Page 1

BAŞARI YANGIN GÜVELİK Yangın Kapısında Türkiye DEVİ...

7/24

KESİNTİSİZ İLETİŞİM

ANA SAYFA KURUMSAL HİZMETLER YANGIN KAPISI REFERANSLAR B

n yangın kapıları; ısıya dayanıklı metallerden, dumanı ve alevi geçirmeyen sıcak ve soğuk hava fitil n geçiĢlerinin ve yaĢamlarının fazla olduğu alanlara uygulanan yangın kapılarının görevi; yangın alan anat ve camlı özellikleri ile üretilen bu ürünler takılacakları alanların özelliklerine göre Ģekil almakta


rtam ile teması ve iliĢkiyi kesen can ve mal güvenliği sağlayan kapılardır. Isıya dayanıklı malzemed ğer kaçıĢ yollarına ilerlemeyi sağlayan kapılar çok dikkatle üretilmeli ve kullanılan ürünler dünya sta

yangın durumunda duman ve alev açısından çok hızlı bir Ģekilde dağıldığı için belirli malzemelerle ı an malzemeye göre geniĢ yapımda kapı kasaları gerekli ortamlara uygunluk gösteren panik kolu he

kilde üretildiğinden kendi ölçülerine göre üretim yapıldığından maliyet o safhada belirlenir. ı boyutuna göre değiĢir.

m ve tecrübe sahibi elemanların yer aldığı firmalar tercih sebebi olmalıdır. Yanmaz malzemeler dum lzemeleri imalatın gerekleridir.

bölümler bu kapılar ve yangın merdivenleri bakımından dikkatli ve yönetmeliğe uygun Ģekilde tanzi

UNUTMAYIN

ke söz konusu olmaktadır. Bu tehlikenin en az seviyede olabilmesini sağlamak ve yangın nedeni ile

runlu hale getirilmiĢtir. Ancak her ne kadar yangın merdivenlerizorunlu olarak pek çok binada uyg

ilde dıĢarı çıkmanızı sağlayacak olan merdivenlere ulaĢmanız gerektiği sözlenip hem de binada sıkıĢ

sızlık gibi durumlara karĢı tedbir amaçlı olarak bunların kilitli oldukları görülmektedir. Bunun nas

nlar bu merdivenlerin nasıl kurulması ve kullanılması gerektiği ile ilgili olarak size gereken bilgi

ine genel olarak baktığımızda her katta bir merdivene geçiĢ kapısı ve merdivenlerden sokağa çıka

iz de mümkün olacaktır. Her gün insanların giriĢ yaptığı saatlerde açık olması ve çıkıĢ yaptıkları

n mi yoksa mal güvenliğinizin mi daha önemli olduğudur. Eğer cevabınız can güvenliğiniz ise merd

divenlerin asıl amacı insan hayatını korumaktır ve buna engel olmak ile merdiveni yaptırmamak ara

gın merdivenleri, istanbul yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdivenci, yangın

.


PIDA)

.

PIDA)


I KESER

.

.


LİK.MONTAJ.NAKLİYE.

YANGIN MERDİVENLERİNİN ÖZELLİKLERİ

cı olarak kullanılan yangın merdivenlerigünümüzde belediyeler ve bakanlıkların hazırladıkları yönetmelikle her binada nları alıĢveriĢ merkezleri banka ve belediye gibi her türlü binada bulunması zorunludur. Ayrıca en az 50 kiĢiyi barındıra ölçülerle tespit edilmiĢtir.

ası gereklidir. Dairesel ve çift kollu olarak hazırlanan bu yangın merdivenleri insan hayatını herhangi bir tehlikeye atma lkonlardan zorunlu çıkıĢ hizmeti veren yangın merdiveni hizmetini kolayca ve güvenilir bir Ģekilde alabilirsiniz.Esenyur

mamen belirtilen kurallara uygun olarak yangın merdiveni hizmeti verilir. Ayrıca Beykoz yangın merdiveni hizmeti veren kiĢiyi barındıran binalarda 2; 500 kiĢiyi barındıran daha büyük binalarda ise 3 ve 4 tane yangın merdiveni bulundurulm e bodrum katlarında yangın merdivenine bir holden geçilerek ulaĢılması gereklidir.

malıdır. BaĢ kurtarma yüksekliği ise en az 1.50 m olmalıdır. Merdivenin basıĢ geniĢliği ise en az 250 mm olmalıdır. DıĢ uygulanır. ĠĢte tüm bu etik kurallara uygun ve hatasız bir Ģekilde tasarlanan yangın merdivenlerinden faydalanmak ist

ir Yangın kapısı

umuz ilk günden itibaren AtaĢehir’de yangın kapısı alanında bir çok proje tamamlaĢmıĢ ve olumlu r sayesinde müĢterilerimizin takdirini ve dostluklarını kazanıyoruz. AtaĢehir’in bütün bölgelerine hızlı v izi ve önerilerinizi de değerlendirerek müĢteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Bir yangın anında, yangının daraltılması ve yavaĢlatılması esas alınmaktadır. Yangın anında madd yangın kapılarının, yangına belli bir süre dayanması gerekmektedir. Yangın kapılarıda bu açıdan son artlarını ve prensiplerini detaylı bir Ģekilde araĢtırıp öyle karar vermekte fayda vardır.

Bünyesinde, çalıĢanlarına sürekli eğitim imkanıda sağlayan firmamız, personelimizin kiĢisel eğitim rsonelinimizi sürekli hazır ve zinde tumaktayız. Yangın kapısı ihityaçlarınızı profesyonel ekibizmle gü


kaliteden ödün vermeden, yenilikçi çizgisinden ayrılmadan ürünlerini güvenli ve hızlı bir Ģekilde mü anıklı ve yönetmeliklere uygun yangın kapıları üretmekteyiz.Üretim aĢamalarında, sevkiyatta ve ku mlarla devam etmekedir.

oji ve üretim teknikleriyle dayanıklı ve uzun ömürlü yangın kapıları üreten firmamız, kullandığı malz itfaiye yönetmeliklerine uygundur.

tecrübe ile Türkiye’ nin her yerinde önemli referanslara sahiptir. ÇalıĢanlarına sağladığı Ģirket içi eğ ken, firmanın sahip olduğu yeterlilik ve kalite sertifikalarını göz önünde bulundurunuz.Bu sertifikala

YANGIN KAPISI İHTİYAÇLARINIZ İÇİN EN DO

Ģan ya da ziyaret edilen yerlerde yangın merdiven yönetmeliği konusuna uymak zorunlu bir hale ge

malat ve satıĢ desteği alma konusunda gereksiniminiz var ise hiç vakit kaybetmeden hemen bizi te nusunda yılların bilgi birikimine ve tecrübesine sahip olmaktayız. Ülkenin her yerine kusursuz bir Ģ steriz.

eli ve dayanıklı ürünlerimiz ile birlikte yangın kapısı fiyatları konusunda da her zaman siz değe m oranları ile sizde cebinizi sarsmadan iĢletmeniz için gerekli olan bu kapıları rahatlıkla temin ed z tarafından gerçekleĢmektedir.

den randevu almanız yeterli olacaktır. Online platform üzerinden yangın kapısı Ġstanbul firması alan rli olacağını söylemek isteriz. Keyif dolu ve sağlıklı günler temenni ediyoruz.

ti.com www.yanginmerdiveni.biz www.yanginmerdiveni.biz www.istanbulyanginmerdiveni.net www.yanginmerdivenc ni.com www.ztipyanginmerdiveni.com www.yanginkapisi.biz www.yanginkapisi.gen.tr www.yanginkapilari.org www. i.net www.celikcati.biz www.celikcatici.com www.demircati.com www.ferforjeci.gen.tr www.mantolamaci.gen.tr ww sistemi.com www.velikaraboga.com.tr www.velikaraboga.com www.yangincikiskapisi.com www.yanginsprinksistemle nifirmasi.com www.yanginmerdiveniistanbul.com www.yangindolabi.gen.tr www.yanginmerdivenleri.org www.yangin

da ya da binadan acilen çıkılması gerekriği durumlarda, binadan zarar görmeden çıkıĢ yapmamızı sağlayan b arafından yönetmeliğe uygun olarak yapılması gerekir.

almamaları için, büyükĢehir belediyeleri tarafından yangın merdivenleri mecburi kılınmıĢtır. Bu sayede he zlık da olduğu için, merdiven yapımlarından bazı önlemler alınmıĢtır. Örneğin kamera sistemi ile böyle bir du ile alarmın gerçek bir yangından dolayı çalıp çalmadığını anlamamız çeĢitli tedbirler ile sağlanabilmektedir. Ö ğinden, bu konularda da önlem alınma ihtiyacı hissedilmektedir. Yangın Merdivenleri, bina keĢfinin yapılm arda kapalı merdiven ve daha alçak olanlarda da açık merdiven yapılmaktadır.


emize yardımcı olan bu yangın merdivenleri, uzman mühendisler tarafından yapılmadığında farklı olumsuz , binaya uyarlanmaktadır.

yı en az hasar ve en hızlı Ģekilde tahliye etmeleri için büyük önem arz eder. Söz konusu insan hayatı olduğu yürürlüğe girmesiyle birlikte bir canlılık kazanmıĢtır.Yangın kapısı projelerini belediyelere bağlı itfaiyeler den

gereken bazı standartlar mevcuttur.Kapının kalınlığı, yapısı, kullanılacak malzeme ve panik barlar yönetmeli ete dönüĢmesini engellemek için yangın kapısı projelerine gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

firma mevcut.Ancak hangisinin merdiven altı üretim yaptığı, hangisinin iĢin uzmanı çalıĢanlarla, yönetmelikl bilmesi gerekmektedir.Ancak yönetmeliklere uygun olmayan malzeme ve tekniklerle üretilen kapılar en fazla

a göre değişmektedir.Ortolama 150 derece sıcaklık ile dayanıklıdır.En kötü yangın kapısı ise 100 derece dayanıklık içermek ngına ve ısıya dayanıklı olmadığı için en yüksek kalitede yangın kapıları konulmaktadır.Bunun amacı ise daha iyi bir eğiti ında ise 150 ila 170 derece arasında ısıya dayanıklıyangın kapıları bulunmaktadır.Çünkü ısıyı yangın merdivenlerine içerm binalarında en çok sistamatik yangın kapıları kullanılmaktadır.Çünkü bu sistematik yangın kapıları yeni çıkmıştır ama hale adır.Bunun amacı ise Hem kasadaki paralar ( Bodrum Kattaki Paralar ), hemde bankada çalışan ve bankadaki müşterilerin ca m maaşları,hem canları hemde saygı değer müşterileri kurtularak yangın kapıları sayseinde güvence kazanmaktadırlar.Ya bir üretim geçirmesi gerekmektedir.Aksi taktirde hem çalışanların, hemde malla büyük bir ölçüde çok yüksek zarara uğ

nlık hizmeti alabilirsiniz...

www.yanginmerdiveni.gen.tr www.yanginmerdiveni.biz www.yanginmerdiveniimalati.com www.yanginkapisi.gen.tr www.yanginkap

VELİ KARABOĞA

Yangın Merdiveni  

Yangın Merdivenleri