Page 1

Pro Senectute

harmonieuze woonomgeving voor senioren


Pro Senectute Pro Senectute is een professionele organisatie die al sinds 1922 op een persoonlijke wijze huisvesting en zorg biedt aan senioren. Kenmerkend voor Pro Senectute is de stijlvolle omgeving waarin senioren met een brede maat足 schappelijke en culturele belangstelling in harmonie wonen. Kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy zijn vanzelfsprekende elementen in de dienst足 verlening van Pro Senectute. Wij zijn een flexibele partner op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg en proberen een zorgcontinu端m te bieden. Voor senioren die toe zijn aan een nieuwe stap, bieden wij verspreid over het land een gevarieerd aanbod. Bij Pro Senectute hebt u de keuze uit twee typen locaties: de woonlocatie of de zorglocatie. De vijf woonlocaties hebben elk een eigen karakter en u woont er geheel zelfstandig.

Wonen in een stijlvolle omgeving

U maakt gebruik van de dienstverlening en zorgverlening wanneer u daar behoefte aan hebt. Om op een zorglocatie te kunnen wonen, moet u beschikken over een indicatie voor zorg en verblijf van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De exclusiviteit van de Pro Senectute-locaties komt tot uitdrukking in de prettige ambiance en de vaak parkachtige omgeving met mogelijkheden om te genieten van de mooie tuin. In Amsterdam en Den Haag is het juist de stedelijke omgeving met theaters en musea die inspireert.


Pro Senectute biedt op persoonlijke wijze aan gelijkgestemden een stijl­ volle woonomgeving waarin kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekend zijn.

Wonen op een woonlocatie Op een woonlocatie van Pro Senectute woont

• 24 uur professionele alarmopvolging

u zelfstandig in een huurappartement, maar bent

• bemiddeling en ondersteuning door de

u verzekerd van geplande professionele zorg als u hiervoor een indicatie heeft of als u dit wenst. Ook kunt u vertrouwen op extra dienstverlening

manager Woonlocaties • gebruik van de gezamenlijke ruimte en deelname aan (culturele) activiteiten

zoals maaltijdservice en hulp bij klusjes in huis.

• levering van geplande geïndiceerde zorg in

Het zijn vaak de kleine praktische zaken die het

het kader van de AWBZ en/of WMO voor

verschil maken in uw welzijn. Naast de maande-

verpleging, persoonlijke verzorging en huis­

lijkse woonkosten is een basispakket zorg- en

houdelijke verzorging

dienstverlening beschikbaar. Dit basispakket verschilt per locatie maar voor alle woonlocaties

Pro Senectute hecht veel belang aan het in

geldt dat u in ieder geval kunt rekenen op:

goede harmonie wonen met elkaar en biedt in de gezamenlijke ruimte de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Vanzelfsprekend bent u echter volkomen vrij in uw keuze om hiervan gebruik te maken: uw wensen en behoeften staan

Woonlocaties

immers centraal.

voor zelfstandig wonen

Wonen naar wens

• Zuidkwartier in Amsterdam • Waalsdorp in Den Haag • Hoog Langen in Lochem • Stadenbos in Lochem • Oranjepark in Soest


Wonen op een zorglocatie De zorglocaties van Pro Senectute zijn kleinscha-

In nauw overleg met u en uw achterban wordt

lig en ruim van opzet. U bent er verzekerd van

gekeken naar passende zorg binnen de mogelijk-

kwalitatief hoogwaardige zorg. Bij de invulling van

heden die de ZZP-indicatie toekent. Het zorgleef-

die zorg kiezen wij voor een belevingsgerichte

plan geeft u duidelijkheid en continuïteit.

benadering: uw welbevinden en wensen als

De zorg die wij op alle zorglocaties bieden

bewoner zijn sturend binnen de gestelde indicatie

bestaat uit:

van het CIZ. Zelfstandigheid en privacy staan hier-

• huishoudelijke verzorging

bij hoog in het vaandel. Het streven is dat u zo

• persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het

lang mogelijk de regie in eigen hand houdt en mocht dit niet meer mogelijk zijn, dan biedt een aantal van onze zorglocaties verpleegmogelijk­ heden. Gezien de groeiende vraag naar intensieve zorg en ondersteuning bij het invullen van de dag,

aankleden, douchen en eten • verpleging, zoals wondverzorging en het klaarzetten en toedienen van medicijnen • begeleiding bij het structureren van de dag en praktische zaken

worden de zorglocaties ook meer ingericht op kleinschalig groepswonen.

Wonen met persoonlijke aandacht

zorglocaties voor verzorgd wonen

• Emmahof in Amsterdam • Wildhoef in Bloemendaal • Oranjestein in Doorn • Spaar en Hout in Haarlem • Tusselerhof in Lochem


Financiën Wanneer u een CIZ-indicatie hebt, komen de kos-

Natuurlijk heeft ook Pro Senectute een klachten-

ten van de zorg voor rekening van de AWBZ. Uw

procedure en zijn er actieve cliëntenraden om

eigen bijdrage gaat naar draagkracht. Aanvullende

gezamenlijk met het management naar aan-

zorg en dienstverlening kunt u op particuliere

dachtspunten te kijken.

basis inkopen. De afspraken over de zorg worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Vriend

Pro Senectute is een organisatie zonder winst-

Om in aanmerking te komen voor een woning van

oogmerk. De Vereniging Pro Senectute beheert

Pro Senectute, is een registratie als ‘Vriend’ van

het eigen vermogen dat voornamelijk is opge-

de Vereniging vereist. In een kennismakingsge-

bouwd uit schenkingen en legaten. De exploitatie

sprek wordt gekeken of u zich prettig zult voelen

van de locaties is in handen van de Stichting Pro Senectute. De extra gelden die de Vereniging beschikbaar stelt, komen o.a. ten goede aan ontwikkelingen in de zorg, activiteiten en huisvesting van onze bewoners.

Wonen met gelijkgestemden bij de leefstijl van de bewoners. Vrienden van Pro Senectute kenmerken zich door een brede maat-

Leefstijl

schappelijke en culturele belangstelling en hebben

Een prettige woning en de juiste zorg vormen de

over het algemeen een hogere opleiding genoten.

basis voor uw welzijn. In het verlengde hiervan

De veelal cultureel getinte activiteiten die plaatsvin-

spelen aspecten als keuzevrijheid, privacy en eer-

den in de gemeenschappelijke ruimte, sluiten aan

bied voor ieders geloof, politieke kleur en levens-

op de leefstijl van onze bewoners. Een gemeen-

overtuiging een grote rol. Wij respecteren uw

schappelijke achtergrond maakt het gemakkelijk

mening over medisch-ethische zaken en nemen

om contacten te leggen en staat borg voor de

daarbij de wettelijke zorgvuldigheidseisen in acht.

harmonieuze woonomgeving die wij u bieden.


Pro Senectute biedt een harmonieuze woonomgeving voor senioren

Meer informatie Op de site www.pro-senectute.nl vindt u uitgebreide informatie en foto’s van de woon- en zorglocaties. Hebt u vragen over Pro Senectute? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt daarvoor onze cliënten­administratie bellen op telefoonnummer: 020 540 01 55 of mailen naar: info@pro-senectute.nl. Het correspondentieadres is: Pro Senectute, Cronenburg 75, 1081 GM Amsterdam.

www.pro-senectute.nl

Corporate Brochure  

Corporate Brochure

Advertisement