Page 1

Mejorando la calidad de vida en mi colegio y en mi barrio Yachay wasipi barrio nisqapi sumaq laya kawsana allinchaspa

1


Ñawpaq Tantana Kay siq’ikunata qhawariy

Ruwaykunata qhawasqaykipi uj thañi kawsaypaq yanapasqankuta tariy Imaynamantataq kay ruwaykuna sumaq kawsayman yanapayta atinkuman 2

PRIMERO MEDIO ALUMNO


Ch’ampachasqa tapuy Imaynamantataq karayniykikuna ruwayniykikuna wasiykipi yachay wasiykipi kasqanman yanapan Wasiypi

Yachay Wasiypi

3


1 Ñiqi Tantana Chaninchay imaynataq kawsay kasqanta

Ima yachaqaykunatataq kay tantanapi taripayta munakun Kay qhawanapiqa “jark’aq imaykanaqkunata” astawan sumaq sapa runaq tukuy runaq kawsaynin imaynataq yanapan mask’aspa riqsichispa ima imaykanakunataq ajina kananpaq yanapanku

1. Ruwayta wakichisqaykiwanqa maqllu imaykanakunata jark’aq imaykanakunata qhawanaykita mask’akushan imaynatataq sumaq kawsayniykipi yanapanku Astawan ñawpaqpi uj tawa k’uchuta tarinki maypichus rimanakunata rikhurinku kaykunawantaq siq’isqa kayta atinki icha manataq Qan chay kasqanta kaqtiykiqa ARI nispa qillqariy mana jina kaqtintaq MANA nisqa sinrupi qillqarpariy ARI/MANA

Imaykana 1. Yachaywasipiqa sumaq kusisqa ruwaykunata ruwayta atini pujllanakunata ruwaykunatapis jawapi yachanamanta

waq

2. Warmi qhari qaylla masikunay kapuwan paykunaqa sapa kuti mariwanata pitanku 3. Ancha sinch’i kallpay kapuwan ama saqra wiqru ruwaykunata ruwanaypaq 4. Wasiypi qaylla yawarmasiypiqa sapa kuti millaykunata suksunku 5. Ñuqa yachani imatapis uyariwanankuta munaqtiyqa mana allin kaqtiyqa tatakunay jatun tata uyariwanku yanapawanku paykunaqa unanchawanku 6. Ukhu yachachiy yachanaman mana rinichu qhillakuni 7. Astawan uj qutumanta masikunay kapuwan paykunawantaq tukuy laya ruwaykunata simanapi ruwayku 8. Tatakunay yachanku piwantaq maypitaq kashani 9. Astawan uj kutimanta alkultaqa ujyani 10. Yachaywasipi ruwanakunapi allin riwananpaq kallpachakuni Waq imaykanata maqllumantapis jark’aqmantapis quy

2. Astawan ñawpaqpi qutupi jamunt’aychiq ima imaykanakunataq astawan qhipapi ñawirikusqanmanta kawsayninkuta allinchanku jark’ankutaq millaykuna suksuymanta mayqinkunataq maqllupi churanku Chimpuychiq maypichus kanan tiyanpi sinru kasqanpi ✔ ✗ wantaq Sapa kasqanmanta maqllunta jamunt’anapaq kay sut’inchaykunawan pusaykachachikuychiq 4

PRIMERO MEDIO ALUMNO


Maqllumanta imaykanataqa ✗ wan Qaylla kawsaypi runa karaynikunawan mana sumaq allillakayuq kaysayniyta pantachiyta atiqkuna Jark’aq imaykanamanta ✔ Kasqanmantakuna ñuqaman yawarmasikunaman yachaywasiman runaman sumaq kawsaypi yanapaqkuna uj thañi kawsayman pusawaq 3. Kasqanmantakunata qhawaytawanqa mayqinkunataq kawsaykipi qukusqankuta suñay 4. Qutupi sapa ujkuna qillqaychiq waqtataq ashkha runaq ruwaykunankuta kawsayninkuta allinchasqankumanta Sapa ujlla ruwaykuna

Ashkha runaq ruwaykunan

5. Tukunapaqtaq yachasqaykiman jina junt’achiy Uj maqllumanta kasqanmanta kanqa Ajina kaqtin Mana ni piman ruwakuwasqanta willani

Uj jark’aymanta kasqanmanta kanqa Ajina tatakunayman willanipuni maymantaq rishani

5


2 Ñiqi Tantana Qutupi astawan sumaq

Ima yachaqaykunatataq kay tantanapi taripayta munakun Yachayllawan ruway rimakunata karaynikunatawan taripay yanapananpaq allinyachinanpaq qutu ukhupi llank’ayta kasqanmanta wakichispa astawan sumaq llank’ana kananpaq

1. Qutupi llank’ayqa yachayllaway ruway wiñayninchiqta kallpachaq Chaypaqqa qhipa willanata ñawirinaykita mañayku kay willanaqa yachaywasi pacha kawsay qhawayninmanta parlashan Ecológicas nisqa yachaywasikuna Pacha muyuy allinchananpaq Tukuy yachaywasikunapi suyunchiqmanta waq masi suyukunapipis ashkha wakichiykunata ruwakun aylluq yachaywasi partisipayninkuta tanqaspa (yachachiqkunaqta yachaqaqkunaqta yawarmasikunapiwan) Kay kasqanmanta Ecológica nisqa Yachay wasiqta wakichiyqa kaywanqa mask’akushan ayllu pacha kawsaqta tukuy imaykanakunanta takay samay pachaqta jark’ayta chiqanta apaykachayta yachananta mask’akun Kay wakichiy qillqaqa ruwaykunapi chawpichasqaqa yachachiqkunaman yachaqaqkunaman waq jina ayllukunamanta yachachin lluqsiynin pacha muyuykunamanta riqsiq ajinallatataq jamut’anata mask’aq uj chhika q’usni lluqsinata wijch’ukunanta ayllukunaq ruwaykunanpi. Yachaywasikunaqa qhawaspa ruwaspa yachakuy kitipi jina kutipunku yuyanakunata paskakupaq watiqmanta thantayta kallpata sumaq yakuta waqaychanapaq watiqmanta tarpukunata qusni lluqsinakunata mikhuykunamanta juch’uyachinapaq wakichiy Kay munanayasqakunaqa qhawarikuyta runaman quchinanpaq kanku jinamantataq paskakukuna chiqakunata mask’anapaq kawsaypi kawsakunapaq

sumaq kusisqa

Kay rijch’anakunapiqa astawan sipaskuna waynakuna partisipanku Wakin kuti kuska llank’anankupaqqa qutuchakunku chaymantataq decisiones nisqakunata jurqunku yachay wasikunankupi ima ruwanakunatataq yachachinamantataq ruwanqanku Ashkha yachaqaqkuna kaykunamantaqa lluqsinku ayllunkumanta tantanakunapi uma jina kaspa tukunku ruwanku kamachiqkunawan rimapayanku

yachaywasi tantanakunapipis kikillantataq

Kay kasqanmanta yachay wasiqta karqa kay yachay wasiqa siq’ipi qhawasqanchiqman jina q’upa wijch’unakunata churasqa laphikunata watiqmanta thantaypaq qhispillukunata plásticos nisqakunata orgánicos nisqakunata q’upa wijch’unapaq yuyayqa karqa “Uj makita quriy jallp’a pachaman”

2. Willayta ñawiriytawanqa uj muyu jamp’arata ruwana tiyan chay yuyanchamanta rimanakunapaq Yuyariychiq imaynataq kay tiknika rimanayaymanta kasqanta Muyu jamp’araqa uj qutu runawan ruwakun uj yuyanchamanta uj ch’ampamanta rimanapaq Kay yuyanchaq yachaqayninqa siminakunaspapuni ruwakun Mana sapa runa uj parlanata qunanpaqchu sapa runaq yuyayninta uyarinanku tiyan chaymantataq rimanakuypi tukunankupaq 6

PRIMERO MEDIO ALUMNO


Kay muyu jamp’arapiqa waq ruwanakunata ruwaymanta yachay wasinchiqpi siminakusunchiq kay tukuy llank’anakunata kikinta ruwaspa • Ñawpaqtaqa yachana jina uj ch’ampapi yachaywasimanta yuyanachiq Chaymantaqa chay yuyanchamanta siminakunachiq Q’umir kanchakuna kanankumanta rimayta atikunman astawan maqanakuy kanchapi kasqanmantapis waq yuyanchamantapis qutupi nikusqanmanta • Ancha yupayuq sapa qutu uj kamachiyta churananqa llank’ayta wakichinanpaq llank’aykunata achurananpaq ajinallatataq uj qillqaqta sutichana qutupi sapa runaq yuyayninta qillqananpaq kikillantataq uj willaq churanallataq • Qutukunata llank’anakunata wakichiytawanqa imaynatataq sapa yuyanchata aqllasqanmanta ch’uyachakuyninmanta rimanakunallantaq tiyan ruwanakunata mask’aspa sumaqta tantakuyta ñawpaqman apanapaq • Tukukuyninpiqtaq muyu jamp’ara qallarin willaqkunawan kamachiqwan payllataq allichaq jina ruwan phanikunata siminakuykunata apaykachaspa Sapa willaq yuyaykunanta riqsichinqa phishqa suqta chininipi ch’ampakunata allinchanapaq muyu jamp’arapi chantataq waq qutukunaman yuyanchananta jark’anan tiyan Sapa qututa uyariytawanqa kinsa astawan sumaq yuyaykuna riqsichikusqanta aqllakunan tiyan ch’ampakunata allinchanapaq yuyaymanjina riqsichikusqanta

3. Iskay chunka chininipi tukuchaspa qutupi kaqkunaqa chaninchamanta rimanqanku yachayllawan ruwaykuna qutupi llank’aymanta muyu jamp’arapi parlakusqanmanta Kaypaqqa uj ARIwan suñanqanku yachayllawan ruwaykunata qutupi qhawachisqankuta siminakuypi uj MANAwantaq mana kaqkunata Yuraq kitikuna kasqanpiqa kinsa anchayupa llank’anakunata ninqanku uj qutupi llank’ay sumaj layawan llank’ananpaq Yachayllawan ruwaykuna qutupi llank’aymanta Kamachiq siminakuytaqa qallarin ima yuyanchamantataq rimanqu riqsichispa mayqintaq chaniyuq tukuypaqta (mutiwan).

Kunan

pachawmanta ARI/MANA

Muyu jamp’arapi kaqkunaqa jamut’ankuta riqsichinku Riqsichinku kallpawan ch’uyata munaywan rimaspa chwpi jamut’ata riqsichinku q’imisqa sut’i yuyaywan chaniyuqninmanta parlaspa Kamachiqqa tukuy parlaqkunaman phanitaqa kikinta qun achuran Ama saqispa anchata parlanankuta mana parlaqkunamantaq mañaspa parlanankupaq ancha allillanwan Sapa ujta uyarisqa kasqata yachan Kom che feymew mülelu kimi ñi alkungeael engün.

4. Qanpaq qutupi llank’ay ima chaniyuqtaq kapurqa Imaynamantataq qutupi llank’ay kawsayniykita allinchan yachay wasiykipitaq kawsayta allinchan

7


3 Ñiqi Tantana Maqanakuymanta siq’i

Ima yachaqaykunatataq kay tantananpi taripayta munakun Phiñasqa Jamut’anamanta apaykachay riqsina / qhawana ch’ampakunamanta yuyakuykunata taripanakusqanmantataq riqsirichinanpaq uj qillqa rima wakichikusqanmanjina ch’ampakuna qukusqankuta ch’uyanchanapaq

1. Astawan urapi Qhawanapaq siq’i allinta qhawariy Yachaqaqjina qhawanchaq jina kay kasqankunamanta kay tapuykunaman kutichiy Siq’ipi chay wayna kankiman jina churakuy Imaynataq ñak’arichisqa kay maqasqamanta musyakun

Imaynatachus chay wayna muyuyninta qhawanqa

Maqaq kitinpi churakuy Imaynataq uj maqaq runa 


8

PRIMERO MEDIO ALUMNO

Imatachus musyashan chay maqaq wayna


2. Qutupi waq kasqanmanta maqanakuy yachaywasipi kasqanmanta rimariychiq Qankunachu kay kasqanmanta qallarinkichiq qankunachu lluqsinakunata kaymanta muchurqankichiq 3. Yachay wasiykipi kasqanmantakuna nikusqanmanta kaykunamanta ujta allinta qhaway kay yachanakunaman jina Ch’ampa kasqanmanta pisiyachiy

Uj kasqanmantapi runa kaqkuna

Maypitaq tukuy ima ruwakurqa

Lluqsinakuna

Pitaq maqarqa pikunataq maqarqanku

Maypitaq qukurqa

Maqaqkunapaq ima lluqsinakunataq kapurqa

Pitaq maqasqa karqa maqasqa karqanku Pitaq yanaparqa yanaparqanku

pikunataq

pikunataq

Pitaq karumanta qhawarqa pikunataq karumanta qhawarqanku

Imataq chay kitipi tiyan chay kasqanmanta qukunanpaq

Ima lluqsinakunataq maqasqakunapaq kapurqa Ima lluqsinakunataq yanapaqkunapaq kapurqa Ima llusinakunataq karumanta qhawaqkunapaq kapurqa

4. Tukunapaqqa phishqa ruwanakunata qillqay wakichina Kashan ama ch’ampa kasqanmanta kutipachinapaq 1. 2. 3. 4. 5.

9


4 Ñiqi Tantana Rimanakuspa paskakuman chayakun

Ima yachaqaykunatataq kay tantanapi taripayta munakun Willanakunata yachayllawan ruway churaspa jinallatataq qutupi llank’aymanta yachana ukhu qutupi ch’ampakunata allinchaspa llank’anakuna mediación nisqata ruwaspa ch’ampakuna yachana ukhupi kasqanman jina

1. Kinsamanta rimanakuychiq qhipa pachapi uj ch’ampapi kasqaykichiqmanta chayta willakuspa Imatataq chay kasqanmanta ruwakurqa Imaynatataq sapa uj qankunamanta rijch’arqankichiq Wakin kay jinakuna • Uj chaninchaypi qanchista (7) jurququrqani masiyqa niwarqa “Perno nisqa tukuyta thallipurqa” anchata phiñachiwasqanrayku uj saqmata qurqani • Tukukuq wata ruwaykunaqa tukuyta maqanakusqata jap’iwanchiq wakin runaqa mama quchaman riyta munanku wakintaq jatun raymita ruwayta munanku • Uj masiy yachanamanta warmikunawanqa ancha phiñasqa qhawakun qhari qutu masikunanwanpuni purin

2. Uj kasqanmanta maypichus qankuna kashankichiq astawan chaniyuq kasqanta aqllaychiq Uj kasqanmanta mediación nisqata llank’asunchiq Mediar nisqaqa uj ch’ampata ch’uyanchay munan niyta rimanakuspa imaraykutaq kay qukusqa chayta ch’uyanchaspa waq runaq yanapayninwan árbitro neutral nisqa jina kananpaq • Mediador nisqa • Iskay jamut’ana ch’ampapi Ajinata kay kanqa • Ch’ampapi kaqkunaqa sapa uj 5 chininipi niyta munasqankutaqa wakichinanku tiyan chaypiqa riqsichiyta munakunqa imaraykutaq chayta aqllanku chay ch’ampa kasqanmanta jap’irqa • Phani junt’akuqtinñaqa 1ñiqi yachaqaqqa willananta qallarin karayninta riqsichispa 1 chinini kapun jamut’akunanta qunanpaq Imaraykutaq aqllanan sumaq kashan Mayqinkunataq jamut’anakunayki kanku • 2ñiqi yachaqapaqqa 1 chinini kapunqa uj juch’uy pisiyachisqata masin nisqanmanta ruwananpaq Masin tukuy juch’uy pisiyachisqata sumaqta quqtinqa jamut’anninta qallariyta atinqa riqsichispa imaraykutaq aqllasqan chiqan kashan mayqinkunataq jamut’anan kanku Imaraykutaq aqllanan sumaq kashan Mayqinkunataq jamut’anakunayki kanku • Mediador nisqaqa rijch’asqa phaniman sapa partisipanti nisqanman kashanqa sapa ujman mañanqa masinpaq pisiyachisqankuta ariwanchus manawanchus chaninchanankuta manaraq astawan jamut’ana qallarishaqtin. 10

