Page 37

damente, pero que entre si formen un todo continuo, reflexo do proceso de aprendizaxe deseñada a partir das capacidades de cada nivel, e no que teñen cabida distintas técnicas de aprendizaxe co fin de adaptarnos á diversidade de cada aula. A tarefa final, en xeral en Educación Infantil e os primeiros cursos de Educación Primaria deberá estar conectada a discursos narrativos: comprender, plasmar sobre un escenario, ou dramatizar unha historia, xa que, desta forma, apoiamos o desenvolvemento da representación, incluíndo a representación simbólica. Todas as tarefas finais deberán estar precedidas dunha serie de subtarefas: xogos e cancións, que entre si se conecten por ter o mesmo tema, e complementar as posibilidades comprensivas e expresivas do alumnado: escoitando e reaccionando, xogando a xogos de comprensión, selección, organización e secuencia, ou producindo nunha situación dada, xestos e actos de fala, aprendidos utilizando a súa memoria ecoica (na que a representación enactiva e a simbólica se unen) en “chants”, cancións e rimas. Teremos que deseñar todas estas subtarefas, non só en base ao que acheguen á consecución da tarefa final, senón como tarefas en si mesmas. Desta forma suxerimos que a unidade didáctica non se constrúa ao redor de sesións ou leccións, senón en subtarefas. Subtarefas que se estruturan en base á secuencia de tarefas con sentido –xogar a un xogo, bailar ou cantar unha canción, ou recitar unha rima cos seus movementos– á que se asociou unha serie de actividades que posibilitan a realización do mesmo en lingua estranxeira. Isto dá como resultado unha secuencia que permite a súa utilización de xeito flexible, de tal forma que, dependendo da organización horaria (non pode ser igual unha clase de vinte minutos, que outra de media hora ou unha hora completa. En cada caso organizaremos a proposta e seleccionaremos as actividades e o material para que en cada sesión se xere o proceso deseñado e se poida realizar a actividade ou subtarefa proposta con sentido) e situación de aula (entendemos que o traballo nunha aula na que todo o alumnado ten a mesma idade, ha de ter un tratamento diferenciado daquelas aulas nas que distintas idades se mesturan, o apoio que podemos conseguir dos compañeiros e compañeiras neste segundo tipo de aulas é moi valioso, producíndose en xeral un maior avance nestes contextos), poderemos estruturar as nosas clases de xeito moi diverso, seguindo a mesma proposta. En suma, deseñar a nosa instrución en base a un formato usual para o noso alumnado, non en función das palabras ou frases que se din nel, senón en relación coa estrutura de acción do xogo ou a narración, incluíndo cada tipo de representación (enactiva, icónica e simbólica) e atendendo á estrutura de actividade persoa adulta-neno/a que esperan, dará como resultado unha tarefa significativa na que o alumnado se implica e realiza as aprendizaxes, sempre que sexamos quen de acomodar o noso traballo ao que en cada momento require. Xa que logo, en cada deseño teremos que ter en conta o proceso, o deseño e a avaliación das necesidades que detectamos no curso da actividade mesma, o que nos supón a realización dun deseño de sesión en base a tarefas, pero con gran profusión de alternativas e propostas de observación e criterios que nos permitan as modificacións coa actividade en curso.

3.2.2.3. Pasos na selección das tarefas e organización da secuencia de instrución Para saber se o deseño da instrución é válido, en primeiro lugar debemos decidir a tarefa a desenvolver. Será válida a condición de que nos ateñamos a un dos formatos que o noso alumnado domina: formatos narrativos ou non narrativos. Así na dramatización dun conto, rima ou unha coreografía dunha canción, é esencial especificar o papel que cada persoa da aula ten nesta situación concreta. Así se determinará: • que parte do conto, canción ou rima será exclusivamente escoitada; • que parte da rima, conto ou canción imos tentar que verbalice o noso alumnado; • como asumirán cada nena ou neno o seu papel (caretas, organización por grupos, disfraces, utilización de bonecos, marionetas, etc.); • como saben que lles toca entrar dicir ou actuar (quenda de palabra), necesidade que teñen das orientacións da profesora ou o profesor;

35

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement