Page 32

3. Máis tarde constrúe a estada atencional (dá apoio), reduce sistematicamente o grao de liberdade que o neno ten que controlar cando leva a cabo unha parte da tarefa, ritualizando a tarefa. 4. Subir o listón: unha vez dominado algún compoñente da tarefa, as nais adoitan estimulalos para que o incorporen a unha rutina máis complexa que lles permita alcanzar unha tarefa máis afastada. 5. Dar instrucións: unicamente cando o neno sabe como se fai e pode ata explicar o que fai, é cando a nai empeza a usar con éxito as instrucións verbais. Así as instrucións verbais aparecen só cando o neno é capaz de codificar os seus actos en referencia conxunta co interlocutor.” Bruner (1984: 106) Desta forma podemos concluír con Bruner que a persoa adulta asume un papel educador dende o nacemento do meniño ou a meniña, demostrando que a educación é o mecanismo determinante do desenvolvemento infantil. Educación entendida como mediación dado que o papel da persoa adulta, como xa vimos, consiste en dar significado aos movementos e a través da repetición mecánica, que evidentemente coas persoas teñen respostas diversas, non como ocorre cun obxecto. As accións ritualízanse ata desenvolver un significado e transformarse en esquemas de intencionalidade, teñen como consecuencia o desenvolvemento da representación na mente dos meniños e meniñas, ou memoria do mundo. Bruner (1984) entende como representación ou sistema de representación un conxunto de regras mediante as cales se pode conservar aquilo experimentado en diferentes acontecementos. Esta teoría, na que a contorna pasa a ser fundamental na adquisición de aprendizaxes, é a que apoiou basicamente a intervención educativa en idades temperás, denominadas así, non por ser moi pronto, senón porque se introducen antes do que o sistema educativo ten estipulado (Medrano, 1994: 18). As súas orixes podémolas atopar nas teorías de Piaget, como xa apuntabamos antes. A teoría do desenvolvemento simbólico en nenas e nenos, demostrou a actividade cerebral previa ás súas producións verbais. Con todo, a súa teoría fundamentaba a aprendizaxe nun desenvolvemento previo, como pre-requisito para a aprendizaxe: así Piaget fálanos de etapas no desenvolvemento nas que identifica unhas etapas anteriores á lóxica concreta, o que denomina etapas pre-lóxicas e preoperatorias. O período comprendido entre os 0 e o 6 anos está incluído neste nivel e, xa que logo, defínese en base ás funcións lóxicas que non posúe. Esta tese maduracionista, pola que se xustifica a non introdución de certas aprendizaxes por considerar que a criatura non está madura para realizalos, deu lugar ás famosas probas de madurez, aínda moi usuais nos nosos centros escolares. En contraposición con estas teorías, durante os últimos anos, as teorías de Vygostky, e psicólogos postpiagetianos como Bruner, suxiren, utilizando as palabras de Medrano (1994: 34-35), “que as funcións psíquicas superiores son interindividuais, é dicir, xéranse na interacción co medio, para pasar a ser intraindividuais a partir dun proceso de interiorización posterior“. Seguindo coas palabras desta autora, para Vygostky “a aprendizaxe precede ao desenvolvemento espertando procesos evolutivos que, doutro xeito, non poderían ser actualizados. Esta aprendizaxe poténciase en función da axuda que as persoas que rodean ao neno lle ofrecen”. É o que se coñece como a teoría da Zona de Desenvolvemento Potencial do individuo (Vygostky, 1935) que claramente se diferencia do “Nivel de Desenvolvemento Actual”, que expón Piaget, e que require da intervención educativa para impulsar o desenvolvemento cognitivo nas criaturas. Desta forma xorden as propostas de aprendizaxes temperás, Medrano (1994: 18) define a aprendizaxe temperá como “proposta de intervención educativa mediante a cal se trata de impulsar a actualización das potencialidades de todos os nenos sen forzar nin frear o seu comportamento, senón dándolles a oportunidade de experimentar o gozo de aprender a tempo.” Esta idea de aprender a tempo susténtase na demostración da existencia dun “período sensible” a partir do cal estas aprendizaxes non se realizarán con tanta facilidade e destreza. Xustamente dentro destas aprendizaxes están as aprendizaxes doutras linguas.

30

Ingles en E. Infantil  
Ingles en E. Infantil  

O inglés en Infantil: unha porta ao plurilingüismo

Advertisement