a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 5

5

www.senkvice.org

Zber použitých jedlých olejov a tukov

K

oncom mesiaca marec podpísala obec zmluvu so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o., ktorá bude zabezpečovať zber a likvidáciu jedlých olejov a tukov z domácností našej obce. Spoločnosť rieši komplexný zber použitého oleja za účelom zhodnotenia tejto komodity.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. olej z nádobiek od rýb v oleji, sušených paradajok, syrov a pod.).

Na zhromažďovanie jedlých olejov a tukov je určených celkovo päť hnedých zberných nádob s objemom 120 l (viď. foto nádoby na str. 4), ktoré sú umiestnené na nasledujúcich stanovištiach: o na zbernom dvore na ulici Jagned, o pri budove obecného úradu a zdravotného strediska na Vinohradskej ulici, o v areáli materskej školy na Hornej ulici pri vcho de do školskej kuchyne, o v areáli základnej školy na Vinohradskej ulici pri vchode do školskej kuchyne, o pri areáli materskej školy na Záhradnej ulici.

Do nádob nepatria:

Nádoby sú hnedej farby a sú označené nadpisom: POUŽITÉ OLEJE A TUKY. Ich vývoz bude zabezpečovaný raz v mesiaci. Je potrebné, aby občania priniesli použité jedlé oleje a tuky v uzatvorených nádobách, napr. v plastových uzatvorených fľašiach do zbernej nádoby na to určenej. Vychladnutý olej zbavený hrubých nečistôt je vhodné preliať do čistej a suchej fľaše a uzatvoriť.

motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla. Je zakázané zbavovať sa použitých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. Našou snahou je vytvoriť u občanov návyk na triedenie aj tohto druhu odpadu, ktorý pri nesprávnom zneškodňovaní spôsobuje značné znečistenie životného prostredia. 1 dcl oleja dokáže znečistiť niekoľko 1 000 litrov vody.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:

o olej škodí odpadovému potrubiu v dome, kana lizačnému potrubiu a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, o použitý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom, o použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na Do nádob patria: rope, oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotreboo recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečis vaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či teniu pôdy, povrchových a podzemných vôd. tuku.

SPOLU ŠETRÍME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ĎAKUJEME. ZBERNÝ DVOR Použitý jedlý olej a tuky je možné odovzdať aj na zbernom dvore v jeho otváracích hodinách: Apríl – október: utorky od 16.00 do 19.00 hod štvrtky od 16.00 do 19.00 hod soboty od 8.00 do 14.00 hod. Práve v jarných mesiacoch je zberný dvor veľmi vyťažený, nakoľko niektoré dni príde odpad odovzdať aj viac ako 60 občanov. Žiadame preto občanov, ktorí privážajú svoj odpad na zberný dvor, aby boli ohľaduplní a do areálu zberného dvora vstupovali po jednom z dôvodu zabezpečenia dôsledného triedenia odpadov. Zamestnanci zberného dvora podajú potrebné informácie o tom, do ktorého správneho kontajnera majú občania odpad umiestniť. Obsluha zberného dvora nie je povinná vykladať dovezený odpad a jeho umiestnenie do kontajnerov. Žiadame preto občanov, aby pri odpade väčších rozmerov alebo väčšej hmotnosti, prichádzali spolu s pomocnou silou a tak sami zabezpečili umiestnenie odpadu do kontajnerov na zbernom dvore. Za pochopenie ďakujeme! Andrea Maluniaková, prednostka OcÚ

5

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement