ رد ﺷـﺎﻳﻌـﻪﻫـﺎى رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎ در ﻣـﻮرد دﺧـﺎﻟﺖ‬ ‫آﺑﺮاﻣـﻮﻳﭻ ﺑﺮاى ﺣـﻀﻮر ﺗﻮرس در ﺗـﺮﻛﻴﺐ ﺛـﺎﺑﺖ ﺗﻴـﻢ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﻛـﺮد‪ :‬ﻣﻦ ﻫﺮﮔـﺰ ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻫﻢ ﻧﻜﺮدهام‪ .‬آﺑﺮاﻣﻮﻳﭻ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻫﻮﺷﻰ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻦ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬وى اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺗﻮرس ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ‬ ‫در دﻳﺪار ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳـﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﺮود‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻛﻴـﻔﻴﺖ‬ ‫ﺑـﺎزى و ﻧﻴـﺎز ﺗﻴـﻢ اﻧـﺘﺨـﺎب ﻛﻨـﻢ‪ ،‬ﻧﻪ ﻫـﺰﻳـﻨﻪاى ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﮕـﺎه ﺑﺮاى ﺧـﺮﻳﺪﺷـﺎن ﺻﺮف‬ ‫ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﺮ روز در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن را زﻳﺮﻧﻈﺮ‬ ‫دارم و وﺿﻌـﻴﺖ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻰ و رواﻧﻰ آﻧـﻬﺎ را ﺑﺮرﺳـﻰ ﻣﻰﻛﻨـﻢ‪ .‬ﺗﻮرس ﻫﻢ ﻣـﺴﻠﻤﺎ از‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ آ ﮔـﺎﻫﻰ دارد‪.‬‬ ‫ﺗﻮرس ﻛﻪ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ و در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ از ﻟﻴﻮرﭘﻮل راﻫﻰ ﻟﻨﺪن ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮاى ﺗﻴﻤﺶ ﮔﻠﺰﻧﻰ ﻛﻨﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺶ از ‪ ١٢‬ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺐ‬ ‫ﭼﻠﺴﻰ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ آﺑﻰﻫﺎى ﻟﻨﺪن درﺑﺎرهى وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻰ ﺗﻮرس ﻫﻢ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻞ اول را ﺑﺰﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﻞ ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎزﻳﻜﻦ را ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻰ‬ ‫ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و درﺑﺎره او اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ او ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﺮدهام ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰش را ﺣـﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔﺲ در زﻣﻴﻦ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻦ از او ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﻫـﺪف اﺻﻠـﻰ ﻣﻦ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺘﻮاﻧـﺪ در ﺗﻴـﻢ ﺟﺎ ﺑـﻴﻔـﺘـﺪ و ﻛﺎر ﺗـﻴﻤـﻰ را ﺑﻪ ﺧـﻮﺑـﻰ‬ ‫اﻧﺠـﺎم دﻫﺪ‪ .‬اﻟـﺒﺘـﻪ ﻧﻤﻰداﻧـﻢ او وﻗﺘـﻰ ﺑﻪ ﻣـﻴﺪان ﻣﻰرود واﻗـﻌﺎ ﭼـﻪ اﺣﺴـﺎﺳﻰ دارد‪.‬‬ ‫ﭼـﻴﺰى ﻛـﻪ ﻣـﻦ در ﺗﻤـﺮﻳـﻦ ﻣﻰﺑـﻴـﻨﻴـﻢ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﻮﺑـﻰ دارد؛ ﺷـﺎداب و‬ ‫ﺳﺮﺣﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺷﻮﺧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻢ‬ ‫ﻧﻴـﺎزى ﻧﻴـﺴﺖ درﺑـﺎرهى او ﻧﮕـﺮان ﺑﺎﺷـﻴﻢ‪ .‬آﻧـﭽﻠـﻮﺗﻰ ﻣـﺸﻜـﻼت ﻟﻴـﻮرﭘﻮل را ﻫـﻢ در‬ ‫ﻧـﺎآﻣـﺎدﮔـﻰ ﺗـﻮرس ﺑـﻰ ﺗـﺎﺛـﻴـﺮ ﻧـﺪاﻧـﺴـﺖ و ﻋـﻨـﻮان ﻛـﺮد‪ :‬زﻣﺎﻧـﻰ ﻛـﻪ او ﺑـﻪ ﺗـﻴـﻢ ﻣـﺎ آﻣـﺪ‬ ‫ﺻﺪدرﺻـﺪ آﻣﺎده ﻧـﺒﻮد‪ .‬ﻣـﺸﻜـﻞ اﺻﻠـﻰ او زﻣﺎﻧـﻰ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﮔـﺬﺷﺘـﻪ ﻣﺼـﺪوم‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ وﺿﻌﻴﺘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘـﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﻠﺴﻪ روﺳﻞ و ﮔﻮاردﻳﻮﻻ‬ ‫ﭘﺸﺖ درﻫﺎى ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻋـﺎﻣﻞ ﺑﺎرﺳﻠـﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗـﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒـﺎل اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘـﺸﺖ‬ ‫درﻫـﺎى ﺑﺴـﺘﻪ ﺟـﻠـﺴﻪاى ﻃـﻮﻻﻧﻰ داﺷـﺖ‪.‬اﻟـﺴﺎﻧـﺪرو روﺳﻞ ﻫـﻨـﮕﺎم ﺧـﺮوج از‬ ‫ﺟﻠﺴـﻪاى ‪ ٢‬ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻮزﭘـﻪ ﮔﻮاردﻳﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺒـﺮﻧﮕﺎران ﻛﻨﺠﻜـﺎوى ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺗﺠﻤﻊ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﻮﺧﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ‪ ٤‬الﻛﻼﺳﻴﻜﻮ درﺑﻰ در راه اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺎ ﮔـﻮاردﻳﻮﻻ در ﻣﻮرد ﭼـﻨﺪﻳﻦ ﻣـﺴﺄﻟـﻪ ﺑﺴﻴـﺎر ﻣﻬﻢ ﻣـﺸﻮرت ﻣـﻰﻛﺮدم و اﻳﻦ‬ ‫ﺟـﻠﺴـﻪ ﺑـﺴـﻴﺎر ﻣـﻔـﻴﺪ ﺑـﻮد‪ .‬وى ﻛـﻪ ﻣﺼـﻤـﻢ ﺑـﻮد در ﻣﻮرد ﺟـﺰﺋـﻴﺎت ﺟـﻠـﺴﻪ ﻫـﻴـﭻ‬ ‫ﺗـﻮﺿــﻴـﺤـﻰ ﻧــﺪﻫـﺪ‪ ،‬اداﻣــﻪ داد‪ :‬ﺑـﺎرﺳـﻠــﻮﻧـﺎ ﺑـﺮاى ﻛــﺴـﺐ ‪ ٤‬ﭘــﻴـﺮوزى در اﻳـﻦ ‪٤‬‬ ‫الﻛﻼﺳﻴﻜﻮ راﻫﻰ ﻣﻴﺪان ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻰ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺎزىﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ‪ ٤‬ال ﻛﻼﺳﻴﻜﻮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزى ﺑﺮﺳﻴﻢ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻴﻮﻧﺲ ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺷﺪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻫﻠﻨﺪى ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ردﺑﻮل ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرگ اﺗﺮﻳﺶ از ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻋﺰل‬ ‫ﺷـﺪ‪.‬ﻫﻮب اﺳـﺘـﻴـﻮوﻧﺲ ﭘـﺲ از ‪ ٢٤‬ﻣـﺎه ﻫـﻤﻜـﺎرى ﻣـﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ ﺣـﻜـﻢ ﻋﺰل‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻰ ‪ ٥٧‬ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﭘـﻴـﺶﺗـﺮ ﻣـﺴـﺌـﻮﻟـﻴـﺖ روداﻛﺮﻛـﺮاد و آﻳـﻨـﺪﻫـﻮون ﻫـﻠـﻨـﺪ را در ﻛـﻨـﺎر ﺷـﺎﻟـﻜـﻪ‪،‬‬ ‫ﻫﺮﺗـﺎﺑﺮﻟﻴـﻦ‪ ،‬ﻛﻠﻦ و ﻫﺎﻣـﺒﻮرگ آﻟﻤـﺎن را ﺗﻤﺮﻳـﻦ داده‪ ،‬در ﺗﺎرﻳﺦ‪ ٢١‬آورﻳـﻞ‬ ‫ﺳﺎل ‪ ٢٠٠٩‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻰ اﺗﺮﻳﺸﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﺪ‪ .‬او ﺣﺘﻰ‬ ‫در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ١‬ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل ‪ ٢٠١٠‬ﻗﺮاردادش را ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠١٢‬ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺮد‪.‬‬


‫راﺋﻮل‪ :‬ﺷﺎﻟﻜﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻰ‪-‬ﻛﻨﻢ‬

‫‪∫Xý«œ —UNþ« ‰uz«—ÆrM b¹bLð «— Âœ«œ—«d Âd{UŠ ¨b¼«uÐ dÖ« tJUý ∫XHÖ UOUáÝ« b¹—œUʼnUz— rOð oÐUÝ rłUN‬‬ ‫‪sL{ —œ Æ—«œ ÁU~ýUÐ UÐ vÐuš —UO Ð U³ÝUM ŨrMÅv v²Š«— ”U Š« —UO Ð sýdÅ ÊeKOÖ dNý —œ ÊœuÐ “« t vD¹«dý —œ‬‬ ‫‪œ«œ—«d U¼ÅvЬ UÐ ≤∞±≤ ‰UÝ Uð t Ë« ÆrO¼œ t«œ« ÊUL¬ —œ vÖb“ tÐ b—«œ XÝËœ Ë bM² ¼ XŠ«— U−M¹« eO «ÅÁœ«uUš‬‬ ‫‪tÐ eOÇÅtL¼ œ«œ—«d b¹bL?ð Ë —uCŠ t«œ« È«dÐ U« ¨XÝ« vUŽ X?OF{Ë —œ ÁU~ýUÐ Êôu¾  Ë s  U?³ÝUM ∫œËe « ¨œ—«œ‬‬ ‫‪ÆrM b¹bLð eO ≤∞±≥ ‰UÝ Uð «— Âœ«œ—«d Âd{UŠ b¼«uÐ rOð dÖ« Æœ—«œ v~² Ð tJUý Ê«dÝ XÝ«uš‬‬

‫ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ‬

‫ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ‬ ‫ﺳﺮى‪A‬‬ ‫در ﻓﻠﻮراﻧﺲ‬ ‫ﺷﻬﺎب ﻗﺎﺳﻤﻰ‬

‫اﻣـﺮوز )ﻳـﻜﺸـﻨـﺒـﻪ( ﺑﺎزﻳـﻬـﺎى ﺑـﺎﺷﮕـﺎﻫـﻰ در اروﭘـﺎ‬ ‫دﻧﺒـﺎل ﻣﻰﺷـﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻫـﺪ ﺑﺎزﻳـﻬﺎﻳﻰ داغ و ﺟـﺬاب‬ ‫ﺧـﻮاﻫﻴـﻢ ﺑـﻮد‪ .‬ﺑـﺎ ﻫﻢ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ اﻳﻦ ﻣـﺴـﺎﺑﻘـﺎت را در‬ ‫ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻣﺮور ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺎره ﺳﺒﺰ در ﺗﺐوﺗﺎب‬ ‫ﻣـﻌـﺮﻓﻰ ‪ ٨‬ﺗـﻴـﻢ ﺑـﺮﺗﺮ ﻟـﻴـﮓ ﻗـﻬﺮﻣـﺎﻧـﺎن و ﻟـﻴﮓ اروﭘـﺎ‬ ‫ﻣـﻰﺳـﻮزد ﻛـﻪ ﻃـﻰ ‪ ٣‬روز ﭘــﺎﻳـﺎﻧـﻰ اﻳـﻦ ﻫـﻔـﺘـﻪ و از‬ ‫ﻣـﺮﺣـﻠﻪ ﺑـﺮﮔـﺸـﺖ ﻳﻚﭼـﻬـﺎرم ﭘـﺎﻳـﺎﻧﻰ ﺑـﺎﻳـﺪ ﻣـﻌـﺮﻓﻰ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫آرﺳﻨﺎل در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺮوزى‬

‫در اداﻣـﻪ ﻫـﻔـﺘـﻪ ﺳــﻰ ودوم ﻟـﻴـﮓ ﺑـﺮﺗـﺮ اﻧـﮕـﻠـﻴــﺲ‪،‬‬ ‫آرﺳﻨﺎل در ﻏﻴﺎب ﻓﺎﺑﺮﮔﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﻜﭙﻮل ﻣﻰ رود‬ ‫ﺗﺎ ‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ دﻳﺪار را از آن ﺧﻮد ﻛﺮده و ﺗﺴﺎوى‬ ‫ﻫﻔـﺘﻪ ﻗﺒﻞ را ﺟـﺒﺮان ﻧﻤﻮده و ﻫـﻤﭽﻨﺎن در رﺗـﺒﻪ دوم‬ ‫ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬در دﻳﮕﺮ دﻳﺪار اﻣﺮوز آﺳﺘﻮنوﻳﻼ در‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﺪار ﻫﻢ ﻣﻰ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬاب و دﻳﺪﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺮف روز‬

‫اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﻴﺘﻰ‬ ‫و ﭼﻠﺴﻰ از‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى‬ ‫اروﭘﺎﻳﻰ‬

‫‪ ٢‬ﺑـﺎﺷﮕـﺎه اﻧـﮕـﻠﻴـﺴـﻰ‪،‬ﻣﻨـﭽـﺴـﺘﺮ ﺳـﻴـﺘـﻰ و‬ ‫ﭼﻠﺴﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻓﺎ از‬ ‫ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى اروﭘﺎﻳﻰ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﺎﻳــﺖ ﺧـﺒــﺮى ﺑــﻰ ﺑــﻰ ﺳــﻰ اﺳـﭙــﻮرت در‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ از درآﻣﺪ ﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫـﺎى ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎى‬ ‫اﻧﮕﻠـﻴﺴﻰ‪ ،‬اﺣﺘـﻤﺎل ﻣﺤﺮوﻣـﻴﺖ اﻳﻦ دو ﺑﺎﺷـﮕﺎه‬ ‫را ﻣﻄـﺮح ﻛﺮده اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛﻪ اﺟـﺮاى ﻗﺎﻧـﻮن‬ ‫ﭘـﺮداﺧـﺖ ﻣـﻨــﺼـﻔـﺎﻧـﻪ ﺗـﺎ اول ژوﺋـﻦ )‪ ١١‬ﺧـﺮداد(‬ ‫اﺟﺒﺎرى ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳـﻴﺘﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ‪ ١١٠‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧـﺪ و‬ ‫ﭼـﻠﺴـﻰ ﺑـﻴﺶ از ‪ ٥٠‬ﻣـﻴـﻠﻴـﻮن ﭘﻮﻧـﺪ از ﺧـﻂ ﻗﺮﻣـﺰ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﻮﻓﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧـﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴـﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻫﺎ در ‪ ٥‬ﺳﺎل‬ ‫ﻧﺨـﺴﺖ اﺟﺮاى ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣـﻨﺼﻔـﺎﻧﻪ اﺟﺎزه‬ ‫ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ ٥٦‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ زﻳﺎن داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧـﺒﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘـﺮداﺧﺘﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫ﻫـﺎ ﺑـﻴﺶ از درآﻣـﺪ آﻧـﻬـﺎ از ﻣﺤـﻞ ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل و اﻣﻮر‬

‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻــﻮرت ﺗـﺨــﻄــﻰ از اﻳـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‪ ،‬ﻳــﻮﻓــﺎ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺧﺎﻃﻰ را از ﺣﻀﻮر‬ ‫در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى اروﭘﺎﻳﻰ ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳــﻜـﻰ از اﻫــﺪاف اﻳـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺑـﺮآورد درآﻣــﺪ‬ ‫»ﺧﺎﻟﺺ« ﺑـﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ از ﻣـﺤﻞ ﻓﻮﺗﺒـﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺷ ــﺎﻣــﻞ ﺑ ــﺮﮔــﺰارى ﻣ ــﺴ ــﺎﺑــﻘ ــﺎت‪ ،‬ﺣــﻖ ﭘ ــﺨ ــﺶ‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫داراﻳـﻰ ﻫﺎى ﺑـﺎﺷـﮕـﺎه ﻫﻤـﭽـﻮن ﻫـﺘﻞ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﻳـﺮ‬ ‫اﻣﻮال را ﺟﺰو آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕـﺎه ﻫﺎى ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳـﻨﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد‬ ‫را ﺣﺘﻰ در ﻃﺮح ﻫﺎى ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ‬ ‫ورزﺷﮕﺎه و ﺗـﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد را ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫آرﺳـﻨﺎل ﺑـﻪ راﺣـﺘـﻰ ﻣﻰ ﺗـﻮاﻧـﺪ در ﭼـﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻓﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ .‬ﻣﺨﺎرج اﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه‬ ‫‪ ٥٥‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ورزﺷﮕﺎه‬ ‫ﻣ ــﺠ ــﻬ ــﺰى ﻣ ــﺎﻧــﻨ ــﺪ اﻣ ــﺎرات و ﺛ ــﺒ ــﺎت در اﻣ ــﻮر‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺗﻮﭘﭽﻰ ﻫﺎى ﻟﻨﺪن دﻏﺪﻏﻪ اى از اﻳﻦ‬

‫رﺿﺎ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻰ‬

‫ﻣﺴﺘﺎﻳﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻳﺪار‬

‫در اداﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻰوﻳﻜﻢ ﻻﻟﻴﮕﺎ و در ﻏﻴﺎب ‪ ٢‬ﻏﻮل‬ ‫اول اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﺮﻳﻔﺎن‬ ‫ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﻳﺪار در ﻣﺴﺘﺎﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ‬ ‫واﻟﻨﺴﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از وﻳﺎرﺋﺎل ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬وﻳﺎرﺋﺎل روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺗﻮﺋﻨﺘﻪ ﻫﻠﻨﺪ‬ ‫را ﺑﺮده و ﺑﺎ روﺣﻴﻪاى اﻳﺪهآل ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﺪار ﮔﺎم ﻣﻰ‬ ‫ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺣﺮﻳ_ را در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﺮو‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬اوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺧﻮب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻴـﺨﻮن ﻣﻰرود ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒـﻞ ﺑﻪ رﻛﻮرد ‪٩‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻰ ﺷﻜﺴﺘﻰ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن داد‪ .‬ﺑﻰ‬ ‫ﮔﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاى ﻧﻜﻮﻧﺎم و‬ ‫ﻫﻤـﺒﺎزﻳﺎﻧﺶ آﺳـﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد‪ .‬آﺗﻠﺘﻴـﻜﻮ ﻣﺎدرﻳﺪ‬ ‫در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻮﺳﻴﻪداد ﻣﻰرود ﺗﺎ ﭘﺲ از‬ ‫ﭘﻴﺮوزى ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻳـﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ دﺳﺖﭘﺮ از زﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺎرج ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮﻛـﻮﻟﺲ ﻫﻢ ﺑـﺮاى ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫روﺑﻪﺟـﻠﻮى ﺧﻮد ﻧـﻴﺎز ﺑﻪ ﭘـﻴﺮوزى دﻳﮕـﺮى دارد ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﭙﺎﻧﻴﻮل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻚ‬ ‫ﺳﺘﺎره ﻫﺎﻳﻰ ﻧﻈﻴﺮ درﻧﺘﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪاى‬ ‫را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬

