Page 1

முத்துக்குமாரின் கடிதம்! ஡ீக்குபிக்கப் பதோ஬஡ற்கு சின ஢ி஥ிடங்கல௃க்கு ப௃ன்பு ப௃த்துக்கு஥ோர் ஬ி஢ிப஦ோகித்஡ துண்டுப்தி஧சு஧ம் ஬ித஧ம் ஬ரு஥ோறு: ஬ி஡ிப஦ ஬ி஡ிப஦ என்சசய் ஢ினணத்஡ிட்டோய் என் ஡஥ிழ் சோ஡ின஦... அன்தோர்ந்஡ உன஫க்கும் ஡஥ிழ்஥க்கபப... ஬஠க்கம். ப஬னனக்குப் பதோகும் அ஬ச஧த்஡ினிருக்கும் உங்கனப இப்தடி சந்஡ிக்க ப஢ர்ந்஡஡ற்கு ஢ோன் ஬ருந்துகிபநன். ஆணோல் ப஬று ஬஫ி஦ில்னன. என் சத஦ர் ப௃த்துக்கு஥ோர். தத்஡ிரினக஦ோபர் ஥ற்றும் உ஡஬ி இ஦க்கு஢ர். ஡ற்ச஥஦ம் சசன்னண஦ில் உள்ப தத்஡ிரினக ஑ன்நில் ப஬னன சசய்து ஬ருகிபநன். உங்கனபப்பதோல் ஡ோன் ஢ோனும். ஡ிணப௃ம் சசய்஡ித்஡ோனபப௅ம், இன஠஦த்ன஡ப௅ம் தோர்த்து தோர்த்து, ஡ிணம் ஡ிணம் சகோல்னப்தட்டு ஬ரும் எம் சக ஡஥ி஫ர்கனபக் கண்டு சோப்திட ப௃டி஦ோ஥ல், தூங்க ப௃டி஦ோ஥ல், ப஦ோசிக்க ப௃டி஦ோ஥ல் ஡஬ிக்கும் எத்஡னணப஦ோ பதரில் ஑ரு சோ஥ோணி஦ன்.

஬ந்஡ோன஧ ஬ோ஫ ன஬க்கும் சசந்஡஥ிழ் ஢ோட்டில் பசட்டு என்றும், பசட்டசணன்றும் ஬ந்஡஬சணல்னோம் ஬ோ஫, சசோந்஡ இ஧த்஡ம் ஈ஫த்஡ில் சோகிநது. அன஡த் ஡டுத்து ஢ிறுத்துங்கள் என்று கு஧ல் சகோடுத்஡ோல், ஆம் என்பநோ இல்னன என்பநோ எந்஡ த஡ிலும் சசோல்னோ஥ல் கள்ப ச஥ௌணம் சோ஡ிக்கிநது இந்஡ி஦ ஏகோ஡ிதத்஡ி஦ம். இந்஡ி஦ோ஬ின் பதோர் ஞோ஦஥ோணச஡ன்நோல் அன஡ ச஬பிப்தனட஦ோகச் சசய்஦ ப஬ண்டி஦து஡ோபண.. ஏன் ஡ிருட்டுத்஡ண஥ோக சசய்஦ ப஬ண்டும்? ஧ோஜீவ் கோந்஡ின஦க் சகோன்நோர்கள் என்ந சசோத்ன஡ ஬ோ஡த்ன஡


ன஬த்துக்சகோண்டு, சின ஡ணி஢தர்கபின் த஫ி஬ோங்கல் சு஦஢ன ப஢ோக்கங்கல௃க்கோக ஑ரு சதரும் ஥க்கள் சப௄கத்ன஡ப஦ சகோன்று கு஬ிக்கத் துடிக்கிநது இந்஡ி஦ அ஡ிகோ஧ ஬ர்க்கம்.

஧ோஜீவ் கோந்஡ி சகோனன஦ில் ஬ிடு஡னனப் புனிகள் ஥ட்டும் குற்நம்

சோட்டப்தட஬ில்னன. ஡஥ி஫க ஥க்கனபப௅ம் குற்ந஬ோபிகள் என்று குற்நம் சோட்டி஦து சஜ஦ின் க஥ி஭ன் அநிக்னக. அப்தடி஦ோணோல் ஢ீங்கல௃ம் ஧ோஜீவ் கோந்஡ின஦க் சகோனன சசய்஡ சகோனனகோ஧ர்கள்஡ோணோ? ஜோனி஦ன் ஬ோனோதோக்கில் ச஬ள்னப஦ன் சகோன்நோன் என்நோர்கபப, இ஬ர்கள் ப௃ல்னனத்஡ீ஬ிலும் ஬ன்ணி஦ிலும் சசய்஬ச஡ன்ண? அங்கு சகோல்னப்தடும் கு஫ந்ன஡கனபப் தோருங்கள். உங்கள் கு஫ந்ன஡கள்

஢ினணவு ஬஧஬ில்னன஦ோ? கற்த஫ிக்கப்தடும் சதண்கனபப் தோருங்கள். உங்கல௃க்கு அதுபதோன்ந ஬஦஡ில் ஑ரு ஡ங்னகப஦ோ, அக்கோப஬ோ இல்னன஦ோ?

஧ோஜீவ் சகோல்னப்தட்டபதோது கோங்கி஧சின் ப௃க்கி஦ ஡னன஬ர்கள் ஏன் அ஬ருடன் இல்னன, கூட்ட஠ிக் கட்சித் ஡னன஬ி஦ோண சஜ஦னனி஡ோ, ஡஥ிழ்஢ோட்டில் ஧ோஜீவ் கனந்துசகோள்ல௃ம் ஆகப்சதரி஦ சதோதுக்கூட்டத்஡ில் ஏன் தங்சகடுக்க பதோக஬ில்னன என்தது பதோன்ந பகள்஬ிகள் பகட்கப்தடோ஥லும், இ஬ர்கபோல் த஡ில் சசோல்னப்தடோ஥லும்

கிடக்கின்நண.஥க்கபப ப஦ோசிப௅ங்கள். இ஬ர்கள்஡ோன் உங்கள் ஡னன஬ர்கபோ?

த஠ம், அடி஦ோள் தனம் ஆகி஦஬ற்னநக் சகோண்டு ஥ி஧ட்டல் அ஧சி஦ல் ஢டத்஡ி ஬ரும் இ஬ர்கள் ஢ோனப ஢ம்஥ீ ப஡ தோ஦ ஥ோட்டோர்கள் என்த஡ற்கு என்ண ஢ிச்ச஦ம்? அப்தடி தோய்ந்஡ோல் ஦ோர் ஢ம் தக்கம் இருக்கிநோர்கள்? கனனஞ஧ோ? ஢ோடோல௃஥ன்ந உறுப்திணர்கள் ஧ோஜிணோ஥ோ சசய்஬ோர்கள் என்று அப்சதோல௅தும் அ஬ர் அநி஬ிப்தோர். திநகு, ஥த்஡ி஦ அ஧னசப் புரிந்துசகோள்஬ோர்(?!). திநகு ஥றுதடி சரி஦ோண ப௃டின஬ எடுக்க ப஬ண்டி சட்ட஥ன்நத்஡ில் ஡ீர்஥ோணம் ஢ினநப஬ற்று஬ோர் - இந்஡ ஥ோசம், இந்஡

஬ோ஧ம், இது஬ன஧க்கும் என்ண எ஬னும் ச஡ோட்ட஡ில்ன என்கிந ஬ின்ணர்


தட ஬டிப஬ல் கோச஥டின஦ப் பதோன. கோகி஡ம் என஡ப௅ம் சோ஡ிக்கோது ஥க்கபப! இப்சதோல௅து, உனகத் ஡஥ி஫ிணத் ஡னன஬ர் என்ந தட்டப்சத஦ன஧ச்

சூடிக்சகோள்பவும், ஡஥ிழ்஢ோட்டில் இருக்கும் த஠த்ன஡ச஦ல்னோம் ஡ன் குடும்தத்஡ிற்பக உரித்஡ோக்கவும் ஬ிரும்புகிந ப஡ர்஡ல் கோனத் ஡஥ி஫ர் கனனஞர் ஥க்கபின் பகோதத்ன஡ எ஡ிர்சகோள்ப த஦ந்து

஥ருத்து஬஥னண஦ில் பதோய் ஑பிந்துசகோண்டுள்போர். ஡ணது

஥ந்஡ிரிகல௃க்கு அ஬சி஦ப்தட்ட துனநகல௃க்கோக சண்டப்தி஧சண்டம் சசய்து ச஡ி஧ோடி஦ இந்஡ சூ஧ப்புனி உண்ன஥஦ில் ஡஥ில௅க்கோகப஬ோ, ஡஥ி஫ருக்கோகப஬ோ சசய்஡ச஡ன்ண? ஑ருப௃னந அ஬ப஧ சசோன்ணோர், ''ப஡சணடுத்஡஬ன் புநங்னகன஦ ஢க்கோ஥னோ இருப்தோ"சணன்று. இ஬ருனட஦ தம்஥னோட்டத்ன஡ச஦ல்னோம் தோர்த்஡ோல் ச஧ோம்தப஬ ஢க்கி஦ிருப்தோர் பதோனிருக்கிபநப஡...

தட்டிணிப் பதோ஧ோட்டத்஡ின் ப௄னம் கபம் இநங்கி஦ிருக்கும் சட்டக்கல்லூரி ஥ோ஠஬ர்கபப... உங்கள் பதோ஧ோட்டம் ச஬ற்நிசதந சக ஡஥ி஫ணோக ஢ின்று ஬ோழ்த்துகிபநன். உங்கபபோடு கபம் இநங்க ப௃டி஦ோன஥க்கும் ஬ருந்துகிபநன். ஈ஫த் ஡஥ி஫ர் தி஧ச்சினண என்நில்னன, கோ஬ிரி஦ில் ஡ண்஠ர்ீ ஬ிடச்சசோல்லும் பதோ஧ோட்டச஥ன்நோலும் சரி, ஡஥ிழ்஢ோட்டிற்கோ஡஬஧ோண பதோ஧ோட்டம் எது஬ோக இருந்஡ோலும் சரி, ப௃஡னில் கபம் கோண்த஬ர்கள் ஢ீங்கள், ஬஫க்கநிஞர்கல௃ம்஡ோன்.

இந்஡ ப௃னநப௅ம் ஢ோன்கு ஥ோ஡ங்கல௃க்கு ப௃ன்தோகப஬ கபத்஡ில் இநங்கி஦஬ர்கள் இந்஡ இ஧ண்டு ஡஧ப்பும்஡ோன். உங்கல௃னட஦ இந்஡ உ஠ர்ன஬ ஥ல௅ங்கடிக்கப஬ ஡ிட்ட஥ிட்டு இந்஡ி஦ உபவுத்துனந ஜோ஡ி஦ உ஠ர்ன஬த் தூண்டி஬ிட்டு, அம்பதத்கர் சட்டக்கல்லூரி அணர்த்஡த்஡ிற்கு ஬஫ி ஬குத்஡ிருக்கனோம் என்தது என் சந்ப஡கம். உனகம் ப௃ல௅க்க ஥க்கல௃க்கோண பு஧ட்சிக஧ப் பதோ஧ோட்டங்கபில்

ப௃ன்னகச஦டுப்த஬ர்கபோக இருந்஡து ஥ோ஠஬ர்கள் என்கிந ஜோ஡ி஡ோன்.


அப஡பதோல், ஡஥ிழ்஢ோட்டிலும் உங்கல௃க்கு ப௃ந்஡ி஦ ஡னனப௃னநச஦ோன்று இதுபதோன்ந ஑ரு சூ஫னில், இதுபதோல் குடி஦஧சு ஡ிணத்஡ிற்கு ப௃ன்பு கபம் கண்டு஡ோன் கோங்கி஧ஸ் உள்பிட்ட ப஡சி஦க் கட்சிகனபத் ஡஥ிழ் ஥ண்஠ினிருந்து ஬ி஧ட்டி஦டித்஡து. ஆக, ஬஧னோற்று ப௃க்கி஦த்து஬ம் ஬ோய்ந்஡ ஑ரு ஡ரு஠ம் உங்கள்

னககல௃க்கு ஥றுதடிப௅ம் ஬ந்து பசர்ந்஡ிருக்கிநது. சதோது஬ோக உனக சரித்஡ி஧த்஡ில் இப்தடிச஦ல்னோம் ஢டப்த஡ில்னன. கடந்஡ ப௃னந

஢டந்஡துபதோல், உங்கள் பதோ஧ோட்டத்஡ின் தனன்கனப சு஦஢ன஥ிகள் ஡ிருடிக்சகோள்ப ஬ிட்டு ஬ிடோ஡ீர்கள். பதோ஧ோட்டத்஡ின் தனன்கனப அதகரித்து ஆட்சிக்கு ஬ந்஡ ஡ி.ப௃.க. ப௃஡னில் சசய்஡ ஬ிச஦ம் ஥ோ஠஬ர்கள் அ஧சி஦ல் ஈடுதோடு சகோள்பக்கூடோது எண சட்டம் பதோட்டது஡ோன். ஆட்சிக்கு ஬ந்஡ அது,

஡஥ி஫ிண உ஠ர்வுகனப ஥ல௅ங்கடித்து, ஑ட்டுச஥ோத்஡ ஡஥ி஫ிணத்ன஡ப௅ம் ஥கஜர் சகோடுக்கும் ஜோ஡ி஦ோக ஥ோற்நி஦து. அந்஡ ஥஧னத அடித்து உனடப௅ங்கள். ஥னு சகோடுக்கச் சசோல்த஬ன் எ஬ணோக இருந்஡ோலும், அ஬னண ஢ம்தோ஡ீர்கள். ஢஥க்குள்பிருக்கும் ஜோ஡ி, ஥஡ம் பதோன்ந ப஬றுதோடுகனப எரித்துக்சகோள்ப இது஡ோன் ஡ரு஠ம். உண்஠ோ஬ி஧஡த்ன஡ச஦ல்னோம் தூக்கிச஦நிந்து஬ிட்டு கபம் கோணுங்கள். உண்ன஥஦ில், இனங்னக஦ில் இந்஡ி஦ இ஧ோணு஬ ஢ட஬டிக்னக என்தது

஡஥ி஫ர்கல௃க்சக஡ி஧ோணது ஥ட்டு஥ல்ன. ஑ட்டுச஥ோத்஡ இந்஡ி஦ர்கல௃க்குப஥ எ஡ி஧ோணது. சிங்கபச் சிப்தோய்கபிடம் கற்றுக்சகோள்கிந தோனி஦ல் த௃ணுக்கங்கனபத்஡ோபண அ஬ர்கள் அசோ஥ில் அப்தோ஬ிப் சதண்கபிடம் தரிபசோ஡ித்துப் தோர்த்஡ோர்கள்! ஬ிடு஡னனப் புனிகனப ஑டுக்கு஬஡ற்கோண சிங்கப ஬ன்ப௃னந த௃ணுக்கங்கனபக் கற்றுக்சகோண்டு ஬டகி஫க்கு ஥ோ஢ினப் பதோ஧ோபிகபிடம் த஦ன்தடுத்஡ிக் கூர் தோர்த்஡ோர்கள்! பதோ஡ோ஡ற்கு, னைட்டி஦ில் ச஥ோ஡ோணப் த஠ிக்கோக அனுப்தப்தட்ட


ஐ.஢ோ.஬ின் இ஧ோணு஬த்஡ினிருந்து இந்஡ி஦ ஥ற்றும் இனங்னக இ஧ோணு஬ம் அ஬஧஬ர்கல௃னட஦ தோனி஦ல் ஢ட஬டிக்னககல௃க்கோக அடித்துத்

து஧த்஡ப்தட்டிருப்த஡ினிருந்து என்ண ச஡ரிகிநது - இந்஡க் கூட்ட஠ி சகோள்னகக்க்கூட்ட஠ி஦ல்ன, தோனி஦ல் கூட்ட஠ி என்நல்ன஬ோ!, ஆக இந்஡ி஦ - இனங்னக இ஧ோணு஬க் கூட்டு என்தது இந்஡ி஦ர்கபின் அடிப்தனட ஥ணி஡ உரின஥கல௃க்கும் கூட எ஡ி஧ோண஡ோக இருப்த஡ோல்,

அகின இந்஡ி஦ அப஬ில் ஥ோ஠஬ர்கள், ஜண஢ோ஦க அன஥ப்புக்கனபப௅ம் உங்கள் தின்ணோல் ஡ி஧ட்டுங்கள்.இன஡ச஦ல்னோம் ஥க்கபப சசய்஦ ப௃டிப௅ம். ஆணோல், அ஬ர்கள் சரி஦ோண ஡னனன஥ இல்னோ஥ல் இருக்கிநோர்கள். உங்கள் ஥த்஡ி஦ினிருந்து ஡னன஬ர்கனப உரு஬ோக்குகள். உங்கள் பதோ஧ோட்டத்ன஡ சட்டக்கல்லூரி ஥ோ஠஬ர்கள் என்ந இடத்஡ினிருந்து அனணத்து ஥ோ஠஬ர்கள் என்று ஥ோற்றுங்கள். உங்கபிட஥ிருக்கும் ப஬கப௃ம், ஥க்கபிட஥ிருக்கும் பகோதப௃ம் இன஠ந்து ஡஥ி஫க ஬஧னோற்னந அடிப஦ோடு ஥ோற்நட்டும். ஆட்தனம், த஠தனம், அ஡ிகோ஧ ச஬ற்நின஦ உனடத்து எநிப௅ங்கள். உங்கபோல் ஥ட்டுப஥ இது ப௃டிப௅ம். ‘஢ோங்கள் ஡஥ிழ் ஥ோ஠஬ர்கள், ஡஥ிழ்஢ோட்டின் உ஦ி஧ோண஬ர்கள், இங்கு ஡஥ி஫ிணம் அன஥஡ி சகோண்டிருந்஡ோல் ஏடுகள் தூக்கி தடிப்பதோம். எங்கள் ஡஥ி஫ர்க்கு இன்ணல் ஬ினபந்஡ோல் எரி஥னன஦ோகி ச஬டிப்பதோம்'

என்ந கோசி அணந்஡ணின் தோடனன ஒர் அநி஬ோப௅஡஥ோக ஏந்துங்கள்.. என் உடனன கோ஬ல்துனந அடக்கம் சசய்து஬ிட ப௃஦லும். ஬ிடோ஡ீர்கள். என் தி஠த்ன஡க் னகப்தற்நி, அன஡ புன஡க்கோ஥ல் ஑ரு துருப்புச் சீட்டோக ன஬த்஡ிருந்து பதோ஧ோட்டத்ன஡க் கூர்ன஥ப்தடுத்துங்கள். எணக்கு சிகிச்னசப஦ோ, பதோஸ்ட்஥ோர்டப஥ோ சசய்஦ப்பதோகும் ஡஥ிழ்஢ோடு ஥ருத்து஬க் கல்லூரி ஥ோ஠஬ர்கபப.. உங்கள் னக஦ோல் அறுதட ஢ோன் புண்஠ி஦ம் சசய்஡ிருக்க ப஬ண்டும். கோ஧஠ம், அகின இந்஡ி஦ அப஬ில், ஥ருத்து஬க் கல்஬ி஦ில் இட ஑துக்கீ ட்டுக்கு எ஡ி஧ோக உ஦ர்சோ஡ி

஥ோ஠஬ர்கள் பதோ஧ோடிக்சகோண்டிருக்க, ஡ன்ணந்஡ணி஦ோக ஢ின்று,


஥ருத்து஬க் கல்஬ி஦ில் இட ஑துக்கீ ட்டுக்கு ஆ஡஧஬ோகப் பதோ஧ோடி஦ர்கபல்ன஬ோ ஢ீங்கள்? எணக்கு சசய்஬ச஡ல்னோம் இருக்கட்டும். ஢ம் சபகோ஡஧ர்கபோண ஈ஫த்

஡஥ி஫ர்கல௃க்கு உங்கள் தங்குக்கு என்ண சசய்஦ப் பதோகிநீர்கள்? ஡஥ி஫ீ ஫ம் என்தது ஡஥ீ ஫த்஡ின் ப஡ன஬ ஥ட்டுப஥ அல்ன, அது ஡஥ி஫கத்஡ின்

ப஡ன஬ப௅ம் கூட கோ஧஠ம், இ஧ோப஥ஸ்஬஧ம் ஥ீ ண஬ர்கள், உனகில் ஆடு, ஥ோடுகனபப் தோதுகோப்த஡ற்குக் கூட சட்டப௃ம், அன஥ப்புகல௃ம் இருக்கின்நண. இ஧ோப஥ஸ்஬஧ம் ஡஥ி஫னும், ஈ஫த் ஡஥ி஫னும் ஥ோட்னட஬ிட, ஆட்னட஬ிடக் பக஬ன஥ோண஬ர்கள்? எல்னன ஡ோண்டி பதோகும் ஥ீ ண஬ர்கள், புனிகள் என்ந சந்ப஡கத்஡ின் பதரில் ஡ோக்கப்தட்டு ஬ரு஬஡ோக இந்஡ி஦ ஥ீ டி஦ோ ஡ிட்ட஥ிட்டு தி஧ச்சோ஧ம் சசய்து ஬ருகிநது. இ஬ர்கசபல்னோம் சசய்஡ித்஡ோபப தடிப்த஡ில்னன஦ோ? சசன்னண஦ின் கடற்கன஧கபில் அடிக்கடி ன஡஬ோன் ஢ோட்னட பசர்ந்஡ ஥ீ ண஬ர்கள் ஬஫ிச஡ரி஦ோ஥ல் ஬ந்஡஬ர்கள் என்று னகது சசய்஦ப்தடுகிநோர்கள். தன ஆ஦ி஧க்க஠க்கோண கிபனோ ஥ீ ட்டர்கள் தூ஧த்஡ினிருக்கும் ன஡஬ோன் ஥ீ ண஬ன் ஬஫ி஡஬ந ப௃டிப௅ச஥ன்நோ, ச஬றும் தன்ணிச஧ண்டு ன஥ல் தூ஧த்஡ிற்குள் இ஧ோப஥ஸ்஬஧ம் ஡஥ி஫ன் ஬஫ி ஡஬று஬து ஢ம்பு஬து ஥ோ஡ிரி஦ில்னன஦ோ஥ோ? ஡஥ிழ்஢ோட்டில் ஬ோழ்ந்து ஬ரும் ச஬பி஥ோ஢ினங்கனபச் பசர்ந்஡ சபகோ஡ர்கபப...

உங்கள் சசோந்஡ ஥ோ஢ினத்஡ில் கூட இல்னோ஡ ஢ிம்஥஡ிப஦ோடும், தோதுகோப்பதோடும் ஬ோ஫க்கூடி஦ ஥ோ஢ினம் ஡஥ிழ்஢ோடு ஡ோன் என்தது உங்கல௃க்கு அனுத஬த்஡ோல் ச஡ரிந்஡ிருக்கும். ஢ோங்கள் இன்று சதரும் இக்கட்னட எ஡ிர்ப஢ோக்கி஦ிருக்கிபநோம். ஈ஫த்஡ினிருந்துக்கும் எங்கள் சபகோ஡஧ர்கள் இந்஡ி஦ர் என்னும் ஢ம் சத஦ன஧ப் த஦ன்தடுத்஡ி஡ோன் ஢ம் அ஧சோல் சகோனன சசய்஦ப்தடுகிநோர்கள். இந்஡ப் பதோ஧ோட்டத்஡ில் ஢ோங்கள் ஡ணித்து஬ிடப்தடு஬ன஡ இந்஡ி஦ அ஧சு ஬ிரும்புகிநது.


அப்தடி ஆக்கக்கூடோச஡ண ஢ோங்கள் ஬ிரும்புகிபநோம். ஆகப஬, பதோ஧ோடிக்சகோண்டிருக்கும் எங்கள் சபகோ஡஧ர்கல௃க்கு உங்கள் ஆ஡஧வும்

உள்பச஡ண ஥த்஡ி஦ அ஧சுக்குத் ச஡ரி஦ப்தடுத்துங்கள். அ஧சுகபில் அங்கம் ஬கிக்கக்கூடி஦ உங்கள் ப஡சி஦ இணங்கனபச் பசர்ந்஡஬ர்கனப எம் க஧த்ன஡ தனப்தடுத்து஬ப஡ோடு, எ஡ிர்கோனத்஡ில், ஑ரு ஢஬஢ிர்஥ோண்

பசணோப஬ோ, ஸ்ரீ஧ோம் பசணோப஬ோ ஡஥ிழ்஢ோட்டில் உரு஬க஬ிருக்கும் ஆதத்ன஡த் ஡஬ிர்க்கும் என்தது என் கருத்து. ஡஥ிழ்஢ோடு கோ஬ல்துனந஦ினிருக்கும் இனபஞர்கபப...உங்கள் ஥ீ து எணக்கு இருக்கும் ஥஡ிப்பு சகோஞ்சம் ஢ஞ்ச஥ல்ன, கோ஧஠ம், ஡஥ில௅க்கோக ஥ற்ந஬ர்கள் என்ண சசய்஡ோர்கபபோ, அலு஬னர்கனப ஐ஦ோ எண அன஫ப்தது பதோன்ந ஢னடப௃னந ரீ஡ி஦ில் ஡஥ின஫ ஬ோ஫

ன஬த்துக்சகோண்டிருப்த஬ர்கள் ஢ீங்கள்஡ோன். ஥க்கல௃க்கோகப்

தோடுதடப஬ண்டும், சப௄க ஬ிப஧ோ஡ிகனப ஑஫ித்துக்கட்ட ப஬ண்டும் என்ததுபதோன்ந உன்ண஡ ப஢ோக்கங்கல௃க்கோகத்஡ோன் ஢ீங்கள் கோ஬ல்துனந஦ில் இன஠ந்஡ிருப்தீர்கள் என்று ஢ம்புகிபநன். ஆணோல், அன஡ சசய்஦ ஬ிடுகிந஡ோ ஆல௃ம் ஬ர்க்கம்? உங்கனப சிறுசிறு ஡஬றுகள் சசய்஦ ஬ிடு஬஡ன் ப௄னம் ஡ன்னுனட஦ சதருந்஡஬றுகனப ஥னநத்துக்சகோள்ல௃ம் அ஡ிகோ஧ ஬ர்க்கம், உங்கனப, எந்஡ ஥க்கல௃க்கோகப் தோடுதட ஢ீங்கள் ஬ிரும்திண ீர்கபபோ, எந்஡ ஥க்கல௃க்கோக உ஦ின஧ப௅ம்

சகோடுக்கனோம் என்று ஡ீர்஥ோணித்஡ீர்கபபோ, அந்஡ ஥க்கல௃க்சக஡ி஧ோகப஬, த஦ிற்று஬ிக்கப்தட்ட அடி஦ோள்கபோக ஥ோற்றுகிநது. சடல்னி ஡ிகோர் சஜ஦ினனப் தோதுகோப்தது ஡஥ி஫க சதோனிஸ்஡ோன். இந்஡ி஦ோ஬ில் த஫ன஥஦ோண கோ஬ல்துனந஦ோண ஡஥ி஫க கோ஬ல்துனந சிநப்தோக சச஦ல்தட்டு ஬ரும் கோ஬ல்துனநகபில் ஑ன்று. ஆணோல் அந்஡ ஥஡ிப்னத உங்கல௃க்குக் சகோடுக்கிந஡ோ இந்஡ி஦ அ஧சோங்கம்! ஥த்஡ி஦ அன஥ச்சர் த.சி஡ம்த஧ம் ஡஥ி஫கம் ஬ந்து ஡ிரும்திப்பதோனக஦ில், சசன்னண ஬ி஥ோண ஢ினன஦த்஡ில், அ஬ருக்கோண தோதுகோப்னத ஬஫ங்க அனு஥஡ிக்க ஥றுத்஡ிருக்கிநோர்கள் ஥த்஡ி஦ கோ஬ல் அ஡ிகோரிகள். ஏசணன்று

பகட்ட஡ற்கு, ஧ோஜீவ் கோந்஡ின஦ ஢ீங்கள் தோதுகோத்஡ னட்ச஠ம் ஡ோன்


ச஡ரிப௅ப஥ என்று கிண்டல் சசய்஡ிருக்கிநோர்கள். ஧ோஜீவ் கோந்஡ின஦த் ஡஥ி஫க கோ஬ல்துனந஦ோல் கோப்தோற்ந

ப௃டி஦஬ில்னன என்தது எவ்஬பவு உண்ன஥ப஦ோ, அப஡ அபவுக்கு

உண்ன஥, ஧ோஜீப஬ோடு இநந்஡஬ர்கபில் தனர் அப்தோ஬ி சதோனிஸ்கோ஧ர்கள் என்தது. உங்கள் அர்ப்த஠ிப்பு஠ர்வு பகள்஬ிக்கோப்தோற்தட்டது. ஆணோல் ப஥ற்தடி ச஬ண்ச஠ய் ச஬ட்டி ஬஧஧ர்கள் ீ - அது஡ோன், இந்஡ி஦

உபவுத்துனந - ஧ோஜீ஬ின் உ஦ிருக்கு ஆதத்து இருக்கிநது என்ந

஡க஬னன அநிந்஡பதோதும் ச஥த்஡ண஥ோக இருந்஡து என்தது தின்ணர் அம்தன஥ோண஡ல்ன஬ோ... இது஬ன஧ கோனப௃ம் ஢ீங்கள் அப்தோ஬ி ஥க்கல௃க்சக஡ி஧ோக இருந்஡ோலும் ஡஥ி஫கத்஡ின் சதருன஥கபில் ஑ன்நோகத்஡ோன் இருக்கிநீர்கள். ஬஧னோற்று ப௃க்கி஦த்து஬ம் ஬ோய்ந்஡இந்஡ ஡ரு஠த்஡ில், ஢ீங்கள் ஥க்கள் தக்கம் இருந்஡ோல் ஥ட்டுப஥ ஥க்கபிடம் இ஫ந்஡ிருக்கிந சதருன஥ன஦

஥ீ ட்சடடுக்க ப௃டிப௅ம். ஑ருப௃னந சக ஡஥ி஫ர்கல௃க்கோக அர்ப்த஠ித்துப் தோருங்கள். ஥க்கள் உங்கனப ஡ங்கத்஡ட்டில் ன஬த்து ஡ோங்கு஬ோர்கள். ஡஥ி஫ணின் ஢ன்நி உ஠ர்ச்சி அப஬ிடற்கரி஦து. ஡ன்னுனட஦ சசோந்஡க்கோனச ன஬த்து அன஠ கட்டிக்சகோடுத்஡ோன் என்த஡ற்கோகப஬ அ஬னுக்கு பகோ஦ில் கட்டி. ஡ன் திள்னபகல௃க்கு அ஬ன் சத஦ன஧ ஬த்துக் சகோண்டோடிக்சகோண்டிருக்கிநோன் ப௃ல்னன஦ோற்நின் ஥துன஧ ஥ோ஬ட்டத் ஡஥ி஫ன்.

஢ீங்கள் சசய்஦ ப஬ண்டி஦ச஡ல்னோம், சகோந்஡பிக்கப் பதோகும் ஡஥ி஫கத்஡ில், ஥த்஡ி஦ அ஧சு அ஡ிகரிகல௃க்கு ஑த்துன஫க்க ஥றுப்தது, ஧ோ, சி.தி.ஐ பதோன்ந அன஥ப்புகனபச் பசர்ந்஡஬ர்கனப உள்ல௄ர் ஥க்கல௃க்கு அனட஦ோபம் கோட்டு஬தும்஡ோன். இன஡ ஥ட்டு஥ோ஬து சசய்ப௅ங்கள். ஥ற்நன஡ ஥க்கள் தோர்த்துக்சகோள்஬ோர்கள். கபத்஡ில் ஢ிற்கும் ஡஥ி஫ீ ஫ ஥க்கபப, ஬ிடுன஡னனப் புனிகபப... அனணத்துக் கண்கல௃ம் இப்பதோது ப௃ல்னனத்஡ீன஬ ப஢ோக்கி. ஡ோய்த்


஡஥ி஫கம் உ஠ர்வுபூர்஬஥ோக உங்கள் தக்கம்஡ோன் ஢ிற்கிநது. ப஬று ஏ஡ோ஬து சசய்஦ ப஬ண்டும் எணவும் ஬ிரும்புகிநது. ஆணோல் என்ண சசய்஬து உங்கல௃க்கு அன஥ந்஡து பதோன்ந உன்ண஡ ஡னன஬ன்

எங்கல௃க்கில்னனப஦... ஆணோல், ஢ம்திக்னகன஦ ஥ட்டும் னக஬ிடோ஡ீர்கள்.

இதுபதோன்ந னக஦றுகோனங்கள்஡ோன். ஡஥ி஫கத்஡ினிருந்து அப்தடி ஑ரு஬ர் இந்஡க் கோனத்஡ில் உரு஬ோகனோம். அது஬ன஧, புனிகபின் க஧ங்கனப தனப்தடுத்துங்கள். 1965 இல் ஢டந்஡ இந்஡ி எ஡ிர்ப்புப் பதோன஧ சின சு஦஢ன஥ிகபின் னக஦ில் ஑ப்தனடத்஡஡ோல்஡ோன் ஡஥ி஫க ஬஧னோறு கற்கோனத்஡ிற்கு இல௅தட்டுள்பது. அந்஡த் ஡஬னந ஢ீங்கள் சசய்து ஬ிடோ஡ீர்கள்.அன்திற்குரி஦ சர்஬ப஡ச

சப௄கப஥, ஢ம்திக்னககுரி஦ ஑தோ஥ோப஬,உங்கள் ஥ீ து எங்கல௃க்கு இன்னும் ஢ம்திக்னக இருக்கிநது. ஆணோல், இனந஦ோன்ன஥ சகோண்ட ஑ரு குடி஦஧சு ஡ம் குடி஥கனண இண ஑துக்கல் ப௄ன஥ோக சகோடுன஥ப்தடுத்஡ோது என்த஡ற்கு எந்஡ உத்஡஧஬ோ஡ப௃ம் கினட஦ோது. ஬ச஡ிக்கோக அச஥ரிக்கோ஬ின் கடந்஡ கோனத்ன஡ப஦ எடுத்துக்கோட்டோக சசோல்னனோம். உனகப்புகழ் சதற்ந குத்துச்சண்னட ஥ோ஬஧ன் ீ ப௃க஥஡னி சசோன்ணோபண, என் சரு஥த்஡ினிருக்கும் சகோஞ்ச ச஬ண்ன஥ப௅ம் கற்த஫ிப்தின் ப௄ன஥ோகப஬ ஬ந்஡ிருக்குச஥ன்று... ஢ீங்கள் அன஥஡ி஦ோக இருக்கும் ஬ன஧ இந்஡ி஦ோ ஬ோப஦ ஡ிநக்கோது. ஑ட்டுச஥ோத்஡ ஡஥ி஫ர்கல௃ம் அ஫ிக்கப்தட்ட திநகு ப஬ண்டு஥ோணோல் அது ஢டக்கும். அது஬ன஧, இந்஡ி஦ோ஬ின் ஬ோன஦ப் தோர்த்துக்சகோண்டிருக்கப் பதோகிநீர்கபோ? ஬ன்ணி஦ில், ஬ிடு஡னனப் புனிகல௄க்கு எ஡ி஧ோண பதோர்஡ோன் ஢டக்கிநது என்கிநோர்கள். புனிகள் ஥க்கனபக் பகட஦஥ோகப் த஦ன்தடுத்துகிநோர்கோள் என்கிநோர்கள். அப்தடி஦ோணோல் அ஧சு சசோன்ண தகு஡ிக்கு ஬ந்஡ ஥க்கனப ஏன் சகோனன சசய்஡ோர்கள்? இது ஑ன்று பதோதுப஥, ஡஥ிழ்஥க்கள் ஬ிடு஡னனப் புனிகனபச் சோர்ந்து ஢ின்நோலும் சரி, இனங்னக அ஧னசச் சோர்ந்து ஢ின்நோலும் சரி, ஡஥ி஫ர்கள் என்ந கோ஧஠த்஡ிற்கோகப஬ அ஬ர்கள் சகோல்னப்தடுகிநோர்கள் என்த஡ற்கு.


இது இணப்தடுசகோனன இல்னன஦ோ? இந்஡ி஦ோ, தோகிஸ்஡ோன், சீணோ ஆப௅஡ம் சகோடுத்தும், ஜப்தோன் த஠ம் சகோடுத்தும், கூடு஡னோக, இந்஡ி஦ோ

஢ோட்டோன஥ சசய்தும் ஡஥ி஫ர்கனபக் சகோள்கின்நணச஧ன்நோல். ஢ீங்கள் உங்கள் ச஥ௌணத்஡ின் ப௄ன஥ோகவும், தோ஧ோப௃கத்஡ின் ப௄ன஥ோகவும் அப஡ சகோனனன஦த்஡ோன் சசய்து சகோண்டிருக்கிநீர்கள் என்தன஡ ஏன்

உ஠஧஬ில்னன? ஆப௅஡ம் ஡ோங்கி பதோ஧ோடு஬஡ோல் ஥ட்டுப஥ ஦ோரும் ஡ீ஬ி஧஬ோ஡ி஦ோகிட ஥ோட்டோர்கள். 'அநத்஡ிற்பக அன்பு சோர்சதன்த அநி஦ோர். ஥நத்஡ிற்கும் அஃப஡ துன஠' என்று தோடிப௅ள்போன் எங்கள் ஡ிரு஬ள்ல௄஬ர். புனிகள் ஆப௅஡ங்கனபக் கீ ப஫ பதோட ப஬ண்டும் என்கிநோர் சஜ஦னனி஡ோ - என்ணப஬ோ தி஧ச்சினணப஦ புனிகள் ஆப௅஡ம் அடுத்஡஡ோல்஡ோன் ஬ந்஡து என்தன஡ப் பதோன.. உ஠ன஥஦ில், புனிகள் ஡஥ி஫ீ ஫ இண அ஫ிப்தினிருந்து உரு஬ோகி ஬ந்஡஬ர்கபப ஡஬ி஧, கோ஧஠கர்த்஡ோக்கள் அல்னர் (they are not the reason: just an outcome) இந்஡ி஦ அ஧சு இந்஡ப் தி஧ச்சினண஦ில் ஈடுதட்டிருப்தது

ச஬பிப்தனட஦ோகோ஡ ஬ன஧, இனங்னகப் தி஧ச்சினண உள்஢ோட்டுப் தி஧ச்சினண. அ஡ில் ஡னன஦ிட ப௃டி஦ோது என்நது. சீணோ, தோகிஸ்஡ோன் அச஥ரிக்கோ பதோன்ந ஢ோடுகள் இனங்னக஦ில் ஆ஡ிக்கம் சதறு஬ன஡த்

஡டுப்த஡ற்கோக சசய்஬஡ோகச் சசோன்ணது. ஢ோடோல௃஥ன்நத்஡ில் ஡ோக்கு஡ல்

஢டத்஡ி஦, ப௃ம்னத ச஡ோடர் ச஬டிகுண்டுகள், திநகு அண்ன஥஦ில் ஢டந்஡ ஡ோக்கு஡ல் எணப் தன஬ோநோக இந்஡ி஦ ஥க்கனபக்சகோன்று கு஬ித்஡ தோகிஸ்஡ோபணோடு இன஠ந்து சகோண்டு ஡஥ி஫ர்கனபக் சகோண்று கு஬ிக்கிநது. அப்தடி஦ோணோல், தோகிஸ்஡ோணின் இந்஡ி஦ ஥ீ ஡ோண த஦ங்க஧஬ோ஡ச஥ன்தது இந்஡ி஦ோ-தோகிஸ்஡ோன் இரு஡஧ப்பு அ஡ிகோ஧ ஬ர்க்கங்கல௃ம் ஡ங்கள் ஥க்கனபச் சு஧ண்ட த஧ஸ்த஧ புரி஡லுடன் உரு஬ோக்கிக் சகோண்ட ஑ன்று என்ந எம் சந்ப஡கம் ஑ருதக்கம் இருக்க, இப்பதோது, ஬ிடு஡னனப் புனிகள் ஡ீ஬ி஧஬ோ஡ிகள் அ஡ணோல்஡ோன் சண்னட என்கிநது.஧ோஜீவ் கோந்஡ின஦க்


சகோன்நோர்கள் என்கிநது. ஧ோஜீவ் கோந்஡ி ஑ரு கவுன்சினப஧ோ, ஥ோ஬ட்டச் சச஦னோபப஧ோ அல்ன. அ஬ன஧ ஏற்கணப஬ ஑ருப௃னந சகோனன

சசய்ப௅ம் ப௃஦ற்சி இனங்னக஦ில் ஢னடசதற்நிருந்஡ பதோதும் அந்஡க் சகோனனகோ஧ன் ஬ிசோரிக்கப்தட஬ில்னன. ஧ோஜீவ் கோந்஡ின஦க் சகோல்ன ப௃஦ன்ந அந்஡ சிங்கப ஬஧ன் ீ

ஆகிப஦ோன஧ப௅ம் குற்நம் சோட்டப்தட்ட஬ர்கபோக இன஠த்துக்சகோண்டு ஥றுதடிப௅ம் ஬ிசோரிக்கப்தட ப஬ண்டும் என்தது என் பகோரிக்னககபில்

஑ன்று. ஧ோஜீவ் ஥ீ து புனிகல௃க்கு ஬ருத்஡ம் இருந்஡ிருக்கனோப஥ ஡஬ி஧, பகோதம் இருந்஡ிருக்க ஬ோய்ப்தில்னன. கோ஧஠ம், ஧ோஜீவ் இந்஡ி஧ோ஬ின் பு஡ல்஬ர். இந்஡ி஧ோ, ஡஥ி஫ீ ஫த்஡ின் சிறு ச஡ய்஬ங்கபில் எம்.ஜி.ஆருக்குப் தக்கத்஡ினிருப்த஬ர்.

இந்஡ி஦ோ சசோல்லும் கோ஧஠ங்கள் அடிக்கடி ஥ோறு஬஡ினிருந்ப஡ இந்஡ி஦ோ ஢ி஦ோ஦த்஡ிற்குப் புநம்தோகத்஡ோன் இந்஡ப்பதோரில் ஈடுதட்டிருப்தது

அம்தன஥ோகி இருக்கிநது. இப்தடிப்தட்ட ஑ரு சூ஫னில் ஢ீங்கள் ஏன் ப஢஧டி஦ோகத் ஡னன஦ிடக்கூடோது? புனிகள் பதோர் ஢ிறுத்஡த்ன஡ப் த஦ன்தடுத்஡ி ஆப௅஡ம் கு஬ிக்கிநோர்கள் என்நது இனங்னக. சந்஡ிரிகோப஬ோ, ஧஠ிபனோ, ஥கிந்஡ோப஬ோ கடந்஡ கோனங்கபில் ஑ரு கடவுபோக அல்ன, ஥ணி஡ர்கபோகக்கூட ஢டந்துசகோண்ட஡ில்னன. இ஬ர்கள் ஑ரு ஢ிர்ப்தந்஡த்஡ின் சத஦ரில் பதோர் ஢ிறுத்஡த்஡ிற்கு

஑ப்புக்சகோண்டு஬ிட்டோர்கள் என்த஡ோல் ஥ட்டுப஥ பதோ஧ோபிகள் ஆப௅஡ங்கனப ஑ப்தனடத்து஬ிட ப஬ண்டும். புண஧ன஥ப்புப் த஠ிகபில் ஈடுதடக்கூடோது என்று எ஡ிர்தோர்ப்தது என்ண஬னக ஢ி஦ோ஦ம்? ஡ோங்கள் ப஢ர்ன஥஦ோக ஢டந்துசகோள்ப஬ோம் என்ந ஢ம்திக்னகன஦ உண்டோக்கு஬து ப௄ன஥ோக ஥ட்டுப஥ பதோ஧ோபிகனப-ஆப௅஡த்ன஡க் கீ ப஫ ன஬க்கச்சசய்஦ ப௃டிப௅ம். கடந்஡ கோன அ஧சுகள் என஬ப௅ம் அப்தடி சச஦ல்தட஬ில்னன.உ஡ோ஧஠ம் ஧஠ில்- கரு஠ோ. ஆணோல், புனிகள் பதோர் ஢ிறுத்஡த்ன஡ப்

த஦ன்தடுத்஡ிக்சகோண்டு சசய்஡து ஆப௅஡ம் ஬ோங்கி஦து ஥ட்டு஥ல்ன, அது


கோனோகோன஥ோக ஢டப்தது஡ோபண- ஒர் அ஧சு ஢ிர்஬ோகத்ன஡ப஦ உரு஬ோக்கிப௅ருக்கிநோர்கள். சர்஬ப஡சத்஡ின் கண்கபில் இது ஡ீ஬ி஧஬ோ஡஥ோ? அப்தோ஬ித் ஡஥ி஫ர்கனபக் கோப்த஡ற்கோகத்஡ோன் பதோரிடு஬஡ோக தசப்புகிநது

இந்஡ி஦ோ. ஆப௅஡ ஡பதோடங்கல௃ம், உபவு ஬ி஥ோணங்கல௃ம்஡ோன் இனங்னக பதோகின்நணப஬ ஡஬ி஧, இந்஡ி஦ோ஬ோல் அனுப்தப்தட்ட ஑ரு

தோ஧ோசசட்ட஥ோல் ஥ோத்஡ின஧ன஦க் கோட்டச் சசோல்லுங்கள் தோர்க்கனோம். இந்஡ னட்ச஠த்஡ில், ஡஥ி஫ீ ஫ ஥க்கல௃க்கோண ஬ச஡ிகனப இனங்னக அ஧சு சசய்ப௅஥ோம். அ஡ற்கு இந்஡ி஦ோ உ஡வு஥ோம்... ப஬னிக்கு ஒ஠ோன் சோட்சி! இப்பதோது சர்஬ப஡ச சசஞ்சுலுன஬ச் சங்கத்஡ின் ஆம்புனன்ஸ்கனபத்

஡ோக்கிணோர்கபப, அ஬ர்கல௃ம் ஬ிடு஡னனப் புனிகபோ? தி஧ோன்சின் 17 ஥ணி஡ உரின஥஦ோபர்கனபக் சகோனன சசய்஡ோர்கபப, அ஬ர்கல௃ம் ஬ிடு஡னனப் புனிகபோ? சீணோ஬ின் டோங்கிகள், இந்஡ி஦ோ஬ின் உபவு ஬ி஥ோணங்கள்,

தோகிஸ்஡ோணின் ஆர்டினரிகள் ஥ட்டு஥ல்ன... இப்பதோது எம்஥க்கனபக் சகோனனசசய்து ஬ரு஬து சர்஬ப஡ச சப௄கத்஡ின் ச஥ௌணப௃ம்஡ோன் என்தன஡ எப்பதோது உ஠ர்஬ர்கள்-஢ி஦ோ஦த்஡ின்தோல் ீ சதரு஬ிருப்பு சகோண்ட ஑ரு ஥க்கள் சப௄கம் பூ஥ி஦ினிருந்து ப௃ற்நோகத் துனடத்஡஫ிக்கப்தட்ட திநகோ? அதோரிஜின்கள், ஥ோ஦ோ, இன்கோ ஬ரினச஦ில் ஢ோங்கல௃ம் பசர்க்கப்தடு஬து உங்கள் ப஢ோக்கச஥ன்நோல், எங்கள் த஫ங்கன஡கள் ஑ன்நின்தடி

஑வ்ச஬ோரு஢ோல௃ம் ஏப஡னும் ஑ரு ஬ட்டினிருந்து ீ ஑ரு஬ர் ஬ந்து உங்கள் ப௃ன்ணோல் ஡ற்சகோனன சசய்து சகோள்கிபநோம்... எங்கள் சபகோ஡ரிகனபப௅ம், கு஫ந்ன஡கனபப௅ம் ஬ிட்டு஬ிட்டுச் சசோல்லுங்கள். ஡ோங்க ப௃டி஦஬ில்னன. அ஬ர்கசபல்னோம் ஥ண஥ோ஧ சிரிப்தன஡ ஑ரு஢ோள் தோர்ப்பதோம் என்ந ஢ம்திக்னக஦ில்஡ோன் ஢ோங்கள் பதோ஧ோடிக் சகோண்டிருப்தப஡. ஑ரு பதச்சுக்கு ஑த்துக்சகோள்஬ச஡ன்நோலும்கூட, ஬ிடு஡னனப் புனிகள் ஡ண்டிக்கப்தட ப஬ண்டி஦஬ர்கள் என்நோலும் அப்தடி ஑ரு ஡ண்டனணன஦ ஬஫ங்கும் ப஦ோக்கி஦ன஡ இந்஡ி஦ோவுக்பகோ, இனங்னகக்பகோ கினட஦ோது.


கோனம் கடந்து ஬஫ங்கப்தடும் ஢ீ஡ி அ஢ீ஡ின஦ ஬ிடக் சகோடுன஥஦ோணது. 1. இந்஡ி஦ோ உடணடி஦ோக ஡஥ி஫ீ ஫த்஡ின் தகு஡ிகபினிருந்து ஡ன்

துருப்புகனபத் ஡ிரும்தப் சதற்றுக்சகோள்஬ப஡ோடு, ப஥ற்சகோண்டு சச஦ற்னகக்பகோள் உ஡஬ிகள், ஧ோடோர் பதோன்ந உ஡஬ிகனபச்

சசய்஦க்கூடோச஡ன்று சர்஬ப஡ச சப௄கத்஡ோல் கண்டிக்கப்தட ப஬ண்டும். இனங்னகப஦ோடு இந்஡ி஦ோ அ஧சு ஢டந்தும் ப௃க்கி஦த்து஬஥ற்ந

பதச்சுப்தரி஥ோற்நங்கள்கூட சர்஬ப஡ச சப௄கம் ப௄ன஥ோகப஬ ஢டக்க ப஬ண்டும். ஡஥ி஫க ஥க்கபிடப௃ம், உனசகங்கும் த஧ந்து ஬ோல௅ம்

஡஥ி஫ீ ஫த்஡ோரிடப௃ம் இந்஡ி஦ோ தகி஧ங்க ஥ன்ணிப்பு பகோ஧ ப஬ண்டும். 2. ஐ.஢ோ. சதோதுச்சச஦னோப஧ோண தோன் கி ப௄ன், ச஡ோடர்ந்து ஡ன் ஡ோ஦க஥ோண சீணோ஬ிற்கு ஆ஡஧஬ோண ஢ினனப்தோட்டினிருந்து, ஑ரு ஡னனப்தட்ச஥ோக சச஦ல்தட்டு ஬ரு஬஡ோல், ஈ஫ம் ச஡ோடர்தோண ப௃டிச஬டுக்கும் அ஡ிகோ஧ம் அ஬ருக்கு ஬஫ங்கப்தடக்கூடோது.

3. இனங்னக அ஧சு எந்ச஡ந்஡ ஢ோடுகபிடச஥ல்னோம் பகோ஧ப்தட்டு புனிகள் ஥ீ து ஡னட ஬ி஡ிக்கப்தட்டப஡ோ அந்஡ந்஡ ஢ோடுகபில் புனிகள் ஥ீ ஡ோண ஡னட ஢ீக்கப்தட்டு, ஡னட சசய்஦ப்தட்ட அன஥ப்தின் உறுப்திணர் என்ந குற்நத்஡ிற்கோக சினந஦ினிருக்கும் அ஡ன் உறுப்திணர்கள் எது஬ி஡ ஢ிதந்஡னணப௅஥ற்று உடணடி஦ோக ஬ிடு஡னன சசய்஦ப்தட ப஬ண்டும். 4. புனிகபின் உறுப்திணர்கள் ஥ீ ஡ோண தோஸ்பதோர்ட் ச஡ோடர்தோண குற்நங்கள் ஥ன்ணிக்கப்தட்டு, அ஬ர்கள் ஬ிடு஡னன சசய்஦ப்தட ப஬ண்டும். 5. புனிகபபோடு ச஡ோடர்புனட஦து என்னும் குற்நச்சோட்டின் பதரில் ஡னட சசய்஦ப்தட ச஡ோ஫ில் ஢ிறு஬ணங்கபின் உரி஥ம் ஥ீ ண்டும் அபிக்கப்தடு஬ப஡ோடு, ஡க்க ஢ட்ட ஈடும் ஬஫ங்கப்தட ப஬ண்டும். 6. ஧ோஜீவ் கோந்஡ி சகோனன ஬஫க்கு இண்டர்பதோனோல் ஬ிசோரிக்கப்தட்டு, உண்ன஥஦ோண குற்ந஬ோபிகள் இணம் கோ஠ப்தட ப஬ண்டும்.


7. தி஧஠ோப் ப௃கர்ஜி, பகோத்஡தோ஦ ஧ோஜதக்பே, சந்஡ிரிகோ, உ஡஦஠கோ஧, பககனி஦ ஧ம்புக்ச஬ன, தசில்஧ோஜப்ே ஥கிந்஡, சதோன்பசகோ பதோன்பநோர் ஢ோர்பகோ அணினிசிஸ் பசோ஡னணக்குப்தட ப஬ண்டும்.

8. அன஥க்கப்தடபதோகிந ஡஥ி஫ீ ஫த்ன஡ அங்கீ கரிக்கிந உரின஥ன஦ ஥ட்டுபக சர்஬ப஡சம் ப஥ற்சகோள்பனோப஥ ஡஬ி஧, அது ஦ோரின்

஡னனன஥஦ில் அன஥஦ப஬ண்டு஥ என்தன஡ ஡஥ி஫ீ ண ஥க்கள் ஡ோன் ப௃டிவுசசய்஬ோர்கள். 9. புனிகள் னக தன஬ண஥ோண ீ ப஢஧த்஡ில், ஥னன஦க ஥க்கள் ஥ீ து ஢டந்து ஬ந்஡ ஡ோக்கு஡ல், எ஡ிர்கோனத்஡ில் அப்தகு஡ிகபில் ஥ீ ண்டும் ஑ரு தோரி஦

இண அ஫ிவு ஏற்தடுத்஡ப்தடுப஥ோ என்ந அச்சத்ன஡ ஏற்தடுத்஡ி஦ிருப்த஡ோல், ஥னன஦க ஥க்கள் ஡஥ி஫ீ ஫த்ப஡ோடு இன஠஦ ஬ிரும்புகிநோர்கபோ என்தன஡ ஬ோக்சகடுப்பு ப௄னம் அநிந்து அ஡ன்தடி சச஦ல்தட ப஬ண்டும் இந்஡ ஬ிச஦த்஡ில் ஥னன஦க ஥க்கபின் ப௃டிப஬ இறு஡ி஦ோணது. 10. சசன்னண஦ில், குடிபதோன஡஦ில் அப்தோ஬ித் ஡஥ி஫ர்கள் ஥ீ து

துப்தோக்கிப் தி஧ப஦ோகம் சசய்து, ஢ீ஡ி஥ன்நத்஡ோல் ஡ண்டிக்கப்தட்ட டக்பஸ் ப஡஬ோணந்஡ோ஬ின் ஡ண்டன஠க்கோனம் பூர்த்஡ி஦ோகும் கோனத்஡ிற்கும்

இனங்னகக்குத் ஡ப்திச்சசன்று ஬ிட்ட஡ோல், அ஬ர் னகது சசய்஦ப்தட்டு, ஡஥ி஫க சதோனிசோர் ஬சம் ஑ப்தனடக்கப்தட ப஬ண்டும். 11. தத்஡ிரினக஦ோப஧ோண னசந்஡஬ின் சகோனனக்குக் கோ஧஠஥ோண அனண஬ரும் ஡ண்டிக்கப்தட ப஬ண்டும். 12. ஡஥ிழ்஢ோட்டிற்கு ஡ஞ்சம் புகுந்஡ிருக்கும் சிங்கப தத்஡ிரினக஦ோபர்கல௃க்கு ஡குந்஡ தோதுகோப்பு ஬஫ங்கப்தட ப஬ண்டும். 13. ஡஥ிழ்஢ோட்டிற்கு அக஡ிகபபோடு அக஡ி஦ோக ஬ந்஡ சிங்கபத் ஡ம்த஡ி஦ர் ஥ீ ஡ோண தோஸ்பதோர்ட் குற்நச்சோட்டு ஢ீக்கப்தட்டு, அ஬ர்கல௃ம் அக஡ிகபோக அங்கீ கரிக்கப்தட ப஬ண்டும்.


14. சுட்டுக்சகோனன சசய்஦ப்தட்ட ஡஥ி஫க ஥ீ ண஬ர்கபின் குடும்தங்கல௃க்கோண ஬ோழ்஬ோ஡஧ங்கள் உறு஡ி சசய்஦ப்தட ப஬ண்டும். என்றும் அன்புடன், அ஢ீ஡ிகல௃க்சக஡ி஧ோண உங்கள் சபகோ஡஧ன், கு.ப௃த்துக்கு஥ோர், சகோபத்தூர், சசன்னண-99

Muthukumar Kaditham  

தீக்குளிக்கப் போவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்ப முத்துக்குமார் விநியோகித்த துண்டுப்பிரசுரம்

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you