PRIMERO MEDIO ALUMNO


3. Iskay muyuyta willanamanta sapa uj willaqkunapaq ruwaytawanqa ruwakusqanta chaninchanku kay tapuykunata ruwaspa

llank’ay

• Imaynatataq sapa uj llank’ananpi musyakurqanku • Imakunatataq masikunaykichiqpaq pisiyachisqankuta ruwaspa jasa jinata qhawarqankichiq

4. Ruwanata tukunapaqqa kinsantinpi uj sumaq lluqsiyta m’askaychiq Imakunapitaq sapa uj qhipaman rinan kanman allinchakunanpaq 5. Sapa p’unchay kawsayninkichiqpi mediación nisqata ruwanamanta riqsikapunkichiqchu Qankuna ima llank’anataq chaykunapi pujllankichiq Mediadores nisqachu kankichiq qankunachu ch’ampakunata qallarinkichiq

11


Wisq’ay Tantana Yachaqakusqanta chaninchaspa Yuyayniykuna uyarisqa unanchasqa kanankuta munaqtiyqa imakunatataq ruwanay tiyan ajina kananpaq

Imatataq ruwanay tiyan yuyaykunayta nisqashaqtiy

Qan uyarinayki unanchanayki tiyan waqtaqa mayqinkunataq kasqanmanta munakuq kananku tiyan ajina kananpaq Uyarishaqtiy unanchashaqtiy waqtaqa imatataq jamut’nay tiyan

12

PRIMERO MEDIOALUMNO ALUMNO PRIMERO MEDIO


1


Sesión preliminar Observa estas imágenes

Identifica en las actividades que estás observando, aspectos que contribuyan a una vida sana. ¿De qué manera estas actividades pueden colaborar a la calidad de vida? 2

PRIMERO MEDIO ALUMNO


Pregunta problematizadora ÂżDe quĂŠ manera tus actitudes y actividades aportan al clima actual de tu casa y liceo? En mi casa

En mi liceo

3


Sesión 1 Autodiagnóstico

Objetivo de aprendizaje de la sesión: Comprende el enfoque de «factores protectores» y su relación con el mejoramiento de la calidad de vida personal y colectiva, explicando los factores que inciden en ello.

1. La actividad que desarrollarás tiene como objetivo que puedas visualizar tus factores de riesgo y tus factores de protección que inciden en tu calidad de vida. A continuación, encontrarás una tabla donde aparecen afirmaciones con las cuales te puedes sentir identificado o no. Si sientes que te encuentras en la situación descrita, escribe SI, de lo contrario escribe NO en la columna SI/NO. Situación

Si/No

3

7

1. La mayor parte del día la paso en el colegio, haciendo la actividad que más me agrada o haciendo deporte. 2. Tengo amigas o amigos cercanos que fuman regularmente marihuana. 3. Tengo la valentía y la fuerza suficiente para no hacer cosas que me hacen sentir mal o me dañan. 4. En mi casa o en mi familia cercana alguien usa drogas frecuentemente. 5. Sé que si necesito que alguien me escuche o me acompañe en los malos momentos puedo contar con mis padres o con un adulto que me entiende. 7. Dejo de asistir a la clase de educación física pues me da flojera. 8. Tengo más de un grupo de amigos con los que desarrollo diferentes actividades durante la semana. 9. Mis padres saben en cada momento dónde y con quién estoy. 10. He bebido alcohol más de una vez. 11. Me esfuerzo para que me vaya bien en las asignaturas de la escuela. Propón tu otra situación de riesgo o protección.

2. A continuación, en grupo, determinen qué factores de los anteriormente leídos mejoran su calidad de vida y los protegen del consumo de drogas y cuáles los ponen en riesgo. Márquenlos, según corresponda, en la columna que contiene el 3 y la 7. Para determinar el riesgo de cada situación, guíense por las siguientes definiciones: 4

PRIMERO MEDIO ALUMNO


Factor de riesgo 7 : cercanía de ambientes o personas con características o conductas poco saludables que atentan sobre mi calidad de vida. Factor de protección 3 : característica personal, familiar, social o escolar que ayuda a mi desarrollo armónico, feliz, seguro y que me proyecta a una vida sana. 3. Luego de revisar las situaciones organiza la cantidad de situaciones de riesgo y protección que reconoces en tu vida. 4. Discute con tus compañeros sobre cómo fortalecer los factores que nos alejan del consumo de drogas y mejoran nuestra calidad de vida. 5. En grupo, hagan una lista de actividades individuales y otra de actividades colectivas que mejoran la calidad de vida. Actividades individuales

Actividades colectivas

6. Para terminar, completa de acuerdo a tu experiencia. Una situación es de riesgo cuando: Ejemplo: no le cuento a nadie lo que me pasa.

Una situación es protectora cuando: Ejemplo: siempre les digo a mis papás donde voy.

5


Sesión 2 En equipo es mejor

Objetivo de aprendizaje de la sesión: Identifica habilidades comunicativas y actitudes que contribuyen a mejorar el trabajo en equipo al interior del grupo, a través de la elaboración de un marco para el mejor desempeño.

1. Trabajar en equipo es una habilidad que potencia nuestro desarrollo. Para esto te proponemos que leas el artículo que sigue a continuación, que trata sobre el cuidado del medio ambiente escolar. Escuelas ecológicas: Soluciones locales para el cambio climático. En las escuelas y liceos de nuestro país y de otros países vecinos se llevan a cabo muchos proyectos que promueven la participación de la comunidad escolar (profesores, estudiantes y las familias). Es el caso del proyecto de Escuela Ecológica, que tiene por objetivo que la comunidad aprenda a utilizar correctamente el medio ambiente y sus recursos y limitar el impacto ambiental. Este programa, centrado en la acción práctica, enseña a profesores y estudiantes de distintas comunidades a reconocer también las repercusiones del cambio climático y buscar la reflexión para lograr bajas emisiones de carbono en sus actividades y comunidades. Las escuelas pasan a ser un terreno de prueba a propuestas de soluciones asociadas al reciclaje, ahorro de energía y agua potable, reforestaciones, reducciones de emisiones de carbono y programas de alimentos. Las propuestas sirven para despertar el interés y presentar posibilidades de soluciones reales que permitan armonizar nuestro ambiente. En estas iniciativas son los jóvenes quienes más participan. Suelen agruparse para trabajar juntos y tomar decisiones sobre el carácter que tendrán las acciones y las campañas de sensibilización en sus liceos. Muchos de ellos toman responsabilidades y liderazgos incluso dirigiendo y animando reuniones con la comunidad, en sus organizaciones estudiantiles y en conversaciones con las autoridades locales. Este fue el caso de un liceo que instaló, como lo vemos en la fotografía, basureros para reciclar papeles, vidrios plásticos y desechos orgánicos. La idea, dijeron, era darle una «manito al planeta».

2. Una vez leída la noticia, se realizará una mesa redonda para discutir el tema. Recuerden en qué consiste esta técnica de discusión: La mesa redonda está constituida por un grupo de personas que se reúnen para estudiar un asunto o problema determinado. El estudio de ese asunto se realiza exclusivamente mediante la discusión. No se trata entonces de que cada uno de los integrantes del grupo pronuncie un discurso, sino de que escuche los puntos de vista de los demás y los discuta hasta ponerse de acuerdo en algo positivo, y obtener recomendaciones o acuerdos. 6

PRIMERO MEDIO ALUMNO


En esta mesa redonda discutiremos sobre la posibilidad de llevar a cabo acciones como ésta en nuestro liceo, siguiendo estos pasos y funciones: • Primero pensaremos como curso en una problemática presente en la escuela, sobre la que nos interesa discutir. Por ejemplo la existencia de áreas verdes, o el aumento de hechos de agresión en el patio, o cualquier otro tema del interés del grupo. • Es importante que cada grupo escoja a un presidente que organice el trabajo distribuyendo las tareas. Además van a necesitar un secretario para tomar apuntes de las ideas que surjan en el grupo y un relator que las exponga. • Una vez elegida la problemática, preparen sus argumentos de modo que sus ideas puedan ser bien comprendidas por sus compañeros que los escucharán. Imaginen también algunas preguntas que les puedan hacer y las respuestas que ustedes darían. • Cuando se inicie la mesa redonda cada grupo tendrá un tiempo de 5 a 6 minutos para exponer sus ideas sobre la problemática y las acciones para enfrentarla, responder preguntas y aclarar dudas.

3. Concluidos 20 minutos, los integrantes del grupo se centrarán en la evaluación de las habilidades de trabajo en equipo que se pusieron en juego durante la mesa redonda. Para esto marcarán con un SI las destrezas demostradas por el grupo en la discusión y con un NO las ausentes. En los espacios que quedan en blanco propondran tres acciones importantes para que un trabajo en equipo funcione con calidad. Habilidades del trabajo en equipo

Presentes SI / NO

El presidente abre la discusión anunciando el tema y exponiendo el interés que este tiene para todos los asistentes (motiva). Los participantes exponen sus puntos de vista usando una voz clara y agradable. Se presenta la idea central, apoyada por argumentos claros que dan cuenta de su importancia. El presidente distribuye el uso de la palabra de manera equitativa: negarla cordialmente a quienes hablan mucho y concederla a quienes les cuesta intervenir. Cada participante siente que fue escuchado y tomado en cuenta.

4. ¿Qué sentido tuvo para ti este trabajo de equipo? ¿En qué medida el trabajo de equipo mejora tu calidad de vida, y mejora el ambiente en tu liceo? 7


Objetivo de aprendizaje de la sesión:

Sesión 3 Radiografía de un conflicto

Utiliza un marco de pensamiento crítico para la identificación-análisis de problemas y la toma de decisiones, a través de la construcción de una guía para la resolución de casos problemas presentado.

1. Mira con atención la fotografía propuesta más abajo. Como estudiante y testigo de este tipo de situaciones, contesta las preguntas siguientes: Ponte en el lugar del joven de la fotografía: ¿Cómo se siente al ser víctima de maltrato?

¿Cómo percibirá su entorno ese joven?

Ponte en el lugar del agresor: ¿Cómo es una persona maltratadora? 


8

PRIMERO MEDIO ALUMNO

¿Qué crees está sintiendo el joven que maltrata?


2. En grupo, comenten otra situación de conflicto que les haya tocado vivir en el colegio. ¿Ustedes generaron esa situación o sufrieron las consecuencias de esta?

3. A partir de las situaciones descritas en tu liceo, analiza una de ellas de acuerdo a los siguientes criterios: Resumen situación de conflicto.

Sujetos involucrados en la situación:

Contexto:

Efectos:

¿Quién(es) agredieron?

¿Dónde sucedió?

¿Quién(es) fueron agredidos?

¿Qué hay en ese contexto que posibilitó la situación?

¿Qué efectos tuvo para los que agredieron?

¿Quién(es) apoyaron? ¿Quién(es) se mantuvieron al margen?

¿Qué efectos tuvo para los afectados? ¿Qué efectos tuvo para los que apoyaron? ¿Qué efectos tuvo para los que se mantuvieron al margen?

4. Para finalizar escribe 5 acciones que habría que desarrollar para no repetir la situación de conflicto descrita: 1. 2. 3. 4. 5.

9


Sesión 4 Conversando se llega a la solución

Objetivos de aprendizaje de la sesión: Aplica habilidades de comunicación y de trabajo en grupo para la resolución de problemas al interior del grupo curso, ensayando experiencias de mediación frente a conflictos existentes al interior del curso.

1. En tríos conversen y compartan una situación de conflicto en la que hayan participado directamente en el último tiempo. ¿Qué ocasionó esa situación?, ¿cómo reaccionó cada uno de ustedes? Algunos ejemplos: • Me saqué un 7 en una prueba y un compañero me dijo «el perno se lo copió todo», me dio tanta rabia que le pegué un combo. • La actividad de fin de año nos tiene a todos peleados, unos quieren hacer un paseo a la playa y otros un carrete. • Hay un compañero que parece sentirse siempre muy incómodo con las mujeres del curso, siempre andaba con su grupo de amigos.

2. Seleccionen la situación vivida por ustedes que les parezca más interesante. Vamos a trabajar una situación de mediación. Mediar significa resolver un conflicto, a través de la conversación y la aclaración de las razones de este, con la ayuda de una tercera persona que permanece como árbitro neutral. • Un mediador. • Dos posturas en conflicto. El procedimiento será el siguiente: • Las partes en conflicto dispondrán de 5 minutos cada una para preparar su argumentación que buscará explicar por qué toma esa opción, esa postura en la situación conflictiva. • Una vez cumplido el tiempo, el primer estudiante inicia su relato explicando su comportamiento, tiene 1 minuto para dar sus razones: ¿por qué mi postura es la apropiada?, ¿cuáles son mis argumentos? • El segundo estudiante tendrá 1 minuto para hacer una breve síntesis de lo dicho por el compañero. Una vez que su compañero haya aprobado su síntesis, podrá iniciar su argumentación, explicando a su vez ¿por qué mi postura es la apropiada? y ¿cuáles son mis argumentos? • El mediador estará atento al tiempo y a lo que dice cada participante, le solicitará a cada uno aprobar o no la síntesis de su compañero, antes de dar por iniciada la contra argumentación. 10

PRIMERO MEDIO ALUMNO


3. Una vez realizadas dos rondas de intervenciones, para cada uno de los participantes, evalúen el trabajo realizado a partir de las siguientes preguntas: • ¿Cómo se sintió cada uno en su rol? • ¿Qué cosas les parecieron fáciles al hacer la síntesis de lo que decía el compañero?, ¿qué cosas les fueron más difíciles al hacer la síntesis de lo que decía el compañero?

4. Para finalizar el ejercicio busquen en el trío una salida positiva al conflicto. ¿Qué tendría que ceder cada parte para que esta solución fuera posible? 5. Reconocen en sus vidas cotidianas actos de mediación, ¿qué roles cumplen ustedes en ellos?, ¿son los mediadores o inician los conflictos?

11


Sesión de cierre Evaluando lo aprendido Cuando quiero que mis ideas sean escuchadas y se entiendan ¿Cuáles son las condiciones necesarias para lograrlo?

¿Qué tengo que considerar al momento de proponer mis ideas?

Cuando tú tienes que escuchar y comprender al otro ¿cuáles son las condiciones necesarias para lograrlo? ¿Qué tengo que considerar al momento de escuchar y comprender al otro?

12

PRIMERO MEDIOALUMNO ALUMNO PRIMERO MEDIO

Yachay wasipi barrio nisqapi sumaq laya kawsana allinchaspa. Actitud 1° medio. Manual del alumno.  

Versión en quechua del manual para el alumno del libro "Mejorando la calidad de vida en mi colegio y en mi barrio" de la serie Activa tu Des...

Yachay wasipi barrio nisqapi sumaq laya kawsana allinchaspa. Actitud 1° medio. Manual del alumno.  

Versión en quechua del manual para el alumno del libro "Mejorando la calidad de vida en mi colegio y en mi barrio" de la serie Activa tu Des...

Advertisement