a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

05 08 11 17 21 26 28 57

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN


ส รุ ป T O R ( N A V A ) ประเภทโครงการ

BUSINESS HOTEL

ค�นคว�าข�อมูล ( DATA ) ความต�องการของโครงการ

ข�อมูลเชิงการภาพที่ตั้ง ( SITE )

- องค�ประกอบ - ผู�ใช� (User) - พื้นที่ใช�สอย (Area Requirement) - ความสัมพันธ�ของพื้นที่ใช�สอย - ความเป�นไปได�ด�านการลงทุน (Feasibility)

- การเข�าถึง (Accessibility) - สาธารณูปโภค (Public Facility) - มุมมองของที่ตั้ง (Site Image) - ขนาด และรูปร�างที่ดิน

- Relationship Diagram - User Diagram - Functional Diagram - Area Requirement - Schedule time use Analysis

- Site Analysis - View & Image Analysis - Environmental Analysis - Code & Regulation Analysis - Site Specification - Zoning Diagram

ข�อมูลสนับสนุนเชิงทฤษฎี - ทฤษฎีการออกแบบโรงแรม - เทคโนโลยีทางอาคาร - ตัวอย�างอาคาร (Case Study) - สุนทรียภาพ - การเลือก Chain - Sale Point - LEED / TREE - Site Lay-out - Form and Space - Shade Shadow Texture Colour - Materials - Structure and Construction - Mechanical and Equipment - Sustainable

กระบวนการออกแบบอาคาร

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

001


CONTENT

01

INTRODUCTION o o o o

PROJECT CRITERIA TARGET GROUP PROJECT AREA SITE INFORMATION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

02

DESIGN PROCESS o o o o o o o o

PROJECT CONCEPT RELATIONSHIP DIAGRAM MASS DESIGN CONCEPT ZONING CONCEPT STRUCTURAL CONCEPT FACADE DESIGN LEED PHASE CONSTRUCTION

03

ARCHITECTURAL DRAWING o o o o

PLAN SECTION ELEVATION PERSPECTIVE

002


01

INTRODUCTION o o o o

PROJECT CRITERIA TARGET GROUP PROJECT AREA SITE INFORMATION

003


01

INTRODUCTION

PROJECT INFORMATION TOR

BUSINESS & TRAVEL

BUSINESS & HOTEL

MEETING 1,600 600 400 100

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

SQ.M. SQ.M SQ.M SQ.M

1,200 UNIT

FOOD & RESTAURANT THAI, CHINESE JAPANESE, HALAN ITALION, FRACE VIETNAMESE

4,500 MILLION BATH

RELAX • YOGA • GYM • SWIMMIN G POOL • SPA 004


01

INTRODUCTION

PROJECT INFORMATION TARGET GROUP

BUSINESSMAN EXPLOITATIVE TRAVEL

JET

SETTER

TOURIST PLEASURE FIRST TRAVEL

“BUSINESS & TRAVEL” จากการวิเคราะห� TOR ทําให�ได�มาซึ่ง กลุ�มเป�าหมายหลักของ โครงการ โดยข�อจํากัดที่ว�าคือจะเป�นกลุ�มนักท�องเที่ยวที่มีความต�องที่จะ การสัมผัสความหรูหรา ในระดับ โรงแรม 5 ดาว และมีความสามารถทาง การเงินที่สัมพันธ�กับความต�องการได� นั่นก็คือ กลุ�มนักท�องเที่ยวเชิง ธุรกิจ และกลุ�มนักท�องเที่ยว ระดับ UPPERCLASS

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

005


01

INTRODUCTION

AREA PROJECT TOILET AND CAR ป ริ ม า ณ ที่ จ อ ด ร ถ

ป ริ ม า ณ ห� อ ง นํา้ ที่ พึ ง มี ใ น อ า ค า ร

กฎกระทรวง

AREA

UNIT

โรงแรม

ต�อ 1 ห�อง

1200

1200

1200

1200

1200 1200

GUEST ROOM

OFFICE (BOH)

120

85

หอประชุม/ โรงมหรสพ

1600

-

8

16

8

24

8

EVENT ROOM

HALL

สํานักงาน

759

-

3

6

3

9

3

170

278

ภัตตาคาร ร�านอาหาร

2486

-

51

51

51

102

51

อาคารจอดรถ

27,315

-

52

104

26

156

26

10

2

20

LIMOUSINE & TAXI

TOURISM BUS

MOTORCYCLE

FOOD AND BEVERAGE

50

10

SHOP

39

3

SPECIAL

CAR PARK

* แ ย ก ต า ม ก ฏ ห ม า ย แ ต� ล ะ ป ร ะ เ ภ ท TOTAL CARS AREA / CAR TOTAL PARKING AREA

SERVICES CAR

* แ ย ก ต า ม ก ฎ ห ม า ย ด� ว ย ก า ร / 1 2 0 742.00 CARS 35.00 SQ.M. 25,970.00 SQ.M.

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

TOTAL CARS AREA / CAR TOTAL PARKING AREA

781.00 CARS 35.00 SQ.M. 27,315.00 SQ.M.

TRUCK

TOTAL

781

006


01

INTRODUCTION

AREA PROJECT ELEVATOR CALCULATION จํา น ว น ลิ ฟ ต�

PASSENGER LIFT

SERVICE LIFT

HOTEL

100-140 ห�อง/เครื่อง

160-180 ห�อง/เครื่อง

โรงแรมส�วนที่มีห�อง จัดเลี้ยง 14 ตร.ม./คน

80-100 คน/เครื่อง

ค ว า ม เ ร็ ว

60 FL.

TOTAL

SERVICE LIFT

PASSENGER LIFT

7 เ ค รื่ อ ง

1 1 เ ค รื่ อ ง

420-600 mpm

ข น า ด บ ร ร ทุ ก ข อ ง ลิ ฟ ต� โ ด ย ส า ร

H OT E L

P15

P17

P20

P24

HALL CALL DESTINATION ELEVATOR SYSTEM FLOOR FLOOR

TRACTION ELEVATOR

11

กดเลขชั้น แล�วแตะบัตร

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

11 จอ LCD บอก ลิฟต�ที่ต�องใช�

รอหน�าลิฟต� ตัวนั้นๆ

007


01

INTRODUCTION

AREA PROJECT TOTAL AREA

DISALABLE AREA 29%

PARKING 21 %

SALES

119,619

BOH 10.4 %

AREA

SQ.M.

GUEST ROOM 58 %

FOH 10.4 % GUEST ROOM

FRONT OF HOUSE

SALABLE AREA

71 %

BACK OF HOUSE

SALABLE AREA 71% SALABLA AREA

PARKING

DISALABLE AREA

 GUEST ROOM (NO CIRCULATION)

 CIRCULATION OF GUEST ROOM

 FOOD AND BEVERAGE

 ADMINISTRATION

 SPECIAL ACCOMODATION  BUSINESS AREA  CONCESSION AND SUBRENTAL SPACE

DISALABLE AREA

29 %

 GENERAL SERVICE SPACE  EMPLOYEE FACILITY  HOUSE KEEPING AND LAUNDRY

 MULTI –PURPOSE AREA

 ENGINEER AND MAINTENACE

 FUNCTION AREA

 MECHANICAL AREA

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

008


01

INTRODUCTION

SITE INFORMATION DISTRICT

KLONGSAN

ติดริมแม�นํ้า เจ�าพระยา

นักท�องเที่ยวที่เป�นกลุ�ม นักธุรกิจเดินทางมา ท�องเที่ยวในย�านนี้มากขึ้น

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

แหล�งท�องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร�และ ศิลปะวัฒนธรรมทางฝ��ง ธนบุรี

เดินทางสะดวก มีรูปแบบ การเดินทาง ที่หลากหลาย15 นาทีถึง ย�านธุรกิจ

รถไฟฟ�า สายสีม�วง สายสี เขียว อนาคตเพิ่ม

New Economy

009


01

INTRODUCTION

SITE INFORMATION ACCESSIBILITY

TAKSIN BRIDGE

U-TURN

TAKSIN BRIDGE

NAVA

DE BANGKOK

ระยะทางจากสะพานตากสิน (ฝ��งพระนคร ) ถึงตัวโครงการ เพียง 1.10 กม.

U-TURN POINT

NAVA

DE BANGKOK

U-TURN

ขาเข�า จุดกลับรถหน�าโครงการ ห�างออกไป 75 ม. ขาออก จุดกลับรถหน�าโครงการ ห�างออกไป 180 ม.

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

010


01

INTRODUCTION

SITE INFORMATION SITE ANALYSIS WIND

SUNPATH

ACCESS

W

N

NOISE

VIEW

POLLUTION

G O O D E Y E V I E W

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

011


01

INTRODUCTION

SITE INFORMATION SITE REGULATION

ราคาที่ดิน ( ราคาตลาด )

8 แปลง

2,940,000,000 B

ย. 8-19

12.25 RAI

FAR

6

0.30 KM

OSR

5

0.30 KM

19,800 12.25

SQ.M. RAI

AREA REQUIERMENT

119,610

SQ.M.

FAR 6 FAR BONUS 20% OSR 5 (5%FAR) BAF

118,800 + 23,760 5,940 2,970

SQ.M. SQ.M. (LEED) SQ.M. (5%FAR) SQ.M. (50%OSR)

SITE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0.75 KM

012


02

DESIGN PROCESS o o o o o o o o o

PROJECT CONCEPT RELATIONSHIP DIAGRAM MASS DESIGN CONCEPT ZONING CONCEPT STRUCTURAL CONCEPT FACADE DESIGN PHASE CONSTRUCTION MATERAIL CONCEPT LEED

013


02

DESIGN PROCESS

PROJECT CONCEPT

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

014


02

DESIGN PROCESS

PROJECT CONCEPT

TARGET BEHAVIOR

มองเห็นโอกาส กล�าเสี่ยง มีเป�าหมาย มองกาลไกล ทันยุคทันสมัย ความไม�หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลง สร�างเครือข�าย

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

CONTEXT

ชุมชนและย�าน นักธุรกิจ

สิ่งแวดล�อม

ผู�ร�วมงาน วัฒนธรรม

015


02

DESIGN PROCESS

PROJECT CONCEPT

“ THRIVE ALONG THE RIVER ”

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

016


02

DESIGN PROCESS

PROJECT CONCEPT ZONING CONCEPT ความอุดมสมบูรณ�และต�น กําเนิดแม�นํ้าลําธาร สู�การเป�น ชุมชนลุ�มแม�นํ้าเจ�าพระยา และ กิจกรรมของผู�คนริมนํ้า

River origin

RIVERINE SOCIETY

พื้นที่อํานวยความสะดวก ส�วนกลาง และร�านอาหารพร�อม sky bar รับวิวพาโนรามา 360 อาศา

Abundance

ส�วนร�านอาหารใกล�วิวแม�นํ้า ตอบสนองกิจกรรมริมนํ้าให�มี ความเคลื่อนไหว พื้นที่สวนเป�ดรับจากทางแม�นํ้า ไล�ระดับเพื่อเชื่อมต�อแม�นํ้ากับ พื้นที่ใช�งานในอาคาร

Delta

Riverine society GARDEN INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

PEOPLE

CULTURE 017


02

DESIGN PROCESS

RELATIONSHIP DIAGRAM BACK OF HOUSE BAR STORAGE

SERVICE COUNTER

NIGHT CLUB RECREATION (SNACK BAR)

DECIEVING CHECKING

GENERAL STORAGE GARBAGE STORAGE

MAIN KITCHEN PREPARATION COOKING BUTCHER PASTRY SHOP WASHING AREA SERVICE COUNTER CHEF OFFICE LOUNGE TOILET

UTENSILS LOADING

LINEN ROOM

EMPLOYEE DINING ROOM

COCKTAIL LOUNGE PUBLIC FACILITY

BANQUET & FUNCTION

GENERAL STORAGE

MAIN DINNING

GARBAGE STORAGE

SPECIALLITY RESTIARANT

UTENSILS

GUESS ROOM

LINEN ROOM

COFFEE SHOP

ENTRANCE SERVICE FUNCTION BACK OF HOUSE FUNCTION FRONT OF HOUSE FUNCTION SERVICECIRCULATION (CLEAN) SERVICE CIRCULATION (DIRTY)

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

018


02

DESIGN PROCESS

RELATIONSHIP DIAGRAM SERVICE TO FRONT OF HOUSE EMPLOYEE PARKING

SOIL LINEN ROOM

LINEN SORTING

EMPLOYEE ENTRANCE

LINEN SORTING

SERVICE ELEVATION

EMPLOYEE

LAUNDRY

VALET SERVICE

INTRACTIVE LINEN

LINEN ROOM

ACTIVE LINEN

SECURITY & TIME KEEPING

CIRCULATION

EMPLOYEE LOUNGE SERVICE ENTRANCE

EMPLOYEE DINING

LOADING PLATFORM

RECIEVING & CHECKING

GUEST ROOM

TRASH CHUTE

CHEFS OFFICE

HOTEL KITCHEN

GABBAGE ROOM

ENTRANCE SERVICE FUNCTION BACK OF HOUSE FUNCTION FRONT OF HOUSE FUNCTION

BULK FOOD STORAGE

GENERAL STORAGE

ENGINEERING STORAGE

SERVICECIRCULATION (CLEAN) SERVICE CIRCULATION (DIRTY)

