Page 1

Nr. 1

marts – juni 2019


Indhold Rudersdal Seniorråd

Seniorrådets medlemmer ............................................................... 4 Nyt fra Seniorrådet ........................................................................ 6 Seniorrådets arbejdsgrupper .......................................................... 8 Nyt fra arbejdsgrupperne ............................................................. 16

Aktivitetscentrene

Foreningen Bakkehuset i Vedbæk ............................................... 17 Teglporten.................................................................................... 23 Rønnebærhus ............................................................................... 31

Rudersdal Kommune

Info fra Social og Sundhed ............................................................ 9 Kontinens-klinik .......................................................................... 12 Borgerservice orienterer book tid hos borgerservice................... 60 Velkommen til sygeplejeklinikkerne ........................................... 11 Inspirationsboligen ...................................................................... 13 Rygestop ...................................................................................... 10 Åbne cafeer i Rudersdal Kommune. Se under aktivitetscentrene.

2


Foreninger

Aktive Birkerød Seniorer ............................................................ 38 Birkerød Frimærkeklub ............................................................... 37 Birkerød Pensionistforening ....................................................... 49 Røde Kors .................................................................................. 36 Holte Roklub ............................................................................... 54 Birkerød Stavgang....................................................................... 51 Pensionistsvømning .................................................................... 14 Rudersdal Rejseforening ............................................................. 43 Rudersdal Rejseforenings Venner ............................................... 45 Søllerødegnens Pensionistforening ............................................. 47 Søllerød Seniorsport/Rudersdal Aktive Seniorer ........................ 40 Ældre Sagen Rudersdal .............................................................. 46 DemensNetværk Rudersdal......................................................... 52 Blixen Klub Rudersdal ................................................................ 57 Birkerød Roklub .......................................................................... 42 Fysioterapeuten skriver om vandgymnastik ............................... 15 Støtteforeningen Venner af Aktivitetscenter Teglporten ............ 30 Parkinson Cafeen ........................................................................ 55 Hemmingway club, ..................................................................... 58 Kulnatur Skodsborg .................................................................... 59 Candlelight-Dinner på Frydenholm ............................................ 56

Telefonliste .............................................................................. 61

3


Rudersdal Seniorråd

Formand Ib Hedegaard Sørensen Fruerlund 22, 2850 Nærum mail: ihsfruerlund22@gmail.com Tlf. 61 30 05 36

Næstformand Vivi Nobel Sjælsø Vænge 73, 3460 Birkerød mail: vivinobel@gmail.com Tlf. 28 58 62 26

Kasserer Jørgen Vinding Søterrassen 14, 2840 Holte mail: j.vinding@mail.dk Tlf. 40 30 49 30

Sonja Vejstrup Frederiksen Nørrevang 65, st.th, 3460 Birkerød mail: frederiksen.sonjavejstrup@gmail.com Tlf. 40 98 36 72

4


Anita Herold Gudmundsson Gøngesletten 19, 2950 Vedbæk mail: angu@rudersdal.dk Tlf. 72 68 50 60

Michael Burgess Langhaven 8, 2840 Holte mail: michaelburgess@outlook.dk Tlf. 40 30 52 54

Erik Clausen Rønnebærstien 3, 3460 Birkerød mail: erik@enclausen.dk Tlf. 26 83 16 67

Jørgen Groth Vejlesøparken 31,1 MF, 2840 Holte mail: groth.holte@webspeed.dk Tlf. 60 80 13 54

Ole Høyer Mariehøjvej 15,st. tv, 2850 Nærum mail: olehoyer1@live.dk Tlf. 52 60 55 60

5


Nyt fra Rudersdal Seniorråd Den 11. december afholdt Seniorrådet fællesmøde med sine arbejdsgrupper. Det var meget glædeligt for Seniorrådet, at så mange frivillige fra arbejdsgrupperne gav fremmøde. Arbejdsgrupperne er jo rådets ”græsrødder”, og når rådet skal udtale sig om ”seniorrelaterede” emner overfor politikere eller i forvaltningen, så er det i ”græsrødderne” at inspirationen skal eftersøges. Det blev fremhævet i velkomsten til deltagerne, at alle bør have fokus på den opgave, Seniorrådet er valgt til at løse. Opgaven var givet i den lov om etablering af et seniorråd i kommunerne. Formanden understregede, at rådet og arbejdsgrupperne ikke er et nyt ”uenighedsparti” i kommunen. Rådet har til opgave at formidle de beslutninger, man på demokratisk vis træffer i kommunalbestyrelsen og at formidle kommunikationen mellem seniorer og politikere i kommunen. MEN, det udelukker ikke, at rådet har holdninger til seniorpolitiske spørgsmål, og at rådet giver sine meninger tilkende, når det drejer sig om prioriteringer. Der er i høj grad også rigtig mange opgaver, vi gerne ville medvirke i løsningen af. Det sætter jo netop rammen om den entusiasme, der udvises blandt frivillige i alle arbejdsgrupper. Mange borgere spørger: ”Har I overhovedet nogen indflydelse i kommunen? Formår I at flytte nogen penge til fordel for seniorer, eller kan det ikke bare være lige meget?” Svarene er dels, at indflydelse ikke kun er ”100 kr. mere i en kasse end i en anden”, dels, at vi bliver inviteret med til de dialoger, som politikerne medvirker i eller gennemfører med borgerne, før de træffer deres beslutninger. Derfor er arbejdet i Seniorrådet og arbejdsgrupperne vigtig i kommunen. Og Ja! Så længe der lyttes, og der er en dialog, har vi indflydelse. 6


Derfor var der også sat tid af på fællesmødet til at lytte til arbejdsgruppernes sammenfattede indtryk af arbejdet i 2018, som de gav formændene fra arbejdsgrupperne under mødet. Vi bød i øvrigt en ny arbejdsgruppe velkommen, og de var samlet for første gang. Det handler om demens og pårørende. Det er et arbejde, Seniorrådet vil prioritere i 2019, og det var glædeligt, at medlemmerne af arbejdsgruppen kom med ekspertindsigt fra forskellige vinkler. Vi har store forventninger til dette arbejde. Flere sager går videre i 2019. · Bl.a. spørgsmålet om egenbetaling for akutsengepladser efter Sundhedslovens ord og Sundhedsministerens politiske udmeldinger ved behandlingen af Finansloven for 2019. · Seniorrådet er imod brugerbetalingen i Rudersdal. · Anvendelsen af værdighedspuljens midler. · Opfølgning på temadrøftelse med Social- og Sundhedsudvalget om pårørende og deres inddragelse. · Sidst skal nævnes de svære spørgsmål under emnet en værdig død. Dette fortsætter alt sammen i 2019. Formanden omtalte kort, at kommunikation havde fyldt meget i rådets drøftelser. Der var bred enighed om betydningen af Senior Nyt, men også at bladet ikke kunne opfylde alle behov for at sikre kommunikationen til alle kommunens seniorborgere. Derfor er der blevet nedsat en kommunikations- og redaktionsgruppe, som sammen med mediakonsulenter skal prøve at skabe et oplæg til supplerende kommunikation. Samarbejdet sker indledningsvis med redaktionen for Rudersdal Avis. Hold øje med Seniorrådets Årsrapport 2018, som skal udarbejdes senest i 1. kvt. 2019. Hvis der blandt læserne skulle være interesserede i at deltage i arbejdet, så send en mail! E-mailadresse: Seniorraadet-rudersdal@outlook.dk Formand for Seniorrådet Ib Hedegaard Sørensen

7


Seniorrådets arbejdsgrupper: Byggeri: Erik Clausen. Tlf. 26 83 16 67. E-mail: erik@enclausen.dk Demens og Pårørende: Bodil Sørensen. Tlf. 50 71 74 78. E-mail: Bodil.sorensen@gmail.com Hjemmeplejegruppen: Inger Juul Andersen. Tlf. 45 80 11 33. E-mail: heinan@mail.tdcadsl.dk Kommunikation/redaktion: Kirsten Schytte. Tlf. 45 42 07 86. E-mail: kirsten@schytte.eu Madpanelet: Kirsten Schytte. Tlf. 45 42 07 86. E-mail: kirsten@schytte.eu Plejehjemsgruppen: Bente Gurskov. Tlf. 23 81 08 34. E-mail: bente@gurskov.eu Sundhed og Forebyggelse: Ole Høyer. Tlf. 52 60 55 60. E-mail: olehoyer1@mail.live Trafik og tilgængelighed: Werner Wittekind. Tlf. 45 41 43 15. E-mail: werner@wittekind.dk Økonomigruppen: Kurt Petersen. Tlf. 24 28 92 00. E-mail: rohnald1952@gmail.com

8


Information fra Social og Sundhed Ældreområdet og Socialområdet i Rudersdal Kommune er blevet til et fælles område Områderne Socialområdet og Ældreområdet i Rudersdal Kommune er på baggrund af strukturændringer ved årsskiftet 2019 blevet til et fælles område, som hedder Social og Sundhed. Samtidig er syv bo- og plejecentre, der tidligere har været tilknyttet områderne, nu blevet frisat. Social og Sundhed består fremadrettet af syv nye centre. Du kan se kontaktoplysninger nedenfor. Social og Sundhed Tlf.: 46 11 50 00, Mail: socialogsundhed@rudersdal.dk Områdechef Gitte Bylov Larsen · Kvalitet og Udvikling, udviklingschef Thomas Tietgen Lund · Sekretariat for Social og Sundhed, sekretariatschef Sanne Kure · · · · ·

Myndighed, myndighedschef Frederik Kousgaard, myndighed@rudersdal.dk Center for Sundhed og Træning, centerleder Mette Ryle, cfst@rudersdal.dk Center for Sociale Indsatser, centerleder Lene Lilja Pedersen, cfsi@rudersdal.dk Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud, centerleder Susanne Tronier, cfha@rudersdal.dk Center for Hjælpemidler, centerleder Else Marie Matzon, cfhj@rudersdal.dk

9


De syv frit stillede bo- og plejecentre, som tidligere har været tilknyttet områderne, er følgende: · · · · · · ·

Dag- og Botilbud Gefion, centerleder Mikkel Stolbjerg Johansen, tlf. 46 11 34 60, gefion@rudersdal.dk Botilbud Ebberød, centerleder Anette Schubert, tlf. 46 11 49 60, botilbudebberoed@rudersdal.dk Plejecenter Bistrupvang, centerleder Jane Nilsson, tlf. 46 11 37 70, bistrupvang@rudersdal.dk Plejecenter Sjælsø, centerleder Charlotte Buchwald, tlf. 46 11 16 16, plejecentret-sjaelsoe@rudersdal.dk Plejecenter Byageren, centerleder Jane Hald, tlf. 46 11 38 50, byageren@rudersdal.dk Plejecenter Frydenholm, centerleder Ane Berg Frische, tlf. 46 11 22 30, frydenholm@rudersdal.dk Bofællesskabet Krogholmgaard, centerleder Jo Helvad, tlf. 46 11 31 40, krogholmgaard@rudersdal.dk

Hvis du vil skrive en mail til Social og Sundhed, anbefaler vi af hensyn til data- og informationssikkerheden, at du skriver via Digital Post på www.borger.dk. I titlen skal du skrive att.: Social og Sundhed.

10


Velkommen til sygeplejeklinikkerne et fleksibelt tilbud med professionelt personale Sygeplejeklinikkerne er for dig, som har brug for sygepleje, og som selv kan komme hen på én af vores to klinikker i Rudersdal. Klinikkerne findes på aktivitetscentrene Teglporten i Birkerød og Rønnebærhus i Holte. Begge steder er der dagligt mange spændende aktiviteter, som du kan tage del i, hvis du har tid og lyst. Desuden er der på begge aktivitetscentre en café, hvor der serveres rigtig god mad, og hvor du har mulighed for at møde andre. Ved at bruge én af sygeplejeklinikkerne, er du ikke afhængig af at skulle vente på, at sygeplejersken kommer hjem til dig, og du får på den måde større frihed til at planlægge din dagligdag, som du selv ønsker det. Vi tilgodeser arbejdsaktive borgere – i klinikkerne er der både tidlige og sene tider, og der er et ”åbent tilbud”, hvor du kan møde op uden forudgående tidsbestilling eller henvisning. Hvilke opgaver kan du få hjælp til i sygeplejeklinikkerne ·

Sårbehandling

·

Medicindosering

·

Blodtryksmåling – og blodsukkermåling (oplæring)

·

Øjendrypning samt oplæring i øjendrypning

·

Pasning og oplæring i håndtering af blærekateter og stomi

·

Lægeordinerede indsprøjtninger

·

Rådgivning til forebyggelse af sygdom

·

Samtaler til at forbedre din sundhed nu og i fremtiden

Sygeplejeklinikkerne er gratis - du skal dog selv medbringe medicin samt specielle cremer og salver. Som udgangspunkt skal du henvises til sygeplejeklinikken – fra Hjemmeplejen eller fra egen læge – men du kan også komme uden henvisning i den åbne konsultation. 11


Åbningstider og telefonnumre i klinikkerne: Teglporten i Birkerød, Teglporten 11, tlf. 72 68 52 13 Åbent mandag fra kl. 8-17, onsdag og fredag fra kl. 8-15. Åbent tilbud – hvor du kan komme uden forudbestilling og henvisning: Mandag fra kl. 14-15 og fredag fra kl. 12-13. Rønnebærhus i Holte, Rønnebærvej 15, tlf. 72 68 52 17 Åbent fra mandag til fredag fra kl. 8-15, torsdag dog fra kl. 8-17. Åbent tilbud – hvor du kan komme uden forudbestilling og henvisning: Tirsdag og torsdag fra kl. 13.30-15. Hvis du er i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte sygeplejersken i klinikken for yderligere information.

12


Besøg Inspirationsboligen og få idéer til at lette hverdagen Har du svært ved at nå skoene, skære brødet, smøre creme på ryggen, eller trække gardiner fra, kan du få ideer til, hvordan du kan gøre tingene lettere.

Du kan f. eks.: · Prøve en ældrevenlig DUKA computer · Se hvordan et automatisk skylle-tørretoilet fungerer · Se hæve-sænkeskabe i køkkenet · Opleve stemmestyring af lys, vinduer og gardiner · Se hvilke ting, der kan købes i almindelig handel, som kan gøre din hverdag lettere · Få demonstreret en selvkørende støvsuger · Se alle tingene i hjemlige omgivelser Inspirationsboligen ligger i Teglporten 13 - bolig 8 i Birkerød. Åbent hus: mandage kl. 14-15.30. En gruppe af frivillige tager imod dig. Vi glæder os til at se dig.

13


Pensionistsvømning i Birkerød Svømmehal Se nærmere under foreningen ABS side 38

Aqua morgengymnastik Nu kan du gå til aqua morgengymnastik i Rundforbi Svømmehal. Aqua morgengymnastik er effektiv og skånsom træning i vand for alle, som ønsker at få en bedre kondition, større udholdenhed og styrke. Holdet kører mandag og fredag kl. 10-10.45, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-9.15. Kom og hav det sjovt samtidig med, at du gennemgår en effektiv stabiliserende muskeltræning med fokus på kroppens holdning, hvor balance og koordination bliver udfordret mest muligt. Holdet udføres i 25 m bassin og i varmtvandsbassin. Varighed: 30 min. Opvarmning 5-10 minutter: Gå, løb, frem, tilbage, jumping jacks m.m. Træningssession 20 minutter: Træning af muskelgrupper, balance, koordination. Cool Down 5-7 minutter: Udstræk af muskelgrupper ved bassinkanten. Tilmelding Ingen tilmelding. Max antal deltagere 16 pr. hold. Først til mølle. Pris: Voksne 25 kr. for pensionister plus indgang 25 kr. Man kan købe kombinerede armbånd med rabat til 20 gange. Sted: Rundforbi Svømmehal, Egebækvej 118-120, 2850 Nærum. 14


Fysioterapeuten skriver: Vandgymnastik, det er da kun noget for gamle damer! Eller er det? Træning og genoptræning i varmtvandsbassin er meget effektivt. Det en sjov og anderledes oplevelse. Der er mange åbenlyse fordele ved at træne i vand. Vandets opdrift gør en lettere, man kan bevæge sig mere i vand end på land. Vandets tryk på kroppen har en positiv effekt på alle processer. Vandet" rører " ved en, og gør en afslappet. Man træner ens evne til at regulere temperatur. Godt for alle og for udfordringer som: ¨ lymfødem ¨ ledsygdomme ¨ smerte problematikker ¨ efter blodprop ¨ efter brud og operationer ¨ nedsat mave-og rygmuskler ¨ svag bækkenbund ¨ nedsat balance ¨ immobilitet Men man kan supplere med vandgymnastik, hvis man har Osteoporose Men anbefales ikke som den primære motion. Fordi der skal tryk på knoglerne i længdeaksen. Der er rig mulighed for at genoptræne i vand i denne kommune. Og vandet i bassinerne er meget rent og velreguleret. Det er ikke muligt at hoppe i vandet ved: Inkontinens, åbne sår, fodsvamp eller fodvorter. De fleste steder skal man være selvhjulpen. Alternativt kan man spørge et familiemedlem/ven om det er noget, man kan gøre sammen. Bliv ikke overrasket hvis du efter endt træning bliver tørstig, skal af med rigtig meget vand, bliver meget sulten og får stærk trang til en middagslur. Dorte Jensen Fysioterapeut

15


Hjemmeplejegruppen. Medens vi allerede har begge ben godt plantet i Rudersdal Kommunes nye struktur, skal vi ikke glemme, hvad der blev opnået i 2018. Sygeplejeklinikkerne fungerer nu fint på hhv. Rønnebærhus og Teglporten. På sygeplejeklinikkerne kan borgere blive behandlet efter henvisning fra hjemmeplejen eller egen læge. Men der er også åben konsultation 1 gang om ugen på Teglporten og 2 gange om ugen på Rønnebærhus. Har du mulighed for selv at komme til sygeplejeklinikken på Rønnebærhus eller Teglporten, har du også mulighed for at købe og spise lidt mad eller drikke en kop kaffe sammen med andre og måske få et nyt bekendtskab. Ikke dårligt!

Åbent tilbud !

Du kan komme uden henvisning på: Rønnebærhus, Rønnebærvej 15, Holte tirsdag og torsdag mellem kl. 13.30 -15. tlf.: 72 68 52 17. Teglporten, Teglporten 11, Birkerød, mandag mellem 14-15 samt fredag mellem 12-13. tlf.: 72 68 52 13.

I næste nummer vil jeg fortælle lidt om Hjemmeplejens funktioner i den nye struktur, hvor Socialog Ældreområdet fra nytår 2019 er slået sammen til Social og Sundhed. For borgerne vil det bl.a. komme til at betyde, at det vil blive lettere at komme igennem pr. telefon til relevant medarbejder og få den nødvendige hjælp eller skaffe sig den nødvendige oplysning. Men en omorganisering tager tid, inden det hele fungerer perfekt. Der er mange brikker, der skal falde på plads og mange medarbejdere, der skal vænne sig til ny organisation og måske nye kolleger. Inger Juul Andersen formand 16


Bakkehuset i Vedbæk - et medlemsstyret aktivitetshus.

Medlemsstyringen af Bakkehuset kræver en udstrakt grad af samarbejde på kryds og tværs. I bestyrelsen internt, mellem bestyrelsen og huslederen, mellem bestyrelsen og arbejdsgrupperne, mellem huslederen og arbejdsgrupperne og i arbejdsgrupperne internt. I virkeligheden har vi ældre på 60+ en stor - måske uudnyttet - styrke. Den styrke vil bestyrelsen gerne have sat i spil på Bakkehuset, så rigtig mange vil tage medansvar for og føle ejerskab til det, der foregår på Bakkehuset og i Foreningen Bakkehuset i Vedbæk. Vi er faktisk ret stolte af vores forening og det hus, vi sammen har skabt, og som i dag – efter et år ’på egne ben’ - fungerer på en ny og spændende måde, og hvor flere nye tiltag er på vej. Bakkehuset som platform for dig og dine kompetencer Har du lyst til at starte en aktivitet, bidrage med en særlig kompetence, underholde eller holde foredrag inden for dit interesseområde, så vil det være oplagt at sætte det ”i scene” på Bakkehuset, fordi berøringsfladen til mange nysgerrige, videbegærlige, friske og oplagte seniorer netop findes her. Bakkehuset opfordrer alle til at komme og være med. Henvend dig på kontoret, hvis du gerne vil bruge dine kompetencer her hos os. 17


Medlemskab For medlemskontingentet - på 500 kr. pr. halvår - kan du tilmelde dig en eller flere aktiviteter – forudsat, at der er plads! Flere af de mest populære hold er i skrivende stund lukket for flere deltagere, men du kan blive skrevet på venteliste. Bakkehusets Aktivitetsudvalg tænker kreativt – både hvad angår instruktører, lokaler og aktiviteter og arbejder aktivt på at dække medlemmernes behov. Gå ind og orienter dig om mulighederne på www.bakkehuset2950.dk Vil du vide mere? Bakkehusets frivillige kommunikationsgruppe arbejder løbende på at forbedre kommunikationen både internt og eksternt. Med hjælp fra andre frivillige arbejdes der ihærdigt på at skabe faste rutiner omkring opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden. Cirka fire gange årligt udsendes Bakkehus Nyt, som med jævne mellemrum suppleres med direkte medlemsmails om helt aktuelle ture, arrangementer og nye hold. I Bakkehusets reception kan du hente brochurer, se opslag, orientere dig på infoskærmen – og spørge! Aktiviteter Bakkehuset tilbyder et væld af spændende aktiviteter. Du kan læse mere i vores program for 2019. Hvis du melder dig ind i foreningen, modtager du løbende oplysninger om nye aktiviteter. Er du blot generelt interesseret, kan du hente et eksemplar, aflevere din mailadresse i vores reception eller tilmelde dig på www.bakkehuset2950.dk

18


En af vore aktiviteter er “Grøn Puls 60+”, som er oprettet i et samarbejde mellem kommunens aktivitetscentre og Kultur- og Fritidsforvaltningen i Vedbæk. Bakkehuset har to hold, det ene med udgangspunkt på Søengen i Holte, det andet med udgangspunkt på Vedbæk Sydstrand. Her træner mange glade og friske mænd og kvinder sammen hver mandag fra klokken 9 til 10.15 året rundt. Af og til forlægges træningen til andre lokaliteter, ligesom der sommetider afholdes særlige arrangementer. Det fremgår af den særlige folder, der udgives om Grøn Puls 60+, som udgives tre gange årligt. Enhver pensionist i Rudersdal Kommune er velkommen til en prøvetime. Vil du fortsætte, melder du dig ind i Foreningen Bakkehuset i Vedbæk. Et andet udendørs motionshold, hvor der også er ledige pladser, er så nyt, at det ikke en gang er kommet med i vores katalog endnu. Lige efter nytår startede vi 9 mænd til fodboldmotion på Vedbæk Stadion med Maria Santana som vores professionelle træner. Vi træner hele året rundt hver onsdag fra kl. 9 -10. Det er for mænd 60+, kræver ingen forkundskaber og foregår med godt humør på en skånsom og legende måde. Du er velkommen til bare at komme i almindeligt træningstøj og få en prøvetime sammen med os andre og se, om det er noget for dig. Bakkehusets lokaler som ramme om din næste fest? Bakkehuset kan lejes af kommunens pensionister til fejring af egne mærkedage. Pjece med lejevilkår og priser for leje udleveres i Bakkehusets reception. Pjecen kan endvidere ses på hjemmesiden. Nærmere detaljer kan aftales med Mogens Dalsgaard og Mia Brand, der kan træffes torsdag og fredag formiddag på Bakkehuset. Cafeen er åben på hverdage kl. 10-14 Caféens menuplan med priser findes for den aktuelle måned i en folder, der kan fås i receptionen, på infoskærmen samme sted og på Bakkehusets hjemmeside. Du er velkommen i vores dejlige cafe med den smukke udsigt, hvad enten du er medlem eller ej. Vi gør os umage for, at du skal føle, at du er i godt selskab og får god mad. 19


KOMMENDE ARRANGEMENTER: Billetter til arrangementerne købes i receptionen. Bemærk at der er begrænset antal billetter til de fleste af arrangementerne. De populære ”Vi spiser sammen middage” i cafeen arrangeres af ”Påhitterne”, og datoer for middage og start af billetsalg vil blive meddelt via opslag og på hjemmesiden. Tid kl. 18-21. Billetpris 100 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke medlemmer, inkl. mad, dessert og kaffe. Vin, øl og vand kan købes. Fastelavn. Mandag den 4. marts, kl. 12.30-15. Vi slår katten af tønden, synger og lytter til musikalske indslag. Billetpris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe, fastelavnsboller og et glas vin. Billetsalg fra mandag den 18. februar. Tribini, trylleri og tapas. Onsdag den 20. marts, kl. 16-18. Aase Tribini Clausen kommer og fortæller og tryller. Billetpris 125 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer, inkl. tapas og vin. Billetsalg fra mandag den 6. marts. Senior Shop. Torsdag den 4. april, kl. 12.30-15. Billetpris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer, inkl. et glas vin, kaffe og kage. Billetsalg fra torsdag den 21. marts. Den syngende jordemoder. Torsdag den 11. april, kl. 16-18. Kirsten de Neergaard “Den syngende jordemoder” og pianist Anders Svendsen kommer og underholder med viser, sang og godt humør. Billetpris 150 kr. for medlemmer, 175 kr. for ikke medlemmer, inkl. tapas og vin. Billetsalg fra torsdag den 28. marts. 20


Koloni- og familiehistorie på De Vestindiske Øer. Tirsdag den 30. april, kl. 19-20.30. Axel Bredsdorff og Bente Erdmann fortæller om deres rejse til De Vestindiske Øer i sporene efter familien Hjardemaal (Bredsdorff). Billetpris 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer, inkl. forfriskning. Billetsalg fra tirsdag den 16. april. Vedbæk Havns historie. Onsdag den 15. maj, kl. 13-14.30. Axel Bredsdorff fortæller i anledningen af Vedbæk Havns 100 års fødselsdag. Billetpris 25 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke medlemmer, inkl. kaffe og kage. Billetsalg fra onsdag den 1. maj. Løvspringstur. Torsdag den 23. maj. Billetsalg fra torsdag den 9. maj. Se Bakkehusets plakatsøjle, spørg i receptionen eller besøg Bakkehusets hjemmeside for nærmere information. Vedbækruten – guidet tur. Tirsdag den 18. juni kl. 13. Axel Bredsdorff tager os på en guidet gåtur ad Vedbækruten. Vi mødes ved Bakkehuset, turen tager ca. 1 ½ time. Gratis for medlemmer, 25 kr. for ikke medlemmer. Billetsalg fra tirsdag den 4. juni. UDSTILLINGER Kunstmaler Else Fønss Se Else Fønss’ udstilling, der løber fra den 17. januar til slutningen af marts måned. Udstillingen kan ses i Bakkehusets åbningstid. Crea 69b gruppen og husets kreative hold. Fredag den 5. april - slut maj. Fernisering den 5. april, kl. 13-15. Udstillingen kan ses i Bakkehusets åbningstid. 21


Rundvisninger Nye medlemmer og andre interesserede kan få en guidet rundvisning i det smukke Bakkehuset. Vi mødes kl. 11 i receptionen. Efter rundvisningen kan du købe noget at spise eller drikke i cafeen, Bakkehuset byder på en kop te eller kaffe. Onsdag den 27. marts Onsdag den 24. april Onsdag den 29. maj Onsdag den 26. juni. Frisør På Bakkehusets øverste etage finder du frisør Gitte Bauer. Tidsbestilling: Mandag til fredag kl. 9-15 på tlf. 27 73 11 16. Du kan få Gittes visitkort i receptionen. Græshytten Vi modtager gerne brugt, rent kvalitetstøj til voksne og videresælger dette i vores hytte i baghaven på onsdage og fredage kl. 12-14 (dog ikke i regnvejr) i perioden 2. maj-28. september. Adresse og åbningstider Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk og har åbent kl. 9-15 på alle hverdage. Receptionen, der er bemandet med hjælpsomme frivillige, er åben kl. 9-14.45 og hjælper gerne med svar på spørgsmål også på tlf. 46 11 15 82. Busserne 193, 195 og 388 går lige til døren. Vel mødt på Bakkehuset!

22


Velkommen til forår/sommer 2019 i Aktivitetscenter Teglporten Foråret er lige på trapperne, og solen lokker snart os alle til at gå udenfor – på din tur ude, synes vi, at du skal slå et smut forbi Aktivitetscenter Teglporten. Her kan du nemlig nyde solen på vores dejlige terrasse, samt deltage i vores mange dejlige aktiviteter. Kender du ikke huset, så er opfordringen: ”Kig indenfor” – det kan være impulsivt, til et af vores mange arrangementer, en frokost i vores cafe, eller til en rundvisning, som vi afholder kl. 13 den 1. torsdag i hver måned. Vores aktiviteter er i fuld gang nu, men der er stadig plads på en del hold. Vintersæsonen 18/19 slutter med udgangen af april måned, og til maj starter vores sommersæson. Sommerprogrammet kommer på gaden den 21. marts, og denne sommer har vi valgt at tilbyde aktiviteter, der ikke strækker sig over hele sommeren, men som typisk giver plads til det mere impulsive og udadvendte seniorliv. Motionsholdene kører generelt uændret gennem sommeren med så få passive uger som muligt.

23


Aktiviteter Vinterprogrammet byder på en række spændende aktiviteter; for eksempel: ”Begyndermad for mænd”, der laver lækker mad hver tirsdag kl. 10-13.30. Er du kreativ inden for keramik, maling eller måske træ – ja så er der ved at være godt gang i vores grovværksteder i kælderen under kyndig vejledning og inspiration af Hanne Melbye, medarbejder og uddannet kunsthåndværker, samt af Hans Nielsen, frivillig og uddannet snedker. Er du ikke til det kreative, så er der mulighed for at deltage i vores succes ”Højskoledage” den 11.-13. marts. Emnet ser ud til at blive ”Forbrydelse og straf – i virkeligheden og i litteraturen”, hvor tre foredragsholdere med forskellige baggrunde reflekterer over, hvordan de arbejder med dette. De endelige foredragsholdere følger senere, så følg med på vores hjemmeside. Pris: 210 kr. for alle tre dage inkl. kaffe og morgenbrød. Tilmelding på kontoret. Hos os har du også muligheden for at få opfrisket dine tyskkundskaber, da vi netop har startet ”Tysk til rejsebrug” med frivillig holdleder Mogens Madsen. Se nærmere på hjemmesiden.

Sommerprogrammet er tilrettelagt med et meget varieret indhold, så der er mulighed for at nyde sommeren både ude og inde.

Vi vil arrangere ture ud af huset om tirsdagen, fællesspisning og foredrag om torsdagen, og kreative workshops om onsdagen. Mandag er dagen, hvor vi kan være spontane og lave aktiviteter sammen med brugerne, så kom endelig med input og gode idéer. Det kan være alt fra vaffelbagning, over petanque i Præstegårdshaven og til en tur i skoven. Motionsholdene kører videre over hele sommeren – dog kan der være ferie i nogle uger.

24


I august har vi en spændende udflugt til Orø, og i maj måned har vi vores eftertragtede miniferie, hvor vi i år drager 4 dage til Fyn og Sydhavsøerne. Læs mere i sommerprogrammet den 21. marts og kom gerne med gode idéer. Tilmeldingsdagen til sommerens aktiviteter er tirsdag den 24. april – læs nærmere om tidspunkt på hjemmesiden www.teglporten.rudersdal.dk Vi udvikler løbende nye aktiviteter – også gerne efter inspiration fra dig. Du vil kunne orientere dig om tilbuddene og se meget mere på vores hjemmeside www.teglporten.rudersdal.dk og ved opslag i vores hus eller i programmet, som du kan hente i vores reception. Du er velkommen til at ringe til os på tlf. 46 11 39 50.

25


Frivillighed Aktivitetscenter Teglporten giver dig også mulighed for dels at bruge dine kompetencer og dels at forme hverdagen i huset. Det kan du gøre ved at være aktiv som holdleder, ved at være med til at vise rundt i huset eller ved at sælge kaffe og kage. Måske har du grønne fingre, der kan gøre vores haver smukke? Du er altid velkommen til at byde ind med dine kompetencer – vi vil gøre alt for at finde et område, der svarer til det du tilbyder. Teglporten er stedet, hvor du kan være en del af et socialt fællesskab, og hvor du kan bruge dine kompetencer i forskellige former for frivillighed. Vi går meget op i at skabe et godt fællesskab samt god trivsel for de frivillige, der er med til at skabe husets aktiviteter. Det gør vi ved at holde cafémøder for de frivillige og ved at sikre gode rammer for frivillig indsats gennem vores Frivilligråd.

26


I Teglporten kan du dyrke mange forskellige former for motion på flere niveauer – alt fra løb, vandreture til yoga og stolegymnastik. Kreative værksteder byder vi også på. Men først og sidst er det det sociale samvær, der er grundlaget for alt her i huset – vi glæder os til at byde også dig indenfor!

Brugerindflydelse

Aktivitetscenter Teglporten er et sted, hvor brugerne og de frivillige er drivkraften. Brugerne har medindflydelse igennem Brugerrådet, som holder møde en gang om måneden og står for at afholde Husmødet sammen med centerlederen den 3. onsdag i måneden kl. 13.30. Brugerrådet arbejder ud fra politisk godkendte vedtægter. Vedtægterne kan ses på vores hjemmeside www.teglporten.rudersdal.dk Brugerrådet består af 9 pensionister, der vælges for to år ad gangen ved skriftlig afstemning i marts, med mulighed for genvalg. Læs mere på vores hjemmeside: www.teglporten.rudersdal.dk Aktivitetscenter Teglporten Teglporten 11 3460 Birkerød

Aktivitetscenter Teglportens åbningstider fra den 1. maj til 30. august Mandag – torsdag kl. 9-15. Fredag kl. 9-14.

Receptionen kan kontaktes kl. 10-14 tlf. 4611 3950 Kontoret er åbent kl. 10-13. mail: aktivitetscentret-teglporten@rudersdal.dk www.teglporten.rudersdal.dk

27


Cafe Teglporten Cafe Teglporten byder på dejlig velsmagende mad, lavet fra bunden af friske råvarer, og vi har åbent 365 dage om året. Vi serverer varme middagsretter hver dag. Lad dig friste af forret, hovedret eller dessert, salatbar, højt belagt smørrebrød, boller, kage og diverse drikkevarer alle dage fra kl. 11.30-13. Handler du i Birkerød bymidte, som ligger lige uden for døren, kan du besøge cafeen og nyde en kop kaffe og dejlig kage mandag - torsdag kl. 9-15.30 (fredag kl. 9-14.30). I ugens løb vil der i cafeen være forskellige aktiviteter, som alle kan være en del af, fx strikkecafe. Se menuplanen på Aktivitetscentrets hjemmeside: www.teglporten.rudersdal.dk

28


Mænds Sundhedsdag på Havarthigården. Onsdag d. 12. juni kl. 11-14. Kom og vær med til en spændende og gratis dag med fokus på livskvalitet og sundhed. Dagen er arrangeret af mænd for mænd! Efter et inspirerende foredrag har du mulighed for at få information om de mange gode aktivitetstilbud for mænd, der er i Rudersdal Kommune. Du kan slå dig ned i hyggeligt samvær ved bordene i gårdhaven. Drikkevarer sælges til rimelige priser. Se mere på Ældre Sagens, Aktivitetscentrenes og Aktive Birkerød Seniorers hjemmesider. Se også annonceringen i lokalaviserne.

29


30


Rønnebærhus

Daghjem og Aktivitetscenter Rønnebærvej 15 2840 Holte Tlf. 46 11 50 80 Aktivitetscenter for pensionister & efterlønsmodtagere Hjemmeside: www.roennebaerhus.rudersdal.dk E-mail: roennebaerhus@rudersdal.dk Rudersdal Kommunes pensionister og efterlønsmodtagere bydes hjertelig velkommen i Aktivitetscenter Rønnebærhus, hvor personale og frivillige gør alt for at tilbyde de mange brugere de bedste forhold og flest mulige forskellige aktiviteter.

Busserne 170, 190, 193, 195 og 334 har stoppested ved Holte Midtpunkt, hvorfra der kun er ca. 300 m til Rønnebærhus. Rønnebærhus er åbent: Mandag - fredag kl. 9-15.

På øverste etage forefindes der aktivitetslokaler; træningskøkken, dagligstue, filmrum og et lokale til kreative aktiviteter. Der ud over fitnessrum med div. træningsmaskiner samt gymnastiksal. Der er 2 altaner, hvorfra der er udsigt ud over Vejlesøområdet og Pils Skov .

Fredage serveres der buffet i forlængelse af fredagsarrangementet, dette mod forudbestilling.

Cafeen er åben mandag – torsI stueetagen findes reception, ca- dag kl. 9.30 14. fé og Daghjem, samt flere terrasMorgenmad kl. 9.30-10.30. ser. Frokost kl. 11.30 -13. Te og kaffe med hjemmebag Haveanlægget har et stisystem, petanquebane, træningspavillon. kan købes kl. 11.30-14.

Fredage kan der købes kaffe, te og kage fra kl. 12.30-13.30. . 31


Velkommen til en verden af spændende aktiviteter

Det aktuelle aktivitetsprogram kan findes i sæsonprogrammet for perioden september 2018 – april 2019. Programmet kan fås på Rønnebærhus, på kommunens øvrige aktivitetscentre, på kommunens biblioteker og i Borgerservice. Endvidere på hjemmesiden:www.roennebaerhus.rudersdal.dk. Efterfølgende nævnes nogle af de aktiviteter, som man har mulighed for at deltage i. Orienteringen er af pladshensyn ret kortfattet. Læs yderligere omtale i programmet. Spørg i Rønnebærhus, om der er plads på holdene. Tlf.: 46 11 50 80. Gymnastik og bevægelse (diverse hold mandage – fredage). Vi har delt holdene ind i fire niveauer: ¨ Niveau LET ¨ På dette niveau har vi to typer hold: Let gymnastik hvor alle øvelser foregår siddende på en stol. ¨ Let Plus; de fleste øvelser foregår siddende på en stol med enkelte stående øvelser. ¨ Niveau MELLEM ¨ Stolegymnastik med stolen som udgangspunkt, kombineret med en del stående øvelser. Senior yoga hvor der både er siddende og stående øvelser. ¨ Niveau HØJT Inden- og udendørs hold. Vi tilbyder en gratis prøvetime, for at sikre du bliver tilmeldt det rette hold. Fitnesstræning - selvtræning. Kreative tilbud f.eks. akvarel, strik, taskesyning og silketryk. Øvrige tilbud: Rudersdal Seniorakademi, Herreklub, Filmklub, ”Ud at se”, ”Syng og smil”, Litteratur, Bridge, Sund kost, madlavning og meget mere. Cafeen i Rønnebærhus tilbyder et variereret udbud af varme og kolde retter baseret på årstidens økologiske råvarer. Cafeen er åben for alle pensionister og efterlønsmodtagere. Rundvisning i Rønnebærhus 30. april kl. 13. Mød op i receptionen -tilmelding er ikke nødvendig. 32


Frivillige. Der er mange opgaver i Rønnebærhus, som kan varetages af frivillige f. eks. i køkkenet, cafeen og receptionen eller som leder af en gruppe. Vi har altid brug for flere. Bed om en frivilligbrochure i receptionen. Vi vil glæde os til at byde dig velkommen som frivillig i Rønnebærhus.

Fredagsarrangementer på Rønnebærhus Marts - Juni

Der kan købes/bestilles billetter til alle arrangementer ved henvendelse i Rønnebærhus aktivitetscenters reception eller på telefon 46 11 50 80 mandag-fredag mellem kl. 10 -13. Billetsalget starter den dato, der er anført ved hvert enkelt arrangement. Frokostbilletter skal købes/bestilles forud. Hvor intet andet er anført, koster entré incl. kaffe/brød 50 kr. – frokost 60 kr. 2 uger før et arrangement vil der være et opslag i receptionen, der fortæller mere om det enkelte foredrag.

Fredag den 1. marts kl. 10. Fastelavn Billetsalg fra den 8. februar

33


Fredag den 8. marts kl. 10. Brugerrådsvalg kl. 10. Vi byder på kaffe og brød Fredag den 15. marts kl. 10. Fra Matador til Hamlet Skuespilleren, iscenesætteren og sangeren Christian Steffensen vil fortælle om sit 40-årige virke i teatrets tjeneste. Billetsalg fra den 22. februar

Fredag den 22. marts kl. 10. Min barndom/ungdom i Sibirien! Schneur Rachlin vil fortælle om sin barndom og ungdom i Sibirien fra 1941 - 1957. Det bliver et foredrag med plads til humor og anekdoter om hverdagen under et i dag forsvundet system. Billetsalg fra den 1. marts Fredag den 29. marts kl. 10. Husmøde og Banko Orientering fra Brugerrådet Morgenkaffe og 2 bankoplader på indgangsbilletten. Billetsalg fra den 8. marts Fredag den 5. april kl. 10 Seniorshoppen Shop lækkert dametøj Billetsalg fra den 15. marts

Fredag den 12. april Påskefrokost Billetsalg fra den 22. marts 34


Fredag den 26. april kl. 10 Da vores medarbejder Jytte Rasmussen har valgt at gå på pension afholdes farvelreception. Fredag den 3. maj kl. 10 Mit liv som kunstner Birthe Hattel udstiller på Rønnebærhus i februar måned. Billetsalg fra den 12. april Fredag den 10. maj -Løvspringstur Se opslag i receptionen

Fredag den 24. maj kl. 10 - Andalusien Jørgen Taagholt og Jytte Rasmussen viser os deres film fra Costa del Sol i Andalusien. Billetsalg fra den 1. maj Fredag den 7. juni kl. 10 Syng sammen primært fra Højskolesangbogen /Anna Sinding Billetsalg fra den 15. maj

Fredag den 14. juni kl. 10 Oplæsning ved medarbejder plus fællessang og musik ved Kirsten Hyldgård Billetsalg fra den 24. maj

35


I Rudersdal Kommune er aktiviteter for besøgsvenner og besøgsmodtagere kommet for at blive. Bliv besøgsven eller få besøg– der er mangel på besøgsvenner Mange ensomme, fysisk og/eller psykisk handicappede personer, der på anden vis er forhindret i at deltage i kommunens mange tilbud, kan have behov for en besøgsven, en gåtursven eller måske en læseven. Mere information om Røde Kors’ Besøgstjeneste: Søllerød: Kim Hedemann, Havesvinget 3, 2950 Vedbæk Tlf.: 45 89 10 75 E-mail: kim@hedemann.dk Birkerød: Bodil Steenholt, 3460 Birkerød Tlf.: 60 73 89 21 E-mail: bls@live.dk Aktiviteter i Birkerød Nørklere strikker hjemme og mødes om torsdagen i lige uger kl. 1416 fra september–maj i Pensionisthuset på Cathrinelyst, og strikker til nødhjælp. Genbrug i butikken: Der er brug for hjælp til ekspedition/salg, sortere tøj, stryge og tømme containere. Overskuddet går til hjælpearbejde, såvel i Danmark som ude i verden. Henvendelse til næstformand Jette Vestergaard på tlf. 29 82 75 51 eller via mail jette.vestergaard@rodekors.dk og hør nærmere om dine muligheder for at hjælpe til på det område, du interesserer dig for og dermed være med til at gøre en forskel. Vi glæder os til at høre fra dig. 36


Samler du på frimærker? Besøg Birkerød Frimærkeklub!

Vi har hyggelige mødeaftener med bytning og snak om frimærker. Møder du et problem i din samling, er der altid nogen, som kan hjælpe med svar. Hør spændende foredrag om forskellige typer af samlinger, motiver, posthistorie eller brug af PC og Internet. Du er velkommen til at besøge os nogle gange, før du beslutter dig for at blive medlem. Det gælder uanset, om du er nybegynder eller erfaren samler. Vi mødes hver mandag kl. 19 til ca. 22 i lokale 1.1 i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød. Uddrag af mødeprogrammet for foråret 2019: 4. marts Foredrag: Niels Erik Thunbo fortæller om ”Samsøs posthistorie”. 18. Generalforsamling. 1. april 15.

Foredrag: Niels Kristian Hansen fortæller om ”4 Rigsbankskilling”. Forårsauktion–ikke-medlemmer er velkomne.

29.

Sæsonafslutning med bankospil.

Øvrige mandage er der alm. bytteaften og hyggeligt samvær. Første møde efter sommerpausen er mandag d. 2. september. Bed om det komplette sæsonprogram med flere detaljer hos: Formand: Niels Kristian Hansen, Bistruplund 23, 2. sal, 3460 Birkerød. Telefon: 45 81 25 39 eller bedst på e-mail: formand@birkefrim.dk Besøg os på www.birkefrim.dk eller scan QR koden med din mobil, så har du altid de nyeste oplysninger ved hånden.

37


Motion for dig og mig og det er sjovere sammen med andre

ABS har alsidig motion hele året. Er du til seniormotion i godt selskab – så mød op og brug de gode muligheder sammen med os i ABS. Ordinær generalforsamling afholdes d. 25. marts

Generalforsamlingen afholdes i år i Birkerød Biblioteks Store sal, Stationsvej 38, 3460 Birkerød, kl. 19–21. Mød op og få årsberetningen og regnskabet for 2018. Vær med i debatten og giv bidrag til at udvikle vores forening. Dagsordenen ifølge vedtægterne–i år med nye forslag fra bestyrelsen. Vedtægterne, dagsorden og forslag findes på ABS hjemmeside: www.abs-birkeroed.dk. Forslag fra medlemmer skal være foreningen i hænde senest 14 dage før GF. Vi ser frem til en stor og aktiv forårssæson i 2019–og resten af året. Badminton i BBK-hallen, Topstykket 26, Birkerød, hvor der spilles på mandage, onsdage og fredage kl. 8–12 med spilletider efter aftale. Kontakt Elsebeth Zadkiel på tlf. 25 70 48 12 for tilmelding. Bowling spilles nu i Ballerup Bowlingcenter, Tempovej 35 i Ballerup. Der spilles hver anden tirsdag i lige uger fra kl. 13–14, med 3–4 spillere pr. bane. Se alle spilledatoerne på hjemmesiden. Kontakt Annette Foldberg på tlf. 45 82 12 55/29 91 97 00. Cykling. Sæsonen starter med et informationsmøde tirsdag d. 12. marts kl. 17 i Toftevangskolens festsal. Her fremlægges årets cykelture. Turenes længde varierer fra 25 til 80 km henover sæsonen. Kontakt Jan Hansen på tlf. 45 81 03 14/20 49 49 81 for mere information.

38


Gymnastik / yoga Mandag formiddag

Tidspunkt 8.30–9.45 10–11.15 10–11.15 10–11.15

Instruktør

Sted

Jette Hjulmand

Idrætscentret

Steffen Adamsen Hanne Jensen

Idrætscentret Idrætscentret

Tirsdag formiddag Onsdag formiddag Torsdag formiddag Yoga hold med deltagerbegrænsning Torsdag eftermiddag -- Damehold --

9–10.30 10.45–12.15

Katja Kunimori

Idrætscentret

13–14

Lise Ryt-Hansen

Idrætscentret

Fredag formiddag

9–10.15 10.30–11.45

Sirid Nolsøe

Idrætscentret

Kontakt Anette Foldberg på tlf. 45 82 12 55/29 91 97 00 for mere information. ABS har skydning med salonriffel for kvinder og mænd, hvor der er skydning hver onsdag kl. 15–16.30. Om vinteren skydes indendørs på 15 meter baner under Toftevangskolen i Birkerød. Om sommeren udendørs på skydebanerne på Tornevangsvej i Birkerød. Prøv en gratis prøvetime i skytteforeningen. Kontakt Erik Larsen på tlf. 23 70 01 01. Svømning er i Birkerød Svømmehal tirsdag og torsdag. Første hold er kl. 8–8.45, andet hold kl. 8.45–9.45. For tilmelding og deltagelse kontakt Finn Kristensen tlf. 20 66 05 07. Vandreture i foråret er planlagt med to ture, begge med mødested ved Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, v/hovedindgangen kl. 13. Første tur er mandag d. 18. februar, anden tur er fredag d. 22. marts. Turenes længde er ca. 10 km i moderat tempo. Se mere på hjemmesiden. NYT: Vi forsøger at oprette et tilbud med løbemotion. Se mere på hjemmesiden. Kontakt Lone Tøttrup tlf. 23 39 07 81. Du kan se alle informationer om foreningens motionstilbud, priser, kontaktpersoner og tilmelding på hjemmesiden: www.abs-birkeroed.dk.

39


Trænger du til god og effektiv motion og er du 60+ ? - så er Søllerød Senior Sport et rigtig godt tilbud til dig. Vi har gymnastikhold af forskellig sværhedsgrad, svømning/ vandgymnastik for både uøvede og erfarne og boldspilhold, hvor der først er opvarmningsgymnastik, derpå volleybold og til slut badminton/bordtennis. Endvidere badminton og bordtennis samt gymnastik og yoga tilpasset alderen. Vi har stavgangshold (både sommer og vinter) samt bridgehold og patchwork. Der er endvidere (fra d. 1/9) oprettet et krokethold (tidligere Nærum Kroketklub, som nu fungerer som Søllerørd Senior Kroket – se næste side). Alle aktiviteterne foregår i formiddagstimerne eller tidligt på eftermiddagen. Indendørs-aktiviteterne finder sted i Holtehallerne ved Rudegård Stadion og i Rundforbihallen i Nærum. Foreningen arrangerer hver sommer flere udflugter til kultur- og naturhistoriske seværdigheder på Sjælland og kombinerer dem med en god frokost. Foreningen har endvidere de sidste 6-7 år arrangeret en årlig vandretur i Sydeuropa–tilpasset vores formåen. Hovedparten af vore medlemmer kommer fra den ”gamle” Søllerød Kommune, men medlemskab er ikke betinget af, hvor man bor. Søllerød Senior Sport blev etableret for en del år siden på initiativ fra Søllerød Kommune for at tilbyde den ældre generation (60+) et alternativ. Foreningen har været i stabil fremgang (p.t. ca. 215 medlemmer), og tilbyder efterhånden en lang række aktiviteter under ledelse af kyndige instruktører, og hvor det sociale samvær sættes højt. Søllerød Senior Sport står for alsidig idræt, socialt samvær, sommerudflugter og vandreferie i udlandet.

40


Vores hjemmeside www.sollerodsenior.dk har informationer om holdtider og priser og de andre aktiviteter i foreningen. Man kan også ringe eller maile til formanden Vibeke Axelsson tlf. 61 70 96 11, vibeke.axelsson@gmail.com eller næstformanden Henning Adsersen tlf. 45 42 40 40, adser@bio.ku.dk. Vores program for 2019 er som følger: Boldspil: mandage kl. 9.30-11.30, tirsdage 8.30-10.30 og fredage kl. 9.30-11.30 i Holtehal 2 og torsdage kl. 10-12 i Rundforbihallen og torsdage kl. 9-10 i Rundforbihallen. Badmintontræning: mandage kl. 8.30-9.30 og fredage kl. 11.3012.30 i Holtehal 2 og torsdage kl. 9-10 i Rundforbihallen. Badminton uden træner: tirsdage kl. 9-12 og fredage kl. 9-12 i Rundforbihallen. Bordtennis: tirsdage kl. 9-12 i Rundforbihallen. Volleytræning: fredage kl. 8.30-9.30 i Holtehal 2. Gymnastik: tirsdage kl. 10.30-12, torsdage kl. 9-10 og kl. 10-11.30 og fredage kl. 9.30-11 i Holtehal 2. Lettere gymnastik: tirsdage kl. 12-13 og fredage kl. 11-12.15 i Holtehal 2. Svømning: torsdage kl. 12.45-13.30 og fredage kl. 12-12.45 i Rundforbihallen. Stavgang: onsdage kl. 10-11.30 fra Holtehal 1. Bridge: onsdage kl. 9.30-12.30 i Holtehal 2. Yoga: tirsdage kl. 12-13.30, onsdage kl. 10-11.30 i Holtehal 2 og torsdage kl. 13.45-15.15 i Rundforbihallen. Patchwork: Hver anden tirsdag kl. 10-12.30 i Holtehal 2. Kroket: mandage kl. 11-ca. 14 og onsdage (vinterhalvåret) kl. 10.30ca. 14 i Holtegårdsparken (ved kulturcenter Mariehøj) og onsdage (sommerhalvåret) kl. 10-13 på Rundforbi Stadions boldbaner. Vandreferie: I 2019 er der planlagt to vandreferier til Madeira d. 22.29/6 og d. 21.-28/9. For tilmelding se foreningens hjemmeside. Vore kontingenter: For deltagelse på 1 hold: 850 kr. For hvert yderligere hold 400 kr. Bordtennis, badminton og kroket uden træner 300 kr. Bridge, patchwork og stavgang 200 kr., men gratis hvis man er deltager på et andet hold.

41


Kunne du tænke dig at ro på Furesøen? Så kan du starte med en prøvetur i Birkerød Ro– og Kajakklub Og hvis du kan lide det, så er vi i forvejen mange 60+ medlemmer, der glæder os til at få dig med. Vi har fokus på motion, fællesskab og glæden ved at være i naturen på og omkring Furesøen. Vi råder over både inriggere til 2 roere og styrmand eller 4 roere og styrmand. De er stabile og sødygtige, og udtryk for et fornemt bådebyggerhåndværksarbejde, og det er en glæde at være på vandet i dem. I klubben er vi også mange erfarne instruktører, der er parat til at vise dig, hvordan du griber roningen an. Af hensyn til sikkerheden er det et krav, at du kan svømme 300 meter.

Inden du beslutter at melde dig ind i klubben, tilbyder vi en prøvetur, først i et robassin i klubhuset og derefter på Furesøen. Vi har 2 særlige seniorhold, der ror onsdag formiddag, henholdsvis torsdag formiddag. Vi starter kl. 10 med en rotur og slutter omkring middag med kaffe og snak. Vi har også romaskiner og lidt andre kondiapparater, både til brug i vinterhalvåret, og når vind og vejr forhindrer roning på vandet. Vil du prøve at ro, så ring til Vagn Rydahl (onsdagsholdet) på tlf. 45 81 82 24 eller til Jens Erik Lund (torsdagsholdet) på tlf. 40 25 19 10. Så aftaler vi, hvornår det passer dig at komme og prøve en rotur. Vi glæder os til at se dig i klubben på Plantagevej 80 B ved Furesøens bred. Se mere på www.birkeroed-roklub.dk. Der er omtalt det fuldgyldige medlemskab, der giver ret til roning alle dage. 42


Rudersdal Rejseforening for seniorer og handicappede Formand Ingeborg Wisbom Bistrupvej 105B lejl.1, 3460 Birkerød Tlf. 45 81 82 83 e-mail: ingeborgwisbom@gmail.com www.rudersdalrejseforening.dk

Rudersdal Rejseforening arrangerer hvert år 3 rejser for Seniorer og Handicappede. Sommerturen er altid en busrejse i vort dejlige Danmark med base f. eks. på Fyn eller i Nord/Midt/Syd Jylland. Vi ser eller genser flotte steder og hører om egnenes spændende seværdigheder, og dem er der altid rigtig mange af overalt, hvor man kommer rundt. Turen foregår i lift-bus, så alle kan være med. På de lange stræk er det rigtigt dejligt med mulighed for er have benene oppe, hvis det er nødvendigt.

GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 9. april kl. 14 Plejecenter Hegnsgården Alléen 7, 2850 Nærum Dagsorden ifølge vedtægterne Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Valg af 1 suppleant. Valg af 2 revisorer. Nye medlemmer er velkomne. På foreningens vegne Ingeborg Wisbom 43


Sommerturen går til Aarhus

14. -18. juni inkl. Vi bor på et hotel med handicapværelser, Hotel Scandic City Program for Rudersdal Rejseforenings tur til Aarhus: På udturen er der frokoststop hos Cafe Jelling. Jellingstenene, kirken og museet ses. Øvrigt Program: Besøg på Jorn Museet. Svostrup Kro. Sejltur (inkl. frokost) på Skanderborg Sø, hvor ALLE kan komme ombord. Køreog gåture i Aarhus. Vi har god tid (1½ dag) til indkøb, til at se alt det Aarhus byder på, inkl. Domkirken og Aarhus Å og evt. Kunstmuseet AROS, samt et usædvanligt marked lidt udenfor byen. Vi har festaften søndag med 3-retters menu og musikere. Jan guider os gennem smukke og spændende landskaber i det skønne Søhøjland, og Palle vil endnu engang styre os uden om alle vanskeligheder. På hjemturen tager vi lige et smut til Fåborg og får frokosten der. Pris inkl. halvpension 6.449 kr. i dobbeltværelse. Tillæg for eneværelse 1.850 kr. Afbestillingsforsikring 410 kr. Adm. gebyr 89 kr. Gangbesværede og kørestolsbrugere er velkomne. Der er kvalificerede hjælpere med på turen. Ansøgningsskema til rejsen rekvireres hos Eve Hansen Tlf. 45 80 60 62 mellem d. 9. og d. 19. marts. Eller se www.rudersdalrejseforening.dk. Ansøgningsfrist d. 27. marts kl.12. Borgere i Rudersdal Kommune kan i visse tilfælde få personligt tilskud til rejsen. På rejsens vegne: Lise Gyldmark 44


Rudersdal Rejseforenings Venner Formand: Svend Aa. Mønsted Rådhusparken 45, 2. sal, 3450 Allerød Tlf. 24 28 70 57

Generalforsamling

Lørdag d. 30. marts kl. 12 Rønnebærhus, Rønnebærvej 15 i Holte Igen i år afholdes generalforsamlingen på Rønnebærhus i Holte. Vi starter med spisning kl. 12. Også denne gang står menuen på lækkert smørrebrød efterfulgt af kaffe og te med noget til. Herefter er der tid til lotterier med mange flotte præmier. Selve generalforsamlingen starter kl. 14.30 og bliver efterfulgt af bankospil, som forventes at slutte ca. kl. 17. Du bedes venligst tilmelde dig til spisningen senest fredag d. 15. marts. Pris pr. kuvert inkl. en øl/vand og en snaps er 175 kr. Ring venligst på tlf. 24 28 92 00 Kurt Petersen eller på tlf. 24 28 70 57 Svend Aa. Mønsted. Benyt venligst telefonsvarer. Eller på e-mail til hhv. rohnald1952@gmail.com eller svendmoensted@msn.com. Medlemmerne kan allerede nu indbetale kontingent på 125 kr. til foreningens bankkonto nr. 1551 2627434. Rejseforeningens Venner er en støtteforening for Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede. Rejseforeningen arrangerer rejserne. Vores opgave er at yde et økonomisk bidrag, der går til dækning af rejseudgifterne for de erfarne hjælpere, som frivilligt er med til at sikre, at rejserne foregår på en betryggende og oplevelsesrig måde. Vi håber at se mange af vore medlemmer til generalforsamlingen. Svend Aa. Mønsted, Formand

45


Rudersdal Formand: Gerner Nielsen, tlf. 61 62 66 00. gerner@nobisvej18.dk Oplysning om arrangementer og aktiviteter på vor hjemmeside www.aeldresagen.dk/rudersdal eller i Rudersdal Avis omkring d. 15 20. i måneden. Kontoret: Tlf. 30 34 38 24. Mail: aes@outlook.dk. Kontortid: Tirsdag 10–12. Øverødvej 246B (postadresse), område D/Storm P, lokale 214, 2840 Holte.

Aktiviteter

Badminton: Chr. Waarst, tlf. 30 11 27 82 mail: waarst@mail.tele.dk og Birger Mikkelsen, tlf. 40 83 44 40, mail: birmik@gmail.com. Bisidder: Edel Baunbæk-Knudsen, tlf. 54 70 42 50. Bridge nord: Bjørlie Flindt, tlf. 45 81 88 38. Bridge Nærum: Tove Møller, tlf. 45 89 06 16, tomoller38@outlook.dk. Demensaflaster: Edel Baunbæk-Knudsen, tlf. 54 70 42 50. Den hjælpende hånd: Edel Baunbæk-Knudsen, tlf. 54 70 42 50. Fiskeklubben Rudersdal Syd: Kirsten Lehmann, tlf. 40 96 09 38. Fransk: Benny Jørgensen, tlf. 45 81 26 67. Fruerstuen: Anna Nyholm Jensen, tlf. 31 72 22 51 eller anna@k-nyholm.dk. Se også www.fruerstuen-a.dk. Gæt og Syng: Villy Toft, tlf. 45 81 08 68 mail villy.toft@post.tele.dk. Mødedatoer d. 27.2. og d. 27.3. kl. 15.30 i Teglporten 11. Herreværelset: Søren Jespersen, tlf. 28 85 22 12. Se også www.herreværelset2.dk. IT-besøgsvenner: Birgit Røjgaard, tlf. 20 15 36 46. IT-hjælp i eget hjem: tlf. 20 45 00 68 eller Per T. Christensen, tlf. 40 25 78 77. KonversationsengeLitteraturkreds nord: Trine Jakshøj, tlf. 20 92 24 91/45 81 10 51. Litteraturkreds syd: Lise-Lotte Bøgedal, tlf. 21 64 53 23. Eller kontoret, tlf. 30 34 38 24 eller aes@outlook.dk. lsk: Bodil Pii Zeuthen, pii@mail.dk. Konversationsengelsk 1 + 2: Steve Pickering, tlf. 40 86 41 13, sp@spconsult.dk. 46


Længere vandreture: Lisbeth Jeppesen, tlf. 40 84 63 19 og Hans Pedersen tlf. 45 89 08 49. Se www.aeldresagen.dk/rudersdal. Musik og Sangcafe og Musiknetværket: Hans Kjærgaard, hamak@privat.dk eller Jørgen Rassing, rassing.j@hotmail.com. Petanque: Søs Parish, tlf. 40 30 47 41. mail jacobinaparish@hotmail.com. Skolevenner: Dorthe de Bang, tlf. 45 42 44 17, mail aes@outlook.dk. Senior Swing Band: Jørgen Rassing, tlf. 40 14 64 82. Stavgang nord: Bodil Steenholt, tlf. 60 73 89 21. Stavgang syd: Tove Henningsen, tlf. 45 42 50 06. Strikkedamer: Dorthe de Bang, tlf. 45 42 44 17, mail aes@outlook.dk Telefonkæden nord: Lene Vigh Strand, tlf. 45 81 23 49. Travetur Skodsborg St.: Lise Hagenbo, tlf. 51 36 69 39. Tryghedsopkald syd: Vivie Ruff, tlf. 41 10 86 25 eller Susanne Holstein, tlf. 45 41 19 07. Videogruppen: Per Mikkelsen, tlf. 45 89 17 19 eller per@hotelstien4.dk og Erik Lundsgaard, tlf. 45 42 00 55 eller elholte@gmail.com.

Søllerødegnens Pensionistforening

Formand: Bent Kelm, tlf.: 43 61 16 27. E-mail: bentkelm@gmail.com. Tilmelding: Werner Nielsen Wittekind, tlf.: 45 41 43 15. Email: werner@wittekind.dk. Frimærkeklubben Klubleder; Knud Rask Overgaard, tlf.: 45 42 09 51.

47


Program: Onsdag d. 13.3: Foredrag kl. 14. Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13. Kong Frederik IX og prins Henriks fhv. kammertjener Anker A. Andersen kommer og fortæller om sit spændende liv i kongehusets tjeneste. Kaffe med brød, pris 60 kr. Tilmelding senest d. 8.3. Onsdag d. 27.3.: Frokostbanko kl. 12.30. Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246 B, ”Backstage”. 2 stk. smørrebrød + 1 øl/vand + kaffe og småkager og 5 spil. Pris kun 50 kr. inkl. 3 plader. Tilmelding senest d. 22.3. Onsdag den 10.4.: Underholdning kl. 14. Søllerød Sognegård, Søllerødvej 13. Gospel gennem tiderne/Dansk Vestindien Steven Hart, sanger og solist bl.a. som korsanger for Etta Cammeron. Opvokset i Danmark. Underholder og fortæller sammen med en pianist om sit forhold til gospel og Dansk Vestindien. Kaffe med brød, pris 60 kr. Tilmelding senest d. 5.4. Onsdag d. 8. maj kl. 10.: Forårsudflugt Bus: Holte Station OBS OBS OBS til Næstved Automobil, Nostalgi & Samlermuseum. Bustur, entre og frokost, kaffe med hjemmebag Pris 325 kr. Tilmelding senest d. 3. 5. Onsdag d. 12.6.: Sommerfrokost i Sognegården, Søllerødvej 13, kl. 12.30. Frokostbuffet 1 øl/vand, 1 snaps + kaffe og småkager. Alt det for kun 150 kr. pr. deltager. Tilmelding senest d. 8.6. Tag gerne en gæst med. Vedr. ture, frokoster er man først tilmeldt, når betalingen er indgået. Tilbagebetalingen kan kun ske ved afbud senest 3 dage forud.

48


Er du pensionist eller er du 60+, så kan du for 200 kr. om året blive medlem af Birkerød Pensionistforening. Med ture, sammenkomster, arrangementer og til daglig i vores dejlige klubhus Cathrinelyst ønsker vi at skabe et spændende og hyggeligt miljø for alle vores medlemmer. Tirsdag, onsdag og torsdag mellem 10 og 14 kan du for 25 kr. få 2 stk. smørrebrød, 1 øl samt kaffe i Cathrinelyst. Kig ind, få en snak med de andre gæster og få lidt at vide om, hvad der ellers sker i vores forening. Hver fredag kl. 12 (undtagen sidste fredag i måneden, hvor der er stor fredagsfrokost) mødes vi til uformel frokost med egen medbragte mad. Der kommer 15-20 hver gang, og det er en god lejlighed til at stifte nye bekendtskaber og få en hyggelig snak. Vi har også Billard, Bridge og L’hombre afdelinger, som du kan deltage i. Klubhus: Cathrinelyst, Vilhelm la Cours vej 7, 3460 Birkerød, Tlf: 45 81 73 02. Formand: Jan Dechau, Træffetid: tirsdag og torsdag 10-12. Tlf: 31 41 99 09. E-mail: cathrinelyst@email.dk.

Faste arrangementer Fredagsfrokost: d. 29. marts, d. 26. april, d. 31. maj og d. 28. juni kl. 12 med 2 slags sild, smørrebrød, øl, vin eller vand samt kaffe og kage. Desuden Amerikansk lotteri. Maks. 42 deltagere. Billetter á 60 kr. sælges fra kl. 11 den første fredag i måneden. Mandags-Banko: d. 4. marts, d. 1. april, d. 6. maj og d. 3. juni kl. 14 med kaffe og kager. Pris pr. plade 10 kr. Pengepræmier ved 1. række, 2. række og fuld plade.

49


Søndagscafe d. 10. marts og d. 14. april kl. 14. Vi mødes til en hyggelig snak med kaffe og hjemmebagte kager. Gratis billetter udleveres fra sidste fredag i måneden før.

Specielle arrangementer D. 18. marts og d. 20. maj kl. 12: Banko med frokost. Smørrebrød, 1 drikkevare og kaffe. Derefter Banko efter samme regler som ved mandagsbanko. Billetter á 50 kr. sælges fra første fredag i måneden. Der er adgangsbegrænsning på 35 deltagere. D. 20. marts kl. 12: Frokost og musikalsk underholdning. Efter frokosten underholder Ivan Liljebæk med sange, vi kan synge med på og anekdoter om kendte kunstnere. Billetter á 60 kr. (gæster 100 kr.) sælges fra fredag d. 1. marts. Der er adgangsbegrænsning på 35 deltagere. D. 24. marts kl. 10-14. Modeshow hos Ilse Lykke. Vi er igen inviteret til Ilse Lykkes modeforretning i Birkerød, hvor der serveres kaffe og er mulighed for at forny garderoben til rimelige priser. Gratis adgang. Billetter kan hentes fra fredag d. 1. marts i Cathrinelyst. D. 29. april kl. 13. Modeshow og forårssalg fra Senior Shop. Senior Shop fremviser deres forårskollektion i Cathrinelyst, og der er mulighed for at købe tøj. Gratis adgang. D. 14. maj kl. 10. Bustur til Birkegårdshaverne inkl. spisning. Vi tager til Birkegårdshaverne mellem Holbæk og Kalundborg, hvor der er rundvisning i de fantastiske haver og derefter spisning i deres hyggelige haverestaurant. Billetter á 300 kr. (gæster 350 kr.) sælges fra fredag d. 5. april i Cathrinelyst.

50


Birkerød Stavgangsforening

Kom og få en gratis prøvetur Har du lyst til at dyrke motion i skoven, så kom og vær med. Torsdag d. 21. marts i Eskemoseskov: Mød os kl. 14 ved parkeringspladsen ved Jægerhytten, Bakkevej 85, Birkerød. Vi går en dejlig tur, mens vi træner vores krop og får en hyggelig snak. Søndag d. 12. maj i Rude Skov: Mød os kl. 10 ved Naturskolen, Biskop Svanes Vej 50, Birkerød. Vi går en tur i skoven i rask tempo. Vi går 1,5-2 timer med en hastighed på 4-5 km i timen. Vi starter med en let opvarmning og slutter med forskellige strækøvelser. Tilmelding til vores uddannede instruktør Marianne Lund tlf. 28 77 94 45, gerne dagen før. At gå er en hjertesag Sådan skriver professor Bente Klarlund i Gå-bogen (2018). Går du omkring 30 minutter om dagen, reducerer du din risiko for hjerte-karsygdomme. Professoren oplyser, at hvis du er inaktiv, så øges risikoen for mange forskellige kroniske sygdomme, så der er mange gode grunde til at gå. Vi mødes onsdag og søndag. Du bestemmer selv, hvor ofte du vil deltage. Det er lettere at komme afsted, når du følges med andre. Læs mere www.birkeroedstavgang.dk.

51


DemensNetværk Rudersdal. I de to første måneder af 2019 har aktiviteterne været: Nytårskur med Pilekoret/Parkinsonforeningen, oplevelser om møbeldesigneren Fritz Hansen v/Claus Fisker, oplevelser på Bornholm v/Jørgen Taagholt, fastelavnstema med udklædning og fortælling om, hvad vi hver især har oplevet om fastelavn. Praktiske oplysninger: Cafeerne holdes i Frivilligcenteret hver anden onsdag/ulige uger kl. 10.30-13 med mindre andet er nævnt. Borgere fra andre kommuner er meget velkomne. Frivilligcenter Rudersdal/Kulturcenter Mariehøj, område D/ Storm P, Øverødvej 246 B, Gl. Holte, 2840 Holte. Pris: 35 kr. per person for kaffe/brød. Hvis frokost, drikkevarer, entré eller andet indgår, er dette for egen regning. Ved alle aktiviteter er frivillige demensvenner/fagpersoner til stede. For ønske om besøgsven til enlige/par, netværksgruppe for pårørende samt gågruppe i lokalområdet kontakt Inge Sørensen. Kontakt/tilmeldinger: Inge Sørensen, telefon (evt. sms): 30 74 79 06 eller mail: demensrudersdal@gmail.com. Se også vores hjemmeside www.demensrudersdal.dk. Foråret 2019 mødes vi om flg. temaer: Onsdag d. 13. marts: Enhver demenssygdom medfører tab og sorg v/sygeplejerske Connie Egelund. Tilmelding senest onsdag d. 6. marts. Kl. 13.30-14.30: Generalforsamling iflg vedtægterne. Alle brugere og frivillige, som har glæde af DemensNetværk Rudersdal, er uden kontingent automatisk medlem af foreningen. Velkommen til alle. Onsdag d. 27. marts: Erindringsbilleder og billeder fra besættelsens sidste dage v/K. Preben Olesen. Tilmelding senest onsdag d. 20. marts. Onsdag d. 10. april: Mit liv som soldat, frivillig og nu formand for Rudersdal Seniorråd v/Ib Hedegaard Sørensen. Tilmelding senest onsdag d. 3.april.

52


Onsdag d. 24. april: Holder vi alle fri efter påske. Onsdag d. 8. maj: Her er mit liv ...... De der har lyst til at fortælle gør det, vi andre lytter og supplerer i dialogen. Tilmelding senest d. 1. maj. Onsdag d. 22. maj: Udflugt til Roskilde Domkirke med rundvisning og frokost i Pipers Hus. Tilmelding senest onsdag d. 15.maj. Andre arrangementer i foråret 2019: Middag for borgere med demenssygdom, deres pårørende/nære venner. ’Candlelight-dinners’ kl. 17-20 på Daghjemmet Frydenholm, Kongevejen 427, i Holte. Se indlæg andet sted i bladet. Demenskursus for pårørende og andre interesserede: Frivilligcenter Rudersdal tilbyder et gratis kursus for alle, der har lyst til at høre om og drøfte demenssygdomme og symptomer, samt få nogle konkrete redskaber til samværet med demente personer. Underviser er demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk. Kurset er fordelt på to sammenhængende tirsdage d. 14. maj og d. 21. maj kl. 1517. Adresse: Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, område D/ Storm P, Øverødvej 246 B. Tilmelding: Frivilligcenter Rudersdal senest den 10. maj 2018, tlf. 45 89 00 56 eller mail: info@frivilligcentret.dk. Nyttige kontakter: Demenskoordinator i Rudersdal Kommune: Birgitte Steen Grønnebæk, tlf. 46 11 50 46/72 68 50 46. DemensNetværk Rudersdal: formand Inge Sørensen, tlf. 30 74 79 06, mail demensrudersdal@gmail.com. Hjemmeside: www.demensrudersdal.dk. Alzheimerforeningen: tlf. 39 40 04 88. Demenslinjen: tlf. 58 50 58 50. Pårørende gruppen i Holte: Tlf. 72 68 22 84 /46 11 35 25 /72 68 35 26 Mail: kernehuset-dag@rudersdal.dk. Pårørende gruppen i Birkerød Kontaktperson: Dorthe Friedericsen tlf. 46 11 16 94.

53


Holte Roklub Frederikslundsvej 41 B, 2840 Holte Er du 60 + og har du lyst til at ro på Furesøen. Holte Roklub inviterer på prøvetur. Holte Roklub har i de senere år fået etableret en god gruppe af medlemmer over 60 år. Deres interesse for roning er baseret på at få lejlighed til at få en god motion i en pragtfuld natur og samtidigt få et herligt samvær med ligestillede medlemmer, som har dagen til rådighed til fritidsaktiviteter. De fleste har valgt at ro som Formiddagsroere, hvor man samles på aftalte tidspunkter og nyder tiden på Furesøen sammen i et par timer. Er du interesseret, inviteres du til en prøvetur d. 23.4 eller d. 25.4 kl.10. Du kan tilmelde dig til denne hos Irene Wiese, som kan oplyse dig om forholdene; bl.a. skal du af sikkerhedsgrunde kunne svømme 600 m. Irene kan kontaktes på tlf. 41 11 68 46 eller på email 60.plus@holte-roklub.dk. Er du efter prøveturen interesseret i at fortsætte, melder du dig ind i Holte Roklub, hvor det årlige kontingent forventes at blive 2.000 kr. Der er desuden et indmeldelsesgebyr på 500 kr. Roskolen for 60 + begynder d. 2. maj og løber over 4 gange på tirsdage og torsdage kl. 10– 14. På klubbens hjemmeside, www.holte-roklub.dk, kan du søge oplysninger om klubbens tilbud i øvrigt i form af aktiviteter, rospinning, motionsrum, svømning, grillaftener, ture og fester.

54


Arrangementer i Parkinsoncafeen i Rudersdal Mødested: Kulturcenter Mariehøj, Område Storm P, lokale 206, Øverødvej 246A, 2840 Holte Kontakt: Lise Wulff: Email: wulfflise2612@gmail.com eller Tlf. 50 41 09 75 Hjemmeside: www.parkinsoncafeenirudersdal.dk Tilmelding til arrangementer sker ved at overføre beløbet til Cafeens bankkonto: 2253 6276814824. Vigtigt: Arrangements nr. og dit navn bedes oplyst på bankoverførslen (f.eks.> 1601/Peter Hansen). Hvis I overfører penge til banken, som vedrører flere arrangementer, skal alle arrangements nr. angives. Hvis ikke der er plads nok, så må der foretages flere overførsler. SEND DESUDEN EN MAIL TIL LISE.

Arrangementer:

Tirsdag d. 12. marts kl. 14: Cafemøde Arrangement 1905, lokale 206. Tirsdag d. 26. marts kl. 14: Cafemøde Arrangement 1906, lokale 206. Tirsdag d. 9. april kl. 14-16: Cafeens 7 års fødselsdag Vi fejrer vores 7 års fødselsdag med sang, quiz og kager. Vi inviterer en spændende gæstetaler og hygger os Pris: 30 kr. Arrangement 1907, lokale 206. Tirsdag d. 23. april kl. 14: Cafemøde Emne følger Arrangement 1908, lokale 206. Tirsdag d. 7. maj kl. 11: Udflugt Lille sommerudflugt i private biler til Espergærde til Flynderupgård Museet, hvor vi får en rundvisning i egnens landbrug og fiskeri, som det så ud i 1920’erne (varer ca. 1 time). Derefter får vi frokost i Erindringskøkkenets spisestue. Arrangement 1909. Pris 95 kr. ved min 20 personer. Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 14: Cafemøde Arrangement 1910, lokale 206. 55


Tirsdag d. 4. juni kl. 11: Frokost i det grønne Traditionen tro kommer alle, der kan krybe og gå til Tjørnehøj 8. Kl. 11 begynder vi på de forskellige havespil i det dejlige solskinsvejr. Kl. 13 spiser vi frokost med div. drikke. Derefter kan man finde sig en liggestol eller andet, få snakket med dem man møder på sin vej rundt i haven, eller blive færdig med det spil man var i gang med. Der er ingen sluttid. Pris 140 kr. Arrangement nr. 1911. Dansen starter igen. For at være med skal man være medlem af Parkinsonforeningen og medlem hos os. Til gengæld er det utroligt billigt at danse nemlig 200 kr. med dans hver onsdag indtil maj måned. Venteliste. Pilekoret starter igen i musiklokalet (Grieg salen) på Mariehøj. Vi synger hver tirsdag indtil omkring påske. Medlemmerne har pligt til at møde til koncerterne, som der vil være 5 til 6 stykker af. Planlagte koncerter: 1. Tirsdag d. 5. marts – Virumgård Kl. 14–15.30.

Candlelight-dinners på Frydenholm Vi inviterer alle borgere med en demenssygdom til middag og socialt samvær sammen med familie eller gode venner. Kom og få en hyggelig aften i selskab med andre. Hvor: Daghjemmet Frydenholm, Kongevejen 427, 2840 Holte Torsdag d. 21. marts og Torsdag d. 23. maj kl. 17-20 Pris: Middag inkl. kaffe og kage koster 125 kr. pr. person. Drikkevarer kan købes på stedet. Betaling sker på dagen. Tilmelding: Tilmelding til Annie Harstung, telefon 21 63 64 22 eller e-mail annie.harstung@gmail.com senest 8 dage før middagen. OBS! Begrænset antal pladser Vi glæder os til at se dig/jer til en hyggelig aften med nye og kendte ansigter. 56


Blixen Klub Rudersdal er en klub for kvinder (60+), som ønsker at finde fællesskaber, få inspiration og danne netværk. Foredrag med efterfølgende snak og kaffe er kerneydelsen, og det har ikke noget med litteratur eller Karen Blixen at gøre. Men hendes stærke personlighed har inspireret til klubbens navn. Møder hver tirsdag kl. 14-16 i Havarthigården. Spændvidden af foredragene er stor, og rammerne for mødet og indholdet i arrangementerne står vi selv for. Alt er baseret på frivillig arbejdskraft, ligesom foredragsholderne kun honoreres med vin og klapsalver. Medlemmer får mødeinvitationer pr. mail, og prisen pr. gang er 20 kr. til kaffe og kage. Interessesgrupper Inden for klubbens rammer opstår der selvstyrende grupper, der dyrker en fælles interesse. Pt. tilbydes kunstmaling, læsegruppe, vinterbadning og klassisk musik. Udpluk af forårets arrangementer: -Fotofortælling fra fattige Madagaskar -Debut som maler og forfatter som 72-årig -Kulturvandring på Søllerød Kirkegård -Tøjklemmens historie -Urtevandring i Jægersborg Hegn -Generalforsamling, samtalesalon og sommerfrokost Læs om møder og indmeldelse: www.blixenklub.dk/rudersdal. Kontakt: rudersdal@blixenklub.dk sekretær Søs Stadil, tlf. 20 56 59 36.

57


Hemingway Rudersdal Club 2 Den første Hemingway-klub i Rudersdal blev oprettet i oktober 2016 med så stor søgning, at det har været nødvendigt at etablere en søsterklub, som så dagens lys i september 2018. En Hemingway Club er en uformel forening for 'voksne' mænd (60 år+). Foreningens formål er, at medlemmer kan mødes i et socialt samvær, udveksle erfaringer og drøfte emner åbent og respektfuldt og samtidig have muligheden for bl.a. at høre afvekslende foredrag fra inspirerende foredragsholdere. Det typiske medlem beskrives som en selvhjulpen og nysgerrig mand. Forfatternavnet Hemingway indikerer ikke, at det er en læseklub - eller man skal på løvejagt, bjergbestigning eller andre farlige aktiviteter. Man skal i stedet høre om oplevelser af lignende karakter eller om andre emner, der sagtens kan ligge langt herfra. Vi holder møder hver torsdag i tidsrummet kl. 12.10-14 på Havarthigaarden i Holte. Vi starter med en kop kaffe med blødt brød, synger en sang, hører på et spændende foredrag i 1½ times tid, drøfter emner i fællesskab eller taler indbyrdes om ting, der interesserer os. Eller måske tager vi på en udflugt til et spændende sted, som er værd at besøge. Hvad koster det? Alle kan være med. Det årlige kontingent udgør blot 100 kr. Derudover lægger vi 20 kr. i kaffekassen ved hvert møde. Ved særlige arrangementer og udflugter betaler vi de faktiske omkostninger. Eksempler fra forårets program. - Københavns nyere befæstning (ved Søren P. Petersen) - Hemingway’s liv (ved Bo Tao Michaelis) - Modstandsbevægelsens likvideringer (ved Peter Birkelund) - Den aldrende hjerne (ved Ellen Garde) Ønsker du at vide mere? Besøg vor hjemmeside på https://hemingwayclub.dk/rudersdal-2/ eller skriv til info.rudersdal2@hemingwayclub.dk. 58


59


Telefonliste Borgerservice, Øverødvej 2, 2840 Holte, tlf. 46 11 00 00 mail: borgerservice@rudersdal.dk Telefontid: Mandag-tirsdag 10-15, onsdag lukket, torsdag 10-17, fredag 10-11 Åbningstid: Mandag-tirsdag 10-15, onsdag lukket, torsdag 10-19, fredag 8-11 Opgaver: Folkeregister, pas, kørekort, sygesikring, lån til betaling af ejendomsskat og skat

Tidsbestilling i Borgerservice

Det er nu muligt at booke tid til bestilling af pas og NemID, kørekortfornyelse, byggesagsmøde mm. hjemmefra. Ved at booke en tid hjemmefra får du tildelt et tidspunkt, du skal møde op i Borgerservice og kan springe køen over. Uden en tidsbestilling må du forvente længere ventetid end ellers, da alle tider kan være booket. Du booker tiden, når du bruger de udvalgte selvbetjeningsløsninger på rudersdal.dk. Læs mere på rudersdal.dk/tidsbestilling.

60


Telefonliste

Alarm ······································································ 112 Politi ······································································· 114 Akutlinien ································································· 1813 Vagtcentralen, Birkegården i Nærum ························ 45 80 33 55 Aktivitetscentre Rønnebærhus, Rønnebærvej 15, Holte ······················· 46 11 50 80 Teglporten, Teglporten 11, Birkerød ························· 46 11 39 50 Bakkehuset, Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk ·············· 46 11 15 80 Daghjem Frydenholm, Kongevejen 427, Holte ························ 46 11 22 83 Kernehuset, Vangebovej 7, Holte····························· 46 11 35 25 Rønnebærhus, Rønnebærvej 15, Holte ······················· 46 11 50 90 Sjælsø, Soldraget 37, Birkerød ······························· 46 11 16 91 Plejecentre Bistrupvang, Bistrup Byvej 6, Birkerød ····················· 46 11 37 70 Byageren, Byageren 2, Nærum ······························· 46 11 38 50 Hegnsgården, Alléen 7, Nærum······························· 46 11 51 20 Krogholmgaard, Krogholmgaardsvej 1, Trørød ············ 46 11 31 40 Frydenholm, Kongevejen 427, Holte ························ 46 11 22 30 Lions Park, Lendemosevej 4A. 8, Nærum··················· 45 58 25 25 Lions Park, Bregnerødvej 87, Birkerød ······················ 46 11 26 00 Sjælsø, Soldraget 37, Birkerød ································ 46 11 16 16 Æblehaven, Kongevejen 431-433, Holte ···················· 46 11 37 04 Rudersdal Genoptræning Skovbrynet, Søengen 4, Holte································· 46 11 20 40 Teglporten, Teglporten 11, Birkerød ························· 46 11 39 60 Rehabiliteringscenter Hegnsgården, Alléen 7, Nærum ···· 46 11 51 20 Social og Sundhed-Myndighed (tidligere Visitationen) Telefontid: mandag-tirsdag kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag kl. 10-17, fredag kl. 10-13 ··························· 46 11 50 00

61


Demenskoordinator Birgitte Steen Grønnebæk E-mail: bigr@rudersdal.dk ···································· 72 68 50 46 Det Forebyggende Team Telefontid: Hverdage kl. 8.30-9.30 ·························· 46 11 50 70 Kontinensklinikken i Birkerød Telefontid: mandag-torsdag kl. 8.30-9.30 ··················· 72 68 50 59 Kontinenssygeplejersker E-mail: kontinens@rudersdal.dk For områderne: Holte, Søllerød, Øverød, Nærum, Trørød, Skodsborg Linda Vang Poulsen Telefontid: mandag-torsdag kl. 8.30-9.30 ·················· 72 68 50 59 For områderne: Ravnsnæs, Kajerød, Høsterkøb, Bistrup, Birkerød Helle Cox Telefontid: torsdage kl. 8.30-9.30 ···························· 72 68 52 62 Center for Hjælpemidler Telefontid: mandag-tirsdag kl. 9-15, onsdag lukket, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-13. Bedste træffetid kl. 9-10 Distrikt Vaserne (Bistrup og Kajerød) ······················· 46 11 51 04 Distrikt Vaserne (Bregnerødområdet) ······················· 46 11 51 15 Distrikt Ravnsnæs ·············································· 46 11 51 14 Distrikt Vejlesø ················································· 46 11 51 13 Distrikt Nærum·················································· 46 11 51 16 Distrikt Trørød ·················································· 46 11 51 17 Distrikt Holte ···················································· 46 11 50 98 Distrikt Kysten ·················································· 46 11 51 05 Kropsbårne hjælpemidler (ortopædisk fodtøj, indlæg, proteser m.v.). Telefontid: mandag-fredag kl. 9-12, onsdag lukket. ······· 46 11 51 02 ····································································· 46 11 50 07

62


Hjemmeplejens administration Administrationscentret, Stationsvej 36, Birkerød Telefontid: mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-13 ··················································· 46 11 50 04 ····································································· 46 11 50 03 Sygeplejen Telefontid: Hverdage kl. 8-8.30 og kl. 14-15 Distrikt Vejlesø ·················································· 45 42 49 33 Distrikt Vaserne ················································· 46 11 52 33 Distrikt Ravnsnæs ··············································· 46 11 52 42 Distrikt Holte ····················································· 46 11 52 60 Distrikt Trørød ··················································· 46 11 52 25 Distrikt Nærum ·················································· 46 11 52 04 Distrikt Kysten ··················································· 46 11 49 21 I aften-nattetimerne – Vagtcentralen ························· 45 80 33 55 Hjemmeplejen Telefontid: Hverdage kl. 8-10 Distrikt Vejlesø ·················································· 45 42 49 31 Distrikt Vaserne ················································· 46 11 52 31 Distrikt Ravnsnæs ··············································· 46 11 52 41 Distrikt Holte ····················································· 46 11 52 58 Distrikt Trørød ··················································· 46 11 52 25 Distrikt Nærum ·················································· 46 11 52 03 Distrikt Kysten ··················································· 46 11 49 20 I aften-nattetimerne – Vagtcentralen ························· 45 80 33 55 Specialteamet i Hjemmeplejen Telefontid: Hverdage kl. 8-10 ································· 46 11 52 05 I aften-nattetimerne - Vagtcentralen ·························· 45 80 33 55 Social og Sundhed E-mail: socialogsundhed@rudersdal.dk Telefontid: mandag-tirsdag kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag kl. 10-17, fredag kl. 10-13 ···························· 46 11 50 00

63


Afsender Rudersdal Seniorråd Skodsborg Strandvej 175 2942 Skodsborg.

RUDERSDAL SENIORRÅD

Skodsborg Strandvej 175, 2942 Skodsborg. E-mail: seniorraadet-rudersdal@outlook.dk Hjemmeside: www.seniorraadet-rudersdal.dk SeniorNyt´s redaktion: Bente Gurskov (Ansvarshavende) Bente Gurskov, tlf. 23 81 08 34, e-mail: bente@gurskov.eu Karen Skott, tlf. 24 44 50 23, e-mail: kaskott@gmail.com John Kofoed, tlf. 28 33 00 00, e-mail: john.kofoed@mail.tele.dk SeniorNyt´s distribution: PostNord og Rudersdal Rejseforening for seniorer og handicappede Udebliver SeniorNyt eller ønsker du ikke at modtage bladet - kontakt venligst formand for Rejseforeningen Ingeborg Wisbom på tlf. 45 81 82 83.

Stof til næste nummer af SeniorNyt, der vil dække perioden Juli-oktober, skal være redaktionen i hænde senest tirsdag d. 30. april. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle trykfejl m.v. Produktion & tryk: Datagraf 64

Profile for Seniorraadetrudersdal

Senior-Nyt, nr. 1, 2019  

Rudersdal Seniorråd

Senior-Nyt, nr. 1, 2019  

Rudersdal Seniorråd

Advertisement