Page 1

ME E RD A N8 0 %V A ND EF A I L L I S S E ME N T E N I N2 0 1 3V E R WA A R L OOS D EI N T E R N E T ! Per s ber i cht-Bel gi ë201 4

@ Dat a,oi l ofmode r ne c on omy


ME E RD A N8 0 %V A ND EF A I L L I S S E ME N T E N I N2 0 1 3V E R WA A R L OOS D EI N T E R N E T ! Per s ber i cht-Bel gi ĂŤ201 4 Der es ul t at enui tdeni euweI nt er net bar omet ervan Emai l Br oker s ,l ei deri ndat abas emanagementeni nt er act i eve mar ket i ngi nWes t Eur opa,z i j ndui del i j k:deBel gi snognooi tz o pr oduct i efgewees twatbet r ef thetcr eĂŤr envanwebs i t es , es hopsenact i vi t ei t eni ns oci al medi a.Z onderomkader i ng, vor mi ng,begel ei di ngenonder s t euni ngecht err i s keer tdez e ex pl os i eaanbedr i j vendi eonl i neaanwez i gz i j n,eenl os s e f l oddert ez i j n.


ME E RD A N8 0 %V A ND EF A I L L I S S E ME N T E NI N2 0 1 3 V E R WA A R L OOS D EI N T E R N E T !

Der es ul t at enui tdeni euweI nt er net bar omet erv anEmai l Br ok er s ,l ei deri n dat abas emanagementeni nt er ac t i ev emar k et i ngi nWes t Eur opa,z i j ndui del i j k :de Bel gi snognooi tz opr oduct i efgeweestwatbet r ef thetcr eër envanwebsi t es, es hopsenac t i v i t ei t eni ns oc i al medi a.Zonderomk ader i ng,v or mi ng,begel ei di ngen onder s t euni ngec ht err i s k eer tdez eexpl osi eaanbedr i j vendi eonl i neaanwez i gz i j n, eenl os s ef l oddert ez i j n.

Br us s el ,6f ebr uar i2014–Meteenst i j gi ngvan meerdan13% i nhetaant albedr i j vendataanwez i g i sopheti nt er net ,maarookenv oor aleengr oeiv an meerdan34% i nhetaant alec ommer c ewebs i t es , l ever deBel gi ëi n2013eenfli nkei nspanni ng.T en opz i c ht ev an onz e buur l anden haal den we z o een hi st or i sche acht er st and op vl ak van onl i ne aanwez i ghei di n,al s ookwatbet r ef ts oc i al medi amet eenbui t engewonegr oei v anbi j na900%.

1 3 %


Ter wi j ldecr i si sver derwoedt ,s c hi et endeBel gi schebedr i j veni nac t i eeni nvest er enz e massaali nhunonl i neaanwez i ghei dv i aec ommer c ewebs i t esofs oc i almedi a.Hoewelhetaant al ac t i ev ewebs i t esi nBel gi ëdek aapvan755. 000heef tger ond,i sernogv eelwer kaandewi nk el . Dooreens l ec ht ek enni sv andes ec t or ,hetgebr ekaanopl ei di ngen,aangepas t er efl ex en,aan i nf or mat i e ov erde wet t el i j k ev er pl i c ht i ngen en aan ov er hei ds s t eun r i s k er en dez e gr oeien z i j n v er wac ht epos i t i ev egev ol genbek nott ewor den.

“ Al sbi j k omendmi npunts t el l enwi j v as tdatbi j na79% van de websi t es i l l egaali sen hetdusni etz o nauw neemtmetdegel dendewet gev i ng.26. 787v andeac t i ev e webs i t es heef tz el f s geen cont act gegevens en het aant al gebr ui k er sv andeext ensi e‘ . be’ z onderac t i v i t ei t en oponsgr ondgebi ed,gr oei tmetdedagv er deraan.Dez e ni et Bel gi s c heonder nemer spr ofi t er ent enonr ec ht ev an hetbeel dender eput at i evanonsmooi el andz onder meet edoenaandec ol l ec t i ev es ol i dar i t ei t s i ns panni ng” , z egtWi l l i am Vande Wi el e,CEO v an Emai l Br ok er sen opr i c ht erv andeI nt er net bar omet er . Om hethoof dt ebi edenaandegr oei endec onc ur r ent i egaat14% v andeBel gi s c hebedr i j v en ( t egenov er9% i n2012)v eelv er derdaneenl out er eaanwez i ghei dophetwebeni nv es t er enz e v oor t aan i n dynami sche webpagi na’ s.Bov endi en hebben v el en onderhen z i c h ook r es ol uut gel anc eer di ndeont wi kkel i ng van een ecommer cest r at egi e.Deenor mes pr ongv an34% i s wel l i c htt ev er k l ar endooreendui del i j k ement al i t ei t s wi j z i gi ng,dewi lt otdi v er s i fi c at i eenc ons ol i dat i e v an de v er k oopk anal en,al s ook om z i j ni nk oms t en t e doen aangr oei en i nt i j den v an c r i s i s. Ec ommer c ei sec ht erenk el enal l eeneenec onomi s c hemeer waar deeneennut t i get ool wanneerhet t env ol l ebeheer s twor dteni ns t aati shetk l ant env er t r ouwent ev er s t er k en.


3%

38%

59%

Hetaant alor gani s at i es datgeĂŻ nv es t eer d heef ti n een ecommer ceopl ossi nggr oei dehetst er ksti ndesecundai r e sect or( 52%)enber ei k t ehetongez i eneaant alv anmeerdan 15. 000 webs i t es of38% v an al l e eshops i n Bel gi ĂŤ.De t er t i ai r esect oropz i j nbeur tbehoudtdel ei di ngmet59% v an dewebs i t es ,t egenov ersl echt s3% voordepr i mai r esect or .


Eenex t r ai ndi c at i ev andebewus t wor di ng v andemar k t eni sookdeexpl osi evanhet aant albedr i j vendataanwez i gi sopsoci al medi a.Opéénj aart i j di shetper c ent agev an bedr i j v en met een Facebookpagi na gest egenvan2, 4% naar18, 16%.

" Al sernogeenul t i em bewi j snodi gi sv anwat wi jalj ar enbewer en–namel i j kdatheti nt er neteen s l eut el r ol s peel ti n de dy nami s er i ng en de duur z aamhei dv aneenbus i nes s–i sdev ol gende s t at i s t i ekv as tenz ek erhetmees tf r appant :82% van debedr i j ven di ei n 2013f ai l l i etz i j n gegaan,i s ver get en i nt ez et t en op heti nt er net ” ,v er t el t Wi l l i am VandeWi el e.“ Onl i neaanwez i ghei dopz i ch i s ec ht ergeen gar ant i e op s uc c es .Hetopt i maal gebr ui ker v an en bi j gev ol g hetbeoogde guns t i ge ef f ec tber ei k en,v er ei s ti mmer s een ex per t i s e op maat .Heti sduscr uci aalvoorbedr i j venom i nt er n t ei nvest er eni ndenodi gemi ddel enom hetpat r i moni um datophetnetgepostwor dt , voor t dur endt eonder houden. ”


40. 188ecommer ceBel gi um 2014 40. 188ecommer cewebsi t esvoor113. 045ver schi l l endeURL' s 12. 538URL' s. bebui t enl andseecommer ce voor54. 007ver schi l l endeURL' s. be

St i j gi ngvanr ui m 52%

Voordevol l edi gest udi eendei nf ogr aďŹ ek,sur fnaar : ht t p: / / www. emai l br ok er s . c om/ _br oc hur es / 2014_02_pr es s /


Si nds2009hebbenweALLEBel gi s c hepr of es s i onel es i t esv er z amel dengeanal y s eer d.Onz e met hodol ogi ei sgebas eer dopdei nz amel i ngv anURLadr es s enopdi v er s emani er en:

n z ame l i n gv anURL ’ s 1I

Naam v anhetbedr i j fenpos t c ode( 2, 7mi l j oenquer y ’ s ) Ex t ens i e( be,c om,net ) Al l es t edenendor penv anhetKoni nk r i j k Al l eber oeps ac t i v i t ei t en Aandehandv ant el ef oonnummer s …

Metdatdoelwer denmeerdan3mi l j oenquer y ’ sv er r i c hten3t r i l j ar dgi gaby t eaanbr ut ogegev ens geanal y s eer d.

n gv ane e nURL dat aban k 2Samensteli

Ver k or t i ngv anel k eURLt otz i j nr oot URL

y s ev andes t r u c t u u rv andei n t e r n e t s i t e s( 3t r i l j ar dgi gaby t e ) 3Anal

El kURLadr eswer dgev al i deer d,gec er t i f i c eer dengek wal i f i c eer dmetbehul pv ans of t war ev an Ky os of t( Li nkChec k erPr o) .Di es of t war eanal y s eer tdes t r uc t uurv andes i t e,hetaant alpagi na’ s datel k es i t ebev at ,dedat um v andel aat s t eupdat e,hetf or maatwaar i ndes i t eges c hr ev eni s…

ei n z ame l i n g 4Manuel

Tweebedr i j v enhebbendemanuel ei nz amel i ngv andes i t egegev ensonderel k aarv er deel d:naam v anhetbedr i j f ,pos t adr es ,t el ef oon,f ax ,bt wnummer-i ndi enbes c hi k baar,…

n z ame l i n gv i at e l e mar k e t i n g 5I

T otdus v erhebben we r ui m 500. 000 ui t gaande opr oepen ui t bes t eed om Bel gi sc he URL’ st e k wal i f i c er enent ec er t i f i c er en.

de n t i f i c at i ev andege ge v e n s 6I

Debedr i j v enbez or gdenonsmaandel i j k sder es ul t at env anhunwer k z aamheden.Daar nahebben wedeof f i c i ël egegev ensv i ades i t ev andeFODEc onomi egeï dent i f i c eer d. Nameerdan24maanden,6t r i l j ar dgi gaby t eaanbandbr eedt e,700. 000wer k ur enen500. 000 ui t gaande opr oepen z i j n we i ns t aatu de r eël es i t uat i ev an de Bel gi s c he pr of es s i onel e i nt er net s i t esmeet edel en. Wek unnendez es t udi eopt al l oz emani er enui t s pl i t s en:perr egi o,perz ak enc i j f er ,pert ec hnol ogi e, s pec i f i ekv oordeec ommer c es i t es ,. . .


Ov e r E ma i l B r o k e r s : Emai l Br ok er si s een l ei derv oordat abas e managementen i nt er ac t i ev e mar k et i ng i n Wes t Eur opa,waarhetbedr i j fdemees tk r ac ht i gebus i nes s t obusi nes sofbus i nes s t oc us t omer s dat abas esi nEur opaaanbi edt . Hetbedr i j fwer dopger i c hti n2001v l ak bi jdeeer s t euni v er s i t ei tv anBel gi ĂŤ.Si nds di enk ent heteenper manent et weec i j f er i gegr oei ,dank z i jz i j npar t ner s c happenophett er r ei n,ener z i j dsmet ander edi r ec tmar k et i ngbedr i j v enenander z i j dsmetbedr i j v endi eac t i efz i j ni ni nf or mat i ev er wer k i ng enf i nanc i ĂŤl eanal y s e. Emai l Br ok er sheef tz i j nac t i v i t ei t enopgebouwdr ondt weec ent r al eaf del i ngen: edat abasemanagement :s pi t s tz i c ht oeopdev er r i j k i ngenk wal i f i c at i ev ande dat abas esv andek l ant en emai l mar ket i ng:c ommer c i al i s eer tdedi ens t eni ndev or mv anv er huurv anbes t anden,c r eat i eenbeheerv anc ampagnes,enz .

Voormeeri nf or mat i ekuntucont actopnemenmet :

Wi l l i am VandeWi el e CEO Emai l Br ok er s T:+32( 0) 10617217 Emai l :i nf o@emai l br ok er s . c om

Vi nc entMor r ens HeadofMedi aRel at i ons Vademec om T:+3222695021 M :+32475932516 Emai l :vm@v ademec om. be


B I J L A GEMa p p i n g :


@

Copy r i ght : 2014

Meer dan 80% van de faillissementen in 2013 verwaarloosde internet!  

MEER DAN 80% VAN DE FAILLISSEMENTEN IN 2013 VERWAARLOOSDE INTERNET! Persbericht - Belgie 2014