Page 1

XVII . ročník

2/2011

Šenkvické hody sú tu

STRÁN CHRUMKAVÉHO HODOVÉHO ČÍTANIA

NOVINY OBYVATEĽOV OBCE ŠENKVICE

už 36

šenkvice

ŠENKVIČAN

ˇ

OBSAH: Novinky v Šenkvičanovi

Babulin Šenkvicko - slovenský slovník

Sprievodca občana

Platená inzercia

40 rokov od vysvätenia pána dekana Bezpečné kúpanie Bleskovky zo zastupiteľstva Rozdelené dotácie obce Zmenený plat starostu Ďalší bankomat v Šenkviciach ŠENKVIČAN, Noviny obyvateľov obce Šenkvice, Vydáva: Obec Šenkvice Redakcia: Obecný úrad, Nám. G. Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, Tel: 033/6497 182, Fax: 033/ 6496 310, E-mail: senkvican@senkvice.org, Web: www.senkvice.org Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Somorovská Redakčná rada: Mgr. Katarína Nosálová, Andrea Maluniaková DiS, Ing. Ondrej Somorovský, PhDr. Silvia Mišunová, Mgr. Natália Maneková, Monika Lichancová, Mgr. Monika Adameková, Pavol Hlavatý Grafická úprava: ZORG DESIGN Vinohradská 73, Šenkvice,www.zorgdesign.eu Tlač: PMP Tlačiareň, Bratislava. Najbližšia uzávierka je v septembri 2011. Najbližšie číslo výjde v októbri 2011. Neprešlo jazykovou úpravou. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie príspevkov. NEPREDAJNÉ.


STRANA 2

Hodová slávnosť

v Šenkviciach 2011

„Svätá Anna, chladno zrána.“ Táto pranos- a aj našich životov. Je to obnova. My dnes tika naznačuje, že leto síce vrcholí, ale za- vieme obnoviť starý dom, aby vyzeral ako čína sa nakláňať na druhú stranu, k jeseni. nový, umelecké predmety, sochy, obrazy, kostoly, aby sme ich mohli obdivovať a duAj v našom živote je to tak. Keď sme na chovne sa povzbudiť. vrchole svojich síl, prichádza náznak ich úpadku v podobe vyhorenia „paliva“ – Po vnútornej obnove nášho kostola vitality. Prihlásia sa choroby a iné neduhy, mojim predchodcom p. A. Prieberom sme ktoré postupne nahlodávajú náš entuziaz- sa rozhodli obnoviť kostol zvonka. Prvá mus. Radi by sme v zrelom veku života fáza, obnova veže, sa nám podarila zreanejako zastavili tento proces alebo aspoň lizovať aj pomocou Vašich finančných príobmedzili klesajúcu krivku úpadku fyzic- spevkov. V druhej fáze obnovy to bude loď kostola. kého života, no to sa nedá.

ako odlišná stavba, ale preto, aby sa v ňom schádzali cez nedele, sviatky a aj vo všedné dni a vyprosili si od Boha pomoc, aby obnovovali svoje duševné a duchovné sily pre zvládnutie svojho osobného, rodinného a spoločného života. Viera a dôvera v Boha ich držala „nad vodou“. Pridŕžali sa Kristových slov z evanjelia : „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja Vás posilním.“ Kostol si obnovujeme zvonka, my sa však obnovujme zvnútra. Pri hodovej slávnosti, ale aj inokedy máme na to príležitosť. Len ju využime.

Existuje však spôsob ako predĺžiť život- Naši predkovia postavili tento kostol nienosť našich domov, vzácnych predmetov, len preto, aby bol uprostred našich domov Váš duchovný otec a brat Michal

Vdp. dekan Michal Pokopec oslávil 40 rokov kňazstva Stalo sa tak v nedeľu, 19. júna počas slávnostnej sv. omše na slávnosť Najsvätejšej Trojice. Po sv. omši boli všetci veriaci pozvaní na agapé v  areáli pri kostole. Vdp. Michal Pokopec sa narodil 17. januára 1948 v  Novom Meste nad Váhom, kde absolvoval aj základnú školu a gymnázium. Následne sa rozhodol vstúpiť do kňazského seminára. Za kňaza bol vysvätený dňa 20. júna 1971 v  Bratislave. Ako kaplán pôsobil vo Vrábloch a  Skalici, ako administrátor a  farár v  Majcichove (1976 – 1991) a  Malackách (1991 – 2007). Od roku 1996 bol školským dekanom v  dekanáte Bratislava vidiek-C a  od roku 1999 dekanom Malackého dekanátu. Od 1. júla 2007 je farárom v Šenkviciach. Pri príležitosti jeho významného jubilea prinášame s ním rozhovor. Nedávno ste si pripomenuli 40. výročie kňazskej vysviacky. Ako by ste zhodnotili Vaše povolanie kňaza a  čo pre Vás znamená? Moje povolanie znamená pre mňa zmysel celého môjho života. Uvedomil som si ho r. 1965, keď som bol v Prahe na spartakiáde a tam som sa zoznámil s  jedným kňazom a  zveril som sa mu, aké mám túžby. Tento kňaz potom napísal môjmu duchovnému otcovi v Novom Meste nad Váhom, neskoršiemu arcibiskupovi Júliusovi Gábrišovi o tom, že mám povolanie. Otec Gábriš to potom neskôr potvrdil, veľa krát so mnou o tom hovoril. Rozhodol som sa veľmi skoro, už v  18 rokoch po skončení Strednej všeobecno-

vzdelávacej školy (gymnázium). Do seminára som bol prijatý a študoval som 5 rokov v Bratislave. Vysvätený som bol 20. júna 1971, teraz tomu bolo 40 rokov. Najprv som pôsobil štyri roky vo Vrábloch. Bolo to v časoch normalizácie. Ak bol kňaz vtedy aktívny, jeho činnosť bola ohrozená. Ale ja som si povedal, že nemôžem zakopať talenty, ktoré mi Pán dal. A tak som rozvíjal svoju pastoráciu, najmä s mladými, napriek určitým ťažkostiam. Potom som bol preložený do Skalice, kde som strávil jeden rok. Aj tam som pracoval s mladými, ale skoro som bol preložený do Majcichova. Bolo to moje prvé miesto farára (predtým som bol kaplánom). Tam som si uvedomil, že nielen mladí, ale aj rodiny a  starší ľudia potrebujú môj záujem a  pomoc a tak som sa otvoril všetkým ľuďom a dal som si predsavzatie, že budem komunikovať so všetými ľuďmi, budem im k dispozícii v ich problémoch a  ťažkostiach života. V  Majcichove som zostal 15 a pol roka a potom som bol r. 1991 preložený do Malaciek na Záhorie. Toto pôsobisko bolo iné ako predchádzajúce, bolo to náročnejšie, a  to z toho dôvodu, že to bolo mesto. Zo začiatku som nemal ani kaplána, potom som mal jedného, neskôr dokonca dvoch, pretože práce tam bolo veľmi veľa. R. 1999 som sa stal dekanom a ním som bol až do svojho odchodu z  Malaciek do Šenkvíc r. 2007. Pred rozdelením diecéz som bol teda preložený sem do Šenkvíc, kde pôsobím doteraz. V  Šenkviciach ste štyri roky. Ako by ste zhodnotili svoje tunajšie pôsobenie? Keď som dostal dekrét o  menovaní za farára v Šenkviciach, bol som veľmi prekvapený, pretože som s tým vôbec nepočítal. Arcibiskup Ján Sokol mi totiž dal na výber: buď pôjdem do Kozároviec


STRANA 3 (pri Zlatých Moravciach) alebo do Brezovej pod Bradlom. Ja som povedal, že to nechám na jeho uváženie, a keď som dostal dekrét, bolo tam niečo celkom iné – poslal ma do Šenkvíc. Potešil som sa, pretože to bolo blízko môjho predchádzajúceho pôsobiska. Keď som sem prišiel, tak ma zaujala najmä skutočnosť, že tu budem mať podstatne menej práce ako v  Malackách. To však nie je dôvod, aby som bol pasívny. Pokračujem v  trende, ktorý mám zaužívaný celých 40 rokov – byť otvorený voči ľuďom, mať ich rád, stretávať sa s nimi, spoznávať ich problémy, byť pripravený poslúžiť im. Myslím si, že Šenkvičania si zvykli na tento ,,nový“ štýl, pretože môj predchodca mal iný štýl, ale to je tak dané, každý kňaz je iný a  inak pristupuje k  svojej práci. Rozhodujúca je pre mňa teda neustála komunikácia s  ľuďmi, no dôležitejšia je samozrejme komunikácia s  Bohom, pretože on je ten, ktorý je prameňom môjho povolania, šťastia a  pokoja, mojej sily a  svetla. To, čo prijímam od neho, sa snažím neustále rozdávať ľuďom. Najmä Boží pokoj, lásku, pomoc.

starosta a ja som rád, že som sa s  ním a  tiež s  poslancami rýchlo zoznámil. Máme dobrý vzťah, často spolu prejednávame určité postupy ohľadom zveľadenia obce, ja z  hľadiska cirkevného, oni z  hľadiska obecného. Chceme si vzájomne pomáhať, vzájomne sa dopĺňať. Myslím si teda, že naše vzťahy sú dobré a verím tomu, že to tak bude aj v budúcnosti.

Na dvoch miestach (v Majcichove a Malackách) ste strávili po 15 rokov. Je ťažké opustiť dlohoročné pôsobisko s  vedomím, že sa tam už nikdy natrvalo nevrátite? Opustiť miesto, kde som bol dlho, nie je jednoduché, je to istý druh vykorenenia. Kde som bol farárom, tam som sa udomácnil a  vytvoril som si tam svoju duchovnú rodinu a  dobré vzťahy. S  pribúdajúcimi rokmi došlo aj k  určitému naviazaniu sa na prostredie. Je to prirodzené a  preto opustiť toto miesto bolo dosť ťažké. Musel som rozviazať všetky putá a  prejsť na iné Keď ste prišli do miesto, kde som Šenkvíc, povedali si však podobným ste, že prichádzate štýlom začal ku všetkým ľuďom. vytvárať vzťahy. Aký vzťah máte Omnoho užšie k neveriacim? vzťahy sa vytvoria Samozrejme, ako na dedine, ale ani povedal Pán Ježiš, Malacky som že najprv prišiel neopúšťal ľahko. k  ovciam z  domu Po štyroch rokoch Izraela, ale vzhľadom strávených na sekularizované prostredie už aj na dedinách, v Šenkviciach môžem povedať, že ešte je potrebný si treba vytvárať vzťahy s ľuďmi nielen veriacimi. určitý čas, aby sme sa viac spoznali a zblížili, nie Môj prístup je teda taký, že spoznávam svojich sme však na začiatku. veriacich, ale postupne, keďže sa stretávam aj s  ľuďmi vonku na ulici, stretávam sa s  nimi Máte nejaký zážitok zo Šenkvíc, na ktorý pri rôznych spoločenských podujatiach, tak skoro nezabudnete? ktoré organizuje obec a  tiež tu veľmi aktívny Na jeden zážitok asi nikdy nezabudnem. Vinohradnícko-vinársky spolok, tak viem, že sú Je tak trošku humorný. Vyšiel som z  farskej tu aj ľudia neveriaci. Môj prístup je jednoznačne budovy, bol teplý letný večer. Chcel som sa ľudský. Vidím človeka, s ktorým som ochotný sa pomodliť ruženec. Medzi farským dvorom porozprávať a vymeniť si určité názory. To však nie a kostolným areálom boli vtedy ešte staré dvere je rozhodujúce, rozhodujúce je, že máme k sebe s guľou. Prešiel som do kostolného areálu, kľúče pozitívny vzťah. Stretávať sa na úrovni človeka som si však nevzal. Keďže bol vietor, dvere sa je to, čo nám ukázal aj bl. Ján Pavol II., ktorý zabuchli a ja som ostal na druhej strane. Nemal oslovil nielen veriacich, ale aj celý svet. Oslovil som pri sebe ani mobil. Rozmýšlal som, ako sa iné kresťanské denominácie, iné náboženstvá dostať späť, nocovať som tam nemohol. Liezť a  aj neveriacich, ktorí ho uznávali ako veľkého cez hradby som už nemohol, kričať som nechcel. človeka. My kňazi máme v ňom vzor v tom, aby Keď som už bol vo väčšom napätí, čo urobím, sme rešpektovali každého človeka,  jeho ľudské napadlo mi, že zabuchnuté dvere sú drevené práva a  dôstojnosť a  takýmto spôsobom si ho a  staré. Skúsil som ich teda vykopnúť. Nohou uctili. som do nich silnejšie vrazil, aby som ich otvoril. Podarilo sa, a tak som si vydýchol a mohol som Je podľa vás dôležité udržiavať dobré sa vrátiť na faru. vzťahy medzi farnosťou a vedením obce? Keď som sem prišiel, snažil som sa zoznámiť aj Otázky položil Michal Litavský s vedením obce. Je tu pomerne mladý pán

Poďakovanie za pomoc pri rekonštrukcii veže V priebehu mája bola zrekonštruovaná veža farského kostola sv. Anny a obnovená jej fasáda. Vdp. dekan Michal Pokopec vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na jej rekonštrukciu. Celkovo dobrodinci prispeli sumou 5 808,16 eur, či už cez banku, poštu alebo osobne. V ďalšej časti rekonštrukcie kostola sa plánuje obnova fasády lode kostola. Michal Litavský


STRANA 4

Bleskovky zo zastupiteľstva Správa o činnosti Stavebného úradu Obce Šenkvice za rok 2010

náklady na areál ŠK Šenkvice nasledovne – 4.000 € na náklady na energie v r. 2011, 12.000 € na dokončenie rekonštrukcie objektu (oprava a  náter fasády, výmena malých okien, revízia a rekonštrukcia Správu o  činnosti Stavebného úradu Obce elektrickej inštalácie), 2.000 € na opravu Šenkvice za rok 2010 vypracoval Ing. Peter (prelepenie) časti uloženej umelej trávy. Kovačovský a predložil ju prednosta JUDr. Artúr Soldán, pričom skonštatoval, že správa 2. Folklórna skupina Mladosť žiadala dotáciu bola vypracovaná na základe požiadavky vo výške 3.000 € na reprezentovanie obce poslancov OZ a  týka sa preneseného na Medzinárodnom folklórnom festivale výkonu štátnej správy na úseku výstavby v  zahraničí, kde najväčšou položkou je v  obci za kalendárny rok 2010. Najväčší doprava na miesto konania podujatia. objem práce Stavebného úradu Obce Šenkvice bol v  uplynulom roku na úseku 3. Únia nevidiacich a slabozrakých bytovej výstavby. V roku 2010 bolo vydaných Slovenska žiadala dotáciu v  neuvedenej celkom 48 stavebných povolení, na základe výške na zabezpečovanie dopravy svojich ktorých bolo povolených celkom 41 nových členov na jednotlivé plánované akcie, bytových jednotiek, z  toho 33 v  nových poštovné, na prípravu rôznych besied na rodinných domoch. Ďalej bolo povolených aktuálne témy, na propagáciu a zviditeľnenie 8 zmien existujúcich rodinných domov ÚNSS. (prístavba, nadstavba) bez vytvorenia bytovej jednotky (len zväčšenie podlahovej plochy alebo zmena zastrešenia). Pre nebytovú výstavbu boli vydané stavebné povolenia: - inžinierske siete pre Obytnú zónu Šenkvice – Pezinská – Trlinská - miestna komunikácia pre Obytnú zónu Šenkvice – Pezinská – Trlinská - celkovo 6 garáži a  skladov obyvateľov obce. V roku 2010 bolo vydaných celkom 52 kolaudačných rozhodnutí, na základe ktorých bolo povolené užívanie celkom 4. M – Cross Šenkvice žiadal dotáciu vo 28 nových bytových jednotiek, z  toho výške 10.000 € na účasť na Majstrovstvách 26 v  nových rodinných domoch. Bolo sveta MX3 a  WMX (ženy), ako aj na skolaudovaných 18 bytových jednotiek Medzinárodných majstrovstvách Slovenka v  bytovom dome „Stará škola“. Ďalej bolo Quad. skolaudovaných 9 zmien existujúcich rodinných domov (prístavba, nadstavba) 5. Slovenský zväz chovateľov ZO Šenkvice bez vytvorenia bytovej jednotky (len žiadal dotáciu vo výške 600 € pre účely zväčšenie podlahovej plochy alebo zmena výstavy, usporiadanej v mesiaci október. zastrešenia) a zateplenie bytového domu na Nádražnej ulici. Pre občanov boli ďalej 6. Slovenský zväz telesne postihnutých skolaudované 4 garáže a jedna zmena žiadal dotáciu vo výške 550 € na výlet na užívania časti stavby rodinného domu na termálne kúpalisko Veľký Meder. odevnú a textilnú výrobu. Vznikli nové podnikateľské prevádzky Návrh finančnej komisie pri rozdelení dotácií Supermarket Coop Jednota Šenkvice vychádzal z  analýzy príjmov z  podielových (s poštou a  kaviarňou) a  Pneuservis na daní, pričom výška poskytnutej dotácie Nádražnej ulici. Z  ďalších stavieb na z celkových nákladov predloženého projektu nebytové využitie boli skolaudované sklady a skutočných nákladov na projekt môže byť firiem Novplasta a  EZEI. Z  inžinierskych maximálne do 70 %. stavieb boli skolaudované spevnené plochy pri Supermarkete Coop Jednota a  pri Poslanci dňa 14.4.2011 schválili nasledovný bytovom dome „Stará škola“. návrh finančnej komisie na rozdelenie dotácií v r. 2011: Rozdelenie dotácií v roku 2011 1. Športový klub Šenkvice vo výške 4 680,- € (3.200,- € na energie v priestoroch V roku 2011 predložili žiadosti o poskytnutie Športového klubu a  1.480,- € pre ŠKŠ – oddiel pozemného hokeja) dotácie od obce nasledovné organizácie: 1. Športový klub Šenkvice žiadal dotáciu vo 2. Folklórny súbor Mladosť vo výške výške 18.000 € na režijné a rekonštrukčné 1 800,- €

3. Slovenský zväz chovateľov vo výške 300,- € 4. Slovenský zväz telesne postihnutých vo výške 220,- €. Na zasadnutí OZ dňa 23.6.2011 predložil prednosta OÚ návrh na poskytnutie dotácie pre M-Cross Šenkvice. Uviedol, že OZ M-Cross Šenkvice tento rok v Šenkviciach organizuje Majstrovstvá sveta MX 3 a VMX (ženy) a  Medzinárodné majstrovstvá Slovenska Quad v termíne 25. – 26.6.2011. Organizátori podujatí žiadali Obec Šenkvice o dotáciu, aby mohli kvalitne reprezentovať šenkvický motokros, ako aj samotnú Obec Šenkvice v  zahraničí. K  žiadosti sa vyjadrila aj predsedníčka finančnej komisie Terézia Holecová, ktorá odporučila schváliť poskytnutie dotácie občianskemu združeniu M-Cross vo výške 2  000 €. Následne poslanci hlasovaním tento návrh schválili.

Správa o činnosti a hospodárení opatrovateľskej služby v Obci Šenkvice za rok 2010 Správu o  činnosti a  hospodárení opatrovateľskej služby v  Obci Šenkvice za rok 2010 vypracovala PhDr. Zuzana Bilková. Opatrovateľská starostlivosť v  domácnosti umožňuje poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti chorým a  starším obyvateľom obce v  ich prirodzenom prostredí. Môžu si užívať blízkosť svojej rodiny, susedov a  známych, žiť medzi vecami, ktoré ich často sprevádzajú celý život a ku ktorým sa viažu ich spomienky. V súčasnosti sa poskytuje opatrovateľská služba v  rozsahu 4,4 úväzku + 0,20 koordinátor sociálnych služieb. Ekonomické parametre pre poskytovanie opatrovateľskej služby sú nasledovné: Príjmy – od klientov s  celou úhradou vo výške 7  124,79 €, od klientov s  platením časti úhrady 477,50 €. Spolu tvoria príjmy sumu 7  602, 29 €. Výdavky sú vo výške 31 413,63 €. V  roku 2010 sme posudzovali jednu klientku, ktorá je umiestnená v  Zariadení opatrovateľskej služby v  Modre. Sociálne posudky vypracováva sociálna pracovníčka Bc. Eva Vavrinčíková, lekárske posudky sú zmluvne zabezpečené a  vypracováva ich MUDr. Orlický, posudkový lekár. Služby útulku v  roku 2010 využili celkovo 4 klienti. Počas roka 2010 bolo v  útulku poskytnutých celkovo 945 ubytovacích dní. Ekonomické parametre pre poskytovanie služby útulku sú nasledovné: Príjmy sú vo výške 1 890 € a výdavky 811 € (elektrina + bežné opravy). Počas roka 2010 boli poskytnuté jednorazové sociálne dávky celkovo 9 žiadateľom. Celkovo bola za rok 2010 vyplatená čiastka vo výške 945,28 € z  rozpočtu Obce Šenkvice na jednorazové sociálne dávky.


STRANA 5 Správa o vymáhaní daní a poplatkov v Obci Šenkvice

OÚ, ktorý zabezpečuje vyhotovenie videozáznamu, je povinný umiestniť na vstupné dvere do rokovacej miestnosti Správu o vymáhaní daní a poplatkov v Obci upozornenie o vykonávaní videozáznamu Šenkvice za rok 2010 a za minulé obdobia z priebehu zasadnutia OZ. vypracovala Jarmila Maťusová, referent daní OÚ Šenkvice a Jozefína Tichá, referent Zmeny v odborných poplatkov OÚ Šenkvice. Prednosta OÚ uviedol, že daňové nedoplatky sa vymáhajú komisiách OZ podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a  poplatkov v  znení neskorších predpisov Komisia kultúry formou daňového exekučného konania, a cestovného ruchu v  ktorom má obec rovnaké právomoci ako súdni exekútori. Pri daňovom exekučnom konaní sa zisťujú čísla účtov Novým členom komisie sa stal Mgr. Peter v bankách, motorové vozidlá na dopravnom Nemčovič a Mgr. Františka Šarmírová inšpektoráte, zamestnávatelia v  Sociálnej ako vedúca KIS z  dôvodu, že má najväčší poisťovni, dôchodky a  nehnuteľnosti prehľad o kultúrnych podujatiach v obci v  Geodetickom a  kartografickom ústave. a za pomoci ostatných zamestnancov KIS Podľa výsledkov lustrácie sa postupuje ich organizuje. individuálne v každom jednotlivom prípade. Všetkým daňovníkom – neplatičom sa Komisia školstva zasielajú výzvy na zaplatenie nedoplatkov v  náhradnej lehote v  zmysle citovaného Záujem o členstvo v komisii prejavila zákona. Mgr. Monika Khúlová. Prednosta OÚ V  porovnaní s  okolitými obcami má Obec uviedol, že podľa názoru vedenia obce Šenkvice v  priemere 95% úspešnosť bude vhodné, aby v  školskej komisii bola pri výbere a  vymáhaní daní a  poplatkov. aj zástupkyňa Materskej školy v  obci, tak Nedoplatky na miestnom poplatku za aby sa mohla priamo podieľať na tvorbe komunálne odpady z  celkového predpisu a  kreovaní nových predpisov týkajúcich sa 95.949,48 € predstavujú 6,6%, nedoplatky činnosti materskej školy. na stočnom z  celkového predpisu 76.540,44 € predstavujú 10 %, kde jedna právnická osoba tvorí 5% z  celkového Komisia územného plánovania, objemu nedoplatkov. Všetkým neplatičom výstavby a dopravy sa zasielajú upomienky na zaplatenie nedoplatkov v náhradnej lehote. Zmenu člena komisie územného plánovania, výstavby a  dopravy OZ navrhol poslanec Jaromír Augustinič, ktorý je predsedom Doplnenie Rokovacieho poriadku stavebnej komisie. Poslanci odvolali OZ Šenkvice Ľubomíra Lančariča a  zvolili Ing. Františka Augustiniča komisie. Prednosta JUDr. Artúr Soldán vysvetlil, že každé verejné rokovanie OZ je nahrávané Komisia športu a mládeže videokamerou a následne umiestňované na webové sídlo obce Šenkvice a je potrebné Na vlastnú žiadosť Jána Belku o  vzdanie túto skutočnosť, najmä kvôli účasti občanov sa členstva v komisii obecné zastupiteľstvo (verejnosti) v  rokovacej sále, upraviť aj schválilo jeho odvolanie a zároveň menovalo v  rokovacom poriadku OZ. Z  tohto dôvodu nového člena, pretože podľa schválených navrhol ust. § 9 (Organizačno-technické zásad činností komisií pri OZ Šenkvice sú zabezpečenie rokovaní obecného komisie tvorené z  nepárneho počtu členov zastupiteľstva) platného rokovacieho a  po odvolaní Jána Belka by počet členov poriadku OZ Šenkvice doplniť o nové ust. komisie mládeže a  športu poklesol na § 9 ods. 7. štyroch členov. Poslanci zvolili za nového § 9 ods. 7: Z  každého zasadnutia OZ sa člena komisie Róberta Benčurika. vyhotoví videozáznam. Videozáznam môže byť upravený strihom alebo prerušený len v  časti, keď bola oficiálne Ďalší bankomat v Šenkviciach vyhlásená prestávka alebo bolo rokovanie OZ zastupiteľstva inak prerušené. Rovnako sa v  konečnej verzii videozáznamu Spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. nesprístupnia údaje podliehajúce ochrane požiadala o  možnosť umiestnenia svojho podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o  ochrane bankomatu v  našej obci. Na základe osobných údajov v  znení n. p. Konečná spoločných rokovaní bol vybraný vhodný verzia videozáznamu sa vyhotoví do 30 dní priestor, a  to konkrétne znížené prízemie po zasadnutí OZ a zároveň sa v tejto lehote budovy KIS v  Šenkviciach – bočná sprístupní cez webové sídlo Obce Šenkvice časť budovy KIS pri bočnom vchode do na adrese www.senkvice.org. Zamestnanec veľkej sály (vchod na druhé schodište

do ubytovacieho zariadenia). Uvedený bankomat by bol druhým prevádzkovaným bankomatom v Obci Šenkvice, čím by sa zlepšila vybavenosť pre občanov našej obce (prvý bankomat patrí spoločnosti Tatra banka, a.s. a je prevádzkovaný od roku 2007). Nájomné schválili poslanci v  sume 800 € ročne za celý predmet nájmu vrátane energií (t.j. elektrickej energie). Slovenská sporiteľňa, a.s. na vlastné náklady uskutoční inštaláciu svojho bankomatu, vrátane stavebných prác.

Zmenil sa plat starostu obce Prednosta JUDr. Artúr Soldán informoval, že uznesením OZ v Šenkviciach č. 3-III./ OZ/2010 zo dňa 20.9.2010 určilo OZ úväzok starostu obce v rozsahu 1,0 (celý úväzok). Odmeňovanie starostov je upravené v  zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení n. p. Dňa 27.5. 2011 bol v  Zbierke zákonov publikovaný zákon č. 154/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Účinnosť tohto zákona je od 1.6.2011. V zmysle zákona č. 154/2011 Z. z. sa znižujú o  10% koeficienty uvedené v  ust. § 4 zákona č. 253/1994 Z. z., podľa ktorých sa zaraďujú starostovia do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce. Zároveň sa zákonom č. 154/2011 Z. z. vypustil z  pôvodného zákona § 5 ods. 1, v  zmysle ktorého bolo možné stanoviť starostovi odmenu s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje – t. j. od 1.6.2011 nie je možné schváliť starostovi odmenu. V zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v  znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. hore uvedeného zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Pričom priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve je 769 €, násobok podľa § 4 ods. 1 podľa počtu obyvateľov od 3001 do 5000 je 2,17. Násobok 2,41 bol zákonom č. 154/2011 Z. z. znížený o 10 % na 2,17. Plat starostu Obce Šenkvice je vo výške 1.668,73 €. V  zmysle ust. § 4 odseku 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo tento plat môže rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.


STRANA 6 Do 31.5.2011 bol plat starostu Mgr. Petra Fitza od 17.12.2010 zvýšený indexom 1,35. Uvedené zvýšenie platu starostu bolo schválené Uznesením OZ Šenkvice č. 9-I.S/ OZ/2010 zo dňa 16.12.2010. Plat starostu bol s účinnosťou od 1.1.2011 nasledovný: 769 € x 2,41 = 1.853,29 € + zvýšenie 648,65 € = 2.502 €. Poslanci rozhodli o plate starostu z dôvodov úpravy zákonov nasledovne: a) o plate starostu Obce Šenkvice Mgr. Petra Fitza vo výške 1.668,73 € s účinnosťou od 1.6.2011, b) o navýšení platu starostu Obce Šenkvice Mgr. Petra Fitza o  50% vo výške 834,34 € s účinnosťou od 1.6.2011, c) celkový plat starostu Obce Šenkvice Mgr. Petra Fitza po navýšení o  50% predstavuje čiastku v  celkovej výške 2.504 € s účinnosťou od 1.6.2011. Podľa zápisníc zo zasadnutí OZ v  dňoch 14.4.2011 a  23.6.2011 spracovala Z. Somorovská

Z DIÁRA STAROSTU JÚN 2011 - návšteva v Bíloviciach ohľadom separácie, likvidácie a uloženia komunálnych odpadov MÁJ 2011 - účasť na dopravnej komisii BSK - príprava stretnutia Združenia miest a obcí - stretnutie so županom vo Vištuku - privítanie návštevy veteránov v Šenkviciach Malokarpatského regiónu - stretnutie ohľadom rekonštrukcie osvetlenia - stretnutie zo zástupcom neziskovej organizácie REVIA ohľadom ďalšej spolupráce - stretnutie so zástupcami skládky Dubová a - účasť na prerokonaví územného plánu mesta spoločnosti A.S.A. ohľadom likvidácie odpadov Pezinok v štádiu konceptu - stretnutie s primátorkou mesta Modry - účasť na kladení vencov v Pezinku ohľadom riešenia sociálnych služieb - účasť a otvorenie vinárskej akcie rozširená rada Vína na Hrade - prijatie návštevy z V. Bílovíc - stretnutie s priateľmi z Bílovíc - stretnutie so zástupcom spoločnosti - oslava Dňa matiek v obci a v Klube INCHEBA ohľadne Slovakiatour 2012 dôchodcov - stretnutie na krajskom stavebnom úrade v - stretnutie zo zástupcami spoločnosti Bratislave, riešenie stavebných odvolaní DATALAN ohľadom elektronizácie úradu - stretnutie so zástupcami COOP Jednota - účasť na celeslovenskom sneme ZMOS-u - účasť na predsedníctve ZMOS-u - príprava návštevy z Chorvátska - rokovanie Malokarpatského regionu - príprava Obecného zastupiteľstva

O ČO M S A R O KOVA LO II. riadne Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach, 14.4.2011 O OZ zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šenkvice za II. polrok 2010. O OZ zobralo na vedomie Správu o činnosti Stavebného úradu Obce Šenkvice za rok 2010. O Poslanci schválili návrh na rozdelenie dotácií v r. 2011 nasledovne: Športový klub Šenkvice vo výške 4 680,- €, Folklórny súbor Mladosť vo výške 1 800,- €, Slovenský zväz chovateľov vo výške 300,- €, Slovenský zväz telesne postihnutých vo výške 220,- €. O Poslanci vzali na vedomie Informáciu o Šenkvických hodoch v roku 2011 – rámcový program. O Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice predložil prednosta JUDr. Artúr Soldán a vypracovala ich Olga Somorovská, ekonómka OcÚ. Prednosta uviedol, že Obec Šenkvice má povinnosť prijať Zásady rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe zásad rozpočtového opatrenia Obec Šenkvice transparentne, hospodárne, efektívne a účinne nakladá s finančnými prostriedkami obce pri zostavovaní, schvaľovaní a plnení

rozpočtu obce. Zároveň presnejšie rozdeľuje a vymedzuje kompetencie subjektov rozpočtového procesu a iné podmienky rozpočtového hospodárenia. Následne poslanci hlasovaním schválili zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice. O Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Obce Šenkvice predložil hlavný kontrolór Obce Šenkvice PhDr. et Bc. Viliam Kukumberg, ktorý uviedol, že novo prijaté zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri kontrole vybavovania sťažností v Obci Šenkvice ako orgánu verejnej správy. Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo, starostu, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce a sú v súlade s novým zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V rozprave vystúpila p. poslankyňa Terézia Holecová, aby sa do prílohy č. 2 k týmto zásadám zapracoval aj súhlas občana so spracovaním osobných údajov. Následne poslanci hlasovaním schválili zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Obce Šenkvice s pripomienkou zapracovať súhlas so spracovaním osobných údajov do prílohy č. 1 a 2 k týmto zásadám. O OZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce o inventarizácii majetku obce v správe Základnej školy a Materskej školy s pripomienkou pripraviť inventarizáciu tak, aby sa dalo z inventarizač-

ných protokolov posúdiť, či je ešte zariadenie v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ vyhovujúce a nie je morálne a technicky zastarané. O OZ vzalo na vedomie Správu o činnosti a hospodárení opatrovateľskej služby v Obci Šenkvice za rok 2010. O Poslanci vzali na vedomie Správu o vymáhaní daní a poplatkov v Obci Šenkvice za rok 2010 a za minulé obdobia s požiadavkou pripraviť zoznam nevymožiteľných nedoplatkov na najbližšie rokovanie OZ v Šenkviciach. O Poslanci schválili prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnej budove Zdravotného strediska na Vinohradskej ulici č. 57 v Šenkviciach, a to konkrétne miestnosti č. 26, 29, 30 o celkovej výmere 18,0 m2 a pomernú časť spoločných priestorov o celkovej výmere 7,6 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona. Prenajímateľom je Obec Šenkvice. Nájomcom je Kozmetika Eva, s.r.o. Nájomné je stanovené vo výške 26,56 €/m² ročne za prevádzkové miestnosti; 9,96 €/m² ročne za spoločné priestory. Účelom nájmu je prevádzkovanie kozmetických služieb. O Poslanci schválili nájmy obecných bytov v bytovom dome na Chorvátskej ulici č. 109. Obec Šenkvice zverejnila zámer prenajať predmetné byty, kritériá i podmienky nájmu, spôsob a lehotu na doručovanie žiadostí o pridelenie predmetných obecných nájomných bytov na svojej úradnej tabuli,

na internetovej stránke obce. O Doplnenie Rokovacieho poriadku OZ Šenkvice predložil prednosta JUDr. Artúr Soldán. OZ schválilo doplnenie rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v predloženom znení. O Poslanci zvolili Mgr. Františku Šarmírovú, trvale bytom: Vinohradská č. 68, Šenkvice za člena komisie kultúry a cestovného ruchu OZ. O Návrh na zriadenie Redakčnej rady predložil prednosta JUDr. Artúr Soldán na základe návrhu poslanca OZ Ing. Ondreja Somorovského s tým, že činnosť redakčnej rady podrobnejšie upraví Štatút rady + odmeňovanie členov rady, ktorý bude pripravený na najbližšie rokovanie OZ. Následne poslanci hlasovaním zriadenie redakčnej rady časopisu Šenkvičan a aj členov redakčnej rady schválili. O OZ odvolalo člena komisie územného plánovania, výstavby a dopravy OZ Ľubomíra Lančariča, trvale bytom: Modranská č. 71, Šenkvice a zvolilo Ing. Františka Augustiniča, trvale bytom: Trlinská č. 63, Šenkvice za člena komisie územného plánovania, výstavby a dopravy OZ.

INTERPELÁCIE POSLANCOV Peter Červenka, zástupca starostu Obce Šenkvice podal prítomným občanom a poslancom informáciu o betónových žľaboch na ulici Zápotok – žľaby sú už objednané a budú


STRANA 7 v čo najkratšej dobe umiestnené na tejto ulici. JUDr. Drahomír Tomčo: pýtal sa, či už má OÚ konečné znenie nájomnej zmluvy – či sú zapracované všetky pripomienky, ktoré vyplynuli z majetkovej a legislatívnej komisie. Odpoveď prednostu JUDr. Artúra Soldána: Áno, zmluva je skompletizovaná vo finálnej podobe a sú zapracované všetky pripomienky z oboch komisií, v pondelok 18.4.2011 bude zmluva zaslaná e-mailom obom predsedom komisií na definitívne schválenie pred podpísaním zo strany nájomcov obecných bytov. JUDr. Drahomír Tomčo: interpeloval na vedenie obce, či sa bude pokračovať v majetko-právnom vysporiadaní pozemkov pod Športovým klubom. Odpoveď prednostu JUDr. Artúra Soldána: Áno, obec má záujem v druhom slede vysporiadať pozemky pod objektom športového klubu. Pani Maluniaková pripraví na najbližšie zasadnutie majetkovej komisie presný zoznam vlastníkov s vyznačením ich vlastníctva do katastrálnej mapy. Ing. Ondrej Somorovský: interpeloval, aby sa na Záhradnej ulici smerom k vjazdu od pizzerie osadili retardéry. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Áno, obec v tejto lokalite osadí spomaľovače, dopravné riešenie budeme konzultovať s Okresným dopravným inšpektorátom Pezinok, pánom Ing. Kubaljakom, dopravným inžinierom. Následne budú musieť byť na zakúpenie retardérov v rozpočte Obce Šenkvice vyčlenené finančné prostriedky, a to rozpočtovým opatrením. Mgr. Branislav Bartoš: interpeloval vedenie obce, aby boli v čo najkratšej dobe umiestnené spomaľovače taktiež aj pri bytovkách na Nádražnej ul., kde dochádza k prekračovaniu rýchlosti a je tu neprehľadná dopravná situácia. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Áno, obec v tejto lokalite osadí spomaľovače, dopravné riešenie budeme konzultovať s Okresným dopravným inšpektorátom Pezinok, pánom Ing. Kubaljakom, dopravným inžinierom. Následne budú musieť byť na zakúpenie retardérov v rozpočte Obce Šenkvice vyčlenené finančné prostriedky, a to rozpočtovým opatrením.

Mgr. Matúš Parajka požiadal o riešenie komunikácie na Hornej ul., kde sa nachádza štrk po dažďoch a interpeloval vedenie obce ohľadom situácie s dobudovaním chodníka na Modranskej ul. Odpoveď zástupcu starostu Petra Červenku: Vieme o situácii na Hornej ulici, Obec Šenkvice hodlá postupne dokupovať žľaby a umiestniť ich aj pri tejto komunikácií, aby nedochádzalo k vyplavovaniu štrku priamo na vozovku. Zároveň chceme dobudovať priečne státie pred budovou Materskej škôlky na Hornej ulici tak, aby sa zlepšili parkovacie podmienky v tejto lokalite. Zároveň zástupca starostu uviedol, že dobudovanie chodníka na Modranskej sa bude realizovať v čo najkratšej dobe, pretože zamestnanec OÚ pán František Mikulovič, ktorý pracuje na UNC bagri je práceneschopný, ihneď ako nastúpi do zamestnania bude obec pokračovať v budovaní chodníka na Modranskej ulici. Pri tejto odpovedi zároveň Peter Červenka, zástupca starostu Obce Šenkvice, podal informáciu o aktuálne prebiehajúcej oprave výtlkov po zimnej sezóne na miestnych komunikáciách v obci. Požiadal všetkých poslancov, aby ho v nasledujúcom týždni telefonicky kontaktovali, ak by mali vedomosť o výtlkoch na miestnych komunikáciách, ktoré neboli vyspravené. Terézia Holecová: požiadala vedenie Obce Šenkvice o opätovné prehodnotenie vybudovania chodníka a prechodu pre chodcov pri benzínovej pumpe JURKI smerom od ulice Uhliská. Ďalej interpelovala vo veci opravy vozovky pri Hornom cintoríne, kde sú na vozovke výtlky a navrhla, aby boli na Trlinskej ulici taktiež zakúpené žľaby a tieto boli umiestnené pred vjazdmi do rodinných domov. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Nie je možné viesť chodník cez stred cesty III. triedy smerom od Uhlísk k Hornej ulici. Uvedenú situáciu budeme riešiť na rokovaní s Okresným dopravným inšpektorátom Pezinok, s pánom Ing. Radimom Kubaljakom, dopravným inžinierom, následne zadáme spracovanie dopravného projektu, ktorý predložíme na rokovanie rozšírenej rady. Výtlky sa budú opravovať aj na Trlinskej ulici, vyspraví sa aj vozovka pri vjazde na Horný cintorín.

Podľa zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 14.4.2011 spracovala Z. Somorovská

III. riadne Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach, 23.6.2011 O Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. II/2011. Rekapitulácia v € Bežné príjmy 1 691 047 Bežné výdavky 905 890 Vlastné príjmy RO* 1 5 0 0 0 Transfery pre RO* 727 851 Kapitálové príjmy 50 373 Kapitálové výdavky 61 771 Finančné operácie 34 624 Finančné operácie 95 532 Príjmy spolu 1 791 044 Výdavky spolu 1 791 044 Bežné príjmy: + 79 530 € spolu. V tom: + 60 800 € - zvýšenie výnosu dane z príjmov, + 157 € - zvýšenie iné nedaňové príjmy, + 18 573 € - transfery na prenesený výkon št. správy Vlastné príjmy RO: - 1 000 € - zníženie – oprava chyby Príjmové fin. operácie: - 24 048 € - zníženie potreby fondových prostriedkov na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu Bežné výdavky: + 48 577 € spolu. V tom: + 2 000 € pomoc obci – povodne, + 4 339 € na sčítanie obyvateľstva, + 500 € na financovanie evidencie z vlastných zdrojov, + 1 400 € na energie v požiarnej zbrojnici, + 10 000 € na cestnú dopravu /žľaby, dopr. značenie, spomaľovače, + 1 200 € na bytové hospodárstvo – prevádzkovanie obec. bytov, + 6 006 € na rozvoj obce /na projekty, odchodné a PN/, + 5 250 € na telocvičňu / na energie/, + 652 € na opravu elektroinštalácie v dome smútku, + 2 000 € na útulok /na energie/, + 15 230 € na program podpory zamestnanosti Transfery RO: + 3 786 € - zvýšenie dotácií pre rozpočtové organizácie. V tom: + 3 028 € pre Základnú školu na odchodné, + 758 € pre Materskú školu príspevok na predškolákov. Kapitálové výdavky: + 2 119 € – na projektovú dokumentáciu 3. etapy kanalizácie a na čerpadlo Piranha v akcii. O Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Šenkvice za rok 2010. O OZ schválilo celoročné hospodárenie Obce Šenkvice bez výhrad a rozdelenie prebytku rozpočtu obce vo výške 72.112 € do rezervného fondu vo výške 7.511 € a do fondu rezerv a rozvoja vo výške 67.601 €. O Poslanci schválili záverečný účet Materskej školy, Horná 11, Šenkvice za rok 2010. O Poslanci schválili záverečný účet Základnej školy Vinohradská, Šenkvice za rok 2010.

O Poslanci vzali na vedomie Správu o hospodárení KIS za rok 2010. O Poslanci hlasovaním zobrali na vedomie návrh rámcového programu činnosti KIS na II. polrok roku 2011. O OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011. O Návrh štatútu časopisu Šenkvičan predložil prednosta JUDr. Artúr Soldán, ktorý uviedol, že uznesením Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach č. 20-II./OZ/2011 zo dňa 14.4.2011 bola schválená redakčná rada časopisu Šenkvičan. K schválenej redakčnej rade sa OÚ zaviazal, že na najbližšie rokovanie OZ pripraví návrh štatútu časopisu Šenkvičan, ktorý podrobnejšie upravuje fungovanie redakčnej rady, právomoci šéfredaktora, systém odmeňovania. Ako v závere prednosta OcÚ uviedol nový štatút časopisu Šenkvičan zároveň definuje základné údaje o časopise, jeho vydavateľa, periodicitu, poslanie a obsahovú náplň. Následne poslanci hlasovaním schválili štatút časopisu Šenkvičan, a tiež schválili novú šéfredaktorku Ing. Zuzanu Somorovskú. O OZ schválilo poskytnutie dotácie pre M-Cross Šenkvice vo výške 2.000 €. O OZ schválilo prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnej budove Zdravotného strediska na Vinohradskej ulici č. 57 v Šenkviciach, konkrétne miestnosti č. 4 a č. 5 o výmere 26,5m² na prízemí budovy ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prenajímateľom je Obec Šenkvice. Nájomcom je Charita Modra, n.o. Nájomné je stanovené vo výške 26,55 €/m² ročne. Účelom nájmu sú kancelárske priestory za účelom poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Odôvodnenie: Obec Šenkvice sa rozhodla prenajať predmetné nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že nezisková organizácia Charita Modra, n.o. poskytuje sociálne poradenstvo, poskytuje opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. Zároveň poskytuje prepravnú službu občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a zdravotnú starostlivosť osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti a taktiež ďalšie služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. O OZ schválilo prenájom nebytových priestorov v budove


STRANA 8 Kultúrneho a informačného strediska v Šenkviciach, a to konkrétne nebytové priestory na zníženom prízemí budovy o celkovej výmere 2 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prenajímateľom je Obec Šenkvice. Nájomcom je Slovenská sporiteľňa, a.s. Nájomné je stanovené vo výške 800,- € ročne za celý predmet nájmu vrátane energií. Účelom nájmu je prevádzka externého bankomatu. O Zverenie majetku do správy Základnej školy predložil prednosta JUDr. Artúr Soldán, ktorý uviedol, že Obec Šenkvice na základe Zmluvy o prevode správy majetku obce zo dňa 29.07.2002 zverila Základnej škole, Vinohradská 62 do správy stavby: budovu Základnej školy a budovu Školskej družiny a jedálne. Na základe Delimitačného protokolu o prechode vlastníctva zo dňa 11.12.2003 nadobudla Obec Šenkvice od Okresného úradu v Pezinku vlastníctvo k pozemkom parc. č.: 1857/2 a 1857/3, ktoré boli aj zapísané do vlastníctva obce Správou katastra Pezinok. V súčasnosti na základe výsledkov inventarizácie majetku Obce Šenkvice vystala otázka dodatočného zverenia predmetných nehnuteľností do správy Základnej školy. Každé zverenie nehnuteľného majetku obce do správy správcu musí byť schválené Obecným zastupiteľstvom. Budova telocvične a pozemok pod budovou telocvične nie je predmetom zverenia do správy Základnej školy. Budovu telocvične má Základná škola v prenájme na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.07.2009 v rámci uskutočňovania výchovno – vzdelávacieho programu. Následne poslanci hlasovaním schválili zverenie majetku do správy Základnej školy. O OZ schválilo prenájom časti nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Veľké Šenkvice, lokalita Družstevná ul., a to konkrétne časť parcely registra „C“ č. 51/3 o výmere 20 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prenajímateľom je Obec Šenkvice. Nájomcom je p. Jaroslav Lukovič. Nájomné je stanovené vo výške 16,60 € ročne za celý predmet nájmu. Účelom nájmu je vysporiadanie majetkovo-právneho vzťahu pozemku pod garážou. O OZ neschválilo budúci prevod nehnuteľností – zámenu pozemkov v k.ú. Veľké Šenkvice, lokalita Vištucká ul. č. 5. Účastníkom zámennej zmluvy mala byť Obec Šenkvice a Anja, spol. s r.o. OZ neschválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti. O OZ schválilo odpredaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Veľké Šenkvice, lokalita Trlinská ul. Predávajúcim

je Obec Šenkvice. Kupujúcim je Ing. Peter Jackanin s manželkou. Kúpna cena je stanovená vo výške 60,- €/m² v zmysle ust. § 2 ods. 2 VZN č. 2/2009 o cenách pozemkov a o spôsobe a podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve Obce Šenkvice zo dňa 27.4.2009, t.j. cena stavebných pozemkov v zastavanom území Obce Šenkvice, s možnosťou napojenia na vodovod, kanalizáciu, plyn, elektro a určené na zastavanie alebo zastavané stavbou x 23 m², čo predstavuje výslednú čiastku vo výške 1.380,- €. O Žiadosť Martina Lančariča predložil prednosta JUdr. Artúr Soldán, ktorý uviedol, že OZ na svojom III. riadnom zasadnutí dňa 20.9.2010 schválilo Uznesením č. 6-III./0Z/2010 umiestnenie sezónnej letnej terasy na budove – fasáde Námestie G. Kolinoviča 3 v Šenkviciach pre nájomcu Martina Lančariča, Reštaurácia Milka, ktorý dňa 11.04.2011 podal na OÚ ohlášku drobnej stavby – dreveného prístrešku s pultovou strechou s plechovou krytinou. Stavba prístrešku bola realizovaná v priebehu mesiaca máj. Prístrešok v skutočnosti zaberá plochu 53 m² námestia. Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 13.04.2007 mal Martin Lančarič – Reštaurácia Milka prenajatých 100 m² verejného priestranstva pred reštauráciou za účelom využívania ako letné sedenie. Vybudovaním fixnej terasy je potrebné vyhotoviť dodatok k predmetnej nájomnej zmluve a upraviť výšku nájomného za fixný záber verejného priestranstva – námestia tak, aby boli rovnaké výšky nájomného za 1 m² verejného priestranstva pre nájomcov: Juraja Nováka – JUNO (pred pohostinstvom) a pre Martina Lančariča – Reštaurácia Milka (na námestí). V rozprave k tomuto bodu vystúpil aj predseda komisie územného plánovania, výstavby a dopravy OZ Jaromír Augustinič, ktorý uviedol, že komisia výstavby navrhuje, aby bola do dodatku k nájomnej zmluve vsunutá klauzula o tom, že nájomca sa zaväzuje vytvárať starostlivosť aj o okolitú časť verejného priestranstva v okruhu 5 m od letnej terasy pred reštauráciou, t.j. bude zabezpečovať čistotu predmetného verejného priestranstva. O Člen komisie mládeže a športu p. Ján Belko požiadal o vzdanie sa členstva v komisii. Poslanci schválili odvolanie p. Jána Belku a zvolili Róberta Benčurika. O OZ odvolalo Evu Grancovú ako zapisovateľku komisie školstva OZ a menovalo Emíliu Mončekovú ako novú zapisovateľku komisie školstva OZ. O OZ zvolilo Mgr. Moniku Khúlovú ako nového člena komisie školstva OZ. O OZ rozhodlo o: a) o plate staros-

tu Obce Šenkvice Mgr. Petra Fitza vo výške 1.668,73,- € s účinnosťou od 1.6.2011, b) o navýšení platu starostu Obce Šenkvice Mgr. Petra Fitza o 50% vo výške: 834,34,- € s účinnosťou od 1.6.2011, c) celkový plat starostu Obce Šenkvice Mgr. Petra Fitza po navýšení o 50% predstavuje čiastku v celkovej výške 2504,- € s účinnosťou od 1.6.2011. O Návrh VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách, v školských výchovno - vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach predložil prednosta JUDr. Artúr Soldán na základe požiadaviek oboch riaditeliek rozpočtových organizácií, pričom uviedol, že na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania – školskej jedálni je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno-spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo /zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – školský zákon/. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci SR sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania (ŠJ) pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých zriaďovateľ (obec) všeobecne záväzným nariadením stanoví výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Materská škola žiada o zvýšenie z dôvodu zvýšenia celkových nákladov na prevádzku, najmä z toho dôvodu, že v roku 2010 sa značne zvýšili náklady na energie, ktorá musí MŠ uhrádzať dodávateľom energií. Školský klub detí pristupuje k zvýšeniu z dôvodu náročnejšej a pestrejšej činnosti v školskom klube detí. Využívajú k tomu moderný a kvalitnejší materiál a dopĺňajú oddelenia novou literatúrou, pomôckami a hračkami. Príspevok (školné) nesmie prekročiť 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa v MŠ alebo pre jedného nezaopatreného žiaka v ŠKD. O OZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v znení VZN č. 3/2010. O OZ zvolilo Mgr. Petra Nemčoviča ako nového člena komisie kultúry a cestovného ruchu OZ.

INTERPELÁCIE POSLANCOV Ing. Ondrej Somorovský predložil v zmysle platného rokovacieho poriadku OZ Šenkvice svoje interpelácie e-mailom, pričom na zaslané otázky odpovedal osobne Mgr. Peter Fitz starosta Obce Šenkvice. V poslednom období v súvislosti so zavedením mýta začali byť obce viacej zaťažované kamiónovou dopravou, ktorá cez obce a ich cesty neprispôsobené na kamiónovú dopravu obchádza platené úseky ciest. Plánujú sa starostovia okolitých obcí spojiť za účelom vytlačenia kamiónov z miest a obcí, resp. deje sa niečo s týmto problémom? Rieši to BSK? Áno, táto problematika je v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja. BSK v zastúpení predsedu rokuje s Ministerstvom dopravy SR, ohľadom výsledku rokovaní budeme občanov informovať. Kedy je naplánované ďalšie čistenie koryta potoka v obci? Koryto potoka sa čistilo v roku 2007 v priebehu jari a leta a vyčistil sa úsek od ČOV po most. Vzhľadom na to, že koryto potoka je v Správe povodia, odštepný závod Šamorín, obec nemôže sama prostredníctvom vlastných zamestnancov vstupovať do týchto prác. Ohľadom čistenia zvyšnej časti obce budeme kontaktovať povodie Dunaja, avšak v súčasnej dobe prebiehajú práce na odstraňovaní povodne v obci Píla, takže to bude možné až po ukončení sanačných prác v tejto obci. Bude sa opravovať chodník vedúci od kostola k Benzínovej pumpe? Resp. bude pokračovať projekt centra aj ďalej v smere od kostola po Benzínovú pumpu? Ak sa obci podarí získať finančné zdroje na kanalizáciu, budeme pokračovať prvotne v budovaní kanalizácie na Chorvátskej ulici, až následne by sme pokračovali vo výstavbe chodníka. Ako sa realizuje vyčistenie kanálov na Pezinskej ceste? Hlavné prítokové časti do Šenkvíc (ľavá aj pravá strana) boli vyčistené zo strany Regionálnych ciest. Bude obec opravovať cestu na ulici Jagned, bude tam položený asfaltový povrch? Nie, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v súvislosti s poklesom podielových daní Obec v roku 2011 neuvažuje s opravou ulice Jagned za účelom položenia asfaltového koberca.


STRANA 9 Na Cerovom, lokalita Záhradná ulica nefunguje verejný rozhlas. Uvedenú skutočnosť sme nahlásili pánovi Figurovi, ktorý má na starosti údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia v obci. Jaromír Augustinič: Žiada vyriešiť dopravnú situáciu pred Základnou školou na Vinohradskej ulici, a to umiestnením dopravnej značky zákaz státia v tomto úseku, nakoľko je tu každodenne neprehľadná dopravná situácia vznikajúca tým, že rodičia, ktorí vozia deti, zastavujú priamo pred školou.

Obec má záujem riešiť oplotenie školského ihriska na Vinohradskej ulici v závislosti na výške finančných prostriedkov, ktoré bude mať obec k dispozícii na investičné akcie. Mgr. Branislav Bartoš: Žiada umiestniť dopravné značenie na ceste Poľná a Príka (prejazd) – zákaz vjazdu motorových vozidiel, kanál je v tomto úseku prevalený. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Áno budeme túto situáciu riešiť.

Mgr. Branislav Bartoš: Na Družstevnej ulici sú po dažďoch nánosy štrku, Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: kde hrozí šmyk, je to v mieste ako Áno, vieme o tomto probléme, Obec sú bytovky, tu by sa mali umiestniť spracuje dopravný projekt riešenia žľaby, aby voda mohla odtekať do Vinohradskej ulice pred budovou potoka. Základnej školy tak, aby tam bola umiestnená dopravná značka zákaz Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: státia. Budeme tento problém riešiť prostredníctvom útvaru údržby a správy Jaromír Augustinič: Žiada dorieše- majetku Obce Šenkvice. nie situácie okolo bývalého domu smútku na Dolnom cintoríne, z kto- Mgr. Branislav Bartoš: Žiada rej si vytvoril pán Kroták skládku. umiestniť spomaľovač na úseku ulíc Nádražná smerom na Slnečnú ulicu, Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: pretože tu jazdia šoféri veľkou rýchTento týždeň na operatívnej porade losťou a hrozí tu vznik dopravných vedenia Obce Šenkvice bol daný prí- nehôd. kaz Ing. Petrovi Kovačovskému, šéfovi stavebného úradu Obce Šenkvice, Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: aby požiadal o vydanie búracieho Áno, budeme situáciu na úseku ulíc povolenia. Nakoľko ide o stavbu vo Nádražná smerom na Slnečnú riešiť vlastníctve obce, obec nemôže sama vybudovaním retardéru po konzulsebe vydať búracie povolenie, ale tácii s dopravným inžinierom Ing. musí žiadať Krajský stavebný úrad Radimom Kubaljkom z ODI o určenie Stavebného úradu, ktorý Bratislava-okolie. vydá búracie povolenie. Následne bude v tomto úseku upravený plot. Mgr. Branislav Bartoš: Žiada posunúť dopravnú značku jednosmerJaromír Augustinič: Ako bude rie- ná ulica na Družstevnej ulici pri šené parkovisko pred obchodnom predajni Framipeku, smerom bližšie COOP Jednota v Šenkviciach? ku križovatke od bytoviek, pretože parkovisko pre občanov je zrušené. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Keď sa vychádza z Družstevnej von, Práve dnes bolo rokovanie so zá- nie je výhľad do križovatky ulice stupcami spoločnosti COOP Jednota Družstevná – Horná. v Šenkviciach, kde bol dohodnutý presný postup prác tak, aby prišlo Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: v čo najkratšej dobe k úprave verej- Áno, budeme situáciu na križovatného priestranstva vybudovaním ke ulíc Družstevná a Horná riešiť zámkovej dlažby. umiestnením zrkadla, po konzultácii s dopravným inžinierom Jaromír Augustinič: Ako bude rie- Ing. Radimom Kubaljkom z ODI šený prenájom predajných plôch pri Bratislava-okolie. kultúrnych podujatiach v obci? Ing. Martin Stránsky: Interpeloval, Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: aby bola odstránená nevzhľadná Prenájom predajných plôch musí telefónna skriňa Telekomu, resp. aby byť riešený formou VZN. táto skriňa bola preložená. Jaromír Augustinič: Kedy bude riešené oplotenie školského ihriska? V tomto priestranstve sa zhromažďuje mládež, sú tu často ponechané fľašky a odpadky. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza:

Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Áno, už išli viaceré výzvy na spoločnosť Slovak Telekom, a. s., o prerobenie tejto telefónnej skrine, pretože je nevzhľadná a nezapadá do okolia kostola. Budeme o tomto probléme ďalej rokovať so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.

Ing. Martin Stránsky: Žiada, aby bolo zabezpečené, aby motorové vozidlá neparkovali na výjazde z Kostolnej ulice smerom na Chorvátsku ulicu, pretože potom nie je výhľad do križovatky. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Áno, budeme aj túto dopravnú situáciu riešiť s dopravným inžinierom Ing. Radimom Kubaljkom z ODI Bratislava-okolie. JUDr. Drahomír Tomčo: Na začiatok a koniec ulice Záhradná žiada umiestniť dopravnú značku „40 km/h“ – vytvoriť tu zónu. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Áno, budeme túto situáciu riešiť. Na tomto zasadnutí boli schválené úpravy v rozpočte týkajúce sa zakúpenia dopravného značenia. Najskôr je treba spracovať projekt dopravného značenia a tento dať odsúhlasiť na ODI Bratislava-okolie. JUDr. Drahomír Tomčo: Žiada vybudovať prechod pre chodcov pri Cerovskom cintoríne. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Áno, budeme túto situáciu riešiť, na tomto zasadnutí boli schválené úpravy v rozpočte týkajúce sa zakúpenia dopravného značenia, najskôr je treba spracovať projekt dopravného značenia a tento dať odsúhlasiť na ODI Bratislava-okolie.

Terézia Holecová požiadala vedenie Obce Šenkvice o opätovné prehodnotenie vybudovania chodníka a prechodu pre chodcov pri benzínovej pumpe JURKI smerom od Vinohradskej (Uhlísk) k benzínovej pumpe JURKI. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Nie je možné viesť chodník cez stred cesty III. triedy smerom od Vinohradskej k benzínovej pumpe JURKI. Uvedenú situáciu budeme riešiť na rokovaní s ODI-Pezinok, s pánom Ing. Radimom Kubaljakom, dopravným inžinierom, následne zadáme spracovanie dopravného projektu, ktorý predložíme na rokovanie rozšírenej rady. Mgr. Matúš Parajka: Žiada vyriešiť parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch v obci a odstránenie stavebných materiálov z verejných priestranstiev, ktoré obmedzujú prechod po chodníkoch. Zároveň žiada OÚ, aby občanom, ktorí parkujú motorové vozidlá na chodníkoch a zaberajú verejné priestranstvá so stavebným materiálom zaslal výzvy na odstránenie. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Ďakujeme za pripomienku, výzva zo strany OcÚ týkajúca sa parkovania na chodníkoch a nelegálneho záberu verejného priestranstva bude zaslaná.

VYSTÚPENIE OBČANOV

JUDr. Drahomír Tomčo: Žiada dokončiť chodník na zatáčke na V tomto bode vystúpil pán Tibor Chorvátskej ulici, kde je „slepý“ Lanátor, ktorý sa pýtal na podmienchodník, ktorý nie ukončený. ky prijatia detí do MŠ Horná, na kritériá týkajúce sa odmietnutia prijatia Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: dieťaťa do MŠ, ktorého matka je na Áno, budeme túto situáciu riešiť, materskej resp. rodičovskej na tomto zasadnutí boli schválené dovolenke. úpravy v rozpočte, týkajúce sa zakúNa túto otázku obsiahlo odpovedala penia dopravného značenia, najskôr riaditeľka školy Mgr. Monika je treba spracovať projekt dopravnéKhúlová, ktorá vysvetlila aké sú kriho značenia a tento dať odsúhlasiť téria na prijatie detí do MŠ a dôvona ODI Bratislava-okolie. dy na odmietnutia prijatia dieťaťa, ktoré schválila pedagogická rada MŠ JUDr. Drahomír Tomčo: Navrhol, Horná. aby obec v centrálnej časti obce a na Cerovom dobudovala lavičky.

Podľa zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 23.6.2011 spracovala Z. Odpoveď starostu Mgr. Petra Fitza: Áno, uvažujeme o dobudovaní lavi- Somorovská čiek v obci.

Ing. Ľubomíra Kakalíková: Informovala, že na Chorvátskej ulici je poškodená telefónna búdka. Odpoveď zástupcu starostu Petra Červenku: Budeme o tejto skutočnosti informovať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., ktorá je vlastníkom verejného telefónneho automatu.

Úplne znenie zápisnice nájdete na www.senkvice.org


STRANA 10

K 10. výročiu bude Bratislavská župa používať nové logo

Bratislavský samosprávny kraj oslavuje v tomto roku 10. výročie, pri tejto príležitosti bude župa používať počas celého roka nové logo. Logo vytvoril študent Adam Čerťanský zo Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, ktorá je v pôsobnosti kraja. „Som hrdý na to, že takú významnú vec, akou je návrh výročného loga Bratislavského kraja, vytvoril talentovaný študent našej školy,“ povedal župan Pavol Frešo. Logo vychádza z farebnosti bratislavskej župnej vlajky a erbu župy. Geometrické členenie plôch je inšpirované členením vlajky župy. Dominantou kompozície je číselné označenie výročia a názov inštitúcie v kombinácii s erbom Bratislavského kraja. Zdroj: Odbor komunikácie a propagácie BSK, Mgr. Iveta Tyšlerová, hovorkyňa

Novinky z BSK Po príchode P. Freša na Úrad BSK bol vytvorený nový odbor stratégie a riadenia projektov. Vedie ho v histórii BSK najmladšia riaditeľka: Mgr. Barbora Lukáčová. Situácia v ranných špičkách na ceste do Bratislavy sa stáva neúnosnou. Je úplne jedno, či si vyberiete D1, starú seneckú cestu, idete cez Vajnory či Raču. Hľadá župa nejaké riešenie? Intenzívne pracujeme na novom systéme integrovanej dopravy. Ide o viacero dopĺňajúcich sa projektov, na ich financovanie využijeme kombináciu niekoľkých zdrojov. Cieľom je vyriešiť 70% náporu na vstupe do Bratislavy, najmä z vášho smeru. Na projektoch prestupných terminálov spolupracujeme s okresnými mestami Pezinok, Senec a Malacky. Projekty budú kombinovať a racionalizovať minimálne dva druhy verejnej dopravy. Autobusy budú zvážať ľudí k vlaku. Výsledkom má byť nielen šetrenie verejných financií, ale aj ekologickejšia doprava. Uvedené projekty budú zároveň riešiť aj revitalizáciu verejných priestranstiev, vybudujú sa záchytné parkoviská. Ďalšie projekty realizuje BSK v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. Tieto finančne pokrývajú nákup predajných automatov jednotných lístkov, zabezpečenie označovačov lístkov do autobusov Slovak lines a zriadenie dispečerského strediska, ktoré bude riadiť celý systém integrovanej dopravy 24 hodín denne. Dispečer bude mať prehľad o všetkých vlakoch a autobusoch, zariadi napríklad v prípade meškania vlaku, aby posledný autobus počkal na cestujúcich. Podávame tiež projekt na zakúpenie označovačov a predajných automatov pre ŽSSK. Integrovaná doprava by mala

byť spustená od roku 2012. Systém by mal výrazne odľahčiť preťažené cesty. Ďalší veľký európsky projekt TEN-T 17 plánuje okrem spojenia Bratislavy s Parížom integrovať železnicu a mestskú hromadnú dopravu. Projekt počíta s vybudovaním nových zastávok železnice v meste a s modernizáciou vlakových súprav. Na akých zaujímavých projektoch ešte pracujete, čo konkrétne robíte pre našich občanov? Ďalším balíkom projektov sú cyklotrasy. Cyklotrasa železnej opony, Malokarpatská cyklotrasa. Máme za cieľ vytvoriť cyklotrasy nielen pre voľnočasové aktivity našich občanov, ale aj ako turistický produkt na rozprúdenie aktívneho i pasívneho cestovného ruchu v regióne. Aktuálne prebieha množstvo rokovaní s miestnymi poskytovateľmi služieb na trasách plánovaných cyklotrás. Cieľom je zosúladiť existujúcu ponuku služieb s potrebami cykloturistov. Dôležité je zdôrazniť, že nepracujeme len na projektoch pre súčasné programové obdobie – teda do roku 2013, práve teraz treba vynakladať veľa úsilia na prípravu nasledujúceho programového obdobia, aby sme veci nasmerovali tak, ako potrebujeme. Napríklad školské budovy máme v dezolátnom stave, nie sú prostriedky na rekonštrukcie. V Bruseli sa nám podarilo vybojovať, aby nám povolili opravy školských budov, ale zároveň musíme zmo-

dernizovať učebné plány a prepojiť osnovy a skutočné potreby zamestnávateľov. Bratislavský kraj bol celé roky v porovnaní s ostatnými krajmi znevýhodnený, v mnohých smeroch sme neboli oprávnení čerpať prostriedky, aj toto sa snažíme zmeniť. Bude ešte možné čerpať z Operačného programu Bratislavský kraj a na čo? Predpokladáme, že áno, ale čakáme na rozhodnutie Európskej komisie, či nám schváli presun prostriedkov na integrované sídla mestských oblastí, školy. Ak obec alebo občianske združenie nemá možnosť platiť si vlastného projektového manažéra, ale má viacero projektových nápadov, môže vás požiadať o pomoc? Chápem, že je zložité orientovať sa vo všetkých operačných programoch, grantových schémach či rôznych medzinárodných programoch. Pracovníci nášho odboru sú vždy ochotní pomôcť. Starostovia obcí k nám často chodia konzultovať svoje projektové zámery. My im odporučíme, kam sa majú ďalej obrátiť a z ktorého programu by mohli byť financovaní. Radíme im tiež, či a ktoré ich plány spĺňajú kritériá oprávnenosti po finančnej stránke, aké dokumenty budú k podaniu žiadosti potrebovať, atď. Za rozhovor ďakuje Monika Adameková


STRANA 11

Návšteva ohľadom možného blahorečenia Alfonza Paulena V septembri tohto roku uplynie 60 rokov odvtedy, čo bol v Šenkviciach zatknutý vdp. Alfonz Paulen, miestny farár, obeť komunizmu, ktorý pomáhal saleziánskym klerikom v ich tajných prechodoch cez hranice na západ. Aj preto v nedeľu, 5. decembra 2010 navštívil šenkvickú farnosť farár z Dómu sv. Martina v Bratislave vdp. Marián Červený. Dôvodom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s osobnosťou Alfonza Paulena, šenkvického farára z rokov 1947 – 1951, ktorý je možným kandidátom na blahorečenie. Na slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval vdp. Červený, sa zúčastnili aj rodinní príslušníci Alfonza Paulena a bývalý predseda československej vlády a poslanec NR SR František Mikloško s manželkou, ktorý sa v súčasnoti angažuje v tejto oblasti.

Životopis Alfonza Paulena Alfonz Paulen sa narodil 26. januára 1913 v Malých Bedzanoch, ktoré sú dnes už súčasťou Topoľčian. Jeho matka Anna si ho ako 23-ročná vymodlila počas púte v rakúskom Mariazelli. Mal staršieho brata Viktora a mladšiu sestru Jolanu. Ďalší jeho mladší braček Anton zomrel hneď po narodení. Alfonzvov otec musel v ťažkých časoch prvej svetovej vojny narukovať do rakúsko-uhorskej armády. Po návrate z vojny jeho otec ochorel na španielsku chrípku, ku koncu vojny najmä po Európe veľmi rozšírenú chorobu, ktorej podľahlo viac ľudí ako zomrelo v prvej svetovej vojne. Podľahol jej aj Alfonzov otec a ešte pred ním aj malá Jolanka, Alofonzova sestra. Spolu s matkou tak ostali žiť už iba dvaja neplnoletí synovia – Viktor a Alfonz. Mladý Alfonz študoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, ktoré aj úspešne ukončil. Ani jeho zdravotný stav však nebol ideálny – trpel na tuberkulózu, preto sa musel viackrát liečiť v Tatrách. Po maturite sa rozhodol študovať za kňaza. Vstúpil so seminára a vysvätený bol v roku 1936 v Trnave, prímcie slávil v rodných Malých Bedzanoch. Ako kaplán pôsobil v Leopoldove, Veľkých Kostoľanoch, neskôr ako administrátor v Sološnici. Počas druhej svetovej vojny a krátko po nej (1939-1947) bol farárom v obci Kolpachy (dnes Banský Studenec). Tu najmä ku koncu vojny uchránil obyvateľstvo od represálií, ktoré im hrozili, ako každej obci, zo strany nemeckej armády. Pomoc neodoprel nikomu, kto ju potreboval. V roku 1947 bol menovaný za administrátora farnosti Veľké Šenkvice. Obdobie štyroch rokov jeho pôsobenia v tejto obci je kľučové, pretože práve tu sa dostal do kontaktu s organizátormi tajných ilegálnych prechodov cez hranice do Rakúska a táto farnosť bola zároveň jeho posledným pastoračným pôsobiskom. Jeho podpis figuroval aj v Ohlase, v ktorom všetci kňazi Modranského dekanátu vyjadrili podporu svojmu apoštolskému administrátorovi Ambrózovi Lazíkovi (neskoršiemu biskupovi), potvrdili svoju poslušnosť Svätémo Otcovi a zároveň zavrhli novovytvorenú schizmatickú organizáciu – tzv. Katolícku akciu, ktorou si chcela komunistická vláda vytvoriť akúsi ,,národnú cirkev“, ktorá by bola nezávislá od Vatikánu a ktorú by ovládal štát. Alfonz Paulen sa teda v Šenkviciach zapojil do organizácie ilegálnych odchodov saleziánskych rehoľníkov do Rakúska. Ich organizátormi boli najmä don Ernest Macák SDB, ktorému sa podarilo ujsť zo sústreďovacieho kláštora v Podolínci (ktorý bol jedným z piatich, kde sústredili tzv. reakčných rehoľníkov po barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950), a don Titus Zeman SDB, býbalý Paulenov kaplán. V Šenkviciach bol centrom týchto príprav dom kostolného otca Silvestra Baričiča. Prvé dva pokusy boli úspešné – bolo to 31. augusta 1950 a 23. októbra 1950. Titus Zeman odviedol mladých saleziánskych klerikov do anglo-americkej zóny v Rakúsku (ktoré bolo ešte stále v stave povojnovej okupácie, preto nie celé územie Rakúska bolo bezpečné, lebo časť z neho tvorila aj sovietska zóna), konkrétne do Linza, odkiaľ sa už bezpečne dostali do Turína. Neúspešným bol až jeho tretí pokus. Ten sa mal konať 8. apríla 1951, ale rieka Morava bola tak rozvodnená, že prechod na gumovom člne bol nemožný, preto don Zeman rozhodol, aby sa všetci rozišli a každý šiel na vlastnú päsť. Po udaniach však boli pohraničnou strážou postupne všetci pozatýkaní a uväznení. Medzi adeptmi na prechod cez hranice bol aj Leonard Tikl SDB, na ktorého bol už skôr vydaný zatykač za rozširovanie tzv. závadnej tlače a ktorý pri tvrdom vypočúvaní nakoniec spomenul aj meno Alfonza Paulena (práve Paulen ho priviedol k Baričičovi

v Šenkviciach potom, čo, podobne ako Don Macák, utiekol z Podolínca). Alfonz Paulen bol nakoniec 19. septembra 1951 na fare v Šenkviciach zatknutý. Pri tom bola prítomná aj jeho matka. Na začiatok súdneho procesu čakal vo vyšetrovacej väzbe v Bratislave. V júni 1952 bol Alfonz Paulen obžalovaný z podpory ,,zahraničných výzvedných agentov“ Zemana a Tikla a zo spolupodieľania sa na organizácií tajných útekov mladých duchovných do Rakúska. Paulen bol pochopiteľne uznaný za vinného vo všetkých bodoch obžaloby a odsúdený na 11 rokov väzenia, 10 rokov straty občianskych práv a prepadnutie majetku. Po vynesení rozsudku bol prevezený na výkon trestu do Ilavy. Spolu s ním boli odsúdení aj ďalší ľudia, ktorí spolupracovali pri tvorbe podmienok a organizácii spomínaných útekov. Toto bol však len jeden z vedľajších procesov, ten hlavný už prebehol vo februári 1952, v ktorom bol hlavným obvineným don Titus Zeman (odsúdený na 25 rokov). O rok neskôr bol eskortovaný do Mírova na Morave, kde väzni pracovali v dielňach. Ich korešpondencia bola samozrejme cenzurovaná. Matka Alofonza Paulena bola spolu s rodinou násilne vysťahovaná do stredočeskej obce Vržanov (dnes už súčasť obce Kamenice v okrese Jihlava), kde žili vo veľmi skromných a zároveň fyzicky náročných podmienkach. Preto mal Alfonz Paulen problém s ňou viesť korešpondenciu, keďže o tom nevedel. Matke sa ho podarilo navštíviť až po viac ako roku pobytu Alfonza vo väzení. Návštevy nesmeli trvať viac ako pol hodinu. Druhý krát ho matka navštívila aj so synovcom Luborom, synom jeho brata Viktora. To bol už Paulen v zlom zdravotnom stave, bol vychudnutý. V apríli 1954 poslali Paulena do tzv. korekcie. Bola to vlastne samotka, kde väzni išli za trest na niekoľko dní. Nemali tu posteľ, okno, jesť dostávali oveľa menej (ak vôbec). Následkom korekcie bývali choroby, najmä zápal pľúc alebo reuma. Prečo tam Paulena veliteľ poslal, to nevieme. Pravdepodobne však išlo o udanie zo strany nejakého iného väzňa. (Kňazov trestali korekciou aj napr. za slúženie sv. omše, spovedanie, katechézu a pod.). Po tom, ako sa vrátil z korekcie, sa jeho zdravotný stav prudko zhoršil, ako dosvedčujú aj jeho spoluväzni saleziáni don Titus Zeman a don Štefan Sandtner. Preto Paulena umiestnili do väzenskej nemocnice, odkiaľ mal byť na druhý deň ráno prevezený do Brna, pretože prekonal veĺmi ťažkú noc. Sanitka s ním vyrazila ráno 10. apríla o 8:00, predpokladaný príchod do Brna bol o 10:00. Sanitka však prišla až o 16:00, teda meškala šesť hodín. Kde sa zdržala alebo čo sa stalo, to nikto nevie. Každopádne sa ale Alfonz Paulen cieľa tejto cesty už nedožil. O koľkej presne zomrel, to nevieme, vieme však, že smrť nastala počas tejto cesty. Mal 41 rokov. Pohreb sa konal v Brne 14. apríla 1954, smela sa ho zúčastniť iba najbližšia rodina. Na náhrobku bol nápis: ,,Prijmy, Pane Ježišu, obetu môjho života“. Rehabilitovaný bol až v roku 1990, 14. januára 1995 bol pochovaný pri kostole v Šenkviciach za hojnej účasti veriacich, nielen zo Šenkvíc. Hlavným celebrantom sv. omše pri tejto príležitosti bol otec biskup Mons. Dominik Tóth. Pri šenkvickom kostole sv. Anny sú uložené telesné pozostatky vdp. Alfonza Paulena, hrdinu lásky, dodnes. Táto osobnosť si zaslúži našu úctu a to, aby sme o nej mali aspoň základné vedomosti. Michal Litavský


STRANA 12

NÁZOR NA... Rozvoj cestovného ruchu v Šenkviciach!? Názov článku vás iste zaujal. Už dávno ste zrejme nič absurdnejšieho nepočuli. V Modre je zachovalá Horná brána, keramická tradícia, v Pezinku majú predsa toľko kostolov, a napríklad aj tri múzeá na slušnej úrovni... Nie, nejdem písať o tom, čo všetko my nemáme, ani ako to nejde. Áno, budem porovnávať Šenkvice práve s Modrou a Pezinkom, veď sú najbližšie. Pravda je totiž taká, že tie múzeá živoria a kvôli Hornej bráne vám autobusy s turistami do Modry jazdiť aj tak nebudú. Skúste pozvať svojich vzdialených príbuzných, že im zaplatíte prehliadku historických pamiatok Pezinka s miestnym odborným sprievodcom. (Ozaj, viete vôbec, že v Pezinku majú organizáciu vyškolených odborných sprievodcov, schopných sprevádzať aj v cudzom jazyku?) A máte istotu, že vaši príbuzní sa vám aspoň pol roka neozvú. Skúste ich pozvať na pezinské vinobranie, že im zaplatíte lokše s husacinou a dobré vínko. Prídu pre istotu aj dva dni dopredu, takú ponuku si nenechajú predsa ujsť. Dnešného konzumnou spoločnosťou odchovaného človeka opijete skôr vínom ako históriou. Historické pamiatky, akokoľvek jedinečné, sa stali len peknou kulisou. Nie sú viac atrakciou samou o sebe. Ľudí láka zábava, možnosť niečo zažiť. Ak im tú možnosť ponúkne Eurovea, tak davy pôjdu tam. Na kulisách viac nezáleží, záleží na zážitku. Určite poznáte už aj v zahraničí známe podujatia ako sú Kremnické gagy alebo Bojnický festival duchov a strašidiel. Kto by nechcel na také zaujímavé podujatie zobrať svoje deti alebo vnúčatá? Keby to len nebolo tak ďaleko a ten benzín keby nebol taký drahý... A našťastie, že taký drahý je. Je tu príležitosť pre nás. Červený kameň sa v posledných rokoch veľmi snaží, ale potenciál trhu je oveľa väčší ako dokáže Červený kameň, vinobrania aj s Keramickými trhmi uspokojiť. Z Bratislavy a jej satelitov je k nám na skok, a keď sú ľudia ochotní sa v teplé

májové dni trepať na koniec sveta do Bojníc... Ak je teda dopyt, ako vytvoriť ponuku? Dôsledne a profesionálne, inak to nemá význam. Obce finančne podporujú miestnu kultúru a „cestovný ruch“. A plačú, čo ich to stojí peňazí, keď na dôležitejšie veci, ako sú cesty a školy majú málo. Ale pozrime sa na to, čo z našich daní podporujeme? V minulom čísle Šenkvičana ste sa mohli dočítať, že „Šenkvice sa tradične prezentujú na veľtrhu cestovného ruchu a predstavujú

Nedá mi nezastaviť sa pri slovíčku produkt. V cestovnom ruchu sa pod tým rozumie komplexná ponuka. Kým sa teda brušná tanečnica vlní v podmanivých tónoch orientálnej hudby, šikovný arabský obchodník vám strčí do ruky prospekt. Tam musí turista bezpodmienečne nájsť, ak sa príde na túto krásu pozrieť, kde sa môže ubytovať (zoznam s kontaktmi a možnosťou rezervácie), kde sa môže najesť a čo všetko môže ešte vidieť. Keďže sme malá obec, naša ponuka musí vyzerať

Čo sa marketingu a budovania imidžu mesta/obce týka, akokoľvek krásne propagačné materiály vytlačené na najkvalitnejšom papieri končia aj tak väčšinou v rukách „zberačov“. To sú tí, čo chodia po veľtrhoch s igelitkami a nemajú asi doma čím kúriť. Najideálnejšie je, ak návštevník vie priradiť k danému mestu/ obci konkrétnu charakteristickú vec. Modra – keramika. To pozná aj školák a marketing má na čom stavať. Z ankiet medzi pospolitým ľudom vyplynulo, že napríklad Pe-

umeleckú činnosť súborov, spolkov a výrobcov, ktorí zachovávajú bohaté ľudové tradície našich predkov“. Išlo o veľtrh ITF Slovakiatour 2011, kde cestovné kancelárie ponúkajú dovolenkové pobyty a zájazdy – svoje produkty. Aký produkt popri nich ponúkali Šenkvice? Žiadny. Ak tam potenciálny turista videl krásne drevené hračky ručnej výroby, keramiku, kroje a výšivky, upil si šenkvického vínka a počul pri tom vyhrávať Šenkvickú muziku, momentálny dojem musel byť pôsobivý. Ale povedzte mi kde a kedy môže toto všetko takto vidieť v Šenkviciach? Na akom podujatí toto všetko nájde? Ukazovali sme tam teda niečo, čo reálne neexistuje? Veľakrát sa na veľtrhu stalo, že sa naše folklórne skupiny doslova prekrikovali s orientálnou hudbou, na ktorú sa o pár stánkov ďalej vlnili brušné tanečnice, „predávajúce“ prímorské pobyty v Tunisku. Lenže, ak do toho Tuniska vycestujete, tak okrem mora tam naozaj uvidíte aj brušné tanečnice, a aj toho starkého, ktorý vám na medený tanier vyklepe na pamiatku arabský nápis. Ak vám dajú na ITF Slovakiatour privoňať k exotickým arabským koreninám, tak na dovolenke sa stratíte v ich omamnej vôni na veľkom orientálnom trhovisku. Teda to, čo vám tam ukážu, u nich naozaj bežne nájdete. Ponúkajú reálny produkt.

nasledovne: u nás sa ubytujete a najete a porozhliadnete a vo veľmi blízkom okolí vám ponúkame: Červený kameň, aquapark v Senci, majoliku v Modre a Vinobranie v Pezinku. Príďte do Šenkvíc a k tomuto všetkému budete mať len kúsok, máme zaujímavé okolie, budete tu mať čo robiť aj niekoľko dní. Majú Šenkvice spracovanú takúto aktuálnu ponuku, preloženú aspoň do jedného svetového jazyka? Ak nie, tak sme len vyvolali príjemnú ilúziu, nič viac. A peniaze a úsilie do nej vložené sa rozplynú rýchlejšie ako ona sama. Šenkvice sa už roky pravidelne zúčastňujú napríklad spomínaného veľtrhu ITF Slovakiatour. Zamyslel sa niekedy niekto, koľko nám táto akcia kedy priniesla turistov a peňazí do obecnej pokladne? Dovolím si tvrdiť, že nula. Zarobiť mohol tak akurát pán Rozin, vytvorili sme mu za naše peniaze peknú kulisu a možno vinári, čo tam rozlievali svoje vínko získali nejakých klientov. Len oni vedia povedať, či v konečnom dôsledku viac predali ako porozlievali. V každom prípade, na veľtrhu cestovného ruchu asi primárne nejde o zvýšenie predajnosti toho – ktorého vína. O čo teda celé roky ide? Naozaj iba o stádovitú reakciu: keď Modra či Pezinok nájdu na to peniaze a ľudí, tak prečo by sme my mali byť horší?

zinok sa viaže na dve veci: víno a basketbal. To potrebujeme aj my, spojiť raz a navždy Šenkvice s jednou alebo dvoma charakteristickými a najlepšie výnimočnými vecami, ktoré ľuďom utkvejú v pamäti. Potom je už budovanie imidžu obce a propagácia malina. Čo ponúknuť? Zážitok. Kultúru. I keď o zneužití slova kultúra by sa dalo pri masovom vkuse polemizovať. Historické kulisy veľmi nemáme, iba nové umelo vytvorené mŕtve námestie. Máme však veľký potenciál v ľuďoch. Napríklad aj tých, čo chodia každoročne prezentovať našu obec na Slovakiatour. Nie vždy treba čakať, že iniciatíva príde z obecného úradu. V Pezinku sa Paľo Boriš s organizáciou Fyzulnačky boril väčšinou sám. Na Jablkové hodovanie v Pezinku piekli dobroty miestne dôchodkyne z Klubov dôchodcov a mamičky z materského centra a záujem o ich pochúťky bol veľký. Pezinský primátor už niekoľko rokov rozpráva o tom, že vinobranie by mohli organizovať aj iné obce, podávať si akúsi štafetu, každý týždeň by sa oslavovalo inde. Nápor návštevníkov je totiž obrovský a Pezinok sa dostal pri 200 000 na svoju hranicu, kapacitne prestáva stíhať. Počet návštevníkov z roka na rok rastie a to bez akejkoľvek reklamy!


STRANA 13 Znovu však pozor na to, čo z našich daní podporíme. Malé podujatia končia vždy stratou. Obec to naozaj len stojí peniaze, a preto sa mnohí poslanci aj občania na túto „podporu kultúry“ pozerajú s nevôľou. Kompetentní potom podliehajú klamlivej predstave, že čím viac okrešú náklady, tým menej stratia. Ak však zorganizujete veľké podujatie, bude rentabilné. Modra a Pezinok to pochopili, keď si začali každý organizovať svoje vinobranie každý rok, len sa dohodnú na dátume. Vedeli ste, že Pezinok zvládne organizáciu vinobrania, zaplatí všetkých: od zaujímavých hudobných hostí až po čističov ulíc, ktorí zabezpečia, aby deň „po“ bolo všetko čisté a aj tak mestu na účte pribudne niekoľko desiatok tisíc EUR? Čistý zisk. Radosť organizovať. Nemusíme sa práve zapojiť do „šnúry“ vinobraní. Môžeme ponúknuť niečo vlastné. Hoci aj Dni bosoriek a ezoteriky. Na také niečo ľudia vždy prídu, aj s deťmi. A deťom sa vždy dopraje a niečo kúpi, treba zabezpečiť dostatok stánkov s občerstvením a dobrotami. Stačí len „odkukať“ ideu úspešných podujatí ako je vinobranie: občerstvenie, zážitok, zábava, kultúra. Proste možnosť príjemne stráviť nezabudnuteľné chvíle a nebyť pritom hladný. Nemusí ísť o čisto komerčné ciele: sprievod v maskách, predaj „liečivých“ kameňov, či provizórne stany, kde vám vyveštia budúcnosť. Predávať môžu aj ozajstné babky bylinkárky liečivé čaje, na odbyt pôjdu aj zdravotne nezávadné ručne vyrezávané drevené hračky, medovníčky a aj výšivky starých materí. Skombinovať tradície a fantáziu, folklór a ilúziu. Prvý raz treba investovať do reklamy v médiách, potom to už pôjde samé. Treba sa však riadne pripraviť: záchytné parkoviská, zmena organizácie dopravy, mobilné WC, dostatok stánkov s občerstvením, dostatok smetných košov, lavičiek, čistenie obce každý večer sú samozrejmosťou. My Šenkvičania ten humbuk jeden víkend nejako zvládneme, veď mávame každoročne hody. Už len vybrať vhodný termín. P.S. A kompetentní si teraz povedia, keď je taká múdra, nech si to organizuje. :) Monika Adameková

Martinovi Jurajovi Kovačičovi Šenkvickému Obec Šenkvice a Miestny odbor Matice slovenskej v Šenkviciach pokračujú vo svojich zámeroch vzdať patričnú úctu významným šenkvickým rodákom. Prvý bol Gabriel Kolinovič Šenkvický, ktorého pamätná tabuľa je umiestnená na budove Kultúrneho a informačného strediska v Šenkviciach. Pri príležitosti 190. výročia úmrtia Martina Kovačiča Šenkvického (*9.11.1743 Šenkvice, + 1.12.1821 Budapešť), archivára, právnika, historika a pedagóga – profesora na Trnavskej univerzite, bude inštalovaná na jeho pamiatku počas Šenkvických hodov, presne však v sobotu 23.7.2011 o 15,30 hodine na budove Obecného domu na Chorvátskej ulici pamätná tabuľa. Napriek nemnohým historickým dokumentom, ktoré sú k dispozícii o tomto našom predkovi, vieme, že bol chorvátskeho pôvodu,

teda Slovan, narodil sa a prevažnú časť života žil v Šenkviciach na Slovensku a jeho činnosť pôsobila v podmienkach vtedajšieho Uhorska slovakizujúco. Na základe erbovej listiny kráľa Františka bol Martin Juraj Kovačič povýšený do šľachtického stavu v roku 1799 s právom používať ďalšie priezvisko Šenkvický. Máme informácie, že uhorská školská správa udeľovala istý čas medailu s jeho podobizňou úspešným abiturientom na uhorských gymnáziách. Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnia, okrem domácej reprezentácie na čele so starostom obce, predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD., hostia z Chorvátska, príslušníci slovenskej kultúrnej obce a predstavitelia štátnych orgánov a politických strán. Očakáva sa aj početná prítomnosť matičiarov a ďalších občanov obce. PhDr. Bc. Viliam Kukumberg, predseda MO MS

Spomienka na 45. výročie zriadenia a otvorenia Pamätnej izby

v Šenkviciach Píše sa júl 1966 – Šenkvické hody a 400 rokov od príchodu Chorvátov a znovuosídlenie našej obce. Zopár nadšencov na čele s pánom Jaroslavom Brzobohatým ml. sa rozhodli ukázať širokej šenkvickej verejnosti zbierku starých predmetov a priblížiť históriu a život v obci – sled rodov a osobností od príchodu Chorvátov. Keďže vtedajší pán farár Jozef Miklis a celý cirkevný zbor boli naklonení tejto myšlienke, rozhodli sa „Pamätnú izbu“ zriadiť v spodnej časti veže kostola, kde v dávnej minulosti

bývali miestni farári. Zbierky boli uložené a vystavené podľa zostaveného plánu. Významnú úlohu pri realizácii tejto myšlienky

zohral p. J. M. Dubovský, historik a archivár.

Izbu navštívilo niekoľko sto ľudí zo Šenkvíc aj z okolia. Exponáty tu boli vystavené až do odchodu pána farára Miklisa zo Šenkvíc. Aspoň touto cestou chcem vzdať hold a vďaku za obetavosť všetkým tým, ktorí duchovne povznášali život v Šenkviciach v minulosti. Všetci sú už v „nebeskej izbe“ a tí, ktorí z tých čias ostali, si pre vysoký vek už veľa nepamätajú. Tí, ktorí ste mladší a pamätáte si na tieto udalosti, napíšte nám svoje spomienky. S vďakou a úctou Mária Sklárová


STRANA 14 Tak ako k letu patrí slnko a prázdniny, tak slnko a pekné počasie patria ku kúpaniu. Kde sa dá počas letnej turistickej sezóny v Bratislavskom kraji okúpať a vyšantiť? V Bratislavskom kraji sleduje kvalitu vody na kúpanie Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. Predmetom sledovania sú umelé kúpaliská: Delfín, Krasňany, Tehelné pole, Zbojnička Rača, Kúpalisko Lamač, Rosnička, Kúpalisko MŠK Iskra Petržalka, Summer Club – Incheba, letné kúpalisko v Modre, letné kúpalisko v Malackách, letné kúpalisko v Častej, letné kúpalisko Pezinok-Sever a Aquathermal Senec a najvýznamnejšie prírodné vodné rekreačné lokality: Zlaté Piesky, Vajnorské jazerá, Veľký Draždiak, Slnečné jazerá v Senci, Ivanka pri Dunaji, Kuchajda, Čunovo, Rusovce – Candell, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská (z toho prvých päť jazier je sledovaných v rámci monitoringu EÚ). Kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa začína kontrolovať cca 2 týždne pre začiatkom letnej turistickej sezóny (LTS) a v priebehu sezóny v dvojtýždňových intervaloch. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie v závislosti od poštu návštevníkov a aktuálnej situácie. Kvalita vody na umelých kúpaliskách sa sleduje 1x mesačne a podľa aktuálnej situácie. Výsledky priebežných laboratórnych rozborov vzoriek vôd zo všetkých sledovaných prírodných

jazier i umelých kúpalísk sú vyhovujúce podľa platnej legislatívy. Letné kúpalisko v Častej zatiaľ ešte nepožiadalo o prevádzkovanie. Aktuálne výsledky monitoringu ako i štátneho zdravotného dozoru za príslušný kalendárny týždeň uverejňuje RÚVZBA na internetovej stránke úradu www. ruvzba.sk v sekcii Aktuality.

Nástrahy na kúpaliskách - vodou sa najčastejšie šíria pôvodcovia črevných nákaz, obvykle ide o gastroenteritídy, na kúpaliskách býva vyššia koncentrácia plesní a kvasiniek, ktoré vyvolávajú ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc - z vody sa do tela dostávajú mikroorganizmy rôznymi cestami – prehltnutím, vdýchnutím, cez spojivky a iné sliznice, cez poškodenú ale i zdravú kožu - premnoženie rias iba zhoršuje vzhľad vody a jej priehľadnosť, no zo zdravotného hľadiska však nepredstavujú riziko. Nebezpečnejšie sú sinice, ktoré môžu vyvolať u kúpajúcich sa vyrážky a alergické reakcie, preto pri prekročení limitu sa voda označuje ako nevhodná na kúpanie (premnoženie siníc môže naznačovať zeleno sfarbená voda). Je preto veľmi potrebné, aby si kúpajúci pred vstupom do vody všímal, či voda nemá zmenenú farbu, či nezapácha, či jej hladinu nepokrývajú plávajúce nečistoty.

rizika úrad nariadi opatrenia (úrad môže pristúpiť aj k sankciám až po zákaz prevádzky). Najbezpečnejšie je kúpanie na oficiálne prevádzkových kúpaliskách, ktoré sú pravidelne kontrolované orgánmi verejného zdravotníctva. Preto navštevuje kúpaliská s povolenou a kvalitnou prevádzkou a pred návštevou kúpaliska sa informujte o jeho aktuálnom stave.

Zásady, ktoré by ste mali dodržiavať Na prírodných kúpaliskách:

1. nevstupuje do neznámej stojatej či tečúcej vody, do vody ktorá na vás pôsobí odpudivo, do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami, do vodných plôch v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo zvieratá 2. do vody vstupuje postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu 3. rešpektujte značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy 4. nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo (labute, kačky)

Na umelých kúpaliskách:

1. pred vstupom do bazénu sa osprchujte a prejdite brodiskom 2. všimnite si farbu, zákal či zápach, resp. plávajúce znečistenia na hladine 3. nekúpte sa vo vode, ak zapácha po moči alebo výrazne po Ak zistíte podobné zmeny kvality chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité zelené povlaky, resp. vody, môžete sa obrátiť so sťažnosťou priamo na prevádzkovate- poškodené kachličky 4. nevstupuje do bazéna ak vieľa kúpaliska (FO, PO, obec, mesto te, že máte prenosné ochorenie alebo mestská časť), prípadne 5. rešpektuje výstražné značenia na RÚVZBA. V prípade zistenia hygienických nedostatkov a podľa pri bazéne závažnosti a miery zdravotného

Kvalita vody

6. Po každom kúpaní sa dôkladne osprchujte a čo najskôr sa prezlečte do suchého oblečenia! Podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je voda na kúpanie každá tečúca alebo stojatá voda alebo jej časť, ktorú využíva veľký počet ľudí na kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané. Prírodné kúpalisko je vyhradená prírodná vodná plocha a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením tvoriace neoddeliteľný celok. Niektoré vybrané prírodné kúpaliská, oficiálne nazývané vyhlásená voda vhodná na kúpanie, sú predmetom hodnotenia kvality vody Európskou komisiou. Neznamená to však, že ostatné prírodné kúpaliskách v SR nie sú vhodné na kúpanie. Kvalita vody na prírodných kúpaliskách musí vyhovovať požiadavkám, stanoveným nariadením vlády č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. Umelé kúpalisko je krytá alebo nekrytá stavba určená na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením. Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na umelých kúpaliskách podrobne upravuje vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. Okrem rozsahu a frekvencie vyšetrenia kvality vody stanovuje i požiadavky na vybavenie a prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk, ktoré je povinný prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečiť.

Mgr. Katarína Nosálová RÚVZ Bratislava

na prírodných a umelých kúpaliskách v Bratislavskom kraji


STRANA 15

Otvorené pivnice na sv. Urbana

Požehnanie viníc na sv. Urbana

Stavanie mája


STRANA 16

Prvé sväté prijímanie

Božie telo

Veteran ralley

Jánske ohne

Foto: Andrea Maluniaková, Katarína Nosálová, KIS


STRANA 17

Ockov kotlík

Víťazi vo váľaní suda: 1./ Ján Mäsiar , Bramonk 2./ Ľubomír Stránsky, Mladosť 3./ Milan Novák, Pozemný hokej

Foto: Katarína Nosálová

Víťazi vo varení gulášu: / zľava doprava / l./ Pozemní hokejisti , 2./ Cerovský kotlík, 3./ PZ Dolina 4./ Švagrovci , 5./ Ježibabini vnuci


STRANA 18

Divadlo o stvorení sveta Dňa 17. apríla 2011 k nám opäť zavítali mladí zo Združenia mariánskej mládeže v Nitre. Mali sme možnosť stretnúť sa s nimi už v roku 2008, keď nám zahrali divadlo Pollyanna. Tentoraz nám predstavili svoje tanečno-divadelné predstavenie Stvorenie sveta.

Po skvelom vystúpení s hlbokou duchovnou myšlienkou boli naši hostia pozvaní na malé občerstvenie. Neskôr sme sa s nimi rozlúčili dúfajúc, že sa pri podobnej príležitosti opäť stretneme. Veronika Bajnociová

Deň detí na ranči

Dňa 5. júna, v krásne slnečné popoludnie, sa konali v areáli Penziónu Ranč oslavy Dňa detí Ranča. Pripravený bohatý program nadchol nielen deti, ale i dospelých. Veď kto by sa nechcel povoziť na obrnenom transportéri, kabriolete či voze ťahanom koníkom? Ale- b o vidieť požiarnikov priamo v akcii pri hasení

horiaceho auta alebo výcvik psov kynológmi? A to nebolo zďaleka všetko. Krásne zdravotné sestričky ukázali deťom, ako poskytnúť prvú pomoc, aké číslo vyťukať na telefóne v prípade nehody, dospelým zase odmerali tlak. Detičky ukázali, aké sú šikovné v rôznych súťažiach, ako vedia recitovať, spievať a kresliť. Do sýtosti sa pohrali na preliezkach, húpačkách, zaskákali

si na trampolíne. Všetky deti dostali sladkosti a malý darček. A kto sa nebál, toho teta Katka zmaľovala na tvári tak, že ho vlastná mama nespoznala. Dámy zase „zmaľovala“ odborná vizážistka, takže tiež odišli domov s darčekom – skrášlené. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli spolu s deťmi zabaviť a stráviť nedeľu na Ranči. Veľká vďaka všetkým /P+K s.r.o., A. Strašifták, p. R oz b e s k ý, sestričky Lenka a

RECEPTÁRIUM

Martina Grancová

Už tu máme prázdniny, no ich príchod sme oslavovali skôr. Bol spojený aj s oneskoreným Dňom detí. A tak jedna obyčajná júnová sobota sa zmenila na krásnu a neobyčajnú. Mohla za to opekačka, ktorú sme mali na fare. Prišlo veľa detí a všetci sme sa vybláznili do sýtosti. Hrali sme oberanú, futbal, či myšku. Bolo to krásne popoludnie, ktoré sa dúfam, že zopakuje. Kristína Bilková

Tvarohová torta s čerešňami Ingrediencie:

lístkové cesto 50 g masla 2 tvarohy (termizované) 1 zlatý klas 2 vajcia 70 g práškového cukru 2 ks vanilkového cukru 50 g nastrúhanej bielej čokolády vykôstkované čerešne alebo višne

Postup: Alenka, K. Kučeriaková, B. Bartoš, Monika ako fotografka, p.Rybanská, požiarnici z Pezinka, ktorí nám pomohli pripraviť program pre deti i dospelých a stáli na tej opačnej strane – oni zabávali tých, čo sa prišli zabaviť.

Opekačka na fare

Lístkové cesto rozvaľkáme (nie úplne na tenko) a premiestnime do jemne vymastenej tortovej formy tak, aby pokrývalo dno aj boky, pričom môže mierne prečnievať cez okraj formy. Plnku pripravíme tak, že vymiešame maslo s práškovým cukrom, postupne pridáme tvaroh, vajíčka, nastrúhanú čokoládu, vanilkový cukor a Zlatý klas. Ako posledné do krému opatrne primiešame čerešne alebo višne. Plnku dáme na cesto, prečnievajúce okraje cesta cez ňu preložíme a pečieme pri teplote cca 180 °C. Upečenú tortu necháme vychladnúť a dozdobíme podľa chuti postrúhanou čokoládou, čerešňami alebo šľahačkou. Torta sa dá pripraviť aj z iného letného ovocia, napr. marhúľ, broskýň, ríbezlí... Dobrú chuť želá Natália Maneková

RECEPT NA DOMÁCU ZMRZLINU Niet nad domácu zmrzlinu! Príprava vám zaberie len niekoľko minút. Vyšľaháte dve šľahačky (500 ml), zľahka primiešate jedno salko a dáte do mrazničky. Ideálne je podávať zmrzlinu so sezónnym záhradným ovocím. Ríbezle, čučoriedky, maliny či jahody chutia skvele. Zručnejší môžu experimentovať s mletými lieskovcami či mandľami. Ak sa vám zmrzlina vydarí, dajte mi vedieť, aká bola. Mne sa totiž ešte nepodarilo ju zamraziť. Zjedla som tú dobrotu hneď po vyšľahaní :o) Monika Adameková


STRANA 19 Oci, mami, poďme aj dnes do divadla! Alebo príde divadielko za nami? Pod týmto názvom realizuje Materské centrum Adamko cyklus predstavení divadla MaKile pre deti vo veku od 1 roka. Predstavenia sa uskutočňujú v rámci projektu podporeného spoločnosťou Siemens, s.r.o. Prostriedky na projekt získalo občianske združenie Adamkovo – centrum detí, ktoré je prevádzkovateľom Materského centra. Detičky sa môžu tešiť na rozprávky o hadovi, neposlušnej sestričke, stratenej papučke, či lienke Kikilienke. Na jednotlivé predstavenia tematicky nadväzujú aj tvorivé dielne. Informácie o termínoch sú zverejňovené postupne na letáčikoch v priestoroch MC Adamko, alebo prostredníctvom e-mailu: mcadamko@gmail.com. Slávka Pinterová,MC Adamko

Čo sa chystá pre deti? Koncert Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho “DEŤOM” Občianske združenie Adamkovo – centrum detí organizuje pre šenkvické detičky koncert známej speváckej dvojice – Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho v sobotu 24. septembra 2011 o 17.00 v spoločenskej sále KIS.

Škôlkari mamičkám Skutočne sviatok, ktorý je jedinečný svojou dlhou históriou je Deň matiek. Každý by mal nájsť chvíľku pre svoju mamu, potešiť ju jedným slovom „ďakujem“ alebo kvetom, tak ako už dlhé roky sa píše v jednej pesničke: Viažem si kytičku v zelenom hájičku keď si ju uviažem mamke ju ukážem.

Škôlkarsky majáles Tak ako sa už v škôlke stalo pekným zvykom organizovať Majáles, nebolo inak i tento rok. Rodičovské združenie pri Materskej škole už po štvrtý krát usporiadalo dňa 6. mája 2011 zábavu rodičov detí a taktiež aj jeho priateľov v Kultúrnom a informačnom stredisku Šenkvice. O zábavu sa postaral DJ Martin. Ako každá zábava, aj táto mala tombolu, ktorá bola vďaka rodičom, ale aj sponzorom bohatá. Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli do tomboly (za všetkých spomenieme napr. Framipek, Hellinstal, predajňa mäsa Dušan Baša, Poľnohospodárske družstvo Šenkvice, záhradkárstvo Nováková, stavebníctvo Karbon, kaderníctvo NORA, BINI, Karpatská Perla, kvetinárstvo v COOP-e, Penzión Ranč – Martina Grancová, ale aj mnoho ďalších). Výťažok z predaja vstupeniek, ale aj tomboly pôjde na podporu detí Materskej školy. ĎAKUJEME!

Koncert je interaktívny, deti si zatancujú a zaspievajú spolu so Spievankou a Zahrajkom pesničky z DVD Spievankovo, ale aj iných CD. Predpredaj vstupeniek bude 13. až 16. septembra 2011 v priestoroch Materského centra Adamko v jeho prevádzkových hodinách. Bližšie info prostredníctvom e-mailu: mcadamko@gmail.com alebo na tel. 0903 642 975. Slávka Pinterová Monika Lichancová MC Adamko

HIP HOP junior Šenkvice Tanečná skupina ADT crew pôsobí pod Súkromným centrom voľného času v Modre od septembra 2008. V septembri 2010 sa otvoril v Kultúrnom a informačnom centre Šenkvice tanečný krúžok hip – hopu „ADT crew junior“ – deti od 5 – 10 rokov. Trénerkami sú tanečníčky ADT crew Simonka a Majka, ktorým patrí veľká vďaka. Počas svojej existencie, celoročných tréningov, trpezlivosti tréneriek sa stihli pripraviť na koncoročnú show. Konala sa v Kultúrnom dome Modra za účasti českých hip – hopových hviezd. Deti svoju vytrénovanú choreografiu predviedli pred veľkým publikom s veľkou gracióznosťou. Svoje vystúpenie taktiež predvedú i na domácej pôde – na Šenkvických hodoch. Monika Lichancová

Toto je kytička z malého hájička pre teba, mamička kus môjho srdiečka. Dňa 8.5.2011sa pri tejto príležitosti v Kultúrnom a informačnom stredisku konal program detí Materskej školy, ktoré svojimi básničkami, pesničkami a tančekmi poďakovali svojim mamám, starým mamám a uctili si ich. Poďakovať treba aj pani učiteľkám za trpezlivú prácu pri nacvičení vystúpení detí. I keď sú niektoré kroky detí na javisku prvé a nesmelé (ale to je to krásne), postupne sa pod vedením svojich učiteliek naučia všetko potrebné. Monika Lichancová

Škôlkari a MDD Dňa 1.6.2011 sa škôlka nachvíľu stala neobývaná. Deti, panie učiteľky, upratovačky, ba i kuchárky sa vybrali sláviť krásny Deň detí. Pýtate sa kam? Predsa do prírody. Slniečko v tento deň prialo a preto sa rannou prechádzkou s ruksačikmi na pleciach vybrali na neďaleký ranč. Nálada bola veselá po ceste, ale i po príchode na ranč, kde na deti čakali zvieratká (koníky, sliepočky, zajačiky, prasiatka). Každé zvieratko vyčarilo na tvári dieťaťa úsmev :) Interaktívne a veselé predstavenie výcviku psov predviedol pán Bartoš. Panie učiteľky pripravili pre deti rôzne súťaže a zábavné hry, po ktorých sa detičky posilnili a podaktoré si aj v prírode oddýchli. Krásny deň, pestrý deň, veselý deň – takto sa dá opísať tohtoročný Deň detí našej Materskej školy. Už teraz sa tešíme na budúci rok. Monika Lichancová


STRANA 20

Posledné zvonenie v školskom roku 2010/2011 Posledné zvonenie, posledné podania rúk a objatia, slzy a radosť. Lúčili sme sa so školským rokom 2010/2011 a 30 deviatakmi, ktorí budú po prázdninách pokračovať na stredných školách. Niektorým práve uplynul ich prvý školský rok a našim deviatakom zas ten posledný v našej škole.

Sandtnerová Patrícia – 12. miesto 7. ročník – Petráš Daniel – 6. miesto, Godovičová Alžbeta – 9. miesto 8. ročník – Brindžák Patrik – 6. miesto (úspešný riešiteľ), Hanúsková Vanesa – 12. miesto 9. ročník – Krajčík Šimon – 2. miesto (úspešný riešiteľ a postup na krajské kolo)

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili mnohých súťaží, olympiád a rôznych ďalších akcií.

Dejepisná olympiáda Aj na okresnom kole dejepisnej olympiády získali naši žiaci dobré umiestnenie. Kategória 8. ročník – Vanesa Hanúsková – 5. miesto, Barbora Bilková – 7. miesto Kategória 9. ročník – Šimon Krajčík – 4. miesto, Viktor Gaško – 16. miesto

OLYMPIÁDY Olympiáda v nemeckom jazyku Na Gymnáziu v  Modre sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala Marianna Kollárová, ktorá obsadila pekné 3. miesto.

Motívy bolo možné čerpať z Prvej knihy Samuelovej a z Lukášovho evanjelia. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže a v 5. kategórii získali Petra Červenková 1. miesto a Martina Blinková 3. miesto. UMELECKÉ SÚŤAŽE Šaliansky Maťko V  okresnom kole súťaže v  prednese povestí nás reprezentoval Henrich Huďo a obsadil 1. miesto. Hviezdoslavov Kubín V súťaži v prednese poézie a prózy obsadil Henrich Huďo 3. miesto.

Olympiáda v anglickom jazyku Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 5. – 7. ročník reprezentoval našu školu Saša Madacki, ktorý obsadil 5. miesto. V kategórii 8. – 9. ročník reprezentoval našu školu Patrik Brindžák, ktorý obsadil 6. miesto. Chemická olympiáda Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády, do ktorého sa zapojilo 5 žiakov. Vypracovávali rôzne úlohy a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi /max. 40 b/ a postúpili na obvodné kolo. Fialová Claudia – 22 bodov, Galanová Veronika – 21 bodov, Korič Igor – 18 bodov, Ožvold Marek – 17 bodov, Krajčík Šimon – 16 bodov. Obvodné kolo chemickej olympiády sa konalo na Základnej škole v Modre. Našu školu reprezentovali títo žiaci – Ožvold Marek (úspešný riešiteľ) a Galanová Veronika. Geografická olympiáda Obvodné kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo vo Svätom Jure. Našu školu reprezentovali títo žiaci: 5. ročník – Nemčovič Michal, Braun Lukáš 6. ročník – Madacki Saša, Sandtnerová Patrícia 7. ročník – Petráš Daniel, Godovičová Alžbeta 8. ročník – Brindžák Patrik, Hanúsková Vanesa 9. ročník – Krajčík Šimon – postup na krajské kolo Výsledky: 5. ročník – Nemčovič Michal – 8. miesto, Braun Lukáš – 9. miesto 6. ročník – Madacki Saša – 11. miesto,

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Novodobo so Shakespearom V tomto školskom roku sa už po jedenástykrát konala súťaž v prednese prózy, poézie a piesne v anglickom jazyku pod názvom Novodobo so Shakespearom. Táto súťaž sa konala v Pezinskom kultúrnom centre a z našej školy sa jej zúčastnili tieto žiačky z 8.A triedy – Vavreková, Figurová, Prikrylová.

Výtvarná Modra Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre vyhlásilo výtvarnú súťaž pod názvom Výtvarná Modra – Viera Kraicová. Aj naša škola sa pod vedením p. uč. Ulickej zapojila do tejto súťaže a z našich žiakov, ktorí zaslali výtvarné práce uspela Jana Sifková zo 7.B ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE a umiestnila sa na 2. mieste v  kategórii – žiaci základnej školy. Pozemný hokej Športový klub v  Šenkviciach, oddiel 58. ročník súťaže Európa v škole pozemného hokeja sa v dňoch Výtvarné práce: Patrik Dugovič – čestné 3.2. – 7.2.2011 zúčastnil Medzinárodného uznanie turnaja v pozemnom hokeji v Poľsku. Tohto turnaja sa zúčastnili aj žiaci našej školy Požiarna ochrana očami detí – výtvarná – Marek Baksa, Milan Červenka, Adrián súťaž Ševčík, Filip Hýll, Adrián Augustinič, Výsledky: Libáriková /4.A./ - 1. miesto, Fitz Daniel Petráš, Stanislav Dobrovič a Peter /5.A./ - 1. miesto, Červenková /7.A./ Fitz. 3. miesto, Petríková /5.A./ - 2. miesto Výtvarná súťaž „Biblia očami detí“ Organizačne ju zabezpečujú jednotlivé DKÚ. V školskom roku 2010/2011 zo zaslaných 326 prác žiakov zo 45 škôl bolo vyhodnotených 41 prác.

Lyžiarsky kurz Naša škola v dňoch 3.2. – 9.2.2011 pripravila pre žiakov 7. – 9. ročníka lyžiarsky kurz, ktorý prebiehal na Zochovej chate.  


STRANA 21

Posledné zvonenie v školskom roku 2010/2011 Vybíjaná – dievčatá V okresnom kole vo vybíjanej získalo družstvo dievčat 1. miesto. Školu reprezentovali – Nováková Tatiana, Maderičová Natália, Gašková Laura, Fraňová Simona, Žilinská Kristína, Krajčová Nina, Hrabovská Michaela, Nemcová Monika, Heribanová Frederika, Pálfiová Simona, Preverčíková Zuzana, Chytilová Barbora, Nováková Dajana, Figurová Natália. Branný viacboj Na ZŠ v Budmericiach sa konalo obvodné kola branného viacboja. Súťažilo 10 družstiev. Družstvo v zložení Červenka Denis, Nováková Dajana, Radakovič Michal získalo  2. miesto a postup na krajské kolo, na ktorom obsadili 4. miesto. V súťaži jednotlivcov obsadil Denis Červenka 2. miesto. Na Majstrovstvách SR v  brannom viacboji družstvo v  zložení Červenka Denis, Nováková Dajana, Radakovič Michal získalo 2. miesto. Červenka Denis získal v kategórii jednotlivci 1. miesto.

Turnaj žiakov v malom futbale na umelej tráve Žiaci sa zúčastnili futbalového turnaja o pohár BSK. Turnaj sa konal na umelej tráve na ZŠ v Senci. Účastníkmi turnaja bolo družstvo zo žiakov 5. - 6. ročníkov. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Baksa Marek, Blinka Vladimír, Červenka Milan, Dugovič Tomáš, Šebo Juraj, Somorovský Daniel, Šebesta Samuel, Dugovič Denis. Súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ sa zúčastnila aj Krajskej súťaže školských družstiev základných a stredných škôl v streľbe zo vzduchovej pušky. Cieľom súťaže je kvalitná príprava na školské Majstrovstvá SR a oživenie záujmu mládeže o športové využívanie voľného času a vyhľadávanie talentov v športovej streľbe pre vekové kategórie mládeže. Našu školu reprezentovali títo žiaci – Červenka Denis, Nováková Dajana, Radakovič Michal a obsadili 2. miesto.

Halový futbal – st. žiaci Mladý záchranár Obvodné kolo – 1. miesto, Okresné kolo – V obvodnom kole súťaže Mladý záchranár 1. Miesto, Krajské kolo – 7. miesto. CO našu školu reprezentovalo družstvo Ľahká atletika Ožvold Marek – beh na 60 m – 1. miesto a postup na krajské kolo. Ožvold Marek – beh na 1000 m – 1. miesto a postup na krajské kolo, na ktorom získal 1.miesto a postup na celoslovenské kolo. Bihal Lukáš – beh na 1000 m – 2. miesto. Vrček Kevin – kriketka – 3. miesto. Hurban Marek – kriketka Slezák Jozef – kriketka

v zložení Tomáš Ulrich, Róbert Röth, Dominika Čambálová, Tatiana Nováková. MATEMATICKÉ SÚŤAŽE Obsadili 3. miesto a postúpili na krajské kolo. Klokan Dňa 21.3.2011 sa žiaci 1. a 2. stupňa Mini footbll cup zúčastnili matematickej súťaže KLOKAN. Dňa 9.6.2011 sa naši žiaci zúčastnili Tento prvý jarný deň priniesol okrem pod vedením p. uč. Horváta a  p. uč. slnečných lúčov do 1290 slovenských škôl Ulického futbalového stretnutia aj radosť z počítania klokanovských testov. v Slovenskom Grobe. Naše futbalové Matematický klokan je medzinárodná mužstvo obsadilo 1. miesto. Zloženie matematická súťaž pre žiakov základných a tímu – Lukáš Olšinský, Ján Klamo, Tomáš stredných škôl. Aj naša škola sa zapojila do Kolčák, Tomáš Ulrich, Marek Ožvold, Martin riešenia rôznych matematických úloh. Prídala, Igor Korič, Jozef Harušťák. Igor Korič získal titul „najlepší strelec“. Pytagoriáda Školského kola Pytagoriády sa zúčastnilo

82 žiakov a po vyhodnotení výsledkov postúpili títo žiaci do okresného kola: 3. ročník – Tomáš Hanák, 5. ročník – Lukáš Braun, Andrej Horáček, Barbora Hanáková. 6. ročník – Saša Madacki – získal 4. miesto, František Ožvald, Tatiana Nováková, 7. ročník – Alžbeta Godoviččová, Henrich Huďo, 8. ročník – Vanesa Hanúsková. INÉ Výchovný koncert Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili výchovného koncertu Ako sa stratili činely. Je to hudobná rozprávka o tom, ako vďaka nezáujmu ľudí skončili činely a iné hudobné nástroje v najtmavšom kúte v sklade. Jedného dňa ich našli myšky, nástroje ožili a vyrozprávali svoj vlastný príbeh. S pomocou detí sa tak vydávajú nepoznanou rozprávkovou cestou ich znovuobjavovania. Dopravná výchova Triedy 3.A. a 3.B. sa zúčastnili prednášky na tému Pravidlá pre účastníkov cestnej premávky. Žiaci sa oboznámili s pravidlami cestnej premávky, ktoré musia dodržiavať nielen ako chodci, ale i ako cyklisti (semafor, dopravné značky, cestná premávka riadená policajtom). Žiaci videli názorné ukážky a mnohé veci si vyskúšali i prakticky. Dozvedeli sa taktiež, ako má byť vybavený bicykel a čo je potrebné pre cyklistov. Správaj sa normálne – zapojenie sa do projektu v spolupráci s  políciou pre žiakov 5. Ročníka. Výstavy – Deň výživy, Medzinárodný deň zvierat, Výstava ovocia a zeleniny, Tekvice a strašiaci. Ďalšie akcie: Športový poldeň, Detský čin roka, Mikuláš, Karneval, Školský ples, Koncoročná akadémia, Deň narcisov, účelové cvičenie a didaktické hry a iné. EXPERT Expert geniality schow je populárna celoslovenská súťaž pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ a študentov ročníkov stredných škôl a osemročných gymnázií. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Je to jedinečná súťaž, ktorá zahŕňa viacero predmetov – angličtinu, dejepis, informatiku, rôzne druhy umenia, zemepis, biológiu, fyziku a chémiu. Žiaci v nej majú šancu uspieť, pretože si vyberajú dve súťažné témy, ktoré sú im blízke. Do 4. ročníka súťaže v školskom roku 2010/2011 sa zapojilo 9036 žiakov zo 425 škôl z celého Slovenska. Žiaci našej školy, ktorí získali oprávnenie používať čestný titul sú – Ján Klamo – Expert na Svet umenia, Dávid Hečko – Expert na Bity, Bajty a Vladimír Bacigál – Expert na Bity, Bajty a Expert na Anglický jazyk.


STRANA 22 INFORMATICKÉ SÚŤAŽE Taktik je moderný typ medzinárodnej súťaže. Už po 2. rok sa do tejto súťaže zapojili aj žiaci z našej školy. Taktik výzva je obrovská zábava a prebiehala na počítačoch v škole. Súťaž obsahovala 10 rôznych typov otázok, identifikovali fotky svetových miest, označovali známe osobnosti, odhadovali letopočty a mnoho ďalších otázok. Žiaci ukázali aké majú všeobecné vedomosti, ako poznajú Zem a históriu. iBOBOR Žiaci 6.A. 7.A a 7.B sa zapojili do internetovej súťaže pod názvom iBobor. Je to súťaž, ktorá vznikla v Litve v roku 2004 a odvtedy sa rozšírila do ďalších európskych krajín. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila po prvýkrát a žiaci súťažili s veľkým nadšením. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Počas súťažného dňa žiaci obdržali prihlasovacie údaje a v priebehu 40 minút vypĺňali on-line test pozostávajúci z 15 otázok / 5otázok jednoduchých, 5 otázok stredne náročných a 5 ťažkých/. ŠKOLA V PRÍRODE V školskom roku 2010/2011 sa uskutočnila ŠvP v Hornej Vsi pri Partizánskom. Prebiehala od 15.4.2011 do 20.4.2011 a zúčastnilo sa jej 82 detí z prvého stupňa. Škola v prírode bola na veľmi dobrej úrovni. Deti mali kluby, ktoré navštevovali každé popoludnie – lezeckú stenu, strelecký,

tanečnú revolúciu, počítačový, jazda na koni, štvorkolky, výroba šperkov, rybolov. Večerný program mali deti vyplnený spoločenskými podujatiami – voľba miss, mister, tipovačka, zábavné tance. Usporiadaný bol aj karneval. Každý večer sa deti mohli zúčastniť diskotéky alebo kina. Jeden deň sme uskutočnili celodenný výlet do Bojníc. Navštívili sme ZOO a Bojnický zámok. SUPERCHYTY Žiaci 5. ročníkov sa zúčastnili nahrávania výchovno-zábavnej relácie Superchyty v Slovenskej televízii. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach a nakoniec zvíťazili. Projekt – Modrá škola – v spolupráci s BVS sa žiaci zapájali do vedomostnej súťaže zameranej na vodu a pitné zdroje. Najvyšší počet bodov v tejto súťaži získala Claudia Fialová. MDD Na Slovensku sa tento deň oslavuje od roku 1952 a myšlienka oslavovať ho vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku 1952. Deklaráciu, ktorá sa zaoderala chudobou, detskou prácou a inými otázkami týkajúcimi sa detí schválilo vyše 50 zástupcov krajín. Aj na našej škole sa tento deň oslavovalo. Každá trieda si pripravila vlastný program podľa svojich predstáv. Niektorí športovali, navštívili detské ihrisko na Ranči, hrali futbalový turnaj. Ďalší žiaci navštívili plaváreň v Galante a filmové predstavenie v Bratislave. Deti v ŠKD mali príjemné

popoludnie v spoločnosti kynologického klubu zo Šenkvíc. Členovia so svojimi psíkmi im predviedli zaujímavé činnosti a deti sa mohli so psíkmi aj pohrať. Školský klub detí                Deti sa zapojili do súťaže „Zvieratká“ v spolupráci s Centrom voľného času v Pezinku. Ako kolektív sa umiestnili na 10. Mieste. V spolupráci s Centrom voľného času v Pezinku sa žiaci zapojili aj do projektu „Vymysli krátky príbeh o drakoch“. Žiaci sa zapojili do súťaže Všetkovedko. 8 detí získalo titul Všetkovedko, 12 detí získalo titul Všetkovedko učeň. Najlepší riešitelia boli Ján Samuel Bočko a Natália Maderičová. V  decembri deti vydali klubový časopis KLUBÁČIK. Na jar sa zapojili do výtvarnej súťaže v spolupráci s Centrom voľného času v Pezinku pod názvom Moje prvé leporelo – Alexandra Hurajtová obsadila 2. miesto. V spolupráci s Ministerstvom obrany prebehla výtvarná súťaž „Vojaci“. Počas 1. týždňa letných prázdnin panie vychovávateľky pripravili pre deti denný tábor s  množstvom aktivít – výlet na Biofarmu Stupava,   filmové predstavenie, turistickú vychádzku na Veľkú Homolu, či návštevu ZOO.               Je koniec školského roka a  začínajú prázdniny. Brány školy sa symbolicky zatvárajú na krásne 2 mesiace, ktoré znamenajú pre naše deti viac voľnosti, viac pohybu, viac nových zážitkov, letné lásky, slnenie, kúpanie. Všetkým prajeme, aby sa ich vytúžené predstavy splnili. Mgr. Janka Tomašovičová

Hurá na prázdniny ...

Dôležité upozornenie! POZOR! POZOR!

POSLEDNÉ ZVONENIE

Vážení rodičia, prosím venujte pozornosť tomuto závažnému upozorneniu! Pred niekoľkými dňami sme s pracovníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru v Pezinku riešili hlásenia občanov, ktorí nás upozorňovali na neznámeho muža, pohybujúceho sa po Šenkviciach a lákajúceho deti do auta. Žiadame Vás preto, vážení rodičia, aby ste venovali zvýšenú pozornosť ochrane Vašich detí. Prosíme Vás, upozornite Vaše deti, aby cudziu osobu nikam nenasledovali a nereagovali na žiaden návrh. P eter Červenka, zástupca starostu


STRANA 23

Školský rok 2010/2011 v Obecnej knižnici G. Kolinoviča V uplynulom školskom roku pripravila Obecná knižnica v spolupráci s Občianskym združením Adamkovo, Materskou školou na Hornej ul. a Základnou školou Šenkvice niekoľko podujatí pre deti v každom veku, ktoré boli zamerané na podporu čítania a propagáciu knižnice. Ich cieľom bolo: - zvýšenie záujmu detí o knihy a čítanie, ako na stále obľúbený spôsob trávenia voľného času - o budovanie čitateľských návykov, pretože čítanie je jazyková činnosť, ktorá sa rozvíja používaním v praxi - upozornenie rodičov na dôležitosť čítania deťom od najmenšieho veku, pretože oni sú prvými učiteľmi svojich detí, ktoré najlepšie učia tým, keď im idú dobrým príkladom. Pre deti predškolského veku sme v spolupráci s občianskym združením Adamkovo pripravili cyklus čítaní pre najmenších pod názvom „Čítajme si spolu“. V krátkom, desaťminútovom čítaní, sa deti zoznamovali s hrdinami ľudových rozprávok. Aj deťom predškolského veku v MŠ n a Hornej ulici sme pripravili cyklus dialogizovaných čítaní ľudových rozprávok pod názvom „Rozprávkové dopoludnie“. Toto čítanie bolo zamerané na udržanie pozornosti pri čítaní, prácu s prečítaným textom a tiež na vybudovanie si vzťahu k ľudovým rozprávkam a k hodnotám, ktoré obsahujú. Sériu hlasných čítaní uzatvára „Popoludnie s rozprávkou“ v školskom klube na Základnej škole. Každý mesiac sa naši prváci oboznámili s novými knihami súčasných autorov prostredníctvom krátkej ukážky. Po nej nasledovala práca s obrázkami alebo textom a na záver deti vytvorili ilustráciu k prečítanému textu. Na podporu čítania boli zamerané aj ďalšie aktivity pripravené pre jednotlivé ročníky Základnej školy. Pre prvákov sme pripravili dopoludnie s rozprávkou „Ako išlo vajce na vandrovku“ pod názvom „My už vieme

čítať“, druháci sa v zážitkovom čítaní zoznámili s knihou P. Gajdošíka „Zverinec na siedmom poschodí“. Svoje vedomosti o ľudových rozprávkach si tretiaci overili v kvízoch testoch a súťažiach pod názvom „Dopoludnie s ľudovou rozprávkou“. Naši štvrtáci sa už po tretíkrát zapojili do medzinárodnej akcie plnej čítania, súťaží, hier a zábavy – „Noc s Andersenom“. Na „Stretnutí s povesťou“ si piataci otestovali svoje vedomosti o slovenských ľudových povestiach. Pre šiestakov sme pripravili obľúbené večerné „Strašidelné čítanie“, na ktorom okrem čítania strašidelných príbehov nechýbali ani zábavné kvízy, hádanky a súťaž o najstrašidelnejšiu masku. Tieto aktivity uzatvára „Literárny milionár“, na ktorom žiaci siedmych tried súťažili o najlepšie kolektívne vedomosti z literatúry. Okrem týchto podujatí pripravila knižnica v rámci mesiaca knihy hodiny informačnej výchovy pre 19 tried materskej a základnej školy. Žiaci prvého stupňa si nové vedomosti o knižnici a literatúre overili v krátkych testoch a rôznych súťažiach. Na záver stretnutia sa deti formou zážitkového čítania zoznámili s knihami „Haló, haló, pani mačka“, „Guľko Bombuľko“, „Hľadám lepšiu mamu“, „Naša mama je bosorka“, „Môj anjel sa vie biť“. Samozrejme, nezabudli sme ani na súťaže. Pre žiakov Základnej školy sme vyhlásili obecnú súťaž „Čítam, čítaš, čítame“, ktorá trvala od septembra 2010 do februára 2011 a súťaž o najlep šieho detského čitateľa v roku 2010. S tretiakmi sme sa prvýkrát zapojili do celoslovenskej súťaže „Čítame s Osmijankom“, ktorú o rganizuje nezisková organizácia Osmijanko a už tretí raz sme sa zúčast- nili „Čitateľského maratónu“, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Pri čítaní kníh Gabriely Futovej „Naša mama je bosorka“ a „Chlapci padli z višne a dievčatá z jahody“ sa vystriedalo 92 detí z deviatich tried Základnej školy Šenkvice, čím sme prekonali minuloročný rekord o dvadsať detí.

Program našej obecnej knižnice svedčí o tom, že môže napomáhať deťom budovať si pozitívny vzťah ku knihe a hodnotám, ktoré prináša, nemôže však nahradiť nezastupiteľnú úlohu rodičov v tomto procese. Žiaľ, podľa štatistických údajov rodičia na Slovensku čoraz menej čítajú svojim deťom. Svedčí o tom nielen klesajúci predaj detskej literatúry, ale aj veľký nárast prípadov detí so špecifickými poruchami učenia. Ak chcete naučiť svoje dieťa pravidelne čítať, vezmite ho do knižnice. Ak nechcete, aby vaše dieťa vysedávalo pred televíziou alebo počítačom, vezmite ho do knižnice. Nemusíte nakupovať pre svoje dieťa nové knihy vo veľkom, vezmite ho do knižnice. Je dokázané, že deti, ktoré od útleho veku čítajú so svojimi rodičmi, dosahujú optimálny duševný vývin, majú lepšie výsledky počas štúdia, sú samostatnejšie, viac čítajú a majú radi čítanie. Ľudia odmalička vedení k čítaniu dlhšie a úspešne študujú, získajú viac diplomov, sú dlhšie zamestnaní, nemajú existenčné problémy. Na záver chcem poďakovať všetkým pedagógom základnej a materskej školy, ktorí priviedli deti do knižnice, za ich aktívnu spoluprácu, bez ktorej by sa tieto podujatia nemohli uskutočniť. Silvia Mišunová

Obecná knižnica G. Kolinoviča Občianske združenie ADAMKOVO pozýva deti a ich mamičky na

Čítanie pre  najmenších 

29.septembra   „Ako išlo vajce na vandrovku“ 27.októbra „ Máša a medveď“  24.novembra „Maťko pytliak“ 15.decembra   „Bubon“ 

10,30hod.– 11,30hod. 


STRANA 24

Za úspechmi modranskej „vinárky“ sú aj Šenkvičania Malokarpatské vinohradníctvo má svoje regionálne zvláštnosti, zaujímavý sortiment, prekvapujúcu kvalitu vín a dlhú a bohatú agrárnu kultúru. Prvé písomné zmienky o pestovaní viniča sú až zo 14. storočia. To však už príjmy z predaja vína tvorili základ nielen modranskej, ale i šenkvickej ekonomiky. Vrchol vinárstva okolia Modry nastal v 16. a 17. storočí, keď turecká armáda blokovala obchodné cesty v južných častiach Uhorska. Nielen v minulosti bola oblasť vinárstva zaujímavá, ale čoraz viac ľudí dokáže oceniť kvalitu dobrého vína hlavne v súčasnosti. Ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, kto nám bude vyrábať kvalitné a dobré víno, keď naši starší odborníci už medzi nami nebudú? O vzdelávanie odborníkov sa v súčasnosti stará jediná Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska na Slovensku, ktorá sídli v Modre a onedlho oslávi 130. výročie jej založenia. Vychádzajú z nej odborníci na víno a sú to samí šikovní ľudia, čo dokazujú aj mnohé akcie, na ktorých sa škola zúčastňuje. Veď len prednedávnom sa na významnej akcii Winefest v Bratislave, zúčastnili žiaci tejto školy a medzi nimi aj šikovná študentka zo Šenkvíc – Tatiana Strašiftáková, ktorá robí nielen škole, ale aj Šenkviciam dobré meno. Veď posúďte sami, nie je na fotke očarujúca? Na škole učia tiež dvaja profesori zo Šenkvíc, Ing. Anna Kukumbergová a Ing. Boris Bartoš, ktorí vychovávajú budúcich vinohradníkov. Perspektívu vinárstva dokladá aj novozaložený odbor somelierstvo, o ktorý je veľký záujem. Ing. Monika Kišová

SENIORKY PROMOVALI

Púť do Marianky

V jeden takmer letný deň, presnejšie 21.5.11, bola mládežnícka púť v Marianke. A deti s mladými zo ZŠ Šenkvice, ale aj zo Združenia Marianskej mládeže (ZMM) tam nesmeli chýbať. Možnosť ísť nám vybavila pani katechétka.

Dňa 27.4.2011 absolvovali študenti Akadémie tretieho veku v Pezinku po skončení dvojročného štúdia slávnostné promócie v pezinskom Kultúrnom centre. Nechýbali medzi nimi ani štyri úspešné šenkvičanky .

Po príchode nás kompetentní zaregistrovali. Každý dostal hlinenú pamätnú medailu a malý darček. Chvíľu sme počúvali detský zbor, ktorý práve spieval a potom sme si šli urobiť krížovú cestu. Prežili sme s Kristom jeho utrpenie. Neskôr deti chodili po rôznych stanovištiach i brali vodu. Po presune späť k registračnému stanu každý dostal obed. Keď sme sa už všetci najedli, tak starší zo ZMM chodili s deťmi po areáli. Niektorí boli nakupovať, iní sa zase vozili na koňoch alebo sa len tak jašili. O 14:00 bola svätá omša, celebrovali ju kňazi, ktorí prišli so svojimi deťmi. No hlavným bol biskup Orosch. Týmto duchovným zážitkom bol ukončený krásny deň prežitý v spoločenstve detí a mladých ľudí.

Kristína Bilková


STRANA 25

Predstavujeme:

Kynologický klub BRAMONK Šenkvice

Chcete poradiť pri správnom výbere šteniatka? Neviete, ako máte správne ošetrovať svojho štvornohého miláčika? Potrebujete odborný výcvik svojho domáceho strážcu? Váš psík si nechce navyknúť na obojok? Organizujete nejakú akciu a chcete predviesť ukážku výcviku psov? Ak si kladiete tieto otázky a neviete na ne zodpove-

dať, k dispozícii je Vám Kynologický klub BRAMONK Šenkvice. S akýmkoľvek problémom s vašim psíkom kontaktujte: BRAMONK.SK – Branislav Bartoš Zapotok 112, Šenkvice 0905 / 401 437 alebo 0948 / 401 437 bartos@bramonk.sk www.bramonk.sk ZS

Posielajte nám staré šenkvické recepty v našom nárečí! Milí šenkvičania, alebo presnejšie milé šenkvičanky – šenkvické gazdinky! Členovia Komisie kultúry a cestovného ruchu sa rozhodli vydať brožúrku s typickými šenkvickými receptami v šenkvickom nárečí, ktorá by bola doplnená nárečovým slovníkom. Ku každému receptu by naši vinári odporučili vhodné šenkvické vínko. Cieľom tohto navrhovaného projektu má byť propagácia obce a gastronómie našich predkov s podporou rozvoja cestovného ruchu v obci. Preto, ak máte doma nejaké zaujímavé recepty, zdedené po starých mamách, či prababkách a chcete sa s nimi podeliť, pošlite ich k nám do redakcie Šenkvičana a pomôžte nám zozbierať gastronomické špeciality našej obce a my sa postaráme, aby boli navždy uchované v písomnej forme aj pre budúce generácie. Kontakt na nás: senkvican@senkvice.org alebo ich môžete nechať rukou písané v obecnej knižnici. Ondrej Somorovský ml., predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu

Tematické výstavy fotografií pokračujú Kultúrne a informačné stredisko v Šenkviciach pripravuje ďalšiu výstavu fotografov –amatérov na tému záhrady, deti a zvieratá vo fotografii. Neodkladajte Vaše fotoaparáty počas leta, fotografujte a vystavujte u nás! Vernisáž výstavy sa uskutoční v novembri 2011, fotografie môžete priniesť do kancelárie KIS do polovice októbra 2011. P. Javorková, KIS

Požehnanie vín na sviatok sv. Urbana V nedeľu, 29. mája 2011, ktorá bola najbližšia po sviatku sv. Urbana (25. mája), ako každý rok, požehnal vdp. dekan Michal Pokopec pri soche sv. Urbana za Šenkvicami vinice, aby priniesli bohatú úrodu a bol z nich dostatok dobrého vína. Požehnanie bolo spojené aj s degustáciou tohtoročných vín. Atmosféru spríjemnila dychová hudba Šenkvičnka. O živote sv. Urbana vieme len veľmi málo. Bol pápežom v rokoch 223 – 230 a zomrel mučeníckou smrťou. Nie je ani známe, prečo je práve jeho osobnosť spájaná s vínom a vinicami. Napriek tomu sa teší na Slovensku veľkej úcte, o čom svedčia jeho početné sochy v slovenskýh viniciach, niekde sú mu zasvätené aj kaplnky, ku ktorým v čase jeho sviatku chodievajú procesie. Sv. Urban je ochrancom vinárov, vína a vinohradníkov. Michal Litavský


STRANA 26

Putovanie za vínom Na pozvanie starostky moravského mestečka Velké Bílovice Marie Vlkovej navštívila delegácia občanov Šenkvíc zaujímavé podujatie nazvané „Ze sklípku do sklípku“. Členovia delegácie, ktorými boli poslanci miestneho zastupiteľstva, vinári, športovci, členovia komisií OZ a vedenie obce, mali možnosť v sobotu, 2. apríla 2011 navštíviť naše družobné mestečko, pozrieť si 47 otvorených pivníc a ochutnať moravské vína. Zároveň mohli zbierať skúsenosti a inšpirácie a porovnávať toto podujatie s podobným, ktoré sa koná v našom kraji pod názvom „Otvorené pivnice na MVC“. Velké Bílovice sú známe ako mesto ľudových tradícií, vína a ovocia a potvrdila to aj táto akcia, na ktorej padol rekord v návštevnosti – zúčastnilo sa jej 5 052 registrovaných návštevníkov a vypilo sa 9000 fliaš výborného moravského vínka. Blahoželáme našim družobným partnerom k zorganizovaniu tohto vydareného podujatia. Možno aj u nás by sa našlo niekoľko pivničiek s dobrým „šenkvickým“, v ktorých by sme sa v niektorý jesenný deň stretli, porozprávali sa, ochutnali, pochválili, kúpili si nejakú fľaštičku a zistili by sme, že naše vínka patria k tým najlepším v Malokarpatskej oblasti. Ak sme vzbudili Váš záujem a ste majiteľom vinice a pivničky a chceli by ste sa do takéhoto podujatia zapojiť – neváhajte, prihláste sa čím skôr v KIS, aby sme už v túto jeseň – alebo prípadne na jar mohli začať! F. Šarmírová, KIS

Country paráda

Po vlaňajšom úspešnom nultom ročníku sme sa v sobotu, 28. mája 2011 tešili na 1. ročník Šenkvickej country parády. Žiaľ, počasie nám vôbec neprialo a preto sme podujatie, ktorého čaro spočíva práve v tom, že sa odohráva po holým nebom, museli presunúť do veľkej sály KIS. Mnohých priaznivcov tohto žánru to našťastie neodradilo a prišli si vypočuť koncerty kapiel hrajúcich country a trampské piesne. Svoje umenie na pôde KIS Šenkvice predviedli country skupiny: Modrí jazdci z Modry, Samorast zo Šenkvíc, Plamene

z Bratislavy a Premeny zo Šenkvíc. Po koncerte každej skupiny nasledovali tanečné vstupy skupiny Arizona. Osem tanečníc v zaujímavých country kostýmoch bolo milým spestrením celého podujatia. Záver patril zábave v country štýle, ktorej sa zhostila skupina Atak band z Bratislavy. O občerstvenie návštevníkov sa postarala Reštaurácia Milka. Dúfame a veríme, že na budúci rok nám počasie bude priať a Šenkvickú country parádu si už vychutnáme pod holým nebom. Petra Javorková, KIS

Chlpatý sluha pána farára Pod týmto názvom sa ukrýva veselohra fínskeho prozaika A. Paasilinnu, s ktorou sa divákom v Kultúrnom a informačnom stredisku predstavilo dňa 27.5.2011 jedno z najlepších ochotníckych divadiel na Slovensku. Herci „A“ divadla z Prievidze pod vedením režiséra Jozefa

Krasulu vystupujú nielen u nás, ale majú na svojom konte aj niekoľko úspešných zahraničných vystúpení. „Čerešničkou na torte“ bolo hudobno-spevácke vystúpenie pána Jozefa Banáša a kapely Samorast. Predstavenie sa konalo pod záštitou „krstného“

otca „A“ divadla pána Miroslava Michalca, ktorý pozval všetkých prítomných divákov na netradičné pohostenie vo foyeri Kultúrneho strediska. Ďalšie predstavenie ochotníckeho divadla zo Zvolena pripravujeme na mesiac október. P. Javorková, KIS

Zabudnuté šenkvické pesničky Farmársky jarmok a veľkonočné inšpirácie Niektoré podujatia si okamžite získajú záujem našich občanov a zaradia sa k obľúbeným a navštevovaným. K takým patria tradičné veľkonočné inšpirácie a vlaňajšia novinka – farmársky jarmok. Konali sa v jeden deň a tak 16. apríla nielen kultúrny dom, ale aj celé námestie zaplnili predajcovia a ľudoví umelci, ktorí ponúkali záujemcom bohatý sortiment zaujímavého tovaru. Pre mlsné jazýčky bola v ponuke medovina, syry, dubovanské „scískanice“, skalický trdelník, veľkonočné pečivo a medovníky, koláče a samozrejme pravý včelí med. Záhradkári a chovatelia tu našli rôzne kvety, priesady, malé kuriatka, káčatká, húsatá, morky a sliepky a tiež krmivo pre ne. Pre šibačov boli pripravené korbáče, kraslice, maľované sklo, drevené výrobky, patchwork, ľudové kroje a hračky. Atmosféru tohto podujatia vhodne dopĺňala hra na fujare Romana Kuchtu a ukážky výroby fúkaného skla Bohuša Nováka. F. Šarmírová, KIS

„Pred šenkvickýma hodáma sem šklbala husi a pri tem mi napadlo, že v zime budeme v letnej kuchyne drápat péri. Pred mnohýma rokma si ženy pri drápačke medzi sebu vyprávaly šelijaké životné príbehy, väčinu také strašidelné. Ket sme už boly šeci ustráchaný, začalo sa spívat. Ale zas len smutné, tahavé a také, čo maly aj padesát slóh. Jednu sem si zapamatala – vy starší hu poznáte? Každá sloha sa opakuje a tak pesnička trvá nékedy aj pólhdodzinu.“ 1./:Ket sem šél pres šenkvický les, /: žaly tam tri panny oves:/ 2./: Pomáhaj, Pánbo, panenky! /:neny tu mojej frajerky? :/ 3./: Čo by tu ona robila? /: včeraj týden pohreb mala!:/ 4/: Kebych ja vedzel cestyčku, /: kadze nésly mú Aničku.:/ 5./:Tá cestyčka je značená /: rozmarýnem je sadzená.:/ 6./: Sadzily ju tré mládenci /: od večera do polnoci:/ 7./: Od polnoci až do rána,/: konec nášho milována.:/ 8. /: Prvý ráz cinter obešél /: milenkin hrob tam nenašél :/ 9./: Druhý ráz cinter obešél /: milenkin hrob zas nenašél.:/ 10./: Trecí ráz cinter obešél, /:na milenkin hrob už došél.:/ 11./: Do to tu chodzí nezvédne, /: nedá pokoj čérnej zeme?:/ 12./: Já sem to milko, milý Tvój, /: došél sem si pre prsten svoj.:/ 13./:Prsten sem dávno stracila, /: ket sem v háji trávu žala.:/ 14./: Ty mi zas vrác mój ručníček, polož ho na mój hrobeček!:/ 15./: Já sem ručníček roztrhal, ket sem na vojnu rukoval.:/ V roku 1975 som za hudobnej pomoci pána učiteľa Štefana Bobeka dala túto pieseň k dispozícii Československému rozhlasu v Bratislave, kde je v hudobnom archíve nahratá a uložená ako ľudová balada. Tetička Babula


STRANA 27

Členovia Radosti nemali radosť Na nedeľu, 29. mája 2011 zabezpečili pracovníci KIS-u zaujímavý kultúrny program pre našich občanov. Folklórne divadlo Radosť z Pezinka sa k nám prišlo predstaviť s novým predstavením s názvom La casting – LA KONKURZ. Obsahom hry bola činnosť seniorského klubu, do ktorého prijímajú nových členov, ktorí majú ukázať, ako ovládajú spev a recitáciu. Celé pásmo s programom veselých, ale aj pomalých melancholických piesní s vtipným hovoreným slovom bolo pútavé a postupne sa k spevákom pridávali i návštevníci, ktorých bolo, žiaľ, iba 29 (i s pracovníkmi KIS). Hoci bolo upršané nedeľné popoludnie, taká nízka účasť v Šenkviciach ešte nebola zaznamenaná. Snaha kultúrnych pracovníčok nemala dostatočnú odozvu i napriek oznamom v miestnom rozhlase a rozvešaným plagátom v obci. Kde je príčina? Stačia nám snáď iba televízne bezduché seriály a telenovely alebo „konzumná“ kultúra??? Nezabúdame na naše tradície a bohatstvo krásnych ľudových zvyklostí, ktoré by sme mali prevziať po predkoch a odovzdávať nasledujúcej generácii? V Pezinku sa toto deje. Vlasta Drozdová

G a s t r o f e s t u susedov Podujatia, na ktorých sa varia rôzne dobroty si získavajú čoraz väčšiu obľubu, o čom svedčí napríklad naše varenie gulášu alebo kapustnice. Pezinčania pridali k týmto jedlám ešte aj fazuľovú a rybaciu polievku – čiže fyzulnačku a halázslé a usporiadali v sobotu, 4. júna 2011 Gastrofest, na ktorý pozvali aj našich „chýrnych“ kuchárov z vinárskeho spolku. Tí sa veru nenechali zahanbiť a tu sú výsledky: Družstvo v zložení Peter Červenka, Jozef Kocanda starší aj mladší a Janka Červenková získalo prvé miesto vo varení kapustnice. V ďalšom tíme boli Jaromír Augustinič, Miroslav Miko a Borislav Kovačevič – získali tretie miesto vo varení gulášu, pričom Boris získal ešte druhé miesto vo váľaní suda.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu !

F.Š.

125 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Šenkviciach Hoci oheň hrial, umožňoval prípravu jedla a pomáhal pri výrobe pracovných nástrojov, človek sa ho nikdy nenaučil ovládať úplne. Často sa mu vymkol spod kontroly, ničil majetky a ohrozoval ľudské životy. Tak sa bolo treba pred ohňom brániť. V dávnej minulosti nebola ochrana pred požiarmi organizovaná, často sa hasilo len podávaním vedier z rúk do rúk. V 16. a 17. storočí boli už známe požiarno-policajné štatúty, týkajúce sa ale len väčších miest. Zlepšenie nastalo až v dobe cisára Jozefa II., keď tento v roku 1788 vydal prvý požiarny poriadok. Dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku začali vznikať v šesťdesiatych rokoch devätnásteho storočia. Ani Šenkvice neboli výnimkou a v roku 1886 vznikol u nás prvý

požiarny zbor. A práve jeho 125. výročie vzniku sme si pripomenuli výstavou z činnosti dobrovoľných hasičov, ktorej vernisáž sa uskutočnila 20. mája 2011 v KIS. Privítali sme na nej o. i. Jaroslava Garaja, prednostu Obvodného úradu v Pezinku, Emila Moťovského, riaditeľa HZZ Pezinok, Evu Orlickú z OR HZZ Pezinok, Danielu Mezsárosovú z DPO Bratislava, starostu obce Petra Fitza, zástupcu starostu Petra Červenku, predsedu PD Šenkvice Karola Motyku a zástupcov šenkvického dobrovoľného hasičského zboru vedených Michalom Augustiničom – predsedom a Petrom Rozbeským – veliteľom. Úvod tejto milej slávnosti patril niekoľkým veselým piesňam v podaní skupiny

SAMORAST a príhovoru predsedu DHZ Michala Augustiniča. Potom sa ujal slova pán Rudolf Nemčovič, ktorý bol „dušou“ celého tohto podujatia a niekoľkými zasvätenými údajmi priblížil prítomným históriu a činnosť ZO DHZ Šenkvice. Po príhovoroch hostí a prestrihnutí pásky si všetci prítomní pozreli zaujímavú výstavu a tú v nasledujúcich dňoch videlo aj množstvo ďalších návštevníkov. Väčšina z nich obdivovala hasičské prilby a odevy, kroniky, diplomy a poháre získané na mnohých súťažiach, ktorých sa naši mladí hasiči pravidelne zúčastňujú. F. Šarmírová, KIS


STRANA 28

Jánske ohne

Kladenie vencov k Pamätníku padlých

V piatok, 24. júna sa už nezadržateľne priblížil koniec školského roka, a tak sme sa rozhodli s vedením obce a Základnej školy privítať spolu so žiakmi MŠ a ZŠ vytúžené prázdniny. Hoci všetko malo vypuknúť v uvedený deň až od šestnástej hodiny, prví „návštevníci“ sa objavili na námestí hneď po skončení vyučovania a opustili ho až po poslednom diskotékovom tanci. Pre deti bol pripravený bohatý program – historický kolotoč mal okolo seba stále dosť záujemcov o rôzne hry, hlavolamy, či chodúle. Veľkú pozornosť divákov si vyslúžil aj zásah pezinských požiarnikov, či už pri hasení požiaru alebo vyslobodzovaní ranených z havarovaného auta. S  tradičnými tančekmi a  piesňami zabavil divákov detský folklórny súbor Šenkvičárik a po ňom členovia združenia BRAMONK so svojimi cvičenými psíkmi predviedli ukážky poslušnosti, obrany majiteľa a napadnutia útočníka. Tento zaujímavý program vystriedali nie menej zaujímavé brušné tanečnice z Trnavy. Členky súboru Raks Farah v ľahučkých, korálkami vyšívaných šatách zatancovali 4 orientálne tance. Súčasťou tohto detského programu bola aj maľba na tvár, okružná jazda na kabriolete, prehliadka obrneného transportéra či jazda na poníkoch. No a po zotmení už všetci netrpezlivo čakali na zapálenie „svätojánskej“ vatry, ktorá dotvárala príjemnú atmosféru letného večera. A všetci, čo vydržali tancovať na námestí až do 22. hodiny sa dočkali vystúpenia dievčat z  ohňovky Fire šou ARDOR, ktorých „ohnivý“ tanec sa divákom veľmi páčil. Diskotéka trvala do 23. hodiny a  potom sa už rodičia so svojimi ratolesťami ponáhľali domov, čakať na vytúžené prázdniny. V  mene usporiadateľov úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri zabezpečení tohto skutočne vydareného podujatia. Patria k nim aj pán Emil Moťovský, ORHZZ Pezinok, pán Branislav Bartoš, pán Emil Peško z firmy P+K, pán Vladimír Granec, pán Andrej Strašifták, pani Soňa Mifková, pán Ladislav Augustinič, slečna Michaela Rašková a všetci účinkujúci.

Hrozby vojen prenasledujú ľudstvo od nepamäti, a žiaľ, ešte aj v súčasnosti vznikajú vojenské konflikty v mnohých krajinách sveta. Preto je pripomenutie si ukončenia vojnových hrôz aktuálne i dnes. Pietnou spomienkou a položením venca k Pamätníku padlých sme si 13. mája 2011 pripomenuli 66.výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Vďaku osloboditeľom a našim rodákom vyjadrili svojou účasťou na tomto akte aj žiaci Základnej školy so svojimi učiteľmi, občania Šenkvíc a vedenie obce. Po príhovore starostu, hymne a krátkom kultúrnom programe zapálili prítomní sviečky a položili veniec k Pa mätníku padlých. Touto cestou chceme úprimne poďakovať pánu Patrikovi Matiašovičovi, ktorý sponzoroval toto podujatie darovaním spomienkového venca. F. Šarmírová, KIS

Slovenský rekord v Šenkviciach Náš spoluobčan Miloš Bittner z Trlinskej ulice, ktorého nešťastná nehoda v  roku 2007 posadila na invalidný vozík, má naozaj nezvyčajnú záľubu – začal zbierať kľúčenky. V piatok, 1. júla sme sa zúčastnili sčítania kľúčeniek a  zapísania rekordu do knihy Slovenských rekordov – nazbieral totiž v  krátkej dobe 3374 kusov. Milošova zbierka je zaujímavá aj tým, že všetky kľúčenky dostal ako dar a pochádzajú z  rôznych kútov sveta. Medzi najvzácnejšie patria tie z Austrálie, Kene, Nového Zélandu, Hawaia, Faerských ostrovov, Gibraltaru, alebo zo všetkých významných svetových športových klubov. Môže sa pochváliť

F. Šarmírová, KIS

aj denným rekordom, keď mu pošta doručila spolu 112 kľúčeniek a to z  dvoch rozličných zahraničných miest Braga (Portugalsko) a  Brusel (Belgicko). Počas Šenkvických hodov sa v piatok, 22. júla 2011 uskutoční v  priestoroch Kultúrneho a  informačného strediska v  Šenkviciach vernisáž výstavy kľúčeniek Miloša Bittnera, počas ktorej mu bude komisárom Slovenských rekordov pánom Igorom Svítokom odovzdaný certifikát o zápise jeho zbierky do knihy Slovenských rekordov. Výstava bude otvorená počas trvania hodov a  určite si ju nenechajte ujsť. Na záver by som rada tlmočila prianie Miloša Bittnera, ktorý by sa aj touto cestou rád poďakoval všetkým ľuďom, ktorí mu do jeho zbierky prispeli. Petra Javorková, KIS Šenkvice

Spieva celá dedina – REPETE

priestor aj novým, zatiaľ neobjaveným speváckym talentom a „hviezdičkám“, ktoré môžu zažiariť na „Katarínu“ v novembri.

Spolok žien Šenkvice a Kultúrne a informačné stredisko pripravujú ďalší ročník speváckej prehliadky Spieva celá dedina, tentoraz s prívlastkom repete. Chceme sa vrátiť k niektorým piesňam, ktoré počas minulých rokov zazneli na týchto podujatiach a tým, samozrejme aj k spevákom, ktorí v nich účinkovali. A tak ako doteraz, chceme dať

Najskôr sa ale treba prihlásiť v KIS osobne, mailom kultura@senkvice.org alebo telefonicky na 033 / 64 86 044, 0918 295 335 do konca septembra.

F. Šarmírová, KIS


STRANA 29

Ockov kotlík

Seniori dávajú o sebe vedieť...

Toto zaujímavé a veľmi obľúbené podujatie sa opäť konalo ako súčasť oslavy Dňa otcov v sobotu, 18.júna 2011. Medzi prihlásenými súťažnými družstvami boli aj naši družobní priatelia z  Veľkých Bílovic, ktorí prišli na návštevu Šenkvíc už v  piatok ráno. Aby sa zoznámili s  našou obcou a  jej okolím, pripravili sme pre nich program, počas ktorého si pozreli priestory obecného úradu a  kultúrneho strediska, navštívili vinárstvo Mariana Bočku, Kamila Kukumberga a  Karpatskú Perlu, prezreli si hrad Červený Kameň a  večer si posedeli a  podebatovali s našimi vinármi vo vinotéke, kde im pekný program pripravila aj FS Mladosť a Šenkvická muzika. No a v sobotu ich už čakala práca – varenie gulášu v konkurencii ďalších osemnástich súťažných tímov. A o tom, že to bola konkurencia ako sa patrí, svedčí aj ich zoznam: Borco Team, Ježibabini vnuci, ZAČ Červenka, FSk Mladosť, BINI, Švagrovci, OR SNS Pezinok, Klub Smer Modra-Šenkvice, Šenkvickí vinári, PZ Dolina, Pozemný hokej, Termstav, KES and Company, Bramonk, Cerované, Krupané, Single boys a Cerovský kotlík. Po výstrele zo štartovacej pištole zapálili „kuriči“ oheň pod kotlíkmi, „mäsiari“ krájali mäso, cibuľu, huby, zeleninu – skrátka, každý mal svoju funkciu a svoje „výrobné“ tajomstvá perfektného gulášu. Aby im šla práca pekne „od ruky“, pri každom tíme sa zastavili členovia country skupiny Samorast a  zaspievali im pieseň na želanie. Keď už rozvoniavalo celé námestie, zišla sa degustačná komisia, ktorej úlohou bolo vybrať ten skutočne najchutnejší gulášik. Jej členmi boli: M. Figura, N. Malicherová, D. Mišún, B. Bartoš, P. Drozda, Tibor Červenka a Marie Vlková, starostka Veľkých Bílovic. Kým degustátori zodpovedne rozhodovali, na námestí bežala súťaž vo váľaní suda.

Šenkvickí dôchodcovia žijú veľmi aktívnym spoločenským životom. Aby si skrátili dlhé chvíle, schádzajú sa pravidelne v utorky a  štvrtky v  klube, kde si nielen zmerajú tlak, či cukor, zacvičia s loptami, na rotačnom disku alebo na bicykli, ale  hlavne porozprávajú a  preberú všetky novinky z  rodiny či obce. Organizujú zaujímavé besedy a  stretnutia, chodia na vychádzky, radi sa zúčastňujú zaujímavých celoobecných podujatí, na ktoré veľakrát napečú rôzne dobroty – napr. pochovávanie basy, Veľkonočné inšpirácie, Ockov kotlík .... V  nedávnom období zorganizovali v  spolupráci s  Kultúrnym a  informačným strediskom niekoľko zájazdov na divadelné predstavenia. V  trnavskom divadle si pozreli predstavenie Parma Roma – 19. februára, v SND boli na Skrotení zlej ženy – 2. marca a Troch sestrách – 19. júna, na Novej scéne videli muzikál Bátoryčka – 9. apríla a komédiu Figaro sem, Figaro tam – 28.apríla. Podľa rozprávania K. Krížikovej zaznamenala F. Šarmírová

Medzinárodná veteran ralley „500 km slovenských“

Jubilejný 15. ročník Medzinárodnej veteran ralley 500km slovenských mal po prvýkrát vo svojej histórii zastávku aj v Šenkviciach. V  piatok, 10. júna 2011 popoludní sa námestie zaplnilo nevídanými vozidlami z rôznych kútov Európy. Účastníci, odetí do dobových kostýmov, k  tomu krásne historické autá, slnečné počasie - prispelo k úžasnému záveru pracovného týždňa nielen automobilových priaznivcov. Počas tejto hodinovej zastávky sme v priestoroch Kultúrneho a informačného strediska pripravili účastníkom malé pohostenie a degustáciu kvalitných vín z firmy Elesko Výsledky : 1./ Ján Mäsiar , Bramonk . V  rámci podujatia sa uskutočnilo vyhodnotenie 2./ Ľubomír Stránsky, Mladosť najkrajšieho automobilu a  najkrajšej motorky, ktoré 3./ Milan Novák, Pozemný hokej vybrala porota v  zložení: starosta obce Mgr. Peter Gulášik z kotlov sa utešene míňal, k výbornej nálade Fitz, poslanec OZ v  Šenkviciach Mgr. Branislav prispeli spevom a hudbou naši mladí folkloristi Bartoš a člen Veteren car clubu v Pezinku pán a  aj keď vyhrali všetci zúčastnení, odmenili sme Ján Zmajkovič. Majiteľom najkrajšieho auta – Mercedesu 320 F – bol oficiálnych víťazov podľa hodnotenia komisie: pán Eliáš z Brna, najkrajšiu motorku z roku 1926 – FN 50 – mal pán Zemánek z Přerova. l./ Pozemní hokejisti Veríme, že toto krásne podujatie sa u nás uskutoční 2./ Cerovský kotlík aj nasledujúci rok. 3./ PZ Dolina Petra Javorková, KIS

4./ Švagrovci 5./ Ježibabini vnuci

Blahoželáme a ďakujeme úprimne všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu tohto podujatia, či už svojou účasťou, alebo akoukoľvek inou formou. Poďakovanie patrí aj pánu Gottschalovi z  Bagety Pezinok za sponzoring. Štáb televízie JOJ nakrútil a vysielal záznam z tohto podujatia v nedeľu, 19. júna. F. Šarmírová, KIS

Stavanie mája Stavanie májov je jedným z najromantickejších zvykov. Málokto vie, že ide o  starodávny obrad ešte z  pohanských čias. Hoci viaceré  stromy pod oknami slobodných dievčat vystriedal jeden veľký v centre obce či mesta, svoje čaro tradícia nestráca. Preto sa máj zdobený stužkami stal ozdobou nášho námestia aj tento rok a pri jeho tradičnom stavaní sme sa stretli v  piatok podvečer, už 29. apríla 2011. O  obľúbenosti tohto podujatia nemožno pochybovať – námestie sa zaplnilo deťmi, mládežou i dospelými dlho pred jeho začatím. Túto akciu si nevieme predstaviť bez „poriadnej“ muziky a  tak, ako to už býva dobrým zvykom, do tanca aj na počúvanie zahrala DH Šenkvičanka. Svoje hudobné a  tanečné umenie nám predviedli deti z  pezinského folklórneho súboru Sekvoja, ktoré sa predstavili niekoľkými milými a  vtipnými tanečnými vystúpeniami. Na záver vítania najkrajšieho mesiaca v  roku si každý mohol do vôle zatancovať, lebo moderná diskotéková hudba sa ozývala z námestia do neskorých večerných hodín. O  občerstvenie sa postarali Reštaurácia Milka a Reštaurácia BINI. Petra Javorková, KIS


STRANA 30

Sprievodca občana

Čo všetko vybavím na matrike? Okrem sobáša a úmrtia samozrejme. Ale vedeli ste, že cez matriku si vybavíte aj register trestov? Nemenej dôležité je pripomenúť, že na matrike osvedčujú podpisy a listiny. Osvedčovanie je u  notára totiž oveľa drahšie ako na matrike. Takže ak chcete podpísať zmluvu o  predaji bytu, alebo overiť vysvedčenie, choďte na matriku a ušetríte. Podpis osvedčia po predložení občianskeho preukazu za 0,50 €, prípadne za 1€, ak je s týmto úkonom spojené aj zväzovanie listín. Za osvedčovanie listín zaplatíte 1,50 € za každú stranu. Je potrebné si priniesť originál aj jeho kópiu. Poplatky sa platia v hotovosti. Tlačivo žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov dostanete priamo na matrike, predložíte len občiansky preukaz a kolok v hodnote 3 €. Poplatok 1,50 € zaplatíte v hotovosti. Výpis dostanete poštou zvyčajne o pár dní. Ak nie ste zosobášení a  čakáte dieťatko, je jednoduchšie pred jeho príchodom na svet spísať na matrike dohodu o  otcovstve k  nenarodenému dieťaťu súhlasným vyjadrením oboch rodičov.

Okrem otcovstva sa tiež určí priezvisko dieťatka. Potrebujete predložiť: tehotenský preukaz, občianske preukazy rodičov a ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode, alebo úmrtný list manžela, ak je ovdovelá. Týmto úkonom si ušetríte vybavovačky po narodení bábätka. Ak vám skonal blízky, ktorý mal v Šenkviciach trvalý pobyt, musíte si so sebou priniesť svoj občiansky preukaz a občiansky preukaz zosnulého a list o prehliadke mŕtveho, potvrdený prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom. Dostanete: úmrtný list, potvrdené tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb, plus informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku. Ak by ste potrebovali využiť služby notára, tak v  Šenkviciach ani Modre nehľadajte. Najbližší notársky úrad (hneď dva) nájdete v Pezinku: JUDr. Veronika Baričičová, Radničné nám. 7 na prízemí mestského úradu v priestoroch bývalej pošty alebo JUDr. Jana Chovancová, Šancová 4 – naľavo od budovy sporiteľne. Monika Adameková

POZOR ZMENA ! Inzercia v Šenkvičanovi je už platená Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v časopise Šenkvičan sú nasledovné: a) občianska slovná (riadková) inzercia bezplatne. b) inzercia záujmových spolkov a združení bezplatne. c) plošná inzercia a reklama podnikateľských subjektov: 1 strana formát A4 50,- €, 1/2 strany formát A4 25,- €, 1/4 strany formát A4 10,- €, 1/8 strany formát A4 5,- €, 1/16 strany formát A4 3,- €. d) slovná (riadková) inzercia a reklama podnikateľských subjektov: za jeden riadok 1,- €.


STRANA 31

ŠENKVICKO – SLOVENSKÝ PREKLADOVÝ SLOVNÍK Vyprávajme jag nám zobák naróstol! (no nie v úradnom styku)!

Deň otvárania studničiek

„Deň otvárania studničiek“ si tradične pripomíname 31.5. O tom, ako si chránime našu priezračnú a najzdravšiu tekutinu – vodu – a prostredie, v ktorom sa nachádza, sme sa poPred časom som sa zaoberala prezývkami občanov v Šenkviciach. Okrem mojich spomienok som rozprávali pri studničke – prameni na Cerovom získala veľa ďalších a možno ich niekedy uverejním v našom časopise. Najnovšie hľadám typické – „na Doline“. slová, najčastejšie používané v hovorovej reči Šenkvičanov. Zozbierala som ich veľa, no určite mi Niekoľko cerovanov sa v nedeľu, 29.5.2011, zase niekto pomôže pri vyjadrovaní zabudnutých. vybralo k spomenutej studničke, vyčistili a upravili jej okolie, vysadili okolo malé kríky, Zatiaľ ponúkam tieto: cifruvat – zdobiť ale aj trvalky. Nakoniec sa osviežili jej vodou cigaretle – cigarety a „poprosili studničku, aby aj tento rok osviežia ancug – odev cícha – obliečka na periny la čistou a chladnou vodičkou tých, ktorí budú árešt – väzenie cimra – izba okolo nej prechádzať“. A studnička všetkým ancvaj – raz-dva cinter – cintorín tým, ktorí k nej prídu, svojim tichým žblnkotom asentýrka – odvod na vojenčinu cirifandel – Silván – biele hrozno odkazuje, nech udržiavajú jej okolie čisté a ona sa im za to odvďačí tým, že si pri nej v lone príazapád – otca tvojho cmugat – fajčiť rody oddýchnu a načerpajú nové sily v tomto cohnit – pažravo jesť uponáhľanom svete. b bakon – vykŕmený brav colštók – drvený meter Mária Sklárová bagance – ťažká obuv cumlat sa – bozkávať sa

báraj – hoc aj baryna – mláka blúzna – blúzka brblat – frflať brečka – nekvalitné víno brzganica – čľapkanica budelár – peňaženka buksla – peňaženka bumbura – repa buršla – špekáčka bundo – pes

c cecky – prsia cúg – prievan cvéder – sveter cajchové gace – konopné nohavi- ce calta – vianočka carbat sa – ťažko chodiť cedulka – listina ceperit sa – tlačiť sa ciclajbel – podprsenka

curigat – cúvať cvérna – niť cicvor – nadávka cinigáč – vyziably človek combŕlat – hojdať cimbrlátka – ozdoby na kroj

j

junec – mladý dobytok jednák – možno jebenci – zahrešenie jejdanečky – zabedákanie jejéj muž – jej muž jehóf syn –jeho syn jehova žena – jeho žena jelítko – jaternica

Ak sa nám zdá, že to sú výroky české, maďarské, nemecké, chorvátske – podobnosť nie je náhodná, veď sme potomkovia týchto národností.

Tetička Babula

Čo je to „otváranie studničiek“? Ľudové tradície na Slovensku

Turíce (Zoslanie Ducha Svätého, Svätodušné sviatky, Zostúpenie Svätého Ducha) sú svätodušné sviatky. Oslavujú sa 50 dní po Veľkej noci a 10 dní po Nanebovstúpení Pána. Na Turíce sa spájajú kresťanské významy so starými symbolmi z predkresťanskej éry. Tento sviatok je okrem cirkevného významu spojený s otváraním studničiek a so sadením májov. V kresťanskej tradícii sú Turíce sviatkom zoslania Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme. Po rozšírení kresťanstva do oblasti dnešného Slovenska, zmenila sa aj forma turíčnych sviatkov. Nebolo však ľahké potlačiť pôvodnú symboliku – niektoré pohanské zvyky ktoré naši predkovia praktizovali na Turíce v určitej forme vydržali dodnes. Starí slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá (dnešný symbol obetovania baránka). Aj výraz „turíce“ pochádza od slova Tur, ktorý patril k pôvodnej symbolike. Tieto zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác. Jedným zo znakov je použitie zelenej farby. Domov sa nosili zelené ratolesti a bahniatka ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu priťahovať dobré sily a chrániť pred zlými silami. Ďalším prejavom bolo (zameraným proti zlým silám) bolo aj práskanie bičom na lúkach a turičné vatry. Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy. Dodnes je tiež (hlavne na dedinách) rozšírené stavanie májov – osekaných vysokých stromov, briez niekde tiež smrekov, bohato vyzdobených farebnými mašľami. Máje sa stavajú pred domy, kde majú dievku na vydaj, ale tiež jeden centrálny pre celú dedinu do centra obce. Tento symbol je centrom pozornosti – máje sa stavajú so spevom a ľudovou hudbou. K tradíciám patrí aj voľba „hlavného mládenca“ – kráľa. Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Turice


STRANA 32

Pozor na požiare v letnom období! Opäť je tu čas letných prázdnin, dovoleniek, ale i obdobie teplého letného, častokrát dlhotrvajúceho a suchého počasia. Toto obdobie je vždy spojené s prácami na poliach, ale i obavami hasičov z rozsiahlych požiarov. Prvenstvo v počte požiarov podľa celoslovenskej štatistiky požiarovosti patrí jarným mesiacom (marec a apríl), kedy na území Slovenska vzniklo 3 646 požiarov, hneď za nimi nasledujú letné mesiace (júl, august), kedy vzniklo 1622 požiarov. Ich príčinami sú nedbanlivosť občanov, hra detí so zápalkami, ale i technický stav poľnohospodárskej techniky a preto je potrebné, aby v prvom rade poľnohospodári pokosili obilie pri železničných tratiach a cestách. Ak sa kosí obilie na ploche väčšej ako 10 ha je potrebné zabezpečiť mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom. Pri stohovaní musí byť poľnohospodárska technika vybavená lapačmi iskier a priestory na spracovanie a skladovanie obilnín a objemových krmovín musia byť vybavené dostatočným množstvom hasiacich prístrojov. Veľmi dôležité je dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa ako pri kosení, tak aj v priestoroch skladovania. Všetky výrobné zariadenia a stroje sa musia udržiavať v určenom technickom stave a odstraňovať z nich organický prach. Je tu najočakávanejšie obdobie školského roka – letné prázdniny. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku upozorňujú deti, aby počas letných prázdnin nepoužívali otvorený oheň a neodhadzovali horiace zápalky v blízkosti stohov slamy, senníkov, nezakladali oheň bez prítomnosti dospelej osoby a mimo miest, ktoré sú na to vyhradené. Neodchádzajte od ohnísk skôr, ako bude oheň uhasený. Mládež a deti zapríčinili už veľa požiarov svojimi nekontrolovanými hrami, pri ktorých nevznikli škody len na majetku, ale i na zdraví s dlhotrvajúcimi zdravotnými problémami. Dúfame, že Vašim nezodpovedným konaním nespôsobíte požiare, ktoré by narušili čaro letných prázdnin a dovoleniek, na ktoré sa tak veľmi tešíte. Príjemné prežitie letných prázdnin Vám želajú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku. pplk. Ing. Eva Orlická, Okresné riaditeľstvo , Ha ZZ v Pezinku

Červený Kameň pozýva Burza starožitností 30. júl, 27. august, 17. september 2011 Kamenné mystérium Nočné prehliadky - royprávanie príbehov o najstarších dejinách hradu. 20. august, 27. august 2011 Ženy z rodu Pálffy Nočné prehliadky zavedú návštevníka do obdobia, kedy hrad obývali členovia vznešenej rodiny Pálffy. 23. júl, 13. august, 3. september 2011 Krása renesančných tónov Aká hudba sa kedysi hrala na šľachtických sídlach? Na akých nástrojoch? Vypočujete si ako znie na verných replikách dobových nástrojov. 30. júl 2011

Zo života Klubu dôchodcov Aktívni šenkvickí „klubisti“ Máj je mesiacom lásky a porozumenia. Dňa 10.5.2011 sme sa preto v  Klube dôchodcov poschádzali v  hojnom počte, aby sme oslávili Deň matiek. Pozvanie na toto posedenie prijali aj pán starosta Mgr. Peter Fitz a za Kultúrne a informačné stredisko Mgr. Františka Šarmírová. Nakoľko klub je pre také množstvo členov trochu pritesný,  nemohli sme pozvať deti na vystúpenie a  tak sme kultúrny program urobili sami sebe. Niektoré zarecitovali básničky a  všetci spoločne sme zaspievali dojímavé pesničky o mamách. Rada by som vyzdvihla prednes krásnej básne venovanej mamám, ktorú predniesla naša najstaršia členka Božka Haplová. Po programe pán starosta aj s  našimi mužmi zablahoželal a odovzdal ženám symbolický kvietok. Zároveň s  týmto sviatkom sme oslávili aj životné jubileá niektorých členiek, ktoré sa dožili okrúhlych 60, 70 či 80 rokov. Kukumbergová Agnesa Strašiftáková Helena Belková Štefánia Krížiková Katarína Danišková Anna Bobeková Mária

80 80 80 70 70 60

Ku gratulantom sa pripojil aj pán starosta a odovzdal jubilantkám kvetinové dary.

Festival stredovekého života Festival oslavujúci nie len európske bojové umenie, ale tiež zvyky, tradície a spôsob života ľudí v minulosti – najmä v stredoveku. 6. august – 7. august 2011

V máji od 21. – 27.2011 sme sa zúčastnili rekondičného pobytu v  Liptovskom Jáne. V  krásnom prostredí Liptova sme sa ubytovali v  hoteli AVENA, v  ktorom sme počas pobytu absolvovali 10 liečebných procedúr, okrem toho bol počas celého dňa k dispozícii kúpeľný bazén, fitnes centrum a  tiež možnosť vykúpať sa v dedine na voľnom priestranstve v liečivej vode v takzvanom „sude“. Počas pobytu sme si urobili aj výlet do Tatier do Starého Smokovca a absolvovali sme túru z  Hrebienka na Studenovodské vodopády a  odtiaľ až k  Bielikovej chate. V Starom Smokovci sme si pozreli pamiatky a  tiež pamätník na počesť záchrany Tatier po víchrici, na ktorom sme medzi darcami našli aj Šenkvice, čo nás veľmi potešilo. Absolvovali sme  veľa krásnych výletov po okolí Liptova a  samozrejme aj výlet do Poľska za nákupmi. Príjemné bolo aj posedenie pri ohni spojené s  opekaním špekáčikov a  potom už len spiatočná cesta domov, pri ktorej sme sa ešte zastavili v  Hronskom Beňadiku, kde sme si pozreli pamiatku kláštorného komplexu z  11. storočia. Tu sa k  nám veľmi pekne zachoval pán starosta, ktorému aj touto cestou ďakujem za osobné privítanie a zabezpečenie sprievodkyne, aby sme sa mohli zoznámiť s areálom tejto krásnej historickej pamiatky. Odpočinutí a s peknými zážitkami sme sa vrátili k svojím rodinám. Katarína Krížiková, vedúca klubu dôchodcov

chy hradu Červený Kameň? 31. júl, 21. august, 18. september 2011

U nás na stoličke nezaspíte! O cisárskych majstroch v 17. storočí na hrade pracujúcich, O európskom porceláne, O móde na Červenokamenská púť prelome minulých storočí, Púť je organizovaná pod vedením kňaza a veria- O hradných delách. cich z Častej. Po príchode procesie v sprievode 11. september, 25. september 2011 dychovej hudby sa na nádvorí hradného paláca začína slávnostná svätá omša so začiatkom o VÝSTAVY 2011 10.30 hodine. Návrat k stratenej kráse 14. august 2011 Predmety uchovávané v múzeu nie sú vždy v plnej kráse, pamätajú i dobu, ktorá im nepriala, Lukostrelecké hry podliehajú zubu času čakajúc na policiach depo„Staň sa lukostrelcom jeho veličenstva!“ – aj takú- zitárov až príde ich chvíľa, aby sa vrátili k svojej to možnosť bude mať návštevník v novo pripra- stratenej kráse a potom ich uzrelo oko návštevnívovanom podujatí. ka... 1. máj – 30. september 2011 1. september 2011 Móda prelomu minulých storočí PREDNÁŠKY 2011 Fotografie predstavia štýl a módu, akú preferovali Červenokamenské zá/hrad/y poslední Pálffyovci a ich známi. Ako sa vplyvom storočí zmenili exteriérové plo- 1. máj – 30. september 2011


STRANA 33

Motokrosový sviatok ponúkol skvelý športový zážitok

Majstrovstvá Slovenska v športovej gymnastike

Životným úspechom slovenského motokrosového jazdca Martina Kohúta a celkovými víťazstvami favoritov Švajčiara Juliena Billa a Nemky Stephanie Laierovej sa skončilo piate podujatie tohtoročných majstrovstiev sveta v motorokrose tried MX3 a WMX v Šenkviciach. Mnohopočetný organizačný štáb klubu M-CROSS na čele s Vladimírom Novákom pripravil posledný júnový víkend motokrosový sviatok, ktorý pravdepodobne dlho bude rezonovať medzi priaznivcami aj odborníkmi tohto športu. Technicky náročný, ale kvalitne pripravený okruh ponúkol pretekárom vynikajúce podmienky ukázať svoje majstrovstvo, čo predviedlo takmer pol stovky jazdcov v triede MX3 a 27 pretekárok v ženskej kategórii. Práve ženský motokros v tej najlepšej svetovej kvalite aj v historickej premiére na Slovensku ukázal, že mu patrí budúcnosť a na šenkvickom okruhu vyniknú technické schopnosti pretekárok. Aj keď viaceré svetové pretekárky sú skôr menšieho vzrastu a hmotnosti (Nemka Larissa Papenmeirová pri výške 155 cm váži 45 kg), v priemere len nepatrne zaostávali za mužmi. Ani technicky sa nemuseli hanbiť v porovnaní s mužmi a právom mnohí zvedavci odchádzali zo ženskej motokrosovej premiéry na šenkvickom podujatí milo prekvapení. Keď k tomu pridáme, že len jedna pretekárka mala technické problémy zvládnuť stroj a skončila na chvíľu bez vážnejších následkov v ochrannom balíku slamy, tohtoročný diel svetového šampionátu, ako mužov v triede MX3, tak aj žien WMX ponúkol nezabudnuteľný zážitok. K tomu ešte prispelo aj vyvrcholenie podujatia, kde tou povestnou čerešničkou na sladkú tortu prispel slovenský reprezentant M. Kohút. Aj keď na počesť víťaza sa hrala švajčiarska hymna, stovky divákov dlho skandovalo meno slovenského reprezentanta, ktorý dosiahol v Šenkviciach svoj životný úspech. Tohtoročný sviatok motokrosu v starej tehelni ukázal, že Šenkvičanom svedčí motokros a funkcionári medzinárodnej federácie FIM aj promotéra šampionátu spoločnosti Youth Stream by tu vrcholné svetové podujatie radi videli aj budúci rok. To však je ešte ďaleko a všetko bude závisieť od finančných možností. V nedeľu 26. júna však väčšina účastníkov z 22 krajín sveta odchádzala zo Šenkvíc spokojných a mnohí sa netajili, že pod Malými Karpatmi sa po všetkých stránkach cítili fajn.

Z výsledkov:

Muži MS MX3: 1. Julien Bill (Švaj./Honda) 47 bodov, 2. Martin Michek (ČR/KTM) 42 b. 3. Martin Kohút (SR/KTM) 38 b.... 17. Tomáš Šimko (SR/KTM) 10 b. Ženy WMX: 1. Stefanie Laierová (Nem./KTM) 47 bodov, 2. Chiara Fontanesiová (Tal./ Yamaha) 47 b., 3. Britt Van Der Wekkenová (Hol./Honda) 36. b. ...25. Miriam Závacká (SR/Honda) 0 b. Jozef Polešenský

Na našej Základnej škole sa v dňoch 3.5. – 5.5.2011 uskutočnila celoslovenská športová akcia – Majstrovstvá Slovenska v športovej gymnastike. Zavítali k nám žiaci z ôsmich krajov Slovenska. Mnohí pricestovali z východného Slovenska a našu dedinu i školu videli prvýkrát. Počas týchto 3 dní tu mali súťažiaci zabezpečené ubytovanie a stravovanie. Ubytovaní boli súťažiaci z Prešovského a Košického kraja. Stravovanie poskytli naše pani kuchárky v školskej jedálni. Táto mimoriadne náročná, ale i úspešná akcia prebehla i za veľkej pomoci našich sponzorov, za čo im vedenie školy úprimne ďakuje – KIS, Obecný úrad Šenkvice, BINI, Mäsiarstvo Machciník, L.U.CH., Ranč – p. Grancová, Noblegarden – Viliam Nemec, Termstav – p. Kocanda, Vinári Šenkvice, Mäsiarstvo – p. Baša.              Akcia mala mimoriadne priaznivý ohlas a všetci zúčastnení sa tešia o rok znova na našej škole.  Výsledky – družstvá Kategória „A“ – Nemčovič, Ožvold, Chromík, Tokár, Früwald – 5. miesto Kategória „B“ – Sifka, Blinka, Jančarik Ivan, Jančarik Oliver, Šebesta – 1. miesto Kategória „C“ – Vlkolinský, Harušťák, Maderič, Dobrovič, Prídala – 1. miesto Výsledky – jednotlivci Kategória „A“ – Nemčovič Matej – 5. miesto, Tokár Matúš – 12. miesto, Ožvold Jakub – 14. miesto, Chromík Ján – 20. miesto, Früwald Ján – 27. miesto Kategória „B“ – Jančarik Oliver – 1. miesto, Šebesta Samuel – 2. miesto, Jančarik Ivan – 4. miesto, Sifka Kristián – 23. miesto, Blinka Vladimír – 35. miesto Kategória „C“ – Maderič Samuel – 1. miesto, Dobrovič Boris – 2. miesto, Harušťák Jozef – 3. miesto, Prídala Martin – 9. miesto, Vlkolinský Juraj – 10. miesto Mgr. Janka Tomašovičová


STRANA 34

Finálový turnaj Centrálnej Európskej Interligy Ročník 2010/2011 Konečným druhým miestom v tomto ročníku (2010/2011) Centrálnej Európskej Interligy sa pozemní hokejisti Šk Šenkvice prebojovali do záverečného turnaja najlepších štyroch družstiev. V  semifinálovom dueli sme sa stretli s  tretím najlepším celkom najvyššej českej súťaže Slaviou Hradec Králové. S týmto súperom sme naposledy remizovali 4:4, preto sme očakávali vyrovnaný priebeh. Avšak v  priebehu prvých desiatich minút zápasu sme kvôli zraneniam

prišli o troch hráčov základnej zostavy (Igora Mišoviča, Ľuboša Mišoviča, Martina Lančariča), dvoch útočníkov a  jedného obrancu. Dôsledkom bol rozpad celej koncepcie a jasná výhra českého zástupcu, celkovo 6:0. Zranenia vo vlastných radoch a navyše u najskúsenejších hráčoch nás absolútne zaskočili a  uvoľnené posty sme nedokázali plnohodnotne nahradiť inými hráčmi. Dôsledkom bol už spomínaný výsledok a naša jasná prehra. Na druhý deň sme sa stretli v  súboji o  tretie miesto s  maďarským Rosco Budapešť, ktoré deň predtým prehralo so slovinskou  Plivou Lipovci 3:0. V  značne pozmenenej a  zdecimovanej zostave sme nedokázali so súperom držať vyrovnaný krok počas celého zápasu a prehrali sme 3:1.

Zápas však nebol jednoznačnou záležitosťou a najmä druhý maďarský gól padol po nepovšimnutom priestupku jedného z hráčov Rosca Budapešť. Tretí gól v  našej sieti bol už len dôsledkom našej hry v závere zápasu, keď sme sa pokúšali o vyrovnanie a hru sme museli úplne „otvoriť“. Konečné štvrté miesto bolo pre naše družstvo sklamaním, prihliadnuc najmä na druhé miesto po základnej časti. Vo finále Pliva Lipovci porazila Hradec Králové 4:1 a opäť obhájila titul v Centrálnej Európskej Interlige. Pozitívom nášho účinkovania zostal len titul pre najlepšieho strelca ročníka, ktorý získal Martin Lančarič. Mgr. Matúš Parajka

Úspech Šenkvičanov na Pohári Európskych Majstrov Len dva týždne po finálovom turnaji Interligy čakalo na hokejistov Šenkvíc ešte významnejšie podujatie, a to Pohár Európskych Majstrov. Dejiskom bola Bratislava a  účastníci sa zišli zo šiestich krajín Európy, Šk Šenkvice a  KPH Rača (SVK), HK Moravske Toplice (SLO), Gazientep Polisgucu SC (TUR), Akkord HC (AZE), HC NSA (BUL), Furuset Sentrum IF (NOR). Pri siedmych účastníkoch boli tímy rozdelené do dvoch skupín. Prvé dva tímy z každej skupiny hrali následne „krížovým systémom“ o postup. Šk Šenkvice dostali do skupiny bulharského majstra HC NSA Sofia a tím z Nórska Furuset Sentrum IF. Naším jednoznačným cieľom bol postup z tejto skupiny. Vedeli sme, že pri tomto vylosovaní bude potrebné poraziť Bulharov a aj Nórov a zabezpečiť si víťazstvo v skupine, aby sme sa vyhli súboju s azerbajdžanským Akkordom, ktorý bol považovaný za najväčšieho kandidáta na postup a predpokladalo sa jeho víťazstvo v skupine. Rozhodujúci mal byť už prvý zápas so Sofiou. Z defenzívneho pohľadu sme celý duel odohrali na výbornú, keď sme súperovi dovolili počas zápasu len raz zakončiť. Zápas sme vyhrali 2:0, hoci žiaden z divákov by nebol prekvapený aj z vyššieho skóre. Najmä v druhom polčase sme sa totiž predbiehali v zahadzovaní šancí. V druhom zápase sme deklasovali Nórov jednoznačne 6:0, keď sme ťažili najmä z trestných rohov. Skupinu sme teda vyhrali, čím sme čiastočne splnili náš cieľ. Na nášho súpera v súboji o postup sme si museli počkať až do posledného skupinového zápasu, ktorý zviedli KPH Rača a Akkord HC. Račania dlho vzdorovali skúsenejšiemu súperovi, no nakoniec prehrali 3:0. Tým určili, že ako druhý tím z ich skupiny sa v súboji o postup do vyššej kategórie stretnú práve s nami, čiže víťazom našej skupiny. Zápasy s Račou nikdy nie sú ľahké a vždy sú plné emócií. Tento duel nebol výnimkou. Opätovne sa nám však podarilo ukážkovo zahrať v defenzíve. To však platilo i na druhej strane, preto zápas nepriniesol veľa šancí. Jednu sme však dokázali využiť a Raču sme porazili 1:0. Týmto výsledkom sme si zabezpečili postup a Raču sme odsunuli na delené tretie miesto. Spolu s nami postupuje do vyššej kategórie aj tím Akkord, ktorý porazil Bulharov suverénne 7:2. Napriek neúspechu v Interlige sme sa v krátkom čase dokázali skoncentrovať na najdôležitejší turnaj roka a prejsť ním bez inkasovaného gólu. Ukázali sme nesmiernu bojovnosť a odhodlanie víťaziť. Touto cestou sa chcem zároveň poďakovať p. Ing. Kocandovi st. a Obci Šenkvice, bez pomoci ktorých by naša účasť na takomto podujatí nebola možná.

Výsledky: HC NSA : Šk Šenkvice 0-2 (0-2) HK Moravske Toplice : Akkord 2-10 (1-5) KPH Rača : Gazientep Polisgucu SC 2-1 (1-1) Furuset Sentrum IF : HC NSA 1-5 (0-3) Akkord : Gazientep Polisgucu SC 4-2 (3-0) MK Moravske Toplice : KPH Rača 0-6 (0-2) Šk Šenkvice : Furuset Sentrum IF 6-0 (3-0) HK Moravske Toplice : Gazientep Polisgucu SC 2-4 (1-3) KPH Rača : Akkord 0-3 (0-1) HK Moravske Toplice : Furuset Sentrum IF 8-3 (5-1) KPH Rača : Šk Šenkvice 0-1 (0-0) Akkord HC : HC NSA 7-2 (3-0) Konečné poradie: 1. Šk Šenkvice (SVK) 1. Akkord HC (AZE) 3. KPH Rača (SVK) 3. HC NSA (BUL) 5. Gazientep Polisgucu SC (TUR) 6.HK Moravske Toplice (SLO) 7. Furuset Sentrum IF (NOR)

Mgr. Matúš Parajka


STRANA 35 KAM V ŠENKVICIACH

Klub dôchodcov

AUGUST 2011

Kultúrne a informačné stredisko Šenkvice a Obecná knižnica G. Kolinoviča v Šenkviciach oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude prerušená prevádzka v čase od 1.8.2011 – 30.8.2011.

SEPTEMBER 2011

8. – 10.9. – Bažant kinematograf 17. – 18.9. – Cerovské hody – koncerty, diskotéky 24.9. – Koncert Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho “DEŤOM”, 17:00 Potulky po Šenkviciach Rozlúčka s prázdninami Ochutnávka 1. burčiaku

OKTÓBER 2011

11.10. – divadielko pre deti Zájazd na divadelné predstavenie Posledné tankovanie – výstava veteránov Tanečná zábava pre seniorov Mesiac úcty k starším – stretnutie jubilantov Strašidelné čítanie v knižnici

MC ADAMKO

JÚL 2011

26. 7. 28. 7.

Pohodové posedenie Kúpanie Dunajská Streda

2. 8. 4. 8. 9. 8. 11. 8. 16. 8. 18. 8. 23. 8. 25. 8. 30. 8.

Zdravotný deň Oslava narodenín (Gašparovič) Zdravotný deň Vychádzka na ranč Zdravotný deň Kúpanie Dunajská Streda Zdravotný deň Voľná zábava Zdravotný deň

1. 9. 6. 9. 8. 9. 13. 9. 15. 9. 20. 9. 22. 9. 27. 9. 29. 9.

Sviatok (Deň ústavy) Zdravotný deň Voľná zábava Zdravotný deň Sviatok (Sedembolestná panna Mária) Zdravotný deň Vychádzka k Urbánkovi Zdravotný deň Voľná zábava

AUGUST 2011

SEPTEMBER 2011

.:: Cerované pozývajú ::.

JÚL 2011

17-18. september 2011

12.7. utorok Dielnička – Zaváraniny (pečiatkujeme) 19.7. utorok Divadlo "O pahltnom hadovi " 21.7. štvrtok Dielnička – Navliekame hada 26.7. utorok Dielnička – Autíčko (lepíme) Stretávame sa aj každú stredu od 10.00 do 12.00 na Šenkvickom Ranči.

CEROVSKÉ HODY Matrika

AUGUST 2011

MC Adamko bude z prevádzkových dôvodov v mesiaci august zatvorené. Stretneme sa každú stredu od 10.00 do 12.00 na Šenkvickom Ranči.

Zosobásili sa ::. Okruhlica Jozef a Vitteková Jozefína

Privítali sme ::.

SEPTEMBER 2011

6.9. utorok Dielnička – Ovocný strom (pečiatkujeme) 10.9. sobota Oslava 5. výročie založenia MC Adamko 13.9. utorok Dielnička – Misa s ovocím (lepíme) 20.9. utorok Dielnička – Ovocie (trháme - lepíme) 24.9. sobota Koncert M.Podhradská – R.Čanaky DEŤOM 27.9. utorok Dielnička – Muchotrávka (lepíme)

Tvorivé dielničky začínajú vždy o 10.30. V ostatné dni je pre deti prístupná herňa. MC Adamko je otvorené v utorok, štvrtok, piatok od 9.00 do 12.00 a v stredu od 15.00 do 18.00 Informácie o pripravovaných akciách MC Adamko prostredníctvom e-mailu: mcadamko@gmail.com

Odišli z našich radov ::. Belko Ján, 75 r. Brzobohatý Ivan, 50 r. Oslejová Helena, 84 r. Gáliková Ester, 73 r. Granec Vladimír, 67 r. Kubíková Darina, 54 r. Ifčič Štefan, 78 r. Boďo Eduard, 84 r. Petráš František, 80 r. Žák Ján, 65 r. .

Zmajkovičová Natália Grúber Damián Buček Jakub Németh Roland Jančová Diana Krútil Lukáš Wolf Dominik

MUDr. Mináriková Margita, 89 r. Ing. Petrovič Daniel, 33 r. Švorc Gustáv, 74 r. Neščáková Apolónia, 91 r. Kakalíková Mária, 53 r. Dugovič Titus, 66 r. Srnák Jozef, 74 r. Vittek Ján, 54 r. Miková Terézia


STRANA 36

Obec Šenkvice a Kultúrne a informačné stredisko Šenkvice

22 -

011

la 2 25 Jú

Nedeľa 24. Piatok 22.

júla 2011

10. 00 hod. – Sl ávnostná sv. omša v Kostole Svätej 14. 00 hod. – O Anny chutnávka šenkvi ckých vín vo vino 15. 00 hod. – Ch téke orus Angelicus koncert v kostole 17. 00 hod. – FS Lipka z Dubovej 18. 00 hod. – BU KASOVÝ MASÍV 19. 00 hod. – lo sovanie tomboly 20. 00 hod. – Pe tra Huliaková – fin alistka superstar 20. 30 hod. – 24 . 00 hod. – Coun try zábava Samor ast

17. 00 h od. – Slá vnostné otvorenie vernisáž hodov výstav: Miloš Bit tn Dušan S er – kľúčenky 20. 00 h ekela – o od. – 02 brazy .0 19. 00 h od. – 24 0 hod. - Hodová . 00 hod . – Coun diskotéka – DJ H try na ih M risku

Sobota 23.

júla 2011

júla 2011

Pondelok 2

5. júla 201

1

17. 00 hod. – 2 2. 00 h od. – H odová d iskoté

14. 00 hod. – ka – DJ M. J. Kovačič Šarp Šenkvický - od 14. 30 hod. – halenie pamät Ochutnávka še ne j tabule nkvických vín 16. 00 hod. – vo vinotéke Adt crew SPRIE 16. 30 hod. – FS Mladosť a VODN Še nkvická muzik 17. 30 hod. – P É a DH Šenkvičank O DUJA a 18. 30 hod. – T Elier a Monika I A_ – latinské tanc 19. 00 hod. – e Country skupin Športo vé zápa a Premeny – sy ŠK Š s tanečnými vs enkvic tupmi Raks Fa 20. 00 hod. – e Futbal F rah The Mave utbal 21. 00 hod. – HODOVÉ SMOLA A HR DERBY na veľko sobota 2 UŠKY 22. 00 hod. – m ihrisk 3. 07. 20 Ardor fireshow u: 11 1 6 . 0 0 – oh hod. 22. 30 hod. – ňo vá šo u 02. 00 hod. predzápa Oldies diskoték s 23. 00 hod. – a – DJ Piper Majstrovsk dorast Šenkvice – d Ohňostroj orast Mo ý zápas

Malba na tvár, prehliadky zbierok v miestnom múzeu, jazda na poníkoch, ochutnávka šenkvických vín vo vinotéke

dra 18. 00 h od. - ŠK Šenkvice muži – F C Slovan Pozemný Modra m ho uži nedeľa 2 kej: 4. 07. 20 11 – mu 10. 00 h ltifunkčn od. – dora é ihrisko stenci ŠK pri Z Šenkvice – veterán Š i Šenkvic e

Šenkvičan 02/2011  
Šenkvičan 02/2011  
Advertisement