Page 53

- A actividade individual é un bo recurso para a interacción máis específica coa persoa docente, ao tempo que promove as estratexias de planificación da acción, a responsabilidade, a autonomía e a autoxestión.

Tempo • Estableceranse unhas rutinas claras na distribución do tempo, xa que estas contribúen á creación dun ambiente de seguridade. Fan sentir a nenos e nenas que son capaces de predicir, anticipar e prepararse para o que vai ocorrer, contribuíndo así ao desenvolvemento da autoestima. • Será necesario organizar o tempo baixo presupostos de flexibilidade, combinando, por exemplo, tempos de actividade con tempos de descanso, ou tempos en que nenos e nenas permanecen atentos a consignas do profesorado con outros en que realizan actividades libres e espontáneas. No desenvolvemento da xornada escolar combinaranse tempos de rutinas con tempos de actividades específicas segundo as características e necesidades das criaturas. • É importante que cada criatura dispoña do tempo que necesita para explorar, aprender, crecer e desenvolverse de xeito acorde ás súas características e ritmos persoais, permitindo que teña a posibilidade de terminar de bo grado as súas actividades e sentirse satisfeito co seu traballo. É importante considerar un tempo para falar da experiencia vivida, poñendo especial énfase nos procesos vividos e non tanto nos produtos obtidos. Así mesmo, deberase ter en conta que as nenas e os nenos necesitan un tempo de transición entre unha actividade e a seguinte. • Planificaranse períodos estables, diarios e semanais, posibilitando así a secuenciación e planificación das propostas educativas e a integración das secuencias temporais tanto da escola como da súa vida cotiá. Quedará aberta a posibilidade de acoller e presentar variacións en relación aos intereses e ás necesidades do alumnado.

Tipo de actividades Terase en conta que toda a actividade que realizan os nenos e nenas ao longo da xornada escolar é potencialmente educativa, nada do que se fai na aula resulta indiferente, e así é como debe considerarse na súa planificación. As actividades propostas deberían supoñer sempre un reto para o alumnado e mobilizar diferentes competencias na súa realización. A estas idades serán variadas e a súa duración debe estimarse en función do interese que susciten.

A coordinación entre todos os profesionais que interveñen A Educación Infantil alcanza o seu pleno sentido nun marco de colaboración e coordinación entre as persoas que inciden no proceso educativo dos nenos e nenas. Se o termo equipo docente ten un significado “potente” nalgunha etapa é na educación infantil, polas características específicas do alumnado, sendo imprescindible que se realice un traballo coordinado entre todas e todos os profesionais especialistas que imparten docencia nesta etapa. O traballo en equipo é unha condición clave para enriquecer os ambientes educativos. Estableceranse obxectivos comúns de traballo, xerando climas de confianza e valorando as diferentes achegas e puntos de vista. Precísase o traballo en equipo para reflexionar, deseñar e avaliar a práctica educativa. Tanto nas programacións, proxectos de aula, investigacións, como nas unidades concretas que se planifiquen será necesaria a intervención e coordinación cos e coas restantes profesionais que imparten no mesmo nivel ou ciclo, para adoptar pautas comúns de intervención na procura dos obxectivos educativos e garantir unha actuación coherente. Así, a coordinación entre todos os profesionais que interveñen en Educación infantil é indispensable para asegurar a coherencia e continuidade do ensino e das aprendizaxes.

51

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement