Page 1

ëõÆõýÁñÂýõ ÕÏÁúËÁ ËÁÆèÁÏõ ÖÆ ©Â˳ÖÆÁÛÖÂÆõ ©ÂÆ ÐÐêêÙÙ

æ

ê

»

ï ã

ö

ÒÁÏþÁñèýÁ ³ÏÁúËÁ úè ý³Âñ

» ð

Õý©õúúÖ ÒÁÏþÁñèýÁ ³ÏÁúËÁ¢ úÁÏþÁñèýÁ ³ÏÁúËÁ¢ ³ýÁúÁñèýÁ ³ÏÁúËÁ¢ óõ

æ õ

»Ù

àõñÁÏÏÖ ³Áúõ ýÁ©©ÂËÁÆþÁñÖ þ©©ÖÁÖ ÖÆÂà þ©©ÖÁÖ ³õý ©ÂúñýèÛÖÂÆÖ þ©©ÖÁÖ Á ³Áúõ þÖ ÆÖ©ÙõÏ âõáÙõ þÖ ÁÏÏèËÖÆÖ ÐÖñÁÆÖ àÁñõýÖÁÏÖ ÖÆ ýÁËõ

ê

Å

ï

ã

óÂñÁÛÖÂÆõ þÖ úõýÖõ ÕÏÁúËÁàÂþèÏõ »Ù ÐÁúñ þÖ ñõúñ áÁú ÉõÆñÂÏÁ ©ÂÆñýÂÏÏÁñÁ þÁ ñõýËÂúñÁñ ÓõáÂÏÁÛÖÂÆõ õÏõññýÂÆÖ©Á ©ÂýýõÆñõ ³ÖÏÂñÁ ±ÖÆ ³Áúõ ÁÏ ËÂþõÏÏ þÖ ñÂý©ÖÁ° þ˳õýÂËõñý þÖáÖñÁÏõ ³õý âÖúèÁÏÖÛÛÁÛÖÂÆõ ©ÂýýõÆñõ ³ÖÏÂñÁ éÆþÖ©ÁÛÖÂÆõ þÖáÖñÁÏõ ©èÁÆñÖñ» þÖ áÁú ³ÏÁúËÁ éÆÆõú©Â úõÆÛÁ ñ©©Â þõÏÏ¡Áý©Â ³ÖÏÂñÁ ÐÁúñ þÖ ÒñÁýñ×è³ ©ÂýýõÆñõ ³ÖÏÂñÁ

õÂËÁÆþ ³ýõúõÏõÛÖÂÆÁ³ÖÏõ ±ÖÆñõýÆÂôõúñõýÆ° ÕÂúúÖ³ÖÏÖñ» þÖ ËÂÆñÁááÖ úè ©ÁýýõÏÏ ݳÛÖÂÆÖ õ Á©©õúúÂýÖ ëõÆõýÁñÂýõ þÖáÖñÁÏõ àéëôàþë ëõÆõýÁñÂýõ Ðéë õÂËÁÆþ ìÖõÏþ³èú ÐÂý©ÖÁ ³ÏÁúËÁ ³õý Á³³ÏÖ©ÁÛÖÂÆÖ ÁèñÂËÁñÖ©Ùõ

óÁñÖ ñõ©ÆÖ©Ö ÐõÆúÖÂÆõ þÖ ÁÏÖËõÆñÁÛÖÂÆõ «»æ ¯ æÙôõÙ êÛ ÕÂýñÁñÁ èèúÖ³ÖÏõ ýõñõ ÐõÆúÖÂÆõ Á âèÂñ ÐõÆúÖÂÆõ þÖ õúõý©ÖÛÖ õÏÁúúõ þÖ ³ýÂñõÛÖÂÆõ ÓõáÂÏÁÛÖÂÆõ ©ÂýýõÆñõ ³ÖÏÂñÁ ±³ýõÖ˳ÂúñÁñ° ÔèÁÆñÖñ» áÁú ³ÏÁúËÁ ±ýõáÂÏÁ³ÖÏõ° áÁÏôËÖÆ ô ÏôËÖÆ óÖË® ÏèÆáÙ à ÏÁýáÙ à ÁÏñ ÖÆ©Ù ËË Õõú ϳú® ô Ðá

»

Ⱦ

ȋ

ȕ

Ð Óþ ß ÒÕ Ý õã òÐ »æÙÙ

»Ù

ê

Ȑ

Å

þÏÖËõÆñÁñÂýõ èÖÏ èýõþþ ÒÖúñõËÁ ÕèúÙ׳èÏÏ òúõ©èÛÖÂÆõ þÖ ©Á˳ÖÂÆÖ úÁÏþÁñÖ úè ýÖ©ÙÖõúñÁ

ÕÏÁúËÁàÂþèÏõ »Ù êïÙ É »õ þ ðð É »Ù í »õ É éÕ êï ï í ïÙ þ Ù®Ùöð í ê®õã ô Ù¢ï í »Ù¢Ù »Å®Å à ö®» à »ï®õ æÙæ à »ðÙ à ïãã ï»®ê ô »ã¢ê

»» áó æÉÉÉ óÑ°°

ÒõññÂýõ þ¡èñÖÏÖÛÛ ýÁ©©ÂËÁÆþÁñ õÂúñýèÛÖÂÆõ þÖ Ö˳ÖÁÆñÖ¢ ©ÂÆñÁÖÆõý¢ ËÁ©©ÙÖÆõ¢ ³ýÂèÖÏÁñÖ éÆþèúñýÖÁ þõÏÏ¡Áèñ õ ÖÆþÂññ õÂúñýèÛÖÂÆõ þÖ âõÖ©ÂÏÖ ú³õ©ÖÁÏÖ õ ËÁ©©ÙÖÆÁýÖ õÂúñýèÛÖÂÆÖ þÖ âõÖ©ÂÏÖ úè ýÂñÁÖÁ

õ

ÓÝö ãÙÙÙ

ã

ÓÝö æÙÙÙ

ï

ëõÆõýÁñÂýõ ÒÂèñ³ÏÁúËÁ ©ÂÆ áõÆõýÁñÂýõ ÐÐ õ ÁÏÖËõÆñÁñÂýõ ãó ÁèñÂËÁñÖ©Â

æ

ö

ð

Ó³Âñ õÂÆñýÂÏ

æï

Saldatura plasma  

Arroweld - macchine saldatrici plasma per l'industria.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you