Page 1

ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

EL LLENGUATGE + COMUNICACIÓ Al SEGLE XXI

Alumnes de 5è Escola Els Horts 1


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

MOTIVACIÓ DEL PROJECTE de 5è Iniciat el curs, varem treballar a l’aula l’evolució al llarg del temps (història) els diferents sistemes de comunicació. Les noves tecnologies i la comunicació , l’impacta de Internet en el món de la comunicació, les xarxes informàtiques a l’abast de la població mundial Evolució que ens va portar cap els mitjans de comunicació del segle XXI i l’impacta social, cultural, tecnològics que el seu ús ha suposat

JUSTIFICACIÓ LLENGUATGE El llenguatge és la facultat de poder comunicar els propis pensaments o sentiments a un receptor o interlocutor mitjançant un sistema o codi determinat de signes interpretable per a ell. Per això, el llenguatge té un aspecte individual i un aspecte social. Atenent al sistema de signes a disposició de la capacitat comunicativa de l’home —signes que poden ésser de natura diversa, segons els sentits que els poden copsar—, hi pot haver moltes menes de llenguatges: auditiu (o, correlativament, parlat), visual, olfactiu, tàctil, etc. Es dóna llenguatge sempre que dos individus, havent atribuït convencionalment un cert sentit a un acte determinat, l’executen amb finalitat de comunicar-se entre ells. Per tant, el llenguatge és la capacitat comunicar-se utilitzant un sistema de signes. Una llengua o idioma és una representació particular d’aquesta capacitat. En matemàtiques i informàtica s’utilitzen també llenguatges formals, com la lògica o algun llenguatge de programació.

2


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

Funcions del llenguatge Roman Jakobson va analitzar les funcions bàsiques de la comunicació, i per tant també del llenguatge: •

Funció referencial o representativa: Al·ludir al context on té lloc la comunicació. La mateixa expressió en un context diferent canvia de significat. Per exemple: "deixa-ho aquí", segons de què es parli canvien els referents del "ho" i del "aquí".

Funció expressiva o emotiva: Comunicar una idea que té l’emissor, fer partícips als altres dels propis pensaments.

Funció conativa o apel·lativa: Aconseguir un efecte determinat per part del receptor (per exemple, els precs, les preguntes...).

Funció fàtica: Cridar l’atenció del receptor, començar o restablir la comunicació.

Funció metalingüística: Parlar sobre el propi llenguatge. Per exemple, "El verb haver s’escriu amb h i amb v".

Funció poètica: Embellir el missatge, com passa a la literatura. Segons Jakobson, la funció poètica és la més important, ja que posa en marxa totes les altres.

3


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

LA COMUNICACIÓ DEL SEGLE XXI ESQUEMA •

1 Història

2 Un concepte nou

3. Les xarxes o

o

3.1 Les xarxes 

3.1.1 Telefonia fixa3.1.2 Banda ampla3.1.3 Telefonia mòbil3.1.4 Xarxes de televisió3.1.5 Xarxes a la llar

3.2 Els terminals 

o

3.2.1 L’ordinador personal 

3.2.1.1 El navegador d’Internet3.2.1.2 Sistemes operatius per a ordinadors3.2.1.3 Microprocessadors3.2.2 El telèfon mòbil3.2.3 El televisor3.2.4 Reproductors portàtils àudio i vídeo3.2.5 Consoles de joc

3.3 Els serveis a les TIC 

3.3.1 El correu electrònic3.3.2 Cerca d’informació

4


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

o

o

PROJECTE DE 53.3.4 Àudio i música3.3.5 TV i cinema3.3.6 Comerç electrònic3.3.9 Educació3.3.10 Jocs3.3.11 Serveis mòbils

è

3.4 Nova generació de serveis TIC 

3.4.2 Blocs3.4.3 Comunitats virtuals

3.5 Impacte i evolució dels serveis

4 Efectes de les TIC en l’opinió pública

5 L’obertura dels països a les TIC

6 Referències

7Enllaços externs

5


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS ACTIVITAT _ 1- LLENGUA I COMUNICACIÓ (Història) Duració: 1h 30’. Persones que intervenen: Tutora i persona de reforç Forma de treball: Individual, en petit grup i tota la classe. Valoració: Individual i en equip. Material: Ordinadors, xarxa i processador de textos

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT La mestra reparteix un full a cada nen/a on individualment i hauran de formular les seves hipòtesis sobre les definicions de Temps i Clima: -El llenguatge i comunicació? -Evolució de la comunicació -Història de Internet? Després es distribuiran per equips de quatre i posaran en comú les seves hipòtesis i amb les aportacions individuals en faran una de conjunta mirant d’ampliar-les. Una vegada hagin fet el treball per grups es farà la posada en comú,per tal de fer una definició col·lectiva entre tota la classe. Finalment individualment buscaran les definicions al diccionari. Les competències que es valoraran en aquesta activitat seran: • competència lingüística • competència el coneixement i la interacció amb el món físic

6


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

COMPETÈNCIES QUE S’AVALUEN COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA L13-Expressar-se oralment adequant-se a la situació comunicativa i al receptor amb ordre i claredat (component discursiu) L14-Expressar-se oralment aplicant correctament els coneixements lingüístics pel que fa a lèxic i estructures morfosintàctiques. L12-Comprendre un text escrit interpretant el missatge a partir de la informació que conté i els coneixements propis (comprensió textual indiferenciat/interpretativa).

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA 3- Saber expressar les pròpies idees i saber escoltar als companys/es.

COM ES VALOREN Valoració de l’àmbit lingüístic En aquest apartat s’avalua la capacitat de l’alumne per produir un tipus de discurs descriptiu ,conversacional , enumeratiu ...amb correcció lingüístiques a les situacions que se li van plantejant. 2 PUNTS Sap adequar el seu discurs a la situació comunicativa adient. Aporta tota la informació que se li demana de manera ordenada i coherent. 1 PUNTS Sap adequar el seu discurs a la situació comunicativa adient. Aporta tota la informació que se li demana de forma poc clara. 0 PUNTS No sap adequar el seu discurs a la situació comunicativa adient.

7


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

Trobar informació 2 PUNTS Sap trobar la informació i la interpreta correctament. 1 PUNTS Li costa trobar la informació. 0 PUNTS No sap trobar la informació.

Valoració de l’àmbit social i ciutadà En aquest apartat s’avaluarà bàsicament. Interès i participació per exposar les seves pròpies idees. 2 PUNTS Fa intervencions relacionades amb la tasca. L’ alumne escolta les intervencions dels companys. 1 PUNTS Fa intervencions no sempre relacionades amb la tasca. De vegades no escolta les propostes dels companys. 0 PUNTS L’alumne parla d’altres coses. Trepitja les intervencions dels companys., no deixa parlar.

Valoració respecte al grup 2 PUNTS El grup interactua,és a dir,parlen entre ells. S’escolten i no parlen tots a l’hora. 1 PUNTS El grup de vegades no parla entre ells. No sempre s’escolten. 0 PUNTS Gairebé no parlen. Cadascú va a la seva. Estan apàtics. Es barallen.

8


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

NOM:.............................................................................DATA:..................... ACTIVITAT 1 Que vol dir comunicar-se? ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... -Les diferents formes de comunicar-nos en l’actualitat ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... -Diferenciar entre comunicació i llenguatge......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

- Breu història de Internet ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Cercar per a trobar aquestes diferències Comunicació Llenguatge en la comunicació

9


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

GRAELLA D’AVALUACIÓ EXPRESSIÓ ÚS DE INTERÉS I INTERACCIÓ TOTAL ORAL L’ORDINADOR PARTICPACIÓ DEL GRUP 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

18 19 20 21 22 23 24 25

11


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

ACTIVITAT 2ACTIVITAT 2 - Evolució de l ús dels nous mitjans de comunicació (xarxes, correu , xat, telèfon, mòbil...) Duració: 2h. Persones que intervenen: Tutora i persona de reforç Forma de treball: Individual i en grup Valoració: Material: Eines informàtiques, paper i llapis.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Durant les activitats per grups de tres alumnes, se investigarà en que consisteix cada un dels mitjans de comunicació actuals Diferenciaran entre comunicació a temps real o no. Es treballarà sobre el nombre d’usuaris des de l’inicií fins al moment actual

COMPETÈNCIES QUE S’AVALUEN COMPETÈNCIA MATEMÀTICA M3 – Emprar amb precisió i criteri les unitats , el percentatge y les gràfiques . COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA SC33- Treballar en equip per a dur a terme una tasca.

12


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

COM ES VALOREN Valoració de l’àmbit matemàtic Gràfica 2 PUNTS La gràfica està ben representada. 1 PUNT La gràfica té manca d’alguna dada o té algun error. 0 PUNTS No està ben feta la gràfica.

Valoració respecte al grup 2 PUNTS El grup interactua, és a dir, parlen entre ells. S’escolten i no parlen tots a l’hora 1 PUNTS El grup de vegades no parla entre ells. No sempre s’escolten. 0 PUNTS Gairebé no parlen. Cadascú va a la seva. Estan apàtics. Es barallen.

13


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

NOM.................................................DATA........................................... ACTIVITAT 2Diferenciar entre xarxes y terminals ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... LES XARXES

LES XARXES DE COMUNICACIÓ

TELEFONIA FIXA

TELEFONIA MÒBIL

XARXES DE TELEVISIÓ

14


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

LES TERMINALS LES TERMINALS

L’ORDINADOR PERSONAL

NAVEGADOR

SISTEMES OPERATIUS

REPRODUCTORES DE ÀUDIO-VIDEO

CONSOLES + JOC

15


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

GRAELLA D’AVALUACIÓ ÚS DE EXPRESSIÓ INTERÉS I INTERACCIÓ TOTAL ORAL L’ORDINADOR PARTICPACIÓ DEL GRUP 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

17 18 19 20 21 22 23 24 25

17


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

ACTIVITAT 3ACTIVITAT 3 - Diferenciar entre telefonia fixa i telefonia mòbil. L’ús i percentatges de la població escolar- Estudi del nombre d’alumnes/es que tenen i utilitzen diàriament els diferents medis. Duració: 2h. Persones que intervenen: Tutora i reforç Forma de treball: Individual i en grup Valoració: Material: Eines informàtiques, paper i llapis.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Durant les activitats per grups de tres alumnes, se investigarà en que consisteix cada un dels mitjans de comunicació actuals Diferenciaran entre comunicació a temps real o no. Es treballarà sobre el nombre d’usuaris des de l’inicií fins al moment actual

COMPETÈNCIES QUE S’AVALUEN COMPETÈNCIA MATEMÀTICA M3 – Emprar amb precisió i criteri les unitats , el percentatge y les gràfiques . COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA SC33- Treballar en equip per a dur a terme una tasca.

18


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

COM ES VALOREN Valoració de l’àmbit matemàtic Gràfica 2 PUNTS La gràfica està ben representada. 1 PUNT La gràfica té manca d’alguna dada o té algun error. 0 PUNTS No està ben feta la gràfica.

Valoració respecte al grup 2 PUNTS El grup interactua, és a dir, parlen entre ells. S’escolten i no parlen tots a l’hora 1 PUNTS El grup de vegades no parla entre ells. No sempre s’escolten. 0 PUNTS Gairebé no parlen. Cadascú va a la seva. Estan apàtics. Es barallen.

19


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

ACTIVITAT 3a Telefonia fixa -telefonia mòbil Informació - esquema •

1 Funcionament bàsic o

1.1 Establiment de trucades

2 Connexions telefòniques o

2.1 La telefonia manual

o

2.2 La telefonia automàtica

3 Mitjans de transmissió o

3.1 Xarxa telefònica per cable

o

3.2 Xarxa de telefonia mòbil

o

3.3 Transmissió per satèl·lit

o

3.4 Transmissió per aire de línies estacionàries

4 Orígens

5 Cronologia de l'evolució del telèfon

20


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

ACTIVITAT DE CERCA D’INFORMACIÓ Connexions telefòniques ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

Mitjans de transmissió ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

Orígens ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

Evolució ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

21


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

ACTIVITAT 3b- Es tracta de representar mitjançant un gràfic el percentatge de alumnes que fan ús Nombre d’alumnes amb mòbils = Nombre d’alumnes amb ordinador= Nombre d’alumnes amb Internet = Nombre d’alumnes amb reproductors d’àudio = Nombre d’alumnes amb consoles = Nombre d’alumnes amb TV =

GRÀFIC DELS USUARIS MOBIL

ORDINADOR

INTERNET

REPRODUCTORS

CONSOLES

TELEVISIÓ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

GRAELLA D’AVALUACIÓ ÚS DE EXPRESSIÓ INTERÉS I INTERACCIÓ TOTAL ORAL L’ORDINADOR PARTICPACIÓ DEL GRUP 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

23


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

17 18 19 20 21 22 23 24 25

24


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

ACTIVITAT 4 Duració: 1 sessió Persones que intervenen: Mestres TAC Forma de treball: Individual Valoració: Individual Material: Ordinadors DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT El mestre donarà les instruccions de l’activitat per escrit, així com les diferents orientacions que siguin necessàries per el correcte desenvolupament de l’activitat. Els alumnes han d’emplenar una gràfica mitjançant una aplicació ja donada, capturar el resultat d’aquesta gràfica, anomenar i desar la imatge resultant, per després inserir-la posteriorment en un document de text. Amb les dades obtingudes hauran de contestar les preguntes d’un qüestionari COMPETÈNCIES QUE S’AVALUEN 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual - Comprendre la informació explicitada en un text escrit per poder extreure’n allò que interessa en funció dels objectius de la situació comunicativa (comprensió literal) 2. Tractament de la informació i competència digital - Desenvolupar la selecció, registre i processament de la informació: Seleccionar la informació necessària per realitzar l’activitat correctament. Copiar, enganxar, imprimir selectivament. Saber utilitzar els recursos informàtics i combinar-los segons les seves necessitats: Capturar pantalla i inserir la imatge en un processador de textos Utilitzar un tractament de textos.

OBJECTIUS - Hauran de ser capaços d’emplenar/modificar un document de text amb una informació determinada. Hauran de guardar-ho en un lloc específic i imprimir-lo. Es valorarà que siguin capaços de fer un gràfic amb una eina externa i després ho insereixin al document fent servir la opció “captura pantalla” - Guardar i recuperar la informació (copiar, enganxar, canviar el nom). - Fer servir un processador de textos per redactar documents, emmagatzemar-los i imprimir-los.

25


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

Valoració de l’àmbit lingüístic Comprensió oral i escrita En aquest apartat s’avalua la capacitat de comprendre la informació tant oral com escrita que se’ls dóna i transcriure-la adequadament per tal d’emplenar un qüestionari. 2 PUNTS

El nen/a ha contestat correctament les preguntes del qüestionari.

1 PUNTS

El nen/a ha contestat correctament de tres a cinc preguntes del qüestionari.

0 PUNTS

No ha aconseguit contestar correctament tres preguntes del qüestionari.

Valoració de l’àmbit digital En aquest apartat es valorarà la capacitat de fer servir l’ordinador i totes les eines que ofereix, com a eina de treball. D’aquesta manera, es valorarà la seva autonomia a l’hora de treballar i la capacitat de combinar diferents programes per fer l’activitat. Autonomia de treball 2 PUNTS Un cop donades les instruccions inicials, l’alumne realitza l’activitat sense cap ajuda del mestre. 1 PUNTS

Un cop donades les instruccions inicials, l’alumne realitza l’activitat amb ajuda puntual del mestre.

0 PUNTS

Un cop donades les instruccions inicials, l’alumne necessita repetidament l’ajuda del mestre.

Utilització adequada de programari 2 PUNTS L’alumne/a és capaç de treballar sense problemes amb un programa extern i alternar-ho amb un processador de textos, per tal de contestar les preguntes formulades. 1 PUNTS

L’alumne/a és capaç de treballar amb un programa extern i alternar-ho amb un processador de textos, però necessita puntualment l’ajuda del mestre per tal de copiar les respostes a les preguntes formulades.

0 PUNTS

L’alumne/a no és capaç de treballar amb els dos programes. No sap com combinar-los

26


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

Ordres informàtiques bàsiques 1

COPIAR, ENGANXAR, CANVIAR EL NOM, IMPRIMIR

3 PUNTS

L’alumne/a és capaç d’executar les quatre ordres valorades sense ajuda del mestre o amb una ajuda puntual.

2 PUNTS

L’alumne/a necessita l’ajuda del mestre per IMPRIMIR o CANVIAR EL NOM d’un arxiu.

1 PUNTS

L’alumne/a necessita l’ajuda del mestre per IMPRIMIR o CANVIAR EL NOM d’un arxiu i dubta per COPIAR i ENGANXAR.

0 PUNTS

No es capaç d’executar cap de les quatre ordres sense ajuda del mestre.

Ordres informàtiques bàsiques 2 ANOMENA I DESA 2 PUNTS

L’alumne/a és capaç de “anomenar i desar“ el document de treball a la carpeta indicada.

1 PUNTS

L’alumne/a necessita l’ajuda del mestre per “anomenar i desar” el document a la carpeta indicada.

0 PUNTS

L’alumne/a no és capaç de “anomenar i desar” el document, o bé o fa en una carpeta inapropiada.

Autonomia informàtica 2 PUNTS

L’alumne/a és capaç d’inserir un gràfic, ja sigui amb les eines del processador o bé inserint la imatge del programa donat

1 PUNTS

L’alumne/a necessita l’ajuda del mestre per inserir un gràfic, ja sigui amb les eines del processador o bé inserint la imatge del programa donat

0 PUNTS

L’alumne/a no és capaç d’inserir un gràfic, ja sigui amb les eines del processador o bé inserint la imatge del programa donat.

27


è NOM............................................................... DATA............................................ ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

INSTRUCCIONS • Copia aquesta carpeta a T:\ESCOLA\CLASSES\05è\Projecte • Canvia el nom de la carpeta, afegint-li el teu nom • Emplena el qüestionari. (He afegit en aquesta carpeta un petit programa que fa gràfiques. Crec que us podria ser força útil...) • Quan acabis, busca la impressora “FOTOCOPIADORA” i ho imprimeixes. Anomenes i deses el document amb el nom “gràfica” i el teu nom.

ACTIVITAT Cerca un mapa del món o planisferi Copia’l i enganxa en un document Inventa una llegenda

Molt

Gens

Poc

Busca icones de navegació i col·loca-les en funció dels continents /països més evolucionats a nivell de comunicacions Explica les raons

28


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

GRAELLA D’AVALUACIÓ EXPRESSIÓ ÚS DE INTERÉS I INTERACCIÓ TOTAL ORAL L’ORDINADOR PARTICPACIÓ DEL GRUP 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

18 19 20 21 22 23 24 25

30


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

ACTIVITAT 5 Duració: 1 sessió Persones que intervenen: Mestres TAC Forma de treball: Individual Valoració: Individual Material: Ordinadors DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT El mestre donarà les instruccions de l’activitat per escrit, així com les diferents orientacions que siguin necessàries per el correcte desenvolupament de l’activitat. Els alumnes han d’emplenar una gràfica mitjançant una aplicació ja donada, capturar el resultat d’aquesta gràfica, anomenar i desar la imatge resultant, per després inserir-la posteriorment en un document de text. Amb les dades obtingudes hauran de contestar les preguntes d’un qüestionari COMPETÈNCIES QUE S’AVALUEN 3. Competència comunicativa lingüística i audiovisual - Comprendre la informació explicitada en un text escrit per poder extreure’n allò que interessa en funció dels objectius de la situació comunicativa (comprensió literal) 4. Tractament de la informació i competència digital - Desenvolupar la selecció, registre i processament de la informació: Seleccionar la informació necessària per realitzar l’activitat correctament. Copiar, enganxar, imprimir selectivament. Saber utilitzar els recursos informàtics i combinar-los segons les seves necessitats: Capturar pantalla i inserir la imatge en un processador de textos Utilitzar un tractament de textos.

OBJECTIUS - Hauran de ser capaços d’emplenar/modificar un document de text amb una informació determinada. Hauran de guardar-ho en un lloc específic i imprimir-lo. Es valorarà que siguin capaços de fer un gràfic amb una eina externa i després ho insereixin al document fent servir la opció “captura pantalla” - Guardar i recuperar la informació (copiar, enganxar, canviar el nom). - Fer servir un processador de textos per redactar documents, emmagatzemar-los i imprimir-los.

31


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

NOM............................................. DATA.................................................... ACTIVITAT. Correu electrònic i xat Resposta oberta

32


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

NOM.................................................. DATA............................................... ACTIVITAT TAC Recollida de dades a l’aula Nens/es amb correu electrònic i utilitaris de xarxes socials. AULA TAC Cea un gràfic de doble entrada de 25 x 4 ( files, columnes) Escriure a cada casella els noms dels companys/es Escriure correu, xat, xarxes Omplir amb colors el valor gràfic de les dades obtingudes a la classe.

Noms

Correu

Xat

Xarxes Socials

33


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

GRAELLA D’AVALUACIÓ EXPRESSIÓ ÚS DE INTERÉS I INTERACCIÓ TOTAL ORAL L’ORDINADOR PARTICPACIÓ DEL GRUP 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 34


ESCOLA ELS HORTS-CURS 2010 -2011

PROJECTE DE 5

è

19 20 21 22 23 24 25

35

EL NOSTRE PROJECTE  

ELS EXPLORADORS- 2010-011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you