Šenkvičan 01/2019

Page 31

31

www.senkvice.org

Cerovské fašiangové posedenie „Milí dôchodcovia, pozývame Vás na stretnutie pri piesňach našej mladosti a humorom zmierniť bolesti a starosti.“

T

akto znela pozvánka pre šenkvických a cerovských „pamätníkov“ na spontánne priateľské posedenie v cerovskej pizzerii Baricello. V nedeľu, 24.2.2019 sme sa stretli asi dvadsiati, zaspomínali sme si, porozprávali i zaspievali. Posedeli sme si pri piesňach a harmonike Paľka Maluniaka a vtipoch pána Štefana Kovačiča a so svojimi žartmi sa k nim pridala aj „tetyčka Babula“. Mária Sklárová foto: M. Sklárová

Chráňme si našu prírodu _ Podmienky spaľovania porastov bylín, kríkov a stromov Z poznatkov rozborov požiarovosti a samotné-

ho života vieme, že najviac požiarov vzniká práve v jarných mesiacoch. Požiare môžu vzniknúť vplyvom prírodných živlov, ako aj ľudskou nedbanlivosťou. Zabrániť vzniku požiarov môžeme svojou uváženou činnosťou. Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí. Záhradkári v tomto čase začínajú robiť prvé práce vo svojich záhradkách a vinohradoch. Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší spôsob odstránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti častokrát zabúdajú na dodržiavanie základných požiarnobezpečnostných požiadaviek, a že ide o krajné riešenie, ako sa odpadu zbaviť. Je dôležité si však uvedomiť, že podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spaľovanie odpadu neprípustné. Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov a vinohradov sa ľahko zapália a pri nekontrolovanom spaľovaní môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu vzniknúť veľké materiálne škody a v ojedinelých prípadoch dôjde aj k ujme na zdraví. Jeden z najsmutnejších prípadov sa stal v tomto roku koncom mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto odpadu v obci Dubová prišiel o život 86 ročný občan. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. V prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku na telefónnom čísle 112 alebo 150, alebo ohlásiť požiar na najbližšiu ohlasovňu požiarov.

Každý kto spozoruje požiar, je povinný: o vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu

ohrozených osôb,

o ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými ha-

siacimi prostriedkami alebo vykonať opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, ak nie je možné uhasiť požiar vlastnými silami, okamžite ohlásiť požiar hasičskej jednotke OR HaZZ. Podľa §14 ods.2 písm. b) a pís. c) zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) fyzická osoba teda občan, nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie tohto zákazu možno občanovi v priestupkovom konaní uložiť pokutu až do výšky 331€. Tak isto podľa §8 písm. a) zákona nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ani právnické osoby – podnikatelia, pričom v tomto prípade možno za toto porušenie uložiť sankciu až do výšky 16.596€. Radi by sme Vám preto pripomenuli základné zásady pri spaľovaní horľavého odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Podmienky každého spaľovania sú uvedené vo Vyhl. MV SR č.121/2002 § 31e: Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba: a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami

okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty, c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky, d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania, e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. NIKDY NENECHÁVAJTE OHNISKO BEZ DOZORU, NEZAKLADAJTE OHEŇ V BLÍZKOSTI LESNÝCH PORASTOV A NEVYPAĽUJTE PORASTY! Pokiaľ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru na území okresu alebo jeho časti (toto sa vyhlási prostredníctvom obecného rozhlasu, verejnej vývesnej tabule a na internetovej stránke obce), čo spravidla nastáva v suchých jarných mesiacoch alebo počas dlhotrvajúceho letného sucha, nesmú spaľovanie v takomto čase vykonávať ani právnické osoby, ani občania! Prírodu môžeme ochrániť pred nenahraditeľnými a zbytočnými stratami svojím zodpovedným prístupom. Každý z nás sa môže pričiniť o ochranu lesov, prírody a majetku pred požiarmi, čím uchránime materiálne a ľudské hodnoty, ako aj životné prostredie. Veríme, že aj vaším pričinením sa pozitívne ovplyvní stav požiarovosti. pplk. Ing. Eva Orlická, OR HaZZ Pezinok Eva Heribanová, preventivár požiarnej ochrany obce

31