Šenkvičan 01/2019

Page 12

12 ING. MICHAL KAKALÍK: 1. Z akého dôvodu často nesvietia lampy verejného osvetlenia? Starosta obce: Najmä pri veternom počasí dochádza k dotyku káblov napájania verejného osvetlenia s káblami rozvodu elektrickej energie Západoslovenskej distribučnej, a.s. a tým verejné osvetlenie skratuje a fyzicky sa v rozvodnej skrini musí nanovo zapnúť. Na základe informácii od Západoslovenskej distribučnej, a.s. si má obec na vlastné náklady zabezpečiť izolanty – rozperky a ich osadenie na káble tak, aby nenastával ich dotyk pri náreze vetra. Obec to zabezpečí, ako náhle bude vhodné počasie. 2. Zaujímal sa o doriešenie prístupu k dolnému cintorínu na Cintorínskej ulici napr. formou odkúpenia časti záhrad, ktoré sa nachádzajú v okolí cintorína a navrholspraviť tam parkovisko. Starosta obce: Bolo by vhodné osloviť majiteľov záhrad, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cintorína. Pokiaľ bude ochota ich predať, obec môže rozšíriť plochu cintorína a potom sa dohodne aj koordinácia dopravy. V súčasnosti, ak nejaké auto zaparkuje na cintoríne, zahatí cestu v prístupe, ak sa nechá otvorená veľká brána cintorína, otáčajú sa tam aj také autá, ktoré nepatria návštevníkom cintorína. Celá táto lokalita je problematickejšia, pretože ulica je slepou ulicou a často sa stáva, že autá návštevníkov cintorína sú tak zaparkované na Cintorínskej ulici, že obyvatelia tejto ulice majú problém vyjsť zo svojich garáží a nevedia zaparkovať pred rodinné domy. Z uvedeného dôvodu je na začiatku ulice osadená značka zákazu vjazdu pre autá návštevníkov cintorína a autá majú parkovať na verejnom priestranstve na začiatku ulice Cintorínska a ľudia prechádzajú na cintorín peši. JAROMÍR AUGUSTINIČ: 1. Na Kostolnej ulici pri kostole je potrebné vyčistiť rošt, nachádzajúci sa v cestnej komunikácii. Starosta obce: zabezpečíme. 2. Prístupová cesta k telocvični je v dezolátnom stave, je potrebná jej oprava. Starosta obce: Jedná sa o investičnú záležitosť, viaceré komunikácie vyžadujú opravu a preto je potrebné určiť priority, ktoré z nich sa budú opravovať. MGR. PETER TROJNA: 1. Je možné dokončiť cestu na ulici Glogovec približne pred rodinnými domami č. 56 až 59, nakoľko pri realizácii kanalizácie sa zabudla jedna časť zaasfaltovať? Starosta obce: preveríme zaasfaltovanie. Na základe zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 15.1.2019 spracovala Ing. Zuzana Somorovská.

Celkové znenie zápisníc nájdete na www.senkvice.org. 12

www.senkvice.org

Rubrik a: Žijú medzi nami

Skutoční hrdinovia Darovanie krvi je výnimočný čin, ktorým človek môže zachrániť život alebo zdravie obdarovaného. Každý sa raz môže ocitnúť v situácii, keď bude sám potrebovať krv, a preto by mal pouvažovať o možnosti pomôcť tým, ktorí ju potrebujú teraz – nie je ich totiž málo. Krv je dar, ktorý nič nestojí, ale dokáže zmeniť osud človeka v núdzi.

Darcom krvi sa môže stať zdravý človek od 18 do 60 rokov s hmotnosťou minimálne 50 kg. Muži môžu darovať krv každé 3 mesiace, ženy každé 4 mesiace. Odber krvi od dobrovoľných darcov sa vykonáva v transfúznych staniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, prípadne prostredníctvom mobilných odberov organizovaných mestom, obcou alebo miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Na Slovensku oceňuje bezpríspevkové darovanie krvi Slovenský Červený kríž, ktorý udeľuje plakety prof. MUDr. Jana Janského a medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického: Bronzová Janského plaketa – 10 bezplatných odberov krvi, Strieborná Janského plaketa – 20 bezplatných odberov krvi, Zlatá Janského plaketa: ženy – 30 bezplatných odberov krvi, Zlatá Janského plaketa: muži – 40 bezplatných odberov krvi,

Diamantová Janského plaketa: ženy – 60 bezplatných odberov krvi, Diamantová Janského plaketa: muži – 80 bezplatných odberov krvi, Kňazovického medaila: ženy – 80 bezplatných odberov krvi, Kňazovického medaila: muži – 100 bezplatných odberov krvi. Zdroj: www.ntssr.sk, www.redcross.sk, www.npz.sk

Jednoducho, švagriná robila na Klenovej a raz sa jej spýtala, že či by to neskúsila. Odvtedy chodí už roky. Videla onkologických pacientov, vie, že to potrebujú, preto pomáha. Necíti potrebu o tom rozprávať, ani uvažovať v širších súvislostiach. Keď jej to zdravie dovolí, ide. TAK TOTO SÚ SKUTOČNÍ HRDINOVIA, SKUTOČNÉ OSOBNOSTI.

Natália Maneková Slovenský Červený kríž nielen oceňuje darcov krvi, ale najmä orgaV novembri minulého roka získala nizuje odbery a oslovuje a motivuje Kňazovického medailu za mnoho- budúcich darcov krvi. násobné darovanie krvi aj Šenkvi- Všetky uvedené aktivity realizučanka, pani Katarína BARIČIČOVÁ. je formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovic- spolupráci s Hematologicko - transfúznymi oddelaniami a Národnou kého je najvyššie ocenenie za 80 transfúznou službou SR. odberov u žien a 100 u mužov. Pôvodne sme na tomto mieste plánovali rozhovor. O hrdinoch, o ich neoceniteľných činoch v prospech záchrany neznámych. Veľmi rýchlo sme však zistili, že o skutočných hrdinoch sa nemusíme priveľmi rozpisovať, hovorí za nich ich nezištné a skromné konanie. Jednoducho, bez rečí darujú časť seba a považujú to za samozrejmosť. Presne to nám potvrdila aj pani Baričičová.

Monika Adameková

Skromne totiž povedala, že sa necíti byť hrdinom. Krv chodí darovať 14 rokov, považuje to za prejav ľudskosti. Myslí si, že je správne robiť niečo pre druhých. Je zdravá, môže, tak chodí. Nikdy nepremýšľala nad tým, či ju niečo motivuje.

Komplikované výruby a orezy drevín za pomoci stromolezeckých techník.

Igor Somorovský 0908 142 485

Kedy je možné darovať krv v Šenkviciach? 3.9.2019

DAROVANIE KRVI miesto konania: KIS

20.1.2020 DAROVANIE KRVI

miesto konania: KIS