Page 68

• Adecuar o seu comportamento ás necesidades e requerimentos dos e das demais, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración, evitando comportamentos de sumisión ou dominio. • Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a hixiene e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. Contidos: • Exploración do propio corpo. Identificación e aceptación progresiva das características propias. • Identificación e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, preferencias e intereses propios e dos e das demais. Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. • Aceptación e valoración axeitada e positiva de si mesmo/a, das posibilidades e limitacións propias. • Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e características dos e das demais, evitando actitudes discriminatorias. • Confianza nas propias posibilidades de acción, participación e esforzo persoal nos xogos e no exercicio físico. Gusto polo xogo. • Comprensión e aceptación de regras para xogar, participación na súa regulación e valoración da súa necesidade, e do papel do xogo como medio de gozo e de relación cos e coas demais. • As actividades da vida cotiá. Iniciativa e progresiva autonomía na súa realización. Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas e conciencia da propia competencia. • Habilidades para a interacción e colaboración e actitude positiva para establecer relacións de afecto coas persoas adultas e cos e coas iguais.

3. Coñecemento do contorno e interacción co mundo Obxectivos: • Relacionarse cos e coas demais, de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e adaptando a súa conduta a elas. • Observar e explorar de forma activa a súa contorna, mostrando interese polo seu coñecemento. Contidos: • Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural, especialmente os animais e as plantas. Interese e gusto polas relacións con eles, rexeitando actuacións negativas. • Incorporación progresiva de pautas axeitadas de comportamento, disposición para compartir e para resolver conflitos cotiáns mediante o diálogo de forma progresivamente autónoma, atendendo especialmente á relación equilibrada entre nenos e nenas. • Interese e disposición favorable para entablar relacións respectuosas, afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas.

66

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement