__MAIN_TEXT__

Page 4

4

www.senkvice.org

Prečo je dôležité separovať aj v Šenkviciach? K

aždý z nás denne vyprodukuje veľké množstvo odpadu. Sami to zisťujeme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. Avšak stále veľké množstvo smetí končí na skládkach. Druh odpadu Zmesový komunálny odpad

Separovanie je najlepšie vykonávať priamo, napríklad je výborné mať v kuchyni tri, resp. štyri druhy nádob na odpad: papier, plast, sklo a zmesový odpad. Čiže separujte ihneď pri rozbaľovaní potravín, drogérie a iných produktov.

Obec sa snaží zvyšovať stupeň efektívnosti pri separovaní odpadu aj edukačnými aktivitami prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, s.r.o., ktorá na svojej webovej stránke www.naturpack.sk vykonáva vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť.

Množstvo odpadu v tonách 1 203

Sadzba v eurách za tonu odpadu Úroveň vytriedenia odpadu

v roku 2019

v roku 2020

v roku 2021

Objemný odpad

399

menej ako 10%

17

26

33

Drobný stavebný odpad

104

10-20%

12

24

30

Papier a lepenka

104

20-30%

10

22

27

Sklo

62

30-40%

8

13

22

Plasty

42

40-50%

7

12

18

Šatstvo a textílie

15

50-60%

7

11

15

viac ako 60%

7

8

11

Biologicky rozložiteľný odpad

265

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Najväčším prínosom separovania komunálneho odpadu je jednoznačne ochrana životného prostredia. Zmyslom separácie odpadu je získanie materiálu vhodného na recykláciu tzv. druhotnej suroviny, ktorá nahrádza v procese výroby čiastočne alebo úplne primárne suroviny získané priamo z prírody. Využívanie druhotných surovín šetrí primárne zdroje, znižuje zaťaženie krajiny ťažbou, šetrí energiu, obmedzuje tvorbu skleníkových plynov a má množstvo ďalších pozitívnych vplyvov na životné prostredie.

ÚSPORA FINANCIÍ

Vytriedené zložky znižujú množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky a tým znižujú finančné náklady na zneškodnenie odpadu. Úroveň vytriedenia odpadu v Šenkviciach v roku 2018 je 22,79%, ale nakoľko sa na území obce nachádzajú aj výkupne, úroveň vytriedenia odpadu, pri započítaní vytriediteľných odpadov z ich prevádzok, sa zvýšila na úroveň 49,37%. Úprava zákona o odpadoch pripúšťala takúto možnosť započítania vyseparovaného odpadu z výkupní, avšak väčšina množstva odpadu privezeného do výkupní nie je od obyvateľov Šenkvíc. V roku 2019 sú navrhované viaceré zmeny v zákone o odpadoch, preto je možné, že táto možnosť už nebude prípustná. Veľkou zmenou zákona o odpadoch štát pristúpil k tomu, že poplatok za uloženie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládku odpadov závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. To znamená, že sadzba poplatku je pre každú obec iná a je závislá od stupňa separácie, pričom zákon určuje sadzbu na roky 2019 až 2021 nasledovne: Okrem zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku, obec musí uhradiť sadzbu za zneškodnenie odpadu na skládke a samozrejme zberovej spoločnosti za vykonanie zberu a odvozu odpadu na skládku.

4

Dôležité si je uvedomiť, že do plastu nepatria iba plastové fľaše, ale aj: plastové obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov (napr. šampónov, aviváží), destilovanej vody, plastové obaly od potravín (napr. od kečupov, horčíc), plastové tašky a vrecká, plastové kelímky, napr. od jogurtov, plastové poháriky, ďalej sem patria kovové obaly ako sú plechovky od nápojov, čisté konzervy od potravín, hliníkové fólie (napr. viečka z mliečnych výrobkov), kovové uzávery od nápojov a patria sem aj viacvrstvové kombinované materiály VKM ako sú neznečistené tetrapaky (napr. krabice od mlieka a nápojov).

Separovaním nepomáhame iba životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe – po stránke zdravotnej, sociálnej aj finančnej. Andrea Maluniaková, prednostka OcÚ

Je dôležité vedieť, ako správne separovať a čo patrí do farebne odlišných kontajnerov, lebo pri zlom triedení môže dôjsť napríklad k znečisteniu vytriedeného odpadu a takto znehodnotený vytriedený odpad nemôže byť ďalej spracovaný a musí putovať na skládku. Zároveň je dôležité eliminovať domácnosti, ktoré separáciu odpadu nevykonávajú.

Do akých projektov sme sa zapojili? Mestá a obce majú možnosť sa rôznou formou

stanicu – žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja, zapojiť do projektov, ktoré môžu do značnej mie- o príprava detského ihriska v lokalite Stráň sväry zlepšiť kvalitu a komfort života spoluobčanov. tého Urbana – žiadosť o dotáciu z Úradu vlády V rámci otvorených projektových výziev sa sna- Slovenskej republiky, žíme vypracovať a podať žiadosti o finančné prí- o revitalizácia chodníka na Chorvátskej ulici spevky, ktoré majú reálnu šancu na úspech. v smere na Kozare po realizácii kanalizácie – V poslednom období sme pripravili a podali žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií SR. nasledujúce projekty: o žiadosť o zakúpenie multifunkčného čistiace- V prípade úspešnosti podaných projektov sme ho komunálneho automobilu – žiadosť o dotáciu pripravení ich spolufinancovať a realizovať v priez Environmentálneho fondu, behu roku 2019. o revitalizácia zelene v okolí chodníka od bytoPeter Fitz, starosta viek na Družstevnej ulici v smere na železničnú

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement