Page 34

O xogo posibilita esa contorna atractiva e segura na que a criatura se desenvolve e a persoa adulta pode ir incluíndo novos retos que supoñen un risco asumible para o neno e a nena. Nos xogos, os e as maiores adáptanse ás posibilidades de comprensión do neno e da nena co fin de realizar ou levar a termo a tarefa que teñen en común (xogos espaciais: meter unhas anelas de distintos tamaños e cores, esconder un obxecto, buscalo e atopalo para volver empezar, etc.; xogos motrices: ritmo baile, salto, movementos, etc.; xogos de identificación), é dicir, a interacción e, máis especificamente, a produción verbal da persoa adulta está plenamente integrada na tarefa, e, en xeral, é redundante co movemento que se realiza, cumpríndose así as regras do período de silencio. Esta actividade facilita a creación de rutinas e esquemas de comprensión e estruturación da actividade que lles permite avanzar, ou predicir, sobre o que vai ocorrer con posterioridade, e, xa que logo, posibilita a adaptación e reestruturación da súa reacción. Formatos narrativos e non narrativos: a) Os formatos non narrativos: rutinas diarias nas que persoas adultas e nenos e nenas ou criaturas de diferentes idades están inmersos: rutinas de aseo (no baño, ao vestilos/as); rutinas asociadas coa alimentación: bebida, comida, etc.; rutinas de soño: actividade previa a deitarse; ou rutinas de aula: entradas, saídas, saída ao patio, desprazamentos polo edificio, regras de aula, etc. Dentro destes formatos non narrativos contamos como peza fundamental cos xogos, xeralmente dirixidos polos e polas maiores e nos que as regras cos nenos e nenas son menos estritas. Nestas idades debemos ter consciencia da importancia dos xogos de acción, aínda que podemos asocialos coa representación icónica. Os xoguetes son unha representación icónica esencial para o noso traballo, permiten a súa transformación en “fotografía” e, xa que logo, xeneralizala en esquemas fundamentais –criaturas dende os 48 meses son capaces de identificar un can en diferentes tipos de debuxos–. Para o noso deseño de traballo de aula é esencial ter en conta cales son as características destas interaccións e seguir o esquema ou “script” discursivo ao que están afeitos e afeitas para que poidan aplicar os seus coñecementos xa elaborados sobre a actividade. b) O outro tipo fundamental de formato é o narrativo. Evidentemente sabemos que o noso coñecemento do mundo, desenvolvemento de modelos de identificación, e organización dos acontecementos adquirímolos a través dos contos. A narrativa está presente dende moi cedo e, grazas a ela, conceptualizan as relacións existentes entre eles e as súas vidas, o tempo ou a secuencia de accións. As criaturas xeran a partir da interacción un esquema ou gramática da historia. Estas poden ser máis ou menos complexas, pero en todas elas existen, segundo Stein e Glenn (1980), unha serie de episodios ou secuencias de accións dirixidas á consecución dun obxectivo ou fin. Estes episodios poden ser tamén unha secuencia de descrición de accións sen conexión entre elas, podéndose falar de maior ou menor complexidade de estrutura. A narrativa será pois, xunto cos formatos non narrativos, fundamental á hora de desenvolver esquemas de interacción máis complexos, e, xa que logo, esencial á hora de desenvolver representacións simbólicas no noso alumnado. Con todo, os contos que podemos utilizar deben pasar por unha selección que facilite a creación de esquemas ou scripts narrativos, e xa que logo non poden ser complexos, o que nos leva a descartar a posibilidade de utilizar moitos dos contos tradicionais cunha construción moi complexa, ou a realizar adaptacións deles nos que a descrición de sucesos repetitivos sexa a base. A organización da secuencia de instrución baseada en formatos narrativos, como tarefa final e formatos non narrativos, relacionados con aspectos que conforman os episodios da narración, serán os máis idóneos para o traballo con estas idades. A dramatización, pola súa banda, require que sexan capaces de poñerse no lugar do outro, así como asumir as verbalizacións como propias, saber cal é a quenda de palabra, e desenvolver a noción do tempo para reconstruír a secuencia ou estrutura do conto. Estes serán os nosos contidos e non os meramente asociados coa produción de palabras illadas.

32

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement