a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 9

9

www.senkvice.org

O čom sa rokovalo?

I. Obecné zastupiteľstvo po ustanovujúcom zasadnutí v roku 2018, 13.12.2019 o

Starosta uviedol, že na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 06.12.2018 bolo zriadených jedenásť komisií Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach. Ďalej poznamenal, že zároveň boli zvolení predsedovia týchto komisií, ktorí predložili návrhy na členov jednotlivých komisií z radov občanov obce Šenkvice, ktorí prejavili záujem pracovať v komisiách. Poslanci následným hlasovaním zvolili členov Komisií OZ v Šenkviciach od 01.01.2019.

Bežný rozpočet Bežné príjmy – obec Bežné príjmy RO

o

Starosta informoval poslancov o zmene Organizačného poriadku OcÚ v Šenkviciach, ktorú vykonal dňa 29.11.2017 s účinnosťou od 01.12.2018. V novom znení Organizačného poriadku sú zapracované nasledovné zmeny: spojenie dvoch referátov – Referátu údržby a Referátu správy majetku, nový názov referátu je Referát údržby a správy majetku, zároveň sa zvýšil počet zamestnancov Referátu údržby o dvoch zamestnancov (pôvodný počet 10, celkový počet zamestnancov po

spojení referátov 15). Zmena bola vykonaná z dôvodu nárastu pracovných činností, ktoré tento referát vykonáva. Referát údržby zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, verejnej zelene a nehnuteľností vo vlastníctve obce; zabezpečuje správu a údržbu cintorínov; vykonáva iné údržbárske práce v obci a zabezpečuje prevádzku zberného dvora. Ďalšou zmenou bola úprava ustanovení o zástupcovi starostu v zmysle platného znenia zákona o obecnom zriadení. Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o zmene Organizačného poriadku OcÚ v Šenkviciach.

o

Starosta predstavil návrh na piatu úpravu rozpočtu v roku 2018, ktorá odzrkadľuje reálne potreby v rámci jed-

Schválený rozpočet €

Rozpočtové opatrenie č. IV. €

Návrh na úpravu €

Rozpočet po úprave €

2 565 972

3 042 322

-190 066

2 852 256

135 800

146 521

+75 807

222 328

Bežné výdavky – obec

1 133 833

1 440 647

-204 782

1 235 865

Bežné výdavky RO

1 261 031

1 354 571

+90 771

1 445 342

Bežný rozpočet – rozdiel

+306 908

+393 625

-248

+393 377

Schválený rozpočet €

Rozpočtové opatrenie č. IV. €

Návrh na úpravu €

Rozpočet po úprave €

Kapitálové príjmy – obec

0

4 702

+16 300

21 002

Kapitálové príjmy – RO

0

0

+8 000

8 000

230 249

855 697

+1

855 698

0

4 826

+9334

14 160

Kapitálový rozpočet – rozdiel

-230 249

-855 821

+14 965

-840 856

Finančné operácie

Schválený rozpočet €

Rozpočtové opatrenie č. IV. €

Návrh na úpravu €

Rozpočet po úprave €

Príjmové finančné operácie

115 000

524 704

0

524 704

Výdavkové finančné operácie

57 430

62 430

0

62 430

Výdavkové finančné operácie – rozdiel

+57 570

462 274

0

462 274

Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky – obec Kapitálové výdavky RO*

0 Výsledok hospodárenia celkom

134 229

Bežné príjmy: zníženie o 190.066€ na 2 852.256€ Bežné príjmy RO: zvýšenie o 75.807€ na 222.328€ Bežné výdavky: zníženie o 204.782€ na 1 235.865€ Bežné výdavky RO: zvýšenie o 90.771€ na 1 445.342€ Kapitálové príjmy: zvýšenie o 16.300€ na 21.002€ Kapitálové príjmy RO: zvýšenie o 8.000€ na 8 000€ Kapitálové výdavky: zvýšenie o 1€ na 855.698€ Kapitálové výdavky RO: zvýšenie o 9.334€ na 14.160€ Príjmové finančné operácie: bez navýšenia Výdavkové finančné operácie: bez navýšenia

Plánovaný výsledok hospodárenia: +14.795€

+78

+14 717

+14 795

notlivých položiek rozpočtu. Zároveň uviedol, že v čase prípravy V. rozpočtového opatrenia v roku 2018 nebola ešte kreovaná finančná komisia, ale poslanci OZ sa ním podrobne zoberali na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 10.12.2018. BEŽNÉ PRÍJMY – OBEC: zníženie o 190.066€ na 2 852.256€ Najvýznamnejšie úpravy: Administratívne poplatky – zníženie o 6.000€ z dôvodu zrušenia výberu poplatkov za výherné hracie automaty. Transfery zo štátneho rozpočtu – zníženie o 179.350€ na 55.400€ z dôvodu presunu realizácie projektu – nákup kompostérov z Kohézneho fondu a ŠR do rozpočtu roku 2019, zníženie príjmu príspevku z Úradu práce za zamestnávanie uchádzačov z evidencie nezamestnaných. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – zníženie o 4.036€ na 623.517€. Obec dostala dotáciu na 1. polrok na spoločný školský úrad vo výške 7.201€, ktorú vrátila poskytovateľovi – Okresnému úradu BA, odbor školstva. Boli upravené výšky dotácií pre školstvo podľa počtu detí k 15.9.2018 tak, ako je uvedené. BEŽNÉ PRÍJMY – ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE (RO): zvýšenie o 75.807€ na 222.328€ Príjmy RO boli upravené podľa očakávaného plnenie k 31.12. 2018. Časť bežných príjmov RO – Základná škola použila na obstaranie kapitálového vybavenia. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – OBEC: zvýšenie o 16.300€ na 21.002€ - prijaté transfery na detské ihrisko vo výške 11.300€ a na rozšírenie kamerového systému – 5. etapa vo výške 5.000€. Tieto projekty budú realizované v roku 2019. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY – ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE: Základnej škole bola poskytnutá kapitálová dotácia z BSK na hudobné nástroje a 3D tlačiareň. BEŽNÉ VÝDAVKY – OBEC: zníženie o 204.782€ na 1 235.865€ V tom: Finančná a rozpočtová oblasť (bankové poplatky): zníženie o 400€ na 5.900€. Výdavky na komunálne voľby: rozpočtovať vo výške poskytnutej dotácie – 2.599€. Transakcie verejného dlhu – úroky z úverov: zníženie o 800€ na 4.000€. Ochrana pred požiarmi: zvýšenie o 420€ na 8.100€. Nakladanie s odpadmi: zníženie o 173.000€ na 150.470€ o výdavky na obstaranie kompostérov z cudzích zdrojov aj spolufinancovanie obce. Športové služby – telocvičňa: zníženie o 3.050€ na 11.461€. Športový klub: zvýšenie o 2.690€ na zvýšenú spotrebu energií v objekte ŠK.

9

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement