a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 11

11

www.senkvice.org zneškodnenia, nakoľko obec Šenkvice presiahla počet obyvateľov 5 tisíc, doplnenie prílohy č. 1 – zoznam komunálnych odpadov o nové druhy odpadov – Obaly z kovu a Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob. Starosta dodal, že obec zvažuje zavedenie snímania naplnenosti nádob na komunálny odpad v obci prostredníctvom QR kódov, ktoré by boli umiestnené na smetných nádobách, čo by malo priniesť zvýšenie stupňa separácie odpadu občanmi. Poslanci sa uzniesli na VZN č. 2/2018 bez pripomienok. o Prednostka OcÚ uviedla, že na podnet poslancov obecného zastupiteľstva z októbra 2018, OcÚ vypracoval návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach, s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2019. OZ sa uznieslo na VZN Obce Šenkvice č. 3/2018 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach. o Poslanci schválili zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zníženie príspevku na 35 €/mesačne od 01.01.2019 do konca školského roka 2018/2019.

ROZNE o

Starosta obce informoval, že všetci prijímatelia dotácií z rozpočtu obce Šenkvice v roku 2018 poskytli informácie o svojej činnosti. V roku 2018 boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce Šenkvice nasledovným subjektom: Adamkovo – centrum detí, o.z. – 500€, CLAUDIANUM, n.o. – 1.000€, Veteran Tatra club Šenkvice – 200€, ŠK Šenkvice – oddiel športovej gymnastiky – 300€, ŠK Šenkvice – futbalový oddiel – 4.500€, ŠK Šenkvice – oddiel pozemného hokeja – 4.500€, Dychová hudba Šenkvičanka – 1.000€, FS Mladosť – 2.000€, OZ Mladí umelci – 2.000€, Slovenský zväz chovateľov – 200€, Dobrovoľný hasičský zbor Šenkvice – 750€, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šenkvice – 1.300€, M-CROSS – 1.000€.

INTERPELÁCIE POSLANCOV ING. MICHAL KAKALÍK: 1. Je možné prehodnotiť umiestnenie lámp verejného osvetlenia v obci, nakoľko napr. na ul. Glogovec v miestach pod uličkou na Cerové by bolo vhodné doplniť lampu verejného osvetlenia? Starostu obce: Preveríme danú lokalitu a budeme poslancov informovať. MGR. BRANISLAV BARTOŠ: 1. Informoval sa na stav budovania prestupného dopravného terminálu v obci na Nádražnej ulici. Starosta obce: V súčasnosti dotazujeme zhotoviteľa predmetnej stavby, aby veľmi rýchlo nastúpil, pretože je dôležité, aby dodržal termín výstavby a odovzdania diela, ktorý je zazmluvnený. V najbližšom čase by mala byť uskutočnená prekládka existujúcich sietí, následne by sa malo začať s budovaním parkoviska pri budove železničnej stanice a od februára 2019 by mali pokračovať ďalšie stavebné práce. Každý týždeň v utorky sa koná kontrolný deň, na ktorom sa zúčastňuje dodávateľ stavebných prác, stavebný dozor a projektanti. Dodávateľ ubezpečuje, že termín dokončenia diela bude dodržaný. Obec sa chráni a vykonáva právne kroky voči dodávateľovi stavebných prác a neustále prebieha komunikácia aj právnou cestou. JUDr. MATÚŠ PARAJKA: 1. Keďže OZ pristúpilo k zvýšeniu poplatku za komunálne odpady, vyslovil názor, aby sa viacej apelovalo na občanov obce ohľadom zvýšenia separácie vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu a aby sa tak znižovalo množstvo zmesového komunálneho odpadu. Starosta obce a prednostka OcÚ: OcÚ zabezpečuje neustále zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, pretože je naozaj veľmi dôležité, aké množstvá vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu budú ročne. Budeme pokračovať v osvete prostredníctvom článkov v časopise Šenkvičan, prostredníctvom letákov, ako aj vzdelávacími aktivitami internetového charakteru, ktoré prezentuje napr. spoločnosť NATUR-PACK, a.s. – organizácia zodpovednosti výrobcov. ING. TIBOR RUMAN, PHD.: 1. Je možné osadiť kamerový systém na začiatok ulice Trlinská, konkrétne pri vstupe na horný cintorín, nakoľko občania do kontajnerov, ktoré sú určené na odpad z cintorína, dávajú rôzne iné druhy odpadov, ktoré tam nepatria?

Starosta obce: Daná lokalita vytvára vstup do dediny od Poslanci zobrali na vedomie informácie Pezinka a je žiaduce osadenie kamerového o činnosti subjektov, ktorým bola v roku systému práve tohto úseku. 2018 poskytnutá dotácia z rozpočtu Na základe zápisnice zo zasadnutia OZ obce Šenkvice. dňa 13.12.2018 spracovala Ing. Zuzana Somorovská.

I. riadne Obecné zastupiteľstvo v roku 2019, 15. 01. 2019 o

Starosta uviedol, že predmetom zasadnutia OZ je schválenie prijatia spotrebného úveru za účelom kúpy traktora s príslušenstvom v celkovej výške 50.880€ s DPH, pričom úverové prostriedky zo strany ČSOB Leasing, a.s. sú plánované vo výške 35.616€ a financovanie z vlastných zdrojov obce je navrhované vo výške 30%-tnej akontácie, ktorá bude vyplatená dodávateľovi pri kúpe traktora s príslušenstvom vo výške 15.264€. Mgr. Peter Fitz doplnil, že príslušenstvo k traktoru tvoria predné hydraulické ramená, predná šípová nastaviteľná radlica a rozmetadlo. Zástupca starostu obce Ing. Martin Stránsky, predseda Finančnej komisie uviedol, že komisia na svojom zasadnutí dňa 14.01.2019 odporúča schváliť prijatie predmetného úveru. V rámci rozpravy si poslanci na podnet poslanca Milana Dugoviča prezreli grafický vizuál s popisom technických parametrov traktora. Poslanec Erich Legáth sa spýtal, ako bude zabezpečený servis a prevádzka traktora. Starosta uviedol, že záručný i pozáručný servis bude v pravidelných určených termínoch zabezpečovať dodávateľ traktora, ktorý je dovozcom a rovnako aj predajcom týchto traktorov a prevádzka bude zabezpečovaná zamestnancami údržby, ktorí majú skúsenosti s riadením väčších vozidiel. Poslanci následne schválili prijatie spotrebného úveru vo výške 35.616€ poskytnutého zo strany ČSOB Leasing, a.s., za účelom financovania kapitálových výdavkov obce – kúpa traktora s príslušenstvom. o Starosta uviedol, že po schválení prijatia úveru je potrebné upraviť rozpočet obce prvým rozpočtovým opatrením v roku 2019, pričom je navrhnuté zvýšiť príjmové finančné operácie o prijatý bankový úver vo výške 35.616€, v kapitálovom rozpočte v položke Cestná doprava – dopravné prostriedky je navrhované navýšenie rozpočtu na obstaranie traktora o 264€, na 15.264€, t.j. akontácia vo výške 30% ceny s DPH v zmysle zmluvy, ktorá bude podpísaná. Vo výdavkových finančných operáciách rozpočtovať splátky istiny úveru na traktor (11 mesiacov) vo výške 7.517€ a v rozpočte bežných výdavkov rozpočtovať navýšenie splátok úrokov úveru 1.557€ a rozpočtovať navýšenie rozpočtu o 369€. Plánovaný výsledok hospodárenia by tak predstavoval +39.053€. Poslanci schválili I. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2019.

ROZNE

Poslanec Milan Dugovič informoval poslancov ohľadom žiadosti Športového klubu Šenkvice, oddielu pozemného hokeja vo veci žiadania dotácie na Pohár európskych majstrov, ktorá sa uskutoční v mesiaci február v Osle, pričom uviedol, že po konzultácii s pá-

nom starostom je na poslancoch ako sa k žiadosti postavia a či časťou finančných prostriedkov podporia oddiel pozemného hokeja na tomto podujatí. Starosta uviedol, že obec pri poskytovaní dotácii z rozpočtu obce postupuje v zmysle VZN č. 6/2016, pričom prvý termín na podanie žiadostí je do 28.02. daného roka a OZ musí o predložených žiadostiach rozhodnúť do 60 dní. Starosta dodal, že je možné finančné zdroje preplatiť aj refundačne a uviedol, že OZ s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nepristúpilo k posudzovaniu žiadosti o dotáciu pred prvým kolom posudzovania žiadostí. Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa k danej veci vyjadrili. Poslanec Ing. Tibor Ruman, PhD. uviedol, že akciu oddielu pozemného hokeja treba určite podporiť, ale je potrebné počkať na všetky žiadosti a prerokovať ich naraz. Poslankyňa Silvia Kupkovičová uviedla, že nakoľko hokejisti odchádzajú už 06.02.2019 a prvý termín na predkladanie žiadostí je do 28.02.2019 tak, refundácia je pre oddiel vhodnejším riešením. Spýtala sa, či oddiel má dostatok finančných prostriedkov na zúčastnenie sa na tomto podujatí. Poslanec Milan Dugovič uviedol, že oddiel by bol radšej prijatiu dotácie od obce vopred, nakoľko sa jedná o veľké náklady, ale pokiaľ nie, tak sa oddiel zariadi. Poslanec Jaromír Augustinič uviedol, že sú aj iné možnosti získania potrebných finančných prostriedkov ako iba od obce, napr. od sponzorov. Poslanec Milan Dugovič uviedol, že oddiel tento rok čaká viacero finančne náročnejších aktivít a žiada o financovanie približne 50% nákladov na uvedené podujatie a zároveň dodal, že finančné prostriedky získajú aj od zväzu, aj od sponzorov. Poslanci sa zhodli na tom, že treba počkať na všetky žiadosti a ich následné spoločné schvaľovanie. Poslankyňa Silvia Kupkovičová sa na základe podnetu od občana informovala, či je možné k drevenej informačnej tabuli, ktorá sa nachádza pri kaplnke na Cerovom, umiestniť menšiu tabuľku, ktorá by bola určená na aktuálne oznamy. Starosta obce odpovedal, že tabuľku obec zabezpečí.

INTERPELÁCIE POSLANCOV MGR. BRANISLAV BARTOŠ: Spýtal sa na postup pri dopĺňaní kamerového systému v obci. Starosta obce: V súčasnosti dokončujeme zúčtovanie predchádzajúcej prijatej dotácie na doplnenie kamerového systému a zároveň má obec už schválenú ďalšiu dotáciu na umiestenie ďalších nových kamier, ktoré by sa mali umiestniť na križovatke ulíc Domovina, Cintorínska, resp. Jagned. V tomto úseku sa ale musí doplniť aj svetlo verejného osvetlenia, aby kamery plnili čo najviac svoj účel.

11

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement