a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 31

31

www.senkvice.org

Cerovské fašiangové posedenie „Milí dôchodcovia, pozývame Vás na stretnutie pri piesňach našej mladosti a humorom zmierniť bolesti a starosti.“

T

akto znela pozvánka pre šenkvických a cerovských „pamätníkov“ na spontánne priateľské posedenie v cerovskej pizzerii Baricello. V nedeľu, 24.2.2019 sme sa stretli asi dvadsiati, zaspomínali sme si, porozprávali i zaspievali. Posedeli sme si pri piesňach a harmonike Paľka Maluniaka a vtipoch pána Štefana Kovačiča a so svojimi žartmi sa k nim pridala aj „tetyčka Babula“. Mária Sklárová foto: M. Sklárová

Chráňme si našu prírodu _ Podmienky spaľovania porastov bylín, kríkov a stromov Z poznatkov rozborov požiarovosti a samotné-

ho života vieme, že najviac požiarov vzniká práve v jarných mesiacoch. Požiare môžu vzniknúť vplyvom prírodných živlov, ako aj ľudskou nedbanlivosťou. Zabrániť vzniku požiarov môžeme svojou uváženou činnosťou. Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí. Záhradkári v tomto čase začínajú robiť prvé práce vo svojich záhradkách a vinohradoch. Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší spôsob odstránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti častokrát zabúdajú na dodržiavanie základných požiarnobezpečnostných požiadaviek, a že ide o krajné riešenie, ako sa odpadu zbaviť. Je dôležité si však uvedomiť, že podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spaľovanie odpadu neprípustné. Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov a vinohradov sa ľahko zapália a pri nekontrolovanom spaľovaní môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu vzniknúť veľké materiálne škody a v ojedinelých prípadoch dôjde aj k ujme na zdraví. Jeden z najsmutnejších prípadov sa stal v tomto roku koncom mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto odpadu v obci Dubová prišiel o život 86 ročný občan. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. V prípade spozorovania požiaru je potrebné okamžite privolať hasičskú jednotku na telefónnom čísle 112 alebo 150, alebo ohlásiť požiar na najbližšiu ohlasovňu požiarov.

Každý kto spozoruje požiar, je povinný: o vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu

ohrozených osôb,

o ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými ha-

siacimi prostriedkami alebo vykonať opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, ak nie je možné uhasiť požiar vlastnými silami, okamžite ohlásiť požiar hasičskej jednotke OR HaZZ. Podľa §14 ods.2 písm. b) a pís. c) zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) fyzická osoba teda občan, nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie tohto zákazu možno občanovi v priestupkovom konaní uložiť pokutu až do výšky 331€. Tak isto podľa §8 písm. a) zákona nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ani právnické osoby – podnikatelia, pričom v tomto prípade možno za toto porušenie uložiť sankciu až do výšky 16.596€. Radi by sme Vám preto pripomenuli základné zásady pri spaľovaní horľavého odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Podmienky každého spaľovania sú uvedené vo Vyhl. MV SR č.121/2002 § 31e: Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba: a) sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, b) ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami

okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty, c) zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky, d) vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania, e) po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie. NIKDY NENECHÁVAJTE OHNISKO BEZ DOZORU, NEZAKLADAJTE OHEŇ V BLÍZKOSTI LESNÝCH PORASTOV A NEVYPAĽUJTE PORASTY! Pokiaľ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru na území okresu alebo jeho časti (toto sa vyhlási prostredníctvom obecného rozhlasu, verejnej vývesnej tabule a na internetovej stránke obce), čo spravidla nastáva v suchých jarných mesiacoch alebo počas dlhotrvajúceho letného sucha, nesmú spaľovanie v takomto čase vykonávať ani právnické osoby, ani občania! Prírodu môžeme ochrániť pred nenahraditeľnými a zbytočnými stratami svojím zodpovedným prístupom. Každý z nás sa môže pričiniť o ochranu lesov, prírody a majetku pred požiarmi, čím uchránime materiálne a ľudské hodnoty, ako aj životné prostredie. Veríme, že aj vaším pričinením sa pozitívne ovplyvní stav požiarovosti. pplk. Ing. Eva Orlická, OR HaZZ Pezinok Eva Heribanová, preventivár požiarnej ochrany obce

31

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement