__MAIN_TEXT__

Page 42

42

Jarná deratizácia: ochrana verejného zdravia

www.senkvice.org

Brigáda na ihrisku pozemného hokeja 30. 3. 2019

P

rišla jar, čo znamená, že sa začal aj biologický cyklus myší, potkanov a iných hlodavcov. Možno ich označiť za škodcov, ktorí disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou a za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V termíne od 1. apríla do 31. mája 2019 odporúča Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vykonať jarnú preventívnu celoplošnú deratizáciu na území nášho kraja. Deratizácia sa vykonáva preto, aby sa v prípade ich premnoženia zabránilo šíreniu prenosných (infekčných) ochorení, ktoré môžu tieto hlodavce prenášať. Obec musí zabezpečiť deratizáciu v objektoch, ktoré vlastní alebo spravuje. Podnikatelia a právnické osoby by mali vykonať deratizáciu v ich vlastných alebo nimi spravovaných objektoch, pričom deratizáciu je potrebné zabezpečiť prostredníctvom firiem, ktoré sú oprávnené na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Občania by mali deratizovať svoje pivničné priestory v rodinných a bytových domoch a na pozemkoch i v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Môžu ju vykonať prostredníctvom komerčne dostupných biocídnych prípravkov, ktoré sú na tento účel schválené. Aby sa zabránilo riziku prenosu ochorení vykonáva sa deratizácia celoplošne a pravidelne najmenej dvakrát ročne (jarná a jesenná fáza, kedy je predpoklad zvýšeného premnoženia hlodavcov) biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. „Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.“, povedal MUDr. Stanislav Duba z RÚVZ Bratislava. Okrem toho by sa nemalo zabúdať na udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, uzamykanie skladov, opravu ochranných sietí a mriežok na oknách pivníc, udržiavať poriadok v pivničných priestoroch, nedávať zvieratám potravu na voľných priestranstvách a v okolí obytných domov, neskladovať potraviny voľne na dvoroch, pivniciach či na balkónoch a radšej priebežne odstraňovať odpadky, ktoré by mohli byť zdrojom obživy hlodavcov. PhDr. Katarína Nosálová hovorkyňa RÚVZ Bratislava

foto: archív Oddielu pozemného hokeja

ŠENKVIČAN, Noviny obyvateľov obce Šenkvice, Vydáva: Obec Šenkvice Redakcia: Obecný úrad, Nám. G. Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, Tel: 033/6496 311, Fax: 033/ 6496 310, E-mail: senkvican@senkvice.org, Web: www.senkvice.org Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Somorovská Redakčná rada: PhDr. Katarína Nosálová, Mgr. Andrea Maluniaková, Ing. Ondrej Somorovský, PhDr. Silvia Mišunová, Mgr. Natália Maneková, Mgr. Monika Lichancová, Mgr. Monika Adameková, Pavol Hlavatý

Grafická úprava:

ZORG DESIGN Reklamné a grafické štúdio, Vinohradská 73, Šenkvice, www.zorgdesign.com

Tlač:

DIW Print, Galvaniho 2/a, BRATISLAVA , www.diw.sk Najbližšia uzávierka Šenkvičana je v júni 2019. Najbližšie číslo výjde v júli 2019. Neprešlo jazykovou úpravou. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie príspevkov. Uverejnené príspevky nehonorujeme. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii.

NEPREDAJNÉ.

42

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement