a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 10

10 Kultúrne služby: zvýšenie o 5.595€ na 98.670€, a to najmä na osobné výdavky. Vysielacie služby: zníženie o 3.500€ na 14.000€ (zatiaľ nebola realizovaná monografia o obci). Domy smútku a správa cintorínov: zníženie o 533€ na 5.600€ z dôvodu šetrenia na údržbe. Dotácie poskytnuté CVČ: zvýšenie o 153€ na 1.153€ podľa počtu detí navštevujúcich Centrá v Modre a v Trnave. Spoločný školský úrad: zníženie o 7.791€ do výšky poskytnutej a vrátenej dotácie (nie je zriadený spoločný úrad). Opatrovateľská služba: zvýšenie o 1.000€ na 17.475€ na služby, ktoré pre občanov poskytuje Charita Modra. Klub dôchodcov: zvýšenie o 275€ na osobné výdavky vedúcej klubu dôchodcov. Všeobecná pracovná oblasť: zníženie výdavkov – zdroj zo štátneho rozpočtu o 15.000€ a spolufinancovanie obce o 7.010€. Sociálne služby – útulok: zníženie o 1.800€ na 1.500 €, t.j. do výšky očakávaných príjmov od klientov útulku. VÝDAVKY RO: zvýšenie o 90.771€ na 1 445.342€ Základná škola: zvýšenie výdavkov o 67.412€ na 918.698€. V tom je úprava prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zvýšenie dotácií na osobné výdavky zamestnancov ŠKD a ŠJ a navýšenie výdavkov financovaných z vlastný zdrojov – stravné, školné, príspevky z Úradu práce, preplatky, dotácie na projekty ZŠ. Materská škola: zvýšenie o 23.359€ na 526.644€. V tom je zvýšenie rozpočtu na osobné výdavky zamestnancov a na výdavky financované z vlastných príjmov MŠ – školné, stravné, príspevok z Úradu práce. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET – OBEC: zvýšenie o 1€ na 855 698€ Financovanie z prebytku bežného rozpočtu: zvýšenie o 1€ za pozemok na Pezinskej ul. vzmysle schváleného uznesenia. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO – Základnej školy: Základná škola použila dotáciu z BSK na zakúpenie hudobných nástrojov a 3D tlačiarne. Na spolufinancovanie použila 1.384€ z vlastných príjmov. Na obstaranie škrabky a novej umývačky do školskej jedálne použila príjmy za réžiu vo výške 4.776€. Starosta obce dodal, že plánovaný výsledok hospodárenia je prebytok na úrovni: +14 795€. Poslanec Milan Dugovič poznamenal, či by bolo možné, aby do budúcna boli podrobnejšie rozpísané bežné výdavky v položkách: materiály, rutinná a štandardná údržba a služby, pretože sú tam značné sumy. Starosta obce uviedol, že je to možné podrobnejšie špecifikovať a zároveň na každom pracovnom stretnutí poslancov je prítomný zamestnanec obce, ktorý vytvára návrh rozpočtových opatrení, ktorý vždy zodpovie, vysvetlí jednotlivé položky rozpočtu a podá doplňujúce informácie. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. V v roku 2018.

10

www.senkvice.org Poslanci ďalej schválili použitie prostriedkov fondu rozvoja na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 73.000€, tak ako bolo schválené v rozpočtovom opatrení č. II, a to: 33.000€ na dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií na ul. Glogovec, Kozara a Vinohradská, 6.400€ na dofinancovanie rekonštrukcie spojovacej chodby do telocvične, 33.600€ na dofinancovanie projektovej dokumentácie na Centrum sociálnych služieb.

o

Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtu obce na roky 2019 až 2021, uviedol, že návrh je zostavený tak, aby bolo zabezpečené základné fungovanie obce. Informoval, že v návrhu sú zapracované viaceré zákonné zmeny, napríklad nárast platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ, školských jedální a školského klubu detí. Zároveň zohľadňuje aj navýšených mzdových prostriedkov na dvoch nových zamestnancov referátu údržby, ktorý je potrebné vykonať z dôvodu zabezpečenia vyššej výkonnosti tohto referátu. Ďalej je v návrhu zahrnutá kúpa čerpadla do čistiarne odpadových vôd z hľadiska správneho zabezpečenia jej chodu a návrh na kúpu traktora pre výkon údržby obce, ďalej sú v ňom zapracované spolufinancovania obce pri už schválených dotáciách: výstavba dopravného terminálu a zakúpenie kompostérov a špecializovaných učební v ZŠ. Poslanec Milan Dugovič sa informoval ohľadom kúpy traktora a požiadal o bližšiu špecifikáciu. Starosta odpovedal, že sa plánuje kúpiť nový traktor v hodnote cca 50 tis. € na vykonávanie zimnej i letnej údržby v obci tak, aby sa s ním mohlo dostať aj do užších častí ulíc, nakoľko často krát z dôvodu nesprávneho parkovania áut nie je možný výkon zimnej údržby. Je plánované, že súčasťou traktora bude aj zariadenie na posyp a iné prídavné zariadenia, pričom náklad z vlastných zdrojov obce v roku 2019 by mal predstavovať sumu 15 tis. € a zvyšná suma by mala byť financovaná prostredníctvom úverových prostriedkov. Starosta dodal, že obec podala žiadosť na Environmentálny fond o obstaranie multifunkčného zriadenia – upratovacieho stroja. Poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, rozpočet na roky 2020 a 2021 a dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Šenkvice na rok 2019 a na roky 2020 – 2021 a zároveň schválili rozpočet obce na rok 2019 a programový rozpočet výdavkov. o S návrhom znenia Rokovacieho poriadku OZ v Šenkviciach poslancov oboznámila prednostka Mgr. Andrea Maluniaková, DiS., ktorá uviedla, že do návrhu boli premietnuté zmeny, ktoré vyplývali zo zmien zákona o obecnom zriadení a zároveň doň boli zapracované potrebné doplňujúce informácie. Poslanci schválili Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach. o Prednostka OcÚ predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a miestnom po-

platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle ustanovení zákona môže obec znížiť / zvýšiť sadzby daní z nehnuteľností vždy s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Zároveň správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov. Súčasne platné VZN Obce Šenkvice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je nastavené na prechodné ustanovenie zákona o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO, na základe ktorého má správca dane povinnosť postupne "harmonizovať" sadzby daní zo stavieb a sadzby daní z bytov. Práve z tohto dôvodu Obec Šenkvice zvážila súčasné sadzby daní z nehnuteľností v obci, ktoré sa naposledy menili s účinnosťou od 1. januára 2013 a navrhuje zvýšiť dane z nehnuteľností o 15%. Obec Šenkvice si v mesiaci november 2018 vypracovala finančnú analýzu miestnych daní a poplatku, kde východiskom pre jej vypracovanie boli najmä výdavky Obce v oblasti nakladania s odpadmi, kde možno na rok 2019 predpokladať značný nárast výdavkov v porovnaní so stavom roku 2018. Obci tak vzniknú najmä zvýšené náklady spojené s vývozom, spracovaním a uložením jednotlivých zložiek odpadu na skládkach, a to na základe predložených cenníkov odpadov platných od 1. januára 2019. Pri niektorých odpadoch ide o viac ako 100% navýšenie ceny v porovnaní s rokom 2018 (napr. odpad objemný odpad sa z hodnoty 32,62€ s DPH/tona zvyšuje na hodnotu 70,56€ s DPH/tona). Okrem zvýšenia cien za odpady na skládkach odpadov, bude Obci Šenkvice účtovaný aj zvýšený zákonný poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa zákonný poplatok ustanoví individuálne pre každú obec na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Sadzby za uloženie odpadov na rok 2019 sa tak pohybujú od 7 €/tona pri úrovni vytriedenia viac ako 60%, až po hodnotu 17 €/tona pri úrovni vytriedenia menej ako 10%. Na základe spracovanej finančnej analýzy podľa dostupných informácií z roka 2018 možno predpokladať, že Obec Šenkvice sa úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu bude pohybovať na úrovni 20-30%, čím sa zákonný poplatok na rok 2019 ustanovuje vo výške 10,00 €, pričom tento zákonný poplatok predstavoval v roku 2018 hodnotu 5,04 €. V praxi to znamená, že napríklad za objemný odpad Obec Šenkvice v roku 2018 platila jednotkovú cenu za uloženie a spracovanie odpadu na skládke 32,62 € s DPH + zákonný poplatok vo výške 5,04 €, čo spolu činilo 37,66 € s DPH (bez dopravy na skládku). S účinnosťou od 1. januára 2019 sa tento poplatok pre Obec navýši na hodnotu 70,56 € za uloženie a spracovanie na skládke + zákonný poplatok vo

výške 10€, čo spolu tvorí 80,56€ (bez dopravy na skládku). Ide teda o nárast o viac ako 100%. Práve z tohto dôvodu Obec Šenkvice zvážila súčasnú sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Šenkvice, ktorá bola s účinnosťou od 1. januára 2017 zvýšená na hodnotu 0,0685€/osoba/ deň, čo činí 25€/osoba/rok, a týmto navrhuje z vyššie uvedených dôvodov navýšiť túto sadzbu o 20%, čím sa sadzba poplatku zvýši na hodnotu 0,0822€/ osoba/deň, čo činí 30€/osoba/rok. Starosta obce doplnil, že informoval predsedu PD o plánovanom zvýšení sadzby dane z pozemkov, pretože v ich prípade by sa jednalo o navýšenie približne o 6 tis. € ročne, pričom predseda uviedol, že po vykonaní tejto úpravy by už ďalšie zvyšovanie do budúcna nebolo vhodné. Starosta obce dodal, že podľa prepočtov by miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mal byť na úrovni 36€ na osobu a rok, ale obec nechce pristúpiť k takému radikálnemu navýšenie a teda cca 6€ na osobu na rok sa bude doplácať z vlastných finančných prostriedkov obce. Poslanec Ing. Tibor Ruman, PhD. sa informoval, o koľko zvýšili svoje ceny Skládka odpadu Dubová a rovnako spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., zabezpečujúca zber a aj zneškodnenie komunálneho zmesového odpadu. Starosta obce uviedol, že skládka Dubová za uloženie zmesového komunálneho odpadu z pôvodnej sumy 31,20€ za tonu odpadu zvýšila sumu na 46,08€ za tonu a objemný komunálny odpad z pôvodnej sumy 32,62€ za tonu odpadu zvýšila sumu na 70,56€ za tonu. Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. zvýšila cenu za zber komunálneho odpadu o 10%. Poslanci sa následne uzniesli na VZN č. 1/2018 bez pripomienok. o Prednostka OcÚ informovala o predkladanom návrhu VZN Obce Šenkvice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice, uviedla, že týmto VZN, ktoré by bolo účinné od 01.01.2019 by sa zrušilo VZN Obce Šenkvice č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice, ktoré bolo účinné od 16.07.2016. Ďalej uviedla, že do návrhu boli zapracované úpravy vychádzajúce z aktuálnych zmien zákona o odpadoch, napr.: doplnenie cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, doplnenie prípustnej miery znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe, doplnenie viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky do triedeného zberu komunálnych odpadov, doplnenie správneho označovania a identifikovania odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok a jedlých olejov a tukov v zmysle usmernenia spoločnosti FCC, a.s., doplnenie o povinnosti obce zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo

Profile for Obec Šenkvice

Šenkvičan 01/2019  

Šenkvičan 01/2019  

Advertisement