Page 4

Coordinación da edición Fco. Xabier San Isidro Agrelo Grupo de traballo técnico María Victoria Navaza Blanco Ángeles Abelleira Bardanca Fco. Xabier San Isidro Agrelo Rosa López Boullón Deseño e maquetación Shöne Ilustración frunfrian Edita Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Imprime Tórculo Artes Gráficas, S. A. ISBN: 978-84-453-4723-2 D.L.: C 246-2009

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement