__MAIN_TEXT__

Page 6

6

www.senkvice.org

Prestupný dopravný terminál – čo je nové?

Ak ste v poslednom čase prechádzali popri na-

šej železničnej stanici, určite ste zaznamenali v jej blízkosti značný stavebný ruch. Po dlhšej dobe zjavného spomalenia stavebných prác začíname na povrchu stavby badať prvé náznaky komplexnej rekonštrukcie. Značné množstvo práce bolo vykonanej pod samotným povrchom vozovky, čo bežný okoloidúci ani nezbadá. Do dnešného dňa boli zrealizované prekládky podzemných inžinierskych sietí, vybudoval sa nový káblový kanál pod celým budúcim chodníkom, zrealizovala sa dažďová kanalizácia, uskutočnili sme prípravu pre nové osvetlenie, kamerový systém a parkovací systém. Na povrchoch boli vykonané zemné práce so zakladaním základov pre oporný múr, ktorý bude osadený oproti železničnej stanici. V časti od Modranskej ulice napravo sa črtá nový chodník, ktorý prepojí stanicu so širším okolím.

V rámci projektu budú dobudované nové parkovacie miesta v celkovom počte 88, autobusová zastávka, navigačný a parkovací systém. V rámci revitalizácie celého priestoru plánujeme aj dobudovanie obslužnej komunikácie nad železničnou stanicou, ktorá sa nachádza pred rodinnými domami a bude slúžiť aj pre plánovaný cyklochodník v smere Šenkvice – Modra. Aj keď sa počas realizácie stavby každodenne stretávam s mnohými nepredvídateľnými problémami, verím v to, že projekt bude úspešne ukončený podľa plánu koncom augusta 2019. Týmto si dovoľujem požiadať všetkých návštevníkov železničnej stanice a obyvateľov Šenkvíc o trpezlivosť a zhovievavosť z dôvodu obmedzení pri výstavbe. Po úspešnom zrealizovaní projektu budeme môcť privítať všetkých návštevníkov moderným a funkčným prestupným terminálom. Peter Fitz, starosta foto: Katarína Nosálová

Vynovené ihrisko v škôlke na Záhradnej O

Centrum sociálnych služieb P

rojekt Centra sociálnych služieb pokračuje ďalej projekčnými prácami. Po získaní územného rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti sa v ostatnom čase podarilo projektantom, po konzultáciách a zapracovaní pripomienok dotknutých organizácií, odovzdať obci kompletnú projektovú dokumentáciu, určenú k stavebnému povoleniu. V čase čítania tohto čísla Šenkvičana bude proces stavebného konania rozbehnutý s tým, že do 25.4.2019 predpokladáme vydanie právoplatného stavebného povolenia. Súbežne pripravujeme, v koordinácii s projektovým manažérom, žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá je nevyhnutná pre úspešnosť projektu. Po podaní žiadosti budeme čakať na jej posúdenie a doručenie výsledkov hodnotiaceho procesu, čím uzatvoríme prvú etapu náročnej jednoročnej práce. Dúfame, že v tomto projekte budeme úspešní a vybudujeme pre našich občanov nové a jedinečné centrum sociálnych služieb. Peter Fitz, starosta

6

bec Šenkvice, v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2018“, podala začiatkom roka 2018 žiadosť o dotáciu na vybavenie detského ihriska pri Materskej škole na Záhradnej ulici pod názvom „Výstavba detského ihriska s dodávkou a osadením vybavenia detského ihriska pri Elokovanom pracovisku, Záhradná 1, Šenkvice ako súčasť Materskej školy, Horná 11, Šenkvice“. Na uvedený projekt nám bolo z Úradu vlády SR pridelených 11.300€ formou dotácie. Z poskytnutej dotácie a povinného spolufinancovania sa vybavilo detské ihrisko – pieskoviskom s prekrytím a prístreškom v rozmere 4x4m,

zostavou drevených preliezačiek pozostávajúcich z drevenej pirátskej lode, drevenej trojkolky a dreveného autobusu, zostavou náradia na športové aktivity (lopty, oblúčiky na preskakovanie, tyče na obiehanie a rebrík na zemi na prechádzanie). Uvedené zostavy sú prispôsobené pre deti na realizovanie rôznych edukačných aktivít na detskom ihrisku a zároveň spĺňajú normy potrebné pri budovaní detských ihrísk. Dúfame, že dodaním a osadením vybavenia detského ihriska pri Materskej škole na Záhradnej ul. sme potešili detičky navštevujúce materskú škôlku a zároveň veríme, že detičky spolu s pani učiteľkami budú uvedené zostavy využívať k spokojnosti pri rôznych edukačných aktivitách. Emília Mončeková, referent účtovníctva OcÚ foto: Zuzana Somorovská

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement