Page 1

P S Y K O L O G I

&

K O N S U L E N T T J E N E S T E R


Sense leverer:

Kliniske tjenester/lavterskeltilbud ❏ Individuell konsultasjon/samtaleterapi. Relevante problemstillinger: Samlivsproblemer, livskriser, arbeidsrelaterte problemstil linger, utbrenthet, angst, depresjon, svekket selvbilde, annet.

❏ Parterapi Samlivsproblemer, håndtering av familierelaterte utfordringer.

Organisasjonspsykologiske tjenester ❏ Lederutvikling: individuell konsultasjon, workshops, kurs og foredrag • Individuell veiledning/mentoring • Byggesteiner i ledelse • Lederens verktøykasse • Team og teamutvikling • Relasjonsledelse • Motivasjon og arbeidsglede • Vanskelige, nødvendige samtaler

❏ Operativ psykologi • Det Uforutsette (DU): hvordan forberede og trene organisasjonen på mestring av uforutsette akutte hendelser? Relevante tema: > Intuisjon og analyse: sanse, oppfatte, forstå, handle > Situasjonsbevissthet > Beslutningstaking > Stressmestring / teknikker

❏ Ledergruppeutvikling • Grunnleggende forutsetninger for effektive ledergrupper: for organisasjon, for ledergruppen, for ledergruppemedlemmer • Effektiv møtevirksomhet • Observasjon og tilbakemelding ❏ Endring- og omstillingsledelse: • Suksesskriterier og utfordringer ved endring og omstilling • Å sette tydelige mål • Å skape mening i en usikker hverdag • Kommunikasjon og effektiv lytting • Stressmestring – å håndtere det uvisse • Innovative tanker og handlinger satt i system

❏ Krise- og kriseberedskap: Før – under – og etter kriser > Før kriser/forebygging: Kvalitetsikring av planverk, stress og stressmestring, krisekommunikasjon, kjennetegn ved effektive beredskapsorganisasjoner, organisasjonskultur og samvirke, kriseledelse og oppfølging av ansatte. > Under kriser: Bistå beredskapsledelsen/ psykososialt team med håndtering av hendelsen på individ, gruppe og organisasjonsnivå. > Etter krisen: Psykologisk oppfølging av personell og andre involverte i nær etterkant av hendelse, samt i påfølgende tidsperiode (individ, gruppe og organisasjonsnivå).


PSYKOLOGI & K O N S U L E N T TJ E N E S T E R

Kurs, foredrag og konferanser ❏ Sense arrangerer en rekke kurs og foredrag innenfor våre kjerneområder Se vår kurskalender på www.sense-pkt.no/kurskalender/

❏ Seleksjon: • Rettferdige ansettelsesprosesser • Jobbanalyse og identifisering av seleksjonskriterier – tilpasset organisasjon og stillingens behov • Valg av rett kandidat – psykologisk bistand ved intervjuprosesser • Kurs – Intervjuteknikk • Kandidatutvelgelse på tvers av kulturer – feilkilder basert på kulturforskjeller/ kulturforståelse ❏ Utreisetjenesten • Å velge rett kandidat til internasjonalt arbeid > Kartlegging av kandidaters kulturelle tilpasningsevne (ved hjelp av seleksjonsverktøyet Global Competency Inventory). • Seleksjonsveiledning/bistand til gjennomføring av intervjuer på tvers av kulturer • Kompetanseheving: Global kompetanse/ kulturell tilpasningsevne • Forberedelseskurs før avreise. Skreddersydd til arbeidstakers nye rolle, person og destinasjon • Expat mentorprogram underveis i utenlandsoppholdet – utvikling av global kompetanse • Organisasjonsuavhengig psykologisk veiledning og oppfølging av expat med familie • Kriseintervensjon ved spesielle, uventede hendelser

Ta kontakt med oss på post@sense-pkt.no eller telefon 954 94 999


Sense PKT AS Fossekleiva 41, 5119 Ulset Tlf. (+47) 954 94 999 post@sense-pkt.no sense-pkt.no

Sense informasjonfolder 2018  

Sense Psykologi & Konsulenttjenester - våre tjenester.

Sense informasjonfolder 2018  

Sense Psykologi & Konsulenttjenester - våre tjenester.

Advertisement