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

019


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

020


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

022


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS ALTERNATIVE

MASS (TOWER) - 01

MASS (TOWER) - 02

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

MASS (TOWER) - 03

MASS (TOWER) - 04

023


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS ALTERNATIVE

MASS (TOWER) - 01

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

024


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS ALTERNATIVE

MASS (TOWER) - 02

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

025


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS ALTERNATIVE

MASS (TOWER) - 03

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

026


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS ALTERNATIVE

MASS (TOWER) - 04

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

027


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS FORM ALTERNATIVE

MASS (TOWER) - 01

MASS (TOWER) - 02

MASS (TOWER) - 03

MASS (TOWER) - 04

c

1 RIVERVIEW

1 RIVERVIEW

1 RIVERVIEW

1 RIVERVIEW

2 ROOMS

2 ROOMS

2 ROOMS

2 ROOMS

3 CHARACTOR

3 CHARACTOR

3 CHARACTOR

3 CHARACTOR

4 WIND

4 WIND

4 WIND

4 WIND

5 SUNLIGHT

5 SUNLIGHT

5 SUNLIGHT

5 SUNLIGHT

6 SHADING

6 SHADING

6 SHADING

6 SHADING

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

028


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT CORE ALTERNATIVE

1

2

3

ข�อดี

ข�อดี

ข�อดี

• มีการเข�าถึงง�าย • แบ�ง Zoning ชัดเจน • ห�องพักได�วิวแม�นํ้าทุกห�อง

ข�อเสีย • พื้นที่ชั้น Podium ถูกตัดขาด • ช�องเป�ดรับแสงน�อย • พื้นที่ Dialable Area มาก • เสถียรภาพในการรับแรงตํ่า

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

• ใช�พื้นที่ชั้น Podium ได�อย�างเต็มที่ • พื้นที่ของโถงลิฟต�กว�าง • มีการเป�ดรับแสงบริเวณ Tower

ข�อเสีย • เสียพื้นที่ห�องพัก • เสถียรภาพในการรับแรงตํ่า • จัดการพื้นที่ตรงกลางยากในส�วน Tower

• ใช�พื้นที่ชั้น Podium ได�ระดับกลาง • เป�ดรับแสงธรรมชาติเข�าสู�อาคาร บริเวณโถงลิฟต� • ห�องพักได�วิวแม�นํ้าทุกห�อง • เสถียรภาพในการรับแรงสูง

ข�อเสีย • ใช�พื้นที่ชั้น Podium รอบ Core • พื้นที่หน�าโถงลิฟต�ค�อนข�างแคบ

029


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS DEVELOP

2

1

แมสที่ผ�านจากการคัดเลือก  เป�ดมุมมองส�วนห�องพัก เพื่อวิว แม�นํ้าเจ�าพระยา  ยุบพื้นที่บางส�วนของ Podium เพื่อให�ง�ายต�อการเข�าถึง และมี การเชื่อมโยงกับแม�นํ้า

การเป�ดมุมมองของแมส  เป�ดมุมมองโดยทําการปาดอาคาร ด�านริมแม�นํ้า  จํานวนห�องพักไม�เพียงพอต�อ ความต�องการ

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

 เป�ดมุมมองโดยการเฉือนอาคาร เข�า  นําแนวคิดในการออกแบบมาใช�ใน การออกแบบ  จํานวนห�องพักเพียงพอต�อความ ต�องการ

ตําแหน�งฟ�งก�ชน ั บนแมส  กําหนดที่ตั้งจุดขายของโครงการ เช�น ร�านอาหาร Facility Lounge ให�อยู�บริเวณ ริมแม�นํ้า  ส�วน Sky Lounge อยู�บริเวณส�วนที่โดน เฉือนของ Tower  Active Pool ชั้นบนสุดของPodium  Private Pool ชั้นบนของส�วน Tower 030


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS SURROUND COMPARISON

W

JUPITER COMMUNICATIONS NAVA

NAGA RESIDENCE ICON SIAM THE RIVER HOTEL

CHATRIUM HOTEL

PENINSULA HOTEL

IBIS BANGKOK RIVERSIDE

N

S SHANGRI-LA HOTEL

MANDARIN ORIENTAL HOTEL

CENTRE POINT HOTEL

E INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

031


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS SURROUND COMPARISON NAVA DE BANGKOK

THE RIVER HOTEL JUPITER COMMUNICATIONS

CHATRIUM HOTEL

SHANGRI-LA HOTEL

CENTRE POINT HOTEL

PENINSULA HOTEL ICON SIAM

CHAO PHRAYA RIVER

EAST

>

PERCEPTION

E

NAVA DE BANGKOK THE RIVER HOTEL PENINSULA HOTEL

SHANGRI-LA HOTEL

JUPITER COMMUNICATIONS

CHATRIUM HOTEL

CENTRE POINT HOTEL

ICON SIAM

WEST

PERCEPTION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

W 032


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS SURROUND COMPARISON

THE RIVER HOTEL

NAVA DE BANGKOK

JUPITER COMMUNICATIONS CENTRE POINT HOTEL

PENINSULA HOTEL ICON SIAM

CHAO PHRAYA RIVER

<!-- Generator: Adobe Illustrator 22.0.1, SVG Export Plug-In --> NAVA DE BANGKOK

NORTH

N

SOUTH

S

PERCEPTION

ICON SIAM JUPITER COMMUNICATIONS CHATRIUM HOTEL

SHANGRI-LA HOTEL

CENTRE POINT HOTEL

CHAO PHRAYA RIVER

PERCEPTION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

033


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT MASS SURROUND COMPARISON

NAVA DE BANGKOK

<!-- Generator: Adobe Illustrator 22.0.1, SVG Export Plug-In -->

BIRD EYE VIEW PERCEPTION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

034


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT WIND SIMULATION

BEFORE

CONSTRUCTION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

035


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT WIND SIMULATION

AFTER

CONSTRUCTION

เมื่อวิเคราะห�การจําลองการเคลื่อนที่ของกระแสลมแบบ 3 มิติ พบว�ารูปทรง และทิศทางการวางอาคารมีส�วนในการบีบลมที่พัดจากทิศใต� ส�งผลให�อาคารข�างเคียง รวมถึงพื้นที่ในโครงการ มีความเร็วลมเพิ่มขึ้น

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

036


02

DESIGN PROCESS

MASS DESIGN CONCEPT SUN SIMULATION % SHADOW 0% 10% 20% 30%

TIMING

8.00-17.00

40% 50% 60% 70% 80%

12 MONTHS

90% 100% 90%

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

037


02

DESIGN PROCESS

ZONING

TOWER

GUEST ROOM ZONE 3

CONCEPT

   

PRESIDENTAL SUITE JUNIOR SUITE SKY LOUNGE PRIVATE POOL

GUEST ROOM ZONE 2 PODIUM

 

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

PODIUM     

RESTAURANT LOBBY LOUNGE SWIMMING POOL CAR PARKING

GUEST ROOM ZONE 1  

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

GRAND BALLROOM  MEETING ROOM

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

038


02

DESIGN PROCESS

ZONING CONCEPT ZONING - PODIUM

PUBLIC POOL อยู�ที่ชั้นบนสุดของ PODIUM และตําแหน�งการวางตัวของสระ ว�ายนํ้า ล�อไปกับ TOWER เพื่อให� มองเห็นความสวยงามทาง โครงสร�างด�านบน และส�วนของ วิวสระว�ายนํ้าทีเ่ ชือ ่ มต�อกับแม�นาํ้ เจ�าพระยาแบบ INFINITY POOL

RESTAURANT ตําแหน�งร�านอาหารอยู�ติด แม�นํ้าเจ�าพระยา และอยู�ทาง ทิศเหนือ คว�านรูปทรงของ อาคารเพื่อเป�ดมุมมอง ร�านอาหารให�รับวิวแม�นา้ํ และสะพานตากสิน

LOBBY อยู�ด�านหน�าอาคาร สามารถเข�าถึงได�ง�าย

LOUNGE อยู�ชั้นที่ 1 บริเวณตรงกลางอาคารเป�นส�วน พักผ�อนของลูกค�าในโครงการ จาก LOBBY ถึง LOUNGE สู�วิวแม�นาํ้ เจ�าพระยา

GRAND BALLROOM ห�องประชุมขนาดใหญ�ทส ี่ ามารถ มองเห็นวิวแม�นาํ้ เจ�าพระยาได�

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

039


02

DESIGN PROCESS

ZONING CONCEPT ZONING - TOWER

PRIVATE POOL สระว�ายนํ้าด�านบนสุดของโครงการ เป�น QUIET POOL จะเป�นส�วน FACILITIES เสริมทีม ่ ค ี วามเป�นส�วนตัวสูงสุด รองรับ กลุ�มลูกค�า PRESIDENTAL เท�านั้น

PRIVATE LOBBY โถงต�อนรับ พืน ้ ทีส ่ ด ุ EXCLUSIVE ที่ใช�สําหรับลูกค�า VIP

SKY LOUNGE ร�านอาหาร SKY LOUNGE ที่เป�นจุดขายของ โครงการ สามารถมองเห็นวิวแม�นาํ้ เจ�าพระยา และกรุงเทพฝ��งพระนครได�รอบด�าน

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

040


02

DESIGN PROCESS

ZONING CONCEPT ZONING - ROOM TYPE USER BEHAVIOR

70%

30%

BUSINESSMAN

TOURIST

TWIN BEDROOM

70% GROUP WORK SINGLE BEDROOM

30%

SINGLE WORK

CON NECT

CON NECT

TWIN BEDROOM

PARTNER WORK

SINGLE BEDROOM

TWIN BEDROOM

ROOM REQUIREMENT SHOWER

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

VANITY

FAST WIFI

GROUP TOURIST

FAMILY

TWIN BEDROOM

CONNEC T

TWIN BEDROOM

CHARGER

PARTNER TOURIST

SINGLE BEDROOM

DESK

SINGLE BEDROOM

TUB

041


02

DESIGN PROCESS

ZONING CONCEPT ZONING - ROOM TYPE

TYPE

A

GRAND ROOM

45 SQ.M.

TYPE

JUNIOR SUITE

B

85 SQ.M.

TYPE

C

EXECUTIVE SUITE

85 SQ.M.

TYPE

C

PRESIDENTAL SUITE

260 SQ.M.

SINGLE BEDROOM KINGBED

SINGLE BEDROOM KINGBED

SINGLE BEDROOM KINGBED

SINGLE BEDROOM KINGBED

TWIN BEDROOM CONNECT

TWIN BEDROOM CONNECT

TWIN BEDROOM CONNECT

TWIN BEDROOM CONNECT

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

042


02

DESIGN PROCESS

ZONING CONCEPT ZONING - ROOM TYPE

PRESIDENTAL SUITE

TYPE

D

FLOOR

64-65

FLOOR 64 TYPE

FLOOR 56

2

FLOORS

6

3

ROOMS

ROOMS

EXECUTIVE SUITE

C

FLOOR

56-63 TYPE

2

FLOORS

16

8

ROOMS

ROOMS

JUNIOR SUITE

B

FLOOR

56-63

FLOOR 44

10

FLOORS

80

8

ROOMS

ROOMS

TRANSFER FLOOR FLOOR

44

TYPE

FLOOR

5-55 TYPE

2

FLOORS

FLOOR

5-55

SUMMARY

10

FLOORS

1,202

100

50

ROOMS

ROOMS

GRAND ROOM

A

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

-

ROOM

EXECUTIVE SUITE

C

FLOOR 5

1

FLOOR

50

1000

ROOMS

ROOMS

ROOMS 043


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT

TOWER

GUEST ROOM ZONE 3    

PRESIDENTAL SUITE JUNIOR SUITE SKY LOUNGE PRIVATE POOL

GUEST ROOM ZONE 2  

PODIUM

PODIUM     

GUEST ROOM ZONE 1  

RESTAURANT LOBBY LOUNGE SWIMMING POOL CAR PARKING

GRAND BALLROOM  MEETING ROOM

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

UNDERGROUND

BASEMENT CAR PARKING FOUNDATION

044


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT TOWER - STRUCTURE ALTERNATIVE

TYPE

BRACING

DOUBLE TRANSFER COLUMN

DISGRID FRAME

 CABLE STRUCTURE HANG BUILDING WITH CABLE COLUMN AND STEEL FLOOR COLUMN POST TENSION STRUCTURE WITH TRANSFER BEAM

 STEEL BRACING / 2 PLACES / 45 DEGRE

 BEAM DEPT : 1 FLOOR /4 PLACES / BELT TRUSS

 CLEAR VISION FAÇADE  AVAILABLE

 CLEAR VISION FAÇADE  AVAILABLE  เห็น BELT TRUSS เป็ นช่วง ๆ

PROS

 เหมาะกับโครงสร้างที่ไม่ตอ้ งการให้เกิดเสาใต้ อาคารไม่มีคานขนาดใหญ่มารัดอาคาร

 โครงสร้างรัดเป็ นช่วง ๆ ในจุด DUCT FLOOR จัดการง่าย

 โครงสร้างสวยงาม แข็งแรง จัดการง่าย

 เหมาะกับพืน้ ที่ถ่ายลดระดับ(เอียง) และโครงสร้างที่ไม่ตอ้ งการให้ เกิดเสาใต้อาคาร สร้างได้เร็ว

CONS

 ช่วงชัน้ โครงสร้างลึก แต่โปร่ง

 เสียพืน้ ที่ FLOOR เยอะทําให้หอ้ งไม่พอ

 โครงสร้างถัก อาจบังมุมมอง

 STEEL FLOOR STRUCTURE IS EXPENSIVE & COMPLEX STRUCTURE

PARTICULARS

FACADE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

 DIAGRID FRAME COVER WHOLE TOWER

CABLE STRUCTURE & POST TENSION PREFRABICATION

 CLEAR VISION FAÇADE NOT AVAILABLE

 ขึน้ อยู่กบั ขนาดของช่วงถัก ใกล้มาก บังมาก กว้าง มากบังน้อย

 CLEAR VISION FAÇADE NOT AVAILABLE

 ขึน้ อยู่กบั ขนาดของช่วงถัก ใกล้มาก บังมาก กว้างมากบังน้อย

045


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GUEST ROOM ZONE 1 - CRITERIA

GUEST ROOM ZONE 1 TOWER

CRITERIA  WITHOUT LARGE BEAM STRAPPING  WITHOUT COLUMN

TOWER

GUEST ROOM ZONE 1  

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

STRUCTURE

BRACING

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

 OPEN SPACE TO RIVER VIEW  UNCOMPLICATED STRUCTURE  SIMPLE GEOMETRY AND ORDER  REDUCE THE HEAT IN ITSELF

046


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GUEST ROOM ZONE 1 - STRUCTURE SYSTEM

STRUCTURE

BRACING GUEST ROOM ZONE 1  

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

GUEST ROOM ZONE 1

FORCE

DIAGRAM

TOWER

EXPLODED VIEW GUEST ROOM ZONE 1

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

ELEMENTS

SYSTEM

MATERIAL

SPAN (M)

CANTILEVER (M)

DEPTH (M)

ROOF

-

-

00

00

00

WALL

REINFORCED

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

FLOOR

POSTENTION

00

-

0.3

TRUSS

TRUSS

STEEL

00

-

7.30

COLUMN

BRACING

REINFORCED

7.30

00

00

CONCRETE WITH STRANDS

CONCRETE

047


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GUEST ROOM ZONE 2 - CRITERIA

GUEST ROOM ZONE 2 TOWER

CRITERIA TOWER

GUEST ROOM ZONE 2  

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

STRUCTURE

COLUMN & BEAM

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

 NON-REFLECTIVE STRUCTURE  REDUCED COSTS  SIMPLE STRUCTURE  UNCOMPLICATED STRUCTURE  SIMPLE GEOMETRY AND ORDER  REDUCE THE HEAT IN ITSELF

048


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GUEST ROOM ZONE 2 - STRUCTURE SYSTEM

STRUCTURE

COLUMN & BEAM GUEST ROOM ZONE 2  

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

GUEST ROOM ZONE 2

FORCE

DIAGRAM

TOWER

MATERIAL

SPAN (M)

CROSS SECTION AREA (SQ.M.)

DEPTH (M)

CONCRETE

10

-

0.3

-

-

3

5.5

1.2 × 0.8

-

ELEMENTS

SYSTEM

FLOOR

POSTENTION

TRUSS

REINFORCED

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

COLUMN

CAST-IN-PLACE

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

WITH STRANDS

EXPLODED VIEW GUEST ROOM ZONE 2

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

049


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GRUEST ROOM ZONE 3 - CRITERIA

GUEST ROOM ZONE 3

TOWER

TOWER

GUEST ROOM ZONE 3    

PRESIDENTAL SUITE JUNIOR SUITE SKY LOUNGE PRIVATE POOL

STRUCTURE

CABLE COLUMN

CRITERIA  SMALL COLUMN  SUPPORTS CORE STRUCTURE SYSTEM  ABLE TO HANDLE FORCE EFFICIENTLY  OPEN SPACE TO RIVER VIEW  SUITABLE FOR TAKING DOWN THE SPACE  BUILD FAST

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

050


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GUEST ROOM ZONE 2 GUEST ROOM ZONE 3  

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

STRUCTURE

CABLE COLUMN

GUEST ROOM ZONE 3

FORCE

DIAGRAM

TOWER ELEMENTS

SYSTEM

ROOF

FLAT SLAB

FLOOR

PRECAST SLAB

BEAM

-

COLUMN

CABLE COLUMN

MATERIAL

SPAN (M)

CANTILEVER (M)

DEPTH (M)

REINFORCED

5.50

-

00

10

-

0.3

-

-

-

7.60

STEEL CABLE

5.50

20

3.80

CONCRETE CONCRETE WITH STRANDS

EXPLODED VIEW GUEST ROOM ZONE 3

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

051


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GRAND BALLROOM - CRITERIA

GRAND BALLROOM PODIUM

CRITERIA  NON-REFLECTIVE STRUCTURE  GREEN ROOF AREA STRUCTURE

TRUSS WIDE SPAN PODIUM

 SIMPLE STRUCTURE  UNCOMPLICATED STRUCTURE  SIMPLE GEOMETRY AND ORDER  REDUCE THE HEAT IN ITSELF

GRAND BALLROOM  MEETING ROOM

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

052


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GRAND BALLROOM - ALTERNATIVE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

053


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GRAND BALLROOM - ALTERNATIVE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

054


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT GRAND BALLROOM

STRUCTURE

TRUSS WIDE SPAN GRAND BALLROOM  MEETING ROOM

GRAND BALLROOM

FORCE

DIAGRAM

PODIUM

GRAND BALLROOM

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

SPAN (M)

CANTILEVER (M)

DEPTH (M)

REINFORCED

20-27

-

2

-

-

-

10 10

0.50

1 0.3

10

-

1

20-27

0.40×1.2

-

SYSTEM

ROOF

FLAT SLAB

WALL

ก�ออิฐฉาบปูน

REINFORCED

ACOUSTIC INS

CONCRETE

POSTENTION

REINFORCED

REINFORCED CON

CONCRETE

BEAM

REINFORCED

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

COLUMN

CAST-IN-PLACE

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

FLOOR

EXPLODED VIEW

MATERIAL

ELEMENTS

CONCRETE

055


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT PODIUM - CRITERIA

PODIUM PODIUM

CRITERIA STRUCTURE

COLUMN & BEAM

 NON-REFLECTIVE STRUCTURE  GREEN ROOF AREA  SIMPLE STRUCTURE

PODIUM

 UNCOMPLICATED STRUCTURE

PODIUM

 SIMPLE GEOMETRY AND ORDER

    

RESTAURANT LOBBY LOUNGE SWIMMING POOL CAR PARKING

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

 REDUCE THE HEAT IN ITSELF

056


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT PODIUM

STRUCTURE

COLUMN & BEAM PODIUM     

RESTAURANT LOBBY LOUNGE SWIMMING POOL CAR PARKING

PODIUM

FORCE

DIAGRAM

PODIUM

EXPLODED VIEW PODIUM

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

MATERIAL

SPAN (M)

CROSS SECTION AREA (SQ.M.)

DEPTH (M)

REINFORCED

-

-

0.80

-

-

-

10

-

0.3

8-12

0.40×1.20

-

ELEMENTS

SYSTEM

ROOF

FLAT SLAB

WALL

REINFORCED

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

FLOOR

POSTENTION

COLUMN

CAST-IN-PLACE

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

CONCRETE

CONCRETE WITH STRANDS

057


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT BASEMENT CAR PARKING - CRITERIA

BASEMENT CAR PARK UNDERGROUND

CRITERIA  SIMPLE STRUCTURE  UNCOMPLICATED STRUCTURE  SIMPLE GEOMETRY AND ORDER  REDUCE THE HEAT IN ITSELF STRUCTURE

RETAINING WALL UNDERGROUND

BASEMENT CAR PARKING

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

058


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT BASEMENT CAR PARKING RETAINING WALL

STRUCTURE

-

RETAINING WALL

REQUIRED FOR UNDERGROUND STRUCTURE

POST TENSION -

IMPRESSIVE STRENGTH EXPANDABLE USAGE AREA ATTRACTIVE SHAPE AND FORM

BASEMENT CAR PARKING

BASEMENT CAR PARK

FORCE

DIAGRAM

UNDERGROUND

EXPLODED VIEW BASEMENT CAR PARK

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

CROSS SECTION AREA (SQ.M.)

DEPTH (M)

-

-

0.3

10

-

0.80

10

0.40Ã&#x2014;1.20

-

MATERIAL

SPAN (M)

REINFORCED

-

ELEMENTS

SYSTEM

WALL

RETAINING WALL

FLOOR

CAST IN PLACE

CONCRETE

CONCRETE

WITH STRANDS

BEAM

REINFORCED

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

COLUMN

CAST-IN-PLACE

REINFORCED

CONCRETE

CONCRETE

CONCRETE

059


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT FOUNDATION - CRITERIA

FOUNDATION UNDERGROUND

CRITERIA  SIMPLE STRUCTURE  UNCOMPLICATED STRUCTURE  SIMPLE GEOMETRY AND ORDER  REDUCE THE HEAT IN ITSELF STRUCTURE

PILE

UNDERGROUND

FOUNDATION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

060


02

DESIGN PROCESS

STRUCTURE CONCEPT FOUNDATION

STRUCTURE

PILE

BOX TRUSS-SIMILAR -

FOUNDATION

IMPRESSIVE STRENGTH EXPANDABLE USAGE AREA ATTRACTIVE SHAPE AND FORM

FORCE

DIAGRAM

FOUNDATION UNDERGROUND

ELEMENTS

MATERIAL

SPAN (M)

LENGTH (M)

DEPTH (M)

MATT FOUNDATION

REINFORCED

-

-

5

BEARING PILE

REINFORCED

8-12

60

-

CONCRETE

CONCRETE

EXPLODED VIEW FOUNDATION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

061


02

DESIGN PROCESS

MECHANICAL CONCEPT CRITERIA

ป�องกันนํ้าท�วม

CHILLER & COOLING TOWER

ELECTRICAL COMMUNICATION SYSTEM

ไว�จุดสูงสุดเพื่อความ เสถียรในการรับสัญญาน

PUMP TANK

มีป�ม 2 ตําแหน�งเพื่อลดภาระ ในการส�งนํ้าในระยะที่ไกล

FLOOR 4

FLOOR 13 / 45

ป�องกันนํ้าท�วม

GENERATOR

FLOOR 4

MDB

FLOOR 4

ทิศใต�รับแดดได�ดี

ป�องกันนํ้าท�วม

SOLAR CELL

FLOOR 4

TRANSFORMER

N

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

FLOOR 4

ป�องกันนํ้าท�วม

062


02

DESIGN PROCESS

FACADE DESIGN TRANPARENT FACADE ALTERNATIVE

1 PROS

1. มีมุมมองที่กว�าง

CONS

1. ขนาดกระจกใหญ�มีราคาแพง

3 PROS

1. กระจกแต�ละแผ�นมีขนาดเท�ากันง�ายต�อ การผลิต

CONS

1. แผ�นค�อนข�างยาวมีราคาแพง 2. ยากต�อการขนย�าย 3. มีเส�นรบกวนสายตา

2 PROS

1. มีมุมมองที่กว�าง 2. เส�นรบกวนสายตาน�อย

CONS

1. ขนาดกระจกใหญ�มีราคาแพง 2. ยากต�อการขนย�าย

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

4 PROS

1. มีมุมมองที่กว�าง 2. กระจกมีขนาดเล็กราคาถูกลงง�ายต�อ การขนย�าย 3.ทําให�เกิดลวดลายที่สวยงามบนอาคาร

CONS

1. มีรอยต�อในการประกอบมากและต�อง ผลิตกระจกหลายขนาด

063


02

DESIGN PROCESS

FACADE DESIGN TRANPARENT FACADE

CURTAIN WALL 4 SIDED

A

HEATSTRENGTHED GLASS

ทนต่อสภาพอากาศทีแ่ ตกต่างกันได้ดี กระจกไม่แตกง่าย FLOOR

05-63

A

B FLOOR

TYPICAL MULLION

FRAME DETAILS

TYPICAL TRANSOM

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

01-04 E85 50MM. FAÇADE SYSTEM

HEATSTRENGTHED TEMPER GLASSS LAMINATED GLASS

B

TEMPER LAMINATED GLASS

แตกง่ายเป็ นเมล็ดข้าวโพด ทุบเพือ่ หนีไฟง่าย

064


02

DESIGN PROCESS

FACADE DESIGN OPAQUE FACADE

SOLID SURFACE

PODIUM TOWER

- ดัดโค้งขึน้ รูปได้ - สามารถเชื่อมต่อเป็ นเนือ้ เดียวกันโดยไม่มีรอยต่อ - ทนต่อสภาพอากาศ

METAL CLADDING

CARPARK

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

- ทํารู ปทรงได้หลากหลาย - นํา้ หนักเบา แข็งแรง - ทนต่อสภาพอากาศ 065


02

DESIGN PROCESS

LEED LEED CRITERIA

LEED BD+C

New Construction and Major Renovation 1 ENERGY AND ATMOSPHERE 30%

100%

2 INDOOR ENVIRONMENT QUALITY 15%

100%

3 LOCATION AND TRANSPORTATION 14%

100%

12%

30%

4 MATERIAL AND RESOURCES 100%

10% SITES

9%

100%

14%

6 SUSTAINABLE

100%

15%

5 WATER EFFICIENCY

8 REGIONAL PRIORITY 4%

100%

9 INTERGRATIVE PROCESS 1%

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

100%

10%

100%

1%4%5% 9%

5%

12%

7 INNOVATION

066


02

DESIGN PROCESS

LEED LEED APPLIED ( EXAMPLE ) 30 %

DAYLIGHT & VIEW

REDUCE WATER 30 % ลดการใช�นาํ้ ในอาคาร โดยเลือกใช�สข ุ ภัณฑ�ที่ ประหยัดนํา้ ในอาคารถึง 30%

การนําแสงธรรมชาติเข�าสู�ภายในอาคาร ลดการใช�ไฟ ใช�ระบบเซนเซอร�ในอาคาร และใช�กระจก LOW-E ในบางส�วน

WATER DRAINAGE มีพื้นทีร่ ับนํา้ ชะลอนํา้ ฝน และ สามารถนํานํา้ ไปใช�รถนํา้ ต�นไม� ต�อได� ลดการใช�นาํ้ นอกอาคาร

PUBLIC TRANSPORT

GREEN SPACE

ใกล�ขนส�งสาธารณะ ไม�เกิน 400 เมตร

ได�เพิ่มพืน ้ ทีส ่ เี ขียวภายในอาคาร และลดการสะท�อนของหลังคา

BIKE PARKING + SHOWER CAR PARKING จํานวนทีจ ่ อดรถตรงตาม กฎหมาย ไม�มากไปกว�า กําหนด

มีพื้นทีจ ่ อดจักรยานพร�อมพืน ้ ทีอ ่ าบนํา้ สาธารณะ

WASTE WATER TREATMENT มีการบําบัดนํา้ เสียในโครงการ 50%

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

067


02

DESIGN PROCESS

LEED LEED MATERIAL วัสดุและทรัพยากร (MR) เตรียมพื้นที่คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล การนําอาคารหรือ องค�ประกอบของอาคารมาใช�ใหม� การลดขยะจากการก�อสร�าง การ ใช�วัสดุรีไซเคิล การใช�วัสดุพื้นถิ่น การใช�วัสดุปลูกทดแทนได�เร็ว และ การใช�ไม�ที่ผ�านการรับรองว�ามาจากป�าทดแทนที่มีการรับรอง MR4 :Recycled Content

งานคอนกรีต

MR5 :Regional Materials

อินทรีปูนซีเมนตผสมและอินทรีปูนซีเมนต งานฉาบ

อินทรี ฟลอรกรีต

อินทรี มารีนคอนกรีต

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

อินทรี มอรตาร

อินทรี แมทกรีต

อินทรีคอนกรีตไหลเขาแบบงาย

อินทรี เอ็ม-แซนด

068


02

DESIGN PROCESS

LEED LEED MATERIAL

งานอนุรก ั ษ�พลังงาน

SOLAR ENERGY พลังงานหมุนเวียน

MR5 :Regional Materials EA1 :Optimize Energy Performance

Green Material Recycle Material Zero waste

งานเปลือกอาคาร DOUBLE GLAZING LOW-E (Low Emissivity Glass)

งานไม�เทียม / หินทียม CONWOOD / STONE

งานโครงสร�าง

INSEE SUPERBLOCK

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

069


02

DESIGN PROCESS

LEED LEED TOTAL SCORE

SS

WE

E&A

M&R

IEQ

INN

SCORE

SCORE

SCORE

SCORE

SCORE

SCORE

22

SCORE

100

SCORE

10 +

9

18

- INTERGRATIVE PROCESS - LOCATION AND TRANSPORTATION - SUSTAINABLE SITES - WATER EFFICIENCY - ENERGY AND ATMOSPHERE - MATERIAL AND RESOURCES - INDOOR ENVIRONMENT QUALITY - INNOVATION - REGIONAL PRIORITY

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

11

16

5

LEED BD+C

PLATINUM ( SCORE : 80+)

81 / 110

070


02

DESIGN PROCESS

PHASE CONSTRUCTION PHASE

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 2

PHASE 1

11 FLOORS

PRESIDENTAL 7 RM EXECUTIVE 38 RM

22 FLOORS

GRAND ROOM 572 RM JUNIOR SUITE 44 RM

GUEST ROOM

GUEST ROOM

630

616 ROOMS

ROOMS

21 FLOORS

GRAND ROOM 546 RM JUNIOR SUITE 42 RM

4 FLOORS

PODIUM PARKING

แผนในการก�อสร�าง PHASE 1 2020

2 FLOORS

BASEMENT PARKING FOUNDATION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

2021

PHASE 2 2022

UNDERGROUND

4 เดือน

UPPERGROUND STRUCTURE

16 เดือน

FACADE

15 เดือน

INTERIOR

15 เดือน

071


03

ARCHITECTURAL DRAWING o o o o

PLAN SECTION ELEVATION PERSPECTIVE

072


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 1ST FLOOR PLAN

HALAL RESTAURANT

PARKING

BUSPARKING

ALL DAY DINING KITCHEN

RENTAL AREA

LOUGE

LOUGE BAR

LIFT HALL

LOBBY

PRE-FUNCTION MEETING ROOM L MEETING ROOM M

MEETING ROOM S

SERVICE CORRIDOR

LOBBY PARKING LOUNGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

1ST FLOOR PLAN - LOBBY 073


03

ARCHITECTURAL DRAWING

SECTION PODIUM SECTION HIGH ZONE

LOW ZONE

จุดรองรับนํ้าฝน

11TH

FLOOR

+49.20

10TH

FLOOR

+45.40

9TH

FLOOR

+41.60

8TH

FLOOR

+37.80

7TH

FLOOR

+34.00

6TH

FLOOR

+30.20

5TH

FLOOR

+26.40

4TH

FLOOR

+22.60

3RD

FLOOR

+14.00

2ND

FLOOR

+8.40

PARKING BUILDING

สปานวด BUSINESS AREA

LOBBY

DROP OFF

จอดรถจักรยาน

PARKING PARKING PARKING

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

ทางเดินรถ

G FLOOR

+2.80 +0.00

B1 FLOOR

-2.80

B2 FLOOR

-5.60

2ST

ปล�องระบายอาศ

ทางรถวิ่ง

FLOOR

ถนน

074


03

ARCHITECTURAL DRAWING

SECTION PODIUM SECTION SERVICE LOFT

FIRE EXIT 11TH

10TH

FLOOR FLOOR

+49.20

+41.60

8TH

FLOOR

+37.80

7TH

FLOOR

+34.00

FLOOR

+30.20

FLOOR

+26.40

FLOOR

+22.60

6TH

5TH

4TH

SERVICE ROOM

+45.40

FLOOR

9TH

HIGH ZONE

GRAND ROOM

SERVICE ROOM SERVICE ROOM SERVICE ROOM SERVICE ROOM SERVICE ROOM SERVICE ROOM

SWIMMING POOL 3RD

FLOOR

+14.00

2ND

FLOOR

+8.40

G FLOOR

+2.80 +0.00

B1 FLOOR

-2.80

B2 FLOOR

-5.60

2ST

FLOOR

SERVICE ROOM

SERVICE ROOM

STARBUCK GARDEN

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

LOUNGE

LOUNGE

STAFF DINING

STAFF LOUNGE

075


03

ARCHITECTURAL DRAWING

MAIN ENTRANCE INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

076


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PERSPECTIVE

SWIMMING POOL

LOBBY INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

LOUNGE 077


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAZA INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

078


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN CORE DETAILS

ELECTRIC SHAFT STO

TELE SHAFT

EE MAID

AHU

HIGH ZONE

SERVICE LIFT

FRESH AIR SHAFT

FACILITIES

NET

CHILLED WATER SHAFT

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

HIGH ZONE FIREMAN LIFT

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

LOW ZONE

STO

0

5

10

20

30

CORE DETAILS 078


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN GROUND FLOOR PLAN

STORAGE RECEIVING OFFICE

ALL DAY DINING INTERNATIONAL RESTAURANT

MAIN KITCHEN GARBAGE

PARKING CHEF ROOM

ST.

DRY ST.

DRINK ST.

MEAT ST.

VEG ST.

PURCHASING DEPARTMENT

WASH

STAFF KITCHEN

ADMINISTRATOR

ENGINEERING ROOM LINEN ROOM STAFF DINING STAFF LOCKER UNIFORM ROOM

CHINESE RESTAURANT

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

HOUSE KEEPING

BABY ROOM

FLOWER

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

CONTROL ROOM TV REPAIR KEY SHOP

CARPENTER CHOP

PAINT SHOP

PLUMBLING SHOP

UNHOLD STORY SHOP

EE SHOP

0

5

10

20

30

GROUND FLOOR PLAN â&#x20AC;&#x201C; BACK OF HOUSE 079


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN B1 FLOOR PLAN

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

B1 FLOOR PLAN â&#x20AC;&#x201C; CAR PARKING 080


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN B2 FLOOR PLAN

PUMBLING AND BOILING ROOM

MECHANICAL TREATMENT

MAIN TANK ROOM

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

PUMP ROOM

0

5

10

20

30

B2 FLOOR PLAN â&#x20AC;&#x201C; CAR PARKING 081


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 2ND FLOOR PLAN

VIETNAM RESTAURANT

ITALIAN RESTAURANT

JAPANESE RESTAURANT

FRENCH RESTAURANT

PARKING

STARBUCK COFFEE SHOP

PRE-FUNCTION

BUSINESS AREA

GRAND BALLROOM

PREFUNCTION

PRE-FUNCTION RENTAL AREA

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

2ND FLOOR PLAN â&#x20AC;&#x201C; GRAND BALLROOM 082


03

ARCHITECTURAL DRAWING

SECTION RESTAURANT SECTION

4th FLOOR

+19.60

BAR SWIMMING POOL

FLOOR

3rd

+14.00 2nd

MACHINE THAI RESTUARANT

FLOOR

JAPANESE

+8.40

1st

FLOOR

+3.50

G FLOOR

VIETNAMESE

CHINESE

HALAL

STORAGE

FOOD PREPARE

CHECK IN (LOADING DROP)

ALLDAY DINING RESTUARANT KITCHEN

+0.00

B1 FLOOR

-2.80

STORAGE

RAIN WATER HARVEASTING SYSTEM

0

5

10

20

30

RESTAURANT SECTION INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

083


03

ARCHITECTURAL DRAWING

SECTION GRAND BALLROOM SECTION

0

5

10

20

30

GRAND BALLROOM SECTION

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

084


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

GRAND BALLROOM INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

085


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 3RD FLOOR PLAN

VIETNAM RESTAURANT

ITALIAN RESTAURANT

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BALLROOM BACK OF HOUSE BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

3RD FLOOR PLAN - FACILITIES 086


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 4TH FLOOR PLAN

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

4TH FLOOR PLAN 087


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 5TH – 55TH FLOOR PLAN

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

5TH – 55TH FLOOR PLAN – GUEST ROOM 088


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN ROOM TYPE

TYPE

C

EXECUTIVE SUITE FLOOR

5-55

50

FLOORS

2

ROOMS

100 ROOMS

EXECUTIVE SUITE A

TYPE

A

GRAND ROOM FLOOR

5-55

50

FLOORS

10

ROOMS

1000 ROOMS

GRAND ROOM A

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

EXECUTIVE SUITE B

GRAND ROOM B

089


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

TYPE

A

GRAND ROOM FLOOR

5-55

50

FLOORS

10

ROOMS

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

1000 ROOMS

GRAND ROOM A

GRAND ROOM B 090


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

TYPE

A

GRAND ROOM FLOOR

5-55

50

FLOORS

10

ROOMS

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

1000 ROOMS

GRAND ROOM A

GRAND ROOM B 091


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

TYPE

C

EXECUTIVE SUITE FLOOR

5-55

50

FLOORS

2

ROOMS

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

100 ROOMS

EXECUTIVE SUITE A

EXECUTIVE SUITE B 092


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

TYPE

C

EXECUTIVE SUITE FLOOR

5-55

50

FLOORS

2

ROOMS

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

100 ROOMS

EXECUTIVE SUITE A

EXECUTIVE SUITE B 093


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 44TH FLOOR PLAN

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

44TH FLOOR PLAN â&#x20AC;&#x201C; SKY LOUNGE 094


03

ARCHITECTURAL DRAWING

SECTION SKY LOUNGE SECTION SERVICE HIGH LIFT HALL ZONE 72TH

FLOOR

+231.80

71TH

FLOOR

+228.00

70TH

FLOOR

+224.20

69TH

FLOOR

+220.40

68TH

FLOOR

+216.60

67TH

FLOOR

+212.80

66TH

FLOOR

+209.00

65TH

FLOOR

+205.20

LIFT HALL

RESTAURANT 64TH

FLOOR

+201.40 BAR

63TH

FLOOR

+197.60

62TH

FLOOR

+193.80

61TH

FLOOR

+190.00

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

BAR

095


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

SKY LOUNGE INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

096


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 45TH FLOOR PLAN

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

45TH FLOOR PLAN â&#x20AC;&#x201C; CORE TRANFER 097


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 46TH FLOOR PLAN

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

46TH FLOOR PLAN â&#x20AC;&#x201C; PRIVATE POOL 098


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

PRIVATE POOL INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

099


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 56TH – 63TH FLOOR PLAN

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

56TH – 63TH FLOOR PLAN 100


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN ROOM TYPE

TYPE

C

EXECUTIVE SUITE FLOOR

56-63

8

FLOORS

2

ROOMS

16

ROOMS

EXECUTIVE SUITE A

TYPE

B

JUNIOR SUITE FLOOR

56-63

8

FLOORS

10

ROOMS

80

ROOMS

JUNIOR SUITE A

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

EXECUTIVE SUITE B

JUNIOR SUITE B

101


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN 64TH – 65TH FLOOR PLAN

LOBBY PARKING LOUGE RESTAURANT

RENTAL SREA MEETING AREA MECHANICAL AREA BUSINESS AREA

BALLROOM BACK OF HOUSE

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

0

5

10

20

30

64TH – 65TH FLOOR PLAN 102


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN ROOM TYPE

TYPE

D

PRESIDENTAL SUITE FLOOR

64-65

PRESIDENTAL SUITE A

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

2

FLOORS

3

ROOMS

6

ROOMS

PRESIDENTAL SUITE B

103


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

TYPE

D

PRESIDENTAL SUITE FLOOR

64-65

2

FLOORS

3

ROOMS

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

6

ROOMS

PRESIDENTAL SUITE B 104


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

TYPE

D

PRESIDENTAL SUITE FLOOR

64-65

2

FLOORS

3

ROOMS

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

6

ROOMS

PRESIDENTAL SUITE B 105


03

ARCHITECTURAL DRAWING

PLAN

TYPE

D

PRESIDENTAL SUITE FLOOR

64-65

2

FLOORS

3

ROOMS

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

6

ROOMS

PRESIDENTAL SUITE A 106


03

ARCHITECTURAL DRAWING

SECTION SECTION A-A TOWER

GUEST ROOM ZONE 3    

PRESIDENTAL SUITE JUNIOR SUITE SKY LOUNGE PRIVATE POOL

GUEST ROOM ZONE 2 PODIUM

 

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

PODIUM     

0

5

10

20

30

SECTION A-A

RESTAURANT LOBBY LOUNGE SWIMMING POOL CAR PARKING

GRAND BALLROOM

GUEST ROOM ZONE 1  

EXECUTIVE SUITE GRAND ROOM

 MEETING ROOM

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

107


03

ARCHITECTURAL DRAWING

ELEVATION

EAST

ELEVATION

NORTH

WEST

ELEVATION

ELEVATION

0

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

20

40

60

SOUTH

ELEVATION

80

108


03

ARCHITECTURAL DRAWING

ELEVATION

EAST

ELEVATION

NORTH

WEST

ELEVATION

ELEVATION

0

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

20

40

60

SOUTH

ELEVATION

80

109


05 08 11 17 21 26 28 57

INTEGRATE BUILDING TECHNOLOGY AND ARCHITECTURAL DESIGN

Profile for Sense Gansiree

NAVA DE BANGKOK - KLONG SAN 2nd Presentation  

By TALITON CO. วิชา สหวิทยาการเทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรม KMITL

NAVA DE BANGKOK - KLONG SAN 2nd Presentation  

By TALITON CO. วิชา สหวิทยาการเทคโนโลยีและการออกแบบสถาปัตยกรรม KMITL

Advertisement