‫ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻰ‪,,‬ودوم ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ‬

‫ﺑﻠﻜﭙﻮل ‪ ..................‬آرﺳﻨﺎل‬ ‫آﺳﺘﻮنوﻳﻼ ‪ ..............‬ﻧﻴﻮﻛﺎﺳﻞ‬

‫ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ وﻧﻬﻢ ﺑﻮﻧﺪس‪,,‬ﻟﻴﮕﺎ آﳌﺎن‬

‫ﻣﻮﻧﺸﻦﮔﻼدﺑﺎخ ‪ ..............‬ﻛﻠﻦ‬ ‫ﻟﻮرﻛﻮزن ‪ ...............‬ﺳﻦﭘﺎﺋﻮﻟﻰ‬

‫ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻰ‪,‬وﻳﻜﻢ ﻻﻟﻴﮕﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﻫﺮﻛﻮﻟﺲ ‪ ...............‬اﺳﭙﺎﻧﻴﻮل‬ ‫رﻳﺴﻴﻨﮓ ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺪر ‪ ............‬ﻟﻮاﻧﺘﻪ‬ ‫آﺗﻠﺘﻴﻜﻮﻣﺎدرﻳﺪ ‪ .........‬رﺋﺎل ﺳﻮﺳﻴﻪ داد‬ ‫ﻣﺎﻻﮔﺎ ‪ .................‬ﻻﻛﺮوﻧﻴﺎ‬ ‫ﮔﻴﺨﻮن ‪ ................‬اوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ‬ ‫واﻟﻨﺴﻴﺎ ‪ ..................‬وﻳﺎرﺋﺎل‬

‫ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻰ ودوم ﺳﺮى‪ A‬اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‬

‫ﻳﻮوﻧﺘﻮس ‪ .................‬ﺟﻨﻮا‬ ‫ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ‪ ..................‬ﻧﺎﭘﻮﻟﻰ‬ ‫ﻻﺗﺰﻳﻮ ‪ ...................‬ﭘﺎرﻣﺎ‬ ‫ﺳﺎﻣﭙﺪورﻳﺎ ‪ .................‬ﻟﭽﻪ‬ ‫ﺑﺎرى ‪ ...................‬ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻛﺎﻟﻴﺎرى ‪ ..................‬ﺑﺮهﺷﺎ‬ ‫ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ‪ ..................‬ﭼﺰه ﻧﺎ‬ ‫ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ‪ ..................‬ﻣﻴﻼن‬

‫ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫»اﻧـﺪى ﮔــﺮﻳـﻦ« ﻛـﺎرﺷــﻨـﺎس ﻣــﺎﻟـﻰ ﻓـﻮﺗــﺒـﺎل‬ ‫ﻣﻌﺘـﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤـﭽﻮن ﭼﻠﺴﻰ‬ ‫و ﻣـﻨــﭽـﺴـﺘــﺮﺳـﻴـﺘـﻰ ﻛــﺎر دﺷـﻮارى ﺗـﺎ رﺳــﻴـﺪن ﺑـﻪ‬ ‫»ﭼﻮب ﺧﻂ« ﻳﻮﻓﺎ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫وى ﮔﻔـﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﭼﻠﺴـﻰ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ زﻣـﻴﻦ‬ ‫ﺗـﻤـﺮﻳـﻦ و ورزﺷــﮕـﺎه ﺧـﻮد را ﺑـﺰرگ ﻛـﻨـﺪ ﻗـﻄــﻌـﺎ‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﻣﻰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣـﻨـﭽـﺴـﺘــﺮﺳـﻴـﺘـﻰ راﻫـﻰ ﻃـﻮﻻﻧـﻰ ﺑـﺮاى ﻗـﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴـﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻓﺎ در ﭘﻴﺶ‬ ‫دارد‪ .‬آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻟـﻴﮓ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧـﺎن اروﭘﺎ ﻧﻴـﺎز دارﻧﺪ و‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻬﺎى ﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ‬ ‫و در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫»ﺟﻴﺎﻧﻰ اﻳﻨﻔﺎﻧـﺘﻴﻨﻮ« دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻳﻮﻓﺎ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕـﺎه ﻫﺎى اﻧﮕﻠﻴﺴـﻰ ﺑﺮاى ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣـﺸﻜﻼت‬ ‫و اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ ﺧﻮش ﺑﻴﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وى ﺑـﻪ ﺑـﻰ ﺑﻰ ﺳـﻰ اﺳـﭙـﻮرت ﮔـﻔﺖ‪ :‬ﻓـﻜـﺮ‬ ‫ﻧـﻤـﻰ ﻛﻨـﻢ ﺑـﺎﺷـﮕﺎه ﻫـﺎى اﻧـﮕـﻠﻴـﺴـﻰ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜـﻠـﻰ‬

‫آرﺳﻦ وﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﻗـﺪرﺗﺶ را ﺑﺮاى آﻣﺎدهﺳﺎزى ﺗﻮﭘﭽﻰﻫـﺎى‬ ‫ﻟﻨﺪﻧﻰ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﻴﭻ اﻣﺘـﻴـﺎزى را از‬ ‫دﺳـﺖ ﻧـﺪﻫـﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻛـﺴـﺐ ﻫـﻤـﻪ اﻣـﺘـﻴـﺎزات و ﭘـﻴـﺮوزى در ﺗـﻤـﺎم‬ ‫ﻣﺴﺎﺑـﻘـﺎت و ﻏـﻠـﺒـﻪ ﺑـﺮ ﺣـﺮﻳـﻔـﺎن ﺳـﺨـﺖ و آﺳـﺎن ﺳـﺮاﻧﺠـﺎم ﺟـﺎم‬ ‫ﻗـﻬـﺮﻣـﺎﻧـﻰ را ﭘـﺲ از ﭼـﻨـﺪﻳـﻦ ﺳـﺎل ﺑـﺎﻻى ﺳـﺮ ﺑـﺒـﺮﻧـﺪ‪ .‬ﺳـﺮﻣـﺮﺑـﻰ‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻮى و اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎب آرﺳﻨﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﮔـﺎه دﺳـﺖ از ﺗــﻼش ﺑــﺮﻧـﻤ ـﻰدارد و واﻗـﻌـﺎ ﺑـﺎ ﺗ ـﻤــﺎم ﺟــﺪﻳــﺖ و‬ ‫ﭘﺸﺘﻜﺎر‪ ،‬ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤﺶ را ﭘﻴﮕﻴﺮى ﻣﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬او ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﺑﺎﺧﺖ و ﻳﺎ ﻣﺴﺎى ﻧﻤﻰﺷـﻮد ﺣﺘﻰ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳـﺞ در‬ ‫ﻟﺤﻈﺎت و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻟﻴﮓ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد‪ .‬او اﻣﺮوز ﺗﻴﻤﺶ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠـﻜـﭙـﻮل ﻛﻪ ﺗﻴﻤﻰ ﻧـﻪﭼـﻨـﺪان ﻗـﺪرﺗﻤﻨـﺪ اﺳـﺖ ﺻـ_آراﻳﻰ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و وﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا اﻣﺘﻴﺎزى‬ ‫از اﻳﻦ ﺑﺎزى از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و از ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺳﺮخ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﺟﺎم‬ ‫»ﺟﺎ« ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﻧﻴﻤﻜﺖ آرﺳﻨﺎﻟﻰ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻮاداراﻧﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤﺸﺎن دﻟﮕـﻴـﺮ و ﺷـﺮﻣﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨـﺪ زﻳـﺮا‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره از اﺑﺘﺪاى ﻟﻴﮓ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺟﺰو ﺗﻴﻢ ﻫﺎى ﺻﺪر ﺟﺪوﻟﻰ‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬وى در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎزى ﺣﺴﺎس ﺗﻴﻤﺶ ﺑﺎ ﺑﻠﻜﭙﻮل اﻇﻬﺎراﺗﻰ‬ ‫را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼـﺼـﻰ ﺑـﺎﺷـﮕـﺎه آرﺳﻨﺎل اﻧﺠﺎم داده ﻛـﻪ ﻣـﺸـﺮوح‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را در زﻳﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫▪آﻗﺎى وﻧﮕﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﺟﺎم در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﻣﻴﺪوارﻳﺪ؟‬ ‫ ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه اﻣﻴﺪﻣـﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﻧﺨـﻮاﻫﻴﻢ‬‫داد زﻳﺮا ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻟﻴﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧـﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﻮز ‪ ٢٤‬اﻣﺘﻴﺎز‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻨﭽﺴـﺘـﺮ ﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﻳﻬﺎى ﺳـﺨـﺘـﻰ را در‬ ‫ﭘﻴـﺶ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن اﻣﺘﻴـﺎز ﻣـﺎ ﺟـﺎﻳـﺸـﺎن را در ﺟﺪول‬ ‫ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻠـﺴـﻰ و وﺳﺘﻬﺎم در ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﺮﻳ_ ﺑﺎزى ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫▪ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺴﺐ ﺟﺎم ﺑﻪ ﻣﺼﺎف‬ ‫ﺣﺮﻳـﻔـﺎن ﻣـﻰ روﻳـﺪ و ﻣـﻰ ﺧـﻮاﻫﻴﺪ ﻛـﻪ ﭘـﻴـﺮوز ﻣـﻴـﺪان‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ؟‬ ‫ ﺑﻠﻪ‪ .‬ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﺮﻳﻔﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻓﺖ‪.‬‬‫زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻜﺴﺖ ﺧـﻮاﻫﻴـﺪ‬ ‫ﺧﻮرد و ﻫﻤﺎن ﻧﺎاﻣﻴﺪى ﺑـﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ زﻳﺮا ﺷﻤﺎ ﻣـﻰ‬ ‫ﺧـﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﺗـﻚ ﻣـﺴـﺎﺑـﻘـﻪ را ﺑﺒﺮﻳـﺪ و در ﺻـﻮرت داﺷﺘﻦ اﻳـﻦ‬ ‫اﻳﺪه ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ اﻳﺪهاى ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ دارﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﻳﺪارﻫﺎ ﺑﺮاﻳﻤﺎن‬

‫در ﻫ ــﻔــﺘ ــﻪ ﺳــﻰودوم ﺳ ــﺮى‪ A‬اﻳــﺘ ــﺎﻟــﻴ ــﺎ‪ ،‬ﻣــﻴ ــﻼن‬ ‫ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺎ آ ﮔﺎﻫﻰ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم رﻗﺒﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻓـﻠﻮراﻧﺲ ﻣـﻰرود ﺗﺎ در ﺷـﺒﻰ ﻛﻪ اﺑـﺮاﻫﻴﻤـﻮوﻳﭻ‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎز ﻣﻰ ﮔﺮدد‪ ٣ ،‬اﻣﺘﻴﺎز دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻛﺮده‬ ‫و ﻳﻚ ﮔﺎم دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﻜﻮدﺗﻮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد‪ .‬ﻛﺎﺳﺎﻧﻮ‬ ‫ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺮاج در درﺑﻰ ﻣﺪوﻧﻴﻨﺎ ﺑﺎزى اﻣﺸﺐ را از‬ ‫دﺳﺖ داده اﺳﺖ‪ .‬روﻳﺎروﻳﻰ ﮔﻴﻼردﻳﻨﻴﻮ و ﻣﻴﻼﻧﻰ‬ ‫ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﻦ دﻳـﺪار اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﭘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺗـﻴـﻢ دوم ﺟـﺪول ﻛـﻪ ﺑـﺎ آﻣـﺎدﮔـﻰ ﺷـﺒـﻰ ﺣـﺪوﺣـﺼـﺮ‬ ‫ﻛــﺎواﻧــﻰ ﻣ ــﻬــﺎﺟــﻢ اوﻟــﺶ ﭘــﺸ ــﺖﻫــﺮ ﺣــﺮﻳــﻔ ــﻰ را‬ ‫ﻣﻰﻟـﺮزاﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻪ ﺑـﻮﻟﻮﻧﻴـﺎ ﻣﻰرود ﺗﺎ در ﺷـﻤﺎل‬ ‫اﻳﺘـﺎﻟﻴـﺎ ﭘﻴـﺮوزى دﻳﮕـﺮى را در ﻛﺎرﻧـﺎﻣﻪ ﺛـﺒﺖ ﻛـﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻻﺗـﺰﻳﻮ در ﺧـﺎﻧﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺼـﺎف ﭘـﺎرﻣﺎ ﻣـﻰ رود ﺗﺎ‬ ‫ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎزى ﻗﺒﻞ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻳﻮوﻧﺘﻮس ﻫﻢ‬ ‫ﻛﻪ در ﺑﺎزى ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺮوزى ﺷﻴﺮﻳﻦ و روﺣﻴﻪﺑﺨﺸﺸﻰ‬ ‫ﻣـﻘـﺎﺑﻞ رم داﺷـﺖ اﻣـﺮوز در ﺗـﻮرﻳـﻦ ﭘﺬﻳـﺮاى ﺟـﻨـﻮا‬ ‫اﺳـﺖ و دلﻧـﺮى و ﻣﺮداﻧـﺶ ﻓـﻘـﻂ ﺑﻪ ‪ ٣‬اﻣـﺘـﻴـﺎز ﻣﻰ‬ ‫اﻧـﺪﻳـﺸـﻨـﺪ‪ .‬ﺑـﺎزﻳـﻬﺎى اﻣـﺮوز ﺑـﺎ ﺑـﺮﮔـﺰارى ‪ ٤‬دﻳـﺪار‬ ‫دﻳـﮕــﺮ ﻛـﺎﻣـﻞ و اﻟـﺒــﺘـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳــﺎن ﻣـﻰرﺳـﺪ ﺗـﺎ ﻫــﻔـﺘـﻪ‬ ‫ﺳﻰودوم ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد‪.‬‬

‫در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖوﻧﻬﻢ ﺑﻮﻧﺪسﻟﻴﮕﺎ‬ ‫‪ ،‬ﻣﻮﻧـﺸﻦﮔـﻼدﺑﺎخ ﭘﺲ از ﺷـﻜﺴﺖ ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺎﻳﺮن‬ ‫ﻣﻮﻧﻴﺦ ﭘﺬﻳﺮاى ﻛﻠﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ دﻳﺪارش را ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮد ﭘـﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎزﻫﻢ ﺑـﻪ ‪ ٣‬اﻣﺘﻴـﺎز ﭼﺸﻢ‬ ‫دوﺧـﺘـﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻟـﻮرﻛـﻮزن ﻫـﻢ ﻛﻪ ﺗـﻴـﻢ دوم ﺟـﺪول‬ ‫اﺳـﺖ در آﺧـﺮﻳـﻦ روزﻫـﺎى ﺣـﻀـﻮر ﻫـﺎﻳـﻨﻜـﺲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺼﺎف ﺳﻦﭘﺎﺋﻮﻟﻰ ﻣﻰرود ﺗﺎ در اﻳﻦ دﻳﺪار ﺧﺎﻧﮕﻰ‬ ‫‪ ٣‬اﻣﺘﻴﺎز دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑ‬ ‫ﻴﻦ اﳌﻠﻞ‬

‫روﺑـﺮو ﺷـﻮﻧﺪ ﭼـﻮن ﻣـﺪﻳـﺮﻳﺖ ﻣـﻄـﻠـﻮﺑـﻰ دارﻧﺪ و‬ ‫ﻧـﺴــﺒـﺖ ﺑــﻪ آﻧـﭽــﻪ ﻛـﻪ درآﻳــﻨـﺪه روى ﺧــﻮاﻫـﺪ داد‬ ‫ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻳﻮﻓﺎ اﻓﺰود‪ :‬ﻣﻬﻠﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﻓﺎ ﺑﺮاى ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد‬ ‫ﺿـﻤـﻦ آﻧﻜـﻪ ﺑـﺎﺷـﮕﺎه ﻫـﺎى اﻧـﮕـﻠـﻴﺴـﻰ ﺑـﺎﻻﺗـﺮﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻴـﺰان درآﻣﺪ را در ﻣﻴـﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺗـﻴﻢ ﻫﺎى اروﭘـﺎﻳﻰ‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻨﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺶ از درآﻣﺪﺗﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺣﺎل اﮔﺮ‬ ‫درآﻣـﺪﺗﺎن از ﺣـﺪ ﻣﺘـﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻻﺗـﺮ ﺑـﺎﺷﺪ در ﺧـﺮج‬ ‫ﻛﺮدن آن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃـﺮ ﻣﻦ ﻧـﮕﺮاﻧـﻰ از ﺑﺎﺑـﺖ ﺗﻴﻢ ﻫـﺎى اﻧﮕـﻠﻴـﺴﻰ‬ ‫ﻧﺪارم‪.‬‬ ‫دﺑـﻴـﺮﻛـﻞ ﻳـﻮﻓـﺎ ﺧـﺎﻃـﺮﻧـﺸــﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻣـﻴـﺸـﻞ‬ ‫ﭘـﻼﺗـﻴﻨـﻰ رﻳـﻴـﺲ اﻳـﻦ ﻧـﻬﺎد ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ ﻫـﻨﮕـﺎم‬ ‫ﺗــﺪوﻳ ــﻦ ﻗــﺎﻧ ــﻮن ﺟــﺪﻳ ــﺪ ﺑــﺎ ﻣ ــﺎﻟــﻜ ــﺎن ﺑــﺎﺷ ــﮕــﺎه‬ ‫ﻣـﻨـﭽـﺴـﺘـﺮﺳـﻴـﺘـﻰ ﮔـﻔـﺖ و ﮔـﻮ ﻛـﺮده و آﻧـﻬـﺎ را در‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪.‬‬

‫وﻧﮕﺮ‪ :‬ﻫﻨﻮز ﻓﺼﻞ ﲤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬

‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻻﺗﺎن در ﻓﻠﻮراﻧﺲ‬

‫‪ ٢‬ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﺑﻮﻧﺪس‪,‬ﻟﻴﮕﺎ‬

‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪ ٦‬ﺟﻤﺎدى اﻻول ‪ ١٠-١٤٣٢‬آورﻳﻞ ‪- ٢٠١١‬ﺷﻤﺎره ‪٤٩١٣‬‬

‫ﭘﺮاﻫﻤﻴـﺖ و وﻳـﮋه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗـﻨـﻬـﺎ ﺑـﺮاى ﭘﻴـﺮوزى و ﻛﺴـﺐ ﻫـﺮ ‪٣‬‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎزى ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﻓﺖ‪ .‬ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺖ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫و از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺑـﻪ ﻫـﻤـﻴـﻦ اﻳـﺪه و روش اداﻣﻪ ﺧـﻮاﻫﻴـﻢ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫▪ آﻳﺎ از ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﻛـﺴـﺐ ﺷـﺪه ﺗـﻮﺳـﻂ ﺗـﻴـﻢ راﺿـﻰ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬ ‫ ﺑﻠﻪ ‪ ،‬اﮔﺮ ﺗﻴﻤﻰ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺳﺮاغ دارﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ‬‫ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﻰ آن ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ آن را‬ ‫ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﺮد اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷـﺮﻣﻨﺪه و ﺧﺠﺎﻟﺖزده‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺧـﻮب ﻛﺎرﻣـﺎن را اﻧﺠﺎم دادهاﻳﻢ‪ .‬ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﻣﺮدم و ﻫـﻮاداراﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑـﻰ واﻗﻔﻨـﺪ و ﻛـﺎرﻣـﺎن را‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﺑﺘﺪاى ﻓﺼﻞ ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻨﻮن ﺗﻼش ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ ﺟﺰو ‪ ٥‬ﺗﻴﻢ اول ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺰﻳﺮه‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رده دوم ﺟﺪول ﻗﺮار دارﻳﻢ‬ ‫‪ .‬ﻣﺮدم ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ذﻫﻨﺸﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓـﺮد ورزﺷﻰ و ﻳﻚ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎ آن ﻣـﻰ ﺗـﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫▪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧـﻨـﺪ ﻳـﻮﻫﺎن‪ ,‬دى‪,‬ﻳﻮر‪ ،‬ووﭼﻴـﭻ‬ ‫اﺳﺰﻟﺴﻨﻰ‪ ،‬ﺗـﻮﻣـﺎس و رﻣﺎﻟﻦ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣـﺼـﺪوﻣﻴﺖ از‬ ‫دﺳﺖ داده‪,,‬اﻳﺪ‪ .‬ﻧﻈﺮﺗﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎزه ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در‬‫ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺣـﻀـﻮر داﺷـﺘـﻪ ﺗـﻮﻗﻌﻰ ﺑﻴﺸﺘـﺮ از اﻳـﺸـﺎن ﻧـﺪاﺷـﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬آﻧﻬﺎ اﻛﻨﻮن دوران ﺳﺨﺘﻰ را ﺳﭙﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل‬ ‫ﺧــﻮب ﻓـﻮﺗـﺒــﺎل ﺑــﺎزى ﻛــﺮدهاﻧــﺪ و دوران ﺧـﻮﺑــﻰ را ﻫـﻢ ﺳ ـﭙــﺮى‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫▪ﺷﻤـﺎ در ﻣـﺎه آﮔـﻮﺳﺖ ﻧﺘـﻴـﺠـﻪ ﺧـﻮﺑـﻰ را ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺑﻠﻜﭙﻮل ﻛﺴﺐ ﻛـﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻧﻈـﺮﺗﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳـﺪار‬ ‫ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﺗﻴﻤﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎزى ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺧﻴﻠﻰ‬‫ﺧﻮب و ﻣﺤﻜﻢ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزى ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ دﻓﺎع ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺗﻮپ را ﻟﻤﺲ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻣﺎن‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﻜﭙﻮل اﻳﻦ اﻳﺪه را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻴﻢ و ﺧﻼف‬ ‫آن را ﺛـﺎﺑـﺖ ﻧـﻤــﺎﻳ ـﻴــﻢ‪ .‬ﺑــﺎ ﻛ ـﺴــﺐ ﻫــﺮ ‪ ٣‬اﻣـﺘـﻴــﺎز ﺑــﺎزى ﻫــﻢ دل‬ ‫ﻫـﻮاداراﻧـﻤــﺎن را ﺷـﺎد ﻧـﻤـﻮده و ﻫـﻢ از ﻛـﻮرس ﻗـﻬــﺮﻣـﺎﻧـﻰ ﻋـﻘــﺐ‬ ‫ﻧـﻴـﻔـﺘـﻴـﻢ‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑـﺮد ﻣـﻰ ﺗـﻮاﻧـﻴـﻢ در ﺻـﻮرت ﻋﺪم ﻧـﺘـﻴـﺠـﻪﮔـﻴـﺮ‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘﺮىﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﮔﺮدﻳﻢ‪.‬‬

‫اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ‪ -‬ﺑﺮﻣﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺪاﺷﺖ‬ ‫ﺟﺪال ﺗﻴﻢﻫﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت و وردرﺑﺮﻣﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎزى از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖوﻧﻬﻢ‬ ‫ﻟﻴﮓ دﺳﺘﻪ اول ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻰ آﻟﻤﺎن)ﺑﻮﻧﺪسﻟﻴﮕﺎ( اﻳﻨﺘﺮاﺧﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت در ورزﺷﮕﺎه ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻛﻮﻣﺮس ﺑﺎﻧﻜﮓ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از وردرﺑﺮﻣﻦ‬ ‫رﻓﺖ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﺎوى ﻳﻚ ﺑﺮ ﻳﻚ رﺳﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺼﺎف ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻓﻠﻮرﻳﺎن ﻣﻪﻳﺮ‪ ،‬داور اﻫﻞ ﺑﻮرگدورف‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﻠﻴـﻞ آﻟﺘﻴﻦ ﺗﻮپ‪ ،‬ﺑـﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻴـﺰﺑﺎن در دﻗﻴﻘﻪ ‪ ٥٨‬ﺑـﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻮﭘـﻰ را وارد دروازه ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺮد و ﺑـﻪ ﺳﻮد ﺑﺮﻣﻨﻰﻫـﺎ ﮔﻠﺰﻧﻰ ﻛﺮد اﻣـﺎ در‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ ‪ ٨٣‬ﻓﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ روى ﺳﺎﻧﺘﺮ ﺳﻮﻧﮓ‪ ،‬ﮔﻞ ﺗﺴﺎوى ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻓﻴﮕﻮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ال‪-‬ﻛﻼﺳﻴﻜﻮ‬

‫»ﻫﻴﻪ‪-‬رو« ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﻛﺮد‬

‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ زاﻧﺘﻰ از ﻟﺌﻮﻧﺎردو‬

‫ﺑﺎزﻳﻜﻦ اﺳﺒﻖ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ و رﺋﺎل ﻣﺎدرﻳﺪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ الﻛﻼﺳﻴﻜﻮدرﺑﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺪون ﺷﻚ‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺑﺎزى را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻓﻴﮕﻮ ﻛﻪ در ﻫﺮ ‪ ٢‬ﺗﻴﻢ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ و‬ ‫رﺋﺎل ﻣـﺎدرﻳﺪ ﺑـﺎزى ﻛﺮده و از ﺻـﺪرﻧﺸـﻴﻨـﺎن ﺟﺪول ﺧﺎﺋـﻨﻴـﻦ ﺑﻪ ﺑـﺎرﺳﻠـﻮﻧﺎ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻰﺷﻮد‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬در درﺑﻰ ﻣﻴﻼن اﺣﺴﺎﺳﺎت‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن و ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻮع داورى ﺑﻪ ﺷﺪت‬ ‫ﺗﻌـﻴﻴﻦ ﻛـﻨﻨﺪه اﺳـﺖ و وﻗﺘﻰ ﻳـﻚ ﺑﺎزﻳـﻜﻦ ﻛﻠـﻴﺪى ﻣﺼـﺪوم ﻣﻰﺷﻮد ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭼـﻨﺪاﻧﻰ در روﻧـﺪ‬ ‫درﺑﻰ ﻣﻴﻼن ﻧﻤﻰ ﮔﺬارد؛ اﻣﺎ در الﻛﻼﺳﻴﻜﻮ درﺑﻰ اﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈـﺮ ﻣﻰرﺳـﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼـﺪوﻣﻴﺖﻫـﺎ‪ ،‬ﻧﻮع ﻣـﺼﺎﺣﺒـﻪﻫﺎى ﺑﺎزﻳـﻜﻨـﺎن‪ ،‬ﻧﺘﺎﻳـﺞ ﺑﺎزى ﻫـﺎى ﻗﺒﻞ از‬ ‫الدرﺑﻰ‪ ،‬ﺗـﺎﻛﺘـﻴﻚ اﻧـﺘﺨـﺎب ﺷﺪه و ﺣـﺘﻰ ﻣـﻴﺰان اﺷـﺘﺒـﺎﻫﺎت ﻓـﺮدى ﻛﺎﻣـﻼ اﺛﺮﮔـﺬار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﮕﻮ اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺧﻮب ﻳﺎدم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از راﺋﻮل در ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از الدرﺑﻰ ﻧـﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزى‬ ‫را ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪم از ﻣﻦ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزى ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻢ‪ ،‬او در ﻫﻨﮕﺎم ورود‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻤﻦ ﻧﺘﻴـﺠﻪ الدرﺑﻰ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﺮد و ﻣﻌـﻤﻮﻻ درﺳﺖ از آب در ﻣﻰآﻣﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎور‬ ‫ورزﺷﻰ ﻣﻮراﺗﻰ در اﻳﻨﺘﺮﻣﻴﻼن درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬـﺮهﻫﺎى ﻣﻌﺮوف دو ﺗﻴﻢ رﺋﺎل ﻣﺎدرﻳﺪ و‬ ‫ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺒـﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزى دوﺋﻞ روﻧﺎﻟﺪو و ﻣﺴﻰ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑـﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﻰ‬ ‫ﭼﻮن اﻳـﻨﻴﺴـﺘﺎ‪ ،‬ﭼﺎوى‪ ،‬اوزﻳﻞ‪ ،‬آﻟـﻮﻧﺴﻮ‪ ،‬ﺑـﻨﺰﻣﺎ‪ ،‬ﭘـﻮﻳﻮل و ﺳﺎﻳـﺮﻳﻦ ﻫﺮ ﻛـﺪام ﻧﺎﻣﻰ ﺑﺴـﻴﺎر‬ ‫ﺑﺰرگ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗـﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻰ دﻗﻴﻖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ ورزﺷﻰ و ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﺧـﺮوج رﺳﻤﻰ از اﻳﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨـﻄﻘﻰ ﭘﺲ از ﭼـﻬﺎر‬ ‫ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪارم ﻛﻪ ﺑﺰﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻫﻴﻪرو ﻣﺮد ‪ ٤٣‬ﺳـﺎﻟﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﻣﺪاﻓﻊ ‪ ١٠٢‬ﮔﻠـﻪ رﺋﺎل‬ ‫ﻣﺎدرﻳﺪ رﺳﻤﺎ از ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻌﻔﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺧﺒﺮ داد‬ ‫و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺲ از ‪ ٤‬ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺮاى ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارم و ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺟﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓـﻮﺗﺒﺎل اﺳﭙﺎﻧـﻴﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻛـﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻴﺮوز ﺟﻮان ﻣﻴﺪان دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫وى اﻓﺰود‪ :‬ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌـﻠﻖ دارﻧﺪ و اﻛﻨـﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﻳﻮرو ‪ ٢٠١٢‬ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮان ﺗﻜﺮار ﺷﻜﻮه ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ در اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻦ ﭘﺲ از ورزش و ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻰ ﺑﻮد و ﺑﺮاى‬ ‫‪ ٤‬ﺳﺎل ﮔـﺬﺷﺘـﻪ اﻳﺪهﻫـﺎﻳﻢ را ﺑـﻪ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﺗـﻘﺪﻳـﻢ ﻛﺮدم و ﻫـﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ از‬ ‫دﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻣﺪ اﻧﺠﺎم دادم‪.‬‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺑﺮزﻳﻠﻰ ﻧﺮاﺗﺰورى ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎوﻳﺮ زاﻧﺘﻰ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﺴﺖ ‪ ٣‬ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻴﺐ ﻫﻤﺸﻬﺮى و ﺑﺎﺧﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﺷﺎﻟﻜﻪ در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﻟﺌﻮﻧﺎردو را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ روﺑﺮو ﻛﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣـﺮﺑﻰ ﺑـﺮزﻳﻠـﻰ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳﺎل ﮔـﺬﺷﺘـﻪ ﻣﻴـﻼدى ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ راﻓـﺎﺋﻞ‬ ‫ﺑﻨﻴـﺘﺲ در ﺟﻤﻊ آﺑـﻰ و ﻣﺸﻜﻰ ﭘـﻮﺷﺎن ﺷﺪ‪ ،‬دﺳﺖ ﻛﻢ ﻣـﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮﺷـﺤﺎل‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎﻧﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎوﻳﺮ زاﻧﺘﻰ‪ ،‬ﺳﺮﮔﺮوه آرژاﻧﺘﻴﻦ‬ ‫اﻳﻨﺘﺮ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻴﻼن ﮔﻔﺖ‪ » :‬او در ﻫﺮ‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺑﺎور دارد و ﻣﺎ ﻫﻢ او را ﺑﺎور دارﻳﻢ«‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰارى ‪ AFP‬ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﺮد ‪ ،‬اداﻣﻪ داد‪:‬‬ ‫» از زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ او در ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬دوﺑﺎره زاده ﺷﺪهاﻳﻢ و اﻳﻤﺎن دارم او ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑـﻤﺎﻧـﺪ زﻳﺮا او را دوﺳـﺖ دارﻳـﻢ‪ .‬ﻫﻤـﻪ ﻣﺎ از ﺑـﺎﺧـﺖ ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﻣـﻴـﻼن و ﺷﺎﻟـﻜﻪ‬ ‫ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ‪ ٦‬ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻛﺎرى ﺟﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺪن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻜـﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﻮرﻳﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪«.‬‬

‫‪fOK~« ‰UÝ sJ¹“UÐ v¹UN ÈU¼œeU v dF‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎى درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺳﺎل اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷـﺪﻧـﺪ‪ .‬ﻓﺼـﻞ ﭘـﻴـﺶ ﺑـﺎزىﻫـﺎى درﺧﺸـﺎن وﻳـﻦ روﻧـﻰ ﺑـﺎ ﭘﻴـﺮاﻫـﻦ‬ ‫ﺷﻴـﺎﻃﻴـﻦ ﺳﺮخ ﺑـﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗـﺎ او ﺑﺪون ﺑـﺤﺚ و ﮔﻔـﺖوﮔﻮ ﻋـﻨﻮان‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ را از آن ﺧﻮد ﻛﺮده و ﺟﺎﻳﺰه »‪«PF‬‬ ‫را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻓﺼﻞ ﺟﺎرى اﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺪﻋﻰ ﺟﺪى و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى‬ ‫ﺑـﺮاى ﻣﻌـﺮﻓﻰ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد‪ .‬ﺑﺎ ﻣـﺸﺨـﺺ ﺷـﺪن ﻧﺎﻣـﺰدﻫﺎى ﻧـﻬـﺎﻳﻰ‬ ‫درﻳـﺎﻓﺖ اﻳـﻦ ﻋﻨـﻮان‪ ،‬اﻋﻀـﺎى اﺗﺤـﺎدﻳﻪ ﺑـﺎزﻳﻜـﻨﺎن ﺑـﺎﻳﺪ روز ‪١٧‬‬ ‫آورﻳﻞ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻓﺼﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻴﺎن ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎى‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﻧﺎم اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﭼﺎرﻟﻰ آدام ‪) .......................‬ﺑﻠﻜﭙﻮل(‬ ‫ﮔﺮت ﺑﻴﻞ ‪) ........................‬ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم(‬ ‫ﺳﻤﻴﺮ ﻧﺼﺮى ‪) ......................‬آرﺳﻨﺎل(‬ ‫اﺳﻜﺎت ﭘﺎرﻛﺮ ‪) .....................‬وﺳﺘﻬﺎم(‬ ‫ﻛﺎرﻟﻮس ﺗﻪ وز ‪) .................‬ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﻴﺘﻰ(‬

‫راﻓﺎﺋﻞ ﻓﻦدرﻓﺎت ‪) ....................‬ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم(‬ ‫ﻧﻤﺎﻧﻴﺎ وﻳﺪﻳﭻ ‪) .................‬ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ(‬ ‫ﺗـﻪ وز آرژاﻧـﺘــﻴـﻨـﻰ ﺗـﻨــﻬـﺎ ﻣـﻬـﺎﺟـﻢ در اﻳــﻦ ﻓـﻬـﺮﺳـﺖ ‪ ٧‬ﻧــﻔـﺮه ﺷـﻤـﺮده‬ ‫ﻣـﻰﺷـﻮد‪ .‬وﻳﺪﻳـﭻ ﻣـﺪاﻓـﻊ ﺻﺮﺑـﺴـﺘـﺎﻧﻰ ﺷـﻴـﺎﻃـﻴﻦ ﺳـﺮخ ﻫـﻢ ﺗـﻼش‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو‪ ،‬وﻳﻦ روﻧﻰ و راﻳﺎن ﮔﻴﮕﺰ در‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻟﻴﮓ ﺟﺰﻳﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺟﻮان ﺳﺎل اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﮔﺮت ﺑﻴﻞ ‪) ........................‬ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم(‬ ‫ﺳﻴﻤﻮس ﻛﻮﻟﻤﺎن ‪) ....................‬اورﺗﻮن(‬ ‫ﺟﻮ ﻫﺎرت ‪) ....................‬ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﻴﺘﻰ(‬ ‫ﺧﺎوﻳﺮ ﻫﺮﻧﺎﻧﺪس ‪) ...............‬ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ(‬ ‫ﻧﺎﻧﻰ ‪) ......................‬ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ(‬ ‫ﺳﻤﻴﺮ ﻧﺼﺮى ‪) .......................‬آرﺳﻨﺎل(‬ ‫ﺟﻚ وﻳﻠﺸﺮ ‪) .......................‬آرﺳﻨﺎل(‬

‫‪UÄË—« ÊUUdN @O ÊeKÖ s¹d²NÐ åeuÖ ò‬‬ ‫ﺳـﺘـﺎره ﺧـﻂ ﺣـﻤـﻠﻪ ﺗـﻴـﻢ ﻣـﻠـﻰ آﻟـﻤـﺎن ﻋـﻨـﻮان ﺑـﻬـﺘـﺮﻳﻦ ﮔـﻠـﺰن‬ ‫رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد‪.‬‬ ‫در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺮنﻣﻮﻧﻴﺦ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑـﺎ اﻳﻨﺘﺮﻣﻴﻼن ﺣﺬف‬ ‫ﺷـﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣـﺎرﻳـﻮ ﮔﻮﻣـﺰ‪ ،‬ﮔـﻠـﺰن آن از اﺑﺘـﺪاى ﻓـﺼﻞ ﺟـﺎرى‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻰ ﻗﺎره ﺳﺒﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ‪ ٦٠٧‬دﻗﻴﻘﻪ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺳﺮخﭘﻮش‪ ٨ ،‬ﮔﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ و ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻠﺰن )ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫در ردهﺑﻨﺪى ‪ ١٠‬ﮔﻠﺰن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮق‪ ،‬ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻞ زده در ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺣﻀﻮرى ﺑـﻴﺸﺘـﺮ ﻗﺮار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ اﺗﻮﺋﻮ‪ ،‬ﮔﻠﺰن آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﺗﻴﻢ اﻳﻨﺘﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﮔﻞ اﻣﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ اﻓﺰونﺗﺮ در ﻣﻜﺎن ﺳﻮم ﺣﺎﺿﺮ‬

‫اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﺎرﻳﻮ ﮔﻮﻣﺰ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻮﻧﻴﺦ آﻟﻤﺎن ‪ ٨ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٦٠٧‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -٢‬ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴﻰ‪ ،‬ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‪ ٨ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٦٨٧‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -٣‬ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ اﺗﻮﺋﻮ‪ ،‬اﻳﻨﺘﺮاﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ٨ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٨١٠‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -٤‬ﻧﻴﻜﻮﻻس آﻧﻠﻜﺎ‪ ،‬ﭼﻠﺴﻰ اﻧﮕﻠﻴﺲ‪ ٧ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٥٢٣‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -٥‬ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻣﺎ‪ ،‬رﺋﺎلﻣﺎدرﻳﺪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‪ ٦ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٣٥٧‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -٦‬روﺑﺮﺗﻮ ﺳﻮﻟﺪادو‪ ،‬واﻟﻨﺴﻴﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‪ ٦ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٤١٦‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -٧‬ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو‪ ،‬رﺋﺎلﻣﺎدرﻳﺪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‪ ٥ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٧٧٦‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -٨‬ادواردو‪ ،‬ﺷﺎﺧﺘﺎر اوﻛﺮاﻳﻦ ‪ ٤‬ﮔﻞ زده در ‪ ٢٢١‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -٩‬ﻣﺎرﭼﻠﻮ ﺑﻮرﻳﻠﻮ‪ ،‬رم اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ٤ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٥١٨‬دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫‪ -١٠‬ﭘﻴﺘﺮ ﻛﺮواچ‪ ،‬ﺗﺎﺗﻨﻬﺎم اﻧﮕﻠﻴﺲ‪ ٤ ،‬ﮔﻞ زده در ‪ ٥٨١‬دﻗﻴﻘﻪ‬

‫∑‬

‫ﺧﻂ ﺗﻴﺮه‬ ‫‪1‬‬

‫ﻟﺌﻮﻧﺎردو‪:‬‬ ‫ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدم ﻛﻪ اﺧﺮاج ﻧﺸﺪم‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑـﻰ اﻳﻨﺘﺮ ﻣﻌـﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧـﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ ﻫـﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻴـﻢ رﻗﻢ‬ ‫ﺧﻮرد‪ ،‬ﺧـﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺗﺎﻛﻨـﻮن اﺧﺮاج ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﻴﻢ ﻟﺌـﻮﻧﺎردو ﻫﻔـﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎﺧﺖ ﺳﻪ ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﺎﻧﮕﻰ‬ ‫ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﻣﻴﻼن‪ ،‬ﺗـﻦ ﺑﻪ ﺷﻜـﺴﺖ ﺧﺎﻧـﮕﻰ ‪٥‬ﺑﺮ‪ ٢‬ﻣﻘـﺎﺑﻞ ﺷﺎﻟـﻜﻪ در ﻟﻴـﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن‬ ‫داد‪ .‬ﺑـﺎ اﻳﻦ ﺣـﺎل اﻳﻦ ﻣـﺮﺑﻰ ﺑـﺮزﻳﻠـﻰ ﺳﻤـﺖ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ ﻛﺮد و ﻓـﺸﺎر ﻫـﺮ ﻧﻮع‬ ‫اﻧﺘﻘـﺎدى را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﻳﺪ‪.‬وى در واﻛـﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜـﺴﺖ ﻫﺎى ﺗﻴﻤـﺶ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮدم‪ ،‬ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻛﺎرى ﻛﻪ رﻳﻴﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻛﺮد‪ ،‬اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﻰ دادم‪ .‬اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻻن ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮدم‪ ،‬ﺧﻮدم را اﺧﺮاج ﻣﻰ ﻛﺮدم و ﺑﻪ رﻳﺴﻚ‬ ‫آن ﻓﻜﺮ ﻧﻤـﻰ ﻛﺮدم؛ ﭼﺮاﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺸـﻰ از ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬از اﻳﻨﻜـﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻢ را از‬ ‫دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰ ﺷﻮم‪ .‬اﮔـﺮ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ‪ ،‬اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ‬ ‫ﺣﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ دارﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺎردﻳﮕﺮ در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺟﺮارد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻟﻴﻮرﭘﻮل از ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺧﺒﺮ داد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻴﻮن ﺟﺮارد از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺸﺎﻟﻪ ران ﻣﺼﺪوم ﺷﺪ و ﻣﺎه‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﺖ ﺑﺮوم ﺑﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد‪ ،‬اﻣﺎ آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﻰ ﻣﺠﺪد‬ ‫وى در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻟﻴﻮرﭘﻮل در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ او ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ‬ ‫از ﺣﻀﻮر در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد‪.‬ﻛﻨﻰ داﻟﮕﻠﻴﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎن‬ ‫ﺗﻴـﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘـﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺗـﺎﻳﻴﺪ ﻛـﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺟـﺮارد دﻳﮕﺮ ﻧـﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻴﻢ را ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬دﻗﻴﻘﺎ‬ ‫ﻧـﻤﻰ داﻧـﻴـﻢ ﻣـﺸﻜـﻞ وى ﭼـﻴـﺴﺖ‪ .‬ﺑـﺎﻳـﺪ ﻣـﻨﺘـﻈـﺮ واﻛـﻨﺶ ﻣـﺮدم در ﻗـﺒـﺎل‬ ‫ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ ﻣﺠﺪد ﺟﺮارد ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ از روﻧﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد‬

‫ﺳﺮﻣـﺮﺑﻰ ﺗـﻴﻢ ﻣـﻨﭽـﺴﺘﺮﻳـﻮﻧﺎﻳـﺘﺪ اﻧـﮕﻠـﻴﺲ ﻣـﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ‪ ،‬داور ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ‬ ‫ﻓﺸـﺎرﻫﺎ ﻣﺠـﺒﻮر ﺷﺪ ﮔـﺰارﺷﻰ ﺑﺪﻫـﺪ ﻛﻪ ﻣﻨـﺠﺮ ﺑﻪ دو ﺟـﻠﺴﻪ ﻣـﺤﺮوﻣﻴـﺖ وﻳﻦ‬ ‫روﻧﻰ ﺷﺪ‪ .‬روﻧﻰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﻞ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﺘﻬﺎم‬ ‫را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ دورﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﻜﺎى اﺳﭙﻮرت رﻓﺖ و در ﻣـﻘﺎﺑﻞ‬ ‫آن اﻟﻔﺎظ ﺗﻮﻫﻴﻦ آﻣﻴﺰى را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻴﺘﺮ اول رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﻧﮕﻠﻴﺲ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫»ﻟﻰ ﻣﻴﺴﻮن« داور ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ واﻛﻨﺸﻰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪا ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺻﺤﻨﻪ را دﻳﺪه ﺑﻮد‪ ،‬روﻧﻰ را اﺧﺮاج ﻣﻰ ﻛﺮد‪» .‬اﻟﻜﺲ ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ«‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻣﻨﭽﺴﺘـﺮﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻮﺗـﺒﺎل اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﺪارد‪،‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻓﻜـﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ داور زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻤﻰ ﺗﻮان‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻛﺮد ﻳﻚ داور ﺑﺎزﻳﻜﻨﻰ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زدن ‪ ٣‬ﮔﻞ اﺧﺮاج ﻛﻨﺪ‪ .‬وى در اداﻣﻪ‬ ‫از رﻓﺘﺎر ﭘﻠﻴﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد روﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻰ ﺷﺪ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮد‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫زﻳﺪان ﻣﺮاﻛﺶ در راه رﺋﺎل ﻣﺎدرﻳﺪ‬

‫ﻫﺎﻓﺒﻚ ﺗﻬﺎﺟـﻤﻰ ﻛﻮﺋﻴﻨﺰ ﭘﺎرك رﻧﺠﺮز از ﺑﺎﺷـﮕﺎه رﺋﺎل ﻣﺎدرﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫رﺳﻤﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬ﻋﺎدل ﺗﻌﺮاﺑﺖ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﺮاﻛﺸﻰ ﺗﻴﻢ ﻛﻮﺋﻴﻨﺰ ﭘﺎرك‬ ‫رﻧﺠـﺮز اﻧﮕـﻠﻴـﺲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑـﻘﻪ درﺧـﺸﺶ در ﺗﺮﻛـﻴﺐ ﻟـﻦ ﻓﺮاﻧـﺴﻪ و ﺗﺎﺗـﻨﻬـﺎم را ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻳﺪك ﻣﻰﻛﺸﺪ‪ ،‬از ﺑﺎﺷﮕﺎه رﺋﺎل ﻣﺎدرﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ‪ ١٨‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮروﻳﻰ درﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ‪ ،‬ﺳﻮﻳﺎ و واﻟﻨﺴـﻴﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻋﻰ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﻛﻴﻞ او ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻣﺮاﻛﺶ او را زﻳﺪان ﺧﻄﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫و درﻳﺒﻞﻫﺎى ﺳﺮﻳﻊ و ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﻰ او زﺑﺎﻧﺰد اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎم ﺗﻌﺮاﺑﺖ در‬ ‫ﻓﻬـﺮﺳﺖ ﺑـﺎزﻳﻜﻨـﺎن ﻣﻮرد ﻋـﻼﻗﻪ آرﺳﻦ وﻧـﮕﺮ ﻧـﻴﺰ روﻳﺖ ﺷـﺪه اﻣﺎ ﺟـﺪىﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣـﺸﺘـﺮى او ﺑـﻪ ﮔﻮاه ﺳـﺎﻳـﺖﻫﺎى ﺧـﺒـﺮى رﺳﻤـﻰ اروﭘـﺎ‪ ،‬رﺋﺎل ﻣـﺎدرﻳـﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺎﻻﮔﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻨﺪى ﺧﻮد ﺗﺎ ﻣﺮز‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ او ﭘﻴﺶ رﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ وﻛﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻛﺎرﻟﻮس‬ ‫و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﺮاى زﻧﻴﺖ‬

‫ﺗـﻴﻢ زﻧـﻴﺖ ﺳـﻨﺖ ﭘـﺘﺮزﺑـﻮرگ روﺳﻴـﻪ ﺑﻪ دﻟـﻴﻞ ﺑـﺮﺧﻮرد ﻧـﮋاد‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻮاداراﻧﺶ ﺑﺎ روﺑﺮﺗﻮ ﻛﺎرﻟﻮس ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺮزﻳﻠﻰ ﺗﻴﻢ آﻧﮋى‬ ‫‪ ٣٠٠‬ﻫﺰار روﺑﻞ )‪ ١٠‬ﻫﺰار و ‪ ٦٢٠‬دﻻر( ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻜـﻰ از ﻫﻮداران ﺗـﻴﻢ زﻧﻴـﺖ ﻫﻨـﮕﺎﻣﻰ ﻛـﻪ ﻛﺎرﻟـﻮس ﺑﺎ ﭘﺮﭼـﻢ‬ ‫ﺗﻴـﻢ آﻧﮋى وارد ورزﺷـﮕﺎه ﺷﺪ ﺑـﻪ ﺳﻤـﺖ او ﻣﻮز ﭘﺮﺗـﺎب ﻛﺮد‪ .‬آن‬ ‫دﻳـﺪار را ﻛـﻪ در ﻣـﺎه ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ اﻧـﺠـﺎم ﺷـﺪ‪ ،‬ﺗـﻴـﻢ زﻧـﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻧـﺘـﻴﺠـﻪ‬ ‫‪ ٢‬ﺑﺮ ﺻﻔـﺮ ﺑﺮد‪ .‬ﻛﻤﻴـﺘﻪ اﻧﻀﺒـﺎﻃﻰ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻧﮕـﻠﻴﺲ ﺗﻴـﻢ‬ ‫زﻧﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺷﻨﺎم و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ«‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻳﻨﺘﺮ درﭘﻰ ﺷﻜﺎر ﺗﻪ‪-‬وز‬

‫ﻣـﻨـﺎﺑـﻊ رﺳﺎﻧـﻪاى اﻧـﮕـﻠـﻴـﺲ از ﺣـﻀـﻮر ﭘﻨـﻬـﺎن ﻣـﻬـﺎﺟـﻢ آرژاﻧـﺘـﻴﻨـﻰ‬ ‫ﻣﻨﭽـﺴﺘﺮﺳﻴﺘـﻰ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﻣـﻨﻈﻮر ﻣﺬاﻛﺮه ﺑـﺎ اﻳﻨﺘﺮ ﺧﺒـﺮ دادﻧﺪ‪.‬آﺧﺮﻳﻦ‬ ‫اﺧﺒﺎر از ﻛﺎرﻟﻮس ﺗﻪوز ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دارد ﻛﻪ او روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺳﻔﺮى ﻳﻚ روزه ﺑﻪ ﻣﻘـﺼﺪ ﻣﻴﻼن داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﻨﺘﺮ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺑﺎﺧﺖ ‪٥‬‬ ‫ﺑﺮ ‪ ٢‬از ﺷﺎﻟﻜﻪ در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻟﭽﻮ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺟﺬب ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزى ﺗﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از‬ ‫اﻳﻦ رو ﺑﻮدﺟﻪاى ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ ٢٥‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو را ﺑﺮاى ﺟﺬب ﮔﻠﺰن ﻣﻦﺳﻴﺘﻰ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﻳﻨﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺬاﻛﺮه ﭘﻨﻬﺎن اﻇﻬﺎر‬ ‫داﺷﺖ‪ :‬ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ روزﻫﺎى آﻳﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻪوز را‬ ‫ﻗﻄ ﻌ ﻰ ﻛ ﻨ ﺪ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻣﺎﻧﭽﻴﻨﻰ‪ :‬از ﻏﻴﺒﺖ روﻧﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻴﺴﺘﻢ‬

‫ﺳـﺮﻣﺮﺑـﻰ ﺗـﻴـﻢ ﻣﻨـﭽـﺴﺘـﺮﺳـﻴﺘـﻰ اﻋـﻼم ﻛـﺮد ﻣﺤـﺮوﻣـﻴﺖ روﻧـﻰ از‬ ‫ﺣﻀﻮر در دﻳﺪار ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺎم ﺣﺬﻓﻰ اﻧﮕﻠﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻴﻤﺶ‬ ‫ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤﻰ ﺷﻮد‪ .‬روﺑﺮﺗﻮ ﻣـﺎﻧﭽﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺑـﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﺣـﻀﻮر روﻧﻰ ﻣﻰ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﻳﻦ دﻳﺪار وﻳﮋه‪ ،‬ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻓﻜﺮ‬ ‫ﻧـﻤﻰ ﻛـﻨﻢ ﻏـﻴﺒـﺖ روﻧﻰ ﺷـﺎﻧﺲ ﻣـﺎ را اﻓﺰاﻳـﺶ دﻫﺪ‪ .‬ﻣـﻰ داﻧﻢ روﻧـﻰ ﻣﻰ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎزى ﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ در اوﻟﺪﺗﺮاﻓﻮرد ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫ﺗﺴﺎوى را داﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎزى را ﻋﻮض ﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻰ‬ ‫اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳـﻰ در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد‪ :‬وﻗﺘﻰ ﺑﺎزى ﻣـﻬﻤﻰ در ﭘﻴﺶ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻬـﺘﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺧﻮب در ﻣﻴﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در اﺑﺘﺪاى ﻓﺼﻞ روﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎزى ﻧﻤﻰ ﻛﺮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺗﻴﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻧﺒﻮد روﻧﻰ ﺟﺸﻦ‬ ‫ﻧﻤﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻏﻴﺒﺖ وى ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻰ ﺷﻮد‪.‬‬


‫ﻋﻤﺎدرﺿﺎ‪:‬‬ ‫ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻟﻴﮓ‬ ‫اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺘﻢ‬

‫‪s¹« È“ËdOÄ ’uBš —œ ÈË Ær²(O' Ê«d¹« dðdÐ @O% —œ qžUý sJ¹“UÐ s¹dðÅÊ«dÖ ∫XHÖ dNýuÐ sO¼Uý ‰U³ðu rOð v«dŽ rłUN U{—œULŽ‬‬ ‫‪tÐ aÝUÄ —œ Ë«ÆrOÐU¹ XÝœ È“UÐ s¹« “UO²« ≥ tÐ rO²('«uð Ë Áœd8 ÁœUH²Ý« d²NÐ U¼ XOFu “« —«b¹œ s¹« —œ U ∫XHÖ s¹–¬ qO²Ý« qÐUI rOð‬‬ ‫«‪ÊUL('Uý rO'«uð v Á«— t«œ« —œ UFD Ë r¹bý —«ËbO« —UO(Ð È“ËdOÄ s¹« UÐ ∫œd8 ÊUA'dÞUš ¨b'U v dðdÐ @O% —œ rOð s¹« U¹¬ t8 ‰«uÝ s¹‬‬ ‫—« ‪UÐ ULý bÝ— v dE' tÐ t8 ‰«u¾Ý s¹« tÐ aÝUÄ —œ sOMâL?¼ dNýuÐ sO¼Uý ‰U³ðu rOð v«dŽ rłUNÆrO¼œ g¹«e« dðdÐ @O% —œ UIÐ È«dÐ‬‬ ‫‪vL' r¼ s Ë œ—«b' X×I È«Åt%U( sOMÇ t' ∫XHÖ bO²(¼ @O% —œ qžUý sJ¹“UÐ s¹dðÅÊ«dÖ Ë bO²ÝuOÄ sO¼Uý rOð tÐ ôUÐ —UO(Ð Èœ«œ—«d‬‬ ‫‪@O% bO¼bÐ Á“Uł« ∫XHÖ ¨b'U v sO¼Uý —œ r¼ ÁbM¹¬ qB U¹¬ tJM¹« œ—u —œ ÊU¹UÄ —œ U{—œULŽÆrM8 X³×I Âœ«œ—«d mK³ œ—u —œ r¼«uš‬‬ ‫‪ÆrM8 v ÈdOÖ rOLBð ’uBš s¹« —œ ʬ “« fÄ Ë bý ÂULð‬‬

‫از ﺑﺎﺧﺖ اﺳﺘﻴﻞآذﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻴﻦ دﻟﺴﺮد ﺷﺪم‬

‫ﭘﺮوﻳﻦ‪ :‬ﻛﻮﺋﻴﺮوش را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺒﺮﻳﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺧﻮرد‬ ‫ﻋــﻠـﻰ ﭘــﺮوﻳـﻦ ﮔــﻔـﺖ‪ M:‬ﻛــﻮﺋـﻴــﺮوش را‬ ‫آﻧﻘﺪر ﺑﻪ آﺳﻤـﺎن ﻧﺒﺮﻳﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﻣﻐـﺰ ﺑﻪ‬ ‫زﻣﻴﻦ ﻣﻰ‪M‬ﺧﻮرد‪ .‬وى در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫اﻳــﺮان‪ ،‬ﺷــﺮاﻳ ــﻂ ﺑــﺎﺷــﮕــﺎه اﺳــﺘــﻴ ــﻞ‪M‬آذﻳــﻦ و‬ ‫ﭘـﺮﺳــﭙـﻮﻟـﻴــﺲ ﺻـﺤـﺒـﺖ ﻛــﺮد‪ .‬ﺑـﺎ ﻣـﺎ ﻫــﻤـﺮاه‬ ‫ﺑ ﺎ ﺷﻴ ﺪ ‪:‬‬ ‫▪ آﻗــﺎى ﭘـﺮوﻳــﻦ ﻣــﺪﺗـﻰ اﺳــﺖ‬ ‫ﺧ ﺒ ﺮى ا ز ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﻴ ﺴ ﺖ ؟‬ ‫ دﻟﻴﻞ زﻳﺎدى دارم‪ .‬ﺑﮕـﺬارﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ‬‫ﭼﻨﺪ روزى ﺑﺮوﻳﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻫـﻢ ﻛﻪ رﻓﺘﻴـﻢ اﺳﺘﺮاﺣـﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺧـﺒﺮى‬ ‫ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗـﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣـﺎ ﻧﺎراﺣﺖ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوﻳﻦ ﻣﻈﺮده‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻤﻰ‪M‬داﻧﻢ‬ ‫اﻳﻨﭽﻪ ﺣﺮف و ﺷـﺎﻳﻌﻪ‪M‬اى ﺑﻮد ﺗﺎ رﺳﺎﻧﻪ‪M‬ﻫﺎى‬ ‫ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫▪ واﻗﻌﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻪ ﺑﻮد؟‬ ‫ ﻫﻤﺎن ﻣـﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ در اﻳﺎم ﻋﻴـﺪ ﺑﻪ‬‫ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ‪ .‬ﻛﻤﻰ اﺣﺴﺎس درد داﺷﺘﻢ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫دﻛﺘﺮ رﻓﺘﻢ و ‪ ٢٤‬ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار‬ ‫ﮔـﺮﻓﺘـﻢ‪ .‬ﺧﺪا را ﺷـﻜـﺮ ﺻﺤـﻴـﺢ و ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻧﺪارم‪ .‬آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰ‪M‬ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺎﺷﻴﻪ‪M‬ﺳﺎزى ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﻳﻚ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﻴﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫▪ ﺑــﮕــﺬرﻳــﻢ‪ .‬ﺧــﺒـــﺮ دارﻳــﺪﻛــﻪ‬ ‫ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫اﻳﺮان ﺷﺪ‪...‬‬ ‫ ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ اﻳﻦ آﻗﺎ‬‫ﺑﻪ ﺗﻮاﻓـﻖ رﺳﻴﺪﻧﺪ‪ .‬از ﻟـﺤﺎظ اﺳﻤﻰ اﻳـﺸﺎن‬ ‫ﻣــﺮﺑـﻰ ﺧــﻮﺑــﻰ اﺳــﺖ و اﻧـﺸــﺎءاﻟــﻠـﻪ ﻣــﻮﻓــﻖ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫▪ ﻫ ﻤﻴ ﻦ ‪ ،‬ﻧ ﻈ ﺮ دﻳ ﮕ ﺮ ى ﻧ ﺪ ا ر ﻳ ﺪ ؟‬

‫ ﭼﺮا ﻧﺪارﻳﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻻن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ‬‫ﺑـﺮﺧـﻰ ﻧﺎراﺣـﺖ ﻣـﻰ‪M‬ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣـﻦ ﻣـﻰ‪M‬ﮔـﻮﻳـﻢ‬ ‫آﻗﺎﻳﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭽﻰ ﻧﺸﺪه اﻳﻨﻘﺪر ﻛﻮﺋﻴﺮوش‬ ‫را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺒﺮﻳﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣـﻰ‪M‬ﺧــﻮرد ‪.‬ﻫـﻨـﻮز ﻫــﻴـﭽــﻰ ﻧـﺸـﺪه اﻳــﻨـﻘـﺪر‬ ‫ﺷﻠـﻮﻏﺶ ﻧﻜـﻨﻴـﺪ ﺑﮕﺬارﻳـﺪ اﻳﺸﺎن ﻛـﺎرش را‬ ‫ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫▪ واﺿﺢﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ ﺑــﺒــﻴـﻨــﻴــﺪ‪ ،‬ﻣــﺘـﺎﺳــﻔــﺎﻧــﻪ ﻣــﺎ در اﻳـﺮان‬‫ﻏﺮﻳـﺒﻪ‪M‬ﭘﺮﺳـﺖ و ﻳﺎ ﻇﻤـﺮده ﭘﺮﺳﺖ ﻫـﺴﺘـﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻰ ﺧﻮب در اﻳﺮان دارﻳﻢ ﭼﺮا‬ ‫ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰ‪M‬ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ دﻟﻴﻠﺶ‬ ‫را ﻧﻤﻰ‪M‬داﻧﻢ‪.‬‬ ‫▪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺖ؟‬ ‫ اﻣﻴﺮ ﻗﻠـﻌﻪ‪M‬ﻧﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ درﺳـﺖ‬‫ﻛﺮده در ﺣﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده‬ ‫ﻛﻪ وﻗﺘـﻰ ﺑﺎ ذوب‪M‬آﻫﻦ داﺧﻞ زﻣﻴﻦ ﻣـﻰ‪M‬ﺷﻮد‬ ‫آدم از ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل ﺗـﻴـﻤـﺶ ﻛـﻴـ‪ l‬ﻣـﻰ‪M‬ﻛـﻨـﺪ و ﻳـﺎ‬ ‫ﻣـﺤـﻤــﺪ ﻣـﺎﻳـﻠـﻰ‪M‬ﻛـﻬـﻦ دﺳــﺖ ‪ ٤‬ﺗـﺎ ﺟـﻮان را‬ ‫ﻣﻰ‪M‬ﮔﻴﺮد و ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺧﻮب درﺳﺖ ﻣﻰ‪M‬ﻛﻨﺪ و‬ ‫آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻴﻢ‪M‬ﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰ‪M‬دﻫﺪ‪ .‬ﭼﺮا‬ ‫اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ درد ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ‪M‬ﺧﻮرد؟ اﻳﻦ‬ ‫ﺳﻮال ﺑﻰ‪M‬ﺟﻮاب ﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫▪ ﺑـﺎﻻﺧـﺮه ﻛـﻮﺋـﻴـﺮوش ﺳـﺎﺑـﻘـﻪ‬ ‫ﺧـﻮﺑـﻰ دارد‪ .‬ﺷـﻤـﺎ اﻳـﻦ را ﻫﻢ ﻗـﺒـﻮل‬ ‫ﻧﺪ ا ر ﻳ ﺪ ؟‬ ‫ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﺳﻢ ﺧﻮﺑﻰ دارد‬‫اﻣﺎ اﻳـﻨﺠﺎ اﻳﺮان اﺳـﺖ‪ .‬ﻫﻨﻮز ﻫﻴـﭽﻰ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﻳﻦ آﻗﺎ را در روز اول ﺑﺮدﻳﻢ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ازش‬ ‫ﻣـﺼـﺎﺣـﺒـﻪ ﻣـﻰ‪M‬ﮔـﻴـﺮﻳـﻢ‪ .‬اﻻن اﻳـﺸـﺎن ﺧـﻴـﺎل‬ ‫ﻣـﻰ‪M‬ﻛـﻨﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﺮان ﭼـﻪ ﺧﺒـﺮ اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﻦ‬ ‫ﻣـﻰ‪M‬ﮔﻮﻳـﻢ ﺑﮕـﺬارﻳﻢ دو روز ﺑـﮕﺬرد ﺑـﺒـﻴﻨـﻴﻢ‬

‫اﻳﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺮده ﺣﻼج اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻳﺒﻮن را‬ ‫دﺳﺘﺶ ﺑﺪﻫﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺖ آن وﻗﺖ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻰ‪M‬آﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﺪ؟‬ ‫▪ ﭘﺲ اﻳﺮاد از ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ؟‬ ‫ ﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻰ‪M‬ﮔﻮﻳﻢ اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ‬‫اﻳـﺸـﺎن ﻣـﻮﻓـﻖ ﺷـﻮد ﺗﺎ ﺗـﻴـﻢ ﻣـﻠـﻰ ﻛـﺸـﻮرﻣـﺎن‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﻮد‪ .‬وﻗﺘﻰ در ﺟﺎم ﻣﻠﺖ‪M‬ﻫـﺎى آﺳﻴﺎ‬ ‫ﻧﺘـﻴﺠـﻪ ﻧﮕﺮﻓـﺘﻴـﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻢ ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ‬ ‫ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻴﺎﻳﻢ اﻣﺎ آﻗﺎى ﻛﻮﺋﻴـﺮوش ﺑﻪ‬ ‫اﻳــﺮان آﻣـﺪه و ﻳــﻚ ﺷــﺒــﻪ اﻳـﺸــﺎن را اﻳــﻨــﻘـﺪر‬ ‫ﺑﺰرﮔـﺶ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛﻪ ﺧـﺪا ﻣﻰ‪M‬داﻧﺪ‪ .‬آﻳـﺎ ﻓﻜـﺮ‬

‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﻴﺮوزى ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺒﺎ ﺑﻮدﻳﻢ‬

‫{‪—«œÅv t~½ @O( —œ «— ÊUJOÄ ¨vM¹Ëe6 Ê«—«œ«u¼ X¹ULŠ UÐ ∫v¹UO‬‬ ‫ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺣـﺴـﻴﻦ ﺿـﻴـﺎﻳـﻰ ﺳـﺮﻣـﺮﺑـﻰ ﺗـﻴـﻢ ﻓـﻮﺗﺒـﺎل ﭘـﻴـﻜـﺎن ﻗـﺰوﻳـﻦ‬ ‫اﻇـﻬﺎر داﺷـﺖ‪ :‬اﻳﻨـﻜﻪ ﻣـﻰ‪M‬ﮔﻮﻳـﻨﺪ ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﺻﺒـﺎ ﺑﺎ ﺷـﺎﻧﺲ و اﻗـﺒﺎل ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻴﺮوزى رﺳﻴﺪﻳـﻢ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﺑﺮد ﺑﻮدﻳﻢ‪.‬وى درﺑﺎره‬ ‫دﻳﺪار ﺑﺎ ﺻﺒﺎى ﻗﻢ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ‪ :‬ﺑﺎزى ﺑﺎ ﺻﺒﺎ را ﺧﻮب ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﻢ‬ ‫اﻣﺎ در اداﻣﻪ روى اﺷﺘـﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮدى ‪ ٢‬ﮔﻞ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬ﭘﺲ از‬ ‫آن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣـﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮب را از دﺳﺖ دادﻳـﻢ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ‪ ٣‬اﻣـﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪ‪.‬او اداﻣـﻪ داد‪ :‬ﺻﺒﺎ ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺑﻰ اﺳـﺖ و‬ ‫ﺑﺎزى ﺧﻮﺑﻰ ﻫﻢ اﻧـﺠﺎم داد اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘـﻴﺮوز ﺷﺪﻳﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛـﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪.‬ﺳﺮﻣﺮﺑـﻰ ﭘﻴﻜﺎن در‬ ‫ﺧﺼﻮص ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎى ﭘﻴﻜﺎن در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛـﺮد‪ :‬ﺗﻤﺎم ﻓﻜﺮ و ذﻛﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﺎ در ﻟﻴﮓ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻃﺮز ﻓﻜﺮى‬ ‫ﺟﺰ اﻳﻦ داﺷﺘﻢ اﺻﻼ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺎن ﻧﻤﻰ‪M‬آﻣﺪم‪ ٥ .‬ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺨﺖ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ روى ﻣﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن‬ ‫و ﺣﻤﺎﻳﺖ‪M‬ﻫﺎى ﻫﻮاداران ﺑﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ‪M‬رﺳﻴﻢ‪.‬ﺿﻴﺎﻳﻰ در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد‪ :‬ﺟﺎ دارد از ﻫـﻮاداران ﭘﻴﻜﺎن در‬ ‫ﻗﺰوﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه‪M‬اى ﻛﻨﻢ‪ .‬آﻧﻬﺎ دﻳﺮوز ﺧﻮب ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ و روﺣﻴﻪ‪M‬ﻣﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﻴﺪوارم در آﻳﻨﺪه‬ ‫ﻫﻢ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻟﻴﮓ ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬

‫ﭘﺲ از ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﱳ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ‬

‫ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ‪ :‬از ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪن ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﻳﻊ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺪم‬ ‫اﺻﻐـﺮ ﺣﺎﺟـﻴﻠـﻮ ﺳﺮﭘـﺮﺳﺖ‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﻔﺖ‪ :‬از‬ ‫اﻧ ــﺘ ــﺨ ــﺎب ﺗ ــﺮاﺑــﻴ ــﺎن ﺑ ــﻪ ﻋ ــﻨ ــﻮان‬ ‫ﺳــﺮﭘـﺮﺳــﺖ ﺗــﻴـﻢ ﻣــﻠــﻰ و ﻣــﺠـﺎل‬ ‫ﻧـﻴـﺎﻓــﺘـﻦ ﺑـﺮﮔـﺰارى ﻣـﺮاﺳـﻢ ﺗــﻮدﻳـﻊ‬ ‫ﺑﺮاى ﻣﻦ آزرده ﻧﺸﺪم‪.‬‬ ‫اﺻﻐـﺮ ﺣﺎﺟـﻴﻠـﻮ ﺳﺮﭘـﺮﺳﺖ‬ ‫ﭘــﻴــﺸــﻴــﻦ ﺗــﻴــﻢ ﻣــﻠــﻰ ﻓــﻮﺗــﺒــﺎل در‬ ‫ﻧـ ــﻮﺷـ ــﺘـ ــﻪ‪M‬اى ﻛـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ ﻳـ ــﻜـ ــﻰ از‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰارى‪M‬ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻛﺮد در ﻣﻮرد‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ و ﺟﺪاﻳﻰ ﺧﻮد از ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎى زﻳﺮ را ﻋﻨﻮان ﻛﺮد‪:‬‬ ‫» ﺧــﺎك ﻋــﺎﺷ ــﻘــﻰ ﺻــﺒــﻮر اﺳ ــﺖ ﻛــﻪ ﺳــﺎل ﻫــﺎ و‬ ‫ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑـﺮاى آﺳﻤﺎن ﺻﺒـﺮ ﻣﻰ‪M‬ﻛﻨﺪ و ﻣـﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﻛـﻪ از‬ ‫ﺧﺎك آﻣـﺪه‪M‬ام ﭼﻮن ﺧﺎك ﻋـﺎﺷﻘـﻢ و ﭼﻮن ﺧﺎك روزى‬ ‫ﺻﺒﻮرى را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ «‬ ‫ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻛﻪ‬ ‫ﻓــﺮﺻـﺖ‪M‬ﻫــﺎ دﻳــﺮ ﺑــﻪ دﺳـﺖ ﻣــﻰ‪M‬آﻳــﻨـﺪ اﻣــﺎ زودﮔــﺬرﻧـﺪ ﺑــﻪ‬ ‫اﺳــﺘــﺤــﻀــﺎر ﻣـﻰ‪M‬رﺳــﺎﻧــﻢ؛ ‪ M‬اﮔــﺮ ﻗــﺮار ﺑــﻮد ﭘــﺴــﺖ‪M‬ﻫـﺎ و‬ ‫ﻣــﺴــﺌــﻮﻟــﻴــﺖ‪M‬ﻫــﺎ ﻣــﺎﻧ ــﺪﮔــﺎر ﺑــﺎﺷــﻨــﺪ اوﻻ ﺑــﻪ اﻣــﺜــﺎل ﻣــﻦ‬ ‫ﻧﻤﻰ‪M‬رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﻦ ﮔﺬر ﻛﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﻮل ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ذوب ﺷﺪن اﻧﺪﻳﺸﻪ‪M‬ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻤﻰ‪M‬ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗــﻐـﻴــﻴـﺮ ﻳــﺎ ﺑــﻪ ﻋـﺒــﺎرﺗــﻰ آﻣـﺪن‪M‬ﻫــﺎ و رﻓـﺘــﻦ‪M‬ﻫــﺎ اﺻـﻞ‬ ‫اﻧـﻜـﺎرﻧــﺎﭘـﺬﻳـﺮ ﻃـﺒــﻴـﻌـﺖ اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﺎﻣــﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺎز ﺷـﺪن‬ ‫ﻏﻨﭽﻪ‪M‬ﻫﺎ در ﺳﭙﻴﺪه ﻃﻠﻮع ﻣﻰ‪M‬ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮگ‪M‬ﻫﺎ رو‬ ‫ﺑﻪ ﻏﺮوب ﻣﻰ‪M‬ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ‪M‬ﻣﺎﻧﺪ ﻧﺎم ﻧﻴﻚ اﺳﺖ‬ ‫و ﻳﺎدواره‪M‬ﻫـﺎى ﺧﻮش اﻳـﺎم ﻛﻪ ﺑـﻰ‪M‬ﺗﺮدﻳـﺪ ﺣﺎﺻﻞ رﻓـﺘﺎر و‬ ‫ﻋـﻤـﻠﻜـﺮد آدﻣـﻴـﺎن اﺳـﺖ‪ .‬آدﻣـﻴﺎﻧـﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧـﻼف ﺗﺼـﻮر‬ ‫ﺳـﺎده‪M‬اﻧــﺪﻳـﺸـﺎن ﻫـﺪﻳــﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ در رﺿــﺎﻳـﺖ ﻣـﺮدم را در‬ ‫ﺷـﺨﺼـﻴـﺖ دادن ﺑﻪ ﺟـﺎﻳـﮕﺎه ﺑـﺎ ﻫﺪف ﺧـﺪﻣـﺖ ﺑﻪ ﺧـﻠـﻖ‬ ‫ﺑﺮﺷﻤـﺎرﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻜـﺲ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺘـﺼﺎب ﻫﻤﻴﺸـﻪ و‬ ‫در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل زﻳﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و‬ ‫ﻣـﺪﺑﺮاﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺪف ﺗـﻐـﻴﻴـﺮ و ﺗـﺤﻮل ﺑـﻨـﻴﺎدﻳـﻦ ﺑـﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑـﺎور‬ ‫درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﻴﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻰ و‬ ‫ﭼﻪ در ﺳـﻄﻮح ﻣـﻠﻰ ﺑﻪ آن ﭘـﺎﻳﺒـﻨﺪ ﺑـﻮده‪M‬ام‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻘـﺪﻣﻪ را‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﻠﻤﻰ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻢ وﻗﺘﻰ از ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫رﺳـﺎﻧﻪ‪M‬ﻫـﺎى ﮔﺮوﻫـﻰ و آ ﮔﺎﻫـﻰ ﻳﺎﻓـﺘﻢ ﻓـﺪارﺳﻴـﻮن ﻓﻮﺗـﺒﺎل‬ ‫ﺑـﻮاﺳﻄـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻣـﺎﻧـﻰ و ﻓـﺸﺮدﮔـﻰ ﻓـﻌﺎﻟـﻴـﺖ‪M‬ﻫﺎ و اﻟـﺒـﺘـﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ‪M‬ﻫﺎى ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ‬

‫ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺗﺮاﺑﻴﺎن را ﻣﺘﺄﺛﺮ از‬ ‫ﻣـﻮﻓــﻘـﻴــﺖ‪M‬ﻫـﺎﻳـﺶ در ﻛــﻤـﻴـﺘــﻪ‬ ‫ﻓـ ــﻮﺗـ ــﺴـ ــﺎل و ﻫـ ــﻤـ ــﭽـ ــﻨـ ــﻴـ ــﻦ‬ ‫ﺗﻼش‪M‬ﻫﺎﻳﺶ در ﻣـﻌﺮﻓﻰ آﻗﺎى‬ ‫ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺟــﺎى اﻳــﻨــﺠــﺎﻧ ــﺐ ﺑــﻪ ﻋــﻨــﻮان‬ ‫ﺳـﺮﭘــﺮﺳـﺖ ﺟـﺪﻳــﺪ ﺗـﻴـﻢ ﻣـﻠــﻰ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺑﺮاى‬ ‫ﺗـﻮدﻳﻊ ﺣـﻘـﻴﺮ ﻧـﺪاﺷـﺘـﻪ ﻧﻪ ﺗـﻨـﻬﺎ‬ ‫آزرده ﺧ ــﺎﻃــﺮ ﻧ ــﺸــﺪم ﺑ ــﻠ ــﻜــﻪ‬ ‫وﻇﻴـﻔﻪ اﻧـﺴﺎﻧـﻰ ﺧﻮد ﻣـﻰ‪M‬دﻧﻢ ﻓـﺮﺻﺖ را ﻣـﻐﺘﻨـﻢ ﺷﻤـﺮده ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎس ﻫﻤﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ‪M‬ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل از راس ﺗﺎ ذﻳﻞ‬ ‫از ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ در دوره ﺗﺼﺪى اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬از آﻗﺎى ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن‪ ،‬ﺗﺎج‪،‬‬ ‫از دوﺳﺖ ﻋﺰﻳـﺰم ﻧﺒﻰ‪ ،‬ﻋﺰﻳـﺰﻣﺤﻤﺪى و اﻋـﻀﺎى ﻣﺤﺘـﺮم‬ ‫ﻫﻴﺎت رﺋﻴـﺴﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗـﺒﺎل‪ ،‬از ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺤـﺒﻮب و‬ ‫دوﺳـﺖ داﺷـﺘـﻨـﻰ ﺗـﻴـﻢ ﻣـﻠـﻰ )ﻛـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻓـﻀـﺎى ﺟـﺪﻳـﺪ‬ ‫ﺣـﺮﻓـﻪ‪M‬اى ﻛـﻪ ﻣـﻼك ارزﻳـﺎﺑـﻰ ﭘـﻮل ﺷﺪه‪ ،‬ﺷـﺎﺧـﺺ‪M‬ﻫـﺎى‬ ‫ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛـﻴﺪ اﻳـﻨﺠـﺎﻧﺐ در ارزش‪M‬ﮔـﺬارى ﺑﻪ ﻗـﺪاﺳـﺖ ﺗﻴـﻢ‬ ‫ﻣــﻠــﻰ و ﭘــﻴــﺮاﻫــﻦ ﭘــﺮاﻓــﺘــﺨــﺎر آن را ﺳــﺮﻟــﻮﺣــﻪ رﻓــﺘــﺎرﻫــﺎى‬ ‫ﺟﻮاﻧـﻤﺮداﻧـﻪ ﺧﻮﻳـﺶ ﻗﺮار دادﻧـﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﻛﻤـﺘﺮﻳـﻦ ﺗﻨـﺶ‪M‬ﻫﺎ و‬ ‫ﺣـﺎﺷـﻴﻪ‪M‬ﺳـﺎزى‪M‬ﻫـﺎى ﻣـﻌﻤـﻮل اردوﻫـﺎ و ﻣـﺴـﺎﺑﻘـﺎت ﺳـﭙـﺮى‬ ‫ﺷﻮد( از اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺣﻮزه ﺗﺪارﻛﺎت‪ ،‬از‬ ‫ﺣﺮاﺳﺖ ﻛﻤﭗ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ‪ ،‬از رﺳﺎﻧﻪ‪M‬ﻫﺎ و اﺻﺤﺎب ﺟﺮاﻳﺪ‬ ‫و ﺳﺎﻳﺖ‪M‬ﻫـﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﻛﻪ ﻫﻤـﻴﺸﻪ ﻳﺎر و ﻳﺎور و راﻫﻨـﻤﺎى‬ ‫ﻣـﺎ ﺑـﻮدﻧﺪ( از ﭘـﺰﺷـﻜـﺎن ﺗـﻴﻢ ﻣـﻠـﻰ و ﻫـﻤﭽـﻨـﻴـﻦ رﺷـﻴﺪى و‬ ‫ﻣـﻨـﺼـﻮرﻳﺎن ﻛـﻪ از ﻣـﻔـﺎﺧـﺮ ﻓـﻮﺗﺒـﺎل اﻳـﻦ ﻣـﺮز و ﺑـﻮم ﺗـﻠﻘـﻰ‬ ‫ﻣﻰ‪M‬ﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺻـﻤﻴﻤـﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧـﻰ ﻣﻰ‪M‬ﻛـﻨﻢ و دﺳﺖ ﻣـﺒﺎرك‬ ‫ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻰ ﻣﻰ‪M‬ﻓﺸﺎرم و ﺑﺮاى ﻳﻜﺎﻳﻜﺸﺎن در ﻫﻤﻪ‬ ‫اﺑﻌﺎد زﻧـﺪﮔﻰ آرزوى ﺗﻮﻓﻴـﻖ و ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬـﺮوزى دارم‪.‬‬ ‫از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰ‪M‬ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ‬ ‫و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻴﻢ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ آن در ﻋﺮﺻﻪ‪M‬ﻫـﺎى ﻣﺨﺘﻠ‪ l‬ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫در ﺧﺎﺗـﻤﻪ آرزوﻣﻨـﺪم روزى ﻓﺮا ﺑﺮﺳـﺪ ﻛﻪ ﻫﻤـﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﺣـﻤـﺎﻳﺖ‪M‬ﻫـﺎ و اﻣـﻜـﺎﻧﺎت در ﻧـﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮﻓـﻴـﻘـﺎت ﺳـﺮﻣﺮﺑـﻰ‬ ‫داﺧـﻠـﻰ ﻧـﻴﺰ ﻓـﺮاﻫـﻢ آﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺮدﻳـﺪ ﻧـﺪارم ﻫﻤـﻪ ﺑـﺰرﮔـﺎن و‬ ‫ﻣﻮﺳﭙﻴﺪﻫﺎ و ﺧﺎك ﺧﻮرده‪M‬ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﺪه ﺣﻘﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد‬ ‫راﺳﺦ ﺑﻪ اﻳـﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮﺑﻴـﺎن دارﻧﺪ و ﺣﻼوت ﻣﻮﻓﻘـﻴﺖ‬ ‫آﻧﺎن را وﺻ‪Ml‬ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰ‪M‬ﭘﻨﺪارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻋـﺎﻗـﺒﺖ اﻳـﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع را ﻛـﺮده‪M‬اﻳﺪ؟ ﺑـﺎز ﻫـﻢ‬ ‫ﻣﻰ‪M‬ﮔﻮﻳﻢ اﻳﻨﻘﺪر اﻻن ﻛﻮﺋﻴﺮوش را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن‬ ‫ﻣـﻰ‪M‬ﺑـﺮﻳـﻢ و ﺑـﻌـﺪ ﺑﺎ ﻣـﻐـﺰ اﻳـﺸـﺎن را ﺑـﻪ زﻣـﻴـﻦ‬ ‫ﻣ ﻰ ‪M‬ﻛ ﻮ ﺑﻴ ﻢ ‪.‬‬ ‫▪ ﻧﻈـﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره دﺳـﺘﻴﺎراﻧﺶ‬ ‫ﭼ ﻴﺴﺖ؟‬ ‫ اﻳـﺸـﺎن ﻳـﻚ ﻧـﻔـﺮه ﻧـﻤـﻰ‪M‬ﺗـﻮاﻧـﺪ ﻛـﺎرى‬‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﮕـﺬارﻳﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد او را ﺑـﺒﻴﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻌـﺪ‬ ‫ﻧـﻈـﺮ ﺑــﺪﻫـﻴـﻢ‪ .‬در ﻣـﺮﺣــﻠـﻪ ﻣـﻘـﺪﻣـﺎﺗــﻰ ﺟـﺎم‬ ‫ﻣﻠﺖ‪M‬ﻫﺎى آﺳﻴﺎ ‪ ٣‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮب ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﮔﻔـﺘﻨﺪ «ﺑـﻪ ﺑﻪ « اﻣـﺎ ﭘﺲ از دﻳﺪار ﺑـﺎ ﻛﺮه ﻛﻪ‬

‫ﺣﺬف ﺷﺪﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ را ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ‬ ‫ﻛﻮﺑﻴﺪﻧﺪ‪ .‬در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺠﻠﻪ‬ ‫ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺬﻓﻰ ﺣﺴﺎس‪M‬ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺑـﺮاى ﺗـﻴـﻢ ﻣـﻠـﻰ اﻳـﺮان اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻫــﻴـﭻ ﻛـﺲ‬ ‫ﮔﻮش ﻧﻜﺮد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ را ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑــﺴــﺘـﺮ ﻻزم را ﻫــﻢ ﺑــﺮاى ﻛــﻮﺋــﻴـﺮوش آﻣــﺎده‬ ‫ﻛ ﻨ ﻴﻢ ‪.‬‬ ‫▪ از اوﺿـﺎع ﺗﻴـﻢ ﻣﻠـﻰ ﺑﮕـﺬرﻳﻢ‪.‬‬ ‫اﺳﺘـﻴﻞآذﻳﻦ روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ‪ ٢‬ﮔـﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺧﺖ‪ .‬ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ در‬ ‫ا ﻳ ﻦ ﺗ ﻴ ﻢ ا ﻓ ﺘﺎ د ه ا ﺳ ﺖ ؟‬

‫ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰ‪M‬داﻧﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺠﺎﺳﺖ‪.‬‬‫ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻰ‪M‬ﻛﻨﻢ‪ .‬ﻧﻤﻰ‪M‬داﻧﻢ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﺮﻛﺎرى ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮاى ﺗﻴﻢ ﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻴﻞ‪M‬آذﻳﻦ ﺑﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫▪ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ؟‬ ‫ دﺳـ ــﺖ ﺧ ـ ــﺪاﺳـ ــﺖ‪ ،‬اﻣ ـ ــﺎ ﭘـ ــﺲ از‬‫ﺷﻜﺴﺖ از ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻤﻰ دﻟﺴﺮد ﺷﺪم‪.‬‬ ‫▪ ﺑﺎزىﻫﺎى ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ را دﻧﺒﺎل‬ ‫ﻣ ﻰ  ﻛﻨ ﻴ ﺪ ؟‬ ‫ ﻣﮕﺮ ﻣﻰ‪M‬ﺷﻮد ﻣﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻰ‪ M‬ﺑﺎﺷـﻴﻢ‬‫اﻣﺎ ﺑـﺎزى‪M‬ﻫﺎى ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﻴـﺲ را دﻧﺒﺎل ﻧـﻜﻨﻴـﻢ؟‬ ‫ﺧﻮن ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫▪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد؟‬ ‫ ﺑــﺲ ﻛــﻪ ﺣــﺎﺷــﻴــﻪ داﺧــﻞ اﻳ ــﻦ ﺗــﻴــﻢ‬‫اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻴـﭽﺎره‪ M‬داﻳـﻰ و ﻛﺎﺷـﺎﻧﻰ ﻫـﺮ ﻛـﺎرى‬ ‫ﻣﻰ‪M‬ﻛﻨـﻨﺪ ﺣﺎﺷﻴـﻪ‪M‬ﻫﺎ ﻛﻢ ﺷﻮد‪ ،‬ﻧـﻤﻰ‪M‬ﺷﻮد ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰ‪M‬ﮔﻴﺮد‪ .‬اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ‬ ‫ﻛـﻪ ﭘـﺮﺳـﭙـﻮﻟـﻴـﺲ ﺑـﺎ ﻫـﻤـﻴـﻦ ﻧـﻔـﺮات در ﻟـﻴـﮓ‬ ‫ﻗـﻬﺮﻣـﺎﻧﺎن آﺳـﻴﺎ ﻧـﺘـﻴﺠـﻪ ﺑﮕـﻴﺮد‪ .‬ﺧـﺪاوﻛﻴـﻠـﻰ‬ ‫اﻻن ﻫــﻮاداران ﺑـﺎﻳــﺪ از اﻳــﻦ ﺗــﻴـﻢ ﺣــﻤــﺎﻳــﺖ‬ ‫ﻛـﻨــﻨـﺪ‪ .‬ﻫـﻮادار ﭘــﺮﺳـﭙـﻮﻟــﻴـﺲ ﻫـﻤـﻴــﺸـﻪ ﻣـﺮد‬ ‫روزﻫﺎى ﺳﺨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫▪ در ﭘـﺎﻳــﺎن اﮔـﺮ ﺣــﺮﻓـﻰ دارﻳـﺪ‬ ‫ﺑ ﮕ ﻮﺋ ﻴ ﺪ ‪.‬‬ ‫ اﻣﻴﺪوارم ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻴﺪا‬‫ﻛﻨـﺪ و ﺳﭙﺲ اﻣﻴـﺪوارم ﭘﺮﺳﭙـﻮﻟﻴﺲ در ﻟـﻴﮓ‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ ﻛﻪ دو ﺑﺎزى ﺳﺨﺖ در اﻳﺮان‬ ‫دارد ﻣــﻮﻓــﻖ ﺷــﻮد‪ .‬ﺑــﻪ ﻧــﻈــﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺮ وﻗــﺖ‬ ‫ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ اراده ﻛﺮده ﻣﻰ‪M‬ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزى ﺧﻮب‬ ‫و ﻫﺠﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑـﮕﺬارد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻳﻚ اﻣـﺘﻴﺎز ﻫﻢ در ازﺑـﻜﺴﺘـﺎن ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻴـﻢ‬ ‫ﺧﻮب ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺮﻓﺎوى‪ :‬ﺷﻴﻮه روﻳﺎروﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺎن را ﻣﻰداﻧﻢ‬ ‫ﺻﻤﺪ ﻣـﺮﻓﺎوى ﺳﺮﻣﺮﺑـﻰ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﺻﻨﻌـﺖ ﻣﺲ‬ ‫ﻣﻰ‪M‬ﮔﻮﻳﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺜﻞ زﻧﺪﮔﻰ روزﻫﺎى ﺧﻮب و ﺑﺪ دارد‪.‬‬ ‫او ﺟـﻮاﻧـﻰ و ﻛـﻢ ﺗـﺠـﺮﺑـﮕﻰ ﺗـﻴـﻤـﺶ را دﻟـﻴـﻞ دور ﺷـﺪن‬ ‫ﺻــﻨـﻌــﺖ ﻣــﺲ از ﺗـﻴــﻤـﻬــﺎى ﺑــﺎﻻى ﺟـﺪول ﻣــﻰ داﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪M‬وﮔﻮ ﺑﺎ وى را ﺑـﺨﻮاﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫▪ روﻳﺎروﻳﻰ ﻣﺲ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺎن دراﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ ﻣﺼﺎف ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺮه و ﻗﺪرت ﺗﻴﻤﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺣـﺴﺎب ﻣﻰآﻳـﺪ‪ .‬ﻓﻜﺮ ﻣـﻰﻛﻨﻴـﺪ ﺑﺎزﻳﻜـﻨﺎن ﺷﻤـﺎ از‬ ‫ﭘﺲ ا ﻳ ﻦ ﺗ ﻴﻢ ﺑ ﺮ ﺑ ﻴ ﺎ ﻳﻨ ﺪ ؟‬

‫ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﻴﻤﻢ اﻋﺘﻘﺎد دارم‪ .‬ﻳﻚ ﻛﻼم‪ ،‬ﻓﻘﻂ‬‫ﺑﺮاى ﺑـﺮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣـﻰ روﻳﻢ‪ .‬ﻣﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟـﻰ و ﻛﺎر‬ ‫ﮔـﺮوﻫﻰ ﭼـﻴﺰى ﻛـﻢ ﻧﺪارﻳـﻢ اﻣﺎ آﻧـﻬﺎ ﻫـﻢ ﺗﺎ ﺗـﻮاﻧﺴـﺘـﻪ‪M‬اﻧﺪ‬ ‫ﺑـﻬـﺘـﺮﻳـﻦ ﻣــﻬـﺮه ﻫـﺎ را ﺟـﺬب ﻛـﺮده‪M‬اﻧـﺪ‪ .‬اﻣـﻴـﺪوارم ﺑـﺎزى‬ ‫ﻗﺸﻨﮕـﻰ از آب درآﻳﺪ‪.‬‬ ‫▪ ﺑﺎﺷﮕﺎه در روزﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از‬ ‫ﺷـﻤــﺎ در اﻳـﻦ ﺑـﺎزى ﻓـﻘــﻂ ﺑـﺮد ﻣـﻰﺧـﻮاﻫــﺪ‪ .‬اﻳـﻦ را‬ ‫ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم داﻧـﺴﺖ؟‬

‫ ﺗﺮﺟﻴـﺢ ﻣﻰ دﻫﻢ اﻳﻦ روزﻫـﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧـﻮدم را ﺑﺮ‬‫روى اﻣﻮر ﻓﻨﻰ ﺗﻴﻢ ﺣـﻔﻆ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮد‬ ‫اﺻﻮﻟﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻳﺎر و‬ ‫ﻳﺎور ﺗﻴﻢ ﺑـﻮده اﻧﺪ‪ ،‬اﺣﺘﺮام ﻣﻰ‪M‬ﮔﺬارم‪.‬‬

‫روز ﻋﺎﻟﻰ و ﻳﻚ روز زﻳﺮ ﻣـﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻳﻚ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺧﻮب و ﻳـﻚ ﻓﺼﻞ ﺑﺪ‪ .‬ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ﻣﻦ اﻣﺴﺎل ﺗـﻴﻢ ﻣﺲ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻮده و از اواﺳﻂ ﻧﻴﻢ ﻓﺼﻞ در‬ ‫ﺑﺎﻻى ﺟـﺪول ﺟﺎى داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﺎ ﻫﻴـﭽﮕﺎه دﻏـﺪﻏﻪ‬ ‫ﺳـﻘﻮط ﻧـﺪاﺷـﺘﻪ‪M‬اﻳـﻢ وﻫـﻤﻴـﻦ رﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم ﻧﻴـﻢ ﻓـﺼﻞ ﻓـﺸـﺎر‬ ‫رواﻧﻰ را ﺑﺮ روى ﺗﻴـﻢ زﻳﺎد ﻛﺮد‪ .‬از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑـﺎزى ﺑﺎ‬ ‫ذوب‪M‬آﻫﻦ در اﺻـﻔﻬﺎن را ﻛـﻪ ﻣﻰ‪M‬ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻴـﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺑـﺎﺷﻴﻢ‬ ‫ﺑـﻪ آن ﺻـﻮرت درآوردﻧﺪ و ﺑـﻌـﺪ از ﺗـﻜﺮار ﺑـﺪﻣـﻮﻗـﻊ آن ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻴﻢ ﻟﻄﻤﻪ ﺷﺪﻳﺪى ﺧﻮرد و در اداﻣﻪ ‪٦‬ﺑـﺎزى از ‪٩‬‬ ‫ﺑﺎزى ﻣﺎ در ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﺎرا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ‬ ‫ﻗﺮار داد‪.‬‬

‫▪روﻳـﺎروﻳـﻰ ﺷـﻤـﺎ ﺑـﺎ اﻣﻴـﺮﻗـﻠـﻌـﻪﻧـﻮﻳـﻰ از ﺣـﺎﻻ‬ ‫ﺷﺎﻳﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺪهاى‬ ‫ﻣﻌﺘـﻘﺪﻧﺪ ﻗﻠـﻌﻪﻧﻮﻳﻰ ﺑﺮاى رودر رو ﻧـﺸﺪن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻤﺪ در ﺑﺎزى ﻗﺒﻠﻰ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺮاج ﺧﻮد و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﺶ‬ ‫در اﻳﻦ ﺑـﺎزى را ﻓﺮاﻫـﻢ ﻛﺮد‪ .‬ﻧﻈـﺮ ﺷﻤـﺎ در اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ‬ ‫ﭼﻴﺴ ﺖ؟‬

‫ ﻣﻦ اﻳﻨﻄﻮر ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎى دور‬‫روى ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻣﻰ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ و در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻴﻤﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠ‪ l‬ﺑﺎ ﻫﻢ روﺑﺮو ﺷﺪه‪M‬اﻳﻢ و ﻫﺮدو ﮔﺎﻫﻰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮده‪M‬اﻳﻢ و ﻣـﺸﻜﻠﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫▪ﻣﺪﻳـﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺻﺤـﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﻣـﺒﻨﻰ ﺑﺮ در‬ ‫دﺳﺖ ﻧﺒﻮدن اﺑﺰار آﺳﻴﺎﻳﻰ ﺷﺪن را رد ﻛـﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻاﻗﻞ اﻳﻦ اﺑﺰار از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد و ﺷﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓـﻨﻰ ﻛﻤﺒﻮدى در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘـﻴﺪ؟‬

‫ ﺑـﺮداﺷـﺖ ﻧـﺎﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﻰ از ﺻـﺤﺒـﺘـﻬـﺎى ﻣـﻦ ﺷـﺪ‪.‬‬‫ﻣﻨـﻈﻮر ﻣﻦ از ﻧـﺪاﺷﺘﻦ اﺑـﺰار ﻻزم‪ ،‬ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑـﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﭙﺎﻫﺎن و ذوب آﻫﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ اﺻﻮﻟﻰ‬ ‫را دﻧﺒـﺎل ﻛﺮده‪M‬اﻧـﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳـﻦ درﺟﻪ رﺳـﻴﺪه‪M‬اﻧـﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻢ در‬ ‫ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻣـﺲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑـﺎﻳﺪ ﻣـﺮاﺣﻞ ﺑـﺰرﮔﻰ را ﭘﻠـﻪ ﭘﻠـﻪ ﻃﻰ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‪M‬دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﺑﻬﺎرى ﻳﻚ‬

‫▪ ﺧﻴـﻠﻰﻫـﺎ دﻟﻴـﻞ اﺻﻠـﻰ اﻓﺖ ﻣﺲ را راﺑـﻄﻪ ﻧـﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﻰداﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﻴﺪ در اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدى را‬ ‫ﺑﺮاى ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ وﺟـﻮد آورد‪ .‬ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣـﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣـﻮﺿﻮع‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ؟‬

‫ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ! اﻳﻨﻄﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ در‬‫ﻫـﻤﻪ ﺗـﻴﻤـﻬﺎ ﻫـﺴﺖ و اﺻـﻮﻻ ﻳﻜـﻰ از وﻇﺎﻳـ‪ l‬ﺳـﺮﻣﺮﺑـﻰ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ‪M‬ﮔﻴﺮى در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻨﻰ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ‬ ‫و ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪ‪M‬اى را ﻳﺪك ﻣﻰ ﻛﺸﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺘﺎر ﺣـﺮﻓﻪ‪M‬اى ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ!‬

‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺑﺰرگ ﺣﺮفﻫﺎى ﺳﺨﻴ[ زد‬

‫ﺳﺎﻛﺖ ‪ :‬ﻏﻮل ﺧﻔﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﻴﺪار ﻣﻰ ﺷﻮد‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺎﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﻣﻰ‪M‬ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻮل ﺧﻔﺘﻪ آﺳﻴﺎ ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ و ﻏﺮور و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪى‬ ‫را ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻫﺪﻳﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬وى ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ از اﻋﻀﺎى ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﻫﺎى ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺮﺑﻰ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺧﺎرﺟﻰ در اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم ﺗﺪاوم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﻓﺪراﺳﻴﻮن‪ ،‬ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد‪ .‬او اﻓﺰود‪ :‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاى‬ ‫ﺳﺮﺑﻠﻨﺪى ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎن ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ارﻛﺎن ﻣﺘﻌﺪدى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻮﺋﻴﺮوش رﻛﻦ اﺻﻠﻰ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ‪M‬ﺗﻮاﻧﺪ رﺧﺪاد ﻣﺒﺎرﻛﻰ ﺑﺮاى‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺮاى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺎزل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻰ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر‪،‬‬ ‫زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﮓ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ادارى ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﺨـﺶ اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﭘﺎزل ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻫﺪف ﻣﺎ ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﻴﺎ اﺳﺖ‬

‫ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ‪ :‬دﻳﺪار اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬ ‫ﻓﺮاز ﻛـﻤﺎﻟﻮﻧـﺪ ﺳﺮﻣـﺮﺑﻰ ﺗﻴـﻢ ﻓﻮﺗﺒـﺎل‬ ‫ﺗﺮاﻛﺘـﻮرﺳﺎزى ﺗﺒﺮﻳﺰ دﻳﺪار ﺗـﻴﻤﺶ ﻣﻘﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺗــﻴ ــﻢ اﺳــﺘــﻘــﻼل ﺗ ــﻬــﺮان را ﺑــﺴــﻴ ــﺎر زﻳــﺒــﺎ‬ ‫ﭘــﻴـﺶ‪M‬ﺑــﻴـﻨــﻰ ﻛــﺮد و اﺑـﺮاز اﻣــﻴــﺪوارى ﻛـﺮد‬ ‫ﺗــﻴــﻤـﺶ ﺑــﺘــﻮاﻧــﺪ در ورزﺷـﮕــﺎه آزادى ﺑــﻪ‬ ‫ﭘ ــﻴـ ــﺮوزى دﺳ ــﺖ ﭘـ ــﻴ ــﺪا ﻛـ ــﻨ ــﺪ‪ .‬وى در‬ ‫ﻛــﻨـﻔــﺮاﻧـﺲ ﻣــﻄـﺒــﻮﻋــﺎﺗـﻰ ﭘــﻴـﺶ از دﻳــﺪار‬ ‫ﺗﻴﻢ‪M‬ﻫﺎى ﺗﺮاﻛـﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﺒﺮﻳﺰ و اﺳﺘﻘـﻼل‬ ‫ﺗـﻬﺮان ‪ ،‬اﻇـﻬﺎر ﻛـﺮد‪ :‬دﻳـﺪار اﺳﺘـﻘﻼل و‬ ‫ﺗﺮاﻛـﺘﻮرﺳﺎزى زﻳـﺒﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﺮا ﻛـﻪ‬ ‫ﻫــﺮ دو ﺗــﻴــﻢ داراى ﻫـﻮاداران ﭘــﺮﺷــﻤــﺎر و‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﺳﺘﻘﻼل روﻧﺪ‬ ‫رو ﺑﻪ رﺷﺪى را آﻏـﺎز ﻛﺮده‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋه‪ M‬ﭘﺲ‬ ‫از ﺑﺎزى اﻳﻦ ﺗـﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘـﺮﺳﭙﻮﻟﻴـﺲ روﺣﻴﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑـﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﺴـﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣـﻴﺪوارم‬ ‫ﺑـﺎزى اﻣﺮوز ﻣـﺎ ﺗﻤـﺎﺷﺎﮔـﺮ ﭘـﺴﻨـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ و‬ ‫ﻣـﺎ در ﻧـﻬـﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ اﻣـﺘـﻴـﺎز ﻛـﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺗـﺒـﺮﻳـﺰ‬ ‫ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ‪ .‬او اداﻣﻪ داد‪ :‬ﺑﺮاى ﺑﺎزى اﻣﺮوز‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﺤﺮوم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺪوم دارﻳﻢ ﻛﻪ اﻣﻴـﺪوارﻳﻢ‬ ‫ﺑـﻪ ﺑــﺎزى ﺑـﺮﺳــﻨـﺪ‪ .‬از آﻧــﺠـﺎﻳــﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺎزى‬ ‫اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﺨﺶ‬ ‫ﻣـﻰ‪M‬ﺷـﻮد ‪ ،‬ﺑـﺎزﻳـﻜـﻨـﺎن ﻣـﺎ اﻧــﮕـﻴـﺰه زﻳـﺎدى‬ ‫دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزى ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‬

‫‪ .‬ﻛﻤﺎﻟﻮﻧﺪ در اداﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال‬ ‫ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﻣـﺴـﺎﻟﻪ ﻣـﻄـﺮح ﺷـﺪه درﺑـﺎره ﺧـﺮﻳـﺪ‬ ‫اﻣـﺘﻴـﺎز ﺗﻴـﻢ ﻓـﻮﺗﺒـﺎل ﺗﺮاﻛـﺘـﻮرﺳﺎزى ﺗـﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣـﺎﻟـﻚ ﺑـﺎﺷـﮕـﺎه‪ M‬اﺳـﺘـﻴـﻞ آذﻳـﻦ ﺗـﺎﺛـﻴـﺮى در‬ ‫روﻧـﺪ ﻛـﺎرى ﺗـﻴـﻢ داﺷـﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﺧــﻴـﺮ ؟‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺮاى ﻣـﺎ اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﺪارد‬ ‫اﻣﺘﻴـﺎز ﺗﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﺮا‬ ‫ﻛــﻪ ﺑ ــﺎزﻳــﻜــﻨــﺎن و ﻣ ــﺮﺑــﻴــﺎن ﺑــﺎ ﺑ ــﺎﺷــﮕــﺎه‪M‬‬ ‫ﺗـﺮاﻛﺘـﻮرﺳـﺎزى ﻗﺮار داد ﺑـﺴﺘـﻪ‪M‬اﻧـﺪ و ﻣﺪﻳـﺮ‬ ‫اﻳـﻦ ﺑﺎﺷـﮕـﺎه‪ M‬ﻫﺮ ﻛـﺴﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺎﺷﺪ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺑﻪ‬

‫ﻗﺮار دادﻫﺎ ﭘﺎﻳـﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻤـﺮﻛﺰ ﻣﺎ روى‬ ‫‪ ٦‬ﺑـﺎزى آﻳـﻨـﺪه ﻣـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺘـﻮاﻧـﻴـﻢ ﺑـﺎ‬ ‫اداﻣﻪ دادن روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪﻣـﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫دﻟﺨـﻮاه دﺳﺖ ﭘـﻴﺪا ﻛـﻨﻴـﻢ‪ .‬وى در اداﻣﻪ‬ ‫در ﭘـﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺳـﻮال ﻛﻪ اﮔـﺮ در ﺑﺎزى‬ ‫اﻣـﺮوز ﺷــﻜـﺴـﺖ ﺑــﺨـﻮرﻳـﺪ ﭼــﻪ اﺗـﻔـﺎﻗــﻰ‬ ‫ﻣـﻰ‪M‬اﻓـﺘــﺪ؟ ﮔـﻔـﺖ‪ :‬در ﺑـﺎزى ﻓـﺮدا اوﻟــﻴـﻦ‬ ‫ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ‪ ،‬اراﺋﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﺑﺎزى زﻳـﺒﺎ و ﺗﻤـﺎﺷﺎﮔﺮ ﭘﺴـﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﺮد‬ ‫و ﺑـﺎﺧــﺖ در ﻣـﺮﺣــﻠـﻪ دوم اﻫــﻤـﻴــﺖ ﻗـﺮار‬

‫دارد‪ .‬اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﺑـﺎزى را ﺑﺒـﺎزﻳـﻢ از ﻛـﺴـﺐ‬ ‫ﺳﻬـﻤﻴـﻪ ﻟﻴـﮓ ﻗﻬـﺮﻣﺎﻧـﻰ آﺳﻴﺎ ﻧـﺎاﻣﻴـﺪ ﻧﻤـﻰ‬ ‫ﺷـﻮﻳـﻢ‪ .‬ﻣﻄـﻤـﺌـﻦ ﺑﺎﺷـﻴـﺪ در ﺷـﺶ ﻫـﻔﺘـﻪ‬ ‫ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤﻰ ﻧﻤﻰ‬ ‫ﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑــﻴـﺸـﺘـﺮ از ‪ ١٠‬اﻣــﺘـﻴـﺎز ﺑـﮕــﻴـﺮد و از‬ ‫آﻧـﺠــﺎﻳـﻰ ﻛـﻪ ﻣــﺎ در ﺳـﻪ ﺑــﺎزى از ‪ ٦‬ﺑـﺎزى‬ ‫ﺑﺎﻗﻴـﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎن ﻣﻴـﺰﺑﺎن ﻫﺴﺘﻴـﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ‬ ‫ﺑـﻪ ﻫــﺪﻓـﻤـﺎن ﻛــﻪ ﻛـﺴــﺐ ﺳـﻬـﻤــﻴـﻪ اﺳـﺖ‬ ‫دﺳﺖ ﭘـﻴﺪا ﻛـﻨﻴـﻢ‪ .‬وى ﻫﻤـﭽﻨـﻴﻦ درﺑـﺎره‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﮕﺎه‪ M‬ﺗﺮاﻛﺘﻮرﺳﺎزى ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺮاى‬ ‫ﻣــﻴـﺰﺑــﺎﻧــﻰ اﺣـﺘــﻤـﺎﻟــﻰ رﻗــﺎﺑـﺖ‪M‬ﻫــﺎى ﺟــﺎم‬ ‫ﺑــﺎﺷــﮕــﺎه‪M‬ﻫــﺎى آﺳــﻴــﺎ ﺑــﻪ ﺧــﺒــﺮﻧــﮕــﺎران ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‬ ‫ﺷــﺮﻗـﻰ دﺳــﺖ ﺑــﻪ دﺳـﺖ ﻫــﻢ داده‪M‬اﻧــﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺷـﺮاﻳـﻂ ﺧـﻮﺑـﻰ را ﺑـﺮاى ﺗـﺮاﻛـﺘـﻮرﺳـﺎزى و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻢ‪M‬ﻫـﺎى ﺗﺒﺮﻳﺰى ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻼش‪M‬ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه‪ M‬در ﻳـﻜﺴﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﮔـﺴﺘـﺮده ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ورزﺷﮕـﺎه ﻳـﺎدﮔﺎر‬ ‫اﻣﺎم ﺗﺒﺮﻳﺰ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدى‬ ‫ﻛــﺮده اﺳـﺖ‪ .‬ﻣــﻦ ﺗـﺎﻛــﻨـﻮن در ‪ ٦‬اﺳــﺘـﺎن‬ ‫ﻣـﺮﺑــﻴـﮕــﺮى ﻛـﺮده ام اﻣـﺎ ﻫــﻴـﭻ ﺟـﺎ ﻣــﺎﻧـﻨــﺪ‬ ‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺎ اﻳﻦ‬ ‫ﺣﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻛﺎرﻫﺎى ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﺒﻮده اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ‪ ٢١‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪ ٦‬ﺟﻤﺎدى اﻻول ‪١٤٣٢‬‬ ‫‪ ١ ٠‬آ ور ﻳ ﻞ ‪٢ ٠ ١ ١‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪٤٩١٣‬‬

‫‪ ٤‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ اﺳﺘﻴﻞ آذﻳﻦ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‬

‫‪°vBšd ÂœU²Ýd «— È—U−ý« Ë vöž ¨vâ½bF ¨v³F ∫È—ËU¹‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد ﻳﺎورى ﻋﺬر ‪ ٤‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ اﺳﺘﻴﻞ آذﻳﻦ را ﺧﻮاﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺘﻴﻞ آذﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ‬ ‫ﻳﺎورى ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻰ اﺳﺘﻴﻞ آذﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻌﺒﻰ‪ ،‬ﻣﻬﺮزاد ﻣﻌﺪﻧﭽﻰ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﻰ و ﺣﺴﻦ اﺷﺠﺎرى را از ﺗﺮﻛﻴﺐ‬ ‫ﺗﻴﻤﺶ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﻳﺎورى ﺑﺎ ﺗـﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻢ از ﻟﻔﻆ اﺧﺮاج درﺑﺎره اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜـﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻛﻨﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻦ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آن‪M‬ﻫﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺪارم و آن‪M‬ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎدم!‬

‫ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ اﻓﺸﺎﮔﺮى ﻣﻰﻛﻨﻢ‬

‫ﺷﺎﭘﻮرزاده‪ :‬ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺎﻣﺪم ﻛﻪ در ﻟﻴﮓ ﻳﻚ ﺑﺎزى ﻛﻨﻢ!‬ ‫اﻣﻴـﺮ ﺷﺎﭘـﻮرزاده ﻫﺎﻓـﺒﻚ ﺗـﻴﻢ ﻓـﻮﺗﺒـﺎل اﺳﺘـﻴﻞ‪M‬آذﻳـﻦ‬ ‫اﻋـﻼم ﻛﺮد‪ :‬ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﻰ ﻛﻪ ﺳـﻘﻮط اﺳـﺘﻴـﻞ‪M‬آذﻳﻦ ﺑـﻪ ﻟﻴـﮓ‬ ‫ﻳﻚ ﻗـﻄﻌـﻰ ﻧﺸـﻮد در اﻳﻦ ﺑـﺎره ﺣﺮف ﻧـﻤﻰ‪M‬زﻧـﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ از ﻟﻴﮓ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺎﻣﺪم ﻛﻪ در ﻟﻴﮓ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺎزى ﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫وى اﻇﻬﺎرداﺷﺖ‪ :‬ﻛﺎر اﺳﺘﻴﻞ‪M‬آذﻳﻦ ﺑﺮاى ﻣﺎﻧﺪن در‬ ‫ﻟﻴﮓ ﺳـﺨﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ اﻣﻴـﺪوارم در ‪ ٥‬ﺑﺎزى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧـﺪه‬ ‫ﺑﺘـﻮاﻧﻢ ﻛﺎر ﻋﺠـﻴﺒﻰ اﻧـﺠﺎم دﻫﻴـﻢ و ﺳﻘﻮط ﻧﻜـﻨﻴﻢ‪ .‬در‬ ‫واﻗﻊ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺘﻴﻞ‪M‬آذﻳﻦ در ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻴﺎز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او اداﻣــﻪ داد‪ :‬ﺑــﺎزى ﺑ ــﺎ ﺷــﺎﻫــﻴــﻦ ﺑــﻮﺷ ــﻬــﺮ ﺑــﺮاى‬ ‫اﺳـﺘﻴـﻞ‪M‬آذﻳـﻦ ﻳـﻚ دﻳﺪار ﻛـﻠـﻴـﺪى ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻧـﺸـﺎن ﻣﻰ‪M‬داد‬ ‫ﻣـﻰ‪M‬ﺗـﻮاﻧـﻴـﻢ در ﻟﻴـﮓ ﺑـﻤـﺎﻧـﻴـﻢ ﻳـﺎ ﻧـﻪ‪ .‬در اﻳـﻦ ﺑـﺎزى ﺣﻖ‬ ‫اﺳﻴﺘﻞ‪M‬آذﻳﻦ ﺑﺎﺧـﺖ ﻧﺒﻮد زﻳﺮا ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺘﻬﺎى ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻞ ن ﺷﺪ و روى ‪ ٢‬اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫ﮔﻞ ﺧﻮردﻳﻢ‪ .‬ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻴﻞ‪M‬آذﻳﻦ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺧﺖ واﻗﻌﺎ‬

‫ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﺷـﺪه و ﺑﺎﻳﺪ در ‪ ٥‬ﺑﺎزى ﺑﻌﺪى ﭘـﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﻢ و‬ ‫ﺑـﻘـﻴﻪ رﻗـﻴـﺒـﺎن ﻫﻢ ﺷـﻜـﺴـﺖ ﺑـﺨﻮرﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺎﻳﺪ در ﻟـﻴـﮓ‬ ‫ﻣ ﺎ ﻧﺪ ﮔ ﺎ ر ﺷ ﻮ ﻳ ﻢ ‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﭘ ــﻮرزاده درﺑــﺎره ﺷــﺮاﻳــﻂ روﺣ ــﻰ ﺑــﺎزﻳــﻜ ــﻨــﺎن‬ ‫اﺳﺘﻴﻞ‪M‬آذﻳﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﭽﻪ‪M‬ﻫﺎ واﻗﻌﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﻰ اوﺿﺎع‬ ‫ﺑﺪى دارﻧﺪ‪ .‬ﺗﻴﻢ ﻣـﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻋﺎدت ﻛﺮده و ﻓﻘﻂ ﺑـﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ در ﻟﻴﮓ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫وى اﻓﺰود‪ :‬ﻣـﻰ‪M‬ﺧﻮاﻫﻢ ﻫـﻢ اﻫﺎﻟﻰ ﻓـﻮﺗﺒﺎل ﺑـﺪاﻧﻨـﺪ‬ ‫ﻛـﻪ در اﺗـﻔـﺎﻗـﺎت رخ داده ﺑﺮاى اﺳـﺘـﻴـﻞ‪M‬آذﻳـﻦ ﺑـﺎزﻳـﻜـﻨـﺎن‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دوﺳﺖ ﻧﺪارم وارد ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻮم و ﺣﺮﻓﻰ‬ ‫ﺑﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎى زﻳﺎدى‬ ‫وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑـﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻟـﻴﮓ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﮔـﻮ ﺧﻮاﻫﻢ‬ ‫ﻛـﺮد‪ .‬اﻻن ﻫــﻤـﻪ ﻣـﻰ‪M‬ﮔــﻮﻳـﻨـﺪ ﻛــﻪ ﭼـﺮا اﺳــﺘـﻴـﻞ‪M‬آذﻳــﻦ ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﺘﺎره‪M‬ﻫﺎﻳﺶ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰ‪M‬ﭘﺮﺳﺪ‬ ‫در ﻃﻮل ﻟﻴـﮓ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗـﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺳﺘﺎره‪M‬ﻫـﺎ رخ داده‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬

‫ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﺎزى ‪ ١٠‬ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد‬

‫‪b½—«c~Ð —UM «— U¼Å —Ëb e¹d³ð Ë v(e½« Âœd ∫vöž—uÄ‬‬ ‫ﻓـﺮﻫـﺎد ﭘـﻮرﻏــﻼﻣـﻰ ﺳـﺮﻣـﺮﺑـﻰ‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﻮان از اﻫﺎﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﺰ و‬ ‫اﻧـﺰﻟﻰ ﺧـﻮاﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺪورت‪M‬ﻫﺎ را‬ ‫ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﻬﺎﻧﻪ‪M‬اى‬ ‫ﺑﺮاى دوﺳﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫وى در ﻣـ ـ ـ ــﻮرد دﻳ ـ ـ ـ ــﺪار ﺑـ ـ ـ ــﺎ‬ ‫ﺷـﻬـﺮدارى ﺗـﺒﺮﻳـﺰ اﻇـﻬـﺎر داﺷـﺖ‪:‬‬ ‫ﺣﺮﻳ‪ l‬ﺑـﺎزى را ﺧﻮب ﺷﺮوع ﻛﺮد‬ ‫و ﺑـﻪ ﮔﻞ ﻫـﻢ رﺳـﻴـﺪ اﻣﺎ ﺑـﺎزﻳـﻜﻨـﺎن‬ ‫ﻣﻠـﻮان ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷـﺎن را ﺧﻴﻠـﻰ زود ﺟﻤﻊ ﻛـﻨﻨﺪ و‬ ‫ﮔﻞ ﻣـﺴﺎوى را ﺑـﻪ ﺛﻤـﺮ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ وﻟـﻰ در ﻧﻬـﺎﻳﺖ ﺑـﺮ اﺛﺮ‬ ‫ﻳﻚ ﻏﻔﻠﺖ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﮔﻞ دوم را‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻳـﻢ و ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻳﻢ‪ .‬ﺑـﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد از‬ ‫ﺑـﺎزﻳﻜـﻨﺎﻧـﻢ ﺗـﺸﻜـﺮ ﻣﻰ‪M‬ﻛـﻨـﻢ ﻛﻪ در ﺟـﻮ ﺳﻨـﮕـﻴﻦ ﺗـﺒﺮﻳـﺰ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزى ﺧﻮﺑﻰ اراﻳﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫او در ﻣﻮرد ﺣـﻮاﺷﻰ ﻣﺴﺎﺑـﻘﻪ و اﺻﺎﺑﺖ ﺳـﻨﮓ ﺑﻪ‬ ‫ﺧـﻮدش ﮔـﻔـﺖ‪ :‬ﺳـﻨـﮕـﻰ ﺑـﻪ ﻃـﺮﻓـﻢ ﭘـﺮﺗـﺎب ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد و ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺳﻴﺎﻫﻰ رﻓﺖ‬ ‫و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ وﻟﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮدم را ﺟﻤﻊ ﻛﺮدم زﻳﺮا‬ ‫دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﻴﻤﻢ ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮرد‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﺳ‪l‬‬ ‫ﺑﺮاﻧﮕـﻴﺰ اﻇﻬﺎرات ﮔﺰارﺷﮕـﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎرض ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﻣﻠﻮان ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد‪ :‬آن ﮔﺰارﺷﮕﺮ ‪ ١٠‬ﻣﺮﺗﺒﻪ‬

‫ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺗـﻠـﻔﻦ زد و ﻋـﺬرﺧـﻮاﻫـﻰ‬ ‫ﻛﺮد و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻰ و ﺑﺎ‬ ‫ارﺳـﺎل ﻧــﻤـﺎﺑــﺮى ﺑـﻪ ﺑــﺎﺷـﮕـﺎه از‬ ‫ﻣــﻠـﻮان ﻧــﻴـﺰ ﻋــﺬرﺧــﻮاﻫـﻰ ﻛــﺮده‬ ‫اﺳــﺖ‪ .‬ﻣ ــﻴــﻜــﺮوﻓ ــﻮﻧــﻰ ﻛــﻪ در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﻰ‪M‬ﮔﻴﺮد‬ ‫اﻣﺎﻧﺖ اﺳـﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺣﺮﻓـﻰ‬ ‫را ﺑﻴﺎن ﻛـﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ آدﻣـﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺑـﺨﻮاﻫـﻢ ﺗﻤـﺎرض ﻛﻨـﻢ و ﺑﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزى‪M‬ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ .‬ﺟﻮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﻴﺰ ﺟﻮ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﻧـﺒﻮد‪ .‬ﻧـﮕـﺎه ﻣﻦ ﺑـﻪ ﻓـﻮﺗﺒـﺎل ﻣـﺘـﻔﺎوت اﺳـﺖ و ﻣـﻌﺘـﻘـﺪم‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ‪M‬اى ﺑﺮاى دوﺳﺘﻰ‪M‬ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﺎﻗﺖ‪M‬ﻫﺎ‬ ‫را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘـﻮرﻏـﻼﻣـﻰ ﺑـﺎ اﺷــﺎره ﺑـﻪ ﺷـﻌـﺎرﻫـﺎى ﺗـﻤـﺎﺷـﺎﮔـﺮان‬ ‫ﮔـﻔﺖ‪ :‬زﺑـﺎن ﺑﺮاى ﺳـﺘﺎﻳـﺶ ﺧﺎﻟـﻖ داﻧﺎ و ﺗـﻮاﻧﺎﺳـﺖ و‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ آن اﻟﻔﺎظ ﻧﺎﺷﺎﻳـﺴﺖ و رﻛﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫از ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺰﻟﻰ و ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﻰ‪M‬ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺪورت‪M‬ﻫﺎ‬ ‫را ﻛﻨﺎر ﺑـﮕﺬارﻧﺪ و دوﺳﺘـﻰ‪M‬ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﻣﺮاودات ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺗﺒﺮﻳﺰ و اﻧﺰﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد‪ .‬روز‬ ‫ﺟﻤـﻌﻪ در ﺗـﺒﺮﻳـﺰ ﻣﺎ ‪ ١٠‬ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺗـﻴﻤـﻰ ﻛﻪ ادﻋـﺎ‬ ‫ﻣﻰ‪M‬ﻛﺮد در اﻧﺰﻟﻰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﺪه اذﻳﺖ ﺷﺪﻳﻢ‪.‬‬ ‫از ﻫـﻮاداران ‪ ٢‬ﺗﻴـﻢ ﻣـﻰ‪M‬ﺧﻮاﻫـﻢ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﺟﺮا را ﭘـﺎﻳـﺎن‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و دوﺳﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺎرﺗﺎر‪ :‬ﻛﻤﻚ داور ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ راهآﻫﻦ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻬﺪى ﺗﺎرﺗﺎر ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل راه‪M‬آﻫﻦ ﺷﻬﺮرى‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻤﻚ داور را ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﻴﻤﺶ در دﻳﺪار‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺎس ﻫﻤـﺪان ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﺣـﻖ ﺗﻴﻢ ﻣﺎ‬ ‫در اﻳﻦ ﺑـﺎزى ﭘﻴﺮوزى ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑﺎ اﺷﺘـﺒﺎه ﻛﻤﻚ داور از‬ ‫رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻳﻢ‪.‬‬ ‫وى ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛـﺮد‪ :‬ﺑﺎزى ﭘﺎس ﻫﻤﺪان ‪ -‬راه آﻫﻦ‬ ‫ﻳﻚ ﻣـﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣـﺴﺎس ﺑﻮد و ﺗـﻌﻴﻴـﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺮاى ﻫﺮ دو‬ ‫ﺗﻴـﻢ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑﺮاى دﺳـﺘﻴﺎﺑـﻰ ﺑﻪ ﺳـﻪ اﻣﺘـﻴﺎز آن ﻳـﻚ ﺑﺎزى‬ ‫ﺟـﺎﻧﺪار و ﺗـﻤﺎﺷـﺎﻳﻰ را ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﮔـﺬاﺷﺘـﻨﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺎزى ﺣﻖ ﺗﻴﻢ راه آﻫﻦ ﻣﺴﺎوى ﻫﻢ ﻧﺒﻮد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪه از زﻣﻴﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫او در اداﻣﻪ اﻓﺰود‪ :‬در ﺑﺎزى ﻋـﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻴﻢ ﻣـﺎ‬ ‫ﻧـﻤﺎﻳـﺶ ﺧﻮﺑـﻰ ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﭘﺎس ﻫـﻤﺪان داﺷـﺖ‪ .‬در اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺎزى ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻠﺰﻧﻰ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻳﻢ و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﭘﻨﺎﻟﺘﻰ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدﻳﻢ‪ .‬ﺑﺎزى‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺘـﻴﺠﻪ ﺗﺴـﺎوى روﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑـﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼـﻤﻴﻢ اﺷﺘـﺒﺎه‬

‫ﻛﻤﻚ داور ﺗـﻴﻢ ﭘﺎس ﺑﻪ ﻳـﻚ ﭘﻨﺎﻟﺘﻰ رﺳـﻴﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮى را از آن ﺧﻮد ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل راه آﻫﻦ ﺷﻬﺮرى ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻛﺮد‪ :‬ﻛﻤﻚ داور ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻳﻚ ﭘﻨﺎﻟـﺘﻰ اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻴﻢ راه آﻫﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺎﻳﺎن‬ ‫ﺑﺎزى ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ داور ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻟﺘﻰ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫در ﺟﻮ ﻣﻠﺘﻬـﺐ ورزﺷﮕﺎه ﻗﺪس ﻫﻤﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺗﺎ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﻰ رﻗﻢ ﺑﺨـﻮرد ﻛﻪ از دﻳﺪ ﻣﻦ در ﻓﻮﺗـﺒﺎل ﻃﺒﻴﻌـﻰ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬ﺗﺎرﺗﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻋـﻨـﻮان ﺑــﻪ ﺳـﻤـﺖ داور و ﺳـﺮﻣـﺮﺑـﻰ ﺗــﻴـﻢ ﭘـﺎس ﺣـﻤـﻠــﻪ‬ ‫ﻧـﻜـﺮده‪M‬اﻧـﺪ‪ ،‬اﻓــﺰود‪ :‬زﻣـﺎﻧـﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺎزﻳـﻜـﻨـﺎن ﻣــﻰ ﺑـﻴـﻨـﻨـﺪ‬ ‫ﺣﻖ‪M‬ﺷﺎن ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪه‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن‬ ‫دﻫـﻨﺪ‪ .‬ﺑـﺎزﻳﻜـﻨـﺎن ﻣﻦ ﻫـﻢ ﻧﺎراﺣـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ و اﻋـﺘﺮاض‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﭘﺎس‬ ‫را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ‪.‬‬

‫‪bMÅv/ X(Ušœ ÊU½«uł Ë bO« ÊUOÐddÝ —U —œ ‘ËdOzu ∫ÊUOЫdð‬‬ ‫ﻋ ــﺒــﺎس ﺗ ــﺮاﺑ ــﻴ ــﺎن درﺑــﺎره ﺟ ــﻠ ــﺴــﻪ ﻛ ــﻮﺋ ــﻴــﺮوش و‬ ‫دﺳﺘﻴﺎراﻧﺶ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﻮﺋﻴﺮوش‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪M‬ﻫﺎﻳﺶ را در دو ﻃﺮح ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اراﺋﻪ‬ ‫داد‪ .‬ﺳـﺮﭘـﺮﺳـﺖ ﻣـﻮﻗـﺖ ﺗـﻴﻢ ﻣـﻠـﻰ و ﺳـﺮﭘـﺮﺳـﺖ ﻛـﻤـﻴـﺘـﻪ‬ ‫رواﺑـﻂ ﺑﻴـﻦ اﻟـﻤـﻠﻞ درﺑـﺎره اﻳـﻦ ﺟـﻠﺴـﻪ ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از ﻇـﻬـﺮ‬ ‫دﻳﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻳـﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن‪ ،‬ﻛﺎرﻟـﻮس ﻛﻮﺋﻴﺮوش‪ ،‬آﻧﺘﻮﻧﻰ ﺳﻴﻤﻮﺋـﺰ‪ ،‬ﻣﻚ‬ ‫درﻣ ــﻮت‪ ،‬دن ﮔ ــﺎﺳ ــﭙــﺎر و ﺑ ــﻨ ــﺪه ﺑ ــﺮﮔ ــﺰار ﺷ ــﺪ و در آن‬ ‫ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎﻳﺶ را درﺑﺎره ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺗﻴﻢ‬ ‫ﻣـﻠـﻰ ﺑﺰرﮔـﺴـﺎﻻن‪ ،‬اﻣـﻴـﺪ و ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛـﻠﻰ ﺑـﻪ‬ ‫رﺋـﻴــﺲ ﻓـﺪراﺳــﻴـﻮن ﻓـﻮﺗــﺒـﺎل اراﺋـﻪ داد‪ .‬ﺗــﺮاﺑـﻴــﺎن در اداﻣـﻪ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬در اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻰ اراﺋـﻪ ﺷﺪ ﻛﻰ‬ ‫روش دو ﻃﺮح ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﺑﻪ ﻓـﺪراﺳﻴﻮن‬ ‫ﻓﻮﺗـﺒﺎل اراﺋﻪ داد‪ ،‬ﻛﻪ ﻃـﺮح ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻴﻢ ﻫـﺎى‬ ‫اﻣﻴـﺪ‪ ،‬ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﻮد‪ .‬در اﻳـﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﺑـﺮ‬

‫اﻳـﻦ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﺰودى ﻛـﺎرﻟﻮس ﻛـﻮﺋﻴـﺮوش ﺳﺮﻣـﺮﺑـﻴﺎن ﺗـﻴﻢ‬ ‫ﻫﺎى اﻣﻴﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺷﺎن را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻰ روش در ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى‬ ‫ﺗﻴﻢ ﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن‪ ،‬اﻣﻴﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ در ﻛـﺎر ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺑـﻪ ﻛﺎدر ﻣﺮﺑﻴـﮕﺮى اﻳﻦ ﺗﻴـﻢ ﻫﺎ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰور ﻛﺎرﻫﺎى ﻻزم را اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اردوﻫﺎ و ﺑﺎزﻳﻬﺎى‬ ‫ﺗﺪارﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻛﻮﺋﻴﺮوش اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﻴﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪ‪ .‬وى ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻛﻰ روش درﺑﺎره ﭘﺲ از ﺻﻌﻮد از ﭘﻠﻰ‬ ‫آف اﻟﻤـﭙﻴـﻚ و ﺟﺎم ﺟﻬـﺎﻧﻰ اﺳـﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ ﻗﺮار اﺳـﺖ در‬ ‫ﻳﻜﻰ و دو روز آﻳﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ اى ﺑﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪى رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اردوﻫﺎ و ﺑﺎزى‬ ‫ﺗﺪارﻛﺎﺗﻰ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪« .‬‬

‫ﻛﻮﺋﻴﺮوش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﺶ را اراﺋﻪ ﻛﺮد‬

‫ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻓﻮﺗﺒﺎل ‪ :‬ﺗﻴﻢ اﻣﻴﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﺟﻠﺴـﻪ ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻮﺋـﻴﺮوش و دﺳﺘﻴـﺎراﻧﺶ ﺑﺎ رﺋﻴـﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓـﻮﺗﺒﺎل در دﻓﺘـﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔـﺎﺷﻴﺎن ﺑﺮﮔـﺰار ﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن‪ ،‬ﻋﺒﺎس ﺗﺮاﺑﻴﺎن‪ ،‬ﻛﺎرﻟﻮس ﻛﻮﺋﻴﺮوش‪ ،‬آﻧﺘﻮﻧﻰ ﺳﻴﻤﻮﺋﺰ‪ ،‬ﻣﻚ درﻣﻮت و دن ﮔﺎﺳﭙﺎر‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﻛﻰ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﺶ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن اراﺋﻪ داد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﺷـﻮد‪ .‬ﻛﻮﺋﻴﺮوش در آﻏﺎز ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻤـﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﻠﻰ آف ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ اﻣﻴـﺪ در ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‬ ‫اﻟﻤـﭙﻴﻚ ﻟﻨـﺪن ﺑﺎ ﺗﻴـﻢ ﻣﻠﻰ ﻋﺮاق ﺑـﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧـﺪه‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎى اﻳﻦ ﺗﻴﻢ را در اوﻟـﻮﻳﺖ داﻧﺴـﺖ‪ .‬ﻛﻮﺋﻴﺮوش در اداﻣـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ‬ ‫ﺣﻀﻮر اﻳﺮان در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻰ ‪ ٢٠١٤‬ﺑﺮزﻳﻞ را ﺑﺎﻻ داﻧـﺴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﺶ را درﺑﺎره ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اراﺋﻪ داد‪.‬‬

Abrar Varzeshi #2913  

Sunday, April 10/2011 (21 Farvardin 1390) Number 2913

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you