Šenkvičan 01/2019

Page 8

8

www.senkvice.org

O čom sa rokovalo?

Ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo volebného obdobia 2018 – 2022, 06.12.2018 o Starosta Mgr. Peter Fitz odovzdal slovo

predsedovi miestnej volebnej komisie PhDr. Viliamovi Kukumbergovi, ktorý informoval o výsledkoch komunálnych volieb v Šenkviciach, pričom uviedol: Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Z celkového počtu v Šenkviciach zapísaných voličov 4124 sa zúčastnilo na voľbách 2147 voličov, čo predstavuje 52,06% účasť. Za starostu obce Šenkvice bol zvolený Mgr. Peter Fitz. Získal 1154 hlasov, čo predstavuje 54,51% z odovzdaných platných hlasov na funkciu starostu obce. Druhý v poradí sa umiestnil JUDr. Matúš Parajka, získal 491 hlasov, čo predstavuje 23,19% z odovzdaných platných hlasov na funkciu starostu obce. Tretí v poradí sa umiestnil Milan Dugovič, získal 472 hlasov, čo predstavuje 22,30% z odovzdaných platných hlasov na funkciu starostu obce. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: MUDr. Adriana Koleková 891 platných hlasov, Milan Dugovič 751 platných hlasov, Mgr. Peter Trojna 732 platných hlasov, JUDr. Matúš Parajka 724 platných hlasov, Ing. Michal Kakalík 676 platných hlasov, Ing. Martin Stránsky 669 platných hlasov, Ing. Tibor Ruman, PhD. 594 platných hlasov, Silvia Kupkovičová 590 platných hlasov, Jaromír Augustinič 580 platných hlasov, Erich Legáth 567 platných hlasov a Mgr. Branislav Bartoš 545 platných hlasov. Na záver PhDr. Viliam Kukumberg všetkým zvoleným vyslovil svoju gratuláciu a poprial im, aby svoju prácu vykonávali poctivo a čestne. o Mgr. Peter Fitz prečítal zákonom predpísaný sľub starostu obce: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Mgr. Peter Fitz zložil predpísaný sľub starostu obce podpisom na samostatný hárok papiera a vyslovením slova „sľubujem“. Následne z rúk predsedu miestnej volebnej komisie PhDr. Viliama Kukumberga prevzal insignie a osvedčenie o zvolení za starostu obce Šenkvice a ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadania OZ. o Starosta vyzval jednotlivých novozvolených poslancov, aby predstúpili, slávnostne zložili sľub a prevzali si osvedčenie o zvolení. Všetci zvolení poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu, ktorý bol napísaný na osobitnom liste a

8

pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí. Všetci jedenásti poslanci OZ v Šenkviciach: MUDr. Adriana Koleková, Milan Dugovič, Mgr. Peter Trojna, JUDr. Matúš Parajka, Ing. Michal Kakalík, Ing. Martin Stránsky, Ing. Tibor Ruman, PhD., Silvia Kupkovičová, Jaromír Augustinič, Erich Legáth a Mgr. Branislav Bartoš, zložili sľub poslanca bez výhrad a prevzali si osvedčenie o zvolení za poslancov OZ Obce Šenkvice. o Novozvolený starosta Obce Šenkvice Mgr. Peter Fitz v rámci svojho príhovoru uviedol: „V prvom rade chcem pogratulovať všetkým novozvoleným poslankyniam a poslancom k tomu, že prijali mandát a že občania našej obce ich zvolili a veria v to, že naozaj od tejto chvíle budeme všetci pracovať pre túto obec ako jedna rodina. Chcem pokračovať v tom, ako sa pracovalo v minulosti, čo je pre mňa veľmi dôležité a verím, že aj v tomto zastupiteľstve sa budeme snažiť konštruktívne riešiť problémy a budeme hľadať riešenia preto, aby sa nám v Šenkviciach lepšie žilo a bývalo a aby o Šenkviciach išli dobré chýry. Chcem vás všetkých poprosiť a požiadať, aby sme medzi sebou naozaj komunikovali a pýtali sa, aby sme mali množstvo informácií, aby tie informácie boli pravdivé, aby sme sa k nim mohli vyjadriť tak, ako uznáme za vhodné a aby sme vedeli komunikovať aj tie nepríjemné veci, ktoré nás určite počas štvorročnej cesty budú čakať a budeme sa musieť s nimi vysporiadať. Takisto je pre mňa dôležité poďakovať za spoluprácu kolegom a poslancom, ale aj členom komisií, ktorí pracovali so mnou nielen v tom predošlom štvorročnom období, ale aj v predošlých dvanástich rokoch. Naša obec je do určitej miery našim zrkadlom a mandát, ktorý som získal ja, ale i vy poslanci je dúfam silným predpokladom na dobrú vzájomnú spoluprácu, aby sme naďalej budovali naše Šenkvice a išli správnym smerom. Tí poslanci, ktorí už nekandidovali, respektíve neuchádzali sa o mandát, znamenali nielen z politického, komunálneho života veľa, ale aj z ľudského pohľadu mne osobne priniesli veľmi veľa, stretával som sa s nimi pravidelne, s niektorými dennodenne, obohatili ma o množstvo životných skúseností a ukázali mi smer a spôsob, akým je vhodné pracovať s cieľom zabezpečiť v Šenkviciach kvalitný život. Dovoľte mi obzvlášť poďakovať môjmu zástupcovi Peťovi Červenkovi, s ktorým som dvanásť rokov dennodenne pracoval. Boli to skutočne každodenné stretnutia nielen od pondelka do piatku, ale verte tomu, že aj soboty a nedele, keď mnohí z vás spali, mnohí z vás ani nevedeli, aké sú problémy, či už v zimnej údržbe alebo počas povodní, dažďov, kedykoľvek som

sa mohol na tohto človeka obrátiť, zatelefonovať mu. Vždy sme sa snažili danú situáciu riešiť. Peťo, obrovská vďaka. Verím, že naďalej budeme spolu komunikovať, pracovať, stretávať sa. Ďakujem. Takisto, vidím tu pani Šarmírovú. Prešli sme si mnohým, bola jedna z tých, ktorí začínali a kreovali aj činnosť kultúrneho strediska. Pracovala v kultúrnom stredisku, pracovala aj v kultúrnej komisii, takisto osobne obrovská úprimná vďaka. Fanka, úprimne Ti veľmi pekne ďakujem. Pani poslankyňa Holecová, veľmi dôležitý človek v oblasti financií, ktorá viedla dlhé roky finančnú komisiu, vyjadrovala sa priamo k financovaniu, k návrhu rozpočtu, čo sú jedny z najdôležitejších vecí a takisto jej patrí obrovská veľká vďaka. Ladislav Augustinič dlhodobo pracoval v komisiách a využíval svoje odborné znalosti z praxe a zo svojho vzdelania, mnohokrát svojim individuálnym prístupom vedel zlepšiť náladu v kolektíve, v ktorom sme pracovali, ale cením si najmä jeho odborný a správny pohľad. Verím, že prijme prácu v komisii, aj keď nezískal mandát poslanca. Za tvoju prácu Ti, Laci, veľmi pekne ďakujem.“ Následne starosta odovzdal ďakovné listiny a kytice kvetov poslancom, ktorým sa skončil poslanecký mandát: Mgr. Františke Šarmírovej, pani Terézii Holecovej, Ing. Ladislavovi Augustiničovi a pánovi Petrovi Červenkovi, ktorému starosta obce odovzdal aj poďakovanie vo forme sklenenej plakety za aktívnu spoluprácu pri rozvoji obce Šenkvice vo funkcii zástupcu starostu obce a poslanca OZ. Poslanci Mgr. Michal Litavský a Ing. Ondrej Somorovský, ktorým sa rovnako skončil poslanecký mandát, zo zdravotných dôvodov ospravedlnili svoju účasť na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Následne sa slova ujal vdp. dekan Michal Pokopec, ktorý všetkým poprial dobré porozumenie, aby všetci boli kolektívni a vo vzájomnom porozumení. Zároveň všetkým prítomným udelil požehnanie. o Poslanci schválili zriadenie mandátovej komisie v zložení: Ing. Michal Kakalík, Erich Legáth a Silvia Kupkovičová a vymedzili úlohy mandátovej komisie nasledovne: overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu, zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov, podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu OZ. OZ ďalej schválilo volebnú komisiu v zložení: Mgr. Peter Trojna, Ing. Tibor Ruman, PhD., JUDr. Matúš Parajka a vymedzilo úlohy volebnej komisie nasledovne: dohliadať na priebeh volieb podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb.

o Poslanci vzali na vedomie výsledky

volieb do orgánov samosprávy obcí, predloženú správu mandátovej komisie a zároveň konštatovali, že novozvolený starosta obce Šenkvice Mgr. Peter Fitz zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a že všetci zvolení poslanci OZ v Šenkviciach zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. o Poslanci hlasovaním poverili poslanca JUDr. Matúša Parajku zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v Šenkviciach v presne vymedzených prípadoch podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. o Poslanci schválili návrh na zriadenie 11 komisií OZ. Poslanci určili náplň práce Komisií OZ, zvolili predsedov jednotlivých komisií, členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Šenkvice a menovali zapisovateľov komisií. o Starosta uviedol, že na pracovnom stretnutí budúcich poslancov OZ dňa 27.11.2018, bolo po vzájomnej dohode odporučené, že by bolo vhodné, aby funkcia sobášiacich bola umožnená vykonávať všetkým poslancom. Následne poslanci poverili výkonom funkcie sobášiacich týchto poslancov OZ: MUDr. Adriana Koleková, Milan Dugovič, Mgr. Peter Trojna, JUDr. Matúš Parajka, Ing. Michal Kakalík, Ing. Martin Stránsky, Ing. Tibor Ruman, PhD., Silvia Kupkovičová, Jaromír Augustinič, Erich Legáth a Mgr. Branislav Bartoš.

o OZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov schválilo zvýšenie minimálneho platu starostovi obce Šenkvice Mgr. Petrovi Fitzovi o 40% mesačne s účinnosťou od 06.12.2018. o Starosta informoval, že funkciou zástupcu starostu obce Šenkvice poveruje poslanca Ing. Martina Stránskeho s účinnosťou od 07.12.2018 v rozsahu 0,2 úväzku, t. z. 7,5 hod týždenne. Starosta zdôraznil, že rovnako ako predošlé obdobia je dôležité, aby obec mala zástupcu starostu z časti Cerové, a toto je jedna z hlavných vecí, prečo sa rozhodol a požiadal jedného z poslancov, aby túto funkciu vykonával. Starosta uviedol, že v prvom rade oslovil MUDr. Adrianu Kolekovú, ktorá býva na Cerovom a získala vo voľbách najväčší počet hlasov, ale vzhľadom na jej zaneprázdnenosť neprijala ponuku na výkon zástupcu obce. Starosta dodal, že následne s ponukou oslovil poslanca Ing. Martina Stránskeho, ktorý rovnako býva na Cerovom a ten ponuku na výkon funkcie zástupcu starostu obce prijal. Na základe zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 6.12.2018 spracovala Ing. Zuzana Somorovská.